Hotărârea nr. 161/2020

161/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 161/30.04.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-004120/31.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-004120/31.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 45/04.10.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 9/27.02.2020;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 68 din 25.06.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, având ca beneficiari pe SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, întocmit conform Proiectului nr. 224/DTP/18, realizat de SC RDSIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Indicii propuşi pentru cele 3 parcele, sunt:
1. Parcela identificata prin CF nr. 441568 Timişoara:
- regim de construire izolat;
- functiunea predominanta: locuire colectivă;
- inaltimea maxima: Hmax=15,00m, pentru S+P+2E+Er;
- POTmax= 40%; - CUTmax=2,2;
- retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A - Reglementari urbanistice
2. Parcela identificată prin CF nr. 441569 Timişoara
- regim de construire izolat;
- functiunea predominanta: locuire colectivă,
- inaltimea maxima: Hmax=13,00m, pentru S+P+2E;
- POTmax= 40%;
- CUTmax=2,2;
- retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A - Reglementari urbanistice
3. Parcela identificată prin CF nr. 411583 Timişoara
- regim de construire izolat;
- functiunea predominanta: locuire colectivă,
- inaltimea maxima: Hmax=22,00m, pentru S+P+4E+Er;
- H max=18.00 m, pentru S+P+3E+Er
- POTmax= 40%;
- CUTmax=2,2;
- retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A - Reglementari urbanistice
Suprafaţa totală de spatii verzi este de 25.00%, conform Deciziei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 68/25.06.2019;
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-003807/25.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;
Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 963/01.11.2019.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenurile reglementate situate în intravilan, se află în proprietate după cum urmează:
CF nr. 411583, cad 411583 (nr top 2102/2/2), S=6.169mp, categoria de folosinta curti, constructii - Proprietar: SC SPRING AGENCY SRL;
CF nr. 441568, cad 441568, S=573mp, categoria de folosinta arabil - Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura;
CF nr. 441569, cad 441569, S=552mp, categoria de folosinta arabil - Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura;

Art.4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 224/DTP/18, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2019-007771/02.07.2019. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa asigurărea acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ.

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura.;
- Proiectantului: S.C. RD SIGN S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, te l /fax e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, i nt e r net : w w

+40 256 408435


w.primariatm.ro


UR2020-004120/31.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-004120/31.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, prin care se propune realizarea unei zone mixte cu locuinte colective si funcțiuni complementare, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004120/05.03.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 45/04.10.2018, Avizul Arhitectului Șef nr. 9/27.02.2020,

Având în vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 1720 din 25.04.2018 prelungit pana la 24.04.2020, precum și Adresa nr. 68 din 25.06.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, beneficiari SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, proiectant S.C. RDSIGNS.R.L, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Negrișanu Răzvan, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 09.08.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nici o sesizăre cu privire la aceasta documentație.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2O19-012954/23.09.2019, si se poate începe circuitul legal de avizare.;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, este elaborat de proiectantul SC RD SIGN SRL, proiect nr. 224/DTP/18 la cererea beneficiarilor SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura.

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, te l /fax e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, i nt e r net : w w

+40 256 408435


w.primariatm.ro


Terenurile reglementate în cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal - „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timișoara, sunt situate în partea nordica a orașului, în zona cuprinsa între Calea Aradului (la Vest), strada Armoniei (la Nord si Est) și strada Dr.Grigore T.Popa (la Sud).

Zona reglementată prin PUZ este formată din 3 parcele, parcelele cu nr. CF 411583, CF 441568, CF 441569, Timișoara, însumând o suprafață totală de 7.294 mp.

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, aria studiată face parte parțial din zona pentru locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare, și parțial din zona unităților industriale.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Amplasamentul care face obiectul prezentului PUZ este constituit din parcelele:

CF nr. 411583

Intravilan Timisoara

Nr. Cad.: 411583

S= 6169 mp

Proprietar: SC SPRING AGENCY SRL

Fără înscrieri privitoare la sarcini Imobil împrejmuit

Categorie folosință: curți construcții

CF nr. 441568

Intravilan Timisoara

Nr. cad. 441568

S=573 mp

Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel,

Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura.

Fără înscrieri privitoare la sarcini

Imobil împrejmuit

Categorie folosință: arabil intravilan

CF nr. 441569

Intravilan Timisoara

Nr. cad. 441569

S=552 mp

Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel,

Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura.

Fără înscrieri privitoare la sarcini

Imobil împrejmuit

Categorie folosință: arabil intravilan

Inițiatorii documentației sunt S.C. SPRING AGENCY S.R.L., Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura.

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T.

Popa nr. 28, Timisoara propune dezvoltarea unui ansamblu mixt de locuinte colective și funcțiuni

Cod FP 53-01, ver. 1

Page 2

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, inte

te l /fax +40

r n e t : w w w . p r


256 408435 imariatm.ro


complementare, rezolvarea acceselor auto și pietonal, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, rețele tehnico-edilitare în incintă, spații verzi.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003807/25.04.2019, cu respectarea legislației în vigoare.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 963/01.11.2019 și conform Planului de Acțiune asumat.

Indicii propuși pentru cele 3 parcele, sunt:

1. Parcela identificata prin CF nr. 441568 Timișoara:

 • -      regim de construire izolat;

 • -      functiunea predominanta: locuire colectivă;

 • -     inaltimea maxima: Hmax=15,00m, pentru S+P+2E+Er;

 • -    POTmax= 40%; - CUTmax=2,2;

 • -      retragere minima fata de aliniament, fata de limitele posterioara conf. plansei nr. 03-A - Reglementari urbanistice


laterale


si


fata


de


limita


2. Parcela identificată prin CF nr. 441569 Timișoara

 • -      regim de construire izolat;

 • -      functiunea predominanta: locuire colectivă,

 • -     inaltimea maxima: Hmax=13,00m, pentru S+P+2E;

 • -    POTmax= 40%;

 • -     CUTmax=2,2;

 • -      retragere minima fata de aliniament, fata de limitele posterioara conf. planșei nr. 03-A - Reglementari urbanistice


laterale


si


fata


de


limita


 • 3. Parcela identificată prin CF nr. 411583 Timișoara

 • -      regim de construire izolat;

 • -      functiunea predominanta: locuire colectivă,

 • -     inaltimea maxima: Hmax=22,00m, pentru S+P+4E+Er;

 • -     H max=18.00 m, pentru S+P+3E+Er

 • -    POTmax= 40%;

 • -     CUTmax=2,2;

  si fata de limita


 • -      retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale posterioara conf. plansei nr. 03-A - Reglementari urbanistice

Suprafața totală de spatii verzi este de 25.00%, conform Deciziei de încadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 68/25.06.2019;

Se vor respecta prevederile H.C.L. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, te l /fax e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, i nt e r net : w w

+40 256 408435


w.primariatm.ro


În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, P.O.T. și C.U.T. se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003807/25.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;

Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 963/01.11.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, beneficiari SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, elaborat de proiectantul SC RDSIGN SRL, proiect nr. 224/DTP/18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

Indicii propuși pentru cele 3 parcele, sunt:

 • 1. Parcela identificata prin CF nr. 441568 Timișoara:

 • -      regim de construire izolat;

 • -      functiunea predominanta: locuire colectivă;

 • -     inaltimea maxima: Hmax=15,00m, pentru S+P+2E+Er;

 • -    POTmax= 40%; - CUTmax=2,2;

 • -      retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A - Reglementari urbanistice

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, te l /fax e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, i nt e r net : w w

+40 256 408435 w.primariatm.ro


 • 2. Parcela identificată prin CF nr. 441569 Timișoara

 • -      regim de construire izolat;

 • -      functiunea predominanta: locuire colectivă,

 • -     inaltimea maxima: Hmax=13,00m, pentru S+P+2E;

 • -    POTmax= 40%;

 • -     CUTmax=2,2;

 • -      retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. planșei nr. 03-A - Reglementari urbanistice

 • 3. Parcela identificată prin CF nr. 411583 Timișoara

 • -      regim de construire izolat;

 • -      functiunea predominanta: locuire colectivă,

 • -     inaltimea maxima: Hmax=22,00m, pentru S+P+4E+Er;

 • -     H max=18.00 m, pentru S+P+3E+Er

 • -    POTmax= 40%;

 • -     CUTmax=2,2;

 • -      retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A - Reglementari urbanistice

Suprafața totală de spatii verzi este de 25.00%, conform Deciziei de încadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 68/25.06.2019;

Se vor respecta prevederile H.C.L. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-003807/25.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;

Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 963/01.11.2019.

