Hotărârea nr. 159/2020

159/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 159/30.04.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre UR2020-004838/31.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-004838/31.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-004838/31.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 33/04.07.2019, Avizul Arhitectului Şef nr. 03/30.01.2020;
Având în vedere Decizia de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 141/17.12.2019, prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art.196 alin.(1) , lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara, având ca beneficiar pe BARABAS IOSIF, întocmit conform Proiectului nr. 50/2019, realizat de BIA NENAD LUCHIN, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:-
- Procent de ocupare al terenului POT maxim propus: 50%;
- Coeficient de utilizare al terenului CUT maxim admis: 2.5;
- Regim de înălţime propus: S+P+3E+Er;
- Hmaxim: 17.25m;
- Retragere posterioara - min 6.00m;
- Retrageri laterale - conform plansei 02.1 - "Reglementari Urbanistice - Zonificare"
Funcţiuni: - zonă mixta cu locuinţe colective, comert, birouri si servicii;
Spatii verzi compacte - minim 20,00 %/parcela, si zona verde dispersata - minim 10% - conform Deciziei de încadrare nr. 141/17.12.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004982/19.09.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;
Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1005/19.11.2019.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 647mp, identificat prin CF 417308, cad 417308, situat in intravilan, categoria de folosinta curti, constructii, este proprietatea BARABAS IOSIF.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generala de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului BARABAS IOSIF;
- Proiectantului BIA NENAD LUCHIN;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANUSM

SERVICIUL CERTIFICARI AUTORIZARI

Nr. UR2019-017742/16.12.2019

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - „CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER S+P+3E+Er”

Bv. Simion BARNUTIU nr. 53, TIMISOARA;

Beneficiar: BARABAS IOSIF;

Proiectant: BIA LUCHIN NENAD;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Serviciul Certificari si Autorizari din cadrul Directiei Urbanism, și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 11.11.2019-05.12.2019;

În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

S-au expediat prin poștă anunțul cu privire la PUZ - „CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER S+P+3E+Er”, Bv. Simion BARNUTIU nr. 53, Timisoara, jud. Timiș -unui număr de 18 adrese - vecini de pe străzile din cvartalul din care face parte imobilul supus reglementarii.

Documentația disponibilă la Serviciul Certificari si Autorizari, nu a fost consultată de nici o persoană.

La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 19.11.2019, orele 14.00 - 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, a participat arh. LUCHIN NENAD, iar din partea publicului nu a participat nici o persoana.

Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER S+P+3E+Er”, Bv. Simion BARNUTIU nr. 53, Timisoara, beneficiar BARABAS IOSIF, proiectant: BIA LUCHIN NENAD, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ȘEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Steluta URSU

Red/ dact. - S.U..-2 ex

Plan Urbanistic Zonal


Clădire mixtă S + P + 3E + Er

CONTUR PROPRIETATE

PROPRIETĂȚI PRIVATESUPRAFAȚĂ RĂMASĂ ÎN PROPRIETATE


647,0   100,0%

SUPRAFAȚĂ CEDATĂ -căi de comunicare 0,0     0,0%

647,0    100,0%

1 Luchin Nenad Birou Individual de Arhitectură

BENEFICIAR

Barabas Iosif

PROIECT NR.

50/ 2019

■   -      -                Timișoara • str. Stejarul nr. 7 , Parter, apt. SAD 1 • CIF 34304764

aici

irouindividTTr'd

tel : +4 0722 797968     •     e-mail : nenad.luchin@gmail.com

Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter S+P+3E+Er '

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:1000

AMPLASAMENI                  Timișoara

Strada Simion Bărnutiu nr.53 CF 417308 '

FAZA :

ȘEF PROIECT

arhitect Mircea Crăculeac

PROIECTAT

arhitect Nenad Luchin

DATA

03/2019

TITLU PLANȘĂ

Proprietatea asupra terenurilor

PLANȘA NR. :

04

DESENAT

arhitect Nenad Luchin


Plan Urbanistic Zonal

Clădire mixtă S + P + 3E + Er

ÎNCADRARE ÎN ORAȘ

UTR 29


P.U.G. VECHI (ACTUAL) UTR 29

Fitneș:

ING Bank


BCR""


P.U.G


NOU


^LEGENDA


(ÎN CURS DE AVIZARE)

LIMITE


LIMITA


TERITOR’ULU.


ADMINISTRATIV


LIMITA


TERITORIULUI


INTRAVILAN EXISTENT


RiM/P


LIMITA


TERITORIULUI


INTRAVILAN PROPUS


LIMITA


ZONEI CENTRALE


LIMITA


UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚA

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

ZONA CENTRALA Si ALEE ZONE CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INÎERES GENERAI______

ZONE PENTRU LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (P - P+2) I (PESTE P+2)

LOCUIRE


Legendă


.iu      ZONA DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN

.ip      ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC

.ir      ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME CU CARACTER RURAL

.i/c__ ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE,_SEMICOLECTIVE Șl COLECTIVE MICI

~ ANSAMBLURI DE LOCUINȚE COLECTIVEI


SUBZONA DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE PARCELE IZOLATE IN INTEF DE LOCUINȚE COLECTivE CU INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE

LOCUINȚE COLECTIVE


ZONA DEPOZITARE, PRESTĂRI SERVICII


Luchin Nenad  Birou Individual de Arhitectură


Timișoara • str. Stejarul nr. 7 , Parter, apt. SAD 1 • CIF 34304764 tel : +4 0722 797968     • e-mail : nenad.luchin@gmail.com


BENEFICIAR


Barabas losif


PROIECT NR.


SPECIFICAȚIE


ȘEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


NUME


SEMNĂTURĂ


arhitect Mircea Crăculeac arhitect Nenad Luchin


SCARA

1:1000


DATA

03/2019


IIILU PROIECT------------------------------------------------------------------------------------------

Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter ’ S+P+3E+Er ’

Timișoara Strada Simion ’ Bărnutiu nr.53 CF 417308 ’


AMPLASAMENT


TITLU PLANȘĂ


Încadrare în localitate


50/ 2019


FAZA :

P.U.Z.


PLANȘA NR.

00Strada Renașteri


Barabas losif

TITLU PROIECT-----------------------------------------------------------------------------------

Clădire Locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter S+P+3E+Er '

50/ 2019


SCARA

1:1000


AMPLASAMENI                  Timișoara

Strada Simion Bărnutiu nr.53 CF 417308 '

DATA

03/2019•------->

Strada Lugoiullli £> 22_ _

1

— —

LEGENDĂ


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

arhitect Mircea Crăculeac

PROIECTAT

arhitect Nenad Luchin

DESENAT

arhitect Nenad Luchin


Plan Urbanistic Zonal


Clădire mixtă S + P + 3E + Er


Etaj 8

Etaj 7

Etaj 6

Etaj 5

Etaj 4

Etaj 3

Etaj 2

Etaj 1

Parter


13,60


14,60


Etaj retras

Etaj 3

Etaj 2

Etaj 1


Parter


Subsol


10,60


Etaj 8

Etaj 7

Etaj 6

Etaj 5

Etaj 4

Etaj 3

Etaj 2

Etaj 1

Parter1 Luchin Nenad Birou Individual de Arhitectură

BENEFICIAR

Barabas Iosif

PROIECT NR.

50/ 2019

■   -      -                Timișoara • str. Stejarul nr. 7 , Parter, apt. SAD 1 • CIF 34304764

□ICI

tel : +4 0722 797968     •     e-mail : nenad.luchin@gmail.com

Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter S+P+3E+Er '

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:500

AMPLASAMENT                  Timișoara

Strada Simion Bărnuțiu nr.53 CF 417308 '

FAZA :

P.U.Z.

ȘEF PROIECT

arhitect Mircea Crăculeac

PROIECTAT

arhitect Nenad Luchin

DATA

03/2019

TITLU PLANȘĂ

Reglementări urbanistice - propunere mobilare

PLANȘA NR. :

02.2

DESENAT

arhitect Nenad Luchin


Plan Urbanistic Zonal


Clădire mixtă S+P+3E+Er

Imobilul propus beneficiază de lumină naturală pe tot parcursul anului, iar la rândul său nu afectează însorirea imobilelor învecinateȚinând cont de faptul că imobilele din vecinătate sunt în regim de înălțime de minim P+4E, orientate spre sud, pe perioada trecerii soarelui pe bolta cerească la solstițiul de iarnă, impactul umbrei clădirii propuse asupra fiecărei dintre imobilele învecinate este minimal, și asigură perioada de iluminare minimă cerută de lege, atât imobilelor vecine cât și clădirii propuse.

