Hotărârea nr. 160/2020

160/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 160/30.04.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre SC2020-007502/31.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-007502/31.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-007502/31.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 71/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 04/30.01.2020;
Având în vedere Decizia de încadrare nr. 97/09.09.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, având ca beneficiar pe POTRA MURESAN CRISTINA - ADRIANA, întocmit conform Proiectului nr. 124/2017, realizat de SC VITAMIN ARHITECTS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 04/30.01.2020, sunt următorii:
- Funcţiuni propuse: dezvoltarea unei zone de institutii de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, spaţii verzi, grupate pe trei subzone:
Is_A // Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente// Şcoală şi grădiniţă:
- regim de înălţime maxim S+P+1E,
- POTmax = 25%, CUT=1,4
- Hmax=10m
- zonă verde 30%
M4 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanţă locală:
- regim de înălţime maxim S+P+1E,
- POTmax = 19,55%,, CUT=0,6
- Hmax = 10m
- zonă verde 30%
Lip //Zonă de locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip periferic
- regim de înălţime maxim S+P+1E:
- POTmax =20,16%, CUT=0,6
- Hmax = 10m
- zonă verde min 25%
Spatii verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. 97/09.09.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş min 58,13%, Suprafaţa de spatii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005240/03.10.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.
Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 160/05.03.2019 si de plansa nr. 280/09.2018 - "Plan de situatie retele edilitare" si conform Planului de actiune asumat nr. UR2019-017957/06.11.2019;
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 29.841mp, teren intravilan, înscris în CF 408105 nr. cad. 408105 (CF vechi 10929, nr. top. 17763, 17764), cu folosinta actuala curti constructii S=661mp si arabil S=29.180mp, proprietar POTRA MURESAN CRISTINA - ADRIANA.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 124/2017, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2019-017957/06.11.2019.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: POTRA MURESAN CRISTINA - ADRIANA;
- Proiectantului: S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMANIA

JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC 10.04.2020

AVIZ

Ia raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă de instituții de învățământ, servicii, locuire și zonă de recreere”, Str. Păstorilor nr. 20, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-007502/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă de instituții de învățământ, servicii, locuire și zonă de recreere”, Str. Păstorilor nr. 20, Timișoara, beneficiar fiind dna Potra-Mureșan Cristina-Adriana, proiectant Vitamin Arhitects SRL, proiect nr. 124/2017, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 51/21.01.2020, emis cu preluarea avizelor din certificatul de urbanism nr. 5428/18.12.2017 prelungit la data de 18.12.2018,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare zonă de instituții de învățământ, servicii, locuire și zonă de recreere”, Str. Păstorilor nr. 20, Timișoara,, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului de Oportunitate nr. 71/10.12.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 04/30.01.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat electronic, anexat documentației, aferent terenului reglementat prin documentație, rezultă următoarea situație juridică:

- Cartea funciară nr. 408105 Timișoara nr. cadastral 408105 (datat 17.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 29.841 mp, categorie de folosință „curți-construcțiil” pentru 661 mp și „arabil" pentru 29.190 mp, situat în Timișoara, Str. Păstorilor nr. 20, este proprietatea dnei Potra-Mureșan Cristina-Adriana. Nu sunt notate sarcini sau litigii în cartea funciară cu privire la acest imobil.

Prin adresa nr. SC2019-6839/21.03.2019 a Municipiului Timișoara -Serviciul Juridic se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilul ce face obiectul prezentei documentații, iar prin adresa nr. DO2018-1588/06.09.2018 se menționează faptul că acest imobil nu a făcut obiectul revendicării conform legilor fondului funicar. Potrivit adresei nr. CT2019-001067/18.03.2019 se menționează, de asemenea, faptul că imobilul mai sus identificat nu au fost depuse cereri de revendicare conform legii nr. 10/2011 și nici nu a fost notificat în baza OUG nr. 94/2000 rep.,modif. și complet, prin OUG nr. 209/2005 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România..

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată -

"(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

(2) în condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după —” caz.

coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil "în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ("avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților”),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-007502/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă de instituții de învățământ, servicii, locuire și zonă de recreere”, Str. Păstorilor nr. 20, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având un drept real asupra terenului.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă de instituții de învățământ, servicii, locuire și zonă de recreere”, Str. Păstorilor nr. 20, Timișoara, și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriafta ȘEț/TAN

Cod FO53-13,Ver.l

SC2020-007502/31.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE,

str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara

Având în vedere Rreferatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-007502/03.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, se propune dezvoltarea unei zone de instituții de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. SC2020-007502/24.03.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 71/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 04/30.01.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5428/18.12.2017 prelungit până la data de 17.12.2019 si Certificatului de Urbanism nr. 51/21.01.2020, precum și Decizia de încadrare nr. 97/09.09.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația P.UZ. - DEZVOLTARE ZONĂ DE LNSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, beneficiar POTRA MURESAN CRISTINA - ADRIANA, proiectant S.C. VITAMIN ARHITECTS

S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Cosmin Sandu BLOJU, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 12.09.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care documentația nu a fost consultata de nici o persoana interesata. Nu au fost formulate obiecții referitoare la aceasta documentație. La întâlnirea cu proiectantul SC VITAMIN ARHITECTS SRL, organizată în data de 24.09.2019, intre orele 14,00 - 15,00, la sediul PMT - Direcția Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana interesata.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019-014457/17.10.2019.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ -DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L., proiect nr. 124/2017, beneficiar POTRA MURESAN CRISTINA - ADRIANA.

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, în suprafață totală de 29.841 mp, este amplasat în partea de Nord-Vest a Municipiului Timișoara, în intravilan, la periferia orașului, in cartierul RONAT, la vest de calea ferata.

Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 - UTR 17 - zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare, parțial zonă propusă pentru spații verzi amenajate și plantații de protecție; teren afectat de zona de protecție și servitute a culoarelor de utilități generatoare de riscuri tehnologice, de zona de protecție a liniilor electrice aeriene, de canal și de zona de protecție a terenurilor cu destinație specială; teren posibil afectat de sistematizarea zonei și de zona de protecție a liniilor de cale ferată.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă cu interdicție de construire, pentru care sa fie necesar avizul Consiliului Județean Timiș și al Direcției Județene pentru Cultură Timiș;

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 29.841 mp, teren intravilan, înscris în CF 408105 nr. cad. 408105 (CF vechi 10929, nr. top. 17763, 17764), cu folosința actuala curți construcții S=661mp si arabil S=29.180mp, proprietar POTRA MURESAN CRISTINA -ADRIANA.

Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, propune dezvoltarea unei zone de instituții de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-005240/03.10.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 160/05.03.2019 si de planșa nr. 280/09.2018 - „Plan de situație rețele edilitare” si conform Planului de acțiune asumat nr. UR2019-017957/06.11.2019.

B d . Constantin Diaconov


l:dezvoltareurbana@pr


ici Log a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256

408435 imariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Indicii

04/30.01.2020.


propuși prin sunt următorii:


și conform Avizului Arhitectului Șef nr.

- Funcțiuni propuse: dezvoltarea unei zone de instituții de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi, grupate pe trei subzone:

Is_A // Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri independente// Școală și grădiniță:

 • - regim de înălțime maxim S+P+1E,

 • - POTmax = 25%, CUT=1,4

 • - Hmax=10m

 • - zonă verde 30%

M4 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală:

 • - regim de înălțime maxim S+P+1E,

 • - POTmax = 19,55%,, CUT=0,6

 • - Hmax = lOm

 • - zonă verde 30%

Lip //Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic

 • - regim de înălțime maxim S+P+1E:

 • - POTmax =20,16%, CUT=0,6

 • - Hmax = lOm

 • - zonă verde min 25%

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. 97/09.09.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș min 58,13%, Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislației în vigoare.

In cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, P.O.T. și C.U.T. se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar întabularea va fi posibilă doar după ce terenurile afectate de drumurile aferente etapei respective de dezvoltare vor deveni domeniul public.

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-005240/03.10.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 160/05.03.2019 si de planșa nr. 280/09.2018 - „Plan de situație rețele edilitare” si conform Planului de acțiune asumat nr. UR2019-017957/06.11.2019;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. 05 „Obiective de utilitate publica, circulația terenurilor”, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTE DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, întocmit conform proiectului nr. 124/2017, realizat de SC VITAMIN ARHITECTS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

- Funcțiuni propuse: dezvoltarea unei zone de instituții de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi, grupate pe trei subzone:

Is_A // Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri independente// Școală și grădiniță:

 • - regim de înălțime maxim S+P+1E,

 • - POTmax = 25%, CUT=1,4

 • - Hmax= 1 Om

 • - zonă verde 30%

M4 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală:

 • - regim de înălțime maxim S+P+1E,

 • - POTmax = 19,55%,, CUT=0,6

 • - Umax = lOm

 • - zonă verde 30%

Lip //Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic

 • - regim de înălțime maxim S+P+1E:

 • - POTmax =20,16%, CUT=0,6

 • - Hmax = lOm

- zonă verde min 25%

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. 97/09.09.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș min 58,13%, Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislației în vigoare.

In cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, P.O.T. și C.U.T. se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar întabularea va fi posibilă doar după ce terenurile afectate de drumurile aferente etapei respective de dezvoltare vor deveni domeniul public.

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-005240/03.10.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 160/05.03.2019 si de planșa nr. 280/09.2018 - „Plan de situație rețele edilitare” si conform Planului de acțiune asumat nr. UR2019-017957/06.11.2019.

 • 3.  Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTE DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 29.841 mp, teren intravilan, înscris în CF 408105 nr. cad. 408105 (CF vechi 10929, nr. top. 17763, 17764), cu folosința actuala curți construcții S=661mp si arabil S=29.180mp, proprietar POTRA MURESAN CRISTINA -ADRIANA.

 • 4. Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. 05 „Obiective de utilitate publica, circulația terenurilor”, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTE DE INVATAMANT, SERVICE, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Bd . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256

408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L., proiect nr. 124/2017, proprietar POTRA MURESAN CRISTINA - ADRIANA, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.


CONSILIER

Monica MITROFAN

Red/dact - M.M.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-007502/31.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRI

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONA DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE,

str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, în suprafață totală de 29.841 mp, este amplasat în partea de Nord-Vest a Municipiului Timișoara. în intravilan, la periferia orașului, in cartierul RONAT, la vest de calea ferata.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, propune dezvoltarea unei zone de instituții de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi.

Pe parcela studiată se va asigura accesul auto și pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-005240/03.10.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

 • 3. Alte informații

In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, au fost obținute Certificatului de Urbanism nr. 5428/18.12.2017 prelungit până la data de 17.12.2019 si Certificatului de Urbanism nr. 51/21.01.2020, Avizul de Oportunitate nr. 71/10.12.2018, zA.vizul Arhitectului Sef nr. 04/30.01.2020, Decizia de încadrare nr. 97/09.09.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă Iară aviz de mediu;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUT!! DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L., proiect nr. 124/2017, beneficiar POTRA MUREȘ AN CRISTINA - ADRIANA, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, înifota de fundamentare.

urdcl5 - 01^5? z^.n &ig

PLAN DE ACȚIUNE

în vederea implementării investițiilor propuse prin

Planul Urbanistic Zonal ’’ Elaborare PUZ - Dezvoltare zonă de instituții de învățământ, servicii, locuire și zona de recreere”

Generat de imobilul de pe : Strada Păstorilor. Nr. 20. Timișoara Beneficiar Cristina Potra-Mureșan

Conform Avizului de oportunitate : 71/10.12.2018_____________

OBIECTA E DE UTILITATE PUBLICĂ, OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE. EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE

Nr.

i Crt

Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse

Evaluarea estimativă a costurilor (EUR)

Responsabilul finanțării

Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată)

1

LUCRĂRI LEGATE DE MIȘCAREA TERENURILOR

317

Cristina Potra-Mureșan

2019-2029

Operațiuni cadastralenotanaie de trecere a terenului destinat prospectului stradal in domeniul public

317

Etapizat, în 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor. înainte de intabulare

2

LUCRĂRI DE DRUMURI (suprafața cedată 2088 m)

64.813

2019-2029

CAROSABIL PARCĂRI - 286,32 mp

21048

TROTUARE- 893.75 mp

37458

PISTA BICICLETE-512,93 mp

1649

SPAȚII VERZI - 305 mp

4658

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE. EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE

Nr.

Crt

Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse

Evaluarea estimativă a costurilor (EUR)

Responsabilul finanțării

Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată)

3

LUCRĂRI EDILITARE

32.347

Cristina Potra-Mureșan

2019-2029

I. Instalata de canalizare menajera - racord stradal - 300 ml

22 199

2 Instalam de alimentare cu apă de consum menajer - branșament - 240 ml

10 148

3. Instalam pluviale 210 ml

4 440

Primar.

Nicolae R<

UTR7

UTR8specificație:

nume:

semnătură:

sef proiect:

arh. Rudolf Graf

proiectant de urbanism:

Arh. Urb. Bloju Cosmin SanduIndici urbanistici

Existent

Destinație suprafață

Suprafața [mp]

% din suprafta totala

Total suprafața in proprietate

29 841 mp

100%

Arabil

29180 mp

97,78 %

Curti/constructii

661 mp

2,22 %

Suprafața construita

137 mp

0,46 %

Cai de circulație si parcari amenajate

0 mp

0%

Spațiu verde amenajat

0 mp

0%

Teren cedat domeniului public

0 mp

0%

Regim de înălțime

p

P.O.T.

0,46%

C.U.T

0,004specificație:

nume:

semnătură:

sef proiect:

arh. Rudolf Graf

proiectant de urbanism:

Arh. Urb. Bloju Cosmin Sandu

desenat:

arh. stagiar Olimpia Onci2. M4, Zona mixta cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță


1."ls, Zonă de instituții și servicii"//

Grădiniță-Școală

S+P, S+P+1E

POT max=25%

CUT=1,4

Hmax=10 m

Spații verzi: min. 30%


Nr. top 17775


Suprafața cedata domeniului public


BILANȚ TERITORIAL UTR 1 -24592 mp

Zone funcționale

prelata S existe

ent din S exisj

| Suprafața propusa (S)

Procent din (S)

1 "Is, Zonă de instituți și serve ii'7/ Grădiniță-Școală

137,00

0,55%

4918,40

20,00%

2. Zona de comunicație rutiera

0,00

0,00

2729,71

11,10%

3. Spatii \erzi

0,00

0,00

13525,60

55,00%

4. Zona piatfbime/accesuri/parcări

0,00

0,00

3418,29

13,90%

Teren UTR 1

24592,00

0,00

24592,00

100,00%

BILANȚ TERITORIAL UTR 2-4160 mp

Zone tune ti onale

prafata S existe

ent din S exist

Suprafața propusa (S)

Procent din (S)

1. ”M4, Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală"// Activtăț economice - Birouri

0,00

0,00

208,00

5,00%

2. Zona de comunicație rutiera

0,00

0,00

195,00

4,69%

3. Spatii \erzi

0,00

0,00

3283,00

78,92%

4. Zona piattbmie/accesuri/parcări

0,00

0,00

474,00

11,39%

Teren UTR 1

4160,00

0,00

41'60,00

100,00%

BILANȚ TERITORIAL UTR 3-1089 mp

Zone funcționale

pratata S existe

ent din S exist

Suprafața propusa (S)

Procent din (S)

1. "Lip, Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip peri feric 7/Loc ui re indivduală

0,00

0,00

119,80

11,00%

2. Zona de comunicație rutiera

0,00

0,00

45,74

4,20%

3. Spatii wnzî

0,00

0,00

538,95

49,49%

4. Zona plattbrme/accesuri/paicări

0,00

0,00

384,52

35,31%

Teren UTR 1

1089,00

0,00

1089,00

100,00%


63,00


P+1E


A0550


2.0


Nr.cad.435838


Limită protecție LEA 110 kv


Subzona -Vp


3.”Lip, Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic'7/Locuire individuală S+P+1E

POT max=20,16%

CUT=0,6

Hmax=10 m

Spații verzi: min. 25%


e protecție HCn 1020


Subzona -Ve


Nr.cad.412546


CD 4 (P. (OBILANȚ TERITORIAL TOTAL - PARCELA 29841

Zone funcționale

Suprafețe

POT

UTR 1.”ls, Zonă de instituți și serve ii'7/ Grădiniță-Școală

4918,40

16,48%

UTR 2. "M4, Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală"// Activtăț economice-Birouri

208,00

0,70%

UTR 3. "Lip, Zonă de locuințe cu regim redus deînălțme dispuse pe un parcelar de tip peri feric 7/Loc ui re indivduală

119,80

0,40%

2, Zona de comunicație rutieră

2970,45

9,95%

3, Zona plattbrme/accesuri/paicări

4276,81

14,33%

4. Spatii verzi

17347,55

58,13%

INDICATOI

U URBANISTICI MAXIMI/UTR

Zone funcționale

Subzona

UTR

Suprafața

POT%

C.U.T.

