Hotărârea nr. 171/2020

171/30.04.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz" Timişoara prin POR 2014-2020
Hotararea Consiliului Local 171/30.04.2020
privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz" Timişoara prin POR 2014-2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020- 9580 /30.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 9580 /30.04.2020 al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.04.2020- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020- 9580 /30.04.2020;
Având în vedere POR 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 - Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara" şi a Hotărârii nr. 291/28.07.2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene "Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: Acordul de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului "Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz", în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 - Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate - Anexa 1.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara şi Directorul General al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru semnarea acordului de parteneriat precizat la Art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş:
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală Drumuri. Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

NR.SC2020 -


10068/07.05.2020

PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

Azi, 07.05.2020, s-a afișat la vedere publică la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.171/30.04.2020 - privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020, în ceea ce privește cuprinsul art.3, la care, în loc de:” (...) Direcția de Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și (...)” se va citi (...) Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și (...)”.


SECRE


2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel/fax: +40 256 -220311, www.primariatm.ro

R ECTIFICARE

la Hotărârea Consiliului Local NR. 171/30.04.2020 - privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020

în Hotărârea Consiliului Local NR.171/30.04.2020 - privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020, se face următoarea rectificare:

La art.3 în loc de ” (...) Direcția de Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și (...)” se va citi (...) Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și (...)”.

SECRETAETGENERAL,

/ / <4

CAIUS ȘULI >■’

Anexa Ha HCL nr/2020

Acord de parteneriat nr._________I______________

pentru realizarea proiectului „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural si educațional Kuncz” Timișoara 5                       9                                                          5

Art. 1. Părțile

 • 1. Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.l, codul fiscal 4374393, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: 50.41.02 “Disponibil al instituțiilor publice din administrația publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform O. U.G. nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare”

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Timișoara str. Gheorghe Lazăr nr.98, Municipiul Timișoara, jud. Timiș, cod poștal 300080, România

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:

 • 2. 21.A.48.01.01 -“Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”, codul IBAN RO94TREZ62121A480101XXXX,

 • 3. 21.A.48.01.02 -“Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori”, codul IBAN RO41TREZ62121A480102XXXX,

 • 4. 21.A.48.01.03 -“Prefmanțare ”, codul IBAN RO85TREZ62121A480103XXXX,

 • 5. 21.A.42.69.00 -“Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulăriii proiectelor finanțate din fonduri externe neramburasbile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”, atribuindu-se codul IBAN RO54TTEZ62121A426900XXXX.

 • 6. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, instituție publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul Regele Carol I nr. 10, codul fiscal 38053878, furnizor public de servicii sociale, având calitatea de Partener 2, astfel:

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)   Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la coflnanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 -Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (2)   Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Fișa de proiect:

  Organizația

  UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat

  Roluri și responsabilități

  UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat este implicată în următoarele activități:

  • 1. Activitati desfășurate înaintea semnării contractului de finanțare

  1.1 Pregătirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate

  • 1.2. întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației

  • 1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finanțare

  • 2. Activitati desfășurate ulterior semnării contractului de finanțare

  • 2.1.  Derularea procedurilor de achiziție si atribuirea contractelor

  • 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obținerea autorizației de construire

  • 2.3. Execuție lucrări pentru invetitia de baza

  • 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice

  • 2.5. Asistenta tehnica pentru execuția lucrărilor

  • 2.6. Informare si publicitate

  • 2.7. întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor

  • 2.8. Recepția investiției la terminarea lucrărilor

  • 2.9. Managementul de proiect

  Direcția de

  Asistență Socială a

  Municipiului

  Timișoara -Partener 2

  Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara - Partener 2 este implicată în următoarele activități:

  • 1. Activitati desfășurate inaintea semnării contractului de finanțare

  1.1 Pregătirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate

  • 1.2. întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației -0,00 lei

  • 1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finanțare

  • 2. Activitati desfășurate ulterior semnării contractului de finanțare

  • 2.1.   Derularea procedurilor de achiziție si atribuirea contractelor

  • 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obținerea autorizației de construire

