Hotărârea nr. 166/2020

166/30.04.2020 Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara a unui număr de 535 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun
Hotararea Consiliului Local 166/30.04.2020
Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara a unui număr de 535 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-001352/27.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-001352/27.04.2020 al Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-001352/28.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-001352/27.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În temeiul art. 315 referitor la atribuirea directă a unui contract de concesiune cât şi art. 302 - 331 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În conformitate cu art. 297 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ şi a art. 868 şi art. 869 Cod Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara S.A. cu sediul în Timişoara, B-dul Dâmboviţa nr. 67, a unui număr de 535 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timişoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 4018/2020 , întocmit de S.C. FIDOX S.R.L. Braşov, a mijloacelor fixe-Refugii de călători şi se stabileşte redevenţa anuală la preţul de 93.264,00/an.

Art. 3: Contractul de concesiune pentru refugiile menţionate la art.1 se încheie pe o durată de 25 de ani.

Art. 4: Se aprobă modelul de contract de concesiune conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa nr. la HCL nr.....din data de.......

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr.... din........

În conformitate cu prevederile art. 302-331 ale Ordonanței de Urgență nr.57/2019 - privind Codul administrativ, prevederile art. 871-873 ale Codului Civil și Hotărârea nr.58 din 18.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, se încheie prezentul contract de concesiune.

 • I. PARȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul.C.D. Loga nr.1, telefon nr. 0256408300, cod fiscal RO 32937000, având contul curent RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat prin Primar - dl. Nicolae Robu, în calitate de CONCEDENT

și

..................................................., cu sediul în localitatea ............ nr....., tel........., e-mail ........., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr........, CUI RO........, având cont IBAN nr..............deschis la

................deschis la.............., reprezentată prin........-.................., în calitate de CONCESIONAR.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art.1. (1) Obiectul contractului de concesiune, îl constituie transmiterea, respectiv preluarea în concesiune, fără licitație publică, a imobilului - teren proprietatea Municipiului Timișoara, situat în Timișoara, str ..............., în suprafață de.........m.p., înscris în C.F. nr.......... -Timișoara(conversie a C.F. nr.........), nr. topo............., în conformitate cu obiectul de activitate al concendentului.

 • (2) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul concesiunii.

 • b) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii.

 • III. TERMENUL

Art.2. (1) Durata concesiunii este de..........ani, începând de la data de.......până la data de........., dar nu

mai târziu de finalizarea privatizării societății, conform prevederilor art.315 alin.1 din OUG nr.57/2019.

 • (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

 • (3) Cererea de prelungire se înaintează cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei inițiale a contractului. Prelungirea duratei de valabilitate a contractului se face prin act adițional semnat și parafat de către reprezentanții legali ai părților.

 • IV. REDEVENȚA CONCESIUNII

Art.3.(1) Redevența este de.........., respectiv,..........lei/m.p./an, stabilită la art......din HCL nr......., ținând

cont de Raportul de evaluare întocmit de către..........., la data de............

 • (2) Acestei valori i se va aplica o actualizare la începutul fiecărui an calendaristic, reprezentând rata inflației, conform datelor furnizate de către Institutul Național de Statistică.

 • (3) Valoarea redevenței neindexate, poate fi modificată unilateral, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

 • (4) Plata se efectuează în două rate anuale.

 • (5) Termenul scadent pentru plata primei rate a redevenței este 31 martie, aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.

 • (6) In situația în care contractul urmează a se executa după data celei de a doua scadente, adică 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiași an.

Art.4. (1) Plata redevenței se va efectua în baza unei facturi emisă de către concedent în forma electronică, în format pdf.

 • (2) Factura se va comunica concesionarului prin mijloace electronice, de pe adresa de e-mail veniturinefiscale@dfmt.ro, pe adresa de e-mail validă, securizată si comunicată în mod oficial de către concesionar. Comunicarea facturii prin modalitate electronică, se va efectua cu cel puțin 20 de zile inainte de împlinirea termenului scadent.

 • (3) Părțile au obligația să întrețină funcționarea continuă a adreselor de e-mail, pe toată durata executării contractului.

 • (4) Orice modificare sau nefuncționare a adresei de e-mail, se va comunica celeilalte părți în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienței, în acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

 • (5) Concesionarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail veniturinefiscale@dfmt.ro primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicării.

 • (6) In cazul neprimirii facturii în termenul prevazut la art 4 alin.(2), concesionarul va informa concedentul despre acest aspect în termen de 5 zile lucrătoare, de la data la care a expirat termenul menționat.

 • (7) În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmată de către concesionar în termenul prevăzut la alin.

5, factura va fi considerată comunicată și acceptată.

 • (8) Pe cale de excepție, dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece concesionarul fie nu deține adresa de e-mail, fie aceasta nu este funcțională temporar, concesionarul se obligă să se prezinte la sediul concedentului în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevazut la art. 4. alin. (2). În acest caz, comunicarea se considera îndeplinită la data la care concesionarului i-a fost înmânată, sub semnătură, factura emisă pe suport de hârtie.

 • (9) În caz de neîndeplinire de către concesionar a obligației prevăzută la alin. 8, factura se consideră comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 4 alin.(2), cu toate consecințele ce decurg din acest fapt.

 • (10) - Plata redevenței se face prin conturile:

 • - contul concedentului nr.RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara;

 • - contul concesionarului nr.RO89TREZ6215069XXX002394, deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara.

 • (11) Corespondența aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligațiilor de natură financiară, se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziție de părțile implicate.

Art.5. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor.

 • (1) În cazul neplății redevenței la termenele scadente, concesionarul datorează penalități de întârziere, care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadență a impozitelor și taxelor locale.

 • (2) La expirarea scadenței, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

 • (3) În cazul neachitării redevenței, în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenței, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

 • (4) Concesionarul este obligat la plata redevenței prevazută în contract până la data eliberării efective a terenului, precum și la repararea prejudiciilor de orice natura cauzate concedentului până la data eliberării efective a terenului.

 • (5) Redevența prevazută la cap.IV se va factura de către concedent în condițiile prevăzute la art 4.(1), art. 4(2), din contract, până la eliberarea efectivă a terenului de către concesionar, constatată prin proces-verbal întocmit de concedent.

 • V. DREPTURILE PĂRȚILOR

Art.6. Drepturile concesionarului

 • a) concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, bunul ce face obiectul prezentului contract;

 • b) concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de părti, numai în scopul prevăzut la Cap.II.

Art.7. Drepturile concedentului

 • a) concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, precum și modul în care concesionarul își respectă obligațiile asumate prin contract. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului, în termen de 15 zile, de către reprezentanții concedentului;

 • b) concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • c) concedentul își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral prezentul contract în funcție de prevederile legale viitoare privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică/privată.

 • VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile concesionarului

Art.8. (1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a bunului care face obiectul concesiunii, potrivit clauzelor prezentului contract.

 • (2) Concesionarul nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (3) Concesionarul este obligat să plătească redevența.

 • (4) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunului (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, etc)

 • (5) Concesionarul este obligat să nu închirieze și să nu constituie garanții reale asupra bunului ce fac obiectul concesiunii;

 • (6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini.

 • (7) În termen de 90 de zile de la data semnării și intrării în posesia contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o suma de 90.800 lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului, cu titlu de redevență, pentru primul an de activitate. Aceasta va fi achitată în favoarea Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, CUI 21666630, cont IBAN : RO75 TREZ 6215 059X XX01 7211, deschis la Trezoreria Timișoara.

 • (8) Concedentul are dreptul de a executa garanția ori de câte ori concesionarul nu își îndeplinește obligația de plată a redevenței, în termen de maxim 90 de zile de la data scadenței.

 • (9) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data executării de către concedent a garanției, concesionarul, sub sancțiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat să constituie o nouă garanție sau să suplinească diferența, după caz, până la nivelul prevăzut la art.8, alin.7.

 • (10) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent.

 • (11) Concesionarul se obligă să respecte reglementările de mediu cu privire la bunurile ce fac obiectul contractului.

Obligațiile concedentului

Art.9. (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege precum și de art.7 lit. b) din prezentul contract.

 • (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • (4) Concedentul este obligat să predea terenul ce constituie obiectul concesiunii liber de orice sarcini, în termen de 5 zile de la încheierea contractului.

 • VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art.10. (1) Prezentul contract de concesiune înceteaza în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă parțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, fără despăgubiri

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri, în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea de către concesionar;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

 • (2) În situația prevăzută la art. 10 (1) lit. b, concedentul va notifica de îndată intenția de a denunța unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publică și va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură.

 • (3) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii, vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur : concedent

 • b) bunuri proprii : concesionar

(3) În cazul prelungirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, acesta se derulează în condițiile stabilite inițial.

 • VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.11. Nerespectarea de către parțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • IX. CLAUZE SPECIALE

Art.12. Prin semnarea prezentului contract, concesionarul confirmă că a luat cunoștință despre toate condițiile impuse de concedent așa cum rezultă acestea din prezentul contract și le acceptă fără obiecțiuni.

Art.13. Pe toată durata prezentului contract terenul concesionat rămâne în proprietatea concedentului.

Art.14. Neplata redevenței (inclusiv a penalităților de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile precum și, neacceptarea de către concesionar a redevenței reactualizate conform art.3 alin.(2), conduce la rezilierea unilaterală a contractului și dă dreptul concedentului de a cere despăgubiri.

Art.15. Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu dispozițiile legale în vigoare.

 • X. LITIGII

Art.16. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competența instantei judecătorești de drept comun.

 • XI. DEFINIȚII

Art.17. (1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se intelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

 • XII. DISPOZIȚII FINALE

Art.18. Orice modificare a clauzelor prezentului contract (cu excepția celor care contravin clauzelor legale) se va face prin act adițional semnat de ambele părți.

Art.19. Prezentul contract constituie un instrument juridic probant pentru soluționarea eventualelor litigii între părți, prin acțiune în justiție, adresată instanței competente.

Art.20. Dacă o anumită clauză, va fi anulată de instanță, contractul rămâne valabil cu privire la celelalte prevederi.

Art.21. Prezentul contract de concesiune a fost încheiat, azi 16.03.2020, în 3 exemplare, din care 1 exemplar a fost înmânat concesionarului și 2 exemplare au rămas la concedent.

CONCEDENT


CONCESIONAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA P R I M A R, NICOLAE ROBU

DIRECTOR GENERAL,


DIRECȚIA ECONOMICĂ, stelIana STANCIU

DIRECTOR GENERAL ADJ.,

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE I EST,


FLORIN RĂVĂȘILĂ


DIRECTOR ECONOMIC,


BIROUL CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE I EST


CĂLIN NICUȘOR PÎRVA


Pt. SERVICIUL JURIDIC, ADRIANA ȘEITAN


ȘEF SERVICIUL TEHNIC și INVESTIȚII,


CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR


CONSILIER JURIDIC,


CONSILIER,


ANEXA 1 LA HCLMT...

