Hotărârea nr. 167/2020

167/30.04.2020 Privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului din str. Iancu Văcărescu nr. 18 (Cinematograf ARTA)
Hotararea Consiliului Local 167/30.04.2020
Privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului din str. Iancu Văcărescu nr. 18 (Cinematograf ARTA)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020 -5140/27.04.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020 -5140/27.04.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. UR2020-5140/29.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020 -5140/27.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Luând în considerare Ordinul 700/2014, art. 78 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile 129, alin. (1) şi alin. (2), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 361, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. Iancu Văcărescu nr. 18, înscris în C.F. nr. 448798-C1 Timişoara , cu nr. top. 448798 (top. vechi 17080,17081), conform documentaţiei de apartamentare întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., Proiect nr. 2777A/2018, Referat de admitere nr. 66671/02.04.2020 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş - Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Documentaţia de apartamentare va fi înaintată către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş însoţită de Declaraţiile încheiate în formă autentică a proprietarilor apartamentelor prin care îsi exprimă acordul cu privire la apartamentare.

Art. 3: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către proprietarii apartamentelor.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara, pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. lancu Văcărescu nr.18

  • 1. Descrierea situației actuale:

Biroul Sport - Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a solicitat prin adresa SC2018-14549/2018, respectiv Referatul nr. SC2018-14548/2018 întocmirea documentației de apartamentare și de actualizare a datelor imobilului situat în str. Iancu Văcărescu nr.18, având în vedere faptul că prin HCLMT 559/20.12.2017 s-a aprobat asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Protocolului de predare - primire înregistrat cu nr. SC2017 - 30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm” și Municipiul Timișoara, care are ca obiect predarea-primirea imobilelor cu destinatia de săli și grădini de spectacol cinematografic, situate în Municipiul Timișoara, ținând cont de Sentința Civilă nr. 58/27.02.2015, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 122/20.01.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dosarul nr. 5250/30/2014, în sensul predării-primirii imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara.

Imobilul din str. Iancu Văcărescu nr.18, ”Cinematograf și grădină de vară ARTA”, se află pe parcelele cu nr. top.vechi 17080 și top. vechi 17081, înscrise în CF 411593 și CF 402181 Timișoara. Terenul aferent construcției este proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, pe care este situată o construcție cu un etaj și șapte unități individuale neîntabulate.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Documentația de dezmembrare a imobilului respectiv a fost realizată în vederea înscrierii unitățiilor individuale în cartea funciară a imobilului cu nr. top.nou 448798, înscris în CF 448798 Timișoara, situat în str. Iancu Văcărescu nr.18 și stabilirea cotelor părți pe care le deține fiecare proprietar.

  • 3. Alte informații:

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., transmisă prin adresa nr. 361/22.04.2020 și avizată de O.C.P.I. Timiș cu Referat de admitere nr. 66671/02.04.2020.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Iancu Văcărescu nr.18, înscris în CF 448798 Timișoara, conform documentației anexate.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

UR2020 -5140 / 27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. lancu Văcărescu nr.18

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020 -5140 / 27.04.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Iancu Văcărescu nr.18, facem următoarele precizări:

Biroul Sport - Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a solicitat prin adresa SC2018-14549/2018, respectiv Referatul nr. SC2018-14548/2018 întocmirea documentației de apartamentare și de actualizare a datelor imobilului situat în str. Iancu Văcărescu nr.18, având în vedere faptul că prin HCLMT 559/20.12.2017 s-a aprobat asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Protocolului de predare - primire înregistrat cu nr. SC2017 - 30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm” și Municipiul Timișoara, care are ca obiect predarea-primirea imobilelor cu destinatia de săli și grădini de spectacol cinematografic situate în Municipiul Timișoara, ținând cont de Sentința Civilă nr. 58/27.02.2015, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 122/20.01.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dosarul nr. 5250/30/2014, în sensul predării-primirii imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara.

Imobilul din str. Iancu Văcărescu nr.18, ”Cinematograf și grădină de vară ARTA”, se află pe parcelele cu nr. top.vechi 17080 și top. vechi 17081, înscrise în CF 411593 și CF 402181 Timișoara.

Terenul aferent construcției cu un etaj este proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, în imobil existând șapte unități individuale neîntabulate.

