Hotărârea nr. 168/2020

168/30.04.2020 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" aprobat prin art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 377/17.07.2018
Hotararea Consiliului Local 168/30.04.2020
privind modificarea şi completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" aprobat prin art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 377/17.07.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-9426/28.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9426/28.04.2020 al Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-9426/28.14.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de Specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa nr. 25181/27.11.2019 a Societăţii de Transport Public Timişoara SA privind modificarea Contractului nr. SC2018-17594/24.07.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 377/17.07.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 495/24.10.2018 - privind modificarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" aprobat prin art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 377/17.07.2018;
Având în vedere Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018 şi Actul Adiţional nr. 1/29.10.2018;
Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2011;
Având în vedere Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 254/2017;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2) lit. f), art. 3 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 alin. (1) şi alin. (3) lit. d), art. 22 alin. (2) şi alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.c), d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139, alin. (1) şi (3) şi art.196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea, prin Act adiţional nr. 2 - conform Anexei la prezenta hotărâre, a art. 4 din Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" cu nr. SC2018-17594/24.07.2018, după cum urmează:
- Alineatul (3) se modifică şi se completează astfel: ,,Valoarea estimată a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public este de 1.165.630,00 lei fără TVA/an (250.700 euro fără TVA/an, curs BNR afişat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcţie de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru aceste tipuri de lucrari."
- Alineatul (4) se modifică şi se completează astfel: ,,Valoarea estimată a lucrărilor de iluminat festiv este de 464.950,00 lei fără TVA/an (100.000 euro fără TVA/an, curs BNR afişat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcţie de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru aceste tipuri de lucrari."
- După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul conţinut: ,,După aprobarea bugetului local/rectificarea acestuia, în fiecare an, se va încheia, dacă este cazul, de către executivul Primăriei Municipiului Timişoara, un act adiţional la prezentul contract"<
- Alineatele (1) şi (2) ale art. 4 din contract nu se modifică.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ACT ADIȚIONAL NR. 2 din data de

la Contractul nr. SC 2018-17594/24.07.2018 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului ,, întreținere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sărbători din Timișoara ”

In conformitate cu HOTARAREA nr................................... a Consiliului Local al

Municipiului Timisoara, de comun acord:

PARTILE:

 • 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul in Timisoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel 0256-408.367, fax. 0256 - 204.177, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar, denumit in continuare delegatar,

si

 • 2. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. , cu sediul social in Timisoara, B-dul Take lonescu nr. 56 si sediul procedural in B-dul Dambovita nr. 1-3, jud. Timis, CIF 2490570, numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis J35/3034/1991, cont curent nr. RO06BRDE360SV07424003600 deschis la B.R.D. Timisoara , tel. 0356/803.720, fax. 0356/803.705, e-mail: relatii.publice@ratt.ro, reprezentata prin Nicolae Bitea - Director General si Lascut Felicia - Director Economic, numita in continuare delegat, convin la modificarea si completarea clauzelor contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2018-17594/24.07.2018, astfel:

Art. 1: Se modifică și se completează art. 4, după cum urmează:

,,- Aliniatul (1) și (2) a art. 4 din contract nu se modifică;

 • -  Alineatul (3) se modifică și se completează astfel: ,, Valoarea estimată a lucrărilor de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public este de 1.165.630,00 lei fără TVA/an (250.700 euro fără TVA/an, curs BNR afișat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcție de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aceste tipuri de lucrari.

 • -  Alineatul (4) se modifică și se completează astfel: ,, Valoarea estimată a lucrărilor de iluminat festiv este de 464.950,00 lei fără TVA/an (100.000 euro fără TVA/an, curs BNR afișat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcție de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aceste tipuri de lucrari.

 • -  După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul conținut: ,, După aprobarea bugetului local/rectificarea acestuia, în fiecare an, se va încheia, dacă este cazul, de către executivul Primăriei Municipiului Timișoara, un act adițional la prezentul contract”.

Art. 2: Celelalte prevederi ale contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2018-17594/24.07.2018, raman neschimbate.

