Hotărârea nr. 175/2020

175/18.05.2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019
Hotararea Consiliului Local 175/18.05.2020
Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local nr. SC2020 - 10024/06.05.2020 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu ;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. SC 2020 - 10024/06.05.2020 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 10024/06.05.2020 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr. 50/15.03.2019 ;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 814/23.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019;
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 139, alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019- privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Decembrie 2019 " - Anexa nr.1; "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 Decembrie 2019" - Anexa nr. 2; "Contul de executie al bugetului de fonduri externe nerambursabile la 31 Decembrie 2019" - Anexa nr. 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice TIMIŞ;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020 -10024/06.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind

APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA LA 31 DECEMBRIE 2019

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr. 50/ 15.03.2019, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 209/15.03.2019;

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 814/23.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2019;

In conformitate cu prevederile art. 57, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul Ordonanței de Urgență nr.57/2019, art. 139, alin. 3 privind Codul administrativ ;

Avand in vedere veniturile incasate la bugetul local in anul 2019 in suma de 809.163.593 lei, din care veniturile sectiunii de functionare au fost de 675.826.212 lei, iar veniturile sectiunii de dezvoltare au fost de 133.337.381 lei. Platile efectuate din bugetul local s-au ridicat la suma de 818.737.573 lei, din care pentru sectiunea de functionare 684.368.381 lei, iar pentru sectiunea de dezvoltare 134.369.192 lei.

Veniturile incasate ale institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local au fost in suma de 614.453.192 lei, iar cheltuielile acestor institutii au fost in suma de 612.109.877 lei.

Ținând cont de aceste aspecte precizate în legislația mai sus menționată, Serviciul Buget propune aprobarea urmatoarelor:

  • •  Contul de executie al bugetului local la data de 31.12.2019 - anexa nr. 1;

  • •   Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la data de 31.12.2019 - anexa nr. 2;

  • •  Contul de executie al bugetului de fonduri externe nerambursabile - anexa nr. 3.

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

pt. SEF SERVICIU BUGET

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020 - 100024/06.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind

APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA LA 31 DECEMBRIE 2019

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr. 50/ 15.03.2019, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 209/15.03.2019;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 814/23.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2019;

În conformitate cu prevederile art. 57, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordonanței de Urgență nr.57/2019, art. 139, alin. 3 privind Codul administrativ ;

Ținând cont de aceste aspecte precizate în legislația mai sus menționată, apreciez ca fiind oportuna, promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Municipiului Timișoara la 31 Decembrie 2019 si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

fcWlClfl'Jt- 7 irilSOA


&<£ C'-;7(£


J /.{O..i-C^


/


Pag. 1 -Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

nc

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

grai

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

974.895.250

1.122 726.900

1.052.934.698

245.150.393

807.784.305

809.163.593

243.771 105

0002

1. VENITURI CURENTE

731.180.550

896.419.280

993.056.035

244.409.130

748.646.905

749.921.609

243.134 426

0003

A. VENITURI FISCALE

679.935.550

817.641.010

877.929.575

168.629.647

709.299.928

711.672.753

166.256.822

0004

A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

419.376 000

422.076 000

405.777 246

405.777.246

405.777 246

0300

02

Al 2 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

418.376.000

420.576.000

405.179.143

405.179.143

405.179.143

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.500.000

4.700.000

2 448.314

2.448.314

2.448.314

18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2.500.000

4.700.000

2.44S.314

2.448.314

2.448.314

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

415.876.000

415.876.000

402.730.829

402.730.829

402.730.829

0402

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

415.876 000

415.876.000

402.730.829

402.730.829

402.730.829

0500

02

Al 3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000

1.500.000

598 103

598.103

598.103

0502

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000

1.500.000

598.103

598 103

598 103

0502

50

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

1.000.000

1.500 000

598 103

598.103

598.103

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

162.240.850

220645.680

269.408 107

107.809.456

161.598.651

170.710 697

98.697.410

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

162.240.850

220 645.680

269 408 107

107.809.456

161.598.651

170.710.697

98.697.410

01

Impozit si taxa pe clădiri

136.558 950

170.916.990

234.494.975

96.700.166

137.794.809

145.325.172

89.169.803

01

Impozit pe clădiri de la persoane

fizice

20.201.400

32.559.440

34 197.383

9.003.471

25.193.912

24.549.673

9.647.710

0702

01

)2

Impozit si taxa pe clădiri de la

|

Pag. 2 -Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

toi

capitol

ra-graf

pa /

Titlu

ti-

col

ne

at

Denumire indicator

bugetare inițiale

bugetare definitive

Total, din care:

din anii preccdenti

din anul curent

realizate

alte cai decât incasari

constatate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

persoane juridice

116.357.550

138.357.550

200.297.592

87.696.695

112.600.897

120.775.499

79.522.093

0702

02

Impozit si taxa pe teren

15.423.900

35.109.690

25.860.506

10.382.948

15.477.558

17.447.753

8.412.753

01

Impozit pe terenuri de la persoane

fizice

7.246.800

15.281.990

10.857.801

2.596.905

8.260.896

7.609.039

3.248.762

0702

02

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

7.613.200

18.763.800

14.435.137

7.602.274

6.832.863

9.517.048

4 918.089

0702

02

03

Impozitul pe terenul extravilan

563.900

1.063.900

567.568

183.769

383.799

321.666

245.902

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

7.308.000

10.008.000

7.200.184

7.200.184

7.200.184

0702

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

2.950.000

4 611.000

1.852.442

726.342

1.126.100

737.588

1.114.854

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

96.018.700

167.995.700

199.839.789

57.641.347

142.198.442

134.119.574

65.720.215

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

37.472.000

82.999.000

80.363.340

80.363.340

80.363.340

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24.148.000

24.148.000

23.619452

23.619.452

23.619.452

1102

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

6.650.000

49.003.000

49.003.000

49.003.000

49.003.000

1102

09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6.674 000

9.848 000

7.740.888

7.740.888

7.740.888

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII

1.200.000

. 3.600.000

1.971:391

94 022j

1.877.369

1.971 391

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

toi

capitol

ra-

graf

pa /

Titlu

ti-

col

nc-at

Denumire indicator

bugetare inițiale

bugetare definitive

Total, din care:

din anii prccedenti

din anul curent

realizate

alte cai decât incasari

constatate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1202

07

Taxe hoteliere

1 200.000

3.600.000

1.971.391

94.022

1.877.369

1.971.391

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

100.000

150.000

180 108

567.030

-386.922

61.761

118.347

01

Impozit pe spectacole

16.100

66.100

131.793

567.030

-435.237

13.446

118.347

50

Alte taxe pe servicii specifice

83.900

83.900

48.315

48.315

48.315

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

57.246.700

81.246.700

117.324.950

56.980.295

60.344.655

51.723.082

65.601.868

1602

02

Impozit pe mijloacele de transport

47.749.000

66.749.000

103.183.619

56.980.295

46 203.324

37.581.751

65.601.868

01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

30.062.300

41.562.300

72.129.077

36.435.499

35.693.578

24.626 449

47 502.628

1602

02

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

17.686.700

25.186.700

31.054.542

20.544.796

10.509.746

12.955.302

18.099.240

1602

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

9.497.700

14.497.700

14.141.331

14.141.331

14.141.331

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.300.000

6 923.630

2.904.433

3.178.844

-274.411

1.065.236

1.839.197

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.300.000

6.923.630

2.904.433

3.178.844

-274.411

1.065.236

1.839.197

50

Alte impozite si taxe

2.300.000

6.923.630

2.904.433

3.178.844

-274.411

1.065.236

1.839.197

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

51.245.000

78.778.270

115.126.460

75.779.483

39.346.977

38.248.856

76.877.604

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

17.558.200

27.858.210

92.552.074

75.755.816

16.796.258

15.698.137

76.853.937

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

17.557.200

27.557.210

92.552.073

75.755.816

16.796.257

15.698.136

76.853.937

05

Venituri din concesiuni si Închirieri

14 430.900

23.430.910

90.171.622

75.755.816

14.415.806

13.317.685

76.853.937

30

Alte venituri din concesiuni si

Închirieri de către instituțiile publice

14.430.900

23.430.910

90.171.622

75.755.816

14.415.806

13.317.685

76.853.937

3002

08

Venituri din dividende

3.126.300

4.126.300

2.380.451

2.380.451

2.380.451

03

Dividende de la societățile si companiile

I

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

naționale si societățile cu capital

majoritar de stat

3.126.300

4.126.300

2.380.451

2.380.451

2.380.451

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

1.000

301.000

1

1

1

03

Alte venituri din dobânzi

1.000

301.000

1

1

1

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

33 686 800

50.920.060

22.574.386

23.667

22.550.719

22.550.719

23.667

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

1.305.600

2.386.050

931.560

931.560

931.560

3302

10

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

cresc

258.200

588.650

290.164

290.164

290.164

3302

12

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

500.000

1.250.000

627.566

627.566

627.566

3302

13

Contribuția de intretincre a persoanelor

asistate

90.000

90.000

3302

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

457.400

457.400

13.830

13.830

13.830

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

274.800

1.642.200

752.481

752.481

752.481

3402

50

Alte venituri din taxe administrative.

eliberări permise

274.800

1.642.200

752.481

752.481

752 481

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

20.684.100

33.247 080

15.076.254

23.667

15.052.587

15.052.587

23.667

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

20.180.200

32.743.180

15.024.582

22.591

15.001.991

15.001.991

22.591

3502

01

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate de către alte instituții de

specialitate

20.180.200

32.743.180

15.024.582l

22.591

15.001.991

15.001.991

22.591

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne

Denumire indicator

bugetare

bugetare

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

A

B

I

2

3502

02

Penal itati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declarației de impozite si taxe

3502

50

Alte amenzi, penal itati si confiscări

503 900

503.900

3602

DIVERSE VENITURI

11.422.300

13.644.730

05

Varsaminte din veniturile si/sau

disponibilitățile instituțiilor publice

570.000

570.000

3602

06

Taxe speciale

7.283.300

8.848.670

14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

769.000

769.000

3602

23

Taxa de reabilitare termica

50

Alte venituri

2.800.000

3.457.060

3702

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

-75.729.400

-89.000 260

3702

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

75.729.400

89.000.260

3900

02

11. VENITURI DIN CAPITAL

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

3902

03

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

3902

07

Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-


Drepturi constatate

Incasa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1.366

1.076

290

290

1.076

50.306

50.306

50.306

5.814.091

5.814.091

5 814.091

4.123.049

4.123.049

4.123 049

58.448

58.448

58.448

249.726

249.726

249.726

1.382.868

1.382 868

1.382.868

-86.302.424

-86.302.424

-86.302.424

86.302.424

86.302.424

86.302.424

1.780.618

741.263

1.039.355

1.143.939

636.679

1.780.618

741.263

1.039.355

1.143.939

636.679

21

21

21

770.565

770.565

770.565


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

nc-at

Denumire indicator


A                         B


teritoriale

3902 10

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

4000 02

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

4002

INCASARI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002 16

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

4100 02

IV SUBVENȚII

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

16

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

4202 16 01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

4202 18

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

4202 18 03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea altor inves-


Prevederi bugetare inițiale


47.380.890

47.380.890

47.380.890

9.996.000


9.996 000


10.000.000


Prevederi bugetare definitive


57.058.280

57.058.280

57.058.280

20.396.380


20.396.380


10.000.000


Pag. 6 -Ici-

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedcnti

din anul curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

741.263

741.263

104.584

636.679

268.769

268.769

268.769

14.344

14.344

14.344

14.344

14.344

14.344

14.344

14.344

14.344

55.522.211

55.522.211

55.522.211

55.522.211

55.522.211

55.522.211

55.522.211

55.522.211

55.522.211

23.862.309

23.862.309

23.862.309

23.862.309

23.862.309

23.862.309

9.826.721

9.826.721

9.826.721

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedcnti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

titii in sanatate

10.000.000

10.000.000

9.826.721

9 826.721

9.826.721

4202

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirca locuinței cu lemne,

cărbuni,combustibili petrolieri

5.000

5.000

3.022

3.022

3.022

4202

41

Subvenții de la bugetul de stat pentru

finanțarea sanatatii

18 385.200

18.385.200

12.453.731

12.453.731

12.453.731

4202

65

Finanțarea Programului National de

Dezvoltare Locala

904.300

904.300

6.578.191

6.578.191

6.578.191

4202

69

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare, aferente

perioadei de programare 2014-2020

8.090.390

7.367.400

2.798.237

2.798.237

2.798.237

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

196.333.810

169.223.090

4502

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

185.499.470

158.103.480

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

185.499.470

158.103.480

4502

02

Fondul Social European

10 834.340

10.834.340

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

10.834.340

10.834.340

4502

07

Instrumentul de Asistenta pentru

Preaderare

285.270

4502

07 01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

285.270

Capitol


Sub- Pa- Gru-


ra- pa / graf l itiu


Ar- Aii-ti- ne-col at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


4802


SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN


CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI


AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


26.250


4802

01

01

4802

01

02

4802

01

03

02

01

4802

02

02

4802

02

03

11

4802

11

03

15

4802

15

01


Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent


Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori


Prefinantare


Fondul Social European(FSE)

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent


Sume primite in contul plăților efectuate in anit anteriori


Prefinantare


Instrumentul de Asisenta pentru Preaderare

(IPA II)

PrcfinaAljZprograme comunitare finanțate in

•eupadj          (APC)

Sume primite inocentul plăților

;?cfectuatc in anul curent\Pag.