Important:

Fiecare oră de soare trecută pe bolta cerească prezintă o proiecție în plan a unui unghi de 15°


Bulevardul Simion Bărnuțiu


| Luchin Nenad Birou Individual de Arhitectură

□10

AnfflniffiinK

Timișoara • str. Stejarul nr. 7 , Parter, apt. SAD 1 • CIF 34304764 tel : +4 0722 797968     •     e-mail : nenad.luchin@gmail.com

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNATURA

SCARA

1:500

ȘEF PROIECT

arhitect Mircea Crăculeac

PROIECTAT

arhitect Nenad Luchin

DATA

03/2019

DESENAT

arhitect Nenad Luchin

BENEFICIAR

AMPLASAMENT

TITLU PLANȘA


Barabas losif


TITLU PROIECT---------------------------------------------------------------------------------

Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter

S+P+3E+Er ’


Timișoara

Strada Simion ’ Bărnuțiu nr.53 CF 417308 ’


Studiu de însorire


Ziua de studiu: 22 decembrie (solstițiu de iarnă) Perioada studiată: din oră în oră de la ’ 9:00 la 16:00


PROIECT NR.

50/

2019


FAZA :

P.U.Z.


PLANȘA NR. :

02.3. ''l----___Strada Lugoiuluî—

—.

—             royjuiui

1                 -------14

S+P+4

-----


1 ’-qi

_L ■


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

arhitect Mircea CrăcuLeac

PROIECTAT

arhitect Nenad Luchin

DESENAT

arhitect Nenad Luchin


BENEFICIAR

Barabas losif

PROIECT NR.

50/ 2019

Clădire Locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter S+P+3E+Er '

AMPLASAMENT                  Timișoara

Strada Simion Bărnuțiu nr.53 CF 417308 ’

FAZA :

P.U.Z.

TITLU PLANȘĂ

Studiu cvartal

PLANȘA NR. :

02.4


Plan Urbanistic Zonal

Clădire mixtă S + P + 3E + Er


| Luchin Nenad Birou Individual de Arhitectură

BENEFICIAR

Barabas Iosif

PROIECT NR.

Timișoara • str. Stejarul nr. 7 , Parter, apt. SAD 1 • CIF 34304764

50/ 2019

iroujndiviJJTTlld S9mH99mnă

tel : +4 0722 797968     •     e-mail : nenad.luchin@gmail.com

Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter S+P+3E+Er '

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

AMmSAMENI                 Timișoara

Strada Simion Bărnutiu nr.53 CF 417308 '

FAZA :

P.U.Z.

ȘEF PROIECT

arhitect Mircea Crăculeac

1:1000

PROIECTAT

arhitect Nenad Luchin

DATA

03/2019

TITLU PLANȘĂ

Volumetrie

PLANȘA NR. :

02.5

DESENAT

arhitect Nenad Luchin

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC 31.03.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Clădire locuințe collective cu funcțiuni mixte la parter, S+P+3E+Er”, Str. Simion Bărnuțiu nr. 53, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004838/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Clădire locuințe collective cu funcțiuni mixte la parter, S+P+3E+Er”, Str. Simion Bărnuțiu nr. 53, Timișoara, beneficiar fiind dl. Barabas losif, proiectant BIA Nenad Luchin, proiect nr. 50/2019, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 860/15.03.2019 prelungit până la data de 14.03.2021,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „ Clădire locuințe collective cu funcțiuni mixte la parter, S+P+3E+Er”, Str. Simion Bărnuțiu nr. 53, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului de Oportunitate nr. 33/04.07.2019 și Avizului Arhitectului Sef nr. 03/30.01.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, aferent terenului reglementat prin documentație, rezultă următoarea situație juridică:

- Cartea funciară nr. 417308Timișoara nr. cadastral 417308 (datat 26.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 647 mp, categorie de folosință „curți-construcțiil”, situat în Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu nr.53, este proprietatea dlui Barabas losif. Nu sunt notate sarcini sau litigii în cartea funciară.

Prin adresa nr. SC2019-30134/03.12.2019 a Municipiului Timișoara -Serviciul Juridic se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilul ce face obiectul prezentei documentații, iar prin adresa nr. D02020-322/24.02.2020 se menționează faptul că acest imobil nu a făcut obiectul revendicării conform legilor fondului funicar. Potrivit adresei nr. CT2020-007395/02.12.2019 se menționează, de asemenea, faptul că imobilul mai sus identificat nu au fost depuse cereri de revendicare conform legii nr. 10/2011 și nici nu a fost notificat în baza OUG nr. 94/2000 rep.,modif. și complet. Prin OUG nr. 209/2005 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România..

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată —

“(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

(2) în condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după caz.

coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil “în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ("avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților'’),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004838/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Clădire locuințe collective cu funcțiuni mixte la parter, S+P+3E+Er”, Str. Simion Bărnuțiu nr. 53, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având un drept real asupra terenului.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Clădire locuințe collective cu funcțiuni mixte la parter, S+P+3E+Er”, Str. Simion Bărnuțiu nr. 53, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriana Șeitan

Cod FO53-13,Ver.l

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter

S+P+3E+Er

Timișoara, strada Simion Bărnuțiu nr.53

C.F 417308

Beneficiari:

Barabas Iosif

Proiectant general:

B.I.A. Luchin Nenad

Urbanist arh. Crăculeac Mircea

Data elaborării:

Octombrie 2019

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z.

N e n a d nnfinriHiwi L u c h i n Timișoara, Str. Stejarul nr. 7. apt. SAD 1 ■ CP 300569 ■ GIF 34304764 ■ IBAN R048 INGB 00 0 0 9999 0497 9154 ■ mobil: + 4 0722 797968 ■ nenad.luchin @ gmail.com Reglementări imobil locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter S+P+3E+Er

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate: în partea de sud-est a Municipiului Timișoara, în UTR 71, pe str. Simion Bărnuțiu, a unui imobil de locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter pe o parcelă cu suprafața de de 647,00mp. Zona aflată în studiu este identificată prin C.F. 417308, cad. 417308 și se află în proprietatea Barabas Iosif.

Se va asigura accesul la rețeaua stradală majoră.

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat;

Limita zonei studiate este figurată în planșa cu REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal cu linie roșie. Suprafața studiată a zonei este de 647,00mp;

Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcționale menționate mai sus, eliberarea autorizațiilor de construcție se va face pe baza reglementărilor ce urmează.

În acest perimetru se propune dezvoltarea zonei de locuințe colective cu funcțiuni mixte cu un procent de ocupare maximă a terenului de 50%.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul Municipiului Timișoara.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCȚIONALE

1. Conținutul Regulamentului

Pentru fiecare zonă funcțională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalități

cap. 2 - Utilizarea funcțională

cap. 3 - Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

În cap. 1 - Generalități se detaliază:

art. 1 - tipurile de subzone funcționale

art. 2 - funcțiunea dominantă a zonei

art. 3 - funcțiile adiacente admise ale zonei.

În cap. 2 - Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei și subzonei, se pun în evidență:

art. 4 - utilizări permise

art. 5 - utilizări permise cu condiții

art. 6 - interdicții temporare

art. 7 - interdicții definitive (permanente).

În cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor:

 • 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii cu referire la:

art. 8 - orientarea față de punctele cardinale

art. 9 - amplasarea față de drumurile publice

art. 10 - amplasarea față de căi navigabile existente

art. 11 - amplasarea față de C.F.

art. 12 - retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat

art. 13 - amplasarea față de aeroporturi

art. 14 - amplasarea față de aliniament

art. 15 - amplasarea în interiorul parcelei.

