Hotărârea nr. 163/2020

163/30.04.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila"
Hotararea Consiliului Local 163/30.04.2020
Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-7801/27.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-7800 din data de 27.03.2020 al Biroului de Constructii Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-7800/27.03.2020;
Având în vedere adresa Directiei Economice nr. SC2020-4890/25.02.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Fisa Tehnica nr. 10/11.03.2020 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având în vedere Programul de Dezvoltare 2020-investitii, cap.66.02.06 Sanatate;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art., 129 alin. (2), lit.b) si d), alin. (4), lit. d) si e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) si alin. (3) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza DALI pentru obiectivul "DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila".

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici a investitiei faza DALI pentru obiectivul "DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila-conform Anexei 1 la prezenta hotarare

Art. 3: Se aproba descrierea sumara a investitiei faza DALI pentru obiectivul "DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila-conform Anexei 2 la prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul de Constructii Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Scoli, Spitale, Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2020- 4890/25.02.2020

Către,

BIROUL CONSTRUCȚII INSTALAȚII

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2020 - 4890/25.02.2020, 30061/22.11.2019, Privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “DALI+PT+DTAC, Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice la data prezentei, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul de investiții.

Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timișoara, defalcata pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.


OMIC


ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020- 7800/27.03.2020


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC

22.04.2020

AVIZ la Raportul de specialitate privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “DALI+PT+DTAC, Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L.

Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila prin care se propune realizarea investiției si aprobarea devizului general in valoare de 4.868.664,37 lei (TVA inclus).

Astfel s- a încheiat Contractul de prestări servicii de proiectare nr.45/16.04.2019 cu operatorul economic GRAPHIC SPACE SRL, avand ca obiect realizarea documentației pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila. Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, Piața Regina Maria, nr. 2. Amplasamentul se găsește în subzona pentru instituții publice și servicii de interes general. Teren cu construcții, în suprafață de 8116 mp. Pe terenul studiat se găsesc mai multe clădiri în care funcționează secții ale Spitalului Clinic de Urgențe Pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara.

Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a clădirilor de pe teren din punct de vedere al siguranței la foc si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

Nerealizarea lucrărilor de intervenție va avea ca efect imediat, imposibilitatea obținerii Autorizației de funcționare ISU a Spitalului Clinic de Urgente Pentru Copii „Louis Țurcanu”, spital care in prezent funcționează fara Autorizație de funcționare ISU.

Prin realizarea acestei investiții se propune realizarea tuturor cerințelor de conformare a tuturor imobilelor din incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS ȚURCANU, TIMIȘOARA, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu.

Din punct de vedere al instalațiilor de stingere a incendiului, pentru a satisface cerința de siguranța in exploatare se propune reabilitarea in întregime a rețelei de hidranti exteriori. Deoarece in incinta spitalului exista o zona dedicata pentru rezerva de apa si casa pompelor aferenta, prin prezentul proiect se propun lucrări de reabilitare a acestor spatii si utilizarea lor in vedera realizări rezervei de apa pentru stingerea incendiului si alimentarea cu apa a spitalului pentru consum menajer. Se propune astfel realizarea unui rezervor metalic supateran situat pe poziția actuala a bazinului de apa. Statia de pompare pentru apa de incendiu si consum menajer, amplasata langa rezervor va fi dotata cu doua grupuri de pompare, un grup de pompare pentru hidranti exteriori/ interiori dotat si cu pompa pilot, avand inclusiv un vas de expansiune si un grup de pompare pentru alimenatrea cu apa potabila din interiorul clădiri CIO. încăperea in care se găsesc pompele de inccdiu se va prevade cu iluminat de siguranța pentru intervenții. Grupul de pompare pentru hidranti exteriori si interiori va fi propus cu racordare indirecta, compus din 3 pompe centrifuge, de inalta presiune.

Se propune realizarea unei instalații de detecție si alarmare, conform scenariului de siguranța la foc avizat; extinderea instalației de iluminat de siguranța in toate spatiile, unde este necesar, conform scenariului de siguranța la foc avizat si a normativelor NP 061-2002- Normativ pentru proiectarea și execuția sistemelor de iluminat artificial in clădiri, NP 015-1997 - Normativ privind proiectarea si verificarea construcțiilor spitalicești si a instalațiilor aferente acestora.

Totodată se propun lucrări de intervenție punctuale asupra cailor de evacuare existente care in prezent nu îndeplinesc normele de siguranța la foc, unde este cazul montarea/ dotarea ușilor aflate pe caile de evacuare cu braț hidraulic sau mâner antipanica, conform scenariului de securitate la foc avizat. Ușile propuse vr fi montate cu sensul de deschidere spre direcția cea mai rapida de evacuare conform normelor in vigoare. Pe zonele in care pereții de compartimentare intre funcțiuni si coridoare sau funcțiuni si casa de scara nu respecta rezistenta la foc normata aceștia vor fi modificați pentru a fi aduși la rezista la foc necesara, conform NP-118/99.

Având in vedere Avizul cu nr. 10/11.03.2020 din cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare si avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții si reparații capitale „DALI Documentație petru avizare si autorizare 1SU, lucrări de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu”(pentru Spitalul Clinin de Urgenta LOUIS TURCANU, fiind condiționat de corelarea documentației in conformitate cu condițiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei.

în conformitate cu prevederile OUG 57/2019privind Codul administrativ :

Art. 129, al.(2), lit.b), al.4 lit.d) si e)

(2)Consiliid local exercită următoarele categorii de atribuții:

b)atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

(4) In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) Ut. b), consiliul local:

 • d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

 • e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

Articolul 196-Tipurile de acte administrative

(1) In exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:

ajconsiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020- 7800/27.03.2020 privind aprobarea privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “DALI+PT+DTAC, Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “DALI+PT+DTAC, Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara, reglementat de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, CRISTINA BOZAN

MUNICIPIUL TIMIȘOARA COMISIA TEHNICO-ECONOMICĂ

NR. 10/11.03.2020

FIȘA TEHNICĂ

de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții

 • 1. Elemente de identificare a obiectivului de investiții

1 .DENUMIRE; ” Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu”(pentru Spitalul Clinic de Urgență „LOUIS TURCANU”)

 • 2. AMPLASAMENT: Municipiul Timișoara, str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila

 • 3. BENEFICIAR: Municipiul Timișoara

 • 4. FAZA: „SF”

 • 5. DOCUMENTAȚIA : NR. 58-187/2019

 • 6. ELABORATOR: S.C. GRAFIC SPACE S.R.L. Timișoara

ILCARACTERISTICILE PRINCIPALE ale obiectivului de investiții’.

 • a. Valoarea totala a investitiei(T.V.A. inclus) =4.868.664,37 lei din care C.+M.(T.V.A.inclus) = 3.806.686,19 lei

 • b. Durata de realizare a lucrărilor : 18 luni

 • c. Statutul juridic: domeniu public Municipiul Timișoara

 • d. Capacități (în unități fizice și valorice):

Indici urbanistici generali- existent

S teren=8116 mp (conform C.F.)

Ac existenta totala pe teren =3507,45 mp

Ad existenta totala pe teren =17031,50 mp

Indici urbanistici generali- propus

Ac propus total pe teren =3511,45 mp

Ad propus total pe teren =18273,31 mp

Volumul si regimul de inaltime - compartimentul 1-25919m3/D+P+3E+M

Compartimentul II-38525m3/D+P+6E

 • e. Surse de finanțare: Bugetul local al Municipiului Timișoara

III.CONSTATĂRILE COMISIEI: Prezentul aviz se referă doar la clădirea CI - PEDIATRIE

V.RECOMANDĂRILE COMISIEI:

BIROUL CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII va urmări corelarea documentației în conformitate cu condițiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei.

PRENUME, NUME

FUNCȚIA

PUNCT DE VEDERE - DA sau NU -

SEMNĂTURĂ

PREȘEDINTE COMISIE:

f' i \ A

NICOLAE ROBU

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

\ kv

MU—-

CV"4     L—-

MEMBRI:

IOAN GANCIOV

Șef Serviciu D.P.P.C.A.A.

Observații:

IOAN ZUBAȘCU

Sef Serviciu Energetic si

Monitorizarea Servicii de

Utilitati Publice

Observații:

ADRIAN COLOJOARĂ

Șef Serviciu Transport

U c

A

_ JL

Observații:

GABRIELA BORCSI

Sef Serviciu Certificări și

Autorizări

Observații:

DOINA PURDEA

Șef Birou Banca de Date Urbane

Observații:

VASILE OLAR

Sef Birou Drumuri Poduri si

Parcaje

Observații:                                                                         / F

*__________ ____________ '

NASTASIA POP

Șef Birou GMPE

M

Observații:

—’l

fi

RAMONA RADU

Șef Serviciu Buget

CM

Observații:

Specialist in domeniu

Observații:

aviz Favorabil / aviz condiționat / se-respinge

BIROUL CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII va urmări corelarea documentației în conformitate cu condițiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei.

Secretar CTE

Dodea CârmeROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. Jc          ■ T-Țb/ /z!./-"Lj

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlu!proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind

Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “DALI+PT+DTAC, Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila,

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.  Descrierea situației actuale

Biroul Constructii-Instalatii a încheiat Contractul de prestări servicii de proiectare nr.45/16.04.2019 cu operatorul economic GRAPHIC SPACE SRL, avand ca obiect realizarea documentației pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila.

Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, Piața Regina Maria, nr. 2. Amplasamentul se găsește în subzona pentru instituții publice și servicii de interes general. Teren cu construcții, în suprafață de 8116 mp.

Pe terenul studiat se găsesc mai multe clădiri în care funcționează secții ale Spitalului Clinic de Urgențe Pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a clădirii lor de pe teren din punct de vedere al siguranței la foc si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

Nerealizarea lucrărilor de intervenție va avea ca efect imediat, imposibilitatea obținerii Autorizației de funcționare ISU a Spitalului Clinic de Urgente Pentru CopiiLouis Țurcanu”, spital care in prezent funcționează tara Autorizație de funcționare ISU.

Obiectiv General: Conformarea a tuturor corpurilor de clădire ale Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii „Louis Țurcanu”, Timișoara in vederea autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Prin realizarea acestei investiții se propune realizarea tuturor cerințelor de conformare a tuturor imobilelor din incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS ȚURCANU, TIMIȘOARA, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu.

Din punct de vedere al instalațiilor de stingere a incendiului, pentru a satisface cerința de siguranța in exploatare se propune reabilitarea in întregime a rețelei de hidranti exteriori. Se va realiza astfel o rețea exterioara de 7 hidranti pentru stingerea incendiilor (patru hidranti supraterani existenti si trei hidranti subterani propuși).

Deoarece in incinta spitalului exista o zona dedicata pentru rezerva de apa si casa pompelor aferenta, prin prezentul proiect se propun lucrări de reabilitare a acestor spatii si utilizarea lor in vedera realizări rezervei de apa pentru stingerea incendiului si alimentarea cu

apa a spitalului pentru consum menajer. Se propune astfel realizarea unui rezervor metalic supateran situat pe poziția actuala a bazinului de apa.

Statia de pompare pentru apa de incendiu si consum menajer, amplasata langa rezervor va fi dotata cu doua grupuri de pompare, un grup de pompare pentru hidranti exteriori/ interiori dotat si cu pompa pilot, avand inclusiv un vas de expansiune si un grup de pompare pentru alimenatrea cu apa potabila din interiorul clădiri CIO. încăperea in care se găsesc pompele de incediu se va prevade cu iluminat de siguranța pentru intervenții. Grupul de pompare pentru hidranti exteriori si interiori va fi propus cu racordare indirecta, compus din 3 pompe centrifuge, de inalta presiune.

Pentru a putea asigura debitul necesar stingerii incendiilor s-a ales soltutia de extindere a rețelei existende in incendiu si s-au prevăzut inca 3 hidranti exteriori subterani.

Se propune realizarea unei instalații de detecție si alarmare, conform scenariului de siguranța la foc avizat; extinderea instalației de iluminat de siguranța in toate spatiile, unde este necesar, conform scenariului de siguranța la foc avizat si a normativelor NP 061-2002— Normativ pentru proiectarea și execuția sistemelor de iluminat artificial in clădiri, NP 015-1997 - Normativ privind proiectarea si verificarea construcțiilor spitalicești si a instalațiilor aferente acestora.

Totodată se propun lucrări de intervenție punctuale asupra cailor de evacuare existente care in prezent nu îndeplinesc normele de siguranța la foc, unde este cazul montarea/ dotarea ușilor aflate pe caile de evacuare cu braț hidraulic sau mâner antipanica, conform scenariului de securitate la foc avizat. Ușile propuse vr fi montate cu sensul de deschidere spre direcția cea mai rapida de evacuare conform normelor in vigoare. Pe zonele in care pereții de compartimentare intre funcțiuni si coridoare sau funcțiuni si casa de scara nu respecta rezistenta la foc normata aceștia vor fi modificați pentru a fi aduși la rezista la foc necesara, conform NP-118/99.

 • 3.Alte informații

Costurile pentru realizarea investitieiconform Devizului General sunt următoarele:

Valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de

4.868.664,37 lei inclusiv TVA


din care valoarea totala a investiției C+M:

3.806.686,19 lei inclusiv TVA;


Durata totala de implementare a proiectului este de 24 luni, 12 luni revine duratei de realizare a proiectului/perioada de licitație execuție, respectiv 12 luni durata de execuție lucrări.

 • 4.Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea Proiectului de hotarare privind fazei DALI pentru obiectivul “DALI+PT+DTAC, Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila

PRIMAR

NICOLAE ROBU

A/DMINISTR. ROBERT


R PUI ST0F


R PUBLIC

st6f7


ȘEF BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII CONSTANTIN PASCU

CONSTANTIN


CONSILIER, FLORENTIN CIIJ^EA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII

Nr. Țc               /zz.oî

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “DALI+PT+DTAC, Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila prin care se propune realizarea investiției si aprobarea devizului general in valoare de 4.868.664,37 lei (TVA inclus).

Facem următoarele precizări:

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai si implicit o îmbunătățire a calitatii vieții locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastucturii privind asigurarea medicala reprezintă o parte componenta a planului de creștere a calitatii vieții cetățenilor urbei, pe acest considerent municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea si amenajarea unor spatii destinate pentru sanatate

Biroul Constructii-Instalatii a încheiat Contractul de prestări servicii de proiectare nr.45/16.04.2019 cu operatorul economic GRAPHIC SPACE SRL, avand ca obiect realizarea documentației pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila.

Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, Piața Regina Maria, nr. 2. Amplasamentul se găsește în subzona pentru instituții publice și servicii de interes general. Teren cu construcții, în suprafață de 8116 mp.

Pe terenul studiat se găsesc mai multe clădiri în care funcționează secții ale Spitalului Clinic de Urgențe Pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara.

Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a cladiriilor de pe teren din punct de vedere al siguranței la foc si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

Nerealizarea lucrărilor de intervenție va avea ca efect imediat, imposibilitatea obținerii Autorizației de funcționare ISU a Spitalului Clinic de Urgente Pentru Copii „Louis Țurcanu”. spital care in prezent funcționează fara Autorizație de funcționare ISU.

Obiectiv General: Conformarea a tuturor corpurilor de clădire ale Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii „Louis Țurcanu”. Timișoara in vederea autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Prin realizarea acestei investiții se propune realizarea tuturor cerințelor de conformare a tuturor imobilelor din incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS ȚURCANU, TIMIȘOARA, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu.

Din punct de vedere al instalațiilor de stingere a incendiului, pentru a satisface cerința de siguranța in exploatare se propune reabilitarea in intregime a rețelei de hidranti exteriori. Se va realiza astfel o rețea exterioara de 7 hidranti pentru stingerea incendiilor (patru hidranti supraterani existenti si trei hidranti subterani propuși).

Deoarece in incinta spitalului exista o zona dedicata pentru rezerva de apa si casa pompelor aferenta, prin prezentul proiect se propun lucrări de reabilitare a acestor spatii si utilizarea lor in vedera realizări rezervei de apa pentru stingerea incendiului si alimentarea cu apa a spitalului pentru consum menajer. Se propune astfel realizarea unui rezervor metalic supateran situat pe poziția actuala a bazinului de apa.

Statia de pompare pentru apa de incendiu si consum menajer, amplasata langa rezervor va fi dotata cu doua grupuri de pompare, un grup de pompare pentru hidranti exteriori/ interiori dotat si cu pompa pilot, avand inclusiv un vas de expansiune si un grup de pompare pentru alimenatrea cu apa potabila din interiorul clădiri CIO. încăperea in care se găsesc pompele de incediu se va prevade cu iluminat de siguranța pentru intervenții. Grupul de pompare pentru hidranti exteriori si interiori va fi propus cu racordare indirecta, compus din 3 pompe centrifuge, de inalta presiune.

Pentru a putea asigura debitul necesar stingerii incendiilor s-a ales soluția de extindere a rețelei existende in incendiu si s-au prevăzut inca 3 hidranti exteriori subterani.

Se propune realizarea unei instalații de detecție si alarmare, conform scenariului de siguranța la foc avizat; extinderea instalației de iluminat de siguranța in toate spatiile, unde este necesar, conform scenariului de siguranța la foc avizat si a normativelor NP 061-2002— Normativ pentru proiectarea și execuția sistemelor de iluminat artificial in clădiri, NP 015-1997 - Normativ privind proiectarea si verificarea construcțiilor spitalicești si a instalațiilor aferente acestora.

Totodată se propun lucrări de intervenție punctuale asupra cailor de evacuare existente care in prezent nu îndeplinesc normele de siguranța la foc, unde este cazul montarea/ dotarea ușilor aflate pe caile de evacuare cu braț hidraulic sau mâner antipanica, conform scenariului de securitate la foc avizat. Ușile propuse vr fi montate cu sensul de deschidere spre direcția cea mai rapida de evacuare conform normelor in vigoare. Pe zonele in care pereții de compartimentare intre funcțiuni si coridoare sau funcțiuni si casa de scara nu respecta rezistenta la foc normata aceștia vor fi modificați pentru a fi aduși la rezista la foc necesara, conform NP-118/99.

A fost avizat cu nr. 10/11.03.2020 in cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare si avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții si reparații capitale „DALI Documentație petru avizare si autorizare ISU, lucrări de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu”(pentru Spitalul Clinin de Urgenta LOUIS TURCANU, fiind condiționat de corelarea documentației in conformitate cu condițiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei.

Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila, conform proiect nr.58-187/2019, intocmit de S.C. GRAPHIC SPACE SRL TIMIȘOARA, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

Având in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consililui local.


CONSILIER, FLORENTIN CIUREA

CC

Cod FO53-0l,Ver I

GRAPHC SFACE

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE

ISU - LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SPITALULUI CLINIC DE URGENTA „LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA

Denumire contract: „DALI+PT+DTAC, DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE ISU, REFACERE REȚELE EXTERIOARE SI INTERIOARE, REDIMENSIONARE SI RELOCARE REZERVOR APA PENTRU COMPARTIMENTELE DE INCENDIU DIN INCINTA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA - STR. I. NEMOIANU - DR. GABOR, COLT CU STR.’BRĂILA”.

Denumire proiect: „LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”.

Număr contract: 45/16.04. 2019

Număr proiect: 58-187/2019

Amplasament: Piața Regina Maria Nr.2, Timișoara, Jud. Timiș

Beneficiar: Municipiul Timișoara

Proiectant general: S.C. GRAPHIC SPACE S.R.L. TIMIȘOARA

Municipiul Timișoara, Calea Martirilor, nr.50, et. 1, jud.Timiș. Tel/fax 0728 212 358; 0356 172 644;

e-mail: office@brainlog.ro

Faza: D.A.L.L

Data: 2019


bC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2 ET 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016

COD ISAM: R068 PIRB 3702 7693 78001000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL: 0FFICE@BRAINL0G.R0 TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267 R015TREZ6215069XXX022641

FOAIE DE SEMNĂTURI
Manager/ șef de proiect:


Colectiv de elaborare:


arh. Dan SERBAN

JP 58-187/2019 | LUCRĂRI

„LOUIS TURCANU"


DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU LA S.C.U. P.C.


SC GRAPHlCSPACgSRL, TIMIȘOARA, CALEA LOR T 50/ 2 :      ■  "

CUI: 36748860 135/3135/13 li.201.5

COD ISAM: R063 PIRB 3702 7693 780C 2X00 •• IRAELS BANH 7HSC APĂ

:  ;   ....   • i

70157;; EZ32.5C53X.<X022$ " ■.

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE

ISU - LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SPITALULUI CLINIC DE URGENTA „LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA


Denumire contract: „DALI+PT+DTAC, DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE ISU, REFACERE REȚELE EXTERIOARE SI INTERIOARE, REDIMENSIONARE SI RELOCARE REZERVOR APA PENTRU COMPARTIMENTELE DE INCENDIU DIN INCINTA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA - STR. I. NEMOIANU - DR. GABOR, COLT CU STR.’BRĂILA”.

Denumire proiect: „LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”.

Număr contract: 45/16.04. 2019

Număr proiect: 58-187/2019

Amplasament: Piața Regina Maria Nr.2, Timișoara, Jud. Timiș

Beneficiar: Municipiul Timișoara

Proiectant general: S.C. GRAPHICSPACE S.R.L. TIMIȘOARA

Municipiul Timișoara, Calea Martirilor, nr.50, ei. 1, jud.Timiș. Tel/fax 0728 212 358; 0356 172 644;

e-mail: office@brainlog.ro

Faza: D.A.L.I.

Data: 2019

EXEMPLAR 2/2: VOLUMUL 1 - PIESE SCRISE

BORDEROU
VOLUMUL 1 - PilESE SCRJSE:

Foaie de capăt

Foaie semnături

Borderou

MEMORIU DALI

U. Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2.  Situația existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

  • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

  • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului: a) descrierea amplasamentului (localizare -intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan); b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; c) datele seismice si climatice; d) studii de teren: (i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare; (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidro-geotehnice, după caz; e) situația utilităților tehnico-edilitare existente; f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția; g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

  • 3.2. Regimul juridic: a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți,

drept de preempțiune; b) destinația construcției existente; c) includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si   in zone   construite protejate, după   caz; d)

informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici: a) categoria si clasa de importanta; b) cod in Lista monumentelor istorice, după caz; c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție: d) suprafața construita; e) suprafață construita desfășurată; f) valoarea de inventar a construcției; g) alți parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecție ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurala inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

 • 4.  Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale audituiui energetic, concluziile studiilor de diagnosticare, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii si a măsurii in care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare, a) clasa de risc seismic; b) prezentarea a minimum doua soluții de intervenție; c) soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate.

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice

  • 5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural si economic, cuprinzând: a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru: - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; - protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, după caz; - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, după caz; - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației si/sau a funcțiunii existente a construcției; - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente; b) descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica de intervenție propusa, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum si lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate; c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția; d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate; e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție.

  • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

  • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

  • 5.4. Costurile estimative ale investiției: - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare; - costurile estimative de operare pe durata normata de viată/amortizare a investiției.

  • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției: a) impactul social si cultural; b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare; c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității si a siturilor protejate, după caz.

  • 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție: a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința; b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung; c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara; d) analiza economica; analiza cost-eficacitate; e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

 • 6.  Scenariuî/Opțiunea tehnico-economic optim, recomandat

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității si riscurilor

  • 6.2. Selectarea si justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

  • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general; b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitați fizice care sa indice atingerea țintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare; c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si ținta fiecărui obiectiv de investiții; d) durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

  • 6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

  • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 7. Urbanism, acorduri si avize conforme

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2. Studiu topografic

  • 7.3. Extras de carte funciara

  • 7.4. Avize, acorduri si studii specifice, după caz daca au fost solicitate prin CU la faza DALI/SF

ANEXE

Anexa 1

CERTIFICATUL DE URBANISM

EXTRAS CF

Anexa 2

Avize conform certifiatului de urbanism

Anexa 3

EXPERTIZA TEHNICA CLĂDIRI - MLPAT

Anexa 4

STUDIU GEOTEHNIC

Anexa 5

STUDIU TOPOGRAFIC

Anexa 6

DOCUMENTAȚIE ECONOMICA

SC GRAPHiC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2. ET. 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016

COD ISAM: R068 PIRB 3702 7693 7800 1000 - P1RAEUS BANK, TIMIȘOARA EMAIL OFF1CE@BRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267

R015TR EZ 6215O69XXX 022 641

VOLUMUL 2 - PESE DESENA

ARHITECTURA

PSI/01 PSI/02 A-PSI/03 A-PSI/04 A-PSI/04’ A-PSI/05 A-PSI/05’ A-PSI/06 A-PSI/06’ A-PSI/07 A-PSI/08 A-PSI/10 A-PSI/11 A-PSI/12 A-PSI/13

A-PSI/14

Plan de situație existent Plan de situație propus Plan Demisol Propus Plan Parter Propus Plan Parter Propus Plan Etaj I Propus Plan Etaj I Propus Plan Etaj II Propus Plan Etaj II Propus Plan Etaj III Propus Plan Mansarda Propus Secțiune Propusa AA’ Plan Demisol Propus Plan Parter Propus Plan Invelitoare Propus Secțiune Propusa

INSTALAȚII SANITARE HIDRANTI

ED-01 l-PSI/01

Rețele de incinta. Plan de situație

Instalații de stingerea Incendiului. Hidranti Interiori. Plan

Demisol Propus Corp C1

l-PSI/02

Instalații de stingerea Incendiului. Hidranti Interiori. Plan Parter Corp C1

l-PSI/03

Instalații de stingerea Incendiului. Hidranti Interiori. Plan Etaj I Corp C1

l-PSI/04

Instalații de stingerea Incendiului. Hidranti Interiori. Plan Etaj II Corp C1

l-PSI/05

Instalații de stingerea Incendiului. Hidranti Interiori. Plan Etaj III Corp C1

l-PSI/06

Instalații de stingerea Incendiului. Hidranti Interiori. Plan Mansarda Corp C1

l-PSI/07

Instalații de stingerea Incendiului. Hidranti Interiori. Plan Demisol Corp C3, si C4

l-PSI/08

Instalații de stingerea Incendiului. Hidranti Interiori. Plan Parter Corp C3, si C4

l-PSI/09

Instalații de stingerea Incendiului. Plan instalații in camera tehnica.

l-PSI/10

Instalații de stingerea Incendiului. Secțiune Bazin si camera tehnica.

l-PSI/11 Instalații de stingerea Incendiului. Schema stație de pompare incendiu.

l-PSI/11 a Instalații de stingerea Incendiului. Schema stație de pompare apa potabila

l-PSI/12 Instalații de stingerea Incendiului. Schema racord mașini de pompieri

l-PSI/13 Instalații de stingerea Incendiului. Schema montare rețea incendiu exterioara.

l-PSI/14        Instalații de stingerea Incendiului. Detaliu cămin de vane.

l-PSI/15        Instalații de stingerea Incendiului. Detaliu hidranti de incendiu

exteriori.

INSTALAȚII! ELECTRICE

IECS-01 Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu. Plan Demisol

IECS-02 Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu. Plan Parter

IECS-03 Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu. 1Plan Etaj I

IECS-04 Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu. Plan Etaj II

IECS-05 Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu. Plan Etaj III

IECS-06 Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu. Plan Mansarda

MEMORIU D.A.L.L

1 8NFORMATH GENERALE PRMND OBECWUL DE SNVESTRh

 • 1.1.  DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

„DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE ISU - LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”.

 • 1.2.  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/ INVESTITOR

Municipiul Timișoara

 • 1.3.  ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/ TERȚIAR)

 • 1.4.  BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Municipiul Timișoara/ Spitalul Clinic de Urgente Pentru Copii „Louis Turcanu”

 • 1.5.  ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE IMTERVENȚE

GRAPHIC SPACE s.r.l. Timișoara

2, SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI DE INTERVENȚII

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE SI FINANCIARE

Elaborarea documentației pentru realizarea obiectivului de investiții obiectiv „DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE ISU - LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA - STR. I. NEMOIANU - DR. GABOR, COLT CU STR. BRĂILA”

Obiectiv General: Conformarea a tuturor corpurilor de clădire ale Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii „Louis Turcanu”, Timișoara in vederea autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

De asemenea se dorese eliminarea riscurilor de incidente ca urmare a neconformităților apărute in exploatare si îmbunătățirea activității spitalicești legate de îngrijirea copiilor.

Beneficiarii tipurilor de servicii furnizate de spital sunt întreaga populație a Județului Timiș și mai mult, uneori serviciile se extind pe colaborări interjudețene. Proiectantul va urmări ca soluțiile tehnice propuse să fie bazate pe tehnologii moderne, performante și cu impact scăzut asupra mediului, preîntâmpinând riscul uzurii morale a investiției. Va fi avută în considerare situația actuală în ceea ce privește amenajările și corpurile existente sau în curs de execuție de pe amplasament.

Elaborarea proiectului este fundamentată de cerințele din legislație cu privire la Avizarea/ Autorizarea clădirilor la cerința Securitate la Incendiu. Suplimentar se va lua în considerație și legislația specifică serviciilor medicale si legislația si normativele specifice domeniului de proiectare si execuție construcții.

ISTORICUL OBIECTIVULUI:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu Timișoara este spital cu tradiție, infiintat din 1902.


Clădirea spitalului in anul 1902 (in stanga)

Puțini dintre noi știu că înființarea unui spital de copii pe meleagurile Banatului nu ar fi fost posibilă în anul 1902, în urmă cu un secol, fără ajutorul lui Antal Sailer. Omul de afaceri originar din Arad a donat municipalității 51.000 de coroane, reprezentând aproape jumătate din suma necesară Primăriei pentru construirea clinicii.

Ca dovadă a gratitudinii față de mărinimia celui care a fost Antal Sailer, monumentul închinat acestuia stă astăzi în fața clădirii principale a spitalului. "Clădirea principală" denumește sediul vechi al clinicii deoarece instituția cuprinde în prezent un complex de amplasamente ridicate ulterior.

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara are o activitate profesionala diversificata. Se abordeaza toata gama afecțiunilor chirurgical-ortopedice ale copilului cu rezultate recunoscute pe plan național, comunicate si publicate pe plan internațional. De-a lungul timpului in clinicile sale s-au format generații de specialiști pediatri, de chirurgie infantila si ortopedie.

Secții:

Chirurgie si ortopedie pediatrica; ambulator integrat al spitalului; centru de diagnostic si recuperare medicala; Unitate de Primire a Urgentelor; Clinica de Psihiatrie pentru Copii si Adolescenți; Clinica I Pediatrie; Clinica III Pediatrie; Secție Clinica de Neonatologie-Prematuri; Compartiment Prevenire si Control Infecții Nozocomiale; Centru de Sanatate Mintala; Colectiv Cercetare Pentru Patologia Onco-Hematologica Copii si Adolescenți; Clinica de Neuropsihiatrie Infantila; Secție de Recuperare Pediatrica.

Dotări:

Hematologie: microscop de cercetare, microscoape obișnuite, analizoare de hematologie, coagulometru, agregometru, analizor dozare methotrexat si ciclosporina, flowcitometru; biochimie: analizoare biochimie - Cobas Integra, Hitachi Express plus, Beckman-Coulter, Sceen Masters Plus; imunologie: nefelometru, echipament ELISA, fluorimetru, microscop, analizor de imunologie Imulite; bacteriologie: echipament depistare automata a hemoculturilor; sistem automat de identificare germeni si antibiograma Micro-Scan; termostate; microscop performant.

Servicii:

Chirurgie si ortopedie pediatrica, primire urgente, psihiatrie pentru copii si adolescenți, neonatologie si copii prematuri, prevenire si control infecții nozocomiale, neuropsihiatrie infantile.

Obiectiv General: Conformarea tuturor corpurilor de clădire ale Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii „Louis Turcanu”, Timișoara in vederea autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

 • 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR SI A DEFICIENȚELOR

Prezentul proiect, conform temei de proiectare, cuprinde lucrări de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Spitalul Clinic de Urgente pentru copii „Louis Turcanu”, Piața Regina Maria nr.2, Timișoara.

DESCRIEREA ARHITECTURALĂ A ANSAMBLULUI

Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, Piața Regina Maria, nr. 2. Amplasamentul se găsește în subzona pentru instituții publice și servicii de interes general. Teren cu construcții, în suprafață de 8116 mp.

Pe terenul studiat se găsesc mai multe clădiri în care funcționează secții ale Spitalului Clinic de Urgențe Pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara.

în momentul actual, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara are o activitate profesională diversificată. Se abordează toată gama afecțiunilor chirurgical-ortopedice ale copilului cu rezultate recunoscute pe plan național, comunicate și publicate pe plan internațional. De-a lungul timpului în clinicile sale s-au format generații de specialiști pediatri, de chirurgie infantilă și ortopedie.

Din punct de vedere arhitectural, clădirea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara (cunoscută și sub denumirea de Spitalul de copii nr.3, corpul C1 conform planului de situație) este o construcție impozantă cu elemente arhitectonice specifice anilor 1900 de factură eclectică împărțită în registre pe vertical, cu profilaturi, ancadramente și nișe. Tipul de soluție arhitecturală și rezolvare spațial-volumetrică a clădirilor ce alcătuiesc Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” este unul de tip pavilionar, caracteristic spitalelor realizate în perioada interbelică. Sectoarele și zonele funcționale ale spitalelor în sistem pavilionar, secțiile medicale și paramedicale, între care există incompatibilități fiind amplasate în clădiri distincte, legate între ele prin trasee de circulație limitate. Clădirea este reprezentativă pentru arhitectura interbelică din Timișoara, nefiind declarată monument istoric, dar aflându-se într-o zonă protejată.

Corpurile ce formează ansamblul pavilionar al Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii „Louis Turcanu” sunt amplasate pe un teren plan și sistematizat în jurul sensului giratoriu din Piața Regina Maria ce are forma în plan a unui patrulater teșit la coltul din partea stângă jos.

în ultimii 30 de ani spitalul s-a extins pe latura S-E cu corpul C2 cu regim de înălțime P+2E+M cu forma în plan similară literei „T”.

Corpurile C3 si C4 au fost construite în curtea interioară, si au avut destinația de bloc alimentar (destinație menținută pana in ziua de azi) - bucătărie/spălătorie, cu sală de mese, (corpurile de clădire C3 si C4) în regim de înălțime D+P, fiind realizate după anii 1965.

Corpul C5, in regim S, cu rol de anexa gospodăreasca, neutiilizat in prezent, propus spre demolare.

Corpurile C6 si C7 - cu funcțiunea de rezervor de incendiu cu casa pompelor,respectiv depozit de carburanți dezafectat - in prezent aflate sub reabilitare.

Corpul C8 - punct trafo, iar corpul C9 in regim P, cu funcțiunea de farmacie si casa poarta. Corpul C10 (S+P+6E+NT) aflat în execuție s-a realizat în urma demolării fostului corp B (D+P), corp ce nu mai satisfăcea normele de siguranță structurală, având ca rol extinderea spitalului prin realizarea unui corp nou de clădire ce se dorește a se lega de corpul de spital existent C1 printr-o pasarelă circuit septic închis, realizând fluxuri de circulație corespunzătoare nevoilor unității spitalicești de tip articulat.

Toate corprile (cu excepția 05 si 08) au suferit lucrări de intretinere si reparații in ultimii 30 de ani.

în prezent spitalul are următoarea schema funcțională/secții care funcționează in diferite clădiri (pavilioane):

 • - corpurile de pe teren cuprind:

 • - 4 Secții clinice pediatrie* (I, II, III, IV),

 • - Secție clinică chirurgie și ortopedie pediatrică;

 • - Compartiment A.T.I.*,

 • - Bloc operator*,

 • - Compartiment Oftalmologie,

 • - Secție clinică Neuropsihiatrie,

 • - Secție clinică de Recuperare Pediatrică,

 • - Secție clinică Neonatologie,

 • - Secție clinică Pneumoftiziologie,

 • - UPU,

 • - Spitalizare de zi,

 • - Spitalizare de zi HIV/SIDA,

 • - Laborator Hemodializă

 • - Laborator analize-medicale*,

 • - Laborator Radiologie-lmagistică,

 • - Laborator Anatomie patologică*,

 • - Laborator Sănătate Mintală,

 • - Compartiment explorări funcționale,

 • - Compartiment evaluare statistică medicală (DRG),

 • - Farmacie*,

 • - Compartiment Transplant Medular,

 • - Compartiment de prevenire și control

 • - Ambulatoriu de specialitate*

 • - Bucătărie + Spălătorie(Corp C3)

 • - Corp de legătură (Corp C4)

 • - Corpul C5 este propus spre demolare

 • - Rezervor de incendiu + Casa Pompe (Corp C6)

 • - Depozit Carburanți (Corp C7)

 • - Post Trafo (Corp C8)

 • - Casă poartă (Corp C9) și alte corpuri anexe

(Corpul C10, clădire aflata in prezent in execuție va conține:

q Serviciul de primire-internare a bolnavilor

o Sectorul ambulatoriu - policlinica

® Serviciul de urgență

® Bloc operator

» Serviciul de anestezie - terapie intensivă (ATI)

o Laboratorul de analize medicale

® Serviciul/(laboratorul) de roentgendiagnostic

® Serviciul/(laboratorului) de explorări funcționale și alte investigații anatomo-fiziologice complexe

® Laboratorului de anatomie patologică și prosectură

o Farmacie).

In prezent pe amplasament se afla mai multe proiecte in derulare:

o “REFUNCTIONAUZARE, REABILITARE SS REALIZARE PASARELĂ CIRCUIT SEPTIC LÂ CORP VECHI SPITAL LOUIS ȚURCANU. SCHIMBARE UNGHI ȘARPANTĂ SI EXTINDEREA ACESTEIA PESTE TERASELE ACTUALE ALE CORPULUI PRINCIPAL CU REALIZAREA DE SPATII NOI ÎN PODUL OBTINUT“ proiect in faza premergătoare obținerii autorizației de construcții - Corp C1 PETRIATRIE - C.U. nr. 1961 din 14.05.2018

o „REPARAȚII CAPITALE, EXTINDERE PRIN ÎNCHIDERE TERASA ETAJ 2 SI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICA-SPSTAL LOUIS TURCANU TIMIȘOARA” - proiect in prezent in faza de recepție finala a clădirii -Corp C2 ONCOHEMATOLOGIE- C.U. nr. 3460 din 23.8.2016

 • •  „REPARAȚII CAPITALE CORP C3 SI C4, CANTINA SI LEGĂTURĂ CU CORP PRINCIPAL LA SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”, PIAȚA REGINA MARJA NR.2, TIMIȘOARA”, proiect aprobat in cadrul Hotărârii de Consiliu la faza D.A.L.I. -, cu autorizația de construcția cu numărul 12S9 din 26.09.2019 - Corp C3 BLOC ALIMENTAR si SPĂLĂTORIE si 04 CORP DE LEGĂTURĂ - C.U. nr.1580.17.04.2018

 • •  „SERVICII DE PROIECTARE DEMOLARE CORP C5 (fost C8) - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA” proiect in faza premergătoare obținerii autorizației de demolare - Corp C5 - C.U. nr. 4940 din 13.11.2017

o “P.T.+EXECUTIE LUCRĂRI SUPLIMENTARE" LA OBIECTIVUL "EXTINDERE CORP B, SECȚIILE CHIRURGIE, PREMATURI SI LABORATOR PNEUMOFIZIOLOGIE SI REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTA LA SPITALUL "LOUIS TURCANU" DIN TIMIȘOARA, STR. I. NEMOIANU - DR. L. GABOR, COLT CU STR. BRAILA” prin realizare de rezervor de incendiu (C6 si C7); platforma degivrare rampa acces UPU, montare lift marfa, realizare BMS monitorizare clădire -C10 corp aflat in execuție - lucrări de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu proiect in curs de avizare, cu autorizația de construcția cu numărul 1268 din 25.09.2019.

o “LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZATEI DE SECURITATE LA INCENDIU S.C.U.P.C. LOUIS TURCANU” - proiect pentru care este intocmita aceasta documentație si care cuprinde lucrări pe întreg situl studiat.

 • • „EXTINDERE CLĂDIRE SPITAL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “LOUIS ȚURCANU”- proiect inceput in 2012 aflat in faza de execuție - Corp C10 in curs de execuție

 • -  A.C.1120 din 29.08.2014 reautorizata cu privire la prelungirea lucrărilor in curs de execuție in 2019

 • -  Aviz ISU nr. 729/13/SU-TM din 29.11.2013 eliberat de inspectoratul pentru situații de urgenta “Banat” al județului Timiș.

Componenta Corpurilor de clădire:

Corpul C1 are în componență următoarele funcțiuni medicale, pe nivele propuse după cum urmează:

u Demisol'. Funcțiuni de tip clinic: Saloane (x2)

Spatii recoltare (x1)

Spatii ce țin de secția de Oncohematologie

Cabinete medicale (x5)

Funcțiuni secundare: - Birouri (x3)

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente, cu un oficiu de curățenie

Căi de circulație - case de scară si coridoare

Vestiare personal

B Parter. Funcțiuni de tip clinic: Zona triaj tratament UPU

Zona tratament imagistica (x3)

Cabinet medical (2)

Spatii ce țin de secția de Oncohematologie

Funcțiuni secundare: - Camera de garda rezidenți(x2)

Depozitari materiale

Birou administrativ

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente, cu un oficiu de curățenie

Căi de circulație - case de scară si coridoare

Etaj 1 si 2: Funcțiuni de tip clinic: Saloane (x32)

Spatii recoltare (x2)

Spatii ce țin de secția de Oncohematologie

Funcțiuni secundare: - Oficiu rezidenți(x2)

Cameră rezidenți

Birou registratura

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente, cu un oficiu de curățenie

Căi de circulație - case de scară și coridoare

a Etaj 3: Funcțiuni de tip clinic Cabinete medicale (x11)

Funcțiuni secundare: - Săli de curs (x2)

Cameră rezidenți

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente, cu un oficiu de curățenie Căi de circulație - case de scară si coridoare

a Mansardă: Funcțiuni de tip clinic: - cameră studenți

 • - cameră rezidenți

 • - cameră raport gardă

Funcțiuni secundare: - Birouri (x2)

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente

- Căi de circulație - case de scară și coridoare

Corpul C2 are în componență următoarele funcțiuni:

« Funcțiuni principale - spatii medicale (tratamente, laboratoare, saloane pacienți);

M Funcțiuni secundare - depozite, birouri

a Funcțiuni conexe - G.s., vestiare, spatii tehnice.

Corpurile C3 si C4 au în componență următoarele funcțiuni, pe nivele propuse după cum urmează:

a Demisol: Funcțiuni principale: Spălătorie

Uscătorie

Călcătorie

Croitorie

Funcțiuni secundare: - Depozitari

Spatii tehnice

Oficiu

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente, cu un oficiu de curățenie

Căi de circulație - coridoare

Vestiare personal

Q Parter. Funcțiuni principale: Bucătărie

Zona prepare

Zona porționare

Biberonerie

Funcțiuni secundare: - Zona spălare vesela

Depozitari materiale

Depozitari alimente Birou recepție Control Dietetic

Camera odihna recreație

Sterilizare

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente, cu un oficiu de curățenie Căi de circulație - case de scară si coridoare Spațiu tehnic

Corpul C5 - Dezafectat

Corpul C6 - Rezervor de incendiu cu casa pompelor

Corpul C7 - Rezervor de apa metalic.

Corpul C8 - Punct Trafo

Corpul C9 - Farmacie si casa poarta

Corpul C10 - aflat in execuție

Amplasarea existentă a corpurilor față de orientarea punctelor cardinale

Nord In afara incintei: Str. L. Gabor

Casa sindicatelor N-E

Vest In afara incintei: Str. Dr. losif Nemoianu cu liniile de tramvai

Est In afara incintei: Str. Panait Istrati

Bloc P+6E

Sud In afara incintei: Piața Regina Maria

Liceul teologic romano-catolic

Date și indicatori urbanistici

Steren=8116 mp (conform C.F.)

Scons. existentCORP C1— 692.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C1= 3282.00 mp

Scons. existentCORP C2= 474.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C2= 1833.00 mp

Scons. existentCORP C3= 481.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C3= 962.00 mp

Scons. existentCORP C4— 134.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C4= 244.00 mp

Scons. existentCORP C5= 124.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C5= 124.00 mp

Scons. existentCORP C6= 132.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C6= 132.00 mp

Scons. existentCORP C7— 40.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C7= 40.00 mp

Scons. existentCORP C8= 16.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C8— 16.00 mp

Scons. existentCORP C9— 138.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C9= 138.00 mp

Scons. existentCORP C1Q:::: 1276.45 mp

Sdesfasurat existent CORP C10— 10260.50 mp

P.O.T.=43.2%

C.U.T.=2.09

Regim maxim de înălțime pe teren este D+P+6E corp clădire aflat in execuție C10.

Accesul

 • A. Auto

Nu se intervine asupra acceselor existente, acestea rămânând nemodificate. Pe teren se face prin cele două porți de acces de pe limita de E și cea de V a proprietății.

 • B. Pietonal

Pe teren se face prin cele două porți de acces de pe limita de E și cea de V a proprietăți; în colțul de N-E al terenului se face direct în corpul C10, iar în rest prin cadrul aleilor de circulație regăsite în curtea spitalului.

DESCRIEREA DEFICIENTELOR

Corp C1

Deficiente:

Necesitați:


Caile de evacuare existente nu îndeplinesc normele de PSI, deschiderea


ușilor deficitara, pereții nu rezista la foc conform normativelor Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de detecție si alarmare incendiu


Prin extinderea clădirii spatiile iluminat de siguranța


noi create nu beneficiază de


instalație de

instalație de

instalație de


Extinderea rețelei de stingere a incendiilor si montarea a patru hidranti interiori

 • -   Echiparea clădire cu instalațiilor de detecție si alarmare incendiu

 • -   Echiparea clădirii cu instalație de iluminat de siguranța

 • -  Conformarea cailor de evacuare prin realizarea de usi, pereți rezistenti la foc si elemente de introducere aer proaspăt si desfumare conform scenariului de securitate la incendiu

Cofp C2

Nu suferă modificări, el fiind avizat din punct de vedere al securității la incendiu inca din 2017 prin avizul cu nr. 87/17/SU-TM din 03.05.2017, si ulterior reavizat prin avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 obtinut pe toate compartimentele. In prezent imobilul se afla in faza de recepție finala a clădirii. Nu face subiectul acestei documentații.

Corpuri C3 să C4

Deficiente:

 • -  Caile de evacuare existente nu indeplinesc normele de PSI, deschiderea ușilor deficitara, pereții nu rezista la foc conform normativelor

 • -  Clădirea nu beneficiază de instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

 • -  Clădirea nu beneficiază de instalație de detecție si alarmare incendiu

 • -  Clădirea nu beneficiază de instalație de iluminat de siguranța

Necesitați:

 • -   Dotarea clădirii cu instalații de stingere a incendiilor si montarea a 6 hidranti interiori

 • -   Echiparea clădire cu instalațiilor de detecție si alarmare incendiu

 • -   Echiparea clădirii cu instalație de iluminat de siguranța

 • -  Conformarea cailor de evacuare prin realizarea de usi, pereți rezistenti la foc si elemente de introducere aer proaspăt si desfumare conform scenariului de securitate la incendiu

Corp C5 - in curs de demolare - stare avansata de degradare, spațiu nefunctional, nu face subiectul acestei documentații.

Corpuri C6 să C7

Deficiente:

 • -  Corp C7 rezervor combustibil dezafectat

 • -  Corp C6 rezervor de incendiu existent pierde apa

 • -  Corp C6 nu are volumul necesaral pentru a stoca cantitatea de apa necesara conform avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019

 • -  Camera pompelor prezintă urme de degradare a tencuielilor si infiltrații

 • -   Rețeaua de hidranti exteriori existenti in urma extinderii Corp C 10 nu pot acoperii cele doua compartimentele de incendiu

Necesitați:

 • -  Desfacerea corp C6 rezervor de incendiu existent pana la cota trotuarului

 • -  Consolidarea radierului rezervorului de incendiu existent corp C6

 • -  Reabilitarea casei pompelor prin camasuiri cu mortar special

 • -  Realizarea unui sistem de evacuare a apelor pluviale care se acumulează pe placa de beton a rezervorului de incendiu existent corp C6

 • -  Montarea unui rezervor suprateran pe placa rezervorului de incendiu existent (corp C6)

 • -  Realizarea unor rețele de distribuție apa rece de la cele doua cămine de branșament aflate pe proprietate la rezervorul suprateran propus

 • -  Realizarea unui put forat pe amplasament care sa alimenteze cu apa rezervorul suprateran propus si rețeaua aferenta

 • -  Refacerea rețelei de alimentare cu apa de incendiu ce va alimenta hidrantii exteriori existenti, hidrantii exteriori propuși, hidrantii interiori existenti si hidrantii interiori propuși si inchiderea rețelei intr-un inel conform avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019

 • -  Montarea a 3 noi hidranti exteriori subterani conform avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019

 • -  Desfacerea corp C7 rezervor combustibil dezafectat

 • -  Montarea unui rezervor din fibra de sticla ingropat pe suprafața corp C7 după ce acesta a fost desfăcut

 • -  Necesitatea conectării celor doua rezervoare noi propuse intre ele prin intermediul unei conducte

 • -  Realizarea unui foraj pe amplasament pentru asigurarea cu apa a rezervorelor propuse in cazul in care apa de la rețeaua de apa potabila a localității este sistata din motive de avarie.

Corp C8 — Punct Trafo nu face subiectul acestei documentații

Corp C9 - Casa Poarta si Farmacie, cu suprafață de 138mp nu necesita masuri de securitate la incendiu si prin urmare nu face subiectul acestei documentații

Corpul C10 - in execuție - este avizat din punct de vedere al securității la incendiu inca din 2013 prin avizul cu nr. 729/13/SU-TM din 29.11.2013 si ulterior reavizat prin avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 obtinut pe toate compartimentele. Nu face subiectul acestei documentații.

G....... SF ■ ■

 • 3.2. REGIMUL JURIDIC

 • a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemțiune

Amplasamentul se află pe teren intravilan, pe domeniul public în proprietatea Municipiului Timișoara conform extrasului de carte funciara (CF) cu nr. 439479, cu drept de folosința gratuita, pe durata existentei construcțiilor pentru S.C.U. pentru copii „LOUIS TURCANU”. Funcțiunea zonei a fost reglementată prin P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017: Zonă centrala, instituții și servicii publice.

 • b) Destinația clădirilor existente

Conform RUG: zona centrala, instituții si servicii publice

în momentul actual, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara are o activitate profesională diversificată. Se abordează toată gama afecțiunilor chirurgical-ortopedice ale copilului cu rezultate recunoscute pe plan național, comunicate și publicate pe plan internațional. De-a lungul timpului în clinicile sale s-au format generații de specialiști pediatri, de chirurgie infantilă și ortopedie.

 • c) Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate

In ciuda faptului ca conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. 131/2017 terenul se afla in zona centrală, zona de protecție a monumentelor, nici una din clădirile aflate pe teren NU se regăsește înscrisă in lista de clădiri monument istoric sau alte valori de patrimoniu natural si/sau cultural - I.N.P.

 • d) Informații/obligațil/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Se va ține cont de Planul Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 și prelungit prin HCL 131/2017. Conform CU nr. 1580 din 17.04.2018: zonă centrala, instituții si servicii publice, zonă de protecție a monumentelor istorice, POT max. 80%. Lucrările de reparații se pot realiza cu respectarea condițiilor de amplasament impuse de Codul Civil, HG 525/96, RLU, OMS 119/2014 și legislația in vigoare.

Lucrările propuse nu vor afecta proprietățile învecinate. Indiferent de natura intervenției (structurală, tehnico-edilitară, spațială sau de imagine) ea va respecta arhitectura imobilelor. Colectarea apelor pluviale se va face în rețeaua proprie. Cromatica fațadelor va păstra caracterul tradițional. Se vor respecta HCL 455/2014, RLU pentru zona centrală, HG 525/96, OMS 119/2014, Codul Civil și legislația în vigoare.

Utilități existente în zonă: apă, canal, gaz, electricitate.

Circulația pietonală și vehicule, accese auto și parcaje necesare în zonă conform RLU. Regim de înălțime conform art. 31 din HG525/1996.

