Hotărârea nr. 162/2020

162/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERŢ ŞI LOCUINŢE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara
Hotararea Consiliului Local 162/30.04.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERŢ ŞI LOCUINŢE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre UR2020-004494/23.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.UR2020-004494/23.03.2020- al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-004494/23.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 17/05.06.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 42/12.12.2019
Având în vedere Decizia de încadrare nr. 57/07.04.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERŢ ŞI LOCUINŢE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, având ca beneficiar pe SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL, întocmit conform Proiectului nr. 55/3/02/2019, realizat de SC PRO-ARH TCC SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 42/12.12.2019, sunt următorii:
- Funcţiuni propuse: o singura unitate teritoriala de referinta - UTR Zonă mixtă servicii/comerţ şi locuinţe colective.
Subzona ZM - Subzona mixtă de servicii, comerţ şi locuinţe colective;
P.O.T.max=40%
C.U.T.max=2,8
Regim de inaltime:
- S+P+12E+Er (pentru construcţiile de colt);
- S+P+10E+Er (pentru construcţiile de-a lungul străzilor);
- S+P+6E+Er (pentru construcţiile în adâncimea lotului şi către zona de locuinte individuale din vecinătate);
Retrageri propuse conform planşei nr. 03-A "Reglementari urbanistice";
- 8m de la frontal stradal - str. Gr. Alexandrescu, respectiv Al. Viilor;
- 5m de la frontul stradal - drum 37m propus la Nord;
- H/2 min. 20m de la limita laterala, către zona de locuinte individuale;
- intre constructii se va respecta distanta de min. H
Spati verzi min. = 20%
Se impune o retragere de 50 m faţă de Cimitirul Ortodox Român, aflat în vecinătate.
Spatii verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia etapei de încadrare nr. 57/07.04.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - min 20%. Suprafaţa de spatii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-004805/08.08.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.
Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 735/28.08.2019.
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Art.3: Planul Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERŢ ŞI LOCUINŢE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 17.100mp, teren intravilan, înscris în CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2), S=17.100mp, proprietar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 55/3/02-2019, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2019-011399/11.07.2019.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERŢ ŞI LOCUINŢE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ;

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL;
- Proiectantului: S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

UR2020-004494/23.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara

Având în vedere Rreferatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-004494/23.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2;576/23/3 si Cc576/23/l/l;576/23/l/2) intravilan mun. Timișoara, se propune o singura unitate teritoriala de referința - UTR Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004494/11.03.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 17/05.06.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 42/12.12.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2143/25.05.2018 prelungit până la data de 24.05.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2494-3840/31.10.2019 si avizul CJT nr. 20/16.03.2020, precum și Decizia etapei de încadrare nr. 57/07.04.2020a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă Iară aviz de mediu;

Documentația P.UZ. - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, beneficiar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL, proiectant S.C. PRO-ARH TCC S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. LAURA LIDIA TIFAN-GY, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 12.08.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care documentația a fost consultata de o persoana interesata. Nu au fost formulate obiecții referitoare la aceasta documentație. La întâlnirea cu proiectantul SC PRO-ARH TCC SRL, organizată în data de 27.08.2019, intre orele 14,00 - 15,00, la sediul PMT - Direcția Urbanism, s-a prezentat o persoana interesata, care a făcut obiecții cu privire la regimul maxim de înălțime propus, respectiv la neconcordante in ceea ce privește forma si localizarea terenurilor studiate respectiv prin adresa înregistrata cu nr. UR2019/29.08.2019. La aceste sugestii si obiecții din partea publicului, proiectantul documentație PUZ „ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE”, str. Grigore Alexandrescu - Aleea Viilor, Timișoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu nr. UR2019- 014802/10.09.2019.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019-012816/23.09.2019.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Planul Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. PRO-ARH TCC S.R.L., proiect nr. 55/3/02-2019, beneficiar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL.

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, în suprafață totală de 17.100mp, este amplasat în partea de Nord-Vest a Municipiului Timișoara, în intravilan, în aria cuprinsă între strada Grigore Alexandrescu (inel IV) și Aleea Viilor, aproape delimita intravilanului.

Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin FICL 619/2018 - UTR 17 - Zona de locuințe si funcțiuni complementare propusa (pentru max. 2 familii) si Zona de instituții publice si servicii publice propusa, cu interdicție de construire pana la elaborare PUZ/PUD. Regim de înălțime conform art. 31 din HG 525/1996, POT- conform Anexa 2 din HG 525/1996. Spații verzi minim conform FICL nr. 62/2012.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, se află în zonă cu interdicție de construire, motiv pentru care s-a obținut Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2494-3840/31.10.2019 si avizul Consiliului Județean Timiș nr. 20/16.03.2020.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICIECOMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 17.100mp, teren intravilan, înscris în CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2), proprietar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL.

Planul Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICIECOMERȚ Șl LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara propune o singura unitate teritoriala de referința - UTR Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004805/08.08.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 735/28.08.2019 și conform Planului de Acțiune asumat.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 42/12.12.2019, sunt următorii:

Subzona ZM - Subzona mixtă de servicii, comerț și locuințe colective;

P.O.T.max=40%

C.U.T.max=2,8

Regim de inaltime:

 • - S+P+12E+Er (pentru construcțiile de colt);

 • - S+P+IOE+Er (pentru construcțiile de-a lungul străzilor);

 • - S+P+6E+Er (pentru construcțiile în adâncimea lotului și către zona de locuințe individuale din vecinătate);

Retrageri propuse conform planșei nr. 03-A „Reglementari urbanistice”;

 • - 8m de la frontal stradal - str. Gr. Alexandrescu, respectiv Al. Viilor;

 • - 5m de la frontul stradal - drum 37m propus la Nord;

 • - H/2 min. 20m de la limita laterala, către zona de locuințe individuale;

 • - intre construcții se va respecta distanta de min. H

Spati verzi min. = 20%

Se impune o retragere de 50 m față de Cimitirul Ortodox Român, aflat în vecinătate.

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Decizia etapei de încadrare nr. 57/07.04.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - min 20%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004805/08.08.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 735/28.08.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. 04-A „Proprietate asupra terenurilor”, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin, fol) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, întocmit conform proiectului nr. 55/3/02-2019, realizat de SC PRO-ARH TCC SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

Subzona ZM - Subzona mixtă de servicii, comerț și locuințe colective;

P.O.T.max=40%

C.U.T.max=2,8

Regim de înălțime:

 • - S+P+12E+Er (pentru construcțiile de colt);

 • - S+P+IOE+Er (pentru construcțiile de-a lungul străzilor);

 • - S+P+6E+Er (pentru construcțiile în adâncimea lotului și către zona de locuințe individuale din vecinătate);

Retrageri propuse conform planșei nr. 03-A „Reglementari urbanistice”;

 • - 8m de la frontal stradal - str. Gr. Alexandrescu, respectiv Al. Viilor;

 • - 5m de la frontul stradal - diurn 37m propus la Nord;

 • - H/2 min. 20m de la limita laterala, către zona de locuințe individuale;

 • - intre construcții se va respecta distanta de min. H

Spati verzi min. = 20%

Se impune o retragere de 50 m față de Cimitirul Ortodox Român, aflat în vecinătate.

