Hotărârea nr. 165/2020

165/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societatea de Transport Public Timişoara SA
Hotararea Consiliului Local 165/30.04.2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societatea de Transport Public Timişoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-8618/10.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-8618/10.04.2020 al Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-8618/10.04.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020-8618/10.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa Societăţii de Transport Public Timişoara SA cu nr. CDE2020-360/03.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 aprobat de către Consiliul de Administraţie al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA prin Decizia nr. 5/31.01.2020 şi Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 cu nr. 6641/19.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor a SC Societatea de Transport Public Timişoara SA nr. 1/18.03.2020;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) şi alin. 3), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii de Transport Public Timişoara SA, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi.
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Audit,
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii de Transport Public Timişoara SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE:MUNICIPIUL TIMIȘOARA Operatorul economic: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA Sediul/Adresa: TIMIȘOARA; BV. Dambovita NR.67

Cod unic de înregistrare: RO 2490570

ANEXA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N)

0

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

119.999.638

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

119.996.638

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

83.947.000

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

2

Venituri financiare

5

3.000

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

118.775.745

1

Cheltuieli de exploatare,( R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

117.970.745

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

30.652.000

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

1.830.000

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17), din care:

10

79.868.745

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

76.407.050

C1

ch. cu salariile

12

70.802.000

C2

bonusuri

13

5.605.050

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

200.000

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

15

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

700.280

C5

cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

17

2.561.415

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

5.620.000

2

Cheltuieli financiare

19

805.000

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

1.223.893

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

467.823

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

0

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

0

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAISUS

25

0

V

PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

756.070

1

Rezerve legale

27

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

756.070

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0

32

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0

a)

cheltuieli materiale

41

0

b)

cheltuieli cu salariile

42

0

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0

e)

alte cheltuieli

45

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

9.318.442

1

Alocații de la buget

47

0

2

Surse proprii

48

3.508.312

3

Surse atrase( credite pt.investitii)

5.810.130

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

9.318.442

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

1.179

2

Nr. mediu de salariați total

51

1.098

3

Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)

52

5.666

4

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2)

53

5.666

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

109.287

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

55

32.832

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

57

990

9

Plăți restante

58

21.000.000

10

Creanțe restante

59

8.100.000

DIRECTOR GENERAL D.D.P.P.R.U, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU TRANSPORT, ADRIAN COLOJOARĂ


ROMÂNIA


MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-8618/10.04.2020

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC Societatea de Transport Public Timișoara SA

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-8618/10.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC Societatea de Transport Public Timișoara SA, facem următoarele precizări:

Prin adresa cu nr. CDE2020-360/03.04.2020 SC Societatea de Transport Public Timișoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2020 al SC Societatea de Transport Public Timișoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație al STPT prin Decizia nr. 5/31.01.2020 și de către Adunarea Generală a Asociaților prin Hotărârea nr.1/18.03.2020.

În proiecția bugetului pe anul 2020 și estimările pentru anul 2021 și 2022, s-a ținut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare (O.G.26/2013 privind întărirea dișciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă; prevederilor proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 3818/2019 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de muncă în vigoare, etc.)

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2020, s-au avut în vedere și prevederi ale hotărârilor emise de Consiliul local și anume:

-Hotărârea Consiliului Local 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni, modificată prin HCL nr.370/06.07.2018;

-Hotărârea Consiliului Local de aprobare a Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin HCL 192/2012 cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local 108/27.03.2012-privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timișoara;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 349/18.07.2014 prin care se dă în administrarea RATT sistemul intermodal de transport cu biciclete, precum și HCL 260/26.05.2015 de dare în administrare a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega.

-Hotărârea Consiliului Local 377/17.07.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului “Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara”, precum și aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru sărbători;

De asemenea, la estimarea indicatorilor pe anul 2020 s-au avut în vedere Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor: Hotărârea AGA nr.6/22.01.2019 pentru stabilirea indemnizatiei administratorilor neexecutivi, Hotararea nr.3/18.03.2020 de aprobare a Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare al Societatii de Transport Public Timisoara si alte hotarari emise de AGA si Consiliului de Administratie.