Prezentul act adițional s-a incheiat si semnat astazi, in 4 (patru) exemplare, cate 2 (doua) pentru fiecare parte contractanta.


DELEGATAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR NICOLAE ROBU


DELEGAT

SOC. DE TRANS. PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

DIRECTOR GENERAL Ing. NICOLAE FLORIN BITEA


DIRECȚIA ECONOMICĂ

SLAVIȚA DUBLEȘ


DIRECTOR ECONOMIC

Ec. FELICIA LASCUT


DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U., DIRECTOR

CULIȚĂ CHIȘ


SERVICIUL E.M.S.U.P.

ȘEF SERVICIU

IOAN ZUBAȘCU


P. ȘEF SERVICIU JURIDIC CAIUS ȘULI


Avizat juridic Consilier juridic LUCIA NEGREA


ROMÂNIA


MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-9426/28.04.2020

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului „Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de

sărbători din Timișoara” aprobat prin art. 4 din HCLMT nr. 377/17.07.2018

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înființează, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

În conformitate cu prevederile art.28 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, s-a delegat gestiunea, prin atribuire directă, a serviciului "Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” către Societatea de Transport Public Timișoara SA.

Delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” către SC Societatea de Transport Public Timișoara SA. a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin Hotărârea nr. 377/17.07.2018.

Ca urmare a acestei hotărâri s-a încheiat Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018.

La baza alegerii formei de gestiune a serviciului ”Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” a stat Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului ”Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara”, aprobat prin HCL nr. 251/27.06.2017.

Stabilirea formei de delegare prin gestiune directa prezinta o serie de avantaje ale autorității locale, de ordin social, enumerate după cum urmează:

 • •  Creșterea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții cu o puternica componentă socială, designul sistemelor de iluminat carosabil sau pietonal generând o imagine specifica fiecărui spațiu iluminat

 • •  Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale;

 • •  Asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale;

 • •  Realizarea unei infrastructuri edilitare moderne;

 • •  Realizarea unui climat favorabil pentru prelungirea timpului petrecut în afara locuinței;

 • •  Funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiența economico-socială a comunității locale.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice. Organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat, în baza prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii. 51/2006 a serviciilor de utilități publice, constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public și Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice stabilesc cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități publice.

Proiectul de hotarare, așa cum prevede art. 52 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, a fost aprobat Consiliul Concurenței prin avizul cu nr. 6964/03.07.2018.

Pentru prestarea acestei activități operatorul serviciului, conform art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, are obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.

Astfel, ca urmare a solicitării de eliberare a licenței de către Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice și în baza HCLMT nr. 495/24.10.2018, obiectul Contractului nr. SC2018-17594/24.07.2018 a fost modificat, prin actul aditional 1/29.10.2018, după cum urmează: ,,(1) Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune, prin atribuire directa, a serviciului de iluminat public în municipiul Timișoara.”

Articolul 128 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prevede că autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:

 • a) iau măsuri pentru menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum și pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii;

 • b) iau măsuri pentru instalarea, aplicarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor destinate siguranței circulației, conform standardelor în vigoare, ținând evidența acestora;

 • c) întocmesc și actualizează planurile de organizare a circulației pentru localitățile urbane și iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei și siguranței traficului, precum și a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul poliției rutiere;

 • d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliției rutiere;

 • e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare și drumuri laterale pentru circulația pietonilor, vehiculelor cu tracțiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum și de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, cu avizul poliției rutiere;

 • f) înregistrează și țin evidența vehiculelor nesupuse înmatriculării;

 • g)  iau măsuri pentru ridicarea și depozitarea, în spații special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public;

 • h) iau măsuri pentru asigurarea spațiului și depozitarii vehiculelor cu tracțiune animală, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;

 • i) sprijină activitățile organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și de Ministerul Afacerilor Interne pentru educația rutieră a elevilor.