Documentația de apartamentare a imobilului respectiv a fost realizată în vederea înscrierii unitățiilor individuale în cartea funciară a imobilului cu nr. top.nou 448798, înscris în CF 448798 Timișoara, situat în str. Iancu Văcărescu nr.18 și stabilirea cotelor părți pe care le deține fiecare proprietar. Documentația întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., transmisă prin adresa nr. 361/22.04.2020, a fost avizată de O.C.P.I. Timiș cu Referat de admitere nr. 66671/02.04.2020.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Iancu Văcărescu nr.18, înscris în CF 448798 Timișoara, conform documentației anexate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

CONSILIER B.C.T. II VEST

DIANA ROF

Referat de admitere, cerere nr. 66671 / 02-04-2020


Nr.

66671

Ziua

02

Luna

04

Anul

2020


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

REFERAT DE ADMITERE

(Apartamentare)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Domiciliul Loc. Timișoara, Bdul C.D. Loga, Nr. 1, Jud. Timiș

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 66671 din data 02-04-2020, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Timișoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand numărul

cadastral 448798-C1 a fost dezmembrat in următoarele unitati individuale:

1) 448798-C1-U1 situat in Loc. Timișoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timiș, UAT

Timișoara avand suprafața utila 676.8 mp;

2) 448798-C1-U2 situat in Loc. Timișoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timiș, UAT

Timișoara avand suprafața utila 220.4 mp;

3) 448798-C1-U3 situat in Loc. Timișoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timiș, UAT

Timișoara avand suprafața utila 128.2 mp;

4) 448798-C1-U4 situat in Loc. Timișoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timiș, UAT

Timișoara avand suprafața utila 119.1 mp;

5) 448798-C1-U5 situat in Loc. Timișoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timiș, UAT

Timișoara avand suprafața utila 58.1 mp;

6) 448798-C1-U6 situat in Loc. Timișoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timiș, UAT

Timișoara avand suprafața utila 27.4 mp;

7) 448798-C1-U7 situat in Loc. Timișoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timiș, UAT

Timișoara avand suprafața utila 53.4 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 16-04-2020.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

SRDAN RANKOV

SrHÎAn Digitally signed

I VIJ M I I by Srdj-an Rankov

Rankov


Date: 2020.04.16 14:58:15+03'00'


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 diniBLACK LIGHTNr.,„reg..^/.....J.&L.

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

în atenția:

DIRECȚIA URBANISM

BIROUL BANCA DE DATE URBANĂ

ADRESĂ

Referitor la solicitarea dvs. cu nr. UR2018-12296/24.07.2018, privind "întomcirea documentației de apartamentare și actualizare date imobil cu destinația de cinematograf, pentru imobilele cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic" - cinematograf și grădină de vară ARTA, situat în Timișoara, str. lancu Văcărescu nr. 18, prin prezenta vă înaintăm documentația cadastrală în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local în scopul apartamentare imobil înscris în CF nr. 448798 Timișoara, conform documentației anexate, recepționată de către OCPI Timiș cu nr. înreg. 66671/02.04.2020.


Timișoara, Strada Virtuții, nr. 1, cod 300126, tel.: 0356 808 870, fax: 0356 808 871;

Cluj-Napoca, Strada Sarmisegetuza, nr. 18, cod 400592, tel. :0364409098, fax: 0264484982;

București, str. Piața Montreal, nr. 10, clădirea WTC, intrarea F, etaj 1, sect. 1, tel.: 0745252583;

©BLACK LICHT

_______________________frvatcd sinet *1332RE"7K|MC "7LZ A Semnat digital de

D LZ_I<7DZ-r\M BEZNOSZKA LOREDANA

Foaia colectivă


LOREDANA

Carte Funciară Colectivă Nr. 448798-C1 / U.A.T. Timișoara Descrierea condominiului: casă cu 1 etaj

Adresa construcției: str. Văcărescu, nr. 18, Municipiul Timișoara Nr. topografic: 448798

Suprafața teren: 2720 mp


Nr. tronson

Scara

Nivel

Nr. apartarm spațiu 1 altă destina

mt/

:u

;ie

Cod Unitate individuală (UI)*

Nr. CF individuală*

Suprafața utilă UI -Suap-(mp)

Cote părți comune (Cpc) %

Cotă parte teren aferent UI (Cpt) (mp)

Obs.

(nr. încăp.)

1

P+E

SAD

U....

435445-C1-U...

676,8

53,91

1466

E

2

U....

435445-C1-U...

220,4

17,55

477

E

2-3

U....

435445-C1-U...

100,3

7,99

217

P

4

U....

435445-C1-U...

119,1

9,49

258

D

6-8

u....

435445-C1-U...

58,1

4,63

126

P

9

u..„

435445-C1-U...

27,4

2,18

60

P

10

u..„

435445-C1-U...