Fundamentarea nivelului indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, a urmărit asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât și în structură, pe fiecare categorie de venituri și cheltuieli, pentru realizarea obiectivele generale ale societății și anume :

 • >     generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți,

 • >     diminuarea datoriilor restante;

 • >     onorarea obligațiilor și angajamentelor asumate, precum și reducerea volumului creanțelor restante.

Propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020 s-a efectuat pe baza principiului continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor necesare finanțării întregii activități.

Indicatorii valorici propuși în BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2020

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 s-au avut în vedere următoarele elemente:

 • - nivelul mediu al veniturilor obținute din prestațiile prevazute a fi effectuate in 2020 din incasari proprii;

 • - estimarea veniturilor din subventii reprezentand diferentele de tarif si compensația la cheltuieli pentru realizarea obligatiei de serviciu public de transport,pentru facilitatile acordate unor categorii de catateni si compensatia la transport public, inclusiv transportul școlar, compensația la transportul intermodal cu biciclete si cel naval;

 • - veniturile aferente serviciului de iluminat public delegate societatii;

 • - prețurile estimate în 2020 la energia electrică și combustibil;

 • - estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurările, pentru toate mijloacele de transport și activele utilizate în cele 5 moduri de transport (tramvaie, troleibuze, autobuze, biciclete, naval), si cel aferent iluminatului public ;

 • - estimarea cheltuielilor cu iluminatul public, inclusiv cel festiv;

 • - numărul mediu de personal prognozat la finele anului 2020 este de 1179 salariați, conform organigramei si statului de functiuni aprobat de AGA.

Cap.I. VENITURI TOTALE

Veniturile societății sunt realizate în principal din veniturile aferente prestării serviciului de transport public integrat, efectuat de societate în calitate de operator autorizat de transport public, care cuprinde următoarele sisteme de transport:

-sistemul de transport cu tramvaie;

-sistemul de transport cu troleibuze;

-sistemul de transport cu autobuze;

-sistemul de transport metropolitan cu autobuze și troleibuze;

-sistemul intermodal de transport cu biciclete;

-sistemul de transport naval pe canalul Bega;

-sistemul de transport școlar;

La aceste venituri mai adăugăm și veniturile aferente serviciului de iluminat public, inclusiv cel festiv, activitate delegată societății.

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în BVC pentru anul 2020 au fost fundamentate ținând cont de obligațiile de transport transmise de autoritățiile publice (Municipiul Timișoara și administrațiile publice membre ale SMTT), de tarifele la transport actuale și cele propuse a se ajusta, de compensațiile financiare pentru acoperirea costurilor operaționale înregistrate generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciul public și a diferențelor de tarif acordate prin Protocolul încheiat cu Municipiul Timișoara.

Veniturile totale prognozate pentru anul 2020 sunt de 119.999.638 lei.

 • 1. Venituri din exploatare în sumă de 119.996.638 lei, se compun în principal din:

-veniturile din încasări realizate din vânzarea de titluri de călătorie și alte tarife în urma prestări de servicii de transport public, previzionate la nivelul 31.400.000 lei.

-venituri din activitatea de iluminat public si festiv, în valoare de 2.364.950 lei;

-venituri din alte servicii prestate, altele decât din activitatea de transport (ITP, închirieri spații reclamă, închirieri mijloace de transport, închirieri spații, închiriere utilaje, lucrări terți, avize, etc) au fost preconizate a fi realizate în suma de 2.000.000 lei;

-venituri din diferențe de tarif la transport și compensație la cheltuielile de transport alocate din bugetul local în suma de 83.947.000 lei, pentru facilități acordate unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara, compensație la cheltuieli pentru asigurarea functionalității sistemelor de transport intermodal cu biciclete, transport naval.

La alocarea în bugetul local a sumelor aferente transportului în comun pe lângă sumele de mai sus, se vor avea în vedere și TVA aferentă reducerilor și gratuităților, precum și sumele aferente transportului metropolitan (cu troleibuze și autobuze) estimate la suma de 6.012.000 lei pentru anul 2020, precum și a sumelor în sold din 2019.

-alte venituri din exploatare în sumă 284.688.000 lei, reprezentând în principal venituri din subvenții pentru investiții, reprezentând reluarea la venituri a amortizări mijloacelor fixe achiziționate din alocații bugetare din perioadele anterioare (troleibuze), precum și a celor primite sau dobândite cu titlu gratuit (donații, plusuri de inventar), venituri din producția de imobilizări, precum și alte venituri.

