Hotărârea nr. 157/2020

157/30.04.2020 Privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2021
Hotararea Consiliului Local 157/30.04.2020
Privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2021


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-009133/23.04.2020 , al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF2020-020569/23.04.2020 al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 23.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara cu nr. IF2020 - 20569/23.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 491 alin.1 şi alin.2 şi ale art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 457, art. 465, art. 470, art. 474, art. 475, art. 478, art. 486, art. 493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
Având în vedere că, rata inflaţiei pentru anul fiscal 2019, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei , este de 3,8%;
Având în vedere prevederile pct.11 lit.n din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX,
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă indexarea pentru anul fiscal 2021, cu rata inflatiei de 3,8% a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin.3, alin.4 şi alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta.

Art.2: Prezenta hotărâre va fi avută în vedere la stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul fiscal 2021.

Art.3: Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara din cadrul Primăriei Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Monumente;
- Biroului Autorizare Activitati Comerciale;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Biroului Salubrizare;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Scoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
- Mass-media locale

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020-009133/23.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Proiect de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2021

Sectiuneaa2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

Conform art. 454 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată:

"Impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:

afimpozitid pe clădiri și taxa pe clădiri;

b)impozitul pe teren și taxa pe teren;

cfimpozitul pe mijloacele de transport;

djtaxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;

e)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;

fiimpozitulpe spectacole;

 • g) taxele speciale;

 • h) alte taxe locale."

în prezent, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și limitele amenzilor aplicabile în temeiul Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal de către organul fiscal al Municipiului Timișoara sunt cele prevăzute în HCLMT nr. 157/11.04.2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2020.

Conform art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată: - "Indexarea impozitelor și taxelor locale -

 • (1) In cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 • (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București."

Raportat la prevederile art.491 alin 1 și alin. 2 și ale art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, Consiliul Local are obligația și competența legală să stabilească indexarea oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum și să actualizeze limitele amenzilor reglementate la art.493 alin.3, alin.4 și alin.4Al din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor.

Rata inflației pentru anul 2019, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (http://www.dpfbl.mdrap.ro/ratajnflatiei.html) și pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice (https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/coml5ins_14012020.pdf) este de 3,8%, potrivit comunicatului de presa al Institutului National de Statistica cu nr. 15/14 ianuarie 2020 si adresei Institutului National de Statistica nr. 1319/21.01.2020 emisa către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației.

Având în vedere aceste considerente, raportat la caracterul imperativ al dispozițiilor art. 491 alin. 1 și alin. 2 și art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, se impune indexarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pe baza indicelui de inflație de 3,8%, pentru anul fiscal 2021, a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin.3, alin.4 și alin.4Al din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, prin raportare la nivelurile aplicabile în anul fiscal 2020 așa cum au fost indexate prin HCLMT nr. 157/11.04.2019.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Prin indexarea pe baza indicelui de inflație de 3,8%, a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor reglementate la art.493 alin.3, alin.4 și alin.4A 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată și aprobarea de către Cosiliul Local al Municipiului Timișoara a sumelor indexate, se realizează punerea în aplicare a prevederilor art.491 și art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, prevederi legale cu caracter obligatoriu.

De prezenta indexare se va ține seama la stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul fiscal 2021.

 • 3.Alte informații:

  • 3.1. în conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare, prin rotunjire se înțelege operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani și prin majorare când fracțiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

„ Reguli de rotunjire:

(ijrotunjirea se aplică la fiecare tip creanță, respectiv creanță principală sau creanță accesorie;

 • (ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale;

 • (iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale;

 • (iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal

 • (v) în cazul bonificației prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se aplică regulile de la pct. (i)-(iv), cu excepția cazului în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificației mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificației se face prin diminuare. ”

în condițiile prevederilor legale sus menționate, indexarea impozitelor și taxelor locale prevăzute în codul fiscal - Titlul IX, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și a amenzilor, cu rata inflației de 3,8% se reflectă în cuprinsul Anexei proiectului de hotărâre, după cum urmează:

 • - nu s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate utilizate pentru calculele intermediare privind impozitul pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

 • - s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate care reprezintă creanța principala (respectiv sume care nu sunt utilizate pentru calculele intermediare), precum și amenzilor.

 • 3.2. Cuantumul taxelor speciale și al altor taxe locale nu fac obiectul indexării (excepție făcând taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, taxe prevăzute în codul fiscal), deoarece acestea nu sunt prevăzute în codul fiscal într-o anumită sumă în lei sau pe baza unei anumite sume în lei, fiind stabilite prin hotărârea anuală a consiliului local de stabilire a impozitelor și taxelor locale, în condițiile Legii nr.227/2015, actualizată.

 • 3.3. Potrivit prevederilor art. 494 alin. 10 lit.b) și lit.c) și alin. 11 din Legea nr.227/2015 actualizată, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege, precum și taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Potrivit art.50 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare:

"(l)Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.

(2)în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor Publice pot elabora norme metodologice."

Raportat la aceste prevederi legale, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru nu intră sub incidența indexării prin hotărâre a consiliului local.

în ceea ce privește taxele extrajudiciare de timbru, arătăm că Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare a fost abrogată de art.VI din Legea nr. 1/06.01.2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu intrare in vigoare la data de 01.02.2017.

 • 4. Concluzii:

Având în vedere cele expuse, propunem emiterea hotărârii prin care consiliul local al Municipiului Timișoara aprobă sumele indexate pentru anul fiscal 2021, pe baza indicelui de inflație de 3,8%, conform prevederilor art. 491 alin.l și alin.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, și ale art. 493 alin.7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, așa cum sunt acestea reflectate în cuprinsul Anexei nr. 1 la proiectul de hotarare.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

NR. IF2020-020569/23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind proiectul de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2021

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.SC2020-009133/23.04.2020, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2021, prin care se propune emiterea hotărârii prin care consiliul local al Municipiului Timișoara aprobă sumele indexate pentru anul fiscal 2021, pe baza indicelui de inflație de 3,8%, conform prevederilor art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, și ale art. 493 alin.7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, așa cum sunt acestea reflectate în cuprinsul Anexei nr. 1 la proiectul de hotarare,

Facem următoarele precizări:

Indexarea anuală de către consiliile locale, pe baza indicelui de inflație, a impozitelor și taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin.3, alin.4 și alin 4A1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, reprezintă o obligație legală a autorității deliberative raportat la prevederile art. 491 și ale art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată.