Procent zona verde

Regim maxim de înălțime

H max

Vis, Zonă de instituții și servicii*1// Grădiniță-Școală

IS

1

24592

25%

1.4

30% min

S4-P+1E

10 m

2. l1M4rZonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță I ocal ă*’// Activități economice-Birouri

M4

2

4160

19,55%

0,6

30% min

S+P+1E

10 m

3. "Lip,Zonă de locuințe cu negim redus de înălțime dispuse pe un parcei ar de tip periferic'V/Locuine individuală

UP

3

1089

2Q1S%

0,6

25% min

S4-R+1E

10 m


Limită protecție LEA 110 kVSubzona -Ve1:200


6,00 15,00PROFIL PTT 3 PROPUS scara 1:200 ocd .92 o

CU (D


că .92

> o CU CD


specificație:

nume:

semnătură:

sef proiect:

arh. Rudolf Graf

proiectant de urbanism:

arh. urb. Bloju Cosmin Sandu

data:

scara:

1:1000


12.2019


beneficiar:

Potra-Mureșan Cristina-Adriana


amplasament:

Str. Păstorilor, nr.20 (provizoriu), Timișoara, jud. Timiș


titlu proiect:

Elaborare PUZ - Dezvoltare zona de instituții de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere


titlu planșa:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE


nr. proiect: 124/2017


faza:

PUZ


nr.plansa:

031. "Is, Zonă de i Grădiniță-Școal S+P, S+P+1E POT=20%

nstitutii si servicii"//

----------------JJ------------------------

ă

Legenda:CVex


Nr. top 17775


5,00


co


65,50


2. M4, Zona mixta cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală"// Activități economice - Birouri S+P+1E POT =5%


sttJc/iu


ocuințe cu regim


redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic" //Locuire individuală S+P+1E


NOTA:

Aceasta planșa se va consulta impreuna cu celelalte planșe din aceasta documentație

VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. CRUZEIROS S.R.L.

Calea Sagului, Nr.136, Timișoara, Tel: 0256-456802, E-mail: cruzeirostm@gmail.com

DENUMIRE PROIECT: Dezvoltare zona instituții de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere

AMPLASAMENT: Timișoara, Str. Pastorilor, Nr.20 (provizoriu), CF408105, Nr.Top.: 17763, 17764, Jud. Timiș

Nr.proiect: 280/09.2018

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara: 1:500

OBIECT: INSTALAȚII EDILITARE

BENEFICIAR: Potra-Muresan Cristina-Adriana

Faza:

P.U.Z.

SEF PROIECT:

ing. GHILEZAN F.

PROIECTAT:

ing. GHILEZAN F.

DATA: 12.2019

PLANȘA: REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA

Nr.plansa:

4

DESENAT:

ing. GHILEZAN F.Nr. cad.444681


Nr.cad.435838


Nr. top 17775


Beneficiar:Potra-Mureșan Cristina AdrianaLEGENDĂ
Zonă de studiu


HCn 1020


Nr.cad.412546


Nr.cad.426095


•^1 I '                                             1       •• *

S.C. VITAMIN Arhitects S.R.L.

300660 TIMIȘOARA | STR AMFOREI NR.4 PUNCT TERMIC

TEL. 037 1 332202 | office@vitamina.ro | www.vitamina.ro

beneficiar:

Potra-Mureșan Cristina-Adriana

amplasament:

Str. Păstorilor, nr.20 (provizoriu), Timișoara, jud. Timiș

nr. proiect: 124/2017

specificație: nume:

semnătură:

scara:

1:1000

titlu proiect:

Elaborare PUZ - Zona de instituții de învățământ, servicii, locuire și zonă de recreere.

faza:

PUZ

sef proiect: arh. RudolfGrăf

proiectant

de urbanism: arh- urb- BloJu Cosmin Sandu

data:

12.2019

titlu planșa:

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ CIRCULAȚIA TERENURILOR

nr.plansa:

05

desenat:      arh. stagiar Olimpia Onci

I

AINDICATORI URBANISTICI MAXIMI/UTR

Zone funcționale

Subzona

UTR

Suprafața

POT%

C.U.T.

Procent zona verde

Regim maxim de înălțime

H max

l."ls, Zonă de instituții și servicii"// Grădiniță-Școală

IS

1

24592

25%

1,4

30% min

S+P+1E

10 m

2. "M4, Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală"// Activități economice - Birouri

M4

2

4160

19,55%

0,6

30% min

S+P+1E

10 m

3. "Lip, Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic"//Locuire individuală

LIP

3

1089

20,16%

0,6

25% min

S+P+1E

10 m

BILANȚ TERITORIAL UTR 1 - 24592 mp

Zone funcționale

prafata S existe^

ent din S exist

Suprafața propusa (S)

Procent din (S)

1."ls, Zonă de instituții și servicii"// Grădiniță-Școală

137,00

0,55%

4918,40

20,00%

2. Zona de comunicație rutiera

0,00

0,00

2729,71

11,10%

3. Spatii verzi

0,00

0,00

13525,60

55,00%

4. Zona platforme/accesuri/parcări

0,00

0,00

3418,29

13,90%

Teren UTR 1

24592,00

0,00

24592,00

100,00%

BILANȚ TERITORIAL UTR 2 - 4160 mp

Zone funcționale

prafata S existe;

ent din S exist

Suprafața propusa (S)

Procent din (S)

1. "M4, Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală"// Activități economice - Birouri

0,00

0,00

208,00

5,00%

2. Zona de comunicație rutiera

0,00

0,00

195,00

4,69%

3. Spatii verzi

0,00

0,00

3283,00

78,92%

4. Zona platforme/accesuri/parcări

0,00

0,00

474,00

11,39%

Teren UTR 1

4160,00

0,00

4160,00

100,00%

BILANȚ TERITORIAL UTR 3 - 1089 mp

Zone funcționale

prafata S existe;

ent din S exist

Suprafața propusa (S)

Procent din (S)

1. "Lip, Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic'7/Locuire individuală

0,00

0,00

119,80

11,00%

2. Zona de comunicație rutiera

0,00

0,00

45,74

4,20%

3. Spatii verzi

0,00

0,00

538,95

49,49%

4. Zona platforme/accesuri/parcări

0,00

0,00

384,52

35,31%

Teren UTR 1

1089,00

0,00

1089,00

100,00%

BILANȚ TERITORIAL TOTAL - PARCELA 29841

Zone funcționale

Suprafețe

POT

UTR 1 ."Is, Zonă de instituții și servicii"// Grădiniță-Școală

4918,40

16,48%

UTR 2. "M4, Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală"// Activități economice - Birouri

208,00

0,70%

UTR 3. "Lip, Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic'7/Locuire individuală

119,80

0,40%

2, Zona de comunicație rutieră

2970,45

9,95%

3, Zona platforme/accesuri/parcări

4276,81

14,33%

4. Spatii verzi

17347,55

58,13%

TOTAL

29841,00

100,00%


specificație:

nume:

semnătură:

sef proiect:

arh. Rudolf Graf

proiectant de urbanism:

arh. urb. Bloju Cosmin Sandu

desenat:

arh. stagiar Olimpia Onci

scara:

1:1000^3

i’AY.'A'y

r.'ii.Vtv

KJ.1t.

■ȚVtVȘ

p.’.-'v.-:

kXs’E:

?<£»•$

1


Verificator / expert

Nume

Semnatura

Cerinta

Referat / Expertiza Nr. / Data

r% r-\ z"X“T“^^ K. I                        Str. Sorin Titel,nr.1, ap.5

D l< 1 1 1 7 X l\                        Cam. 2, Timișoara

1 1X O 1 f 11 N        _ ___ Tel / Fax: 0356 465159

W'W MCI II T     Reg.Com.35/3979/2005

| X| j(J L 1          C.U.I.18220270

E-mail: office@protonconsult.ro

Beneficiar: POTRA-MURESAN CRISTINA-ADRIANA

Adresa: mun. Timișoara, str. Păstorilor, nr.20, jud. Timiș.

C.F. nr. 408105, nr. cad. 408105;

Proiect nr.:

64.PC/2018

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara:

1:100

1:500

Titlu proiect: DEZVOLTARE ZONA INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE

Faza:

P.U.Z.

Sef proiect

ing. F. Cosoveanu

Proiectat

ing. F. Cosoveanu

Data:

SEPT. 2019

Titlu plansa:

PLAN DE SITUATIE LUCRARI RUTIERE

Plansa nr:

1

Desenat

ing. R. Bene


DENUMIRE PROIECT:


DEZVOLTARE ZONA DE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SERVICII, LOCUIRE Șl ZONA DE RECREERE


punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct termic)

timișoara, tm 300660 românia

T+4(0)371.332.202

F+4(0)256 433.550

E office(5)vitamina.ro

W www.vitamina.ro


RO 18414633

J35/576/23.02.2006
Pagina: 1/28

întocmit:Olimpia Onci

Nume fișier: 2019 12 11PUZ Potra Memoriu

FOAIE DE CAPĂT


DENUMIRE PROIECT:

DEZVOLTARE ZONA DE INSTITUȚII DE INVĂȚĂMÂNT, SERVICII, LOCUIRE ȘI ZONA DE RECREERE

AMPLASAMENT:

STRADA PĂSTORILOR, NR. 20, TIMIȘOARA,

SUPRAFAȚĂ:

29.841 MP

BENEFICIAR:

POTRA MUREȘAN CRISTINA-ADRIANA

PROIECTANT ARHITECTURĂ:

S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.

PROIECT NR.:

124/2017

FAZA:

PUZs.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timișoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

DEZVOLTARE ZONA DE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SERVICII, LOCUIRE ȘI ZONA DE RECREERE

PROIECTANT

Proiectant general

S.C. Vitamin Arhitects s.r.l.

Strada Amforei, NR.4, Timișoara Tel.

Fax. 0256 433550

Șef proiect

Arh. Rudolf Graf,

Tel. 0723627584

Proiectant arhitectură


Proiectant de urbanism:


Arh. Rudolf Graf

Arh. Stag. Olimpia Onci

Tel. 0754555048

Arh. Urb. Bloju Cosmin Sandu


punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timișoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006CUPRINSUL MEMORIULUI:


CUPRINSUL MEMORIULUI:..................................................................................4


1. Introducere

 • 1.1.   DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

 • 1.2.   OBIECTUL PUZ

 • 1.3.   SURSE DOCUMENTARE


2. Stadiul actual al dezvoltării.........................................................................


 • 2.1.   EVOLUȚIA ZONEI

 • 2.2.   POTENȚIAL DE DEZVOLTARE

 • 2.3.   INCADRAREA IN LOCALITATE

 • 2.4.   ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 • 2.5.   CIRCULAȚIA

 • 2.6.   OCUPAREA TERENURILOR

 • 2.7.   ECHIPARE EDILITARĂ

 • 2.8.   PROBLEME DE MEDIU

 • 2.9.   OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI


Propuneri de dezvoltare urbanistică

.1.   CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

.2.    PREVEDERI ALE P.U.G. în vigoare și PUG în avizare

.3.   VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

.4.   MODERNIZAREA CIRCULATIEI

.5.   DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

.6.    ETAPIZARE INVESTIȚIE

.7.   PROTECTIA MEDIULUI


4. Concluzii ....................................................................................................28T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006 • 1. Introducere

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării: DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SERVICII,

LOCUIRE ȘI ZONĂ DE RECREERE

Beneficiar: POTRA-MUREȘAN CRISTINA-ADRIANA

Proiectant de arhitectură: S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L.

Proiectant specialitate edilitare: S.C. CRUZEIROS S.R.L .

Proiectant specialitate drumuri: S.C. COSOCONS S.R.L.

Număr de proiect: 124/2017

Faza de proiectare: Plan urbanistic zonal (PUZ)

 • 1.2. OBIECTUL PUZ

Solicitări ale temei-program

Beneficiarul POTRA-MUREȘAN CRISTINA-ADRIANA are in proprietate un teren in intravilanul municipiului Timișoara, identificat prin CF 408105, pe care dorește realizarea următoarei investiții : Dezvoltare zonă instituții de învățământ , servicii, locuire și zonă de recreere.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității, pentru zona studiată

Amplasamentul investiției se află în partea vestică a municipiului Timișoara, la periferia orașului, în cartierul Ronaț, la vest de calea ferată.

Destinația conform PUG este de: Zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare, parțial propusă pentru spații verzi amenjate și plantații de protecție. Zona are o structură rurală cu locuințe individuale cu regim redus de înălțime ( P, P+1 ).

Terenul are o suprafață de 29.841 mp având în situația actuală amplasată pe el o construcție de tip locuință individuală cu o suprafață de 137 mp pe o zonă delimitată de 661 mp în jurul ei.

Terenul este delimitat astfel:

La Sud :parcelele cu Nr. Cad. 419203, 412546, 426095;

La Vest: parcela cu Nr. Cad. 435838;

La Nord: parcelele cu Nr. Cad. 444681 și Nr. Cad. 17775.

La Est: Parcela cu Nr. Cad. 17762/1.


 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

Pentru prezenta documentație au fost studiate atât planurile urbanistice aprobate din vecinătatea terenului studiat cât și planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc direcția de dezvoltare a zonei, după cum urmează:

— Studiu topometric întocmit de ing. Rus Teofil Vasile.

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


— Studiul geotehnic întocmit la comanda beneficiarului, realizat de S.C.

CENCONSTRUCT S.R.L


Pagina: 5/28

Întocmit:Olimpia Onci


Nume fișier: 2019 12 11_PUZ Potra_Memoriu — Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al PUZ -indicativ GM - 010 - 2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/ N 16.08.2000;

— Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

— Legea 50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor cu modificările si completările ulterioare;

— Ordinul MLPAT nr. 1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, cu modificările si completările ulterioare;

— Ordinul Ministerului Sănătății nr. 536/1997 privind normele de igienă.

— Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara (1998), terenul de fată este situat în intravilan.