 • 3.3. CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI

 • a) Categoria șl clasa de importanta

Corp C1

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1995 a HGR nr 260/1994 și a HGR 776/1997 (cu toate modificările și actualizările ulterioare ale acestora) și în conformitate cu metodologia elaborata de MLPAT construcția se încadrează în:

Categoria de importanță: B - construcție de importanță deosebită

C/asa de importanță: II - clădiri de tip curent care nu aparțin celorlalte categorii, (spitale și alte construcții aferente serviciilor sanitare cu o capacitate mai mare de 100 persoane în aria totală expusă), (conf. P100/2013)

Corp C2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1995 a HGR nr 261/1996 și a HGR 776/1997: Categoria de importanță C Clasa de importanță III

Corp C3, respectiv C4

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1995 a HGR nr 261/1996 și a HGR 776/1997 (cu toate modificările și actualizările ulterioare ale acestora) și în conformitate cu metodologia elaborata de MLPAT construcția se încadrează în:

Categoria de importanță C = dependințele gospodărești aferente spitalelor sunt considerate construcții cu funcții obișnuite, a căror neîndeplinire afectează un număr redus de oameni, se încadrează în categoria “C” construcții de importanță normală.

Clasa de importanță III - Conform normativului P100 (încadrare conform condițiilor din Expertiza Tehnică și a Codului de proiectare P 100-1/2013 prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, clădirile se încadrează în clasa de importanță III - clădiri de tip curent care nu aparțin celorlalte categorii.

Corp C5

Propus spre demolare prin proiectul in curs de derulare proiectul cu nr. 173_318/20/2017 -"Demolare Corp C5 (fost C8) - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara" î

Corp C6, C7

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1995 a HGR nr 260/1994 și a HGR 776/1997 (cu toate modificările și actualizările ulterioare ale acestora) și în conformitate cu metodologia elaborata de MLPAT construcția se încadrează în:

Categoria de importanță: A - „Clădiri care adăpostesc rezervoare de apă și/sau stații de pompare esențiale pentru situații de urgență", se încadrează în categoria “A” construcții de importanță excepțională

Clasa de importanță: I - Conform normativului P100 (încadrare conform condițiilor din Expertiza Tehnică și a Codului de proiectare P 100-3/2013 prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, clădirile se încadrează în dasa de importanță I - „Clădiri cu funcțiuni esențiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția civilă: stațiile de pompieri și sediile poliției; spitale și alte construcții aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secții de chirurgie și de urgență; clădirile instituțiilor cu responsabilitate în gestionarea situațiilor de urgență, în apărarea și securitatea națională; stațiile de producere și distribuție a energiei și/sau care asigură servicii esențiale pentru celelalte categorii de clădiri menționate aici; garajele de vehicule ale serviciilor de urgență de diferite categorii; rezervoare de apă și stații de pompare esențiale pentru situații de urgență; clădiri care conțin gaze toxice, explozivi și alte substanțe periculoase".

Corp C8 - post trafo

Corp C9 - Categoria D/Clasa IV

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1995 a HGR nr 260/1994 și a HGR 776/1997 (cu toate modificările și actualizările ulterioare ale acestora) și în conformitate cu metodologia elaborata de MLPAT construcția se încadrează în:

Categoria de importanță: D - „Clădire care adăpostește farmacia si casa poarta de mica importanta pentru siguranța publica , cu grad redus de ocupare și/sau de mica importanta economica”

Clasa de importanță: IV- Construcții cu funcții obișnuite, a căror deindeplinire afecteaza un număr redus de oameni. Clădiri parter cu suprafața totala desfasurata < 200 m.

Corp CW

Categoria “B” de importanță:- construcție de importanță deosebita;

Clasa de importanță I: - clădiri cu funcțiuni esențiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitala pentru protecția civila

In zona in care sunt amplasate imobilele studiate in acest proiect exista rețele tehnico-edilitare:

 • -  energie electrica

 • -  rețea de apa potabila

 • -  rețea de canalizare apa uzate menajere.

 • -   rețea de hidranti exteriori

 • b) Cod în Lista monumentelor istorice

Nu este cazul

 • c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Istoric:

Construirea corpului C1 - PEDRIATRIE are loc odata cu infiintarea spitalului in anul 1902.

In anul 1990 se construiește corpul C2 - ONCOHEMATOLOGIE

In anii 1970 se construiește corp C3, C4 (Cantina si legătură cu corp principal la Spital Clinic de Urgenta pentru copii „Louis Turcanu”)

In anul 1990 se construiește corp C5 propus spre demolare prin proiectul P173_318- 20-2017 in curs de derulare. In anul 2017 se propune demolarea copului C5, cu vechea denumire C8, cu regim de înălțime D, conform proiectului „Servicii de proiectare Demolare Corp C5 (C8) - Spitalul Clinic de urgenta pentru copii “Louis Turcanu” Timișoara” - proiect in faza de avizare D.T.A.C. in momentul actual.

Corpurile C6 (Rezervor de apa pt incendiu cu casa pompelor) si C7 (rezervor depozit carburanți - dezafectat) s-au construit in anii 1990. In prezent corpul C6 prezintă urme de degradare si pierde apa iar corpul C7 este dezafectat. Prin proiectul 31_183/2019 se propune desfacerea parțiala a corp C6 si totala a corp C7 si montarea a doua noi rezervoare. Un rezervor metalic de 300 mc care se va monta in interiorul corp C6 si reparare/ consolidarea casei pompelor existente si un rezervor din fibra de sticla de 50 mc care se va monta îngropat pe suprafața corp C7. Cele doua rezervoare vor comunica intre ele prin intermediul unui conducte.

Spitalului clinic de urgenta Louis Turcanu a fost dotat cu corp C8 (Post Trafo) in anul 2000 Corpul C9 se construiește in anul 1902 odata cu construirea corpului principal C1 -PEDRIATRIE.

2012/ 2013 Datorită dezvoltării in timp a orașului, si creșterii necesităților locuitorilor acestuia, a lipsei de spatii in cadrul spitalului apare nevoia extinderii acestuia cu un corp nou amplasat in incinta spitalului, in apropierea Blocului Alimentar (Corp C3).

Proiectul de „EXTÎNDERE CLĂD3RE SPJTAL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “LOUIS ȚURCANU” incepe din 2012 prin realizarea uniu studiu de fezabilitate urmaat de un PTh si DTAC si începerea execuției in anul 2014 de către firma S.C. Prompt S.A.

In 2015 firma S.C. Prompt S.A. intra in insolventa - lucrările de extindere fiind sistate.

Din 2015 pana in prezent in urma lucrărilor de extindere si a modificărilor suvenite de la inceperea derulării proiectului de extindere cu un corp nou (C10) a spațiului de spital, pentru optimizarea circuitelor in cadul acestuia si optimizarea relațiilor intre secțiile de spital existente si nou propuse apare necesitatea apariției unui corp nou de pasarela care va avea ca scop unirea clădirii noi C10 - in execuție de Pediatrie (C1

 • - existent). Astfel incep lucrările asupra unui nou proiect de extindere in incinta spitalului, care propune nu doar construirea unei pasareleci si mansardarea Pediatriei

 • - Corp C1 si construirea unui nou punct teremic - “REFUNCȚIONALIZARE, REABILITARE Șl REALIZARE PASARELĂ CIRCUIT SEPTIC LA CORP VECHI SPITAL LOUIS ȚURCANU. SCHIMBARE UNGHI ȘARPANTĂ Șl EXTINDEREA ACESTEIA PESTE TERASELE ACTUALE ALE CORPULUI PRINCIPAL CU REALIZAREA DE SPAȚII NOI ÎN PODUL OBȚINUT" - proiect in faza de avizare D.T.A.C. in momentul actual.

Din 2017 pana in prezent reîncep lucrările de execuție ale corpului nou - B, ulterior denumit C10, in regim D+P+6E+NT conform ultimelor actualizări de extras de carte funciara, lucrări de execuție ce urmăresc proiectul de proiectul de „EXTINDERE CLĂDIRE SPITAL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “LOUIS ȚURCANU” sub firma de construcții S.C. Sulfatim S.R.L.

Intre anii 2017 - 2019 in urma fisurilor apărute asupra Corpului C3 - Bloc Alimentar, si a degradărilor apărute in timp, se realizează lucrări de întreținere asupra corpurilor C3 si C4 (corpuri ce reprezintă obiectul acestei investiții). Lucrările efectuate in aceasta perioada sunt de nivel superficial, sau pe anumite zone realizate doar punctual, reușind doar sa mascheze temporar degradările, însă nerezolvând cauzele creării acestora. Reapariția degradărilor, avansarea stadiului fisurilor in pereții de zidărie din spre corpul de extindere aflat încă in execuție - C10, si lăsarea descoperita a unei porțiuni de fundații ale corpului C3, duc la necesitatea realizării unor lucrări de reparații capitale asupra celor doua corpuri studiate - C3, respectiv C4.

In 2019 incep lucrările de realizare a studiului de fezabilitate pentru consolidarea si reabilitarea Blocului Alimentar + Spălătorie - Corp C3 si a Corpului de legătură C4 prin proiectul de „REPARAȚII CAPITALE CORP C3 SI C4, CANTINA SI LEGĂTURĂ CU CORP PRINCIPAL LA SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS ȚURCANU”, PIAȚA REGINA MARIA NR.2, TIMIȘOARA”.

In prezent - incep lucrările de șantier pentru proiectul “P.T.+EXECUTIE LUCRĂRI SUPLIMENTARE" LA OBIECTIVUL "EXTINDERE CORP B, SECȚIILE CHIRURGIE, PREMATURI SI LABORATOR PNEUMOFIZIOLOGIE SI REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTA LA SPITALUL "LOUIS ȚURCANU" DIN TIMIȘOARA, STR. I. NEMOIANU - DR. L. GABOR, COLT CU STR. BRAILA” prin realizare de rezervor de incendiu; platforma degivrare rampa acces UPU, montare lift marfa, realizare BMS monitorizare clădire - si se pornesc demersurile pentru realizarea documentației la faza D.A.L.I. pentru lucrările de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu proiect in curs de avizare.

 • d) Suprafața construită

S construita la sol existenta Corp C1= 692 mp (conform

S construita la sol existenta Corp C2= 474 mp (conform

S construita la sol existenta Corp C3= 481 mp (conform

S construita la sol existenta Corp C4= 134 mp (conform

S construita la sol existenta Corp C6= 132 mp (conform

S construita la sol existenta Corp C7= 40 mp (conform C.F.)

S construita la sol existenta Corp C9= 138 mp (conform C.F.)

S construita la sol existenta Corp C10= 1040 mp - in curs de execuție

TOTAL= 3131 mp

S cons. la sol existenta totala pe parcela = 2 231 mp (conform C.F.), respectiv 3 399 mp luând in considerare si corpul C10, in execuție

 • e) Suprafața construită desfășurată

S construita desfășurată existenta Corp C1= 4152 mp (conform C.F.)

S construita desfășurată existenta Corp C2= 474 mp (conform C.F.)

S construita desfășurată existenta Corp C3= 962 mp (conform C.F.)

S construita desfășurată existenta Corp C4= 244 mp (conform C.F.)

S construita desfășurată existenta Corp C6= 132 mp (conform C.F.)

S construita desfășurată existenta Corp C7= 40 mp (conform C.F.)

S construita desfășurată existenta Corp C9= 138 mp (conform C.F.)

S construita desfășurată existenta Corp C10= 8950 mp - in curs de execuție

TOTAL= 15092 mp

S cons. desf. existenta totala pe parcela= 6 771 mp (conform C.F.), respectiv 17 031 mp luând in considerare si corpul C10, in execuție

 • f)  Valoarea de inventar a construcțiilor

Clinica Pediatrie (Corp C1)             - 4.793.021,04 lei

Clinica de Oncohematologie (Corp C2) - 2.605.635,75 lei

Spălătorie si bucătărie (Corp C3)       - 476.021,00 lei

Corp de legătură (Corp C4)            -  120.738,00 lei

Post de trafo (Corp C8)                -    2.000,00 lei

Casa de la Poarta (Corp C9)           -  195.684,00 lei

Conform Fiselor Mijlocului Fix cu Nr. Inventar 23112 si 23113, respectiv Lista de inventariere din data 31.10.2018 a Spitalului Clinic de Urgenta pt. Copii „Louis Turcanu” Timișoara.

FIȘA MIJLOCULUI FIX

«-G.................

r    ii. 2 4

Fel, serie, or. dată document pr<yveuic'jjâ

„ S&fe&r.        ci.ze«________

dc dactivare             -.....................

Dcfci ‘Airi An Jafcssnrl

Am.......................................

Lims _____________________________________

Amcnluars lenarâ--------------------------------- .

Dcmj.mir&i uiijlccuhf fx ți earacreiL-Aki fctatte

Ohui .nsai^iziSj i

/torf____________________________

Liuxt .... ___________________~. _____________

Accesorii

îhP

Cuitm aaonriă      7

fe ftfx'ponaft ..                      .... .........

t’rta de aine-rlbsr.« ----------- —_____________.   %

Ne ir.smWsr .     23113........................

JFel, seric» ci. Arfâ          'U 3» zbateați

Vakoaț de iaroitaf ...L^Z. (          .— ------


FIȘA MIJLOC UT .UI FIXde da&tcare          ...........—
SC GRAPHIC SPACE SRL. TIMIȘOARA. CALEA MARTIRILOR NR 50 2 ET. 1 COD 300776

CL’t 36748860135'3135 16 11.2016

COD 1BAN: R068 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEVS BANK. TIMIȘOARA

EMAIL- OFFICE BRAINLOG.RO TELEFON. 0775 538 256 / 077.5 538 257

R015TREZ6215069XXX022641

Ntrre'a si paiire’e Sercatwa


cM# uii'fyftfrttf fân

L'mf/cu r                                                                      i

4/W',


ÎP/M lifr lUUitâUlw îwikrtt

(cri          IWjMo.lctf


tatafea SPfTALlt C1MEEIMSiTAP? OT

Kwis Tiwwir ikm ■ rara

LISTA DE INVENTARIERE

Gettaea

’jșra

1

tac te depanare CWOȘ

Data 31.ia2018

Sr

at

Derwm tonuri aminte

sta

ansa

M)

CoMhu nwwJte twfer

uy

CANTITATI

" PREȚ

UNITAR

WLQftiOlXNîW

'Vatae temertar

KP?£CE?a

Stai

Cfeette

Valoare

Îfe®îte

Starea

Sațăce

Pis

Pis

tei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

»

13

13

14

GnpalCOKIWCn

1

OKBE

iîC

W

buc

/

1

4O«

485040

2

M£UAOKSPECAinAlt

C

18594

buc

/

1

8373

83.73

J3?i

3

COTIA»

St

18590

/

1

195684.58

1iE-.584.68

19588110

i

CaJTFattWiGMCSTC

fi?

136C4

buc.

/

1

546 ti

5«,n

5$11

5

CLMfHMTRE

c

18589

iX.

/

1

473302134

4791J21.34

4.793 ®1 &

6

O^aCECHFlSU-KLA

SC

18600

tec.

/

1

213602,17

213.6(2,17

213SȚ2.47

1

amtECKfiumKft

c

1863S

boc.

1

1

1W043),3?

10404303»

1MW

î

0MADE1OCFSH1AW

St

15520

tec

/

1

4453290.59

4 45329069

4.453290.®

9

amDECWCOFEWJClOGE

516

18593

buc

/

1

26056J5.75

260563575

26C55357:

10

DSIROfia

21r

W

t«c

/

1

455’».®

455130 K

45’80»

11

fahme

t

18596

tac.

/

1

101’66.32

151166.2

101 16532

12

posroemw)

C

18596

tac

T

1

2C00.®

2000.ÎC

29®«

13

STA1WIE0XEES

C

18591

tac

1

1

22709.44

22 709 4Z

22 m

lotri jnjpaî

1

13

1ism46

WJxafeClMfRl

13

13J326W6

Ccreate metiarefe

CtnSbifafe

Gestionar iResporsir! m/cjeSm)

ftsf»aMațeSsitXX «1ian                     «

 • g) Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcțiilor existente

Nu este cazul.

3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI

Pe baza expertizei tehnice, pe baza concluziilor expertizei tehnice si a re/eveelor realizate la fata locului.

CORP C1

Deficiente:

 • -  Caile de evacuare existente nu indeplinesc normele de PSI, deschiderea ușilor deficitara, pereții nu rezista la foc conform normativelor

 • -   Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

 • -   Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de instalație de detecție si alarmare incendiu

 • -   Pri-n extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de instalație de iluminat de siguranța

Necesitați:

 • -  Extinderea rețelei de stingere a incendiilor si montarea a patru hidranti interiori

Echiparea clădire cu instalațiilor de detecție si alarmare incendiu

Echiparea clădirii cu instalație de iluminat de siguranța

Conformarea cailor de evacuare prin realizarea de usi, pereți rezistenti la foc si elemente de introducere aer proaspăt si desfumare conform scenariului de securitate la incendiu

Corp C2

In prezent imobilul se afla in faza de recepție finala a clădirii in urma realizării proiectului de REPARAȚII CAPITALE, EXTINDERE PRIN ÎNCHIDERE TERASA ETAJ 2 SI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICA-SPITAL LOUIS TURCANU TIMIȘOARA”. In 2017 a fost obtinut avizul de securitate la foc cu nr. 87/17/SU-TM din 03.05.2017 pentru acest corp, iar in urma reparațiilor capitale au fost implementate cerințele descrise in scenariul de securitate la foc care a stat la baza acestui aviz. In 2019 intreg ansamblul de clădiri din incinta spitalului Louis Turcanu, Spital Clinic de Urgenta Pentru Copii a fost avizat pentru securitate la foc prin avizul cu nr.251/19/ SU-TM din 09.08.2019. Din considerentele menționate mai sus nu apar intervenții asupra acestui corp, el nefacand obiectul acestei documentații.

CORP C3 si C4

Deficiente:

 • -  Caile de evacuare existente nu indeplinesc normele de PSI, deschiderea ușilor deficitara, pereții nu rezista la foc conform normativelor

 • -  Clădirea nu beneficiază de instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

 • -  Clădirea nu beneficiază de instalație de detecție si alarmare incendiu

 • -  Clădirea nu beneficiază de instalație de iluminat de siguranța

Necesitați:

 • -   Dotarea clădirii cu instalații de stingere a incendiilor si montarea a 6 hidranti interiori

 • -  Echiparea clădire cu instalațiilor de detecție si alarmare incendiu

 • -  Echiparea clădirii cu instalație de iluminat de siguranța

 • -  Conformarea cailor de evacuare prin realizarea de usi, pereți rezistenti la foc si elemente de introducere aer proaspăt si desfumare conform scenariului de securitate la incendiu

CORP C5

In curs de demolare prin proiectul „SERVICII DE PROIECTARE DEMOLARE CORP C5 (C8) - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU" TIMIȘOARA" - stare avansata de degradare, spațiu nefunctional, nu necesita lucrări de conformare din punct de vedere al securității la foc el nefacand obiectul acestei documentații.

CORP C6 si C7

Deficiente:

 • -  Corp C7 rezervor combustibil dezafectat

 • -  Corp C6 rezervor de incendiu existent pierde apa

 • -  Corp C6 nu are volumul necesaral pentru a stoca cantitatea de apa necesara conform avizului ISU nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019

 • -  Camera pompelor prezintă urme de degradare a tencuielilor si infiltrații

 • -   Rețeaua de hidranti exteriori existenti in urma extinderii Corp C 10 nu pot acoperii cele doua compartimentele de incendiu

 • -  Construcția Corp C7 este dezafectata.

Construcția C6 in prezent nu este folosita datorita pierderilor tehnologice de apa din bazinul de incendiu.

Necesitați:

 • -  Desfacerea corp C6 rezervor de incendiu existent pana la cota trotuarului

 • -  Consolidarea radierului rezervorului de incendiu existent corp C6

 • -  Reabilitarea casei pompelor prin camasuiri cu mortar special

 • -  Realizarea unui sistem de evacuare a apelor pluviale care se acumulează pe placa de beton a rezervorului de incendiu existent corp C6

 • -  Montarea unui rezervor suprateran pe placa rezervorului de incendiu existent (corp C6)

 • -  Realizarea unor rețele de distribuție apa rece de la cele doua cămine de branșament aflate pe proprietate la rezervorul suprateran propus

 • -  Realizarea unui put forat pe amplasament care sa alimenteze cu apa rezervorul suprateran propus si rețeaua aferenta

 • -  Refacerea rețelei de alimentare cu apa de incendiu ce va alimenta hidrantii exteriori existenti, hidrantii exteriori propuși, hidrantii interiori existenti si hidrantii interiori propuși si inchiderea rețelei intr-un inel conform avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019

 • -  Montarea a 3 noi hidranti exteriori subterani conform avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019

 • -  Desfacerea corp C7 rezervor combustibil dezafectat

 • -  Montarea unui rezervor din fibra de sticla îngropat pe suprafața corp C7 după ce acesta a fost desfăcut

 • -  Necesitatea conectării celor doua rezervoare noi propuse intre ele prin intermediul unei conducte

 • -  Realizarea unui foraj pe amplasament pentru asigurarea cu apa a rezervorelor propuse in cazul in care apa de la rețeaua de apa potabila a localității este sistata din motive de avarie.

Descrierea amenajărilor interioare pe zone și funcțiuni existente

CORP C1

DEMISOL

S utila demisol

= 555.235 mp

D/01

Hol Acces

3.00

16.03

D/02

G.s.

3.00

2.82

D/03

Cabinet Pediatrie

3.00

11.39

D/04

Cabinet Internări 1

3.00

10.00

D/05

Sală De Așteptare

3.00

15.20

SC GRAPHICSPACE SRL. TIMIȘOARA. CALEA MARTIRILOR NR. 50'2 ET. 1 COD 300776

■MMR        CV»: 36       J35 '3135,’ 16.11.2016

SEE?       COD IBAN: R0S8 PIR8 3702 7693 7800 1000 - PI

EMAIL: OFFICE BRAINLOG.RO TELEFON: 0775 53

I.RAEV5 BANK. TIMIȘOARA

Ei 256 0775 538 267

•" ■ s

R015TREZ6215069XXX022641

D/06

Cabinet Internări 2

3.00

10.00

D/07

Cabinet Internări 3

3.00

6.00

D/08a

Cabinet Medical O.R.L.

3.00

14.80

D/08b

Sas

3.00

2.68

D/09

Cameră De Gardă Rezidenți

3.00

11.51

D/10

Vestiar Asistente

3.00

14.10

D/11

Birou Registratură

3.00

14.11

D/12

Oficiu

3.00

14.26

D/13a

Lift

3.00

14.40

D/14

Personal

3.00

3.10

D/15

Ghenă

3.00

3.20

D/16

Coridor

3.00

12.32

D/17

Vestiar Studenți

3.00

8.91

D/18

Sas

3.00

7.00

D/19

Birou Registratură

3.00

12.40

D/20

Sanlon Mame 4p

3.00

24.10

D/21a

Vestiar Medici Rezidenți

3.00

15.24

D/21b

G.s. Medici Rezidenți

3.00

3.30

D/22

G.s. Pacienți

3.00

13.93

D/23a

Vestiar Medici

3.00

19.40

D/23b

Sas Vestiar Medici

3.00

3.60

D/23c

G.s. Medici

3.00

5.70

D/24

Hol

3.00

8.67

D/25

Cameră Materiale Transplant

3.00

24.90

D/26

Spitalizare Zi Salon

3.00

19.10

D/27

Birou Asistenta Șefă

3.00

13.40

D/28a

Vestiar Studenți

3.00

12.70

D/28b

G.s. Studenți

3.00

3.26

D/29

Casă Scară + Hol

3.00

15.65

D/30a

Vestiar Personal

3.00

16.66

D/30b

G.s. Personal

3.00

3.26

D/31

Spitalizare Zi Recoltare

3.00

18.50

D/32

Birou Statistică

3.00

11.50

D/33a

Magazie

3.00

23.55

D/33b

G.s.

3.00

4.16

D/33c

Hol

3.00

4.08

D/34

Coridor

3.00

86.345

PARTER

S utila parter =

545.33 mp

P/01

G.S. Personal

4.30

6.64

P/02

Depozitare U.P.U.

4.30

3.26

P/03

Resurscitare U.P.U.

4.30

12.93

P/04

Evaluare, Tratament Imediat U.P.U.

4.30

33.83

P/05

Observații U.P.U.

4.30

13.53

P/06

Acces U.P.U.

3.80

16.24

P/07

Cameră De Gardă

4.30

12.70

P/08

Urgențe Minore U.P.U.

4.30

15.70

P/09

Radiografie-lmagistică/Radiologie

4.30

29.26

P/10

Antecameră

4.30

9.85

P/11

Windfang

3.80

6.90

P/12

Hol Principal

3.80

121.12

Computer T omograf -

4 30

47 30

P/13

Imagistică/Radiologie

P/14

Cameră Comandă C.T. Imagistică

4.30

6.02

P/15

Anexă C.T.

4.30

4.30

P/16

G.S.

4.30

4.21

P/17

Bancă De Celule Transplantologie

4.30

15.96

P/18

Sas

3.80

3.25

P/19a

Unitate De Procesare A Grefonului C.S.H

4.30

13.63

P/19b

G.S.

4.30

6.00

P/20

Hol De Legătură (Corp C2)

3.80

20.55

P/21

Depozitare

4.30

6.82

P/22

Cameră Materiale - Imagistică

4.30

13.70

P/23

Pre/Post Anestezie - Imagistică

4.30

15.45

P/24

Cabinet Medical Radiologie

4.30

12.41

P/25

Cameră De Gardă Radiologie

4.30

10.75

P/26

Lift

4.30

15.20

P/27

Hol De Legătură (Corp C4)

2.05

9.45

P/28

Magazie

2.05

3.70

Investigații C.T. Și R.M.N.

4 30

28 04

P/29

Imagistică/Radiologie

P/30

Birou Administrativ

4.30

12.20

P/31

Baie

4.30

5.52

P/32

G.S. PACIENȚI

4.30

8.91

ETAJ 1

S utila etaj 1

=581.11 mp

E1/01

Diverse 5p - Salon 4

4.30

34.44

E1/02

Sala Tratament

4.30

16.80

E1/03

G.S. Imunodeprimați

4.30

10.66

E1/04

Hol

3.80

7.96

E1/05

Imunodeprimați 2p - Salon3

4.30

13.10

E1/06

Alergologie 3p Salon 2

4.30

19.85

E1/07

Diverse 3p Salon 1

4.30

21.10

E1/08

G.S.

4.30

13.06

E1/09

Magazie

4.30

2.23

E1/10

Ghenă

4.30

3.18

E1/11

Casă Scară

28.00

E1/12

Lift

4.30

15.20

E1/13a

Diverse - Incubator 19

4.30

8.26

E1/13b

Diverse - Salon 18

4.30

8.07

E1/13C

Sas

4.30

6.81

E1/14

Diverse 4p - Salon 17

4.30

16.63

E1/15a

Toxicologie Dializă Salon 16

4.30

12.26

E1/15b

Baie

4.30

2.97

SC GRAPHIC SPACE SRL TiMISOARA. CALEA MARTiRiLCR NR 50 2 EL 1C00 300776

CUI. 36748860 J35 '3135 16 11.2016

COD IBAN: R06S PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK TIMIȘOARA

EMAIL OFFICE • BRAINLOG.RO TELEFON: 0775 538 256 0775 538 267

R015TREZ6215069XXX022641

E1/16

Hol Zonă Sterilă

3.80

17.05

E1/17

G.S. ZONĂ STERILĂ

4.30

12.03

E1/18

A.T.I. Salon

4.30

11.96

E1/19

A.T.I. Salon

4.30

12.33

E1/20

Diverse 4p - Salon 15

4.30

17.28

E1/21

Diverse 4p - Salon 14

4.30

29.85

E1/22a

Cardiologie 4p - Salon 13

4.30

17.25

E1/22b

Cardiologie 2p - Salon 12

4.30

11.06

E1/23

Cardiologie 3p - Salon 11

4.30

18.50

E1/24

Oficiu Rezidenți

4.30

16.08

E1/25

Cardiologie 3p - Salon 10

4.30

19.26

E1/26

Fișier

4.30

9.10

E1/27

Coridor

4.30

89.78

E1/28

Pediatriei 3p - Salon 34

4.30

15.25

E1/29

Pediatriei 3p - Salon 32

4.30

14.75

E1/30

Pediatriei 3p - Salon 31

4.30

14.50

E1/31

Diverse Tratament - Salon 33

4.30

14.50

ETAJ 2

S utila etaj 2

=580.45mp

E2/01

Nefrologie 5p - Salon 24

4.30

34.40

E2/02

Hemato-Dializă 4p - Salon 23

4.30

16.80

E2/03

Birou Registratură

4.30

10.67

E2/04

Hol2

3.80

8.05

E2/05a

Dializă

4.30

6.59

E2/05b

Anticameră

4.30

6.69

E2/06

Endocrinologie 3p - Salon 20

4.30

19.35

E2/07

Endocrinologie 6p - Salon 21

4.30

21.10

E2/08

G.S.

4.30

13.06

E2/09

Magazie

4.30

2.23

E2/10

Ghenă

4.30

3.27

E2/11

Casă Scară

28.00

E2/12

Lift

4.30

15.20

E2/13

Anestezie 2p - Salon 1

4.30

15.84

E2/14

Diverse 3p - Salon 2

4.30

8.34

E2/15

Incubatoare - Salon 3

4.30

7.70

E2/16

Diverse 3p - Salon 4

4.30

15.38

E2/17

Sas

4.30

7.03

E2/18

Salon 5 1p

4.30

7.63

E2/19

G.S.

4.30

1.95

E2/20

Hol1

3.80

13.26

E2/21a

Cameră De Gardă

4.30

13.33

E2/21b

Baie

4.30

2.97

E2/22

Cabinet Medical

4.30

6.04

E2/23a

A.T.I. 2p - Salon 6

4.30

22.44

E2/23b

Baie

4.30

2.89

E2/24

Convulsii 3p - Salon 7

4.30

18.10

E2/25

Cameră Asistente

4.30

11.70

SC GRAPHiC SPACE SRL TIMIȘOARA CALEA MARTIRILOR NR. 50. 2. ET 1 COO 300776

cod IBAN: R063 PIRB 3702 7693 78001000 - PIRAELS BANK. TIMIȘOARA EMAIL: OFFICE 9 BRAIM0G.R0 TELEFON 0775 538 256 0775 538 267

GP ApH1 "■

.QA T      R015TREZ6215069X XX022641

E2/26

Diverse 3p - Salon 8

4.30

14.70

E2/27

Diverse 3p - Salon 9

4.30

14.60

E2/28

Pediatrie3 4p - Salon 30

Diabet, Boli Metabolice, Nutriție 4p -

4.30

4.30

18.60

25.20

E2/29

Salon 29

E2/30

Gastroenterologie 4p - Salon 28

4.30

19.26

E2/31

Gastroenterologie 4p - Salon 27

4.30

25.60

E2/32

Reumatologie 3p - Salon 26

4.30

15.10

E2/33

Reumatologie 3p - Salon 25

4.30

18.60

E2/34

Coridor

3.80

88.78

MANSARDĂ

S utila mansarda

=447.54 mp

M/01

Cabinet Medical 9 - Profersor

Cabinet Medical 10 - Profesor

3.00

3.00

16.76

15.67

M/02

Cardiologie

M/03

Cabinet Medical 11 - Profesor

3.00

22.81

M/04a

G.S.

3.00

14.30

M/04b

Oficiu

3.00

1.76

M/05

Ghenă

3.00

3.88

M/06

Casă Scară

27.98

M/07

Lift

3.00

15.58

M/08

Sală De Curs2

3.00

58.35

M/09

Sală De Curși

3.00

62.00

M/10

Cabinet Medical 2 - Explorări

3.00

18.57

M/11

Birou Registratură Rezidenți

3.00

25.17

M/12

Cabinet Medical 3 - Profesor

3.00

19.23

M/13

Cabinet Medical 4 - Dr. Conferențiar

3.00

14.77

M/14

Hol2

3.00

2.24

M/15

Cabinet Medical 5

3.00

11.12

M/16

Cabinet Medical 6 - Echo/E.K.G.

Cabinet Medical 7 - Șef Clinică

3.00

3.00

12.98

16.57

M/17

Pediatrie

M/18

Hol1

3.00

2.14

M/19

Coridor

2.70

76.78

M/20

Windfangl

2.70

4.44

M/21

Windfang2

2.70

4.44

M/22

Terasă Circulabilăl

72.61

M/23

Terasă Circulabilă2

75.27

SUTULĂ TOTAL

2709.66

SCONSTRUIT LA SOL

692.00

SCONSTRUIT DESFASURAT TOTAL

3282.00

CORP C2

In prezent imobilul se afla in faza de recepție la terminarea lucrărilor in urma realizării proiectului de REPARAȚII CAPITALE, EXTINDERE PRIN ÎNCHIDERE TERASA ETAJ 2 SI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICA-SPITAL LOUIS TURCANU


SC GRAPHîC SPACE SRL TIMIȘOARA. CALEA MARTIRILOR NR. SO 2. CT 1 COD 300776

C4A 36748860 135'3135/16.11.2016

COD 1BAN: R068 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK. TIMIȘOARA

EMAIL: OFFICE 18RA1NL0G.RC TELEFON. 0775 538 256 0775 538 267

R015TREZ6215069XXX022641

TIMIȘOARA”. In 2017 a fost obtinut avizul de securitate la foc cu nr. 87/17/SU-TM din 03.05.2017 pentru acest corp, iar in urma reparațiilor capitale au fost implementate cerințele descrise in scenariul de securitate la foc care a stat la baza acestui aviz. In 2019 intreg ansamblul de clădiri din incinta spitalului Louis Turcanu, Spital Clinic de Urgenta Pentru Copii a fost avizat pentru securitate la foc prin avizul cu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019. Din considerentele menționate mai sus nu apar intervenții asupra acestui corp, el nefacand obiectul acestei documentații.

CORP C3

DEMISOL

S utila demisol

=292.75 mp

D/01

Hol

43.14 mp

H=2.99 m

D/02

Spațiu tehnic

21.75 mp

H=2.65 m

D/03

Spălătorie

22.40 mp

H=2.99 m

D/04

Coridor 1

16.97 mp

H=3.03 m

D/05

Spălătorie infecțioase

4.95 mp

H=3.06 m

D/06

Spălătorie transplant

8.02 mp

H=3.00 m

D/07

Grup sanitar

6.64 mp

H=3.06 m

D/08

Coridor 2

15.09 mp

H=3.08 m

D/09

Boxa curățenie

4.09 mp

H=3.08 m

D/10

Vestiar

9.87 mp

H=3.08 m

D/11

Magazie medicala

22.85 mp

H=3.08 m

D/12

Uscătorie/ călcătorie

70.22 mp

H=3.06 m

D/13

Spațiu tehnic

4.02 mp

H=3.09 m

D/14

Călcătorie personal

31.34 mp

H=2.61 m

D/15

Oficiu personal

11.40 mp

H=2.61 m

PARTER

S utila parter ■

= 401.99 mp

P/01

Cabinet dietetica

14.03 mp

H=3.45 m

P/02

Sala mese medici

15.22 mp

H=3.49 m

P/03

Bestiar biberonerie

11.96 mp

H=3.49 m

P/04

Pasaj

4.69 mp

H=3.49 m

P/05

Vestiar bucătărie

23.11 mp

H=3.49 m

P/06

Grup sanitar

9.86 mp

H=3.49 m

P/07

Coridor 1

48.99 mp

H=3.49 m

P/08

Bucătărie

72.08 mp

H=3.49 m

P/09

Dep. Temp./ Preparare

31.94 mp

H=3.49 m

P/09’

Dep. pâine

2.52 mp

H=3.49 m

P/10

Hol

8.89 mp

H=3.49 m

P/11

Windfang

4.75 mp

H=3.49 m

P/12

Spațiu tehnic

27.02 mp

H=3.49 m

P/13

Spălător vesela

33.05 mp

H=3.49 m

P/14

Magazie

29.40 mp

H=3.49 m

P/15

Windfang

4.75 mp

H=3.49 m

P/16

Boxa curățenie

4.19 mp

H=3.49 m

SC GRAPHIC SPACE SRL. TIMIȘOARA. CALEA MARTIRILOR NR 50 2 ET. .1 COD 300776 COI: 36748360 135/3135 16 11.2016

COD IBAN. R06S PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK. TIMIȘOARA

EMAIL OFTICE ". BRAINLOG.RO TELEFON. 0775 533 256 0775 533 267

R015TREZ6215069XXX022641

P/16’

Magazie

5.90 mp

H=3.49 m

P/17

Biberonerie dep. frigidere

8.27 mp

H=3.49 m

P/18

Biberonerie porționare

20.74 mp

H=3.49 m

P/19

Preparare

6.98 mp

H=3.49 m

P/20

Dep. vesela

8.40 mp

H=3.49 m

P/21

Spălător vesela

5.25 mp

H=3.49 m

S utilă desfășurată totala corp C4

694.74 mp

Suprafața construită la sol totala corp C4

481.00 mp

Suprafața construită desfășurată totala corp C4

962.00 mp


CORP C4

DEMISOL

S utila demisol = 104.03 mp

D/01

Coridor 3

20.06 mp

H=2.88 m

D/02

Magazie halate

17.92 mp

H=2.83 m

D/03

Croitorie

15.79 mp

H=2.83 m

D/04

Magazie lenjerie

24.64 mp

H=2.83 m

D/05

Depozit/ curte lumina

14.40 mp

H=2.60 m

D/06

Magazie efecte

11.22 mp

H=2.83 m

PARTER

S utila parter = 90.38 mp

P/01

Coridor 3

8.02 mp

H=2.88 m

P/02

Spațiu tehnic

11.21 mp

H=2.70 m

P/03

Toxicologie cabinet med.

15.54 mp

H=2.70 m

P/04

Coridor 2

12.76 mp

H=2.88 m

P/05

Materiale sterile

7.43 mp

H=2.70 m

P/06

Sterilizare

14.52 mp

H=2.70 m

P/07

Camera garda 1

8.22 mp

H=2.70 m

P/08

Grup sanitar

1.63 mp

H=2.70 m

P/09

Camera garda 2

9.42 mp

H=2.70 m

P/10

Grup sanitar

1.63 mp

H=2.70 m

S utilă desfășurată totala corp C3

194.41 mp

Suprafața construită la sol totala corp C3

134.00 mp

Suprafața construită desfășurată totala corp C3

244.00 mp

CORP C5

In curs de demolare prin proiectul „SERVICII DE PROIECTARE DEMOLARE CORP 05 (C8) - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA” - stare avansata de degradare, spațiu nefunctional, nu necesita lucrări de conformare din punct de vedere al securității la foc el nefacand obiectul acestei documentații.

CORP C6 - REZERVOR DE INCENDIU SI CASA POMPELOR

S utila parter = 112.07 mp

D/01           Rezervor                   3.50                              73.86

D/02          Cămin                    2.80                             13.51


SCGRAPHIC.SPACESRl TIMIȘOARA CALEA MARTIRILOR NR. 50 2 ET 1COO 300776 CVfc 36748860J35 3135 161X2016

CGÎ> »8AN. R068 F’iRB 370.2 7693 7800 1000 - PiRAEUS BANK. TIMIȘOARA

EMAIL: OFFICE‘?BRAINLOG.RO TELEFON: 0775 533 256 / 0775 538 267

RO15TREZ6215O69XXXO22641

D/03           Spațiu Tehnic


2.80


24.70

132.00


SCONSTRUIT REZERVOR

CORP C7 - DEPOZIT CARBURANT!

S utila parter = 34.56 mp D/01           Depozit Carburanți          1.25                               40.00

Sconstruit Rezervor                                                     40.00

CORP C8 - POST TRAFO Acest corp nu necesita lucrări de conformare din punct de vedere al securității la foc el nefacand obiectul acestei documentații.

CORP C9 - FARMACIE + CASA POARTA - Acest corp nu necesita lucrări de conformare din punct de vedere al securității la foc el nefacand obiectul acestei documentații..

CORP C10 - in execuție. In 2013 a fost obtinut avizul de securitate la foc cu nr. . 729/13/SU-TM din 29.11.2013 pentru acest corp, iar in urma lucrărilor de execuție vor fi implementate cerințele descrise in scenariul de securitate la foc care a stat la baza acestui aviz. In 2019 intreg ansamblul de clădiri din incinta spitalului Louis Turcanu, Spital Clinic de Urgenta Pentru Copii a fost avizat pentru securitate la foc prin avizul cu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019. Din considerentele menționate mai sus nu apar intervenții asupra acestui corp, el nefacand obiectul acestei documentații.

3.5. STAREA TEHNICA

Cerința securitate la incendiu f

Corpul C1 - Pediatrie

Situația actuala

Datorita compartimentării deficitare existente la spalatoria de la nivelul demisolului si a blocului alimentar de la nivelul parterului, prin prezenta documentație se propune reconfigurarea spatiilor interioare din dorința de optimizare a fluxurilor de evacuare a personalului si conformarea din punct de vedere al rezistentei la foc a pereților in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Clădirea corp 01 este dotata cu instalație de stingere a incendiului cu hidranti interiori. Instalația este compusa din 2 hidranti amplasați pe fiecare nivel. Instalația este veche si nefunctionala.

Instalația electrica de detecție si alarmare incendiu existenta nu acopera noile spatii propuse

Instalație de iluminat de siguranța existenta nu acopera spatiile noi rezultate in urma extinderii

Prin prezentul proiect se propune realizarea instalațiilor de stingere incendii cu hidranti interiori, instalațiile de iluminat de siguranța si instalațiile de detecție si alarmare incendiu in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Corpul C2

Situația actuala

In prezent imobilul se afla in faza de recepție finala a clădirii in urma realizării proiectului de REPARAȚII CAPITALE, EXTINDERE PRIN ÎNCHIDERE TERASA ETAJ 2 SI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICA-SPITAL LOUIS TURCANU TIMIȘOARA”. In 2017 a fost obtinut avizul de securitate la foc cu nr. 87/17/SU-TM din 03.05.2017 pentru acest corp, iar in urma reparațiilor capitale au fost implementate cerințele descrise in scenariul de


securitate la foc care a stat la baza acestui aviz. In 2019 intreg ansamblul de clădiri din incinta spitalului Louis Turcanu, Spital Clinic de Urgenta Pentru Copii a fost avizat pentru securitate la foc prin avizul cu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019. Din considerentele menționate mai sus nu apar intervenții asupra acestui corp, el nefacand obiectul acestei documentații.

Corpul C3, C4 - Bloc Alimentar si Spălătorie

Situația actuala

Datorita compartimentării deficitare existente la spalatoria de la nivelul demisolului si a blocului alimentar de la nivelul parterului, prin prezenta documentație se propune reconfigurarea spatiilor interioare din dorința de optimizare a fluxurilor de evacuare a personalului si conformarea din punct de vedere al rezistentei la foc a pereților in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu. Clădirea corp C3 nu este dotata cu instalație de stingere a incendiului cu hidranti interiori. Prin prezentul proiect se propune realizarea unei instalații interioare de stingere a incendiului cu hidranti interiori.

Clădirea corp C3 nu este dotata cu instalație de iluminat de siguranța si instalație de detecție si alarmare incendiu.

Prin prezentul proiect se propune realizarea instalațiilor de stingere incendii cu hidranti interiori, instalațiile de iluminat de siguranța si instalațiile de detecție si alarmare incendiu in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Corpul C5

Situația actuala

In curs de demolare prin proiectul „SERVICII DE PROIECTARE DEMOLARE CORP C5 (C8) - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA” - stare avansata de degradare, spațiu nefunctional, nu necesita lucrări de conformare din punct de vedere al securității la foc el nefacand obiectul acestei documentații.

Clădirea tehnico edilitara Corp C6 - rezervor de apa pt incendiu cu casa pompelor

Situația actuala

Datorita volumului insuficient si degradărilor accentuate ale rezervorului de apa pentru incendiu existent ce se gaseste in exploatare, acesta nu poate fi folosit datorita pierderilor de apa din rezervor. Statia de pompare pentru apa de incendiu si consum menajer este amplasata langa rezervor dar prezintă urme accentuate de degradare si nu este funcționala. Bazinul de apa actual si casa pompelor deservesc un număr de 3 hidranti exteriori nefunctionali. Prin prezenta documentație se propune conformarea corpului C6, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Clădirea tehnico edilitara Corp C7 - rezervor depozit carburanți - dezafectat

Situația actuala

Rezervorul depozit carburanți este dezafectat. Prin prezenta documentație se propune desfacerea totala a rezervorului si Înlocuirea rezervorului cu unul nou din fibra de sticla de 50 mc, necesar intregirii rezervei de apa pentru incendiu, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

CORP C8 - punct trafo

CORP C9

Situația actuala

Corp C9 are suprafața de 138mp - spațiu cu suprafața mai mica de 200mp si nu se supune avizării si autorizării privind securitatea la incendiu conform H.G.nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții si amenajări care se supun avizării si/ sau autorizării privind securitatea la incendiu.

CORP C10- in execuție. In 2013 a fost obtinut avizul de securitate la foc cu nr.. 729/13/SU-TM din 29.11.2013 pentru acest corp, iar in urma lucrărilor de execuție vor fi implementate cerințele descrise in scenariul de securitate la foc care a stat la baza acestui aviz. In 2019 intreg ansamblul de clădiri din incinta spitalului Louis Turcanu, Spital Clinic de Urgenta Pentru Copii a fost avizat pentru securitate la foc prin avizul cu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019. Din considerentele menționate mai sus nu apar intervenții asupra acestui corp, el nefacand obiectul acestei documentații.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTE! MAJORE - Nu este cazul

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE, CONCLUZIILE STUDIILOR DE

DIAGNOSTICARE

Expertiza Tehnica nr. 5950/2019, a fost intocmita de sc EXPERT srl prin prof. dr. ing. Marin MARIN, inginer expert tehnic atestat MLPAT nr.651. Expertiza Tehnica este anexata la documentația DALI.

- EXTRAS DIN EXPERTIZA TEHNICA -

„RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

CAP. 1 DATE GENERALE

Denumirea proiectului: “PT+executare lucrări suplimentare” la Spital Clinic de Urgenta pentru copii Louis Țurcanu - Timișoara

 • 1.2   Amplasament:   Piața Regina Maria, nr. 2, mun. Timișoara, Județul Timiș

 • 1.3    Beneficiar:       Municipiul Timișoara, bv. C.D. Loga, nr. 1, Timișoara

 • 1.4   Număr expertiză: 5950/2019

 • 1.5   Număr contract: 31-183/2019

 • 1.6   Expert tehnic: Prof. dr. ing. MARIN MARIN - ing. expert tehnic atestat MLPA T nr.651

 • 1.7   Faza:        EXPERTIZA TEHNICA

 • 1.8    Temei legal:   Legea nr. 10/95 (art. 18); HGR nr. 766/97; HGR nr.925/96 (cap.3)

 • 1.9    Obiectivele expertizei:

 • a) Aprecierea stării tehnice a corpurilor de construcții tehnico-edilitare C6 si C7.

 • b) Evaluarea nivelului de siguranța la incarcari gravitaționale si orizontale.

 • c) Stabilirea măsurilor de intervenție în vederea îndeplinirii temei de proiectare -reabilitare rezerva de apa pentru incendiu si marirea capacitatii de stocare; lucrări de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

1.10. Documente si normative de baza:

 • - P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica. Partea I - Prevederi de proiectare pentru Clădiri.

 • - P 100-3/2008 Cod de proiectare seismica. Partea III - Prevederi privind evaluarea seismica a clădirilor existente.

 • - NP 112-2013 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

 • - CR 6- 2.013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie.

 • - CR0- 2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor;

 • - CR 1-1-3 - 2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;

 • - CR 1-1-4 - 2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;

 • - CR 2-1-1.1 - 2013 Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali din beton armat;

Prezenta expertiza are ca suport:

 • - releveul clădirii;

 • - constatările vizuale ale expertului;

 • - tema de proiectare

Baza legala a expertizei este asigurata de:

 • - tema de proiectare/ contract 31 din 16.03.2018;

MOTIVAȚIA EFECTUĂRII EXPERTIZEI TEHNICE

La solicitarea antreprenorului/ proiectantului general SULF ATI M SRL, s-a procedat la efectuarea prezentei expertize tehnice la Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara - corpul de clădire C6 si C7 in vederea reabilitării si măririi capacitatii de stocare a rezervorului de apa pentru incendiu si realizarea lucrărilor necesare de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

GRAFH'.

Cele de mai sus se constituie ca o motivație la elaborarea prezentei expertize, în scopul evaluării posibilităților și soluțiilor tehnice necesare continuării realizării investițiilor cerute de .beneficiar.

Expertiza urmărește evaluarea construcțiilor tehnico-edilitare (bazine si casa pompelor), pentru a decide necesitatea intervenției structurale și măsurile care se impun pentru construcție în vederea realizării obiectivului menționat.

DATE PRIVIND CONSTRUCȚIA EXISTENTA

Amplasament:

Obiectivul este amplasai in Municipiul Timișoara, Piața Regina Maria, nr. 2, Județul Timiș Regimul juridic: intravilan proprietatea Municipiului Timișoara - Domeniul Public conform OF Regimul economic: servicii - Spital pediatrie

Existent: teren si construcții (corpuri C1-C9)

Relația cu construcțiile învecinate:

 • - nord

 • - str. L. Ga.bor

 • - Casa sindicatelor N-E

corpul de clădire ce găzduiește Clinica de chirurgie-ortopedie pediatrica

 • - vest

 • - str. Dr. losif Nemoianu cu liniile de tramvai

 • - pavilionul ce găzduiește DGASPC Timiș si Secția prematuri

 • - pavilionul policlinica cu sediu administrativ si anexa farmacie

 • - est - str. Panait Istrati

 • - bloc P+6E

 • - sud - curte spital

 • - Piața Regina Maria

 • - Liceul teologic romano-catolic

Regim de înălțime:

Corp C6 - rezervor apa cu casa pompelor- seniingropat

Corp C7 - rezervor dep. combustibil - ingropat

Atecedenteie construcției:

Proiectantul inițial:--------

Executantul inițial:--------

Perioada de realizare: - anii 1990

In anii 2000 a fost realizata realizata o hidroizolatie interioara a bazinului cu mortare speciala pe baza de ciment. Lucrarea de reparații nu a dat rezultate scontate, bazinul pierde apa in prezent.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI

 • a) forma si dimensiunile construcțiilor tehnico-edilitare expertizele:

Suprafața teren (incinta spital) ~ 8.116mp

Corp C6 - rezervor de apa pt incendiu cu casa pompelor

Suprafața construita la sol = 132mp

Suprafața construita desfasurata - 132mp

Diametru interior rezervor = 9,62rn

înălțime interioara = 3,42m

Regim de inaltime existent = D - construcție serniingropata

Corp C7 - rezervor depozit carburanți - dezafectat

Suprafața construita la sol = 40mp

Suprafața construita dosfasurata = 40mp

Regim de inaltime existent = S - construcție 'îngropata

 • b)  Tipul structurii: fundații tip radier din b.a.; pereți realizați din diafragme de beton armat, plan seu din b.a monolit.

 • c)  Tipul si materialele acoperișului: tip terasa circulabila

 • d)  Tipul si materialele de închidere: rezervorul si casa pompelor realizate semiingropat, pe exteriorul pereților din beton, a fost realizata o protecție a hidroizolatie! cu cărămidă, de la cota de fundare pana la cota trotuarului, urmat ele zidărie din BCA cu rol si de termoizolatie.

  GRAPHL SFACE
  Vedere din spre Bv. Republicii  Vedere din incinta spre rezervor, corpul C2, respectiv C1Vedere din spre Bv. Republicii

Vedere interior rezervor
Vedere bazin


Vedere casa pompelor


Vedere interioara instalații - casa pompelor

DESCRIEREA TIPURILOR DE INSTALAȚII SI ALCĂTUIREA ACESTORA

Terenul este considerat liber de sarcini și dispune de următoarele utilități în apropiere: alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă, canalizare menajeră, toate din rețeaua localității.

Rețele de instalata 9                                       9

Alimentarea cu apă a obiectivelor se realizează în prezent din rețeaua publică de apă potabilă a localității Timișoara, prin rețeaua publică existentă pe strada adiacentă. Clădirile sunt alimentate cu apă caldă menajera de la furnizorul local Timișoara.

Evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la obiectele sanitare aferente clădirilor se face prin instalația de scurgere din incinta spre rețeaua de canalizare din localitatea Timișoara.

