Hotărârea nr. 170/2020

170/30.04.2020 privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Ştefan cel Mare nr.55 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 170/30.04.2020
privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Ştefan cel Mare nr.55 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, cu nr. CT2020 - 3876/07.04.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020 -3876 din data de 07.04.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-3876/27.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.CT 2020-3876/07.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Ordinul 700/2014, art. 78 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Având în vedere Documentaţia de apartamentare întocmită de SC Black Light SRL ;
În conformitate cu prevederile 129 alin. (1) şi alin. (2), lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) şi art.361, alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă operaţiunea de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str.Ştefan cel Mare nr.55, înscris în CF nr.448942 Timişoara (CF vechi 415799 Timişoara) cu nr. top. vechi 7449/1;7448/1;7448/2/1/1, conform documentaţiei de apartamentare întocmită de S.C. Black Light S.R.L.- Proiect nr.2885/2019, Referat de admitere nr.38232/19.02.2020 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
Art.2: Prezenta documentaţie va fi înaintată către OCPI Timiş însoţită de declaraţiile notariale în formă autentică a proprietarilor tabulari ai apartamentelor.
Art.3: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către proprietarii apartamentelor.
Art.4: Apartamentul nr.1,situat la parter corp A, compus din 3 camere, antreu, bucătărie, debara, cămară alimente şi baie cu 8.28% p.c.i. corp A, 7.32% p.c.i.generale şi 208/2840 teren în folosinţă, apartamentul nr.2 situat la parter corp A, compus din 2 camere, un antreu, o bucătărie, o debara, o cămară alimente, o baie şi un WC cu 5.29% p.c.i. corp A, 4.68% p.c.i. generale şi 133/2840 teren în folosinţă, apartamentul nr.9 situat la parter corp A, compus dintr-o cameră, un antreu, o bucătărie şi o baie cu 1.97% p.c.i. corp A, 1.74% p.c.i. generale şi 50/2840 teren în folosinţă, apartamentul nr.16 situat la etaj I corp A, compus din 2 camere, un antreu, o bucătărie,o cămară alimente, o baie, un WC şi o magazie cu 5.56% p.c.i. corp A, 4.92% p.c.i. generale şi 140/2840 teren în folosinţă, apartamentul 24 situat la parter corp B, compus din 2 camere, un antreu, o bucătărie, o cămară alimente şi o baie cu 32.37% p.c.i. corp B, 3.42% p.c.i. generale şi 97/2840 teren în folosinţă si garaj situat în curte cu 0.95% p.c.i. generale şi 27/2840 teren în folosintă rămân în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Art.5: Contractele de inchiriere pentru imobilele proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local Timişoara se actualizează conform documentaţiei întocmite de SC Black Light SRL.
Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

9 DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020 -3876/07.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr.55 Timișoara

  • 1. Descrierea situației actuale:

Pe parcela cu nr. cadastral 448942 este situată o construție parter și etaj compusă din 25 apartamente și 1 garaj neintabulate.

Terenul aferent construcției este proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public conform HG1016/2005.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Scopul documentației este recepția pentru operațiunea de apartamentare, astfel încât să rezulte unitățile individuale conform contractelor de vânzare-cumpărare și contractelor de închiriere a apartamentelor, iar în acest scop a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 324/12.02.2020, de către Primăria Municipiului Timișoara

Documentația de apartamentare a imobilului respectiv a fost realizată în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilului cu nr. cad. 448942, situat în str. Ștefan cel Mare nr.55, a apartamentelor și stabilirea cotelor părți pe care le deține fiecare proprietar.

  • 3. Alte informații:

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C.Black Light S.R.L., firmă autorizată de ANCPI, Proiect nr.2885/2019, avizat de O.C.P.I. Timiș cu Referat de admitere nr. 38232/19.02.2020.