Lista refugilor pentru călătorii care ffolosesc mijloacele de transport în comun

Nr. crt.

STATIE

LINIA

LOCAȚIA

STAREA STATIEI

1

A Șaguna

L16

Str. 20 Decembrie 1989 intersectie cu Bd.

V. Parvan sens T.Grozavescu

Borduri sparte

2

A. Guttenbrun

L5

Cal. Bogdanestilor intersectie cu str. A. Guttenbrun sens Ronat

-

3

A. Guttenbrun

L5

Cal. Bogdanestilor intersectie cu str. A. Guttenbrun spre Piata 700

Lipsa peron betonat

4

A. Lăpușneanu

L5

Cal. Bogdanestilor intersectie cu str. A. Lapusnenau sens Ronat

Lipsa peron betonat

5

A. Lăpușneanu

L5

Cal. Bogdanestilor intersectie cu str. A.

Lapusnenau sens Piata 700

Lipsa peron betonat

6

A. Popovici

L11 L17

L46 E4

Bd. Take Ionesc intersectie cu str. A. Popovici sens Punctele Cardinale

Graffiti pe copertina

7

Aeroport Civil

E4, E4B

Parcare Aeroport Civil

-

8

AGIL

E6

Calea Torontalului in fata la Agil SRL

Lipsa stalp cu tabla de statie

9

Agronomie

E1

Calea Aradului in fata la USAMVBT

Lipsa peron betonat

10

Agronomie

L17, E1

Calea Aradului in fata la Gr. Sc. Agricol "Iulian Dracea''

Lipsa panoul lateral alb copertina

11

Agronomie

L17

Calea Aradului in fata la USAMVBT

Lipsa panoul lateral alb copertina

12

Albastrelelor

E8

Calea Mosnitei intersectie cu str. Albastrelelor sens Scoala Plopi

Lipsa peron betonat

13

Albăstrelelor

L21

Str. Albastrelelor intersectie cu str. Canalul Bega sens Cimitir Buziasului

Peron cu denivelari; Lipsa acoperis copertina

14

Albăstrelelor

L21

Str. Albastrelelor intersectie cu str. Canalul Bega sens Scoala Plopii

Lipsa peron betonat

15

Albăstrelelor

E8

Calea Mosnitei intersectie cu str. Albastrelelor sens Pod C. Sagului

Lipsa peron betonat

16

Aleea Ghirodei

L28, M29

Alea Ghirodei, intersectie cu strada Bobalna sens Ghiroda

-

17

Aleea Padurea Verde

M35

Interescria Aleea Padurea Verde cu DJ 64 sens Timisoara

Lipsa peron betonat

18

Aleea Padurea Verde

M35

Interescria Aleea Padurea Verde cu DJ 64 sens Giarmata Vii

Lipsa peron betonat

19

Amforei

L4, L7

Bd. Cetatii intersectie cu str. Amforei sens C.Torontalului

-

20

Amforei

L4, L7

Bd. Cetatii intersectie cu str. Amforei sens Piata 700

Lipsa 2 borduri

21

Ap. Petru și Pavel

E2

Str. Sf Ap. Petru si Pavel intersectie cu Cal. Sever Bocu sens Stuparilor

-

22

Ap. Petru și Pavel

L14

Cal. Sever Bocu intersectie cu str. Sf. Ap.

Petru si Pavel sens I.I.Brad

-

23

Ap. Petru și Pavel

L14, L40

Cal. Sever Bocu intersectie cu str. Sf. Ap. Petru si Pavel sens Div.9 Cavalerie

1 panou acoperis copertina desprins

24

Apateu

E8

Str. Campului intersectie cu str. Apateu sens Scoala Plopi

-

25

Apateu

E8

Str. Campului intersectie cu str. Apateu sens Pod C. Sagului

-

26

Apicultorilor

E3

Calea Martirilor intersectie cu str.

Apicultorilor iesire din sensul Giratoriu

-

27

Arena Aqua

E4, E4B

C.Dorobantilor inainte de hotel 2000 sens Ghiroda

Lipsa panoul lateral alb copertina

28

Arena Aqua

L11

C.Dorobantilor inainte de hotel 2000 sens Ghiroda

Lipsa peron betonat

29

Arena Aqua

M11

Strada Stradului in fata la Aqua Arena

-

30

Arena Electrica

L1

Strada Avram Imbroane intersectia cu Str. Renasteri sens Gara de Est

-

31

Arena Electrica

L2

Strada Avram Imbroane intersectia cu Str. Renasteri sens Gara de Est

1 panou lateral sticla copertina lipsa si 1 panou lateral desprins

32

Auchan

L33B

In parcarea Auchan Sagului

-

33

Azur

E8

Inainte de sensul Giratoriu

Lipsa peron betonat

34

B.A.T.M.A.

L33B

In fata Petromului sens Catedrala

-

35

B.A.T.M.A.

L33B

vis a-vis Petrom sens Catedrala

1 panou lateral sticla copertina lipsa; panou lateral alb lipsa

36

Baader

L17

Str.Baader inainte de Pompieri

Lipsa panoul lateral alb copertina

37

Baba Dochia

L21, E8

dupa sensul giratoriu spre ciclop

-

38

Balta Verde

L5, L4, L7

intersectie Bd.Cetatii cu Str. Bogdanestilor sens Torontalului

Lipsa panoul lateral alb copertina

39

Balta Verde

L4, L7

intersectie Bd.Cetatii cu Str. Bogdanestilor sens Piata 700

Lipsa panoul lateral alb copertina

40

Balta Verde

L5

intersectie Bd.Cetatii cu Str. Bogdanestilor sens Piata 700

Lipsa peron betonat

41

Banat Car

M11

C.Lugojului

-

42

Banatim

L6

1 Decembrie intersectie cu Stan Vidrighin sens Traian

-

43

Banatim

L6

1 Decembrie intersectie cu Stan Vidrighin sens Olimpia

-

44

Banatul

L7, L9

Intersectie Banatul cu Dambovita sens AURORA

Peron cu denivelari

45

Banatul

L7, L9

Intersectie Banatul cu Dambovita sens ALFA

-

46

Bastion

M30, M35

In sensul Giratoriu

Lipsa panoul lateral alb copertina; Gropi peron

47

Bastion

L11, L17, E4, E4B, L46

Take Ionescu sens Politie

Graffiti pe copertina

48

Bd. 3 August 1919

L1, L2, L4, L6

Parcul Poporului sens Traian

Graffiti pe copertina

49

Bd. 3 August 1919

L1, L2, L4, L6

Parcul Poporului sens Prefectura

Graffiti pe copertina

50

Bd. Cetății

L4, L7

Intersectia Cetatii cu Ghe. Lazar sens Torontal

Lipsa panou lateral alb copertina

51

Bd. Cetății

L4, L7

Intersectia Cetatii cu Ghe. Lazar sens Piata 700

Lipsa panoul lateral alb copertina; Gropi peron

52

Bd. Cetății

L13

dupa intersectia Ghe Lazar cu Cetatii

-

53

Bd. Cetății

L13

intersectia Ghe. Lazar cu Cetatii sens Piata 700

Graffiti pe copertina; Lipsa panou banca; 1 panou acoperis copertina desprins

54

Bd. Dâmbovița

L1, L2, L8

la intrare in bucla

1 panou gard protectie lipsa

55

Bd. Dâmbovița

L1, L2, L8

la iesire din bucla

Peron cu denivelari;

Borduri ciobite

56

Bd. Dâmbovița

L7, L9

in bucla

-

57

Bd. Dâmbovița

L3

in bucla sens Banatul

-

58

Bd. Dâmbovița

L3

in bucla sens Ardealul

Lipsa stalp cu tabla de statie

59

Bd. Dâmbovița

L3

Intersectie Banatul cu Dambovita sens Alfa

-

60

Bd. Dâmbovița

E7, L3

Strada Banatul cu Dambovita sens I. Maniu

-

61

Bd. Dâmbovița

E7

Banatul cu Dambovita sens Freidorf

-

62

Bd. L. Rebreanu

L9

intersectia Dambovita cu C. Sagului sens AEM

Borduri lipsa; Gropi peron

63

Bd. L. Rebreanu

L9

Intersectia L.Rebreanu cu C.Sagului sens Dambovita

-

64

Bd. L. Rebreanu

L32, L33,

L33B, E1,

E8

in fata la PROFI

Graffiti copertina; Panouri lateral copertina sparte;

Panou acoperis crapat

65

Bd. L. Rebreanu

L32, L33,

L33B, E1,

E8

Intersectie C.Sagului cu Bd. Dambovita sens Pod C. Sagului

-

66

Bd. Sudului

L9

Bv. L.Rebreanu cu Bv.Sudului sens Dambovita

1 bordura peron lipsa

67

Bd. Sudului

L9

Bv. L.Rebreanu cu Bv.Sudului sens AEM

1 bordura peron lipsa; 2 panouri gard siguranta lipsa

68

Bd. Sudului

L16

Bv Sudului cu Aleea M.Istvan Andrei sens Vama

Lipsa panou alb copertina

69

Bd. Sudului (buclă)

E2, L16

capat Bv. Sudului

Lipsa panou alb copertina

70

Bd. V. Pârvan

E8

dupa sensul giratoriu sens C.Sagului

Graffiti pe copertina

71

Bd.L.Rebreanu

L32

Bv Constantin Brancoveanu cu Bv.L.Rebreanu sens Gara Sud

-

72

Bd.L.Rebreanu

L32

Bv Constantin Brancoveanu cu Bv.L.Rebreanu sens Piata Mocioni

-

73

Bobalna

M29,M11, L28

Alea Ghirodei, intersectie cu strada Bobalna sens Timisoara

-

74

Brâncoveanu

L9

L.Rebreanu cu Brancoveanu sens AEM

Gropi peron

75

Brâncoveanu

L9

L.Rebreanu cu Brancoveanu sens Dambovita

Gropi peron; Borduri lipsa

76

Brâncoveanu

L32

Bv. C. Brancoveanu intersectie cu C.Porumbescu sens Piata Mocioni

-

77

Brâncoveanu

L32, L33, L33B, E7

Bv.16 Decembrie intersectie cu C. Brancoveanu sens Piata Mocioni

-

78

Brâncoveanu

L33, L33B, E7

Bv.16 Decembrie intersectie cu Gen.Dragalina sens Piata I.Maniu

-

79

Brâncoveanu

E8

C. Porumbescu intersectie cu Brancoveanu sens Scoala Plopii

Borduri sparte

80

Brâncoveanu

E8

C. Porumbescu intersectie cu Brancoveanu sens C.Sagului

-

81

Brediceanu

L7

Nemoianu cu Brediceanu sens C.Torontalului

-

82

Brediceanu

L7

Nemoianu cu Brediceanu sens Bv.Dambovita

-

83

Bujorilor

L32

Emil Zola la intersectia cu Bujorilor sens Gara de Sud

Peron cu denivelari

84

Bujorilor

E8

Strada Bujorilor intersectie cu intrarea Peru sens Scoala Plopi

Lipsa peron

85

C. Popescu

L21

Strada Martir C.Popescu intersectie cu N.Tincu Velea sens Scoala Plopi

Lipsa peron betonat

86

C.A.Rosseti

L5

str. Rosiori cu str. C.A.Rosetti

Peron cu gropi

87

C.D LOGA

S1, S2, S3, S4

in fata Lic. Loga

-

88

C.I. Nottara

L3, E7

str.Ioan Slavici intersectie cu C.I.Nottara sens Contim

-

89

C.I. Nottara

L3, E7

str.Ioan Slavici intersectie cu C.I.Nottara sens T.Grozavescu

-

90

C.P. Solventul

L18

bucla Solventul

-

91

Calistrat Hogas

L21

strada Martir C.Popescu intersectie cu C.Hogas sens Scoala Plopi

-

92

Camping

E4, E4B

C.Dorobantilor in fata la Camping

Lipsa peron betonat

93

Canton C.F.R.