Conform Planului Urbanistic General in avizare (2012), terenul de față este situat în intravilan, zona „Gospodărire comunală -zonă de agrement cu grădini destinate agriculturii urbane"

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ:

Certificatul de Urbanism nr. 5428 din 18.12.2017 a fost obținut și prelungit în baza H.C.L. nr. 131/2017, în baza PUG în vigoare, prin care se specifică destinația actuală de zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare, parțial zonă pentru spații verzi amenajate și plantații de protecție.

S-a obținut Avizul de oportunitate Nr. 71 din 10.12.2018;

Paralel cu întocmirea acestei documentații s-au obținut următoarele avize pe baza Certificatului de Urbanism Nr 5428 din 18.12.2017

 • -   Aviz Tehnic privind asigurarea furnizării utilităților de apă și canal, Nr. 69587/DT-ST/08.04.2019;

 • -   Avizul Direcției de Sănătate Publică, (Nr. 5893/156/S/02.04.2019)

 • -   Adeverința inexistență litigii a Biroului Evidența Patrimoniului,

 • -   Adeverința inexistență litigii a Serviciului Juridic,

 • -   Adeverința inexistență litigii a Serviciului Administrare Fond Funciar;

 • -   Avizul de la Inspectoratul pentru situații de urgență "Banat" al Județului Timiș, Nr. 302/18/U-TM din 26.09.2018;

 • -   Avizul de Protecție Civilă;

 • -   Aviz Agenția Națională de îmbunătățiri funciare, Nr. 552/17.12.2018;

 • -   Aviz de gospodărire al Apelor, Nr. ABAB -175 DIN 03.06.2019

 • -   Aviz de amplasament, E-distribuție Banat, Nr. 253246497/09.01.2019

 • -   Aviz Comisia de Circulație

 • -   Aviz Ministerul Transporturilor, Compania de căi ferate "CFR"-S.A. Nr. 3/6/1/1/855/14.05.2019)

 • -   Acord Transelectrica, Nr. 4834/24.05.2019

 • -   Aviz de oportunitate, Nr.71 din 10.12.2018


Date statistice

Nu au fost utilizate date statistice.

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro


RO 18414633

J35/576/23.02.2006 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

Conform regimului juridic din Certificatul de urbanism, terenul este situat in intravilan.

Folosința actuală a terenului este de curți-construcții, arabil.

Destinația conform PUG: zona de locuințe pentru maxim două familii si funcțiuni complementare, parțial zonă propusă pentru spații verzi amenajate si plantații de protecție si servitute a culoarelor de utilități generatoare de riscuri tehnologice, zona de protecție a liniilor aeriene, de canal si de zona de protective a terenurilor cu destinație specială; teren posibil afectat de sistematizarea zonei si de zona de protecție a liniilor de cale ferată.

 • 2.1.     EVOLUȚIA ZONEI

Date privind evoluția zonei

Zona este in intravilanul municipiului Timișoara, într-o zonă nedezvoltată urbanistic. Terenul studiat este deservit de locuitorii zonei pentru acțiuni sezoniere de grădinărit.

 • 2.2.   POTENȚIAL DE DEZVOLTARE

Zona studiată are un potențial de dezvoltare ridicat datorită proximității canalului Beba Veche HCN 1020 și a funcțiunii propuse. • 2.3. ÎNCADRAREA IN LOCALITATE

Terenul se află în partea vestică a municipiului Timișoara, la periferia orașului, în cartierul Ronaț, la vest de calea ferată., la 124 m distanță.


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


Vecinătăți:

Pe latura estică si cea vestică parcela se învecinează cu proprietăți cu un caracter nereglementat, figurat în PUG în avizare ca „Gospodărire comunală -zonă de agrement cu grădini destinate agriculturii urbane". în partea nordică terenul se învecinează cu un drum de acces, drum cu asfalt parțial de pământ.

Pe latura sudică, limita de proprietate se învecinează canalului HCN 1020 ,cunoscut popular ca „Bega Veche". La o distanță de aproximativ 10 metri de latura sudică a parcelei, peste canalul "Bega Veche", se află o proprietate cu funcțiune specială ( unitate militară ).

La o distanță de aproximativ 124 de metri de latura estică a parcelei se află poziționate linii de cale ferată aflate în proprietatea CFR.

 • 2.4. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: relieful, rețeaua hidrografica, clima, condiții geotehnice, riscuri naturale.

Relieful:

Municipiul Timișoara este așezat la intersecția paralelei de 45° 47' latitudine nordică cu meridianul de 21° 17' longitudine estică, aflându-se, ca poziție matematică, în emisfera nordică, la distanțe aproape egale de polul nord și de ecuator și în emisfera estică, în fusul orar al Europei Centrale. Ora locală a orașului (considerată după meridian) este în avans cu 1 h 25' 8" față de ora meridianului 0, Greenwich, dar se află în întârziere cu 34' 52" față de ora oficială a României (ora Europei de Est). Timișoara este așezată în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega. Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). în detaliu, însă, relieful orașului și al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuși modeste, care nu depășesc nicăieri 2-3 m. în vatra orașului Timișoara cea mai înaltă cotă se află în partea de nord-est, în cartierul între Vii, la 95 m, iar punctul cel mai coborât la 84 m, în vestul cartierului Mehala.

Sursa: Wikipedia (https://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara).

Rețeaua hidrografică:

Teritoriul zonei Timișoara dispune de o bogată rețea hidrografică, formată din râuri, lacuri și mlaștini. Cu excepția râurilor Bega și Timiș, celălalte râuri seacă adesea in cursul verii. Principalul curs de apă este cel mai sudic afluent al Tisei. Izvorând din Munții Poiana Ruscă, Bega este canalizată, iar la Timișoara până la vărsare a fost amenajată pentru navigație (115 km). Din mulțimea de brațe care existau dinainte a canalizării Begăi, in interiorul orașului se mai păstrează doar Bega Moartă (in cartierul Fabric) și Bega Veche (spre veste, curgând spre Săcălaz). Pe teritoriul orașului se mai găsesc și numeroase lacuri, fie naturale, formate în locul vechilor meandre sau in arealele detașate (cum sunt cele de lângă colonia Kuncz, de lângă Giroc, Lacul șerpilor din Pădurea Verde, etc.), fie de origine antropică (spre Fratelia, Freidorf, Moșnița, Mehala, Ștrandul Tineretului, etc.) notabile prin situarea lor pe linia de contact cu localitățile periurbane. Din punct de vedere al apelor subterane, se poate constata că pânza de apă freatică a Timișoarei se găsește la o adâncime de variază între 0,5 m- 4,00 m. Pânzele de adâncime cresc numeric de la nord la sud, de la 4 la 9m. și conțin doar apă potabilă, asigurând o parte din cerințele necesare consumului urban. Apar, de asemenea ape de mare adâncime, captate in Piața Unirii (hipotermale), apoi la sud de cetate și in cartierul Fabric.


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006Clima:

Timișoara se incadrează in climatul temperat continental moderat, caracteristic părții de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influențe submediteranene si oceanice.

Condițiile climatice din Timișoara se caracterizează prin următorii parametri: Media lunară minimă:

Media lunară maximă:

Temperatură minimă absolută:

Temperatură maximă absolută:

Temperatură medie anuală:

-1° C Ianuarie;

+21° C lulie-August;

-35,3° C la data de 24.01.1963;

+40,0° C la data 18.08.1952;

+10,6 °C


Media anuală a precipitaților, de 592 mm, apropiată de media tării, este realizată îndeosebi ca urmare a precipitaților bogate din lunile mai, iunie, iulie (34,4 % din totalul anual) și a celor din lunile noiembrie si decembrie, când se înregistrează un maxim secundar, reflex al influențelor climatice submediteraneene. Regimul precipitațiilor are un caracter neregulat, cu ani mai umezi decât media și ani cu precipitații foarte puține.

Din punct de vedere al căilor de comunicație din zonă situează amplasamentul in zona de tip climateric I, cu valoarea indicelui de umiditate lm= -20...0.

Masele de aer dominante, in timpul primăverii și verii, sunt cele temperate, de proveniență oceanică, care aduc precipitații semnificative. în mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed ce aduc ploi și zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig.

Din septembrie până in februarie, pătrund mase de aer polar dinspre est.

In Banat se resimt puternic și influența ciclonilor și maselor de aer cald dinspre Marea Mediterană și Marea Adriatică, care iarna generează dezgheț complet, iar vara impun temperaturi foarte mari.

Ca urmare a poziției sale la șes, în câmp deschis și la o distanță nu prea mare de masivele muntoase, Timișoara suportă din direcția nord-vest, o mișcare a maselor de aer puțin diferită de circulația maselor de aer din restul țării.

Cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) și cele de vest (9,8%), reflex al activității anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă in lunile de vară, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3,,4m/s. în aprilie-mai, o frecvență mai mare o au si vânturile din sud (8,4% din total).

Vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter ciclonial venind întotdeauna dinspre vest, sud-vest.

Distribuția vânturilor afectează in mare parte orașul deoarece antrenează factorii poluanți emanați de unitățile industriale de pe platformele din vestul si sudul localității, stagnarea acestora deasupra fiind facilitată de aspectul de cuvetă a vetrei cât și de ponderea mare a calmului atmosferic.


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006Morfologic

Din punct de vedere geo-morfologic, Timișoara este așezată in Câmpia Timișului, in zona de divagare a râurilor Timiș și Bega, într-unul din puținele locuri pe unde se puteau traversa întinsele mlaștini formate de apele celor două râuri, care până acum două secole și jumătate acopereau în fiecare primăvara suprafața câmpiei subsidențe dintre Câmpia Buziașului și Câmpia Vingăi. Privit in ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia râului Bega, realizata artificial.

Geologic

Din punct de vedere geologic, se găsesc depozitele cuaternare (depozite fluvio-lacustre argile, nisipuri, pietrișuri) cu grosimi de cca. 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la 600 m, și cele daciene care au favorizat formarea straturilor de lignit. Urmează formațiunile ponțianului și sarmațianului pentru ca de la 1740 m in jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin. Drept consecință a alcătuirii petrografice a formațiunilor de suprafața, pe teritoriul Timișoarei se produc si fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos. Fenomenul se evidențiază și in cartierul Ronaț unde s-au format crovuri.

Seismic

Conform Codului de proiectare seismică, accelerația ternului pentru proiectare la cutremurele de pământ cu un interval minim de recurență IMR=100 ani este ag=0,20 g, iar perioada de colț TC=0,7 sec.

Din punct de vedere tectonic, orașul Timișoara este așezat într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată de existența vulcanului stins de la Șanovița, precum și de apele mineralizate din subsolul Timișoarei, cele de Calacea spre nord și Buziaș-Ivanda, in sud.

In zona Banatului rezultă o zonă cu numeroase focare seismice, care se grupează in două areale: unul în partea de sud-est a regiunii, al doilea în imediata apropiere a orașului Timișoara. în apropiere de Timișoara se intersectează liniile seismice Periam-Variaș-Vinga în nord-vest și Radna-Parța-Șag in sud-est. Un focar secundar se află chiar in vatra orașului Timișoara. Cutremurele din Banat se caracterizează prin adâncimea mică a focarului (5-15 km), zonă de influență redusă in jurul epicentrului, mișcării orizontale și verticale de tip impuls cu durată scurtă, perioade lungi de revenire in aceeași zonă. La acest tip de seism sunt afectate in deosebi structurile rigide (zidărie, diafragme, panouri mari) și mai puțin deformabile (cadre din beton armat sau metalice).


Adâncimea maximă de îngheț

Adâncimea de îngheț in zona cercetată este de 60-70 cm cf. STAS 6054 - 77.

Valoarea maximă a indicelui de îngheț este I 30 max=478, valoarea medie pentru cele mai aspre ierni este I 3/30=429, iar pentru cele mai aspre ierni este I 5/30=319.

Adâncimea de îngheț în pământul de fundație pentru drumuri de acces și platforme Z, se stabilește în funcție de tipul climatic zonal.

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro


RO 18414633

J35/576/23.02.2006
Pagina: 10/28

întocmit:Olimpia Onci

Nume fișier: 2019 12 11_PUZ Potra_Memoriu

Stratificația

Din analiza stratificației prezentate anterior se constată, că terenul de fundare se încadrează in terenuri medii, conform Normativului NP 074/2007 (tabelul A21 condiții de teren); cu un total de 13 puncte, deci un risc geotehnic de tip « MODERAT », iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate rămâne in « CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2 »».

Terenul de fundare este alcătuit dintr-un pachet de pământuri coezive ( argile prăfoase, nisipuri) până la adâncimea de -7,00 m.

Apa subterană.

Se apreciază un nivel maxim absolut al apelor subterane NH max=-1,50 m. Chimismul apei subterane și/sau al solului: Solul nu prezintă agresivitate chimică asupra betoanelor.

 • 2.5. CIRCULAȚIA

Aspecte critice privind desfășurarea, in cadrul zonei, a circulației rutiere, feroviare, navale, aeriene - după caz.

La momentul actual terenul se accesează de pe latura nordică pe traseul str. C.A. Rosetti - str. Sacului - str. Mărginenilor - str. Păstorilor. Există și o serie de alei neamenajate ce leagă terenul de stațiile de transport în comun din apropiere; stația de capăt Ronaț al tramvaiului nr. 5 respectiv stația CP Solventul al troleibuzului 18.

Capacități de transport, greutăți in fluența circulației, incomodări între tipurile de circulație, precum și dintre acestea și alte funcțiuni ale zonei, necesități de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacități si trasee ale transportului in comun, intersecții cu probleme, priorități.

Strategia de dezvoltare a orașului, conform PUG în avizare, propune două servituți principale pentru continuarea Căii Bogdăneștilor până la sud de Bega și prelungirea străzii Gării spre viitoarea centură de sud a orașului. Acest scenariu înseamnă o urbanizare și o nouă rețea de străzi a zonei într-un viitor apropiat. Astfel pot apărea noi accese din sudul terenului. în acest sens se identifică trei puncte de acces pe teren. In scopul realizării tramei stradale necesară viitoarei dezvoltări urbanistice a zonei, beneficiarul va ceda domeniului public suprafața necesară, aproximativ 9 metri pe laturile nord si est, respectiv 7,5 metri pe latura sudică. Astfel va fi posibilă realizarea unui drum public cu două sensuri de circulație, cu o bandă pe sens, în continuarea străzii Păstorilor, inclusiv lărgirea ei, coborând pe latura estică a parcelei, cu o tramă stradală de min. 18 metri. Totodată va fi posibilă realizarea unui traseu public de promenadă pe latura sudică ce se va dezvolta în paralel cu traseul canalului Hcn 1020, canalul „Bega Veche".


Disfuncționalități


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006Accesul în zonă se realizează pe str. C.A. Rosetti peste căile ferate cu o trecere la nivel. Accesul pe parcelă se realizează pe strada str. Păstorilor, strada parțial asfaltată, parțial de pământ.

 • 2.6. OCUPAREA TERENURILOR

Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată:

în proximitatea celor trei accese, pe teren se propun dezvoltarea celor trei funcțiuni dorite de beneficiar : Instituții de învățământ si servicii (complex educațional < grădinița si scoală>), Economic (co-working, birouri), respectiv Locuire (casa unifamilială). în acest sens se propune împărțirea parcelei în două zone funcționale distincte : zona cu funcțiunea de locuire și zona instituții si servicii care la rândul ei prezintă o subzonă - zona economic terțiar.