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

 • 3. Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenurile reglementate situate în intravilan, se află în proprietate după cum urmează:

CF nr. 411583, cad 411583 (nr top 2102/2/2), S=6.169mp, categoria de folosinta curti, constructii - Proprietar: SC SPRING AGENCY SRL;

CF nr. 441568, cad 441568, categoria de folosinta arabil - Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura;

CF nr. 441569, cad 441569, S=552mp, categoria de folosinta arabil - Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura;

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, t e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, inter

el/fax +40 256 408435


net:www.primariatm.ro


 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timișoara, elaborat de proiectantul SC RD SIGN SRL, proiect nr. 224/DTP/18, la cererea beneficiarilor SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Steluta URSU


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL CERTIFICĂRI SI AUTORIZĂRI

romania2019.eu


Președinția Românie: la Consiliul Uniunii Europene


Nr. UR2019-013954/23.09.2019

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - „LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”

Bv.: strada Gr. T. Popa nr. 28, TIMIȘOARA;

Beneficiar: SC SPRING AGENCY SRL;

Proiectant: SC RD SIGN SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 19.08.2019-12.09.2019;

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

S-au expediat prin poștă anunțul cu privire la PUZ - „LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, strada Gr. T. Popa nr. 28, Timișoara, jud. Timiș - unui număr de 77 adrese - vecini de pe străzile din cvartalul din care face parte imobilul supus reglementarii.

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană.

La întâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 29.08.2019, orele 14,00 - 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, au participat un reprezentant din proiectantului SC RD SIGN SRL, iar din partea publicului nu a participat nici o persoana.

Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, strada Gr. T. Popa nr. 28, Timișoara, beneficiar SC SPRING AGENCY SRL, proiectant: SC RD SIGN SRL, a fost finalizată si se va putea începe circuitul legal de avizare.


^ARHITECT ȘEF


ER


CONSILIER

Steluta URȘI


Red daci. S.U..-2 ex

PLAN URBANISTIC ZONAL

- LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE -

9                                           9                      9

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

Amplasament:

Timișoara, strada Dr.Grigore T.Popa, nr. 28

Beneficiar:

SPRING AGENCY S.R.L.

TOMONI DOMINICA

TOMONI IONEL

SCĂRLĂTESCU CRISTIAN CONSTANTIN

SCĂRLĂTESCU LAURA

Faza:

P.U.Z. (PLAN URBANISTIC ZONAL)

Data:

Februarie 2020

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

Cap. 1. DISPOZIȚII GENERALE

 • I.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate.

Limita zonei studiate este figurată în planșa de Reglementări a documentației.

Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de Reglementări. Pe baza zonificării s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare a construcțiilor ce se vor aplica.

Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni și restricții) sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

Prezentul Regulament Local de Urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale “P.U.Z. - Locuințe colective și funcțiuni complementare”, Timișoara, Str. Dr. Grigore T Popa, C.F. nr. 411583, C.F. nr. 441568, C.F. nr. 441569, Timișoara.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și a fost aprobat pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2016, pentru modificarea Legii 50/1991.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condițiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal și implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

Dacă prin prevederile unor documentații pentru părți componente ale teritoriului studiat se schimbă concepția generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentații, conform prevederilor legale.

 • I.2. Baza legală a elaborării

 • I.2.1. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • - Ghid privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al PUZ- indicativ GM 010-2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;

 • - Legea 197/2016 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • - Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată);

 • - Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

 • - Legea privind circulația juridică a terenurilor nr. 54/1998;

 • - Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică nr. 33/1994;

 • - Legea privind calitatea în construcții nr. 10/1995 (republicată);

 • - Legea privind protecția mediului nr. 137/1995 (republicată);

 • - Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998;

 • - Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

 • - Codul Civil;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • - Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. 619/2018;

 • - Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012.

 • I. 3. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal "Locuințe colective și funcțiuni complementare", parcelele cu C.F. nr. 411583, 441568, 441569 intravilan Timișoara, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timiș pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • I. 4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren din teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, în suprafață totală de 7.294 mp, identificată prin C.F. nr. 411583, 441568, 441569 Timișoara.

Prevederile P.U.Z.-ului se pot extinde și la zonele limitrofe. Recomandăm Consiliului Local Timișoara preluarea prevederilor considerate benefice și introducerea acestora în P.U.G., pentru realizarea unei politici urbane unitare la nivelul întregii localități.

Cap. 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • 11.1.   Obiective și modalități de operare

Soluția urbanistică a fost elaborată ținându-se cont de următoarele obiective:

 • ◦  Amenajarea urbanistică a zonei studiate;

 • ◦  Zonificarea funcțională, având în vedere obiectivele propuse și folosirea optimă a terenului;

 • ◦  Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

 • ◦  Echiparea tehnico-edilitară a zonei;

 • ◦  Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural existent, conservarea și protecția mediului;

 • ◦  Reorganizarea tramei stradale care va asigura accesul la obiectivele propuse.

 • 11.2.    Utilizări permise:

Zona locuințe si funcțiuni complementare: clădiri maxim S+P+4E+Er.

 • •  locuințe colective;

 • •  conversia unităților de locuit în alte funcțiuni compatibile cu funcțiunea de locuit, care nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare;

 • •  utilizarea spațiilor de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerț, servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală.

 • •  dotări admise zonei de locuit: spații verzi, locuri de joacă pentru copii, staționare autovehicule, instalații tehnico-edilitare necesare zonei, servicii profesionale sau manufacturiere (care nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează locuintele învecinate), instituții de învățământ (creșe, grădinițe, școli publice sau private) cu îndeplinirea condițiilor RLU și asigurarea suprafețelor necesare în funcție de capacitate și normele în vigoare;

 • •  alimentație publică (sunt permise activități de alimentație publică gen cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 40 locuri); dotările necesare acestor funcțiuni (parcaje, rezervoare, etc.) se vor asigura în interiorul limitei de proprietate.

Zona destinată spațiilor verzi, circulații pietonale, auto și parcaje, instalații edilitare

 • •  amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.).

 • •  pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame).

 • •  Circulații pietonale

 • •  Circulații auto

 • •  Parcaje

 • 11.3.    Utilizări permise cu condiții:

Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților si confortului populației din zonă, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile si să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

 • 11.4.    Interdicții temporare de construire:

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale si carosabile.

 • 11.5.    Interdicții definitive de construire:

Sunt interzise următoarele:

 • •  desfășurarea activităților cu profil industrial sau a altor tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • •  amplasarea funcțiunii de depozitare de deșeuri;

 • •  stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri care își desfășoară activitatea în afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort, în special fonic, pentru locuitorii zonei;

 • •  activități de depozitare, comerț en-gros, antrepozite;

 • •  stații de întreținere auto, inclusiv spălătorii auto

 • •  lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și parcelele adiacente;

 • •  ferme agro-zootehnice, abatoare;

 • •  anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • •  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri.

Cap. 3. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTUCȚIILOR

 • 3.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

 • 111.1.1. Resursele subsolului

În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • 111.1.2. Resursele de apă

Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile permise în acest regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz, și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de

prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor.

 • 111.3.3. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate Nu este cazul.

 • 111.3.4. Zonele construite protejate

Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.

 • 3.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

 • 111.2.1. Siguranța în construcții

Autorizarea construcțiilor de orice fel de va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritate, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • •  Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • •  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • •  H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • •  H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996;

Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 111.2.2. Expunerea la riscuri naturale

Construcțiile se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.).

Pentru construirea clădirilor și instalațiilor în zonă se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfășurată.

 • 111.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

Construcțiile se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare, etc.). Se va respecta distanța de 0,6 m față de traseele cablurilor electrice, în care este interzisă executarea oricărei construcții sau amenajări. Se va respecta distanța de apropiere față de PT existent de 3 m

față de latura cu acces în post și 1,5 m față de latura cu ferestre de ventilație.

 • 111.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr. 1587/12/09/1997.

 • 111.2.5. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apa, instalațiile de canalizare și energie.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz;

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitara publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar;

Toate rețelele stradale de alimentare cu apă, energie electrica, gaze naturale, telecomunicații se vor realiza subteran.

 • 111.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul zonei de față sunt prevăzute în Cap. 3.3. a prezentului Regulament.

 • 111.2.7. Procentul de ocupare a terenului

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului cu construcții să nu depășească 40.

 • 3.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

 • 111.3.1. Orientarea față de punctele cardinale

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației: Ordinul nr. 119/2014.

 • 111.3.2. Amplasarea față de drumuri publice

In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice, construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și exploatare, parcaje, rețele edilitare, atâta timp cât lucrările mai sus menționate nu aduc nici un prejudiciu aspectului urbanistic, arhitectural și coerenței fluxului funcțional.

 • 111.3.3. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând limitele de implantare propuse în Planșa de Reglementări Urbanistice. Conturul subsolului poate depasii limitele de implantare si coincide cu limitele de proprietate cu respectarea legislatiei in vigoare referitoare la acordul vecinilor direct afectati exprimat in forma autentica. In cazul in care nu se poate respecta prevederea de mai sus subsolul va fi retras fata de limita de proprietate.