53,4

4,25

116

TOTAL

1255,5

100

2720/2720

Descriere părți comune indivize

Terenul

construit și neconstruit, intrarea uscată, fațada, fundația, instalațiile necesare exploatării clădirii, casa ____________________scării, acoperișul și podul, alte spații folosite la comun


întocmit

X5 'ct/țr/cȘX-^CK LIGHT

Djngflbredana BEZ4X

eAOre^a ’6 ^/ V?

Ca-,a:m


/$vîcpl 83

Zd® Q,- Z®X

Jfei.         %

>SZKA,0. Of 'VRecepționat

_    .. Digitally signed

Srdjcin bySrdjan

Rankov

kn\/Date'2020.04.i6

FVdMKO -14.54.02+03'00'


Timișoara, Strada Virtuții, nr. 1, cod 300126, tel.: 0355 808 870, fax: 0356 808 871;

Cluj-Napoca, Strada Sarmisegetuza, nr. 18, cod 400592, tel. :0364409098, fax: 0264484982;

București, str. Piața Montreal, nr. 10, clădirea WTC, intrarea F, etaj 1, sect. 1, tel.: 0745252583;


office@blacklight.ro

www.blacklight.ro

BL-5.5.3.-PS.01 p. 1/1


Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Adresa imobilului (UI)

448798

2720

Str. Vacarescu, nr. 18, MunicipiulTimisoara


Cartea Funciara colectiva nr.

448798-C1

UAT

Timișoara

Cod unitate individuala (U)

C.F. individualaNr.

încăpere

Denumire încăpere

Supraf. utila

ap. 6-8 - demisol

1

camera

12.9

2

camera

13.0

3

bucătărie

3.8

4

bucătărie

3.9

5

boxa

15.1

6

boxa

4.5

7

boxa

2.4

8

boxa

2.5

Suprafața utila = 58.1 mp

Suprafața totala = 58.1 mp


Executant,

Data

S.C. BLACK LIGHTS.R.L.

; Aing. Loredana Beznoszka,;

■ir ‘'l~ ' JĂ //         14      %

f ;o.             «p 2.______î' ,i;‘ i>0 p. j

i.                                                               1----------------r

v .                                     • UCII7'

* : b,- .; •                                                            1

\ 2020

tn ]

Recepționat,

Data

|.         Digitally signe

SrOJcin bySrdjan Rankov

Rankov^2»20^ 14:45:02 +03’0

j

16

0’


Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Adresa imobilului (UI)

448798

2720

Str. Vacarescu, nr. 18, MunicipiulTimisoara


Cartea Funciara colectiva nr.

448798-C1

UAT

Timișoara

Cod unitate individuala (U)

C.F. individualaBEZNOSZKA

LOREDANA


Semnat digital de BEZNOSZKALOREDANA Data: 2020.04.02 13:05:52 +03'00'


Nr.

încăpere

Denumire incapere

Supraf. utila

ap. 9 - parter

1

camera

15.8

2

bucătărie

7.8

3

WC

2.6

4

magazie zidita

1.2

Suprafața utila = 27.4 mp

Suprafața totala = 27.4 mp


Executant,

Data

S.C. BLACK LIGHT S.R.L.,.^' ->< ing, Loredana Beznoszka ( rirtii

' V ‘\ ' 1)1

r-                    r                             /•

yid) m i(AJ^ ■ <

cat'V\

««

* -                    1

L!J s

no l

'             . r . ‘                                                                                                     1

-‘Hf

Recepționat,

Data

p         Digitally signec

□ rdJ 3 n by Srdjan

Rankov

Dpi n kC\\! Date: 2020.04.1 14:43:00 +03’0(

1

6

)'


Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Adresa imobilului (UI)

448798

2720

Str. Vacarescu, nr. 18, MunicipiulTimisoara


Cartea Funciara colectiva nr.

448798-C1

UAT

Timișoara

Cod unitate individuala (U)

C.F. individuala


ParterBEZNOSZK


Semnat digital de BEZNOSZKA


LOREDANA


LOREDANA


Data: 2020.04.02 13:02:48 +03'00’


Nr.

incapere

Denumire incapere

Supraf.

utila

ap. 10 - parter

1

camera

12.9

2

camera

12.0

2

bucătărie

12.1

3

camara alimente

6.7

4

antreu

9.7

Suprafața utila = 53.4 mp

Suprafața totala = 53.4 mp


Executant,

Data

S.C. BUACK LIGHT S.R.L. ing. Loredana Beznoszka

/ ' / ■

1                /Qfj 11r:              / A Z1 lin/ ' '' 1 j

720^0

Recepționat,

Data

p        Digitally signe

Srdjsn bysrdjan Rankov

RankovDate 202004

14:45:46 4-03’C

d

16

0’


BEZNOSZKA

LOREDANA

LOREDANA

Data: 2020.04.02 13:03:22 +03'00’


PLAN RELEVEU APARTAMENT NR. 2 ______________sc.: 1:100   __________________________


Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Adresa imobilului (UI)

448798

2720

Str. Vacarescu, nr. 18, MunicipiulTimisoara


Cartea Funciara colectiva nr.