în conformitate cu prevederile art.491 alin.l și alin. 2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată:

"Indexarea impozitelor și taxelor locale

 • (1) In cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 • (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București."

Conform art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată: "(7)Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491."

Conform art. 454 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:

" a) impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri;

b)impozitul pe teren și taxa pe teren;

cjimpozitulpe mijloacele de transport;

djtaxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;

ejtaxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;

fjimpozitul pe spectacole;

g) taxele speciale;

hjalte taxe locale."

în prezent, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și limitele amenzilor aplicabile în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, sunt cele prevăzute în cuprinsul HCLMT nr. 157/11.04.2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2020.

Rata inflației pentru anul 2019, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html) și pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice (https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/com 15ins 14012020.pdf) este de 3,8%, potrivit comunicatului de presa al Institutului National de Statistica cu nr. 15/14 ianuarie 2020 si adresei Institutului National de Statistica nr. 1319/21.01.2020 emisa către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației.

Având în vedere aceste considerente, raportat la caracterul imperativ al dispozițiilor art. 491 alin. 1 și alin. 2 și art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, se impune indexarea de către Consiliul local al Municipiului Timișoara, pe baza indicelui de inflație de 3,8%, pentru anul fiscal 2021, a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin.3, alin.4 și alin.4A 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată.

Astfel, prin emiterea hotărârii prin care consiliul local aprobă pentru anul fiscal 2021, sumele indexate conform prevederilor art.491 alin. 1 si alin. 2 și ale art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, pe baza indicelui de inflație de 3,8%, se realizează punerea în aplicare a prevederilor art. 491 alin. 1 și alin. 2 și art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, prevederi legale cu caracter obligatoriu.

De prezenta indexare se va ține seama la stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul fiscal 2021.

Cu privire la modificările propuse, precizăm următoarele:

 • 1. în conformitate cu prevederile punctului II litera n) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare, prin rotunjire se înțelege operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani și prin majorare când fracțiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

"Reguli de rotunjire:

 • (i) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanță, respectiv creanță principală sau creanță accesorie;

 • (ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale;

 • (iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale;

 • (iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal;

 • (v) în cazul bonificației prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se aplică regulile de la pct. (i)-(iv), cu excepția cazului în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificației mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificației se face prin diminuare. ”

în condițiile prevederilor legale anterior menționate, indexarea impozitelor și taxelor locale prevăzute în codul fiscal - Titlul IX, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și a amenzilor, cu rata inflației de 3,8% se reflectă în cuprinsul Anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre, după cum urmează:

 • - nu s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate utilizate pentru calculele intermediare privind impozitul pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

 • - s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate care reprezintă creanța principală (respectiv sume care nu sunt utilizate pentru calculele intermediare), precum și amenzilor.

 • 2. Cuantumul taxelor speciale și al altor taxe locale nu face obiectul indexării (excepție făcând taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, taxe prevăzute în codul fiscal), deoarece acestea nu sunt prevăzute în codul fiscal într-o anumită sumă în lei sau pe baza unei anumite sume în lei, fiind stabilite prin hotărârea anuală a consiliului local de stabilire a impozitelor și taxelor locale, în condițiile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată.

 • 3. Potrivit prevederilor art. 494 alin.10 lit.b și lit.c și alin. 11 din Legea nr.227/2015 actualizată, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege, precum și taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Potrivit art. 50 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare:

"(l)Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.

(2)In aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor Publice pot elabora norme metodologice."

Raportat la aceste prevederi legale, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru nu intră sub incidența indexării prin hotărâre a consiliului local.

Cu privire la taxele extrajudiciare de timbru, arătăm că, Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare a fost abrogată de art.VI din Legea nr. 1/06.01.2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu intrare în vigoare la data de 01.02.2017.

Având în vedere aspectele și prevederile legale expuse în prezentul raport, ținând cont de atribuțiile și specificul activității instituției noastre, apreciem că, proiectul de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2021 și Anexa nr.l la acesta, îndeplinesc condițiile pentru a fi supuse dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Anexa nr. 1 IaHCLMT nr.

Tabloul

Cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum și amenzilor ce se fac venit la bugetul local care se indexează anual cu rata inflației, aplicabile în anul fiscal 2021

1.IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI -

ART.457-CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

NR.CRT.

TIPUL CLĂDIRII

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-ancxă, aflate în proprietatea persoanelor fizice

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei pe m/p, din tabelul următor: Valoare impozabilă pe m/p

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr.157/11.04.2019

Nivelurile indexate pentru anul 2021

Clădirile cu instalații, cu apă, canalizare electrică și înălzire (condiții cumulative)

Clădire iară instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire)

Clădirile cu instalații, cu apă, canalizare electrică și înălzire (condiții cumulative)

Clădire fără instalații, de apă, canalizare electrice sau încălzire

1

A. Clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1060,02

636,01

1100,30

660.17

2

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

318.00

212,00

330,08

220,05

3

C. Clădire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

212.00

185,51

220,05

192,55

4

D. Clădire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

132,51

79,51

137,54

82,53

2.IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

ART.465 ALIN.2 COD FISCAL - CALCULUL IMP0ZITULU1/TAXE1 PE TEREN

NR.CRT

Zona in cadrul Municipiului Timișoara -localitate de rang 1

în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare.cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Nivelurile stabilite în anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019,pentru localități de rang I (rang Municipiul Timișoara)-lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2021, pentru localitati de rang I (rang Municipiul Timișoara) lei/ha-

1

A

7290.80      -           18225,92

7567.85 - 18918.50

2

B

5511,03      -          13778,10

5720.45 - 14301.7

3

C

3771.54      -           9427.79

3914.86 -9786.05

4

D

1791.43      -           4479,63

1859.50 - 4649.86

Art.465 alin.4 Cod fiscal:

NR.CRT.