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Decizia etapei de încadrare nr. 57/07.04.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - min 20%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004805/08.08.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 735/28.08.2019.

 • 3. Planul Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 17.100mp, teren intravilan, înscris în CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2), S=17.100mp, proprietar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 55/3/02-2019, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat nr. UR2019-011399/11.07.2019.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic - ZONĂ MIXTĂ SERVICIECOMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. PRO-ARH TCC S.R.L., proiect nr. 55/3/02-2019, proprietar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.


CONSILIER

Monica MITROFAN


Red/dact - M.M.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

UR2020-004494/23.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

P.UZ. - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l;

576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației P.UZ. - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377(nr. cad. vechi Cc576/23/2;576/23/3 si Cc576/23/l/l;576/23/l/2) intravilan mun. Timișoara, în suprafață totală de 17.100mp, este amplasat in partea de Nord-Vest a Municipiului Timișoara, în intravilan, în aria cuprinsă intre strada Grigore Alexandrescu (inel IV) și Aleea Viilor, aproape de limita intravilanului.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ Șl LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2;576/23/3 si Cc576/23/l/I;576/23/l/2) intravilan mun. Timișoara, se propune o singura unitate teritoriala de referința - UTR Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective.

Pe parcela studiată se va asigura accesul auto și pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004805/08.08.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

 • 3. Alte informații

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, au fost obținute Certificatul de Urbanism nr. 2143/25.05.2018 prelungit până la data de 24.05.2020, Avizul de Oportunitate nr. 17/05.06.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 42/12.12.2019, Decizia etapei de încadrare nr. 57/07.04.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află in intravilanul localității, cu interdicție de construire pana la elaborare PUZ, motiv pentru care s-a obținut Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2494-3840/31.10.2019 si avizul CJT nr. 20/16.03.2020.

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2;576/23/3 si Cc576/23/l/l;576/23/l/2) intravilan mun. Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. PRO-ARH TCC S.R.L., proiect nr. 55/3/02-2019, beneficiar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice ARHITECȚȘEF EMILINOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă Se impune, în not\ de/u

Cod FO53-03,Ver.2


ROMANIA JUDETULTIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 16.04.2020

Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-004494/23.03.2020


AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad.

vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/l/l; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004494/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective parcelele CF nr. 400214 și 405377 (nr.cad.vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, beneficiar fiind: societatea Bukovina Residential SRL, proiectant societatea Pro-Arh TOC SRL, proiect nr. 55/3/02/2019, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2143/25.05.2018 prelungit,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective parcelele CF nr. 400214 și 405377 (nr.cad.vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului de Oportunitate nr. 71/10.12.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 42/12.12.2019,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, eliberate în sistem informatic integrat ANCPI, anexate documentației, aferente terenului reglementat prin documentație, în suprafață totală de 17.100 mp, rezultă următoarea situație juridică:

 • -   Cartea funciară nr. 400214 Timișoara nr. cadastral 400214 (datat 16.04.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 4000 mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea societății Bukovina Residential SRL. Este notată promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare cu termen pentru încheierea actului autentic până la data de 30.06.2020 în favoarea SC Betasil SRL, CIF 17855216. Nu sunt înscrise alte sarcini și nici notate litigii cu privire la acest imobil, astfel cum reiese din acest extras de carte funciară.

 • -   Cartea funciară nr. 405377 Timișoara nr. cadastral 405377 (datat .16.04.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 13.100 mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea societății Bukovina Residential SRL. Este notată promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare cu termen pentru încheierea actului autentic până la data de 30.06.2020 în favoarea SC Betasil SRL, CIF 17855216. Nu sunt înscrise alte sarcini și nici notate litigii cu privire la acest imobil, astfel cum reiese din acest extras de carte funciară.

Prin declarația autentificată prin încheierea nr. 284/30.01.2020 a notarului public Popa lonuț-Florin din cadrul SPN Popa lonuț-Florin, Dorobanțu Simona-lustina și asociații, promitentul cumpărător, prin reprezentant legal (asociat și administrator Pop Vasile), și-a exprimat acordul cu privire la elaborarea prezentei documentații.

Prin adresa nr. SC2019-31863/13.12.2019 a Municipiului Timișoara -Serviciul Juridic se menționează faptul că, pe rolul instanțelor judecătorești, nu figurează litigii, în curs de soluționare, cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații, înscrise în cele două cărți funciare mai sus menționate, iar prin adresa nr. CT2019-007685/06.12.2019 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001. Potrivit adresei nr. DO2019-002492/09.12.2019 se menționează faptul că parcela cu nr. cad. A576/23 înscrisă în CF 405377 Timișoara a făcut obiectul legilor fondului funciar și a fost atribuită cu titlu de proprietate

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată -

“(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

(2) în condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după

coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil “în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ("avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților”),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004494/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective parcelele CF nr. 400214 și 405377 (nr.cad.vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2)” intravilan mun. Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra imobilelor.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective parcelele CF nr. 400214 și 405377 (nr.cad.vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

AdrianaSEjlTAN

Cod FO53-13,Ver.l

PLAN DE ACȚIUNE

în vederea implementării investițiilor propuse prin

Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ - SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE"Generat de imobilul teren intravilan, mun. Timișoara, Al. Viilor&Gr. Alexandrescu Beneficiar S.C. BUKOVINA RESIDENTIAL S.R.L.


Identificat prin CF. nr. 400214 și 405377, nr. cad. 400214 si 405377

Conform Avizului de oportunitate nr. 17 din data de 05.06.2019


OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse

Evaluarea estimativă a costurilor

Responsabilul finanțării

Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată după aprobarea prin HCL)

1

Dezlipire și donare teren aferent lărgire drumuri si sens giratoriu conform P.U.Z. aprobat pentru a deveni domeniu public.

1.200€

dezvoltator

12 luni

2

Declarație notarială de donație a terenului destinat drumurilor si sensului giratoriu in domeniul public (la faza aproare PUZ).

20€

dezvoltator

12 luni

3

Realizarea echipării cu energie electrică - post trafo si extindere rețea LES/LEA 0,4 kV (proiect + execuție)

22.500C

dezvoltator

24 luni

5

Extindere rețea alimentare cu apă potabilă și de incendiu de la rețeaua mun. Timișoara, administrată de Aquatim S.A.