Lucrările ce fac obiectul acestui contract au o valoare mare, raportat la volumul considerabil de lucrări comandate și care trebuie executate, iar decontarea lucrarilor implică parcurgerea unei proceduri de durată, pentru a se putea asigura capital de lucru și a se respecta întru-totul clauzele contractuale asumate, este necesară modificarea Contractului nr. SC2018-17594/24.07.2018.

Ținând seama de dificultățile actuale, este necesar ca să se sigurare capitalul de lucru, care să permită realizarea lucrărilor comandate de către beneficiar cu celeritate și asigurarea celor mai noi tehnologii și materiale pentru lucrările executate.

Precizăm că pe parcursul derulării contractului mai sus-menționat, respectiv de la data semnării și până în prezent, Societatea de Transport Public Timișoara SA și-a îndeplinit întocmai și la timp toate lucrările comandate de către beneficiar, iar calitatea acestor lucrări corespunde tuturor cerințelor impuse de normele tehnice în vigoare.

În altă ordine de idei, dorim să subliniem și faptul că lucrările ce fac obiectul acestui contract, pe parcursul anului 2020 se vor intensifica întrucât în anul 2021 Municipiul Timișoara urmează să fie Capitala Europenă a Culturii, iar acest lucru presupune lucrări de mare anvergură.

Prin adresa nr. 25181/27.11.2019 Societatea de Transport Public Timișoara a solicitat modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2018-17594/24.07.2018 în sensul modificării și completării art. 4 din contract cu privire la valoarea acestuia, pentru a se asigura necesarul de materiale și personal specializat.

În concluzie, ținând cont de cele arătate mai sus, propunem modificarea, prin act adițional, a art. 4 din Contractul nr. SC2018-17594/24.07.2018, după cum urmează:

 • -   Aliniatul (1) și (2) a art. 4 din contract nu se modifică;

 • -  Alineatul (3) se modifică și se completează astfel: „Valoarea estimată a lucrărilor de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public este de 1.165.630,00 lei fără TVA/an (250.700 euro fără TVA/an, curs BNR afișat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcție de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aceste tipuri de lucrari.

 • -   Alineatul (4) se modifică și se completează astfel: ,, Valoarea estimată a lucrărilor de iluminat festiv este de 464.950,00 lei fără TVA/an (100.000 euro fără TVA/an, curs BNR afișat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcție de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aceste tipuri de lucrari.

 • -  După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul conținut: ,, După aprobarea bugetului local/rectificarea acestuia, în fiecare an, se va încheia, dacă este cazul, de către executivul Primăriei Municipiului Timișoara, un act adițional la prezentul contract”.

  DIRECTOR, Culiță CHIȘ


ȘEF SERVICIU, loan ZUBAȘCU

ȘEF BIROU, Lucian BUDA

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-9426/28.04.2020

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului „Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” aprobat prin art. 4 din HCLMT nr. 377/17.07.2018

 • 1.  Descrierea situatiei actuale

Delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” către SC Societatea de Transport Public Timișoara SA. a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin Hotărârea nr. 377/17.07.2018.

Ca urmare a acestei hotărâri s-a încheiat Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018.

Prin adresa nr. 25181/27.11.2019 Societatea de Transport Public Timișoara a solicitat modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2018-17594/24.07.2018 în sensul modificării și completării art. 4 din contract cu privire la valoarea acestuia, pentru a se asigura necesarul de materiale și personal specializat.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Lucrările ce fac obiectul acestui contract au o valoare mare, raportat la volumul considerabil de lucrări comandate și care trebuie executate, iar decontarea lucrarilor implică parcurgerea unei proceduri de durată, pentru a se putea asigura capital de lucru și a se respecta întru-totul clauzele contractuale asumate, este necesară modificarea Contractului nr. SC2018-17594/24.07.2018.

Ținând seama de dificultățile actuale, este necesar ca să se sigurare capitalul de lucru, care să permită realizarea lucrărilor comandate de către beneficiar cu celeritate și asigurarea celor mai noi tehnologii și materiale pentru lucrările executate.