Relaționări intre funcțiuni

După cedarea suprafețelor necesare către domeniul public, în vederea realizării investiției dorite de beneficiar, se propune segmentarea terenului în trei zone funcționale și două subzone:

— Is_A // Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri independente

— M4 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală

— Lip //Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic

— Subzona Vpr // Zonă verde - cu rol de protecție față de infrastructura majoră, plantații cu rol de protecție sanitară și de reconstrucție ecologică

— Subzona Ve // Zonă verde - de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

în perimetrul spațiului verde amenajat se va amplasa un spațiu de joacă pentru copii, amenajat și echipat cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor, conform cu art. 4 din OMS 119/2014, de 994/2018.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:


în prezent terenul studiat este parțial ocupat de construcții.

Acestea se află pe: CF nr. 408105, Nr. Cad. 17763, 17764, Timișoara, Str. Păstorilor, Nr. 20.

Regimul juridic

Teren

Nrcf408105, Nrtopo 17763, 17764

Amplasare

Teren intravilan în loc. Timișoara

Proprietate

Potra-Mureșan Cristina-Adriana

Regimul tehnic

Funcțiuni din CF

Curți, construcții - 661 mp, Arabil - 29 180 mp

Regim de înălțime

P

Suprafața teren

29 841 mp

Suprafața construită

137 mp

POT existent

0,46 %

CUT existent

0,004T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


Aspecte calitative ale fondului construit

Pe latura estică si cea vestică parcela se învecinează cu proprietăți cu un caracter nereglementat, figurat n PUG în avizare ca „Gospodărire comunală -zonă de agrement cu grădini destinate agriculturii urbane". în partea nordică terenul se învecinează cu un drum de acces, drum cu asfalt parțial de pământ. Pe latura sudică, limita de proprietate se învecinează canalului Hcn 1020, cunoscut popular ca „Bega Veche".

La o distanță de aproximativ 10 metri de latura sudică a parcelei, peste canalul "Bega Veche", se află o proprietate cu funcțiune speciala (unitate militară). La o distanță de aproximativ 124 de metri de latura estică a parcelei se află poziționate linii de cale ferată aflate în proprietatea CFR.

Distanțe față de limitele terenului a vecinătăților:

V- 55 m, respectiv 63.50 m, Funcțiunea de locuire individuală, Regim: P.

N, 61 m, Funcțiunea de locuire individuală, Regim: P.

S, 31.50 m, Funcțiunea de bază militară

E, 134 m, Calea ferată CFR

Prin avizul de oportunitate se cere să se respecte o distanță de min. 15 m față de Canalul Hcn 1020- Bega Veche.

 • •  Asigurarea cu spatii verzi:

Zona instituții și servicii: min 30% spații verzi;

Zona de activități economice: min. 30 % spații verzi;

Zona de locuire: min. 25 % spații verzi;

 • •  Existența unor riscuri naturale in zona studiată sau în zonele vecine:

Datorită morfometriei locale, marea majoritate a amplasamentului, fără energie de relief, se poate estima riscul acumulării superficiale a apei din precipitații.

Disfuncționalități:

Analiza situației existente a relevat disfuncționalități de tipul:

 • - lipsa parțială a utilităților în zonă;

 • - proximitatea căii ferate (124 m);

 • - nu există dotări în imediata vecinătate;

 • - drumul de acces (Strada Păstorilor) nu îndeplinește lățimea adecvată noii funcționalități;

 • 2.7. ECHIPARE EDILITARĂ

Stadiul echipării edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localității (debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie electrică, rețele de telecomunicație, surse și rețele de alimentare cu căldură, posibilități de alimentare cu gaze naturale - după caz)


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro


RO 18414633

J35/576/23.02.2006Lucrări de apă - canal (cf. Aviz tehnic de amplasament AQUATIM NR. 23059/31.10.2018), exista rețele exterioare de apă-canal pe strada Păstorilor.

Rețele de energie electrică - ( cf. Avizului de amplasament favorabil Nr. 253246497/25.01.2019), in zona studiată a noului obiectiv există rețea electrica de distribuție, iar noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua electrica.

Telecomunicații (cf. Avizului favorabil Telekom 017796/21.10.2018), nu exista rețele sau echipamente de comunicații sau rețele care sa fie afectate de proiect.

Pentru racordul la aceste rețele, se va obține avizul Telekom Romania Communications, in baza unei documentații tehnice de specialitate.

Rețele de gaze naturale (cf. Avizului de principiu Nr. 4508 / 11.12.2018), in zona supusa studiului nu exista obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale.

Ventilare mecanică și artificială, nu există. Se va propune prin proiect.

Transport in comun (cf. Avizului favorabil Nr. UR2018-01-7796 din 26.10.2018), in zona studiata STPT nu deține gospodărie subterana de cabluri electrice sau infrastructura/suprastructura de transport public.

Principalele disfuncționalități:

Lipsa parțială a rețelelor edilitare.

 • 2.8. PROBLEME DE MEDIU

 • •   relația cadru natural - cadru construit

Din analiza situației existente se constată că sunt respectate normele de protecție a mediului in conformitate cu legea protecției mediului nr. 137/95, republicată, cu completările aferente.

Funcțiunile propuse sunt compatibile între ele și nu creează servituți limitrofe.

Funcțiunile propuse se încadrează integral in caracteristicile funcționale ale zonei, obiectivele nou propuse ne ridicând probleme de mediu.

 • •  evidențierea riscurilor naturale si antropice

Nu este cazul.

 • •   marcarea punctelor si traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare ce prezintă riscuri pentru zonă.

Linia de cale ferată se află la o distanță de aproximativ 130 m față de limita de proprietate a terenului studiat.

 • •  evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesita protecție:

Nu este cazul.

 • •   evidențierea potențialului balnear si turistic

Nu este cazul.

 • 2.9. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI


  T +4(0)371.332.202

  F +4(0)256 433.550

  E office3vitamina.ro

  W www.vitamina.ro

  RO 18414633

  J35/576/23.02.2006Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza sunt de servicii, instituții, activități economice - birouri și locuire. Funcțiunile și activitățile din zonă vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusă consultării populației în cadrul procedurilor de informare a populației ce vor fi organizate de Municipiul Timișoara, Direcția Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

Disfuncționalități:

 • - lipsa unei dotări corespunzătoare cu servicii a zonei;

 • - lipsa unor planuri corelate de dezvoltare urbană, care a generat un țesut urban pe alocuri neomogen;

 • - terenul este astfel configurat încât necesită dezvoltarea si modernizarea drumului de acces , momentan fiind doar un drum parțial asfaltat, parțial de pământ;

. Propuneri de dezvoltare urbanistică

.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea și actualizarea datelor din ultimii ani in zona studiată. Concluzionând, zona studiată este in marea majoritate reglementată din punct de vedere urbanistic.

Certificatul de Urbanism nr. 5428/18.12.2017 a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 131/2017 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General prin care se specifică Categoria funcțională: teren situat in intravilan - categoria de folosință curți-construcții și arabil.

Destinația conform PUG în vigoare - zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare, parțial zonă propusă pentru spații verzi amenajate și plantații de protecție teren afectat de zona de protecție și servitute a culoarelor de utilități generatoare de riscuri tehnologice, de zona de protecție a terenurilor cu destinație specială, teren posibil afectat de sistematizarea zonei și de zona de protecție a liniilor de cale ferată.

S-a obținut Aviz de oportunitate Nr. 71 din 10.12.2018;

 • 3.2.   PREVEDERI ALE P.U.G. în vigoare și PUG în avizare

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara (1998), terenul de fată este situat în intravilan, zonă nereglementată.

Conform Planului Urbanistic General in avizare (2012), terenul de față este situat în intravilan, zona „Gospodărire comunală -zonă de agrement cu grădini destinate agriculturii urbane"

 • 3.3.  VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. în concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spatii verzi amenajate.


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui minim de 30% spatii verzi din totalul suprafeței pentru zonele de instituții si servicii, respectiv de activități economice si 25 % pentru funcțiunea de locuire. (cf. Aviz oportunitate)

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

La momentul actual terenul se accesează de pe latura nordică pe traseul str. C.A. Rosetti - str. Sacului - str. Mărginenilor - str. Păstorilor. Există și o serie de alei neamenajate ce leagă terenul de stațiile de transport în comun din apropiere; stația de capăt Ronaț al tramvaiului nr. 5 respectiv stația CP Solventul al troleibuzului 18. Strategia de dezvoltare a orașului, conform PUG în avizare, propune două servituți principale pentru continuarea Căii Bogdăneștilor până la sud de Bega și prelungirea străzii Gării spre viitoarea centură de sud a orașului.

Acest scenariu înseamnă o urbanizare și o nouă rețea de străzi a zonei într-un viitor apropiat. Astfel pot apărea noi accesuri din sudul terenului. în acest sens se identifică trei puncte de acces pe teren.

Beneficiarul solicită întocmirea documentației de urbanism necesare în vederea parcelării terenului. Potrivit studiilor efectuate a rezultat că propunerea circulațiilor din zonă, atât cele carosabile, cât și cele pietonale, constituie un factor important în alegerea soluțiilor optime pentru o ambianța urbană corespunzătoare zonei.

Au fost prevăzute, de asemenea, zone speciale pentru spații verzi, rigole pentru scurgerea apelor pluviale, dotări tehnico-edilitare și spații de parcare.

Lucrările rutiere proiectate urmează a se realiza dintr-o îmbrăcăminte din beton asfaltic pe o fundație din balast și balast stabilizat cu ciment. Pentru aleile pietonale și locurile de parcare încastrate în zona verde situată de-a lungul străzii se propun dale ornamentale din beton.

Prin PUZ de față se propune asigurarea prospectelor transversale ale acestor drumuri conform planșei de „Reglementări urbanistice". PTT1 (15,00 m lățime) format din carosabil de 2x 3,00 m cu circulație în ambele sensuri;

 • -   pistă de biciclete pe ambele sensuri (2,50 m)

 • -   locuri de parcare alternate cu spatii verzi de aliniament (2,50 m)

 • -   trotuare de cu pantă de 1,5% spre rigolă (2x1.50 m)

PTT2 (21 m lățime) - se vor ceda 10,00 mp

 • -   format din carosabil de 2x3,50 m cu circulație în ambele sensuri;


 • -   spațiu verde de protecție de 1,00 m;

 • -   pistă de biciclete dublu sens (2,50 m)

 • -   locuri de parcare și spații verzi de aliniament (2,50 m);

 • -   trotuar si spații de aliniament cu pantă de 1,5% spre rigolă; (1x1.50 m, respectiv 1x4,00 m)

PTT3 (4.50 m lățime) lângă zona verde de protecție la canalul HCn 1020;

 • -   Pistă velo dublu sens de 2,50 m;

 • -   Trotuar de 2,00 m;

  T +4(0)371.332.202

  F +4(0)256 433.550

  E office3vitamina.ro

  W www.vitamina.ro

  RO 18414633

  J35/576/23.02.2006


Suprafața destinată profilului PTT3 se va ceda la momentul finalizării strategiei de realizare a profilului de-a lungul întregului mal al Canalului HCn 1020.Până la dezvoltarea întregii zone, moment in care va fi posibilă realizarea integral a profilelor PTT1 și PTT2 propuse conform PUZ este posibilă amenajarea unor profile de drum intermediare care asigură accesul în siguranță atât pentru pietoni, bicicliști cât și pentru autovehicule.

Aceste profile PTT1' Șl PTT2', respectiv PTT4 se pot realiza pe domeniul public actual și terenurile ce vor fi cedate conform PUZ. Soluția intermediară este prezentată în planșa "Reglementări urbanistice-intermediar".

Lucrările se vor realiza dintr-o îmbrăcăminte bituminoasă pe o fundație din balast și piatra spartă.

Semnalizarea stradală se va realiza în conformitate cu STAS1848/1-2004, respectiv STAT 1848/7-85. Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul pantelor stradale spre rigole de scurgere.


ZONIFICAREA FUNCTIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI


BILANT TERITORIAL UTR 1 - 24592 mp

Zone funcționale

Suprafața

S existentă

Procent din S existentă

Suprafața propusă (S)

Procent din (S)

"Is, Zonă de instituții și servicii"// Grădiniță-Școală

137,00

0,55%

4918,40

20,00%

Zona de comunicație rutieră

0,00

0,00

2729,71

11,10%

Spații verzi

0,00

0,00

13525,60

55,00%

Zonă

platforme/accesuri/parcări

0,00

0,00

3418,29

13,90%

Teren UTR 1

24592,00

0,00

24592,00

100,00 %

BILANT TERITORIAL UTR 2 - 4160 mp

Zone funcționale

Suprafața

S existenta

Procent din S existenta

Suprafața propusa (S)

Procent din (S)

"M4, Zonă mixtă cu regim de construire

deschis adiacentă arterelor de importanță locală"// Activități economice - Birouri

0,00

0,00

208,00

5,00%

Zona de comunicație rutieră

0,00

0,00

195,00

4,69%

Spații verzi

0,00

0,00

3283,00

78,92%

Zonă

platforme/accesuri/parcări

0,00

0,00

474,00

11,39%

Teren UTR 1

4160,00

0,00

4160,00

100,00 %T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


BILANT TERITORIAL UTR 3 - 1089 mp

Zone funcționale

Suprafața

S existenta

Procent din S existentă

Suprafața propusa (S)

Procent din (S)

"Lip, Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic"//Locuire individuală

0,00

0,00

119,80

11,00%

Zona de comunicație rutieră

0,00

0,00

45,74

4,20%

Spații verzi

0,00

0,00

538,95

49,49%

Zona

platforme/accesuri/parcări

0,00

0,00

384,52

35,31%

Teren UTR 1

1089,00

0,00

1089,00

100,00 %

BILANT TERITORIAL TOTAL - PARCELA 29841 mp

Zone funcționale

Suprafețe

POT

UTR 1."Is, Zonă de instituții și servicii"//

Grădiniță-Școală

4918,40

16,48%

UTR 2. "M4, Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală"// Activități economice - Birouri

208,00

0,70%

UTR 3. "Lip, Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic"//Locuire individuală

119,80

0,40%

Zona de comunicație rutieră

2970,45

9,95%

Zonă

platforme/accesuri/parcări

4276,81

14,33%

Spații verzi

17347,55

58,13%

TOTAL

29841,00

100,00%


Indicatori urbanistici conform Avizului de Oportunitate:

Zona de instituții și servicii:

Regim maxim de înălțime: S+P+1E;

POT max. Prin Aviz de Oportunitate = 47%;

POT maxim școli și grădinițe: 25%; CUT= 1.4;

Hmax=10 m;

Zona verde: min 30%;

Zona de activități economice:

Regim maxim de înălțime: S+P+1E;

POT max=19.55%, CUT=0.6;

Hmax=10 m;


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006Zona verde: min 30%;

Zona de locuire:

Regim maxim de înălțime: S+P+1E;

POT max=20,16%, CUT=0.6;

Hmax=10 m;

Zona verde: min 25%;

Spații destinate parcării autovehiculelor.

Spațiile destinate parcării autovehiculelor populației vor fi prevăzute la o distanță de cel puțin 5.00 m față de ferestrelor camerelor de locuit. în aceste spații este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj conform art. 4 din OMS 119/2014, completat cu 994/2018. Parcajele se vor amplasa în cadrul parcelelor, în funcție de necesitățile viitoarelor construcții, parcarea, gararea și manevrele autovehiculelor se va face în incintă, pentru acestea fiind realizate alei carosabile și parcaje acoperite sau neacoperite realizate din dale decorative.

 • 3.5. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Investiția se va racorda la toate utilitățile necesare (apa/canal, gaz si curent) în sistem centralizat:

— Iluminat stradal- propunere de extindere rețea.

— Apa potabila- propunere de extindere rețea.