 • 2. Veniturile financiare, au o valoare foarte mică și sunt programate la valoarea de 3000 lei și reprezintă venituri din dobânzi aferente disponibilităților în bănci și venituri din diferențe de curs din activitatea curentă.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE

În propunerea de BVC pe anul 2020, volumul cheltuielilor a fost dimensionat în funcție de veniturile programate a fi realizate, de cheltuielile necesare prestării serviciilor: cheltuieli de funcționare (cheltuieli cu combustibili și energie electric, cheltuieli de personal), pentru întreținerea și exploatarea infrastructurii de transport public (căile de rulare, rețele electrice, stații de transformare-redresare, dispecerate, depouri, sistemul de taxare, căi navigabile, etc) și a mijloacelor de transport public (tramvaie, troleibuze, autobuze, vaporete, biciclete) și cele aferente serviciului de iluminat public.

Structura și volumul cheltuielilor este influențată și de cheltuielile necesare respectării normelor tehnice specifice transporturilor, emise de autoritățile de licențiere/autorizare și de reglementare tehnică (ARR, RAR , AFER, ANRSC, autorități navale etc) privind:

 • a)    condițiile de exploatare a infrastructurii de transport și a mijloacelor de transport public aferente serviciului;

 • b)    siguranța circulației;

 • c)    securitatea și sănătatea calatorilor;

 • d)   condițiile de lucru la bordul mijloacelor de transport;

 • e)    protecția mediului.

Cheltuielile totale prognozate în anul 2020 sunt de 118.775.745 lei, cu următoarea structură:

 • l.Cheltuielile de exploatare de 117.970.745 lei, cuprind urmatoarele categorii de cheltuieli:

 • A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 30.652.000 lei formate din:

 • >     cheltuielile privind stocurile in cuantum de 24.230.000 lei care includ cheltuielile cu combustibilul și energia electrică, cheltuielile cu piesele de schimb și materialele necesare mentenanței și exploatării sistemelor de transport, cheltuieli cu obiectele de inventar,etc;

Pentru anul 2020 a fost estimată o creștere a acestor tipuri de cheltuieli de peste 15% față de cele realizate în 2019, ca urmare a creșterii volumului prestației de transport urban, a cresterii prețurilor și tarifelor la utilități dar și o creștere a cheltuielilor cu piesele de schimb ca urmare a cresterii gradului de uzură a infrastructurii și a mijloacelor de transport.

 • >     cheltuielile privind serviciile executate de terti, in suma de 3.200.000 lei, includ :

- cheltuielile și întreținerea și reparațiile efectuate la mijloacele de transport, utilaje, clădiri, refugii călători, bunuri aflate în propritatea societății sau date în administrare.

 • - cheltuieli cu primele de asigurare pentru mijloacele de transport și persoane, cheltuieli cu taxe poștale și cheltuielile cu telecomunicații mai mari decât în anul 2019 generate de extinderea rețelei de comunicații pentru asigurarea functionalității tuturor sistemelor de transport.

 • - cheltuieli cu deplasări în țară și străinătate,

 • - cheltuieli cu servicii de pază, a bunurilor și valorilor,

 • - de întreținere și funcționare a tehnicii de calcul,

 • - cheltuielile cu pregătirea profesională- pentru conducatori tramvai, troleibuz , autobuz și personalul necesar operării sistemului naval, conform programelor de pregatire profesionala anexa la CCM, etc.

De asemenea în această categorie sunt incluse serviciile cu colaboratorii și cheltuieli privind comisioanele și onorariile care cuprind: cheltuielile cu consultanta juridică și cheltuieli cu comisioanele achitate agenților economici care prestează servicii de vânzare bilete etc.