Este permisă despășirea limitelor de implantare cu balcoane cu condiția respectării prevederilor codului civil.

 • 111.3.4. Amplasarea în interiorul parcelei.

Pentru parcela identificată cu CF 411583 amplasarea construcțiilor in interiorul parcelei se poate face respectând următoarele retrageri conform plansei de Reglementări Urbanistice 03-A

 • Minim 6m sau o distantă cel puțin egală cu jumatate din înălțimea clădirilor față de limita de proprietate din nord.

 • Minim 10m sau o distantă cel puțin egală cu jumatate din înălțimea clădirilor față de limita posterioară de proprietate (est).

 • 15,85m față de limita de proprietate din sud, cu respectarea distanței de 3m față de postul de transformare existent pe teren, respectiv minim 10.50 m sau o distantă cel puțin egală cu jumatate din înălțimea clădirilor față de limita de proprietate nordica a parcelei identificate cu CF 441569.

 • Minim 3m fata de aliniamentul stradal constituit prin prezenta documentație pe latura de vest a parcelei

Dacă în cadrul parcelei identificate prin CF 411583 se vor edifica mai multe corpuri de clădire cu funcțiunea de locuire, se vor respecta prevederile art. 3 din OMS 119/2014 actualizat.

Pentru parcela identificată cu CF 441569 amplasarea construcțiilor in interiorul parcelei se poate face respectând următoarele retrageri conform plansei de Reglementări Urbanistice 03-A:

 • Minim 3m față de limita de proprietate din vest.

 • Minim 10m sau o distantă cel puțin egală cu jumatate din înălțimea clădirilor față de limita posterioară de proprietate (nord).

 • La 3m față de limita de proprietate din est (CF441567 - domeniu public)

 • La 10m față de limita de proprietate cu parcela identificata prin CF 441568 (sud)

Pentru parcela identificată cu CF 441568 amplasarea construcțiilor in interiorul parcelei se poate face respectând următoarele retrageri conform plansei de reglementări Urbanistice:

 • Minim 3m față de limitele de proprietate din vest si nord

 • La 3m față de limita de proprietate din est (CF441567 - domeniu public)

 • Minim 3m față de limita de proprietate din sud (str. Grigore T Popa)

Prevederile planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse:

 • - regim de construire: S+P+2E ; S+P+2E+Er; S+P+3E+Er; S+P+4E+Er;

 • -  funcțiuni: locuințe colective si funcțiuni complementare;

 • -  procent de ocupare a terenului maxim: POTmax= 40%;

 • -  coeficient de utilizare a terenului maxim: CUTmax= 2.2;

 • - H max = 20 m

 • III.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • 111.4.1. Accese carosabile

 • •  Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces la locurile de parcare, cu posibilitate de întoarcere sau ieșire pe parcelă;

 • •  Drumurile interioare create vor avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute în Normativul P118/ 1998;

 • •  Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde;

 • •  Construcțiile propuse vor fi prevăzute cu accese pentru colectarea deșeurilor menajere.

 • 111.4.2. Accese pietonale

 • •  Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, din domeniul public pe proprietatea privată, până la intrarea în construcții și până la amenajările de orice fel;

 • •  În cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se vor marca pe suprafețele de platforme și drumuri, fiind indicate prin panouri sau signalistică.

Accesul auto si pietonal la parcela identificata prin CF 411583 se poate realiza conform plansei de reglementari urbanistice (03-A). Accesul se va realiza de pe latura estica prin CF441567(domeniu public) si de pe latura vestica avand o servitute de trecere auto si pietonala inscrisa in CF 417588 (teren cu categoria de folosinta drum) in favoarea CF 411583.

 • III.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

 • 111.5.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • •  Autorizarea executării construcției va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică.

 • 111.5.2. Realizarea de rețele edilitare

 • •  Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz;

 • •  Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar;

 • •  Se recomandă ca toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații să se realizeze subteran.

 • 111.5.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • •  Rețelele de apă, canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a orașului.

 • •  Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a orașului.

 • 111.5.4. Alimentare cu apă, canal

 • •  Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a orașului. Asigurarea alimentării cu apă și canalizare se va realiza prin branșarea la rețeaua de alimentare, respectiv la canalizarea publică existentă;

 • •  Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum și pentru incendiu) se va obține de la deținătorul de utilități avizul de principiu pentru racordul de apă, prevăzându-se de către acesta și punctele de racord necesare;

 • •  În vederea alimentării cu apă a obiectivelor propuse se va elabora un proiect de extinderi, branșament apă-canal, corelat cu proiectul de extindere al rețelei de apă potabilă și canal, furnizat de către S.C. Aquatim S.A.

 • 111.5.5. Alimentare cu energie termică

Pentru construcțiile noi se propune rezolvarea alimentării cu energie termică prin centrală termică proprie alimentată cu gaz, conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate.

 • 111.5.6. Rețea de gaze naturale

 • •  Alimentarea cu gaze naturale se va face de la rețelele existente în zonă conform cu proiectele de specialitate.

 • 111.5.7. Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețeaua publică existentă, conform proiectului de specialitate întocmit.

 • 111.5.8. Telecomunicații

 • •  Pentru unitățile propuse pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu rețele telefonice subterane, printr-un racord la rețelele existente în apropiere. Racordul se va asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noilor unități.

 • III.6. Reguli cu privire la, dezmembrări, unificări, forma și dimensiunile terenurilor și ale construcțiilor

 • III.6.1. Dezmembrări, unificări

 • •  În cazul în care se doresc dezmembrări ale terenului identificat prin CF 411583 din diverse motive juridice sau constructive (ex: etapizare corpuri clădire, ipotecă bancă, servituți etc.), acestea sunt permise cu condiția respectării principiilor de urbanizare stabilite prin prezentul Plan Urbanistic Zonal, în special cu condiția respectării regulilor de amplasare a construcțiilor raportate la limitele initiale ale parcelei conform plansei de reglementari urbanistice, așa cum au fost ele stabilite la art III.3.4. În cazul eventualelor dezmembrări, indicii urbanistici se vor raporta global, la suprafața inițială a terenului.

 • •  In sensul acestui regulament dezmembrarea reprezinta operatiunea de divizare a terenului fără constrângeri de suprafață si formă.

 • III.6.3. Înălțimea construcțiilor

 • •  Regim maxim de înălțime a construcțiilor este:

S+P+4E+Er, cu Hmax - 20 m.

 • III.6.4. Aspectul exterior al construcțiilor

 • a) Dispoziții generale

Aspectul general este determinat de conformarea construcțiilor, volumetrie și compoziție urbană. Autorizarea executării construcțiilor este permisă în

condițiile respectării art. 32 din R.G.U. privind aspectul exterior al construcțiilor, precum și prescripțiilor specifice cuprinse în prezentul regulament.

 • •  sunt interzise construcțiile pastișe ale unor stiluri de arhitectură nespecifice;

 • •  construcțiile, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, nu vor trebui să intre în contradicție cu aspectul general al zonei și nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii;

 • •  lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie să fie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejurimilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • •  instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta vizibil pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3m, sau în interiorul balcoanelor/logiilor

 • b) Fațade

 • •  este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile sau imitații de materiale;

 • •  fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea;

 • •  culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi armonizate, fiind interzise culorile stridente.

 • c) Acoperișuri

 • •  acoperișul va fi de tip terasă.

 • III.7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

 • 111.7.1. Parcaje

 • •  Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate;

 • •  Se recomandă, pe cât posibil, comasarea parcajelor la nivelul subsolului, pentru debarasarea spațiului de la nivelul solului;

 • •  Este interzisă executarea, în cadrul terenului, a construcțiilor destinate garajelor individuale;

 • •  Se recomandă realizarea parcajelor la nivelul solului din dale înierbate.

 • 111.7.2. Spații verzi și plantate

 • •  Este obligatorie amenajarea și plantarea unei suprafețe echivalentă cu minim 25% din suprafața terenului, zonă destinată spațiului verde, aferentă zonei, cuprinzând și un loc de joacă pentru copii;


 • III.7.3. Împrejmuiri

 • •  Având în vedere gabaritul urban al terenului propus pentru urbanizare, împrejmuirile pe toate laturile terenului sunt opționale;

 • •  În cazul realizării unor împrejmuiri, acestea se vor realiza din materiale transparente, cu soclu opac de maxim 60cm. Este posibilă realizarea pe anumite porțiuni a unor panouri opace, până la înălțimea maximă de 1,80m, pentru realizarea de reclame sau signalistică a ansamblului rezidențial, atâta timp cât lungimea acestor panouri nu depășește 2m.