L3

Strada Ardealului cu str C.Silvestrei sens ELBA

Peron cu denivelari

94

Canton C.F.R.

L3

Strada Ardealului cu str Lamaitei sens Gara de Nord

Peron cu denvelari

95

Căprioarei

E8

Str Campului sens Plopii

-

96

Căprioarei

E8

Str.Campului sens I .Vulcan

-

97

CARABUSULUI

M29, 28

Aleea Ghirodei cu str Carabusului sens Ghiroda

Lipsa peron

98

CARMEN SYLVA

S1, S2, S3, S4

in fata la Lic C. Sylva

statie neamenajata

99

Cartier Aeroport

E4

C.Aviatorilor intersectie cu C.Aeroport

Borduri smulse

100

Cartier Aeroport II

E4

Strada Aeroport intersectie cu C.Aviatorilor

Panouri laterale sticla sparte; peron cu denivelari

101

Catedrala Mit.

L1, L2, L6, L7

Bv.Regele Ferdinad sens Sfanta Maria

-

102

Catedrala Mit.

L1, L2, L6, L7

Bv 16 Decembrie sens piata 700

-

103

Catedrala Mit.

L33, L33B, E3

Bv.Regele Ferdinad in fata Catedrala

Gaffiti pe copertina; 1 geam chiosc vanzare bilet lipsa

104

Chișodei

L7

Str.V.Hugo interesctie cu Chisodei sens C.Torontalului

Lipsa panou alb copertina;

Gropi in peron; Borduri sparte

105

Chișodei

L7

Str.V.Hugo interesctie cu Chisodei sens Dambovita

Peron cu denivelari;

Borduri ciobite

106

Chișodei

L32

Emil Zola cu str.Chisodei sens Gara de Sud

Lipsa peron

107

Chișodei

L32

Emil Zola cu str.Chisodei sens Mocioni

-

108

Ciarda Roșie

L4

Bucla capat linia 4

Borduri sparte

109

Ciarda Roșie

L4

Bucla capat linia 4

Lipsa panou alb copertina

110

Ciarda Roșie

E2

Strada Simens

-

111

Cimitir Buziaș

L4, L8

Calea S.Vidrighin sens Domoseanu

1 panou lateral copertina lipsa

112

Cimitir Buziaș

L4, L8

Calea S.Vidrighin sens Piata Traian

-

113

Cimitir Buziaș

L21

Curte Garaj Auto

-

114

Cimitirul Eroilor

L14

C.Sever Bocu vis-â-vis Cimitirul Eroilor sens I.I.Brad

Graffiti pe copertina

115

Cimitirul Eroilor

L14

C.Sever Bocu in fata la Cimitirul Eroilor sens Ghe.Baritiu

-

116

Circumvalațiunii

L4,L5, L7

Bogdanestilor cu Circumvalatiuni sens Piata 700

Graffiti pe copertina

117

Circumvalațiunii

L4, L5, L7

C. Bredicieanu cu Circumvalatiuni sens Torontal

Graffiti pe copertina; 2 panouri acoperis lipsa

118

Circumvalațiunii

L13

Ghe.Lazar cu Circumvalatiuni sens Cetatii

Borduri sparte

119

Circumvalațiunii

L13

Ghe.Lazar cu Circumvalatiuni sens Piata 700

Graffiti pe copertina

120

Circumvalațiunii

E1

Circumvalatiunii cu Burebista sens C.Europei

-

121

Circumvalațiunii

E1

Circumvalatiunii cu Burebista sens Gara de Nord

-

122

Ciresului_1

L5

Ciresului cu A.N.Necrasov sens Raneti

-

123

Ciresului_2

L5

Ciresului cu A.N.Necrasov sens Ronat

Lipsa peron betonat

124

Cl. Martirilor

L9

L.Rebreanu cu Martirilor sens Dambovita

-

125

Cl. Martirilor

L9

L.Rebreanu cu Martirilor sens AEM

-

126

Cl. Martirilor

E3, L15

Calea Martirilor cu Bv.L.Rebreanu sens Apicultorilor

Borduri sparte

127

Cl. Martirilor

E3, L15

Calea Martirilor cu Bv.L.Rebreanu sens str.Cluj

Borduri sparte; Peroni cu gropi

128

Cl. Torontalului

L4, L7

Bucla C.Torontalului

Borduri cazute

129

Cl. Torontalului

L4, L7

Bucla C.Torontalului

Graffiti pe copertina; 2 panouri acoperis lipsa

130

Cl. Torontalului

E1, L18

C.Torontalului cu Liege sens Cons.Europei

Peron cu denivelari

131

Cl. Torontalului

E1

Liege cu C.Torontalului sens Piata Verde

Sticla panou publicitar crapata

132

Cluj

L6, L8

Strada 1 Decembrie 1918 cu Str Cluj sens Balcescu

1 bordura lipsa

133

Cluj

L6, L8

Strada 1 Decembrie 1918 cu Str Cluj sens Olimpia

-

134

Cluj

E2, E3, L15, L16

Strada Aries cu str.1 Decembrie 1918 sens Sp.Judeteanu

-

136

Cocorilor

L21

Str.Cocorilor

Lipsa peron betonat

137

COLEGIU BANATEAN

S2, S5

in fata Colegiului Banatean

statie neamenajata

138

COLEGIU BANATEAN

S2, S5

Gen. Dragalina cu 16 Decembrie 1918

statie neamenajata

139

Cometei

L28

Aleea Ghirodei cu str.Cometei sens Ghiroda

-

140

COMETEI

M29, M30

Aleea Ghirodei cu str.Cometei sens Timisoara

Lipsa peron betonat

141

COMETEI

M29, M11

Aleea Ghirodei cu str.Cometei sens Timisoara

Lipsa peron betonat

142

Complex Studențesc

E2, E3, L15, L16

Str. Cluj cu V.Parvan sens Spitalul Judetean

Graffiti pe copertina;

Borduri ciobite

143

Complex Studențesc

E2, E3, L15, L16

Str. Cluj cu V.Parvan sens T.Grozavescu

Borduri ciobite plus 1 lipsa; Graffiti copertina

144

Complex Terra

L40

in fata la DEDEMAN

-

145

Comtim s

E7

parcare Comtim

-

146

Continental

E2

In fata la Continental

Lipsa panouri acoperis; Panouri publicitare desprinse

147

Corbului

E8

C.Porumbescu intersectie cu str.Corbului sens C. Sagului

-

148

Crizantemelor

L1, L2, L8

Prayer cu Crizantemelor sens Dambovita

Graffiti pe copertina;

Borduri ciobite

149

Crizantemelor

L1, L2, L8

Prayer cu Crizantemelor sens Piata Iosefin

Graffiti pe copertina;

Borduri ciobite

150

Crizantemelor

L3, E7

in fata Lidl

Lipsa peron betonat

151

Cvartal Sudului

E2, L16

Bv.Sudului (parc)

-

152

Cvartal Sudului

E2, L16

Bv.Sudului (parc)

Graffiti pe copertina; Lipsa 1bucata panou lateral

153

Cvartal U.M.T.

L46

Str Avram Imbroane cu Str.Dobrogei sens Continental

Lipsa peron betonat

154

Cvartal U.M.T.

L46

Str Avram Imbroane cu Str.Dobrogei sens Muzeu

Lipsa peron betonat

155

D. DINICU

M22

Str.D.Dinicu cu Str Pavel Stoica

-

156

DACIA

S1

in fata Cinema

statie neamenajata

157

Dacia Service

E2, L17

in fata la Dacia Service sens Cons Europei

-

158

Dacia Service

E2

langa Cimitirul Eroilor

-

159

Dedeman

E2

in fata la DEDEMAN

-

160

Deliblata

L6, L8

1 Decembrie cu Deliblata sens Domoseanu

Graffiti pe copertina

161

Deliblata

L6, L8

1 Decembrie cu Deliblata sens Olimpia

Borduri lipsa; Graffiti pe copertina

162

Div 9 Cavalerie

L40

in fata la C.KAPPA

-

163

Div 9 Cavalerie

L14, L40

langa Cimitirul Eroilor

Lipsa panou alb copertina

164

Div 9 Cavalerie

E2, L14

in fata OMV

-

165

DN6

E4, E4B

inainte de semaforul de pe C.Lugojului, Ghiroda

Lipsa peron betonat

166

DN6

E4, E4B

dupa de semaforul de pe C.Lugojului, Ghiroda

-

167

Drubeta

L7

Str.Drubeta intersectie cu Bv.L.Rebreanu sens Balcescu

Graffiti pe copertina; Gropi peron; 1 bordura sparta

168

Drubeta

L7

Str.Drubeta intersectie cu Bv.L.Rebreanu sens Dambovita

Lipsa panou alb copertina

169

Drubeta

L9

Bv.L.Rebreanu cu Drubeta sens AEM

Borduri crepate

170

Drubeta

L9

Bv.L.Rebreanu cu Drubeta sens Dambovita

Gropi peron; 1 bordura lipsa; 1 panou gard protectie lipsa

171

E. Zola

L7

V.Hugo intersectie cu E.Zola sens Dambovita

Peron cu denivelari

172

E. Zola

L32

E.Zola intersectie cu Bujorilor sens Mocioni

Peron cu denivelari

173

E.Zola

L7

V.Hugo intersectie cu E.Zola sens Balcescu

Peron cu denivelari

174

Elba

L3

Capat ELBA

-

175

Elbromplast

E2

str.Simens

-

176

Electrotimiș

L4

C.Buziasului sens giratoriou AEM

4 panouri gard de protectie lipsa; 1 placa acoperis desprinsa

177

Electrotimiș

L4

C.Buziasului sens Ciarda Rosie

-

178

Electrotimiș

E2

in fata la PROFI

-

179

Electrotimiș

M22

in sensul Giratoriu AEM

Lipsa peron betonat

180

Eternității

L32

Eternitatii cu E.Zola sens Gara de Sud

Peron cu denivelari;

Borduri ciobite

181

Eternității

L32

Eternitatii cu E.Zola sens Mocioni

Peron cu denivelari;

Borduri ciobite

182

F.Z.B.