  • 2.3. Execuție lucrări pentru invetitia de baza

  • 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice

  • 2.5. Asistenta tehnica pentru execuția lucrărilor

  • 2.6. Informare si publicitate

  • 2.7. întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor

  • 2.8. Recepția investiției la terminarea lucrărilor

  • 2.9. Managementul de proiect

 • (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Fișa de proiect și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

UAT Municipiul

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile

Timișoara (Lider de

___ 47.515____lei (2% din total cheltuieli eligibile)

parteneriat)

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile

-______0_______lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului

4.645.794,12 _ lei

Direcția de Asistenta

- 0 lei

Sociala a Municipiului Timișoara

 • (3) Plățile

Derularea fluxurilor financiare se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

 • a) UAT Municipiul Timișoara este responsabil cu depunerea cererilor de prefmanțare/plată/ rambursare către OI/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile UAT Municipiul Timișoara, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

 • b) UAT Municipiul Timișoara își cuprinde în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4.

Art 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării de către ambele părți și 31 decembrie 2023.

Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme, la 31 decembrie 2023.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat

 • A. Drepturile UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat

 • 1) UAT Municipiul Timișoara are dreptul să solicite Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

 • B. Obligațiile UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat

 • 1) UAT Municipiul Timișoara va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • 2) UAT Municipiul Timișoara va consulta partenerul cu regularitate si îl va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • 3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • 4) UAT Municipiul Timișoara se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare

 • 5) UAT Municipiul Timișoara va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.

 • 6) în cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică UAT Municipiul Timișoara va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

 • 7) în cazul unui prejudiciu, UAT Municipiul Timișoara răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerului

 • A. Drepturile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

 • 1) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara are dreptul să fie consultata cu regularitate de către UAT Municipiul Timișoara, să fie informata despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • 2) Cheltuielile angajate de Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către UAT Municipiul Timișoara corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către autoritatea de managment, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plata pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • 3) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara are dreptul să fie consultata, de către UAT Municipiul Timișoara, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

 • B. Obligațiile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

 • 1) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligata să pună la dispoziția UAT Municipiul Timișoara, documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • 2) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligată să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • 3) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligată să transmită copii confonne cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • 4) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara va înainta UAT Municipiul Timișoara, cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, dosarele achizițiilor, rapoartele de progres etc., conform activității/activităților proprii din proiect.

 • 5) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligată să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofmanțate din instrumente structurale.

 • 6) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligata să să furnizeze UAT Municipiul Timișoara orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • 7) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde in solidar cu liderul de proiect.

Art. 7. Achiziții publice

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către UAT Municipiul Timișoara, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

 • (1)   Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/ modernizat/ reabilitat/ extins, a bunurilor achiziționate/modemizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, acolo unde este cazul, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)   Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor si echipamentelor în comun, ce au făcut obiectul finanțării nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4)   Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale.

Art. 9. Confidențialitate

Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10. Dispoziții finale

 • (1)   Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

 • (2)   Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (3)   Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și două în original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organ izație i/insti l uț iei

NICOLAE ROBU - PRIMAR

Semnătura

Data și locul semnării

TIMIȘOARA

Partener 2

Numele, prenumele și funcția

Semnătura

Data și locul

DIRECȚIA DE

reprezentantului legal al organizației/instituției

semnării

ASISTENȚĂ

RODICA SURDUCAN

SOCIALĂ A

MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

- DIRECTOR GENERAL

TIMIȘOARA

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

3

Ă se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

4

Ă se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

SC2020- 9580 /30.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC2020- 9580 /30.04.2020, Acordul de parteneriat și Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020;

Ținând cont de prevederile Ghidului Solicitantului - Centru Comunitar Integrat, Condiții specifice de accesare a fondurilor, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 -Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate;

În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, România și-a asumat ca țintă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială;

Având în vedere ca una dintre intervențiile cheie pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale o reprezintă dezvoltarea de servicii sociale, urmărindu-se consolidarea și îmbunătățirea acestora la nivel comunitar, prin finanțarea din POR 2014-2020 a investițiilor în infrastructura necesară furnizării și dezvoltării lor;