 • III.7.4. Bilanț teritorial / Indici urbanistici:

  Bilanț teritorial teren studiat: Situație existenta                 Situație propusa

  mp                    mp              %

  Clădiri existente cu alte funcțiuni

  715.83

  0

  0%

  Spatii verzi amenajate

  0

  1 823,50

  25 %

  Locuințe si funcțiuni complementare

  21.96 -post trafo

  2 917,60

  40 %

  Circulații auto, pietonale si parcaje

  0

  2 552,90

  35 %

  Teren neamenajat

  6556.21

  0

  0%

  TOTAL

  7 294,00

  7 294,00

  100 %

  REGIM DE ÎNĂLȚIME: max. S+P+4E+Er          POT. max. 40%         C.U.T. max. 2,2


  Regim înălțime

  Hmaxim

  S+P+2E

  11 m

  S+P+2E+Er

  14 m

  S+P+3E+Er

  17 m

  S+P+4E+Er

  20 m


Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.

Trasarea străzilor și a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție proiectantului de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor succede avizarea PUZ- ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit,

Arh. Florin Simidreanu

Specialist RUR

Arh. Razvan Negrisanu

DE INCAȘef proiect

Proiectat


Scara:

1:2000Cladiri existente cu alte functiuni

715.83

0

0%

Spatii verzi amenajate

0

1 823,50

25 %

Locuinte si functiuni complementare

21.96 -post trafo

2 917,60

40 % *

Circulatii auto, pietonale si parcaje

0

2 552,90

35 %

Teren neamenajat

6556.21

0

0%

total

7 294,00

7 294,00

100 %


Regim inaltime

Hmaxim

S+P+2E

11 m

S+P+2E+Er

14 m

S+P+3E+Er

17 m

S+P+4E+Er

20 m


Nume

Semnatura

Șef proiect

arh. Răzvan Negrișanu

Proiectat

arh. Răzvan Negrișanu

arh. Florin Simidreanu

Desenat

arh. Florin Simidreanu


W-_.....I__ WMI

\^j

rietate

. 1,50

3,00

3,50

3,50

3,00

, 1,50

rietate

16,

00

limita de prop

TROTUAR

ZONA VERDE

PRO

:       -r- carosabil-n

>fil StradaL

Zona verde

PTT1-16r

n

o

1—

limita de prop


| 1,50

, 1,50

3,00

.     3,00

, 1,50

. 1,50 L

12

,00

TROTUAR

ZONA VERDE

carosabil

ZONA VERDE

TROTUAR j limita de propr       | ____ CfȚ x

k /

1                           1         ^poarta -

X>* / "    '

' - / /


Nume

Semnatura

Șef proiect

arh. Răzvan Negrișanu

Proiectat

arh. Răzvan Negrișanu

arh. Florin Simidreanu

Desenat

arh. Florin SimidreanuNume

Semnatura

Șef proiect

arh. Răzvan Negrișanu

p

Proiec tat

arh. Răzvan Negrișanu

arh. Florin Simidreanu

Desenat

arh. Florin Simidreanu


iird siqn

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

MEMORIU DE SPECIALITATE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

   Denumirea lucrării:

   PLAN URBANISTIC ZONAL “LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”

   Amplasament:

   Timisoara, strada Dr. Grigore T. Popa, nr.28 CF nr. 411583, CF nr. 441568, CF nr. 441569 Timisoara

   Beneficiar:

   Spring Agency SRL

   Tomoni Domnica

   Tomoni Ionel

   Scărlătescu Cristian Constantin

   Scărlătescu Laura

   Proiectant general:

   S.C. RD SIGN S.R.L.

   Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14

   Data elaborării:

   februarie 2020

   Faza de proiectare:

   PUZ

  • 1.2. Obiectul lucrării

1.2.1 Solicitări ale temei program

Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenurile situate situate în intravilanul municipiului Timișoara, strada Dr. Grigore T. Popa, CF 411583, CF 441568, CF 441569, având o suprafață totală de 7.294 mp, în vederea realizării obiectivului “Locuinte colective si functiuni complementare”.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru:

 • ■  Utilizarea funcțională a terenurilor, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • ■  Reglementarea caracterului terenurilor studiate;

 • ■  Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă;

 • ■  Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor;

 • ■  Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

 • ■  Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

Obiectul Planului Urbanistic Zonal constă în analizarea și evaluarea problemelor funcționale și urbanistice din zonă, ținându-se cont de strategia de dezvoltare urbană a administrației locale și județene.

 • 1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, aria studiată face parte parțial din zona pentru locuințe și funcțiuni complementare ( P-P+2)/(peste P+2) și parțial din zona unităților industriale.

Conform propunerilor noului Plan Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitățile teritoriale de referință Lc - locuințe colective și ULi/c - zonă locuințe individuale 5                                                                                                         5                                                              5                                                        5                                                                                                     5

semicolective și colective mici.

 • 1.3. Surse documentare

  • 1.3.1. Documentații urbanistice

Pentru întocmirea documentației s-au studiat documentațiile urbanistice valabile în zona studiată care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

 • ■  Planul Urbanistic General Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018;

 • ■  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG/525 din 16 iulie 1996;

 • ■  Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012

 • ■  Noul Plan Urbanistic General Timișoara, disponibil pe site-ul Primăriei Timișoara.

 • 1.3.2. Studii de fundamentare, documentații, avize elaborate concomitent cu PUZ

Certificatul de Urbanism nr. 1720/25.04.2018 prelungit pana la data de 24.04.2020 a fost obținut în baza PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General prin care se specifică Categoria funcțională: partial zona de locuinte si functiuni complementare cu locuinte pentru max. 2 familii si partial zona unitati industriale. Pe zona de locuinte POT max. 40%. Regim de inaltime P-P+2E. Spatii verzi conform HCL 62/2012. Pe zona de industrie-Regim de inaltime si POT maxim conform HG525/1996. Spatii verzi conform legislatiei in vigoare. Teren afectat de sistematizarea zonei- modernizare/deschidere strazi. (drumuri propuse prin PUG)

 • 1.3.3. Proiecte de investiții elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei

În zonă au fost elaborate mai multe documentații de urbanism aprobate :

iird siqn

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

 • •  Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 67/21.02.2017 - Puz “Ansamblu locuințe colective și funcțiuni complementare”;

 • •  Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 88/01.03.2016 - Puz “Parcelare teren și construire locuințe individuale”, str. Gr.Dr.T. Popa nr.22;

 • •  Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 219/19.06.2007 - PUD “Ansamblu locuințe colective și funcțiuni complementare”;

 • •  Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 268/02.06.2015 - PUZ “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”;

 • •  Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 360/29.07.2008 - PUZ “Locuințe colective și funcțiuni complementare”;

 • •  Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 405/20.11.2009 - PUZ “Ansamblu locuințe colective și funcțiuni complementare”;

 • •  Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 411/13.12.2011 - PUZ “Parcelare teren și construire locuințe individuale cu regim de înălțime S(D)+P+1E+M(Er)”;

 • •  Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 446/29.11.2005 - PUZ “Ansamblu de locuințe colective”, str.Grigore T.Popa nr.53-57;

 • •  Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 97/26.02.2013 - “Dezvoltare ansamblu rezidential”, strada Grigore T. Popa nr. 14B

 • 1.3.4. Cadru legislativ

La elaborarea documentației s-au respectat prevederile următoarelor documente:

 • ■  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

 • ■  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ aprobat prin Ordin nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;

 • ■  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • ■  Legea nr. 50/1991, actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • ■  Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

 • ■  Legea 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificări și completări;

 • ■  alte documente relevante.

iird siqn

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

 • 2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

  • 2.1. Evoluția zonei

   • 2.1.1. Date privind evoluția zonei

Terenurile studiate prin planul urbanistic zonal se află în partea de nord a Municipiului Timișoara, în intravilan în apropierea Căii Aradului, cu acces din strada Grigore T. Popa.

Dat fiind faptul ca întreg cvartalul era format din parcele de dimensiuni relativ mari, dea lungul timpului tesutul a fost modificat printr-o serie de documentații de urbanism care au crescut densitatea fondului construit și au vascularizat circulația prin propunerea unor drumuri noi sau prin largirea strazilor existente.

 • 2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relaționate cu evoluția localității

Cvartalul studiat se afla într-un proces de dezvoltare și densificare conform cu tendința generală a orașului Timișoara. Necesitatea de locuințe în oraș este în continuă creștere datorită dezvoltării orașului Timișoara.

2.2 Încadrarea în localitate

 • 2.2.1. Poziția zonei față de intravilanul localității

Terenurile care fac obiectul prezentului studiu fac parte din intravilanul localității Timișoara și sunt situate în partea nordica a orașului, în zona cuprinsa între Calea Aradului (la Vest), strada Armoniei (la Nord si Est) și strada Dr.Grigore T.Popa (la Sud).

