Hotărârea nr. 17/2020

17/14.01.2020 Privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2020
Hotararea Consiliului Local 17/14.01.2020
Privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 18880/10.12.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18881/10.12.2019 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2020;
Având în vedere Avizul juridic nr.18881/18.12.2019 - Anexă la raportul de specialitate nr. 18881/10.12.2019 privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, art.67 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Şcoli - Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL BENEFICII SOCIALE

”În slujba oamenilor”


_______)


ANEXA LA HCLMT nr. din

privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timișoara, până la 31.12.2020

Nr. crt.

Obiectiv

Acțiuni și măsuri întreprinse

Responsabil

1.

Administrator public -

Biroul Salubrizare

 • -  măturat străzi

 • -  golit coșuri de gunoi

 • -  adunat hârtie, PET-uri, crengi, frunze și alte deșeuri

 • -  curățat în jurul coșurilor de gunoi

 • -  măturat zăpada

Persoanele desemnate de către Administratorul Public

2.

Salubrizare parcuri aflate în administrarea S.C. Horticultura S.A.

 • -  măturat alei

 • -  adunat hârtie, PET-uri, crengi, frunze și alte deșeuri

 • -  măturat zăpada

Persoanele desemnate de către S.C. Horticultura

S.A.

3.

Salubrizare piețe aflate în administrarea S.C. Piețe S.A.

 • -  măturat/spălat

 • -  adunat hârtie, PET-uri, și alte deșeuri

Persoanele desemnate de către S.C. Piețe S.A.

4.

Curățenie Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

 • -  măturat curte

 • -  adunat hârtie, PET-uri, crengi, frunze și alte deșeuri

 • -  măturat zăpada

 • -  măturat/spălat

Persoanele desemnate de către conducerea Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

5.

Complex de Servicii ”Sf.

Francisc” - Centrul pentru Persoane fără Adăpost

 • -  măturat curte

 • -  adunat hârtie, PET-uri, crengi, frunze și alte deșeuri

 • -  măturat zăpada

 • -  măturat/spălat

Persoanele desemnate de către conducerea

Complexului de Servicii ”Sf. Francisc” - Centrul pentru Persoane fără Adăpost

6.

Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ”Podul

Lung”

 • -  măturat curte

 • -  adunat hârtie, PET-uri, crengi, frunze și alte deșeuri

 • -  măturat zăpada

Persoanele desemnate de către conducerea Centrului de Recuperare pentru Copiii cu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA_______)


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL BENEFICII SOCIALE

”În slujba oamenilor”

- măturat/spălat

Dizabilități ”Podul Lung”


La solicitarea centrelor din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, persoanele care prestează lunar lucrările de interes local vor fi repartizate pentru efectuarea orelor de muncă în cadrul acestora.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, instituțiile unde se efectuează lucrările de interes local asigură instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru persoanele care prestează lunar acțiuni sau lucrări de interes local, țin evidența efectuării acestor ore și întocmesc pontajul pe care îl transmit lunar, până la data de 28 a fiecărei luni, Serviciului Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Viceprimar,

Imre Farkas


Director General ,

Jr. Rodica Surducan

Șef Serviciu Beneficii Sociale, Constanta-Steliana Althamer

Director General Adjunct, Gheorghe Florin Voichescu


Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: dastimisoara@gmail.com

2 ®21

\________________________________________________ ______________________________________________)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL BENEFICII SOCIALE

”În slujba oamenilor”


_______)


Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE pentru promovarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din municipiul Timișoara, pentru anul 2020

Având în vedere expunerea de motive nr. ____________________ a Primarului Municipiului

Timișoara - Proiectul de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din municipiul Timișoara, pentru anul 2020, prin care se propune repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament,

Facem următoarele precizări:

Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, prevede: ”Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.”

Conform art. 67 alin. (2) și (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, se prevede:

”(2) Dacă plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă, instanța obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 și 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acțiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reședința.

(3) Acțiunile și lucrările prevăzute la alin. (2) sunt incluse în planul de acțiuni sau lucrări de interes local, întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare.”

Art. 6 alin. (7) din din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, prevede: ”Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă, planul de acțiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului și aprobat prin hotărâre a consiliului local.”

În anul 2019, repartizarea în vederea efectuării orelor de muncă a persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și a părinților care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, s-a făcut în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 687/12.12.2019.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de Hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL BENEFICII SOCIALE

”În slujba oamenilor”ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

_______)


social și de părinții care nu contrubuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din municipiul Timișoara, pentru anul 2020, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.


Viceprimar,

Imre Farkas


Director General ,

Jr. Rodica Surducan


Șef Serviciu Beneficii Sociale, Constanta-Steliana Althamer


Director General Adjunct, Gheorghe Florin Voichescu


Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: dastimisoara@gmail.com

2 ®21

\________________________________________________ ______________________________________________)CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Nr. 18880/10.12.2019

REFERAT DE APROBARE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din municipiul Timișoara, pentru anul 2020

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

Conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată: ”Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.”

Conform art. 6 alin. (7) din din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, prevede: ”Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă, planul de acțiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului și aprobat prin hotărâre a consiliului local.”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: dastimisoara@gmail.com


2 21


Timișoara 2021

Oapiială. Europe-a măi a CiJtmriiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

În anul 2019, repartizarea în vederea efectuării orelor de muncă a persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și a părinților care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, s-a făcut în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 687/12.12.2018.

Având în vedere prevederile legale expuse, apreciem că Proiectul de Hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din municipiul Timișoara, pentru anul 2020, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.


3. Alte informatii - nu este cazul

4. Concluzii

Propunem:

-Aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din municipiul Timișoara, pentru anul 2020 .