 • 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii cu referire la :

art. 16 - accese carosabile

art. 17 - accese pietonale

 • 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară cu referire la:

art. 18 - racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente

art. 19 - realizarea de rețele tehnico-edilitare

art. 20 - proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • 3.4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor cu referire la:

art. 21 - parcelare

art. 22 - înălțimea construcțiilor

art. 23 - aspectul exterior

art. 24 - procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare a terenului

 • 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri cu referire la:

art. 25 - parcaje

art. 26 - spații verzi

art. 27 - împrejmuiri.

Cap. 1 Generalități

Art. 1. Tipuri de subzonă funcțională

 • - zonă de locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter;

Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea de zonă de locuințe colective și funcțiuni complementare, fiind propusă o clădire cu mai multe locuințe, (peste 2 apartamente) amplasate la nivelele superioare cu caracter urban cu regim de înălțime S+P+3E+Er cu servicii mixte la parter;

Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei:

 • •   spații pentru comerț, servicii, funcțiuni cu caracter public, activități complementare locuirii, amplasate la parter;

 • •   spații verzi amenajate;

 • •   accese carosabile, pietonale, parcaje;

 • •   rețele tehnico-edilitare și construcții aferente;

Cap. 2 Utilizarea funcțională

Art. 4. Utilizări permise:

Clădiri de locuit în sistem colectiv cu funcțiuni mixte la parter;

 • - regim de construire: izolat;

 • - regim de înălțime = S+P+3E+Er;

 • - Hmax= +17,25m

 • - POT max = 50%;

 • - CUT max = 2,5

 • - este permisă utilizarea unor spații de la parterul clădirilor de locuit pentru comerț, servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare, de exemplu: cabinete medicale, birouri, farmacie, sedii firmă, comerț, agenții de turism, în condițiile în care pot realiza locuri de parcare conform normative în vigoare (în interiorul parcelei);

 • - amenajări specifice parcurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc);

 • - pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame);

 • - amenajarea de locuri de parcare;

 • - construcții pentru echiparea tehnico-ediltară a zonei, subterane sau terane;

Art. 5. Utilizări permise cu condiții

Construcțiile pentru echipamente și instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și comfortului populației din zonă, să nu dăuneze relației cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

Art. 6. Interdicții temporare de construire

Nu este cazul;

Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele activități:

 • -   activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • -   stabilimente pentru adulti: baruri de noapte, cazinouri care pot produce disconfort, in special fonic, pentru locuitorii zonei;

 • -   activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 • -   stații de întreținere auto;

 • -  ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • -   anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • -   panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

 • -   depozite de deșeuri;

Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr. 994/2018

Se va asigura posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord.

Amplasarea construcțiilor va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 V h la solstițiu de iarnă. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice

Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuit (locuințe și dotări adiacente) este permisă cu respectarea avizului Comisie de Circulație nr. DT2019-004982/19.09.2019;

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE . Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

 • a) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

 • - pentru clădirile de locuit colective se va respecta retragerea din planșa de reglementări;

 • - autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • - amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 994 din 2018 al Ministerului Sănătății,

 • b) Amplasarea construcției față de limita de fund a parcelei va fi de 6m;

 • c) Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții nu este cazul;

 • 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 16. Accese carosabile

Pe parcela studiată se va asigura acces atât de pe strada Simion Bărnuțiu (front stradal) cât și de pe strada Lugojului (fund parcelă). În interiorul parcelei se vor organiza drumuri de incintă cu circulație auto pentru a asigura accesul la locurile de parcare de pe strada Lugojului și la subsolul imobilului din strada Simion Bărnuțiu.

Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

Se va asigura acces pietonal;

 • 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică .

Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către dezvoltatori conform planului de actiune.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de de beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran.

Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare.

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a municipiului.

Alimentare cu apă-canal

În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare centralizată ale municipiului Timișoara.

Alimentare cu căldură

Fiecare apartament va fi prevăzut cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale

Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de 20kV aferent, din sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către SC ENEL ELECTRICA BANAT SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie

În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în zonă, pe baza propriilor studii.

Rețea TVC

În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de televiziune în cablu.

 • 3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor

Art. 21. Parcelarea

Nu este cazul;

Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

 • - protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.994 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 • - regimul de înălțime al construcțiillor este de S+P+3E+Er, hmax = +17.25m;

Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor

 • a) Dispoziții generale

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațada către strada Simion Bărnuțiu.

 • b) Fațade

Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

N e n a d nmiiriHH» L u c h i n

Timișoara, Str. Stejarul nr. 7. apt. SAD 1 ■ CP 300569 ■ GIF 34304764 ■ IBAN R048 INGB 00 0 0 9999 0497 9154 ■ mobil: + 4 0722 797968 ■ nenad.luchin @ gmail.com

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.

Culorile pentru fațadele imobilelor vor fi:pastelate, deschise cu accente saturate, închise pe unele elemente constructive conform regulament cod culori aprobat de Primăria Timișoara.

 • c) Acoperișuri

Acoperișurile vor fi cu șarpantă sau terasă. Materialele de finisaj vor fi specifice zonei.

Art. 24. Procentul de ocupare a terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului:

P.O.T max = 50%;

Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului;

C.U.T max = 2.5;

 • 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora pe parcela beneficiarului.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Pentru locuințele colective numărul de parcaje se va calcula în funcție de numărul de apartamente (1,15 loc de parcare/apartament).

Art. 26. Spații verzi

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în proporție de 30,00% din care 20,00% zonă verde compactă și 10,00% zonă verde dispersată. Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate.

Permisiuni:

Conform Legii 24/2007, art 18 se pot amplasa pe un spațiu verde :alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreaga suprafață a spațiului verde și cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde

Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100mp de lot.

Se va acorda atenție reconstrucției ecologice dupa terminarea lucrărilor de construcție, constând în aranjamente peisagere cu arbuști sau arbori, partere florale, gazon.

Zona verde dispersată se va amenaja în zona locurilor de parcare și în locurile de pe teren unde este fizic posibil constând din aranjamente peisagere cu arbuști, arbori, partere florale, sau gazon.

Interdicții:

Este interzisă schimbarea destinației și reducerea suprafețelor zonelor verzi de pe terenul în studiu, se va respecta legislația în vigoare.

Art. 27. Împrejmuiri

Împrejmuirile, nu vor depăși în înălțime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv._

Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se pot realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m, și vor putea fi dublate de un gard viu.

De la clădire și până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălțime maximă de 2,00m. Se permite realizarea unui aparat de intrare, zona pt amplasare pubele cu amplasare de copertină în interiorul limitei de proprietate cu înălțimea mai mare de 2m.

Se interzice executarea împrejmuirilor la strada din panouri prefabricate din beton.

Spre frontul stradal se pot realiza și împrejmuiri cu elemente de delimitare din soclu tip jardiniera 50cm de la nivelul cotei terenului sistematizat pentru gard viu și elemente metalice transparente discontinue până la cota 1.80m.

CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în tendințele de dezvoltare ale Municipiului Timișoara.

Trasarea zonei de construibilitate și respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate , datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate care va verifica și confirma corectitudinea trasării.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit,

Arh. Nenad Luchin

Urbanist arh. Crăculeac Mircea

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter

S+P+3E+Er

Timișoara, strada Simion Bărnuțiu nr.53

C.F 417308

Beneficiari:

Barabas Iosif

Proiectant general:

B.I.A. Luchin Nenad

Urbanist arh. Crăculeac Mircea

Data elaborării:

Octombrie 2019

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Memoriu

Certificat de urbanism nr. 860/15.03.2019

Aviz de Oportunitate nr. 33/ 04.07.2019 Extrase CF 417308

Carte de identitate

B. PIESE DESENATE

Planșa 00

Încadrarea PUG

scara 1

5000

Planșa 01

Situația existentă

scara 1

5000

Planșa 02.1

Reglementări urbanistice-zonificare

scara 1

500

Planșa 02.2

Reglementări urbanistice - propunere mobilare

scara 1

500

Planșa 02.3

Studiu însorire

scara 1

500

Planșa 02.4

Studiu de cvartal

scara 1

500

Planșa 02.5

Volumetrii

scara 1

500

Planșa 04

Circulația terenurilor

MEMORIU DE PREZENTARE

1.1DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării: „CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI MIXTE LA PARTER S+P+3E+ER"