Zona ce urmează să fie reglementată prin PUZ este formată din 3 parcele, parcelele cu nr. CF 411583, CF 441568, CF 441569, Timișoara, însumând o suprafață totală de 7.294 mp.

Terenurile studiate sunt bordate la:

 • - Nord - Terenuri în proprietate privată;

 • - Sud - Strada Dr. Gr. T Popa / Cămin de nefamiliști;

 • - Est - Terenuri în proprietate privată;

- Vest - parcela privata cu CF 417588 și drum identificat prin numarul cadastral 2106 propus spre lărgire și modernizare prin documentații de urbanism aprobate anterior.

 • 2.2.2. Relaționarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziției, accesibilității, cooperării în domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general

Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterei majore, respectiv Calea Aradului si a strazii Grigore T. Popa.

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural

  • 2.3.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistică: relieful, rețeaua hidrografică, clima, condiții geotehnice, riscuri naturale

Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, climă temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate prin:

 • - primăveri timpurii și capricioase

 • - veri uscate și lungi

 • - toamne lungi cu temperaturi relativ constante

 • - ierni blânde și scurte

Caracterizarea climaterică a zonei:

 • - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8°C

 • - data medie a primului îngheț: 11 octombrie

 • - nr. mediu al zilelor tropicale (T max. >30°C): 8 zile/an

 • - cantitatea medie multianuală a precipitațiilor: 660 mm/an

 • - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore/an

 • - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile/an

 • - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile/an

În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică.

Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/mp la 21.06 și 118cal/mp la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ uniformă în suprafața unora dintre elementele meteorologice.

Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasă Timiș-Bega cu energie de relief redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică.

Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucișată de pământuri argiloase și nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristică și de diferite consolidări specifice câmpiei joase.

Amplasamentul în cauză se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi și teren natural) în partea superioară a stratificației.

În conformitate cu STAS 6054-77 adâncimea maximă de îngheț în zona de amplasare a viitoarelor construcții este de 0,70 m.

 • 2.3.2. Date generale despre amplasament și construcții

Amplasamentul ce face obiectul studiului prezent se află în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, identificat prin planul de situație existent anexat. Terenul are o suprafață plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare. În prezent, terenul este ocupat de cateva construcții aflate în stare de degradare și un post de transformare aparținând ENEL SA.

 • 2.4. Circulația

  • 2.4.1. Aspecte critice privind desfășurarea în cadrul zonei a circulației rutiere

Momentan, în cadrul cvartalului, circulația este asigurată de cele 2 străzi cu sens unic: strada Grigore T. Popa cu sens unic dinspre Calea Aradului spre Calea Lipovei și strada Armoniei cu sens unic dinspre Calea Lipovei către strada Marginii și apoi spre Calea Aradului.

iird siqn

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

 • 2.4.2. Capacități de transport, greutăți în fluența circulației, incomodări între tipurile de circulație, precum și dintre acestea și alte funcțiuni ale zonei, necesități de modernizare a traseelor existente și de realizare a unor artere noi, capacități și trasee ale transportului în comun, intersecții cu probleme

Strazile menționate necesită modernizare prin lărgire și amenajarea profilului stradal corespunzător. Lipsa trotuarelor face ca circulația pietonilor în zonă să fie stânjenită și deasemenea ca pietonii să fie puși în pericol.

Prezenta documentatie de urbanism se completeaza cu documentatiile de urbanism aprobate in zona si asigura deschiderea unui drum care vascularizeaza circulatia din zona.

 • 2.5. Situația juridică a terenurilor/ Ocuparea terenurilor

  • 2.5.1. Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată Amplasamentul studiat este constituit din parcelele:

CF nr. 411583 Intravilan Timisoara

Nr. Cad.: 411583

S= 6169 mp

Proprietar: SC SPRING AGENCY SRL

Fără înscrieri privitoare la sarcini Imobil împrejmuit

Categorie folosință: curți construcții

CF nr. 441568 Intravilan Timisoara

Nr. cad. 441568

S=573 mp

Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura.

Fără înscrieri privitoare la sarcini

Imobil împrejmuit

Categorie folosință: arabil intravilan

CF nr. 441569 Intravilan Timisoara

Nr. cad. 441569

S=552 mp

Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura.

Fără înscrieri privitoare la sarcini

Imobil împrejmuit

Categorie folosință: arabil intravilan

Inițiatorul documentației este S.C. SPRING AGENCY S.R.L., Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura.

 • 2.5.2. Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

Terenurile studiate sunt ocupate cu fond construit dupa cum urmează:

CF nr. 411583:

CF 411583-C1- constructii administrative și social culturale Sconstruit la sol=155 mp. Observatie: birouri firma P+1E

CF 411583-C2 - constructie anexă

Sconstruit la sol: 233 mp. Observatie atelier de reparații auto Parter.

Post de transformare aparținând Enel Distribuție Banat Construcții anexe extratabulare.

CF nr. 441569:

Construcție extratabulară, în regim Parter, aflată în stare avansată de degradare. Construcția este poziționată parțial pe teren și parțial pe teren identificat prin CF 441567 aflat în proprietatea municipiului Timișoara.

Constructie extratabulară, cu destinație de grup sanitar.

CF nr. 441568

Construcție extratabulară cu destinație imprecisă, platforme betonate.

 • 2.5.3. Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu cele vecine

Calea Aradului, aflată la o distanța de aproximativ 500 m, asigură majoritatea dotărilor de servicii, așezate de-a lungul căii Aradului.

 • 2.5.4. Asigurarea cu spații verzi

Terenul studiat, respectiv zonele înconjurătoare, nu dețin spații verzi amenajate, majoritatea fiind în prezent terenuri virane partial urbanizate pe care a crescut vegetație in mod haotic.

Prin documentatiile de urbanism aprobate in zona, s-au reglementat suprafețe minime necesare de spații verzi amenajate.

Pentru terenul care face obiectul prezentei documentații se propune asigurarea unui minim de 25 % spații verzi amenajate din suprafața rezultată in urma procesului de urbanizare.

 • 2.6. Echiparea edilitară

În prezent, zona este deservită de utilități: apă și canal, curent electric, gaz, telefonie și rețea de televiziune prin cablu, toate existente pe str. Grigore T. Popa.

Conform avizului de amplasament favorabil cu condiții nr. 260867735/04.04.2019 emis de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT, pe amplasament se află un post de transformare aparținând Enel Distributie Banat.

 • 2.7. Probleme de mediu

RELAȚIA CADRUL NATURAL - CADRUL CONSTRUIT

Conform CF-uri anexate, terenurile încadrate în zona de studiu sunt in prezent cu categoria de folosință de terenuri arabile în intravilan si terenuri curți construcții.

J                                                                                                                                                                                                               J                                            J

EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE

Nu e cazul.

MARCAREA PUNCTELOR ȘI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAȚII ȘI ------:------~“----------: ----------------------------------u ——-----------------------u—’ ’— DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE, CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ

Nu e cazul.

EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECȚIE

Nu e cazul.

EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR ȘI TURISTIC

------------------------------------------------------------------!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!-------------------------------------------------------------------------------------------

Nu e cazul.

 • 2.8. Opțiuni ale populației

Terenul studiat este proprietate privată, iar construcțiile ce sunt propuse a se realiza aparțin funcțiunii de locuințe si dotări complementare locuirii.

Primăria Municipiului Timișoara, ca autoritate locală, are rol de decizie și mediere a intereselor individuale și a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de elaborare și dezbatere publică daca e cazul.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Terenurile se află într-o poziție urbană privilegiată deoarece sunt în apropiere de o arteră majoră, Calea Aradului, si de o viitoare arteră -Strada Grigore Alexandrescu care va deveni inelul IV de circulație Timișoara.

Pe zona constituită de cele 3 parcele, se propune realizarea unui ansamblu de construcții cu funcțiuni mixte - locuire colectivă și funcțiuni complementare.

Motivul care stă la baza inițierii PUZ-ului este inserarea pe sit a unor funcțiuni care să întărească caracterul zonei, cu scopul generării de spații verzi și zone de loisir, curți cu caracter semiprivat, între volumele construite. Astfel, se propune un procent de ocupare a terenului de 40%, coroborat cu un coeficient de utilizare al terenului (CUT) maxim 2,20.

Ținând cont că inelul IV de circulație se află în vecinătatea terenului studiat, se propune ca pe parcelele propuse să se ridice volume similare cu cele ce bordează viitoarea arteră. Așadar, conform planșelor anexate, regimul de înălțime propus va susține uniformizarea zonei fiind similar cu regimul de înălțime al PUZ-urilor aprobate pentru parcelele învecinate. Prezenta documentatie de urbanism propune un regim de inaltime variabil carea asigura tranzitul de la regimul P-P+2 existent in estul zonei studiate catre un regim de inaltime mare dezvoltat adiacent cu viitorul inel de circulatie majora- Grigore Alexandrescu.