6.850€

dezvoltator

24 luni

6

Extindere rețea canalizare, racordare la sistemul centralizat de canalizare menajeră al municipiului Timișoara, administrat de Aquatim

10.000C

dezvoltator

24 luni

7

Realizarea stratului suport, strat de uzura a acceselor, drumurilor, aleilor si spatiilor verzi amenajate din incinta

20.450C

dezvoltator

24 luni

8

Sistem de descărcare ape pluviale de pe suprafața drumuri incinta in HcnlSOS

6.400€

dezvoltator

24 luni

Primăria Municipiului Timișoara,


Observație:
Se vor menționa: efectuarea operațiunilor cadastrale și notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu


etapele de proiectare, obținere a autorizațiilor de construire și execuție a lucrărilor de investiții publice propuse în P.U.Z. și cu stabilirea responsabilității pentru fiecare acțiune în parte.


PAGINA 1/1


Cod PO 47-25. vor. 1Specificație

Nume

Semnatura

Sef proiect

arh. Laura Tifan Gy

Proiectat

arh. Laura Tifan Gy

Desenat

arh. Roxana BirtaPLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA MIXTA SERVICII/COMERT SI LOCUINȚE COLECTIVE

Al. Viilor&Gr. Alexandrescu - parcelele 400214 si 405377 timișoara


Zona mixta

Servicii, comerț si locuințe colective

 • 1. P.O.T. maxim propus = 40%

 • 2. C.U.T. maxim propus = 2,8

 • 3. Regim de inaltime propus:

 • - S+P+6E+Er, H max. = 25 m - pt. construcțiile în adâncimea lotului;

 • - S+P+10E+Er, H max. = 38 m - pt. construcțiile de-a lungul străzilor;

 • - S+P+12E+Er, H max. = 45 m - pt. construcțiile de colț.

 • 4. Retrageri propuse:

 • - 8 m de la fronturile stradale;

 • - H/2 min. 20 m de la limita laterala;

 • - intre construcții se va respecta distanta de min. H.

Suprafața aferenta zonei de servicii, comerț si locuințe colective = 15793 mp - 92,35%

REGLEMENTARI URBANISTICE - STUDIU CVARTAL


LEGENDA

LIMITE

—Limita teren ce face obiectul P.U.Z.

- Limite parcele existente

Construcții existente

Limita documentații aprobate

—— Limita documentații in lucru

■ - - - ■ Situri arheologice - Timișoara 24, 25

------Limita de proprietate parcele propuse prin PUZ

-----Propunere parcelare vecinătăți

-----Limita implantare construcții propuse

|       | Zona construibila in cadrul parcelei

(Ț) Număr parcele propuse

Accese propuse

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

1--------1 Zona instituții publice, servicii

I-------1 existenta/reglementata

|       | Zona locuințe individuale existenta/reglementata

1-------1 Zona locuințe colective mici (max. S+P+2E+M/Er)

I-------1 existenta/reglementata

1------1 Zona locuințe colective max. S+P+3E - S+P+6E+Er

I-------1 existenta/reglementata

1-------1 Zona mixta locuințe colective cu servicii la parter

I------1 max. S+P+2E+M/Er existenta/reglementata

1-------1 Zona mixta locuințe colective cu servicii la parter

I------1 S+P+3E - S+P+6E+Er existenta/reglementata

1-------1 Zona mixta locuințe colective cu servicii la parter

I------1 peste S+P+6E+Er existenta/reglementata

1-------1 Zona unitati industriale, depozitare

I-------1 existenta/reglementata

I       I Zona spatii verzi existenta/reglementata

423586


PRO-ARH TCCUTILITATI SI PROTECȚII

— Lea— LEA 110 kV existenta

Zona de protecție LEA 110 kV existenta -18,5 m

Zona de protecție cimitir - 50 m

Perimetru in care a fost identificat patrimoniu arheologic, conform aviz Direcția Județeană pentru Cultura Timiș nr. 2494-3840/31.10.2019

CAI DE COMUNICAȚIE

|       | Zona cai de comunicație rutiera si amenajari

I-------1 aferente existente/reglementate

i i Zona cai de comunicație rutiera si amenajari

I-------1 aferente propuse prin P.U.Z.

i-------1 Zona destinata lărgirii cailor de comunicații

I-------1 care se va ceda in documentații ulterioare

i-------1 Zona cai de comunicație rutiera si amenajari

I-------1 aferente propuse - extindere in perspectiva

|       | Ape, canale de desecare existente

i-------1 Zona locuințe cu funcțiuni complementare

I-------1 propunere PUG existent

i------1 Zona locuințe colective max. S+P+2E+M/Er

I-------1 propunere PUZ in lucru

i-------1 Zona mixta locuințe colective cu servicii max.

I------1 S+P+2E+Er/M propunere PUZ in lucru

i-------1 Zona mixta locuințe colective cu servicii max.

I------1 S+P+3E - S+P+6E+Er propunere PUZ in lucru

i-------1 Zona instituții publice, servicii propunere PUZ in

I-------1 lucru/PUG existent

i      i Zona spatii verzi propunere PUZ in lucru/PUG

I---------1 existent

Y//Â Zona mixta servicii, comerț si locuințe colective max. S+P+12E+Er propusa

Zona verde in cadrul parcelei de servicii, comerț si locuințe colective, min. 20%


REGLEMENTARI SI PROPUNERI:

Zona mixta

Servicii, comert si locuinte colective

 • 1. P.O.T. maxim propus = 40%

 • 2. C.U.T. maxim propus = 2,8

 • 3. Regim de inaltime propus:

 • - S+P+6E+Er, H max. = 25 m - pt. construcțiile în adâncimea lotului;

 • - S+P+10E+Er, H max. = 38 m - pt. construcțiile de-a lungul străzilor;

 • - S+P+12E+Er, H max. = 45 m - pt. construcțiile de colț.

 • 4. Retrageri propuse:

 • - 8 m de la fronturile stradale;

 • - H/2 min. 20 m de la limita laterala;

 • - intre constructii se va respecta distanta de min. H.

BILANȚ

TERITORIAL

ZONA FUNCȚIONALĂ

Suprafața

% din Steren

ZONĂ MIXTĂ

17100 mp

100%

z           p                  MirFni / / 7             fSr£

SERVICII, COMERT SI LOCUINTE COLECTIVE din care:

15793 mp

92,35

- Zona verde din cadrul parcelei

min. 3420 mp

min. 20%

U

CIRCULATII ce devin domeniu public (carosabil, trotuare, spatii verzi aferente)

1307 mp

7,65%

Total teren

17100 mp

100%

PLAN ÎNCADRARE


/I

^81906


Specificatie

Nume

Semnatura

Sef proiect

arh. Laura Tifan Gy

Proiectat

arh. Laura Tifan Gy

Desenat

arh. Roxana BirtaSpecificatie

Nume

Semnatura

Scara :

Sef proiect

arh. Laura Tifan Gy

1:1000

Proiectat

arh. Laura Tifan Gy

Data:

Desenat

arh. Roxana Birta

Ian. 2020


Beneficiar:

S.C. BUKOVINA RESIDENTIAL S.R.L.