Amplasament: Timișoara,Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 53, jud. Timiș, C.F.417308

Beneficiari: BARABAS IOSIF

Proiectant arhitectură: B.I.A. Luchin Nenad

Urbanist arh. Crăculeac Mircea

Data elaborării:     octombrie 2019

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

Solicitări ale temei - program

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în partea de sud-est a Municipiului Timișoara, pe artera principală de acces către zona centrală a orașului, pe strada Simion Bărnuțiu, într-o zonă cu imobile cu regim mare de înălțime, a unei clădiri de regim de înălțime S+P+3E+Er cu funcțiuni comerciale la parter, pe o suprafață de 647mp teren. Terenul aflat în studiu este identificat prin CF 417308 și se află în proprietatea lui Barabas Iosif. Delimitarea zonei studiate este făcută conform certificatului de urbanism astfel: se va studia o zona mai amplă cuprinsă între Strada Simion Bărnuțiu, str. Renașterii, str. Lugojului, str Telegrafului și Bulevardul Dorobanților. Prin acest proiect se au în vedere următoarele obiective:

 • •   asigurarea accesului la viitoarea investiție, în contextul zonei și a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate;

 • •  schimbarea destinației terenului din folosința actuală -zonă rezidențială cu mai mult de 3 niveluri POT 20%, în zonă de locuințe colective cu regim mare de înălțime, POT 50%;

 • •   reglementarea gradului de construibilitate a terenului;

 • •   regimul de înălțime;

 • •  rezolvarea circulației și a acceselor carosabile, rezervarea suprafețelor de teren necesare pentru zona verde;

 • •  alimentarea cu apa și canalizare se vor realiza în sistem centralizat;

 • •  se vor respecta prospectele stradale;

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primaria Municipiului Timișoara Certificatul de Urbanism nr. 860 din 15.03.2019, prin care s-a solicitat investitorului, elaborarea prezentului PUZ.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • - Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara

 • - Ridicarea topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ.

-Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri realizarea locuințelor cu modificările ulterioare;

-Legea nr.350/2001privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

-Ordinul 233/2016 privind aprobarea normelor metodologice ale legii;

-H.G.R. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificările ulterioare

-G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000.

Această documentație stabileste conditiile strict necesare dezvoltării urbanistice a zonei, aceste prevederi realizându-se etapizat în funcție de investitor - beneficiar, dar înscrise coordonat în prevederile de P.U.Z.

În urma analizării documentațiilor de urbanism aprobate, se pot trage următoarele concluzii generale:

 • - amplasarea în cadrul localității, în proximitatea centrului Timișoarei îi conferă un potențial de dezvoltare urbanistică;

 • - zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de clădire de locuințe colective, în concordanță cu construcțiile existente deja în zonă.

 • - de asemenea, se consideră oportună propunerea parterului ca zonă de funcțiuni complementare locuirii.

 • - soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont atât de parcelări, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră existentă.

 • - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi branșamente și rețele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1 EVOLUȚIA ZONEI

Explozia investițiilor din ultimii ani a contribuit la sporirea solicitărilor de suprafețe de teren dedicate dezvoltării de zone de locuit colective în contextul în care prețurile terenurilor din zonele adiacente centrului Timișoarei sunt într-o continuă creștere.

Zona este atractivă din punct de vedere imobiliar datorita poziționării foarte apropiate de zona centrală și de Piața Badea Cârțan, având deschidere la 2 străzi.

 • 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul studiat se află in partea de sud-est a Timișoarei, fiind nefolosit în prezent.

Zona studiata este accesibilă atât prin strada Simion Bărnuțiu, cât și prin strada Lugojului adiacentă fundului de parcelă.

Parcela pentru care s-a inițiat P.U.Z.-ul este delimitată astfel:

-la nord: strada Lugojului, la sud: strada Simion Bărnuțiu; la vest: bloc P+8E; la est: bloc P+8E

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Amplasamentul studiat în cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural.

Nu există vegetație(copaci,pomi) ce necesită a fi păstrate sau protejate.

Terenul este plan (cu diferențe de nivel nesemnificative) având stabilitatea generală asigurată.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

Zona studiată în documentația de față este accesibilă din strada Simion Bărnuțiu (front stradal), cât și din strada Lugojului (fund parcelă).

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de altele în intravilan, conform CF 417308 Timișoara, nr. top 27369/2, cu suprafața de 647,00mp.

În vecinatatea terenului aflat în curs de reglementare există imobile de locuire colectivă P+8E și P+4E+M.

În stadiul actual, ținând cont de faptul că terenul are folosință „altele”, nu există zone de spațiu verde amenajat.

Existența unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine nu există.

Principalele disfuncționalități: nu există.

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

 • •  Căi de comunicație

Zona studiată este mărginită la sud de strada Simion Bărnuțiu, iar la nord de strada Lugojului, iar teren pentru accese sau străzi publice nu este necesar a fi prevăzut.

 • •  Alimentarea cu apă și canalizare

În prezent există rețele de instalații apă-canal la nivelul frontului stradal.

 • •  Alimentarea cu gaze naturale

În prezent există rețele de gaz la nivelul frontului stradal.

 • •  Alimentarea cu energie electrică

În prezent există rețele de gaz la nivelul frontului stradal.

 • •   Telefonizare

În prezent există rețele de telecomunicație la nivelul frontului stradal.

 • •  Rețea de televiziune în cablu

În prezent există rețele de internet la nivelul frontului stradal.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se tratează în cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului și planurilor de urbanism.

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

Relația cadru natural -cadru construit

Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au destinațe de locuire colectivă, respectiv individuală.

Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă.

 • ■  Evidențierea riscurilor naturale și antropice

În urma studiului terenului s-a constatat că nu este cazul de riscuri naturale, nefiind un teren cu probleme de alunecare sau inundabil și nici de riscuri antropice.

 • ■  Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă.

Intervențiile propuse în cadrul terenului studiat nu vor prezenta riscuri pentru zonă - nici cele edilitare și nici accesele propuse.

 • ■  Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție.

Nu este cazul.

 • ■  Evidențierea potențialului balnear și turistic.

Nu este cazul.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 • - extinderea funcțiunii adaptate la configurația terenului și specificul zonei limitrofe;

 • - asigurarea necesarului de spații verzi;

 • - asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

 • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Ridicarea topografică

În scopul implementării propunerii, pe terenul studiat, a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine și poziționarea față de drumuri. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate rețele de electricitate și de canalizare. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la bază ridicarea topografică realizată.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

În PUG-ul actual al Municipiului Timișoara terenul este prevăzut ca făcând parte din zonă de locuire colectivă. În PUG-ul in curs de elaborare, aceasta zonă este propusă ca fiind Lc-A, adică locuire colectivă în ansambluri predefinite.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent, astfel, se prevede o fâșie pentru spațiu verde de 30%.

 • 3.4. MONDERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Propunerea de rezolvare a accesibilității terenului din zona studiată prin documentația de față nu presupune modificarea de accese existente.

Apele meteorice provenite de pe parcaje se vor colecta prin intermediul rigolelor, trecute printr-un separator de hidrocarburi SH cu un debit minim de Q=2 l/s și deversate tot în bazinul de retenție, de unde în racordul de canal propus.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervențiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncționalităților și au condus la următoarele principii de lucru:

 • - generarea unei zone de locuințe colective cu funcțiuni complementare.

 • - asigurarea accesului pe teren;

 • - asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone de locuit coerente, valorificându-se potențialul zonei;

 • - rezervarea suprafețelor de teren pentru spațiu verde.

  Suprafață teren

  Propunere

  m2

  %

  Locuire cu funcțiuni complementare

  323,5

  50%

  Zonă verde compactă

  129,5

  20%

  Zonă verde dispersată(alta decât cea compactă)

  64,6

  10%

  Accese și parcări (pe terenul beneficiarului)

  129,4

  20%

  Suprafață totală teren

  647,0

  100%

Locuințe cu funcțiuni complementare

P.O.T. imax = 50%

C.U.T. max = 2,5.

Hmax. = +17,25m

Se va asigura o retragere de H/2 de la fiecare nivel suprateran până la clădirile învecinate. Se exclud de la această retragere formele geometrice de ordin estetic de intrând-ieșind, sau balcoanele.