Nord - PUD aprobat prin HCL 219/19.06.2007;

Vest - PUZ aprobat prin HCL 67/2017;

Est - PUZ aprobat prin HCL 88/01.03.2016.

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G. în vigoare

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, aria studiată face parte parțial din zona pentru locuințe și funcțiuni complementare ( P-P+2)/(peste P+2) și parțial din zona unităților industriale. Încadrarea terenurilor în zonele funcționale stabilite prin PUG se vor identifica conform planului de situație anexat (02-A- Analiza cvartal).

Conform propunerilor noului Plan Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitățile teritoriale de referință Lc - locuințe colective și ULi/c - zonă locuințe individuale ’                                                                                        ’ A                                        ’                                              ’                                                                                   ’

semicolective și colective mici. Încadrarea terenurilor în zonele funcționale propuse prin noul PUG se vor identifica conform planului de situație anexat (02-A- Analiza cvartal).

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

Pe amplasament nu există elemente ale cadrului natural ce ar putea fi puse în valoare. Prin planul urbanistic propus se prevăd zone de spații verzi amenajate, asigurând balansul optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare.

 • 3.4. Modernizarea circulației

Conform memoriu de specialitate:

“Terenul studiat în prezentul Plan Urbanistic Zonal este amplasat în municipiul Timișoara, pe strada dr. Grigore T. Popa și este delimitat pe latura de sud de strada dr. Grigore T. Popa, pe latura de est de o parcela înscrisă în CF 441567, proprietar municipiul Timișoara, iar pe celelalte două laturi de parcele private.

În prezent accesul rutier la amplasament se realizează din strada dr. Grigore T. Popa prin intermediul parcelei înscrise în CF 441567.

În urma PUZ-ului studiat vor rezulta trei parcele de locuințe colective cu funcțiuni complementare, aferente celor trei parcele studiate (CF 411583, CF 441569, CF 441568).

Deservirea rutieră a parcelelor rezultate în cadrul PUZ-ului studiat ține seama de situația existentă și de PUZ-urile aprobate în zonă.

În acest sens se propune preluarea prospectului străzii propuse pe latura de vest (PTT2) și a celui de pe strada Gr. T. Popa (PTT1) și amenajarea a trei accese rutiere: unul din strada propusă pe latura de vest și două din strada dr. Grigore T. Popa.

Cele trei accese rutiere se vor executa etapizat în funcție de situația juridică a terenurilor.

În etapa 1 se propune amenajarea celor două accese din strada Gr. T. Popa și amenajarea drumului de acces de pe parcela înscrisă în CF nr. 441567, proprietar municipiul Timișoara. În etapa finală, în momentul asigurării prospectului străzii de pe latura de vest (PtT2 - 12,00 m) se va amenaja și accesul din această stradă.

Prospectele stradale propuse pentru strada dr. Grigore T.Popa și strada de pe latura de vest țin seama de PUZ-urile aprobate în zonă și sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități (Ord. M.T. nr. 50/1998), fiind alcătuite din:

 • - pentru strada dr. Grigore T. Popa - prospect stradal de 16,00 m - 7,00 m parte carosabilă mărginită de o parte și de alta de 2x2,00 m zonă verde, 2x1,00 m piste pentru biciclete și 2x1,50 m trotuare pentru circulația pietonală (vezi PTT1);

 • - pentru strada de deservire locală de pe latura de vest - prospect stradal de 12,00 m - 6,00 m mărginită de o parte și de alta de 2x1,50 m zonă verde și 2x1,50 m trotuar pentru circulația pietonală (vezi PTT2).

Necesarul de locuri de parcare destinate locatarilor, clienților și angajaților viitoarelor spații (144 locuri) este asigurat de parcajele propuse în incintă la sol (44 locuri) și subsol (100 locuri) pe cele trei parcele.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin guri de scurgere racordate la rețeaua de canalizare viitoare (vezi capitol lucrări edilitare).

Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne așezate pe fundație din balast și piatră spartă.

Amenajarea acceselor rutiere în incintă nu afectează rețele tehnico-edilitare sau plantații stradale (pomi, gard viu, etc.)”

iird siqn

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

 • 3.5. Zonificare funcționala- reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

3.5.1. Elemente de temă, funcționalitate, amplasare

Prin tema de proiectare stabilită se solicită următoarele:

 • -   sistematizarea terenului

 • -   realizarea unor zone alocate construcțiilor cu funcțiuni de locuințe colective si

5                                                        5                                                                5                                                        5

funcțiuni complementare

 • -   asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse

 • -   asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă

Funcțiunea propusă pentru zona studiată este “Locuințe colective și funcțiuni complementare”. Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel:

 • -     zona alocată construcțiilor - Locuințe si funcțiuni complementare;

 • -     zona alocată circulațiilor auto, pietonale, platformelor betonate și parcajelor;

 • -     zone verzi. Spatiul de joaca pentru copii nu va ocupa mai mult de 10% din spatiile verzi.

 • 3.5.2 Indici urbanistici

Locuințe colective si funcțiuni complementare

Regim de înălțime propus: S+P+2E ; S+P+2E+Er; S+P+3E+Er; S+P+4E+Er;

P.O.T. max = 40%

C.U.T. Max = 2.2

Hmax = 20 m

 • 3.5.3. Bilanț teritorial - global

  Bilanț teritorial teren studiat:

  Situație existenta                 Situație propusa

  mp                    mp              %

  Clădiri existente cu alte funcțiuni

  715.83

  0

  0%

  Spatii verzi amenajate

  0

  1 623,50

  25 %

  Locuințe si funcțiuni complementare

  21.96 -post trafo

  2 917,60

  40 %

  Circulații auto, pietonale si parcaje

  0

  2 552,90

  35 %

  Teren neamenajat

  6556.21

  0

  0%

  TOTAL

  7 294,00

  7 294,00

  100 %

  REGIM DE ÎNĂLȚIME: max. S+P+4E*Er           P.O.T. max. 40%          C.U.T. max. 2,2


  Regim inaltime

  Hmaxim

  S+P+2E

  11 m

  S+P+2E+Er

  14 m

  S*P+3E+Er

  17 m

  S+P+4E+Er

  20 m


iird siqn

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

  • 3.6.1 Alimentare cu apă

Conform memoriu de specialitate

"Suprafața totală a zonei studiate este de 7.294 m2; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de locuinte cu functiuni complementare.

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea administrata de s.c. AQUATIM s.a. si existenta pe str. Grigore T. Popa.

Reteaua de alimentare cu apa propusa in zona studiata se va realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 10, De. 110 mm si se va amplasa pe strada perpendiculara pe str. Gr. T. Popa, astfel incat sa se poată bransa fiecare unitate de locuit.

Reteaua de alimentare cu apa propusa pentru a deservi toate unitatile de locuit se extinde pe domeniul public, parcela de drum avand CF nr. 441567, de unde se realizeaza bransamente la fiecare unitate de locuit.

Conducta se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip.

Reteaua de apa se va echipa cu cămine de vane și hidranti de incendiu.

Pe bransamentele de apa, la intrarea in fiecare incinta studiata, la cca 1m fata de limita de proprietate, se amplaseaza cate un camin de apometru.

Debitele totale de apa sunt:

Q s zi med = 51,42 mc/zi = 0,60 l/s

Q S ZI MAX = 66,85 mc/zi = 0,77 l/s

Q s orar max = 5,57 mc/zi = 1,55 l/s

 • 3.6.2 Canalizarea menajeră

Conform memoriu de specialitate

"Sistemul de canalizare stabilit pentru zonele de locuinte situate in intravilanul municipiului Timisoara va fi de tip unitar, preluand atat apele uzate provenite de la grupurile sanitare, cat si apele pluviale.

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a. si existent pe str. Gr. T. Popa).

Pentru racordarea zonei de PUZ la canalizarea existenta pe str. Gr. T. Popa, se va extinde canalizarea propusa pe parcela de drum perpendiculara pe str. Gr. T. Popa. Canalizarea menajera propusa se va realiza din tuburi din PVC-KG cu diametrul D=250 mm si se va amplasa pe strada existenta, perpendiculara pe str. Gr. T. Popa. Pe conducta de canalizare menajera se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational.

Debitele menajere evacuate sunt:

iird siqn

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

Q U ZI MED = 51,42 mc/zi = 0,60 l/s

Q U ZI MAX = 66,85 mc/zi = 0,77l/s

Q u orar max = 5,57 mc/zi = 1,55 l/s

 • 3.6.3 Canalizarea pluviala

Conform memoriu de specialitate

"Apele de ploaie din zona studiata (acoperisuri si drumuri) sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata din PVC; apele din zona de circulatie si parcare sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi.