Instalații termice 9

Clădirile sunt alimentate cu agent termic pentru încălzire din punctul termic zonal al regiei de termoficare a localității de pe traseul circuitului secundar dintr-un punct termic aflat în apropiere.

Instalații sanitare 9

Clădirile sunt alimentate cu apa calda menajera de la furnizorul local Timișoara. Regimul de furnizare al apei calde de consum este conținu, pe perioada de funcționare.

Alimentarea cu energie electrica

Este în prezent realizată de la postul de transformare din incinta Spitalului, racordat la rețeaua publică.

Sistemul de iluminat

Sistemul de iluminat este echipat cu corpuri de iluminat cu led si incandescente.

DESCRIEREA DEFICIENTELOR

Corp C1

Deficiente:

 • -   Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

 • -   Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de instalație de detecție si alarmare incendiu

 • -   Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de instalație de iluminat de siguranța

Corp C2

In prezent imobilul se afla in faza de recepție finala a clădirii in urma realizării proiectului de REPARAȚI! CAPITALE, EXTINDERE PRIN ÎNCHIDERE TERASA ETAJ 2 SI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICA-SPITAL LOUIS TURCANU TIMIȘOARA”. Acest corp nu face subiectul acestei documentații.

Corpuri C3 si C4

Deficiente:

 • -  Clădirea nu beneficiază de instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

 • -  Clădirea nu beneficiază de instalație de detecție si alarmare incendiu

 • -  Clădirea nu beneficiază de instalație de iluminat de siguranța

Corp C5 - in curs de demolare prin proiect „SERVICII DE PROIECTARE DEMOLARE CORP C5 (fost C8) - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA”. Acest corp nu face subiectul acestei documentații.

Corpuri C6 si C7

Deficiente:

 • -  Corp C7 rezervor combustibil dezafectat

 • -  Corp C6 rezervor de incendiu existent pierde apa

 • -  Corp C6 nu are volumul necesaral pentru a stoca cantitatea de apa necesara conform avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019

 • -  Rețeaua de hidranti exteriori existenti in urma extinderii Corp C 10 nu pot acoperii cele doua compartimentele de incendiu

Corp C8 - Punct Trafo. Acest corp nu face subiectul acestei documentații.

Corp C9 - Casa Poarta si Farmacie. Acest corp nu face subiectul acestei documentații.

Corpul C10 - in execuție - este avizat din punct de vedere al securității la incendiu inca din 2013 prin avizul cu nr. 729/13/SU-TM din 29.11.2013 si ulterior reavizat prin avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 obtinut pe toate compartimentele. Nu face subiectul acestei documentații.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a cladiriilor de pe teren din punt de vedere al siguranței la foc si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

Nerealizarea lucrărilor de intervenție va avea ca efect imediat, imposibilitatea obținerii Autorizației de funcționare ISU a Spitalului Clinic de Urgente Pentru Copii „Louis Turcanu”, spital care in prezent funcționează fara Autorizație de funcționare ISU.

Obiectiv General: Conformarea a tuturor corpurilor de clădire ale Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii „Louis Turcanu”, Timișoara in vederea autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.


SC GRAPHIC SPACE SRL TIMIȘOARA. CALEA MARTIRILOR NR. 50. 2 ET. 1 COD 300776 CIL 36748860 J35 '3135 16 11.2016

COD IBAN: R068 PIR8 3702 7693 7800 1000 ■ PIRAEUS BANK.TIMIȘOARA

EMAIL: OFFICE - BRAINLOG.RO TELEFON: 0775 588 256 / 0775 538 267

R015TREZ6215069XXX022641

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

 • a) Descrierea amplasamentului

Localizare

Municipiul Timișoara este așezat în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega, într-unul din puținele locuri pe unde se puteau traversa întinsele mlaștini formate de apele celor două râuri, care până acum două secole și jumătate acopereau în fiecare primăvară suprafața câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziașului și Câmpia Vingăi. Municipiul Timișoara este așezat la intersecția paralelei de 45°47” latitudine nordică, cu meridianul de 21’17” longitudine estică, aflând-se, ca poziție matematică, în emisfera estică, în fusul orar al Europei Centrale. Ora locală a orașului(considerată după meridian) este în avans cu 1h25’8” față de ora meridianului O, Greenwich, dar se află în întârziere cu 34’52” față de ora oficială a României(ora Europei Orientale).

Adresa

Piața Regina Maria, nr.2, mun. Timișoara, județul Timiș

Suprafață teren

Steren=8116mp (conform C.F.)

Dimensiunile in plan ale dreptunghiului in care se încadrează terenul de forma neregulata sunt 108.69 m x 95.45 m, iar ale laturilor sunt următoarele:

S:77.09m

V: 73.86m

N-V: 80.50m

N: 10.18m

N-E: 29.05m

E: 68.64m

Indici urbanistici existenti

Steren=8116 mp (conform C.F.)

Sconstruită la sol corp C1 = 692.00mp

Sdesfasurata corp C1 = 4152.00mp

Sconstruită la sol Pasarela = 137.11 mp

Sdesfasurata Pasarela = 367.81 mp

Sconstruită la sol corp C2 = 474.00mp

Sdesfasurata corp C2 = 1833.00mp

Sconstruită la sol corp C3= 481.00mp

Sdesfasurata corp C3= 962.00mp

Sconstruită la sol corp C4= 134.00mp

Sdesfasurata corp C4= 244.00mp

P.O.T .= 43.26%

C.U.T= 2.25

 • b) Relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile

Accesul

Auto

Nu se intervine asupra acceselor existente, rămânând nemodificate.

Pietonal

Pe teren se face prin cele două porți de acces de pe limita de E și cea de V a proprietăți; în colțul de N-E al terenului se face direct în corpul C10, iar în rest prin cadrul aleilor de circulație regăsite în curtea spitalului.

Amplasarea parcelei față de orientarea punctelor cardinale

Nord In afara incintei: Str. L. Gabor

Casa sindicatelor N-E

Vest In afara incintei: Str. Dr. losif Nemoianu cu liniile de tramvai

Est In afara incintei: Str. Panait Istrati

Bloc P+6E

Sud In afara incintei: Piața Regina Maria

 • c) Date seismice si climatice

Clima

Din punct de vedere climatic Municipiul Timișoara se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părții de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influente mediteraneene.

Temperatura medie anuală în Timișoara este de 10,6°C, luna cea mai caldă fiind iulie 21,1°C, rezultând o amplitudine termică medie de 22,7°C, sub cea a Câmpiei Române, ceea ce atestă influența benefică a maselor de aer oceanic.

Din punct de vedere practic, numărul zilelor cu temperaturi favorabile dezvoltării optime a culturilor, adică cele care au medii de peste 15°C, este de 143/an, cuprinse între 7 mai și 26 septembrie. Temperatura activă, însumând 2761°C, asigură condiții foarte bune pentru maturizarea plantelor de cultură, inclusiv a unora de proveniență mediteraneeană.

Aflând-se predominant sub influența maselor de aer maritime dinspre nord-vest, Timișoara primește o cantitate de precipitații mai mare decât orașele din Câmpia Română.

Timișoara suportă, din direcția nord-vest si vest, o mișcare de aer puțin diferită de circulația generală a aerului deasupra părții de vest a României. Canalizările locale ale circulației aerului și echilibrele dintre centrii barici impun o mare variabilitate a frecvenței vânturilor pe principalele direcții.

Clima ce caracterizează amplasametul este temperat-continentală moderată cu influențe oceanice și submediteraene având:

 • - temperatura medie anuală..................(+11 °C)

 • - Temperatura medie a iernii................(-1 + -3 °C)

 • - Temperatura minimă absolută...........(-30,9 °C)

 • - Temperatura medie a verii..................(+20 - +22°C)

 • - Temperatura maximă absolută...........(+42,5°C)


Adâncimea de îngheț este de 0,6 - 0,7 m (NP 112-2014).

în Timișoara cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest și cele de vest, reflex al activității anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în luna Iulie de vară. în aprilie-mai, o frecvență mare o au și vânturile de sud. Celelalte direcții înregistrează frecvențe reduse. Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 pe scara Beaufort, furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest.


Zonarea valorii caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol

- Zapada: valoarea caracteristică a încărcării din zăpada pe sol având IMR=50ani, So,k=1,5 KN/m2 conform codului de proiectare CR-1-3/2012.

GRAFHC SFACt

- Vânt: viteza caracteristică având T=50 ani, V=33m/s presiunea de referință a vântului, q=0,6 kPa conform codului de proiectare CR-1-4/2012.

Particularități seismice f

Municipiul Timișoara se încadrează în următoarele zone seismice și climatice:

Zona seismică de calcul si accelerația terenului: ag=0.20g pentru IMR 225 ani; perioada de colt: Tc=0.7s, conform Cod de proiectare seismica Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013.

 • d) Studii de teren

EXTRAS DIN STUDIUL GEOTEHNIC Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat aparține Câmpiei Panonice. Terenul are o suprafață relativă plană, nu prezintă potențial de alunecare, este asigurată stabilitatea generală. Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega. în detaliu însă, relieful orașului și al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuși modeste, care nu depășesc nicăieri 2-3m.

Structura geologică a zonei și a terenului de fundare

Municipiul Timișoara din punct de vedere tectonic, este așezat într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată de existența vulcanului stins de la Șanovița, precum și de apele mineralizate din subsolul Timișoarei, cele de la Calacea spre nord și Buziaș-lvanda în sud. Conform studiilor geotehnice efectuate de-a lungul timpului pe amplasamentele învecinate, stratificația terenului de fundare reperată în zonă este alcătuită din următoarele elemente de stratificație:

Q O.OOm - 1,60m - umplutură pământ, nisip, resturi de cărămidă, spre bază praf argilos;

0 2.50m - 3.60m - nisip puțin prafos, spre bază praf nisipos vânăt cu oxizi;

a 3.60m - 4.00m - nisip mijlociu, spre bază nisip fin vânăt.

Apa subterana se gaseste intre 3,6 si 3,8m fata de cota terenului.

Conform studiului geotehnic Nr. 900/2019 (atașat documentației) efectuat prin sondajul deschis de dezvelire a fundației corpului C6 si prin forajul geotehnic F1 de 5m adâncime, stratificatia terenului de fundare reperată în zona este alcătuită din următoarele elemente de stratificatie:

B O.OOm - 1.50m - umplutura din pamant nisipos-argilos cu deșeuri din materiale de construcții;

a 1.50 - 3.20m - argila, cafeniu-cenusie, plastic vartoasa;

a 3.20m - 3.80m - nisip fin mijlociu, cafeniu-cenusiu, mediu indesat;

Q 3.80m-5.00m - nisip mijlociu si mare, cenușiu, mediu indesat.

Apa subterana se gaseste la 3.80m fata de cota terenului.

- Adâncimea maxima de îngheț este de 0.60-0.70m (NP-112/2014).

Categoria geotehnica a terenului conform normativ NP 074-2014:

Factori de considerat

încadrarea

Puncte

1. Condiții de teren

Terenuri bune

2

2. Apa subterană

Fără epuismente

1

3. Categoria de importanță a construcției

Normală

3

4. Vecinătăți

Fără riscuri

1

5. Zona seismică

ag =0,20 g; Tc=0,7 s

2

Risc geotehnic

redus

9

Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare:

>

Indice de consistență:

Ic

0,90

>

Unghi de frecare internă caracteristic:

f’

16 0

>

Coeziunea nedrenată

Cu

50 kPa

>

Greutate volumică:

g

18,0-20,0 kN/m3

>

Porozitate:

n

43,7 %

>

Indicele porilor:

e

0,78

>

Modul de deformație edometric

M

23000 kPa

>

Modul de deformație liniară

E

20000 kPa

Condiții hidrografice și hidrogeologice

Teritoriul zonei Timișoara dispune de o bogată rețea hidrografică, formată din râuri, lacuri și mlaștini. Cu excepția râurilor Bega și Timiș, celelalte râuri seacă adesea în timpul verii. Principalul curs de apă este cel mai sudic afluent al Tisei. Izvorând din Munții Poiana Rusca, Bega este canalizată, iar de la Timișoara până la vărsare a fost amenajată pentru navigație (115 km). Canalul Bega a fost construit între anii 1728 și 1760, dar amenajarea lui definitivă s-a făcut mai târziu, regularizând debitul, respectiv asigurarea transferului cantității de apă, din Timiș în Bega, în funcție de necesități și de volumul de precipitații preluat de cele două râuri în amonte.

Din punct de vedere al apelor subterane, se poate constata că pânza freatică a Timișoarei se găsește la o adâncime ce variază între 0,5-4m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 la 9m - până la 80m adâncime - și conțin apă potabilă, asigurând astfel o parte din cerințele necesare consumului urban. Apar, de asemenea, ape de mare adâncime, captate în Piața Unirii(hipotermale), apoi la sud de Cetate și în Cartierul Fabric(mezotermale),cu valoare terapeutică, utilizate în scop balnear.

Studiu topografic

Studiul topografic si planul de situație intocmit de PFA ing Vatau Dumitru, sunt anexate prezentei documentații.

Coordonate puncte radiale

Nr.

X

Y

Z

Pct.

[m]

[m]

[m]

GPS.5000

479405.888

206352.106

88.10

GPS.2000

479529.591

206244.288

88.06

GP5.1000

479654.578

206243.727

88.00

2000

479529.642

206244.288

88.06

301

479580.297

206254.116

87.95

PLAN DE SITUAȚIE

Proiecția in plan si suprafețe, conform Extras de CARTE FUNCIARA

Tersn

Nr cadastral

Suprafața (mp)’

Observații / Referințe

439479

8.116

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

GWHC SFACELungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

1.609

3

4

18.033

5

6

5.348

7

8

10.183

9

10

4.83

11

12

1.444

13

14

73.857

15

16

9.972

17

18

5.04

19

20

13.925

21

22

11.888

•• Lungimile segmentelor sunt determinate en planul < Distanța dintre puncte este Iwrmată din segmente


Date referitoare la teren


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m>

2

3

35.822

4

5

14.787

6

7

29.046

8

9

64.201

10

11

2.304

12

13

7.734

14

15

8.653

16

17

5.482

18

19

3.839

20

21

3.984

22

1

17.75

ie proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru, cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Nr Crt

Categorie folosință

intra v>lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

8.116

-

-


GRAFHC SfACE

Date referitoare

la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

A1.1

439479-C1

construcții administrativa si social culturale

692

Cu acte

S. construita la 561:692 mp; S. consta. desfasurdta:3282 mp; Pediatrie in regim înălțime S+P+2c+Mpartial

iza

de

A12

439479-C2

construcții administrative si social culturale

474

Cu acte

S. construita la so!:474 mp; S. constn. desfasurata:1833 mp; Oncohematologie regim de înălțime P+2c+Mpartial

in

A1.3

439479-C3

construcții administrative si social culturale

481

Cu acte

5. construita ia sol:4Bl mp; S. constru desfasurata:962 mp; Spălătorie la demise bucătărie la parter in regim de înălțime D

ita

si

■?

A1.4

439479-C4

construcții administrative si social culturale

134

Cu acte

5. construita la soî;134 mp, S. consta rfesfasurata:244 mp; Corp legătură in ret

S+Ppartiaî

ita

im

AL5

439479-C5

construcții administrative si social culturale

124

Cu acte

S. construita la sol:124 mp; S. constru desfasurata:124 mp; Depozit in regim inaitime D

ita

de

A1.6

439479-C6

construcții administrative si social culturale

132

Cu acte

5. construita la sol:132 mp; S. consta; desfasurata:132 mp; Casa pompelor Rezervor de apa pentru incendiu

ita

si

Carte Funciară Nr. <139479 Comuna/Oraș/Municipiu timișoara

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf (mp)

Situație juridică

Observați’ f Referințe

Al 7

439479-C7

construcții administrative si social culturale

40

Cu acte

S construita la sol:40 mp; S construita desfasurata.40 mp: Depozit carburanți

Al 8

439479-C8

construcții administrative si social culturale

16

Cu acte

S. construita la sol 16 mp; S. constru'ta desfasurata:16 mp; Post Trafo

Al. 9

439479-C9

construcții administrative si social culturale

133

Cu acte

5. construita la sol: 138 mp; S. construita desfasurata 138 mp; Casa poarta $i Punct farmaceutic in regim de inaltime P

 • e) Situația unităților tehnico-edilitare existente

Rețele edilitare pe amplasament

Terenul este considerat liber de sarcini și dispune de următoarele utilități în apropiere: alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă, canalizare menajeră, toate din rețeaua localității.

Alimentarea cu apa - se realizează în prezent din rețeaua publică de apă potabilă a localității Timișoara (Aquatim SA), prin rețeaua publică existentă pe strada adiacentă. Clădirea este alimentată cu apă caldă menajera de la furnizorul local Colterm SA -Timișoara.

Alimentarea cu energie electrica - este în prezent realizată de la postul de transformare din incinta Spitalului, racordat la rețeaua publică.

Alimentarea cu gaze naturale - nu există alimentare cu gaze naturale în incinta spitalului, există însă in apropierea spitalului, pe Bdul Republicii.

Telefonie/ internet - Da.

Energie termica - este alimentat cu agent termic pentru încălzire din punctul termic zonal al regiei de termoficare a localității (Colterm SA) de pe traseul circuitului secundar dintr-un punct termic aflat în apropiere.

Evacuarea apelor uzate menajere - prin instalația de scurgere din incinta se deversează în prezent în rețeaua de canalizare a orașului Timișoara, existentă la strada.

 • f)  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

GVAPHC SFACE

 • g) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existente unor zone protejate

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. 131/2017 terenul se afla in zona centrală, zona de protecție a monumentelor, însă pe teren NU se regăsesc clădiri monument istoric sau alte valori de patrimoniu natural si/sau cultural, care sa se regaseasca pe lista monumentelor istorice - Institutul National al Patrimoniului.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TIMIȘ

Str.A. PACHA Nr.B,TIMIȘOARA Tol.ZI-ax: 0256 / 493659; 493661 //

CERTIFICAT DE DESCĂRCARE DE SARCINĂ ARHEOLOGICĂ

Nr. 5/24.04.2015

în conformitate cu art. 5 alin. (l)-(3) și (5) din O.G. nr. 43/2000 (cu completările și modificările ulterioare), pe baza Raportului de cercetare arheologică preventivă nr. 1189/21.04.2015, conținând rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate conform standardelor și procedurilor arheologice, în baza Autorizației de cercetare arheologică preventivă nr. 287/09.12.2014, în perioada 09.12.2014 -30.01.2015, în zona de protecție a monumentului istoric "Ansamblul urban VII", cod LMI TM-II-a-B-06107, pe terenul aflat în municipiul Timișoara, jud. Timiș, punct Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu", zona identificată prin următoarele coordonate STEREO 70:

NR

X - nord

Y - est

1

479656.764

206283.155

2

479653.218

206282.144

3

479650.295

206260.621

4

479657.661

206262.628

Certificăm că s-a realizat descărcarea de sarcină arheologică.

Raportul de cercetare arheologică pe baza căruia se eliberează prezentul Certificat este redactat și semnat de arhg dr. Călin TIMOC, responsabil științific, pentru Universitatea de Vest din Timișoara și a fost aprobat în ședința Comisiei Naționale de Arheologie din data de 24.04.2015, conform adresei Ministerului Culturii nr. 2037/28.04.2015, înregistrată la Direcția Județeană pentru Cultură Timiș cu nr. 1331/07.05.2015.

Director Executiv, Dr. Sorin VJaăWEDESCU Direcția Ju pentru Cu


grafhc. spafe

e; Informațiile menționate mai sus au fost colectate prin examinarea vizuala a clădirii, relevee si sondajele făcute.

f) Construcția C5 in prezent nu este folosita datorita pierderilor tehnologice de apa din bazinul de incendiu, iar corpul C7 este dezafectat.

DATE TEN1CE

Gradul de seismicitate al zonei

Amplasamentul se incadreaza conform normativului PI00/2013 in zona cu valoarea de vârf cu accelerația terenului ag~0.20g si perioada de colt Tc-0.7 sec. încadrarea construcției:

 • -  în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a H.G.R. nr. 261/1996 și a H.G.R. nr.766/1997 și în conformitate cu metodologia elaborată de M.L.P.A.T.,Clădirile spitalicești ce deservesc clinici si secții de spital se încadrează în CA TEGORIA "B” CONSTRUCTII DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITA - construcții social-culturale cu aglomerări mari de oameni;

 • - Conform Normativului P100-1/2006, clădirile se încadrează în CLASA DE IMPORTANȚĂ I - Construcții de importanță vitală pentru societate, a căror funcționalitate în timpul cutremurului și imediat după cutremur trebuie să se asigure integral (spitale si alte construcții aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secții de chirurgie si de urgenta);

Alte incadrari

 • - Zapada: valoarea caracteristică a încărcării din zăpada pe sol având IMR=50ani, So,k=1,5 KN/m2

 • - Vânt: viteza caracteristică având T=50 ani, V=33m/s presiunea de referință a vântului, q=0,4 kPa

Comportarea în timp a construcțiilor: - nesatisfacatoare datorita pierderilor de apa si inundării clădirilor învecinate Corp C1- Spital Pediatrie si C2 - Spital Onco-hematologie. Comportarea generală la cutremurele anterioare: fara avarii.

Terenul de fundare, conform Studiului Geotehnic realizat de Terrasoil Tehnica nr.900/2019:

„STRATIFICAȚIA TERENULUI

Pentru stabilirea condițiilor de proiectare și execuție a lucrărilor de fundații pentru lucrarea propusă (lucrări de coricormare ISU: Corp C6 - rezervor incendiu), în baza normativului NP074-2014 au fost executate următoarele lucrări de investigație a amplasamentului:

r un foraj geotehnic de 5,0 m adâncime pentru identificarea succesiunii stratigrafice și prelevarea de probe de sol și/sau apă freatică;

 • > un test de penetrare dinamică cu con de tip ușor (PDU) până la 5,0 m adâncime pentru estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de fundare;

 • > un sondaj deschis de dezvelire a fundației rezervorului existent;

A încercări în laboratorul geotehnic pe probe extrase din foraj.

Forajul geotehnic (anexa 02) a fost executat cu o foreză semimecanizată având sapă de tip burghiu și recuperaj de circa 90%, stratificația întâlnită fiind corelată cu diagrama penetrării dinamice cu con. Testul de penetrare dinamică cu con (anexa 03), a fost executat cu ajutorul unui penetrometru dinamic ușor, pneumatic (PDU), care are următoarele caracteristici: mberbec = 10 kg, hcadere = 50 cm, Scon = 10 cm2, a varfcon = 90°). Prin numărul de căderi ale berbecului necesare înfigerii conului pe o adâncime de 10 cm (Nu) rezultă rezistența la penetrare dinamică (q#), iar mai apoi pe cale indirectă, o serie de parametri necesari pentru aprecierea capacității portante a terenului.

Pe baza forajului Fi și a analizelor efectuate pe probele tulburate extrase din vecinătatea amplasamentului cercetat (anexa 06) stratificația amplasamentului poate fi descrisă astfel (cota 0,0 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • > Umplutură din pământ nisipos-argilos cu deșeuri din materiale de construcții (între 0,0 - 1,5 m);

 • > Argilă, cafeniu-cenușie, plastic vârtoasă, cu oxizi de fier și concrețiuni feromanganoase (între 1,5- 3,2 m);

 • > Nisip fin mijlociu, cafeniu-cenușiu, mediu îndesat (între 3,2- 3,8 m);

> Nisip mijlociu și mare, cenușiu, mediu îndesat, inundat (între 3,8 - 5,0 rn; strat neepuizat).

Rezultatele privind estimarea unor parametri fizico-mecanici ai terenului, obținute în cadrul testului de penetrare dinamică cu con PDUi, sunt prezentate în fișa penetrării din anexa 03. în buletinul de analiză chimică (nr. 49943/2019 - anexa 06) emis de către laboratorul geotehnic Cenconstruct SRL, al probei de sol extrasă din forajul Fi, rezultă că aceasta nu prezintă agresivitate chimică față de beton, conform NE 012-1:2007.

APA SUBTERANĂ

în forajul executat pe amplasament a fost interceptată apa freatică la adâncimea de 3,8 m față de cota terenului natural (CTN) și este cu nivel liber, aceasta stabilizându~se în foraj la aceiași adâncime de 3,8 m față de CTN (NH- -3,8 m).

Nivelul hidrostatic maxim absolut al apelor subterane poate fi apreciat cu exactitate numai în urma unor studii hidrologice într-o perioadă îndelungată de timp. Totuși, pe baza înregistrărilor și a hărților existente în literatura de specialitate. în zona amplasamamentului cercetat apreciem că nivel maxim al apelor subterane nu va depăși adâncimea de 3,0 rn față de CTN actual.

Ținând cont de condițiile de fundare recomandate în cele ce urmează, apreciem că apa freatică, în condiții hidrogeologice normale, asemănătoare cu cele din data execuției forajului nu va influența fundațiile construcției existente.

SONDAJE DESCHISE

Pentru identificarea condițiilor de fundare ale rezervorului C6, a fost executat un sondaj deschis (Sdi) prezentat în anexa 04, și amplasat conform planului de situație din anexa 01. Prin sondajul deschis Sdi (anexa 04) a fost relevată fundația din beton a rezervorului C6 propus pentru reabilitare. Adâncimea de fundare identificată prin sondaj este de 2.10 m față de cota trotuarului (CTr). Terenul de fundare de la talpa fundației este constituit din argilă, cafeniu-cenusie.

CONCLUZII ’

în urma executării prospecțiunilor geotehnice și a interpretării acestora, construcția proiectată poate fi încadrată în categoria geotehnică 1 - risc geotehnic redus.

Suprafața terenului este aproximativ plană și nu este afectată de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea acestuia.

Stratiflcația este eterogenă și este reprezentată printr-o succesiune de straturi argiloase, până la adâncimea de investigare de 5,0 m.

Apa subterană fost interceptată în foraj la adâncimea de 3,8 m față de CTN, acviferul fiind cu nivel liber NH- -3,8 m. Apreciem că aceasta nu va influența fundațiile construcției existente (în condiții normale de exploatare, comparabile cu cele din data execuției forajului).

Investigațiile întreprinse pe amplasament au evidențiat prezența unor pământuri cu o compresibilitate scăzută.

RECOMANDĂRI

Pentru obiectivul propus (reabilitare rezervor C6), terenul bun de fundare va fi considerat stratul de argilă, cafeniu-cenușie, plastic vârtoasă, caracterizatele următorii parametri fizico-mecanici:

> Indice de consistență:

Ic

0,90

> Unghi de frecare internă caracteristic:

f

16 0

> Coeziunea nedrenată

Cu

50 kPa

> Greutate volumică:

g

18,0- 20,0 kN/m3

> Porozitate:

n

43,7%

> Indicele porilor:

e

0,78

> Modul de deformație edometric

M

23000 kPa

> Modul de deformație liniară

E

20000 kPa

Din punct de vedere geotehnic pentru reabilitarea rezervorului se poate considera corespunzătoare actuala adâncime de fundare (Df min - Df actual ~ 2, 10 m). Adâncimea definitivă de fundare va fi stabilită de proiectantul de specialitate în funcție de caracteristicile construcției proiectate (funcționalitate, tip de structură, încărcări transmise terenului, etc.). în cazul în care se renunță la actualul rezen/or, în funcție de soluția aleasă, se pot realiza fundații noi pe terenul de fundare recomandat sau se poate folosi actuala fundație cu suprabetonare dacă e cazul (soluția optimă va rezulta în urma expetizei tehnice).

Din discuțiile cu proiectantul, depozitul de carburanți se va demola, urmând a se realiza un ai doilea rezervor (semi-îngropat). în această situație se vor evacua fundațiile și umpluturile, fundarea urmând a fi realizată pe terenul natural acolo unde acesta apare (se vor corecta detaliile de fundații în timpul demolării).

Conform NPT12-2014, pentru calculul terenului de fundare, pentru construcția proiectată, în gruparea fundamentală de încărcări se poate considera o presiune convenționale de bază Țjjjj ~ 250 kPa, valabilă pentru o lățime a tălpii fundației R = 1,0 m, și o adâncime de fundare față de nivelul terenului sistematizat Df- 2,0 m, la care se vor aplica corecțiile de lățime și de adâncime (vezi NP112-2014, anexa D).

Pe baza parametrilor estimați ai terenului de fundare, pentru condițiile de fundare recomandate mai sus, prezentăm în anexa 05 un exemplu de calcul a! terenului la starea limită de deformații și la starea limită de capacitate portantă:

Tipul

Adâncimea

Lățimea

Tipul

Ppi

Per

Rd

construcție /

de fundare Df față de CTN m

estimată a fun dației (B) m

fundație i

kPa

kP a

Fără subsol

2,10 (Df’ =0,50 rn)

0,50

Fundație continuă

250

365

395

DEFINIREA NIVELURILOR DE CUNOAȘTERE

în vederea selectării metodei de calcul și a valorilor potrivite ale factorilor de încredere, se definesc următoarele niveluri de cunoaștere conf.P100-3/2008: KL1: Cunoaștere limitată

KL2: Cunoaștere normală

KL3: Cunoaștere completă

Nivelul de cunoaștere realizat determina metoda de calcul permisa si valorile factorilor de încredere (CF).

Modul de stabilire a metodelor de calcul si a factorilor de incredere este precizat in tabelul 4.1 din Normativul P100-3/2008.

Factorii considerați în stabilirea nivelului de cunoaștere sunt:

 • (i)     Geometria structurii: dimensiunile de ansamblu ale structurii și cele ale elementelor structurale, precum și ale elementelor nestructurale care afectează răspunsul structural (de exemplu, panourile de umplutură din zidărie) sau siguranța vieții (de exemplu, elementele majore din zidărie-calcane, frontoane).

 • (ii)    Alcătuirea elementelor structurale și nestructurale, incluzând cantitatea și detalierea armăturii în elementele de beton armat, detalierea și îmbinările elementelor de oțel, legăturile

planșeelor cu structura de rezistență la forțe laterale, realizarea rosturilor cu mortar și natura elementelor la zidării, tipul și materialele CNS și al prinderilor acestora etc.

 • (iii)    Materialele utilizate în structură și CNS, respectiv proprietățiile mecanice ale materialelor

beton, oțel, zidărie, lemn, după caz.

KL1 corespunde următoarei stări de cunoaștere:

 • (i) în ceea ce privește geometria: configurația de ansamblu a structurii și dimensiunile elementelor structurale sunt cunoscute: (a) din relevee, (b) din planurile proiectului de ansamblu original și ale eventualelor modificări intervenite pe durata de exploatare. în cazul (b) verificarea prin sondaj a dimensiunilor de ansamblu și a dimensiunilor elementelor este de regulă suficientă: în condițiile în care se constată diferențe semnificative față de prevederile proiectului de ansamblu se va întocmi un releveu mai extins al dimensiunilor:

 • (ii) în ceea ce privește alcătuirea de detaliu: nu se dispune de proiectul de execuție al structurii clădirii: se concep detalii plecând de la practica obișnuită din perioada realizării construcției; se vor face sondaje în câteva dintre elementele considerate critice și se va stabili măsura în care ipotezele adoptate corespund realității. în situația în care există diferențe semnificative se va extinde cercetarea în teren și asupra altor elemente;

 • (iii) în ceea ce privește materialele: nu se dispune de informații directe referitoare la caracteristicile materialelor de construcție: (a) din specificațiile proiectelor, (b) din buletinele de calitate. Se vor alege valori în acord cu documentele normative din perioada realizării clădirii, asociate cu teste limitate în teren în elementele considerate critice (esențiale) pentru structură.

Tabelul 4.7 Nivelurile de cunoaștere și metodele corespunzătoare de calcul

Nivelul cunoașter ii

Geometrie

Alcătuirea de detaliu

Materiale

Calcul

CF

KL1

Din proiectul de ansamblu original și verificarea vizuală prin sondaj în teren sau dintr-un releveu complet a! clădirii

Pe baza proiectării simulate în acord cu practica iei momentul construcției și pe baza unei inspecții în teren limitate

Valori stabilite pebaza standardelor valabile în perioada construcției si din teste în teren limitate

LF-MRS

CF~1,35

KL2

Din proiectul de execuție original incomplet și dintr-o inspecție în teren limitată sau dintr-o inspecție în teren extinsă.

Din specificațiile de proiectare originale șl din teste limitate în teren sau dintr-o testare extinsă a calității materialelor în teren

Orice metodă, cf. PI 00 - 7: 2006

CF=1,20

KL3

Din proiectul de execuție original complet și dlntr-o inspecție limitată pe teren sau dintr-o inspecție pe teren cuprinzătoare.

Din rapoarte originale privind calitatea materialelor din lucrare și din ieste limitate pe teren sau dintr-o testare cuprinzătoare

Orice metodă, cf. P100 - 7: 2006

CF=1,0

Astfel, nivelul de cunoaștere ales este KL1- cunoaștere completa CF-1,35

METODOLOGII DE EVALUARE

In conformitate cu normativul PI00-3/2008 exista 3 metodologii de evaluare a construcțiilor, definite de baza conceptuală, nivelul de rafinare al metodelor de calcul și de nivelul de detaliere al operațiunilor de verificare. Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza unor criterii cum sunt:

n cunoștințele tehnice în perioada realizării proiectului și execuției construcției - construcții realizate in anii 1990;

GRAPHC SFASE

 • •   complexitatea clădirii, în special din punct de vedere structural, definită de proporții (deschideri, înălțime), regularitate etc. - construcții tehnico-edilitare din beton armat, in grop atef s emiingropate;

datele disponibile pentru intocrnirea evaluării (nivelul de cunoaștere) - beneficiarul nu dispune de Cartea Tehnica a Construcției, se găsesc doar parti din proiectele executate;

 • •   funcțiunea, importanta și valoarea clădirii - Spital; Clasa de importanta 1 pentru care factorul de importanta y-/= 1,4;

 • -   condițiile privind hazardul seismic pe amplasament; valorile PGA, condițiile locale de teren - aa=0,20g;

 • •   tipul sistemului structurai - cutii rigide de beton armat monolit;

 • -   nivelul de performanță ales pentru clădire - cel prevăzut de normativele in vigoare.

Codul de proiectare PI 00-3 prevede 3 metodologii de evaluare:

 • •   Metodologie de nivel 7 (metodologie simplificată)

 • •   Metodologie de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru construcțiile obișnuite de orice tip);

 • •   Metodologia de nivel 3. Această metodologie utilizează metode de calcul neliniar și se aplică la construcții complexe sau de o importanță deosebită, dacă se dispune de datele necesare. Metodologia de nivel 3 este recomandabilă și la construcții de tip curent datorită gradului de încredere superior oferit de metoda de investigare sau în cazul în care clasificarea într-o grupă de risc pe baza coeficientului R3 nu este evidentă.

Ținând cont de nivelul de cunoaștere, metodologia de evaluare aleasa este metodologia de nivel 1.

Evaluarea clădirii la încărcări gravitaționale

Având in vedere regimul de inaltime al clădirii, tipul structurii de rezistenta si materialele utilizate la executarea acesteia, se pot face armatoarele constatări si observații:

- elementele de rezistenta verticale existente pot transmite incarcarile gravitaționale la terenul de fundare.

Evaluarea clădirii la încărcări orizontale

Având in vedere regimul de inaltime al clădirii, tipul structurii de rezistenta si materialele utilizate la executarea acesteia, se pot face armatoarele constatări si observații: clădirea este o construcție cu o rigiditate mare la acțiunea forțelor orizontale din vânt sau din seism;

clădirea a fost proiectata conform P 100-1992 - normativ de seism, valabil la data realizării proiectului.

 • -  modificările propuse nu influențează capacitatea si modul de preluare a sarcinilor seismice a construcției existente.

Date istorice referitoare la perioada construcției și nivelul reglementărilor de proiectare aplicate

Din datele culese, se aproximează ca construcția corpurilor a fost realizata in anii 1980 pentru Corpul C7 dezafectat si 1990 pentru Corpul C6.

La data proiectării existau norme de calcul seismic.

Date generale despre condițiile seismice ale amplasamentului si sursele potentiate de hazard

Amplasamentul se incadreaza conform normativului P100/2013 in zona cu valoarea de vârf a accelerației terenului ag-0.20g, perioada de colt Tc-0.7sec.

Descrierea sistemului structural si a lucrărilor propuse

Clădirea tehnico edilitara Corp C6 - rezervor de apa pt incendiu cu casa pompelor

Suprafața construita la sol = 132rnp

Suprafața construita desfas urata ~ 732mp

Diametru interior rezervor = 9,62m

Inaltime interioara ~ 3,42m

Regim de inaltime existent - D - construcție semiingropata

Tipul structurii: fundații tip radier din b.a.; pereți realizați din diafragme de beton armat, planșeu din b.a monolit.

Tipul si materialele acoperișului: tip terasa circtilabiia

Tipul si materialele de inchidere: rezen/orul si casa pompelor realizate semiingropat, pe exteriorul pereților din beton, a fost realizata o protecție a hidroizolatiei cu cărămidă, de la cota de fundare pana la cota trotuarului, urmat de zidărie clin BOA cu rol si de termoizolatie. Se propune reabilitarea Corp 6 si marirea volumului de apa a rezervorului.

Clădirea tehnico edilitara Corp C7-- rezervor depozit carburanți - dezafectat

Suprafața construita la sol = 40mp

Suprafața construita desfasurata - 40mp

Regim de înălțime existent - S construcție îngropata

Tipul structurii: fundații tip radier din b.a.; pereți realizați din diafragme de beton armat, pereți căptușiți si compartimentări realizate din tabla groasa, planseu din b.a monolit.

Tipul si materialele acoperișului: tip placa din beton carosabica pentru trafic ușor.

Se propune desfacerea Corp 7 si înlocuirea rezervorului (dezafectat) cu destinația stocare carbiranti cu un rezervor nou din fibra de sticla necesar rezervei de apa pentru incendiu.

Descrierea stării construcției la data evaluării

Construcția Corp C6 se gaseste in exploatare dar nu poate fi folosita datorita pierderilor de apa clin rezen/orul de incendiu; Construcția Corp C7 este dezafectata. Expertiza se realizează pentru aprecierea stării tehnice a construcțiilor tehnico-edilitare. Verificările vizuale: în urma analizei vizuale a clădirilor existente nu s-a constatat existența unor avarii grave la structura de rezistenă a acestora.

Terenul pe care se găsește obiectivul este pe o suprafața plana și nu sunt indicii că ar fi probleme din punct de vedere al stabilității generale.

Starea generală din punctul de vedere al structurii de rezistență este satisfacatoare.

Constatări:

Verificări vizuale, observațiile făcute la fața locului asupra clădirii în general și asupra structurii de rezistență au evidențiat următoarele:

Avarii tipice constatate:

La elementele nestructurale:

Infiltrații de apa pe zona soclului si degradarea generalizata a tencuielii si termoizolatiei din BCA la rezervorul de apa;

La elementele structurale:

fisuri in pereții bazinului din b.a.;

- apariția fenomenului de carbon atare a betonului si corodarea armaturii din placa de b.a. ce acopere rezervorul si casa pompelor.

Construcția Corp C7 este dezafectata.

Rezultatele încercărilor pentru determinarea rezistentelor materialelor

Nu este căzui.

Obiectivele de performanta pentru evaluarea construcție

Evaluarea seismica a clădirilor existente urmărește sa stabilească daca acestea satisfac cu un grad adecvat de siguranța cerințele fundamentale (nivelurile de performanta) avute in vedere la proiectarea construcțiilor noi, conform P 100-1/2006, pct.2.1.

Structura se verifica pentru asigurarea Cerinței de siguranța a vieții asociata unui interval mediu de recurenta al evenimentului seismic IMR-100 ani.

Verificarea Cerinței de limitare a degradărilor pentru solicitarea seismica.

Alegerea metodologiei de evaluare si metodei de calcul

Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza criteriilor enumerate la punctul 6.6 si Anexa B din PI00-3/2008. Ținând cont de nivelul de cunoaștere, se alege aplicarea Metodologiei de nivel 1.

Procesul de evaluare

Evaluarea calitativa

Evaluarea calitativa preliminară se face ținând seama de:

'» caracteristicile generale ale clădirii prin indicatorul R1;

• starea generala de afectare din cauza cutremurului si/sau a altor acțiuni prin indicatorul R2.

Evaluarea calitativa preliminară pentru structura din b.a. se face ținând seama de: Stabilirea indicatorului R/

Tabel B. 7. Lista de condiții pt;

' structuri de bete

■yn armat - metodologia de nivel 7

Criteriu                    Crh

est.

Condiții privind configuratia structurii

'eriul                          Criteriul nu este

îndeplinit e Îndeplinit       Neindeplinire moderata

Punctaj maxim

Neindeplinire majora 50 puncte

"Traseul încărcărilor este continuu

50

50

30-50

0-29

"Sistemul este redundant, (sistemul are suficiente legaturi pir. a avea stabilitate laterala si suficiente zone plastice potențiale) "Nu exista niveluri slabe dpdv al rezistentei

"Nu exista niveluri flexibile

"Nu exista modificări importante ale dimensiunilor in plan ale sistemului structural de la nivel la nivel

50

50

50

50

45

"Nu exista                       50

discontinuități pe verticala (toate elem. verticale sunt continue pana la fundație)

"Nu exista diferente              50

intre masele de nivel mai mari de 50%

"Efectele de torsiune            50

de ansamblu sunt moderate

"Infrastructura este in             50

măsură sa transmite la teren forțele verticale si orizontale

Punctaj total

Condiții privind        Punctaj maxim

interacțiunile structurii

io

50

5-10

10 punc te

0-4

"Distantele pana la clădirile vecine depășește dimens.

9

minima de rost cfPIOO-1/2006

"Planseele interrnediare(supantele) au o structura laterala proprie sau sunt ancorate adecvat de structura principala 'Pereții ne structura li sunt izolați sau legați flexibil de str.

"Nu exista stâlpi captivi scurți

Punctaj total Condiții privind alcătuirea elementelor structurale

(a) Structuri tip cadru beton armat

"Nu exista stâlpi scurti "Incarnarea axiala a stâlpilor este moderata v<0,55

(a)Structuri cu pereți de beton armat

"Grosimea pereților este >150mm

"Pereții au la capete bulbi sau tălpi cu dimensiuni limitate "Incarnarea axiala a pereților este moderata v<0,35

Punctaj total

Condiții referitoare la plansee

"Prin grosimea plăcii si dimensiunile reduse ale golurilor

planseul poate fi considerat diafragma orizontala rigida Punctaj total


10


10

10


Punctaj maxim

30

30

30

30

30

30

30


Punctaj maxim 10 10


9J5


20-30


20-30


30

5-10


10

Ri~99,75


30 puncte


0-19


0-19


10 puncte 0-4


Criteriu

Degradări produse de acțiunea cutremurelor


Criteriul este         Criteriul nu este indeplinit

'îndeplinit         Moderata Majora

Punctaj maxim 50 puncte


 • 1. Fisuri si deformata remanente in zonele critice (zonele plastice jale stâlpilor pereților si grinzilor

 • 2. Fracturi si fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare in grinzi

 • 3. Fracturi si fisuri longitudinale deschise in sta!pi si/sau pereți produse de eforturi de compresiune

 • 4. Fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare in stâlpi si/sau pereți

 • 5. Fisuri de forfecare produse de lunecarea armaturilor in noduri

 • 6. Cedarea ancorajelor su inadirilor barelor de armatura

 • 7. Cedarea sau fisurarea pronunutata a planseelor Punctaj total realizat

Degradări produse de incarcari verticale

Punctaj total realizat

Degradări produse de o execuție defectuasa

Punctaj total realizat

Degradări produse de o execuție defectuasa

Punctaj total realizat

Degradări produse de factori de mediu

Punctaj total realizat Punctaj total


20


26-46


0-25


40

7

8

9 R2~84


Stabilirea indicatorului R2

Tabel B.3. Starea de degradare a elementelor stucturale

Sinteza evaluării formularea concluziilor

încadrarea clădirii intr-o anumita clasa de risc seismic se face pe baza celor trei indicatori care au făcut obiectul evaluării cf. pct. 8.2 din P100-3/2008. Valorile celor trei indicatori asociate claselor de risc seismic sunt prezentate in tabelele de mai jos:

Valori ale indicatorului Ri asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I                           II                                III                              IV

Valor Ri {R-, = 99,75}

< 30                 31 -60                 61 - 90          91 -100

Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

II                                III                              IV

Valor R2{R2-84}

41 -70               71-90         91 - 100

40

Valori ale indicatorului R3 asociate claselor ele risc seismic

Clasa de risc seismic

1

II                                      III

ValorR3(%){R3 = 10d}

IV

<

31 -60                 61 - 90

91 -

30

100

In conformitate cu cele prezentate mai sus clădirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rs LII..

MĂSURI DE INTERVENȚIE

In urma studierii temei de proiectare se propun următoarele măsuri:

Scenariul 1:

 • >     Demolarea/desfacerea Corp C7 - rezervor depozit carburanți.

 • >     Reabilitarea rezervorului si a casei pompelor Corp C6 prin executarea armatoarelor masuri:

 • 1. La interior:

Pereți si radier

 • - indepartarea hidroizolatiei existente;

 • - buciardare pereți si eliminare zone cu beton degradat sau carbonatat;

 • - curatare armaturi;

 • - depasivare armaturi;

 • - refacere strat acoperire cu mortare structurale geolite sau similar prin toreretare si armat cu plasa sudatei SPPB prinsa cu agrafe ancorate chimic;

 • - refacere hidroizolatie interioara cu Kerabuild ECO Osmocem rezistenta la presiune pozitiva/negativa sau similar.

Placa beton armat acoperiș

 • - curatare beton placa si grinzi prin sablare sau buciardare strat acoperire;

 • - curatare armaturi;

 • - depasivare armaturi;

 • - refacere strat acoperire cu mortare structurale geolite sau similar prin toreretare;

 • - refacere hidroizolatie interioara cu Kerabuild Eco Osmocem rezistenta la presiune pozitiva/negativa sau similar.

 • 2. La exterior:

Pereți

 • - dezgropare rezervor pana la cota:-0.90 m fata de cota terenului sistematizat;

 • - desfacere hidroizolatie existenta;

 • - buciardare pereți si eliminare zone cu beton degradat sau carbonatat;

 • - curatare armatura;

 • - depasivare armatura;

 • - refacere strat acoperire cu mortare structurale geolite sau similar prin toreretare;

 • - termoizolatie cu vata bazaltica;

 • - tencuiala driscuita executata pe plasa de rabit;

 • - hidroizolatie bituminoasa lichida 3 straturi, protecție termoizolatie;

 • - membrana HDPE;

 • - realizare umpluturi parnant compactat fara utilaje grele.

Placa beton armat acoperiș

 • - desfacere straturi exterioare;

 • - buciardare perete si eliminare zone cu beton degradat sau carbonatat;

 • - curatare armaturi;

 • - depasivare armaturi;

 • - refacere strat acoperire cu mortare structurale geolite sau similar clasa R4, prin toreretare;

 • - proiecția betonului cu geo-vopsea geolite microsilicato sau similar.

 • >     Construirea unui rezervor nou in incinta spitalului care sa completeze necesarul de apa ca rezen/a intangibila pentru stins incendiul.

Scenariul 11:

 • >     Desfacerea Corp 07 si înlocuirea rezervorului dezafectat cu destinația stocare carburanți cu un rezervor nou din fibra de sticla necesar rezervei de apa pentru incendiu, care se va lega la inelul de incendiu.

 • >     In urma studierii temei de proiectare se constata ca rnarirea in diametru a rezervorului existent sau realizarea unui rezervor ingropat in imediata vecinătate a rezervorului existent nu este posibila, pe amplasament exista rețele care trebuie deviate, acest lucru perturbând activitatea spitalului si a cantinei/spalatoriei spitalului. Totodată conform Raportului de cercetare arheologica realizat in anul 2015 - DJPCT nr. 1189/21.04.2015 pentru extinderea spitalului, se constata ca in jurul rezervorului existent se găsesc vestigii din vechea cetate cu zidurile de aparare. Prin urmare se propun următoarele: desfacerea parțiala a rezervorului serniingropat (06) pana la cota trotuarului (demolare capac tip placa din b.a. a rezervorului si desfacerea parțiala a pereților rezervorului) si rnarirea capacitatii prin montarea unui rezervor metalic prefabricat-uzinal in interiorul acestuia.

 • >     Reabilitarea casei pompelor Corp 06.

Ca urmare a studierii temei de proiectare, se constata ca daca se aplica Scenariul I lucrările de execuție au o durata mai mare fata de Scenariul II, si nu satisfac cerințele cu privire la cerințele PSI (rnarirea volumului de stocare a apei datorate măririi compartimentelor de incendiu o data cu investițiile ce sunt in curs de execuție pe amplasament) si de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Ca urmare a celor enumerate mai sus expertul, recomanda Scenariul 11.

Lucrările de intervenții propuse nu afecteaza rezistenta si stabilitatea construcțiilor existen te pe amplasament.

CONCLUZII

 • 4.1. Execuția lucrărilor se va realiza pe baza unui proiect tehnic si a tuturor detaliilor de execuție cu descrierea amanuntita a tuturor fazelor tehnologice, a unui caiet de sarcini, a unui proces tehnologic intocmit de executant si aprobat de proiectant si cu respectarea fazelor determinante pentru calitatea lucrărilor executate stabilite de proiectant. La toate fazele se vor intocmi procese verbale de recepție parțiala. Proiectul tehnic va fi verificat de verificatori atestati.

Construcțiile tehnico-edilitare, cuprinzind rețele de utilitati si clădirile aferente expertizele, care deservesc spitalul, se vor proiecta si executa astfel incit sa asigure in mod obligatoriu:

 • a) o buna funcționalitate si o deplina siguranța in exploatare:

 • b) alegerea traseelor optime, cu folosirea eficienta a caracteristicilor terenului si evitarea traversării unor cursuri de apa si cai de comunicații importante:

 • c) folosirea de soluții care sa economisească materialul pus in opera, sa asigure costuri minime in exploatare si o execuție cu un inalt grad de industrializare.

 • 4.2. Execuția tuturor lucrărilor se va realiza, cu materiale de calitate certificate si agrementate, de o unitate de construcții specializata in astfel de lucrări si cu supravegherea permanenta din partea proiectantului.

 • 4.3. Beneficiarul are obligația de a asigura urmărirea execuției printr-o persoana cu calificare tehnica corespunzătoare si atestata de MLPAT, desemnata înainte de inceperea lucrărilor.

 • 4.4. Pe tot parcursul execuției lucrărilor, executantul va lua toate masurile de protecție a muncii si paza contra incendiilor.

 • 4.5. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor (proiect, detalii de execuție, procese verbale, autorizații, memorii, dispoziții de șantier etc) vor fi incluse prin grija dirigintelui in cartea tehnica a construcției.

4.7. La realizarea lucrărilor se vor respecta/intocmai prevederile Legii 10 privind calitatea construcțiilor.”

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPȚIUNILOR TEHNICO ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) Șl ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

5.1. SOLUȚIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUMCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZÂND

Spitalul Clinic de Urgente pentru copii „Louis Turcanu” este compus din mai multe corpuri de clădire construite etapizat în perioade de timp diferite. în consecința se poate spune ca nu exista o unitate din punctul de vedere al structurilor de rezistenta pentru corpurile de clădire atât din punct de vedere al sistemului constructiv cât și din punct de vedere al uniformizării pe verticala. In prezent spitalul funcționează fara autorizație ISU in mare parte datorita extinderilor etapizate care au schimbat/ influențat cai de evacuare si fluxuri, dar mai ales din cauza vechimii unor corpuri asupra carora nu s-au mai realizat modificări de modernizare pentru corelarea situației existente cu normele in vigoare. Starea degradata a instalațiilor exterioare de stingere a incendiului (inelul de hidranti exteriori) , dar si numărul lor, acum insuficient, nu mai acopera extinderile recente, iar o parte din hidrantii existenti nu mai sunt utilizabili.

Astfel se propun doua opțiuni tehnico-economice de conformare a imobilelor din incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Prima varianta - NERECOMANDATĂ - consta in a nu realiza masurile de conformare a imobilelor din incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

- Costuri de investiție zero

 • -  SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, nu va obține Autorizația de securitate la incendiu.

 • -  Imobilele care sunt in construcție sau cele care sunt in curs de a obține Autorizația de Construcție la recepția finala nu vor obține autorizația de securitate la incendiu.

