Hotărârea nr. 164/2020

164/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA
Hotararea Consiliului Local 164/30.04.2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-9287/27.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9287/27.04.2020 al Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-9287/27.04.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020-9287/27.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa Societăţii de Transport Public Timişoara SA cu nr. CDE2020- 447/27.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA nr. 13/27.04.2020;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) şi alin. 3), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE:MUNICIPIUL TIMIȘOARA Operatorul economic: SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA Sediul/Adresa: TIMIȘOARA; STR. ETERNITĂȚII NR. 45

Cod unic de înregistrare: RO 3286536

ANEXA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2019

Realizat 2019

Propuneri 2020

0

1

2

3

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

56000

60511

62024

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

55850

60358

61867

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

150

153

157

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

52846

57443

58879

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

52472

57013

58438

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

22481

28367

28587

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

524

858

879

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

25393

23952

25040

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

23538

21944

22945

C1

ch. cu salariile

13

23538

21886

22884

C2

bonusuri

14

58

61

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

1295

1265

1297

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

560

743

798

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4074

3836

3932

2

Cheltuieli financiare

20

374

430

441

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3154

3068

3145

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

505

490

502

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2649

2578

2643

1

Rezerve legale

25

132

124

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

254

260

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

2517

2200

2383

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

2000

2050

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

2517

200

333

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

7173

4636

4752

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

7173

7425

7611

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

370

388

398

2

Nr. mediu de salariați total

49

365

399

407

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu personalul

50

5797

5002

5127

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

51

5374

4583

4698

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

153

151

152

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

153

151

152

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

55

944

949

949

9

Plăți restante

56

0

0

0

10

Creanțe restante

57

DIRECTOR GENERAL D.D.P.P.R.U, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.C.A.A,

IOAN GANCIOV


ROMÂNIA


MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-9287/27.04.2020

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-9287/27.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA, facem următoarele precizări:

Prin adresa cu nr. CDE2020-447/27.04.2020 Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2020 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 13/27.04.2020.

În proiecția bugetului pe anul 2020 și estimările pentru anul 2021 și 2022, s-a ținut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare (O.G. 26/2013 privind întărirea dișciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară; OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă; prevederilor proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 3818/2019 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de muncă în vigoare, etc.).

În conformitate cu prevederile OMFP 3818/2019, operatorii economici prevăzuți în Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, vor întocmi formularul de buget de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia potrivit prevederilor acestuia.

Potrivit art. 4 alin. (1) din OG nr. 26/2013, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

 • a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

 • b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau instituțiile publice centrale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și, prin excepție de la prevederile art. 1 lit. a), pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. a) al căror număr mediu de personal realizat în anul precedent este mai mic sau egal cu 50 de persoane;

 • c) prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

 • d) prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor sau, după caz, a Consiliului de administrație, potrivit legii, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, sau în cazul operatorilor economici ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piața reglementată și filialelor acestora.

Fundamentarea nivelului indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a urmărit asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât și în structură, pe fiecare categorie de venituri și cheltuieli, pentru realizarea obiectivele generale ale societății și anume:

 • >     generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți,

 • >     onorarea obligațiilor și angajamentelor asumate, precum și reducerea volumului creanțelor restante.

Propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020 s-a efectuat pe baza principiului continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor necesare finanțării întregii activități.

În cazuri justificate, cand are loc modificarea in cursul anului a indicatorilor economico-financiari aprobati, se va proceda la rectificare Bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile OG nr. 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA.

DIRECTOR GENERAL, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A, IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU D.P.P., VASILE OLAR


ȘEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-9287/27.04.2020

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Prin adresa cu nr. CDE2020-447/27.04.2020 Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2020 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 13/27.04.2020.

În proiecția bugetului pe anul 2020 si estimarile pentru anul 2021 si 2022 s-a tinut cont de principalele prevederi ale actelor normative in vigoare (O.G.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa; prevederile Legii nr. 5/ 2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 3818/2019 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de munca in vigoare etc).

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Fundamentarea nivelului indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a urmărit asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât și în structură, pe fiecare categorie de venituri și cheltuieli, pentru realizarea obiectivele generale ale societății și anume:

 • >     generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți,

 • >     onorarea obligațiilor și angajamentelor asumate, precum și reducerea volumului creanțelor restante.

Propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020 s-a efectuat pe baza principiului continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor necesare finanțării întregii activități.