Parcarea autovehiculelor în cadrul dezvoltării se va face obligatoriu pe parcelă atât la nivelul solului cât și în subsol, conform legislației și normativelor în vigoare.

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

 • Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a obiectivelor propus se a se construi pe parcela studiată se va face prin execuția unui branșament de apă rece . Branșamentul se va lega în rețelele de apă existente pe str. Simion Bărnuțiu.

Conducta de apă propusă pentru branșament va fi din PE-HD, PN6, De min. 63x5.7 mm.

Traseul branșamentului de apă propus se va urmări pe planul de reglementări, anexat la prezenta documentație.

Pe rețeau publică de apă sunt montati hidranți supraterani de incendiu.

Hidranții de incendiu servesc la alimentarea cu apă a mașinilor de pompieri în caz de incendiu , cât și la spălarea și întreținerea periodică a rețelei de apă.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar și gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt:

Qzimed i = 6.93 m3 /zi = 0,07 l /s.

Qzimax 1 = 7.96 m3 /zi = 0,08 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 X Qzimax /24 = 0.92 m3 /h

Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă existentă a localității Timișoara.

 • Canalizarea menajeră

Colectarea apelor menajere de la imobilul propus a se construi pe parcela studiată se va face prin execuția unui racord de canal. Racordul se va lega în rețelele de canal existente pe str. Simion Bărnuțiu.

Conductele de canalizare propusă pentru racordul de canal va fi din PVC-KG, SN8, De minim 160 mm.

Traseul racordului de canal propus se va urmări pe planul de reglementări, anexat la prezenta documentație.

Pentru o bună funcționare a rețelei interioare de canalizare s-au prevăzut cămine de vizitare CV, conform specificațiilor din STAS 3051/91.

Evacuarea apelor menajere se va face prin rețeaua interioară de canal în rețeaua publică de canalizare

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția evacuarii apelor menajere si pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):

Qzimed 1 = 6.93 m3 /zi = 0,07 l /s.

Qzimax 1 = 7.96 m3 /zi = 0,08 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 X Qzimax /24 = 0.92 m3 /h.

 • Canalizarea pluvială:

Apele pluviale provenite de pe constructia propusă se colectează prin intermediul unor jgehaburi și burlane și sunt direcționate la un bazin de retentie cu V= 5mc.

Apele meteorice provenite de pe parcaje se vor colecta prin intermediul rigolelor, trecute printr-un separator de hidrocarburi SH cu un debit minim de Q=2 l/s și deversate tot în bazinul de retentie, de unde în racordul de canal propus.

Debitele de calcul pentru apele pluviale.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qm = m x i x ZS x 0 - unde;

m - coeficient de reducere, care ține seama de capacitatea de înmagazinare în timp a rețelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.

i - intensitatea normală a ploii de calcul;

i = 130 l /s x ha - stabilit conform STAS 9470 - 73.

S - suprafața bazinului aferent secțiunii considerate în ha;

0 - coeficient de scurgere corespunzător suprafeței S.

0 = 0,85 - pentru circulații;

0m = (0,0647 x 0,85) /3,35 =0.016- 0,087 l /s.

În concluzie;

Qm = 0,8 x 130 x 0,067 x 0,016 = 0.11 l /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de:

tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 230/42 = 17,48 min.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcolectat = 0.11 x 17,48 x 60 /1.000 = 0.115 m3.

Se propune amplasarea unui bazin de retenție pentru parcela respectivă având capacitatea de 5 m3.

 • Alimentarea cu energie electrică

Imobilul care urmeaza a fi construite se va alimenta cu energie electrica in baza unor avize definitive de racordare emise de furnizorul de energie electrica printr-un bransament racordat la retelele electrice aflate pe strazile limitrofe.

 • Telecomunicații

Beneficiarul va comanda la operatorul de telecomunicații agreat proiect de telefonizarea obiectivelor pe baza unei teme de proiectare. Se va realiza un racord la rețelele existente.

 • Gospodărie comunală

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

 • 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări, etc.): propunerile documentației de urbanism de extindere a zonei de locuințe nu afectează mediul.

Prevenirea producerii riscurilor naturale: nu e cazul

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi: se prevăd spații verzi și punerea în valoare a cadrului natural existent.

Organizarea sistemelor de spații verzi: spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul

Refacerea peisagistică și reabilitarea urbană: nu e cazul

Valorificarea potențialului turistic și balnear: nu e cazul

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicații și al rețelelor edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter de spațiu negativ, fiind împrejmuit și neaccesat de mult timp. Trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

Prin adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

 • 1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la :

 • a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor

Documentația se referă la realizarea unei clădiri de locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter în regim S+P+3E+Er, pe un teren cu suprafață de 647mp, amplasat în Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 53, Nr. F.N , Cf. 417308.

În vederea realizării proiectului în studiu s-a obținut Certificatul de Urbanism cu nr. 860/15.03.2019. și Avizul de Oportunitate nr. 33/04.07.2019.

Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apă potabilă, întreținerea rețelelor, etc.)

 • b) gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Prezentul plan concordă funcțional și peisagistic cu celelalte studii, planuri și programe din zonă, se integrează în strategia de dezvoltare urbanistică a localitatii Timișoara, oferindu-i funcțiunile concordante cu dezvoltarea urbană.

 • c) relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile

Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.

Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia. Actualmente terenul are categoria de folosință teren intravilan, curte, fiind liber de constructii. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi , utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților de trai, cu conservarea factorilor de mediu.

 • d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unui imobil de locuinte colective cu funțiuni mixte la parter cu regim de inaltime S+P+3E+Er.

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante.

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.)

Nu au fost identificate probleme de mediu relevante în zonă.

 • e) relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu (de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau de gospodărirea apelor)

Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu:

Apa

-se vor verifica, și daca va fi cazul, se vor goli canalele și conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltrațiilor în sol de substanțe lichide și contaminarea pânzei freatice;

-deșeurile se vor preda, conform avizului eliberat Aquatim SA, către agenti economici autorizați, contractati în acest scop;

 • - apele menajere vor fi preluate de canalizarea propusa pentru aceasta zona.

 • - apele pluviale provenite de pe constructia propusă se colectează prin intermediul unor jgehaburi și burlane și sunt direcționate la un bazin de retentie cu V= 5mc.

 • - apele meteorice provenite de pe parcaje se vor colecta prin intermediul rigolelor, trecute printr-un separator de hidrocarburi SH cu un debit minim de Q=2 l/s și deversate totîin bazinul de retentie, de unde în racordul de canal propus.

Aerul

-se va evita efectuarea de lucrări de dezafectare generatoare de praf în condiții meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torențiale

-se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster”

-deșeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora

-nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deșeurilor

Solul

-se va evita contaminarea solului cu deșeuri de construcții si demolări

-la decopertare se vor respecta prevederile din autorizația de demolare

-containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții și demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipienților se va realiza pe o suprafață impermeabilizată și acoperită în vederea evitării levigării conținutului în caz de precipitații.

Managementul deșeurilor

Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deșeuri din construcții și demolări, conform cerințelor de protecție a mediului și se vor respecta condițiile pentru gestionarea deșeurilor generate pe parcursul lucrărilor. Celelalte măsuri au fost descrise mai sus.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Conform HG 856-2002 următoarele deșeuri, posibil a se identifica pe amplasament pe parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase:

-17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau contaminate cu substanțe periculoase

-17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

-17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă

-17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

-17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

-17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

-17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

În cazul identificării acestora prin responsabilul de șantier, se vor lua următoarele măsuri: -containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare - nu este permisă scurgerea de lichide din recipienți în timpul manipulării (stocării) și al transportului.

-este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deșeurilor din containere în caz de precipitații

-este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise și securizate

Protecția calității apelor

Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din februarie 2002.

Protecția calității aerului

Nu există surse de poluare a atmosferei - exceptând cele legate de circulația autovehiculelor, funcțiunea fiind de locuințe colective și funcțiuni mixte la parter. Surse staționare nedirijate nu există; surse staționare dirijate: emisiile de poluanți antrenați de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon și oxizi de azot; surse mobile: autoturisme și autoutilitare care generează poluanți precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse - intermitente. Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice și de transport folosite în timpul construcției și operării ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile rutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei.