448798-C1

UAT

Timișoara

Cod unitate individuala (U)

C.F. individuala


Demisol
Nr.

incapere

Denumire incapere

Supraf.

utila

ap. 2 - etaj si demisol

1

camera

19.6

2

camera

35.2

3

camera

34.8

4

camera

25.1

5

bucătărie

22.3

6

camara alimente

2.0

7

baie

7.8

8

WC

7.5

9

antreu

5.4

10

coridor

8.3

11

debara

1.1

12

boxa

13.6

13

boxa

13.7

14

boxa

6.8

15

boxa

11.2

16

boxa

6.0

Suprafața utila = 220.4 mp

Suprafața totala = 220.4 mp

Executant,

Data

S,.C. BLACI< LIGHT S.R.L.

/Ling. Loredana Beznoszka.

,.A                  ..T/..■

' Ui'"::

l____Im.,./ A ■' / Zt LV-L:

• ■ .

2020

Recepționat,

Data


Srdljan


aJ+W


Digitali by Srdj Date: 2 14:43:5


ly signed an Rankov 320.04.16 3 +03'00'


PLAN RELEVEU APARTAMENT NR. 4 sc.: 1:100


Semnat digital de BEZNOSZKA LOREDANA Data: 2020.04.02


Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Adresa imobilului (UI)

__-448798__

2720

Str. Vacarescu, nr. 18, MunicipiulTimisoara

Cartea Funciara colectiva nr.

448798-C1

UAT

Timișoara

Cod unitate individuala (U)

C.F. individualaDemisolNr. incapere

Denumire incapere

Supraf. utila

ap. 4 •• parter si demisol

1

camera

15.5

2

camera

30.9

3

camera

13.6

4

bucătărie

11.9

5

baie

5.4

6

debara

3.1

7

coridor

13.7

8

intrare uscata

2.6

9

boxa

1.9

10

boxa

20.5

Suprafața utila = 119.1 mp

Suprafața totala = 119.1 mp

Executant,

Data

S.C. BLACK LIGHT S.R^/

>   ( ing. Loredâna Beznoszka i

■Vi 1 -

• 'V-v?./ Jrw

' ' '                                         1                        ' '

i !c-\r -N

2020

- ’ !.S J ->Ji3

HG HI V

/

Recepționat,

Data

Digitally si by Srdjan Rankov__

gnetSemnat digital de

BEZNOSZKA BEZNOSZKA

loredana

LOREDANA Data: 2020.04.15

14:26:33 +03'00'

PLAN RELEVEU APARTAMENT NR. 2-3

__________________sc.: 1:100_________________


t? cl<Tiric

Nr.

incapere

Denumire incapere

Supraf. utila

ap. 2-3 - etaj

1

camera

16.4

2

camera

31.9

3

camera

14.9

4

bucătărie

15.5

5

camara alimente

3.0

6

debara

4.1

7

antreu

14.5

Suprafața utila = 100.3 mp

8

boxa

15.3

9

boxa

9.5

10

boxa

3.1

Suprafața totala = 128.2 mp

Executant,

Data

S.C.

HX ing.

& A-

O16

.y/

.o red a' n

-Ud RO-B.j a M^2oie i \J> ^rjJGHT */

2020

Recepționat,

DataDigitally-s by Srdjan Rankov -Date:-----


igned


Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Adresa imobilului (UI)

448798

2720

Str. Vacarescu, nr. 18, MunicipiulTimisoara

Cartea Funciara colectiva nr.

448798-C1

UAT

Timișoara

Cod unitate individuala (U)

C.F. individuala

DC7K|P>C7LZ A Semnat digital de DCZ.I\lkJjZ-l\rV BEZNOSZKA LOREDANA

I ClDPRAMĂ Data:2020.04.02 LUntUAINA i3;09:02+03'00'PLAN RELEVEU SAD


Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Adresa imobilului (UI)

448798

2720

Str. Vacarescu, nr. 18, MunicipiulTimisoara

Cartea Funciara colectiva nr.