Precizăm că pe parcursul derulării contractului mai sus-menționat, respectiv de la data semnării și până în prezent, Societatea de Transport Public Timișoara SA și-a îndeplinit întocmai și la timp toate lucrările comandate de către beneficiar, iar calitatea acestor lucrări corespunde tuturor cerințelor impuse de normele tehnice în vigoare.

În altă ordine de idei, dorim să subliniem și faptul că lucrările ce fac obiectul acestui contract, pe parcursul anului 2020 se vor intensifica întrucât în anul 2021 Municipiul Timișoara urmează să fie Capitala Europenă a Culturii, iar acest lucru presupune lucrări de mare anvergură.

 • 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” aprobat prin art. 4 din HCLMT nr. 377/17.07.2018.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U

CULIȚĂ CHIȘ

ACT ADITIONAL NR. 2 din data de ____________

la Contractul nr. SC 2018-17594/24.07.2018 privind delegarea de gestiune  prin atribuire directa a serviciului ,, Intretinere a serviciului de iluminat public si

iluminat festiv de sarbatori din Timisoara ”

 

 

         In conformitate cu HOTARAREA nr. .................................. a Consiliului Local al Municipiului Timisoara,  de comun acord:

 

PARTILE:

 

1. MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel 0256-408.367, fax. 0256 – 204.177, reprezentat prin Nicolae Robu  - Primar, denumit in continuare delegatar,

si

2.  SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. , cu sediul social in Timisoara,  B-dul Take Ionescu nr. 56 si sediul procedural in B-dul Dambovita nr. 1-3, jud. Timis, CIF 2490570, numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis J35/3034/1991, cont curent nr. RO06BRDE360SV07424003600 deschis la B.R.D. Timisoara , tel. 0356/803.720, fax. 0356/803.705, e-mail: relatii.publice@ratt.ro, reprezentata prin Nicolae Bitea – Director General si Lascut Felicia – Director Economic, numita in continuare delegat,

 

convin la modificarea si completarea clauzelor contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2018-17594/24.07.2018, astfel:

 

Art. 1:  Se modifică şi se completează art. 4, după cum urmează:

          ,,- Aliniatul (1) şi (2) a art. 4 din contract nu se modifică;

-          Alineatul (3) se modifică şi se completează astfel: ,, Valoarea estimată a lucrărilor de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public este de 1.165.630,00 lei fără TVA/an  (250.700 euro fără TVA/an,  curs BNR afișat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcție de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aceste tipuri de lucrari.

-          Alineatul (4) se modifică şi se completează astfel: ,, Valoarea estimată a lucrărilor de iluminat festiv este de 464.950,00 lei fără TVA/an (100.000 euro fără TVA/an,  curs BNR afișat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcție de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aceste tipuri de lucrari.

-          După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul conţinut: ,, După aprobarea bugetului local/rectificarea acestuia, în fiecare an, se va încheia, dacă este cazul, de către executivul Primăriei Municipiului Timișoara, un act adițional la prezentul contract”.

Art. 2: Celelalte prevederi ale contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2018-17594/24.07.2018,  raman neschimbate.

 

 

        Prezentul act aditional s-a incheiat si semnat astazi ___________, in 4  (patru) exemplare, cate 2 (doua) pentru fiecare parte contractanta.

 

           DELEGATAR                                                                                                                     DELEGAT

MUNICIPIUL TIMISOARA                                                          SOC. DE TRANS. PUBLIC TIMIŞOARA S.A.

                                                                                 

               PRIMAR                                                                                                             DIRECTOR GENERAL

        NICOLAE ROBU                                                                                             Ing. NICOLAE FLORIN BITEA

 

 

                                                                                                 

    DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                                                           DIRECTOR ECONOMIC

         SLAVIŢA DUBLEŞ                                                                                                       Ec. FELICIA LASCUT

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.,

              DIRECTOR                                                                                                                       

           CULIŢĂ CHIŞ

 

 

      SERVICIUL E.M.S.U.P.