 • B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate estimate la nivelul de 1.830.000 lei, care cuprind: cheltuieli cu redevența, licențe, cheltuieli de autorizare, taxa de mediu, contribuția A.N.R.S.C, etc cheltuieli necesare asigurării respectării reglementărilor tehnice specifice precum și cheltuieli cu taxe și impozite: impozite și taxe locale pentru clădiri, mijloace de transport și alte impozite și taxe pentru bunurile aflate în patrimoniul societății sau date în administrare, alte impozite și taxe asimilate;

 • C. Cheltuieli cu personalul au fost previzionate avându-se în vedere următoarele:

 • -   drepturile de personal stabilite prin Contractul colectiv de munca incheiat cu reprezentantii salariatilor in temeiul prevederilor Codul muncii si a Legii dialogului social nr.62/2011;

 • - un numar de personal mediu prognozat si luat in calcul la estimarea cheltuielilir personal de 1098 salariati fata de numarul de posturi conform organigramei si statului de functii aprobat de 1179 salariati.

Cheltuielile cu personalul estimate a fi realizate în anul 2020 sunt prevăzute la suma totală de 79.868.745 lei, având următoarea componență:

C0.Cheltuieli de natură salarială cuprind cheltuielile cu salariile și bonusurile, estimate la nivelul de 76.407.050 lei, aferente unui numar de 1098 salariati, dupa cum urmeaza:

C1. Cheltuieli cu salariile în sumă totală de 70.802.000 lei, fundamentate placand de la de la numarul de salariati la 31.12.2019 de 1028 si numarul de personal estimate la finele anului 2020 de 1167, determinand un numar mediu total pentru 2020 de 1098 salariati;

 • - câstigului mediu brut lunar pe salariat calculate pe baza cheltuielilor de natura salariala planificat in anul 2019;

 • - cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferent creșterii nr.mediu de personal de la finele anului 2020 față de cel aprobat în 2019 dar neangajat, adica de la 993 salariați la 31.12.2019 la 1098 salariați în 2020.

 • - cu sumele reprezentand majorarea valorii tichetelor de masa ca urmare a modificarii prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora si a celor stabilite prin contractual colectiv de munca;

C2. Bonusuri

Au fost estimate ca bonusuri: reprezentând cheltuieli cu tichete de masă, cheltuieli sociale și alte cheltuieli conform CCM la suma 5.605.050 lei.

Cheltuielile sociale au fost determinate în conformitate cu limita prevăzută de art.25 alin 3 lit.b. din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, în limita unei cote de 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Au fost estimate cheltuieli cu tichete de masă pentru salariați la nivelul valorii nominale de 15,18 lei pe tichet/zi, prevăzut de legislația în vigoare, în valoare totală 3.850.000 lei (15,18 lei*21 zile * 1098 salariați *11 luni).

C3.Alte cheltuieli cu personalul a fost prevăzută suma de 200.000 lei pentru cheltuieli neprevăzute cu salarii compensatorii și alte cheltuieli cu drepturi cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești.

C4. Cheltuielile aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, au fost determinate pe baza prevederilor contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorului general.

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare totatal de 700.280 lei, au fost stabilite in conformitate cu cerintele OUG.109/2011, contractele de mandate in vigoare (director general si 8 membrii ai Consiliului de Administratie al STPT), astfel:

 • -  Director general: indemnizație fixă conform Hotărârii C.A. de 16.000 lei (9.360 lei net) si indemnizație variabilă in cuntumul a 3 indemnizații fixe in suma totală de 240.000 lei

 • -  Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, 8 membrii, avand o indemnizție fixă de 3.419 lei /luna/membru (2.000 lei net) si o indemnizație variabilă in cuantul a 3 indemnizații fixe, in total cheltuieli cu indemnizațiile membrilor C.A. de 410.280 lei.

 • -   Alte comisii si comitete, in care intră si secretariatul C.A. suma de 50.000 lei.

C5.Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator, au fost estimate la 2.561.415 lei, includ: contribuția asiguratorie de muncă (2.25%), contribuția pentru personal cu handicap neangajat de aproximativ 68.500 lei/luna.

 • D. Alte cheltuieli de exploatare, în sumă de 5.620.000 lei.

Au fost estimate cheltuieli cu majorări și penalități la bugetul general consolidat de 1.800.000 lei, reprezentând dobânda pe perioada eșalonării în anul 2020, conform ratelor din graficul de eșalonare stabilit prin Decizia 7884/19.06.2019 și accesorii datorate neplății la termen a obligațiilor curente și a ratelor de eșalonare, ca urmare lipsei disponibilitatilor.