448798-C1

UAT

Timișoara

Cod unitate individuala (U)

C.F

individualaAcces

Cinematograf


Acces

CinematografO

N               t

s 6

---------                               1

S^SAD

- 0,85]- Casene « S=2.1mp Ț ---1,5 6 -4

0.70

2.53


11.35


4.4Q


5.540 40

—I---------------5.00


0.70


0.53


4.82


5.39
Acces______

Cinematograf


Acces______

Cinematograf
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Supraf. utila

SAD - parter, etaj si demisol

1

sala cinematograf

377.4

2

hol

128.3

3

birou

17.2

4

hol

3.3

5

toaleta

3.7

6

caserie

2.1

7

toaleta

7.3

8

toaleta

7.9

9

magazie

5.6

10

magazie

8.2

11

hol

5.2

12

magazie

4.2

13

magazie

4.2

14

camera de proiecție

22.4

15

magazie

4.5

16

magazie

6.9

17

hol

3.4

18

birou

4.1

19

camera de proiecție

18.2

20

magazie

3.5

21

magazie

3.1

22

boxa

1.5

23

boxa

3.8

24

boxa

30.8

Suprafața utila = 676.8 mp

Suprafața totala = 676.8 mp


Executant,

Data

S.C. BLACț

ing, Lpredj

Al h'i 'HI/ARf.

.*}     tr-'jn.i RO r.M-F

• Nr.0232/09.05

Cj 1 oredana \\ bsznoszka .

KLIGHT3XU™, ana Beznoszka -)f

// AU7 (JRIZARE

\ f Seria RO-B ,J 4 k. Nr 0796/2016 //     BLACK IJGHT

2020

C-

Rec

eptionat,

Data


l • Digitally

S TelJ 3 FI signea by


Ranko


Srdjan Ranko Date: 2020.04.16 14:49:26 +03'00'


DE7MOC7IZA Semnat digital de

D LZ,S\lkJDZ.r\/-\ BEZNOSZKA LOREDANA


LOREDANA


Data: 2020.04.02 13:07:54


+03'00'
Srdjan

Rankov

Digitally signed by Srdjan Rankov Date: 2020.04.16 14:51:08 +03'00'


U PARTER 100


ap. 9 Magazie zidit sS=1.2mp


— (I.33


3.19


ap-4^ S=3.1mp

-----3,07


ap. 10 Camera S=12.9mp


ap. 9

Camera

S=15.8mp


.22


ap. 9 Bucătărie S=7.8mp


SAD Boxa-----------------4.86 -

Boxa

S-3.8mp       [

SAD


SAD Toaleta S=7.9mpap. 4

Baie

S=5.4mp


3,07


ap. 4 Bucătărie S=11.9mp


1.78


ap. 2 /0.63[


Boxa S=6.0mp — 2.28 —


O (T>

>

3 cn'

8

o_

cn


ap. 4 Intrare uscata S=2.6mp


Intrare uscata


5.


SAD

“ Toaleta

Ț S=7.3mp


1.88

6.01

o

SAD Debara

S=0.9mp


---1.56-4-


-----1.86

SAD Toaleta

S=3.7mp

2.23 —11.35


2.53


CERTIFICAI DE AUTORIZARE


Nr.079G/2016


BLACK I IGH1


©Timișoara, str. Virtuții nr. 1

BLACK LK3HT TeL: 0356'808 870

FaX: 0356808 871

e-mail: office@blacklight.ro


Șef proiect

ing. Loredana BEZNOSZKA

întocmit

ing. Loredana BEZNOSZKA

Desenat

ing. Loredana BEZNOSZKA

! Z~v


Data


Denumire proiect: Documentație pentru apartamentare casă cu 1 etaj, situată în Municipiul Timișoara, str. lancu Văcărescu, nr. 18

Beneficiar: Primăria Municipiului Timișoara


Planșe:

Plan releveu parter


Nr. proiect 2777A/2018


Faza:

AP


Planșa Nr.

3


BEZNOSZKA

LOREDANAS rd j a n Rankov

Digitally signed by Srdjan Rankov Date: 2020.04.16 14:46:34 +03'00'

EVEU ETAJ i 1:100


Camera S=35.2mp,—Timișoara, str. Virtuții nr. 1

(S                            0356 : 808 871

e-mail: office@blacklight.ro

Denumire proiect: cu 1 etaj, situată în Văcărescu, nr. 18 Beneficiar: Primari

Documentație pentru apartamentare casă Municipiul Timișoara, str. lancu

a Municipiului Timișoara

Nr. proiect 2777A/201

Șef proiect

ing. Loredana Btz.NUbZ.i\A

Scara 1:100

Data

Planșe:

Plan releveu etaj

Faza:

AP

întocmit

ing. Loredana BEZNOSZKA

Desenat

ing. Loredana BEZNOSZKA

X’S ( *

Planșa Nr

4

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.