— Evacuare apa uzata menajeră- propunere de extindere rețea.

— Evacuare deșeuri menajere- contract cu societatea de salubritate a orașului

— Gaz (incl. Pentru încălzire prin centrala termica)- propunere de extindere rețea

Modul de asigurare al utilităților va respecta legislația in vigoare la momentul proiectării si avizării construcțiilor si in funcție de necesarul lor.

Alimentare cu apă: lucrări necesare pentru extinderea capacității instalațiilor de alimentare cu apa la sursa, tratare si aducțiune; dezvoltări ale rețelelor de distribuție din zona; modificări parțiale ale traseelor rețelelor de distribuție existente

Alimentarea cu apă rece se face de la rețeaua exterioara stradală printr-un branșament dimensionat pentru a satisface întregul necesar de apă al clădirilor din PUZ. (AQUATIM)

Alimentarea cu apă se va realiza din conducta de PE-HD PN10. Alimentarea cu apă a hidranților exteriori se va face de la o rețea separată față de cea de alimentare cu apă. Debitul și presiunea pentru stingerea incendiilor se vor realiza de la o stație de pompare și un rezervor subteran amplasat in spatele clădirilor, in dreapta terenului de minifotbal.

Canalizare: îmbunătățiri si extinderi ale rețelei de canalizare din zonă; extinderi sau propuneri de stații noi de epurare sau stații de pre-epurare


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006etc.

Apele uzate menajere sunt colectate printr-un sistem de canalizare separat fata de cel de canalizare pluviala. Pentru conductele de canalizare se vor utiliza țevi PVC-KG in exteriorul clădirii precum si cele colectoare de la coloane, iar in interior se vor utiliza conducte din PP. Coloanele interioare vor fi prevăzute cu piese de curățire pe fiecare nivel. Apele menajere de la întreg obiectivul se vor deversa la căminul de racord amplasat in partea de sus a parcelei, lângă intrarea in parcare. Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin extinderea rețelei existenta DN300 de pe strada Mărginenilor pana in zona racordului propus in PUZ, printr-o rețea de canalizare menajera amplasate pe domeniul public. Tuburile de canalizare se pozează in șanț la adâncimea variabila, respectând adâncimea de îngheț, pe un pat de nisip de 10 cm grosime pentru a asigura stabilitatea in plan a tubului. Căminele de inspecție se amplasează la intersecții, schimbarea de direcție si in aliniament, fiind cămine din elemente prefabricate, acoperite cu rame si capace carosabile din fonta, cu ventilație si rama. Racordul instalațiilor interioare la canalizarea exterioara se realizează cu conducte din tuburi din PVC, prin intermediul pieselor de racord la 45° direct pe conducta sau in cămine de inspecție.

Instalația exterioară de canalizare pluvială

Apele pluviale colectate de pe învelitorile clădirilor se vor deversa in canalul ANIF din spatele parcelei prin intermediul unei rețele de conducte. Apele pluviale de pe platformele betonate vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere si apoi trecute prin doua separatoare de hidrocarburi. După trecerea prin separatoarele de hidrocarburi, apele de pluviale se colectează intra-un bazin de retenție cu capacitatea de 200 mc, iar apoi se vor deversa in canalul ANIF. Separatorul este de forma cilindrica orizontala(tip cisterna) cu doua guri de vizitare circulare de 625 mm sau 1000 mm, realizat din tabla de otel de 6 mm grosime. Interiorul si exteriorul separatorului este galvanizat sau acoperit cu mai multe straturi de vopsea epoxy pe suprafața tratata in prealabil. Separatorul propus este dotat si cu conducta de by pass din otel Dn 300 mm. Construcția separatorului este conforma cu normele europene. Evacuarea separatorului este prevăzută cu un obturator automat cu flotor, aceasta funcționând astfel :când este depășita capacitatea de stocare a hidrocarburilor separate, flotorul coboară in stratul de hidrocarburi si un disc de etanșare este presat pe conducta de evacuare. Acest sistem poate fi prevăzut cu sistem de alarma pentru a semnaliza atingerea capacității de stocare a separatorului. Sistemul de separatoare cu by-pass au următoarea funcționare : in cazul unei ploi, primele ape adunate de pe platforma trec prin separator de se considera ca aceasta au spălat platforma de eventualele reziduuri de hidrocarburi, iar restul apelor se evacuează prin by-pass.

Tuburile de canalizare se pozează in șanț la adâncime variabila, respectând adâncimea de îngheț, pe un pat de nisip de 10 cm grosime pentru a asigura stabilitatea in plan a tubului. Căminele de inspecție se amplasează la intersecții, schimbarea de direcție si in aliniament, fiind cămine din elemente prefabricate, acoperite cu rame si capace carosabile din fonta, cu ventilație si rama. Racordul instalațiilor interioare la canalizarea exterioara se realizează cu conducte din tuburi de PVC, prin intermediul pieselor de racord la 45° direct pe conducta sau in cămine de inspecție.


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006Rețeaua de canalizare pluviala interioara este realizata din țeavă de polipropilena, iar cea de incinta din tava de PVC-KG. Rețeaua de incinta pentru canalizarea pluviala este compusa din țevi de 0110 mm -0400 mm din PVC-KG.

Toate capacele căminelor vor fi carosabile clasa D.

CANALIZARE PLUVIALĂ

Debitul apelor de ploaie:

Qmax p% = 0.0001*10762*0.68*180 = 131,73 (l/s)

 • 1.1.    Ramura de colectare ape pluviale de pe clădire.

Suprafață clădire Si = 5300 mp

Coeficient de scurgere 0i = 0.95 lp% = 180 l/s.ha

Qmax p% = 0.0001*5300*0.95*180 = 90,63 (l/s)

 • 1.2.    Ramura de colectare ape pluviale platforma.

Suprafată platforma Si = 2080 mp

Coeficient de scurgere 0i = 0.90 lp% = 180 l/s.ha

Qmax p% = 0.0001*2080*0.90*180 = 33,70 (l/s)

 • 1.3.    Ramura de colectare ape pluviale de pe zona verde.

Suprafată zonă verde Si = 3382 mp

Coeficient de scurgere 0i = 0.10 lp% = 180 l/s.ha

Qmax p% = 0.0001*3382*0.10*180 = 6,10 (l/s)

Instalații de stingere a incendiilor

Alimentarea cu apa a hidranților se va face de la rețea subterana separata fata de cea de alimentare cu apa printr-o rețea din conducte de polietilena de înalta densitate cu diametrul de 125 mm. Debitul si presiunea pentru stingerea se vor realiza de la o stație de pompare subterana si un rezervor subteran cu capacitatea de 110 mc amplasat in spatele clădirilor, in dreapta terenului de minifotbal. Alimentarea cu apa a rezervorului de incendiu se face din rețeaua de alimentare cu apa rece din incinta printr-un robinet cu plutitor si cu un debit de refacere de 1,28 l/s care poate umple rezervorul de 110 mc in 24 de ore după un eventual incendiu. Hidranții exteriori supraterani vor fi alimentați printr-un sistem ramificat de conducte PEHD DN125 si sunt amplasați la minim 5 metri de clădire. Hidranții exterior vor fi DN80, iar raza unui hidrant este considerata 100 metri.

Se va prevedea o conducta de legătură intre conducta de aducțiune a apei si cea de debitare (plecare), prin ocolirea pompelor de stingere incendiu cu hidranți de interior si exterior, care să fie folosită pentru alimentarea cu apă direct de la sursă pe timpul când rezervorul este scos din funcțiune (pentru a fi spălat sau reparat). Aceasta conducta se va racorda in distribuitorul de hidranți de exterior cat si in distribuitorul de hidranți de interior.


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006Având in vedere ca rezervorul de stingere incendii cu hidranți este amplasat la o distantă mai mică de 1.000 m de construcție, se prevede posibilitatea alimentării cu apă direct din acesta a pompelor mobile de intervenție in caz de incendiu prin intermediul unui racord Storz DN 100.

Pompele de incendiu sunt acționate automat si/sau manual. In cazul in care pompele sunt acționate automat, se prevede, in mod obligatoriu, si acționare manuală. Oprirea pompelor, in toate cazurile se face manual, din stația de pompare. Alimentarea cu energie electrică a pompelor si a robinetelor de incendiu se face in conformitate cu Normativul I7 sau o altă reglementare tehnică echivalentă aplicabilă.

Pompele de incendiu se alimentează din rezervorul de apa in care este acumulata rezerva necesara, prin sorburi proprii, refularea in instalația deservită făcându-se prin distribuitor de apa.

Pentru încercarea periodică a pompelor de incendiu este asigurată posibilitatea întoarcerii apei in rezervorul de apa, iar pentru verificarea încercărilor se va prevede un contor pentru a se putea tine evidenta verificărilor grupurilor de pompare.

Stația de pompare apa pentru stingerea incendiilor este amplasata într-o încăpere subterana încălzita prin intermediul convectoarelor electrice, in imediata vecinătate a bazinului ce constituie rezerva de apa pentru stingere incendii.

Accesul in cadrul stației de pompare se face direct din exterior.

Alimentare cu energie electrică: asigurarea necesarului de consum electric; propuneri pentru noi stații sau posturi de transformare; extinderi sau devieri de linii electrice; modernizarea liniilor electrice existente

Alimentarea cu energie electrică se va face prin racord la rețeaua de distribuție a energiei electrice existente in zonă (ENEL). Pentru zona de locuințe se vor executa branșări la rețeaua de joasă tensiune prevăzută in zonă.

Se va respecta zona de siguranță și protecție de 18,50 stânga -dreapta față de axul LEA de 110 Kv existentă în care este interzisă executarea oricărei construcții sau împrejmuiri. Se va respecta distanța de 1,00 m in plan orizontal față de LEA existentă. Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistență tehnică suplimentară din partea UO MTJT TIMIȘOARA MUNICIPAL cu respectarea normelor de protecția muncii specifice.

Alimentare cu căldura: sisteme de încălzire propuse; tipuri de combustibil; modernizări sisteme existente etc.

încălzirea se va realiza printr-un sistem propriu de centrale termice pe gaz.


Alimentare cu gaze naturale - după caz extinderi ale capacităților existente; procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentarii cu gaze naturale, etc.

Gaz (incl. Pentru încălzire prin centrala termică)

- propunere de extindere rețea.

Se va realiza printr-o soluție avizată de către furnizor.


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


.6. ETAPIZARE INVESTIȚIE

Beneficiarul va dezvolta obiectivele reglementate în cadrul PUZ etapizat în funcție de planul de afacere și resursele disponibile. Etapizarea reprezintă realizarea secvențială a obiectivelor din cadrul UTR-urilor. Pentru fiecare etapă de dezvoltare beneficiarul își asumă realizarea infrastructurii aferente proporțional cu investițiile propuse în etapa respectivă. Aceasta implică asigurarea utilitățiilor, a accesurilor și a infrastructurii de drum aferente pentru partea din obiectiv planificată. Termenele de realizare nu vor depășii termenele asumate în planul de acțiune.

Astfel:proiectate. Se va extinde infrastructura rutieră/ciclo/pietonală din Strada Păstrorilor până la accesurile pietonale și auto pe teren.

PROTECȚIA MEDIULUI

Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului sunt:

 • 3.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

 • a) Gradul în care Planul Urbanistic creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor.

Elaborarea PUZ de față este determinată de intenția de a funcționaliza un teren în acord cu cerințele investitorilor și tendința de dezvoltare zonală, după cum reiese și din planul de amplasament anexat. Astfel, prin amplasament, natura si condiții de funcționare, planul prezent creează cadrul pentru ficționalizarea activității de instituții si servicii, activități economice, respectiv de locuire.

 • b) Gradul în care Planul Urbanistic influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

Propunerile prezentului Plan Urbanistic Zonal preiau din PUZ-ul director al municipiului Timișoara prin prevederile funcțiunilor: Zona de instituții și servicii, Zonă de activități economice - Birouri, respectiv Zonă de locuire.

 • c) Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spatii verzi, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților de desfășurare a activității, cu conservarea factorilor de mediu.

 • d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

d.1. Apa


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006.1.1. Alimentarea cu apă

Prin soluțiile tehnice adoptate, prin extinderea rețelelor existente de alimentare cu apă potabilă și canalizare, precum si tratarea apelor uzate menajere si pluviale, se creează premisele respectării Legii apelor nr.107/1996, prin încadrarea apelor în parametrii prevăzuți in Legea 311/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, in HG 352/2005 privind modificarea si completarea Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate.

d.1.2. Apa uzată

Apele uzate menajere sunt colectate printr-un sistem de canalizare separat față de cel de canalizare pluvială. Pentru conductele de canalizare se vor utiliza țevi PVC-KG în exteriorul clădirii precum și cele colectoare de la coloane, iar în interior se vor utiliza conducte din PP. Coloanele interioare vor fi prevăzute cu piese de curățire pe fiecare nivel. Apele menajere de la întreg obiectivul se vor deversa la căminul de racord amplasat in partea de sus a parcelei, lângă intrarea in parcare.

Tuburile de canalizare se pozează în șanț la adâncime variabilă, respectând adâncimea de îngheț, pe un pat de nisip de 10 cm grosime pentru a asigura stabilitatea în plan a tubului. Căminele de inspecție se amplasează la intersecții, schimbare de direcție și în aliniament, fiind cămine din elemente prefabricate, acoperite cu rame și capace carosabile din fontă, cu ventilație și ramă. Racordul instalațiilor interioare la canalizarea exterioară se realizează cu conducte din tuburi de PVC, prin intermediul pieselor de racord la 45° direct pe conducta sau în cămine de inspecție.

Instalația exterioară de canalizare pluvială

Apele pluviale colectate de pe învelitorile clădirilor se vor deversa in canalul ANIF din spatele parcelei prin intermediul unei rețele de conducte. Apele pluviale de pe platformele betonate vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere si apoi trecute prin două separatoare de hidrocarburi. După trecerea prin separatoarele de hidrocarburi, apele de pluviale se vor deversa in canalul ANIF.

Tuburile de canalizare se pozează în șanț la adâncime variabilă, respectând adâncimea de îngheț, pe un pat de nisip de 10 cm grosime pentru a asigura stabilitatea în plan a tubului. Căminele de inspecție se amplasează la intersecții, schimbare de direcție și în aliniament, fiind cămine din elemente prefabricate, acoperite cu rame și capace carosabile din fontă, cu ventilație și ramă. Racordul instalațiilor interioare la canalizarea exterioară se realizează cu conducte din tuburi de PVC, prin intermediul pieselor de racord la 45° direct pe conducta sau în cămine de inspecție.


Rețeaua de canalizare pluvială interioară este realizată din țeavă de polipropilenă, iar cea de incintă din țeava de PVC- KG.

Rețeaua de incintă pentru canalizarea pluvială este compusă din țevi de 0110 mm -0400 mm din PVC-KG.

Toate capacele căminelor vor fi carosabile clasa D.

d.2. Aerul

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


Activitatea propusă nu va implica operații care pot periclita calitățile aerului.


Pagina: 25/28

întocmit:Olimpia Onci


Nume fișier: 2019 12 11_PUZ Potra_Memoriu

. Solul

Prin soluțiile propuse (separatoare de hidrocarburi, platforme betonate, spații adecvate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, instalații de evacuare a apelor uzate etanșe, lucrări de ameliorare și întreținere a solului în zonele verzi, etc) se creează premisele protecției calității solului.

d.4. Zgomotul și vibrațiile

Activitatea de bază prevăzută in zonă, nu produce zgomote si vibrații care să necesite măsuri speciale de protecție împotriva zgomotelor.