              ŞEF SERVICIU

            IOAN ZUBAȘCU

 

 

   P. ŞEF SERVICIU JURIDIC                                                                                         Avizat juridic

        CAIUS ȘULI                                                                                                                 Consilier juridic

                                                                                                                                                 LUCIA NEGREA

 

ROMÂNIA

MUNICIPIULUI  TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-9426/28.04.2020

TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” aprobat prin art. 4 din HCLMT nr. 377/17.07.2018

 

 

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

În conformitate cu  prevederile art.28 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, s-a delegat gestiunea, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” către Societatea de Transport Public Timișoara SA.

Delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” către SC Societatea de Transport Public Timişoara SA. a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin Hotărârea nr. 377/17.07.2018.

Ca urmare a acestei hotărâri s-a încheiat Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018.

La baza alegerii formei de gestiune a serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” a stat Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”, aprobat prin HCL nr. 251/27.06.2017.

Stabilirea formei de delegare prin gestiune directa prezinta o serie de avantaje  ale autorității locale, de ordin social, enumerate după cum urmează:

·         Creșterea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții cu o puternica componentă socială, designul sistemelor de iluminat carosabil sau pietonal  generând  o imagine specifica fiecărui spațiu iluminat

·         Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale;

·         Asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale;

·         Realizarea unei infrastructuri edilitare  moderne;

·         Realizarea unui climat favorabil pentru prelungirea timpului petrecut în afara locuinței;

·         Funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiența economico-socială a comunității locale.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice. Organizarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, în baza prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii. 51/2006 a serviciilor de utilități publice, constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale.

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public și Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice stabilesc cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Proiectul de hotarare, aşa cum prevede art. 52 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, a fost aprobat Consiliul Concurenţei prin avizul cu nr. 6964/03.07.2018.

Pentru prestarea acestei activităţi operatorul serviciului, conform art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, are obligaţia de a solicita şi de a obţine eliberarea licenţei în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.

Astfel, ca urmare a solicitării  de eliberare a licenţei de către Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice şi în baza HCLMT nr. 495/24.10.2018, obiectul Contractului nr. SC2018-17594/24.07.2018 a fost modificat, prin actul aditional 1/29.10.2018, după cum urmează: ,,(1) Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune, prin atribuire directa, a serviciului de  iluminat public în municipiul Timişoara.”

Articolul 128 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, prevede că autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:

    a) iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii;

    b) iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând evidenţa acestora;

    c) întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul poliţiei rutiere;

    d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere;

    e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, cu avizul poliţiei rutiere;

    f) înregistrează şi ţin evidenţa vehiculelor nesupuse înmatriculării;

    g) iau măsuri pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public;

    h) iau măsuri pentru asigurarea spaţiului şi depozitarii vehiculelor cu tracţiune animală, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;

    i) sprijină activităţile organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Afacerilor Interne pentru educaţia rutieră a elevilor.

Lucrările ce fac obiectul acestui contract au o valoare mare, raportat la volumul considerabil de lucrări comandate și care trebuie executate, iar decontarea lucrarilor implică parcurgerea unei proceduri de durată, pentru a se putea asigura capital de lucru și a se respecta întru-totul clauzele contractuale asumate, este necesară modificarea Contractului nr. SC2018-17594/24.07.2018.

Ținând seama de dificultățile actuale, este necesar ca să se sigurare capitalul de lucru, care să permită realizarea lucrărilor comandate de către beneficiar cu celeritate şi asigurarea celor mai noi tehnologii și materiale pentru lucrările executate.

Precizăm că pe parcursul derulării contractului mai sus-menționat, respectiv de la data semnării și până în prezent, Societatea de Transport Public Timişoara SA și-a îndeplinit întocmai și la timp toate lucrările comandate de către beneficiar, iar calitatea acestor lucrări corespunde tuturor cerințelor impuse de normele tehnice în vigoare.