ZONA/CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3). se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 - lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2021 -lei/ha-

A

B

C

D

A

B

C

D

1

TEREN ARABIL

29.69

22,27

20,15

15,91

30,81

23,11

20,91

16,51

2

PĂȘUNE

22,27

20.15

15,91

13,79

23,11

20,91

16,51

14,31

3

FÂNEAȚĂ

22.27

20,15

15,91

13.79

23.11

20.91

16,51

14.31

4

VIE

48,76

37,10

29.69

20,15

50,61

38.50

30.81

20.91

5

LIVADĂ

56.18

48,76

37,10

29,69

58.31

50.61

38,50

30,81

6

PĂDURE SAU ALT TEREN CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ

29,69

22,27

20,15

15,91

30,81

23,11

20,91

16,51

7

TEREN CU APE

15,91

13,79

8,48

0

16.51

14,31

8.80

0

8

DRUMURI ȘI CĂI FERATE

0

0

0

0

0

0

0

0

9

TEREN NEPRODUCTIV

0

0

0

0

0

0

0

0

Art.465 alin.7 Cod fiscal

NR.CRT.

CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la ari. 457 alin. (6):

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 -lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2021 -lei/ha-

1

TEREN CU CONSTRUCȚII

23.33

32,87

24.21

-

34.11

2

TEREN ARABIL

44.53

-

53.00

46,22

-

55.01

3

PĂȘUNE

21,20

-

29,69

22,00

-

30,81

4

FÂNEAȚĂ

21,20

-

29,69

22,00

-

30.81

5

VIE PE ROD. ALTA DECÂT CEA PREVĂZUTĂ LA NR. CRT.5.1

50.89

-

58,30

52.82

-

60,51

5.1

VIE PE INTRARE PE ROD

0.00

0.00

0.00

-

0.00

6

LIVADĂ PE ROD, ALTA DECÂT CEA PREVĂZUTĂ LA NR.CRT.6.1

50.89

-

59,36

52,82

-

61,61

6.1

LIVADĂ PÂNĂ LA INTRAREA PE ROD

0.00

-

0,00

0.00

-

0.00

PĂDURE SAU ALT TEREN CU

7

VEGETAȚIE FORESTIERĂ. CU EXCEPȚIA

8,48

-

16,97

8.80

-

17,61

CELUI PREVĂZUT LA NR. CRT.7.1

7.1

PĂDURE ÎN VÂRSTA DE PÂNĂ LA 20 DE ANI ȘI PĂDURE CU ROL DE PROTECȚIE

0,00

-

0.00

0.00

-

0.00

8

TEREN CU APĂ. ALTUL DECÂT CEL CU AMENAJĂRI PISCICOLE

1,07

-

6,36

l.H

-

6.60

8.1

TEREN CU AMENAJĂRI PISCICOLE

27,56

-

36,05

28.60

-

37,42

9

DRUMURI Șl CĂI FERATE

0.00

-

0.00

0.00

-

0,00

10

TEREN NEPRODUCTIV

0,00

-

0.00

0.00

-

0.00

3. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ART.470 ALIN.2 COD FISCAL - CALCULUL IMPOZITULUI

NR.CRT.

MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACȚIUNE MEANICĂ

In cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019

Nivelurile indexate pentru anul 2021

I VEHICULE ÎNMATRICULATE : lci/200 cmc sau fracțiune din aceasta

1

Motociclete, triciciuri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv

8,48

8,80

2

Motociclete, triciciuri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc

9,54

9.90

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc si 2.000 cmc inclusiv

19,09

19,81

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cmc si 2.600 cmc inclusiv

76,33

79,23

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cmc si 3.000 cmc inclusiv

152,64

158,44

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

307,41

319,09

7

Autobuze, autocare, microbuze

25,45

26,42

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

31.81

33,01

9

Tractoare înmatriculate

19.09

19,82

II. VEHICULE ÎNREGISTRATE

1

Vehicule cu capacitate cilindrică : lci/200 cmc

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

2,12    -    4,25

2,200   -      4.41

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

4,25    -    6,36

4,41    -      6,60

2

Vehicule tară capacitate cilindrică evidențiată -lei/an-

53     -     159

55    -      165

ART.470 ALIN.5 COD FISCAL

NR.CRT

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 -lei/an-

Nivelurile indexate pentru anul 2020

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

0

1

2

3

4

5

1. Două axe : impozitul în Ici/an

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

151

0

157

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

151

418

157

434

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

418

588

434

610

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

588

1333

610

1384

5

Masa de cel puțin 18 tone

588

1333

610

1384

II. 3 axe : impozitul în lei/an

I

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

151

263

157

273

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

263

540

273

561

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

540

701

561

728

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mica de 23 tone

701

1081

728

1122

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

1081

1678

1122

1742

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

1081

1678

1122

1742

7

Masa de cel puțin 26 tone

1081

1678

1122

1742

III. 4 axe : impozitul in lei/an

I

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

701

710

728

737

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 27 tone

710

1109

737

1151

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

1109

1760

1151

1827

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1760

2612

1827

2711

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1760

2612

1827

2711

6

Masa de cel puțin 32 tone

1760

2612

1827

2711

ART.470 ALIN.6 COD FISCAL

NR.CRT.

