Hotărârea nr. 16/2020

16/14.01.2020 Privind suplimentarea cu 5 porţii de hrană gratuită de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", furnizorului privat de servicii sociale Fundaţia Timişoara 89
Hotararea Consiliului Local 16/14.01.2020
Privind suplimentarea cu 5 porţii de hrană gratuită de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", furnizorului privat de servicii sociale Fundaţia Timişoara 89


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19472/17.12.2019 a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19472/17.12.2019 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul juridic din data de 07.01.2020 - Aanexă la raportul de specialitate nr. 19472/17.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 14/30.01.2018 privind acordarea a 86 porţii de hrană gratuită de către direcţia de asistenţă socială a municipiului timişoara, prin cantina socială din cadrul complexului de servicii "sf. francisc", furnizorilor privaţi de servicii sociale fundaţia umanitară chosen românia, fundaţia timişoara 89 şi societatea pentru copii şi părinţi scop;
Având în vedere dispoziţiile art.2 alin. 1 lit. b şi g, ale art. 8 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
Având în vedere prevederile art. 39 lit. c) şi art. 61 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (7), lit.b) coroborat cu prevederile art. 196. alin (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă suplimentarea cu 5 porţii de hrană gratuită de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", furnizorului privat de servicii sociale Fundaţia Timişoara 89.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Anexă la raportul de specialitate nr. 19472/17.12.2019

AVIZ

la raportul de specialitate privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf Francisc, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89

Constatând din examinarea urmatoarelor: raportul de specialitate privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii Sf Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89 .

Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume:

Având în vedere prevederile H.C.L.M.T. nr. 14/30.01.2018 privind acordarea a 86 porții de hrană gratuită de către direcția de asistență socială a municipiului timișoara, prin cantina socială din cadrul complexului de servicii ”sf francisc”, furnizorilor privați de servicii sociale fundația umanitară chosen românia, fundația timișoara 89 și societatea pentru copii și pării scop;

Având în vedere dispozițiile art.2 alin. 1 lit. b și g, ale art. 8 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Având în vedere prevederile art. 39 lit. c) și art. 61 din Legea nr. 292/2011 a asisteei sociale, actualizată;

Având în vedere prevederile art:. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnilegislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. 19472/17.12.2019 privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii Sf Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii Sf Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89 ;

De asemenea, avizul nu privește aspectele tehnice, economice, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ din partea secretarului.

CONSILIER JURIDIC,

Cod FO53-13,Ver.1

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Nr. 19472/17.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89

Direcția de Asistență Sociaa Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Conform Legii 292/2011 - Legea asistenței sociale, art. 39, lit. b) și c), autoritățile administrației publice locale au responsabilități în "organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, atribuții ce pot fi externalizate către sectorul neguvernamental, instituțiile de cult, alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, în condițiile legii;” și în ” finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii - din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, ducaz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse.”

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social: Baza materiala necesara funcționarii cantinelor de ajutor social si controlul activității acestora se asigura de către consiliile locale,” și Finanțarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.”

Prin HCLMT nr. 566/12.11.2019 privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor și cultelor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998, au fost selecționată a beneficia de subvenție și Fundația Timișoara 89, care acordă servicii sociale de tip centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost (cod Nomenclator social 8790 CR - PFA - I)

Conform Anexei 5, la HCLMT nr. 498/02.10.2019 - Servicii complementare subvenționate din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2020, la pct. 2 ”Se consideră servicii acordate complementar următoarele tipuri de servicii”, lit. (c) centre de zi pentru copii - masă de la cantina socială publică și lit. (e) centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost - masă de la cantina socială publică. Completarea se va face conform pct. 3, lit. (b) ”Pentru serviciile sociale menționate la punctul 2, lit. c, în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează lnd în calcul o alocație de hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună.” și lit. (c)Pentru serviciile sociale menționate la punctul 2, lit. d, în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 16,60 lei pentru maxim 31 de zile pe lună.”