Conform Studiului de fundamentare pentru Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020, întocmit de Banca Mondială, "trebuie sporit accesul anumitor grupuri vulnerabile la serviciile specializate, iar unele tipuri de servicii trebuie dezvoltate în continuare. Anumite categorii expuse riscului de excluziune ar trebui să beneficieze de acces mai mare la servicii sociale de calitate în România, precum persoanele defavorizate care trăiesc în comunități urbane marginalizate’”. Prin intermediul Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei, se propun o serie de politici orientate către persoane, dintre care le enumerăm pe cele privitoare la serviciile sociale. Serviciile integrate, care includ servicii de protecție socială, ocupare, educație, sănătate, și alte servicii publice sunt extrem de rare;

În considerarea faptului că obiectivul specific al proiectului îl reprezintă revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate;

Având în vedere necesitatea îndeplinirii condiției de eligibilitate a proiectului, solicitantul finanțării trebuie să aibă calitatea de prestator de servicii sociale acreditat în condițiile legislației naționale aplicabile în vigoare, iar în acest sens Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, serviciu cu personalitate juridică proprie, subordonat Consiliului Local, este acreditată conform Certificatului de Acreditare nr. AF, seria 003748;

Întrucât zona pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate, zona in care membri comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale;

Grupul țintă vizat este format din aproximativ 100 de persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcți ai investițiilor realizate în cadrul priectului;

Reținând obiectivele specifice ale proiectului care urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiții în imbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcțiilor sociale și comunitare (centru multifuncțional cu activități socio-educative, recreative și culturale), apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului.

ȘEF SERVICIU U.I.P.I.C., SANDA GREBLĂ

CONSILIER S.U.I.P.I.C., BUDA MALINA

SC2020- 9580 /30.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

În anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021, astfel asumându-și revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza municipiului Timișoara.

În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, România și-a asumat ca țintă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială.

Principalul instrument strategic de realizare a acestui obiectiv îl reprezintă Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020.

Cu scopul promovarii incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale, Municipiul Timișoara intenționează să depună spre finanțare proiectul Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 -Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

În conformitate cu prevederile Ghidului Specific este necesară încheierea unui Acord de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara întrucât Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara deține Certificatul de acreditare pentru desfășurarea serviciilor sociale ce fac obiectul proiectului.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Zona pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate, zona in care membri comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale.

Se vizează combaterea marginalizării sociale a acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiții în imbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcțiilor sociale și comunitare (centru multifuncțional cu activități socio-educative, recreative și culturale). Grupul țintă vizat este format din aproximativ 100 de persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcți ai investițiilor realizate în cadrul priectului.

Investițiile propuse vor contribui de asemenea la creșterea sentimentului de apartenență la comunitate; dezvoltarea de acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate și familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copii.

 • 3. Concluzii

Pentru depunerea cererii de finanțare în vederea accesării fondurilor necesare proiectului se impune aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru proiectul „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural si educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020.

9                                               9                9                                        9           r

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, DAN DIACONU


Șef Serviciu U.I.P.I.C.

Sanda Greblă

Anexa Ha HCL nr/2020

Acord de parteneriat nr._________I______________

pentru realizarea proiectului „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural si educațional Kuncz” Timișoara 5                       9                                                          5

Art. 1. Părțile

 • 1. Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.l, codul fiscal 4374393, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: 50.41.02 “Disponibil al instituțiilor publice din administrația publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform O. U.G. nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare”

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Timișoara str. Gheorghe Lazăr nr.98, Municipiul Timișoara, jud. Timiș, cod poștal 300080, România

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:

 • 2. 21.A.48.01.01 -“Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”, codul IBAN RO94TREZ62121A480101XXXX,

 • 3. 21.A.48.01.02 -“Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori”, codul IBAN RO41TREZ62121A480102XXXX,

 • 4. 21.A.48.01.03 -“Prefmanțare ”, codul IBAN RO85TREZ62121A480103XXXX,

 • 5. 21.A.42.69.00 -“Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulăriii proiectelor finanțate din fonduri externe neramburasbile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”, atribuindu-se codul IBAN RO54TTEZ62121A426900XXXX.