8 -lei-


Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai dccat incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

2.561 490

2.561.490

2.561.490

1.469.101

1.469.101

1.469.101

808.495

808.495

808.495

333.479

333.479

333.479

327.127

327.127

327.127

980.185

980.185

980.185

230.438

230.438

230.438

41.895

41.895

41.895

707.852

707.852

707.852

112.204

112.204

112.204

112.204

112.204

112.204

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 31122019

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasa ri

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

grat

Titlu

coi

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

dccat incasari

dc incasat

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

673.841.350

825.809 220

918.960.638

244.409.130

674.551.508

675.826.212

243.134.426

0002

I. VENITURI CURENTE

655.451.150

807.419.020

906.503.885

244.409.130

662.094.755

663.369.459

243 134 426

0003

A. VENITURI FISCALE

679.935.550

817.641 010

877.929.575

168.629.647

709.299.928

711.672.753

166 256.822

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

419 376 000

422.076.000

405.777.246

405.777.246

405.777.246

0300

Al .2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

418 376.000

420.576.000

405.179.143

405.179.143

405.179.143

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.500.000

4.700.000

2.448.314

2.448.314

2.448.314

18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2.500.000

4.700.000

2.448.314

2.448.314

2.448.314

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

415.876.000

415.876.000

402.730.829

402.730.829

402.730.829

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

415.876.000

415.876.000

402.730.829

402.730.829

402.730.829

0500

02

Al .3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000

1.500.000

598.103

598.103

598.103

0502

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

l.000.000

1.500.000

598.103

598.103

598.103

50

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

1.000.000

1.500.000

598 103

598.103

598.103

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

162.240.850

220.645.680

269.408.107

107.809.456

161.598.651

170.710 697

98.697.410

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

162.240.850

220.645.680

269.408.107

107.809.456

161.598.651

170.710.697

98.697.410

01

Impozit si taxa pe clădiri

136.558.950

170.916.990

234.494.975

96.700.166

137 794.809

145.325.172

89.169.803

01

Impozit pe clădiri de la persoane

fizice

20.201.400

32.559.440

34.197.383

9.003.471

25.193.912

24.549.673

9.647.710

02

Impozit si taxa pe clădiri de la

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

toi

capitol

ra-

grai

pa /

Titlu

ti-

col

ne

at

Denumire indicator

bugetare inițiale

bugetare definitive

Total, din care:

din anii prccedcnti

din anul curent

realizate

alte cai decât incasari

constatate de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0702

01

02

persoane juridice

116.357.550

138.357.550

200.297.592

87.696 695

112.600.897

120.775.499

79.522.093

02

Impozit si taxa pe teren

15.423.900

35.109.690

25.860.506

10.382.948

15.477.558

17.447 753

8 412.753

01

Impozit pe terenuri de la persoane

fizice

7.246.800

15.281.990

10.857.801

2.596.905

8 260.896

7.609.039

3 248 762

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

7.613.200

18.763.800

14.435.137

7.602.274

6.832.863

9.517.048

4.918.089

03

Impozitul pe terenul extravilan

563.900

1.063.900

567.568

183.769

383.799

321.666

245.902

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

7.308.000

10.008.000

7.200.184

7.200.184

7.200.184

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

2.950000

4.611.000

1.852.442

726.342

1.126.100

737.588

1.114.854

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

96.018.700

167.995.700

199.839.789

57.641.347

142.198.442

134.119.574

65.720.215

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

37.472.000

82.999.000

80.363.340

80.363.340

80.363.340

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24.148.000

24.148.000

23.619.452

23.619.452

23.619.452

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

6.650.000

49.003.000

49.003.000

49.003.000

49.003.000

09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6.674.000

9.848.000

7 740.888

7.740.888

7.740.888

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII

1 200.000

3.600.000

1.971.391

94.022

1.877.369

1.971.391

1

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

grai

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

dc incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1202

07

Taxe hoteliere

1.200.000

3.600.000

1.971.391

94.022

1.877.369

1.971.391

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

100.000

150.000

180.108

567.030

-386.922

61.761

118.347

01

Impozit pe spectacole

16.100

66.100

131.793

567.030

-435.237

13.446

118.347

50

Alte taxe pe servicii specifice

83.900

83.900

48.315

48.315

48.315

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIV1TATI

57.246.700

81.246.700

117.324.950

56.980.295

60.344.655

51.723.082

65.601.868

02

Impozit pe mijloacele de transport

47.749.000

66.749.000

103.183.619

56.980.295

46.203.324

37.581.751

65.601.868

01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

30.062.300

41.562.300

72.129.077

36.435.499

35.693.578

24.626.449

47.502.628

02

Impozit pe mijloace dc transport deținute persoane de juridice*)

17.686.700

25.186.700

31.054.542

20.544.796

10.509.746

12.955.302

18.099.240

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare dc activitati

9.497.700

14.497.700

14.141.331

14.141.331

14.141.331

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.300.000

6.923.630

2.904.433

3 178.844

-274.411

1.065.236

1.839.197

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.300.000

6.923.630

2.904.433

3.178.844

-274.411

1.065.236

1.839.197

50

Alte impozite si taxe

2.300.000

6.923.630

2.904.433

3.178.844

-274.411

1.065.236

1.839 197

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

-24.484.400

-10.221.990

28.574.310

75.779 483

-47.205.173

-48.303.294

76.877.604

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

17.558.200

27.858.2JO

92.552.074

75.755.816

16.796.258

15.698.137

76.853.937

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

17.557.200

27.557.210

92.552.073

75.755.816

16.796.257

15.698.136

76.853.937

05

Venituri din concesiuni si închirieri

14.430 900

23.430.910

90.171.622

75.755.816

14.415.806

13.317.685

76.853.937

30

Alte venituri din concesiuni si

Închirieri de către instituțiile publice

14.430.900

23.430.910

90.171.622

75.755.816

14.415.806

13.317.685

76.853.937

08

Venituri din dividende

3.126.300

4.126.300

2.380.451

2.380.451

2.380.451

03

Dividende de la societățile si companiile

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasa ri

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

nc

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3002

08

03

naționale si societățile cu capital majoritar dc stat

3.126.300

4.126.300

2.380.451

2.380.451

2.380.451

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

1.000

301.000

1

1

1

03

Alte venituri din dobânzi

1.000

301.000

1

1

1

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-42.042.600

-38.080.200

-63 977.764

23.667

-64.001.431

-64.001.431

23.667

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTTV1TAT1

1.305.600

2.386.050

931.560

931.560

931.560

10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

258.200

588.650

290.164

290.164

290.164

12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

500.000

1.250.000

627.566

627.566

627.566

13

Contribuția de intretinere a persoanelor

asistate

90.000

90.000

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputați i si despăgubiri

457.400

457.400

13.830

13.830

13.830

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

274.800

1.642.200

752.481

752.481

752.481

50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

274.800

1.642.200

752.481

752.481

752.481

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

20.684.100

33.247.080

15.076.254

23.667

15.052.587

15.052.587

23.667

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

20.180.200

32.743.180

15.024.582

22.591

15.001.991

15 001.991

22.591

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate de către alte instituții de specialitate              :

20.180 200

32.743 180

15.024.582

22.591

15.001.99!

15.001.991

22.591

Capi

tol


3502


3602


3702


4100


4200


4202


Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Total, din care:

din anii precedcnti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

02

Penal itati pentru nedcpuncre sau

depunere cu întârziere declarației

de impozite si taxe

1.366

1.076

290

290

50

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

503.900

503.900

50.306

50.306

50.306

DIVERSE VENITURI

11.422.300

13.644.730

5.564.365

5.564.365

5.564.365

05

Varsaminte din veniturile si/sau

disponibilitățile instituțiilor publice

570.000

570.000

06

Taxe speciale

7.283.300

8.848.670

4.123.049

4.123.049

4.123.049

14

Venituri din recuperarea cheltuielilor

efectuate in cursul procesului de

executare silita

769.000

769.000

58.448

58.443

58.448

50

Alte venituri

2.800.000

3.457.060

1.382.868

1.382.868

1.382.868

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-75.729.400

-89.000.260

-86.302.424

-86.302.424

-86.302.424

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii dc dezvol-

tare a bugetului local(cu semnul minus)

-75.729.400

-89.000.260

-86.302.424

-86.302.424

-86.302.424

02

IV. SUBVENȚII

18.390.200

18.390.200

12.456.753

12.456.753

12.456.753

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

.ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

18.390.200

18.390.200

12.456.753

12.456.753

12.456.753

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

18.390.200

18.390.200

12.456.753

12.456.753

12.456.753

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne.

carbuni.combustibili petrolieri

5.000

5.000

3.022

3.022

3 022

41

Subvenții de la bugetul de stat pentru

finanțarea sanatatii

18 385 200

18.385.200

12.453.731

12.453.731

12.453.731


Stingeri pe alte cai decât incasari


Drepturi constatate de încasatCONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 31122019

Pag. 1 -Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

301.053.900

296917.680

133.974.060

741.263

133.232.797

133.337.381

636 679

0002

1. VENITURI CURENTE

75.729.400

89.000.260

86.552.150

86.552.150

86.552.150

2900

C. VENITURI NEFISCALE

75.729.400

89.000.260

86.552.150

86.552.150

86.552.150

3300

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

75.729.400

89.000.260

86.552.150

86.552.150

86.552.150

3602

DIVERSE VENITURI

249.726

249.726

249.726

23

Taxa de reabilitare termica

249.726

249.726

249.726

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

75.729.400

89.000 260

86.302.424

86.302.424

86.302.424

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

75.729.400

89.000.260

86.302.424

86.302.424

86.302.424

3900

02

II. VENITURI DIN CAPITAL

1.780.618

741.263

1.039.355

1.143.939

636.679

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

1.780.618

741.263

1.039.355

1.143.939

636.679

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

21

21

21

03

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

770.565

770.565

770.565

07

Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unitarilor administrativ-

teritoriale

741.263

741.263

104.584

636.679

10

Depozite speciale pentru construcții de

locuințe

268.769

268.769

268.769

4000

02

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

14.344

14.344

14.344

4002

INCASARI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

14.344

14.344

14.344

16

Sume primite in cadrul mecanismului

1

decontării cererilor de plata

14.344|

!

14.344

14.344

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii nc-at


Denumire indicator


A

4100 02

4200

4202

16

01

18

03

65

69


B

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatatc

Subvenții dc la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatatc Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatatc

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatatc

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

Subvenții dc la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postadcrarc, aferente perioadei de programare 2014-2020 •

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

1

2

28.990.690

38.668.080

28.990.690

38.668.080

28.990.690

38.668.080

9.996.000

20.396.380

9.996.000

20.396.380

10 000 000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

904.300

904.300

8.090.390

7.367.400


Pag.