Prin Anexa, la Hotărea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.2 ”Cantinele de ajutor social - Nivelul alocației zilnice de hrană - lei/zi și persoană - 12,00 lei” și nr. 3 ”Alte instituții publice de asistență socială cu regim rezidențial sau semirezidențial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilități - Nivelul alocației zilnice de


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


hrană - lei/zi și persoană - 16,60.”, sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legislația specifică.

În cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a fost înregistrată următoarea cerere, prin care a fost solicitată suplimentarea porțiilor de hrană gratuită acordate de Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii „Sf. Francisc” pentru beneficiarii unității de asistență socială Fundația Timișoara 89’:

Cererea nr. 2037/11.12.2019 depusă de Fundației Timoara 89, înregistrată la DASTM cu nr. 19206/12.12.2019, solicită suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită a celor 35 de porții primite prin Convenție de hrană nr.19049/11.12.2019 în baza HCLMT nr.14/30.01.2018, - număr total 40 porții hrană gratuită.

În scopul completării serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara, pentru a veni în sprijinul diverselor categorii de persoane aflate în dificultate din comunitatea noastră și ținând cont de solicitarea furnizorului privat de servicii sociale menționat.

PROPUNEM:

Suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită a celor 35 de porții aprobate prin HCLMT nr.14/30.01.2018 de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89.

DIRECTOR GENERAL, JR. RODICA SURDUCAN

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME, CODRUȚA DARIDA


COMPLEX DE SERVICII ”SF. FRANCISC”, CANTINA SOCIALĂ

DELIA MURARIU


ÎNTOCMIT, Nicoleta Constantin Anca Târziu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Nr. 19472/17.12.2019

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea. 1

Titlul proiectului de hotărâre

privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf Francisc”, furnizorului privat Fundația Timișoara 89

Secțiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situatiei actuale

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Conform Legii 292/2011 - Legea asistenței sociale, art. 39, lit. b) și c), autoritățile administrației publice locale au responsabilități în ”organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, atribuții ce pot fi externalizate către sectorul neguvernamental, instituțiile de cult, alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, în condițiile legii;” și în ” finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii - din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse.”

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social: „Baza materiala necesara funcționarii cantinelor de ajutor social si controlul activității acestora se asigura de către consiliile locale,” și ”Finanțarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.”

Prin HCLMT nr. 566/12.11.2019 privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor și cultelor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998, au fost selecționată pentru a beneficia de subvenție și Fundația Timișoara 89, care acordă servicii sociale de tip centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost (cod Nomenclator social 8790 CR - PFA - I)

Conform Anexei 5, la HCLMT nr. 498/02.10.2019 - Servicii complementare subvenționate din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2020, la pct. 2 ”Se consideră servicii acordate complementar următoarele tipuri de servicii”, lit. (c) centre de zi pentru copii - masă de la cantina socială publică și lit. (e) centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost - masă de la cantina socială publică. Completarea se va face conform pct. 3, lit. (b) ”Pentru serviciile sociale menționate la punctul 2, lit. c, în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună.” și lit. (c)” Pentru serviciile sociale menționate la punctul 2, lit. d, în cazul mesei la

*Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com

4 Tnmi^osara 2021

| Capitală Europeană a Culturii


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 16,6 lei pentru maxim 31 de zile pe lună.”

Prin Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.2 ”Cantinele de ajutor social - Nivelul alocației zilnice de hrană - lei/zi și persoană - 12,00 lei” și nr. 3 ”Alte instituții publice de asistență socială cu regim rezidențial sau semirezidențial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilități - Nivelul alocației zilnice de hrană - lei/zi și persoană - 16,60.” sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legislația specifică.

În cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a fost înregistrată următoarea cerere, prin care a fost solicitată suplimentarea porțiilor de hrană gratuită acordate de Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii „Sf. Francisc” pentru beneficiarii unității de asistență socială a Fundației Timișoara ’89:

Cererea nr. 2037/11.12.2019 depusă de Fundației Timișoara 89, înregistrată la DASTM cu nr. 19206/12.12.2019, solicită suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită a celor 35 de porții primite prin Convenție de hrană nr.19049/11.12.2019 în baza HCLMT 14/30.01.2018, - număr total 40 porții hrană gratuită.