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 -lei/an-

Nivelurile indexate pentru anul 2021 -lei/an-

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

0

1

2

3

4

5

I. 2+1 axe : impozitul în lei/an

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

68

0

71

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mica de20 tone

68

156

71

162

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

156

365

162

379

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

365

472

379

490

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

472

851

490

883

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

851

1493

883

1550

9

Masa de cel puțin

28 tone

851

1493

883

1550

II. 2+2 axe : impozitul în Ici/an

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

146

340

152

353

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

340

560

353

581

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

560

821

581

852

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

821

993

852

1031

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

993

1630

1031

1692

6

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1630

2261

1692

2347

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2261

3433

2347

3563

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2261

3433

2347

3563

9

Masa de cel puțin 38 tone

2261

3433

2347

3563

III. 2+3 axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1800

2505

1868

2600

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2505

3404

2600

3533

3

Masa de cel puțin 40 tone

2505

3404

2600

3533

IV. 3+2 axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1590

2208

1650

2292

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2208

3054

2292

3170

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

3054

4518

3170

4690

4

Masa de cel puțin 44 tone

3054

4518

3170

4690

V. 3+3 axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

904

1094

938

1136

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1094

1635

1136

1697

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1635

2601

1697,13

2700

4

Masa de cel puțin 44 tone

1635

2601

1697

2700

ART.470 ALIN.7 COD FISCAL:

NR.CRT.

Masa totală maximă autorizată

în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 -Impozit lei

Nivelurile indexate pentru anul 2021 -Impozit lei-

1

a. Până la 1 tonă inclusiv

9

9

2

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

36

37

3

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

55

57

4

d. Peste 5 tone

68

71

ART.470 ALIN.8 COD FISCAL:

NR CRI.

.MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin 1ICLMT nr. 157/11.04.2019 -Impozit lei

Nivelurile indexate pentru anul 2021 -Impozit lei-

1

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

22

23

2

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

60

62

3

Bărci cu motor

223

231

4

Nave de sport si agrement

între 0 si 1186

între 0 și 1231

Scutere de apă

223

231

6

Remorchere si impingatoare:

X

X

a) pana la 500 CP inclusiv

592

614

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv

963

1000

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv

1482

1538

d) peste 4000 CP

2371

2461

7

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din aceasta

192

199

8

Ceamuri. șlepuri și barje fluviale:

X

X

a) cu capacitatea de incarcare până Ia 1500 tone, inclusiv

192

199

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone si pana la 3000 tone, inclusiv

297

308

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

520

540

4. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZAȚIILOR ART.474 ALIN.l COD FISCAL - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII

NR.CRT.

Suprafțta pentru care se obține certificatul de urbanism

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 - lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021 - lei-

1

a) până la 150 mp inclusiv

5

6

5

6

2

b) între 151 și 250 mp inclusiv

6

7

6

7

3

c) între 251 și 500 mp inclusiv

7

9

7

9

4

d) între 501 și 750 mp inclusiv

9

13

9

13

5

e) între 751 și 1.000 mp inclusiv

13

15

13

16

6

f) peste 1.000 mp

X

14,84

X

15.40

ART. 474 ALIN.4, ALIN.10, ALIN.14, ALIN.15, ALIN.16 COD FISCAL

NR.CRT.

DENUMIRE TAXA

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 - lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021 -lei-

1

Art.474 alin.4 - Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

De până la 16 lei inclusiv

De până la 17 lei inclusiv

2

Art.474 alin. 10 - Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări

Intre 0 și 16 lei (se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu valoarea aferentă)

între 0 și 17 lei (se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu valoarea aferentă)

3

Art.474 alin. 14 - Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj. firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice

De până la 8,48 lei. inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție

De până la 8,8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție

4

Art.474 alin. 15 - Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

De până la 14 lei, inclusiv, pentru fiecare racord

De până la 14,53 lei, inclusiv, pentru fiecare racord

5

Art.474 alin. 16 - Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

De până la 9,4Hei inclusiv

De până la 9,76 lei, inclusiv

ART.475 ALIN.l, ALIN.2, ALIN.3 COD FISCAL - TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI

NR.CRT.

DENUMIRE TAXĂ

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 - lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021 - lei-

1

Art.475 alin.l - Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

De până la 21 lei inclusiv

De până la 22 lei inclusiv

2

Art.475 alin.2 - Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

De până la 85 lei, inclusiv

De până la 88 lei inclusiv

3

Art.475 alin.3 - Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activitatilor înregistrate în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, in funcție de suprafața aferenta activitatii respective

X

X

a) pentru o suprafață de până la 500 m/p, inclusiv

Până la 4240 lei

Până la 4401 lei

b) pentru o suprafață mai mare de 500 _

Până la 8480 Ici

Până la 8802 lei

5. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ Șl PUBLICITATE -Art.478 alin.2 Cod fiscal -Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

NR.CRT.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

(Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afîșajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită)

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019-Ici/mp,respectiv lei/fracțiune de m/p

Nivelurile indexate pentru anul 2021 - lei/mp, respectiv lei/ fracțiune de mp-

1

a)în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică;

de până la 33,92 lei, inclusiv

de până la 35,20 lei. inclusiv

b)în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate.

de până la 24,38 lei. inclusiv

de până la 25,30 lei inclusiv

6.ALTE TAXE LOCALE. ART.486-ALTE TAXE LOCALE. ART.486 ALIN.4 ȘI ALIN.5 COD FISCAL

NR.CRT.

DENUMIRE TAXA

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 - lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021 - lei-

1

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă (poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare)

530

550

2

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

De până la 33 lei, inclusiv

34, inclusiv

Actualizarea cu rata inflației a limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3, alin.4 și alin.4Al din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021

NR.CRT.

CONTRAVENȚIA

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 - lei-

Nivelurile stabilite pentru anul 2021 - lei-

1

Art. 493 alin.3, teza I - Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă:

De la 74 la 296

De la 77 la 307

2

Art. 493, teza II - Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă:

De la 296 la 737

De la 307 la 765

3

Art.493 alin.4 - încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

De la 3441a 1673

De la 3571a 1737

4

Art.493 alin. 4A1 - Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă

De la 530 la 2651

De la 550 la 2752

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                           

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020-009133/23.04.2020

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1
Proiect de hotărâre
privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2021

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.       Descrierea situației actuale

      Conform art. 454 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată:

"Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează:  

a)impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;  

b)impozitul pe teren şi taxa pe teren;  

c)impozitul pe mijloacele de transport;  

d)taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;  

e)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;  

f)impozitul pe spectacole;  

g)taxele speciale;  

h)alte taxe locale."

      În prezent, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi limitele amenzilor aplicabile în temeiul Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal de către organul fiscal al Municipiului Timișoara sunt cele prevăzute în HCLMT  nr.157/11.04.2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2020.