2 -lei-


Drepturi constatate

Incasa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

43.065.458

43.065.458

43.065.458

43.065.458

43.065.458

43.065.458

43.065.458

43.065 458

43.065.458

23.862.309

23.862.309

23.862.309

23.862.309

23.862.309

23.862.309

9.826.721

9.826.721

9.826.721

9.826.721

9.826.721

9.826.721

6.578.191

6.578.191

6.578.191

2 798.237

2.798.237 j

2.798 237

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


A

4502


01

01

02

01

07

01

4802


01

01

02

03

02

01

02


SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

Fondul european de Dezvoltare Regionala

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

Fondul Social European

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

Instrumentul de Asistenta pentru

Preaderare

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

Prefinantare

Fondul Social European(FSE)

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

Sume primite in contul plăților efectuate


196.333.X 10

185.499.470

185.499.470

10.834.340

10.834.340

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

realizate

alte cai decât incasari

constatate de incasat

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

169.223.090

158.103.480

158.103.480

10.834.340

10.834.340

285.270

285.270

26.250

2.561.490

2.561.490

2.561.490

1.469.101

1.469.101

1.469.101

808495

808.495

808.495

333.479

333.479

333.479

327.127

327.127

327.127

980.185

980 185

980.185

230.438

230438

230.438


Pag. 4 -ki-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4802

02

02

in anii anteriori

41895

41.895

41.895

03

Prefi nan tare

707.852

707.852

707.852

11

Instrumentul de Asisenta pentru Preaderare

(IPA II)

112.204

112.204

112.204

03

Prefinantare

112.204

112.204

112.204

15

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020 (APC)

26.250

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

26.250

Pag. 1        - lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

Plăti

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

*02

55

02

00

23.7S0.33C

21.780.330

17.792.153

17.792.153

17.792.153

16.648.872

5002

TOTAL CHELTUIELI

984.827.140

1.132.658.790

923.922.052

915 062.941

818.737.573

96.325.368

770.693.076

5100

02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

107.520.370

114.448.620

96.914.576

96 914.576

93.752.343

3.162.233

188.861 220

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

8.3.240.040

91.918.290

78.604.687

78 604.687

75.628.991

2.975.696

171.793 115

01

Autoritati executive si legislative

83.240 040

91.918.290

78.604.687

78.604.687

75 628.991

2.975.696

171.793.115

03

Autoritati executive

83.240.040

91.918.290

78 604.687

78.604.687

75.628.991

2.975.696

171.793.115

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

500.000

750.000

517 736

517.736

331.199

186.537

419 233

50

Alte servicii publice generale

500.000

750.000

517.736

517.736

331.199

186.537

419 233

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

23.780.330

21.780.330

17.792.153

17.792.153

17.792.153

16 648 872

6000

02

Partea Il-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

40.638.280

40.853.280

36.733.189

36.733.189

36.521.095

212.094

33.601 534

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

40.638.280

40.853.280

36.733.189

36.733.189

36.521.095

212 094

33 601.534

03

Ordine publica

35.746.780

35.961.780

32.549.327

32.549.327

32.392.881

156 446

32 515.763

04

Politie comunitara

35.746.780

35.961.780

32.549.327

32.549.327

32.392.881

156 446

32.515.763

05

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (proiecție civila

nonmilitara)

4.891.500

4.891.500

4.183.862

4.183.862

4.128.214

55.648

1 085 771

6500

02

Partea IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

429.636.410

478 547.400

404.304.995

395.445.884

361.785.153

33.660.731

290.777 789

6502

INVATAMANT

89.518.540

107.573.860

85.525.458

85.525.448

68.173.247

17.352.201

55.877.677

03

Invatamant preșcolar si primar

10.496.804

15.251.454

12.543.823

12.543.823

11.892.008

651.815

10.914.468

01

Invatamant preșcolar

9.595.921

14.245.571

11.676.793

11 676.793

11.037 165

639.628

10.190.950

02

Invatamant primar

900.883

1.005.883

867.030

867.030

854.843

12.187

723.518

04

Invatamant secundar

79.021.736

91.672.406

72.893.231

72.893.221

56.192.835

16.700.386

44.874 805

01

Invatamant secundar inferior

22.009.497

25.123.403

15.293.909

15.293.909

14.149.880

1.144.029

11.934.023

02

Invatamant secundar superior

56 948 711

66 509 975

57.560.322

57.560.312

42 003.955

15.556.357

32.907.669 [

Pag- 2

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Al!

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

6502

03

Invatamant profesional

63.52$

39.028

39.000

39.000

39.000

33.113

50

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

650.000

88.404

88.404

88.404

88.404

6602

SANATATE

91.779.29C

98.094.040

71.831.506

71.831.506

70.556.331

1.275.175

19.198.612

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

73.088.440

81.660.210

56.494.876

56.494.876

55.221.534

1.273.342

3 537.243

6602

06

01

Spitale generale

73.088.440

81 660.210

56 494.876

56.494.876

55.221.534

1.273.342

3.537.243

08

Servicii de sanatate publica

18 690.850

16.433.830

15.336.630

15.336.630

15.334.797

1.833

15 661 369

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

136.632.360

152.132.760

132.898.942

124.039.841

114.869.936

9.169.905

109.739.754

03

Servicii culturale

70.547.550

77.638.190

72.419.599

63.560.498

63.198.481

362.017

65.441.496

04

Instituții publice de spectacole si

concerte

38.218.550

39.123.590

34.124.135

34 124.135

33.762.118

362.017

33 877.214

6702

03

06

Case de cultura

31.850.000

38.464.600

38 295.464

29.436.363

29.436.363

31.550 343

07

Cămine culturale

13.939

30

Alte servicii culturale

479.000

50.000

05

Servicii recreative si sportive

64 683.540

72.444.300

59.081.820

59.081.820

50.273.932

8.807 888

44 518.366

01

Sport

28.258.440

29.167.070

23.533.126

23.533.126

22.343.303

1.189.823

19.018.625

02

Tineret

1.476

03

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

36.425.100

43.277.230

35.548.694

35.548.694

27.930.629

7.618.065

25 498.265

6702

06

Servicii religioase

1.401.270

2.050.270

1.397.723

1.397.723

1.397.723

-268.728

50

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

-200

-200

-200

48.620

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

111.706.220

120.746.740

114.049.089

114.049.089

108.185.639

5.863.450

105.961.746

04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

6.767.748

7.664.347

6 650.949

6650.949

5.687.438

963.51 1

5.900 089

05

Asistenta sociala in cazdc boli si


/ (nljOrM<>


- Ici-


Capi-

Sub-

Pa-

Cru-

Ar-

Aii

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

Plăti

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

invalidități

65.632.3 lî

71.247.376

69.932.867

69 932.867

68.432.962

1.499.905

65.966.767

6802

05

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

65.632.312

71.247.376

69.932.867

69 932.867

68.432.962

1.499.905

65.966.767

06

Asistenta sociala pentru familie si

copii

2.332.825

2.239.198

2.066.243

2.066.243

1.918.352

147.891

1.957.107

6802

11

Cresc

9.520.170

9.664.420

8.921.070

8.921.070

8.892 535

28.535

8.589.874

15

Prevenirea excluderii sociale

27.453.165

29.931.399

26.477.960

26.477.960

23,254.352

3.223.608

23.547.909

01

Ajutor social

18.115.881

20.189.225

18.153.584

18.153.584

16.200.005

1.953.579

16.391.741

02

Cantine de ajutor social

9.337.284

9.742.174

8.324.376

8.324.376

7.054.347

1.270.029

7.156.168

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

99.384.840

131.375.260

100.360.008

100.360.008

85.613.664

14.746.344

65.361.496

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

80.523.710

98.255.620

71.776.974

71.776.974

64.727.972

7.049.002

43.863.225

03

Locuințe

15.658.020

13.948.020

-275 160

-275.160

-318.970

43.810

12.735.489

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

15.658.020

13.948.020

-275.160

-275.160

-318.970

43.810

47.650

30

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

12.687.839

05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

7.811.730

9.611.730

4.473.850

4.473.850

3.231.218

1.242.632

2.756.274

01

Alimentare cu apa

7.811.730

9.611.730

4.473.850

4.473.850

3.231.218

1.242.632

2.756.274

06

Iluminat public si electrificări

8.490.560

18.290.560

16.374.039

16.374.039

14.746.610

1 627.429

12.611.777

07

Alimentare cu gaze naturale in localitati

23.268

23.268

10.638

10.638

10.638

-3.620

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

48.540.132

56.382.042

51.193.607

51.193.607

47.058.476

4.135.131

15.763.305

7402

PROIECȚIA MEDIULUI

18.861.130

33.119.640

28.583.034

28.583.034

20.885.692

7.697.342

21 498.271

03

Reducerea si controlul poluării

144.590

357.540

7.162

7.162

7.162

71.498

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

18.418.700

32.464.260

28.349.142

28.349.142

20.651.800

7.697.342

21.426.773

01

Salubritate

14.500.000

23.178.500

21.728.622

21.728.622

16.968.837

4.759.785

15.703.248

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

3 918.700

9.285.760

6 620.520

6.620.520

3.682.963

2 937.557

5.723.525

Pag. 4

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

Plăti

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

I

2

3

4

s

6

7

8=6-7

9

7402

06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

297.840

297.840

226.730

226.730

226.730

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

307.647.240

367.434.230

285.609.284

285.609.284

241.065.318

44.543.966

192.091.037

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

107.998.300

108.432.830

62.537.497

62.537.497

58.738.645

3.798.852

36.475.693

06

Energic termica

107.998.300

108.432.830

62.537.497

62.537.497

58.738.645

3.798.852

36.475.693

8402

TRANSPORTURI

199.648.940

259.001.400

223.071.787

223.071.787

182.326.673

40.745.1 14

155.615.344

03

Transport rutier

199.648 940

259.001.400

223.071.787

223.071.787

182.326.673

40.745.114

155.615.344

01

Drumuri si poduri

19.271.960

19.271.960

7.969.180

7.969.180

7.295.130

674.050

02

Transport in comun

99.135.370

136.360.400

130.964.447

130.964.447

112.104.466

18.859 981

101.814.130

03

Străzi

81.241.610

103.369.040

84.138.160

84 138.160

62.927.077

21.211.083

53.801.214

Pag. 5       - lei-

Capitol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

* 13

65

02

20

31

IOC

IOC

5002

TOTAL CHELTUIELI

984.827.14C

1.132.658 790

923.922 052

915.062.941

818.737.573

96.325.368

770.693.076

01

CHELTUIELI CURENTE

735.767.92C

907.577.03C

780.499.125

771.939.424

694.040 690

77.898 734

732 271.742

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

197.036.84C

202.933.480

197.830.109

197.620.113

197.620 113

200.959 524

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

235.036.600

335.488.140

305.340.110

296.990.405

243.711.820

53.278.585

231.026.232

30

TITLUL III DOBÂNZI

23.780.330

21.780.330

17.792.153

17.792.153

17.792.153

16.648.872

40

TITLUL IV SUBVENȚII

112.469.680

149.469.680

148.322.701

148.322.701

126.191.690

22 131.011

127.560.716

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37.188.680

52.554.040

44.144.601

44.144.601

44.144.601

1.887.764

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6.733.300

10,564.800

7.829.365

7.829.365

7.829.365

7.829.365

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

298.740

298.740

227.630

227.630

227.630

105.926

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

36.227.700

37.947.200

36.151.149

36.151.149

35.836.716

314.433

33.879.788

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

63.753.840

68.648.560

1.945.375

1.945.375

1.924.380

20.995

1.321.356

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

23.242.210

27.892.060

20.915.932

20.915.932

18.762.222

2.153.710

111.052.199

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

211.367.340

187.861.040

109.442.317

109.142.907

90.716.273

18.426.634

35.342.933

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

190.367.340

166.861.040

88.442.317

88.142.907

69.716.273

18.426.634

35.342.933

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

37.840.460

37.440.460

37.068.286

37.068.286

37.068.286

3.078.401

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

37.840.460

37.440.460

37.068.286

37.068.286

37.068.286

3.078.401

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-148.580

-219.740

-3.087.676

-3 087.676

-3 087.676

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATC IN ANII

- Ici-


- lei-


Pag. 6

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii nc at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-148.58C

-219.74C

-3.087.676

-3.087.676

-3.087.676

5100

02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

107.520.37C

114.448.62C

96.914.576

96.914.576

93.752.343

3.162.233

188.861.220

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

83.240.040

91.918.29C

78.604.687

78.604.687

75.628.991

2 975 696

171.793.115

01

CHELTUIELI CURENTE

78.055.610

86.976.60C

77.181.158

77.181.158

75.186.552

1.994 606

170 437.794

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

60.063.430

62.956.010

60.934.697

60.934.697

60.934.697

63.481.283

10

01

Cheltuieli salariale in bani

57.583.398

60.467.263

58.568.294

58.568.294

58.568.294

60.335.631

10

01

01

Salarii de baza

53.834.053

56.998.545

55.294.367

55 294 367

55.294.367

56.841.472

10

01

06

Alte sporun

62.000

69.690

63.866

63.866

63.866

63.442

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

873.498

891.818

813.437

813.437

813.437

830.824

10

01

13

Drepturi de delegare

31.600

66 100

30.686

30.686

30.686

30 434

10

01

17

Indemnizații de hrana

2.482.247

2.362.100

2 342.836

2.342.836

2.342.836

2.490 449

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

300.000

79.010

23.102

23.102

23.102

79.010

10

02

Cheltuieli salariale in natura

1.232.000

1.023.466

983.941

983.941

983.941

1.687.170

10

02

06

Vouchere de vacanta

1.232.000

1 023.466

983.941

983.941

983.941

1 687 170

10

03

Contribuții

1 248.032

1.465.281

1.382.462

1.382.462

1.382.462

1.458.482

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

160.197

129.997

121.008

121.008

121.008

121.866

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.087.835

1.335.284

1.261.454

1.261.454

1.261.454

1.336.616

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.465.160

13.993.570

11.310.524

11.310.524

9.316.459

1.994.065

9.609.599

20

01

Bunuri si servicii

6.549.937

7 134.925

5.899.909

5.899.909

5.193.054

706.855

5.131.512

20

01

01

Furnituri de birou

355.123

406.123

322.219

322.219

268.995

53.224

281.700

20

01

02

Materiale pentru curățenie

139.500

154.500

123.926

123.926

102.527

21.399

83.935

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.373.996

1.120.244

992.478

992.478

861.622

130.856

873.560

20

01

04

Apa, canal si salubritate

215.468

261.773

158.049

158.049

114.413

43.636

145.394

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

i

34.000

39.000

24.618

24 618

22.018

2.600

37.117


Pag. 7       - lei-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii nc at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

06

Piese de schimb

51.60C

111.600

42.817

42.817

34.674

8.143

32 803

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

978.794

983.200

710.820

710.820

652.521

58.299

585.241

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

3.401.456

4.058.485

3.524.982

3.524.982

3.136.284

388 698

3 091.762

20

02

Reparații curente

283.900

313.900

262.731

262.731

172.275

90.456

158.838

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

133.993

261.950

173.476

173.476

101.036

72.440

44.664

20

05

30

Alte obiecte de inventar

133.993

261.950

173.476

173.476

101.036

72.440

44.664

20

06

Deplasări, detasari, transferări

435.340

388.340

238.288

238.288

227.813

10.475

235.559

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

246.540

114.540

54.727

54.727

53.927

800

54.727

20

06

02

Deplasări in stramatate

188.800

273.800

183.561

183.561

173.886

9.675

180.832

20

13

Pregătire profesionala

182.000

240.000

104.698

104.698

94.798

9.900

74.698

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1.057.090

1.354.509

896.165

896.165

871.165

25 000

I 01668!