 • -   In cazul viitoarelor modificări sau intervenții ulterioare asupra corpurilor nu se va potea obține Autorizația de Construcție fara Avizul de securitate la foc, iar Avizul nu va fi eliberat fara conformarea tuturor corpurilor de pe teren se existenta unei Autorizații de funcționare PSI.

 • -   In cazul unui eventual incendiu imobilele din incita SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, nu vor avea mijloace necesare de detectare, alarmare si stingere a

incendiilor, ceea ce poate duce la pierderea de vieți omenești si pagube materiale considerabile.

 • -  In cazul unui eventual incendiu spitalul nu va putea utiliza/ oferi rezeva de apa intangibila pentru incendiu, deoarece in situația actuala rezervorul este efunctional/dezafectat, rezerva esențiala in cazul intervențiilor de stingere a incendiului.

 • -  Rezerva actuala de apa pentru incendiu ne este suficienta, in decursul ultimilor 30 de ani spitalul extinzindu-se.

 • -   In situația actuala de funcționare spitalul nu poate asigura siguranța pacientilor, vizitatorilor si angajatilor in cazul excepțional al unui incendiu, iar in cazul deceselor rezultate in urma unei astfel de situații SCUPC Louis Turcanu va fi direct răspunzător legal si financiar pentru nerespectarea cerințelor de protecție la incendiu si a normelor in vigoare.

Astfel, neimplementarea condițiilor de conformare de securitate la foc conform variantei 1 se prezintă a fi un proces insuficient, cu consecințe majore asupra siguranței populației Timișoarei pe care SCUPC Louis Turcanu o deservește. Necesitatea de a aduce la zi clădirile, in conformitate cu normele in vigoare, este una cu implicații atat legale cat si financiare, ce tine de siguranța utilizatorilor spitalului si nu poate fi ignorata sau amanata, fapt ce a dus la varianta 2.

Varianta a doua - RECOMANDATĂ - propune realizarea tuturor cerințelor de conformare a tuturor imobilelor din incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ ȘUTIM din 09.08.2019 in vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu.

Din punct de vedere al instalațiilor de stingere a incendiului, pentru a satisface cerința de siguranța in exploatare se propune reabilitarea in intregime a rețelei de hidranti exteriori. Se va realiza astfel o rețea exterioara cu hidranti supraterani si subterani pentru stingerea incendiilor.

Deoarece in incinta spitalului exista o zona dedicata pentru rezerva de apa si casa pompelor aferenta, prin prezentul proiect se propun lucrări de reabilitare a acestor spatii si utilizarea lor in vedera realizări rezervei de apa pentru stingerea incendiului si alimentarea cu apa a spitalului pentru consum menajer. Se propune astfel realizarea unui rezervor metalic supateran situat pe poziția actuala a bazinului de apa.

Statia de pompare pentru apa de incendiu si consum menajer, amplasata langa rezervor va fi dotata cu doua grupuri de pompare, un grup de pompare pentru hidranti exteriori/ interiori dotat si cu pompa pilot, avand inclusiv un vas de expansiune si un grup de pompare pentru alimenatrea cu apa potabila din interiorul clădiri C10. încăperea in care se găsesc pompele de incediu se va prevade cu iluminat de siguranța pentru intervenții. Grupul de pompare pentru hidranti exteriori si interiori va fi propus cu racordare indirecta, compus din 3 pompe centrifuge, de inalta presiune.

Pentru a putea asigura debitul necesar stingerii incendiilor s-a ales soltutia de extindere a rețelei existende in incendiu si s-au prevăzut inca 3 hidranti exterior subterani.

Se propune realizarea unei instalații de detecție si alarmare, conform scenariului de siguranța la foc avizat; extinderea instalației de iluminat de siguranța in toate spatiile, unde este necesar, conform scenariului de siguranța la foc avizat si a normativelor NP 061-2002-Normativ pentru proiectarea și execuția sistemelor de iluminat artificial in clădiri, NP 015-1997 -Normativ privind proiectarea si verificarea construcțiilor spitalicești si a instalațiilor aferente acestora.

Totodată se propun lucrări de intervenție punctuale asupra cailor de evacuare existente care in prezent nu îndeplinesc normele de siguranța la foc, unde este cazul montarea/ dotarea ușilor aflate pe caile de evacuare cu braț hidraulic sau mâner antipanica, conform scenariului de securitate la foc avizat. Ușile propuse vr fi montate cu sensul de deschidere spre direcția cea mai rapida de evacuare conform normelor in vigoare. Pe zonele in care pereții de compartimentare intre funcțiuni si coridoare sau funcțiuni si casa de scara nu respecta rezistenta la foc normata aceștia vor fi modificați pentru a fi aduși la rezista la foc necesara, conform NP-118/99.

AVANTAJE

“SPITALUL CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, va putea funcționa in deplina legalitate, după obținerea Autorizației de securitate la incendiu.

 • - Imobilele care sunt in construcție sau cele care sunt in curs de a obține Autorizația de Construire la recepția finala vor obține Autorizația de securitate la incendiu

 • - In cazul viitoarelor lucrări de intervenții asupra clădirilor, ce vor aparea in urma obținerii Autorizației de securitate la incendiu nu va mai fi necesara realizarea unui scenariu de securitate la foc pentru toate corpurile din incinta, fiind suficienta realizarea documentației doar pentru zona asupra careia se va intervenii, inlesnindu-se astfel procesul de avizare din punct de vedere al securității la foc.

 • - In cazul unui eventual incendiu imobilele din incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, vor avea mijloace de detectare, alarmare si stingere a incendiilor, ceea ce va duce la evitarea pierderilor de vieți omenești si la diminuarea efectelor produse de un eventual incendiu astfel incat pagubele materiale sa fie cat mai mici.


DEZAVANTAJE

- Costuri considerabile in vederea conformării fiecărui imobil din incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.


- Lucrările de intervenții propuse nu vor afecta rezistenta si stabilitatea construcțiilor existente de pe amplasament.

aj Descrierea principalelor lucrări de intervenție

Ansamblul pavilionar al Spitalului de Pediatrie Louis Turcanu este in momentul de fata împărțit in 2 compartimente de incendiu.

COMPARTIMENTUL 3

Format din corpurile 01- Pediatrie (la care se adaugă pasarela propusa), 02 -Oncohematologie, 03 - Bloc Alimentar si Spălătorie, 04 - corp de legătură, 06 - Rezervor de apa pentru incendiu si Casa Pompelor, 07 - Depozit de Carburanți si 08 - Punct Trafo. Suprafața compartimentului este de 1973mp

Numărul maxim de persoane care se pot afla la un anumit moment dat in compartiment poate fi de aproximativ 584 de persoane

COMPARTIMENTUL II

Format din corpurile C10 - aflat in execuție si 09 - Casa Poarta si Farmacie.

Suprafața compartimentului este de 1276,45mp

Numărul maxim de persoane care se pot afla la un anumit moment dat in compartiment poate fi de aproximativ 543 de persoane

® Corpul 09 - Casa Poarta si Farmacie, cu suprafață de 138mp nu necesita masuri de securitate la incendiu

o Corpul C10 - in execuție - este avizat din punct de vedere al securității la incendiu prin avizul cu nr. 729/13/SU-TM din 29.11.2013

Descriere intervenții

Prin lucrarea de fata se propun intervenții la Compartimentul I de incendiu si lucrări exterioare pe intreg amplasamentul.

Intervenția asupra corpului C1 - Pedriatrie

La demisol

Se propun intervenții punctuale asupra nivelului, din necesitatea de a conforma spațiul din punct de vedere al normelor de securitate la incendiu. Astfel pereții coridoarelor de evacuare se refac din ghips carton (triplu strat) cu o grosime de 15 cm - acolo unde este cazul, cu o rezistenta la foc de minim REI 90. O data cu înlocuirea acestor pereți se vor înlocui si ușile practicate in ei. In zona de cabinete, acestea vor avea dimensiuni de minim 1.00m x 2.10m, iar in zona vestiarelor vor avea dimensiuni de 0.90m x 2.10m. In zona scării deschise ce leagă demisolul de parter, din motive de compensare pereții de compartimentare din zona vestiarelor se propun a se înlocui cu unii de rezistenta la foc de minim REI 150. Cele 2 uși (Uim/02”” si Uim/03’”) din zona scării vor fi prevăzute a fi El 15, si dotate cu braț hidraulic de auto închidere pentru a preveni propagarea fumului si a focului pe casa de scara. Deoarece Uim/03”’ se afla pe direcția de evacuare, aceasta va fi dotata suplimentar si cu bara antipanica.

Toate ușile de pe circulațiile de evacuare vor fi înlocuite pentru a avea bara antipanică si pentru a se deschide in direcția cea mai apropiata de evacuare.

La parter

Se propun intervenții punctuale asupra nivelului, din necesitatea de a conforma spațiul din punct de vedere al normelor de securitate la incendiu in vigoare. Astfel pereții coridoarelor de evacuare se refac din ghips carton (triplu strat) cu o grosime de 15 cm -acolo unde este cazul, rezistenti la foc minim REI 90. O data cu înlocuirea acestor pereți se vor înlocui si ușile practicate in ei.

Se propune înlocuirea peretelui din zona centralei de alarmare incendiu cu unul RE 180 si a ușii de acces către spațiul acesteia cu una din otel de rezistenta minim El 90. Intervenția descrisa mai sus are loc asupra unei actuale depozitari din zona U.P.U. în momentul de față spațiul reprezintă un fost hol de acces secundar transformat in depozitare, ce acum are ușa din spre exterior blocată. Se propune deblocarea ușii pentru a permite accesul din exterior în caz de incendiu si schimbarea funcțiunii cu cea de cameră tehnică centrală alarmare incendiu.

Toate ușile de la parter care închid casa de scara deschisa vor fi propuse cu braț hidraulic de auto închidere pentru a preveni propagarea fumului sau focului pe casa de scara si bara antipanică, ele fiind si uși aflate pe căile de evacuare, transformând astfel actuala scara din una deschisa in una inchisa.

La etaj 1, etaj 2

Se propun intervenții punctuale asupra nivelului, din necesitatea de a conforma spațiul din punct de vedere al normelor de securitate la incendiu, asupra pereților care închid casa de scara deschisa a nivelului. Noii pereți vor fi propuși din zona scării existente vor fi rezistenți la foc REI 150, iar ușile practicate in ei vor fi propuse cu braț hidraulic de auto închidere pentru a preveni propagarea fumului sau focului pe casa de scara, transformând astfel actuala scara din una deschisa in una inchisa..

Ușile de pe căile de evacuare vor fi propuse a se deschide in direcția de evacuare cea mai apropiata si vor fi dotate cu bara antipanică.

Se intervine între axele 8-9. Pentru a crea spațiul de trecere între noul corp de pasarelă si corpul C1 existent, se vor dărâma parapetele celor 2 geamuri de la etajul 1 si 2, lărgindu— se golul pentru a permite o trecere suficient de largă necesară circulației în siguranță pe această porțiune. Nu considerăm pasarela drept cale de evacuare, ea fiind privită drept o încăpere din care persoanele aflate la momentul incendiului se pot evacua în 2 direcții: prin ușa (U15) dublu glisantă din aluminiu, cu senzor de mișcare, pe pivoți în 2 canate ce duce spre coridorul principal ce se leagă de scara principală (existentă), sau prin ușa (U2’) din oțel, in 2 canate, cu bară antipanică si braț hidraulic, El 90 spre coridorul principal al corpului C10 (acum in execuție). Ușa din urmă are rol de evacuare dar si rol de a separa corpul C1 cu pasarela de corpul C10 în 2 compartimente de foc.

Pasarela propusa nu are pereți despărțitori, având o funcție de spațiu de circulație, iar pereții exteriori sunt realizați din elemente de tip cortină, ancorați în elemente din oțel, în dreptul planșeelor de rezistență ale construcției și pe toată grosimea acestora, spațiul liber dintre peretele cortină și planșee se va etanșa cu materiale CO(CA1), asigurând-se minim de 30 min. etanșeitate la foc, astfel încât se interzice propagarea incendiilor prin interior;

Accesul în holul principal al corpului C1 se realizează prin uși din aluminiu, dublu glisante, cu senzor de mișcare pe pivoți în două canate și al corpului C10 (acum în execuție) se realizează prin uși din oțel, antifoc , batante, El 90 cu mâner antipanică și braț hidraulic (autoînchidere), în două canate. Ușile antifoc, cu braț hidraulic separă cele două compartimente de incendiu pe nivel.

La etaj 3

Pentru zonele extinse pe terasele existente pereți despărțitori dintre holuri și spatiile adiacente sunt realizați din ghips-carton, de clasă de reacție la foc REI - 150 minim. Necesitatea realizării lor pentru a fi REI 150 se datorează faptului ca ei vor închide casele de scara nou propuse ce leagă pe verticala noua mansarda de etajul 3.

Funcționalitățile sunt separate prin pereți de ghips-carton, cu vată minerală între de 10cm, de clasă de reacție la foc REI-30 minim - cu uși existente asupra cărora nu se intervine.

Ușile de pe casa scărilor (U12) batante vor fi din aluminiu, El 15 cu mâner antipanică si braț hidraulic.

Punctual peretele dintre axele 4 -7, din axul C, va fi propus pentru a avea rezistenta la foc REI 150. Ca si la celelalte nivele acesta delimitează casa de scara deschisa. Ușile practicate in el vor fi propuse cu braț hidraulic de auto închidere pentru a preveni propagarea fumului sau focului pe casa de scara.

Ușile de pe căile de evacuare vor fi propuse a se deschide in direcția de evacuare cea mai apropiata si vor fi dotate cu bara antipanică.

La mansarda

Pereții despărțitori între holuri și spatiile adiacente sunt realizați din ghips-carton, cu vată minerală între de 10, 20 și respectiv 25cm, de clasă de reacție la foc REI - 90 minim.

Ușile de pe casa scărilor (Um/9, Um/10) batante sunt din aluminiu, REI 15 cu mâner antipanică si sistem de auto închidere (braț hidraulic).

Descrierea amenajărilor interioare propuse pe funcțiuni

CORP C1 - PEDIATRIE

DEMISOL

D/01 SCARA +HOL

15.61

D/02 VESTIAR PERSONAL

16.66

D/03G.S. PERSONAL

3.26

D/04 CORIDOR

86.34

D/05 VESTIAR STUDENTI

12.73

D/06 G.s. STUDENTI

3.26

D/07 BIROU ASISTENTA ȘEFA

13.37

D/08 SPITALIZARE ZI SALON

19.08

D/09 CAMERA MATERIALE TRANSPLANT

24.89

D/10 HOL

8.67

D/11 SAS VESTIAR

3.61

D/12 VESTIAR MEDICI

19.40

D/13G.S. MEDICI

5.69

D/14G.S. PACIENTI

13.93

D/15 VESTIAR MEDICI REZIDENTI

15.25

D/16G.S. MEDICI REZIDENTI

3.31

D/17 SAS

7.00

D/18 SALON MAME4p

24.10

D/19 BIROU REGISTRATURA

12.40

D/20 VESTIAR STUDENTI

8.91

D/21 CORIDOR

12.32


SC GRAPHIC SPACE SPL TIMIȘOARA. CALEA MARTIRILOR NR 50 2 CT 1 COD 300776

C(J«: 36748860135 3135. 16 11.2016

COD ISAM: R068 PIR8 3702 7693 72001000 - P1RAEUS BANK. TIMIȘOARA

EMAIL' OFFICE® BRAIMOG RO TELEFON 0775 53 3 256 : 0775 538 267

C^APHC SFATE      R015TREZ6215069XXX022641

D/22 DEPOZIARE PERSONAL

1.87

D/23 GHENA

2.83

D/24 OFICIU

14.20

D/25G.S.

2.17

D/26 BIROU REGISTRATURA

14.11

D/27 VESTIAR ASISTENTE

14.10

D/28 CAMERA DE GARDA REZIDENTI

11.51

D/29 CABINET MEDICAL O.R.L.

16.37

D/30 SAS

2.68

D/31 SALA AȘTEPTARE

15.20

D/32 CABINET INTERNĂRI 3

6.00

D/33 CABINET INTERNĂRI 2

10.00

D/34 CABINET INTERNĂRI 1

10.00

D/35 CABINET PEDIATRIE

11.39

D/36 G.s.

2.82

D/37 HOL ACCES

16.03

D/38 MAGAZIE

23.55

D/39 G.s.

4.16

D/40 BIROU STATISTICA

11.34

D/41 SPITALIZARE ZI RECOLTARE

18.51

PARTER

P/01 WINDFANG

6.90

P/02 HOL PRINCIPAL

59.98

P/03 ANTECAMERA

9.45

P/04 RADIOGRAFIE IMAGISTICA/ RADIOLOGIE

29.40

P/05 CORIDOR

29.71

P/06 URGENTE MINORE U.P.U.

15.70

P/07 EVALUARE SI TRATAMENT IMEDIAT U.P.U.

33.82

P/08 OBESRVATII U.P.U.

13.52

P/09 RESURSCITARE U.P.U.

12.93

P/10 CAMERA DE GARDA

12.70

P/11 ACCES U.P.U.

16.23

P/12 CAMERA TEHNICA CENTRALA ALARMARE INCENDIU

4.36

P/13G.S. PERSONAL

6.07

P/14G.S. PACIENTII

8.91

P/15 BIROU ADMINISTRATIV + BAIE

17.72

P/16 INVESTIGAȚII C.T. SI R.M.N. IMAGISTICA/ RADIOLOGIE

28.04

P/17 HOL

13.44

P/18 MAGAZIE

3.71

P/19 CORIDOR

30.16

P/20 COMPUTER TOMOGRAF IMAGISTICA/ RADIOLOGIE

47.49

P/21 CAMERA C.T. IMAGISTICA

6.03

P/22 ANEXA

4.30

P/23 HOL

2.03


SC GRAPHICSPACE SRL TIMIȘOARA CALEA MARTIRILOR NR 50 2 ET. 1 COD 30

Ct'l: 36748860 J35 3135 16 112016

WHHF      COD 1BAN- R06S pirs 3702 7693 7300 1000 ' PIRAEts BANK TIMIȘOARA

EMAIL OFFICE ~ BRAINLOG.ROTELEFON 0775 538 256'0775 538 267

GRAFH’ SEAT      R015TREZ6215069XXX0.22641

P/24 CAMERA GARDA RADIOLOGIE

0776

10.75

P/25 CABINET MEDICAL RADIOLOGIE

12.42

P/26 PRE./POST. ANESTEZIST IMAGISTICA

15.45

P/27 CAMERA DE MATERIALE IMAGISTICA

13.70

P/28 HOL DE LEGĂTURĂ

20.69

P/29 G.s.

4.21

P/30 SAS

3.26

P/31 BANCA CELULE TRANSPLANTOLOGIE

15.82

P/32 UNITATE PROCESARE GREFON C.S.H.

13.63

P/33 G.s.

6.00

P/34 DEPOZITARE

6.81

P/35 PUNCT TERMIC

15.96

ETAJ1

E1/01 CASA SCARA

27.98

E1/02 CORIDOR 1

26.47

E1/03 FIȘIER

9.10

E1/04 OFICIU REZIDENTI

15.63

E1/05 CARDIOLOGIE SALON 10 (3p)

19.08

E1/06 CARDIOLOGIE SALON 11 (3p)

18.50

E1/07 PEDIATRIEI SALON 34 (3p)

15.25

E1/08 PEDIATRIEI SALON 32 (3p)

14.43

E1/09 PEDIATRIEI SALON 31 (3p)

14.50

E1/10 DIVERSE TRATAMENT PUNCT RECOLTARE

14.37

E1/11 CORIDOR

32.21

E1/12 HOL

7.94

E1/13 DIVERSE SALON 4 (3p)

21.65

E1/14 DIVERSE SALON 4' (2p)

12.25

E1/15 PUNCT RECOLTARE

16.80

E1/16 G.s. PACIENTI

4.30

E1/17 IMUNODEPRIMATI SALON 3 (2p)

12.97

E1/18 G.s. IMUNODEPRIMATI

6.08

E1/19 ALERGOLOGIE SALON 2 (3p)

19.52

E1/20 DIVERSE SALON 1 (4p)

21.10

E1/21 G.s. PACIENTI

15.29

E1/22 BOXA CURĂȚENIE

3.18

E1/23 CORIDOR

31.14

E1/24 DIVERSE SALON 12 (2p)

10.98

E1/25 DIVERSE SALON 13 (3p)

17.82

E1/26 BAIE

3.24

E1/27 DIVERSE SALON 14 (2p)

14.23

E1/28 DIVERSE SALON 15 (2p)

11.92

E1/29 DIVERSE SALON 1 (4p) + BAIE

25.74

E1/30 CORIDOR 2

13.60

GR APHC SBCE

E1/31 TOXICOLOGIE DIALIZA SALON 16 (1 p) + BAIE

15.60

E1/32 HOL ZONA STERILA

18.94

E1/33 SPAȚIU TEHNIC C.T.A.

8.06

E1/34G.S. ZONA STERILA

1.69

E1/35 ONCOHEMATOLOGIE DEPOZITARE

7.05

E1/36 ONCOHEMATOLOGIE OFICIU ASISTENTE

7.33

E1/37 ONCOHEMATOLOGIE SALON + BAIE

14.80

E1/38 ONCOHEMATOLOGIE SALON + BAIE

11.63

E1/39 CORIDOR PASARELA

103.68

ETAJ2

E2/01 CASA SCARA

27.98

E2/02 CORIDOR 1

24.66

E2/03 PEDIATRIE3 SALON 30 (4p)

18.24

E2/04 DIABET BOLI METABOLICE-NUTRITIE SALON 29

24.69

E2/05 GASTROINTERNO. SALON 28 (4p)

18.88

E2/06 GASTROINTERNO. SALON 27 (4p)

25.60

E2/07 REUMATOLOGIE SALON 26 (3p)

14.61

E2/08 REUMATOLOGIE SALON 25 (3p)

18.60

E2/09 CORIDOR

31.95

E2/10 NEFROLOGIE SALON 24 (5p)

34.44

E2/11 HEMATO-DIALIZA SALON 23 (4p)

16.80

E2/12 H0L2

7.90

E2/13 ANTECAMERA

6.69

E2/14 DIALIZA

6.59

E2/15 ENDOCRINOLOGIE SALON 20 (3p)

19.02

E2/16 ENDOCRINOLOGIE SALON 21 (6p)

21.10

E2/17G.S. PACIENTI

14.78

E2/18GHENA

3.18

E2/19 CORIDOR

31.95

E2/20 DIVERSE SALON 9 (3p)

14.60

E2/21 DIVERSE SALON 8 (3p)

14.70

E2/22 CAMERA ASISTENTE

11.70

E2/23 CONVULSII SALON 7 (3p)

18.10

E2/24 ANESTEZIE SALON 1 (2p)

15.49

E2/25 DIVERSE SALON 2 (3p)

10.35

E2/26 CORIDOR 2

13.60

E2/27 DIVERSE SALON 4 (3p)

15.70

E2/28 H0L1

13.26

E2/29 A.T.I. SALON 6 (2p) + BAIE

25.33

E2/30 CABINET MEDICAL

6.04

E2/31 CAMERA DE GARDA + BAIE

16.3

E2/32 G.s.

1.95

E2/33 SALON 5 (1p)

7.54

E2/34 CORIDOR PASARELA

103.68

ETAJ 3

E3/01 CORIDOR

85.07

E3/02 SALA DE CURS1

62.89

E3/03 SALA DE CURS2

58.05

E3/04 CABINET MEDICALI

36.34

E3/5 CASA SCARA 1 ACCES MANSARDA

39.53

E3/6 CABINET MEDICAL 2

18.57

E3/7 SALON REZIDENTI

25.17

E3/8 CASA DE SCARA

27.62

E3/9 CASA LIFT

15.21

E3/10 OFICIU CURĂȚENIE

1.81

E3/11 G.s.

13.41

E3/12 GHENA

3.88

E3/13 CABINET MEDICAL 3

19.23

E3/14 CABINET MEDICAL 4

16.09

E3/15 CABINET MEDICAL 5

11.12

E4/16 CABINET MEDICAL 6

12.41

E3/17 CABINET MEDICAL 7

16.59

E3/18 CABINET MEDICAL 8

36.47

E3/19 CABINET MEDICAL 9

16.76

E3/20 CABINET MEDICAL 10

16.19

E3/21 CABINET MEDICALII

22.81

E3/22 CASA DE SCARA2 ACCES MANSARDA

38.39

E3/23.24 H0L1, H0L2

2.90

MANSARDA

M/01 CORIDOR

119.96

M/02 CAMERA RAPORT GARDA

52.11

M/03 BIR0U1

20.38

M/04 CAMERA REZIDENTI

38.00

M/05 BIR0U2

20.50

M/06 CAMERA STUDENTI

52.55

M/07 CASA DE SCARA 1

10.35

M/08 CASA DE SCARA2

10.33

M/09 CASA LIFT

15.21

M/10 OFICIU GOSPODĂRESC

1.81

M/11 G.s. FEMEI

10.19

M/12 G.s. BARBATI

6.90

M/13G.S.

3.61

Intervenția asupra corpului Corpul C3, C4 - Bloc Alimentar si Spălătorie

Se propune, acolo unde este cazul, ca pereții despărțitori între holuri și spatiile adiacente a fi realizați fie din cărămidă de 15cm, fie din ghips carton de aceeași


SC GRAPHIC SPACESRL. TIMIȘOARA. CALEA MARTIRILOR NR 50 2 ET 1 COD 300776

CUL 36748860135’3135 16 11.2016

COD IBAN: R068 PIRB 3702 7693 78001000 • PIRAEUS BANK. TIMIȘOARA

EMAIL OFFICE 6 BRAINLOG RO TELEFON 0775 53-3 256 0775 538 2 67

R015TREZ6215069XXX022641

dimensiune, cu rezistenta minima la foc REI90. Pereții de separare pentru funcționalitățile nou propuse in urma lucrărilor de reparații capitale a acestora vor fi pereți de ghips-carton, cu vată minerală între de 10cm, de clasă de reacție la foc minim REI30.

Ușile propuse pe căile de evacuare vor fi dotate bara antipanică si se vor deschide in sensul cailor de evacuare celor mai apropiate. Ușile cu control acces vor fi legate la centrala de alarmare incendiu si in cazuri excepționale acestea se vor debloca automat. In peretele de reacție la foc minim RE 180 ce separa cele 2 compartimente de foc sunt practicate doua goluri. Unul este de ușă, la nivelul demisolului, gol ce facilitează trecerea dintre corpurile C3 si C10. Ușa propusa va fi de minim REI90, dotata cu bara antipanică si braț hidraulic. Al doilea gol la nivelul parterului este situat in zona de porționare, cu rol de a oferii lumina naturala zonei de lucru. Acesta este gândit a fi realizat dintr-o tâmplărie de clasă de reacție la foc minim REI90, cu foaie de sticla securizata.

Aceste amenajari se regăsesc descrise pe larg in DTAC/ PTh aprobat prin A.C. nr.1269/25.09.2019

CORP C5

In curs de demolare prin proiectul „SERVICII DE PROIECTARE DEMOLARE CORP C5 (C8) - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA” - stare avansata de degradare, spațiu nefunctional, nu necesita lucrări de conformare din punct de vedere al securității la foc.

Intervenția asupra corpului C6 - rezervor de apa pt. incendiu

Intervențiile au survenit in urma propunerii de a folosi un rezervor nou metalic cilindric, calculat pentru a conține volumul de apa necesar. Rezervorul nou propus va fi montat in interiorul cuvei păstrate si consolidate a celui existent, astfel suprafața construita la sol a acestuia nu va suferi modificări, modificandu-se doar inaltimea.

In vedera montării noului rezervorului metalic se propun următoarele (a se consulta planșa R.01):

 • - desfacerea plăcii de la cota +1.75m;

 • - desfacarea peretelui din beton armat si a celui din BOA pana la cota ±0.00m;

Radierul, care va susține incarcarea rezultata din rezervorul metalic (incarcarea din greutatea proprie si incarcarea din stocarea apei), a fost dimensionat in urma specificațiilor tehnice oferite de producătorul specializat in rezervoare metalice (Genmod Serv sau similar). In urma calculelor, a rezultat necesitatea consolidării acestuia prin realizarea unei suprabetonari de 11 cm, realizata din beton clasa C30/37, armata pe ambele direcții cu bare 010/15 PC52 (a se consulta planșa R.02).

Intervențiile de reabilitare asupra casei pompelor sunt următoarele (a se consulta planșa R.06):

 • - tratarea pereților si radierului din beton armat prin desfacerea straturilor de hidroizolatie, buciardarea betonului, curatarea armaturilor si refacerea straturilor cu ajutorul mortarelor structurale geolite armate cu plase STNB 06 cu ochiuri de 10x10cm, prinse cu agrafe ancorate chimic si refacerea hidroizolatiei interioare.

 • - asupra plăcii de la partea superioara se propune desfacerea straturilor exterioare, buciardarea betonului atata la interior cat si la exterior, curatarea armaturilor acolo unde este cazul, refacerea straturilor cu ajutorul mortarelor structurale geolite si aplicarea hidroizlatiei la interior.

Intervenția asupra corpului C7 - rezervor

Pentru realizarea noului rezervor propus îngropat, drept intervenție se propune demolarea depozitului de carburanți existent C7, depozit care la momentul de fata nu este utilizabil, fiind dezafectat (a se consulta planșa R.03).

Pe zona acestuia se propune astfel realizarea unei placi din beton armat, pe care va fi ancorat noul rezervor propus. Astfel noul corp C7 va deveni un rezervor de apa pentru incendiu de tip îngropat, cu un volum de 50mc.

Având de a face cu un rezervor care va fi subteran, dimensionarea infrastructurii, in vederea montării acestuia, s-a făcut in concordanta cu specificațiile tehnice si detaliile de montare/instalare oferite de producătorul specializat pe acest tip de rezervoare. Prin urmare, se propune realizarea unei placi cu o grosime de 40cm, realizata din beton clasa C20/25, armata cu plase STNB 08 cu ochiuri de 20x20cm, avand dimensiunile de 2x5m.

Pentru a se asigura stabilitatea rezervorului pe parcursul lucrărilor, se propune ancorarea acestuia, cu ajutorul chingilor montate cu conexpanduri D12-M10, de placa suport (a se consulta planșa R.04).

Sursa de apa se va executa din doua branșamente diferite si un foraj de apa de mare adâncime (>180m), pentru a respecta cerințele normativelor aplicabile.

Intervenția asupra Corp C8 - POST TRAFO

Acest corp nu necesita lucrări de conformare din punct de vedere al securității la foc el nefacand obiectul acestei documentații.

intervenția asupra Corpului C9 = FARMACIE CASA POARTA

Nu se intervine asupra corpului C9 (suprafața de 138mp) - spațiu cu suprafața mai mica de 200mp si nu se supune avizării si autorizării privind securitatea la incendiu conform H.G.nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții si amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Acest corp nu necesita lucrări de conformare din punct de vedere al securității la foc el nefacand obiectul acestei documentații

CORP C10 - ân execuție In 2013 a fost obtinut avizul de securitate la foc cu nr. . 729/13/SU-TM din 29.11.2013 pentru acest corp, iar in urma lucrărilor de execuție vor fi implementate cerințele descrise in scenariul de securitate la foc care a stat la baza acestui aviz. In 2019 intreg ansamblul de clădiri din incinta spitalului Louis Turcanu, Spital Clinic de Urgenta Pentru Copii a fost avizat pentru securitate la foc prin avizul cu nr. 251/19/ SU= TM din 09.08.2019. Din considerentele menționate mai sus nu apar intervenții asupra acestui corp, el nefacand obiectul acestei documentații.

b) Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE PENTRU INSTALAȚIILE

SANITARE PENTRU STINGEREA INCENDIULUI

Corp C1 - Pedriatrie

Este necesara echiparea clădirii cu instalații de stingere cu apa cu hidranti interiori si exteriori, sunt necesare doua jeturi in acțiune simultana cu un debit de 2,1 l/s

Hidrantii de incendiu interiori se vor amplasa astfel incat fiecare punct al clădirii sa fie stropit de doua jeturi de 2,1 l/s.

Se vor monta 2 hidranti de incendiu interiori pe fiecare nivel. Hidranții sunt complet echipați cu cutie, robinet de hidrant, furtun semirigid 033 mm, L= 30 m, ajutaj 12 mm. Aceștia sunt alimentați prin conducte din otel zincat.

Instalația cu hidranti interiori va cuprinde un număr total de 12 hidranti interiori, care sunt amplasați conform planurilor anexate la prezenta documentație.

Legătură la fiecare hidrant interior este realizata din țeava de otel zincata 0=2". Bransarea rețelei de hidranti interiori se va face cu țeava PEHD Dn 63 mm, pozata sub adancimea de inghet, conform plan de situație ED-01 anexat in prezenta documentație.

Instalația interioara de hidranti interiori va fi separata de restul instalațiilor si se va executa din țeava de otel zincat.

Țevile sunt montate aparent pe elementele constructive ale clădirii.

Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza in locuri vizibile si ușor accesibile in caz de incendiu, in stricta concordanta cu geometria spatiilor protejate.

Hidrantii interiori vor fi montati aparent si se echipează cu:

 • > robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bari;

 • > furtun semirigid 033 mm, lungimea 30 m;

 • > țeava de refulare universala;

 • > ajutaj de pulverizare a apei;

In apropierea hidrantilor de incendiu se vor monta lămpi pentru asigurarea iluminatului de siguranța si marcarea acestora.

Deoarece se asigura condițiile de microclimat pe perioada sezonului rece, necesare funcționarii in condiții de siguranța a instalației de hidranti interiori, aceasta este menținută tot timpul sub presiune.

Robinetul hidrantului de incendiu, împreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul si dispozitivele de refulare a apei, se montează intr-o cutie speciala amplasata la inaltimea de 1m de la pardoseala (standardul de referința este STAS 3081).

Hidrantii pentru incendiu se echipează cu furtunuri semirigid 033 mm, lungimea 30 m si cu țevi de refulare, montate la extremitățile furtunurilor, pentru a forma, dirija si controla jetul de apa. Țeava de refulare universala trebuie sa permită următoarele poziții de reglare: închidere si jet pulverizat si/sau jet compact.

Suportul pentru furtunul semirigid este pe tambur cu furtun bobinat. Tamburul trebuie sa se rotească in jurul axei sale in asa fel incat sa permită desfasurarea libera a furtunului.

Cutiile hidrantilor trebuie prevăzute cu un dispozitiv de închidere, care sa fie protejat cu ajutorul unui material transparent, si care sa poata fi spart cu ușurința in caz de urgenta. Robinetul de hidrant trebuie sa fie astfel poziționat incat sa ramana un spațiu liber de cel puțin 35 mm in jurul rotii de manevra.

Alimentarea cu apa a hidrantiilor interiori se va realiza de la statia de pompare din incinta.

Se va realiza o distribuție superioara la tavanul demisolului din cadrul corpului 01, din țeava de otel zincata din care se va alimenata rețeaua de apa pentru stingerea incendiului interiori, intrarea in clădire se va face prin corpul C4 - spălătorie de unde se va realiza distriutia superioara care va alimenata atat Corpul C1 cat si Corpul C3 -Bucătărie si pasarela de lagatura dintre Coprul 1 si Corpul C10, confom pieselor desenate.

Golirea instalației se face după fiecare utilizare sau probare a instalației, recomandandu-se ca robinetii de golire sa fie menținuți deschis minimum 20 minute pentru scurgerea completa a apei din instalație. La golirea instalației, apa va fi condusa cu furtunul in exteriorul clădirii.

Intervenția asupra Corpului C2

Nu se intervine asupra corpului 02, pentru corp C2 a fost obținut avizul de securitate la incendiu cu nr. 87/17/SU-TM din 03.05.2017.

Intervenția asupra Corpul C3, C4 - Bloc Alimentar si Spălătorie

Este necesara echiparea clădirii cu instalații de stingere cu apa cu hidranti interiori si exteriori, sunt necesare doua jeturi in acțiune simultana cu un debit de 2,1 l/s

Hidranti de incendiu interiori se va amplasa astfel incat fiecare punct al clădirii sa fie stropit de doua jeturi de 2,1 l/s.

Numărul de hidranti de incendiu interiori s-a determinat ținând seama de numărul de jeturi in funcțiune simultane care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul clădirii si de raza de acțiune a hidrantului.

Se vor monta 3 hidranti de incendiu interiori pe fiecare nivel. Hidranții sunt complet echipați cu cutie, robinet de hidrant, furtun semirigid 033 mm, L= 30 m, ajutaj 12 mm. Aceștia sunt alimentați prin conducte din otel zincat.

Instalația cu hidranti interiori va cuprinde un număr total de 6 hidranti interiori, care sunt amplasați conform planurilor anexate la prezenta documentație.

Legătură la fiecare hidrant interior este realizata din țeava de otel zincata 0=2", care este montata conform planurilor.

Bransarea rețelei de hidranti interiori se va face cu țeava PEHD Dn 63 mm, pozata sub adancimea de inghet, conform plan de situație ED - 01 anexat in prezenta documentație.

Instalația interioara de hidranti interiori va fi separata de restul instalațiilor si se va executa din țeava de otel zincat.

Țevile sunt montate aparent pe elementele constructive ale clădirii.

Hidranții de incendiu interiori se amplaseaza in locuri vizibile si ușor accesibile in caz de incendiu, in stricta concordanta cu geometria spatiilor protejate.

Hidranții interiori vor fi montati aparent si se echipează cu:

 • > robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bari;

 • > furtun semirigid 033 mm, lungimea 30 m;

 • > țeava de refulare universala;

 • > ajutaj de pulverizare a apei;

In apropierea hidrantilor de incendiu se vor monta lămpi pentru asigurarea iluminatului de siguranța si marcarea acestora.

Deoarece se asigura condițiile de microclimat pe perioada sezonului rece, necesare funcționarii in condiții de siguranța a instalației de hidranti interiori, aceasta este menținută tot timpul sub presiune.

Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul si dispozitivele de refulare a apei, se montează intr-o cutie speciala amplasata la inaltimea de 1m de la pardoseala.

Hidranții pentru incendiu se echipează cu furtun semirigid 033 mm, lungimea 30 m si cu țevi de refulare, montate la extremitățile furtunurilor, pentru a forma, dirija si controla jetul de apa. Țeava de refulare universala trebuie sa permită următoarele poziții de reglare: închidere si jet pulverizat si/sau jet compact.

Suportul pentru furtunul semirigid este pe tambur cu furtun bobinat. Tamburul trebuie sa se rotească in jurul axei sale in asa fel incat sa permită desfasurarea libera a furtunului.

Cutiile hidrantilor trebuie prevăzute cu un dispozitiv de închidere, care sa fie protejat cu ajutorul unui material transparent, si care sa poata fi spart cu ușurința in caz de urgenta. Robinetul de hidrant trebuie sa fie astfel poziționat incat sa ramana un spațiu liber de cel puțin 35 mm in jurul rotii de manevra.

Alimentarea cu apa a hidrantiilor interiori se va realiza de la statia de pompare din incinta.

Se va realiza o distribuție superioara la tavanul demisolului din cadrul corpului 01, din țeava de otel zincata care se va alimenata cu ajutorul rețelei de apa pentru stingerea incendiului interiori, intrarea in clădire se va face prin C4 - spălătorie de unde se va realiza distriutia superioara care va alimenata atata corpul 01, corpul 03 - Bucătărie cat si pasarela de lagatura dintre Coprul 1 si Corpul 010, confom pieselor desenate.

Golirea instalației se face după fiecare utilizare sau probare a instalației, recomandandu-se ca robinetii de golire sa fie menținuți deschis minimum 20 minute pentru scurgerea completa a apei din instalație. La golirea instalației, apa va fi condusa cu furtunul in exteriorul clădirii.

intervenția asupra Corpului C5

In prezent este in curs de derulare, proiectul cu nr. 173_318/20/2017 - "Demolare Corp C5 (fost 08) - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara" prin care se propune desființarea acestui corp.

Intervenția asupra Corpul C6 - Rezervor de apa pt incendiu cu casa pompelor

Se propune realizarea unei rezerva de apa potabila cu un volum de 300 mc, din care 216 mc rezerva intangibila pentru stingerea incendiilor din exterior, 3 mc pentru stingerea incendiului interior. Alimentarea cu apa a rezervorului se face de la cele doua branșamente existente pe amplasament si de la putui propus a fi forat pe amplasament.

Statia de pompare pentru apa de incendiu si consum menajer este amplasata langa rezervor si va fi dotata cu doua grupuri de pompare, un grup de pompare pentru hidranti exteriori / interiori dotat si cu pompa pilot avand inclusiv un vas de expansiune cu membrana cu capacitatea de 500 litri si un grup de pompare pentru alimenatrea cu apa potabila din interiorul clădiri C10 avand si acesta un vas de expansiune cu membrana cu capacitatea de 500 litri. încăperea in care se găsesc pompele de incediu se prevade cu iluminat de siguranța pentru intervenții. In statia de pompare se afiseaza instrucțiunile si schema de funcționare.

Grupul de pompare pentru hidranti exteriori si interiori va fi cu racordare indirecta compus din 3 pompe centrifuge, de inalta presiune, din otel inoxidabil, cu rotoarele, difuzoarele si toate părțile in contact cu fluidul vehiculat din otel inoxidabil, etansare mecanica bidirecționala, vas de presiune cu membrana si motor trifazat.

Rezervor de apa va fi dotat cu racorduri fixe tip A cu DN 100 care se vor prelungi pana la limita de propietate.

Prin racordurile fixe tip A cu Dn 100 se pot alimenta direct pompele mobile. Prin racordul fix tip A cu Dn 100 se pot alimenta direct pompele mobile, iar prin racordul fix tip B cu Dn 80 se pot alimenta hidrantii de la autopompe.)

Aparatele de automatizare si comanda se protejează impotriva umidități prin pastrarea incaperi uscate la temperatura indicata de producător.

Pentru a satisfacere cerința de siguranța in exploatare si pentru a crea o instalație care sa satisfaca toate cerințe, prin prezentul proiect se va reabilita toata rețeaua de hidranti exteriori. Conducta noua se va poza pe vechiul traseu a rețelei de hidrantii exteriori.

Se va realiza o rețea exterioara de 7 hidranti pentru stingerea incendiilor (patru hidranti supraterani existenti si trei hidranti subteranu proiectați). Rețeaua va fi din țeava de polietilena Dn 160 mm, pozata ingropat sub adancimea de inghet conform planșelor. Instalația va fi bransata la grupul de pompare din statia de pompare. Conducta de alimentare a hidrantilor exteriori va avea un racord la căminul apei menajere pentru golirea instalației.

Pentru a putea asigura debitul necesar stingerii incendiilor de 20 l/s s-a ales soltutia de extindere a rețelei existende in incendiu si s-au prevăzut inca 3 hidranti exterior subterani Dn 100 cu doua racorduri, avand un debit de 5 l/s.

Alimentarea cu apa a hidrantilor de incendiu exteriori se face din rețeaua din incinta pentru stingerea incendiului, la care presiunea apei permite intervenia la stingerea incendiului, cu linii de furtun racordate direct de la hidranti.

Racordurile fixe ale hidrantilor de suprafața trebuie sa aiba cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm, iar mecanismul de acționare trebuie sa poata fi manevrat prin intermediul unei chei fixe, sau printr-o roata de mâna.

Presiunea la robinetul unui hidrant exterior va asigura intervenția directa, astfel ca țeava de refulare cu care se va acționa spre punctele cele mai inalte si depărtate ale acoperișului, vor asigura un debit de minim 5 l/s si un jet compact de minim 10 m lungime.

Hidrantii exteriori vor fi dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, țevi de refulare etc.), astfel incat sa se asigure debitul de apa si presiunea necesara pentru intervenția la nivelul cel mai inalt.

Accesoriile de intervenție se vor păstră in panouri PSI (pichete) montate langa clădire, astfel încât sa existe cate un pichet PSI la 5000 metri patrati de incinta.

Rețeaua de hidranti exteriori adoptata este realizata ingropat, din conducta PEID Dn160 mm Pn10, in sistem ramificat.

Racordarea hidrantilor se face după cum urmeaza:

la hidrantul de suprafața se racordează furtunele de refulare sau motopompele unităților de pompieri, pentru alimentarea cu apa la stingerea incendiilor sau pentru alte necesitați;

la hidrantul subteran se racordează hidrantul portativ sau hidrantul portativ cu robinet pentru alimentarea cu apa la stingerea incendiilor sau pentru alte necesitați.

Intervenția asupra Corpul C7 - Rezervor depozit carburanți - dezafectat

Desfacerea totala a rezervorului si inlocuirea rezervorului cu unul nou din fibra de sticla de 50 mc, necesar intregirii rezervei de apa pentru incendiu. Rezervorul va comunica cu rezervorul de apa pt incendiu corp 06 prin intermediun unei conducte din PEHD 315mm. Sorburile pentru statia de pompare apa de incendiu sunt amplasate in rezervorul nou din fibra de sticla de 50 mc corp C7.

Intervenția asupra Corp C8 - punct trafo

Nu se intervine asupra corpului 08, acesta fiind punct trafo.

Intervenția asupra Corpului C9

Nu se intervine asupra corpului 09 (suprafața de 138mp) - spațiu cu suprafața mai mica de 200mp si nu se supune avizării si autorizării privind securitatea la incendiu conform H.G.nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții si amenajări care se supun avizării si/ sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Intervenție asupra Corp C10

Nu se intervine asupra corpului C10, el avand aviz de securitate la incendiu nr. 729/13/SU-TM din 29.11.2013.

DOTĂRI

Hidrant! exteriori

Se va realiza o rețea exterioara de minim 7 hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor. Pentru a putea asigura debitul necesar stingerii incendiilor de 20 l/s s-a ales soluția de extindere a rețelei existente in incendiu si s-au prevăzut hidranți exteriori subterani Dn 100 cu doua racorduri, având un debit de 5 l/s. Racordurile fixe ale hidrantilor de suprafața trebuie sa aibă cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm, iar mecanismul de acționare trebuie sa poate fi manevrat prin intermediul unei chei fixe, sau printr-o roată de mâna.

Culoarea hidrantului exterior suprateran trebuie sa fie „roșu” conform ISO 3864:1,2, 3, 4, ISO 7010 si SR ISO 6309.

Hidrant! interiori

Compartiment I de incendiu

Hidranții de incendiu interiori se vor amplasa astfel încât fiecare punct al clădirilor sa fie stropit de doua jeturi de 2,1 l/s.

Numărul de hidranți de incendiu interiori s-a determinat ținând seama de numărul de jeturi in funcțiune simultane care trebuie sa atingă fiecare punct combustibil din interiorul clădirii si de raza de acțiune a hidrantului conform " Normativul privind securitatea la incendiu a

grarc spacf

construcțiilor, Partea a ll-a - Instalații de stingere, indicativ P118/2-2013” si STAS 1478 -90.

Alimentarea cu apa a hidranților interiori se va realiza de la stația de pompare din incinta.

Se va realiza o distribuție superioara la tavanul demisolului din cadrul corpului C1, din țeava de otel zincata care se va alimenta cu ajutorul rețelei de apa pentru stingerea incendiului interiori, intrarea in clădire se va face prin 04 - spălătorie de unde se va realiza distribuția superioara care va alimenta atât corpul 01, corpul 03 - Bucătărie cat si pasarela de legătura dintre Corpul 1 si Corpul 010, conform pieselor desenate.

Se va monta 1 hidrant de incendiu interiori pe fiecare nivel. Hidranții sunt complet echipați cu cutie, robinet de hidrant, furtun semirigid 033 mm, L= 30 m, ajutaj 12 mm. Aceștia sunt alimentați prin conducte din otel zincat.

Corp C1

în total 4 hidranti interiori propuși pentru zonele de intervenție repartizate astfel:

 • •  La mansarda propusă - 2 buc.

 • •  La pasarelă - 2 buc. - un hidrant interior pe nivel

Corp C2

în total 8 hidranti interiori propuși pentru zonele de intervenție repartizate astfel - cate 2 hidranti pe nivel.

Corp C3, C4

în total 6 hidranti interiori propuși pentru zonele de intervenție repartizate astfel:

© La demisol - 3 buc.

» La parter - 3 buc.

Corp C5 - nu este cazul

Corp 06, C7 - nu este cazul

Corp 08 - nu este cazul

Compartiment II de incendiu

Corp 09 - nu este cazul

Corp C10

Hidranții de incendiu interiori se vor amplasa astfel:

 • - demisol:6 hidranti, 2 buc. coridor distributie(farmacie), 2 buc. coridor distribuție aprovizionare, 1 buc. coridor distribuție (prosectura), 1 buc. coridor acces (prosectura)

 • - parter:5 hidranti, 2 buc. hol U.P.U, 1 buc. hol principal acces, 2 buc. hol radiologie

 • - etaj 1:4 hidranti, 2 buc. hol casa de scara, 2 buc. hol cabinete

 • - etaj 2:4 hidranti, 2 buc. hol aseptici, 2 buc. hol septici

 • - etaj 3:4 hidranti, 2 buc. hol saloane 1, 2 buc. hol saloane 2

 • - etaj 4:4 hidranti, 2 buc. hol saloane 1, 2 buc. hol saloane 2

 • - etaj 5:4 hidranti, 2 buc. hol 1, 2 buc. hol 2

 • - etaj 6:4 hidranti, 2 buc. hol (vestiare), 2 buc. hol zona saloane

-nivel tehnic:1 buc. Hidrant

gkafhc sface


Pichet PSI

Compartiment / de incendiu

Dulapul PSI complet echipat trebuie să cuprindă'.

 • - găleți din tablă (101) vopsite în culoarea roșie, cu inscripția-găleată de incendiu (2 buc.)

 • - lopeți cu coadă de lemn (2 buc.)

 • - topoare târnăcop (2 buc.)

 • - căngi cu coadă de lemn (2 buc.)

 • - răngi (2 buc.)

 • - ladă cu nisip de 0,5 sau 1mc (1 buc.)

 • - stingătoare portabile cu pulbere presurizate permanent P6 (2 buc.) Dulapul psi este poziționat în apropierea accesului.

Compartiment II de incendiu

Dulapul PSI complet echipat trebuie să cuprindă:

 • - găleți din tablă (101) vopsite în culoarea roșie, cu inscripția-găleată de incendiu (2 buc.)

 • - lopeți cu coadă de lemn(2 buc.)

 • - topoare târnăcop (2 buc.)

 • - căngi cu coadă de lemn (2 buc.)

 • - răngi (2 buc)

 • - ladă cu nisip de 0,5 sau 1 mc (1 buc.)

 • - stingătoare portabile cu pulbere presurizate permanent P6 si G3 (2 buc) Dulapul psi este poziționat în apropierea accesului.

Stingătoare cu pulbere

Se prevede pentru fiecare 250m2 câte un stingător portativ cu pulbere și CO2 tip P6, în conformitate cu prevederile anexei nr.3 lit. A pct.7. din dispozițiile generale privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor - D.G.P.S.1.-003/2001 - minim 1 buc./250 m2.

Corp C1

în total 6 stingatoare propuse pentru zonele de intervenție repartizate astfel:

 • •  La mansarda propusă - 3 buc.

 • •  La pasarelă un stingător de incendiu pe nivel.

o La Corpul de Punct Termic un stingător de incendiu. La dulapurile PSI două.

Corp C2

în total 8 stingătoare propuse pentru zonele de intervenție repartizate astfel: - cate 2 stingătoare portative cu pulbere de minim 6kg, tip P6 pe nivel.

Corp C3, C4

în total 7 stingătoare propuse pentru zonele de intervenție repartizate astfel:

a La demisol - 4 buc.

® La parter - 3 buc.

Corp C5 - nu este cazul

Corp C6, C7 - nu este cazul

Corp C8 - nu este cazul

Corp C9 - nu este cazul

Corp C10

Se prevede la 250 m2 de suprafață câte un stingător portativ cu pulbere tip P6 și C02 tip G3 în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 lit. A pct. 6. din Dispozițiile generale privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003/2001 (1 buc/250 m2).

în total 42 stingătoare repartizate astfel: 5 buc. la demisol, 5 buc. la parter, 6 buc. la etajul 1,6 buc. la etajul 2, 4 buc. la etajul 3, 4 buc. la etajul 4, 4 buc. la etajul 5, 5 buc. la etajul 6, 1 buc. la etajul tehnic și 2 la dulapurile PSI.