În această grupă se includ cheltuielile cu amortizarea, cheltuieli privind activele imobilizate, ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, alte cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile cu amortizarea au fost estimate la 3.520.000 lei, reprezentand sursa proprie de finanțare a investițiilor.

 • 2. Cheltuieli financiare cheltuieli estimate în sumă de 805.000 lei, reprezentând cheltuieli cu dobânzile pentru credite pentru activitatea curentă și de investiții pentru completarea surselor de finantare a investițiilor, cheltuieli cu diferențe de curs aferente activității curente, etc.

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

La închiderea exercițiului financiar 2020, s-a estimat un profit brut de 1.223.893 lei, profit determinat pe baza cheltuielilor fundamentate mai sus și a veniturilor estimate a fi realizate în 2020 si un profit net de 756.070 lei.

La capitolul investiții au fost estimate ca surse de finanțare a investițiilor sursele proprii (amortizarea din care se scad reluarea pe venituri a amortizarii mijloacelor fixe achizitionate din alocatii bugetare) in valoare de 9.318.442 lei și diferenta din surse atrase, credite pentru investiții.

Investițiile având ca sursă de finanțare alocațiile bugetare vor fi prevăzute în Planul de dezvoltare anexa la bugetul local al Municipiului Timișoara.

Indicatorii de performanță programați prin Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 • 1. Numarul de posturi aprobat prin statul de funcții in 2020 este de 1179 salariați;

 • 2. Numărul mediu de salariați în 2020 este previzionat la 1.098 salariați;

 • 3.  Câștigul mediu brut lunar pe salariat calculat pe baza cheltuielilor cu salariile de 5.374 lei;

 • 4.  Câștigul mediu brut lunar pe salariat calculat pe baza cheltuielilor de natură salarială de 5.666 lei, include bonusurile ( tichetele de masa).

 • 5.  Indicatorul aferent productivității muncii în unități valorice în anul 2020 este prognozat la nivelul de 109.287 lei/persoană, calculat ca raport între veniturile totale din exploatare și numărul mediu de salariați previzionați pentru 2020. Productivitatea muncii determinate ca raport între veniturile din exploatare, care se diminuează cu sumele primite de la buget este de 32.832 lei/salariat.

 • 6.     Cheltuiala totală la 1.000 lei venituri totale pentru anul 2020 este de 990 lei, care asigură realizarea unui profit rezonabil.

 • 7.      Plățile restante au fost influentate de Decizia ICCJ 1944/16.06.2016 in litigiu cu ANAF . Menținerea eșalonării și respectarea graficului de plăți face parte din programul de reducere a plăților asumat de societate.

 • 8.     Creanțele restante programate pentru finele anului 2020 sunt de 8.100 mii lei, volum care depinde in mare masura de încasarea creantelor.

În cazuri justificate, cand are loc modificarea in cursul anului a indicatorilor economico-financiari aprobati, se va proceda la rectificare Bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile OG nr. 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC Societatea de Transport Public Timișoara SA.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER B.G.M.P.E., TEODORA GENTIMIR

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC Societatea de Transport Public Timișoara SA

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Prin adresa cu nr. CDE2020-360/03.04.2020, SC Societatea de Transport Public Timișoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2020 al SC Societatea de Transport Public Timișoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație al STPT prin Decizia nr. 5/31.01.2020 și de către Adunarea Generală a Asociaților prin Hotărârea nr. 1/18.03.2020.

În proiecția bugetului pe anul 2020 si estimarile pentru anul 2021 si 2022 s-a tinut cont de principalele prevederi ale actelor normative in vigoare (O.G.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa; prevederile Legii nr. 5/ 2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 3818/2019 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de munca in vigoare etc).

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2020 s-au avut in vedere si prevederi ale hotararilor emise de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Fundamentarea nivelului indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a urmărit asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât și în structură, pe fiecare categorie de venituri și cheltuieli, pentru realizarea obiectivele generale ale societății și anume :

 • >     generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți,

 • >     diminuarea datoriilor restante;

 • >     onorarea obligațiilor și angajamentelor asumate, precum și reducerea volumului creanțelor restante.

Propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020 s-a efectuat pe baza principiului continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor necesare finanțării întregii activități.

 • 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC Societatea de Transport Public Timișoara SA.

PRIMAR,                            DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

NICOLAE ROBU                             CULIȚĂ CHIȘ