Amplasament:

Jud. Timiș, Mun. Timiș oara, Str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor CF. Nr. 400214 si 405377 Timișoara

Nr. proiect:

55/3/02-2019

Denumire proiect :

P.U.Z. ZONA MIXTA SERVICII/COMERT SI LOCUINTE COLECTIVE, ALEEA VIILOR & GR.

ALEXANDRESCU

Faza:

P.U.Z.

Plansa:

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Pl. nr.:

04-ASpecificație

Nume

Semnatura

Sef proiect

arh. Laura Tifan Gy

Proiectat

arh. Laura Tifan Gy

Desenat

arh. Roxana Birta


Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

MEMORIU DE PREZENTARE

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului:

Plan urbanistic zonal

Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective, Aleea Viilor&Gr. Alexandrescu

Amplasament:

Mun. TIMIȘOARA, Jud. Timiș

C.F. 405377 și 400214 Timișoara, nr. Cad. 405377 și 400214

Beneficiar:

S.C. BUKOVINA RESIDENTIAL SRL

Proiectant:

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L.

Data:

Ianuarie 2020

Planul Urbanistic Zonal stabilește obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare ulterioară a unei zone aparținând în prezent intravilanului Municipiului Timișoara. Zona pentru care urmează a fi elaborat Planul Urbanistic Zonal este identificată prin C.F. 405377 Timișoara și C.F. 400214 Timișoara, nr. cad. 405377 și 400214, proprietar fiind S.C. BUKOVINA RESIDENTIAL S.R.L. Obiectivul propriu-zis al prezentei documentații este reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului menționat mai sus.

Prezenta documentație se întocmește în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, precum și a Legii 50/1991.

În elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-au avut în vedere prevederile din Reglementările Tehnice privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000, probat cu MLPAT nr. 176/N/16.08.2000.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru:

•Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;

•Reglementarea caracterului terenului studiat;

•Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă; •Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

•Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

•Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

2.STADIUL EXISTENT AL DEZVOLTĂRII URBANE

 • 2.1 Incadrarea in teritoriu

Terenul studiat se află în partea de Nord-Vest a Municipiului Timișoara, în intravilan, în aria cuprinsă intre strada Grigore Alexandrescu (inel IV) și Aleea Viilor, aproape de limita intravilanului.

Conform Certificatului de urbanism Nr. 2143 din 25.05.2018 (prelungit) și P.U.G aflat în vigoare, în momentul de față terenul face parte din UTR nr. 17, fiind indentificat ca zona pentru locuințe și funcțiuni complementare propusă și zonă de instituții publice și servicii publice propusă.

Vecinătățile sunt alcătuite în principal din zone pentru locuințe individuale și colective și funcțiuni complementare zonei de locuire, precum și câteva inserții de zone cu caracter industrial sau servicii.

 • 2.2 Analiza situatiei existente

Terenul in studiu, în suprafață totală de 17100 mp, are folosința de curți construcții în intravilanul municipiului Timișoara. Acesta este liber de construcții și amenajări.

Terenul se află la o altitudine de aproximativ 87...89 m față de Nivelul Mării Negre (NMN), altitudine caracteristică pentru regiunea Timișoarei. Terenul are o suprafață relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare și are asigurată stabilitatea generală.

Vecinatatile directe sunt:

 • - la Nord Vest - parcela cu nr. top. Cc576/22, liberă de construcții; nu există construcții pe o rază de 200m;

 • - la Sud Vest - parcele de locuinte și funcțiuni complementare, parțial construite, provenite din PUZ probat cu HCL 175/2004 și parcele libere de construcții; cea mai apropiată construcție se află la 5, 84 m

 • - la Sud Est - strada Grigore Alexandrescu (DE 575), prospect actual 25 m și HCn562; cea mai apropiata construcție se află la 32,40 m;

 • - la Nord Est - Aleea Viilor (DE 561), prospect actual 20 m; cea mai apropiată construcție se află la 37,87 m.

În prezent, în vecinătatea zonei studiate funcțiunile existente sunt locuire individuala și colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime S+P+2E+M/Er până la S+P+6E+Er, precum și unități de depozitare și servicii.

 • 2.3 Căi de comunicație

Accesul pe terenul studiat se face de pe strada Grigore Alexandrescu (DE575), precum și de pe Aleea Viilor (DE 561).

Capacitățile actuale ale străzilor existente sunt:

Strada Gr. Alexandrescu - 26,0 m;

Aleea Viilor - 20,0 m;

Având în vedere destinația propusă pentru zona studiată se va avea în vedere implementarea cu prioritate a unei soluții pentru viitoarele circulații, mărind profilele străzilor adiacente prin extinderea acestora conform „PLAN URBANISTIC GENERAL TIMIȘOARA”.

Soluția de rezolvare a acestor probleme este prezentată în detaliu la punctul “ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI”.

 • 2.4 Ocuparea terenurilor

În prezent, funcțiunea terenului studiat este de teren curți construcții în intravilan, liber de construcții.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

În vecinătatea zonei studiate funcțiunile existente sunt de locuire individuala și colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime S+P+2E+M/Er până la S+P+6E+Er, precum și unități de depozitare și servicii.

Conform prevederilor P.U.G. Timișoara, în vecinătatea zonei studiate sunt prevăzute dezvoltări de zone rezidențiale cu funcțiuni complementare și servicii.

Pe terenul studiat nu se află construcții și amenajări. Pe o raza de 50-100 m sunt executate locuințe individuale și colective, funcțiuni complementare, unități de depozitare și servicii (adiacent str. Gr. Alexandrescu).

Principalele disfuncționalități în zonă sunt reprezentate de:

 • -   vecinătatea străzii Gr. Alexandrescu (DE575) și Aleea Viilor (DE561), a căror profile transversale sunt necorespunzătoare pentru preluarea traficului prevăzut pentru această zonă;

 • 2.5 Echiparea edilitara

 • 2.5.1. Căi de comunicație

În prezent, accesul pe terenul studiat se face de pe strada Grigore Alexandrescu și de pe Aleea Viilor, dinspre Timișoara.

Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere:

 • - zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

 • - trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, cea de zonă de locuințe colective, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

 • 2.5.2. Rețele edilitare

În prezent nu există rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră, rețele de energie electrică, gaze naturale, telecomunicatii pe terenul cuprins în studiu, dar acestea se află în imediata vecinătate, fiind posibilă astfel extinderea rețelelor pe suprafața terenului ce face obiectul P.U.Z.

 • 2.5 Probleme de mediu

Nu se impun probleme deosebite de protectia mediului altele decat cele ce se impun in mod curent conform legislatiei in vigoare.

Urbanizarea terenului urmează a fi realizată numai după asigurarea corespunzătoare a utilităților și a evacuării deșeurilor și cu respectarea întocmai a normelor în domeniu.