 • 6. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, instituție publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul Regele Carol I nr. 10, codul fiscal 38053878, furnizor public de servicii sociale, având calitatea de Partener 2, astfel:

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)   Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la coflnanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 -Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (2)   Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Fișa de proiect:

  Organizația

  UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat

  Roluri și responsabilități

  UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat este implicată în următoarele activități:

  • 1. Activitati desfășurate înaintea semnării contractului de finanțare

  1.1 Pregătirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate

  • 1.2. întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației

  • 1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finanțare

  • 2. Activitati desfășurate ulterior semnării contractului de finanțare

  • 2.1.  Derularea procedurilor de achiziție si atribuirea contractelor

  • 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obținerea autorizației de construire

  • 2.3. Execuție lucrări pentru invetitia de baza

  • 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice

  • 2.5. Asistenta tehnica pentru execuția lucrărilor

  • 2.6. Informare si publicitate

  • 2.7. întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor

  • 2.8. Recepția investiției la terminarea lucrărilor

  • 2.9. Managementul de proiect

  Direcția de

  Asistență Socială a

  Municipiului

  Timișoara -Partener 2

  Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara - Partener 2 este implicată în următoarele activități:

  • 1. Activitati desfășurate inaintea semnării contractului de finanțare

  1.1 Pregătirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate

  • 1.2. întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației -0,00 lei

  • 1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finanțare

  • 2. Activitati desfășurate ulterior semnării contractului de finanțare

  • 2.1.   Derularea procedurilor de achiziție si atribuirea contractelor

  • 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obținerea autorizației de construire

  • 2.3. Execuție lucrări pentru invetitia de baza

  • 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice

  • 2.5. Asistenta tehnica pentru execuția lucrărilor

  • 2.6. Informare si publicitate

  • 2.7. întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor

  • 2.8. Recepția investiției la terminarea lucrărilor

  • 2.9. Managementul de proiect

 • (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Fișa de proiect și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

UAT Municipiul

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile

Timișoara (Lider de

___ 47.515____lei (2% din total cheltuieli eligibile)

parteneriat)

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile

-______0_______lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului

4.645.794,12 _ lei

Direcția de Asistenta

- 0 lei

Sociala a Municipiului Timișoara

 • (3) Plățile

Derularea fluxurilor financiare se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

 • a) UAT Municipiul Timișoara este responsabil cu depunerea cererilor de prefmanțare/plată/ rambursare către OI/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile UAT Municipiul Timișoara, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

 • b) UAT Municipiul Timișoara își cuprinde în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4.

Art 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării de către ambele părți și 31 decembrie 2023.

Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme, la 31 decembrie 2023.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat

 • A. Drepturile UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat

 • 1) UAT Municipiul Timișoara are dreptul să solicite Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

 • B. Obligațiile UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat

 • 1) UAT Municipiul Timișoara va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • 2) UAT Municipiul Timișoara va consulta partenerul cu regularitate si îl va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • 3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • 4) UAT Municipiul Timișoara se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare

 • 5) UAT Municipiul Timișoara va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.

 • 6) în cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică UAT Municipiul Timișoara va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

 • 7) în cazul unui prejudiciu, UAT Municipiul Timișoara răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerului

 • A. Drepturile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

 • 1) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara are dreptul să fie consultata cu regularitate de către UAT Municipiul Timișoara, să fie informata despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • 2) Cheltuielile angajate de Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către UAT Municipiul Timișoara corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către autoritatea de managment, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plata pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • 3) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara are dreptul să fie consultata, de către UAT Municipiul Timișoara, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

 • B. Obligațiile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

 • 1) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligata să pună la dispoziția UAT Municipiul Timișoara, documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • 2) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligată să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • 3) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligată să transmită copii confonne cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • 4) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara va înainta UAT Municipiul Timișoara, cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, dosarele achizițiilor, rapoartele de progres etc., conform activității/activităților proprii din proiect.

 • 5) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligată să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofmanțate din instrumente structurale.

 • 6) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligata să să furnizeze UAT Municipiul Timișoara orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • 7) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde in solidar cu liderul de proiect.

Art. 7. Achiziții publice

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către UAT Municipiul Timișoara, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

 • (1)   Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/ modernizat/ reabilitat/ extins, a bunurilor achiziționate/modemizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, acolo unde este cazul, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)   Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor si echipamentelor în comun, ce au făcut obiectul finanțării nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4)   Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale.