Cu toate acestea, dimensionarea zonelor de protecție sanitară se va face în așa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, conform art. 16 din OMS 119/2014 ( completat cu 994/2018) după cum urmează:

 • a) în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime fată de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50;

 • b) în perioada nopții, între orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB și, respectiv, curba de zgomot Cz 40. (2) Pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depășească 35 dB (A) și, respectiv, curba de zgomot Cz 30. în timpul nopții (orele 23,00 - 7,00), nivelul de zgomot LAeqT nu trebuie să depășească 30 dB și, respectiv, curba Cz 25.

d.5. Radiațiile

Nu se preconizează utilizarea de surse de radiații.

 • e) Relevanța PUZ pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu

Se vor respecta directivele europene legate de protecția mediului incidente, OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum și actele normative subsecvente.

 • f) Managementul deșeurilor

Colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale pe o platformă de deșeuri, urmând a fi evacuate periodic. Platformele destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanța de minimum 10 m de ferestrele locuințelor.

Sunt create premisele respectării Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, deșeurile periculoase, OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice, HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, precum și ale Legii 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje.


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006Deșeurile menajere, de ambalaje si tehnologice vor fi colectate selectiv in recipiente dedicate, care nu permit împrăștierea lor, amplasați in spatii adecvate si preluate de societăți autorizate cu mijloace de transport adecvate.

Sunt create premisele respectării Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României, HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, deșeurile periculoase, OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice, HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, precum și ale Legii 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje.

Criterii și niveluri de performanța cu privire la:

Asigurarea igienei zonelor și spațiilor de colectare și depozitare:

 • - zonele de colectare și depozitare exterioare/interioare, se vor amplasa, rezolva și dota corespunzător, astfel încât să se împiedice:

 • - emisia de mirosuri dezagreabile;

 • - prezența insectelor și animalelor;

 • - crearea focarelor de infecție;

 • - poluarea apei sau a solului.

Asigurarea capacitații de colectare a deșeurilor menajere: -cantitatea de gunoi evacuată pentru locuințe va fi: 1kg/persoana/zi (în condițiile asigurării golirii periodice a pubelelor).

 • g) Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Nu se preconizează stocarea unor cantități de substanțe si preparate periculoase care sa se încadreze in prevederile Legii Nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substanțe periculoase.

 • h) însorirea

Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate conform cu art. 3 din OMS 119/2014 (completat cu 994/2018). Se respectă această cerință, zona de locuire fiind amplasată in sudul parcelei.

 • 3.7.2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special, la:


a) Probabilitatea, durata, frecvența si reversibilitatea efectelor

Se are in vedere că proiectul se va realiza cu respectarea cerințelor de urbanism, încadrându-se prin aspect si înălțime a construcțiilor in peisajul actual. Probabilitatea ca să se producă efecte indezirabile asupra mediului este scăzută, activitățile de instituții și servicii, respectiv economice și de locuire fiind funcțiuni care nu au efecte negative asupra mediului. Dacă chiar se vor produce, efectele vor fi de durată și frecvența redusă, fiind reversibile la eliminarea cauzei.


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


b) natura cumulativă a efectelor

Nu este cazul.

 • c) natura transfrontalieră a efectelor

Nu este cazul.

 • d) riscul pentru sănătatea umană

în vederea asigurării protecției mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul prezentei documentații se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus.

 • e) mărimea si spatialitatea efectelor- efectele sunt nesemnificative ca mărime, limitate spațial la nivelul incintei zonei propuse

Nu este cazul.

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: Nu este cazul.

4. Concluzii

Ținând-se cont de expansiunea zonelor de locuire și de necesitatea creării de funcțiuni complementare consideram oportuna strategia de dezvoltare a zonei cuprinsă in prezenta documentație.

La baza criteriilor de intervenție, reglementari si restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

 • - încadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara

 • - rezolvarea problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu.

 • - asigurarea amplasamentelor si amenajărilor pentru obiectivele solicitate prin tema, precum și a indicilor caracteristici reglementate și prin PUG, respectiv Aviz de Oportunitate.

întocmit,

Șef de proiect, Arh. Rudolf GrHfArh. Stag. Olimpia Onci

Proiectant urbanism,

Arh. Urb. Bloju Cosmin Sandu


T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office3vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


DENUMIRE PROIECT: DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SERVICII, LOCUIRE ȘI ZONĂ DE RECREERE

STRADA PĂSTORILOR, NR. 20, TIMIȘOARA

NUMĂR PROIECT : 124/2018

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006
Pagina: 1/24

Întocmit:Olimpia Onci

Nume fișier: 2019.12.11_puz potra_rlu


FOAIE DE CAPĂT

DENUMIRE PROIECT:

DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SERVICII, LOCUIRE ȘI ZONĂ DE RECREERE

AMPLASAMENT:

STRADA PĂSTORILOR, NR. 20, TIMIȘOARA,

SUPRAFAȚĂ:

29.841 MP

BENEFICIAR:

POTRA-MUREȘAN CRISTINA-ADRIANA

PROIECTANT:

S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L.

PROIECT NR.:

124/2017

FAZA:

PUZ

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006
Pagina: 2/24

Întocmit:Olimpia Onci

Nume fișier: 2019.12.11_puz potra_rlu


LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI


Proiectant general


S.C. Vitamin Arhitects s.r.l.

Strada Amforei, NR.4, Timișoara Tel.

Fax. 0256 433550

Șef proiect


Arh. Rudolf Graf, Tel. 0723627584

Proiectant arhitectură

Arh. Rudolf Graf

Arh. Stag. Olimpia Onci

Proiectant de urbanism:


Arh. Urb. Cosmin Sandu BlojuPagina: 3/24

Întocmit:Olimpia Onci

Nume fișier: 2019.12.11_puz potra_rlu


s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


3.1 CUPRINS:

 • I.   DISPOZIȚII GENERALE

 • 1.1.    Rolul RLU

 • 1.2.    Baza legală a elaborării

 • 1.3.    Domeniul de aplicare

 • II.  REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1.    Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea

patrimoniului natural și construit

 • 2.1.1.     Asigurarea echipării tehnico-edilitare:

 • 2.1.2.     Asigurarea compatibilitățiilor:

 • 2.2.    Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii, valori maxime

pentru POT, CUT

 • 2.2.1.     Procentul de ocupare a terenului (POT)

 • 2.2.2.     Orientarea față de punctele cardinale

 • 2.2.3.     Amplasarea construcțiilor față de aliniament

 • 2.2.4.     Amplasarea în interiorul parcelei

 • 2.3.    Reguli cu privire la asigurarea accesurilor (auto, pietonale),a parcărilor. 8

 • 2.4.    Reguli cu privire la echiparea edilitară

 • III.  ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

 • 3.1. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE 8

 • 3.1.1 Is_A // Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite

în ansambluri independente// Școală și grădiniță

 • 3.1.1.1 Caracterul zonei

 • 3.1.1.2 Reglementări pentru spațiul public:

 • 3.1.1.3 Utilizarea funcțională

 • 3.1.1.4 Condiții de amplasare, echipare și configurare

 • 3.1.1.5 Circulații și accesuri

 • 3.1.1.6 Înălțimea maximă admisă:

 • 3.1.1.7 Aspectul exterior al clădirilor:

 • 3.1.1.8 Condiții de echipare edilitară și evacuarea deșeurilor:

 • 3.1.1.9 Spații libere și spații plantate:

 • 3.1.1.10 Împrejmuiri:

 • 3.1.1.11 Indici de ocupare și utilizare a terenului

 • 3.1.2  M4 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de

importanță locală

 • 3.1.2.1 Caracterul zonei

 • 3.1.2.2 Reglementări pentru spațiul public:

 • 3.1.2.3. Utilizarea funcțională

 • 3.1.2.4 Condiții de amplasare, echipare și configurare

 • 3.1.2.5 Circulații și accese

 • 3.1.2.6 Înălțimea maximă admisă:

 • 3.1.2.7 Aspectul exterior al clădirilor:

 • 3.1.2.8 Condiții de echipare edilitară și evacuarea deșeurilor:

 • 3.1.2.9 Spații libere și spații plantate:

 • 3.1.2.10 Împrejmuiri:

 • 3.1.2.11 Indici de ocupare și utilizare a terenului

 • 3.1.3  Lip //Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un

parcelar de tip periferic

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006 • 3.1.3.1   Caracterul zonei

 • 3.1.3.2 Reglementări pentru spațiul public:

 • 3.1.3.3 Utilizarea funcțională

 • 3.1.3.4 Condiții de amplasare, echipare și configurare

 • 3.1.3.5 Staționarea autovehicolelor

 • 3.1.3.6 Înălțimea maximă admisă:

 • 3.1.3.7 Aspectul exterior al clădirilor:

 • 3.1.2.9 Spații libere și spații plantate:

 • 3.1.2.10 Împrejmuiri:

 • 3.1.2.11 Indici de ocupare și utilizare a terenului

 • 3.1.4  Subzona Vpr // Zonă verde - cu rol de protecție față de infrastructura

majoră, plantații cu rol de protecție sanitară și de reconstrucție ecologică

 • 3.1.4.1 Reglementări pentru spațiul public

 • 3.1.4.2 Utilizarea funcțională

 • 3.1.4.3 Circulații și accese

 • 3.1.5   Ve // Zonă verde - de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic .22

 • 3.1.5.1 Caracterul zonei

 • 3.1.5.2 Reglementări pentru spațiul public

 • 3.1.5.3 Utilizarea funcțională

 • 3.1.5.4 Caracteristicile parcelelor

 • 3.1.5.4 Circulații și accese

 • 3.1.5.5 Staționarea autovehicolelor

 • 3.1.5.6 Condiții de echipare edilitară și evacuarea deșeurilor

 • 3.1.5.7 Spații libere și spații plantate:  Pagina: 5/24

  Întocmit:Olimpia Onci

  Nume fișier: 2019.12.11_puz potra_rlu


  s.c. vitamin arhitects s.r.l.

  punct de lucru

  str. Amforei, nr.4, (punct

  termic)

  timisoara, tm 300660 românia

  T +4(0)371.332.202

  F +4(0)256 433.550

  E office@vitamina.ro

  W www.vitamina.ro

  RO 18414633

  J35/576/23.02.2006


DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Rolul RLU

Regulamentul Local de Urbanism - RLU - este parte integrantă din Planul Urbanistic Zonal cu rolul de a detalia in format scris reglementările acestuia.

Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament Local de Urbanism, permisiuni sau restricții, sunt obligatorii pe intreg teritoriul aferent Planului Urbanistic Zonal.

Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la situația specifică a zonei incluse in studiu.

Planul Urbanistic Zonal impreună cu Regulamentul Local de Urbanism devin acte de autoritate ale administrației publice locale, odată cu aprobarea lor, in baza cărora se pot elibera Certificate de Urbanism si Autorizații deConstruire.

Prezentul regulament este structurat astfel:

 • -   Prescripții generale la nivelul zonei studiate.

 • -   Prescripții specifice la nivelul zonelor funcționale.

Modificarea prezentului regulament aferent Planului Urbanistic Zonal se poate face numai în condițiile în care modificările nu contravin reglementărilor propuse la nivel funcțional pentru zona studiată și numai cu acordul beneficiarului și a proiectantului general. De asemenea, completarea prezentului regulament se poate face doar cu acordul beneficiarului și a proiectantului general.

 • 1.2.    Baza legală a elaborării

PUG Timișoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local 157/28.05.2002.

Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al PUZ aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism și alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

Legea 50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor.

Ordinul MLPAT 91/1991 - privind formularele, procedura de autorizare și conținutul cadru al documentelor.

 • 1.3.    Domeniul de aplicare

Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde ansamblul de norme obligatorii specifice pentru autorizarea construcțiilor rezidențiale, hale de depozitare și servicii pentru zona inclusă in studiu.

Pe baza aceleiași documentații PUZ se vor elabora documentațiile de parcelare a terenului conform planșei de reglementări.

Zonificarea funcțională propusă a fost stabilită în funcție de categoria de activități pe care beneficiarul le-a dorit prin tema de proiectare și in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5428 din 18.12.2017.

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 1.4.    Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit.

Amplasamentul investiției se află în partea vestică a municipiului Timișoara, la periferia orașului, în cartierul Ronaț, la vest de calea ferată. Destinația conform PUG este de: Zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare, parțial propusă pentru spații verzi amenajate și plantații de protecție. Zona are o structură rurală cu locuințe individuale cu regim redus de înălțime (P, P+1 ). Terenul are o suprafață de 29.841 mp având amplasată o construcție de tip locuință individuală cu o suprafață de 137 mp.

 • 1.4.1.  Asigurarea echipării tehnico-edilitare:

Autorizarea executării construcțiilor se va face doar în condițiile în care se demonstrează posibilitatea racordării la utilități a noilor obiective. În principal alimentare cu energie electrică, apă potabilă, canalizare ape uzate; alimentarea cu căldură rezolvându-se în sistem individual cu centrale proprii sau colectiv.

 • 1.4.2.  Asigurarea compatibilitățiilor:

Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în zonele construibile se va face doar cu condiția asigurării compatibilității destinației noii construcții cu funcțiunea dominantă a zonei sau cea stabilită prin documentația de urbanism PUG Timișoara.

 • 1.5.    Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii, valori maxime pentru POT, CUT.

 • 1.5.1.  Procentul de ocupare a terenului (POT)

Reprezintă raportul dintre suprafața construită a clădirii și suprafața terenului (parcelei). Suprafața construită așa cum este definită în RGU nu cuprinde terasele descoperite ale parterului ce definesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul cotei terenului natural și a logiilor etajelor se include în suprafața construită.

 • 1.5.2.  Orientarea față de punctele cardinale

Spații precum dormitoarele, camerele de zi indiferent de funcțiune vor avea orientarea sud- est, sud -vest, est, vest, sud; Spațiile tehnice și anexe (băi, bucătării, cămări, spații depozitare, spălătorii, casa scărilor, lifturi, centrală căldură, ventilație etc.) indiferent de funcțiune vor avea orientarea optimă, nord, nord - est, nord- vest.

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


 • 1.5.3.  Amplasarea construcțiilor față de aliniament

In funcție de fiecare zonă în parte.

 • 1.5.4.  Amplasarea în interiorul parcelei

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale conform Codului Civil pentru clădiri cu sau fără subsol sau demisol cu maximum 3 niveluri peste cota +/_ 0.00.


Pagina: 7/24

Întocmit:Olimpia Onci


Nume fișier: 2019.12.11_puz potra_rlu

 • 1.6. Reguli cu privire la asigurarea accesurilor (auto, pietonale),a parcărilor.

Drumurile de acces la parcele vor respecta legislația în vigoare. Locurile de parcare vor fi prevăzute exclusiv în incintă.

 • 1.7. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților la rețelele edilitare publice. Se va acorda o atenție deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate. Se vor utiliza surse de energie alternative pentru iluminatul public și alți consumatori. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc.) pe spațiul public. În zona de întreținere se va organiza un spațiu destinat colectării deșeurilor, accesibil din spațiul public.

II. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Zona funcțională a fost stabilită in planșa de reglementări urbanistice. Pentru integrarea în zonă a construcțiilor se va ține seama de normele de igienă aprobate cu ordinul Ministerului Sănătății nr. 536 / 1997.

Zona studiată în baza prezentului PUZ are următoarele zone funcționale (conf. PUG Timișoara, aflat in curs de avizare):

Is_A // Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri independente

M4 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală// Școală și grădiniță

Lip //Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic.