Protecția solului

Surse de poluare specifice perioadei de execuție nu există, decât accidental de la pierderea de carburanți la utilajele folosite - sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deșeurilor , se va întreține solul în spațiile verzi.

Zgomot și vibrații: proiectul va respecta cerințele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfășura activități generatoare de zgomot. Radiații: lucrările propuse nu produc și nu folosesc radiații.

 • 2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

 • a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor;

Pe parcursul executiei lucrărilor impactul asupra mediului va fi generat de activitătile de construire specifice - zgomot, praf, datorită lucrărilor de escavatii si transport materiale. Aceste efecte îsi încetează influenta în momentul în care se finalizează clădirea

 • b) natura cumulativă a efectelor;

Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată si cu impact redus asupra mediului, pentru protecția mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul documentației se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de construcții în general, pe perioada execuției și exploatării. Din punct de vedere al protecției mediului materialele folosite în execuție sunt fiabile, cu durata normală de viață, rezistente la acțiunea corozivă a agenților chimici din apă subterană și din solul înconjurător.

 • c) natura transfrontieră a efectelor;

Nu este cazul. Implementarea proiectului nu prezinta efecte transfrontiere.

 • d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

Lucrările de executie nu prezintă riscuri pentru mediu sau sănătatea umană cu conditia sa se tina cont de măsurile de protectie a muncii pentru evitarea accidentelor de pe santier.

 • e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate);

Nu este cazul.

 • f) Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

 • (i)    caracteristicile naturale specialesau patrimoniul cultural;

Nu este cazul;

 • (ii)    depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a aerului;

Nu este cazul; Nu vor exista depășiri ale limitelor impuse de normele în vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel încât se iau toate măsurile eliminării acestora, încă din etapa de proiectare.

 • (iii)   folosirea terenului in mod intensiv;

Nu este cazul; Folosirea terenului pentru extinderea zonei de locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter se va realiza în parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizării acestuia în mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul va fi folosit în procent de 50% pentru constructii, minim 20% pentru circulații rutiere și pietonale și 30% din suprafață va fi amenajată ca spațiu verde.

 • g) Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau international;

Nu este cazul, terenul în studiu nu are valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier și de altă natură, care să necesite instituirea regimului de rezervație științifică ca sa rămâna în proprietate publică și sa dobândeasca regimul de protecție, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 236/2000

Dezvoltarea obiectivului, crează premize pentru protecția mediului, cu condiția respectării prevederilor din P.U.Z. referitoare la realizarea sistemului de canalizare ape menajere și pluviale, precum și colectarea și transportarea deșeurilor la centrul zonal de depozitare ecologică Timișoara.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice.

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăți.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații si din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă.

Nu este cazul.

Evidențierea valorilor de partimoniu ce necesită protecție. Nu este cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic.

Nu este cazul.

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare.

Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației.

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prezentul studiu nu modifică zonificarea P.U.G Timișoara, încadrându-se în tendințele de dezvoltare urbanistică și a studiilor și proiectelor elaborate anterior, răspunzând nevoilor actuale și viitoare de dezvoltare. Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de modernizarea circulației, extinderea infrastructurii tehnico - edilitare, realizarea de spații verzi și zone construite.

Propunere de față urmarește reglementarea terenului din punct de vedere funcțional și ai indicatorilor urbanistici, în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z.-ului aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajarii Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

Întocmit,

Arh. Nenad Luchin

Urbanist arh. Crăculeac Mircea

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter

S+P+3E+Er

Timișoara, strada Simion Bărnuțiu nr.53

C.F 417308

Beneficiari:

Barabas Iosif

Proiectant general:

B.I.A. Luchin Nenad

Urbanist arh. Crăculeac Mircea

Data elaborării:

Octombrie 2019

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Memoriu

Certificat de urbanism nr. 860/15.03.2019

Aviz de Oportunitate nr. 33/ 04.07.2019

Extrase CF 417308

Carte de identitate

B. PIESE DESENATE

Planșa 00

Încadrarea PUG

scara 1:5000

Planșa 01

Situația existentă

scara 1:5000

Planșa 02.1

Reglementări urbanistice-zonificare

scara 1:500

Planșa 02.2

Reglementări urbanistice - propunere mobilare

scara 1:500

Planșa 02.3

Studiu însorire

scara 1:500

Planșa 02.4

Studiu de cvartal

scara 1:500

Planșa 02.5

Volumetrii

scara 1:500

Planșa 04

Circulația terenurilor

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării: „CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI MIXTE LA PARTER S+P+3E+ER"

Amplasament: Timișoara,Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 53, jud. Timiș, C.F.417308 Beneficiari: BARABAS IOSIF

Proiectant arhitectură: B.I.A. Luchin Nenad

Urbanist arh. Crăculeac Mircea

Data elaborării:     octombrie 2019

 • 1.2 . OBIECTUL P.U.Z.

 • § Solicitări ale temei - program

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în partea de sud-est a Municipiului Timișoara, pe artera principală de acces către zona centrală a orașului, pe strada Simion Bărnuțiu, într-o zonă cu imobile cu regim mare de înălțime, a unei clădiri de regim de înălțime S+P+3E+Er cu funcțiuni comerciale la parter, pe o suprafață de 647mp teren. Terenul aflat în studiu este identificat prin CF 417308 și se află în proprietatea lui Barabas Iosif. Delimitarea zonei studiate este făcută conform certificatului de urbanism astfel: se va studia o zona mai amplă cuprinsă între Strada Simion Bărnuțiu, str. Renașterii, str. Lugojului, str Telegrafului și Bulevardul Dorobanților. Prin acest proiect se au în vedere următoarele obiective:

 • asigurarea accesului la viitoarea investiție, în contextul zonei și a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate;

 • schimbarea destinației terenului din folosința actuală -zonă rezidențială cu mai mult de 3 niveluri POT 20%, în zonă de locuințe colective cu regim mare de înălțime, POT 50%;

 • reglementarea gradului de construibilitate a terenului;

 • regimul de înălțime;

 • rezolvarea circulației și a acceselor carosabile, rezervarea suprafețelor de teren necesare pentru zona verde;

 • alimentarea cu apa și canalizare se vor realiza în sistem centralizat;

 • se vor respecta prospectele stradale;

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primaria Municipiului Timișoara Certificatul de Urbanism nr. 860 din 15.03.2019, prin care s-a solicitat investitorului, elaborarea prezentului PUZ.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • - Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara

 • - Ridicarea topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ.

 • - Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri realizarea locuințelor cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr.350/2001privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

 • - Ordinul 233/2016 privind aprobarea normelor metodologice ale legii;

 • - H.G.R. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificările ulterioare

 • - G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000.

Această documentație stabileste conditiile strict necesare dezvoltării urbanistice a zonei, aceste prevederi realizându-se etapizat în funcție de investitor - beneficiar, dar înscrise coordonat în prevederile de P.U.Z.

În urma analizării documentațiilor de urbanism aprobate, se pot trage următoarele concluzii generale:

 • - amplasarea în cadrul localității, în proximitatea centrului Timișoarei îi conferă un potențial de dezvoltare urbanistică;

 • - zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de clădire de locuințe colective, în concordanță cu construcțiile existente deja în zonă.

 • - de asemenea, se consideră oportună propunerea parterului ca zonă de funcțiuni complementare locuirii.

 • - soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont atât de parcelări, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră existentă.

 • - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi branșamente și rețele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  2.1 EVOLUȚIA ZONEI

  Explozia investițiilor din ultimii ani a contribuit la sporirea solicitărilor de suprafețe de teren dedicate dezvoltării de zone de locuit colective în contextul în care prețurile terenurilor din zonele adiacente centrului Timișoarei sunt într-o continuă creștere.

Zona este atractivă din punct de vedere imobiliar datorita poziționării foarte apropiate de zona centrală și de Piața Badea Cârțan, având deschidere la 2 străzi.

 • 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul studiat se află in partea de sud-est a Timișoarei, fiind nefolosit în prezent.