20

30

Alte cheltuieli

2.822.900

4.299.946

3.735.257

3.735.257

2.656.318

1.078.939

2.947.647

20

30

01

Reclama si publicitate

23.200

33.200

28.752

28.752

26.034

2.718

25.628

20

30

02

Protocol si reprezentare

185.000

210.000

106.864

106.864

92.052

14.812

106.864

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

43.200

73.200

53.686

53.686

52.899

787

53.686

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.571.500

3.983.546

3.545.955

3.545.955

2.485.333

1.060.622

2.761.469

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

527.020

527.020

334.380

334.380

333.839

541

248.591

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

72.000

72.000

541

541

54!

773 |

Pag, 8


- Ici-


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

58

01

01

Finanțarea naționala

232

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

72.000

72.000

541

541

541

541

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

455.020

455.020

333.839

333.839

333.839

247.818

58

02

01

Finanțarea naționala

68.250

68.250

50.075

50.075

50.075

37.173

58

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

386.770

386.770

283.764

283.764

283.764

210.645

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.000.000

9.500.000

4.601.557

4.601.557

4.601.557

97 098.321

59

17

Despăgubiri civile

6.000.000

9.500.000

4.601.557

4.601.557

4.601.557

97.098.321

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 184.430

4.941.690

2.359.003

2.359.003

1.377.913

981.090

1.355.321

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.184.430

4.941.690

2.359.003

2.359.003

1.377.913

981.090

1.355.321

71

01

Active fixe

5.184.430

4.941.690

2.359.003

2.359.003

1.377.913

981.090

1.355 321

71

01

01

Construcții

2.190.430

2.190.430

951.758

951.758

699.628

252 130

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.730.640

1.356.890

809.139

809.139

195.454

613 685

1.074.306

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

195.260

4.165

4.165

4.165

18 624

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

1.263.360

1.199.110

593.941

593.941

478.666

115.275

262.391

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-935.474

-935.474

-935.474

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-935.474

-935.474

-935.474

85

01

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent

-935.474

-935.474

-935.474

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent (SF)

-935.474

-935.474

-935.474


Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii nc at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

500.00(

750.00C

517.736

517.736

331.199

186.537

419 233

01

CHELTUIELI CURENTE

500.00C

750.000

517.736

517.736

331.199

186.537

419.233

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

500.000

750.000

517.736

517.736

331.199

186.537

419.233

20

01

Bunuri si servicii

130.000

230 000

119.192

119.192

52.666

66.526

119.192

20

01

07

Transport

130.000

230.000

119.192

119.192

52.666

66.526

119.192

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.000

150.000

28.544

28.544

28.544

-76.874

20

05

30

Ahe obiecte de inventar

50.000

150.000

28.544

28.544

28.544

-76.874

20

30

Alte cheltuieli

320.000

370.000

370.000

370.000

249.989

120.011

376.915

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

320.000

370.000

370.000

370.000

249.989

120.011

376.915

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

23.780.330

21.780.330

17.792.153

17.792.153

17.792.153

16648.872

01

CHELTUIELI CURENTE

23.780.330

21.780.330

17.792.153

17.792.153

17.792.153

16 648.872

30

TITLUL III DOBÂNZI

23.780.330

21.780.330

17.792.153

17.792.153

17.792.153

16.648.872

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

15.459.810

13.459.810

11.710.899

11.710.899

11.710.899

11 704.104

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

15.459.810

13.459.810

11.710.899

11.710.899

11.710.899

11.704.104

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

8.320.520

8.320.520

6.081.254

6081.254

6.081.254

4.944.768

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

6.820.520

6.820.520

6.012.564

6.012.564

6.012.564

4.876.078

30

02

03

Dobânzi aferente creditelor externe

garantate si/sau directe

subimprumutate

1.500.000

1.500.000

68.690

68.690

68.690

68 690

6000

02

Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

40.638.280

40 853.280

36 733.189

36 733.189

36.521.095

212.094

33.601.534

6102

1

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

l

40.638.280

40.853.280

36.733.189

36.733.189

36.521.095

212.094

33.601.534

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariale in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

10

01

13

Drepturi de delegare

10

02

Cheltuieli salariale in natura

10

02

02

Norme de hrana

10

02

06

Vouchere de vacanta

10

03

Contribuții

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

20

01

06

Piese de schimb

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

20

02

Reparații curente

Pag. 10

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

33.065.010

33.366.000

32.256.300

32.256.300

32 044.206

212.094

31.700.036

30.600.000

30.600.000

30.036.239

30.036.239

30.036 239

30 054 033

25.225.330

25.225.330

24.898.002

24 89S.002

24.898 002

24 915.707

24.359.970

24.359.970

24.125.678

24.125.678

24.125.678

24.147.116

847.360

847.360

765.204

765.204

765.204

761.471

18.000

18.000

7.120

7.120

7.120

7.120

4.821.673

4.821.673

4.589.953

4.589.953

4.589.953

4 589.953

4.271.673

4.271.673

4 117.553

4.117.553

4.117.553

4.117.553

550.000

550.000

472.400

472.400

472.400

472.400

552.997

552.997

548.284

548.284

548.284

548.373

552.997

552.997

548.284

548.284

548.284

548 373

2.200.010

2.626.000

2.220.061

2.220.061

2.007.967

212.094

1.646.003

1.554.010

1.765.778

1.500.083

1.500.083

1.376.607

123.476

1.184.033

85.000

95.000

82 503

82.503

69.980

12.523

65.800

17.000

21.800

21.760

21.760

21.760

13.319

175.000

255.500

192.352

192.352

182.658

9.694

163.685

23.850

28.350

25.298

25.298

24.445

853

22.883

387.500

387.500

347.557

347.557

322.480

25.077

305.225

43.096

67.096

58.766

58.766

44.526

14.240

38.468

100.000

134.372

120.377

120.377

110.979

9.398

111.163

687.564

736.160

626.763

626.763

578.109

48.654

439.460

35.000

40.000

24.707

24.707

21.670

3.037

24.030

30.000

20.000

17.468

17.468

3.366

14.102

14.315

- Ici-


Pag. 11 -lei-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

03

Hrana

7.00C

7.000

6.9i:

6.913

6.913

6.913

20

03

01

Hrana pentru oameni

7.00C

7.000

6.912

6.913

6.913

6.913

20

04

Medicamente si materiale sanitare

4.000

4.000

2.976

2.976

1.976

1.000

1.976

20

04

01

Medicamente

1.000

1.000

1.00C

1.000

488

512

1.000

20

04

02

Materiale sanitare

2.000

2.000

1.488

1.488

1.000

488

488

20

04

04

Dezinfectant!’

1.000

1.000

488

488

488

488

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

390.000

566.502

482.260

482.260

433.001

49.259

267.592

20

05

01

Uniforme si echipament

305.000

331 542

329.273

329.273

314.387

14.886

267.592

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20.000

20.000

19.579

19.579

19.579

20

05

30

Alte obiecte de inventar

65.000

214.960

133.408

133.408

99.035

34 373

20

06

Deplasări, detasari, transferări

25.000

25.000

17.880

17.880

17.880

17 880

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

25.000

25.000

17.880

17.880

17.880

17.880

20

13

Pregătire profesionala

27.000

41.000

37.406

37.406

29.906

7.500

31.407

20

15

Muniție, furnituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata

25.000

25.000

21.872

21.872

21.872

15.473

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

30.000

48.720

30.301

30.301

30.301

30.301

20

30

Alte cheltuieli

108.000

123.000

102.902

102.902

93.058

9.844

76 113

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

94.000

94.000

86.085

86.085

84.216

1.869

59.286

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

14.000

29.000

16.817

16.817

8.842

7.975

16.827

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.000

51

01

Transferuri curente

15.000

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

15.000

!

Pag. 12


- lei-


Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii nc at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