 • 2.6 Optiuni ale populatiei

Deoarece intreaga zona de nord a municipiului a fost si este caracterizată prin suprafețe de teren neconstruite, în prezent se constată o creștere foarte mare a interesului privind utilizarea intensivă a acestor terenuri pentru locuințe colective cu servicii, mai ales de-a lungul arterelor principale.

De asemenea in opinia administratiei publice locale terenul analizat prin prezentul PUZ se află într-o zonă în curs de reconversie urbana, din zonă industrială în zonă de servicii conexe locuirii și locuire colectivă.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 3.1 Elemente de tema

Obiectivele majore ale Planul Urbanistic Zonal sunt:

 • - zonificare functionala - pentru stabilirea parcelelor si a functiunilor permise

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

 • - stabilirea obiectivelor nou propuse si a disponibilitatilor de amplasament

 • - organizarea circulatiei si amenajarea domeniului public

 • - masuri de reglementare urbanistica a zonei, ca instrument de aplicare de catre foruri abilitate.

 • 3.2 Valorificarea cadrului natural

Prin P.U.Z. propus se va asigura un balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi amenajate.

Zona din lungul drumurilor va fi valorificata ca spatiu verde si va fi agrementata cu plantatii adecvate sitului.

Suprafata de spațiu verde necesara zonei este completata prin amenajarea de spatiu verde în cadrul parcelei propuse.

 • 3.3 Zonificarea teritoriului

Tinand cont de dezvoltarea urbana a Municipiului Timișoara se inainteaza urmatoarele propuneri:

 • - o parcelă cu caracter mixt de spații de servicii/comerț la parter si primul etaj, respectiv locuințe colective la nivelele superioare.

 • - se estimeaza un numar aproximativ de 390 de familii in zona studiata.

 • - se propun interventii specifice unei zone de locuințe colective cu servicii (regim de inaltime, aliniere, integrare, asigurarea circulatiei si locurilor de parcare, spatii verzi).

 • 3.4 Organizarea circulatiei și accesibilitate

Strazile vor avea următoarele profile:

 • -  30 m - strada Grigore Alexandrescu - prospect propus prin PUG, cu un carosabil de 14 m, zonă verde de 3,0 m amplasată central și zone verzi și parcări de 2,5 m, zone de protecție de 1,0 m, piste de biciclete de 1,0 m respectiv trotuar de 2,0 m de o parte și de alta a carosabilului.

 • -  20 m - Aleea Viilor, prospect propus prin PUG, cu un carosabil de 7,0 m și zone verzi și parcări de 2,5 m, zonă de protecție de 1,0 m, piste de biciclete de 1,0 m, respectiv trotuar de 2,0 m, de o parte și de alta a carosabilului.

 • -  37 m - stradă nouă propusă prin PUG, cu un carosabil de 13,0 m, zonă verde de 13,0 m amplasată central și zone verzi de 1,5 m, piste de biciclete 1,5 m, respectiv trotuare de 2,5 m de o parte și de alta a carosabilului;

Se va asigura numarul de parcari necesar locuintelor și serviciilor in interiorul parcelei, cât și în parcări subterane.

 • 3.5 Asigurarea cu spații verzi

Prin prevederile prezentului PUZ s-au prevăzut spații verzi amenajate astfel:

 • -  minim 20% din suprafata totala a zonei mixte rezultate prin reglementarile prezentului PUZ, amenajate ca gradini (spatiu verde privat), in interiorul parcelei, procent impus prin avizul de oportunitate si H.C.J. 115 - 2008.

 • -  zone verzi de aliniament în cadrul parcelelor de drumuri;

Spațiile verzi amenajate cuprind alei, banci, locuri de joacă etc.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

 • 3.6 Regimul de aliniere al constructiilor

Avand in vedere trama stradala propusa, se stabileste un aliniament ce presupune urmatoarele retrageri:

 • Parcela Nr. 1 - Zona mixta - servicii/comerț și locuințe colective

Regim maxim de înălțime S+P+6E+Er, S+P+10E+Er, respectiv S+P+12E+Er

Se estimează un număr de maxim 390 apartamente cu 1, 2 sau 3 camere.

 • -  retragere obligatorie de 8 m față de str. Gr. Alexandrescu, respectiv Al. Viilor;

 • -  retragere obligatorie de 5 m față de strada nou propusă de 37 m din nord-vestul parcelei;

 • -  retragere minima de H/2, minim 20 m față de spatele parcelei;

 • Parcelele Nr. 2 și 3- Circulații rutiere

 • 3.7 Regim de inaltime

Prin Planul Urbanistic Zonal se recomanda realizarea unui profil volumetric echilibrat, fara contraste.

Din punct de vedere al regimului de inaltime, constructiile se vor incadra in limitele de maxim S+P+6E+Er pentru construcțiile în adâncimea lotului și către zona de locuințe individuale din vecinătate, S+P+10E+Er pentru construcțiile de-a lungul străzilor, respectiv S+P+12E+Er pentru construcțiile de colț aferente zonei mixte propuse.

 • 3.8 Modul de utilizare al terenurilor

Deoarece caracterul principal al zonei va fi unul mixt de servicii, comert si locuințe colective, procentul de ocupare a terenului se va inscrie in limita a maxim 40 % pentru întreaga zona mixta propusă.

Se va respecta un C.U.T. maxim de 2,8 pentru intreaga zona mixtă propusă.

BILANT TERITORIAL

ZONA FUNCTIONALĂ

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

Suprafata

% din Steren

Suprafata

% din Steren

ZONĂ MIXTĂ

0

0

17100mp

100%

TEREN CURȚI CONSTRUCȚII INTRAVILAN, liber de construcții

17100 mp

100%

0

0

SERVICII, COMERT ȘI LOCUINȚE COLECTIVE, din care:

0

0

15793 mp

92,35%

•  Zona verde din cadrul parcelei

0

0

min. 3420 mp

min. 20%

CIRCULAȚII ce devin domeniu public (carosabil, trotuare, spatii verzi aferente)

0

0

1307 mp

7,65%

TOTAL TEREN

17100 mp

100%

17100 mp

100%

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

 • 3.9 Echiparea tehnico-edilitara

 • 3.9.1. Alimentarea cu apă potabilă

 • a) Situația existentă.

În prezent parcela studiată nu are instalații de alimentare cu apă potabilă sau industrială. Pe strada Grigore Alexandrescu există o rețea de apă potabilă deservită de S.C. AQUATIM S.A., realizată cu conducte având diametrul de 125 mm.

 • b) Situația propusă.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari, angajați și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-un branșament de apă potabilă din sistemul centralizat de apă al municipiului Timișoara, existent. Branșamentul de apă potabilă se va realiza de pe str. Grigore Alexandrescu cu conducte de polietilenă din PE - ID, având diametrul de 63 mm, conform planșelor anexate. Din acest branșament se vor racorda toate clădirile propuse.