În altă ordine de idei, dorim să subliniem și faptul că lucrările ce fac obiectul acestui contract, pe parcursul anului 2020 se vor intensifica întrucât în anul 2021 Municipiul Timișoara urmează să fie Capitala Europenă a Culturii, iar acest lucru presupune lucrări de mare anvergură.

Prin adresa nr. 25181/27.11.2019 Societatea de Transport Public Timișoara a solicitat modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2018-17594/24.07.2018 în sensul modificării şi completării art. 4 din contract cu privire la valoarea acestuia, pentru a se asigura necesarul de materiale şi personal specializat.

În concluzie, ţinând cont de cele arătate mai sus, propunem modificarea, prin act adiţional, a  art. 4 din Contractul nr. SC2018-17594/24.07.2018, după cum urmează:

-          Aliniatul (1) şi (2) a art. 4 din contract nu se modifică;

-          Alineatul (3) se modifică şi se completează astfel: ,,Valoarea estimată a lucrărilor de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public este de 1.165.630,00 lei fără TVA/an  (250.700 euro fără TVA/an,  curs BNR afișat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcție de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aceste tipuri de lucrari.

-          Alineatul (4) se modifică şi se completează astfel: ,, Valoarea estimată a lucrărilor de iluminat festiv este de 464.950,00 lei fără TVA/an (100.000 euro fără TVA/an,  curs BNR afișat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcție de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aceste tipuri de lucrari.

-          După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul conţinut: ,, După aprobarea bugetului local/rectificarea acestuia, în fiecare an, se va încheia, dacă este cazul, de către executivul Primăriei Municipiului Timișoara, un act adițional la prezentul contract”.

 

 

 

DIRECTOR,                                                ȘEF SERVICIU,

                        Culiță CHIȘ                                                 Ioan ZUBAȘCU

 

 

 

                                                                     ȘEF BIROU,

                                                                                             Lucian BUDA

 

ROMANIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

SC2020-9426/28.04.2020

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” aprobat prin art. 4 din HCLMT nr. 377/17.07.2018

 

 

1.       Descrierea situatiei actuale

Delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” către SC Societatea de Transport Public Timişoara SA. a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin Hotărârea nr. 377/17.07.2018.

Ca urmare a acestei hotărâri s-a încheiat Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018.

Prin adresa nr. 25181/27.11.2019 Societatea de Transport Public Timișoara a solicitat modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2018-17594/24.07.2018 în sensul modificării şi completării art. 4 din contract cu privire la valoarea acestuia, pentru a se asigura necesarul de materiale şi personal specializat.

 

 1. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Lucrările ce fac obiectul acestui contract au o valoare mare, raportat la volumul considerabil de lucrări comandate și care trebuie executate, iar decontarea lucrarilor implică parcurgerea unei proceduri de durată, pentru a se putea asigura capital de lucru și a se respecta întru-totul clauzele contractuale asumate, este necesară modificarea Contractului nr. SC2018-17594/24.07.2018.

Ținând seama de dificultățile actuale, este necesar ca să se sigurare capitalul de lucru, care să permită realizarea lucrărilor comandate de către beneficiar cu celeritate şi asigurarea celor mai noi tehnologii și materiale pentru lucrările executate.

Precizăm că pe parcursul derulării contractului mai sus-menționat, respectiv de la data semnării și până în prezent, Societatea de Transport Public Timişoara SA și-a îndeplinit întocmai și la timp toate lucrările comandate de către beneficiar, iar calitatea acestor lucrări corespunde tuturor cerințelor impuse de normele tehnice în vigoare.

În altă ordine de idei, dorim să subliniem și faptul că lucrările ce fac obiectul acestui contract, pe parcursul anului 2020 se vor intensifica întrucât în anul 2021 Municipiul Timișoara urmează să fie Capitala Europenă a Culturii, iar acest lucru presupune lucrări de mare anvergură.

 

3.      Concluzii

Consider necesar și oportun  aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” aprobat prin art. 4 din HCLMT nr. 377/17.07.2018.

 

 

PRIMAR,

 

DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U,

NICOLAE ROBU

 

CULIŢĂ CHIŞ