250.00C

140.000

59

02

Ajutoare pentru daune provocate de

calamitati naturale

250.000

140.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 573.270

7.487.280

4.780.556

4.780.556

4.780.556

1.901.498

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7.573.270

7.487.280

4.780.556

4 780.556

4.780.556

1.901.498

71

01

Active fixe

7.573.270

7.487.280

4 780.556

4.780 556

4.780.556

1.901 498

71

01

01

Construcții

45

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

3.806.810

4.106.810

3.891.799

3.891.799

3.891.799

1.439.041

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

2.459.010

2.504.710

698.206

698.206

698 206

452.266

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1.307.450

875.760

190.551

190.551

190.551

10 146

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-303.667

-303.667

-303.667

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

LN ANUL CURENT

-303.667

-303.667

-303.667

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-303.667

-303.667

-303.667

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-303.667

-303.667

-303.667

6500

02

Partea 111-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

429.636 410

478.547.400

404.304.995

395.445.884

361.785.153

33.660.731

290.777.789

6502

INVATAMANT

89.518.540

107.573.860

85.525.458

85.525.448

68.173.247

17.352.201

55.877.677

01

CHELTUIELI CURENTE

54.356.070

71.919.550

61.090.678

61.090.668

57.043.050

4 047.618

53.263.737

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

758.000

800.000

692.762

692 762

692 762

716 385


Pag. 13

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

01

Cheltuieli salariate in bani

744.20C

785.200

677.962

677.962

677.962

701.245

10

01

01

Salarii de baza

175.OOC

215.500

215.500

215.500

215.500

288.336

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

257.547

10

01

15

Alocații pentru transportul la si dc la

locul de munca

258.000

258 000

150.762

150.762

150.762

145.606

10

01

17

Indemnizații de hrana

5.428

5.928

5.928

5.928

5.928

9.325

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

772

772

772

772

772

431

10

02

Cheltuieli salariate in natura

2.900

2.900

2 900

2.900

2.900

2 900

10

02

06

Vouchcre dc vacanta

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

10

03

Contribuții

10.900

11.900

11.900

11.900

11.900

12.240

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.900

11.900

11.900

11.900

11.900

12.240

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34 403.560

46.928.020

43.155.338

43.155.328

39.128.962

4.026.366

35.021.098

20

01

Bunuri si servicii

25.342.496

35 185.156

32 470.592

32.470.592

30.574.025

1.896.567

28.404.043

20

01

01

Furnituri de birou

625.424

649.324

589.510

589.510

549.888

39.622

462 146

20

01

02

Materiale pentru curățenie

902.207

1.027.457

972.505

972.505

912.895

59.610

825.755

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

14.041.937

21.084.437

19.516.920

19.516.920

18.400.218

1.116.702

17.107.226

20

01

04

Apa. canal si salubritate

3.147.274

4.074.614

3.832.302

3.832.302

3.653.341

178 961

3 371.401

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

80.200

203.200

187.877

187.877

109.877

78 000

54.293

20

01

06

Piese de schimb

43.510

115.510

34.124

34.124

31.322

2 802

27.216

20

01

07

Transport

3.590

2.890

1.729

1.729

1.709

20

1 728

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

826.798

915 848

801.305

801.305

779.345

21.960

756.883

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.126.776

1.427.396

1.230.159

1.230.159

1 184.235

45.924

1.095.324

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

4.544.780

5.684.480

5.304.161

5.304.161

4 951 195

352.966

4 702.071

Pag. 14       - Iei-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

AH

nc

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

02

Reparații curente

6.109.915

7.536.865

7.166.578

7.166.568

5.312.809

1.853.759

4.676.936

20

04

Medicamente si materiale sanitare

11.163

11.463

6.044

6 044

6.044

5.195

20

04

01

Medicamente

10.000

10.300

5.482

5.482

5.482

5 195

20

04

02

Materiale sanitare

663

663

562

562

562

20

04

04

Dezinfectanti

500

500

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.108.487

1 535.637

1.493.110

1.493.110

1.323.029

170.081

269.741

20

05

01

Uniforme si echipament

5.976

4.476

3.938

3.938

3.938

200

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

16.000

14.000

10.000

10.000

10.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

1.086.511

1.517.161

1.479.172

1.479.172

1.309.091

170 081

269.541

20

06

Deplasări, detasari, transferări

42.622

33.622

16.379

16.379

15.719

660

14.213

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

39.647

30.647

16.379

16.379

15.719

660

14 213

20

06

02

Deplasări in străinătate

2.975

2.975

20

09

Materiale de laborator

1.000

1.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

19.650

16.650

13.692

13.692

13.692

5 000

20

12

Consultanta si expertiza

35.500

35.500

22.500

22.500

19.500

3.000

16 500

20

13

Pregătire profesionala

338.649

263.349

162.246

162.246

137.312

24 934

135 290

20

14

Protecția muncii

411.381

437.181

390.681

390.681

375.768

14.913

304.147

20

30

Alte cheltuieli

982.697

1.871.597

1.413.516

1.413.516

1.351 064

62.452

1 190 033

20

30

02

Protocol si reprezentare

1.500

1.500

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

2.250

2.250

1.500

1.500

1.500

1.500

20

30

04

Chirii

840.810

1.700.710

1.254.280

1.254.280

1.191.837

62.443

1.056.050

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

138.137

167.137

157.736

157.736

157.727

9

132.483

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6.733.300

10.564.800

7.829.365

7.829.365

7.829.365

7.829.365

55

01

A. Transferuri interne

6.733.300

10.564.800

7.829.365

7.829.365

7.829.365

7.829.365

55

01

18

Alte transferuri curente interne

650.000

88.404

88.404

88.404

88 404

Pag. 15

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

55

01

63

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

6.733.30C

9.914.800

7.740.961

7.740.961

7.740.961

7.740.961

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

5.227.70C

4.347.200

3.253.433

3.253.433

3.253.433

3.135.421

57

02

Aj utoare sociale

5.227.700

4.347.200

3.253.433

3.253.433

3.253.433

3 135 421

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

3.570.700

2.690.200

1.897.187

1.897.187

1.897.187

1.884.188

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

1.645.000

1.645.000

1.353.446

1.353.446

1.353.446

1.248.433

57

02

03

Tichiete de cresa si tichctc

sociale pentru grădiniță

12.000

12.000

2.800

2.800

2.800

2 800

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2.017.980

224.766

224.766

224.766

83 445

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.682.410

127 444

127.444

127.444

5.712

58

01

01

Finanțarea naționala

252.370

104.996

104.996

104.996

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

1 430.040

22.448

22.448

22.448

5.712

58

11

Programe Instrumentul de Asistenta pentru

Preaderare (IPA II)

335.570

97.322

97.322

97.322

77.733

58

11

01

Finanțarea naționala

50.300

4.473

4.473

4.473

4.473

58

11

02

Finanțarea externa nerambursabila

285.270

92.849

92.849

92.849

73.260

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.233.510

7.261.550

5.935.014

5.935.014

5.913.762

21.252

6.478.023

59

01

Burse

6.792.860

6.861.550

5.535.014

5.535.014

5.513.762

21.252

6.300.938

59

02

Ajutoare pentru daune provocate de

calamitati naturale

40.650

59

17

Despăgubiri civile

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

177.085

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.162.470

35.654.310

24.792.136

24.792.136

11.487.553

13.304.583

2.613.940

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

- ■- ■

35.162.470

35.654.310

24 792.136

24 792.136

11.487.553

13.304.583

2.613.940

i

Pag. 16      - Ici-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

01

Active fixe

35.162.47C

35.654.31C

24.792.136

24.792.136

11.487.553

13.304.583

2.613.940

71

01

01

Construcții

30.168.85C

28.102.790

23.270.887

23.270.887

10 004.241

13.266.646

270.231

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

473.10C

493.750

267.443

267.443

267.443

564.873

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

543.900

2.356.800

312.045

312.045

312.045

1.074.740

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

3.976.620

4.700.970

941.761

941.761

903.824

37.937

704 096

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-357.356

-357.356

-357.356

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-357.356

-357.356

-357.356

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-357.356

-357.356

-357.356

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-357.356

-357.356

-357.356

6602

SANATATE

91.779.290

98.094.040

71.831.506

71.831.506

70.556.331

1.275 175

19.198.612

01

CHELTUIELI CURENTE

60.787.290

75.668.770

60.196.509

60.196.509

59.872.623

323.886

17.739.335

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

18.383.420

15.865.940

15.101.557

15.101.557

15.101.557

15.577.579

10

01

Cheltuieli salariale in bani

17.422.608

15.269.608

14.561.701

14.561.701

14.561.701

14.836.195

10

01

01

Salarii de baza

14.280.666

13.390.156

12.724.036

12.724.036

12.724.036

13.089 716

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

2.100.842

1.309.952

1.297.921

1.297.921

1.297 921

1.169 195

10

01

06

Alte sporuri

62.800

40.300

38.670

38.670

38.670

41.815

10

01

13

Drepturi de delegare

900

508

508

508

508

10

01

17

Indemnizații de hrana

978.300

528.300

500.566

500.566

500 566

534.961

Pag. 17 -lei-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

02

Cheltuieli salariate in natura

470.08C

252.60C

211.17$

211.179

211.179

412.800

10

02

06

Vouchcre de vacanta

470.08C

252.60C

211.179

211.179

211.179

412 800

10

03

Contribuții

490.732

343.732

328.677

328.677

328.677

328.584

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

490.732

343.732

328.677

328.677

328.677

328.584

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.307.430

3.157.890

2.139.116

2 139.116

1.815.230

323.886

1.395.966

20

02

Reparații curente

2.000.000

2.590.000

1 904 043

1.904.043

1.581.990

322 053

1.312 176

20

04

Medicamente si materiale sanitare

167.430

283.942

55.452

55.452

55.452

20

04

01

Medicamente

75.000

158.307

34.145

34.145

34.145

20

04

02

Materiale sanitare

77.430

110.635

16.797

16.797

16.797

20

04

04

Dezinfec tanti

15.000

15.000

4.510

4 510

4.510

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

45.000

102.648

28.174

28.174

28.174

20

05

30

Alte obiecte de inventar

45.000

102.648

28.174

28.174

28.174

20

06

Deplasări, detasari, transferări

7.500

5.339

5.339

3.506

1.833

5.339

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

2.000

1.617

1.617

1.617

1 617

20

06

02

Deplasări in străinătate

5.500

3.722

3 722

1.889

1.833

3.722

20

13

Pregătire profesionala

95.000

70.000

67.500

67 500

67.500

200

20

30

Alte cheltuieli

103.800

78.608

78.608

78.608

78.251

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

103.800

78.608

78.608

78.608

78.251

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

34.641.680

51.027.040

42 917.601

42.917.601

42.917.601

660.764

51

01

Transferuri curente

575.810

1.285.810

660.764

660.764

660.764

660.764

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

575.810

1.285.810

660.764

660.764

660.764

660.764

51

02

Transferuri de capital

34.065.870

49.741.230

42.256.837

42 256.837

42.256.837

51

02

22

Transferuri de la bugetul de stat către

Pag. 18

Capitol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

nc

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

j Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

bugetele locale pentru finanțarea

aparaturii medicale si echipamentelor

de comunicații in urgenta in sanatate

9.996.000

23.873.000

20.756.409

20.756 409

20.756.409

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

24.069.870

25.868.230

21.500.428

21.500.428

21.500.428

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

105.026

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

105.026

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

105.026

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

5.454.760

5.617.900

38.235

38.235

38.235

58

01

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (FEDR)

5.454.760

5.617.900

38.235

38.235

38.235

58

01

01

Finanțarea naționala

1.634.030

1.649.520

2.231

2.231

2.231

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

3.812.740

3.848.880

5.206

5.206

5.206

58

01

03

Cheltuieli neeligibile

7.990

119.500

30.798

30.798

30.798

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.992.000

22.425.270

11.634.997

11.634.997

10.683.708

951.289

1.459.277

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

30.992.000

22.425.270

11.634.997

11.634.997

10.683.708

951.289

1.459.277

71

01

Active fixe

30.992.000

22.425.270

11.634.997

11.634.997

10.683.708

951.289

1.459.277

71

01

01

Construcții

28.271.940

20.028.840

11.246.680

11.246.680

10.295.391

951.289

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1

1.429 384

- lei-


- Iei-


- lei-


Pag. 19


- lei-


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Plăti

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne

Denumire indicator

Angajamente

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

29 393

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.720.060

2.396.430

388.317

388.317

388.317

500

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

136.632.360

152.132.760

132.898.942

124.039.841

1 14.869.936

9.169.905

109.739.754

01

CHELTUIELI CURENTE

117.152.770

138.101.730

128.473.774

119.914.083

110.846.801

9.067.282

106.888.978

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.710.000

32.428.280

31.756.510

31.546.514

31.546.514

31.847.493

10

01

Cheltuieli salariale in bani

29.402.824

31.005.612

30.352.881

30.203.211

30.203.211

30450.230

10

01

01

Salarii de baza

21.735.297

22.221.413

22.077.281

21.972.531

21.972.531

22.305.013

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

2.173.739

2.049.834

2.025.064

2.024.864

2.024.864

1.992 430

10

01

06

Alte sporuri

68.250

65.816

64.357

58.857

58.857

74 450

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

522.000

529.000

523.844

523.844

523.844

523 844

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

1.050.000

1.230 960

921.459

921.459

921.459

910.203

10

01

13

Drepturi de delegare

20.400

22.400

8.212

4.212

4.212

4.212

10

01

16

Alocații pentru locuințe

260.000

361.000

309.860

309.860

309.860

302.310

10

01

17

Indemnizații de hrana

1.426.554

1.391.942

1.373.912

1.373.912

1.373.912

1.455.165

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

2.146.584

3.133.247

3.048.892

3.013.672

3.013.672

2.882.603

10

02

Cheltuieli salariale in natura

478.800

570.542

564.548

514.148

514.148

546.698

10

02

06

Vouchere de vacanta

478 800

570.542

564.548

514.148

514.148

546 698

10

03

Contribuții

828.376

852.126

839.081

829.155

829.155

850.565

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

192.452

190.557

189.351

189.35!

189.351

193.092

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

634.924

660.569

649.684

639.758

639.758

657.473

10

03

08

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

1.000

1.000

46

46

46


Pag. 20      - lei-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

ti-

col

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

84.557.85C

104.796.76C

96.358.164

88.008.469

78.941.187

9.067.282

74.648.977

20

01

Bunuri si servicii

26.417.836

28.419.844

26.196.82"

23250 120

22.886.751

363.369

23.494.323

20

01

01

Furnituri de birou

77.088

80.294

74.713

65.530

63 381

2 149

65 443

20

01

02

Materiale pentru curățenie

34.936

32.777

31.115

24.999

24.608

391

21.527

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

866.655

950.487

839.096

704.858

654.602

50.256

765 820

20

01

04

Apa, canal si salubritate

132.417

159.550

138.365

133.789

119.329

14 460

109.523

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

66.321

53.421

47.512

31.701

30.124

1.577

35.284

20

01

06

Piese de schimb

10.993

19.000

13.424

8 559

8.559

10.653

20

01

07

Transport

830.338

778.268

746.394

650.563

625.210

25 353

514.956

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

180 497

182.497

167.532

126613

122.702

3.911

130.598

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20.071.353

22.188.772

20.231.147

18.864.949

18.628.471

236.478

16 807.922

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

4.147.238

3.974.778

3.907.529

2.638.559

2.609.765

28.794

5 032.597

20

02

Reparații curente

3.336.746

2.693.369

1.801.972

1.743.991

1.311.131

432.860

1.647.924

20

03

Hrana

1.265.000

2.289.715

2.124.941

2.124.941

1.633.063

491 878

1.707.123

20

03

01

Hrana pentru oameni

765.000

1.705.000

1.542.590

1.542.590

1.311.815

230.775

1.283.620

20

03

02

Hrana pentru animale

500.000

584.715

582.351

582.351

321.248

261.103

423.503

20

04

Medicamente si materiale sanitare

113.000

123.435

84.668

84.668

79.411

5.257

52.813

20

04

01

Medicamente

108 000

115.335

79.678

79 678

74.421

5.257

52.813

20

04

02

Materiale sanitare

4.000

6.100

3 992

3.992

3.992

20

04

04

Dezinfectant!