Zona studiata este accesibilă atât prin strada Simion Bărnuțiu, cât și prin strada Lugojului adiacentă fundului de parcelă.

Parcela pentru care s-a inițiat P.U.Z.-ul este delimitată astfel:

 • -la nord: strada Lugojului, la sud: strada Simion Bărnuțiu; la vest: bloc P+8E; la est: bloc P+8E

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Amplasamentul studiat în cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural.

Nu există vegetație(copaci,pomi) ce necesită a fi păstrate sau protejate.

Terenul este plan (cu diferențe de nivel nesemnificative) având stabilitatea generală asigurată.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

Zona studiată în documentația de față este accesibilă din strada Simion Bărnuțiu (front stradal), cât și din strada Lugojului (fund parcelă).

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de altele în intravilan, conform CF 417308 Timișoara, nr. top 27369/2, cu suprafața de 647,00mp.

În vecinatatea terenului aflat în curs de reglementare există imobile de locuire colectivă P+8E și P+4E+M.

În stadiul actual, ținând cont de faptul că terenul are folosință „altele”, nu există zone de spațiu verde amenajat.

Existența unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine nu există.

Principalele disfuncționalități: nu există.

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

 • Căi de comunicație

Zona studiată este mărginită la sud de strada Simion Bărnuțiu, iar la nord de strada Lugojului, iar teren pentru accese sau străzi publice nu este necesar a fi prevăzut.

 • • Alimentarea cu apă și canalizare

În prezent există rețele de instalații apă-canal la nivelul frontului stradal.

 • Alimentarea cu gaze naturale

În prezent există rețele de gaz la nivelul frontului stradal.

 • Alimentarea cu energie electrică

În prezent există rețele de gaz la nivelul frontului stradal.

 • Telefonizare

În prezent există rețele de telecomunicație la nivelul frontului stradal.

 • Rețea de televiziune în cablu

În prezent există rețele de internet la nivelul frontului stradal.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se tratează în cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului și planurilor de urbanism.

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

 • Relația cadru natural -cadru construit

Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au destinațe de locuire colectivă, respectiv individuală.

Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă.

 • § Evidențierea riscurilor naturale și antropice

În urma studiului terenului s-a constatat că nu este cazul de riscuri naturale, nefiind un teren cu probleme de alunecare sau inundabil și nici de riscuri antropice.

 • § Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă.

Intervențiile propuse în cadrul terenului studiat nu vor prezenta riscuri pentru zonă - nici cele edilitare și nici accesele propuse.

 • § Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție.

Nu este cazul.

 • § Evidențierea potențialului balnear și turistic.

Nu este cazul.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 • - extinderea funcțiunii adaptate la configurația terenului și specificul zonei limitrofe;

 • - asigurarea necesarului de spații verzi;

 • - asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

  Ridicarea topografică

În scopul implementării propunerii, pe terenul studiat, a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine și poziționarea față de drumuri. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate rețele de electricitate și de canalizare. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la bază ridicarea topografică realizată.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

În PUG-ul actual al Municipiului Timișoara terenul este prevăzut ca făcând parte din zonă de locuire colectivă. În PUG-ul in curs de elaborare, aceasta zonă este propusă ca fiind Lc-A, adică locuire colectivă în ansambluri predefinite.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent, astfel, se prevede o fâșie pentru spațiu verde de 30%.

 • 3.4. MONDERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Propunerea de rezolvare a accesibilității terenului din zona studiată prin documentația de față nu presupune modificarea de accese existente.

Apele meteorice provenite de pe parcaje se vor colecta prin intermediul rigolelor, trecute printr-un separator de hidrocarburi SH cu un debit minim de Q=2 l/s și deversate tot în bazinul de retenție, de unde în racordul de canal propus.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervențiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncționalităților și au condus la următoarele principii de lucru:

 • - generarea unei zone de locuințe colective cu funcțiuni complementare.

 • - asigurarea accesului pe teren;

 • - asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone de locuit coerente, valorificându-se potențialul zonei;

 • - rezervarea suprafețelor de teren pentru spațiu verde.

  Suprafață teren

  Propunere

  m2

  %

  Locuire cu funcțiuni complementare

  323,5

  50%

  Zonă verde compactă

  129,5

  20%

  Zonă verde dispersată(alta decât cea compactă)

  64,6

  10%

  Accese și parcări (pe terenul beneficiarului)

  129,4

  20%

  Suprafață totală teren

  647,0

  100%

Locuințe cu funcțiuni complementare

P.O.T. max = 50%

C.U.T. max = 2,5.

Hmax. = +17,25m

Se va asigura o retragere de H/2 de la fiecare nivel suprateran până la clădirile învecinate. Se exclud de la această retragere formele geometrice de ordin estetic de intrând-ieșind, sau balcoanele.

Parcarea autovehiculelor în cadrul dezvoltării se va face obligatoriu pe parcelă atât la nivelul solului cât și în subsol, conform legislației și normativelor în vigoare.

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

 • Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a obiectivelor propus se a se construi pe parcela studiată se va face prin execuția unui branșament de apă rece . Branșamentul se va lega în rețelele de apă existente pe str. Simion Bărnuțiu.

Conducta de apă propusă pentru branșament va fi din PE-HD, PN6, De min. 63x5.7 mm.

Traseul branșamentului de apă propus se va urmări pe planul de reglementări, anexat la prezenta documentație.

Pe rețeau publică de apă sunt montati hidranți supraterani de incendiu.

Hidranții de incendiu servesc la alimentarea cu apă a mașinilor de pompieri în caz de incendiu , cât și la spălarea și întreținerea periodică a rețelei de apă.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar și gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt:

Qzimed 1 = 6.93 m3 /zi = 0,07 l /s.

Qzimax 1 = 7.96 m3 /zi = 0,08 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0.92 m3 /h

Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă existentă a localității Timișoara.

 • Canalizarea menajeră

Colectarea apelor menajere de la imobilul propus a se construi pe parcela studiată se va face prin execuția unui racord de canal. Racordul se va lega în rețelele de canal existente pe str. Simion Bărnuțiu.

Conductele de canalizare propusă pentru racordul de canal va fi din PVC-KG, SN8, De minim 160 mm.

Traseul racordului de canal propus se va urmări pe planul de reglementări, anexat la prezenta documentație.

Pentru o bună funcționare a rețelei interioare de canalizare s-au prevăzut cămine de vizitare CV, conform specificațiilor din STAS 3051/91.

Evacuarea apelor menajere se va face prin rețeaua interioară de canal în rețeaua publică de canalizare

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția evacuarii apelor menajere si pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):

Qzimed 1 = 6.93 m3 /zi = 0,07 l /s.

Qzimax 1 = 7.96 m3 /zi = 0,08 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0.92 m3 /h.

 • Canalizarea pluvială:

Apele pluviale provenite de pe constructia propusă se colectează prin intermediul unor jgehaburi și burlane și sunt direcționate la un bazin de retentie cu V= 5mc.

Apele meteorice provenite de pe parcaje se vor colecta prin intermediul rigolelor, trecute printr-un separator de hidrocarburi SH cu un debit minim de Q=2 l/s și deversate tot în bazinul de retentie, de unde în racordul de canal propus.

Debitele de calcul pentru apele pluviale.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qm = m x i x ZS x 0 - unde;

m - coeficient de reducere, care ține seama de capacitatea de înmagazinare în timp a rețelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.

i - intensitatea normală a ploii de calcul;

i = 130 l /s x ha - stabilit conform STAS 9470 - 73.

S - suprafața bazinului aferent secțiunii considerate în ha;

0 - coeficient de scurgere corespunzător suprafeței S.

0 = 0,85 - pentru circulații;

0m = (0,0647 x 0,85) /3,35 =0.016- 0,087 l /s.

În concluzie;

Qm = 0,8 x 130 x 0,067 x 0,016 = 0.11 l /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de:

tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 230/42 = 17,48 min.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcolectat = 0.11 x 17,48 x 60 /1.000 = 0.115 m3.

Se propune amplasarea unui bazin de retenție pentru parcela respectivă având capacitatea de 5 m3.

 • Alimentarea cu energie electrică

Imobilul care urmeaza a fi construite se va alimenta cu energie electrica in baza unor avize definitive de racordare emise de furnizorul de energie electrica printr-un bransament racordat la retelele electrice aflate pe strazile limitrofe.