 • 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U, CULIȚĂ CHIȘ

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE LOCALE:MUNICIPIUL TIMISOARA

 

Operatorul economic: SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA

 

Sediul/Adresa: TIMISOARA; STR. ETERNITĂŢII  NR. 45

 

Cod unic de înregistrare: RO 3286536

 

              ANEXA

 

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI 

 

PE  ANUL  2020

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2019

Realizat 2019

Propuneri 2020

0

1

2

3

6

7

8

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

56000

60511

62024

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

55850

60358

61867

 

 

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

 

2

 

Venituri financiare

5

150

153

157

3

 

Venituri extraordinare

6

 

 

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

52846

57443

58879

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

52472

57013

58438

 

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

22481

28367

28587

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

524

858

879

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

25393

23952

25040

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

23538

21944

22945

C1

ch. cu salariile

13

23538

21886

22884

C2

bonusuri

14

 

58

61

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

1295

1265

1297

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

560

743

798

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4074

3836

3932

2

 

Cheltuieli financiare

20

374

430

441

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

 

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3154

3068

3145

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

505

490

502

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2649

2578

2643

 

1

 

Rezerve legale

25

132

124

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

 

254

260

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

2517

2200

2383

7

 

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

2000

2050

 

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

2517

200

333

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

 

 

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

 

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

7173

4636

4752

 

1

 

Alocații de la buget

44

 

 

 

 

 

 

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

 

 

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

7173

7425

7611

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

370

388

398

2

 

Nr. mediu de salariați total

49

365

399

407

3

 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu personalul

50

5797

5002

5127

4

 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

51

5374

4583

4698

5

 

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

153

151

152

6

 

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

153

151

152

7

 

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

 

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

55

944

949

949

9

 

Plăți restante

56

0

0

0

10

 

Creanțe restante

57

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL D.D.P.P.R.U,

 

 ŞEF SERVICIU D.P.C.A.A,

CULIŢĂ   CHIŞ

 

IOAN GANCIOV

 

ROMÂNIA

MUNICIPIULUI  TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-9287/27.04.2020          

TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. SC2020-9287/27.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA,  facem următoarele precizări:

            Prin adresa cu nr. CDE2020-447/27.04.2020 Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 13/27.04.2020.

            În proiecţia bugetului pe anul 2020 şi estimările pentru anul 2021 şi 2022, s-a ţinut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare (O.G. 26/2013 privind întărirea dişciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară; OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă; prevederilor  proiectului legii  bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 3818/2019 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de muncă în vigoare, etc.).

            În conformitate cu prevederile OMFP 3818/2019, operatorii economici prevăzuţi în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor întocmi formularul de buget de venituri şi cheltuieli şi anexele de fundamentare a acestuia potrivit prevederilor acestuia.

            Potrivit art. 4  alin. (1) din OG nr. 26/2013, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, iniţiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) şi b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi ulterior de către Ministerul Finanţelor Publice;

b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau instituţiile publice centrale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, precum şi, prin excepţie de la prevederile art. 1 lit. a), pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. a) al căror număr mediu de personal realizat în anul precedent este mai mic sau egal cu 50 de persoane;

c) prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituţiile publice locale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară.

d) prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a Consiliului de administraţie, potrivit legii, în cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale au participaţii la capitalul social al operatorilor economici şi au delegat atribuţiile unor asociaţii pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, sau în cazul operatorilor economici ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată şi filialelor acestora.

            Fundamentarea nivelului indicatorilor din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 a urmărit asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât şi în structură, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli, pentru realizarea obiectivele generale ale societăţii şi anume:

Ø    generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi,

Ø    onorarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate, precum şi reducerea volumului creanţelor restante.

            Propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 s-a efectuat pe baza principiului  continuităţii activităţii, în condiţii de eficienţă economică în dimensionarea resurselor necesare finanţării întregii activităţi.

În cazuri justificate, cand are loc modificarea in cursul anului a indicatorilor economico- financiari aprobati, se va proceda la rectificare Bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile OG nr. 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

CULIȚĂ CHIȘ

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A,

ŞEF BIROU D.P.P.,

IOAN GANCIOV

VASILE OLAR

 

 

 

 

ȘEF BIROU G.M.P.E.,

 

NASTASIA POP

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

SC2020-9287/27.04.2020

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA

 

 

1.       Descrierea situatiei actuale

            Prin adresa cu nr. CDE2020-447/27.04.2020 Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 13/27.04.2020.

            În proiecţia bugetului pe anul 2020 si estimarile pentru anul  2021 si 2022 s-a tinut cont de principalele prevederi ale actelor normative in vigoare (O.G.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa; prevederile Legii nr. 5/ 2020 a  bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 3818/2019 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de munca  in vigoare etc).

 1. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

            Fundamentarea nivelului indicatorilor din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 a urmărit asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât şi în structură, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli, pentru realizarea obiectivele generale ale societăţii şi anume:

Ø    generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi,

Ø    onorarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate, precum şi reducerea volumului creanţelor restante.

            Propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 s-a efectuat pe baza principiului  continuităţii activităţii, în condiţii de eficienţă economică în dimensionarea resurselor necesare finanţării întregii activităţi.

3.      Concluzii

Consider necesar și oportun  aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA.

 

 

PRIMAR,

 

DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U,

NICOLAE ROBU

 

CULIŢĂ CHIŞ