 • 2.1. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

 • 3.1.1 Is_A // Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri independente// Școală și grădiniță

 • 3.1.1.1 Caracterul zonei.

Zonă a ansamblurilor independente, dedicate instituțiilor și serviciilor publice. Funcțiunile sunt de tip adminstrativ sau educațional.

S_Is - Subzona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate situate în afara zonei centrale și în afara unor ansambluri dedicate.

Clădiri individuale dedicate, situate în afara zonei centrale a municipiului, aparținând instituțiilor publice sau de interes public. Se remarcă prin prezența semnificativă în peisajul urban datorită modului distinct de ocupare a terenului sau caracterului și valorii arhitecturale.

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006 • 3.1.1.2 Reglementări pentru spațiul public:

Orice reglementare a spațiului public și utilizării acestuia se va face în baza unui proiect complex, integrat și raportat la țesutul urban adiacent existent sau proiectat, precum și la sistemul major de spații verzi și coridoare ecologice.

Obligatoriu, orice proiect de reabilitare, restructurare a spațiului public va integra sistemul de piste velo, pietonale și trasee verzi existent sau propus la nivel de oraș sau zonă metropolitană. Deplasarea pietonală și velo va fi tratată cu prioritate în orice situație în reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației.

Piețele vor fi organizate ca spații pietonale, traficul motorizat putând ocupa maximum două laturi.

Spațiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.

Iluminatul public și mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din întreg ansamblul.

 • 3.1.1.3 Utilizarea funcțională.

 • -   Utilizări admise:

Instituții sau servicii publice și de interes public.

Clădiri de cazare în sistem internat pentru instituțiile de învățământ.

 • -   Utilizări admise cu condiții:

Locuințe de serviciu în condițiile stabilite de Legea 114/1996.

Facilități de cazare cu condiția ca ele să aparțină și să fie administrate de instituțiile de învățământ și cercetare localizate în UTR.

Garaje / parcaje pentru personal și vizitatori amplasate subteran sau suprateran, în părți / corpuri de clădiri cu condiția ca ele să nu ocupe frontul spre spațiul public, iar accesul auto să se realizeze din străzi cu circulație redusă și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

Elemente de infrastructură tehnico-edilitară, în subteran sau în afara spațiului public.

 • -    Utilizări interzise:

Conversia funcțională a ansamblurilor / imobilelor pentru orice altă utilizare, în afara celor din categoria instituțiilor publice sau de interes public.

Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public.

Construcții provizorii de orice natură.

Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațadele imobilelor.

Reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan etc.) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare.

Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - fațade, acoperișuri, terase sau pe împrejmuiri.

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare.

Împrejmuiri de orice fel cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

 • 3.1.1.4 Condiții de amplasare, echipare și configurare

 • -   Caracteristicile parcelelor:

Se conservă de regulă structura parcelară existentă.


Pagina: 9/24

Întocmit:Olimpia Onci


Nume fișier: 2019.12.11_puz potra_rlu

Este, în principiu, admisibilă comasarea cu parcele învecinate pentru extinderea instituțiilor și seviciilor existente, caz în care acestea vor fi incluse în prezentul UTR / subzonă. In acest caz se va elabora un P.U.Z.

 • -   Amplasare față de aliniament:

Clădirile vor avea o retragere de 5,00 m, cu retrageri mai mari situate in dreptul căilor de acces unde se recomandă o retragere de 10,00 m.

 • -   Amplasare față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor:

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de retrageri în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare / provizorii existente.

În cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară a ultimului nivel înainte de etajul retras sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puțin decât 6 m.

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puțin de 3 m.

 • -   Retragerea față de limita posterioară:

Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • -   Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă:

Distanța minimă între fațadele a două corpuri de clădiri situate pe aceeași parcelă va fi de două treimi din înălțimea celei mai înalte, dar minim 6m.

 • 3.1.1.5 Circulații și accesuri.

 • -   Staționarea autovehiculelor:

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la RLU PUG Timișoara. Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte.

Pentru clădirile noi, staționarea autovehiculelor se va realiza numai în garaje colective subterane sau supraterane.

Nu se admite staționarea autovehiculelor pe fâșia de teren dintre aliniament și clădiri, indiferent de adâncimea acesteia.

Staționarea în curțile clădirilor nu este admisă decât în număr limitat, destinată vizitatorilor și doar în curți exclusiv de serviciu.

 • 3.1.1.6 Înălțimea maximă admisă:

Înălțimea maximă nu va depăși 10 m, respectiv regimul de înălțime S+P+1E.

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006 • 3.1.1.7 Aspectul exterior al clădirilor:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice cu excepția situației în care se reconstruiește un obiectiv (corp clădire, poartă acces etc.) pentru care sunt disponibile planurile inițiale și documentație fotografică.

Volumetria va fi de natură a determina împreună cu clădirile adiacente un ansamblu coerent și unitar. Fațadele spre spațiile publice vor fi plane. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc., începând de la înălțimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiția ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornișă și să ocupe, cumulat, maximum o pătrime din lungimea frontului clădirii. Clădirile se vor acoperi cu terase sau acoperișuri cu pantă până la 10 grade. Cornișele vor fi de tip urban.

Raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional, dar și cu specificul zonei.

Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei, respectiv materiale certificate pentru uz exterior. Se vor folosi tencuieli și zugăveli de exterior, placaje de lemn sau metalice, placaje ceramice, placaje din piatră naturală sau artificială.

 • 3.1.1.8 Condiții de echipare edilitară și evacuarea deșeurilor:

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților la rețelele edilitare publice. Se va acorda o atenție deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate. Se vor utiliza surse de energie alternative pentru iluminatul public și alți consumatori. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc.) pe spațiul public.

În zona de întreținere se va organiza un spațiu destinat colectării deșeurilor, accesibil din spațiul public. Autorizarea va fi condiționată de existența unui concept de reducere a consumului energetic a imobilului care va cuprinde obligatoriu măsuri de:

 • - Reducere a consumului de energie pentru răcire;

 • - Reducere a consumului de energie pentru încălzire;

 • - Eficientizarea utilizării suprafețelor în vederea îmbunătățirii eficienței și creșterii calității de microclimat (acoperișuri tip terasă înverzite etc.)

 • - Producere de energie din surse regenerabile;

 • - Utilizare a apelor gri, apelor pluviale etc.

 • - Generarea unui microclimat interior bazat pe mijloace pasive.

 • 3.1.1.9 Spații libere și spații plantate:

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 30% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o acoperire de orice alt tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.


s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


Eliminarea arborilor maturi și sănătoși este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol

 • 3.1.1.10 Împrejmuiri:

În situația în care împrejmuirile sunt obligatorii datorită normativelor, a regimului imobilului, a siguranței publice, a utilizatorilor etc. acestea vor respecta următoarele reguli:

 • -   Împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 40 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip opac. Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

 • -   Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

 • 3.1.1.11 Indici de ocupare și utilizare a terenului

În cazul extinderii sau supraetajării, calculul indicilor de ocupare și utilizare a terenului se va face raportat la întreaga parcelă construibilă în sens urbanistic, așa cum a fost ea descrisă prin prezentul RLU, cu respectarea reglementării prezente.

POT max. = 47% cf. Aviz de Oportunitate Nr. 71 din 10.12.2018;

POT max = 25% pentru școli și grădinițe;

CUT max. = 1,4;

Zonă verde= min. 30%

 • 3.1.2 M4 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală

 • 3.1.2.1 Caracterul zonei

Zonă cu funcțiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul unor artere de importanță locală. Zona se remarcă printr-o structură funcțională heterogenă, caracterizată de mixajul între activitățile de interes general, cu acces public, ce tind să ocupe parterele și locuirea de tip colectiv, situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale. Sunt de asemenea prezente, ocupând imobile monofuncționale, instituții publice și de interes pentru public, dar și alte tipuri de activități.

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


 • 3.1.2.2 Reglementări pentru spațiul public:

Procesul de reabilitare, modernizare și extindere a spațiului public se va desfășura numai pe bază de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale și a spatiilor destinate acestora, a modalităților de deplasare velo, reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației.


Pagina: 12/24

Întocmit:Olimpia Onci


Nume fișier: 2019.12.11_puz potra_rlu Acestea vor cuprinde în mod obligatoriu plantații de arbori în aliniament, locuri de staționare în lung, trotuare de minimum 3,00 - 4,50 m lățime, piste pentru bicicliști etc.

Spațiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.

Utilitățile se vor introduce în totalitate în subteran.

 • 3.1.2.3 Utilizarea funcțională

 • -   Utilizări admise:

Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc.

Spațiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Prezența locuirii nu este obligatorie.

La imobilele noi, parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcțiuni de interes pentru public.

 • -   Utilizări admise cu condiții:

Conversia funcțională în cazul locuințelor situate la parterul clădirilor existente cu condiția asigurării accesului direct din spațiul public. Diferența de nivel între stradă și intrare va fi de maximum o treaptă. Eventuale diferențe de nivel până la cota parterului pot fi preluate doar în interior. Admisibilitatea deschiderii unui acces pe o fațadă nu e garantată, fiind determinată de configurația și arhitectura clădirii. Pentru activități cu acces public limitat (birouri etc.) se admite accesul din gang sau, dacă locuirea nu e prezentă pe parcelă, din curtea imobilului.

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Garaje publice sau private sub și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

 • - să nu ocupe frontul spre spațiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcțiuni)

 • - accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulație redusă / secundare și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul

Activități de tip terțiar ale locatarilor desfășurate în interiorul locuințelor, fără ca acest fapt să implice o conversie funcțională - servicii profesionale sau manufacturiere, vor fi prestate numai de proprietari/ocupanți, cu următoarele condiții:

 • - să se desfășoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcțiunea de locuire

 • - suprafațautilă ocupată de acestea să nu depășească 50 mp;

 • - să implice maximum 5 persoane;

 • - să aibă acces public limitat (ocazional);

 • - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;

 • - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul locuinței;

 • -    Utilizări interzise:

Activități / servicii de tip industrial sau cvasi-industrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.Depozitare en gros. Depozitare de materiale refolosibile. Comerț en gros. Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc. Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre. Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor. Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public. Ansambluri monofuncționale rezidențiale. Locuire de tip individual. Construcții provizorii de orice natură. Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor. Reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare. Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - fațade, acoperișuri, terase - sau pe împrejmuiri. Orice utilizări, altele decât cele admise la punctulele anterioare. Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006 • 3.1.2.4 Condiții de amplasare, echipare și configurare

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • - să aibă front la stradă

-lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 18 m;

-adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;

 • - suprafața să fie mai mare sau egală cu 450 mp;

Prin excepție, în cazul parcelelor în înțeles urban existente ce nu îndeplinesc condițiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi demonstrată prin P.U.D., cu condiția conformării integrale la prevederile prezentului Regulament privind utilizarea funcțională, amplasarea, echiparea și configurarea clădirilor, staționarea autovehiculelor, posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenurilor.

Caracteristicile parcelelor:

Se admit operațiuni de comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să respecte cumulativ următoarele condiții:

 • - să aibă front la stradă;

 • - lungimea frontului la stradă să fie de mai mică sau egală cu 30 m;

 • - să aibă formă regulată;

Amplasare față de aliniament:

Clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniament, în front discontinuu (deschis). În situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. În situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament.

Amplasare față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor :

În cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se pot alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent sau maxim 25 m. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puțin de 3 m. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puțin de 3 m.

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puțin de 10 m.

Garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m.

Garajele se vor retrage cu cel puțin 10 m față de limitele posterioare ale parcelei.

Retragerea față de limita posterioară:

Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanta minimă egală cu înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puțin de 10 m.

Garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m.

Garajele se vor retrage cu cel puțin 10 m față de limitele posterioare ale parcelei.

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă:

În cazul coexistenței pe aceeași parcelă a două corpuri de clădire, între fațadele paralele ale acestora se va asigura o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar nu mai puțin de 6 m (sunt admise configurații în retrageri transversale succesive, cu condiția îndeplinirii la orice nivel a relației menționate).

 • 3.1.2.5 Circulații și accese.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice. Prin excepție, pentru situații existente la data intrării în vigoare a P.U.G., se admite construirea parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. Pe o parcelă se va prevedea un singur acces pietonal și un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lățimea de maximum 3 m.

Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.

a) Staționarea autovehiculelor:

Staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei.

Se va asigura pentru:

Locuințe individuale (unifamiliale) sau semi colective (familiale), inclusiv în cazul în care ocupanții desfășoară activități liberale sau manufacturiere:

 • - minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp;

 • - minimum două locuri de parcare, dintre care cel puțin unul încorporat în volumul clădirii principale sau într-un garaj, pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp;

Servicii cu acces public (servicii de proximitate):

 • - minimum două locuri de parcare;

 • - prin excepție, în situațiile în care, din motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate în condiții rezonabile parcaje sau numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parțială (schimbări de destinație, demolări parțiale, extinderi, mansardări, adiționare de noi corpuri de clădire etc.), se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament. În aceste cazuri se va elabora un P.U.D.

  s.c. vitamin arhitects s.r.l.

  punct de lucru

  str. Amforei, nr.4, (punct

  termic)

  timisoara, tm 300660 românia

  T +4(0)371.332.202

  F +4(0)256 433.550

  E office@vitamina.ro

  W www.vitamina.ro

  RO 18414633

  J35/576/23.02.2006 • 3.1.2.6 Înălțimea maximă admisă:

Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 10 m. Regimul de înălțime maxim maxim admis este de S+P+1E.

 • 3.1.2.7 Aspectul exterior al clădirilor:

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

În cazul acoperirii cu șarpante, acestea vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale și constante cu înclinația cuprinsă între 35° și 60°, în funcție de contextul local. Pentru luminarea spațiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperiș. Cornișele vor fi de tip urban.

Se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Volumetria va fi echilibrată, specifică programului arhitectural și va evita geometrii neregulate fără o justificare întemeiată a acestora.

Acoperișurile cu șarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale și constante ce nu vor depăși 60°, sau cu terasă. Cornișele vor fi de tip urban.

Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei - țiglă ceramică, fibrociment în format rombic sau tablă lisă fălțuită pentru acoperișe înclinate, tencuieli pentru fațade, tencuieli speciale sau placaje de piatră naturală, ceramice sau lemn, metal, mozaicuri turnate in situ, similipiatră pentru socluri și alte elemente arhitecturale.Se interzic învelitori din tablă profilată sau din alte elemente cu format de mari dimensiuni, elemente autoportante, foi bituminoase, foi de tablă nefălțuite, țigle cu un format mai mare de 0,2 mp.

Serviciile profesionale ale ocupanților vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.

 • 3.1.2.8 Condiții de echipare edilitară și evacuarea deșeurilor:

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor.

(Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc.) pe spațiul public.

Fiecare unitate va dispune de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deșeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spațiul public.

 • 3.1.2.9 Spații libere și spații plantate:

  s.c. vitamin arhitects s.r.l.

  punct de lucru

  str. Amforei, nr.4, (punct

  termic)

  timisoara, tm 300660 românia

  T +4(0)371.332.202

  F +4(0)256 433.550

  E office@vitamina.ro

  W www.vitamina.ro

  RO 18414633

  J35/576/23.02.2006


Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 30% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o acoperire de orice alt tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere. Eliminarea arborilor maturi și sănătoși este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol. Nu se vor prevedea parcari înierbate in spatiile verzi.


Pagina: 16/24

Întocmit:Olimpia Onci


Nume fișier: 2019.12.11_puz potra_rlu

 • 3.1.2.10 Împrejmuiri:

Împrejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 40 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației.