 • Telecomunicații

Beneficiarul va comanda la operatorul de telecomunicații agreat proiect de telefonizarea obiectivelor pe baza unei teme de proiectare. Se va realiza un racord la rețelele existente.

 • Gospodărie comunală

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

 • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări, etc.): propunerile documentației de urbanism de extindere a zonei de locuințe nu afectează mediul.

Prevenirea producerii riscurilor naturale: nu e cazul

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi: se prevăd spații verzi și punerea în valoare a cadrului natural existent.

Organizarea sistemelor de spații verzi: spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul

Refacerea peisagistică și reabilitarea urbană: nu e cazul

Valorificarea potențialului turistic și balnear: nu e cazul

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicații și al rețelelor edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter de spațiu negativ, fiind împrejmuit și neaccesat de mult timp. Trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

Prin adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

 • 1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la :

 • a ) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor

Documentația se referă la realizarea unei clădiri de locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter în regim S+P+3E+Er, pe un teren cu suprafață de 647mp, amplasat în Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 53, Nr. F.N , Cf. 417308.

În vederea realizării proiectului în studiu s-a obținut Certificatul de Urbanism cu nr. 860/15.03.2019. și Avizul de Oportunitate nr. 33/04.07.2019.

Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apă potabilă, întreținerea rețelelor, etc.)

 • b ) gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Prezentul plan concordă funcțional și peisagistic cu celelalte studii, planuri și programe din zonă, se integrează în strategia de dezvoltare urbanistică a localitatii Timișoara, oferindu-i funcțiunile concordante cu dezvoltarea urbană.

 • c ) relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile

Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.

Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia. Actualmente terenul are categoria de folosință teren intravilan, curte, fiind liber de constructii. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi , utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților de trai, cu conservarea factorilor de mediu.

 • d ) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unui imobil de locuinte colective cu funțiuni mixte la parter cu regim de inaltime S+P+3E+Er.

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante.

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.)

Nu au fost identificate probleme de mediu relevante în zonă.

 • e ) relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu (de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau de gospodărirea apelor)

Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu:

Apa

 • - se vor verifica, și daca va fi cazul, se vor goli canalele și conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltratiilor în sol de substanțe lichide și contaminarea pânzei freatice;

 • - deșeurile se vor preda, conform avizului eliberat Aquatim SA, către agenti economici autorizati, contractati în acest scop;

 • - apele menajere vor fi preluate de canalizarea propusa pentru aceasta zona.

 • - apele pluviale provenite de pe constructia propusă se colectează prin intermediul unor jgehaburi și burlane și sunt direcționate la un bazin de retentie cu V= 5mc.

 • - apele meteorice provenite de pe parcaje se vor colecta prin intermediul rigolelor, trecute printr-un separator de hidrocarburi SH cu un debit minim de Q=2 l/s și deversate totîin bazinul de retentie, de unde în racordul de canal propus.

Aerul

 • - se va evita efectuarea de lucrări de dezafectare generatoare de praf în condiții meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torențiale

 • - se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster”

 • - deșeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora

 • - nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deșeurilor

Solul

 • - se va evita contaminarea solului cu deșeuri de construcții și demolări

 • - la decopertare se vor respecta prevederile din autorizația de demolare

 • - containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții și demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipienților se va realiza pe o suprafață impermeabilizată și acoperită în vederea evitării levigării conținutului în caz de precipitații.

Managementul deșeurilor

Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deșeuri din construcții și demolări, conform cerințelor de protecție a mediului și se vor respecta condițiile pentru gestionarea deșeurilor generate pe parcursul lucrărilor. Celelalte măsuri au fost descrise mai sus.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Conform HG 856-2002 următoarele deșeuri, posibil a se identifica pe amplasament pe parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase:

 • - 17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau contaminate cu substanțe periculoase

 • - 17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

 • - 17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă

 • - 17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

 • - 17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

 • - 17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

 • - 17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

În cazul identificării acestora prin responsabilul de șantier, se vor lua următoarele măsuri: -containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare - nu este permisă scurgerea de lichide din recipienți în timpul manipulării (stocării) și al transportului.

 • - este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deșeurilor din containere în caz de precipitații

 • - este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise și securizate

Protecția calității apelor

Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din februarie 2002.

Protecția calității aerului

Nu există surse de poluare a atmosferei - exceptând cele legate de circulația autovehiculelor, funcțiunea fiind de locuințe colective și funcțiuni mixte la parter. Surse staționare nedirijate nu există; surse staționare dirijate: emisiile de poluanți antrenați de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon și oxizi de azot; surse mobile: autoturisme și autoutilitare care generează poluanți precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse - intermitente. Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice și de transport folosite în timpul construcției și operării ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile rutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei.

Protectia solului

Surse de poluare specifice perioadei de execuție nu există, decât accidental de la pierderea de carburanți la utilajele folosite - sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deșeurilor , se va întreține solul în spațiile verzi.

Zgomot și vibrații: proiectul va respecta cerințele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfășura activități generatoare de zgomot. Radiații: lucrările propuse nu produc și nu folosesc radiații.

 • 2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor;

Pe parcursul executiei lucrărilor impactul asupra mediului va fi generat de activitătile de construire specifice - zgomot, praf, datorită lucrărilor de escavatii si transport materiale. Aceste efecte îsi încetează influenta în momentul în care se finalizează clădirea

 • b) natura cumulativă a efectelor;

Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată si cu impact redus asupra mediului, pentru protecția mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul documentației se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de construcții în general, pe perioada execuției și exploatării. Din punct de vedere al protecției mediului materialele folosite în execuție sunt fiabile, cu durata normală de viață, rezistente la acțiunea corozivă a agenților chimici din apă subterană și din solul înconjurător.

 • c) natura transfrontieră a efectelor;

Nu este cazul. Implementarea proiectului nu prezinta efecte transfrontiere.

 • d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

Lucrările de executie nu prezintă riscuri pentru mediu sau sănătatea umană cu conditia sa se tina cont de măsurile de protectie a muncii pentru evitarea accidentelor de pe santier.

 • e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate);

Nu este cazul.

 • f) Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

 • (i) caracteristicile naturale specialesau patrimoniul cultural;

Nu este cazul;

 • (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a aerului;

Nu este cazul; Nu vor exista depășiri ale limitelor impuse de normele în vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel încât se iau toate măsurile eliminării acestora, încă din etapa de proiectare.

 • (iii) folosirea terenului in mod intensiv;

Nu este cazul; Folosirea terenului pentru extinderea zonei de locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter se va realiza în parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizării acestuia în mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul va fi folosit în procent de 50% pentru constructii, minim 20% pentru circulații rutiere și pietonale și 30% din suprafață va fi amenajată ca spațiu verde. g) Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international;

Nu este cazul, terenul în studiu nu are valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier și de altă natură, care să necesite instituirea regimului de rezervație științifică ca sa rămâna în proprietate publică și sa dobândeasca regimul de protecție, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 236/2000

Dezvoltarea obiectivului, crează premize pentru protecția mediului, cu condiția respectării prevederilor din P.U.Z. referitoare la realizarea sistemului de canalizare ape menajere și pluviale, precum și colectarea și transportarea deșeurilor la centrul zonal de depozitare ecologică Timișoara.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice.

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăți.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații si din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă.

Nu este cazul.

Evidențierea valorilor de partimoniu ce necesită protecție. Nu este cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic.

Nu este cazul.

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare.

Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației.

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prezentul studiu nu modifică zonificarea P.U.G Timișoara, încadrându-se în tendințele de dezvoltare urbanistică și a studiilor și proiectelor elaborate anterior, răspunzând nevoilor actuale și viitoare de dezvoltare. Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de modernizarea circulației, extinderea infrastructurii tehnico - edilitare, realizarea de spații verzi și zone construite.

Propunere de față urmarește reglementarea terenului din punct de vedere funcțional și ai indicatorilor urbanistici, în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z.-ului aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajarii Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

Întocmit,

Arh. Nenad Luchin

Urbanist arh. Crăculeac Mircea