E7

str.Polona vis-â-vis de fabrica de zahar

Lipsa peron

183

F.Z.B.

E7

str.Polona in fata la fabrica de zahar

Peron cu denivelari

184

Fac. de Electrotehnică

E7, E8, L16

Bv.V.Parvan intersectie cu Bv.Mihai Viteazu

Gropi in peron, 3 panouri lipsa la acoperis, graffiti pe copertina

185

Fac. de Mecanică

E8

Str.Miahi Viteazu intersectie cu Victor Babes sens Scoala Plopi

-

186

Fac. de Mecanică

E8

Str.Miahi Viteazu intersectie cu Victor Babes sens C.Sagului

-

187

F-ca de Bere

L4, L6

Str. Stefan cel Mare la fabrica de bere sens AEM

Grafiiti pe copertina

188

F-ca de Bere

L4, L6

Str. Stefan cel Mare la fabrica de bere sens Piata Traian

boruri sparte

189

F-ca de Detergenți

L4, L8

S.Vidrighin vis-â-vis Dalli sens AEM

-

190

F-ca de Detergenți

L4, L8

S.Vidrighin vis-â-vis Dalli sens Piata Traian

-

191

G. Alexandrescu

L5

Bogdanestilor cu Alexandrescu sens Ronat

Lipsa peron betonat

192

G. Alexandrescu

L5

Bogdanestilor cu Alexandrescu sens Piata 700

Lipsa peron betonat

193

G. Alexandrescu

L13

Str.O.Balea intersectie cu Alexandrescu sens Pasaj CF

-

194

G. Alexandrescu

L13

Str.Closca intersectie cu Alexandrescu sens Piata 700

-

195

G. Alexandrescu

E6

C.Torontalului inainte de Grigore Alexandrescu sens PITT

-

196

G. Alexandrescu

E6

C.Torontalului dupa de Grigore Alexandrescu sens C. Europei

-

197

G. MOISIL (Balcescu)

S5

In fata la Liceului Grigore Moisil

statie neamenajata

198

Galeria 1

L40

str.Antenei vis -a-vis Galeria 1

-

199

Gara de Est

L1

Avram Imbroane intersectie cu M.Kogalniceanu Sens Piata Traian

Graffiti pe copertina

200

Gara de Est

L2

Avram Imbroane intersectie cu M.Kogalniceanu Sens Meteo

-

201

Gara de Est

L40

str.Aristide Demetriade sens Stuparilor

Borduri sparte si peron cu denivelari

202

Gara de Est

E2

str.Aristide Demetriade sens Dedeman

-

203

Gara de Est

L46

M.Kogalniceanu intersectie cu Avram Imbroane sens Muzeu

-

204

Gara de Est

L46

M.Kogalniceanu intersectie cu Avram Imbroane in fata la Gara de Est

Lipsa peron betonat

205

Gara de Nord

L1, L2, L9

In fata la Gara de Nord

-

206

Gara de Nord

L1, L2, L9

In fata la Gara de Nord

-

207

Gara de Nord

E3

Gen. Dragalina inainte de intersectia cu str.Garii

-

208

Gara de Nord

L3, E1, E3, E4B, L11, L14, L18

vis-â-vis de Gara de Nord

Borduri lipsa, graffiti pe copertina

209

Gara de Nord

E1, E4B, L11, L14, L18

staie vis-â-vis Gara de Nord sens Baritiu

Borduri sparte, panou lateral alb spart

210

Gara de Sud

L32

in fata la Gara de Sud

Lipsa peron

211

Gelu

L18

str.Garii intersectie cu Gelu sens Solventu

Peron cu gropi

212

Gelu

L18

str.Garii intersectie cu Gelu sens Baritiu

Grafiiti pe copertina, borduri sparte

213

Ghe. Barițiu

E4B, L11, L14

Bucla str .Ghe Baritiu

-

214

Ghe. Domășnean

L4, L8

Stan.V.inainte de sens AEM sens Ciarda Rosie

Borduri sparte

215

Ghe. Domășnean

L4, L8

Stan.V.inainte de sens AEM sens Traian

Borduri lipsa si sparte

216

Ghe. Domășnean

L9

Bv.L.Rebreanu iesire din sensul AEM sens Dambovita

-

217

Ghe. Domășnean

L9

Bv.L.Rebreanu intrare in sensul AEM

Graffiti pe copertina

218

Ghe. Domășnean

E2

sens AEM

Graffiti pe copertina

219

Ghe. Lazăr

E1

in fata la Kaufland sens Cons.Europei

Graffiti pe copertina, groapa in peron

220

Ghe. Lazăr

E1

in fata la Carrefour sens Gara de Nord

Graffiti pe copertina, bordura sparta

221

Ghe. Ranetti

L9

L.Rebreanu intersectia cu Ranetti sens Dambovita

2 panouri laterale mici lipsa

222

Ghe. Ranetti

L9

L.Rebreanu intersectia cu Ranetti sens AEM

Gropi peron, borduri crapate

223

GRADINITA

M22

Calea Urseni/pepiniera Horticultura

-

224

Hateganu

L32

str Bujorilor intersectie cu Hateganu sens Gara de SUD

Lipsa peron betonat

225

Hateganu_

L32

str Bujorilor intersectie cu Hateganu sens Mocioni

-

226

Hector

E2, M44

str Hector inainte de Bastion sens Punctele Cardinale

-

227

Hella

E4

in parcarea Hella

-

228

Herculane

L32

Emil Zola intersectie cu Herculane sens Gara de Sud

-

229

Herculane

L32

Emil Zola intersectie cu Herculane sens Mocioni

-

230

Holdelor

L40

Str. Sf Ap. Petru si Pavel intersectie cu Hodelor sens Posta Centrala

-

231

Holdelor

E2

Str. Sf Ap. Petru si Pavel intersectie cu Hodelor sens Stuparilor

-

232

Hotel Continental

L1, L2, L4, L6

In fata la hotel Continental sens Prefectura

Graffiti pe copertina

233

Hotel Continental

L1, L2, L4, L6

in fata la Posta Centrala sens Piata 700

-

234

Hotel Continental

E2

Bv I.Bratianu langa hotel Continental

-

235

I.C. Brătianu

L16

Bv.I.Bratianu intersectie cu str 20 Decembrie 1989

Graffiti pe copertina, lipsa panou banca

236

I.I. DE LA BRAD

M14

Bucla I.I de la Brad sens Dumbravita

Borduri sparte

237

I.I.de la Brad

L14

Bucla I.I de la Brad sens Timisoara

-

238

I.M.L.

L5

str. Ciresului cu Str.C.A.Rosetti

Lipsa peron betonat

239

I.O.T.

L4

Calea Buziasului intersectie cu Str.Simens sens Ciarda Rosie

-

240

I.O.T.

L4

Calea Buziasului intersectie cu Str.Simens sens AEM

Panou publicitar interior crapat

241

Iepurelui

L21, E8

str.Iepurelui cu str. Comanesti sens Scoala Plopi

-

242

Iepurelui

L21, E8

str.Iepurelui cu str. Comanesti sens C. Sagului

-

243

Incontro

L33B

in fata la INCONTRO

-

244

Incontro facultativa

L33B

C.Sagului dupa iesirea de la platforma INCOTRO

-

245

Incontro iesire

L33B

platforma industriala INCOTRO

-

246

Incontro intrare

L33B

platforma industriala INCOTRO

-

247

Iokai Mor

L21

str.Canalul Bega intersectie cu str.Iokai Mor

Lipsa peron betonat

248

Iosif Vucan

L21, E8

str.Iosif Vulcan cu Andrei Saguna sens Scoala Plopi

Borduri sparte

249

Iosif Vulcan

L21, E8

str.Iosif Vulcan cu Andrei Saguna sens Pod Sagului

-

250

Ismail

L28

Str Ismail cu Str Luncani

Lipsa peron betonat

251

Iulius Mall

L40

Bv. Antenei langa Iulius Mall

-

252

Izlaz

L7

Str.V.Hugo cu str.Izlaz sens Dambovita

Peron cu denivelari

253

Izlaz

L7

Str.V.Hugo cu str.Izlaz sens C.Torontalului

Peron cu denivelari

254

Izlaz

E8

Str. Izlaz sens Scoala Plopi

Peron cu denivelari, bordura lipsa

255

Jiul

E3, L11, L14, L18

Republicii intersectia cu str.Jiul sens Centru

-

256

Jiul

L11, L14, L18

Republicii intersectia cu str.Jiul sens Baritiu

-

257

Jiul

E3

N.Titulescu dupa intersectia cu Jiul spre Gara de Nord

-

258

Jumbo

E4, E4B

parcare JUMBO

-

259

Jumbo

E4, E4B

parcare JUMBO

-

260

Kromberg

L3

parcul industrial Kromberg

Lipsa peron betonat

261

Kromberg

L3

parcul industrial Kromberg

Lipsa peron betonat

262

L. Merlin

L33B

C.Sagului langa L.Merlin

-

263

Lalelelor

L1

C.Dorobanitlor intersectie cu Lalelelor sens Economu

-

264

Lalelelor

L2

C.Dorobanitlor intersectie cu Lalelelor sens Piata Traian

Panou lateral alb lipsa, borduri sparte

265

Levănțica

E8

str.Campului cu Levantica sens Scoala Plopi

-

266

Levănțica

E8

str.Campului cu Levantica sens Sagului

-

267

Lic. Calderon

E8

Pestalozzi sens C.sagului

-

268

Lic. Calderon

E8

Pestalozzi sens Plopii

Graffiti pe copertina, panouri acoperis ridicate

269

Liceul Auto

L3

in fata Lic Auto sens ELBA

2 panouri acoperis lipsa, graffiti pe copertina

270

Liceul Auto

L3

in fata Lic Auto sens Gara de Nord

-

271

Liceul Auto

E7

str.N.Andreescu cu str.Ardealu sens ELBA

-

272

Liceul Auto

E7

str.N.Andreescu cu str.Ardealu sens T.Grozavescu

-

273

Lidia

L7

str.Drubeta cu Maresal.Averescu sens Balcescu

Gropi in peron, borduri sparte, lipsa panou alb lateral

274

Lidia

L7

str.Drubeta cu Maresal.Averescu sens Dambovita

Gropi in peron, graffiti pe copertina

275

Liege

E1, L17

C.Aradului sens Agronomie

Borduri lipsa

276

Liege

E6

C.Torontalului cu Liege

-

277

Liege

L17

Liege cu C.Aradului

Borduri sparte, o bucata panou acoperis cazut

278

Linar

L33B

in fata la Linar

-

279

Luncani

L28

str Luncani cu N.Ursu

Lipsa peron betonat

280

M. Basarab

L4, L7

C.Cetatii cu Matei Basarab sens Torontal

-

281

M. Basarab

L4, L7

C.Cetatii cu Matei Basarab sens Piata 700

Graffiti pe copertina

282

Macilor

L5

Bogdanestilor cu Macilor sens Ronat

Lipsa peron betonat

283

Macilor

L5

Bogdanestilor cu Macilor sens Piata 700

-

284

Madona

L5

Bogdanestilor cu Madona sens Ronat

Lipsa peron betonat

285

Madona

L5

Bogdanestilor cu Madona sens Piata 700

Lipsa peron betonat

286

MAGNOLIEI

M22

C.Buziasului cu Magnoliei

-

287

M-șal C-tin Prezan

E3, L15

Prezan cu intersectia C.Martirilor sens L.Rebreanu

Lipsa panou lateral alb copertina

288

M-șal C-tin Prezan

L15

Prezan cu intersectia C.Martirilor sens Baricada

-

289

Mangalia

L1, L2, L8

Prayer cu Mangalia sens Dambovita

Borduri sparte

290

Mangalia

L1, L2, L8

Prayer cu Mangalia sens Piata Mocioni

Borduri sparte

291

Martir I. Stanciu

E3, L15

Martirilor I.Stanciu sens L.Rebreanu

Borduri sparte

292

Martir I. Stanciu

E3, L15

Martirilor I.Stanciu sens Giroc

Borduri sparte

293

MATASARILOR

L29

Matasarior cu Aleea Ghirodei

Statie dezafectata (fosta statie L29)