Branșamentul proiectat va asigura consumul menajer necesar imobilelor propuse. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 - 1,5 m în lungul străzilor conform planșelor anexate. Debitul și presiunea necesare în rețelele de distribuție așa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de stațiile de pompare ale localității.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • 3.9.2. Canalizarea

 • a) Situația existentă.

În prezent terenul nu este sistematizat, are funcțiunea de teren agricol și în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială. Pe strada Grigore Alexandrescu există o rețea canalizare deservită de S.C. AQUATIM S.A., realizată cu conducte având diametrul de 400 mm.

 • b) Situația propusă.

Canalizarea propusă pentru PUZ - ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

 • 1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o racordare la sistemul de canalizare al municipiului Timișoara, pe strada Grigore Alexandrescu, unde există o rețea de canalizare realizată cu conducte având diametrul de 400 mm, conform planșelor anexate. Racordul de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va fi realizat din PVC - KG cu diametrul de 250 mm. La acest racord de canalizare se vor racorda toate clădirile propuse.

Conductele de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având etanșare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

 • 2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe clădiri, platforme betonate, drumuri și trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție, propuse conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 142 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în rețeaua de canalizare AQUATIM, dupa încheierea ploii, conform planșelor anexate.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcolectat = 141,98 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = 10.773,00 m3 /an.

La execuție se vor respecta distanțele minime între utilități conform normelor în vigoare.

 • 3.9.3. Iluminatul public stradal:

Se prevede un iluminat stradal al zonei cu retelele de alimentare pozate subteran. Acesta se va realiza cu corpuri de iluminat de 250W montate pe stâlpi.

 • 3.9.4. Alimentarea cu energie electrica:

În prezent pe amplasamentul studiat nu există rețele de energie electrică, dar acestea se află în imediata vecinătate, în zona de sud a terenului, iar asigurarea noii dezvoltări cu energie electrică se va realiza prin extinderea rețelei existente a localității, și realizarea de noi branșamente la aceasta.

 • 3.9.5. Echiparea cu retele de telecomunicatii:

În prezent pe amplasamentul studiat nu există rețele de telecomunicații, dar acestea se află în imediata apropiere.

Asigurarea noii dezvoltări cu telecomunicații se va realiza prin extinderea rețelelor aflate în zonă, și realizarea de noi branșamente la aceastea.

 • 3.9.6. Alimentare cu gaze naturale:

În prezent pe amplasamentul studiat nu există rețele de gaze naturale, dar acestea se află în imediata apropiere.

Asigurarea noii dezvoltări cu gaze naturale se va realiza prin extinderea rețelelor aflate în zonă, și realizarea de noi branșamente la aceastea.

 • 3.9.7. Incalzirea locuintelor:

Încălzirea locuințelor se va realiza prin intermediul centralelor de apartament, sau de bloc, alimentate cu gaze naturale sau alți combustibili.

Aceasta solutie va fi studiata si adoptata pe baza unor proiecte de specialitate la faza de Autorizație de Construire.

 • 3.9.8. Deseurile menajere:

Deseurile menajere vor fi depozitate in pubele amplasate la fiecare cladire de locuire colectiva in parte, intr-un loc special amenajat in zona caii de acces. Pubelele vor fi ridicate si golite periodic de

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

catre societatea de salubritate specializata, pe baza unui contract de servicii incheiat intre locatari si societatea de salubritate.

 • 3.10 Protectia mediului

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

 • -  Spațiul plantat pe parcelă va fi de minim 20% din suprafața lotului.

 • -  Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităților aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea.

 • 3.11 Obiective de utilitate publică

Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare.

Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației.

Intocmit:       arh. Laura Tifan Gy

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

P.UZ. - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE

PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1;

576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara

I. DISPOZITII GENERALE

INTRODUCERE

Articolul 1.    ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Prezentul regulament face parte integranta din Planul Urbanistic Zonal "P.U.Z. Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective”, mun. Timișoara, C.F. 400214 și 405377 Timișoara, nr. cad. 400214 și 405377.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • - Stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • - Precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General în lucru și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat.

Articolul 2.     BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • - Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată; - Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • - Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • - Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism - indicativ GM - 007 -2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • - Hotărârea C.J.Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș.

 • - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

 • - Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

Articolul 3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal "P.U.Z. Zonă mixtă servicii/comerț și locuinte colective” mun. Timișoara C.F. 400214 si 405377 Timișoara, nr. Top. 400214 și 405377, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică a Administrației Publice Locale.

PRESCRIPTII GENERALE LA NIVELUL TERITORIULUI CONSIDERAT

Articolul 4.

Prezentul regulament se aplica teritoriului marcat in planul de reglementari care face parte integranta din acest regulament dupa cum urmeaza:

Vecinatatile directe sunt:

 • - la Nord Vest - parcela cu nr. top. Cc576/22, liberă de construcții;

 • - la Sud Vest - parcele de locuinte și funcțiuni complementare, parțial construite, provenite din PUZ probat cu HCL 175/2004 și parcele libere de construcții;

 • - la Sud Est - strada Grigore Alexandrescu (DE 575), prospect actual 25 m și HCn562;

 • - la Nord Est - Aleea Viilor (DE 561), prospect actual 20 m;

Articolul 5.

Prevederile prezentului Regulament vor fi preluate in cadrul regulamentului aferent Planului Urbanistic General Timișoara. Pentru zona cuprinsa in prezentul Plan Urbanistic Zonal nu au mai fost elaborate si aprobate conform Legii 50/91 alte regulamente de urbanism cu care prezentul regulament sa vina in contradictie.

II. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Articolul 6.

UTR-urile reprezinta instrumentele operationale in sprijinul reglementarilor specifice din PUZ si se delimiteaza conventional pe baza criteriilor de omogenitate morfologica si functionala, functiunea predominanta permitand stabilirea categoriilor de interventie.

Avand in vedere dimensiunea terenului reglementat si faptul ca prin regulamentul prezent se asigura o omogenitate functionala si morfologica pentru toata zona reglementata se propune o singura unitate teritoriala de referinta - UTR Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective, ce se contureaza prin strazile propuse si limitele existente:

UTR-ul va avea o singură subzonă functională:

◦  ZM - Subzona mixtă de servicii, comert și locuințe colecitve.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

Articolul 7.

BILANT TERITORIAL

ZONA FUNCTIONALĂ

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

Suprafata

% din Steren

Suprafata

% din Steren

ZONĂ MIXTĂ

0

0

17100mp

100%

TEREN CURȚI CONSTRUCȚII INTRAVILAN, liber de construcții

17100 mp

100%

0

0

SERVICII, COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE, din care:

0

0

15793 mp

92,35%

•  Zona verde din cadrul parcelei

0

0

min. 3420 mp

min. 20%

CIRCULAȚII ce devin domeniu public (carosabil, trotuare, spatii verzi aferente)

1307 mp

7,65%

TOTAL TEREN

17100 mp

100%

17100 mp

100%

III.UTILIZARE FUNCȚIONALA si alte POSIBILITĂȚI de UTILIZARE ale TERENURILOR

Articolul 8. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE:

FUNCTIUNEA DOMINANTA:

Funcțiunea dominanta a zonei este cea de locuire colectivă, zona fiind compusa din locuințe cu caracter urban, cu un regim de inaltime maxim S+P+6E+Er pentru construcțiile în adâncimea lotului și către zona de locuințe individuale din vecinătate, S+P+10E+Er pentru construcțiile de-a lungul străzilor, respectiv S+P+12E+Er pentru construcțiile de colț aferente zonei mixte propuse.