Se propune achiziționarea si de stingatoare cu pulbere de capacitate mare de tipul P-50-E, cate unul pentru fiecare corp de clădire, care vor fi poziționate langa tablorurile generale de distribuție electricitate si Posturilor de transformare/ Grup generator.
DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE PENTU INSTALATELE

ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrică

Corp C1

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat de siguranță propus in corpul C1, se face prin intermediul unui tablou de distribuție principal amplasat la parter,, TISP, având următoarele date de consum:

Putere instalata (Pi)

6kW;

Putere simultan absorbita (Psa)

6kW;

Coeficient de simultaneitate (Cs)

1;

Curent maxim absorbit (Ima)

9.65A;

Factor de putere mediu (cos0med)

0.92;

Din tabloul electric general existent, TGD-existent, înainte de întrerupătorul general, se va alimenta tabloul de distribuție principal, TISP, prevăzut pentru sistemul de iluminat de siguranță nou proiectat, cu o coloana de alimentare formata din cablu de energie electrica de cupru, Un=0.6/1 kV, cu întârziere mărita la propagarea focului si fără emisii de halogenuri de tip N2XH. Pe fiecare nivel va fi montat cate un tablou pentru alimentarea corpurilor de iluminat de siguranță, alimentate din tabloul principal de la parter, TISP, cu coloane de alimentare formate din cabluri de energie electrica de cupru, Un=0.6/1kV, cu întârziere mărita la propagarea focului si fără emisii de halogenuri de tip N2XH.

Sistemul de tratare a neutrului va fi de tip TN-S.

Corp C2

In prezent imobilul se afla in faza de recepție finala a clădirii in urma realizării proiectului de REPARAȚII CAPITALE, EXTINDERE PRIN ÎNCHIDERE TERASA ETAJ 2 SI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICA-SPITAL LOUIS TURCANU TIMIȘOARA”. In 2017 a fost obtinut avizul de securitate la foc cu nr. 87/17/SU-TM din 03.05.2017 pentru acest corp, iar in urma reparațiilor capitale au fost implementate cerințele descrise in scenariul de securitate la foc care a stat la baza acestui aviz. In 2019 intreg ansamblul de clădiri din incinta spitalului Louis Turcanu, Spital Clinic de Urgenta Pentru Copii a fost avizat pentru securitate la foc prin avizul cu nr.251/19/ SU-TM din 09.08.2019. Din considerentele menționate mai sus nu apar intervenții asupra acestui corp, el nefacand obiectul acestei documentații.

Corp C3 respectiv C4

Alimentarea cu energie electrica a instalației electrice nou proiectate in corpul de clădire C3, respectiv 04, se va face prin intermediul a cate unui tablou de distribuție, pe fiecare nivel, TEPC34 la parter si TESC34 la subsol, având următoarele date de consum:

Tablou electric parter TEPC34:

Putere instalata (Pi)

232kW;

Putere simultan absorbita (Psa)

162kW;

Coeficient de simultaneitate (Os)

0.7;

Curent maxim absorbit (Ima)

260A;

Factor de putere mediu (cos0med)

0.92;

Din tabloul general de joasa tensiune, TGJT, amplasat in corpul de clădire nou construit -C10 la subsol, se va alimenta tabloul de distribuție TEPC34-propus cu o coloana de alimentare formata din cablu de energie electrica de cupru, Un=0.6/1kV, cu întârziere mărita la propagarea focului si fără emisii de halogenuri de tip N2XH, montat îngropat in pământ la cota -0.8m, in tub gofrat de protecție, in strat de nisip de min. 20cm, semnalizat corespunzător.

Sistemul de tratare a neutrului va fi de tip TN-S.

Tablou electric demisol TESC34:

Putere instalata (Pi)

235kW;

Putere simultan absorbita (Psa)

165kW;

Coeficient de simultaneitate (Cs)

0.7;

Curent maxim absorbit (Ima)

265A;

Factor de putere mediu (cos0med)

0.92;

Din tabloul general de joasa tensiune, TGJT, amplasat in corpul de clădire nou construit -C10 la subsol, se va alimenta tabloul de distribuție TESC34-propus cu o coloana de alimentare formata din cablu de energie electrica de cupru, Un=0.6/1kV, cu întârziere mărita la propagarea focului si fără emisii de halogenuri de tip N2XH, montat îngropat in pământ la cota -0.8m, in tub gofrat de protecție, in strat de nisip de min. 20cm, semnalizat corespunzător.

Sistemul de tratare a neutrului va fi de tip TN-S.

Alimentare de rezerva.

In camera compresoarelor se va monta un tablou de distribuție secundar, TECC, pentru alimentarea compresoarelor, care va fi prevăzut cu dubla alimentare, de baza din TESC34 amplasat la demisol clădire C3, C4 si de rezerva din grupul generator amplasat in corpul nou de clădire - C10 la demisol. Coloanele de alimentare vor fi formate din cablu de energie electrica de cupru, rezistente la foc, de tip NHXH E90 pozate pe trasee diferite.

Corp C6

Alimentarea cu energie electrica a instalației electrice nou proiectate in corpul de clădire C6, rezervor de incendiu si casa pompelor, se va face din 2 surse de alimentare, de baza si de rezerva, având următoarele date de consum:

Putere instalata (Pi)

55kW;

Putere simultan absorbita (Psa)

44kW;

Coeficient de simultaneitate (Cs)

0.8;

Curent maxim absorbit (Ima)

70.73A;

Factor de putere mediu (cos0med)

0.92;

Aimentarea de baza s-a prevăzut din tabloul de distribuție de la subsol corp clădire 03, respectiv C4, TESC34, cu o coloana de alimentare formata din cablu de energie electrica de cupru, rezistente la foc, de tip NHXH E90.


Alimentarea de rezerva se va face din Grupul Generator existent, cu o coloana de alimentare formata din cablu de energie electrica de cupru, rezistente la foc, de tip NHXH E90.

Coloanele de alimentare se vor poza îngropat, la cota -0.8m, in tub gofrat de protecție, in pat de nisip min. 20cm, semnalizat corespunzător, pe trasee diferite.

Tablouri electrice

Tablourile electrice se refera la principale si secundare, amplasate conform planșelor desenate.

In tablourile principale de distribuție se vor prevedea descărcătoare de supratensiuni clasa T1+T2, cu o forma de unda a curentului de trăsnet de 10/350ps, respectiv 40/25ps, legat la bara de PE a tabloului electric. Nivelul de protecție asigurat de către descărcătorul din tabloul general este Op<1.5kV. Lungimea maxima reprezentata de cablurile de alimentare ale descărcătorului si de cablul de legătură la bara de PE nu trebuie sa depășească 0.5m. Alimentarea tabloului electric principal pentru sistemul de iluminat de siguranță nou proiectat in corpul de clădire C1 se va realiza din tabloul electric general existent in clădire înainte de întrerupătorul general.

Circuitele electrice prevăzute in proiect se vor proteja cu întreruptoare magnetotermice, cu protecție diferențială ld=30mA, pe grupe de circuite sau pe circuite individuale.

Uzinarea tablourilor electrice se va face conform indicațiilor producătorului, distribuția grupelor de aparataj se va face prin bare de cupru, pre găurite si pline, etichetate corespunzător (L1,L2,L3,N,PE). Fiecare tablou electric va avea o rezerva de spațiu de minim 25%.

Toate tablourile electrice trebuie livrate cu scheme monofilare sau desfășurate si cu buletinele de verificare si de testare precum si fisa de conformitate, conform SR EN 60439-1.

Toate circuitele electrice se vor proteja prin protecții magnetotermice\electronice calibrate la o valoare de (0.6-0.8)xln aferent cablului electric al fiecărui circuit.

Toate materialele folosite in execuția tablourilor trebuie sa fie de înalta calitate pentru care furnizorul va prezenta certificate de conformitate si de garanție.

Sisteme de pozare a cablurilor

Cablurile electrice folosite pentru circuitele propuse in proiect se vor poza in tuburi sau plinte PVC de protecție fără emisie de halogenuri si jgheaburi metalice.

Cablurile folosite sunt cabluri cu întârziere mărita la propagarea focului, cu izolație de polietilena si manta de polietilena, fără halogenuri, N2XH (C2XH), 0.6/1 kV.

Tuburile de protecție se vor echipa cu elemente de prindere si de legătură prefabricate si se vor poza conform normativului 17\2011.

Jgheaburile metalice se vor monta suspendat de tavan sau prinse de perete prin elemente de prindere prefabricate, dimensionate conform specificațiilor producătorului de jgheab metalic si a coeficientului de încărcare indicat. Jgheaburile metalice vor fi echipate cu elemente de conexiune, schimbare de direcție si ancorare prefabricate. Jgheaburile metalice vor fi continue din punct de vedere electric, eclisele de îmbinare fiind omologate in acest sens. Legarea la centura principala de legare la pământ se va face conform detaliilor prezentate pe planșe.

Coborârile către tablourile electrice, respectiv către consumatori se va face prin coturi descendente, respectiv prin eclise cu unghi variabil. Distantele de suspendare se vor stabili in funcție de indicațiile producătorului ales.

Legăturile aferente circuitelor electrice se vor realiza in doze de legătură precum si in aparataje daca au prevăzute cleme de intrare\ieșire pentru conexiuni. Legăturile in dozele de conexiune se vor realiza prin cleme prefabricate de tip push-in. Clemele de legătură vor avea o tensiune nominala de 450V si tensiune de tinere la impuls de 4kV. Este interzisa realizarea legăturilor in tuburile de protecție, in pereți, in tavanul fals sau in tablourile electrice.

Dozele de conexiune se vor eticheta cu specificarea tuturor circuitelor electrice prezente in doza de conexiune. Dozele electrice cu montaj încastrat in pereții de rigips sau tencuiala se vor eticheta pe spatele capacului prin eticheta autocolanta..

Traseele instalațiilor electrice se vor executa numai orizontal si vertical paralel cu liniile arhitectonice iar cele orizontale îngropate se vor executa la 30cm fata de cota tavanului, paralel cu acesta. Dozele de conexiuni încastrate in pereți se vor monta la 30 cm fata de cota finita a tavanului.

La realizarea montajului se vor respecta distantele de prindere precum si distantele fata de elementele instalațiilor mecanice si tehnologice impuse in normativul I7\2O11, respectiv NTE007\2008.

Cablurile montate îngropat in pământ se vor poza sub cota de îngheț si se vor poza in tuburi PVC de protecție sau in canale de cabluri prefabricate. Cablurile se vor poza intre doua straturi de nisip de minim 10cm, peste care se va pune o banda avertizoare inscripționată cu nivelul de tensiune, respectiv 1kV.

Căminele de tragere si vizitare aferente rețelelor electrice subterane se vor realiza din elemente prefabricate, cu elemente de etanșare a golurilor si capace de etanșare a tuburilor de rezerva. In căminele de tragere se vor eticheta traseele de cabluri precum si cablurile la intrare\ieșire.

Alimentarea de rezervă cu energie electrică

Pentru consumatorii vitali care nu permit întreruperea de lunga durata a alimentarii cu energie electrica( iluminat, prize birouri si cabinete) se va prevedea un sistem de alimentare de rezerva, având in vedere datele următoare de consum :

Tablou electric

GLVS

Putere instalata (Pi)

20

Putere simultan absorbita (Psa)

13

Coeficient de simultaneitate final (Ks)

0.65

Curent maxim absorbit (Ima)

20.93A

Factor de putere mediu (cosOmed)

0.92

Iluminatul de siguranță s-a proiectat in baza normativului I7\2O11 si a standardului SR EN 1838\2003.

Instalațiile de iluminat de siguranță se refera la iluminatul pentru continuarea lucrului si la iluminatul de securitate, care se compune din:

 • - iluminat de securitate pentru intervenții în zonele de risc;

 • - iluminat de securitate pentru evacuarea din clădire;

 • - iluminat de securitate pentru circulație;

 • - iluminat de securitate împotriva panicii;

 • - iluminat de securitate pentru veghe;

 • - iluminat de securitate pentru marcarea hidranților interiori de incendiu;

 • - iluminat de securitate de siguranță portabil.

Sursele de securitate pentru iluminatul de securitate vor fi locale, fiecare corp de iluminat fiind echipat cu un acumulator local, cu următoarele caracteristici minimale :

-Autonomie in sarcina maxima 1h/3h(antipanică/evacuare si continuarea lucrului);

-Posibilitate selectare mod permanent\nepermanent;

-Semnalizare prin LED a stării de funcționare\avarie;

Iluminat de siguranță

Instalația de iluminat de siguranță se refera la iluminatul de siguranță la evacuare, iluminatul de siguranță pentru marcarea hidranților, iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului si intervenție, iluminatul de siguranță la panica, iluminatul de siguranță pentru veghe. întreaga instalație de iluminat de siguranță va fi conforma cu normativele NP 061 -2002- Normativ pentru proiectarea și execuția sistemelor de iluminat artificial in clădiri, NP 015-1997 - Normativ privind proiectarea si verificarea construcțiilor spitalicești si a instalațiilor aferente acestora.

Sistemele de susținere sunt alese astfel încât pot sa susțină minim de 5 ori greutatea corpului de iluminat dar nu mai puțin de 10kg.

luminatul de securitate pentru intervenții in zonele de risc

A fost prevăzut iluminat de securitate pentru intervenție in zonele in care au fost prevăzute elementele de acționare a trapelor de fum.

Iluminatul de securitate pentru intervenție in zonele de risc va fi format din corpuri de iluminat, de tip marker de perete, distribuție larga, echipat cu surse LED, putere 1x4W, 125lm, D=85mm, de tip permanent, autonomie 3h, grad de protecție IP40, montat incastrat in perete la cota de +2.5m fata de cota finita a pardoselii.

Nivelul de iluminat calculat va fi mai mare de 10% din nivelul iluminatului de baza, dar minim 15lx.

Alimentarea cu energie electrica se va face din circuitele de iluminat de siguranță.

Iluminat de securitate la evacuare si pentru circulație

Iluminatul de securitate la evacuare este format din corpuri de tip panou de semnalizare, echipat cu surse LED, putere 5.8W, 197lm, distanta de recunoaștere 30m, de tip permanent, cu pictograma indicata pe planșa, dimensiuni pictograma 310x160mm, montat suspendat de tavan sau perete, autonomie minim 3h, grad de protecție IP42, montate conform planșelor, pentru dirijarea sensului de evacuare.

Iluminatul de securitate la evacuare s-a proiectat pentru a asigura un nivel mediu de iluminat la nivelul pardoselii de 11x, cu un raport intre valoarea maxima si minima de 40:1. Corpurile de iluminat de securitate la evacuare se vor alimenta din circuitele destinate iluminatului de siguranță, separate fără de circuitele de iluminat normal. Corpurile de iluminat pentru securitate la evacuare se vor monta deasupra ușilor de evacuare, pe holurile de evacuare suspendat de tavan.

Corpurile de iluminat vor fi echipate cu buton de test si LED pentru semnalizarea stării de funcționare sau avarie.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranță, după cum urmează:

»la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;

° la fiecare schimbare de direcție;

<■ lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare, declanșatoare manuale).

° in grupurile sanitare cu suprafață mai mare de 8mp.

Timpul de punere în funcțiune 5 secunde, durata de funcționare de 3 ore, conform art. 7.23.1 din Normativul 17/2011.

Corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse LED si se vor monta la o distanta de maxim 15m, la fiecare direcție si deasupra fiecărei uși de evacuare.

Beneficiarul are obligația de a verifica lunar funcționarea si autonomia luminoblocurilor pentru iluminatul de securitate la evacuare.

Iluminatul ele securitate pentru evacuare si antipanică din clădire este prevăzut cu aparate de iluminat autonome cu kit de acumulatori, autonomie 3h, cu lămpi fluorescente de 1x8W sau echivalent LED, permanente, marcate cu pictograme standardizate (ex: IEȘIRE sau EXIT, săgeata stânga/dreapta, săgeata jos, etc.), conform SR EN 60598-2-22, amplasate deasupra ușilor de evacuare, la schimbări de direcție, pe coridoare cu marcaj de indicare a traseului pe căile de evacuare. Sunt respectate astfel prevederile art. 7.23.7.1. din Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011.

Nivelul de iluminare necesar pe căile de evacuare, se va realiza prin cu corpuri de iluminat autonome echipate cu lămpi fluorescente compacte, temperatura de culoare 4000K, cu balast electronic, NEPERMANENT cu kit pentru iluminatul de siguranță cu autonomie 3h, dispersor de policarbonat, grad de protecție IP65, care vor realiza și iluminatul împotriva panicii.

Aparatele de iluminat de siguranță la evacuare vor fi montate astfel încât sa se situeze sub iluminatul normal si sub stratul posibil de fum.

A fost prevăzut iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului in încăperea centralei de detecție alarmare si avertizare la incendiu si in camerele tablourilor electrice. Iluminatul este realizat prin corpuri de iluminat, echipate cu surse locale de alimentare, cu autonomie 3h, prevăzute cu semnalizare prin led a stării de funcționare\avarie.

Alimentarea cu energie electrica se va face din circuitele de iluminat specificate pe planșa, având o faza neîntreruptibila pentru semnalizarea prezentei tensiunii aferente sursei de baza.

Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului

Iluminatul de siguranță pentru continuarea activității in cazul in care se întrerupe alimentarea cu energie electrica de baza a fost realizat conform capitolului 7.9.31. Alimentarea serviciilor de siguranță cu un timp de comutare mai mic sau egal cu 15 s.

In amplasamentele în care se desfășoară servicii esențiale (în fiecare amplasament cel puțin un corp de iluminat trebuie alimentat de la sursa de siguranță), în amplasamente pentru utilizări medicale din grupa 1 (în fiecare amplasament cel puțin un corp de iluminat trebuie alimentat de la sursa de siguranță), în amplasamentele pentru utilizări medicale din grupa 2 (minim 50% din corpurile de iluminat trebuie alimentate de la sursa de securitate). Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului se realizează din tabloul electric de consumatori vitali cu alimentare din grupul electrogen.

Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului si intervenție trebuie prevăzut in:

 • -  în amplasamentele în care se desfășoară servicii medicale esențiale și în amplasamentele medicale din grupa 1 si grupa 2;

 • -  în încăperile laboratoarelor precizate prin tema de proiectare;

 • -  în încăperile surselor de energie și în încăperile tablourilor de distribuție;

 • -  în încăperile dotate cu receptoare care trebuie alimentate fără întrerupere (stațiile de pompare apă potabilă și de stins incendiu, stația de pompare apă uzată, ventilatoare de presurizare, punctele centrale ale sistemelor de semnalizare incendiu, efracție, supraveghere video, apel medical, alarmare vocală, monitorizare instalație electrică);

Acest iluminat este nepermanent si se vor utiliza corpuri de iluminat cu kit de acumulatori cu autonomie de 3h sau pana la terminarea activității cu risc, echipate cu lămpi fluorescente compacte, montate aparent. Capacitatea kit-ului de acumulatori trebuie stabilita astfel încât sa asigure funcționarea iluminatului de siguranță pentru continuarea lucrului in tot timpul necesar pentru luarea unor masuri in vederea continuării pe o perioada de timp, fără pericol, a activității, sau efectuarea unor manevre pentru oprirea activității. Iluminatul de siguranță pentru marcarea hidranților interiori de incendiu se va realiza cu aparate de iluminat autonome cu kit de acumulatori, autonomie min 1h, cu lămpi fluorescente de 1x8W sau echivalent LED permanente, marcate cu pictograme standardizate HIDRANT, conform SR EN 60598-2-22, amplasate deasupra hidranților de incendiu. Sunt respectate astfel prevederile art. 7.23.11 din Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011.

Iluminatul de siguranță pentru veghe se va realiza cu aparate de iluminat autonome cu kit de acumulatori, autonomie min 3h, cu lămpi fluorescente de 1x8W sau echivalent LED, permanente, fără pictograme, amplasate la înălțimea de 2,2m fata de cota finita a pardoselii. Iluminatul de veghe, va asigura circulația în timpul nopții în saloane și supravegherea pacienților și a nou - născuților.

Toate corpurile de iluminat sunt legate la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție.

Toate circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu întrerupătoare automate magnetotermice calibrate corespunzător cu secțiunile cablurilor care le protejează. Vor fi prevăzute protecții la curenți de defect de tip diferențial 30mA individual pe fiecare circuit sau pe grupe de circuite.

Instalații de prize si forța

Instalațiile de prize si racorduri se refera la distribuția energiei electrice pentru diferiți consumatori, conform poziționării lor in planșele acestui proiect.

S-au prevăzut prize monofazice si trifazice pentru toți consumatorii prezenți in tema de proiectare. In cazul in care pe parcursul execuției apar consumatori noi, soluția de alimentare cu energie electrica se va stabili împreună cu proiectantul.

Poziționarea circuitelor se face ținând seama de prevederile normativului 17-2011, capitolul 7.1. ’

Toate prizele vor fi prevăzute OBLIGATORIU cu contact de protecție si cu elemente de protecție mecanica.

Racordurile de forță vor fi prevăzute cu conductor de legare la pământ OBLIGATORIU -L+N+PE pentru circuitele monofazice, respectiv 3L+N+PE pentru circuitele trifazice. Cablurile se vor poza in tuburi si plinte PVC de protecție fără emisie de halogenuri sau pe jgheaburile metalice .

Instalații de legare la pământ

Priza de pământ este existenta si nu se intervine asupra ei. Au fost prevăzute bare de echipotanțializare in zona tablourilor electrice propuse, care se vor lega la priza de pământ existenta cu conductor de cupru de secțiune min. 16mmp.

Valoarea de dispersie a prizei de pământ existente trebuie sa aibă valoarea <1 Ohm in toate punctele de măsură.

Instalații de protecție împotriva trăsnetelor

Instalația exterioara de protecție la trăsnet este existenta si nu se intervine asupra ei.

Instalații de protecție împotriva supratensiunilor

In tablourile principale de distribuție se vor prevedea descărcătoare de supratensiuni clasa T1+T2, cu o forma de unda a curentului de trăsnet de 10/350ps, respectiv 40/25ps, legat la bara de PE a tabloului electric. Nivelul de protecție asigurat de către descărcătorul din tabloul general este Op<1.5kV. Lungimea maxima reprezentata de cablurile de alimentare ale descărcătorului si de cablul de legătură la bara de PE nu trebuie sa depășească 0.5m. In tablourile electrice secundare de distribuție se vor prevedea descărcătoare de supratensiuni clasa T2, cu o forma de unda a curentului de trăsnet de 10/350ps, respectiv 40/15ps, legat la bara de PE a tabloului electric. Nivelul de protecție asigurat de către descărcătorul din tabloul general este Op<1.5kV. Lungimea maxima reprezentata de cablurile de alimentare ale descărcătorului si de cablul de legătură la bara de PE nu trebuie sa depășească 0.5m.

Se va cere furnizorilor de echipamente (UPS-uri, centrala telefonica, centrala de alarma-antiefracție, centrala de detecție incendiu, distribuție echipamente active, etc) sa echipeze cutiile\tablourile de distribuție cu descărcătoare de supratensiuni clasa T3, cu nivel de protecție corespunzător.

Instalații de echipotanțializare

Instalațiile de echipotanțializare se refera la legăturile suplimentare la instalațiile de legare la pământ a tuturor maselor metalice care nu sunt sub tensiune dar pot ajunge accidental sub tensiune.

In zona tablourilor proiectate se va prevedea o bara de egalizare a potențialelor, de cupru, care se va racorda la centura principala de împământare prin conductor de cupru de secțiune min.16mmp.

Jgheaburile metalice se vor racorda la barele de egalizare a potențialelor montate in tavanele false sau in doze de echipotanțializare, prin conductor MYF galben-verde, cu secțiune min. 6mmp, pozate in tuburi PVC rigile si flexibile de protecție fără emisii de halogen.

La barele de echipotanțializare se vor racorda prin conductor flexibil galben-verde MYF, având secțiunea de min. 6mmp toate circuitele de încălzire si răcire, distribuție apa calda, vase de expansiune, centrale termice, carcasele metalice ale pompelor, robineți, etc. Legarea la instalațiile de echipotanțializare se face prin coliere metalice de legare la pământ după îndepărtarea vopselii elementelor metalice si verificarea asigurării continuității intre legături si elementele metalice.

Instalația de detecție și semnalizare incendiu este de tip adresabil, și este format dintr-o centrală de detecție incendiu (propusă la nivelul parterului în cadrul spațiului de cameră tehnică alarmare incendiu din corpul C1), detectori de fum, butoane adresabile și elemente optice și acustice pentru semnalizarea incendiului. Pe ECS-ul din Corpul C1 va fi preluat pe 2 bucle de detecție Corpul C3+C4, respectiv pe 1 bucla de detecție va fi preluat Corpul C6 .

Centrala de semnalizare incendiu cu acoperire totala se amplasează în camera tehnică centrală alarmare incendiu, încăperea va avea peretele de compartimentare din ghips— carton eliminat și înlocuit cu unul de zidărie, clasa de reacție la foc A1, REI-180, restul fiind existenți din zidărie portantă de 50cm, iar golul de comunicare se va proteja cu o ușă R.F. 90 min, din oțel galvanizat. (detaliat in cap.4)

Pentru detecția incendiului sau a unui început de incendiu se vor folosi detectori optici de fum si de temperatură, cu funcție și\sau, montați aparent pe tavan și pe tavanul fals adresabili și detectori de fum montați în tavanul fals, cu indicatoare cu LED pentru semnalizarea stării de funcționare și alarma, montați pe tavan și pe tavanul fals.

Semnalizarea incendiului se va face prin butoane manuale, adresabile și sirene interioare și exterioare. Pe căile de evacuare se vor monta butoane roșii pentru semnalizarea incendiilor, la cotele indicate pe planșe, cu o lungime maximă de parcurs pană la un declanșator manual de 15m. Pe holurile comune, distanța maximă de parcurs pană la un declanșator manual va fi de 15m, distanta măsurata ținând cont de holurile de scările de evacuare.

Pentru centralizarea și programarea sistemului de detecție și semnalizare incendiu se va folosi o centrală adresabilă cu afișaj LCD, echipata conform specificațiilor tehnice.

Camera în care se montează centrala de incendiu se va prevedea cu iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului, conform 17-2011.

Cablarea sistemului de detecție incendiu se va realiza cu cablu rezistent la foc 90min, conform planșelor. Cablurile se vor poza îngropate, protejate mecanic în tuburi PVC rezistente la foc si fără halogenuri de protecție și prin cleme cu asigurarea funcționalității sistemului în caz de incendiu. Acționarea brațelor ochiurilor de desfumare se va face prin ieșiri supervizate de pe centrala de detecție incendiu, respectiv printr-o interfață adresabilă integrată în bucla de detecție incendiu.

Centrala va fi prevăzută cu module adresabile de acționare, relee pentru oprirea automată a sistemelor de ventilare în caz de incendiu.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza dintr-un circuit separat din tabloul consumatorilor vitali înainte de întrerupătorul general, cu o protecție magnetotermica 2P, 16A, cu modul diferențial. Se va prevedea alimentare de rezerva in centralele de detecție si semnalizare incendiu.

Au fost prevăzute sisteme de evacuare a fumului alcătuite din ochiuri de geam comandate manual precum și automat de la centrala de detecție și semnalizare incendiu.

Sistemul de desfumare este de tip pneumatic si va fi realizat de către o firmă atestata.

Cablarea sistemului de desfumare se va realiza prin cablu JB-H(St)H Bd 2x2x0.8mmp E90, pozat in tub PVC fără emisie de halogenuri de protecție, susținut prin cleme cu asigurarea funcționalității.

Comanda sistemului de desfumare se va realiza astfel:

 • - automat - de la centrala de detecție, alarmare si avertizare la incendiu prin intermediul interfeței adresabile de tip INPUT/OUTPUT, montată in carcasa dedicata, alimentata din sursa locala cu modul de încărcare baterii, curent maxim 5 + 0.8A, tensiune intrare 230Vca, ieșire 24Vcc, protejat la suprasarcina, echipata cu acumulatori de 24V, 7Ah - C1, conform cu EM54-4, cu doua ieșiri pe releu pentru alarma si avarie, montata in carcasa metalica.

 • - manual - comanda pneumatica la parter pe casa scării principale (trapa de fum casa scării) si etaj 3 pentru cele doua case de scara cu urcare de la etajul 3 la mansarda. Comenzile penumatice sunt dublate prin buton manual de acționare amplasate conform planșelor desenate.

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

 • d) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

In ciuda faptului ca conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. 131/2017 terenul se afla in zona centrală, zona de protecție a monumentelor, nici una din clădirile aflate pe teren NU se regăsește înscrisă in lista de clădiri monument istoric sau alte valori de patrimoniu natural si/sau cultural.

 • e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

Alimentarea cu apă

CORPC1

Alimentarea cu apă pentru clădirea Spitalului de Pediatrie se realizează în prezent din rețeaua publică de apă potabilă existentă de pe strada adiacentă. Dimensionarea conductelor interioare de stingere a incendiilor s-a făcut în conformitate cu P118/2-2013 în vigoare.

Pentru a putea fi satisfăcut necesarul de apă pentru spațiile nou propuse de la ultimul nivel, se propune extinderea rețelelor existente la interior.

Materialul ales pentru executarea instalațiilor de stingere a incendiilor este țeavă din oțel zincat. Distribuția la hidrantii propuși se realizează in tavanul suspendat.

Traseele conductelor interioare de apă au fost alese astfel încât să se asigure accesul persoanelor care le întrețin.

Instalațiile de apă rece asigură alimentarea tuturor punctelor de consum din spital:

© obiecte sanitare curente;

0 hidranți;

® robinete port furtun;

CORPC2

In prezent imobilul se afla in faza de recepție finala a clădirii in urma realizării proiectului de REPARAȚII CAPITALE, EXTINDERE PRIN ÎNCHIDERE TERASA ETAJ 2 SI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICA-SPITAL LOU1S TURCANU TIMIȘOARA”. In 2017 a fost obtinut avizul de securitate la foc cu nr. 87/17/SU-TIVI din 03.05.2017 pentru acest corp, iar in urma reparațiilor capitale au fost implementate cerințele descrise in scenariul de securitate la foc care a stat la baza acestui aviz. In 2019 intreg ansamblul de clădiri din incinta spitalului Louis Turcanu, Spital Clinic de Urgenta Pentru Copii a fost avizat pentru securitate la foc prin avizul cu nr.251/19/ SU-TM din 09.08.2019. Din considerentele menționate mai sus nu apar intervenții asupra acestui corp, el nefacand obiectul acestei documentații.

CORP C3 si C4

Alimentarea cu apă pentru clădirea C3, C4 se realizează în prezent din rețeaua publică de apă potabilă existentă de pe strada adiacentă. Dimensionarea conductelor interioare de stingere a incendiilor s-a făcut în conformitate cu P118/2-2013 în vigoare.

Pentru a putea fi satisfăcut necesarul de apă pentru spațiile nou propuse de la ultimul nivel, se propune extinderea rețelelor existente la interior.

Materialul ales pentru executarea instalațiilor de stingere a incendiilor este țeavă din oțel zincat. Distribuția la hidrantii propuși se realizează in tavanul suspendat.

Traseele conductelor interioare de apă au fost alese astfel încât să se asigure accesul persoanelor care le întrețin.

Instalațiile de apă rece asigură alimentarea tuturor punctelor de consum din spital: Instalațiile de apă rece asigură alimentarea tuturor punctelor de consum din corpurile C3, C4:

o obiecte sanitare curente;

o utilaje (mașina de spălat industriala, mașină de uscat industriala, sterilizator paturi si cărucioare, mașină de spălat vesela industriala)

o hidranti;

o robinete port furtun;

Instalații interioare de stingere a incendiilor

Numărul de hidranti de incendiu interiori (pe zonele propuse) s-a determinat ținând seama de numărul de jeturi în funcțiune simultană care trebuie să atingă fiecare punct combustibil din interiorul clădirii și de raza de acțiune a hidrantului conform NP 118-2-2013.

Pe coloana de hidranți, se montează un racord care alimentează un lavoar, pentru a asigura circulația apei în instalație. Presiunea și debitul la hidranții de incendiu interiori se va asigura cu ajutorul grupului de pompare propus.

Hidranții de incendiu interiori se vor amplasa astfel încât fiecare punct al clădirilor sa fie stropit de doua jeturi de 2,1 l/s și lungimea jetului compact de 6 m.

Numărul de hidranți de incendiu interiori s-a determinat ținând seama de numărul de jeturi in funcțiune simultane care trebuie sa atingă fiecare punct combustibil din interiorul clădirii si de raza de acțiune a hidrantului conform " Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a - Instalații de stingere, indicativ P118/2-2013” si STAS 1478 -90.

Alimentarea cu apa a hidranților interiori se va realiza de la stația de pompare din incinta.

Se va realiza o distribuție superioara la tavanul demisolului din cadrul corpului C1, din țeava de otel zincata care se va alimenta cu ajutorul rețelei de apa pentru stingerea incendiului interiori, intrarea in clădire se va face prin C4 - spălătorie de unde se va realiza distribuția superioara care va alimenta atât corpul C1, corpul C3 - Bucătărie cat si pasarela de legătura dintre Corpul 1 si Corpul C10, conform pieselor desenate.

Golirea instalației se face după fiecare utilizare sau probare a instalației, recomandându-se ca robineți de golire sa fie menținuți deschis minimum 20 minute pentru scurgerea completa a apei din instalație. La golirea instalației, apa va fi condusa cu furtunul in exteriorul clădirii.

OBSERVAȚIE: Pe lângă instalațiile de apă pentru combaterea și stingerea incendiilor, spitalul, se dotează cu mijloace de primă intervenție, alte echipamente și utilaje pentru intervenție rapidă: pichete PSI, stingătoare, etc.

(instalațiile utilitare sunt propuse pentru părțile extinse și corpurile nou realizate sau asupra cărora se executa lucrări de reparații capitale, cele existente menținând dotările existente).

Asigurarea utilităților

Alimentare cu apa

Nu se intervine asupra instalațiilor existente, ele ne facand subiectu acestui proiect.

Canalizare menajera

Nu se intervine asupra instalațiilor existente, ele ne facand subiectu acestui proiect.

Canalizare pluviala

Nu se intervine asupra instalațiilor existente, ele ne facand subiectu acestui proiect.

Agent termic

Nu se intervine asupra instalațiilor existente, ele ne facand subiectu acestui proiect.

Instalații interioare f

Instalații interioare de apa rece si apa calda menajera

Nu se intervine asupra instalațiilor existente, ele ne facand subiectu acestui proiect.

Instalații exterioare de stingere a incendiilor

Pentru a satisfacere cerința de siguranța in exploatare si pentru a crea o instalație care sa satisfacă toate cerințe, prin prezentul proiect se va reabilita toata rețeaua de hidranți exteriori. Conducta noua se va poza pe vechiul traseu a rețelei de hidranții exteriori.

In conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a - Instalații de stingere, indicativ P118/2-2013 actualizat, este necesara echiparea clădirii cu instalații de stingere cu apa cu hidranți exteriori - art.6.1 lit.f (clădiri de sănătate/ pentru supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preșcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, cu un volum cuprins intre 30000 si 50000 mc si gradul de rezistenta la foc I si II

In baza datelor mai sus menționate este necesar un debit de 20 l/s timp de 180 min.

Pentru a putea asigura debitul necesar stingerii incendiilor de 20 l/s s-a ales soluția de extindere a rețelei existente in incendiu si s-au prevăzut încă 3 hidranți exterior subterani Dn 100 cu doua racorduri, având un debit de 5 l/s.

Alimentarea cu apa a hidranților de incendiu exteriori se face din rețeaua din incinta pentru stingerea incendiului, la care presiunea apei permite intervenția la stingerea incendiului, cu linii de furtun racordate direct de la hidranți.

Racordurile fixe ale hidranților de suprafața trebuie sa aibă cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm, iar mecanismul de acționare trebuie sa poate fi manevrat prin intermediul unei chei fixe, sau printr-o roată de mâna.

Culoarea hidrantului exterior suprateran trebuie sa fie „roșu” conform ISO 3864:1,2, 3, 4, ISO 7010 si SR ISO 6309.

Masuri de organizare de șantier

Pentru crearea condițiilor de desfășurare a activităților de construcții/montaj, din punct de vedere tehnologic si organizatoric se impun lucrări de organizare de șantier.

Lucrările de construcții si instalații aferente organizării de șantier constau in:

 • -  Asigurarea circulației prin crearea de cai de acces, de platforme pentru depozitare materiale, de fundație pentru macara si de platforma spălare roti;

 • -  împrejmuirea șantierului;

 • -  Construcții provizorii (tip container) pentru birou, vestiare, depozitare materiale mărunte si scule, paza, toalete ecologice;

 • -  Pichet PSI;

 • -  Rețea de iluminat si forța.

La finalizarea investiției se vor executa lucrări de desființare a organizării de șantier prin care terenul ocupat de organizarea de șantier sa fie adus la starea inițială.

 • 5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI SI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Utilitati existente in urma implementării proiectului:

-apa/canal

-electricitate

-telefonie/VDI

-agent termic

Ca urmare a realizării lucrărilor de conformare ISU propuse pentru rețeaua de hidranti interiori si exteriori; iluminat de siguranța; lucrări de conformare arhitecturala (pereți, usi etc), se estimează că aceasta nu va afecta consumul, si nu vor exista depășiri de utilitati fata de cele curente funcționarii spitalului, (lucrările propuse nu aduc depășiri sau economii la consumurile existente de utilitati)

 • 5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Durata de implementare a investiției este apreciată la O luni pentru varianta I, respectiv 8 luni pentru varianta II conform graficelor:

In cazul Variantei I - nerecomandata, nerealizarea proiectului privind masurile de conformare a imobilelor din incinta Spitalului Clinic De Urgenta Louis Turcanu, Timișoara, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU Nr. 251/19/ SU-TM din

09.08.2019 (in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu), nu necesita nici un grafic de realizare a lucrărilor.


In cazul Variantei II - recomandata, din perioada totala de implementare a proiectului de 24 luni, 12 luni revine duratei de realizare a proiectului/ perioada de licitație execuție, respectiv 12 luni durata de execuție lucrări._______________________________________

DENUMIRE LUCRĂRI

PERIOADA / LUNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10111

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Durata realizare proiect consultanta/ licitație

Studiu de fezabilitate, studii de 1 teren

Predare raport cu detalierea modificărilor

.Asistenta tehnica pe parcursul evaluării ISU

1

întocmire DALI

• 'l

Aprobarea DALI

Taxe pentru obținerea de avize si acorduri

Proiect tehnic

io o

o

(D X O

Obținerea autorizației de construcție

Org. procedurii de licitație lucrări

Contestații atribuiri

Organizarea de șantier

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Predare amplasament pentru executare lucrări/ evacuare spatii

1

1

i../ :

■n

■1

■ ■

ca

ra

Q

Lucrări de reconfigurare spatii

Lucrări de refacere instalații hidraulice

Lucrări de refacere instalații electrice

Procurare si montare echipamene

Lucrări de refacere/înlocuire finisaje interioare

Realizare branșamente si/ sau rețele de incinta

Recepția construcțiilor la terminarea lucrărilor

 • 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Varianta II - recomandata, costurile pentru realizarea investiției sunt estimate la 4.091.314,59 lei fara TVA conform Devizului General de mai jos:_______________________

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si sucapitolelor

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

II 1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenulu

i

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

10.000,00

1.900,00

11.900,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

10.000,00

1.900,00

11.900,00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

10.000,00

1.900,00

11.900,00

2.1.1

Alimentare cu apă

10.000,00

1.900,00

11.900,00

2.1.2

Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Agent termic

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Energie electrică

0,00

0,00

0,00

2.1.5

Rețea VDI

0,00

0,00

0,00

2.1.6

Telecomunicații

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

10.000,00

1.900,00

11.900,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii

14.200,00

2.698,00

16.898,00

3.1.1

Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,3

Expertizare tehnică

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3,5

Proiectare

49.700,00

9.443,00

59.143,00

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

3.5.4

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

14.200,00

2.698,00

16.898,00

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7.100,00

1.349,00

8.449,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

28.400,00

5.396,00

33.796,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

55.083,44

10.465,85

65.549,29

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

7.100,00

1.349,00

8.449,00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

3.550,00

674,50

4.224,50

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în orogramul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.550,00

674,50

4.224,50

3.8.2

Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat

47.983,44

9.116,85

57.100,29

TOTAL CAPITOL 3

118.983,44

22.606,85

141.590,29

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

3.111.060,87

591.101,57

3.702.162,44

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

20.000,00

3.800,00

23.800,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

47.000,00

8.930,00

55.930,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări (mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii)

10.945,00

2.079,55

13.024,55

4,6

Active necorporale (drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate)

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3.189.005,87

605.911,12

3.794.916,99

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

5,1

Organizarea de șantier

63.780,12

12.118,22

75.898,34

5.1.7

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier)

47.835,09

9.088,67

56.923,75

5.7.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

15.945,03

3.029,56

18.974,58

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

36.787,30

6.989,59

43.776,89

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată

15.994,48

3.038,95

19.033,43

potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (taxa ISC 0.5% din C+M)

5.2.3

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată

3.198,90

607,79

3.806,69

potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (taxa urbanism 0.1% din C+M)

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 2 CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială

15.994,48

3.038,95

19.033,43

a Constructorilor, (cota ISC 0.5% din C+M)

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfiintare (0.05% din C+M)

1.599,45

303,90

1.903,34

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel: a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții; b)20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție

662.757,86

125.923,99

788.681,86

existentă.)

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

763.325,28

145.031,80

908.357,09

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare (cuprinde cheltuielile necesare instruirii/scolarizării personalului în vederea utilizării

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice și teste (cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.091.314,59

777.349,77

4.868.664,37

din care C+M (valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general)

3.198.895,96

607.790,23

3.806.686,19

gkafh: state

Varianta I - nerecomandata, care nu implica nici un cost, consta in a nu realiza masurile de conformare a imobilelor din incinta Spitalului Clinic De Urgenta Louis Turcanu, Timișoara, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU Nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Aceasta varianta nu este sustenabila, prin urmare nu va fi luata in considerare in cadrul analizei economice.

In acest caz imobilele din incinta Spitalului Clinic De Urgenta Louis Turcanu, Timișoara care sunt in construcție si/sau cele aflate in curs de a obține autorizația de construire la recepția finala nu vor obține autorizația de securitate la incendiu; iar in cazul unui eventual incendiu la unul dintre imobile (imobile ce nu vor fi dotate cu mijloace de detectare, alarmare si stingere a incendiilor) exista riscuri majore privind pierderea de vieți omenești si pagube materiale considerabile.

Costurile estimative de operare pe durata normală de viață/amortizare a investiției sunt prezentate mai jos si sunt detaliate in Documentația economica si se regăsește in capitolul ANEXE.

Itzpltnxnftre 4 cptrar*

uirivin.     tr.rviri .v timcfli

F1X1I

1

1

1

i

i

c

7

10

II

11

u

14

Pbti jfjitftîe cbdn&tHo* •iptohcrole

5 04’654.15 2 «9 53». Al

5 1»S *641” 2654 9J".O5

S3‘*«3.35 2'2179'0’

5 1M 4λ 96

2 -90 761.05

2MI 2'2. M

5 W 14S.63 2*33 5'6.41

3 'YT 7J9.4'

5 0*4111.91

3AS3 ’4'Jtl

» 144036 15

3 ICI 'lO.’i

6»T63'.3a

3 241 6W.53

6 455e-».3>;

3 32>63'59

3 4*3*U*4

3 «2 D* <9

40.445.576.59

1451153.45

15IU17.D

2_575.9M.Jl

163*471.91

1704.*’1 09

1771.771.7*

11441261*7

1*10.434.10

1*81326.1*

1055*50.84

3.131.440.71

1 ’țiț

3.2*7.951*0

1369 S91.71

IrrVt'tât

D *14 tlo.90

3S5>’"6S

Hx^4»«anwrar din xthtURa <1*

-D.716.124*”

■ 38*. 177.65

.15.710’34.15

Hui «k eanxtJr - Mlhtlaln «J»

14 71*.44*,6*

1C61K3* 80

■5.1017*1 ’7

-13.131141*4

_ 163*4 71.91

1704*21.0*

1771 771.7*

1040 26117

1 *10.434.10

1M1316.1*

3.055 W.14

3.131 440.71

3.2A8.749.4*

1217.951.90

3 36*0*3.72

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenții față de valoarea de inventar a construcției.

Valoarea totală (INV) de inventar pentru corpurile studiate este de 8.193.100,47 lei.

Clinica Pediatrie (Corp C1)             - 4.793.021,04 lei

Clinica de Oncohematologie (Corp C2) - 2.605.635,75 lei

Spălătorie si bucătărie (Corp C3)      -  476.021,00

Corp de legătură (Corp C4)           -  120.738,00

Post de trafo (Corp C8)                -    2.000,00

Casa de la Poarta (Corp C9)           - 195.684,00

Suprafața desfasurata a construcției existente (Sd) este de 6.475,00 mp, rezultând o valoare de 1.265,34 lei/mp. Suprafața desfasurata pe care se executa lucrările de intervenție este: 6.475,00 mp.

Astfel, noua valoare de inventar a clădirii insumeaza valoarea de inventar existenta cu valoarea investiției, rezultând noua valoare de inventar aferenta sitului amenajat (faza DALI) in: 8.193.100,47 + 3.198.895,96 lei reprezentând 1.265,34 + 494,04 lei/mp.

Analizând comparativ costul realizării lucrărilor de intervenții fata de valoarea de inventar existenta, se poate observa ca realizarea proiectului investitional propus va aduce cu sine o creștere cu 16,35% a valorii de inventar.

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

CONSTRUCȚIE EXISTENTA

CONSTRUCȚIE/ INVESTIȚIE PROPUSA

Valoare inventar

Supraf.desfasurata

Valoare unitara

Cost investiție

Valoare unitara

Creșterea realizării proiectului de investiții propus

INV

Sd

INV/Sd

CI

Cl/Sd

- lei fara TVA -

- mp -

- lei/mp ■

- lei fara TVA -

• lei/mp -

-%■

0

1

2

3=1/2

4

5=4/2

6=(4x100)/1

1

Casa de la poarta

195.684,68

138,00

2

Clinica pediatrie

4.793.021,04

3.282,00

3

Clinica de oncohematoloqie

2.605.635.75

1.833,00

4

Post de trafo

2.000,00

16,00

5

Spălătorie si bucătărie

476.021,00

962,00

6

Corp de legătură

120.738,00

244,00

Total bunuri inventariate -VARIANTA 1 (nerecomandata):

8.193.100,47

6.475,00

1.265,34

0,00

0,00

0,00

Total bunuri inventariate -VARIANTA 2 (recomandata):

8.193.100,47

6.475,00

1.265,34

3.198.895,96

494,04

16,35

 • 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI

 • a) Impactul social și cultural;

Realizarea lucrărilor de conformare din punct de vedere al securității la foc din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Louis Turcanu - Timișoara și dotarea cu echipamente noi, va avea un impact major asupra bunei funcționari a spitalului.

Realizarea lucrărilor de intervenție, va avea ca efect creșterea calității siguranței utilizatorilor serviciilor medicale oferite în cadrul spitalului, respectiv alinierea la condițiile si la standardele europene.

Astfel, măsurile de modernizare a infrastructurii de protecției de siguranța la foc sunt necesare întrucât, în domeniul sănătății, in România in prezent multe din spitalele existente funcționează fara autorizație de securitate la foc, iar riscul de de siguranța ne fiind satisfăcut conform normelor in vigoare.

Oportunitatea realizării obiectivului de investiții atât de necesar, este susținută de reforma sistemului medical din România, prin care se dorește îmbunătățirea calității serviciilor medicale, în mod deosebit a celor de recuperare și prevenție, ceea ce conduce la menținerea unei bune stări de sănătate a populației din zonă.

în acest context, Strategia Națională de Sănătate, 2014-2020, aprobată prin HG nr. 1028/18.11.2014 privind aprobarea Strategiei Naționale de sănătate 2014-2020 și a Planului de acțiuni pe perioada2014-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale își propune să stabilească și să contureze mecanisme și linii directoare ce au ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a populației României și asigurarea unui înalt nivel de protecție a sănătății umane prin implementarea unor măsuri care vizează transformarea structurilor actuale din domeniul sănătății publice în cele adecvate noilor concepții abordate la nivel internațional.

 • b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

In faza de realizare a proiectului

Varianta/scenariul I - NERECOMANDATĂ

Pentru aceasta varianta, in care nu exista nici o investiție, nu se prevede forța de munca.

Varianta/scenariul II - RECOMANDATĂ

Conform documentației economice rezulta un necesar de forța de munca in faza de realizare de aproximativ 10 personal - muncitori (necalificati+calificati+ingineri)/zi pe toata perioada de execuție a lucrărilor, un diriginte de șantier si un responsabil SSM, in total 12 locuri de munca nou create in faza de execuție a investiției.

 • c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Pentru Varianta l-nerecomandat, nu exista factori de risc asupra mediului.

Soluția propusă in varianta recomandata (Varianta II), nu are riscuri si impact asupra calității mediului, prin gestionarea buna a perioadei de execuție.

 • 5.6. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

 • a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referință si prezentarea scenariului de referință

Prezentarea cadrului de analiza

Documentația s-a elaborat în vederea accesării finanțării din fonduri de la bugetul local al Municipiului Timișoara.

Astfel, măsurile de modernizare a infrastructurii de sănătate sunt necesare întrucât, în domeniul sănătății, România înregistrează inegalități mari din punct de vedere al accesului populației la serviciile medicale și calității acestora. Investițiile în infrastructura fizică și dotările aferente serviciilor sanitare bazate pe comunitate, preponderente în regiunile mai sărace, fiind asigurate atât din surse naționale cât și prin FESI, scopul de a reduce disparitățile teritoriale, cu beneficii așteptate și pentru persoanele vulnerabile neasigurate, insuficient deservite sau marginalizate.

Obiectivul specific al obiectului îl reprezintă conformarea cladiriilor din cadrul SCU pentru copii L. Turcanu din Timișoara la cerințele ISU.

în acest context, Strategia Națională de Sănătate, 2014-2020, aprobată prin HG nr. 1028/18.11.2014 privind aprobarea Strategiei Naționale de sănătate 2014-2020 și a Planului de acțiuni pe perioada2014-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale își propune să stabilească și să contureze mecanisme și linii directoare ce au ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a populației României și asigurarea unui înalt nivel de protecție a sănătății umane prin implementarea unor măsuri care vizează transformarea structurilor actuale din domeniul sănătății publice în cele adecvate noilor concepții abordate la nivel internațional.

Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii L. Turcanu, singurul spital din zona de vest a țării care trateaza cazurile deosebite de afecțiuni la copii, aceasta este o unitate medicală reprezentativă în localitate pentru tratamentele medicale de specialitate oferite de-a lungul timpului copiilor din Timișoara, celor din județ și județele limitrofe/ zona de vest a tarii.

In cadrul analizei s-au avut in vedere doua opțiuni:

Varianta I (varianta far a investiție - varianta minimala)

Cea mai simpla alternativa ar fi aceea de a nu face nimic. Nerealizarea acestui proiect ar conduce la menținerea problemelor identificate si menționate mai sus , precum si la acutizarea lor.

Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investiții insemnand scăderea semnificativa a actului medical, consumuri mari de energie , costuri de intretinere mari, externalizarea serviciilor de hrana si spălătorie etc.

Privind la nivel mai general, alternativa de a nu face nimic va conduce cu siguranța la creșterea riscului de producere a unor evenimente ce tin de rezistenta si stabilitatea construcției si siguranța in exploatare.

Varianta II - varianta optima recomandata pentu implementare

Aceasta varianta, este varianta propusa spre a fi realizata si care satisface cerințele solicitate prin tema de proiectare, avantaje enumerate la cap5 p.5.1.

Lucrările propuse in aceasta varianta sunt următoarele :

- Conformarea clădirilor si a amplasamentului la cerințele ISU / PSI.

Scenariul de referința recomandat de elaborator/proiectant este VARIANTA II , varianta care prin soluțiile propuse asigura indeplinirea tuturor exigentelor de calitate privind: Cerința rezistență mecanică și stabilitate; Cerința siguranță și accesibilitate în exploatare; Siguranța la foc; Cerința igienă, sănătate și mediu înconjurător; Cerința economie de energie și izolare termică; Cerința protecție împotriva zgomotului, asigura spatiile necesare cu suprafețele cerute în normative, permite realizarea unor fluxuri corespunzătoare, respecta cerințele cu privire la caile de evacuare si ceintele ISU.