294

Mătăsarilor

L28, M29

Matasarilor sens spre Bega

Lipsa peron betonat

295

Mecatim

L4, L8

S.Vidrighin cu Constructorilor sens AEM

-

296

Mecatim

L4, L8

S.Vidrighin cu Constructorilor sens Banatim

-

191

Memorandului

L7

Independentei cu Memorandului sens Balcescu

Graffiti pe copertina

298

Memorandului

L7

Independentei cu Memorandului sens L.Rebreanu

Graffiti pe copertina

299

Mendeleev

L4, L5, L7

C.Bogdanestilor cu Mendeleev sens Piata 700

Graffiti pe copertina

300

Mendeleev

L4, L5, L7

C.Bogdanestilor cu Mendeleev sens C.Torontal

Lipsa panou lateral alb copertina, bordura lipsa

301

MART. C RADU

M22

str.MART.C.Radu sens Electrotimis

-

302

MART. C RADU

M22

str.MART.C.Radu sens Urseni

-

303

Metro

L33B

parcare Metro 1

-

304

Metro

E6

parcare Metro 2

-

305

Mihai Viteazu

E8

Mihai Viteazu cu Vladimirescu

-

306

Mihai Viteazu

L16

Bv.I.Bratianu intersectie cu str Michelangelo

Statie dezafectata (fosta statie L16),graffiti pe coperta

307

Miresei

E1, E6, L18

Miresei cu Cetatii sens C.Europei

-

308

Miresei

E1, E6

C.Torontalului cu Miresei sens Metro 2

-

309

Monlandys

L33B

Parcare Monlandys

Fara peron betonat

310

MOTICICA

M11

C.Lugojului hotel Moticica

-

311

Mureș

L7

Drubeta cu Mures sens Dambovita

Graffiti pe copertina, peron cu gropi

312

Mureș

L7

Drubeta cu Mures sens Balcescu

Lipsa panou lateral alb copertina, bordura lipsa

313

Mureș

L32

Brancoveanu cu Mures sens Gara de Sud

-

314

Mureș

L32

Brancoveanu cu Mures sens Piata Mocioni

Peron cu denivelari

315

Mureș

E3

Martirilor cu Mures sens Apicultorilor

Lipsa peron betonat

316

Mureș

E3

Martirilor cu Mures sens L.Rebreanu

-

317

Muzeul Satului

L46

in fata la Muzeul Satului

Peron cu denivelari

318

N.Titulescu

E3

Spl.N.Titulescu langa Timpark

-

319

O. Codruș

L33B

C.Sagului cu O.Codrus sens Metro

Lipsa peron betonat

320

O. Codruș

L33B

C.Sagului cu O.Codrus sens C.Sagului

-

321

Oituz

L11, L17, E4, E4B

Punctele Cardinale sens Marasti

-

322

Olimpia

L6, L8

Olimpia sens Cluj

Graffiti pe copertina

323

Olimpia

L6, L8

Olimpia sens Abator

Lipsa bordura

324

Opre Gogu

L3

Ardealul intersectie cu Opre Gogu sens Lic Auto

Lipsa peron betonat

325

Opre Gogu

L3

Ardealul intersectie cu Opre Gogu sens ALFA

Lipsa peron betonat

326

Opre Gogu

E7

Andreescu cu Opre Gogu sens Lic Auto

-

327

Opre Gogu

E7

Andreescu cu Opre Gogu sens I.Maniu

-

328

P-ța 700

L1, L2, L4, L5, L6

Piata 700

Graffiti pe copertina

329

P-ța 700

L1, L2, L4, L5, L6

Piata 700

Gropi in peron

330

P-ța 700

L13

Piata 700

Graffiti pe copertina

331

P-ța 700

L13

Piata 700

Graffiti pe copertina

332

P-ța 700

L11, L14, L18, L4B

Spital Militar

1 Panou acoperis spart, 1 panou acoperis lipsa, graffiti pe copertina, borduri lipsa

333

P-ța 700

L11, L14, L18, L4B

Piata 700

Graffiti pe copertina, borduri lipsa si sparte

334

P-ța A. lancu

L13

Mehala Biserica sens Piata degross

Lipsa panoul lateral alb

335

P-ța A. lancu

L13

Mehala Biserica sens Piata 700

Peron cu denivelari

336

P-ța Badea Cârțan

L1

Badea Cartan

-

337

P-ța Badea Cârțan

L2

Badea Cartan

Bordura lipsa

338

P-ța Badea Cârțan

L46, E4, E4B, L11

Badea Cartan

Graffiti pe copertina

339

P-ța Badea Cârțan

E4, E4B, L11

Badea Cartan

Graffiti pe copertina

340

P-ța Bălcescu

L6, L7, L8

Piata Balcescu

Graffiti pe copertina

341

P-ța Bălcescu

L6, L7, L8

Piata Balcescu

Graffiti pe copertina

342

P-ța Bălcescu

E8

Piata Balcescu

-

343

P-ța Bălcescu

E8

Piata Balcescu

-

344

P-ța C. Europei

E1

C.Torontalului sens Liege

-

345

P-ța C. Europei

E1

C.Torontalului sens Circumvalatiuni

-

346

P-ța C. Europei

E2, E6, L17, L18

Motu

Graffiti pe copertina, panouri acoperis ridicate

347

P-ța C. Europei

L14

Piata C.Europei sens Lipovei

-

348

P-ța C. Europei

E2, L18, L17

Poligrafie

Borduri sparte, graffiti pe copertina, panouri laterale sparte

349

P-ța Crucii

L6, L8

Piata Crucii sens Olimpia

Borduri sparte

350

P-ța Crucii

L6, L8

Piata Crucii sens Balcescu

Borduri lipsa, graffiti pe copertina

351

P-ța de Gros

L13

in fata piata de gros sens Pasaj CFR

Peron cu denivelari

352

P-ța de Gros

L13

in fata piata de gros sens Piata 700

Peron cu denivelari

353

P-ța Huniade

L16

langa muzeu

-

354

P-ța I. Maniu

L1, L2, L8

Prayer cu I.Maniu sens Mocioni

Bordura sparta

355

P-ța I. Maniu

L1, L2, L8

Prayer cu I.Maniu sens Dambovita

Graffiti pe copertina, borduri lipsa si sparte

356

P-ța I. Maniu

L3,E1

Piata.I.Maniu sens Fabrica de tigari

Borduri sparte

357

P-ța I. Maniu

L3, E7

Piata.I.Maniu sens Budai Deleanu

-

358

P-ța I. Maniu

L33, L33B, E8, E1

Piata I.Maniu colt cimitir

-

359

P-ța I. Maniu

L33, L33B, E7

Piata I.Maaniu spre Brancoveanu

-

360

P-ța Libertății

L1, L2, L4, L6

Piata Libertatii spre Piata 700

-

361

P-ța Libertății

L1, L2, L4, L6

Piata Libertatii spre Piata Traian

-

362

P-ța Mărăști

L13, L11, L14, L18

Piata Marasti

-

363

P-ța Mărăști

L17

Str.Oituz spre Pct. Cardinale

-

364

P-ța Maria

L1,L2, L8

Piata Maria spre Catedrala

-

365

P-ța Maria

L6, L7, L8

Ghe.Doja spre Catedrala

Lipsa panou alb lateral, graffiti pe copertina

366

P-ța Mocioni

L1, L2, L8

Piata Mocioni sens Dambovita

Borduri lipsa, peron cu denivelari

367

P-ța Mocioni

L1, L2, L8

Piata Mocioni sens Centru

Borduri lipsa,graffiti pe copertina, peron cu denivelari

368

P-ța Mocioni

L32, L33, L33B, E7

Piata Mocioni sens I.Maniu

Graffiti pe copertina

369

P-ța Mocioni

L32, L33, L33B, E7

Piata Mocioni in fata bisericii

-

370

P-ța R. Maria

E3

Regele Ferdinand I cu Republicii

Lipsa bordura

371

P-ța R. Maria

L11, L14, L18

Republicii spre Gara de Nord

-

372

P-ța R. Maria

L11, L14, L18

Electro vechi

Graffiti pe copertina, bordura lipsa

373

P-ța Sarmisegetusa

L1

A.Saguna cu I.Vulcan

2 panouri laterale lipsa, panouri metalice indoite, banca indoita

374

P-ța Sarmisegetusa

L2

A.Saguna cu I.Vulcan

-

375

P-ța Traian

L1, L2, L4, L6

Piata Traian spre Libertatii

1 Panou acoperis spart, borduri lipsa

376

P-ța Traian

L1, L2, L4, L6

Piata Traian chiosc STPT

-

377

P-ța V. Economu

L1

Dorobantilor cu Simion Barnutiu

Graffiti pe copertina

378

P-ța V. Economu

L2

Ghe.Adam cu Simion Barnutiu

-

379

P-ța V. Economu

L28, E4, E4B,

L11

Boch Service

Graffiti pe copertina, panou copertina spart

380

P-ța V. Economu

E4, E4B, L11

Simion Barnutiu in fata B.T

-

381

P-ța V. Economu

M29

Calea Dorobantilor spre P-ta Traian

-

382

P-ța Verde

E1, L18

Liege / Piata Verde

-

383

P-ța Veteranilor

L7

C.Sagului / Ana Ipatescu sens Dambovita

-

384

P-ța Veteranilor

L7

C.Sagului / Ana Ipatescu sens Balcescu

-

385

P-ța Veteranilor

L33, L33B, E1, E8

C.Sagului / Ana Ipatescu sens P.C.Sagului

Lipsa panou lateral alb, Graffiti pe copertina

386

P-ța Veteranilor

L33, L33B, E1, E8

C.Sagului / Ana Ipatescu sens I.Maniu

Panouri laterale sparte , graffiti pe copertina

387

Păcii

L3

Ardealul/Pacii

-

388

Păcii

L3

Ardealul/Pacii

-

389

Păcii

E7

Andreescu/Pacii

Peron cu denivelari

390

Păcii

E7

Andreescu/Pacii

Peron cu denivelari

391

Parc Doina

L6, L7, L8

Ghe.Doja spre Balcescu

Borduri lipsa, panou lateral desprins

392

Parc Doina

L6, L7, L8

Ghe.Doja spre Maria

Graffiti pe copertina, o bordura lipsa

393

Parcul Copiilor

E2, E7, L15

Parcul Copiilor spre Compex Studentesc

-

394

Parcul Copiilor

E2, E7, L15

Parcul Copiilor spre Posta

Lipsa peron betonat

395

Parcului

L21

str Parcului/Plopi

Lipsa peron betonat

396

Pasaj C.F.