1.000

2.000

998

998

998

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

845.079

1.090.930

822.785

693.422

631.563

61.859

250.958

20

05

01

Uniforme si echipament

410.000

480.000

441.565

396.605

351.350

45.255

118021

20

05

30

Alte obiecte de inventar

435.079

610.930

381.220

296.817|

280.213

16.604

132.937

Pag. 21

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

06

Deplasări, dctasari, transferări

2.169.564

2.284.185

2.180.068

1.820.737

1.638.514

182.223

1.274.001

20

06

01

Deplasări interne, dctasari, transferări

1.386.964

1.557.185

1.479.141

1.191.583

1.075.343

116.240

961.334

20

06

02

Deplasări in străinătate

782.600

727.000

700.927

629.154

563.171

65.983

312.667

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

243.470

236.970

231.254

26.254

25.224

1.030

82.122

20

13

Pregătire profesionala

39.756

42.256

23.236

15.236

15.236

8 856

20

14

Protecția muncii

18.795

24.595

19.522

19 522

19.522

18.019

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

687.771

685.771

685.771

685.771

20

30

Alte cheltuieli

50.108.604

66.903.690

62.187.120

57.543 807

50.015.001

7 528.806

46.112.838

20

30

01

Reclama si publicitate

269.615

542.615

534.232

231.339

222.021

9.318

442.541

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

45.502

52.925

45.728

38.728

38.226

502

45.046

20

30

04

Chirii

1.851.502

1.585.738

1.517.446

721.982

707.519

14.463

972.822

20

30

09

Executarea silita a creanțelor bugetare

3.423

3.423

3.423

3.423

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

47.941.985

64.718.989

60.086.291

56.548.335

49.043.812

7.504.523

44.652.429

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.500.000

300.000

51

02

Transferuri de capital

1.500.000

300.000

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

1.500.000

300.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

182.220

316.690

104.009

104.009

104.009

147.982

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

- Ici-


Pag. 22


- Ici-


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

V

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Regionala (FEDR)

I51.57C

272.290

82.069

82.069

82.069

131.230

58

01

01

Finanțarea naționala

22.740

40.850

24.649

24.649

24.649

32 037

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

128.830

231.440

57.420

57.420

57.420

99.193

58

15

Alte programe comunitare Finanțate in

perioada 2014-2020

30.650

44.400

21.940

21.940

21.940

16.752

58

15

01

Finanțarea naționala

30.650

30.650

21.940

21.940

21 940

16.752

58

15

02

Finanțare externa ncrambursabila

13.750

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

202.700

260.000

255.091

255 091

255.091

244.526

59

17

Despăgubiri civile

2.100

2.066

2.066

2.066

2.066

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

202.700

257.900

253.025

253.025

253.025

242 460

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.628.170

14.250.770

4.763.026

4.463.616

4.360.993

102.623

2.850.776

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19.628.170

14.250.770

4.763.026

4.463.616

4.360.993

102.623

2.850.776

71

01

Active fixe

19.628.170

14.234.940

4.747.196

4.463.616

4.360.993

102.623

2.844.026

71

01

01

Construcții

13.251.320

9.272.790

3.555.326

3 293.746

3.243.174

50.572

1.561.302

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.262.340

1.337.360

392.729

392.729

392.729

1.074.700

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

1.003.590

596.590

196.578

174.578

174.578

162.362

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

4 110.920

3.028.200

602.563

602.563

550.512

52.051

45.662

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

15.830

15.830

6.750

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-148.580

-219.740

-337.858

-337.858

-337.858

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII


Pag. 23


- lei-


Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-I48.58C

-219.740

-337.858

-337.858

-337.858

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-148.580

-219.740

-337.858

-337.858

-337.858

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-148.580

-219 740

-337.858

-337.858

-337.858

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

111.706.220

120.746.740

114.049.089

114.049.089

108.185.639

5.863.450

105.961.746

01

CHELTUIELI CURENTE

110.039.060

119.263.320

113.260.770

113.260.770

108.031 590

5 229.180

105.497.195

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

56.051.990

59.813.240

58.880.504

58.880.504

58.880.504

58.857.042

10

01

Cheltuieli salariale in bani

52.749.945

56.865.695

55.983.161

55.983.161

55.983.161

56.357.013

10

01

01

Salarii de baza

24.764.917

26.335.967

25.851.213

25.851.213

25.851.213

26.013.726

10

01

06

Alte sporuri

3.948.820

4.933.120

4.797.558

4.797.558

4.797.558

5.314.339

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

20.794.207

21.895.507

21.844.665

21.844.665

21.844.665

21.087.278

10

01

13

Drepturi de delegare

10.000

10.000

10

01

17

Indemnizații de hrana

3.232.001

3.691.101

3.489.725

3 489.725

3.489.725

3 941.670

10

02

Cheltuieli salanale in natura

2.052.550

1.642.550

1.637.150

1.637.150

1.637.150

1.241.300

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

2.052.550

1.642.550

1.637.150

1.637.150

1.637.150

1.241.300

10

03

Contribuții

1.249.495

1.304.995

1.260.193

1.260.193

1.260.193

1.258.729

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

1.249.495

1.304.995

1.260.193

1.260.193

1.260.193

1.258.729

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.300.010

12.468.760

9.333.929

9.333.929

6.551.640

2.782.289

6.862.079

20

01

Bunuri si servicii

3.387 134

4.123.735

2.863.388

2.863.388

2.186.060

677.328

2.263.236

20

01

01

Furnituri de birou

301.135

401.135

343.735

343.735

205.696

138.039

291 961

20

01

02

Materiale pentru curățenie

311.661

331.661

272.210

272.210

225.097

47.113

159.006

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.071.824

1.322.824

753.363

753.363

638.493

114.870

661.229

20

01

04

Apa, canal si salubritate

298.569

432.570

231 433

231.433

190.496

40 937

197.217


Pag. 24


- lei-


Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

nc

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

199.40C

192. IOC

190.899

190.899

100.899

90 000

1 12 080

20

01

06

Piese de schimb

49.31$

42.819

17.702

17.702

9.543

8.159

5 468

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

232.102

325.502

266.750

266.750

263.883

2.867

266.545

20

01

09

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

195.112

247.112

204.010

204.010

127.889

76.121

111 144

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

728.012

828 012

583.286

583.286

424.064

159.222

458.586

20

02

Reparații curente

753.890

987.890

915.682

915.682

402.280

513.402

799.250

20

03

Hrana

5.803.234

5.798.234

4.471.570

4.471.570

3.150.147

1.321 423

2 989.627

20

03

01

Hrana pentru oameni

5.803.234

5.798.234

4.471.570

4.471.570

3.150.147

1.321.423

2 989.627

20

04

Medicamente si materiale sanitare

184.441

224.440

110.154

110.154

80.781

29.373

91 389

20

04

01

Medicamente

81.987

119.086

64.523

64.523

50.882

13.641

50.910

20

04

02

Materiale sanitare

15.000

14.900

1.628

1.628

1.072

556

16.289

20

04

04

Dezinfectant!

87.454

90454

44.003

44.003

28.827

15.176

24 190

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

263.584

256.584

205.751

205.751

173.011

32.740

20

05

01

Uniforme si echipament

55.355

45.355

15.363

15.363

15.225

138

20

05

03

Lenjerie si accesorii dc pat

60.785

43.785

42.316

42.316

42.316

20

05

30

Alte obiecte de inventar

147.444

167.444

148.072

148.072

115.470

32 602

20

06

Deplasări, detasari, transferări

189.125

153.125

136.479

136.479

94.639

41.840

106 714

20

06

01

Deplasări inteme, detasari, transferări

159.125

153.125

136.479

136.479

94.639

41,840

106.714

20

06

02

Deplasări in străinătate

30.000

20

13

Pregătire profesionala

175.490

157.490

148.680

148.680

108.600

40.080

115.230

20

14

Protecția muncii

172.157

172.157

100.845

100.845

63.090

37.755

86 579

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea


Pag. 25      - Ici-

Capitol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii nc-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

20.00C

30.000

30.000

30.000

30.000

30 000

20

30

Alte cheltuieli

350.955

565.105

351.380

351.380

263.032

88.348

380.054

20

30

01

Reclama si publicitate

39.35C

36.350

21.713

21.713

19.263

2.450

16.445

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

58.045

58.045

22.751

22.751

22.751

22 751

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

253.560

470.710

306.916

306.916

221 018

85.898

340.858

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.032.000

1.227.000

1 227.000

1.227.000

1.227.000

1.227.000

51

01

Transferuri curente

1.032.000

1.227.000

1.227.000

1.227.000

1.227.000

1 227.000

51

01

39

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea unităților de asistenta

sociala si medico-sociale

1.032.000

1.227.000

1.227.000

1,227.000

1.227.000

1.227.000

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

31.000.000

33.600.000

32.897.716

32.897.716

32.583.283

314.433

30.744.367

57

02

Ajutoare sociale

31.000.000

33.600.000

32.897.716

32.897.716

32.583.283

314.433

30.744.367

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

29.740.567

32.340.567

31.744.795

31.744.795

31.744.795

29.591.446

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

1.259.433

1.259.433

1.152.921

1.152.921

838.488

314.433

1.152.921

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

1.099.060

1.423.810

797.351

797.351

797.351

575.378

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

200.000

524.750

56.427

56.427

56.427

42.254

58

01

01

Finanțarea naționala

30.000

35.891

5.279

5.279

5.279

5.561

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

170 000

203.279

29.490

29.490

29.490

36.693

58

01

03

Cheltuieli necligibile

285.580

21.658

21.658

21.658

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

899.060

899.060

740.924

740.924

740.924

533.124

58

02

01

Finanțarea naționala

134.860

134.860

111 138

111.138

111.138

79.969

Pag. 26


- Ici-


Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

7000

02

58

59

59

59

70

71

71

71

71

71

71

84

85

85

85

02

11

40

01

01

01

01

01

01

01

02

01

02

03

30

01

Finanțarea externa ncrambursabila

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Asociații si fundații

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii preccdenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii preccdenti si recuperate in anul curent (SF)

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

764.20C

9.556.00C

9.400.000

156.000

1.667.160

1 667.160

1.667.160

89.250

512.204

1.065.706

99.384.84o|

764.20C

10.730.510

10.574.510

156.000

1.483.420

1.483.420

1.483.420

10.000

89.250

822.204

561.966

131.375.260

629.780

10.124.270

10 035.945

88.325

982.757

982.757

982.757

82.598

703.198

196.961

-194.438

-194.438

-194.438

-194.438

100.360.008

629.786

10.124.270

10.035.945

88.325

982.757

982 757

982.757

82.598

703.198

196.961

-194.438

-194.438

-194 438

-194.438

100.360.008

629.786

7.991.812

7.903 487

88.325

348.487

348.487

348.487

168.091

180.396

-194.438

-194.438

-194.438

-194.438

85.613.664

2.132.458

2.132.458

634.270

634.270

634.270

82 598

535.107

16 565

14 746.344

453 155

7.231.329

7.130.482

100 847

464 551

464.551

464 551

933

270.244

151.872

41.502

65 361.496


Pag. 27

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

Aii nc at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

80.523.71C

98.255.620

71.776.974

71.776.974

64.727.972

7.049.002

43.863.225

01

CHELTUIELI CURENTE

31.814.1 IC

50 735.620

35.201.629

35.201.629

28.189.966

7.011.663

26.718.351

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

470.000

470.010

427.840

427.840

427.840

425.709

10

01

Cheltuieli salariale in bani

451.578

451.588

411.387

411.387

411.387

409.253

10

01

01

Salarii de baza

430.830

429.793

397.066

397.066

397.066

392.869

10

01

13

Drepturi de delegare

500

10

01

17

Indemnizații de hrana

20.748

20 758

14.321

14.321

14.321

15.847

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

537

537

10

02

Cheltuieli salariale in natura

7.250

7.250

7.250

7.250

7.250

7 250

10

02

06

Voucherc de vacanta

7.250

7.250

7.250

7.250

7.250

7.250

10

03

Contribuții

11.172

11.172

9.203

9.203

9.203

9.206

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

239

239

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

10.933

10.933

9.203

9.203

9.203

9.206

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19.926.580

38.848.080

34.413.923

34.413.923

27.422.714

6 991.209

26.244.184

20

01

Bunuri si servicii

11.102.798

22.969.113

20.673.178

20.673.178

17.450.348

3.222.830

15.019.878

20

01

01

Furnituri de birou

4.000

4.000

3.320

3.320

3.320

20

01

02

Materiale pentru curățenie

2.000

87.815

86.881

86.881

16.183

70.698

84.977

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

7.530.268

17.129.568

15.603.084

15.603.084

13.827.372

1.775.712

11.395.989

20

01

04

Apa, canal si salubritate

2.802.010

4.682.710

4.063.405

4 063.405

2.828.039

1.235 366

3.187.642

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

5.432

5.932

5.727

5 727

5.250

477

5.727

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

90.368

90.368

63.262

63.262

63.262

29.267

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretincre si funcționare

1

1

668.720

968.720

847.499

847 499

706.922

140.577

316.276

Pag, 28

- Ici-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

nc

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

' 8=6-7

9

20

02

Reparații curente

490.54C

4.634.725

4.034.128

4.034.128

1.459.484

2.574.644

4 222.887

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

50.000

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

10.000

10.000

1.592

1.592

1.592

1.592

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

10.000

10.000

1.592

1.592

1.592

I 592

20

13

Pregătire profesionala

3.900

3.900

20

14

Protecția muncii

300

300

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

64.000

64.000

36.097

36.097

36.097

26.708

20

30

Alte cheltuieli

8.255 042

11.116.042

9.668.928

9.668.928

8.475.193

1.193.735

6.973.119

20

30

01

Reclama si publicitate

1.000

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

12.020

12 020

9.143

9.143

9.143

9.143

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8.243.022

11.103.022

9.659.785

9.659.785

8.466.050

1.193.735

6 963 976

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

900

900

900

900

900

900

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

900

900

900

900

900

900

56

01

01

Finanțarea naționala

900

900

900

900

900

900

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

11.416.630

11.416.630

358.966

358.966

338.512

20.454

47.558

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

11.416.630

11.416.630

358.966

358.966

338.512

20.454

47 558

Pag. 29      - Iei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

58

01

01

Finanțarea naționala

5.516.73C

5.516.730

176.22'