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac. Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interior fără a afecta spațiul public.

 • 3.1.2.11 Indici de ocupare și utilizare a terenului:

În cazul extinderii sau supraetajării, calculul indicilor de ocupare și utilizare a terenului se va face raportat la întreaga parcelă construibilă în sens urbanistic, așa cum a fost ea descrisă prin prezentul RLU, cu respectarea reglementării prezente.

POT max. = 19,55%;

CUT max. = 0,6;

Zonă verde= min. 30%;

 • 3.1.3 Lip //Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic

 • 3.1.3.1 Caracterul zonei

Zonă rezidențială de densitate mică, cu parcelar regulat sau variat. Parcelele au front stradal de 8 -18 m, adâncimea de 30 -75 m și o suprafață totală de 500 -1200 mp. Regimul de construire este izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip tradițional, retrase sau nu de la aliniament.

 • 3.1.3.2 Reglementări pentru spațiul public:

Pentru trama stradală se vor aplica profile transversale unitare, specific rezidențiale. Profilele transversale vor cuprinde în mod obligatoriu plantații de arbori în aliniament, locuri de staționare în lung, trotuare de minimum 1,50 m lățime, trasee pentru bicicliști comune cu cele pentru vehicule, cu excepția străzilor colectoare pe care acestea vor fi separate.

Cablurile electrice și de comunicații se vor introduce în subteran, ca și toate celelalte rețele edilitare.

Pentru străzile de interes local se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30km/h și introducerea de elemente de reducere a vitezei (pavaje, geometrie).

Pentru lucrările de reabilitare sau amenajare a spațiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte de specialitate, în cadrul cărora se vor organiza, de regulă, între altele, locuri de joacă pentru copii și spații de odihnă.

Iluminatul public și mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent (se va elabora un catalog de mobilier urban pentru zone distincte) pentru imaginea urbană a spațiilor publice din întregul ansamblu rezidențial. Iluminatul public va lua în considerare nevoia de siguranță pietonală și rutieră prin variații de intensitate și temperatură a luminii artificiale.

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006 • 3.1.3.3 Utilizarea funcțională.

 • -       Utilizări admise:

Locuințe individuale și anexele acestora, de tip izolat cu o unitate locativă pe parcelă.

 • -       Utilizări admise cu condiții:

Servicii cu acces public (de proximitate), cu îndeplinirea condițiilor specificate în RLU. Condiții:

 • - să se adreseze preponderent locuitorilor zonei

 • - suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp;

 • - să implice maximum 5 persoane

 • - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul clădirii

 • - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine

 • - pentru activități ce nu se conformează prevederii anterioare se va obține acordul vecinilor de parcelă. De asemenea, este necesară obținerea acordului pentru orice intervenții asupra spațiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activități de natura celor mai sus menționate

 • - pentru activități de alimentație publică se va obține acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcțiile

Servicii profesionale sau manufacturiere cu îndeplinirea condițiilor specificate în RLU. Condiții:

 • - să se desfășoare în paralel cu funcțiunea de locuire

 • - suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80mp

 • - să implice maximum 5 persoane

 • - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul clădirii

 • - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine

 • - pentru activități ce nu se conformează prevederii anterioare se va obține acordul vecinilor de parcelă. De asemenea, este necesară obținerea acordului pentru orice intervenții asupra spațiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activități de natura celor mai sus menționate

Instituții de învățământ - creșe, grădinițe, școli publice sau private cu îndeplinirea condițiilor specificate în RLU. Condiții:

 • - să se elaboreze un P.U.D. pentru organizarea ocupării parcelei

 • - să se asigure suprafețele necesare (de teren, utile, desfășurate), funcție de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor de acest tip

 • - pe parcelă să nu existe alte funcțiuni

 • -       Utilizări interzise:

Orice alte utilizări decât cele menționate mai sus, această reglementare nu poate fi modificată prin P.U.Z. Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

 • 3.1.3.4 Condiții de amplasare, echipare și configurare

Se recomandă ca amplasarea, orientarea și configurarea clădirilor de locuit să se înscrie în tipologia specifică zonei.

Extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente este posibilă doar cu respectarea condițiilor de amplasare și configurare reglementate în cadrul prezentei secțiuni. Clădirile sau părțile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menținute în parametrii actuali.


s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


Caracteristicile parcelelor:

Parcelele construibile vor întruni următoarele condiții:

 • - front stradal mai mare sau egal cu 8 m;

 • - adâncimea parcelei sa fie mai mare decât frontul stradal;

 • - parcela să aibă o formă regulată și o suprafață minimă de 500 mp și maxim 1200 mp;

Se admit operațiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiția ca toate parcelele rezultate să respecte condițiile mai sus menționate, specifice zonei.

În cazul parcelelor existente la data intrării în vigoare a P.U.G., accesibile prin servitute de trecere, rezultate din divizarea unei parcele inițiale în adâncime, construibilitatea acestora e condiționată de acordul vecinilor, dacă parcelele acestora nu se află, la rândul lor, în aceeași situație.

Amplasare față de aliniament:

În situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. În situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament.

Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente.

Toate construcțiile de pe parcelă se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 2/3 din adâncimea parcelei dar cu o distanță de cel puțin 10 m de la fundul parcelei, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc.), a căror suprafață însumată va fi de maximum 25mp.

Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

Amplasare față de limite laterale și posterioare ale parcelelor

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puțin de 3 m. În cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se pot alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent sau maxim 25 m. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puțin de 3 m.

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006 • 3.1.3.5 Staționarea autovehicolelor

Staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei.

Locuințe individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv în cazul în care ocupanții desfășoară activități liberale sau manufacturiere:

 • - minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp;

 • - minimum două locuri de parcare, dintre care cel puțin unul încorporat în volumul clădirii principale sau într-un garaj, pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp;

Servicii cu acces public (servicii de proximitate):

 • - minimum două locuri de parcare;

 • - prin excepție, în situațiile în care, din motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate în condiții rezonabile parcaje sau numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parțială (schimbări de destinație, demolări parțiale, extinderi, mansardări, adiționare de noi corpuri de clădire etc.), se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament. În aceste cazuri se va elabora un P.U.D.

 • 3.1.3.6 Înălțimea maximă admisă:

Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 10 m. Regimul de înălțime maxim maxim admis este de S+P+1E.

 • 3.1.3.7 Aspectul exterior al clădirilor:

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

În funcție de nevoile de armonizare cu cadrul construit adiacent. În cazul acoperirii cu șarpante, acestea vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale și constante cu înclinația cuprinsă între 35° și 60°, în funcție de contextul local. Pentru luminarea spațiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperiș. Cornișele vor fi de tip urban.

Se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Volumetria va fi echilibrată, specifică programului arhitectural și va evita geometrii neregulate fără o justificare întemeiată a acestora.

Acoperișurile cu șarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale și constante ce nu vor depăși 60°, sau cu terasă. Cornișele vor fi de tip urban. Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei - țiglă ceramică, fibrociment în format rombic sau tablă lisă fălțuită pentru acoperișe înclinate, tencuieli pentru fațade, tencuieli speciale sau placaje de piatră naturală, ceramice sau lemn, metal, mozaicuri turnate in situ, similipiatră pentru socluri și alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uși și ferestre) se recomandă materiale lemnoase sau metalice.

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


Se interzice placarea oricăror elemente cu materiale care imită materiale naturale.

Se interzic învelitori din tablă profilată sau din alte elemente cu format de mari dimensiuni, elemente autoportante, foi bituminoase, foi de tablă nefălțuite, țigle cu un format mai mare de 0,2 mp.


Pagina: 20/24

Întocmit:Olimpia Onci


Nume fișier: 2019.12.11_puz potra_rlu Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcției.

Serviciile profesionale ale ocupanților vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.

 • 3.1.2.9 Spații libere si spații plantate:

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 25% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o acoperire de orice alt tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Eliminarea arborilor maturi și sănătoși este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol.

 • 3.1.2.10 Împrejmuiri:

Împrejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 40 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației.

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac. Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

 • 3.1.2.11 Indici de ocupare și utilizare a terenului

În cazul extinderii sau supraetajării, calculul indicilor de ocupare și utilizare a terenului se va face raportat la întreaga parcelă construibilă în sens urbanistic, așa cum a fost ea descrisă prin prezentul RLU, cu respectarea reglementării prezente.

POT max. = 20.16%;

CUT max. = 0,6;

Zonă verde= min. 25%;

 • 3.1.4 Subzona Vpr // Zonă verde - cu rol de protecție față de infrastructura majoră, plantații cu rol de protecție sanitară si de reconstrucție ecologică

Aceste zone cuprind spațiile verzi cu rol de protecție față de rețele magistrale de transport a energiei electrice ( LEA 110 Kv).

 • 3.1.4.1 Reglementări pentru spațiul public

Orice reglementare a spațiului public și utilizării acestuia se va face în baza unui proiect complex, integrat și raportat la țesutul urban adiacent, precum și la sistemul major de spații verzi și coridoare ecologice.

Obligatoriu orice proiect de reabilitare, restructurare a spațiului public va integra sistemul de piste velo, pietonale și trasee verzi existent sau propus la nivel de oraș sau zonă metropolitană. Deplasarea pietonală și velo va fi tratată cu prioritate în orice situație în reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației.

Iluminatul public și mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent (se va elabora un catalog de mobilier urban pentru zone distincte) pentru imaginea urbană a spațiilor publice. Iluminatul public va lua în considerare nevoia de siguranță pietonală și rutieră prin variații de intensitate și temperatură a luminii artificiale.

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006 • 3.1.4.2 Utilizarea funcțională

 • -   - Utilizări admise: plantații înalte, medii și joase.

În conformitate cu cadrul normativ specific fiecărei categorii de utilizare în parte

 • -    Utilizări cu condiții

Spații verzi cu acces public, cu condiția ca stabilirea profilului funcțional să se facă în corelare cu cadrul normativ specific fiecărei categorii de utilizare în parte. Sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo

Mobilier urban, amenajări pentru activități în aer liber compatibile - sport, joacă, odihnă Edicule, componente ale amenajării peisagere

Elemente aferente altor tipuri de infrastructuri tehnico-edilitare, cu condiția compatibilității.

 • -    Utilizări interzise

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare.

 • 3.1.4.3 Circulații și accese

Se vor racorda la sistemul existent sau propus de trasee de mobilitate alternativă, piste velo,pietonale, coridoare ecologice etc.

Aleile pietonale și velo vor fi construite ca stratificare permeabilă.

Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminți asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.

Se va asigura obligatoriu accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități sau persoane în vârstă și minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea. (sistem ghidaj persoane cu vedere redusă, borduri joase, denivelări cu marcaj vizibil și tactil)

 • 3.1.5 Subzona Ve // Zonă verde - de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

 • 3.1.5.1 Caracterul zonei

Zone constituite în culoare, în lungul cursurilor de apă, canalelor de desecare cu biodiversitate ridicată ce se pot coagula într-o rețea de trasee verzi destinate agrementului și mobilității alternative, neproducătoare de poluare fonică și a aerului, ideale pentru conectarea unor zone de oraș fără încărcarea suplimentară a rețelei stradale.

Condiționări primare:

Schimbarea de destinației de utilizare a terenurilor din această categorie de UTR nu este posibilă prin P.U.Z., această reglementare având caracter definitiv. Pentru intervenții ce vizează restructurarea acestui tip de spații se vor elabora un plan director (masterplan) și un P.U.D. Sunt interzise măsuri care duc la permanentizarea corpurilor parazitare, a anexelor neautorizate. Este obligatorie o raportare prudentă la fondul dendrologic existent în toate etapele unui proces de construire sau remodelare a traseelor.

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006 • 3.1.5.2 Reglementări pentru spațiul public

Orice reglementare a spațiului public și utilizării acestuia se va face în baza unui proiect complex, integrat și raportat la țesutul urban adiacent, precum și la sistemul major de spații verzi și coridoare ecologice.

Obligatoriu orice proiect de reabilitare, restructurare a spațiului public va integra sistemul de piste velo, pietonale și trasee verzi existent sau propus la nivel de oraș sau zonă metropolitană. Deplasarea pietonală și velo va fi tratată cu prioritate în orice situație în reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației.

Iluminatul public și mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent (se va elabora un catalog de mobilier urban pentru zone distincte) pentru imaginea urbană a spațiilor publice. Iluminatul public va lua în considerare nevoia de siguranță pietonală și rutieră prin variații de intensitate și temperatură a luminii artificiale.

 • 3.1.5.3 Utilizarea funcțională

 • -   Utilizări admise:

Plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme cu stratificare permeabilă pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activități în aer liber compatibile edicule, componente ale amenajării peisagere, amenajare hidrotehnică

Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, în conformitate cu necesitățile actuale.

 • -   Utilizări admise cu condiții:

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

 • -    Utilizări interzise:

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare Amplasarea de puncte de colectare a deșeurilor.

 • 3.1.5.4 Caracteristicile parcelelor

Zone constituite

Planul cadastral existent se va conserva ca atare și sunt interzise dezmembrări sau diminuarea acestuia ca suprafață și formă.

 • 3.1.5.4 Circulații și accese

Traseele vor urma cursul natural sau artificial existent al unor canale sau cursuri de apă. Acestea pot fi modificate doar în urma unui Plan director și P.U.Z. al cărui temă de proiectare să aibă ca obiectiv principal racordarea la sistemul existent sau propus de trasee de mobilitate

s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006


alternativă, piste velo, pietonale, coridoare ecologice etc.

Aleile pietonale și velo vor fi construite ca stratificare permeabilă. Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminte asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.


Pagina: 23/24

Întocmit:Olimpia Onci


Nume fișier: 2019.12.11_puz potra_rlu

Se va asigura obligatoriu accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități sau persoane în vârstă și minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea. (sistem ghidaj persoane cu vedere redusă, borduri joase, denivelări cu marcaj vizibil și tactil)

 • 3.1.5.5 Staționarea autovehicolelor

Staționarea autovehiculelor pe zonele verzi este interzisă.

 • 3.1.5.6 Condiții de echipare edilitară și evacuarea deșeurilor

Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din rețeaua publică.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spațiul public. Se vor utiliza surse de energie alternative pentru iluminatul public și alți consumatori. Se va da o atenție deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.

 • 3.1.5.7 Spații libere si spatii plantate:

Se conservă, de regulă, actuala structură a spațiilor verzi, a sistemului de alei și platforme. Intervenții importante asupra spațiilor verzi și a sistemului de alei și platforme se vor realiza numai pe bază de studii dendrologice și peisajere, în contextul conservării caracterelor specifice, pe baza unui P.U.D.

Suprafața spațiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 80% din suprafața totală a zonei exceptând albia cursului de apă și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor.

Este interzisă îndiguirea sau betonarea albiilor cursurilor de apă, amplasarea de puncte de colectare a deșeurilor, reducerea prin intervenții invazive a biodiversității adiacente cursului de apă.

Întocmit,                                                 Șef de proiect,

Arh. Stag. Olimpia Onci                                Arh. Rudolf Graef

Proiectant urbanism,

Arh. Urb. Bloju Cosmin Sandu


s.c. vitamin arhitects s.r.l.

punct de lucru

str. Amforei, nr.4, (punct

termic)

timisoara, tm 300660 românia

T +4(0)371.332.202

F +4(0)256 433.550

E office@vitamina.ro

W www.vitamina.ro

RO 18414633

J35/576/23.02.2006Pagina: 24/24

Întocmit:Olimpia Onci

Nume fișier: 2019.12.11_puz potra_rlu