PRIMAR

NICOLAE ROBU


VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


DIRECTOR GENERAL

JR. RODICA SURDUCAN


Cod FO53-03,Ver.1


*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049


Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583


e-mail: dastimisoara@gmail.com


2 21


Timișoara 2021

Capitală Europe-a măi a CiJtmrii


 

ANEXA LA HCLMT nr.                   din

privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate

de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament,

din Municipiul Timișoara, până la 31.12.2020

 

 

 

Nr. crt.

Obiectiv

Acțiuni și măsuri întreprinse

Responsabil

1.

Administrator public – Biroul Salubrizare

-         măturat străzi

-         golit coșuri de gunoi

-         adunat hârtie, PET-uri, crengi, frunze și alte deșeuri

-         curățat în jurul coșurilor de gunoi

-         măturat zăpada

Persoanele desemnate de către Administratorul Public

2.

Salubrizare parcuri aflate în administrarea S.C. Horticultura S.A.

-         măturat alei

-         adunat hârtie, PET-uri, crengi, frunze și alte deșeuri

-         măturat zăpada

Persoanele desemnate de către S.C. Horticultura S.A.

3.

Salubrizare piețe aflate în administrarea S.C. Piețe S.A.

-         măturat/spălat

-         adunat hârtie, PET-uri, și alte deșeuri

Persoanele desemnate de către S.C. Piețe S.A.

4.

Curățenie Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

-         măturat curte

-         adunat hârtie, PET-uri, crengi, frunze și alte deșeuri

-         măturat zăpada

-         măturat/spălat

Persoanele desemnate de către conducerea Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

5.

Complex de Servicii ”Sf. Francisc” – Centrul pentru Persoane fără Adăpost

-         măturat curte

-         adunat hârtie, PET-uri, crengi, frunze și alte deșeuri

-         măturat zăpada

-         măturat/spălat

Persoanele desemnate de către conducerea Complexului de Servicii ”Sf. Francisc” – Centrul pentru Persoane fără Adăpost

6.

Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ”Podul Lung”

-         măturat curte

-         adunat hârtie, PET-uri, crengi, frunze și alte deșeuri

-         măturat zăpada

-         măturat/spălat

Persoanele desemnate de către conducerea Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ”Podul Lung”

 

            La solicitarea centrelor din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, persoanele care prestează lunar lucrările de interes local vor fi repartizate pentru efectuarea orelor de muncă în cadrul acestora.

            În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, instituțiile unde se efectuează lucrările de interes local asigură instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru persoanele care prestează lunar acțiuni sau lucrări de interes local, țin evidența efectuării acestor ore și întocmesc pontajul pe care îl transmit lunar, până la data de 28 a fiecărei luni, Serviciului Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 

 

            Viceprimar,                                                                                             Director General ,

                         Imre Farkas                                                                                            Jr. Rodica Surducan

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Șef Serviciu Beneficii Sociale,                                                                                   Director General Adjunct,

Constanta-Steliana Althamer                                                                               Gheorghe Florin Voichescu             

                                                                                                                                        

 

              

 

Nr.

 

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru promovarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind planul de lucrări

 de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social

 și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament,

 din municipiul Timișoara, pentru anul 2020 

 

Având în vedere expunerea de motive nr. ____________________ a Primarului Municipiului Timișoara – Proiectul de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din municipiul Timișoara, pentru anul 2020, prin care se propune repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament,

 

Facem următoarele precizări:

Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, prevede: ”Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.”

Conform art. 67 alin. (2) și (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, se prevede:

”(2) Dacă plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă, instanța obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 și 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acțiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reședința.

(3) Acțiunile și lucrările prevăzute la alin. (2) sunt incluse în planul de acțiuni sau lucrări de interes local, întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare.”

Art. 6 alin. (7) din din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, prevede: ”Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă, planul de acțiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului și aprobat prin hotărâre a consiliului local.”

În anul 2019, repartizarea în vederea efectuării orelor de muncă a persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și a părinților care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, s-a făcut în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 687/12.12.2019.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de Hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contrubuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din municipiul Timișoara, pentru anul 2020, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 

 

 

Viceprimar,                                                                                             Director General ,

            Imre Farkas                                                                                            Jr. Rodica Surducan

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Șef Serviciu Beneficii Sociale,                                                                                   Director General Adjunct,

Constanta-Steliana Althamer                                                                               Gheorghe Florin Voichescu             

                                                                                                                                        

 

 

Nr. 18880/10.12.2019

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

 

Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre

 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social  și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament,

 din municipiul Timișoara, pentru anul 2020 

 

 

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.      Descrierea situatiei actuale

Conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată: ”Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.”

 

Conform art. 6 alin. (7) din din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, prevede: ”Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă, planul de acțiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului și aprobat prin hotărâre a consiliului local.”

 

 

 

 

 

2.      Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

     În anul 2019, repartizarea în vederea efectuării orelor de muncă a persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și a părinților care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, s-a făcut în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 687/12.12.2018.

Având în vedere prevederile legale expuse, apreciem că Proiectul de Hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din municipiul Timișoara, pentru anul 2020, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 

 

3.   Alte informatii - nu este cazul

 

4.      Concluzii

Propunem:

-Aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din municipiul Timișoara, pentru anul 2020 .

 

 

 

 

 

      PRIMAR                                                                                                              VICEPRIMAR

NICOLAE  ROBU                                                                                                   FARKAS  IMRE   

 

 

DIRECTOR GENERAL

JR. RODICA  SURDUCAN

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                        Cod FO53-03,Ver.1