      

      Conform art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată: - "Indexarea impozitelor şi taxelor locale -  

      (1)În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

      (2)Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti."                                                                  

 

 

Raportat la prevederile art.491 alin 1 și alin. 2 și ale art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, Consiliul Local are obligația și competența legală să stabilească indexarea oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum și să actualizeze limitele amenzilor  reglementate la art.493 alin.3, alin.4 și alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Sumele indexate se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.

            Rata inflatiei pentru anul 2019, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html) și pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice (https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/com15ins_14012020.pdf)

 este de 3,8%, potrivit comunicatului de presa al Institutului National de Statistica cu nr. 15/14 ianuarie 2020 si adresei Institutului National de Statistica nr.1319/21.01.2020 emisa catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.

Având în vedere aceste considerente, raportat la caracterul imperativ al dispozițiilor art. 491 alin. 1 și alin. 2 și art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, se impune indexarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pe baza indicelui de inflație de 3,8%, pentru anul fiscal 2021, a  impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art. 493 alin.3, alin.4 și alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, prin raportare la nivelurile aplicabile în anul fiscal 2020 așa cum au fost indexate prin HCLMT nr.157/11.04.2019.

 

2.       Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Prin indexarea pe baza indicelui de inflatie de 3,8%, a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor reglementate la art.493 alin.3, alin.4 și alin.4^1  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată și aprobarea de către Cosiliul Local al Municipiului Timișoara a sumelor indexate, se realizează punerea în aplicare a prevederilor art.491 și art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, prevederi legale cu caracter obligatoriu.

De prezenta indexare se va ține seama la stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul fiscal 2021.

 

3.Alte informații :

3.1. În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX, cu modificările și  completările ulterioare,  prin rotunjire se intelege  operaţiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

„Reguli de rotunjire:   

(i)rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie;

(ii)nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale;

(iii)pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale;

(iv)în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal

 (v)în cazul bonificaţiei prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se aplică regulile de la pct. (i)-(iv), cu excepţia cazului în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificaţiei mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificaţiei se face prin diminuare.”

În condițiile prevederilor legale sus menționate, indexarea impozitelor și taxelor locale prevăzute în codul fiscal - Titlul IX, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și a amenzilor, cu rata inflației de 3,8% se reflectă în cuprinsul Anexei proiectului de hotărâre, după cum urmează:

- nu s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate utilizate pentru calculele intermediare privind impozitul pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

- s-au aplicat  rotunjiri pentru sumele indexate care reprezinta creanta principala (respectiv sume care nu sunt utilizate pentru calculele intermediare), precum și amenzilor.

3.2. Cuantumul taxelor speciale și al altor taxe locale nu fac obiectul indexării (excepție făcând taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și taxa  pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, taxe prevăzute în codul fiscal), deoarece acestea nu sunt prevăzute în codul fiscal într-o anumită sumă în lei sau pe baza unei anumite sume în lei, fiind stabilite prin hotărârea anuală a consiliului local de stabilire a impozitelor și taxelor locale, în condițiile Legii nr.227/2015, actualizată.

3.3. Potrivit prevederilor art. 494 alin.10 lit.b) și lit.c) și alin.11 din Legea nr.227/2015 actualizată, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege, precum și taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 Potrivit art.50 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare:

"(1)Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se actualizează anual cu indicele ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei.

(2)În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice pot elabora norme metodologice."

Raportat la aceste prevederi legale, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru  nu intră sub incidența indexării prin hotărâre a consiliului local. 

În ceea ce privește taxele extrajudiciare de timbru, arătăm că Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare a fost abrogată de art.VI din Legea nr.1/06.01.2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu intrare in vigoare la data de 01.02.2017.

4. Concluzii:

            Având în vedere cele expuse, propunem emiterea hotărârii prin care consiliul local al Municipiului Timișoara aprobă sumele indexate pentru anul fiscal 2021, pe baza indicelui de inflație de 3,8%, conform prevederilor art. 491 alin.1 și alin.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, și ale art. 493 alin.7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, așa cum sunt acestea reflectate în cuprinsul Anexei nr. 1 la proiectul de hotarare.

 

 

PRIMAR                                                                                                       VICEPRIMAR               NICOLAE ROBU                                                                                              FARKAS IMRE 

                                                                  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

ROMÂNIA                                                                                       

JUDEȚUL TIMIȘ                                                                             

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                                                  

NR. IF2020-020569/23.04.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind proiectul de  hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2021

 

            Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.SC2020-009133/23.04.2020,  al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2021, prin care se propune emiterea hotărârii prin care consiliul local al Municipiului Timisoara aprobă sumele indexate pentru anul fiscal 2021, pe baza indicelui de inflație de 3,8%, conform prevederilor art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată,  și ale art. 493 alin.7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, așa cum sunt acestea reflectate în cuprinsul Anexei nr. 1 la proiectul de hotarare,

Facem următoarele precizări:

Indexarea anuală de către consiliile locale, pe baza indicelui de inflație, a impozitelor și taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor  prevăzute la art. 493 alin.3, alin.4 și alin 4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, reprezintă o obligație legală a autorității deliberative raportat la prevederile art. 491 și ale art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată.

În conformitate cu prevederile art.491 alin.1 și alin. 2  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată:

"Indexarea impozitelor şi taxelor locale  

(1)În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 (2)Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti."

  Conform art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată: "(7)Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491."

Conform art. 454 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:

"a)impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;  

 b)impozitul pe teren şi taxa pe teren;  

c)impozitul pe mijloacele de transport;  

 d)taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;  

e)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;  

 f)impozitul pe spectacole;  

 g)taxele speciale;  

 h)alte taxe locale."

În prezent, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi limitele amenzilor aplicabile în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, sunt cele prevazute în cuprinsul HCLMT nr.157/11.04.2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2020.