Varianta II este din punct de vedere tehnico-economic si social-economic cea mai avantajoasa.

 • b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Primăria Municipiului Timișoara urmărește dezvoltarea unei unități medicale/ spital cu o capacitate de aproximativ 543 pacienti/ lună/ toate secțiile (in prezent sunt cca 400), destinată copiilor (la termen sau prematuri) bolnavi aflati în suferință, cu spații noi amenajate (corp nou de clădire D+P+6E), dotate și echipate astfel încât să poată oferi servicii medicale specifice, reducerea costurilor cu plata concediilor medicale pentru părinții apartinatori, reintegrarea mai rapidă a pacienților în mediul școlar și nu în ultimul rând creșterea calității vieții acestora.

în plus, se dorește funcționarea în condiții de eficiență energetică a cantinei/spalatoriei, respectiv reducerea consumului de energie pentru încălzire/răcire în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, care are ca efecte reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, creșterea independentei energetice.

Acest lucru devine posibil ca urmare a investiției ce se propune a se realiza prin Varianta II recomandata.

 • c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara'"

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost - beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa).

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiare este cea cea a “fluxului net de numerar actualizat”. In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele nu au fost luate in considerare

Orizontul de analiza recomandat si folosit in dezvoltarea ACB financiara este de 14 de ani.

Rata de actualizare folosita in cadrul analizei financiare este de 4%.

Acest proiect nu este generator de venituri/ profit, necesitatea lui fiind una strict de a putea funcționa spitalul in condiții legale, respectiv obținerea Autorizației de funcționare PSI.

Analiza releva o valoare neta actualizata a investiției, in condițiile unei rate de actualizare de 4%, de 115.078.974,99 lei, rezultând ca proiectul este sustenabil:

ImplennUre «1 operare

țrw*«:,r, >.-v<               l'-.TI’îîîf

Mii

1

1

1

<

4

7

1

9

10

11

II

1)

! l

lt«a«an tittetis vrntunkv ,<p:r»rM<ufe*

SJ J<4 071.4’

$04’656 85

5 lc8 "64 1-

.4 10? ÎS J 13

5 4W Ol-îo

$ $06 K1.N

t *n<

$8i’î81»

$*#1181.11

6 l»Oh 15

6 29’ol'.M

AJS’rt’S.F

0 4l»4S$,14

0 tl î'aCOl

6-ui 4i).y

1' 4«a 1Z 1 SA

16’4 IV

î?it

1     ’ 61.05

14-1 n

Î911 5*4tl

t r.o “|O4*

llrtl “4“8|

1 161 '!<

1’41656 ”

1 12161'4'}

IX* *o$

1 Ml el 4 4

1 «2 >19. S

Fim <1< nnntrar din arlKlljlra tir

riploatatr (aprraiHci>n

« 44.1.STS ,<1

a J< 1 1 <t 1 <

15U117.M

l.«?«.S«4 11

14J».4?L»1

l-«4Hl.irf

1771 7?|79

1 IUI 16187

1110414.10

1981124.19

105S180 84

1.1)1.440'1

1    741.49

1 ît-951.90

1169 091.72

«1 $«.*»

181$ 106 11

i ni ;io «îi

OiX*

Hm de r.amcmr din nrtntlnlea de

tnavditii

4 J.’I.XTJJ

-14 ..«J.44

-1IJ5 404.JJ

1 4JI H0.0J

0 M

Slin de reimernr . arlliitalen tir

eiploaiare >i a»

KHJ 45TJ4

1J41.M<53

HI 5771.10

1144 04411

1611.471,91

IXUlllOl

tri.ni.79

1 840.14187

1910 414.10

15811’4 11

105.4 750.84

1 UI 440 *1

1 208 *49.49

121'951.90

1 169.O9J.72

1* nturdaie

4 15isv:i

81 .<5’.U

1 815 1410 U

1 411

OiX-

Verdimdadncdla        pentru

tnfrdtvrrl        o vanlii rAptCxl.*

D.Q1

0 «>*

€.<10

•1,4*41

11../

o.x

0(0

d.n<

0,<>*.

P.CO

0-4

0<Jrt

( Cd

n.M

O.tV

Fbti pt sxnbtVMir ac.fcf

CCC

G.CTO

0 GO

!).«■

0.0G

0 f 0

U.fiC

o x

CIO

0,«0

000

0.0’1

GA

0 <1

Fina xfereidî .Vbmr.k'th ciedule

OM

0 iV.

f r.o

r, *41

o.iv

o.<yi

Of <5

<JA

o .y.

o.ro

o.co

0>5i

oe<i

4JA)

o <y

Hm de Mxxrnr dta xclhitalcx dr

nnjhfare

4 m «nu

11J.4 404,11

1.431 110 01

».«>

0 60

oti

0.00

0 M

M® _

O.W

o.co

OM

0.00

Uit\ tz r.mtrirltl'l

40 44< 574 ’1

14.411’0.4.’

1.4IJ1Î7.U

1.175.144 11

1419.471 11

1^04 9X1.09

I 771 TT| 1

1840.1618?

1H0.414.I0

1981124 19

1IH.44O.-I

1.208’41.49

1 2.4* 551.90

1369 091.72

Flux 4» temerar (•<□! curmiil

14511514.44

4.S44184.U

7.54157J.M

10.lii.4UH

I1M7.544.W

1.4 6 51.114.79

18.499.599.64

21.410.011'6

24191159.95

2'4 48 .148. ?8

10.579. *81.41

3J.nt310.98

17.0*6482.8?

40.441.5 76.59

ANALIZA ECONOMICA

An

Foctoc COCLIM*             1           2

34  567  3  9  10

11

12

13

14

Corecta fiscala

Monetizara efect ncn-monetar poziN                                      0              0

ODOOQ 00 0

Beneficii externe                                                       0              0

0    0     0    0    0     00     0

0

0

0

0

Vena X                                                1.3 5.‘341496.«<f' 5 ItU T6A.2?T

5.yîT9S?3«r 5 PO.niXir 5 566 19i/M 5. rOJ .uwf S i-r 91113<r 5.>74 1.41.911 6 144 0-o.4'| 6 29?.o.V..‘(»|

6 455O7X. «l>r

6 6l6.455.26r

■> .781 Uâ.nll

0 951 4I.4JO|

'/.ini Y                                                      1 1               0               3

0           0            0            0            0             0            0             0

Total venituri operaționale                                   5042636 85 5166764,271

5237933,373 543C432.S62   5586193,737 5705348.631 5847982.347    5934131,906 6144036.453   6237637.365

6455078,299

6816455.256

8781866.638

6951413.304

Moneleara efect           rwplw                                 0            0

00000 00 0

Costuri externe                                                        0              0

00000 00 0

0

Q

0

0

Forța do nuv.i                                    0   1 53» 916.*^ | <T7

1 616 61*611’ 165 ’ 244.211' 1 696 6753-1 1 *41 HLJlf 1 7X4 670.7n|    1619 ?S7.531 | 6'5 0|9.7t|   1 921 8 J5.21|

1 969

2O|9.I9I,U|

l’k»0 670.)l|

na iii^i

Atocmtin->p.ira<rxialo                                 11     1093622 4    ’.0?6M7 36

1103810.159 1'31405 413   1159690 548   1’M6A2 312 1218399 332    1243859 379 1280031 376   1312033.411

1344U5 <96

1376507 833

1412970 324

1443294 582

Total costuri operationate                                     25M5X3.4    2654 276.86

2720633,782 2783649,626   2858365.167 2929825.013 3003070,639    3078147.405   3155101,09   3233978.617

3314828,082

3397698,785

3432641 254

3569707.285

Total cost uriin vesti tie                                 0./   <091314 59              0

00000 00 0

0

0

0

0

Total numerar net                                      1172364944 7523041,131

8018617,16 8219032.589   8424559.653 8635173.645 8351052.986     9072329.31 9299137 543   9531615,982

9763906.381

10014154. G4

10264507 69

10521120.59

RAS sauSDR                   '           4.00\

VANE ENPV

RANDAMENTUL FINANCIAR AL CAPITALULUI

An

■r

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M

12

13

14

Total wnturi din expioatar.i

5 042 696.1

5 !6S 764.1T

5 197 9X.tJ.Sr 5 4.10 4.11961’

5.566 191.791’

5 705 lA'Ln.ll’

5 8 47 981.15^5

I994 181.91

’6.144.016.45’

< ’97<U7J»I

h 455 078 W|

6 616 455.26| 6 7RJ 866.61[

6 J5I 4J.l..’fi|

Total venituri

5042695.85

5168764.271

5297983.378

5430432,962

5566193.787

5705348,631

5847982.347

5994181,91

6144035.453

6297637.365

5455078,3

6616455.256

6781866.638

6951413.304

Tota' costuri operațional

2589538 4

265493’05

272'997 07

2’90781 05

2861272 7

2933576 84

3007719 47

3063747 31

3161710.26

3241656 53

3323637 59

3407705.77

34S33'4.’4

3562319 59

Total costun do /vestiră țcasn fio**

409’314 59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total costuri

5680852.99

2654937 05

2721997,07

2790761.05

2861272.7

2933576.84

3007719.47

3083747,81

3161710,26

3241656.53

3323637,59

3407705,77

3493914,74

3582319,59

Fluxuri financiare nete

11723549.34

7823701.321

8019980.448

8221194,012

8427466,487

3638925,471

8855701.817

9077929.72

9305746 713

9539293 395

9778715.89

10024161.03

10275781 33

10533732.89

RAF sau FOR

4.0*6

VANF(C) sau FNPV(C)

$97.630.295.99 <01

Investiția:

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli necligihilc

TOTAL NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

Tk/1 eligibila

Baza

FVA neeligibilă

/

2

3

4

5 = 3+4

6

7

Zf =6+.’

9 = 5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1 1

Cheltuieli pentru achiziția de teren

0.00

0,1)1

0.00

0>»

0.60

0.00

0.00

1 2

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

().‘X)

o.tjt)

0,00

0.00

1 3

Cheltuieli cu amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

|0 DM.iXj

1 900.01)

11 900.00

0 X)

0.00

11 900,00

TOTAL CAPITOL 1

10.000,00

1.900,00

11.900,00

0,0(1

0,00

0,00

11.900,0(1

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2 1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

10 000.00

1.900,00

11.900.00

0.00

0,00

0.00

11 900,00

TOTAL CAPITOL 2

10.000,00

1.900,00

11.900,00

0,00

0,01)

0,00

11.900.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3 1

Studii de teren (geotchnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehmce. fotogrammelrice. topografice și de stabilitate a terenului)

14 2<».0o

2.698.00

16 898.00

0.1»

0.00

0.00

16 898,0(1

3 2

laxe pentru obtinera de avize. acorduri si autorizații

0,«X)

03»

0.00

0.0(1

0.00

0.00

0,00

3 3

Proiectare si inginerie

49 700.00

9 4 13 <10

59 143.00

U'X>

0.1»

0.00

59 143.00

3 4

Consultanta

0/10        I       0.00

6.00

0.00

0.1»

0.00

0,00

i 5

Asistență tehnică

54 84 7.45

10 421.02

65 268,47

0.00

O.Oo

0,00

65 268,47

TOTAL CAPITOL 3

118.747,45

22.562,02

141.309,47

0,00

0,00

0,00

141.309,47

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4 1

Construcții și instalat»

3 095 560.87

588 156.57

3 683 717.44

o.w

0.00

0.00

3.683 717.44

4.2

Dotări (utilaje echipamente tehnologice și funcționale cu și tară montaj, dotări)

77 045,00

I4 8t.-O.55

92.754,55

0.60

O.UO

0.00

92 754,55

4.3

Cheltuieli conexe investiției de baza - construcții, instalații si dolari

0.00

O.i»

0.00

0.00

O.i»

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3.173,5115, 87

602.966,12

3.776.471,99

0,1)11

0,00

0,00

3.776.471,99

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

63 470.12

12 059 32    1     75.529.44

o.oo

n.oo

o.oo

75 529.44

5 1 1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizam de șantier

47 602.59

9 044.49

56 647,08

o.oo

0.1»

0.00

56 647.08

5 1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

15.867,53

3 014.8.3

18.882,36

0,00

D.OO

0.00

18 882,36

5 0

Comisioane, cote, taxe

0.00

0,00

0.00

,16 606. ÎS

6 9 55 21

43 561.59

43 561.59

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

659 610.66

125 326.03

784 936.69

0,00

0.00

o.oo

784.936.69

TOTAL CAPITOL 5

723.080,78

137.385,35

860.4L6.13

36.606,38

6.955,21

43.561,39

904.027,72

~?

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

0.00

6 1

Cheltuieli de informare și publicitate penii u proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

0,00

0.1»

0,00

0,1»

0.00

0,00

6 2

Cheltuieli de promovare a obiectivului de uivesliție

o.w

0.00

o.oo

0.(10

p/»_ 0,00

_ ow____

0,00

= io ils

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7 1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.035.334,11)

766.713,48

4.802.047^58

36.60638

6.955,21

43.561,59

4.845.609,17

din care

C+M

3 183.163.46

604.801,06

3 787 964.52

0,00

0.00

0.00

3.787.964,52

 • d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate*

Analiza economica masoara impactul economic, social si de mediu al proiectului si evalueaza proiectul din punct de vedere al societății.

Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea performantelor economice, sociale si de mediu ale proiectului este necesar sa fie făcute o serie de corecții, atat pentru costuri, cat si pentru venituri.

Corecțiile fiscale

Nu este cazul

Corecțiile pentru externalitati

Nu este cazul

Pentru determinarea analizei economice s-a folosit o rata de actualizare sociala de 5%, determinandu-se pentru intreaga valoare a proiectului

Fluxul de numerar net s-a determinat ținând cont de beneficiile proiectului din analiza

financiara, de investiția anuala.


Rezultatele analizei economice sunt prezentate in tabelele de mai jos:

ANALIZA ECONOMICA


An ______________________________________Factor conversie _____________1______________2_______________3_____________4______________5______________6_____________7_______________8_____________9__10____________11____________12___________13______________1£ Corecție fiscala Monctearo efect non-monelar poztN            00    00000    00    O

Benefici externe                                      ___________O ___________O____________O __________O ___________O ___________O ___________O ____________O ___________O ____________O ___________0^__________O __________O

Veni X                                            I 4 5OUtW6.l5r StrtS 701271' 5 297O8.\33j\< 430                       $ ?05 34Wf 5.U79S2J5r f «4        6 144 0?6,45r 6 297 6V,H|' 64Î5 07«3cr 6    >55 ZfrFa.'SI S6c.<U|' 6 95III?JO|

Veni Y                                            1 ?           O            O             0           O            O            O            O             O            O

Total venituri operaționale                                5042695.85  SI68764.271   5297983,378  5430432.962   5566193.787  5705348.631  «47982.347    5594181,906  6144036.453    6297637.365  «455078.299  6616455.256 «731865.638    6951413,304

Montlicve efect non-monetar regii w             00     00000     0    0

Costuri externe                                       ___________O ___________O ____________O __________O            O ___________O ___________O ____________O __________O             O___________O __________O __________O

Forta d-inxnca                                         O 4 insou.Wif l5?7 3W.‘X)ț* 1 slo Sr.62|l> 1 637 244 21f                 I 741 Hl^f l 'S l            1 Ii?) 2>7.5*f 1 *75 019.71!* 1 911          I X.7 LațO 191.10'2.760           112! >12.Si)

Ate <-O51n jperatcnaio                              II 1050622.4    107633 ' 96   1103310 159 1131405.413   1159690.543  1188682812 12'3299332    1243359 379 1280031 376    1312033 41-   1341335 496 !378507S13 1412970 324    1-M3294 532

Total cesturi operatkxule                                  2589538,4   2654276,36   2720633.782  2788649.626   2858365.867  2923825.013  3003070,639    3078147,405   3155101.09   3233978 617  3314328.082  3317698,735 3432641,254    3569707,285

Total caturi investiție         0< 4091314.59    O    00000    00    0000

Total nunerar net                                       11723549,84  7823041 131     8018617.16  8219082.589   8424559.653  8635173.645  C851C52.988     9072329.31  1299137.543   9531615882  9769906.331  10014154,04 1026450789    10521120.59

RAS »• SCP                  *          4 00%

VANE uu ENPV Pentru determinarea analizei economice s-a folosit o rata de actualizare sociala de 5%, determinandu-se pentru intreaga valoare a proiectului:

17.577832.5


 • -  venitul net actualizat economic (VNAE/C)

 • -   raportul beneficii/cost (B/C)

 • e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

în analiza ex-ante a proiectului, este necesar ca să se evalueze impactul variabilelor identificate ca critice prin modificările indicatorilor de performanță a proiectului.

în anumite situații, în care nu se dispun de date referitoare la proiecte similar anterioare este dificil a se emite ipoteze privind distribuția de probabilitate a variabilelor critice.

Cazul de față se află într-o situație similară și își propune numai o evaluare calitativă a riscurilor.

Riscurile ce pot afecta proiectul pot lua loc atât în faza de implementare cât și în faza de operare a proiectului. Principalele categorii de riscuri sunt:____________________________

Descrierea riscului

Posibile consecințe

Măsuri de prevenire, gestionare a riscului

Riscuri tehnice

Planificarea defectuoasă a activităților

întârzierea implementării proiectului.

Riscul de anulare a contractului de finanțare.

Se prevăd marje de timp în cazul producerii unor întârzieri

Soluții tehnice neadecvate

Efectuarea lucrărilor neconforme.

întârzieri în aplicare soluțiilor tehnice.

Verificarea documentației în faza de proiectare:

Soluțiile tehnice nu respectă legislația în vigoare

întârzieri în eliberarea avizelor, a autorizației de funcționare a clinicii.

Se va urmări de către echipa de management ca lucrările, instalațiile și echipamentul medical să respecte toate standardele prevăzute în vigoare.

Echipamentele medicale și mobilierul comandat pot fi neconforme cu cerințele specificate in caietul de sarcini.

Imposibilitatea sau posibilitatea parțială de a utiliza mobilierul sau echipamentele medicale în conformitate cu obiectivele proiectului.

Se va constitui o comisie de recepție formată din beneficiarii direcți care vor fi informați despre specificațiile, cantitatea și documentele ce însoțesc echipamentele.

Comunicare greoaie, coordonare dificilă între contractori și echipa primăriei ce monitorizează proiectul.

întârzieri în desfășurarea activităților proiectului.

Se va include în textul contractelor detalii exacte despre modul de comunicare (mijloace, timp, reguli).

Comunicare greoaie, coordonare dificilă între partenerii de proiect.

întârzieri în desfășurarea activităților proiectului.

Se vor reglementa acțiunile de cooperare prin hotărâri de consiliu sau dispoziții de primar.

Se pot cauza întârzieri datorită procedurilor specifice de management a proiectelor finanțate din fonduri europene.

întârzieri în desfășurarea activităților proiectului. Dublarea activităților legate de refacerea documentațiilor, întârzieri în efectuarea rambursărilor de fonduri.

La scurt timp după semnarea contractului cu firma de consultanță se va organiza un instructaj cu echipa de monitorizare a primăriei despre procedeele de achiziții..

Riscuri financiare

Creșterea nejustificată a prețurilor de achiziție pentru materialele și echipamentele implicate in proiect;

Acțiuni de popularizare a proiectului pentru obținerea unei competiții cât mai mari în vederea scăderii prețurilor de achiziții. Includerea în proiect a unor sume la capitolul neprevăzute.

Buget subdimensionat pe unele linii financiare

Imposibilitatea încheierii contractelor

Se vor căuta realocări de fonduri pe linii financiare după derularea procedurilor de achiziție care au avut succes

Risc financiar legat de rata de schimb valutar si evolufia preturilor.

Subdimensionări ale bugetului pe unele linii financiare.

Procedurile de achiziție se vor executa pe cât posibil de repede în vederea obținerii de contracte ferme exprimate în lei.

Riscuri privind achizițiile publice

întârzierea procedurilor datorită apariției contestațiilor

întârzieri în implementarea proiectului.

întocmirea documentației de atribuire și derularea procedurii cât mai riguros pentru a evita contestațiile.

Decalarea corespunzătoare a activităților ce preced procedurile de achiziție.

Reluarea procedurilor datorită lipsei ofertelor

întârzieri în implementarea proiectului.

Promovarea proiectului pentru ca piața de lucrări sau furnizare echipamente să fie pregătită.

Riscuri instituționale

Neobținerea avizelor sau a autorizațiilor pentru lucrări.

întârzieri în implementarea proiectului.

Documentațiile de obținere a avizelor se vor elabora în perioada premergătoare proiectului.

Posibilitatea redactării documentațiilor de către firma de consultanță în forma incorectă sau incompletă

întârzieri în obținerea avizelor de continuare a activităților.

Se fac solicitări firmei cu cel puțin 10 zile înainte de derularea acțiunilor sau obținerea avizelor in vederea eliminării întârzierilor

Indicatorii relevanți pentru cuantificarea riscului, in conformitate cu ACB:

CENTRALIZARE INDICATORI -beneficiar IN DIFICULTATE

semn de dificultate

mărime an N

SEMNALIZAR E DIFICULTATE

valori prag

Lichiditate curenta

lichiditate scăzută

1,23

NU

0,5

Grad de realizare a veniturilor totale

un grad scăzut de realizare a veniturilor totale

76%

DA

85%

Grad de realizare a veniturilor proprii

un grad scăzut de realizare a veniturilor proprii

81%

NU

80%

Grad de finanțare din veniturile proprii

un grad scăzut de finanțare din venituri

46%

DA

50%

Grad de autofinanțare

un grad scăzut de autofinanțare

68%

NU

30%

Impozit pe proprietate / venituri totale

o pondere scăzută a impozitului pe proprietate in veniturile totale

14%

NU

5%

Grad de dependenta fata de bugetul de stat

un grad ridicat de dependenta fata de bugetul de stat

78%

DA

70%

Pondere venituri pentru investiții in venituri totale

o pondere scăzută a veniturilor pentru investiții in veniturile totale

18%

NU

5%

Gradul de indatorare (conform HOTĂRÂRE nr. 9 din IO ianuarie 2007 actualizată)

un grad ridicat de indatorare

6%

NU

30%

Gradul total de indatorare

un grad ridicat de indatorare totala

4%

NU

67%

Rigiditatea cheltuielilor

o rigiditate ridicata a cheltuielillor

40%

NU

70%

 • 6. SCENARIUL/ OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA

RECOMANDATA

 • 6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/ OPȚIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTEMABILITATII SI ISCURILOR

Prima varianta - NERECOMANDATĂ - consta in a nu realiza masurile de conformare a imobilelor din incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

- Costuri de investiție zero

 • -  SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, nu va obține Autorizația de securitate la incendiu.

 • -  Imobilele care sunt in construcție sau cele care sunt in curs de a obține Autorizația de Construcție la recepția finala nu vor obține autorizația de securitate la incendiu.

 • -   In cazul viitoarelor modificări sau intervenții ulterioare asupra corpurilor nu se va potea obține Autorizația de Construcție fara Avizul de securitate la foc, iar Avizul nu va fi eliberat fara conformarea tuturor corpurilor de pe teren.

 • -   In cazul unui eventual incendiu imobilele din incita SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, nu vor avea mijloace necesare de detectare, alarmare si stingere a incendiilor, ceea ce poate duce la pierderea de vieți omenești si pagube materiale considerabile.

 • -   In cazul unui eventual incendiu spitalul nu va putea utiliza/ oferi rezeva de apa intangibila pentru incendiu, deoarece in situația actuala rezervorul este dezafectat, rezerva esențiala in cazul intervențiilor de stingere a incendiului.

 • -   In situația actuala de funcționare spitalul nu poate asigura siguranța pacientilor, vizitatorilor si angajatilor in cazul excepțional al unui incendiu, iar in cazul deceselor rezultate in urma unei astfel de situații SCUPC Louis Turcanu va fi direct răspunzător legal si financiar pentru nerespectarea cerințelor de protecție la incendiu si a normelor in vigoare.

Astfel, neimplementarea condițiilor de conformare de securitate la foc conform variantei 1 se prezintă a fi un proces insuficient, cu consecințe majore asupra siguranței populației Timișoarei pe care SCUPC Louis Turcanu o deservește. Necesitatea de a aduce la zi clădirile, in conformitate cu normele in vigoare, este una cu implicații atat legale cat si financiare, ce tine de siguranța utilizatorilor spitalului si nu poate fi ignorata sau amanata, fapt ce a dus la varianta 2.

Varianta a doua - RECOMANDATĂ - propune realizarea tuturor cerințelor de conformare a tuturor imobilelor din incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu.

Din punct de vedere al instalațiilor de stingere a incendiului, pentru a satisface cerința de siguranța in exploatare se propune reabilitarea in intregime a rețelei de hidranti exteriori. Se va realiza astfel o rețea exterioara de 7 hidranti pentru stingerea incendiilor (patru hidranti supraterani existenti si trei hidranti subterani propuși).

Deoarece in incinta spitalului exista o zona dedicata pentru rezerva de apa si casa pompelor aferenta, prin prezentul proiect se propun lucrări de reabilitare a acestor spatii si utilizarea lor in vedera realizări rezervei de apa pentru stingerea incendiului si alimentarea cu apa a spitalului pentru consum menajer. Se propune astfel realizarea unui rezervor metalic supateran situat pe poziția actuala a bazinului de apa.

Statia de pompare pentru apa de incendiu si consum menajer, amplasata langa rezervor va fi dotata cu doua grupuri de pompare, un grup de pompare pentru hidranti exteriori/ interiori dotat si cu pompa pilot, avand inclusiv un vas de expansiune si un grup de pompare pentru alimenatrea cu apa potabila din interiorul clădiri C10. încăperea in care se găsesc pompele de incediu se va prevade cu iluminat de siguranța pentru intervenții. Grupul de pompare pentru hidranti exteriori si interiori va fi propus cu racordare indirecta, compus din 3 pompe centrifuge, de inalta presiune.

Pentru a putea asigura debitul necesar stingerii incendiilor s-a ales soltutia de extindere a rețelei existende in incendiu si s-au prevăzut inca 3 hidranti exterior subterani.

Se propune realizarea unei instalații de detecție si alarmare, conform scenariului de siguranța la foc avizat; extinderea instalației de iluminat de siguranța in toate spatiile, unde este necesar, conform scenariului de siguranța la foc avizat si a normativelor NP 061-2002-Normativ pentru proiectarea și execuția sistemelor de iluminat artificial in clădiri, NP 015-1997 -Normativ privind proiectarea si verificarea construcțiilor spitalicești si a instalațiilor aferente acestora.

Totodată se propun lucrări de intervenție punctuale asupra cailor de evacuare existente care in prezent nu îndeplinesc normele de siguranța la foc, unde este cazul montarea/ dotarea ușilor aflate pe caile de evacuare cu braț hidraulic sau mâner antipanica, conform scenariului de securitate la foc avizat. Ușile propuse vr fi montate cu sensul de deschidere spre direcția cea mai rapida de evacuare conform normelor in vigoare. Pe zonele in care pereții de compartimentare intre funcțiuni si coridoare sau funcțiuni si casa de scara nu respecta rezistenta la foc normata aceștia vor fi modificați pentru a fi aduși la rezista la foc necesara, conform NP-118/99.

AVANTAJE

- spitaluLclînicdeurgentalouis

TURCANU, TIMIȘOARA, va putea funcționa in deplina legalitate, după


DEZAVANTAJE

- Costuri considerabile in vederea conformării fiecărui imobil din incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTA


obținerea Autorizației de securitate la incendiu.

 • - Imobilele care sunt in construcție sau cele care sunt in curs de a obține Autorizația de Construire la recepția finala vor obține Autorizația de securitate la incendiu

 • - In cazul viitoarelor lucrări de intervenții asupra clădirilor, ce vor aparea in urma obținerii Autorizației de securitate la incendiu nu va mai fi necesara realizarea unui scenariu de securitate la foc pentru toate corpurile din incinta, fiind suficienta realizarea documentației doar pentru zona asupra careia se va intervenii, inlesnindu-se astfel procesul de avizare din punct de vedere al securității la foc.

 • - In cazul unui eventual incendiu imobilele din incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, vor avea mijloace de detectare, alarmare si stingere a incendiilor, ceea ce va duce la evitarea pierderilor de vieți omenești si la diminuarea efectelor produse de un eventual incendiu astfel incat pagubele materiale sa fie cat mai mici.

 • - Lucrările de intervenții propuse nu vor afecta rezistenta si stabilitatea construcțiilor existente de pe amplasament.


LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.


 • 6.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIME , RECOMANDATA

Scenariul recomandat de elaborator este VARIANTA II, varianta care prin soluțiile propuse asigura îndeplinirea tuturor exigentelor de securitate la foc conform normativ NP -118.99.

Aceasta varianta asigura respectarea cerințelor pentru obținerea de către beneficiar după implementarea proiectului a Autorizației de funcționare Sanitara si a Autorizației de funcționare ISU.

Proiectantul recomanda, de asemenea, implementarea Variantei (scenariului) II.

Alegerea implementării Variantei (Scenariului) II se datorează , in principal, următoarelor considerente:

Susținem varianta II ca fiind câștigătoare, deoarece, în caz contrar, prin păstrarea actualelor compartimentări, si a instalațiilor actuale de stingere a incendiului cerințele

fundamentale impuse de normative și legislația în vigoare, nu vor putea fi respectate, iar siguranța utilizatorilor nu poate fi asigurata.

Enumerăm următoarele:

o Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

o Normativul NP-015-1997 privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor aferente acestora;

o P 118/99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

 • 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Pentru varianta propusa, valoarea totala a obiectivului de investiție exprimata in lei, este de 4.868.664,37 lei cu TVA, respectiv de 4.091.314,59 lei fara TVA; din care constructii-montaj (C+M) este de 3.806.686,19 lei cu TVA, respectiv 3.198.895,96 lei fara TVA, in conformitate cu devizul general.___________________________________________

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si sucapitolelor

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenulu

i

TOTAL CAPITOL 1

10.000,00

1.900,00

11.900,00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

10.000,00

1.900,00

11.900,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

TOTAL CAPITOL 3

118.983,44

22.606,85

141.590,29

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

TOTAL CAPITOL 4

3.189.005,87

605.911,12

3.794.916,99

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

TOTAL CAPITOL 5

763.325,28

145.031,80

908.357,09

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.091.314,59

F

777.349,77

r '

4.868.664,37

din care C+M (valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3. 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general)

3.198.895,96

607.790,23

3.806.686,19

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care sa indice atingerea țintei obiectivului de investiții- și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Prin implementarea proiectului se pune in siguranța clădirile din punct de vedere a conformării PSI.

în plus, odata cu implementarea tuturor investițiilor ce sunt in curs de derulare pe amplasament, se asigura funcționarea în condiții de eficiență energetică a spitalului, respectiv reducerea consumului de energie în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, care are ca efecte reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, creșterea independentei energetice.

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Indicatori financiari: Raport beneficii/cost (B/C) = 9,30%. (a se vedea analiza economica din Anexa)

Indicatori socio-economici:

 • -  Crearea de locuri de munca pentru populație in perioada de implementare a proiectului;

 • -  Creșterea gradului de confort;

 • -   Oferirea de servicii auxiliare actului medical de o calitate mai ridicata, la nivelul standardelor europene;

 • -   Creșterea calitatii vieții populației orașului Timișoara si a populației din împrejurimi;

 • -  Crearea unei imagini favorabile a regiunii.

 • d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției este apreciată la 24 luni, conform graficului de execuție anexat documentației. Din care 12 luni revine duratei de realizare a proiectului/ perioada de obținere acorduri si avize/ avizare DALI/ PTh/ perioada de licitație execuție, respectiv 12 luni durata de execuție lucrări.

DENUMIRE LUCRĂRI

PERIOADA/LUNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Durata realizare proiect consultanta/ licitație

Studiu de fezabilitate, studii de teren

Predare raport cu detalierea modificărilor

Asistenta tehnica pe parcursul evaluării ISU

1

1

I

întocmire DALI

Aprobarea DALI

i

Taxe pentru obținerea de avize si acorduri

Proiect tehnic

1

Durata execuție lucrări

Obținerea autorizației de construcție

Org. procedurii de licitație lucrări

Contestații atribuiri

Organizarea de șantier

Asistenta tehnica din partea proiectantului

ie ■

1

D'

tp'-

■■

Predare amplasament pentru executare lucrări/ evacuare spatii

Lucrări de reconfigurare spatii

Lucrări de refacere instalații hidraulice

Lucrări de refacere instalații electrice

Procurare si montare echipamene

Lucrări de refacere/înlocuire finisaje interioare

Realizare branșamente si/ sau rețele de incinta

1

Recepția construcțiilor la terminarea lucrărilor

 • 6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Respectând cerințele menționate în Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, în urma implementării proiectului, exploatarea construcției se va realiza în condiții corespunzătoare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător. Nu vor mai exista probleme datorate diferențelor de cotă a pardoselii, căi de evacuare neconformate, uși și goluri dimensionate incorect, lipsei grupurilor sanitare pentru personal, etc.

In urma implementării proiectului caladirile vor trebui sa respecte următoarele:

 • a) - REZISTENTA MECANICA Șl STABILITATE

Prezentul proiect, prin executare de lucrări de intervenții asupra construcțiilor existente - are în vedere realizarea unor proiecte pe specialitățile: arhitectura, rezistenta, instalații.

Nivelul de performanță seismică va respecta prevederile normativelor în vigoare.

 • b) - SECURITATE LA INCENDIU

 • - se vor respecta prevederile din Legea 307/06 - privind apărarea împotriva incendiilor; P118-2-2013 - Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor; SR EN 54 - sisteme de detectare și alarmă la incendiu; Ordin nr. 269/08 - modificarea regulamentului privind clasificarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc; Ordin nr. 1832/394-04 pentru aprobarea regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc; Normativul de siguranța la foc a construcțiilor. Indicativ P 118-99;

 • - limitarea propagării incendiului-inchideri pereți si usi rezistente la foc;

 • - dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu;

 • - alte prevederi P.S.I. impuse de specificul funcțional al construcției.

 • c) IGIENA, SĂNĂTATEA Șl MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Se va respecta Ordinul ministrului sanatatii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice STAS 6472 privind microclimatul, NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala.

Igiena higrotermica

Asigurarea unei igiene higrotermice minime acceptabile presupune asigurarea unei ambiante termice interioare corespunzătoare atat iarna, cat si vara, in funcție de destinația spațiului si activitataea desfasurata:

 • - in perioada rece (conform STAS 190772) temperatura interioara de calcul convențional a aerului interior pentru incaperi încălzite este de 18° C - cabinete, laboratoare, grupuri sanitare, spatii anexe și de circulație.

 • - in perioada calda - T max - 26°C - pentru o viteza relativa a aerului de 0.275 in sec.

Temperatura suprafețelor interioare in contact direct cu omul (STAS 6472/3): pardoseli:                 -iarna-min. 18° C

-vara-max. 28° C pereți:                     -iarna-min. 16°C

-vara-max. 30° C

Igiena finisajelor

Cerința privind igiena finisajelor consta in asigurarea calitatii suprafețelor interioare a elementelor de delimitare a spatiilor astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea utilizatorilor.

Materialele de finisaj prevăzute sunt lavabile, rezistente la dezinfectanti, nu rețin praful si nu permit dezvoltarea de organisme parazite si au in același timp calitati estetice.

Igiena vizuala

Asigurarea igienei vizuale consta in asigurarea calitatii iluminatului natural si artificial astfel incat utilizatorii sa-si poata desfasura activitatea in siguranța. Toate incaperile vor dispune de iluminat si ventilație naturala.

Asigurarea iluminatului natural

Iluminatul natural se asigura prin suprafețe de ferestre si orientare si se exprima prin raportul arie fereastra arie pardoseala (conf. NP015-1997):

 • - Spații de lucru, pregătire, sterilizare, bucătării, spălătorii

1/5................................1/8

 • - Camere și săli de așteptare

1/6................................1/7

Factorul de uniformitate a iluminatului natural sau mixt este raportul dintre iluminarea minima si cea maxima:

 • - holuri, coridoare, anexe sanitare 0,25

Asigurarea iluminatului artificial

Nivelul de iluminare artificiala, se va asigura conf. PE-136;STAS 6546/1.3.

Factor de uniformitate

 • - incaperi de utilitate generala min.0,65

 • - circulații, anexe min.0,25

Evitarea sau limitarea orbirii

 • - se vor lua masuri de amplasare si ecranare a corpurilor de iluminat pentru evitarea orbirii directe;

 • - se vor alege finisajele mate pentru a evita orbirea prin reflexie

Igiena auditiva

Soluțiile constructive utilizate la realizarea clădirii satisfac cerințele de izolare acustica stabilite prin Normativul departamental al Ministerului Sanatatii MS 425 si documentelor interpretative C.E.E.din nov. 1993-protectia la zgomot.

Igiena apei

In construcțiile propuse se va folosi numai apa potabila; potabilitatea apei va fi conforma cu prevederile STAS 1342.

Igiena evacuării reziduurilor lichide

Rezidurile lichide sunt:

 • - apele uzate menajere obișnuite (de la grupurile sanitare si de la toti recipientii interiori) se evacueaza la canalizarea propusa;

 • - ape pluviale colectate de pe terase prin sifoane cu parafrunzar si mai apoi prin coloane, vor fi dirijate prin rețele de canalizare nou construite;

Este necesara asigurarea condițiilor de calitate a rețelelor de canalizare:

 • - sa reziste la solicitări mecanice;

 • - sa fie impermeabile;

 • - sa reziste la acțiunile agresive ale apelor uzate;

 • - sa aiba rugozitate scăzută;

 • - sa fie prevăzute cu garda hidraulica la receptorii de ape uzate;

 • - asigurarea cu apa potabila din rețeaua publica;

Refacerea si protecția mediului

Se vor respecta prevederile din Legea 137/1995 (republicata) privind protecția mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protecția atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAP PM 756/1997.

Se vor detalia pe parcursul proiectului următoarele:

 • - evitarea tăierii de arbori in perioada șantierului;

 • - daca funcțiunile prevăzute prin proiect generează noxe sau alti factori de poluare ai mediului;

 • - inscrierea in limitele admise de emisii de gaze si noxe, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993;

 • - modul de colectare si depozitare a deșeurilor menajere, prevederea de Euro-pubele din PP (se va amenaja o platforma betonata cu împrejmuire, cu destinația speciala de amplasare a pubelelor pentru gunoaie, si cu acces facil pentru organele abilitate cu strângerea si descărcarea gunoiului)

 • d) - SIGURANȚA SI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Se refera la protecția oamenilor impotriva riscului de accidentare in timpul exploatării acestora, a spatiilor libere sau acoperite. Prin proiect se stabilesc masurile privind siguranța circulației exterioare, pe caile de circulație; siguranța cu privire la schimbarea de nivel: siguranța cu privire la deplasarea pe scări si rampe (se prevăd masuri pentru persoanele cu handicap locomotor, conform NP051/2001); siguranța exploatării instalațiilor, siguranța iluminatului si ventilației in spatiile cu activitate ocazional intensificata.

Siguranța la circulația pedestra

 • - protecția impotriva accidentărilor in timpul deplasării in interiorul, in spatiile exterioare, in vecinătatea si in incinta clădirilor.

Siguranța cu privire la circulația interioara

 • - traseele de circulație vor fii marcate distinct si vizibil pentru diversele direcții si funcțiuni si pentru localizarea lorfara dificultate.

 • - se vor respecta prevederile STAS 2965 si NP 063-02 privind dimensionarea scărilor si treptelor, prevederile STAS 6131 privind dimensionarea parapetilor de protecție si a balustradelor.

Dimensionarea cailor de circulație

 • - dimensionarea se efectuează in funcție de necesitățile funcționale ale spatiilor; caile de circulație normala vor servi si pentru evacuarea in caz de incendiu; traseele nu vor fii blocate de elemente structurale ale clădirilor, elemente de mobilier stradal sau de iluminat public si nu vor fii inchise cu porti.

Caracteristicile elementelor de construcție, pe caile de circulație:

 • - ușile de acces in clădiri se vor marca vizibil, cu sisteme de acționare simple, fara risc de blocare si fara praguri; sensurile de deschidere nu blochează si nu limitează circulațiile din exterior iar deschiderile din zona cailor de evacuare vor fi dimensionate pentru minim 2 fluxuri.

 • - la scările care au mai mult de 3 trepte, inaltimea parapetilor de protecție, prevazuti obligatoriu cu mâini curente, este de minim 0.90m, treptele nu vor avea nas iar finisajele vor fii din materiale antiderapante. Rampele de acces pentru persoanele cu handicap vor avea un grad de înclinare de maxim 8%.

Se vor avea in vedere masurile speciale pentru persoanele cu handicap locomotor, GP 088-03, pentru accesul si evacuarea facila, in si in afara clădirii, in si in afara pasajelor.

Siguranța cu privire la instalații

 • - se vor executa instalații de iluminat de siguranța pentru traseele de evacuare din zonele înguste sau din ganguri; siguranța cu privire la instalații presupune conceperea si executarea acestora astfel incat utilizatorii sa fie protejați fata de riscurile de accidente provocate in cazul manevrării greșite sau a funcționarii defectuoase a acestora.

Siguranța la intruziune si efracție

 • - ușile de acces in clădiri vor fi solide, cu închidere fiabila; golurile vor fi protejate cu folii antiefractie; etansarea trecerilor prin pereți este absolut necesara pentru mascarea diverselor tipuri de instalații; materialele de finisaj vor fi de calitate, astfel incat sa creeze un mediu care sa împiedice înmulțirea si proliferarea, insectelor, a ciupercilor si mucegaiurilor; ghenele, canalele vizitabile ale instalațiilor, camerele de depozitare deșeuri, trebuie sa fie ușor accesibile acțiunii de salubrizare.

 • e) PROTECTJE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Se va respecta Normativul C 125/1987 privind proiectarea si execuția masurilor de izolare fonica.

Pentru atenuarea zgomotelor provenite din exterior spațiul proiectat va fi prevăzut cu tamplarie adecvat, cu ruperea punții termice cu geam termoizolator fonoabsorbant.

 • f) ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

 • a) Izolarea termică și economia de energie

Se vor respecta prevederile din OG 29/2000 prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din Normativele tehnice 0107/1,2,3,4 -1997. Se vor detalia pe parcursul proiectului masurile de protecție termica prevăzute la construcție pentru respectarea condiției din Normativul C1 07/1 (2)-97: “ coeficientul calculate de izolare termica - G(G1)<GN -coeficientul normal de izolare termica”;

Protecția termica a construcțiilor se realizează prin grosimea zidăriei exterioare impreuna cu termoizolatii la pereți cu polistiren expandat de cca. 10 cm grosime iar la planseul de peste ultimul nivel cu minim 20 cm grosime termoizolatie.

 • b) Izolarea hidrofugă

Se va respecta Normativul C 112-2003 privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcție; masurile de protecție hidrofuga a pardoselilor din grupurile sanitare. In jurul clădirii este prevăzut un trotuar de protecție de 1.0 m lățime cu panta 2% către exterior pentru indepartarea apei din precipitații, de construcție. Rostul dintre trotuar si clădire se va umple cu bitum.

 • g) UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

o Eficiență financiară: Selectarea materialelor pe baza costurilor ciclului de viață, estimarea costurilor de bază și controlul bugetului. Proiectarea integrată a construcțiilor

Asigurarea continuă a calității

Examinarea continuă a obiectivelor de proiectare printr-o organizare calificată a procesului de proiectare, astfel încât proiectarea structurală să nu fie perturbată de motive externe. Integrarea specialiștilor la un stadiu ulterior al procesului conduce la influențarea unei proiectări optime, pe baza unei soluții deja agreate de client, arhitect și alți specialiști.

Principiile dezvoltării durabile în construcții

Un proces integrat de evaluare:

 • • Consumul de resurse,

»Influențele negative asupra mediului,

 • • Calitatea mediului interior,

 • • Rezistența în timp,

° Siguranța și securitate,

 • • Calitatea procesului de proiectare și inovare,

° Calitatea procesului de execuție,

8 Calitatea dotărilor și a amplasamentului.

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele:

 • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare;

 • (b) durabilitatea construcțiilor;

 • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.RO L 88/34 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 4.4.2011

 • 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

Bugetul local al Mun. Timișoara.

 • 7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

Atașam Certificatul de Urbanism nr. 806 d/n 12.03.2019 obținut prin grija beneficiarului pentru faza DTAC pentru autorizarea lucrărilor de execuție.

Au fost scoase Avizele/ Acordurile cerute prin C.U. nr. 806 din 12.03.2019, si se regăsesc in Anexa 2.

Se anexeaza:

Anexa 1

CERTIFICATUL DE URBANISM, EXTRAS CF

Anexa 2

Avize conform certifiatului de urbanism

Anexa 3

EXPERTIZA TEHNICA CLĂDIRI - MLPAT

Anexa 4

STUDIU GEOTEHNIC

Anexa 5

STUDIU TOPOGRAFIC

Anexa 6

DOCUMENTAȚIE ECONOMICA

Aprobat,


manager/ sef proiect

Ovidiu MURĂRÂȘU,Colaționat, s.arh. Oana RADU sa'''

ing. Mircea SONEA 7^--

GRAFFC SPACE


Anexa 1

CERTIFICATUL DE URBANISM

EXTRAS CF


ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. UR2019-002992 din

27.02.2019

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. din 12 - Zoi 9

In scopul: ” P.T.+Executie lucrări suplimentare la obiectivul in curs de execuție "Extindere corp B (D+P+6E) secțiile chirurgie prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la SPITALUL "LOUIS TURCANU" din TIMIȘOARA str. LNEMOIANU-DR. L. GABOR colt cu str. BRAILA" pentru execuția următoarelor lucrări: Reabilitare rezervor incendiu existent. Realizare rezervor incendiu (pentru deservirea întregii incinte a spitalului-hidranti exteriori si hidranti interiori corpurile CI, C2, C3, C4, C9 si CIO). Reabilitarea rețelelor interioare si exterioare. Alimentare cu gaze naturale a obiectivului. Realizare platforma degivrare rampa acces UPU. Realizare platforma lift marfa.

Realizare BMS pentru monitorizarea cladirii+dotare cu echipamente UPS si baterii de încălzire pentru toate spatiile ventilate. Lucrări de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu."

Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL TIMIȘOARA - BIROUL CONSTRUCȚII INSTALAȚII cu domiciliul în județul Timiș municipiul TIMIȘOARA satul - sectorul - cod poștal: strada B-DUL CD LOGA nr. 1 bl. sc. et. ap. telefon/fax -e-mail - înregistrată la nr. UR2019-002992 din 27.02.2019

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Timiș municipiul TIMIȘOARA satul - sectorul - cod poștal strada PIAȚA REGINA MARJA nr. 2 bl. sc. et. ap. sau identificat prin CF nr. 439479 top 439479; plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500,,

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. /, faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara z. 157/2002 prelungit prin HCL 619/2014,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren intravilan. Proprietar Municipiul Timișoara- Domeniul public, DREPT DE ADMINISTRARE si drept de folosința gratuita pe durata existentei construcției asupra 657 mp teren in favoarea SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRUCOPII "LOUIS TURCANU” - conform CF

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Zona A . Folosința actuală: Teren intravilan, categoria de folosinta:curti construcții S=8116 mp, PEDIATRIE in regim de inaltime S+P+2E+Mpartial, ONCOHEMATOLOGIE in regim de inaltime P+2E+Mpartial, SPĂLĂTORIE la demisol si BUCĂTĂRIE Ia parter in regim de inaltime D+P. CORP LEGĂTURĂ in regim S+Ppartial, DEPOZIT in regim de inaltime D, CASA POMPELOR SI REZERVOR DE APA PT. INCENDIU, DEPOZIT CARBURANȚI, POST TRAFO, CASA POARTA SI PUNCT FARMACEUTIC in regim de inaltime P. Destinația conf. P.U.G.zonă centrală cu funcțiuni complexe specifice, de protecție a monumentelor.

3. REGIMUL TEHNIC

 • 1) Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr.619z2018 - UTR 1 - zonă de instituții și servicii publice și de interes general, zonă de protecție a monumentelor istorice. Teren delimitat de Piața Regina Maria, Str. Dr. losif Nemoianu, Str. Dr. Liviu Gabor, Str. Panait Istrati și B-dul Republicii. Regim de înălțime maxim conform HG nr. 525/1996. POT maxim conform HG nr. 525/1996. Spații verzi minim conform HCL nr. 62/2012.

 • 2)  Lucrările propuse se vor executa cu respectarea RLU si Codului Civil, cu asigurarea acceselor carosabile pentru construcții de sanatate și în concordanță cu normativele privind securitatea la incendiu a construcțiilor . Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie. Lucrările nu vor afecta proprietățile învecinate și domeniul public. Firida se va poza la limita de proprietate încastrata total sau parțial in gard sau zidul exterior al imobilului cu acces din domeniul public. Plan detaliu sc. 1:20 poziționare firida. Se vor respecta condițiile impuse de regiile (societățile comerciale) deținătoare de gospodarii. Se vor asigura locuri de parcare conform legislației in vigoare.Se va depune DTAC separat pentru Alimentare cu gaze naturale a obiectivului.

Se vor respecta: RLU aferent PUG, Legea nr. 114/1996, Codul civil, HCL nr. 62/2012, HG nr. 525/1996, OMS nr. 119/2014, HCL nr. 455/2014 și întreaga legislație în vigoare.

 • 3) Utilități existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz. 4) Circulația pietonală și a vehiculelor, accese auto și parcaje necesare în incintă conform RLU aferent PUG.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru P.T. - obținere A.C.-Lucrari tip b) si c) -Construcții pentru sanatate si pentru rețele edilitare - Execuție lucrări suplimentare la obiectivul in curs de execuție "Extindere corp B (D+P+6E) secțiile chirurgie prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la SPITALUL "LOUIS TURCANU" din TIMIȘOARA str. I.NEMOIANU-DR. L. GABOR colt cu str. BRAILA" pentru execuția următoarelor lucrări: Reabilitare rezervor incendiu existent. Realizare rezervor incendiu (pentru deservirea întregii incinte a spitalului-hidranti exteriori si hidranti interiori corpurile CI, C2, C3, C4, C9 si CIO). Reabilitarea rețelelor interioare si exterioare. Alimentare cu gaze naturale a obiectivului. Realizare platforma degivrare rampa acces UPU. Realizare platforma lift marfa. Realizare BMS pentru monitorizarea clădirii si dotare cu echipamente UPS si baterii de încălzire pentru toate spatiile ventilate. Lucrări de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

CER TIFICA TUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE .4 UTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚA RE SI NU CONFER, f DREPTUL DE .4

EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, Bv.Liviu Rebreanu nr. 18-ISA

In aplicarea Directivei Consiliului 85 337 CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97 11 CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35 CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85 337 CEE și a Directivei 9661 CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea’neîncadrarea proiectului investiției publiee/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337 CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și'sau a procedurii de evaluare adecvată.

în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția

mediului în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a)  Certificatul de urbanism (copie);

 • b)  Dovada Titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c)  Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale)

£3 D.T.A.C.                         □ D.T.O.E.                  □ D.T.A.D.

 • d)  Avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie):

d. 1) Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

Alte avize/acorduri:

| | alimentare cu apă


| | gaze naturale


| | canalizareI | alimentare cu energie electrică           | | salubrizare

I | alimentare cu energie termică            | | transport urban

d.2) Avize și acorduri privind:

[X] securitatea la incendiu                     | | protecția civilă


[X] aviz Gestiune Deșeuri și Mediu Urban , aviz de principiu Drumuri, aviz Comisia de circulație 1X1 aviz tehnic Aquatim, aviz de amplasament Enel, aviz DELGAZ GRID SA


[X] sănătatea populației


d.3) Avize / acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

aviz Comisia de Monumente, acord Inspectoratul de Stat în Construcții,

d.4) Studii de specialitate (l exemplar original):

 • > documentație întocmită, semnată și ștampilată conform art. 9 și anexa 1 din Legea nr. 50/1991 rep. și act., verificată conform Legii nr. 10/1995 și HG nr. 925/1995 (proiectanții vor preciza, în proiectele pe care le elaborează, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească cu privire la verificarea proiectelor), cererea pt. AC întocmită și semnată de titularii unui drept real asupra imobilului conform Legii nr. 50/1991 rep. și act., acorduri ce rezultă din situația juridică înscrisă în CF la data depunerii documentației, dovada luării în evidență a proiectului de arhitectură de către OAR - conform HG nr. 932/2010

 • > plan de amplasament și delimitare a imobilului vizat OCPI (cu evidențierea construcțiilor existente/autorizate și a construcțiilor în curs de execuție) actualizat la data depunerii documentației și în original, acord Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse cu referire la nr. proiect, copie HCL pentru lucrarea propusă

 • > expertiză tehnică, studiu geotehnic, proiecte de instalații întocmite de proiectanți de specialitate și verificate conform legii, plan de amenajare a parcelei cu evidențierea acceselor, a locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HCL nr. 62/2012, paletar culori și documentație conform HCL nr. 455/2014, fotografii color imobil in curs de execuție la data depunerii documentației, DTOE, copie AC nr. 1120 / 29.08.2014 (documentație, avize si planșe aferente),

 • > pentru extindere rețea si branșament cu gaze naturale: cota gaz, acord notarial proprietar rețea gaz, plan parcelar cu extrase CF aferente pentru traseul lucrării, aviz unic (rețele existente).