Art. 9. Confidențialitate

Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10. Dispoziții finale

 • (1)   Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

 • (2)   Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (3)   Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și două în original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organ izație i/insti l uț iei

NICOLAE ROBU - PRIMAR

Semnătura

Data și locul semnării

TIMIȘOARA

Partener 2

Numele, prenumele și funcția

Semnătura

Data și locul

DIRECȚIA DE

reprezentantului legal al organizației/instituției

semnării

ASISTENȚĂ

RODICA SURDUCAN

SOCIALĂ A

MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

- DIRECTOR GENERAL

TIMIȘOARA

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

3

Ă se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

4

Ă se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

SC2020- 9580 /30.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional

Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

În anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021, astfel asumându-și revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza municipiului Timișoara.

În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, România și-a asumat ca țintă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială.

Principalul instrument strategic de realizare a acestui obiectiv îl reprezintă Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020.

Cu scopul promovarii incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale, Municipiul Timișoara intenționează să depună spre finanțare proiectul Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 -Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

În conformitate cu prevederile Ghidului Specific este necesară încheierea unui Acord de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara întrucât Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara deține Certificatul de acreditare pentru desfășurarea serviciilor sociale ce fac obiectul proiectului.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Zona pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate, zona in care membri comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale.

Se vizează combaterea marginalizării sociale a acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiții în imbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcțiilor sociale și comunitare (centru multifuncțional cu activități socio-educative, recreative și culturale). Grupul țintă vizat este format din aproximativ 100 de persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcți ai investițiilor realizate în cadrul priectului.

Investițiile propuse vor contribui de asemenea la creșterea sentimentului de apartenență la comunitate; dezvoltarea de acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate și familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copii.

 • 3. Concluzii

Pentru depunerea cererii de finanțare în vederea accesării fondurilor necesare proiectului se impune aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru proiectul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020.

PRIMAR,

VICEPRIMAR, DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

Șef Serviciu U.I.P.I.C.

Sanda Greblă

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 S.U.I.P.I.C.

SC2020- 9580 /30.04.2020                

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020

 

            Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC2020- 9580 /30.04.2020, Acordul de parteneriat  și Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020;

Ţinând cont de prevederile Ghidului Solicitantului – Centru Comunitar Integrat, Condiții specifice de accesare a fondurilor, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1  –Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate;

În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, România şi-a asumat ca ţintă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile şi reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială;

Având în vedere ca una dintre intervenţiile cheie pentru reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale o reprezintă dezvoltarea de servicii sociale, urmărindu-se consolidarea şi îmbunătăţirea acestora la nivel comunitar, prin finanţarea din POR 2014-2020 a investiţiilor în infrastructura necesară furnizării şi dezvoltării lor;

Conform Studiului de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020, întocmit de Banca Mondială, ”trebuie sporit accesul anumitor grupuri vulnerabile la serviciile specializate, iar unele tipuri de servicii trebuie dezvoltate în continuare. Anumite categorii expuse riscului de excluziune ar trebui să beneficieze de acces mai mare la servicii sociale de calitate în România, precum persoanele defavorizate care trăiesc în comunităţi urbane marginalizate”.  Prin intermediul Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei, se propun o serie de politici orientate către persoane, dintre care le enumerăm pe cele privitoare la serviciile sociale. Serviciile integrate, care includ servicii de protecţie socială, ocupare, educaţie, sănătate, şi alte servicii publice sunt extrem de rare;

În considerarea faptului că obiectivul specific al proiectului îl reprezintă revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate;

Având în vedere necesitatea îndeplinirii condiţiei de eligibilitate a proiectului, solicitantul finanţării trebuie să aibă calitatea de prestator de servicii sociale acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare, iar în acest sens Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, serviciu cu personalitate juridică proprie, subordonat Consiliului Local, este acreditată conform Certificatului de Acreditare nr. AF, seria 003748;

            Întrucât zona pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate, zona in care membri comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale;

Grupul ţintă vizat este format din aproximativ 100 de persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcţi ai investiţiilor realizate în cadrul priectului;

Reţinând obiectivele specifice ale proiectului   care urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiţii în imbunătăţirea mediului fizic precum şi investiţii pentru dezvoltarea funcţiilor sociale şi comunitare (centru multifuncţional cu activităţi socio-educative, recreative şi culturale),  apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului.