Rata inflatiei pentru anul 2019, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html) și pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice (https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/com15ins_14012020.pdf) este de 3,8%, potrivit comunicatului de presa al Institutului National de Statistica cu nr. 15/14 ianuarie 2020 si adresei Institutului National de Statistica nr.1319/21.01.2020 emisa catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.  

Având în vedere aceste considerente, raportat la caracterul imperativ al dispozițiilor art. 491 alin. 1 și alin. 2 și art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, se impune indexarea de către Consiliul local al Municipiului Timișoara, pe baza indicelui de inflație de 3,8%, pentru anul fiscal 2021, a  impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art. 493 alin.3, alin.4 și alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată.

Astfel, prin emiterea hotărârii prin care consiliul local aprobă pentru anul fiscal 2021, sumele indexate conform prevederilor art.491 alin. 1 si alin. 2 și ale art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, pe baza indicelui de inflatie de 3,8%, se realizează  punerea în aplicare a prevederilor art. 491 alin. 1 și alin. 2 și art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, prevederi legale cu caracter obligatoriu.

De prezenta indexare se va ține seama la stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul fiscal 2021.

Cu privire la modificarile propuse, precizăm următoarele:

1. În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare, prin rotunjire se înțelege operaţiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

Reguli de rotunjire:   

(i)rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie;

(ii)nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale;

(iii)pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale;

(iv)în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal;

(v)în cazul bonificaţiei prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se aplică regulile de la pct. (i)-(iv), cu excepţia cazului în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificaţiei mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificaţiei se face prin diminuare.”

În condițiile prevederilor legale anterior menționate, indexarea impozitelor și taxelor locale prevăzute în codul fiscal - Titlul IX, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și a amenzilor, cu rata inflației de 3,8% se reflectă în cuprinsul Anexei nr.1  la proiectul de hotărâre, după cum urmează:

- nu s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate utilizate pentru calculele intermediare privind impozitul pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;

- s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate care reprezintă creanța principală (respectiv sume care nu sunt utilizate pentru calculele intermediare), precum și amenzilor.

 

2. Cuantumul taxelor speciale și al altor taxe locale nu face obiectul indexării (excepție făcând taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și taxa  pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, taxe prevăzute în codul fiscal), deoarece acestea nu sunt prevăzute în codul fiscal într-o anumită sumă în lei sau pe baza unei anumite sume în lei, fiind stabilite prin hotărârea anuală a consiliului local de stabilire a impozitelor și taxelor locale, în conditiile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată.

 

3. Potrivit prevederilor art. 494 alin.10 lit.b și lit.c și alin.11 din Legea nr.227/2015 actualizată, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege, precum și taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.         

Potrivit art. 50 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare:

"(1)Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se actualizează anual cu indicele ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei.

(2)În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice pot elabora norme metodologice."

Raportat la aceste prevederi legale, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru nu intră sub incidența indexării prin hotărâre a consiliului local. 

Cu privire la taxele extrajudiciare de timbru, arătăm că, Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare a fost abrogată de art.VI din Legea nr.1/06.01.2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu intrare în vigoare la data de 01.02.2017.

 

Având în vedere aspectele și prevederile legale expuse în prezentul raport, ținând cont de atribuțiile și specificul activității institutiei noastre, apreciem că, proiectul de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2021 și Anexa nr.1 la acesta, îndeplinesc condițiile pentru a fi supuse dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

 

 

 

Anexa nr. 1 la HCLMT nr. _________________

 

Tabloul

Cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei

sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum și amenzilor ce se fac venit la bugetul local 

care se indexează anual cu rata inflației, aplicabile în anul fiscal 2021

 

1.IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI –

 ART.457-CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

 

NR.CRT.

TIPUL CLĂDIRII

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice                                                               Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei pe m/p, din tabelul următor:                                                                 Valoare impozabilă pe m/p

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin  HCLMT nr.157/11.04.2019

Nivelurile indexate pentru anul 2021

 

Clădirile cu instalații, cu apă, canalizare electrică și înălzire (condiții cumulative)

Clădire fără instalaţii de apă, canalizare electrice sau de încălzire)

 

Clădirile cu instalații, cu apă, canalizare electrică și înălzire (condiții cumulative)

Clădire fără instalații, de apă, canalizare electrice sau încălzire

1

A. Clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1060,02

636,01

1100,30

660,17

2

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din caramidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

318,00

212,00

330,08

220,05

3

C. Clădire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din caramidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

212,00

185,51

220,05

192,55

4

D. Clădire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

132,51

79,51

137,54

82,53

 

                    

 

 

 

  2.IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

                 ART.465 ALIN.2 COD FISCAL - CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN

 

NR.CRT

Zona în cadrul Municipiului Timișoara -localitate de rang I

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare,cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Nivelurile stabilite în anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019,pentru localități de rang I (rang Municipiul Timișoara)-

 lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2021, pentru localitati de rang I (rang Municipiul Timisoara)

lei/ha-

1

A

7290,80

-

18225,92

7567,85   -  18918,50

2

B

5511,03

-

13778,10

5720,45 - 14301,7

3

C

3771,54

-

9427,79

3914,86 - 9786,05

4

D

1791,43

-

4479,63

1859,50  -  4649,86

 

 

 

 

 

 

Art.465 alin.4 Cod fiscal:

 

NR.CRT.

 

ZONA / CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

          În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

          Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

 

Nivelurile  stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019
- lei/ha-

Nivelurile indexate pentru anul 2021
-lei/ha-

A

B

C

D

A

B

C

D

1

TEREN ARABIL

29,69

22,27

20,15

15,91

30,81

23,11

20,91

16,51

2

PĂȘUNE

22,27

20,15

15,91

13,79

23,11

20,91

16,51

14,31

3

FÂNEAȚĂ

22,27

20,15

15,91

13,79

23,11

20,91

16,51

14,31

4

VIE

48,76

37,10

29,69

20,15

50,61

38,50

30,81

20,91

5

LIVADĂ

56,18

48,76

37,10

29,69

58,31

50,61

38,50

30,81

6

PĂDURE SAU ALT TEREN CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ

29,69

22,27

20,15

15,91

30,81

23,11

20,91

16,51

7

TEREN CU APE

15,91

13,79

8,48

0

16,51

14,31

8,80

0

8

DRUMURI ȘI CĂI FERATE

0

0

0

0

0

0

0

0

9

TEREN NEPRODUCTIV

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Art.465 alin.7 Cod fiscal

NR.CRT.

CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):

Nivelurile  stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019

-lei/ha-

Nivelurile indexate
pentru anul 2021
-lei/ha-

1

TEREN CU CONSTRUCȚII

23,33

-

32,87

24,21

-

34,11

2

TEREN ARABIL

44,53

-

53,00

46,22

-  

55,01

3

PĂȘUNE

21,20

-

29,69

22,00

-

30,81

4

FÂNEAȚĂ

21,20

-

29,69

22,00

-

30,81

5

VIE PE ROD, ALTA DECÂT CEA PREVĂZUTĂ LA NR. CRT.5.1

50,89

-

58,30

52,82

-

60,51

5.1

VIE PE INTRARE PE ROD

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

6

LIVADĂ PE ROD, ALTA DECÂT CEA PREVĂZUTĂ LA NR.CRT.6,1

50,89

-

59,36

52,82

-

61,61

6.1

LIVADĂ PÂNA LA INTRAREA PE ROD

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

7

PĂDURE SAU ALT TEREN CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ, CU EXCEPȚIA CELUI PREVĂZUT LA NR. CRT.7.1

8,48

-

16,97

8,80

-

17,61

7.1

PĂDURE ÎN VÂRSTA DE PÂNĂ LA 20 DE ANI ȘI PĂDURE CU ROL DE PROTECȚIE

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

8

TEREN CU APĂ, ALTUL DECÂT CEL CU AMENAJĂRI PISCICOLE

1,07

-

6,36

1,11

-

6,60

8.1

TEREN CU AMENAJĂRI PISCICOLE

27,56

-

36,05

28,60

-

37,42

9

DRUMURI ȘI CĂI FERATE

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

10

TEREN NEPRODUCTIV

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
ART.470 ALIN.2 COD FISCAL - CALCULUL IMPOZITULUI

NR.CRT.

 

 

MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACȚIUNE MEANICĂ

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nivelurile  stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019

Nivelurile indexate pentru anul 2021

I VEHICULE ÎNMATRICULATE : lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv

8,48

8,80

2

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc

9,54

9,90

 

3

 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc si 2.000 cmc inclusiv

 

19,09

 

19,81

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cmc si 2.600 cmc inclusiv

76,33

79,23

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cmc si 3.000 cmc inclusiv

152,64

158,44

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc                                                     

307,41

319,09

7

Autobuze, autocare, microbuze

25,45

26,42

8

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv                                 

31,81

33,01

9

Tractoare inmatriculate                                        

19,09

19,82

II. VEHICULE INREGISTRATE

1

Vehicule cu capacitate cilindrică :    lei/200 cmc

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

2,12

-

4,25

2,200

-

4,41

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

4,25

-

6,36

4,41

-

6,60

2

Vehicule fară capacitate cilindrică evidenţiată  - lei/an-

53

-

159

55

-

165

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.470 ALIN.5 COD FISCAL

NR.CRT

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019

    -lei/an-

Nivelurile indexate pentru anul 2020

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie  pentru axele motoare

 

 

 

0

1

2

3

4

5

 

I. Două axe : impozitul în lei/an

1

Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

151

0

157

2

Masa de cel putin  13 tone, dar mai mica de 14 tone

151

418

157

434

3

Masa de cel putin  14 tone, dar mai mica de 15 tone

418

588

434

610

4

Masa de cel putin  15 tone, dar mai mica de 18 tone

588

1333

610

1384

5

Masa de cel putin   18 tone

588

1333

610

1384

II. 3 axe : impozitul în lei/an

1

Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

151

263

157

273

2

Masa de cel putin  17 tone, dar mai mica de 19 tone

263

540

273

561

3

Masa de cel putin  19 tone, dar mai mica de 21 tone

540

701

561

728

4

Masa de cel putin  21 tone, dar mai mica de 23 tone

701

1081

728

1122

5

Masa de cel putin  23 tone, dar mai mica de 25 tone

1081

1678

1122

1742

6

Masa de cel putin  25 tone, dar mai mica de 26 tone

1081

1678

1122

1742

7

Masa de cel putin 26 tone

1081

1678

1122

1742

 

 

III. 4 axe : impozitul în lei/an

1

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

701

710

728

737

2

Masa de cel putin  25 tone, dar mai mica de 27 tone

710

1109

737

1151

3

Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

1109

1760

1151

1827

4

Masa de cel putin  29 tone, dar mai mica de 31 tone

1760

2612

1827

2711

5

Masa de cel putin  31 tone, dar mai mica de 32 tone

1760

2612

1827

2711

6

Masa de cel putin   32 tone

1760

2612

1827

2711

 

 

ART.470 ALIN.6 COD FISCAL

 

NR.CRT.

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019

    -lei/an-

Nivelurile indexate pentru anul 2021
-lei/an-

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie  pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie  pentru axele motoare