Se vor respecta prevederile legii nr. 114/1996, actualizată, privind locuințele, referitoare la suprafețele minimale, în conformitate cu Anexa 1 - „Exigențe minimale pentru locuințe”.

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE:

Dotarile admise zonei sunt:

-Servicii - spatii cu functiuni complementare zonei rezidentiale - servicii sau comert de mici dimensiuni;

-Spatii verzi amenajate: parcuri, spatii de joaca pentru copii;

-Accese carosabile, alei pietonale, piste ciclisti, parcaje, garaje.

UTILIZARE FUNCTIONALA - ZONA SERVICII, COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE;

Articolul 9. UTILIZARI PERMISE

 • •   Construirea de servicii și comerț la parter și primul etaj, respectiv locuinte colective la nivelele superioare;

 • •   Este permisa utilizarea spatiilor pentru comert, sau activitati compatibile cu locuirea ce nu contribuie la poluarea fonica sau de alta natura a zonei inconjuratoare:

- alimentație publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc. (maxim 300 mp);

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

- unități pentru prestări servicii, sedii firme, activități de proiectare și alte servicii pentru profesii liberale; cabinete medicale, farmacii, centre de fitness si spa, etc.

 • •   Spatii verzi amenajate: parcuri, spatii de joaca pentru copii.

 • •   Accese pietonale, carosabile, parcari;

 • •   Constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei.

Articolul 10. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

Constructiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatiilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatiilor cu vecinatatiile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator.

Articolul 11. INTERDICTII TEMPORARE

Autorizarea constructiilor se va face dupa avizarea si aprobarea P.U.Z., realizarea cailor de circulatie si extinderea utilitatilor, precum și după realizarea operațiunilor de cedare în domeniul public, reglementate conform plansei „Proprietatea asupra Terenurilor” - planșa 04-A.

Articolul 12. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE

Sunt interzise urmatoarele activitati:

 • -       Activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • -      Activitati de depozitare, comert en-gros, antrepozite;

 • -       Statii de intretinere auto;

 • -      Statii de spalare auto;

 • -      Ferme agro-zootehnice, abatoare;

 • -      Depozite de deseuri;

 • -      Anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor (bovine, porcine, cabaline, pasari, suine) sau alte constructii caracteristice zonelor rurale.

IV. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR SI A PARCELELOR

REGULI cu privire la FORMA si DIMENSIUNILE PARCELELOR

Articolul 13.

In cazul terenului de fata, se prevede o singură parcelă pentru construirea condominiului, în suprafață de 15793 mp.

Articolul 14.

Adâncimea loturilor va fi mai mare sau cel mult egală cu frontul acestora.

Articolul 15.

Alipirile și dezlipirile ulterioare se vor putea realiza doar respecatând Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat.

REGULI de AMPLASARE, RETRAGERI MINIME si CONFORMARE a CONSTRUCTIILOR:

Articolul 16. ORIENTAREA FAȚĂ DE PUNCTELE CARDINALE

Se va asigura posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv spre nord.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

Amplasarea construcțiilor se va face astfel încât pentru toate încăperile de locuit să se asigure durata minimă de însorire de 1-1,1/2 h potrivit OMS nr. 119/2014 privind normele de igiena.

Articolul 17. AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURILE PUBLICE

Pentru zona studiată este permisă autorizarea executării construcțiilor cu destinațiile stabilite anterior numai daca exista posibilitati de acces la drumuri publice, direct sau prin servitute. Prospectul stradal minim acceptat este de 12m. Constructiile pentru dotari vor avea asigurat accesul dintr-un drum public cu posibilitatea rezolvarii accesului mijloacelor de stingere al incendiilor si de serviciu.

Distanța construcțiilor față de drum va fi de minim 5 m, respectiv 8 m și conform planșei nr. 03-A „Reglementari urbanistice”.

AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR IN INTERIORUL PARCELEI

Zona de locuinte colective cu servicii la parter;

Articolul 18. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENTUL STRADAL

Constructiile se vor alinia in functie de forma parcelei dupa cum urmeaza:

 • - Retrase la 8 m de la fronturile stradale spre str. Gr. Alexandrescu, respectiv Al. Viilor;

 • - Retrase la 5 m de la frontal stradal spre strada nou propusă de 37 m din nord-vestul parcelei;

 • - Retragerile sau iesirile de la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu conditia sa se inscrie in tipologia si gabaritele constructiilor din zona, in conditiile avizarii documentatiei de serviciul de urbanism al municipiului Timișoara.

Articolul 19. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI

Pentru toate constructiile noi ce se vor realiza pe parcelă se impune o distanta minima de 20 m fata de limita posterioară a acesteia, conform plansei nr. 03-A „Reglementări Urbanistice”.

Articolul 20.

Marginile exterioare ale fundatiilor nu vor depasi limitele de proprietate, iar apa meteorica captata de pe acoperisuri va fi drenata exclusiv pe teren propriu.

Articolul 21.

Parcarile locuintelor sunt asigurate parțial in subsol, parțial la nivelul solului, iar cele pentru spatiile de servicii/comerț se vor realiza la nivelul solului.

Se va ține cont că la un număr de peste 100 de locuri de parcare sunt necesare două accese intrare-ieșire.

Articolul 22. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Amplasarea mai multor constructii pe aceeasi parcela este posibila respectând distanțele între construcții impuse prin prezentul regulament.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

RESTRICȚII ȘI RETRAGERI IMPUSE

Articolul 23.

Se impune o retragere de 50 m față de Cimitirul Ortodox Român, aflat în vecinătate.

PROCENTUL de OCUPARE al TERENULUI, COEFICENTUL de UTILIZARE al TERENULUI

Articolul 24.

Procentul de Ocupare a Terenului exprima limita maxima a suprafetei permisa sa fie ocupata la nivelul solului cu constructii. Vor fi luate in calcul proiectia la nivelul solului a cladirilor si anexelor lor, fara suprafetele cailor de acces si stationare, respectiv terase.

In cazul prezentei lotizari se va respecta un P.O.T. maxim 40 % pentru subzona ZM - servicii, comert și locuințe colective.

Se va respecta un C.U.T. de maxim 2,8 pentru intreaga zona mixtă propusă.