 • e)  punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f)  documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

  Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

Achitat taxa de scutit de taxa lei, conform chitanței nr. din .

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


L.S.


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:_______________________________________

Achitat taxa de lei, conform Chitanței nr.din

Transmis solicitantului la data de direct / prin poștă.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

Ziua

Luna Anul


240937

07

11 2019


Cod verificare


Carte Funciară Nr. 439479 Timișoara

100076323084


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timișoara, Piața Regina Maria, Nr. 2, Jud. Timiș

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

439479

8.116

Teren imprejmuit;

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

439479-C1

Loc. Timișoara, Piața Regina Maria, Nr.

2, Jud. Timiș

Nr. niveluri:5; S. construita la sol:692 mp; S. construita desfasurata:3282 mp; Pediatrie in regim de inaltime S + P + 2E + Mpartial

Al.2

439479-C2

Loc. Timișoara, Piața Regina Maria, Nr.

2, Jud. Timiș

Nr. niveluri:4; S. construita la sol:474 mp; S. construita desfasurata:1833 mp; Oncohematologie in regim de inaltime P + 2E + Mpartial

Al.3

439479-C3

Loc. Timișoara, Nr. 2, Jud. Timiș

Nr. niveluri:2; S. construita la sol:481 mp; S. construita desfasurata:962 mp; Spălătorie la demisol si bucătărie la parter in regim de inaltime D+P

Al.4

439479-C4

Loc. Timișoara, Nr. 2, Jud, Timiș

Nr. niveluri:2; S. construita la sol:134 mp; S. construita desfasurata:244 mp; Corp legătură in reqim S + Ppartial

Al.5

439479-C5

Loc. Timișoara, Nr. 2, Jud. Timiș

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:124 mp; S. construita desfasurata:124 mp; Depozit in reqim de inaltime D

Al.6

439479-C6

Loc. Timișoara, Nr. 2, Jud. Timiș

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:132 mp; S. construita desfasurata:132 mp; Casa pompelor si Rezervor de apa pentru incendiu

Al.7

439479-C7

Loc. Timișoara, Nr. 2, Jud. Timiș

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:40 mp; S. construita desfasurata:40 mp; Depozit carburanți

Al.8

439479-C8

Loc. Timișoara, Nr. 2, Jud. Timiș

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:16 mp; S. construita desfasurata:16 mp; Post Trafo

Al.9

439479-C9

Loc. Timișoara, Nr. 2, Jud. Timiș

Nr. niveluriil; S. construita la sol:138 mp; S. construita desfasurata:138 mp; Casa poarta si Punct farmaceutic in reqim de inaltime P

B. Partea II. Proprietari și acte

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

33830 / 27/02/2015

Act nr. 0;

B3

Intabulate, drept de PROPRIETATEconform L 213/1998 si HG 977/2002, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l, Al.2

1) MUNICIPIUL TIMIȘOARA „ domeniul public

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 407235/Timisoara/Timisoara, incheierea nr. 109020din 06-09-2007 poziție transcrisa din CF 407235/Timisoara/Timisoara, incheierea nr. 109020din 06-09-2007

poziție transcrisa din CF 412780/Timisoara, incheierea nr. 109081din 08-08-2007

Act Notarial nr. HCL 221, din 30/05/2006 emis de Consiliul Local Timișoara;

B4

DREPT DE ADMINISTRARE in favoarea

Al, Al.l, Al.2

1) SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII LOUIS TURCANU, , Timișoara

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 407235/Timisoara/Timisoara, incheierea nr. 31029din 04-03-2010

221146 / 03/11/2016

Act Administrativ nr. 586, din 06/10/2016 emis de PRIMĂRIA MUN. TIMIȘOARA;

B5

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

Al.3, Al.4, Al.5, Al.6, Al.7, Al.8,

Al.9

1) MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Pagina 1 din 4

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reaie

Referințe

C. Partea m. SARCINII .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT ___

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 4


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

439479

8.116

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

8.116

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

439479-C1

construcții administrative si social culturale

692

Cu acte

S. construita la sol:692 mp; S. construita desfasurata:3282 mp; Pediatrie in regim de inaltime S + P + 2E + Mpartial

Al.2

439479-C2

construcții administrative si social culturale

474

Cu acte

S. construita la sol:474 mp; S. construita desfasurata:1833 mp; Oncohematologie in regim de inaltime P + 2E + Mpartial

Al.3

439479-C3

construcții administrative si social culturale

481

Cu acte

S. construita la sol:481 mp; S. construita desfasurata:962 mp; Spălătorie la demisol si bucătărie la parter in regim de inaltime D+P

Al.4

439479-C4

construcții administrative si social culturale

134

Cu acte

S. construita la sol:134 mp; S. construita desfasurata:244 mp; Corp legătură in regim S + Ppartial

Al.5

439479-C5

construcții administrative si social culturale

124

Cu acte

S. construita la sol:124 mp; S. construita desfasurata:124 mp; Depozit in regim de inaltime D

Al.6

439479-C6

construcții administrative si social culturale

132

Cu acte

S. construita la sol:132 mp; S. construita desfasurata:132 mp; Casa pompelor si Rezervor de apa pentru incendiu

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 4

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.7

439479-C7

construcții administrative si social culturale

40

Cu acte

S. construita la sol:40 mp; S. construita desfasurata:40 mp; Depozit carburanți

Al.8

439479-C8

construcții administrative si social culturale

16

Cu acte

5. construita la sol:16 mp; S. construita desfasurata:16 mp; Post Trafo

Al.9

439479-C9

construcții administrative si social culturale

138

Cu acte

S. construita la sol:138 mp; S. construita desfasurata:138 mp; Casa poarta si Punct farmaceutic in regim de inaltime P

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<*» (m)

1

2

1.609

3

4

18.033

5

6

5.348

7

8

10.183

9

10

4.83

11

12

1.444

13

14

73.857

15

16

9.972

17

18

5.04

19

20

13.925

21

22

11.888


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(“ (m)

2

3

35.822

4

5

14.787

6

7

29.046

8

9

64.201

10

11

2.304

12

13

7.734

14

15

8.653

16

17

5.482

18

19

3.839

20

21

3.984

22

1

17.75


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

07/11/2019, 09:43

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 4 din 4ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL CONSTRUCȚII - INSTALAȚII

NR/DATA

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:


.2020


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI “DALI+PT+DTAC, Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila

..D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții “DALI+PT+DTAC, Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila, întocmit de S.C. ”Graphic Space” S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de

4.868.664,37 lei inclusiv TVA

din care valoarea totala a investiției C+M:

3.806.686,19 lei inclusiv TVA;

Durata totala de implementare a proiectului este de 24 luni, 12 luni revine duratei de realizare a proiectului/perioada de licitație execuție, respectiv 12 luni durata de execuție lucrări.

Capacități (în unități fizice și valorice):

Indici urbanistici generali- existent

S teren=8116 mp (conform C.F.)

Ac existenta totala pe teren =3507.45 mp

Ad existenta totala pe teren =17031,50 mp

Indici urbanistici generali- propus

Ac propus total pe teren =351 1.45 mp

Ad propus total pe teren =18273.31 mp

Volumul si regimul de înălțime - compartimentul 1-25919mVD+P+3E+M

Compartimentul ll-38525m3/D+P+6E

Șef birou Construcții Instalații

Constantin PASCU

Consilier

Florentin CIUREARedactat C.F.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII

Nr. Țc               /zz.oî

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “DALI+PT+DTAC, Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila prin care se propune realizarea investiției si aprobarea devizului general in valoare de 4.868.664,37 lei (TVA inclus).

Facem următoarele precizări:

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai si implicit o îmbunătățire a calitatii vieții locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastucturii privind asigurarea medicala reprezintă o parte componenta a planului de creștere a calitatii vieții cetățenilor urbei, pe acest considerent municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea si amenajarea unor spatii destinate pentru sanatate

Biroul Constructii-Instalatii a încheiat Contractul de prestări servicii de proiectare nr.45/16.04.2019 cu operatorul economic GRAPHIC SPACE SRL, avand ca obiect realizarea documentației pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila.

Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, Piața Regina Maria, nr. 2. Amplasamentul se găsește în subzona pentru instituții publice și servicii de interes general. Teren cu construcții, în suprafață de 8116 mp.

Pe terenul studiat se găsesc mai multe clădiri în care funcționează secții ale Spitalului Clinic de Urgențe Pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara.

Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a cladiriilor de pe teren din punct de vedere al siguranței la foc si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

Nerealizarea lucrărilor de intervenție va avea ca efect imediat, imposibilitatea obținerii Autorizației de funcționare ISU a Spitalului Clinic de Urgente Pentru Copii „Louis Țurcanu”. spital care in prezent funcționează fara Autorizație de funcționare ISU.

Obiectiv General: Conformarea a tuturor corpurilor de clădire ale Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii „Louis Țurcanu”. Timișoara in vederea autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Prin realizarea acestei investitii se propune realizarea tuturor cerințelor de conformare a tuturor imobilelor din incinta SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS ȚURCANU, TIMIȘOARA, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu.

Din punct de vedere al instalațiilor de stingere a incendiului, pentru a satisface cerința de siguranța in exploatare se propune reabilitarea in intregime a rețelei de hidranti exteriori. Se va realiza astfel o rețea exterioara de 7 hidranti pentru stingerea incendiilor (patru hidranti supraterani existenti si trei hidranti subterani propuși).

Deoarece in incinta spitalului exista o zona dedicata pentru rezerva de apa si casa pompelor aferenta, prin prezentul proiect se propun lucrări de reabilitare a acestor spatii si utilizarea lor in vedera realizări rezervei de apa pentru stingerea incendiului si alimentarea cu apa a spitalului pentru consum menajer. Se propune astfel realizarea unui rezervor metalic supateran situat pe poziția actuala a bazinului de apa.

Statia de pompare pentru apa de incendiu si consum menajer, amplasata langa rezervor va fi dotata cu doua grupuri de pompare, un grup de pompare pentru hidranti exteriori/ interiori dotat si cu pompa pilot, avand inclusiv un vas de expansiune si un grup de pompare pentru alimenatrea cu apa potabila din interiorul clădiri CIO. încăperea in care se găsesc pompele de incediu se va prevade cu iluminat de siguranța pentru intervenții. Grupul de pompare pentru hidranti exteriori si interiori va fi propus cu racordare indirecta, compus din 3 pompe centrifuge, de inalta presiune.

Pentru a putea asigura debitul necesar stingerii incendiilor s-a ales soluția de extindere a rețelei existende in incendiu si s-au prevăzut inca 3 hidranti exteriori subterani.

Se propune realizarea unei instalatii de detecție si alarmare, conform scenariului de siguranța la foc avizat; extinderea instalației de iluminat de siguranța in toate spatiile, unde este necesar, conform scenariului de siguranța la foc avizat si a normativelor NP 061-2002— Normativ pentru proiectarea și execuția sistemelor de iluminat artificial in clădiri, NP 015-1997 - Normativ privind proiectarea si verificarea construcțiilor spitalicești si a instalațiilor aferente acestora.

Totodată se propun lucrări de intervenție punctuale asupra cailor de evacuare existente care in prezent nu îndeplinesc normele de siguranța la foc, unde este cazul montarea/ dotarea ușilor aflate pe caile de evacuare cu braț hidraulic sau mâner antipanica, conform scenariului de securitate la foc avizat. Ușile propuse vr fi montate cu sensul de deschidere spre direcția cea mai rapida de evacuare conform normelor in vigoare. Pe zonele in care pereții de compartimentare intre funcțiuni si coridoare sau funcțiuni si casa de scara nu respecta rezistenta la foc normata aceștia vor fi modificati pentru a fi aduși la rezista la foc necesara, conform NP-118/99.

A fost avizat cu nr. 10/11.03.2020 in cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare si avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investitii si reparatii capitale „DALI Documentație petru avizare si autorizare ISU, lucrări de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu”(pentru Spitalul Clinin de Urgenta LOUIS TURCANU, fiind condiționat de corelarea documentației in conformitate cu condițiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei.

Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila, conform proiect nr.58-187/2019, intocmit de S.C. GRAPHIC SPACE SRL TIMIȘOARA, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

Având in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Documentație pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgență L. Țurcanu, Timișoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colț cu str. Brăila, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consililui local.


CONSILIER, FLORENTIN CIUREA

Op

Cod FO53-0l,Ver I

GRAPHC SFACE

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE ISU - LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SPITALULUI CLINIC DE URGENTA „LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA

Denumire contract: „DALI+PT+DTAC, DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE ISU, REFACERE REȚELE EXTERIOARE SI INTERIOARE, REDIMENSIONARE SI RELOCARE REZERVOR APA PENTRU COMPARTIMENTELE DE INCENDIU DIN INCINTA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA - STR. I. NEMOIANU - DR. GABOR, COLT CU STR.’BRĂILA”.

Denumire proiect: „LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”.

Număr contract: 45/16.04. 2019

Număr proiect: 58-187/2019

Amplasament: Piața Regina Maria Nr.2, Timișoara, Jud. Timiș

Beneficiar: Municipiul Timișoara

Proiectant general: S.C. GRAPHIC SPACE S.R.L. TIMIȘOARA Municipiul Timișoara, Calea Martirilor, nr.50, et. 1, jud.Timiș. Tel/fax 0728 212 358; 0356 172 644; e-mail: office@brainlog.ro

Faza: D.A.L.L

Data: 2019

bC GRAPHIC SPACE SRL, TIMIȘOARA, CALEA MARTIRILOR NR. 50/2 ET 1 COD 300776 CUI: 36748860 J35/3135/16.11.2016

COD ISAM: R068 PIRB 3702 7693 78001000 - PIRAEUS BANK, TIMIȘOARA

EMAIL: 0FFICE@BRAINL0G.R0 TELEFON: 0775 538 256 / 0775 538 267

R015TREZ6215069XXX022641

FOAIE DE SEMNĂTURI
Manager/ șef de proiect:


Colectiv de elaborare:

arh. Dan SERBAN

JP 58-187/2019 | LUCRĂRI

„LOUIS TURCANU"


DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU LA S.C.U. P.C.


SC GRAPHlCSPACgSRL, TIMIȘOARA, CALEA LOR T 50/ 2 :    ’• ■   "

CUI: 367A8860 135/3135/13 li.201.5

COD ISAM: R063 PIRB 3702 7693 780C 2X00 •• IRAELS BANH TOISC APA :  ;   ....   • i

7 315?;; EZ32.5C53X.<X022$ " ■.

DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE ISU - LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SPITALULUI CLINIC DE URGENTA „LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA


Denumire contract:


Denumire proiect:

Număr contract:

Număr proiect:

Amplasament:

Beneficiar:

Proiectant general:


Faza:

Data:

EXEMPLAR 2/2:


„DALI+PT+DTAC, DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE ISU, REFACERE REȚELE EXTERIOARE SI INTERIOARE, REDIMENSIONARE SI RELOCARE REZERVOR APA PENTRU COMPARTIMENTELE DE INCENDIU DIN INCINTA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA - STR. I. NEMOIANU - DR. GABOR, COLT CU STR.’BRĂILA”.

„LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”.

■45/16.04. 2019

58-187/2019

Piața Regina Maria Nr.2, Timișoara, Jud. Timiș Municipiul Timișoara

S.C. GRAPHICSPACE S.R.L. TIMIȘOARA

Municipiul Timișoara, Calea Martirilor, nr.50, ei. 1, jud.Timiș.

Tel/fax 0728 212 358; 0356 172 644;

e-mail: office@brainlog.ro

D.A.LJ.

2019

VOLUMUL 1 - PIESE SCRISE

BORDEROU

VOLUMUL 1 - PÎESE SCR8SE:

Foaie de capăt

Foaie semnături

Borderou

MEMORIU DALI

U. Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

  • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

  • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului: a) descrierea amplasamentului (localizare -intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan); b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; c) datele seismice si climatice; d) studii de teren: (i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare; (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidro-geotehnice, după caz; e) situația utilităților tehnico-edilitare existente; f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția; g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

  • 3.2. Regimul juridic: a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune; b) destinația construcției existente; c) includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si   in zone   construite protejate, după   caz; d)

informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici: a) categoria si clasa de importanta; b) cod in Lista monumentelor istorice, după caz; c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție: d) suprafața construita; e) suprafață construita desfășurată; f) valoarea de inventar a construcției; g) alți parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecție ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurala inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

GRAPHC SFACE

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale audituiui energetic, concluziile studiilor de diagnosticare, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii si a măsurii in care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare, a) clasa de risc seismic; b) prezentarea a minimum doua soluții de intervenție; c) soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate.

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice

  • 5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural si economic, cuprinzând: a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru: - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; - protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, după caz; - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, după caz; - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației si/sau a funcțiunii existente a construcției; - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente; b) descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica de intervenție propusa, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum si lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate; c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția; d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate; e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție.

  • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

  • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

  • 5.4. Costurile estimative ale investiției: - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare; - costurile estimative de operare pe durata normata de viată/amortizare a investiției.

  • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției: a) impactul social si cultural; b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare; c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității si a siturilor protejate, după caz.

  • 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție: a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința; b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung; c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara; d) analiza economica; analiza cost-eficacitate; e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

 • 6. Scenariuî/Opțiunea tehnico-economic optim, recomandat

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității si riscurilor

  • 6.2. Selectarea si justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

  • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general; b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitați fizice care sa indice atingerea țintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare; c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si ținta fiecărui obiectiv de investiții; d) durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

  • 6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

  • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 7. Urbanism, acorduri si avize conforme

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2. Studiu topografic

  • 7.3. Extras de carte funciara

  • 7.4. Avize, acorduri si studii specifice, după caz daca au fost solicitate prin CU la faza DALI/SF

ANEXE

Anexa 1

CERTIFICATUL DE URBANISM

EXTRAS CF

Anexa 2

Avize conform certifiatului de urbanism

Anexa 3

EXPERTIZA TEHNICA CLĂDIRI - MLPAT

Anexa 4

STUDIU GEOTEHNIC

Anexa 5

STUDIU TOPOGRAFIC

Anexa 6

DOCUMENTAȚIE ECONOMICA

GRAPHC SPACE

VOLUMUL 2 - PESE DESENATE:

ARHITECTURA

PSI/01

PSI/02

A-PSI/03 A-PSI/04 A-PSI/04’ A-PSI/05 A-PSI/05’ A-PSI/06 A-PSI/06’ A-PSI/07 A-PSI/08 A-PSI/10 A-PSI/11 A-PSI/12 A-PSI/13 A-PSI/14


Plan de situație existent Plan de situație propus Plan Demisol Propus Plan Parter Propus Plan Parter Propus Plan Etaj I Propus Plan Etaj I Propus Plan Etaj II Propus Plan Etaj II Propus Plan Etaj III Propus Plan Mansarda Propus Secțiune Propusa AA’ Plan Demisol Propus Plan Parter Propus Plan Invelitoare Propus Secțiune Propusa

INSTALAȚII SANITARE HIDRANTI

ED-01

l-PSI/01

Rețele de incinta. Plan de situație Instalații de stingerea Incendiului. Demisol Propus Corp C1

Hidranti Interiori. Plan

l-PSI/02

Instalații de stingerea Incendiului. Parter Corp C1

Hidranti Interiori. Plan

l-PSI/03

Instalații de stingerea Incendiului. I Corp C1

Hidranti Interiori. Plan Etaj

l-PSI/04

Instalații de stingerea Incendiului.

II Corp C1

Hidranti Interiori. Plan Etaj

l-PSI/05

Instalații de stingerea Incendiului. III Corp C1

Hidranti Interiori. Plan Etaj

l-PSI/06

Instalații de stingerea Incendiului.

Mansarda Corp C1

Hidranti Interiori. Plan

l-PSI/07

Instalații de stingerea Incendiului.

Demisol Corp C3, si C4

Hidranti Interiori. Plan

l-PSI/08

Instalații de stingerea Incendiului. Parter Corp C3, si C4

Hidranti Interiori. Plan

l-PSI/09

Instalații de stingerea Incendiului, tehnica.

Plan instalatii in camera

l-PSI/10

Instalații de stingerea Incendiului, tehnica.

Secțiune Bazin si camera

GRAFHC SFACE

l-PSI/11 Instalații de stingerea Incendiului. Schema stație de pompare incendiu.

l-PSI/11 a Instalații de stingerea Incendiului. Schema stație de pompare apa potabila

l-PSI/12 Instalații de stingerea Incendiului. Schema racord mașini de pompieri

l-PSI/13 Instalații de stingerea Incendiului. Schema montare rețea incendiu exterioara.

l-PSI/14        Instalații de stingerea Incendiului. Detaliu cămin de vane.

l-PSI/15        Instalații de stingerea Incendiului. Detaliu hidranti de incendiu

exteriori.

INSTALATI8 ELECTRICE

IECS-01

Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu. Plan Demisol

IECS-02

Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu. Plan Parter

IECS-03

instalatii electrice de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu. 1Plan Etaj I

IECS-04

Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu. Plan Etaj II

IECS-05

Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu. Plan Etaj III

IECS-06

Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu. Plan Mansarda

GRAPHC SFA'LE

MEMORIU D.A.LL
 • 1 8NF0RMATH GENERALE PRMND OBECWUL DE SNVESTRh

  • 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

„DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE ISU - LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”.

 • 1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/ INVESTITOR

Municipiul Timișoara

 • 1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/ TERȚIAR)

 • 1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Municipiul Timișoara/ Spitalul Clinic de Urgente Pentru Copii „Louis Turcanu”

 • 1.5. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE IMTERVENȚE

GRAPHIC SPACE s.r.l. Timișoara

 • 2, SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI

DE INTERVENȚII

 • 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE SI FINANCIARE

Elaborarea documentației pentru realizarea obiectivului de investitii obiectiv „DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE ISU - LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU SPITALULUI CLINIC DE URGENTA LOUIS TURCANU, TIMIȘOARA - STR. I. NEMOIANU - DR. GABOR, COLT CU STR. BRĂILA”

Obiectiv General: Conformarea a tuturor corpurilor de clădire ale Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii „Louis Turcanu”, Timișoara in vederea autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

De asemenea se dorese eliminarea riscurilor de incidente ca urmare a neconformităților apărute in exploatare si îmbunătățirea activității spitalicești legate de îngrijirea copiilor.

Beneficiarii tipurilor de servicii furnizate de spital sunt întreaga populație a Județului Timiș și mai mult, uneori serviciile se extind pe colaborări interjudețene. Proiectantul va urmări ca soluțiile tehnice propuse să fie bazate pe tehnologii moderne, performante și cu impact scăzut asupra mediului, preîntâmpinând riscul uzurii morale a investiției. Va fi avută în considerare situația actuală în ceea ce privește amenajările și corpurile existente sau în curs de execuție de pe amplasament.

Elaborarea proiectului este fundamentată de cerințele din legislație cu privire la Avizarea/ Autorizarea clădirilor la cerința Securitate la Incendiu. Suplimentar se va lua în considerație și legislația specifică serviciilor medicale si legislația si normativele specifice domeniului de proiectare si execuție construcții.

ISTORICUL OBIECTIVULUI:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu Timișoara este spital cu tradiție, infiintat din 1902.


Clădirea spitalului in anul 1902 (in stanga)

Puțini dintre noi știu că înființarea unui spital de copii pe meleagurile Banatului nu ar fi fost posibilă în anul 1902, în urmă cu un secol, fără ajutorul lui Antal Sailer. Omul de afaceri originar din Arad a donat municipalității 51.000 de coroane, reprezentând aproape jumătate din suma necesară Primăriei pentru construirea clinicii.

Ca dovadă a gratitudinii față de mărinimia celui care a fost Antal Sailer, monumentul închinat acestuia stă astăzi în fața clădirii principale a spitalului. "Clădirea principală" denumește sediul vechi al clinicii deoarece instituția cuprinde în prezent un complex de amplasamente ridicate ulterior.

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara are o activitate profesionala diversificata. Se abordeaza toata gama afecțiunilor chirurgical-ortopedice ale copilului cu rezultate recunoscute pe plan național, comunicate si publicate pe plan internațional. De-a lungul timpului in clinicile sale s-au format generatii de specialiști pediatri, de chirurgie infantila si ortopedie.

Secții:

Chirurgie si ortopedie pediatrica; ambulator integrat al spitalului; centru de diagnostic si recuperare medicala; Unitate de Primire a Urgentelor; Clinica de Psihiatrie pentru Copii si Adolescenti; Clinica I Pediatrie; Clinica III Pediatrie; Secție Clinica de Neonatologie-Prematuri; Compartiment Prevenire si Control Infecții Nozocomiale; Centru de Sanatate Mintala; Colectiv Cercetare Pentru Patologia Onco-Hematologica Copii si Adolescenti; Clinica de Neuropsihiatrie Infantila; Secție de Recuperare Pediatrica.

Dotări:

Hematologie: microscop de cercetare, microscoape obișnuite, analizoare de hematologie, coagulometru, agregometru, analizor dozare methotrexat si ciclosporina, flowcitometru; biochimie: analizoare biochimie - Cobas Integra, Hitachi Express plus, Beckman-Coulter, Sceen Masters Plus; imunologie: nefelometru, echipament ELISA, fluorimetru, microscop, analizor de imunologie Imulite; bacteriologie: echipament depistare automata a hemoculturilor; sistem automat de identificare germeni si antibiograma Micro-Scan; termostate; microscop performant.

Servicii:

Chirurgie si ortopedie pediatrica, primire urgente, psihiatrie pentru copii si adolescenti, neonatologie si copii prematuri, prevenire si control infectii nozocomiale, neuropsihiatrie infantile.

Obiectiv General: Conformarea tuturor corpurilor de clădire ale Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii „Louis Turcanu”, Timișoara in vederea autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

GR Ar HG SFACt

 • 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR SI A DEFICIENȚELOR

Prezentul proiect, conform temei de proiectare, cuprinde lucrări de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Spitalul Clinic de Urgente pentru copii „Louis Turcanu”, Piața Regina Maria nr.2, Timișoara.

DESCRIEREA ARHITECTURALĂ A ANSAMBLULUI

Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, Piața Regina Maria, nr. 2. Amplasamentul se găsește în subzona pentru instituții publice și servicii de interes general. Teren cu construcții, în suprafață de 8116 mp.

Pe terenul studiat se găsesc mai multe clădiri în care funcționează secții ale Spitalului Clinic de Urgențe Pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara.

în momentul actual, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara are o activitate profesională diversificată. Se abordează toată gama afecțiunilor chirurgical-ortopedice ale copilului cu rezultate recunoscute pe plan național, comunicate și publicate pe plan internațional. De-a lungul timpului în clinicile sale s-au format generații de specialiști pediatri, de chirurgie infantilă și ortopedie.

Din punct de vedere arhitectural, clădirea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara (cunoscută și sub denumirea de Spitalul de copii nr.3, corpul C1 conform planului de situație) este o construcție impozantă cu elemente arhitectonice specifice anilor 1900 de factură eclectică împărțită în registre pe vertical, cu profilaturi, ancadramente și nișe. Tipul de soluție arhitecturală și rezolvare spațial-volumetrică a clădirilor ce alcătuiesc Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” este unul de tip pavilionar, caracteristic spitalelor realizate în perioada interbelică. Sectoarele și zonele funcționale ale spitalelor în sistem pavilionar, secțiile medicale și paramedicale, între care există incompatibilități fiind amplasate în clădiri distincte, legate între ele prin trasee de circulație limitate. Clădirea este reprezentativă pentru arhitectura interbelică din Timișoara, nefiind declarată monument istoric, dar aflându-se într-o zonă protejată.

Corpurile ce formează ansamblul pavilionar al Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii „Louis Turcanu” sunt amplasate pe un teren plan și sistematizat în jurul sensului giratoriu din Piața Regina Maria ce are forma în plan a unui patrulater teșit la coltul din partea stângă jos.

în ultimii 30 de ani spitalul s-a extins pe latura S-E cu corpul C2 cu regim de înălțime P+2E+M cu forma în plan similară literei „T”.

Corpurile C3 si C4 au fost construite în curtea interioară, si au avut destinația de bloc alimentar (destinație menținută pana in ziua de azi) - bucătărie/spălătorie, cu sală de mese, (corpurile de clădire C3 si C4) în regim de înălțime D+P, fiind realizate după anii 1965.

Corpul C5, in regim S, cu rol de anexa gospodăreasca, neutiilizat in prezent, propus spre demolare.

Corpurile C6 si C7 - cu funcțiunea de rezervor de incendiu cu casa pompelor,respectiv depozit de carburanți dezafectat - in prezent aflate sub reabilitare.

Corpul C8 - punct trafo, iar corpul C9 in regim P, cu funcțiunea de farmacie si casa poarta. Corpul C10 (S+P+6E+NT) aflat în execuție s-a realizat în urma demolării fostului corp B (D+P), corp ce nu mai satisfăcea normele de siguranță structurală, având ca rol extinderea spitalului prin realizarea unui corp nou de clădire ce se dorește a se lega de corpul de spital

GRAPHC SPACE

existent C1 printr-o pasarelă circuit septic închis, realizând fluxuri de circulație corespunzătoare nevoilor unității spitalicești de tip articulat.

Toate corprile (cu excepția 05 si 08) au suferit lucrări de intretinere si reparatii in ultimii 30 de ani.

în prezent spitalul are următoarea schema funcțională/secții care funcționează in diferite clădiri (pavilioane): - corpurile de pe teren cuprind:

 • - 4 Secții clinice pediatrie* (I, II, III, IV),

 • - Secție clinică chirurgie și ortopedie pediatrică;

 • - Compartiment A.T.I.*,

 • - Bloc operator*,

 • - Compartiment Oftalmologie,

 • - Secție clinică Neuropsihiatrie,

 • - Secție clinică de Recuperare Pediatrică,

 • - Secție clinică Neonatologie,

 • - Secție clinică Pneumoftiziologie,

 • - UPU,

 • - Spitalizare de zi,

 • - Spitalizare de zi HIV/SIDA,

 • - Laborator Hemodializă

 • - Laborator analize-medicale*,

 • - Laborator Radiologie-lmagistică,

 • - Laborator Anatomie patologică*,

 • - Laborator Sănătate Mintală,

 • - Compartiment explorări funcționale,

 • - Compartiment evaluare statistică medicală (DRG),

 • - Farmacie*,

 • - Compartiment Transplant Medular,

 • - Compartiment de prevenire și control

 • - Ambulatoriu de specialitate*

 • - Bucătărie + Spălătorie(Corp C3)

 • - Corp de legătură (Corp C4)

 • - Corpul C5 este propus spre demolare

 • - Rezervor de incendiu + Casa Pompe (Corp C6)

 • - Depozit Carburanți (Corp C7)

 • - Post Trafo (Corp C8)

 • - Casă poartă (Corp C9) și alte corpuri anexe

 • (Corpul C10, clădire aflata in prezent in execuție va conține:

q Serviciul de primire-internare a bolnavilor

o Sectorul ambulatoriu - policlinica

® Serviciul de urgență

® Bloc operator

» Serviciul de anestezie - terapie intensivă (ATI)

o Laboratorul de analize medicale

® Serviciul/(laboratorul) de roentgendiagnostic

® Serviciul/(laboratorului) de explorări funcționale și alte investigații anatomo-fiziologice complexe

® Laboratorului de anatomie patologică și prosectură

o Farmacie).

GRAFH'...- S3\ ,.'h

In prezent pe amplasament se afla mai multe proiecte in derulare:

o “REFUNCTIONAUZARE, REABILITARE SS REALIZARE PASARELĂ CIRCUIT SEPTIC LÂ CORP VECHI SPITAL LOUIS ȚURCANU. SCHIMBARE UNGHI ȘARPANTĂ SI EXTINDEREA ACESTEIA PESTE TERASELE ACTUALE ALE CORPULUI PRINCIPAL CU REALIZAREA DE SPATII NOI ÎN PODUL OBTINUT“ proiect in faza premergătoare obținerii autorizației de construcții - Corp C1 PETRIATRIE - C.U. nr. 1961 din 14.05.2018

o „REPARAȚII CAPITALE, EXTINDERE PRIN ÎNCHIDERE TERASA ETAJ 2 SI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICA-SPSTAL LOUIS TURCANU TIMIȘOARA” - proiect in prezent in faza de recepție finala a clădirii -Corp C2 ONCOHEMATOLOGIE- C.U. nr. 3460 din 23.8.2016

 • • „REPARAȚII CAPITALE CORP C3 SI C4, CANTINA SI LEGĂTURĂ CU CORP PRINCIPAL LA SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS TURCANU”, PIAȚA REGINA MARJA NR.2, TIMIȘOARA”, proiect aprobat in cadrul Hotărârii de Consiliu la faza D.A.L.I. -, cu autorizația de construcția cu numărul 1269 din 26.09.2019 - Corp C3 BLOC ALIMENTAR si SPĂLĂTORIE si 04 CORP DE LEGĂTURĂ - C.U. nr.1580.17.04.2018

 • • „SERVICII DE PROIECTARE DEMOLARE CORP C5 (fost C8) - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA” proiect in faza premergătoare obținerii autorizației de demolare - Corp C5 - C.U. nr. 4940 din 13.11.2017

o “P.T.+EXECUTIE LUCRĂRI SUPLIMENTARE" LA OBIECTIVUL "EXTINDERE CORP B, SECȚIILE CHIRURGIE, PREMATURI SI LABORATOR PNEUMOFIZIOLOGIE SI REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTA LA SPITALUL "LOUIS TURCANU" DIN TIMIȘOARA, STR. I. NEMOIANU - DR. L. GABOR, COLT CU STR. BRAILA” prin realizare de rezervor de incendiu (C6 si C7); platforma degivrare rampa acces UPU, montare lift marfa, realizare BMS monitorizare clădire -C10 corp aflat in execuție - lucrări de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu proiect in curs de avizare, cu autorizația de construcția cu numărul 1268 din 25.09.2019.

o “LUCRĂRI DE CONFORMARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZATEI DE SECURITATE LA INCENDIU S.C.U.P.C. LOUIS TURCANU” - proiect pentru care este intocmita aceasta documentație si care cuprinde lucrări pe întreg situl studiat.

 • * „EXTINDERE CLĂDIRE SPITAL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “LOUIS ȚURCANU”- proiect început in 2012 aflat in faza de execuție - Corp C10 in curs de execuție

 • - A.C.1120 din 29.08.2014 reautorizata cu privire la prelungirea lucrărilor in curs de execuție in 2019

 • - Aviz ISU nr. 729/13/SU-TM din 29.11.2013 eliberat de inspectoratul pentru situatii de urgenta “Banat” al județului Timiș.

Componenta Corpurilor de clădire:

Corpul C1 are în componență următoarele funcțiuni medicale, pe nivele propuse după cum urmează:

 • u Demisol'. Funcțiuni de tip clinic: Saloane (x2)

Spatii recoltare (x1)

Spatii ce țin de secția de Oncohematologie

Cabinete medicale (x5)

Funcțiuni secundare: - Birouri (x3)

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente, cu un oficiu de curățenie

Căi de circulație - case de scară si coridoare

Vestiare personal

 • B Parter. Funcțiuni de tip clinic: Zona triaj tratament UPU

Zona tratament imagistica (x3)

Cabinet medical (2)

Spatii ce țin de secția de Oncohematologie

Funcțiuni secundare: - Camera de garda rezidenți(x2)

Depozitari materiale

Birou administrativ

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente, cu un oficiu de curățenie

Căi de circulație - case de scară si coridoare

 • Etaj 1 si 2: Funcțiuni de tip clinic: Saloane (x32)

Spatii recoltare (x2)

Spatii ce țin de secția de Oncohematologie

Funcțiuni secundare: - Oficiu rezidenți(x2)

Cameră rezidenți

Birou registratura

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente, cu un oficiu de curățenie

Căi de circulație - case de scară și coridoare

 • a Etaj 3: Funcțiuni de tip clinic Cabinete medicale (x11)

Funcțiuni secundare: - Săli de curs (x2)

Cameră rezidenți

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente, cu un oficiu de curățenie Căi de circulație - case de scară si coridoare

 • a Mansardă: Funcțiuni de tip clinic: - cameră studenți

 • - cameră rezidenți

 • - cameră raport gardă

Funcțiuni secundare: - Birouri (x2)

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente

 • - Căi de circulație - case de scară și coridoare

Corpul C2 are în componență următoarele funcțiuni:

« Funcțiuni principale - spatii medicale (tratamente, laboratoare, saloane pacienți);

M Funcțiuni secundare - depozite, birouri

a Funcțiuni conexe - G.s., vestiare, spatii tehnice.

Corpurile C3 si C4 au în componență următoarele funcțiuni, pe nivele propuse după cum urmează:

a Demisol: Funcțiuni principale: Spălătorie

Uscătorie

Călcătorie

Croitorie

Funcțiuni secundare: - Depozitari

Spatii tehnice

Oficiu

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente, cu un oficiu de curățenie

Căi de circulație - coridoare

GHAFHU SFACt

Vestiare personal

Q Parter. Funcțiuni principale: Bucătărie

Zona prepare Zona porționare Biberonerie

Funcțiuni secundare: - Zona spălare vesela

Depozitari materiale

Depozitari alimente Birou recepție

Control Dietetic

Camera odihna recreație

Sterilizare

Funcțiuni conexe: - Grupuri sanitare aferente, cu un oficiu de curățenie Căi de circulație - case de scară si coridoare

Spațiu tehnic

Corpul C5 - Dezafectat

Corpul C6 - Rezervor de incendiu cu casa pompelor

Corpul C7 - Rezervor de apa metalic.

Corpul C8 - Punct Trafo

Corpul C9 - Farmacie si casa poarta

Corpul C10 - aflat in execuție

Amplasarea existentă a corpurilor față de orientarea punctelor cardinale

Nord In afara incintei: Str. L. Gabor

Casa sindicatelor N-E

Vest In afara incintei: Str. Dr. losif Nemoianu cu liniile de tramvai

Est In afara incintei: Str. Panait Istrati

Bloc P+6E

Sud In afara incintei: Piața Regina Maria

Liceul teologic romano-catolic

Date și indicatori urbanistici

Steren=8116 mp (conform C.F.)

Scons. existentCORP C1— 692.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C1= 3282.00 mp

Scons. existentCORP C2= 474.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C2= 1833.00 mp

Scons. existentCORP C3= 481.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C3= 962.00 mp

Scons. existentCORP C4— 134.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C4= 244.00 mp

Scons. existentCORP C5= 124.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C5= 124.00 mp

Scons. existentCORP C6= 132.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C6= 132.00 mp

Scons. existentCORP C7— 40.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C7= 40.00 mp

Scons. existentCORP C8= 16.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C8— 16.00 mp

Scons. existentCORP C9— 138.00 mp

Sdesfasurat existent CORP C9= 138.00 mp

Scons. existentCORP C1Q:::: 1276.45 mp

Sdesfasurat existent CORP C10— 10260.50 mp

GRAFIC SFACE

P.O.T.=43.2%

C.U.T.=2.09

Regim maxim de înălțime pe teren este D+P+6E corp clădire aflat in execuție C10. Accesul

 • A. Auto

Nu se intervine asupra acceselor existente, acestea rămânând nemodificate. Pe teren se face prin cele două porți de acces de pe limita de E și cea de V a proprietății.

 • B. Pietonal

Pe teren se face prin cele două porți de acces de pe limita de E și cea de V a proprietăți; în colțul de N-E al terenului se face direct în corpul C10, iar în rest prin cadrul aleilor de circulație regăsite în curtea spitalului.

DESCRIEREA DEFICIENTELOR

Corp C1

Deficiente:

Caile de evacuare existente nu îndeplinesc normele de PSI, deschiderea

ușilor deficitara, pereții nu rezista la foc conform normativelor Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

instalație de

instalație de

instalație de


Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de detecție si alarmare incendiu

Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de iluminat de siguranța

Necesitați:


Extinderea rețelei de stingere a incendiilor si montarea a patru hidranti interiori

 • - Echiparea clădire cu instalațiilor de detecție si alarmare incendiu

 • - Echiparea clădirii cu instalație de iluminat de siguranța

 • - Conformarea cailor de evacuare prin realizarea de usi, pereți rezistenti la foc si elemente de introducere aer proaspăt si desfumare conform scenariului de securitate la incendiu

Cofp C2

Nu suferă modificări, el fiind avizat din punct de vedere al securității la incendiu inca din 2017 prin avizul cu nr. 87/17/SU-TM din 03.05.2017, si ulterior reavizat prin avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 obtinut pe toate compartimentele. In prezent imobilul se afla in faza de recepție finala a clădirii. Nu face subiectul acestei documentatii.

Corpuri 03 să C4

Deficiente:

 • - Caile de evacuare existente nu indeplinesc normele de PSI, deschiderea ușilor deficitara, pereții nu rezista la foc conform normativelor

 • - Clădirea nu beneficiază de instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

 • - Clădirea nu beneficiază de instalație de detecție si alarmare incendiu

 • - Clădirea nu beneficiază de instalație de iluminat de siguranța

Necesitată:

 • - Dotarea clădirii cu instalatii de stingere a incendiilor si montarea a 6 hidranti interiori

 • - Echiparea clădire cu instalațiilor de detecție si alarmare incendiu

 • - Echiparea clădirii cu instalație de iluminat de siguranța

 • - Conformarea cailor de evacuare prin realizarea de usi, pereți rezistenti la foc si elemente de introducere aer proaspăt si desfumare conform scenariului de securitate la incendiu

Corp C5 - in curs de demolare - stare avansata de degradare, spațiu nefunctional, nu face subiectul acestei documentatii.

Corpuri C6 să C7

Deficiente:

 • - Corp C7 rezervor combustibil dezafectat

 • - Corp C6 rezervor de incendiu existent pierde apa

 • - Corp C6 nu are volumul necesaral pentru a stoca cantitatea de apa necesara conform avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019

 • - Camera pompelor prezintă urme de degradare a tencuielilor si infiltratii

 • - Rețeaua de hidranti exteriori existenti in urma extinderii Corp C 10 nu pot acoperii cele doua compartimentele de incendiu

Necesitați:

 • - Desfacerea corp C6 rezervor de incendiu existent pana la cota trotuarului

 • - Consolidarea radierului rezervorului de incendiu existent corp C6

 • - Reabilitarea casei pompelor prin camasuiri cu mortar special

 • - Realizarea unui sistem de evacuare a apelor pluviale care se acumulează pe placa de beton a rezervorului de incendiu existent corp C6

 • - Montarea unui rezervor suprateran pe placa rezervorului de incendiu existent (corp C6)

 • - Realizarea unor rețele de distribuție apa rece de la cele doua cămine de branșament aflate pe proprietate la rezervorul suprateran propus

 • - Realizarea unui put forat pe amplasament care sa alimenteze cu apa rezervorul suprateran propus si rețeaua aferenta

 • - Refacerea rețelei de alimentare cu apa de incendiu ce va alimenta hidrantii exteriori existenti, hidrantii exteriori propuși, hidrantii interiori existenti si hidrantii interiori propuși si inchiderea rețelei intr-un inel conform avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019

 • - Montarea a 3 noi hidranti exteriori subterani conform avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019

 • - Desfacerea corp C7 rezervor combustibil dezafectat

 • - Montarea unui rezervor din fibra de sticla ingropat pe suprafața corp C7 după ce acesta a fost desfăcut

 • - Necesitatea conectării celor doua rezervoare noi propuse intre ele prin intermediul unei conducte

 • - Realizarea unui foraj pe amplasament pentru asigurarea cu apa a rezervorelor propuse in cazul in care apa de la rețeaua de apa potabila a localității este sistata din motive de avarie.

Corp C8 — Punct Trafo nu face subiectul acestei documentatii

Corp C9 - Casa Poarta si Farmacie, cu suprafață de 138mp nu necesita masuri de securitate la incendiu si prin urmare nu face subiectul acestei documentatii

Corpul C10 - in execuție - este avizat din punct de vedere al securității la incendiu inca din 2013 prin avizul cu nr. 729/13/SU-TM din 29.11.2013 si ulterior reavizat prin avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 obtinut pe toate compartimentele. Nu face subiectul acestei documentatii.

G....... SF ■ ■

 • 3.2. REGIMUL JURIDIC

 • a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemțiune

Amplasamentul se află pe teren intravilan, pe domeniul public în proprietatea Municipiului Timișoara conform extrasului de carte funciara (CF) cu nr. 439479, cu drept de folosința gratuita, pe durata existentei construcțiilor pentru S.C.U. pentru copii „LOUIS TURCANU”. Funcțiunea zonei a fost reglementată prin P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017: Zonă centrala, instituții și servicii publice.

 • b) Destinația clădirilor existente

Conform RUG: zona centrala, instituții si servicii publice

în momentul actual, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara are o activitate profesională diversificată. Se abordează toată gama afecțiunilor chirurgical-ortopedice ale copilului cu rezultate recunoscute pe plan național, comunicate și publicate pe plan internațional. De-a lungul timpului în clinicile sale s-au format generații de specialiști pediatri, de chirurgie infantilă și ortopedie.

 • c) Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate

In ciuda faptului ca conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. 131/2017 terenul se afla in zona centrală, zona de protecție a monumentelor, nici una din clădirile aflate pe teren NU se regăsește înscrisă in lista de clădiri monument istoric sau alte valori de patrimoniu natural si/sau cultural - I.N.P.

 • d) Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Se va ține cont de Planul Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 și prelungit prin HCL 131/2017. Conform CU nr. 1580 din 17.04.2018: zonă centrala, instituții si servicii publice, zonă de protecție a monumentelor istorice, POT max. 80%. Lucrările de reparații se pot realiza cu respectarea condițiilor de amplasament impuse de Codul Civil, HG 525/96, RLU, OMS 119/2014 și legislația in vigoare.

Lucrările propuse nu vor afecta proprietățile învecinate. Indiferent de natura intervenției (structurală, tehnico-edilitară, spațială sau de imagine) ea va respecta arhitectura imobilelor. Colectarea apelor pluviale se va face în rețeaua proprie. Cromatica fațadelor va păstra caracterul tradițional. Se vor respecta HCL 455/2014, RLU pentru zona centrală, HG 525/96, OMS 119/2014, Codul Civil și legislația în vigoare.

Utilități existente în zonă: apă, canal, gaz, electricitate.

Circulația pietonală și vehicule, accese auto și parcaje necesare în zonă conform RLU. Regim de înălțime conform art. 31 din HG525/1996.

 • 3.3. CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI

 • a) Categoria șl clasa de importanta

Corp C1

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1995 a HGR nr 260/1994 și a HGR 776/1997 (cu toate modificările și actualizările ulterioare ale acestora) și în conformitate cu metodologia elaborata de MLPAT construcția se încadrează în:

Categoria de importanță: B - construcție de importanță deosebită

GRAFH l $PA li

Clasa de importanță: //    - clădiri de tip curent care nu aparțin celorlalte categorii,

(spitale și alte construcții aferente serviciilor sanitare cu o capacitate mai mare de 100 persoane în aria totală expusă), (conf. P100/2013)

Corp C2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1995 a HGR nr 261/1996 și a HGR 776/1997: Categoria de importanță C

Clasa de importanță III

Corp C3, respectiv C4

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1995 a HGR nr 261/1996 și a HGR 776/1997 (cu toate modificările și actualizările ulterioare ale acestora) și în conformitate cu metodologia elaborata de MLPAT construcția se încadrează în:

Categoria de importanță C = dependințele gospodărești aferente spitalelor sunt considerate construcții cu funcții obișnuite, a căror neîndeplinire afectează un număr redus de oameni, se încadrează în categoria “C” construcții de importanță normală.

Clasa de importanță 111 - Conform normativului P100 (încadrare conform condițiilor din Expertiza Tehnică și a Codului de proiectare P 100-1/2013 prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, clădirile se încadrează în clasa de importanță IH - clădiri de tip curent care nu aparțin celorlalte categorii.

Corp C5

Propus spre demolare prin proiectul in curs de derulare proiectul cu nr. 173_318/20/2017 -"Demolare Corp C5 (fost C8) - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara" J

Corp C6, C7

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1995 a HGR nr 260/1994 și a HGR 776/1997 (cu toate modificările și actualizările ulterioare ale acestora) și în conformitate cu metodologia elaborata de MLPAT construcția se încadrează în:

Categoria de importanță: A - „Clădiri care adăpostesc rezervoare de apă și/sau stații de pompare esențiale pentru situații de urgență", se încadrează în categoria “A” construcții de importanță excepțională

Clasa de importanță: I - Conform normativului P100 (încadrare conform condițiilor din Expertiza Tehnică și a Codului de proiectare P 100-3/2013 prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, clădirile se încadrează în dasa de importanță I - „Clădiri cu funcțiuni esențiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția civilă: stațiile de pompieri și sediile poliției; spitale și alte construcții aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secții de chirurgie și de urgență; clădirile instituțiilor cu responsabilitate în gestionarea situațiilor de urgență, în apărarea și securitatea națională; stațiile de producere și distribuție a energiei și/sau care asigură servicii esențiale pentru celelalte categorii de clădiri menționate aici; garajele de vehicule ale serviciilor de urgență de diferite categorii; rezervoare de apă și stații de pompare esențiale pentru situații de urgență; clădiri care conțin gaze toxice, explozivi și alte substanțe periculoase".

Corp C8 - post trafo

Corp C9 - Categoria D/Clasa IV

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1995 a HGR nr 260/1994 și a HGR 776/1997 (cu toate modificările și actualizările ulterioare ale acestora) și în conformitate cu metodologia elaborata de MLPAT construcția se încadrează în:

Categoria de importanță: D - „Clădire care adăpostește farmacia si casa poarta de mica importanta pentru siguranța publica , cu grad redus de ocupare și/sau de mica importanta economica”

Clasa de importanță: IV- Construcții cu funcții obișnuite, a căror deindeplinire afecteaza un număr redus de oameni. Clădiri parter cu suprafața totala desfasurata < 200 m.

Corp C10

Categoria “B” de importanță:- construcție de importanță deosebita;

Clasa de importanță I: - clădiri cu funcțiuni esențiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitala pentru protecția civila

In zona in care sunt amplasate imobilele studiate in acest proiect exista rețele tehnico-edilitare:

 • - energie electrica

 • - rețea de apa potabila

 • - rețea de canalizare apa uzate menajere.

 • - rețea de hidranti exteriori

 • b) Cod în Lista monumentelor istorice

Nu este cazul

 • c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Istoric:

Construirea corpului C1 - PEDRIATRIE are loc odata cu infiintarea spitalului in anul 1902.

In anul 1990 se construiește corpul C2 - ONCOHEMATOLOGIE

In anii 1970 se construiește corp C3, C4 (Cantina si legătură cu corp principal la Spital Clinic de Urgenta pentru copii „Louis Turcanu”)

In anul 1990 se construiește corp C5 propus spre demolare prin proiectul P173_318- 20-2017 in curs de derulare. In anul 2017 se propune demolarea copului C5, cu vechea denumire C8, cu regim de înălțime D, conform proiectului „Servicii de proiectare Demolare Corp C5 (C8) - Spitalul Clinic de urgenta pentru copii “Louis Turcanu” Timișoara” - proiect in faza de avizare D.T.A.C. in momentul actual.