Apele pluviale vor fi stocate in 4 bazine de retentie, cate una pentru fiecare unitate de locuit. Dupa momentul ploii apele pluviale vor fi descarcate prin intermediul caminului de racord in reteaua publica a orasului Timisoara, aflata in administrarea s.c. Aquatim s.a.

Apele de ploaie cazute in zona verde se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate.

Debitul de calcul al ploii: Q pl = 168,05 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual = 11.091 mc/an

Volumul total al bazinelor de retentie ape pluviale: V = 183 mc”

 • 3.6.4 Alimentarea cu energie electrică

Conform memoriu de specialitate

„În zonă apar noi consumatori de energie electrică preponderent de uz casnic.

Bilanțul energetic al consumatorilor de energie electrică se apreciază astfel:

115 apartamente                                     Pi = 1380 kW

Pi = 12 kW/ loc.                                       Ps = 331 kW

3 SAD                                         Pi = 90 kW

Pi =30 kW/ SAD                                 Ps = 72 kW

20 LL iluminat exterior (drumuri și parcări) Pi =0,1 kW / LL

Pi = 2 kW

Ps = 2 kW


TOTAL


Pi = 1472 kW Ps = 405 kW

Pentru alimentarea cu energie electrică a zonei se va prevedea un post de transformare prefabricat, Sn=630kVA, 20/0,4kV, alimentat din LES 20kV din zonă. De la postul de transformare vor pleca rețele de joasă tensiune stradale de la care se vor realiza branșamente pentru cladiri.

Din postul de transformare se va asigura și iluminatul stradal cu corpuri de iluminat cu surse lEd de 100W montate pe stâlpi metalici.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate și se vor executa de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.”

 • 3.6.5 Telecomunicații si televiziune prin cablu

La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde rețelele de telecomunicații și cablare TV din zonă. De la aceste rețele se vor realiza branșamente individuale la locuințe și la obiectivele de dotări și servicii.

De menționat că dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare.

3.7 Protecția mediului

 • 3.7.1 Epurarea și preepurarea apelor uzate. Apele pluviale aferente zonei de circulații auto vor trece printr-un separator de hidrocarburi după care vor fi colectate într-un bazin de retenție care va fi golit controlat în rețeaua publică de canalizare la 30 de minute după terminarea ploii.

 • 3.7.2 Depozitarea controlată a deșeurilor. Colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale pe o platformă de deșeuri, urmând a fi evacuate periodic. Platformele destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanța de minimum 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie, conform OMS 119/2014 actualizat.

 • 3.7.3 Organizarea sistemelor de spații verzi. În perimetrul spațiului verde amenajat (25% din suprafata terenului) se va amplasa un spațiu de joacă pentru copii, amenajat și echipat cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor. Spatiul de joaca pentru copii nu va ocupa mai mult de 10% din spatiile verzi.

3.8 Obiective de utilitate publică

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Teren proprietate privată

7294 mp

CIRCULAȚIA TERENURILOR

Terenuri proprietate privată

7294 mp

Terenuri proprietate privată, ce se intenționează a fi trecute în domeniul public

162.6 mp

Terenuri proprietate privată rezultate

7131.4 mp

iird siqn

sc rdsign srl Timișoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studio@rdsign.ro

Pr. nr. 224/DTP/18

 • 4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație, au stat următoarele obiective principale:

 • -     realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă

rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor legate de mediu.

 • -     încadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara;

Întocmit,

Arh. Florin Simidreanu

Specialist RUR

Arh. Răzvan Negrișanu

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC 08.04.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare" strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004120/08.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare", Str. Dr. Grigore T.Popa nr. 28, Timișoara, beneficiari fiind: societatea Spring Agency SRL, dnii Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, proiectant RD SIGN SRL, proiect nr. 224/DTP/18, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 1720/25.04.2018 prelungit,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal Locuințe colective și funcțiuni complementare", Str. Dr. Grigore T.Popa nr. 28, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului de Oportunitate nr. 45/04.10.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 09/27.02.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, eliberate în sistem electronic, anexate documentației, aferente terenului reglementat prin documentație, în suprafață totală de 7294 mp, rezultă următoarea situație juridică:

 • -   Cartea funciară nr. 441569 Timișoara nr. cadastral 441569 (datat 08.04.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 552 mp, categorie de folosință „arabil”, este proprietatea numiților Tomoni Domnica și Tomoni Ionel, cota %, respectiv Scărlătescu Cristian Constantin și Scărlătescu Laura, cota %. Nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii cu privire la acest imobil, astfel cum reiese din acest extras de carte funciară.

 • -   Cartea funciară nr. 441568 Timișoara nr. cadastral 441568 (datat 08.04.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 573 mp, categorie de folosință „arabil”, este proprietatea numiților Tomoni Domnica și Tomoni Ionel, cota Î4, respectiv Scărlătescu Cristian Constantin și Scărlătescu Laura, cota 1/2. Nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii cu privire la acest imobil, astfel cum reiese din acest extras de carte funciară.

 • -   Cartea funciară nr. 411583 Timișoara nr. cadastral 411583(datat 08.04.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 6169 mp, categorie de folosință „curți, construcții”, este proprietatea societății Spring Agency SRL, CIF 28582863. Pe teren sunt intabulate și două construcții, sub 411583-C1,411583-C2, având același proprietar. Este notată servitutea cu titlu gratuit de trecere auto și pas asupra imobilului înscris în CF 417588 Timișoara, în favoarea terenului înscris în CF 411583 Timișoara, conform act notarial autentificat cu nr. 171/06.02.2020 emis de N.P. Melciu lonuț Alexandru Nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii cu privire la acest imobil, astfel cum reiese din acest extras de carte funciară.

Prin adresa nr. SC2019-24594/08.10.2020 a Municipiului Timișoara -Serviciul Juridic se menționează faptul că, pe rolul instanțelor judecătorești nu figurează litigii, în curs de soluționare, cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații, înscrise în cele trei cărți funciare mai sus menționate, iar prin adresa nr. CT2019-005795/24.09.2019 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001.

Potrivit adresei nr. DO2019-002410/20.11.2019 se menționează faptul că parcelele identificate în cele trei cărți funciare au făcut obiectul unor recereri de revendicare în temeiul legilor fondului funciar, fiind validat dreptul de proprietate pentru suprafața de 4,28 ha solicitantului, din care pentru o suprafață de 1904 mp s-a reconstituit dreptul de proprietate pe vechiul amplasament, iar pe diferență nu s-a putut restitui pe vechiul amplasament, dosarul fiind în lucru. Se identifică depuse la dosar un set de hotărâri judecătorești definitive în legătură cu aspectul menționat, litigii soluționate prin respingerea cererii reclamantului - titlular al dreptului de revendicare - de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechiul amplasament.

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată-

"(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

(2) în condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după ' caz.

coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil “în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”, iar potrivit extraselor de carte funciară anexate documentației nu se identifică înscrieri cu privire la sarcini sau litigii asupra imobilelor,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților”),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004120/08.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective cu funcțiuni complementare” str. Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii având drepturi reale asupra imobilelor.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuințe colective cu funcțiuni complementare" str. Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriana ȘEITAN

Cod FO53-13,Ver.l

UR2020-004120/31.03.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuințe colective și funcțiuni complementare”,

strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-004120/31.03.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara,  prin care se propune realizarea unei zone mixte cu locuinte colective si funcțiuni complementare, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, spații verzi.

 

Facem următoarele precizări:

 

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004120/05.03.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara;

 

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 45/04.10.2018, Avizul Arhitectului Șef nr. 9/27.02.2020,

Având în vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 1720 din 25.04.2018 prelungit pana la 24.04.2020, precum şi Adresa nr. 68 din 25.06.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, beneficiari SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, proiectant S.C. RDSIGN S.R.L, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Negrișanu Răzvan, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 09.08.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nici o sesizăre cu privire la aceasta documentaţie.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2019-012954/23.09.2019, si se poate  începe circuitul legal de avizare.;

 

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

 

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, este elaborat de proiectantul SC RD SIGN SRL, proiect nr. 224/DTP/18 la cererea beneficiarilor SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura.

   Terenurile reglementate în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, sunt situate în partea nordica a orașului, în zona cuprinsa între Calea Aradului (la Vest), strada Armoniei (la Nord si Est) și strada Dr.Grigore T.Popa (la Sud).

   Zona reglementată prin PUZ este formată din 3 parcele, parcelele cu nr. CF 411583, CF 441568, CF 441569, Timișoara, însumând o suprafață totală de 7.294 mp.

            Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, aria studiată face parte parțial din zona pentru locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare, și parțial din zona unităților industriale.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

 

Amplasamentul care face obiectul prezentului PUZ este constituit din parcelele:

 

CF nr. 411583               Intravilan Timisoara

  Nr. Cad.: 411583

  S= 6169 mp

  Proprietar: SC SPRING AGENCY SRL

  Fără înscrieri privitoare la sarcini

  Imobil împrejmuit

  Categorie folosință: curți construcții

 

            CF nr. 441568               Intravilan Timisoara

                                                 Nr. cad. 441568

                                                S=573 mp

                                                Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel,

                                                                        Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura.