REGULI cu privire la ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII si DRUMURI

Articolul 25. ACCESE CAROSABILE

Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Accesul la constructiile pentru dotari si servicii publice va fi situat si dimensionat astfel incat sa permita autovehiculelor sa intre si sa iasa fara manevre.

Articolul 26. ACCESE PIETONALE

La trotuare si spatii publice se vor prevedea rampe pentru persoane cu dizabilitati.

Articolul 27. - DRUMURI

Drumurile prevazute in acest P.U.Z. permit satisfacerea regulilor minimale privind asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor, de protectie civila, salvare, circulatia persoanelor cu dizabilitati.

La dimesionare se va tine cont de legislatia in vigoare, privind profilul stradal si de categoria strazii.

PROPRIETATE PUBLICA

Articolul 28.

Proprietarii terenului propus parcelării vor ceda fără despăgubire și sarcini de orice natură, suprafețele necesare pentru circulatiile prevazute, conform planșei 04-A „Proprietatea asupra Terenurilor”. în acest sens, la faza dezmembrării parcelelor și intabulării, terenurile propuse a fi trecute în domeniul public vor fi eliberate de sarcini.

Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprieatea publica a mun. Timișoara.

Retelele de alimentare cu gaze si energie electrica sunt proprietatea societatilor de furnizare de utilitati.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

REGULI cu privere la ASIGURAREA ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE

Articolul 29.

Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, in sistem colectiv.

Articolul 30. ALIMENTAREA CU APA

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timișoara, existentă în zona de sud a parcelei studiate.

Articolul 31. ASIGURAREA CANALIZARII

În prezent pe amplasamentul studiat nu există rețea de canalizare, dar aceasta se află în imediata vecinătate, în zona de sud a parcelei, iar asigurarea noii dezvoltări cu canalizare menajeră se va realiza prin extinderea rețelei existente a localității, administrată de AQUATIM S.A., și realizarea de noi racorduri la aceasta.

Pentru evacuarea apei provenite din precipitații se prevede o rețea separată de rețeaua pentru ape uzate menajere.

Articolul 32. RETELE ELECTRICE, TELEFONIE SI CATV

Alimentarea cu energie electrica se asigura prin racorduri de j.t. cu cablu subteran de la sursa E-DISTRIBUTIE BANAT SA, pana la firida de bransament electric. Racordurile se realizeaza pe baza studiului de solutie si a proiectului elaborat de E-DISTRIBUTIE BANAT SA, de catre firmele atestate ANRE pentru acest gen de lucrari.

Cladirile propusa se va racorda la instalatiile de telecomunicatii ale operatorilor din zona, pana la firida telefonica. La proiectare si executie se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare.

Articolul 33. ALIMENTAREA CU GAZE

În prezent pe amplasamentul studiat nu există rețele de gaze naturale, dar acestea se află în imediata apropiere.

Asigurarea noii dezvoltări cu gaze naturale se va realiza prin extinderea rețelelor aflate în zonă, și realizarea de noi branșamente la aceastea.

Toate conductele din afara imobilelor vor fi amplasate subteran.

Articolul 34. GESTIONAREA DESEURILOR

Orice cladire de locuit, precum si orice alta unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevazuta cu amenajari pentru colectarea deseurilor menajere in pubele - amplasate intr-un loc special pe propriul teren.

Deseurile menajere vor fi depozitate in pubele amplasate la fiecare cladire de locuire colectiva in parte, intr-un loc special amenajat in zona caii de acces. Pubelele vor fi ridicate si golite periodic de catre societatea de salubritate specializata, pe baza unui contract de servicii incheiat intre locatari si societatea de salubritate.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

ASPECTUL EXTERIOR al CONSTRUCȚIILOR

Articolul 35.

Orice construcție noua sau modificare a uneia existente trebuie sa se inscrie armonios in zona. Construcțiile noi trebuie - prin proporții si configurația fațadei, cat si volumetric, sa se subordoneze caracterului general de zona urbana, si sa asigure, prin inaltime, forma si dimensiunile sale, o continuitate in profilul general al strazii.

Articolul 36.

Sunt interzise folosirea la exterior a unor materiale fabricate pentru interior, si materiale de construcții precare (de tip azbociment, tabla ondulata, plastic etc.)

Pentru toate construcțiile, fațadele spre curte, spre strada si spre vecini, vor fi executate de aceeasi calitate arhitecturala si urmarindu-se aceleasi criterii, chiar si atunci cand rezulta un calcan. Execuția finisajelor si calitatea lor trebuie sa respecte normele calitative aflate in vigoare.

Articolul 37.

Nu se accepta sub nici o forma culori contrastante la nicio fațada, acestea trebuie sa fie executate de o calitate superioara si in tonuri moderate, calde, armonizate.

REGULI cu privire la AMPLASAREA de PARCAJE, SPATII VERZI si ÎMPREJMUIRE

Articolul 38. PARCAJE, GARAJE

La toate tipurile de construcții se vor realiza suprafețele necesare parcarii si gararii, caracteristice fiecarei funcțiuni.

Pentru garaje cu cota pardoselii sub cota terenului panta de acces va începe după limita de proprietate. Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulație fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Amplasarea garajelor si a parcajelor se va face cu asigurarea distantelor necesare securitatii in caz de incendiu.

Parcarile locuințelor sunt asigurate in subsol, iar cele pentru spatiile cu alta destinație se vor realiza la nivelul solului pe fiecare lot in parte.

Se va ține cont că la un număr de peste 100 de locuri de parcare sunt necesare două accese intrare-ieșire.

Articolul 39. SPATII VERZI

Prin prevederile prezentului PUZ s-au prevăzut spații verzi amenajate astfel:

 • •   minim 20% din suprafața totala a zonei mixte rezultate prin reglementarile prezentului PUZ, amenajate ca gradini (spațiu verde privat), in interiorul parcelei, procent impus prin avizul de oportunitate si H.C.J. 115 - 2008.

 • •   zone verzi de aliniament în cadrul parcelelor de drumuri;

Spațiile verzi amenajate cuprind alei, banci, locuri de joacă etc.

Articolul 41. SPAȚII VERZI ÎN ALINIAMENTUL STRADAL

Dotări permise: instalații edilitare, iluminat stradal, mobilier urban, publicitate stradală, aliniamente de arbori, amenajări peisagere cu arbori și arbuști ornamentali (în sensul giratoriu).

Pentru toata zona sunt interzise orice tip de construcții, altele decât cele permise.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

Articolul 42. SPAȚII VERZI ÎN INTERIORUL PARCELELOR

Dotări permise: instalații edilitare, amenajări peisagere, mobilier urban, alei pietonale.

Pentru toata zona sunt interzise orice tip de construcții, altele decât cele permise.

Articolul 43. IMPREJMUIRI

Delimitarea proprietăților se va realiza prin mobilier urban, amenajari peisagere și elemente de signalistică.

Întocmit,

arh. Laura Tifan Gy