Având în vedere Decizia civila nr.381/A din data de 06.05.2010 că “instituția obligată să efectueze apartamentarea este chiar Municipiul Timișoara. Indiferent deci de mențiunile contractului de vânzare-cumpărare, obligația de apartamentare revine Municipiului Timișoara conform art.1315 și 1318 C.civ. precum și datorită faptului că apartamentarea poate fi făcută doar de persoana care figurează intabulată în cartea funciară asupra imobilului

  • 4. Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr.55, înscris în CF 448942 (vechi 415799) Timișoara, nr.top.7449/1;7448/1;7448/2/1/1 conform documentației anexate.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR D.C.T.D.D.I EST

FLORIN RĂVĂȘILĂ


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020 -3876/07.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr.55 Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2020-3876/27.03.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr.55 Timișoara, facem următoarele precizări:

Pe terenul situat în str. Ștefan cel Mare nr.55 Timișoara, înscris în CF 448942 Timișoara (CF vechi 415799 Timișoara) cu nr. top. vechi 7449/1;7448/1;7448/2/1/1 și suprafața de 2840 mp, este situată o construție parter și etaj cu 25 apartamente și 1 garaj neintabulate.

Terenul aferent construcției este proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public conform HG1016/2005.

Documentația de apartamentare a imobilului respectiv a fost realizată în vederea înscrierii apartamentelor în cartea funciară a imobilului cu CF nr.448942 Timișoara (CF vechi 415799 Timișoara) cu nr. top. vechi 7449/1;7448/1;7448/2/1/1 situat în str. Ștefan cel Mare nr.55 Timișoara și stabilirea cotelor părți pe care le deține fiecare proprietar. Documentația tehnică a fost realizată de S.C. Black Light

S.R.L., firma autorizată de ANCPI, Proiect nr.2885/20019, avizat de O.C.P.I. Timiș cu Referat de admitere nr. 38232/19.02.2020.

Având în vedere Decizia civila nr.381/A din data de 06.05.2010 că “instituția obligată să efectueze apartamentarea este chiar Municipiul Timișoara. Indiferent deci de mențiunile contractului de vânzare-cumpărare, obligația de apartamentare revine Municipiului Timișoara conform art.1315 și 1318 C.civ. precum și datorită faptului că apartamentarea poate fi făcută doar de persoana care figurează intabulată în cartea funciară asupra imobilului

Conform adresei nr.CT2020-3876/02.04.2020 a Compartimentului Administrare Fond Funciar rezultă faptul că parcela identificată cu nr. top.7449/1; 7448/1; 7448/2/1/1 înscrise în CF nr. nou 448942 Timisoara nu sunt solicitate de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora .

Conform adresei nr.CT2020-3876/31.03.2020, a Serviciului Juridic, rezultă faptul că, pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare, pentru imobilul situat în Timișoara, str.Ștefan cel Mare nr.55 înscris în CF nr.448942 Timișoara nu figureaza litigii .

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str.Ștefan cel Mare nr.55, înscris în CF 448942 Timișoara (CF vechi 415799 Timișoara) cu nr. top. vechi 7449/1;7448/1;7448/2/1/1 și suprafața de 2840 mp, conform documentației anexate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D I EST FLORIN RĂVĂȘILĂ


ȘEF BIROU B.C.T. I EST CĂLIN N. PÎRVA


ÎNTOCMIT

DUMITRAȘCU VIOREL

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE I EST          

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020 -3876/07.04.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE  A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr.55 Timișoara

1. Descrierea situaţiei actuale:

            Pe parcela cu nr. cadastral 448942 este situată o construție parter și etaj compusă din 25 apartamente și 1 garaj neintabulate.

Terenul aferent construcției este proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public conform HG1016/2005.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

            Scopul documentației este recepția pentru operațiunea de apartamentare, astfel încât să rezulte unitățile individuale conform contractelor de vânzare-cumpărare și contractelor de închiriere a apartamentelor, iar în acest scop a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 324/12.02.2020, de către Primăria Municipiului Timișoara

            Documentația de apartamentare a imobilului respectiv a fost realizată în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilului cu nr. cad. 448942, situat în str. Ștefan cel Mare nr.55, a apartamentelor și stabilirea cotelor părți pe care le deține fiecare proprietar.

