Hotărârea nr. 169/2020

169/30.04.2020 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"
Hotararea Consiliului Local 169/30.04.2020
privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2020 - 5141/17.03.2020, de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 5141/17.03.2020 privind aprobarea actualizarii devizului general al lucrărilor la obiectivul de investitii "Reabilitare Podul Eroilor", al Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 22.04.2020 -Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-005141/17.03.2020;
Având în vedere Adresa nr.SC2020-5141/27.04.2020 a Direcţiei Economice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand in vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor";
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 18/30.01.2018 privind aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor";
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 288/22.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.18/30.01.2018 pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Podul Eroilor" ;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 285/21.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.288/22.05.2018 pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Podul Eroilor";
Având în vedere adresa Serviciului Transport nr. SC2019 - 13286/29.05.2019 prin care se solicită asigurarea continuităţii pistelor de ciclişti pe sub Podul Eroilor;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) şi lit. d), alin. (4), lit. d) şi lit. e), alin. (7), lit. m) precum şi alin. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art.196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor", întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 201/19.08.2014, cu indicatorii tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timisoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local în sumă de 2.411.774,10 lei (cu TVA).

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa HCL nr


din.........................


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

“Reabilitare Pod Eroilor”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții “Reabilitare Pod Eroilor”, conform devizului general intocmit de catre S.C.POD PROIECT SRL in contractul de proiectare nr.201/19.08.2014, sunt urmatorii :

Durata de realizare a investiției :

Valoare de investitie (INV) :

Din care constructii montaj C+M

Surse de finantare a proiectului

  • 1.  Buget de stat 4.022,23339 mii lei

  • 2. Buget local 2.411,77410 mii lei

Capacitati :

  • -  Reabilitare Pod 52,70 m

  • -  Extindere de la 2 la 4 benzi

15 luni

6.434,00749 mii lei (inclusiv TVA) 1.427,33711 mii euro (inclusiv TVA) 5.734,36878 mii lei (inclusiv TVA) 1.272,12742 mii euro (inclusiv TVA)

DIRECTOR GENERAL DGDPPRU

SEF SERVICIU DPPCAA

IOAN GANCIOV


CULIȚĂ CHIȘ

SEF BIROU DPP VASILE OLAR

CONSILIER

CĂLIN CRIȘAN


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT după aplicarea prevederilor din HG 114 / 28.12.2018 la obiectivul de investiții: Reabilitare Podul Eroilor

Curs BNR din 30.01.2017 1 euro =                                               4,5077 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

8,77698

1,94711

1,66763

10,44461

2,31706

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - spații verzi

40,14275

8,90537

7,62712

47,76987

10,59739

TOTAL CAPITOL 1

48,91973

10,85248

9,29475

58,21448

12,91445

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Utilitati - Alimentare cu apa potabila, inclusiv bransamente, Gaze, etc.

45,00000

9,98292

8,55000

53,55000

11,87967

TOTAL CAPITOL 2

45,00000

9,98292

8,55000

53,55000

11,87967

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

6,20000

1,37542

1,48800

7,68800

1,70553

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,60000

0,79863

0,86400

4,46400

0,99031

3.2.1

Intocmire documentatii obtinere avize, acorduri și autorizații

3,60000

0,79863

0,86400

4,46400

0,99031

3.2.2

Taxa obtinere avize , acorduri și autorizații

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3

Proiectare și inginerie

20,74545

4,60223

4,28391

25,02936

5,55258

3.3.1

DALI

6,84545

1,51861

1,64291

8,48836

1,88308

3.3.2

PTh+CS+DDE+Doc economica

13,90000

3,08361

2,64100

16,54100

3,66950

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.6

Asistenta tehnica

28,35432

6,29020

5,38732

33,74164

7,48533

3.6.1

Dirigintie de santier

24,35432

5,40283

4,62732

28,98164

6,42936

3.6.2

Asistenta tehnica

4,00000

0,88737

0,76000

4,76000

1,05597

TOTAL CAPITOL 3

58,89977

13,06648

12,02323

70,92300

15,73374

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4652,59835

1032,14463

883,99369

5536,59204

1228,25211

4.2

Montaj utilaj tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje și echipamente tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotari

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

4652,59835

1032,14463

883,99369

5536,59204

1228,25211

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

75,52645

16,75499

14,35003

89,87648

19,93843

5.1.1

Lucrare de constructii

72,27921

16,03461

13,73305

86,01226

19,08119

5.1.2

Cheltuieli conexe org. santierului

3,24724

0,72038

0,61698

3,86422

0,85725

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

53,00677

11,75916

0,00000

53,00677

11,75916

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

480,54178

106,60465

91,30294

571,84472

126,85953

TOTAL CAPITOL 5

609,07500

135,1187967

105,6529637

714,7279637

158,5571275

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

5414,49285

1201,16531

1019,51463

6434,00749

1427,33711

Din care C + M

4818,79729

1069,01464

915,57149

5734,36878

1272,12742

Nota : Valorile de la liniile bugetare 1.2,1.3,2,4.1 si 5.1.1. sunt puse la dispoziție de catre constructor "S.C. SUPER CONSTRUCT SRL." si reprezintă suma valorilor decontate in anul 2018 plus valoarea rest de executat actualizat pentru anul 2019. La acestea s-au adaugat si valorile din DS4. Valorile de pe celelalte linii bugetare fie au ramas aceleasi ca si in devizul general aprobat la faza Pth, fie s-au recalculat datorita modificarilor operate, conform cotelor prevazute initial.


Beneficiar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Constructor

Diriginte de santier


S.C. SUPER CONSTRUCT SRL.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
CONFORM OFERTEI CONSTRUCTORULUI
"Reabilitare Podul Eroilor
"
TVATVA
Curs BNR din 30.01.2017 1 euro =4.5077lei0.190.24
Nr. crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliValoare (fără TVA)TVAValoare (inclusiv TVA)
Mii leiMii euroMii leiMii leiMii euro
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1Obtinerea terenului0.000000.000000.000000.000000.00000
1.2Amenajarea terenului8.681421.925911.6494710.330892.29183
1.3Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - spaţii verzi39.418098.744617.4894446.9075310.40609
TOTAL CAPITOL 148.0995110.670529.1389157.2384212.69792
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
2.1"Utilitati - Alimentare cu apa potabila, inclusiv bransamente, Gaze, etc."0.000000.000000.000000.000000.00000
TOTAL CAPITOL 20.000000.000000.000000.000000.00000
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică
3.1Studii de teren6.200001.375421.488007.688001.70553
3.2"Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii"3.600000.798630.864004.464000.99031
3.2.1"Intocmire documentatii obtinere avize, acorduri şi autorizaţii"3.600000.798630.864004.464000.99031
3.2.2"Taxa obtinere avize , acorduri şi autorizaţii"0.000000.000000.000000.000000.00000
3.3Proiectare şi inginerie20.745454.602234.2839125.029365.55258
3.3.1DALI6.845451.518611.642918.488361.88308
3.3.2PTh+CS+DDE+Doc economica13.900003.083612.6410016.541003.66950
3.4Organizarea procedurilor de achiziţie0.000000.000000.000000.000000.00000
3.5Consultanta0.000000.000000.000000.000000.00000
3.6Asistenta tehnica4.000000.887370.760004.760001.05597
3.6.1Dirigintie de santier0.000000.000000.000000.000000.00000
3.6.2Asistenta tehnica4.000000.887370.760004.760001.05597
TOTAL CAPITOL 334.545457.663657.3959141.941369.30438
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1Construcţii şi instalaţii3013.96026668.62486572.652453586.61271795.66358
4.2Montaj utilaj tehnologice0.000000.000000.000000.000000.00000
4.3Utilaje şi echipamente tehnologice0.000000.000000.000000.000000.00000
4.4Utilaje şi echipamente de transport0.000000.000000.000000.000000.00000
4.5Dotari0.000000.000000.000000.000000.00000
4.6Active necorporale0.000000.000000.000000.000000.00000
TOTAL CAPITOL 43013.96026668.62486572.652453586.61271795.66358
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1Organizare de santier 39.806788.830847.5632947.3700710.50870
5.1.1Lucrare de constructii39.806788.830847.5632947.3700710.50870
5.1.2Cheltuieli conexe org. santierului0.000000.000000.000000.000000.00000
5.2"Comisioane, cote, taxe, costul creditului"34.120537.569390.0000034.120537.56939
5.3Cheltuieli diverse şi neprevăzute309.6605268.6959058.83550368.4960281.74812
TOTAL CAPITOL 5383.587834185.0961319666.39878738449.986621499.82621324
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1Pregatirea personalului de exploatare0.000000.000000.000000.000000.00000
6.2Probe tehnologice şi teste0.000000.000000.000000.000000.00000
TOTAL CAPITOL 60.000000.000000.000000.000000.00000
TOTAL GENERAL3480.19305772.05516655.586054135.77911917.49209
Din care C + M3101.86655688.12622589.354643691.22119818.87020
"* In actualul Deviz General SC POD PROIECT a completat valorile de pe linia bugetara 3.1 ,3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.6.2, aferente subcapitolelor de proiectare, conform contractului de servicii nr: 201/19,08,2014; * Celelalte valori din deviz vor fi completate de catre fiecare parte implicata in contract pentru care isi vor asuma responsabilitatea,; * Valorile de pe liniile bugetare 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 au la baza oferta financiara a constructorului declarat castigator"
"Proiectant,""Beneficiar,"
SC POD PROIECT SRL IASIMUNICIPIUL TIMIȘOARA
ConstructorDiriginte de santier
S.C. SUPER CONSTRUCT S.R.L