 

 

 

Şef Serviciu  U.I.P.I.C.,                                                       Consilier S.U.I.P.I.C.,

SANDA GREBLĂ                                                                      Buda Malina

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 S.U.I.P.I.C.

SC2020- 9580 /30.04.2020                                                                            

 

 

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020

 

 

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

1.    Descrierea situaţiei actuale

 

                În anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021, astfel asumându-și revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza municipiului Timișoara.

            În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, România şi-a asumat ca ţintă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile şi reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială.

            Principalul instrument strategic de realizare a acestui obiectiv îl reprezintă Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2015-2020.

            Cu scopul promovarii incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale, Municipiul Timişoara intenţionează să depună spre finanţare proiectul Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1  –Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

            În conformitate cu prevederile Ghidului Specific este necesară încheierea unui Acord de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara întrucât Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara deţine Certificatul de acreditare pentru desfăşurarea serviciilor sociale ce fac obiectul proiectului.

 

2.  Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

 

          Zona pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate, zona in care membri comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale.

             Se vizează combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiţii în imbunătăţirea mediului fizic precum şi investiţii pentru dezvoltarea funcţiilor sociale şi comunitare (centru multifuncţional cu activităţi socio-educative, recreative şi culturale). Grupul ţintă vizat este format din aproximativ 100 de persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcţi ai investiţiilor realizate în cadrul priectului.

            Investițiile propuse vor contribui de asemenea la creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora;  asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii.

 

3.  Concluzii

 

            Pentru depunerea cererii de finanțare în vederea accesării fondurilor necesare proiectului se impune aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru proiectul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020.

 

 

 

PRIMAR,                                                                              VICEPRIMAR,                          NICOLAE ROBU                                                                 DAN DIACONU

 

 

Șef Serviciu U.I.P.I.C.

Sanda Greblă

 

 

Anexa Ha HCL nr/2020

Acord de parteneriat nr._________I______________

pentru realizarea proiectului „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural si educațional Kuncz” Timișoara

5                       9                                                          5

Art. 1. Părțile

 • 1. Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.l, codul fiscal 4374393, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: 50.41.02 “Disponibil al instituțiilor publice din administrația publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform O. U.G. nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare”

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Timișoara str. Gheorghe Lazăr nr.98, Municipiul Timișoara, jud. Timiș, cod poștal 300080, România

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:

 • 2. 21.A.48.01.01 -“Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”, codul IBAN RO94TREZ62121A480101XXXX,

 • 3. 21.A.48.01.02 -“Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori”, codul IBAN RO41TREZ62121A480102XXXX,

 • 4. 21.A.48.01.03 -“Prefmanțare ”, codul IBAN RO85TREZ62121A480103XXXX,

 • 5. 21.A.42.69.00 -“Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulăriii proiectelor finanțate din fonduri externe neramburasbile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”, atribuindu-se codul IBAN RO54TTEZ62121A426900XXXX.

 • 6. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, instituție publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul Regele Carol I nr. 10, codul fiscal 38053878, furnizor public de servicii sociale, având calitatea de Partener 2, astfel:

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la coflnanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 -Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Fișa de proiect:

  Organizația

  UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat

  Roluri și responsabilități

  UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat este implicată în următoarele activități:

  • 1. Activitati desfășurate înaintea semnării contractului de finanțare

   • 1.1 Pregătirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate

   • 1.2. întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației

   • 1.3. Evaluarea cererii de fmatare și semnarea contractului de finanțare

  • 2. Activitati desfășurate ulterior semnării contractului de finanțare

   • 2.1. Derularea procedurilor de achiziție si atribuirea contractelor

   • 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obținerea autorizației de construire