În scopul completării serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara, pentru a veni în sprijinul diverselor categorii de persoane aflate în dificultate din comunitatea noastră și ținând cont de solicitărea furnizorului privat de servicii sociale menționat.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Aprobarea suplimentării cu 5 porții de hrană gratuită a celor 35 de porții (aprobate prin HCLMT 14/30.01.2018) de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf Francisc”, furnizorului privat Fundația Timișoara ’89.

  • 3. Alte informații - Nu este cazul

  • 4. Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara ’89.

PRIMAR , NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


DIRECTOR GENERAL, JR. RODICA SURDUCAN

*Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com

Nr. 19472/17.12.2019

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorului privat Fundația Timișoara 89 

Secțiunea  a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

1.      Descrierea situatiei actuale

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Conform Legii 292/2011 – Legea asistenței sociale, art. 39, lit. b) și c), autoritățile administrației publice locale au responsabilități în ”organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, atribuţii ce pot fi externalizate către sectorul neguvernamental, instituţiile de cult, alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii;” și în ” finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii - din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse.”

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social: „Baza materiala necesara funcționarii cantinelor de ajutor social si controlul activității acestora se asigura de către consiliile locale,” și ”Finanțarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.”

Prin HCLMT nr. 566/12.11.2019 privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor și cultelor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998, au fost selecționată pentru a beneficia de subvenție și Fundația Timișoara 89, care acordă servicii sociale de tip centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost (cod Nomenclator social 8790 CR - PFA – I) 

Conform Anexei 5, la HCLMT nr. 498/02.10.2019 -  Servicii complementare subvenționate din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2020, la pct. 2 ”Se consideră servicii acordate complementar următoarele tipuri de servicii”, lit. (c) centre de zi pentru copii – masă de la cantina socială publică și lit. (e) centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost – masă de la cantina socială publică. Completarea se va face conform pct. 3, lit. (b) ”Pentru serviciile sociale menționate la punctul 2, lit. c, în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună.” și lit. (c)” Pentru serviciile sociale menționate la punctul 2, lit. d, în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 16,6 lei pentru maxim 31 de zile pe lună.”

Prin Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.2 ”Cantinele de ajutor social – Nivelul alocației zilnice de hrană – lei/zi și persoană – 12,00 lei”  și nr. 3 ”Alte instituții publice de asistență socială cu regim rezidențial sau semirezidențial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilități – Nivelul alocației zilnice de hrană – lei/zi și persoană -  16,60.” sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legislația specifică.

În cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a fost înregistrată următoarea cerere, prin care a fost solicitată suplimentarea porțiilor de hrană gratuită acordate de Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii „Sf. Francisc” pentru beneficiarii unității de asistență socială a Fundației Timișoara ’89:

·        Cererea nr. 2037/11.12.2019 depusă de Fundației Timișoara 89, înregistrată la DASTM cu nr. 19206/12.12.2019, solicită suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită a celor 35 de porții primite prin Convenție de hrană nr.19049/11.12.2019 în baza HCLMT 14/30.01.2018, – număr total 40 porții hrană gratuită.

În scopul completării serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara, pentru a veni în sprijinul diverselor categorii de persoane aflate în dificultate din comunitatea noastră și ținând cont de solicitărea furnizorului privat de servicii sociale menționat.

 

2.      Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Aprobarea suplimentării cu 5 porții de hrană gratuită a celor 35 de porții aprobate prin HCLMT 14/30.01.2018﴿ de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorului privat Fundația Timișoara ’89.

3.      Alte informații – Nu este cazul

4.      Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara ’89.

 

 

 

      PRIMAR ,                                                                                                         VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                                                                                                  FARKAS IMRE   

 

 

                                   

DIRECTOR GENERAL,

JR. RODICA SURDUCAN

 Anexă la raportul de specialitate nr.  19472/17.12.2019

 

 

AVIZ

la raportul de specialitate privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89 

 

            Constatând din examinarea urmatoarelor: raportul de specialitate privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89  .

            Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume:

            Având în vedere prevederile H.C.L.M.T. nr. 14/30.01.2018  privind acordarea a 86 porţii de hrană gratuită de către direcţia de asistenţă socială a municipiului timişoara, prin cantina socială din cadrul complexului de servicii ”sf. francisc”, furnizorilor privaţi de servicii sociale fundaţia umanitară chosen românia, fundaţia timişoara 89  şi societatea pentru copii şi părinţi scop;

 

Având în vedere dispoziţiile art.2 alin. 1 lit. b şi g, ale art. 8 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

            Având în vedere prevederile art. 39 lit. c) şi art. 61 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

            Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

            Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. 19472/17.12.2019 privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89 

            Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89  ;

            De asemenea, avizul nu privește aspectele tehnice, economice, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ din partea secretarului.

                                               CONSILIER  JURIDIC,      

Cod FO53-13,Ver.1

 

Nr. 19472/17.12.2019

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89 

 

 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Conform Legii 292/2011 – Legea asistenței sociale, art. 39, lit. b) și c), autoritățile administrației publice locale au responsabilități în ”organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, atribuţii ce pot fi externalizate către sectorul neguvernamental, instituţiile de cult, alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii;” și în ” finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii - din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse.”

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social: „Baza materiala necesara funcționarii cantinelor de ajutor social si controlul activității acestora se asigura de către consiliile locale,” și ”Finanțarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.”

Prin HCLMT nr. 566/12.11.2019 privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor și cultelor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998, au fost selecționată a beneficia de subvenție și Fundația Timișoara 89, care acordă servicii sociale de tip centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost (cod Nomenclator social 8790 CR - PFA – I)  

Conform Anexei 5, la HCLMT nr. 498/02.10.2019 -  Servicii complementare subvenționate din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2020, la pct. 2 ”Se consideră servicii acordate complementar următoarele tipuri de servicii”, lit. (c) centre de zi pentru copii – masă de la cantina socială publică și lit. (e) centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost – masă de la cantina socială publică. Completarea se va face conform pct. 3, lit. (b) ”Pentru serviciile sociale menționate la punctul 2, lit. c, în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună.” și lit. (c)” Pentru serviciile sociale menționate la punctul 2, lit. d, în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 16,60 lei pentru maxim 31 de zile pe lună.”

Prin Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.2 ”Cantinele de ajutor social – Nivelul alocației zilnice de hrană – lei/zi și persoană – 12,00 lei”  și nr. 3 ”Alte instituții publice de asistență socială cu regim rezidențial sau semirezidențial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilități – Nivelul alocației zilnice de hrană – lei/zi și persoană - 16,60.”, sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legislația specifică.

În cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a fost înregistrată următoarea cerere, prin care a fost solicitată suplimentarea porțiilor de hrană gratuită acordate de Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii „Sf. Francisc” pentru beneficiarii unității de asistență socială Fundația Timișoara 89’:

·         Cererea nr. 2037/11.12.2019 depusă de Fundației Timișoara 89, înregistrată la DASTM cu nr. 19206/12.12.2019, solicită suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită a celor 35 de porții primite prin Convenție de hrană nr.19049/11.12.2019 în baza HCLMT nr.14/30.01.2018, – număr total 40 porții hrană gratuită.

· În scopul completării serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara, pentru a veni în sprijinul diverselor categorii de persoane aflate în dificultate din comunitatea noastră și ținând cont de solicitarea furnizorului privat de servicii sociale menționat.

 

PROPUNEM:

 

Suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită a celor 35 de porții aprobate prin HCLMT nr.14/30.01.2018 de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

JR. RODICA SURDUCAN

 

 

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME,                          COMPLEX DE SERVICII ”SF. FRANCISC”,                           

                CODRUȚA DARIDA                                                                       CANTINA SOCIALĂ

                                                                                                                              DELIA MURARIU

 

 

     ÎNTOCMIT,

     Nicoleta Constantin

     Anca Târziu