                                                Fără înscrieri privitoare la sarcini

                                                Imobil împrejmuit

                                                Categorie folosință: arabil intravilan

 

            CF nr. 441569               Intravilan Timisoara

                                                 Nr. cad. 441569

                                                S=552 mp

                                                Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel,

                                                                       Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura.

                                                Fără înscrieri privitoare la sarcini

                                                Imobil împrejmuit

                                                Categorie folosință: arabil intravilan

 

Inițiatorii documentației sunt S.C. SPRING AGENCY S.R.L., Tomoni Domnica, Tomoni Ionel,  Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura.

Planul Urbanistic Zonal Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara propune dezvoltarea unui ansamblu mixt de locuinte colective și funcțiuni complementare, rezolvarea acceselor auto şi pietonal, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, reţele tehnico-edilitare în incintă, spaţii verzi.

 

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-003807/25.04.2019, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 963/01.11.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat.

 

            Indicii propuşi pentru cele 3 parcele, sunt:

 

1. Parcela identificata prin CF nr. 441568 Timișoara:

                     regim de construire izolat;

                    functiunea predominanta: locuire colectivă;

                    inaltimea maxima: Hmax=15,00m, pentru S+P+2E+Er;

                    POTmax= 40%; - CUTmax=2,2;

                    retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A – Reglementari urbanistice

 

2.  Parcela identificată prin CF nr. 441569 Timișoara

                     regim de construire izolat;

                    functiunea predominanta: locuire colectivă,

                     inaltimea maxima: Hmax=13,00m, pentru S+P+2E;

                     POTmax= 40%;

                     CUTmax=2,2;

                     retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A – Reglementari urbanistice

           

3. Parcela identificată prin CF nr. 411583 Timișoara

                     regim de construire izolat;

                    functiunea predominanta: locuire colectivă,

                     inaltimea maxima: Hmax=22,00m, pentru S+P+4E+Er;

                     H max=18.00 m, pentru S+P+3E+Er

                     POTmax= 40%;

                     CUTmax=2,2;

                     retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A – Reglementari urbanistice

 

Suprafaţa totală de spatii verzi  este de 25.00%, conform Deciziei de Incadrare a  Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 68/25.06.2019;

Se vor respecta prevederile H.C.L. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, P.O.T. şi C.U.T. se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-003807/25.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 963/01.11.2019.

 

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T.  (M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

 

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

 

PROPUNEM:

 

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, beneficiari SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, elaborat de proiectantul SC RDSIGN SRL, proiect nr. 224/DTP/18,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

 

Indicii propuşi pentru cele 3 parcele, sunt:

1. Parcela identificata prin CF nr. 441568 Timișoara:

                     regim de construire izolat;

                    functiunea predominanta: locuire colectivă;

                    inaltimea maxima: Hmax=15,00m, pentru S+P+2E+Er;

                    POTmax= 40%; - CUTmax=2,2;

                    retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A – Reglementari urbanistice

 

2.  Parcela identificată prin CF nr. 441569 Timișoara

                     regim de construire izolat;

                     functiunea predominanta: locuire colectivă,

                     inaltimea maxima: Hmax=13,00m, pentru S+P+2E;

                     POTmax= 40%;

                     CUTmax=2,2;

                     retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A – Reglementari urbanistice

           

3. Parcela identificată prin CF nr. 411583 Timișoara

                     regim de construire izolat;

                     functiunea predominanta: locuire colectivă,

                     inaltimea maxima: Hmax=22,00m, pentru S+P+4E+Er;

                     H max=18.00 m, pentru S+P+3E+Er

                     POTmax= 40%;

                     CUTmax=2,2;

                     retragere minima fata de aliniament, fata de limitele laterale si fata de limita posterioara conf. plansei nr. 03-A – Reglementari urbanistice

 

Suprafaţa totală de spatii verzi  este de 25.00%, conform Deciziei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 68/25.06.2019;

Se vor respecta prevederile H.C.L. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

 

Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-003807/25.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 963/01.11.2019.

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

3. Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

 

Terenurile reglementate situate în intravilan, se află în proprietate după cum urmează:

CF   nr. 411583, cad 411583 (nr top 2102/2/2), S=6.169mp, categoria de folosinta curti, constructii -   Proprietar: SC SPRING AGENCY SRL;

CF nr. 441568, cad 441568, categoria de folosinta arabil - Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura;

CF nr. 441569, cad 441569, S=552mp, categoria de folosinta arabil - Proprietari: Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scarlatescu Laura;

 

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

 

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

 

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara, elaborat de proiectantul SC RD SIGN SRL, proiect nr. 224/DTP/18,  la cererea beneficiarilor SC Spring Agency SRL, Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

 

ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU

 

 

                                                                                                CONSILIER

                                                                                                Steluta URSU

 

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 08.04.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare" strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004120/08.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare", Str. Dr. Grigore T.Popa nr. 28, Timișoara, beneficiari fiind: societatea Spring Agency SRL, dnii Tomoni Domnica, Tomoni Ionel, Scărlătescu Cristian Constantin, Scărlătescu Laura, proiectant RD SIGN SRL, proiect nr. 224/DTP/18, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 1720/25.04.2018 prelungit,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal Locuințe colective și funcțiuni complementare", Str. Dr. Grigore T.Popa nr. 28, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului de Oportunitate nr. 45/04.10.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 09/27.02.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, eliberate în sistem electronic, anexate documentației, aferente terenului reglementat prin documentație, în suprafață totală de 7294 mp, rezultă următoarea situație juridică:

 • - Cartea funciară nr. 441569 Timișoara nr. cadastral 441569 (datat 08.04.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 552 mp, categorie de folosință „arabil”, este proprietatea numiților Tomoni Domnica și Tomoni Ionel, cota %, respectiv Scărlătescu Cristian Constantin și Scărlătescu Laura, cota %. Nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii cu privire la acest imobil, astfel cum reiese din acest extras de carte funciară.

 • - Cartea funciară nr. 441568 Timișoara nr. cadastral 441568 (datat 08.04.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 573 mp, categorie de folosință „arabil”, este proprietatea numiților Tomoni Domnica și Tomoni Ionel, cota Î4, respectiv Scărlătescu Cristian Constantin și Scărlătescu Laura, cota 1/2. Nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii cu privire la acest imobil, astfel cum reiese din acest extras de carte funciară.

 • - Cartea funciară nr. 411583 Timișoara nr. cadastral 411583(datat 08.04.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 6169 mp, categorie de folosință „curți, construcții”, este proprietatea societății Spring Agency SRL, CIF 28582863. Pe teren sunt intabulate și două construcții, sub 411583-C1,411583-C2, având același proprietar. Este notată servitutea cu titlu gratuit de trecere auto și pas asupra imobilului înscris în CF 417588 Timișoara, în favoarea terenului înscris în CF 411583 Timișoara, conform act notarial autentificat cu nr. 171/06.02.2020 emis de N.P. Melciu lonuț Alexandru Nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii cu privire la acest imobil, astfel cum reiese din acest extras de carte funciară.

Prin adresa nr. SC2019-24594/08.10.2020 a Municipiului Timișoara -Serviciul Juridic se menționează faptul că, pe rolul instanțelor judecătorești nu figurează litigii, în curs de soluționare, cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații, înscrise în cele trei cărți funciare mai sus menționate, iar prin adresa nr. CT2019-005795/24.09.2019 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001.

Potrivit adresei nr. DO2019-002410/20.11.2019 se menționează faptul că parcelele identificate în cele trei cărți funciare au făcut obiectul unor recereri de revendicare în temeiul legilor fondului funciar, fiind validat dreptul de proprietate pentru suprafața de 4,28 ha solicitantului, din care pentru o suprafață de 1904 mp s-a reconstituit dreptul de proprietate pe vechiul amplasament, iar pe diferență nu s-a putut restitui pe vechiul amplasament, dosarul fiind în lucru. Se identifică depuse la dosar un set de hotărâri judecătorești definitive în legătură cu aspectul menționat, litigii soluționate prin respingerea cererii reclamantului - titlular al dreptului de revendicare - de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechiul amplasament.

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată-

"(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

(2) în condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după ' caz.

coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil “în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”, iar potrivit extraselor de carte funciară anexate documentației nu se identifică înscrieri cu privire la sarcini sau litigii asupra imobilelor,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților”),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004120/08.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective cu funcțiuni complementare” str. Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii având drepturi reale asupra imobilelor.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuințe colective cu funcțiuni complementare" str. Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriana ȘEITAN

Cod FO53-13,Ver.l