3. Alte informații:

            Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C.Black Light S.R.L., firmă autorizată de ANCPI, Proiect nr.2885/2019, avizat de O.C.P.I. Timiș cu Referat de admitere nr. 38232/19.02.2020.

            Având în vedere Decizia civila nr.381/A din data de 06.05.2010 că “instituția obligată să efectueze apartamentarea este chiar Municipiul Timișoara. Indiferent deci de mențiunile contractului de vânzare-cumpărare, obligația de apartamentare revine Municipiului Timișoara conform art.1315 și 1318 C.civ. precum și datorită faptului că apartamentarea poate fi făcută doar de persoana care figurează intabulată în cartea funciară asupra imobilului

4. Concluzii:

            Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr.55, înscris în CF 448942 (vechi 415799) Timișoara, nr.top.7449/1;7448/1;7448/2/1/1 conform documentației anexate.

 

                    PRIMAR                                                                                          VICEPRIMAR

              NICOLAE ROBU                                                                                  FARKAS  IMRE

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                 DIRECTOR D.C.T.D.D.I EST

                                                                                                                       FLORIN RĂVĂȘILĂ

                                                                                                                 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE I EST          

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020 -3876/07.04.2020

 

 

                                                               

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr.55 Timișoara

 

 

              Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2020-3876/27.03.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr.55 Timișoara, facem următoarele precizări:

            Pe terenul situat în str. Ștefan cel Mare  nr.55 Timișoara, înscris în CF 448942 Timișoara   (CF vechi 415799 Timișoara) cu nr. top. vechi 7449/1;7448/1;7448/2/1/1 și suprafața de 2840 mp, este situată o construție parter și etaj cu 25 apartamente și 1 garaj neintabulate.

Terenul aferent construcției este proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public conform HG1016/2005.

Documentația de apartamentare a imobilului respectiv a fost realizată în vederea înscrierii apartamentelor  în cartea funciară a imobilului cu CF nr.448942 Timișoara   (CF vechi 415799 Timișoara) cu nr. top. vechi 7449/1;7448/1;7448/2/1/1 situat în str. Ștefan cel Mare nr.55 Timișoara și stabilirea cotelor părți pe care le deține fiecare proprietar. Documentația tehnică a fost realizată de S.C. Black Light S.R.L., firma  autorizată de ANCPI, Proiect nr.2885/20019, avizat de O.C.P.I. Timiș cu Referat de admitere nr. 38232/19.02.2020.

Având în vedere Decizia civila nr.381/A din data de 06.05.2010 că “instituția obligată să efectueze apartamentarea este chiar Municipiul Timișoara. Indiferent deci de mențiunile contractului de vânzare-cumpărare, obligația de apartamentare revine Municipiului Timișoara conform art.1315 și 1318 C.civ. precum și datorită faptului că apartamentarea poate fi făcută doar de persoana care figurează intabulată în cartea funciară asupra imobilului

Conform adresei nr.CT2020-3876/02.04.2020 a Compartimentului Administrare Fond Funciar rezultă faptul că parcela identificată cu nr. top.7449/1; 7448/1; 7448/2/1/1 înscrise în CF nr. nou 448942 Timisoara nu sunt solicitate de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora .

Conform adresei nr.CT2020-3876/31.03.2020, a Serviciului Juridic, rezultă faptul că, pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare, pentru imobilul situat în Timișoara, str.Ștefan cel Mare nr.55 înscris în CF nr.448942 Timișoara nu figureaza litigii .

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str.Ștefan cel Mare nr.55, înscris în CF 448942 Timișoara (CF vechi 415799 Timișoara) cu nr. top. vechi 7449/1;7448/1;7448/2/1/1 și suprafața de 2840 mp, conform documentației anexate.

            Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

 

 

 

 

     DIRECTOR D.C.T.D.D I EST                                                     ȘEF BIROU B.C.T. I EST

          FLORIN RĂVĂȘILĂ                                                                        CĂLIN N. PÎRVA                                      

 

 

 

                                                                                                                                                              ÎNTOCMIT

                                                                                                             DUMITRAȘCU VIOREL