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
după aplicarea prevederilor din HG 114 / 28.12.2018 la obiectivul de investiţii:
"Reabilitare Podul Eroilor
"
TVATVA
Curs BNR din 30.01.2017 1 euro =4.5077lei0.190.24
Nr. crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliValoare (fără TVA)TVAValoare (inclusiv TVA)
Mii leiMii euroMii leiMii leiMii euro
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1Obtinerea terenului0.000000.000000.000000.000000.00000
1.2Amenajarea terenului8.776981.947111.6676310.444612.317068776.98
1.3Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - spaţii verzi40.142758.905377.6271247.7698710.5973940142.75
TOTAL CAPITOL 148.9197310.852489.2947558.2144812.91445
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
2.1"Utilitati - Alimentare cu apa potabila, inclusiv bransamente, Gaze, etc."0.000000.000000.000000.000000.00000
TOTAL CAPITOL 20.000000.000000.000000.000000.00000
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică
3.1Studii de teren6.200001.375421.488007.688001.70553
3.2"Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii"3.600000.798630.864004.464000.99031
3.2.1"Intocmire documentatii obtinere avize, acorduri şi autorizaţii"3.600000.798630.864004.464000.99031
3.2.2"Taxa obtinere avize , acorduri şi autorizaţii"0.000000.000000.000000.000000.00000
3.3Proiectare şi inginerie20.745454.602234.2839125.029365.55258
3.3.1DALI6.845451.518611.642918.488361.88308
3.3.2PTh+CS+DDE+Doc economica13.900003.083612.6410016.541003.66950
3.4Organizarea procedurilor de achiziţie0.000000.000000.000000.000000.00000
3.5Consultanta0.000000.000000.000000.000000.00000
3.6Asistenta tehnica4.000000.887370.760004.760001.05597
3.6.1Dirigintie de santier0.000000.000000.000000.000000.00000
3.6.2Asistenta tehnica4.000000.887370.760004.760001.05597
TOTAL CAPITOL 334.545457.663657.3959141.941369.30438
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1Construcţii şi instalaţii3028.97705671.95622575.505643604.48269799.62790"600,249.57""107,766.41""708,015.98"
4.2Montaj utilaj tehnologice0.000000.000000.000000.000000.00000"1,143,216.22""710,159.61""1,853,375.83"
4.3Utilaje şi echipamente tehnologice0.000000.000000.000000.000000.00000"189,663.99""189,663.99"
4.4Utilaje şi echipamente de transport0.000000.000000.000000.000000.00000"64,696.00""64,696.00"
4.5Dotari0.000000.000000.000000.000000.00000"159,422.24""159,422.24"
4.6Active necorporale0.000000.000000.000000.000000.00000"53,803.01""53,803.01"
TOTAL CAPITOL 43028.97705671.95622575.505643604.48269799.62790"2,211,051.03""817,926.02""3,028,977.05"
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1Organizare de santier 39.806788.830847.5632947.3700710.50870
5.1.1Lucrare de constructii39.806788.830847.5632947.3700710.508702259970.76
5.1.2Cheltuieli conexe org. santierului0.000000.000000.000000.000000.00000857732.8
5.2"Comisioane, cote, taxe, costul creditului"34.294747.608030.0000034.294747.608033117703.56
5.3Cheltuieli diverse şi neprevăzute311.2442269.0472459.13640370.3806382.16621
TOTAL CAPITOL 5385.345742285.4861109166.69969057452.0454327100.2829453
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1Pregatirea personalului de exploatare0.000000.000000.000000.000000.00000
6.2Probe tehnologice şi teste0.000000.000000.000000.000000.00000
TOTAL CAPITOL 60.000000.000000.000000.000000.00000