   • 2.3. Execuție lucrări pentru invetitia de baza

   • 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice

   • 2.5. Asistenta tehnica pentru execuția lucrărilor

   • 2.6. Informare si publicitate

   • 2.7. întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor

   • 2.8. Recepția investiției la terminarea lucrărilor

   • 2.9. Managementul de proiect

  Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara -Partener 2

  Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara - Partener 2 este implicată în următoarele activități:

  • 1. Activitati desfășurate inaintea semnării contractului de finanțare

   • 1.1 Pregătirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate

   • 1.2. întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației -0,00 lei

   • 1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finanțare

  • 2. Activitati desfășurate ulterior semnării contractului de finanțare

   • 2.1. Derularea procedurilor de achiziție si atribuirea contractelor

   • 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obținerea autorizației de construire

   • 2.3. Execuție lucrări pentru invetitia de baza

   • 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice

   • 2.5. Asistenta tehnica pentru execuția lucrărilor

   • 2.6. Informare si publicitate

   • 2.7. întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor

   • 2.8. Recepția investiției la terminarea lucrărilor

   • 2.9. Managementul de proiect

 • (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Fișa de proiect și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

UAT Municipiul Timișoara (Lider de parteneriat)

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile ___ 47.515____lei (2% din total cheltuieli eligibile) Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile -______0_______lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului

4.645.794,12 _lei

Direcția de Asistenta - 0 lei

Sociala a Municipiului

Timișoara

 • (3) Plățile

Derularea fluxurilor financiare se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

 • a) UAT Municipiul Timișoara este responsabil cu depunerea cererilor de prefmanțare/plată/ rambursare către OI/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile UAT Municipiul Timișoara, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

 • b) UAT Municipiul Timișoara își cuprinde în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4.

Art 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării de către ambele părți și 31 decembrie 2023.

Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme, la 31 decembrie 2023.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat

 • A. Drepturile UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat

 • 1) UAT Municipiul Timișoara are dreptul să solicite Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

 • B. Obligațiile UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat

 • 1) UAT Municipiul Timișoara va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • 2) UAT Municipiul Timișoara va consulta partenerul cu regularitate si îl va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • 3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • 4) UAT Municipiul Timișoara se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare

 • 5) UAT Municipiul Timișoara va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.

 • 6) în cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică UAT Municipiul Timișoara va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

 • 7) în cazul unui prejudiciu, UAT Municipiul Timișoara răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerului

 • A. Drepturile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

 • 1) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara are dreptul să fie consultata cu regularitate de către UAT Municipiul Timișoara, să fie informata despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • 2) Cheltuielile angajate de Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către UAT Municipiul Timișoara corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către autoritatea de managment, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plata pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • 3) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara are dreptul să fie consultata, de către UAT Municipiul Timișoara, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

 • B. Obligațiile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

 • 1) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligata să pună la dispoziția UAT Municipiul Timișoara, documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • 2) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligată să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • 3) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligată să transmită copii confonne cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • 4) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara va înainta UAT Municipiul Timișoara, cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, dosarele achizițiilor, rapoartele de progres etc., conform activității/activităților proprii din proiect.

 • 5) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligată să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofmanțate din instrumente structurale.

 • 6) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligata să să furnizeze UAT Municipiul Timișoara orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • 7) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde in solidar cu liderul de proiect.

Art. 7. Achiziții publice

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către UAT Municipiul Timișoara, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/ modernizat/ reabilitat/ extins, a bunurilor achiziționate/modemizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, acolo unde este cazul, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor si echipamentelor în comun, ce au făcut obiectul finanțării nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4) Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale.

Art. 9. Confidențialitate

Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10. Dispoziții finale

 • (1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

 • (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (3) Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și două în original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de

Numele, prenumele și funcția

Semnătura

Data și locul

parteneriat

(Partener 1)

MUNICIPIUL

reprezentantului legal al organ izație i/insti l uț iei

NICOLAE ROBU - PRIMAR

semnării

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA

Partener 2

Numele, prenumele și funcția

Semnătura

Data și locul

DIRECȚIA DE

reprezentantului legal al organizației/instituției

semnării

ASISTENȚĂ

RODICA SURDUCAN

SOCIALĂ A

MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

- DIRECTOR GENERAL

TIMIȘOARA

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

3

Ă se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

4

Ă se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).