Hotărârea nr. 174/2020

174/30.04.2020 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara a imobilului înscris în CF nr. 434065 în suprafaţă de 2726 mp
Hotararea Consiliului Local 174/30.04.2020
Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara a imobilului înscris în CF nr. 434065 în suprafaţă de 2726 mp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-001393/28.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-001393/28.04.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-001393/29.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-001393/28.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) şi a art. 296, alin. (2)şi (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara a imobilului înscris în CF nr. 434065 în suprafaţă de 2726 mp.

Art. 2: Se declară de interes public local ca fiind drum, aprobat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 382/2011 şi nr. 292/2015.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara - Biroul Clădiri Terenuri I Est şi Direcţia Economică - Biroul Evidenţa Patrimoniului.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020- 001393/28.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafață de 2726 mp

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr.CT2019 - 001393/ 28.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafață de 2726 mp, reprezentând teren intravilan pentru drum.

Având în vedere adresa nr.CT2020-001393/24.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către SC NOVA MARKET GROUP SRL, prin care oferă spre donație cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr.434065-Timișoara, în suprafață de 2726 mp, reprezentând teren intravilan pentru drum .

Având în vedere, “Oferta de donație” autentificată sub nr.2343 din 10.12.2012, la Camera Notarilor Publici Bucureti , Biroul Notarului Public Ilie Laura Marcela, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, declară că, oferă spre donație cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra acestuia.

Având în vedere, acceptarea donației, autentificată sub nr.127/31.01.2013, la Biroul Notarului Public BÂC IOAN ALIN prin care Municipiul Timișoara, prin primar, reprezentat de mandatar SILAGHI COSMIN SILVIU, accepta Oferta de donație autentificată sub numărul 2343/10.12.2012, făcută de către SC NOVA MARKET GROUP SrL.

Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu art.129 alin. 2 lit. c) și a art. 296 alin. (2) ”Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.” din Ordonanța de Urgență și alin.(7) declararea bunurilor care fac obiectul trecerilor ca fiind de uz sau de interes public național sau local nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarațiile proprietarilor și înscrisul din cărțile funciare, rezultă că imobilele-teren mai sus menționate nu sunt grevat de alte sarcini ,destinația imobilelor-teren este, ”teren intravilan pentru drum”, în temeiul art.296, alin.2 și alin. 7 din Codul Administrativ - privind bunurile proprietate public.

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafață de 2726 mp.

DIRECTOR,

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ


ȘEF BIROU, CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT,

IOANA GABRIELA SUCINEANȚU

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a CulturiiROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020- 001393/28.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafață de 2726 mp

Descrierea situației actuale :

Potrivit adresei nr. CT2020-001393/24.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către SC NOVA MARKET GROUP SRL, prin care ne transmite oferta de donație și acceptare a donației asupra imobilului -teren situat în Timișoara , înscris în C.F. nr.434065-Timișoara, în suprafață de 2726 m.p, reprezentând teren destinat drumului public .

Având în vedere Hotărârea Cosiliului Local nr.382/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Complex rezidențial TAGOR”, str. Constructorilor-Albinelor F.N., Timișoara.

Având în vedere Hotărârea Cosiliului Local nr. 292/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Modificare PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr.382/2011-Complex rezidențial TAGOR”, str. Constructorilor-Albinelor F.N., Timișoara.

Solicită trecerea acestuia din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Timișoara

Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Având în vedere, “Oferta de donație” autentificată sub nr.2343 din 10.12.2012, la Camera Notarilor Publici Bucureti , Biroul Notarului Public Ilie Laura Marcela, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, declară că, oferă spre donație cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra acestuia.

Având în vedere, acceptarea donației autentificată sub nr.127/31.01.2013, la Biroul Notarului Public BÂC IOAN ALIN prin care Municipiul Timișoara, prin primar, reprezentat de mandatar SILAGHI COSMIN SILVIU, accepta Oferta de donație autentificată sub numărul 2343/10.12.2012, făcută de către SC NOVA MARKET GROUP ’ SRL.

Totodată declară că, imobilul-teren, nu sunt grevat de sarcini.

Conform art.296 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 „alin.(2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consililui județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz” și “ alin.(7) declararea bunurilor care fac obiectul trecerilor ca fiind de uz sau de interes public național sau local ”

Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafață de 2726 mp.

PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR IMRE FARKAS


DIRECTOR

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

 

  ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.CT2020- 001393/28.04.2020                    

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE

 

 

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafaţă de 2726 mp

 

 

Descrierea situaţiei actuale :

          Potrivit adresei nr. CT2020-001393/24.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către SC NOVA MARKET  GROUP SRL, prin care ne transmite oferta de donație și acceptare a donației asupra imobilului –teren  situat în Timişoara , înscris în C.F. nr.434065-Timişoara, în suprafaţă de 2726 m.p, reprezentând teren destinat drumului public .

         Având în vedere Hotărârea Cosiliului Local nr.382/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Complex rezidențial TAGOR”, str. Constructorilor-Albinelor F.N., Timișoara.

         Având în vedere Hotărârea Cosiliului Local nr. 292/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Modificare PUZ aprobat cu Hotărârea  Consiliului Local nr.382/2011-Complex rezidențial TAGOR”, str. Constructorilor-Albinelor F.N., Timișoara.

          Solicită  trecerea acestuia din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Timişoara

 

 

Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate:

          Având în vedere, “Oferta de donație” autentificată sub nr.2343 din 10.12.2012,  la Camera Notarilor Publici Bucureti , Biroul Notarului Public  Ilie Laura Marcela, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menţionat mai sus, declară că, oferă spre donație cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra acestuia.

        Având în vedere, acceptarea donației autentificată sub nr.127/31.01.2013, la Biroul Notarului Public  BÂC IOAN ALIN prin care Municipiul Timișoara, prin primar, reprezentat de mandatar SILAGHI COSMIN SILVIU, accepta Oferta de donație autentificată sub numărul 2343/10.12.2012, făcută de către SC NOVA MARKET GROUP SRL.

          Totodată declară că, imobilul-teren, nu sunt grevat de sarcini.

 

 

 

 

 

       Conform art.296 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 „alin.(2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consililui judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz” și “ alin.(7)

declararea bunurilor care fac obiectul trecerilor ca fiind de uz sau de interes public naţional sau local ”

 

  Concluzii:

 

       Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafaţă de 2726 mp.

 

 

 

 

 

          PRIMAR                                                                                 VICEPRIMAR           NICOLAE ROBU                                                                           IMRE  FARKAS                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     DIRECTOR

                                                                                                           EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Cod FO53-03,Ver.2

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.CT2020-  001393/28.04.2020             

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafaţă de 2726 mp

 

        Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr.CT2019 – 001393/    28.04.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafaţă de 2726 mp, reprezentând teren intravilan pentru drum.

        Având în vedere adresa nr.CT2020-001393/24.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către SC NOVA MARKET GROUP SRL, prin care oferă spre donație cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr.434065-Timişoara, în suprafaţă de 2726 mp, reprezentând teren intravilan pentru drum .

       Având în vedere, “Oferta de donație” autentificată sub nr.2343 din 10.12.2012,  la Camera Notarilor Publici Bucureti , Biroul Notarului Public  Ilie Laura Marcela, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menţionat mai sus, declară că, oferă spre donație cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra acestuia.

 

     Având în vedere, acceptarea donației, autentificată sub nr.127/31.01.2013, la Biroul Notarului Public  BÂC IOAN ALIN prin care Municipiul Timișoara, prin primar, reprezentat de mandatar SILAGHI COSMIN SILVIU, accepta Oferta de donație autentificată sub numărul 2343/10.12.2012, făcută de către SC NOVA MARKET GROUP SRL.

 

        Totodată declară că, imobilul-teren, nu este  grevat de sarcini în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

 

        În conformitate cu art.129 alin. 2 lit.  c) și a art. 296 alin. (2)  ”Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” din Ordonanța de Urgență

 și  alin.(7) declararea bunurilor care fac obiectul trecerilor ca fiind de uz sau de interes public naţional sau local nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

      Având în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că, din declaraţiile  proprietarilor şi înscrisul din cărțile funciare, rezultă că imobilele-teren mai sus menţionate nu sunt grevat de alte sarcini ,destinaţia imobilelor-teren este, ”teren intravilan pentru drum”, în temeiul  art.296, alin.2 și alin. 7 din Codul Administrativ – privind bunurile proprietate public.

 

 

 

PROPUNEM:

 

        Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local privind  aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafaţă de 2726 mp.

 

 

 

 

          DIRECTOR,                                                                                                          ŞEF BIROU,

      EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                                        CĂLIN N.PÎRVA

 

 

                            ÎNTOCMIT,

                                                                                                                 IOANA GABRIELA SUCINEANŢU