176.227

166.147

10.080

23.637

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

5.742.27C

5.742.270

182.73$

182.739

172.365

10.374

23 921

58

01

03

Cheltuieli neeligibile

I57.63C

157.63C

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.869.14C

10.079.540

287.606

287.606

250.267

37.339

14.066.473

71

TULUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.869.140

10.079.540

287.606

287.606

250.267

37.339

14.066.473

71

01

Active fixe

10.869.140

10.079.540

287.606

287 606

250.267

37.339

14 066.473

71

01

01

Construcții

8.062.940

7.303 940

74.658

74.658

74.658

12.687.568

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

689.026

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

97.300

606.561

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2 806.200

2.678.300

212.948

212.948

175.609

37 339

83.318

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

37.840 460

37.440.460

37.068.286

37.068.286

37.068.286

3 078.401

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

37.840.460

37.440.460

37.068.286

37.068.286

37.068.286

3.078.401

81

01

Rambursări de credite externe

15.303 000

15.078.000

15.077.784

15.077.784

15.077.784

3.077 784

81

01

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

15.303.000

15.078.000

15.077.784

15.077.784

15.077.784

3.077.784

81

02

Rambursări de credite interne

22.537.460

22.362.460

21.990.502

21.990.502

21.990.502

617

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

22.537.460

22.362.460

21.990.502

21 990.502

21.990.502

617

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-780.547

-780.547

-780.547

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-780.547

-780 547

-780.547

Pag. 30

Capitol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

85

01

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent

-780.547

-780.547

-780.547

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-24.619

-24.619

-24.619

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent (SD)

-755.928

-755.928

-755.928

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

18.861.130

33.119.640

28.583.034

28.583.034

20.885.692

7.697.342

21.498.271

01

CHELTUIELI CURENTE

18.497.840

32.416.850

28.265.847

28.265.847

20.778.512

7.487.335

21.367.080

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18.200.000

31.906.060

28 031.955

28 031.955

20.544.620

7.487.335

21.295.582

20

01

Bunuri si servicii

17.500.000

30.688.000

27.809.462

27 809.462

20.392.776

7.416.686

21.073.005

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

17.500.000

30.688.000

27.809.462

27.809.462

20.392.776

7.416.686

21.073 005

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

1.000

20

30

Alte cheltuieli

700.000

1.217.060

222.493

222.493

151.844

70.649

222.577

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

700 000

1.217.060

222.493

222.493

151.844

70.649

222 577

56

TITLUL VIE PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

297.840

297.840

226.730

226.730

226.730

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

297.840

297.840

226.730

226.730

226.730

56

03

01

Finanțarea naționala

297.840

297.840

226.730

226.730

226.730

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

212.950

7.162

7.162

7.162

71.498

58

1 I

Programe Instrumentul de Asistenta pentru

Preadcrare (IPA II)

82.950

7 162

7.162

7.162

7! 498

- Ici-


- Ici-


Pag. 31


- lei-


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

8000

8102

02

58

58

58

58

70

71

71

71

71

71

01

40

40

58

58

58

58

11

11

15

15

01

01

01

01

03

03

03

)3

01

02

02

02

03

30

Oi

02

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020

Finanțare externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

363.290

363.290

363.290

363.290

307.647.240

107.998.300

81.326.520

36.469.680

36.469.680

44.856.840

44.856.840

5.654.210

32 040 600

12.45C

70.50C

130.000

130.000

702.790

702.790

702.790

161.000

178.500

363.290

367.434.230

108.432.830

81.326.520

36.469 680

36.469.680

44.856.840

44.856.840

5.654.210

32 040.600

1.074

6.088

317.187

317.187

317.187

160.007

157.180

285.609.284

62.537.497

36.469.680

36.469.680

36.469.680

1.074

6.088

317.187

317.187

317.187

160.007

157.180

285.609.284

62.537.497

36.469.680

36.469.680

36.469.680

1.074

6.088

107.180

107.180

107.180

107 180

241.065.318

58.738.645

33.072.400

33.072.400

33.072.400

210 007

210.007

210.007

160.007

50.000

44.543.966

3.798.852

3.397.280

3.397.280

3.397.280

10.674

60 824

131.191

131 191

131.191

121 404

9 787

192.091.037

36.475.693

36.469.683

36.469.683

36.469.683

!


Pag. 32


- Ici-


Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Al! nc at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

/Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

58

03

03

Cheltuieli neeligibilc

7.162.03C

7.162.03C

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.671.78C

27.106.3 IC

26.246.153

26.246.153

25.844.581

401.572

6.010

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.671.78C

6.106 31C

5.246.153

5.246.153

4 844 581

401.572

6.010

71

01

Active fixe

5.671.78C

6.106.310

5.246.153

5.246.153

4.844.581

401.572

6.010

71

01

01

Construcții

5.181.580

5.366.110

5.174.032

5.174.032

4.772.460

401.572

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

490 200

740.200

72.121

72.121

72.121

6010

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

72

01

Active financiare

21.000.000

21.000.000

21 000.000

21.000.000

21.000.000

72

01

01

Participare Ia capitalul social al

societăților comerciale

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21 000.000

21.000.000

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-178.336

-178.336

-178.336

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-178.336

-178.336

-178.336

85

01

Plat: efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-178.336

-178.336

-178.336

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent (SF)

-178.336

-178.336

-178.336

8402

TRANSPORTURI

199.648.940

259.001.400

223.071.787

223.071.787

182.326.673

40.745.114

155 615.344

01

CHELTUIELI CURENTE

126.393.310

195.271.740

189.792.891

189 792.891

150.851.638

38.941.253

145.121.448

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

50.176.000

80013.000

77 859.364

77 859.364

57.651.842

20.207.522

53.883 511

20

01

Bunuri si servicii

14.244.000

19 234.000

19.160.149

19.160.149

14.135.935

5.024 214

12 638 975

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru


Pag. 33

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

întreținere si funcționare

14.244.00C

19.234.00C

19.160.14$

19.160.14$

14.135.935

5.024.214

12.638.975

20

02

Reparații curente

35.920.00C

60.757.00C

58.681.715

58.681.71:

43.502.907

15.178.808

41.230.536

20

30

Alte cheltuieli

12.000

22.000

17.500

17.50C

13.000

4.500

14.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.000

22.000

17.500

17.500

13.000

4.500

14 000

40

TITLUL IV SUBVENȚII

76.000.000

113.000.000

I 11.853.021

111.853.021

93.1 19.290

18.733.731

91.091 033

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

76.000.000

113.000.000

111.853.021

111.853.021

93.119.290

18 733.731

91 091.033

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

217.310

2.258.740

80 506

80.506

80.506

146 904

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

212.310

2.228.740

80.506

80.506

80.506

144.775

58

01

01

Finanțarea naționala

31.850

184.290

9.727

9.727

9.727

24.135

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

180.460

1.044.450

70.779

70.779

70.779

120.640

58

01

03

Cheltuieli neeligibile

1 000.000

58

15

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020

5.000

30.000

2.129

58

15

01

Finanțarea naționala

750

13.250

341

58

15

02

Finanțare externa nerambursabila

4.250

16.750

1.788

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

73.255.630

63.729.660

33.278.896

33.278.896

31.475.035

1.803.861

10.493.896

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

73.255.630

63.729.660

33.278.896

33.278.896

31.475.035

1.803.861

10.493.896

71

01

Active fixe

73.255.630

63.729.660

33.278.896

33.278.896

31.475.035

1 803.861

10 493.896

71

01

01

Construcții

45 285.970

37.384.570

13.805.129

13.805.129

12.240.616

1.564.513

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

21.403.140

19.823.140

18.932.623

18.932.623

18.835.123

97.500

10.493.896

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

1

- Ici-


Pag. 34


- lei-


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

nc-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

01

30

active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

400.000

6.166.520

400.000

6.121.950

541.144

541.144

399.296

141.848


Conducatorul instituției,


Conducătorul compartimentului financiar-contabil

0'^iScPsP.Ar

/

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

31122019          /   ./

Pag. 1       - lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Credite

de angajament

Credite bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente

toi

capi

tol

ra-graf

pa /

Titlu

ti-col

nc at

Denumire indicator

inițiale

definitive

inițiale

definitive

Angajamente

bugetare

legale de plătit

Cheltuieli

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

673.841.450

825.809.320

770.805.821

762.246.120

684.368.381

77 877 739

733 922.861

5100

02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

101.808.920

108.979.910

94.221.193

94.221.193

92.040.591

2.180.602

187.257.308

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

77.528.590

86.449.580

75.911.304

75 911.304

73.917.239

1 994 065

170.189.203

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

500.000

750.000

517.736

517.736

331.199

186 537

419.233

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

23.780.330

21.780.330

17.792.153

17 792.153

17.792.153

16 648.872

6000

02

Partea Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

33.065.010

33.366.000

31.952.633

31.952.633

31.740.539

212.094

31.700.036

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

33.065.010

33.366.000

31.952 633

31.952.633

31.740.539

212.094

31.700.036

6500

02

Partea IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

299.884.800

345.316.120

318.710.881

310.151.180

291.483.214

18 667.966

282.477 414

6502

INVATAMANT

54.356.170

69.901.670

60.508.556

60.508.546

56.460.928

4.047 618

53.180.292

6602

SANATATE

21.266 660

20.309.640

17.901.437

17.901.437

17.577.551

323.886

17.634.309

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

115.321.970

137.265.300

128.031.907

119.472.216

110.404.934

9.067.282

106.740.996

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

108.940.000

117.839.510

112.268.981

112.268.981

107.039.801

5.229.180

104.921.817

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU SI APE

76.437.040

108.664.610

99.917.385

99.917.385

85.438.841

14.478.544

51.043.876

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

58.237.040

76.758.550

71.885.430

71.885.430

64.894.221

6.991.209

29.748.294

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

18.200 000

31 906.060

28.031.955

28.031.955

20.544.620

7.487.335

21.295.582

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

162.645.680

229.482.680

226.003 729

226.003.729

183.665.196

42.338.533

181.444.227

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

36.469.680

36.469.680

36.291.344

36.291.344

32.894.064

3.397.280

36.469.683

8402

TRANSPORTURI

126.176.000

193.013.000

189.712.385

189.712.385

150.771.132

38.941.253

144.974.544

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31122019

Pag. 2       - lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Al

-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Plăti

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

nc

Denumire indicator

Angajamente

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

* 13

65

02

20

31

10C

100

5002

TOTAL CHELTUIELI

673.841.45C

825.809.320

770.805.821

762.246.120

684.368.381

77.877.739

733.922.861

01

CHELTUIELI CURENTE

636.149.57C

788.588.600

736.069.283

727.509.582

649.631 843

77.877.739

730.844.460

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I97.036.84C

202.933.480

197.830.109

197.620.113

197.620.113

200.959.524

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

235.036.70C

335.488.240

305.340.110

295.990.405

243.711.820

53.278.585

231.026 232

30

TITLUL III DOBÂNZI

23.780.330

21.780.330

17.792.153

17.792.153

17.792.153

16.64 8 872

40

TITLUL IV SUBVENȚII

112.469.680

149.469.680

148.322.701

148.322.701

126 191.690

22.131.011

127.560 716

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.622.810

2.512.810

1.887.764

1.887.764

1.887.764

1.887.764

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6.733.300

10.564.800

7 829.365

7.829.365

7.829.365

7.829.365

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

36.227.700

37.947.200

36.151.149

36.151.149

35.836.716

314.433

33.879.788

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

23.242.210

27.892.060

20.915.932

20.915.932

18.762.222

2 153 710

111.052.199

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

37.840.460

37.440.460

37.068.286

37.068.286

37.068.286

3 078 401

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

37.840.460

37.440.460

37.068.286

37.068.286

37.068.286

3.078.401

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-148.580

-219.740

-2.331.748

-2.331.748

-2.331.748

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-148.580

-219.740

-2.331.748

-2.331.748

-2.331.748

5100

02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

101.808.920

108.979.910

94.221.193

94.221.193

92.040.591

2.180.602

187.257.308

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

77.528.590

86.449.580

75.911.304

75.911.304

73.917.239

1.994.065

170.189.203

01

CHELTUIELI CURENTE

77.528.590

86.449.580

76.846.778

76.846.778

74.852.713

1.994.065

170.189.203

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

60.063.430

62.956.010

60.934.697

60.934.697

60.934.697

63.481.283

10

01

Cheltuieli salariale in bani

57.583.398

60.467.263

58.568.294

58.568.294

58.568.294

60.335.631

10 01

01

Salarii de baza

53.834.053

56.998.545

55.294.367

55.294.367

55.294 367

56.841.472

10

01

06

Alte sporuri

62.000

69.690

63.866

63.866

63.866

63.442

Pag. 3       - lei-

Capitol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Al!