L13

Pasaj C.F

Peron cu denivelari

397

Pasaj Michelangelo

E7, E8, L16

V.Parvan/UVT

Placi acoperis ridicate

398

Pasaj Michelangelo

E8

C.Coposu/BRD

Graffiti pe copertina

399

Pavlov

L7

Alunis cu Pavlov sens Balcescu

Graffiti pe copertina, peron cu gropi, borduri sparte

400

Pavlov

L7

Pavlov sens Dambovita

Peron cu denivelari

401

Pestalozzi

E8

in fata hotelului NH

Graffiti pe copertina; Panou acoperis crapat

402

PITT

E6

parcare PITT

Lipsa panou lateral

403

PITT

E6

parcare PITT

Canal in fata la copertina

404

Plastique Forme

E8

C.Mosnitei la RETIM sens Scoala Plopi

-

405

Plastique Forme

E8

C.Mosnitei la RETIM sens Campului

-

406

Pod A. Șaguna

L16

Regele Ferdinand inainte de pod Andrei Saguna

Borduri sparte

407

Pod Cl. Șagului

L33, E1

Pod C.Sagului

Graffiti pe coprtina, 2 panouri laterale lipsa

408

Pod Cl. Șagului

E8

Pod C.Sagului

-

409

Pod Mit. Șaguna

E3, E7

Sp.T.Vladimirescu

-

410

Pod Uzina de Apa

L28

Str.Uzinei cu str. Garofitei sens Titeica

-

411

Pod Uzina de Apă

L28

Str.Uzinei cu str. Garofitei sens V.Economu

-

412

Podgoriei

L3, E7

Ioan Slavici cu Podgoriei sens Fabrica de Zahar

-

413

Podgoriei

L3, E7

Ioan Slavici cu Podgoriei sens Dambovita

-

414

Poliția Jud. Timiș

L11, L17, L46

In fata la Pol.Jud.Timis

Lipsa panou alb

415

Poliția Jud. Timiș

L11, L17, L46

In fata la Pol.Jud.Timis

Graffiti pe coprtina

416

Polonă

L3, E7

Str.Polona sens Dambovita

Peron cu denivelari

417

Polonă

E7

Str.Polona sens Fabrica de Zahar

-

418

Pomiculturii

L40, L14

Sever Bocu/Pomiculturi sens Iulius Mall

Lipsa panou alb

419

Pomiculturii

E2, L14

Sever Bocu/Pomiculturi sens I.I de la Brad

Lipsa panou alb

420

Pop de Băsești

E1, L3

Pop de Basesti cu str Garii sens Gara de Nord

-

421

Pop de Băsești

E1, L3

Pop de Basesti cu str Garii sens Iuliu Maniu

-

422

Pop de Băsești

L11, L14, L18

Str.Garii cu Pop de Basesti sens Baritiu

Peron cu denivelari

423

Pop de Băsești

L11, L14, L18

Str.Garii cu Pop de Basesti sens Gara de Nord

-

424

Popa Șapcă

L40

Str.Popa Sapca spre Iulius Mall

-

425

Popa Șapcă

L40

Str.Popa Sapca spre T.Grozavescu

-

426

Porumbescu

L32

Brancoveanu cu Porumbescu sens Mocioni

-

427

Porumbescu

E8

Porumbescu cu Vadu Calugareni

-

428

Practiker

L33B

iesirea din sens

-

429

Prefatim

L32

la Prefatim spre Gara de Sud

-

430

Prefatim

L32

la Prefatim spre Mocioni

-

431

PREFECTURA

M44

Prefectura

-

432

Prefectură

L1, L2, L4, L6

Prefectura

2 panouri gard protectie fara placi

433

Prefectură

L1, L2, L4, L6

Prefectura

Graffiti pe coprtina

434

Prefectura(N.

Filipescu)

M44

Nicolae Filipescu langa Medicina

Lipsa peron betonat

435

PREZAN

S5

Martirilor cu Prezan

statie neamenajata

436

Prezan (buclă)

L15

bucla C.Prezan

Graffiti pe copertina

437

PRIETENIEI

M29, M30, M28

Aleea Ghirodei intersectie cu Prieteniei

fara peron betonat

438

PRIETENIEI

M11, L28, M29

Aleea Ghirodei intersectie cu Prieteniei

-

439

Prințul Turcesc

L1

Printul Turcesc

Graffiti pe copertina, fara banca calatori

440

Prințul Turcesc

L2, L21

Printul Turcesc

Lipsa 2 panouri laterale

441

Prințul Turcesc

L21,E8

Printul Turcesc/ str.Tigrului

-

442

Progresul

L7

str.Alunis/ Progresu sens Balcescu

Borduri sparte

443

Progresul

L7

str.Alunis/ Progresu sens Dambovita

-

444

P-ta Maria 2

L1, L2, L6, L7

str 16 Decembrie/ Apele Romane

-

445

Răscoala din 1907

L3, E7

Ioan Slavici/ Rascoala 1907 sens Fabrica de Zahar

Peron cu denivelari

446

Răscoala din 1907

L3, E7

Ioan Slavici/ Rascoala 1907 sens Dambovita

-

447

RATT

L11, L46

Take Ionescu/RATT

dezafectata

448

Războieni

L5

C.Bogdanestilor/Razboieni sens Piata 700

Lipsa peron betonat

449

Războieni

L5

C.Bogdanestilor/Razboieni sens Ronat

Lipsa peron betonat

450

Regele Carol

L1, L2, L8

Regele Carol/ Dragalina

-

451

Regele Carol

L1, L2, L9

Regele Carol/ Dragalina

Graffiti pe copertina

452

Regele Carol

L1, L2, L8

Regele Carol/ Dragalina

1 Panou lateral alb lipsa, peron cu denivelari

453

Regele Carol

E1, L3

I.Maniu/Regele Carol sens C.Sagului

Borduri sparte, panouri acoperis ridicate

454

Regele Carol

E1, L3

I.Maniu/Regele Carol sens Gara de Nord

Borduri sparte, panouri acoperis ridicate

455

Remus Răduleț

L17, L18

C.Aradului / Amurgului

Borduri lipsa, graffiti pe copertina, lipsa panou lateral alb

456

Renașterii

L11

Simion Barnuitiu/ Renasteri sens Piata Badea Cartan

-

457

Renașterii

L11

Simion Barnuitiu/ Renasteri sens V.Economu

-

458

ROMTRANS

M11

C.Lugojului in fata la ROMTRANS

-

459

Ronaț

L5

C.Bogdanestilor

Lipsa peron betonat

460

Ronaț

L5

C.Bogdanestilor

Lipsa peron betonat

461

Rudolf Walter

L21

In fata la Rudolf Walter

-

462

Rudolf Walter

L21

In fata la Rudolf Walter

-

463

Salcâmilor

L9

L.Rebreanu cu Salcamilor sens AEM

Graffiti pe copertina, groapa in peron

464

Salcâmilor

L9

L.Rebreanu cu Salcamilor sens Dambovita

Gropi in peron

465

Samuil Micu

L11

Simion Barnutiu / Samuil Micu

Lipsa panou alb

466

Samuil Micu

L11

Simion Barnutiu / Samuil Micu

Graffiti in peron, lipsa panou lateral alb

467

Scalini

E6

In fata la Scalini

-

468

Scoala Plopi

L21

Tata Oancea

-

469

Scoala Plopi

E8

Scoala Plopi

Peron inclinat

470

Selgros

E1

Ianga benzinaria OMV

-

471

Shopping City

L33, E1, E8

dupa giratoriu spre pod

-

472

Shopping City

L33, E1

inainte de sens spre Veteranilor

-

473

Shopping City S

L33B

in parcare Shopping City

-

474

SIEMENS

M22

C.Buziasului

Lipsa peron betonat

475

Snagov

L32

Brancoveanu / Porumbescu

-

476

SPARTACUS

M29, L28,M11

Aleea Ghirodei / Spartacus

-

477

Spitalul de Copii

L1, L2, L6, L7

Spitalul de Copii

-

478

Spitalul de Copii

L1, L2, L6, L7

Spitalul de Copii

-

479

Spitalul Județean

L9

L.Rebreanu sens AEM

Bordura sparta

480

Spitalul Județean

L9

L.Rebreanu spre Dambovita

Graffiti pe copertina, lipsa bordura

481

Spitalul Județean

E2, L16

McDonalds

Graffiti pe copertina, 2 panouri acoperis lipsa

482

Spitalul Județean

E2, L16

Casa Austria

-

483

Spitalul V. Babeș

L1

Padurea Verde

Peron cu denivelari

484

Spitalul V. Babeș

L2

Padurea Verde

Peron cu denivelari

485

Spumotim

L4, L8

S.Vidrighin sens AEM

-

486

Spumotim

L4, L8

S.Vidrighin sens Traian

Borduri sparte

487

Stația Meteo

L1

Padurea Verde/Meteo

Peron cu denivelari, lipsa 2 panouri laterale albe, lipsa panou de sticla

488

Stația Meteo

L2

Padurea Verde/Meteo

Peron cu denivelari

489

Stuparilor

L40

Sf.Ap.Petru si Pavel/Stuparilor

-

490

Stuparilor

E2

Sf.Ap.Petru si Pavel/Stuparilor

-

491

Swoboda

E4, E4B

parcare Swoboda

Stalp sustinere tabla de statie cazut

492

Swoboda

E4, E4B

parcare Swoboda

-

493

T. Grozăvescu

L40

Posta Centrala

-

494

T. Grozăvescu

E7

Posta Centrala

Borduri sparte

495

T. Grozăvescu

L15, L16

Posta Centrala

Graffiti pe copertina, borduri sparte, peron cu denivelari

496

T.Demetrescu

E8

Albastrelelor/T.Demetrescu

Lipsa peron betonat

497

T.Demetrescu

E8

Albastrelelor/T.Demetrescu

-

498

Telegrafului

L46

Kogalniceanu/Gara de Est

Lipsa peron betonat

499

Tițeica

L28

Str.Titeica

-

500

Timiș

L13

Ghe.Lazar/Timis

-

501

Timiș

L13

Ghe.Lazar/Timis

-

502

Transilvania

L7, L9

Aurora

Borduri lipsa, graffiti pe coperta, gropi in peron

503

Transilvania

L7

Aurora

Graffiti pe copertan, peron cu denivelari

504

Transilvania

L9

Aurora

-

505

Transilvania

L3, E7

Budai Deleanu / Transilvania

-

506

Turda

M11

str.Turda/Aqua Arena

-

507

Tzara

E1

in spate la Selgros, la sensul giratoriu

Lipsa peron betonat

Tzara

M45

in spate la Selgros, la sensul giratoriu

508

U.M.T.