Corpurile C6 (Rezervor de apa pt incendiu cu casa pompelor) si C7 (rezervor depozit carburanți - dezafectat) s-au construit in anii 1990. In prezent corpul C6 prezintă urme de degradare si pierde apa iar corpul C7 este dezafectat. Prin proiectul 31_183/2019 se propune desfacerea parțiala a corp C6 si totala a corp C7 si montarea a doua noi rezervoare. Un rezervor metalic de 300 mc care se va monta in interiorul corp C6 si reparare/ consolidarea casei pompelor existente si un rezervor din fibra de sticla de 50 mc care se va monta îngropat pe suprafața corp C7. Cele doua rezervoare vor comunica intre ele prin intermediul unui conducte.

Spitalului clinic de urgenta Louis Turcanu a fost dotat cu corp C8 (Post Trafo) in anul 2000 Corpul C9 se construiește in anul 1902 odata cu construirea corpului principal C1 -PEDRIATRIE.

2012/ 2013 Datorită dezvoltării in timp a orașului, si creșterii necesităților locuitorilor acestuia, a lipsei de spatii in cadrul spitalului apare nevoia extinderii acestuia cu un corp nou amplasat in incinta spitalului, in apropierea Blocului Alimentar (Corp C3).

GWK SFACE

Proiectul de „EXTINDERE CLĂDIRE SPITAL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “LOUIS ȚURCANU” începe din 2012 prin realizarea uniu studiu de fezabilitate urmaat de un PTh si DTAC si începerea execuției in anul 2014 de către firma S.C. Prompt S.A.

In 2015 firma S.C. Prompt S.A. intra in insolventa - lucrările de extindere fiind sistate.

Din 2015 pana in prezent in urma lucrărilor de extindere si a modificărilor suvenite de la inceperea derulării proiectului de extindere cu un corp nou (C10) a spațiului de spital, pentru optimizarea circuitelor in cadul acestuia si optimizarea relațiilor intre secțiile de spital existente si nou propuse apare necesitatea apariției unui corp nou de pasarela care va avea ca scop unirea clădirii noi 010 - in execuție de Pediatrie (C1 - existent). Astfel incep lucrările asupra unui nou proiect de extindere in incinta spitalului, care propune nu doar construirea unei pasareleci si mansardarea Pediatriei - Corp 01 si construirea unui nou punct teremic - “REFUNCȚIONALIZARE, REABILITARE Șl REALIZARE PASARELĂ CIRCUIT SEPTIC LA CORP VECHI SPITAL LOUIS ȚURCANU. SCHIMBARE UNGHI ȘARPANTĂ Șl EXTINDEREA ACESTEIA PESTE TERASELE ACTUALE ALE CORPULUI PRINCIPAL CU REALIZAREA DE SPAȚII NOI ÎN PODUL OBȚINUT" - proiect in faza de avizare D.T.A.C. in momentul actual.

Din 2017 pana in prezent reîncep lucrările de execuție ale corpului nou - B, ulterior denumit C10, in regim D+P+6E+NT conform ultimelor actualizări de extras de carte funciara, lucrări de execuție ce urmăresc proiectul de proiectul de „EXTINDERE CLĂDIRE SPITAL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “LOUIS ȚURCANU” sub firma de construcții S.C. Sulfatim S.R.L.

Intre anii 2017 - 2019 in urma fisurilor apărute asupra Corpului C3 - Bloc Alimentar, si a degradărilor apărute in timp, se realizează lucrări de întreținere asupra corpurilor C3 si C4 (corpuri ce reprezintă obiectul acestei investiții). Lucrările efectuate in aceasta perioada sunt de nivel superficial, sau pe anumite zone realizate doar punctual, reușind doar sa mascheze temporar degradările, însă nerezolvând cauzele creării acestora. Reapariția degradărilor, avansarea stadiului fisurilor in pereții de zidărie din spre corpul de extindere aflat încă in execuție - C10, si lăsarea descoperita a unei porțiuni de fundații ale corpului C3, duc la necesitatea realizării unor lucrări de reparații capitale asupra celor doua corpuri studiate - C3, respectiv C4.

In 2019 incep lucrările de realizare a studiului de fezabilitate pentru consolidarea si reabilitarea Blocului Alimentar + Spălătorie - Corp C3 si a Corpului de legătură C4 prin proiectul de „REPARAȚII CAPITALE CORP C3 SI C4, CANTINA SI LEGĂTURĂ CU CORP PRINCIPAL LA SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII „LOUIS ȚURCANU”, PIAȚA REGINA MARIA NR.2, TIMIȘOARA”.

In prezent - incep lucrările de șantier pentru proiectul “P.T.+EXECUTIE LUCRĂRI SUPLIMENTARE" LA OBIECTIVUL "EXTINDERE CORP B, SECȚIILE CHIRURGIE, PREMATURI SI LABORATOR PNEUMOFIZIOLOGIE SI REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTA LA SPITALUL "LOUIS ȚURCANU" DIN TIMIȘOARA, STR. I. NEMOIANU - DR. L. GABOR, COLT CU STR. BRAILA” prin realizare de rezervor de incendiu; platforma degivrare rampa acces UPU, montare lift marfa, realizare BMS monitorizare clădire - si se pornesc demersurile pentru realizarea documentației la faza D.A.L.I. pentru lucrările de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu proiect in curs de avizare.

 • d) Suprafața construită

S construita la sol existenta Corp C1= 692 mp (conform C.F.)

S construita la sol existenta Corp C2= 474 mp (conform C.F.)

S construita la sol existenta Corp C3= 481 mp (conform C.F.)

S construita la sol existenta Corp C4= 134 mp (conform C.F.)

S construita la sol existenta Corp C6= 132 mp (conform C.F.)

S construita la sol existenta Corp C7= 40 mp (conform C.F.)

S construita la sol existenta Corp C9= 138 mp (conform C.F.)

S construita la sol existenta Corp C10= 1040 mp - in curs de execuție

TOTAL= 3131 mp

S cons. la sol existenta totala pe parcela = 2 231 mp (conform C.F.), respectiv 3 399 mp luând in considerare si corpul C10, in execuție

 • e) Suprafața construită desfășurată

S construita desfășurată existenta Corp C1= 4152 mp (conform C.F.)

S construita desfășurată existenta Corp C2= 474 mp (conform

S construita desfășurată existenta Corp C3= 962 mp (conform

S construita desfășurată existenta Corp C4= 244 mp (conform

S construita desfășurată existenta Corp C6= 132 mp (conform

S construita desfășurată existenta Corp C7= 40 mp (conform C.F.)

S construita desfășurată existenta Corp C9= 138 mp (conform C.F.)

S construita desfășurată existenta Corp C10= 8950 mp - in curs de execuție

TOTAL= 15092 mp

S cons. desf. existenta totala pe parcela= 6 771 mp (conform C.F.), respectiv 17 031 mp luând in considerare si corpul C10, in execuție

 • f) Valoarea de inventar a construcțiilor

Clinica Pediatrie (Corp C1)             - 4.793.021,04 lei

Clinica de Oncohematologie (Corp C2) - 2.605.635,75 lei

Spălătorie si bucătărie (Corp C3)       - 476.021,00 lei

Corp de legătură (Corp C4)            -  120.738,00 lei

Post de trafo (Corp C8)                -    2.000,00 lei

Casa de la Poarta (Corp C9)           -  195.684,00 lei

Conform Fiselor Mijlocului Fix cu Nr. Inventar 23112 si 23113, respectiv Lista de inventariere din data 31.10.2018 a Spitalului Clinic de Urgenta pt. Copii „Louis Turcanu” Timișoara.

FIȘA MIJLOCULUI FIX

..........

Nr hivenîsr-------___________________

Cod,d       1 L 2 J

de dwfficarv- ..!*• 4.J: -_____________________

bel. seiie. or. datS document proveuicetâ „ ________

Valoare <fc inventar . _                    .......w......

Amcnluars lenarâ--------------------------------- .

Dcfci     An Jakdrrl

xm.......................................

.,.. ______________________,__________

Dctl.tiîtm uiijlccuhf fx ți earacreiL-Aki fctatte

Ohui .nsai^iziSj 5

/torf____________________________

tuta .... ________________________________

Accesorii

fe ftfx'ponaft .. —.... .........

î>t?

t’rta de ajne-xtbsr.* ---------... _______________.    %

___- ___________ _________ .... __


FIȘA MIJLOC UT .UT FIX

Mc ir.vntf» .              ...........................

IFel, seric» ci.        tlAcwmem

Gnspa               ....... - -

(Wul             „ .

de tla&trare            -----------

rfctt (Urii în       nfâ

Aiwi             ________________

ÎOiwrenrsi rcjăieitf-ii fix fi twcîenrtki tehnice

CWrfl A

Sl

IJhrta smorlizdxtâ ccmoJcte

Anul -...2. ..........—    . ..    .....

Luau .............      ...........

D-jnfcj nttisaJi de firxlicnarc              —...........

Get» de amortizai u --------- ..... ______ %GRAFH... SFA .F


SC GRAPHIC SPACE SRL. TIMIȘOARA. CALEA MARTIRILOR NR 50 2 ET. 1 COD 300776

CL’t 36748860135'3135 16 11.2016

COD 1BAN: R068 PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEVS BANK. TIMIȘOARA

EMAIL- OFFICE BRAINLOG.RO TELEFON. 0775 538 256 / 077.5 538 257

R015TREZ6215069XXX022641

cM# uii'fyftfrttf fân

f                                                                      I

4/W',


cc/^ 4r

(jfr PMk'ftuULf

(C<J? r             "c. ic


U-tafea SPfTMlt C1MEEJMSiTAP? OT

Kwis Tiwwir ikm ■ rasat» —--

'.t-§î27

LISTA DE INVENTARIERE

Data 31.112018

Gatanea

’jșri

1

Locdedeparise

Sr

at

Derwm bunuri aetete

sta

ara M)

Codul sau nwwJS twfer

uy

CANTITATI

" PREȚ

UNITAR

WLQftiOlXNîW

'Vatae ttemertar

0£P?£CE?a

Stai

Cfeette

Valoare

Îfeeî-e

Sațăce

Pis

Mrus

Pis

tei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

n

1?

13

14

GnpaKfiSGmCTi

1

OMSTWE

120

4«C1

buc

/

1

4O«

485040

48kî4!

2

W£UAOBESPECAinAlt

C

18594

but

/

1

8373

83.73

«373

3

(XS.DEUWO

St

18595

SiZ

/

1

<95584.68

1iE-.584.68

1956818

i

CaJTFattWiGMCSTC

fi?

136CA

buc.

/

1

546 ti

S6.11

5<11

5

CLMfHMTRE

c

18589

iX.

/

1

479302134

4793.S21J0S

4.75301151

6

amDECHOsocw

SC

<8600

tec.

/

1

2136(2,17

213.6(2,17

213^2.17

1

amtECKfiumKft

c

63E3S

boc.

1

1

1(40433,37

1040 430311

1MW

3

OMADEIOCFSHIAW

St

15520

tec

/

1

4453290.®

445329069

4.453290.®

9

a«CA[£Cwa>B»TaOG£

515

18S93

buc

/

i

26056J5.75

260563575

2.6(55357:

10

csmora

21r

W

t«c

/

1

455’33.®

455130 «

45’80»

11

FARU.i££

C

18596

tac.

/

1

101’65.32

1J1166.2

101 16532

12

posroemw)

C

18596

tac

1

1

2C00.C0

20007X

20®«

13

STATWIEOXEES

C

18591

tac

1

1

227Q9.4J

22 7994!

22 m

lotri jnjpaî

1

13

usmie

WJxafeClMfRl

13

133323W6

Coreaâ majarert

CtnS&fafe

Gestionar iResporsir! Toacei») WOW

Ntrre'a si paiire'e Ser'atwa

ftsf»aMațeSsitXX «)ian                     «

 • g) Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcțiilor existente Nu este cazul.

 • 3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI

Pe baza expertizei tehnice, pe baza concluziilor expertizei tehnice si a re/eveelor realizate la fata locului.

CORP C1

Deficiente:

 • - Caile de evacuare existente nu indeplinesc normele de PSI, deschiderea ușilor deficitara, pereții nu rezista la foc conform normativelor

 • - Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

 • - Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de instalație de detecție si alarmare incendiu

 • - Pri-n extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de instalație de iluminat de siguranța

Necesitați:

 • - Extinderea rețelei de stingere a incendiilor si montarea a patru hidranti interiori

 • - Echiparea clădire cu instalațiilor de detecție si alarmare incendiu

 • - Echiparea clădirii cu instalație de iluminat de siguranța

 • - Conformarea cailor de evacuare prin realizarea de usi, pereți rezistenti la foc si elemente de introducere aer proaspăt si desfumare conform scenariului de securitate la incendiu

Corp C2

In prezent imobilul se afla in faza de recepție finala a clădirii, in urma realizării proiectului de REPARAȚII CAPITALE, EXTINDERE PRÎN ÎNCHIDERE TERASA ETAJ 2 SI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICA-SPÎTAL LOUISTURCANU TIMIȘOARA”. In 2017 a fost obtinut avizul de securitate la foc cu nr. 87/17/SU-TM din 03.05.2017 pentru acest corp, iar in urma reparațiilor capitale au fost implementate cerințele descrise in scenariul de securitate la foc care a stat la baza acestui aviz. In 2019 intreg ansamblul de clădiri din incinta spitalului Louis Turcanu, Spital Clinic de Urgenta Pentru Copii a fost avizat pentru securitate la foc prin avizul cu nr.251/19/ SU-TM din 09.08.2019. Din considerentele menționate mai sus nu apar intervenții asupra acestui corp, el nefacand obiectul acestei documentatii.

CORP C3 si C4

Deficiente:

 • - Caile de evacuare existente nu indeplinesc normele de PSI, deschiderea ușilor deficitara, pereții nu rezista la foc conform normativelor

 • - Clădirea nu beneficiază de instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

 • - Clădirea nu beneficiază de instalație de detecție si alarmare incendiu

 • - Clădirea nu beneficiază de instalație de iluminat de siguranța

Necesitați:

 • - Dotarea clădirii cu instalatii de stingere a incendiilor si montarea a 6 hidranti interiori

 • - Echiparea clădire cu instalațiilor de detecție si alarmare incendiu

 • - Echiparea clădirii cu instalație de iluminat de siguranța

 • - Conformarea cailor de evacuare prin realizarea de usi, pereți rezistenti la foc si elemente de introducere aer proaspăt si desfumare conform scenariului de securitate la incendiu

C0RPC5

In curs de demolare prin proiectul „SERVICII DE PROIECTARE DEMOLARE CORP C5 (C8) - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA” - stare avansata de degradare, spațiu nefunctional, nu necesita lucrări de conformare din punct de vedere al securității la foc el nefacand obiectul acestei documentatii.

CORP C6 si C7

Defjcâente:

 • - Corp C7 rezervor combustibil dezafectat

 • - Corp C6 rezervor de incendiu existent pierde apa

 • - Corp C6 nu are volumul necesaral pentru a stoca cantitatea de apa necesara conform avizului ISU nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019

 • - Camera pompelor prezintă urme de degradare a tencuielilor si infiltratii

 • - Rețeaua de hidranti exteriori existenti in urma extinderii Corp C 10 nu pot acoperii cele doua compartimentele de incendiu

 • - Construcția Corp C7 este dezafectata.

Construcția C6 in prezent nu este folosita datorita pierderilor tehnologice de apa din bazinul de incendiu.

Necesitați:

 • - Desfacerea corp C6 rezervor de incendiu existent pana la cota trotuarului

 • - Consolidarea radierului rezervorului de incendiu existent corp C6

 • - Reabilitarea casei pompelor prin camasuiri cu mortar special

 • - Realizarea unui sistem de evacuare a apelor pluviale care se acumulează pe placa de beton a rezervorului de incendiu existent corp C6

 • - Montarea unui rezervor suprateran pe placa rezervorului de incendiu existent (corp C6)

 • - Realizarea unor rețele de distribuție apa rece de la cele doua cămine de branșament aflate pe proprietate la rezervorul suprateran propus

 • - Realizarea unui put forat pe amplasament care sa alimenteze cu apa rezervorul suprateran propus si rețeaua aferenta

 • - Refacerea rețelei de alimentare cu apa de incendiu ce va alimenta hidrantii exteriori existenti, hidrantii exteriori propuși, hidrantii interiori existenti si hidrantii interiori propuși si inchiderea rețelei intr-un inel conform avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019

 • - Montarea a 3 noi hidranti exteriori subterani conform avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019

 • - Desfacerea corp C7 rezervor combustibil dezafectat

 • - Montarea unui rezervor din fibra de sticla îngropat pe suprafața corp C7 după ce acesta a fost desfăcut

 • - Necesitatea conectării celor doua rezervoare noi propuse intre ele prin intermediul unei conducte

 • - Realizarea unui foraj pe amplasament pentru asigurarea cu apa a rezervorelor propuse in cazul in care apa de la rețeaua de apa potabila a localității este sistata din motive de avarie.

Descrierea amenajărilor interioare pe zone și funcțiuni existente

CORP C1

DEMISOL

S utila demisol

= 555.235 mp

D/01

Hol Acces

3.00

16.03

D/02

G.s.

3.00

2.82

D/03

Cabinet Pediatrie

3.00

11.39

D/04

Cabinet Internări 1

3.00

10.00

D/05

Sală De Așteptare

3.00

15.20

D/06

Cabinet Internări 2

3.00

10.00

D/07

Cabinet Internări 3

3.00

6.00

D/08a

Cabinet Medical O.R.L.

3.00

14.80

D/08b

Sas

3.00

2.68

D/09

Cameră De Gardă Rezidenți

3.00

11.51

D/10

Vestiar Asistente

3.00

14.10

D/11

Birou Registratură

3.00

14.11

D/12

Oficiu

3.00

14.26

D/13a

Lift

3.00

14.40

D/14

Personal

3.00

3.10

D/15

Ghenă

3.00

3.20

D/16

Coridor

3.00

12.32

D/17

Vestiar Studenți

3.00

8.91

D/18

Sas

3.00

7.00

D/19

Birou Registratură

3.00

12.40

D/20

Sanlon Mame 4p

3.00

24.10

D/21a

Vestiar Medici Rezidenți

3.00

15.24

D/21b

G.s. Medici Rezidenți

3.00

3.30

D/22

G.s. Pacienți

3.00

13.93

D/23a

Vestiar Medici

3.00

19.40

D/23b

Sas Vestiar Medici

3.00

3.60

D/23c

G.s. Medici

3.00

5.70

D/24

Hol

3.00

8.67

D/25

Cameră Materiale Transplant

3.00

24.90

D/26

Spitalizare Zi Salon

3.00

19.10

D/27

Birou Asistenta Șefă

3.00

13.40

D/28a

Vestiar Studenți

3.00

12.70

D/28b

G.s. Studenți

3.00

3.26

D/29

Casă Scară + Hol

3.00

15.65

D/30a

Vestiar Personal

3.00

16.66

D/30b

G.s. Personal

3.00

3.26

D/31

Spitalizare Zi Recoltare

3.00

18.50

D/32

Birou Statistică

3.00

11.50

D/33a

Magazie

3.00

23.55

D/33b

G.s.

3.00

4.16

D/33c

Hol

3.00

4.08

D/34

Coridor

3.00

86.345

PARTER

S utila parter =

545.33 mp

P/01

G.S. Personal

4.30

6.64

P/02

Depozitare U.P.U.

4.30

3.26

P/03

Resurscitare U.P.U.

4.30

12.93

P/04

Evaluare, Tratament Imediat U.P.U.

4.30

33.83

P/05

Observații U.P.U.

4.30

13.53

P/06

Acces U.P.U.

3.80

16.24

P/07

Cameră De Gardă

4.30

12.70

P/08

Urgențe Minore U.P.U.

4.30

15.70

SC GRAF’HiCSPACE SRL. TIMIȘOARA CALEA MARTIRILOR NR. 50-2. ET 1 COD 300776 COL- 36748860 J35,3135 16 11.2016

O?AR- K.

COCHSAN: R068 PIH8 3/02 /693 /BOU 1000 ■ PIHAtUS BANK. IIMiȘOARA

EMAIL: OFFICE BRAINLOG.ROTELEFON: 0775 533 256 / 0775 538 267

p       R015TREZ6215069XXX0.22641

P/09

Radiografie-lmagistică/Radiologie

4.30

29.26

P/10

Antecameră

4.30

9.85

P/11

Windfang

3.80

6.90

P/12

Hol Principal

3.80

121.12

Computer T omograf -

4.30

47.30

P/13

Imagistică/Radiologie

P/14

Cameră Comandă C.T. Imagistică

4.30

6.02

P/15

Anexă C.T.

4.30

4.30

P/16

G.S.

4.30

4.21

P/17

Bancă De Celule Transplantologie

4.30

15.96

P/18

Sas

3.80

3.25

P/19a

Unitate De Procesare A Grefonului C.S.H

4.30

13.63

P/19b

G.S.

4.30

6.00

P/20

Hol De Legătură (Corp C2)

3.80

20.55

P/21

Depozitare

4.30

6.82

P/22

Cameră Materiale - Imagistică

4.30

13.70

P/23

Pre/Post Anestezie - Imagistică

4.30

15.45

P/24

Cabinet Medical Radiologie

4.30

12.41

P/25

Cameră De Gardă Radiologie

4.30

10.75

P/26

Lift

4.30

15.20

P/27

Hol De Legătură (Corp C4)

2.05

9.45

P/28

Magazie

2.05

3.70

Investigații C.T. Și R.M.N.

4.30

28.04

P/29

Imagistică/Radiologie

P/30

Birou Administrativ

4.30

12.20

P/31

Baie

4.30

5.52

P/32

G.S. PACIENȚI

4.30

8.91

ETAJ 1

S utila etaj 1

=581.11 mp

E1/01

Diverse 5p - Salon 4

4.30

34.44

E1/02

Sala Tratament

4.30

16.80

E1/03

G.S. Imunodeprimați

4.30

10.66

E1/04

Hol

3.80

7.96

E1/05

Imunodeprimați 2p - Salon3

4.30

13.10

E1/06

Alergologie 3p Salon 2

4.30

19.85

E1/07

Diverse 3p Salon 1

4.30

21.10

E1/08

G.S.

4.30

13.06

E1/09

Magazie

4.30

2.23

E1/10

Ghenă

4.30

3.18

E1/11

Casă Scară

28.00

E1/12

Lift

4.30

15.20

E1/13a

Diverse - Incubator 19

4.30

8.26

E1/13b

Diverse - Salon 18

4.30

8.07

E1/13C

Sas

4.30

6.81

E1/14

Diverse 4p - Salon 17

4.30

16.63

E1/15a

Toxicologie Dializă Salon 16

4.30

12.26

E1/15b

Baie

4.30

2.97

GPAPH* . FTXt.T

E1/16

Hol Zonă Sterilă

3.80

17.05

E1/17

G.S. ZONĂ STERILĂ

4.30

12.03

E1/18

A.T.I. Salon

4.30

11.96

E1/19

A.T.I. Salon

4.30

12.33

E1/20

Diverse 4p - Salon 15

4.30

17.28

E1/21

Diverse 4p - Salon 14

4.30

29.85

E1/22a

Cardiologie 4p - Salon 13

4.30

17.25

E1/22b

Cardiologie 2p - Salon 12

4.30

11.06

E1/23

Cardiologie 3p - Salon 11

4.30

18.50

E1/24

Oficiu Rezidenți

4.30

16.08

E1/25

Cardiologie 3p - Salon 10

4.30

19.26

E1/26

Fișier

4.30

9.10

E1/27

Coridor

4.30

89.78

E1/28

Pediatriei 3p - Salon 34

4.30

15.25

E1/29

Pediatriei 3p - Salon 32

4.30

14.75

E1/30

Pediatriei 3p - Salon 31

4.30

14.50

E1/31

Diverse Tratament - Salon 33

4.30

14.50

ETAJ 2

S utila etaj 2

=580.45mp

E2/01

Nefrologie 5p - Salon 24

4.30

34.40

E2/02

Hemato-Dializă 4p - Salon 23

4.30

16.80

E2/03

Birou Registratură

4.30

10.67

E2/04

Hol2

3.80

8.05

E2/05a

Dializă

4.30

6.59

E2/05b

Anticameră

4.30

6.69

E2/06

Endocrinologie 3p - Salon 20

4.30

19.35

E2/07

Endocrinologie 6p - Salon 21

4.30

21.10

E2/08

G.S.

4.30

13.06

E2/09

Magazie

4.30

2.23

E2/10

Ghenă

4.30

3.27

E2/11

Casă Scară

28.00

E2/12

Lift

4.30

15.20

E2/13

Anestezie 2p - Salon 1

4.30

15.84

E2/14

Diverse 3p - Salon 2

4.30

8.34

E2/15

Incubatoare - Salon 3

4.30

7.70

E2/16

Diverse 3p - Salon 4

4.30

15.38

E2/17

Sas

4.30

7.03

E2/18

Salon 5 1p

4.30

7.63

E2/19

G.S.

4.30

1.95

E2/20

Hol1

3.80

13.26

E2/21a

Cameră De Gardă

4.30

13.33

E2/21b

Baie

4.30

2.97

E2/22

Cabinet Medical

4.30

6.04

E2/23a

A.T.I. 2p - Salon 6

4.30

22.44

E2/23b

Baie

4.30

2.89

E2/24

Convulsii 3p - Salon 7

4.30

18.10

E2/25

Cameră Asistente

4.30

11.70

SC GRAPrliCSF'ACE SRL TIMIȘOARA CALEA MARTIRILOR NR. 50. 2. ET 1 COD 300776

BBMb CUI: 36748860 J35 3135'16 .11.2016

’SSES'                C0D iSA?4: RC53 P,RS 3702 7693 78001000' PiRA£US SAN*- T’MiȘOARA

EMAIL OFFICE“BRAINLOG.RO TELEFON 0775 538 256 0775 538 267

GRAFTT             RO15TREZ6213069XXX022641

E2/26

Diverse 3p - Salon 8

4.30

14.70

E2/27

Diverse 3p - Salon 9

4.30

14.60

E2/28

Pediatrie3 4p - Salon 30

4.30

18.60

Diabet, Boli Metabolice, Nutriție 4p -

4.30

25.20

E2/29

Salon 29

E2/30

Gastroenterologie 4p - Salon 28

4.30

19.26

E2/31

Gastroenterologie 4p - Salon 27

4.30

25.60

E2/32

Reumatologie 3p - Salon 26

4.30

15.10

E2/33

Reumatologie 3p - Salon 25

4.30

18.60

E2/34

Coridor

3.80

88.78

MANSARDĂ

S utila mansarda

=447.54 mp

M/01

Cabinet Medical 9 - Profersor

Cabinet Medical 10 - Profesor

3.00

3.00

16.76

15.67

M/02

Cardiologie

M/03

Cabinet Medical 11 - Profesor

3.00

22.81

M/04a

G.S.

3.00

14.30

M/04b

Oficiu

3.00

1.76

M/05

Ghenă

3.00

3.88

M/06

Casă Scară

27.98

M/07

Lift

3.00

15.58

M/08

Sală De Curs2

3.00

58.35

M/09

Sală De Curși

3.00

62.00

M/10

Cabinet Medical 2 - Explorări

3.00

18.57

M/11

Birou Registratură Rezidenți

3.00

25.17

M/12

Cabinet Medical 3 - Profesor

3.00

19.23

M/13

Cabinet Medical 4 - Dr. Conferențiar

3.00

14.77

M/14

Hol2

3.00

2.24

M/15

Cabinet Medical 5

3.00

11.12

M/16

Cabinet Medical 6 - Echo/E.K.G.

3.00

12.98

M/17

Cabinet Medical 7 - Șef Clinică Pediatrie

3.00

16.57

M/18

Hol1

3.00

2.14

M/19

Coridor

2.70

76.78

M/20

Windfangl

2.70

4.44

M/21

Windfang2

2.70

4.44

M/22

Terasă Circulabilăl

72.61

M/23

Terasă Circulabilă2

75.27

SUTILĂ TOTAL

2709.66

SCONSTRUIT LA SOL

692.00

SCONSTRUIT DESFASURAT TOTAL

3282.00

CORP C2

In prezent imobilul se afla in faza de recepție la terminarea lucrărilor in urma realizării proiectului de REPARAȚII CAPITALE, EXTINDERE PRIN ÎNCHIDERE TERASA ETAJ 2 SI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICA-SPITAL LOUIS TURCANU

TIMIȘOARA”. In 2017 a fost obtinut avizul de securitate la foc cu nr. 87/17/SU-TM din 03.05.2017 pentru acest corp, iar in urma reparațiilor capitale au fost implementate cerințele descrise in scenariul de securitate la foc care a stat la baza acestui aviz. In 2019 intreg ansamblul de clădiri din incinta spitalului Louis Turcanu, Spital Clinic de Urgenta Pentru Copii a fost avizat pentru securitate la foc prin avizul cu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019. Din considerentele menționate mai sus nu apar intervenții asupra acestui corp, el nefacand obiectul acestei documentatii.

CORP C3

DEMISOL

S utila demisol

=292.75 mp

D/01

Hol

43.14 mp

H=2.99 m

D/02

Spațiu tehnic

21.75 mp

H=2.65 m

D/03

Spălătorie

22.40 mp

H=2.99 m

D/04

Coridor 1

16.97 mp

H=3.03 m

D/05

Spălătorie infecțioase

4.95 mp

H=3.06 m

D/06

Spălătorie transplant

8.02 mp

H=3.00 m

D/07

Grup sanitar

6.64 mp

H=3.06 m

D/08

Coridor 2

15.09 mp

H=3.08 m

D/09

Boxa curățenie

4.09 mp

H=3.08 m

D/10

Vestiar

9.87 mp

H=3.08 m

D/11

Magazie medicala

22.85 mp

H=3.08 m

D/12

Uscătorie/ călcătorie

70.22 mp

H=3.06 m

D/13

Spațiu tehnic

4.02 mp

H=3.09 m

D/14

Călcătorie personal

31.34 mp

H=2.61 m

D/15

Oficiu personal

11.40 mp

H=2.61 m

PARTER

S utila parter ■

= 401.99 mp

P/01

Cabinet dietetica

14.03 mp

H=3.45 m

P/02

Sala mese medici

15.22 mp

H=3.49 m

P/03

Bestiar biberonerie

11.96 mp

H=3.49 m

P/04

Pasaj

4.69 mp

H=3.49 m

P/05

Vestiar bucătărie

23.11 mp

H=3.49 m

P/06

Grup sanitar

9.86 mp

H=3.49 m

P/07

Coridor 1

48.99 mp

H=3.49 m

P/08

Bucătărie

72.08 mp

H=3.49 m

P/09

Dep. Temp./ Preparare

31.94 mp

H=3.49 m

P/09’

Dep. pâine

2.52 mp

H=3.49 m

P/10

Hol

8.89 mp

H=3.49 m

P/11

Windfang

4.75 mp

H=3.49 m

P/12

Spațiu tehnic

27.02 mp

H=3.49 m

P/13

Spălător vesela

33.05 mp

H=3.49 m

P/14

Magazie

29.40 mp

H=3.49 m

P/15

Windfang

4.75 mp

H=3.49 m

P/16

Boxa curățenie

4.19 mp

H=3.49 m

SC GRAPHIC SPACE SRL. TIMIȘOARA. CALEA MARTIRILOR NR 50 2 ET. .1 COD 300776

COI: 36748360 135/3135 16 11.2016

COD IBAN. R06S PIRB 3702 7693 7800 1000 - PIRAEUS BANK. TIMIȘOARA

EMAIL OFTICE ". BRAINLOG.RO TELEFON. 0775 533 256 0775 533 267

R015TREZ6215069XXX022641

P/16’

Magazie

5.90 mp

H=3.49 m

P/17

Biberonerie dep. frigidere

8.27 mp

H=3.49 m

P/18

Biberonerie porționare

20.74 mp

H=3.49 m

P/19

Preparare

6.98 mp

H=3.49 m

P/20

Dep. vesela

8.40 mp

H=3.49 m

P/21       Spălător vesela

S utilă desfășurată totala corp C4

5.25 mp

H=3.49 m

694.74 mp

Suprafața construită la sol totala corp C4

481.00 mp

Suprafața construită desfășurată totala corp C4

962.00 mp


CORP C4

DEMISOL

S utila demisol = 104.03 mp

D/01

Coridor 3

20.06 mp

H=2.88 m

D/02

Magazie halate

17.92 mp

H=2.83 m

D/03

Croitorie

15.79 mp

H=2.83 m

D/04

Magazie lenjerie

24.64 mp

H=2.83 m

D/05

Depozit/ curte lumina

14.40 mp

H=2.60 m

D/06

Magazie efecte

11.22 mp

H=2.83 m

PARTER

S utila parter = 90.38 mp

P/01

Coridor 3

8.02 mp

H=2.88 m

P/02

Spațiu tehnic

11.21 mp

H=2.70 m

P/03

Toxicologie cabinet med.

15.54 mp

H=2.70 m

P/04

Coridor 2

12.76 mp

H=2.88 m

P/05

Materiale sterile

7.43 mp

H=2.70 m

P/06

Sterilizare

14.52 mp

H=2.70 m

P/07

Camera garda 1

8.22 mp

H=2.70 m

P/08

Grup sanitar

1.63 mp

H=2.70 m

P/09

Camera garda 2

9.42 mp

H=2.70 m

P/10

Grup sanitar

1.63 mp

H=2.70 m

S utilă desfășurată totala corp C3

194.41 mp

Suprafața construită la sol totala corp C3

134.00 mp

Suprafața construită desfășurată totala corp C3

244.00 mp

CORP C5

In curs de demolare prin proiectul „SERVICII DE PROIECTARE DEMOLARE CORP 05 (C8) - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA” - stare avansata de degradare, spațiu nefunctional, nu necesita lucrări de conformare din punct de vedere al securității la foc el nefacand obiectul acestei documentatii.

CORP C6 - REZERVOR DE INCENDIU SI CASA POMPELOR

S utila parter = 112.07 mp

D/01           Rezervor                   3.50                              73.86

D/02          Cămin                    2.80                             13.51

D/03           Spațiu Tehnic


2.80


SCONSTRUIT REZERVOR

24.70

132.00


CORP C7 - DEPOZIT CARBURANT!

S utila parter = 34.56 mp

D/01           Depozit Carburanți          1.25                               40.00

Sconstruit Rezervor                                                     40.00

CORP C8 - POST TRAFO Acest corp nu necesita lucrări de conformare din punct de vedere al securității la foc el nefacand obiectul acestei documentatii.

CORP C9 - FARMACIE + CASA POARTA - Acest corp nu necesita lucrări de conformare din punct de vedere al securității la foc el nefacand obiectul acestei documentatii..

CORP C10 - in execuție. In 2013 a fost obtinut avizul de securitate la foc cu nr. . 729/13/SU-TM din 29.11.2013 pentru acest corp, iar in urma lucrărilor de execuție vor fi implementate cerințele descrise in scenariul de securitate la foc care a stat la baza acestui aviz. In 2019 intreg ansamblul de clădiri din incinta spitalului Louis Turcanu, Spital Clinic de Urgenta Pentru Copii a fost avizat pentru securitate la foc prin avizul cu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019. Din considerentele menționate mai sus nu apar intervenții asupra acestui corp, el nefacand obiectul acestei documentatii.

 • 3.5. STAREA TEHNICA

Cerința securitate la incendiu >

Corpul C1 - Pediatrie

Situația actuala

Datorita compartimentării deficitare existente la spalatoria de la nivelul demisolului si a blocului alimentar de la nivelul parterului, prin prezenta documentație se propune reconfigurarea spatiilor interioare din dorința de optimizare a fluxurilor de evacuare a personalului si conformarea din punct de vedere al rezistentei la foc a pereților in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Clădirea corp 01 este dotata cu instalație de stingere a incendiului cu hidranti interiori. Instalația este compusa din 2 hidranti amplasati pe fiecare nivel. Instalația este veche si nefunctionala.

Instalația electrica de detecție si alarmare incendiu existenta nu acopera noile spatii propuse

Instalație de iluminat de siguranța existenta nu acopera spatiile noi rezultate in urma extinderii

Prin prezentul proiect se propune realizarea instalațiilor de stingere incendii cu hidranti interiori, instalațiile de iluminat de siguranța si instalațiile de detecție si alarmare incendiu in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Corpul C2

Situația actuala

In prezent imobilul se afla in faza de recepție finala a clădirii in urma realizării proiectului de REPARAȚII CAPITALE, EXTINDERE PRIN ÎNCHIDERE TERASA ETAJ 2 SI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICA-SPITAL LOUIS TURCANU TIMIȘOARA”. In 2017 a fost obtinut avizul de securitate la foc cu nr. 87/17/SU-TM din 03.05.2017 pentru acest corp, iar in urma reparațiilor capitale au fost implementate cerințele descrise in scenariul de securitate la foc care a stat la baza acestui aviz. In 2019 intreg ansamblul de clădiri din incinta spitalului Louis Turcanu, Spital Clinic de Urgenta Pentru Copii a fost avizat pentru securitate la foc prin avizul cu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019. Din considerentele menționate mai sus nu apar intervenții asupra acestui corp, el nefacand obiectul acestei documentatii.

Corpul C3, C4 - Bloc Alimentar si Spălătorie

Situația actuala

Datorita compartimentării deficitare existente la spalatoria de la nivelul demisolului si a blocului alimentar de la nivelul parterului, prin prezenta documentație se propune reconfigurarea spatiilor interioare din dorința de optimizare a fluxurilor de evacuare a personalului si conformarea din punct de vedere al rezistentei la foc a pereților in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu. Clădirea corp C3 nu este dotata cu instalație de stingere a incendiului cu hidranti interiori. Prin prezentul proiect se propune realizarea unei instalatii interioare de stingere a incendiului cu hidranti interiori.

Clădirea corp C3 nu este dotata cu instalație de iluminat de siguranța si instalație de detecție si alarmare incendiu.

Prin prezentul proiect se propune realizarea instalațiilor de stingere incendii cu hidranti interiori, instalațiile de iluminat de siguranța si instalațiile de detecție si alarmare incendiu in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Corpul C5

Situația actuala

In curs de demolare prin proiectul „SERVICII DE PROIECTARE DEMOLARE CORP C5 (C8) - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA” - stare avansata de degradare, spațiu nefunctional, nu necesita lucrări de conformare din punct de vedere al securității la foc el nefacand obiectul acestei documentatii.

Clădirea tehnico edilitara Corp C6 - rezervor de apa pt incendiu cu casa pompelor

Situația actuala

Datorita volumului insuficient si degradărilor accentuate ale rezervorului de apa pentru incendiu existent ce se gaseste in exploatare, acesta nu poate fi folosit datorita pierderilor de apa din rezervor. Statia de pompare pentru apa de incendiu si consum menajer este amplasata langa rezervor dar prezintă urme accentuate de degradare si nu este funcționala. Bazinul de apa actual si casa pompelor deservesc un număr de 3 hidranti exteriori nefunctionali. Prin prezenta documentație se propune conformarea corpului C6, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Clădirea tehnico edilitara Corp C7 - rezervor depozit carburanți - dezafectat

Situația actuala

Rezervorul depozit carburanți este dezafectat. Prin prezenta documentație se propune desfacerea totala a rezervorului si Înlocuirea rezervorului cu unul nou din fibra de sticla de 50 mc, necesar intregirii rezervei de apa pentru incendiu, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

CORP C8 - punct trafo

CORP C9

GR AFHC SFACE

Situația actuala

Corp C9 are suprafața de 138mp - spațiu cu suprafața mai mica de 200mp si nu se supune avizării si autorizării privind securitatea la incendiu conform H.G.nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții si amenajări care se supun avizării si/ sau autorizării privind securitatea la incendiu.

CORP C10- in execuție. In 2013 a fost obtinut avizul de securitate la foc cu nr.. 729/13/SU-TM din 29.11.2013 pentru acest corp, iar in urma lucrărilor de execuție vor fi implementate cerințele descrise in scenariul de securitate la foc care a stat la baza acestui aviz. In 2019 intreg ansamblul de clădiri din incinta spitalului Louis Turcanu, Spital Clinic de Urgenta Pentru Copii a fost avizat pentru securitate la foc prin avizul cu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019. Din considerentele menționate mai sus nu apar intervenții asupra acestui corp, el nefacand obiectul acestei documentatii.

 • 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTE! MAJORE - Nu este cazul

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE, CONCLUZIILE STUDIILOR DE

DIAGNOSTICARE

Expertiza Tehnica nr. 5950/2019, a fost intocmita de sc EXPERT srl prin prof. dr. ing. Marin MARIN, inginer expert tehnic atestat MLPAT nr.651. Expertiza Tehnica este anexata la documentația DALI.

- EXTRAS DIN EXPERTIZA TEHNICA -„RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

CAP. 1 DATE GENERALE

Denumirea proiectului: “PT+executare lucrări suplimentare"la Spital Clinic de Urgenta pentru copii Louis Țurcanu - Timișoara

 • 1.2 Amplasament:   Piața Regina Maria, nr. 2, mun. Timișoara, Județul Timiș

 • 1.3 Beneficiar:       Municipiul Timișoara, bv. C.D. Loga, nr. 1, Timișoara

 • 1.4 Număr expertiză: 5950/2019

 • 1.5 Număr contract: 31-183/2019

 • 1.6 Expert tehnic: Prof. dr. ing. MARIN MARIN - ing. expert tehnic atestat MLPA T nr.651

 • 1.7 Faza:        EXPERTIZA TEHNICA

 • 1.8 Temei legal:   Legea nr. 10/95 (art. 18); HGR nr. 766/97; HGR nr.925/96 (cap.3)

 • 1.9 Obiectivele expertizei:

 • a) Aprecierea stării tehnice a corpurilor de construcții tehnico-edilitare C6 si C7.

 • b) Evaluarea nivelului de siguranța la Încărcări gravitaționale si orizontale.

 • c) Stabilirea măsurilor de intervenție în vederea îndeplinirii temei de proiectare -reabilitare rezerva de apa pentru incendiu si marirea capacitatii de stocare; lucrări de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

 • 1.10 . Documente si normative de baza:

 • - P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica. Partea I - Prevederi de proiectare pentru Clădiri.

 • - P 100-3/2008 Cod de proiectare seismica. Partea III - Prevederi privind evaluarea seismica a clădirilor existente.

 • - NP 112-2013 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

 • - CR 6- 2.013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie.

 • - CR0- 2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor;

 • - CR 1-1-3- 2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;

 • - CR 1-1-4 - 2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;

 • - CR 2-1-1.1 - 2013 Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali din beton armat;

Prezenta expertiza are ca suport:

 • - releveul clădirii;

 • - constatările vizuale ale expertului;

 • - tema de proiectare

Baza legala a expertizei este asigurata de:

 • - tema de proiectare/ contract 31 din 16.03.2018;

MOTIVAȚIA EFECTUĂRII EXPERTIZEI TEHNICE

La solicitarea antreprenorului/ proiectantului general SULF ATI M SRL, s-a procedat la efectuarea prezentei expertize tehnice la Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu" din Timișoara - corpul de clădire C6 si C7 in vederea reabilitării si măririi capacitatii de stocare a rezervorului de apa pentru incendiu si realizarea lucrărilor necesare de conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

GRAFH'.

Cele de mai sus se constituie ca o motivație la elaborarea prezentei expertize, în scopul evaluării posibilităților și soluțiilor tehnice necesare continuării realizării investițiilor cerute de .beneficiar.

Expertiza urmărește evaluarea construcțiilor tehnico-edilitare (bazine si casa pompelor), pentru a decide necesitatea intervenției structurale și măsurile care se impun pentru construcție în vederea realizării obiectivului menționat.

DATE PRIVIND CONSTRUCȚIA EXISTENTA

Amplasament:

Obiectivul este amplasai in Municipiul Timișoara, Piața Regina Maria, nr. 2, Județul Timiș Regimul juridic: intravilan proprietatea Municipiului Timișoara - Domeniul Public conform OF Regimul economic: servicii - Spital pediatrie

Existent: teren si construcții (corpuri C1-C9)

Relația cu construcțiile învecinate:

- nord

 • - str. L. Ga.bor

 • - Casa sindicatelor N-E

corpul de clădire ce găzduiește Clinica de chirurgie-ortopedie pediatrica - vest

 • - str. Dr. losif Nemoianu cu liniile de tramvai

 • - pavilionul ce găzduiește DGASPC Timiș si Secția prematuri

 • - pavilionul policlinica cu sediu administrativ si anexa farmacie

- est - str. Panait Istrati

- bloc P+6E

- sud - curte spital

 • - Piața Regina Maria

 • - Liceul teologic romano-catolic

Regim de înălțime:

Corp C6 - rezervor apa cu casa pompelor- seniingropat

Corp C7 - rezervor dep. combustibil - ingropat

Atecedentele construcției:

Proiectantul inițial:--------

Executantul inițial:--------

Perioada de realizare: - anii 1990

In anii 2000 a fost realizata realizata o hidroizolatie interioara a bazinului cu mortare speciala pe baza de ciment. Lucrarea de reparatii nu a dat rezultate scontate, bazinul pierde apa in prezent.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI

 • a) forma si dimensiunile construcțiilor tehnico-edilitare expertizele:

Suprafața teren (incinta spital) ~ 8.116mp

Corp C6 - rezervor de apa pt incendiu cu casa pompelor

Suprafața construita la sol = 132mp

Suprafața construita desfasurata - 132mp

Diametru interior rezervor = 9,62rn

înălțime interioara = 3,42m

Regim de inaltime existent = D - construcție serniingropata

Corp C7 - rezervor depozit carburanți - dezafectat

Suprafața construita la sol = 40mp

Suprafața construita dosfasurata = 40mp

Regim de inaltime existent = S - construcție 'îngropata

 • b) Tipul structurii: fundatii tip radier din b.a.; pereți realizati din diafragme de beton armat, plan seu din b.a monolit.

 • c) Tipul si materialele acoperișului: tip terasa circulabila

 • d) Tipul si materialele de închidere: rezervorul si casa pompelor realizate semiingropat, pe exteriorul pereților din beton, a fost realizata o protecție a hidroizolatie! cu cărămidă, de la cota de fundare pana la cota trotuarului, urmat ele zidărie din BCA cu rol si de termoizolatie.

  GRAPHL SBVh
  Vedere din spre Bv. Republicii  Vedere din incinta spre rezervor, corpul C2, respectiv C1Vedere din spre Bv. Republicii

Vedere interior rezervor
Vedere bazin


Vedere casa pompelor


Vedere interioara instalații - casa pompelor

DESCRIEREA TIPURILOR DE INSTALAȚII SI ALCĂTUIREA ACESTORA

Terenul este considerat liber de sarcini și dispune de următoarele utilități în apropiere: alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă, canalizare menajeră, toate din rețeaua localității.

Rețele de instalatii 9                                       9

Alimentarea cu apă a obiectivelor se realizează în prezent din rețeaua publică de apă potabilă a localității Timișoara, prin rețeaua publică existentă pe strada adiacentă. Clădirile sunt alimentate cu apă caldă menajera de la furnizorul local Timișoara.

Evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la obiectele sanitare aferente clădirilor se face prin instalația de scurgere din incinta spre rețeaua de canalizare din localitatea Timișoara.

Instalații termice 9

Clădirile sunt alimentate cu agent termic pentru încălzire din punctul termic zonal al regiei de termoficare a localității de pe traseul circuitului secundar dintr-un punct termic aflat în apropiere.

Instalații sanitare

9

Clădirile sunt alimentate cu apa calda menajera de la furnizorul local Timișoara. Regimul de furnizare al apei calde de consum este conținu, pe perioada de funcționare.

Alimentarea cu energie electrica

Este în prezent realizată de la postul de transformare din incinta Spitalului, racordat la rețeaua publică.

Sistemul de iluminat

Sistemul de iluminat este echipat cu corpuri de iluminat cu led si incandescente.

DESCRIEREA DEFICIENTELOR

Corp C1

Deficiente:

 • - Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

 • - Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de instalație de detecție si alarmare incendiu

 • - Prin extinderea clădirii spatiile noi create nu beneficiază de instalație de iluminat de siguranța

Corp C2

In prezent imobilul se afla in faza de recepție finala a clădirii in urma realizării proiectului de REPARATI! CAPITALE, EXTINDERE PRIN ÎNCHIDERE TERASA ETAJ 2 SI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICA-SPITAL LOUIS TURCANU TIMIȘOARA”. Acest corp nu face subiectul acestei documentatii.

Corpuri C3 si C4

Deficiente:

 • - Clădirea nu beneficiază de instalație de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

 • - Clădirea nu beneficiază de instalație de detecție si alarmare incendiu

 • - Clădirea nu beneficiază de instalație de iluminat de siguranța

Corp C5 - in curs de demolare prin proiect „SERVICII DE PROIECTARE DEMOLARE CORP C5 (fost C8) - SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA”. Acest corp nu face subiectul acestei documentatii.

Corpuri C6 si C7

Deficiente:

 • - Corp C7 rezervor combustibil dezafectat

 • - Corp C6 rezervor de incendiu existent pierde apa

 • - Corp C6 nu are volumul necesaral pentru a stoca cantitatea de apa necesara conform avizului ISU nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019

 • - Rețeaua de hidranti exteriori existenti in urma extinderii Corp C 10 nu pot acoperii cele doua compartimentele de incendiu

Corp C8 - Punct Trafo. Acest corp nu face subiectul acestei documentatii.

Corp C9 - Casa Poarta si Farmacie. Acest corp nu face subiectul acestei documentatii.

Corpul C10 - in execuție - este avizat din punct de vedere al securității la incendiu inca din 2013 prin avizul cu nr. 729/13/SU-TM din 29.11.2013 si ulterior reavizat prin avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/ SU-TM din 09.08.2019 obtinut pe toate compartimentele. Nu face subiectul acestei documentatii.

 • 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a cladiriilor de pe teren din punt de vedere al siguranței la foc si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

Nerealizarea lucrărilor de intervenție va avea ca efect imediat, imposibilitatea obținerii Autorizației de funcționare ISU a Spitalului Clinic de Urgente Pentru Copii „Louis Turcanu”, spital care in prezent funcționează fara Autorizație de funcționare ISU.

Obiectiv General: Conformarea a tuturor corpurilor de clădire ale Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii „Louis Turcanu”, Timișoara in vederea autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului de securitate la incendiu nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019 in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.


SC GRAPHIC SPACE SRL TIMIȘOARA. CALEA MARTIRILOR NR. 50. 2 ET. 1 COD 300776

CIL 36748860 J35 '3135 16 11.2016

COD IBAN: R068 PIR8 3702 7693 7800 1000 ■ PIRAEUS BANK. TIMIȘOARA

EMAIL: OFFICE - BRAINLOG.RO TELEFON: 0775 588 256 / 0775 538 267

R015TREZ6215069XXX022641

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

 • a) Descrierea amplasamentului

Localizare

Municipiul Timișoara este așezat în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega, într-unul din puținele locuri pe unde se puteau traversa întinsele mlaștini formate de apele celor două râuri, care până acum două secole și jumătate acopereau în fiecare primăvară suprafața câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziașului și Câmpia Vingăi. Municipiul Timișoara este așezat la intersecția paralelei de 45°47” latitudine nordică, cu meridianul de 21’17” longitudine estică, aflând-se, ca poziție matematică, în emisfera estică, în fusul orar al Europei Centrale. Ora locală a orașului(considerată după meridian) este în avans cu 1h25’8” față de ora meridianului O, Greenwich, dar se află în întârziere cu 34’52” față de ora oficială a României(ora Europei Orientale).

Adresa

Piața Regina Maria, nr.2, mun. Timișoara, județul Timiș

Suprafață teren

Steren=8116mp (conform C.F.)

Dimensiunile in plan ale dreptunghiului in care se încadrează terenul de forma neregulata sunt 108.69 m x 95.45 m, iar ale laturilor sunt următoarele:

S:77.09m

 • V: 73.86m

N-V: 80.50m

N: 10.18m

N-E: 29.05m

E: 68.64m

Indici urbanistici existenti

Steren=8116 mp (conform C.F.)

Sconstruită la sol corp C1 = 692.00mp

Sdesfasurata corp C1 = 4152.00mp

Sconstruită la sol Pasarela = 137.11 mp

Sdesfasurata Pasarela = 367.81 mp

Sconstruită la sol corp C2 = 474.00mp

Sdesfasurata corp C2 = 1833.00mp

Sconstruită la sol corp C3= 481.00mp

Sdesfasurata corp C3= 962.00mp

Sconstruită la sol corp C4= 134.00mp

Sdesfasurata corp C4= 244.00mp

P.O.T .= 43.26%

C.U.T= 2.25

 • b) Relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile