Hotărârea nr. 173/2020

173/30.04.2020 Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara şi declararea de interes public local a terenului înscris în CF nr. 408235, nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafaţă de 19233 mp, teren situat în Timişoara, strada Orion -Luminii
Hotararea Consiliului Local 173/30.04.2020
Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara şi declararea de interes public local a terenului înscris în CF nr. 408235, nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafaţă de 19233 mp, teren situat în Timişoara, strada Orion -Luminii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-000171/28.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-000171/28.04.2020 al Biroului Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-000171/30.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-000171/28.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) şi art. 296, alin. (2) şi alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului înscris în CF nr. 408235, nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafaţă de 19233 mp, teren situat în Timişoara, strada Orion -Luminii.
Art. 2: Se declară de interes public local terenul înscris în CF nr.408235, nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est - Biroul Clădiri Terenuri I Est şi Direcţia Economică- Biroul Evidenşa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020 - 000171/28.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafață de 19233 mp, teren situat în Timișoara,

strada Orion -Luminii

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2020 - 000171/28.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi120478, teren situat în Timișoara, strada Orion -Luminii.

Pe terenul înscris în CF nr.408235, teren situat în Timișoara, strada Orion -Luminii, după alipirea cu imobilele înscrise în CF nr.405562, Timișoara, str. Luminii-Lidia și CF nr.407178, Municipiul Timișoara are intenția de a amenja un parc pentru locuitorii din zona Orion- Luminii-Lidia.

Conform adresei compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2020-171/29.04.2020 precizăm că imobilul înscris în CF nr. 408235, nr. top 29296/2/1/1/3/1,nu a fost revendicată conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2020-000171/21.01.2020, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Având în vedere că, în evidența Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est, la data prezentei, imobilul respectiv, nu apare notificat în baza Legii nr.10/2001 și nici în baza O.U.G. nr.94/2000- privind retrocedarea unor imobile care au aparținut unor culte religioase din România.

Având în vedere dispozițiile art.296, alin (2) din OUG 57/2019- privindbunurile proprietate privată, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

PROPUNEM:

Aprobarea operațiunii privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi120478, în suprafață de 19233 mp, teren situat în Timișoara, strada Orion -Luminii.

DIRECTOR, EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

ȘEF BIROU, CĂLIN N.PÎRVA


ÎNTOCMIT,

IOANA GABRIELA SUCINEANȚU


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020 -000171/28.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafață de 19233 mp, teren situat în Timișoara, strada Orion -Luminii

Descrierea situației actuale :

Conform CF nr. 408235, nr. top 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, terenul face parte din domeniul privat al Municipiului Timișoara conform HCL569/21.11.2013.

Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2020-171/29.04.2020 precizăm că imobilul înscris în CF nr. 408235, nr. top 29296/2/1/1/3/1,nu a fost revendicată conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2020-000171/21.01.2020, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Având în vedere că, în evidența Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est, la data prezentei, imobilul respectiv, nu apare notificat în baza Legii nr.10/2001 și nici în baza O.U.G. nr.94/2000- privind retrocedarea unor imobile care au aparținut unor culte religioase din România.

Având în vedere dispozițiile art.296, alin (2) din OUG 57/2019- privindbunurile proprietate privată, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafață de 19233 mp, teren situat în Timișoara, strada Orion -Luminii.

PRIMAR                                    VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                IMRE FARKAS

DIRECTOR

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