L1

in fata la UMT

Peron cu denivelari, lipsa panou lateral alb

509

U.M.T.

L2

in fata la UMT

-

510

U.M.T.

L46

in fata la UMT

fara peron betonat

511

U.M.T.

L46

in fata la UMT

fara peron betonat

512

U.T.T.

E1, L17

Calea Aradului/U.T.T

Borduri sparte, lipsa panou lateral alb

513

U.T.T.

E1, L17

Calea Aradului/U.T.T

Lipsa panou alb lateral

514

UM Aeroport

E4

Unitatea Militara Aeroport

-

515

Univ. de Vest

E3, E7, E8, L16

U.V.T

Graffiti pe copertina

516

Univ. de Vest

E3, E7, E8, L16

U.V.T

-

517

Uzinei

L28

Str Uzinei cu Matasarilor

Lipsa peron betonat

518

Uzinei

L28

Str Uzinei cu Matasarilor

-

519

UZINEI

M29, L28

Str Uzinei cu Matasarilor

Peron cu denivelari

520

V. Cârlova

L21, E8

I.Vulcan/ V.Carlova

-

521

V. Cârlova

L21, E8

I.Vulcan/ V.Carlova

-

522

V. Simionescu

E7

Andreescu cu V.Simionescu

-

523

V. Simionescu

E7

Andreescu cu V.Simionescu

-

524

Vălișoara

L28

Valisoara/Titeica

Lipsa stalp cu tabla de statie

525

Vălișoara

L28

Valisoara/Titeica

Lipsa peron betonat

526

Venus

E2

Str Venus/ Ciarda Rosie

Lipsa peron betonat

527

VGP PARK

E4

parcare VGP PARK

-

528

Victor Hugo

L32

E.Zola / V. Hugo

Peron cu denivelari

529

Victor Hugo

L32

E.Zola / V. Hugo

Lipsa panou sticla lateral, peron cu denivelari

530

Vox Park

E6

C.Torontalului/Petrom

-

531

Vox Park

E6

C.Torontalului/Petrom

-

532

Vuk Karadjic

L13

str. Closca/Karadjic

-

533

Vuk Karadjic

L13

str. Closca/Karadjic

-

534

Zalău

L5

C.Bogdanestilor / Zalau

Lipsa peron betonat

535

Zalău

L5

C.Bogdanestilor / Zalau

-


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-001352/27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.RE2019-002184 al Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun facem următoarele precizări:

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

În prezent operatorul serviciului de transport este Regia Autonomă de Transport Timișoara care a fost înființată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome si prin Decizia Nr. 99/29.01.1991, înregistrata la Camera de Comerț sub Nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4931-Transporturi.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 Regia Autonomă de Transport Timișoara s-a reorganizat în societate pe acțiuni, cu Acționar Unic Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea de S.C. SOCIETATEA De TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara blv. Dâmbovița nr.67 este o societate comercială pe acțiuni cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT), domeniul de activitate principal al societății este transportul urban, suburban și metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931 exercitând astfel un serviciu de interes public. Prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni, STPT și-a schimbat forma juridică .

Prin adresa CT2020-001352 din 03.04.2020 Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a solicitat efectuarea demersurilor pentru trecerea tuturor 536 de stații pentru transportul în comun în administrarea acestora.

Acestă solicitare este motivată de faptul că exploatarea stațiilor este făcută de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. care are obligația de a asigura și de a menține curățenia în stații și integritatea elementelor componente ale refugiilor. Având în vedere că aceste refugii pentru călători sunt vandalizate și deteriorate periodic și ținând cont de faptul că exploatarea stațiilor unde sunt montate aceste refugii pentru călători se face de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A, pentru o bună administrare și întreținere a acestora este necesară concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

Având în vedere faptul că refugiile pentru călătorii care folosesc mijloacele de transport în comun fac parte din domeniul public al Municipiului Timișoara și că dreptul de administrare asupra stațiilor a fost transmis Regiei Autonome de Transport Timișoara (actual Societatea de Transport Public Timisoara) prin HCL 51/2009 conform dispozițiilor Legii 215/2001 privind administrația publică locala, abrogate in prezent de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru o bună administrare și întreținere a stațiilor este necesară concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a stațiilor pentru transportul în comun, in temeiul dispozițiilor legale în vigoare si emiterea unei hotarari de Consiliu Local în acest sens.

Lista refugiilor pentru călătorii care folosesc mijloacele de transport în comun se regăsește în anexa la hotărăre .

Ordonanța de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome specifică la art.4, alin.(2) În capitalul social al societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se include bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, iar în alin. (3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăților comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare.

Prin Măsura 1.6 din Decizia nr.74/2014, Curtea de Conturi a României a solicitat luarea măsurilor referitoare la realizarea veniturilor aferente contractelor de asociere în sensul stabilirii și transmiterii acestora Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în vederea evidențierii și urmăririi acestora spre încasare. Acționarea pe căi legale în vederea intrării în proprietate a bunurilor de natură mijloace fixe și obiecte de inventar.

Raportul de evaluare nr.4018/2020 a fost întocmit de către SC FIDOX SRL Brașov pentru mijloacele fixe-refugii de călători în vederea concesionării prin atribuire directă către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Valoarea redevenței este de 174,00 lei/refugiu/an, conform Raportului de evaluare nr.4051/2020 întocmit de Sc FIDOX SRL Brașov.

În temeiul art. 315 referitor la atribuirea directă a unui contract de concesiune din Ordonanța de Urgență nr.57/2019-privind Codul Administartiv -Bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naționale, societățiilor naționale sau societățiilor aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea entitășiilor prevazute la art.303, alin.(3)-(5) care au fost înființate prin reorganizarea regiilor autonome și care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea respectivelor bunuri .

Responsabilitatea identificării corecte a imobilelor revine persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI.

În concluzie, propunem spre analiză și aprobare Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local .

DIRECTOR, Florin Răvășilă

ȘEF BIROU, Călin N.Pîrva


ÎNTOCMIT, Dumitrașcu Viorel


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-001352/27.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

1. Descrierea situației actuale:

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

În prezent operatorul serviciului de transport este Regia Autonomă de Transport Timișoara care a fost înființată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome si prin Decizia Nr. 99/29.01.1991, înregistrata la Camera de Comerț sub Nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4931-Transporturi.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 Regia Autonomă de Transport Timișoara s-a reorganizat în societate pe acțiuni, cu Acționar Unic Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea de S.C. SOCIETATEA De TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara blv. Dâmbovița nr.67 este o societate comercială pe acțiuni cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT), domeniul de activitate principal al societății este transportul urban, suburban și metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931 exercitând astfel un serviciu de interes public. Prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni, STPT și-a schimbat forma juridică .

Având în vedere adresa CT2020-001352 din 03.04.2020 prin care Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a solicitat efectuarea demersurilor pentru trecerea tuturor 536 de stații pentru transportul în comun în administrarea acestora.

2.Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Acestă solicitare este motivată de faptul că exploatarea stațiilor este făcută de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. care are obligația de a asigura și de a menține curățenia în stații și integritatea elementelor componente ale refugiilor. Având în vedere că aceste refugii pentru călători sunt vandalizate și deteriorate periodic și ținând cont de faptul că exploatarea stațiilor unde sunt montate aceste refugii pentru călători se face de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A, pentru o bună administrare și întreținere a acestora este necesară concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

Prin Măsura 1.6 din Decizia nr.74/2014, Curtea de Conturi a României a solicitat luarea măsurilor referitoare la realizarea veniturilor aferente contractelor de asociere în sensul stabilirii și transmiterii acestora Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în vederea evidențierii și urmăririi acestora spre încasare. Acționarea pe căi legale în vederea intrării în proprietate a bunurilor de natură mijloace fixe și obiecte de inventar.

 • 3. Alte informații:

Ordonanța de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome specifică la art.4, alin.(2) În capitalul social al societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se include bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, iar în alin. (3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăților comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare.

Raportul de evaluare nr.4018/2020 a fost întocmit de către SC FIDOX SRL Brașov pentru mijloacele fixe-refugii de călători în vederea concesionării prin atribuire directă către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

În temeiul art. 315 referitor la atribuirea directă a unui contract de concesiune din Ordonanța de Urgență nr.57/2019-privind Codul Administartiv -Bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naționale, societățiilor naționale sau societățiilor aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea entitășiilor prevazute la art.303, alin.(3)-(5) care au fost înființate prin reorganizarea regiilor autonome și care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea respectivelor bunuri .

 • 4. Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun .

PRIMAR,

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR, FLORIN RĂVĂȘILĂ


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-001352/27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.RE2019-002184 al Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun facem următoarele precizări:

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

În prezent operatorul serviciului de transport este Regia Autonomă de Transport Timișoara care a fost înființată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome si prin Decizia Nr. 99/29.01.1991, înregistrata la Camera de Comerț sub Nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4931-Transporturi.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 Regia Autonomă de Transport Timișoara s-a reorganizat în societate pe acțiuni, cu Acționar Unic Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea de S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara blv. Dâmbovița nr.67 este o societate comercială pe acțiuni cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT), domeniul de activitate principal al societății este transportul urban, suburban și metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931 exercitând astfel un serviciu de interes public. Prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni, STPT și-a schimbat forma juridică .

Prin adresa CT2020-001352 din 03.04.2020 Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a solicitat efectuarea demersurilor pentru trecerea tuturor 536 de stații pentru transportul în comun în administrarea acestora.

Acestă solicitare este motivată de faptul că exploatarea stațiilor este făcută de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. care are obligația de a asigura și de a menține curățenia în stații și integritatea elementelor componente ale refugiilor. Având în vedere că aceste refugii pentru călători sunt vandalizate și deteriorate periodic și ținând cont de faptul că exploatarea stațiilor unde sunt montate aceste refugii pentru călători se face de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A, pentru o bună administrare și întreținere a acestora este necesară concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

Având în vedere faptul că refugiile pentru călătorii care folosesc mijloacele de transport în comun fac parte din domeniul public al Municipiului Timișoara și că dreptul de administrare asupra stațiilor a fost transmis Regiei Autonome de Transport Timișoara (actual Societatea de Transport Public Timisoara) prin HCL 51/2009 conform dispozițiilor Legii 215/2001 privind administrația publică locala, abrogate in prezent de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru o bună administrare și întreținere a stațiilor este necesară concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a stațiilor pentru transportul în comun, in temeiul dispozițiilor legale în vigoare si emiterea unei hotarari de Consiliu Local în acest sens.