TOTAL GENERAL3497.78797775.95846658.895994156.68396922.129681916.70488
Din care C + M3117.70356691.63954592.363683710.06724823.051051701.09373
5414.49285
"Nota : Valorile de la liniile bugetare 1.2,1.3,2,4.1 si 5.1.1. sunt puse la dispozitie de catre constructor ""S.C. SUPER CONSTRUCT SRL."" si reprezinta suma valorilor decontate in anul 2018 plus valoarea rest de executat actualizat pentru anul 2019. Valorile de pe celelalte linii bugetare fie au ramas aceleasi ca si in devizul general aprobat la faza Pth, fie s-au recalculat datorita modificarilor operate, conform cotelor prevazute initial."4818.79729
"Proiectant,""Beneficiar,"
SC POD PROIECT SRL IASIMUNICIPIUL TIMIȘOARA
ConstructorDiriginte de santier
S.C. SUPER CONSTRUCT SRL.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
după aplicarea prevederilor din HG 114 / 28.12.2018 la obiectivul de investiţii:
"Reabilitare Podul Eroilor
"
TVATVA
Curs BNR din 30.01.2017 1 euro =4.5077lei0.190.24
Nr. crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliValoare (fără TVA)TVAValoare (inclusiv TVA)
Mii leiMii euroMii leiMii leiMii euro
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1Obtinerea terenului0.000000.000000.000000.000000.00000
1.2Amenajarea terenului8.776981.947111.6676310.444612.317068776.98
1.3Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - spaţii verzi40.142758.905377.6271247.7698710.5973940142.75
TOTAL CAPITOL 148.9197310.852489.2947558.2144812.91445
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
2.1"Utilitati - Alimentare cu apa potabila, inclusiv bransamente, Gaze, etc."45.000009.982928.5500053.5500011.8796745000.00
TOTAL CAPITOL 245.000009.982928.5500053.5500011.87967
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică
3.1Studii de teren6.200001.375421.488007.688001.70553
3.2"Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii"3.600000.798630.864004.464000.99031
3.2.1"Intocmire documentatii obtinere avize, acorduri şi autorizaţii"3.600000.798630.864004.464000.99031
3.2.2"Taxa obtinere avize , acorduri şi autorizaţii"0.000000.000000.000000.000000.00000
3.3Proiectare şi inginerie20.745454.602234.2839125.029365.55258
3.3.1DALI6.845451.518611.642918.488361.88308
3.3.2PTh+CS+DDE+Doc economica13.900003.083612.6410016.541003.66950
3.4Organizarea procedurilor de achiziţie0.000000.000000.000000.000000.00000
3.5Consultanta0.000000.000000.000000.000000.00000
3.6Asistenta tehnica28.354326.290205.3873233.741647.48533
3.6.1Dirigintie de santier24.354325.402834.6273228.981646.4293624354.32
3.6.2Asistenta tehnica4.000000.887370.760004.760001.05597
TOTAL CAPITOL 358.8997713.0664812.0232370.9230015.73374
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1Construcţii şi instalaţii4652.598351032.14463883.993695536.592041228.25211"600,249.57""107,766.41""708,015.98"
Oferta constructor act hg1143028.97705671.95622575.505643604.48269799.62790
Liste de cantitati DS41416.59916314.26208269.153841685.75300373.97187
Modificare traseu distributie GAZ207.0221445.9263339.33421246.3563554.65234
4.2Montaj utilaj tehnologice0.000000.000000.000000.000000.00000"1,143,216.22""710,159.61""1,853,375.83"1416599.16Liste de cantitati DS4
4.3Utilaje şi echipamente tehnologice0.000000.000000.000000.000000.00000"189,663.99""189,663.99"207022.14Modificare traseu distributie GAZ
4.4Utilaje şi echipamente de transport0.000000.000000.000000.000000.00000"64,696.00""64,696.00"