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

T----------------------

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

873.498

891.818

813.437

813.437

813.437

830 824

10

01

13

Drepturi de delegare

31.600

66.100

30.686

30.686

30.686

30.434

10

01

17

Indemnizații de hrana

2.482.247

2.362.100

2.342.836

2.342.836

2.342.836

2 490.449

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

300.000

79.010

23.102

23.102

23.102

79.010

10

02

Cheltuieli salariale in natura

1.232.000

1.023.466

983.941

983.941

983.941

1.687 170

10

02

06

Vouchere de vacanta

1.232.000

1.023.466

983.941

983.941

983.941

1 687 170

10

03

Contribuții

1.248.032

1.465.281

1.382.462

1 382.462

1.382.462

1 458482

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

160.197

129.997

121.008

121.008

121.008

121.866

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.087.835

1.335.284

1.261.454

1.261.454

1.261.454

1 336.616

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.465.160

13.993.570

11.310.524

11.310.524

9.316.459

I 994.065

9 609.599

20

01

Bunuri si servicii

6.549.937

7.134.925

5.899.909

5.899.909

5.193.054

706.855

5.131.512

20

01

01

Furnituri dc birou

355.123

406.123

322.219

322.219

268.995

53.224

281.700

20

01

02

Materiale pentru curățenie

139.500

154.500

123.926

123.926

102.527

21.399

83.935

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.373.996

1.120.244

992.478

992.478

861.622

130.856

873.560

20

01

04

Apa, canal si salubritate

215.468

261.773

158.049

158049

114.413

43.636

145 394

20

01

05

Carburanți si lubrifîanti

34.000

39.000

24.618

24.618

22.018

2 600

37 117

20

01

06

Piese de schimb

51.600

111.600

42.817

42.817

34.674

8.143

32.803

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

978.794

983.200

710.820

710.820

652.521

58.299

585.241

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

3.401.456

4.058.485

3.524.982

3.524.982

3.136.284

388.698

3.091.762

20

02

Reparații curente

283.900

313.900

262.731

262.731

172.275

90.456

158 838

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

133.993

261.950

173.476

173.476

101.036

72.440

44.664

20

05

30

Alte obiecte de inventar

133.993

261.950

173.476

173.476

101.036

72.440

44 664

20

06

Deplasări, detasari, transferări

435.340

388.340

238.288

238.288

227.813

10.475

235 559

Pag. 4       - Ici-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

246.540

I14.54C

54.727

54.727

53.927

800

54.727

20

06

02

Deplasări in străinătate

188.800

273.80C

183.561

183.561

173.886

9.675

180 832

20

13

Pregătire profesionala

182.000

240 000

104.698

104.698

94.798

9.900

74 698

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1.057 090

1.354.509

896.165

896.165

871.165

25.000

1.016.681

20

30

Alte cheltuieli

2.822.900

4.299.946

3.735.257

3.735.257

2.656.318

1.078.939

2.947.647

20

30

01

Reclama si publicitate

23.200

33.200

28.752

28.752

26.034

2.718

25.628

20

30

02

Protocol si reprezentare

185 000

210.000

106.864

106.864

92.052

14 812

106.864

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

43.200

73.200

53.686

53.686

52.899

787

53.686

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.571.500

3.983.546

3.545.955

3.545.955

2.485.333

1.060.622

2.761.469

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.000.000

9.500.000

4 601.557

4.601.557

4 601.557

97.098.321

59

17

Despăgubiri civile

6.000 000

9.500.000

4 601.557

4.601.557

4.601.557

97.098.321

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-935.474

-935.474

-935.474

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-935.474

-935.474

-935.474

85

01

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent

-935.474

-935.474

-935.474

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent (SF)

-935.474

-935.474

-935.474

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

500.000

750.000

517.736

517.736

331.199

186.537

419.233

01

CHELTUIELI CURENTE

500.000

750.000

517.736

517.736

331.199

186.537

419 233

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

i

500 000

750.000

517 736

517.736

331.199

186.537

419.233

Pag. 5

- Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii nc at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

Bunuri si servicii

130.00C

230.000

119.192

119.192

52.666

66.526

119.192

20

01

07

Transport

130.000

230.000

119.192

119.192

52.666

66.526

119.192

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.000

150.000

28.544

28.544

28.544

-76 874

20

05

30

Alte obiecte de inventar

50.000

150.000

28.544

28.544

28.544

-76.874

20

30

Alte cheltuieli

320.000

370.000

370.000

370.000

249.989

120.011

376 915

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

320.000

370.000

370.000

370.000

249.989

120.011

376.915

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

23.780.330

21.780.330

17.792.153

17.792.153

17.792 153

16.648.872

01

CHELTUIELI CURENTE

23.780.330

21.780.330

17.792.153

17.792.153

17.792 153

16.648.872

30

TITLUL III DOBÂNZI

23.780.330

21.780.330

17.792.153

17.792.153

17.792.153

16 648.872

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

15.459.810

13.459.810

11.710.899

11.710.899

11.710.899

11.704.104

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

15.459.810

13.459.810

11.710.899

11.710.899

11.710.899

11.704.104

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

8.320.520

8.320.520

6.081.254

6.081.254

6.081.254

4.944.768

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

6.820.520

6.820.520

6.012.564

6.012.564

6.012.564

4.876.078

30

02

03

Dobânzi aferente creditelor externe

garantate si/sau directe

subimprumutate

1.500.000

1.500.000

68 690

68.690

68.690

68.690

6000

02

Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

33.065.010

33.366.000

31.952.633

31.952.633

31.740.539

212.094

31 700.036

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

33.065.010

33.366.000

31.952.633

31.952.633

31.740.539

212.094

31.700.036

01

CHELTUIELI CURENTE

33.065.010

33.366.000

32.256.300

32.256.300

32.044.206

212.094

31.700.036

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.600.000

30.600.000

30.036.239

30.036.239

30.036.239

30.054.033

10

01

Cheltuieli salariale in bani

25.225.330

25.225.330

24.898.002

24.898.002

24.898.002

1

24.915.707

Pag. 6

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

AH ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

01

01

Salarii de baza

24.359.97C

24.359.97C

24.125.678

24.125.678

24.125.678

24.147.116

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

847.36C

847.360

765.204

765 204

765.204

761.471

10

01

13

Drepturi de delegare

18.000

18.000

7.120

7.120

7.120

7.120

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

4.821.673

4.821.673

4.589.953

4.589.953

4.589.953

4.589.953

10

02

02

Norme de hrana

4 271.673

4.271.673

4.117.553

4.117.553

4.117.553

4 117.553

10

02

06

Vouchere de vacanta

550.000

550.000

472.400

472.400

472.400

472.400

10

03

Contribuții

552.997

552.997

548.284

548.284

548.284

548 373

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

552.997

552.997

548.284

548.284

548.284

548.373

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.200.010

2.626.000

2.220.061

2.220.061

2.007.967

212.094

1.646.003

20

01

Bunuri si servicii

1.554.010

1.765.778

I 500.083

1 500.083

1.376.607

123.476

1.184.033

20

01

01

Furnituri de birou

85.000

95.000

82.503

82.503

69 980

12.523

65.800

20

01

02

Materiale pentru curățenie

17.000

21.800

21.760

21.760

21.760

13.319

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

175.000

255.500

192.352

192.352

182.658

9 694

163.685

20

01

04

Apa, canal si salubritate

23.850

28.350

25 298

25.298

24.445

853

22.883

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

387.500

387.500

347.557

347.557

322.480

25.077

305.225

20

01

06

Piese de schimb

43.096

67096

58.766

58.766

44.526

14.240

38.468

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

100.000

134.372

120.377

120.377

110.979

9 398

111.163

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

687.564

736.160

626.763

626.763

578.109

48.654

439.460

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

35.000

40.000

24 707

24.707

21.670

3.037

24.030

20

02

Reparații curente

30.000

20.000

17.468

17.468

3.366

14.102

14.315

20

03

Hrana

7.000

7.000

6.913

6.913

6.913

6.913

20

03

01

Hrana pentru oameni

7.000

7.000

6.913

6.913

6 913

6.913

20

04

Medicamente si materiale sanitare

4.000

4.000

2.976

2.976

1.976

1 000

1.976

Pag. 7       - Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

04

01

Medicamente

1.00(

1.000

1.00C

1.000

488

512

1.000

20

04

02

Materiale sanitare

2.00C

2.000

1.488

1.488

1.000

488

488

20

04

04

Dezinfectant!

I.00C

1.000

488

488

488

488

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

390.00C

566.502

482.260

482.260

433.001

49.259

267.592

20

05

01

Uniforme si echipament

305.000

331.542

329.273

329 273

314.387

14 886

267.592

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20.000

20.000

19.579

19.579

19.579

20

05

30

Alte obiecte de inventar

65.000

214.960

133.408

133.408

99.035

34.373

20

06

Deplasări, detasari, transferări

25.000

25.000

17.880

17.880

17.880

17.880

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

25.000

25.000

17.880

17.880

17.880

17.880

20

13

Pregătire profesionala

27.000

41.000

37.406

37.406

29.906

7.500

31 407

20

15

Muniție, furnituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata

25.000

25 000

21.872

21.872

21.872

15.473

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

30.000

48.720

30.301

30.301

30.301

30 301

20

30

Alte cheltuieli

108.000

123.000

102.902

102.902

93.058

9.844

76.113

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

94.000

94.000

86.085

86.085

84.216

1.869

59.286

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

14.000

29.000

16.817

16.817

8.842

7.975

16.827

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.000

51

01

Transferuri curente

15.000

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

15.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

250.000

140.000

59

02

Ajutoare pentru daune provocate de

calam itati naturale

250.000

140 000

1

- lei-


Pag. 8


- lei-


Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii nc at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-303.667

-303.667

-303.667

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-303.667

-303.667

-303.667

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-303.667

-303.667

-303.667

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-303.667

-303.667

-303.667

6500

02

Partea ni-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

299.884 800

345.316.120

318.710.881

310.151.180

291.483.214

18.667.966

282.477.414

6502

INVATAMANT

54.356.170

69.901.670

60.508.556

60.508.546

56.460.928

4.047.618

53.180.292

01

CHELTUIELI CURENTE

54.356.170

69.901.670

60.865.912

60.865 902

56.818.284

4.047.618

53.180.292

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

758.000

800.000

692.762

692.762

692.762

716.385

10

01

Cheltuieli salariale in bani

744.200

785.200

677.962

677.962

677.962

701 245

10

01

01

Salarii de baza

175 000

215.500

215.500

215.500

215.500

288 336

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

257 547

10

01

15

Alocații pentru transportul la si de la

locul de munca

258.000

258.000

150.762

150.762

150.762

145.606

10

01

17

Indemnizații de hrana

5.428

5.928

5.928

5.928

5.928

9.325

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

772

772

772

772

772

431

10

02

Cheltuieli salariale in natura

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

10

02

06

Voucherc de vacanta

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

10

03

Contribuții

10.900

11 900

11.900

11.900

11.900

12.240

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.900

11.900

11.900

11.900

11.900

12 240

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

34.403.660

46.928.120

43.155.338

43.155.328

39.128.962

4.026.366

35.021.098

20

01

Bunuri si servicii

25.342.496

35.185.156

32.470 592

32.470.592