Lista refugiilor pentru călătorii care folosesc mijloacele de transport în comun se regăsește în anexa la hotărăre .

Ordonanța de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome specifică la art.4, alin.(2) În capitalul social al societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se include bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, iar în alin. (3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăților comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare.

Prin Măsura 1.6 din Decizia nr.74/2014, Curtea de Conturi a României a solicitat luarea măsurilor referitoare la realizarea veniturilor aferente contractelor de asociere în sensul stabilirii și transmiterii acestora Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în vederea evidențierii și urmăririi acestora spre încasare. Acționarea pe căi legale în vederea intrării în proprietate a bunurilor de natură mijloace fixe și obiecte de inventar.

Raportul de evaluare nr.4018/2020 a fost întocmit de către SC FIDOX SRL Brașov pentru mijloacele fixe-refugii de călători în vederea concesionării prin atribuire directă către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Valoarea redevenței este de 174,00 lei/refugiu/an, conform Raportului de evaluare nr.4051/2020 întocmit de SC FIDOX SRL Brașov.

În temeiul art. 315 referitor la atribuirea directă a unui contract de concesiune din Ordonanța de Urgență nr.57/2019-privind Codul Administartiv -Bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naționale, societățiilor naționale sau societățiilor aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea entitășiilor prevazute la art.303, alin.(3)-(5) care au fost înființate prin reorganizarea regiilor autonome și care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea respectivelor bunuri .

Responsabilitatea identificării corecte a imobilelor revine persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI.

În concluzie, propunem spre analiză și aprobare Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local .

DIRECTOR,

ȘEF BIROU, Călin N.Pîrva


Florin Răvășilă

ÎNTOCMIT,

Dumitrașcu Viorel


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-001352/27.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

1. Descrierea situației actuale:

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

În prezent operatorul serviciului de transport este Regia Autonomă de Transport Timișoara care a fost înființată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome si prin Decizia Nr. 99/29.01.1991, înregistrata la Camera de Comerț sub Nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4931-Transporturi.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 Regia Autonomă de Transport Timișoara s-a reorganizat în societate pe acțiuni, cu Acționar Unic Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea de S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara blv. Dâmbovița nr.67 este o societate comercială pe acțiuni cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT), domeniul de activitate principal al societății este transportul urban, suburban și metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931 exercitând astfel un serviciu de interes public. Prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni, STPT și-a schimbat forma juridică .

Având în vedere adresa CT2020-001352 din 03.04.2020 prin care Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a solicitat efectuarea demersurilor pentru trecerea tuturor 536 de stații pentru transportul în comun în administrarea acestora.

2.Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Acestă solicitare este motivată de faptul că exploatarea stațiilor este făcută de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. care are obligația de a asigura și de a menține curățenia în stații și integritatea elementelor componente ale refugiilor. Având în vedere că aceste refugii pentru călători sunt vandalizate și deteriorate periodic și ținând cont de faptul că exploatarea stațiilor unde sunt montate aceste refugii pentru călători se face de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A, pentru o bună administrare și întreținere a acestora este necesară concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

Prin Măsura 1.6 din Decizia nr.74/2014, Curtea de Conturi a României a solicitat luarea măsurilor referitoare la realizarea veniturilor aferente contractelor de asociere în sensul stabilirii și transmiterii acestora Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în vederea evidențierii și urmăririi acestora spre încasare. Acționarea pe căi legale în vederea intrării în proprietate a bunurilor de natură mijloace fixe și obiecte de inventar.

 • 3 .Alte informații:

Ordonanța de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome specifică la art.4, alin.(2) În capitalul social al societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se include bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, iar în alin. (3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăților comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare.

Raportul de evaluare nr.4018/2020 a fost întocmit de către SC FIDOX SRL Brașov pentru mijloacele fixe-refugii de călători în vederea concesionării prin atribuire directă către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

În temeiul art. 315 referitor la atribuirea directă a unui contract de concesiune din Ordonanța de Urgență nr.57/2019-privind Codul Administartiv -Bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naționale, societățiilor naționale sau societățiilor aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea entitășiilor prevazute la art.303, alin.(3)-(5) care au fost înființate prin reorganizarea regiilor autonome și care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea respectivelor bunuri .

 • 4 .Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun .

PRIMAR,

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR,

FLORIN RĂVĂȘILĂ

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-001352/27.04.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

        Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

 

1.      Descrierea situației actuale:

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

În prezent operatorul serviciului de transport este Regia Autonomă de Transport Timişoara care a fost înfiinţată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice ca regii autonome si prin Decizia Nr. 99/29.01.1991, înregistrata la Camera de Comerţ sub Nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4931-Transporturi.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 Regia Autonomă de Transport Timișoara s-a reorganizat în societate pe acțiuni, cu Acționar Unic Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea de S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara blv. Dâmbovița nr.67 este o societate comercială pe acţiuni cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT), domeniul de activitate principal al societăţii este transportul urban, suburban şi metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931 exercitând astfel un serviciu de interes public. Prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni, STPT și-a schimbat forma juridică .

Având în vedere adresa CT2020-001352 din 03.04.2020  prin care Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a solicitat efectuarea demersurilor pentru trecerea tuturor 536 de stații pentru transportul în comun în administrarea acestora.

2.Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Acestă solicitare este motivată de faptul că exploatarea stațiilor este făcută de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. care are obligația de a asigura și de a menține curățenia în stații și integritatea elementelor componente ale refugiilor. Având în vedere că aceste refugii pentru călători sunt vandalizate şi deteriorate periodic şi ţinând cont de faptul că  exploatarea staţiilor unde sunt montate aceste refugii pentru călători se face de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A, pentru o bună administrare şi întreţinere a acestora este necesară

concesionarea  prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

Prin Măsura 1.6 din Decizia nr.74/2014, Curtea de Conturi a României a solicitat luarea măsurilor referitoare la realizarea veniturilor aferente contractelor de asociere în sensul stabilirii și transmiterii acestora Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în vederea evidențierii și urmăririi acestora spre încasare. Acționarea pe căi legale în vederea intrării în proprietate a bunurilor de natură mijloace fixe și obiecte de inventar.

3.Alte informații:

Ordonanța de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome specifică la art.4, alin.(2) În capitalul social al societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se include bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, iar în alin. (3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăților comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare.

Raportul de evaluare nr.4018/2020 a fost întocmit de către SC FIDOX SRL Brașov pentru mijloacele fixe-refugii de călători în vederea concesionării prin atribuire directă către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

În temeiul art. 315 referitor la atribuirea directă a unui contract de concesiune din Ordonanța de Urgență nr.57/2019-privind Codul Administartiv –Bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naționale, societățiilor naționale sau societățiilor aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea entitășiilor prevazute la art.303, alin.(3)-(5) care au fost înființate prin reorganizarea regiilor autonome și care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea respectivelor bunuri .

4.Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun .

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                                           VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                                                                              FARKAS IMRE

 

 

 

 

                                                                                                            DIRECTOR,

                                                                                                            FLORIN RĂVĂŞILĂ

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-001352/27.04.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

        Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

 

                 Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.RE2019-002184 al Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun facem următoarele precizări:

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

În prezent operatorul serviciului de transport este Regia Autonomă de Transport Timişoara care a fost înfiinţată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice ca regii autonome si prin Decizia Nr. 99/29.01.1991, înregistrata la Camera de Comerţ sub Nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4931-Transporturi.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 Regia Autonomă de Transport Timișoara s-a reorganizat în societate pe acțiuni, cu Acționar Unic Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea de S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara blv. Dâmbovița nr.67 este o societate comercială pe acţiuni cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT), domeniul de activitate principal al societăţii este transportul urban, suburban şi metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931 exercitând astfel un serviciu de interes public. Prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni, STPT și-a schimbat forma juridică .

Prin adresa CT2020-001352 din 03.04.2020 Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a solicitat efectuarea demersurilor pentru trecerea tuturor 536 de stații pentru transportul în comun în administrarea acestora.

Acestă solicitare este motivată de faptul că exploatarea stațiilor este făcută de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. care are obligația de a asigura și de a menține curățenia în stații și integritatea elementelor componente ale refugiilor. Având în vedere că aceste refugii pentru călători sunt vandalizate şi deteriorate periodic şi ţinând cont de faptul că  exploatarea staţiilor unde sunt montate aceste refugii pentru călători se face de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A, pentru o bună administrare şi întreţinere a acestora este necesară

concesionarea  prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

Având în vedere faptul că refugiile pentru călătorii care folosesc mijloacele de transport în comun fac parte din domeniul public al Municipiului Timișoara și că dreptul de administrare asupra stațiilor a fost transmis Regiei Autonome de Transport Timișoara (actual Societatea de Transport Public Timisoara) prin HCL 51/2009 conform dispozițiilor Legii 215/2001 privind administrația publică locala, abrogate in prezent de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru o bună administrare și întreținere a stațiilor este necesară concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a stațiilor pentru transportul în comun, in temeiul dispozițiilor legale în vigoare si emiterea unei hotarari de Consiliu Local în acest sens.

Lista refugiilor pentru călătorii care folosesc mijloacele de transport în comun se regăsește în anexa la hotărăre .

Ordonanța de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome specifică la art.4, alin.(2) În capitalul social al societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se include bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, iar în alin. (3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăților comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare.

Prin Măsura 1.6 din Decizia nr.74/2014, Curtea de Conturi a României a solicitat luarea măsurilor referitoare la realizarea veniturilor aferente contractelor de asociere în sensul stabilirii și transmiterii acestora Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în vederea evidențierii și urmăririi acestora spre încasare. Acționarea pe căi legale în vederea intrării în proprietate a bunurilor de natură mijloace fixe și obiecte de inventar.

Raportul de evaluare nr.4018/2020 a fost întocmit de către SC FIDOX SRL Brașov pentru mijloacele fixe-refugii de călători în vederea concesionării prin atribuire directă către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Valoarea redevenței este de 174,00 lei/refugiu/an, conform Raportului de evaluare nr.4051/2020 întocmit de SC FIDOX SRL Brașov.

În temeiul art. 315 referitor la atribuirea directă a unui contract de concesiune din Ordonanța de Urgență nr.57/2019-privind Codul Administartiv –Bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naționale, societățiilor naționale sau societățiilor aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea entitășiilor prevazute la art.303, alin.(3)-(5) care au fost înființate prin reorganizarea regiilor autonome și care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea respectivelor bunuri .

Responsabilitatea identificării corecte a imobilelor revine persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI.

În concluzie, propunem spre analiză și aprobare Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local .

 

DIRECTOR,                                                                                                   ȘEF BIROU,

Florin Răvășilă                                                                                                Călin N.Pîrva

 

 

                                                                                                                        ÎNTOCMIT,

                                                                                                                        Dumitrașcu Viorel