4.5Dotari0.000000.000000.000000.000000.00000"159,422.24""159,422.24"
4.6Active necorporale0.000000.000000.000000.000000.00000"53,803.01""53,803.01"
TOTAL CAPITOL 44652.598351032.14463883.993695536.592041228.25211"2,211,051.03""817,926.02""3,028,977.05"1623621.30"4,652,598.35"
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1Organizare de santier 75.5264516.7549914.3500389.8764819.93843
5.1.1Lucrare de constructii72.2792116.0346113.7330586.0122619.081192259970.7632472.43
5.1.2Cheltuieli conexe org. santierului3.247240.720380.616983.864220.85725857732.83247.24
5.2"Comisioane, cote, taxe, costul creditului"53.0067711.759160.0000053.0067711.759163117703.5618712.03
5.3Cheltuieli diverse şi neprevăzute480.54178106.6046591.30294571.84472126.85953169297.56
TOTAL CAPITOL 5609.07500135.1187967105.6529637714.7279637158.5571275223729.26
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1Pregatirea personalului de exploatare0.000000.000000.000000.000000.000001916704.88
6.2Probe tehnologice şi teste0.000000.000000.000000.000000.00000
TOTAL CAPITOL 60.000000.000000.000000.000000.00000
TOTAL GENERAL5414.492851201.165311019.514636434.007491427.33711
Din care C + M4818.797291069.01464915.571495734.368781272.12742
"Nota : Valorile de la liniile bugetare 1.2,1.3,2,4.1 si 5.1.1. sunt puse la dispozitie de catre constructor ""S.C. SUPER CONSTRUCT SRL."" si reprezinta suma valorilor decontate in anul 2018 plus valoarea rest de executat actualizat pentru anul 2019. La acestea s-au adaugat si valorile din DS4. Valorile de pe celelalte linii bugetare fie au ramas aceleasi ca si in devizul general aprobat la faza Pth, fie s-au recalculat datorita modificarilor operate, conform cotelor prevazute initial."
"Proiectant,""Beneficiar,"
SC POD PROIECT SRL IASIMUNICIPIUL TIMIȘOARA
ConstructorDiriginte de santier
S.C. SUPER CONSTRUCT SRL.

 

 

 

Anexa HCL nr…………………….din…………………….

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

“Reabilitare Pod Eroilor”

 

 

 

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare Pod Eroilor”, conform devizului general intocmit de catre S.C.POD PROIECT SRL in contractul de proiectare nr.201/19.08.2014, sunt urmatorii :

 

 

Durata de realizare a investitiei :                            15 luni

 

Valoare de investitie (INV) :                                    6.434,00749 mii lei    (inclusiv TVA) 

                                                                                   1.427,33711 mii euro (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M                               5.734,36878 mii lei    (inclusiv TVA)

                                                                                    1.272,12742 mii euro (inclusiv TVA)       

 

Surse de finantare a proiectului

 

1.      Buget de stat  4.022,23339 mii lei

2.      Buget local     2.411,77410 mii lei

 

 

Capacitati :

-          Reabilitare Pod              52,70 m

-          Extindere de la 2 la 4 benzi

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DGDPPRU                                         SEF SERVICIU DPPCAA

CULIȚĂ CHIȘ                                                                       IOAN GANCIOV

 

 

 

 

 

SEF BIROU DPP                                                                      CONSILIER

VASILE OLAR                                                                     CĂLIN CRIȘAN