0

1

2

3

4

5

I. 2+1 axe : impozitul în lei/an

1

Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

0

0

2

Masa de cel putin  14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

0

0

3

Masa de cel putin  16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

68

0

71

4

Masa de cel putin  18 tone, dar mai mica de20 tone

68

156

71

162

5

Masa de cel putin  20 tone, dar mai mica de 22 tone

156

365

162

379

6

Masa de cel putin  22 tone, dar mai mica de 23 tone

365

472

379

490

7

Masa de cel putin  23 tone, dar mai mica de 25 tone

472

851

490

883

8

Masa de cel putin  25 tone, dar mai mica de 28 tone

851

1493

883

1550

9

Masa de cel putin  28 tone

851

1493

883

1550

II. 2+2 axe : impozitul în lei/an

1

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

146

340

152

353

2

Masa de cel putin  25  tone, dar mai mica de 26 tone

340

560

353

581

3

Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

560

821

581

852

4

Masa de cel putin  28 tone, dar mai mica de 29 tone

821

993

852

1031

5

Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

993

1630

1031

1692

6

Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1630

2261

1692

2347

7

Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2261

3433

2347

3563

8

Masa de cel putin  36 tone, dar mai mica de 38 tone

2261

3433

2347

3563

9

Masa de cel putin 38 tone

2261

3433

2347

3563

III. 2+3 axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1800

2505

1868

2600

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2505

3404

2600

3533

3

Masa de cel putin  40 tone

2505

3404

2600

3533

IV. 3+2 axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1590

2208

1650

2292

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2208

3054

2292

3170

3

Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

3054

4518

3170

4690

4

Masa de cel putin 44 tone

3054

4518

3170

4690

V. 3+3 axe : impozitul in lei/an

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

904

1094

938

1136

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1094

1635

1136

1697

3

Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1635

2601

1697,13

2700

4

Masa de cel putin 44 tone

1635

2601

1697

2700

 

 

ART.470 ALIN.7 COD FISCAL:

 

 

 

 

NR.CRT.

 

 

 

Masa totală maximă autorizată

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019

    -Impozit lei

Nivelurile indexate pentru anul 2021
-Impozit lei-

 

 

1

a. Până la 1 tonă inclusiv

9

9

2

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

36

37

3

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

55

57

4

d. Peste 5 tone

68

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.470 ALIN.8 COD FISCAL:

 

 

 

NR.

CRT.

 

 

 

 

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

 

 

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

 

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019

    -Impozit lei

 

Nivelurile indexate pentru anul 2021

-Impozit lei-

1

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

22

23

2

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

60

62

3

Bărci cu motor

223

231

4

Nave de sport si agrement

Între 0 si 1186

Între 0 și 1231

5

Scutere de apă

223

231

6

Remorchere si impingatoare:

X

X

 

a) pana la 500 CP inclusiv

592

614

 

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv

963

1000

 

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv

1482

1538

 

d) peste 4000 CP

2371

2461

7

Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din aceasta

192

199

8

Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

X

X

 

a) cu capacitatea de incarcare până la 1500 tone, inclusiv

192

199

 

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone si pana la 3000 tone, inclusiv

297

308

 

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

520

540

 

 

4.  TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

ART.474 ALIN.1 COD FISCAL - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A ALTOR AVIZE ŞI AUTORIZAŢII 

 

NR.CRT.

Suprafțta pentru care se obține certificatul de urbanism

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019

- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021
- lei-

 

 

 

1

a) până la 150 mp inclusiv

5

-

6

5

-

6

2

b) între 151 şi 250 mp inclusiv

6

-

7

6

-

7

3

c) între 251 şi 500 mp inclusiv

7

-

9

7

-

9

4

d) între 501 şi 750 mp inclusiv

9

-

13

9

-

13

5

e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv

13

-

15

13

-

16

6

f) peste 1.000 mp

X

-

14,84

X

-

15,40

 

ART. 474 ALIN.4, ALIN.10, ALIN.14, ALIN.15, ALIN.16 COD FISCAL

 

NR.CRT.

DENUMIRE TAXA

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019

- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021
-lei-

1

Art.474 alin.4 - Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

De până la 16 lei inclusiv

 

De până la 17 lei inclusiv

2

Art.474 alin.10 - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări

 

    Între 0 și 16 lei (se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu valoarea aferentă)

  Între 0 și 17 lei (se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu valoarea aferentă)

3

Art.474 alin.14 - Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice

De până la 8,48 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie

De până la 8,8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie

4

Art.474 alin.15 - Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu


De până la 14 lei, inclusiv, pentru fiecare racord

De până la 14,53 lei, inclusiv, pentru fiecare racord

5

Art.474 alin.16 - Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă


De până la 9,41lei inclusiv

De până la 9,76 lei, inclusiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.475 ALIN.1, ALIN.2, ALIN.3 COD FISCAL - TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU DESFĂŞURAREA UNOR ACTIVITĂŢI

NR.CRT.

DENUMIRE TAXĂ

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019

- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021
- lei-

1

Art.475 alin.1 - Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare

De până la 21lei inclusiv

De până la 22 lei inclusiv

2

Art.475 alin.2 - Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

De până la 85 lei, inclusiv

De până la 88 lei inclusiv

3

Art.475 alin.3 - Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activitatilor inregistrate în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
in functie de suprafata aferenta activitatii respective

X

X

a) pentru o suprafaţă de până la 500 m/p, inclusiv

Până la 4240 lei

Până la 4401lei

b) pentru o suprafaţă mai mare de 500 m/p.

Până la 8480 lei

Până la 8802 lei

 

5. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE -Art.478 alin.2 Cod fiscal -Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

NR.CRT.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
(Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită)

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019-lei/mp,respectiv lei/fracțiune de m/p

Nivelurile indexate pentru anul 2021
- lei/mp,
respectiv lei/ fractiune de mp
-

1

a)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică;

de până la 33,92 lei, inclusiv

de până la 35,20 lei, inclusiv

b)în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate.

de până la 24,38 lei, inclusiv

de până la 25,30 lei inclusiv

 

6.ALTE TAXE LOCALE. ART.486-ALTE TAXE LOCALE. ART.486 ALIN.4 ȘI ALIN.5 COD FISCAL

NR.CRT.

DENUMIRE TAXA

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019

- lei-

Nivelurile indexate pentru anul 2021
- lei-

 

 

1

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă
(poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare)

530

550

2

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

De până la 33 lei, inclusiv

34, inclusiv

 

 

Actualizarea cu rata inflației a limitelor amenzilor  prevăzute la art.493 alin.3, alin.4 și alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021

 

 

NR.CRT.

 

CONTRAVENȚIA

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019

- lei-

Nivelurile stabilite pentru anul 2021
- lei-

 

 

1

Art. 493 alin.3, teza I - Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă :

 

De la 74 la 296

 

De la 77 la 307

 

2

Art. 493, teza II - Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă:

 

De la 296 la 737

 

De la 307 la 765

 

 

 

3

Art.493 alin.4 - Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă

 

 

 

De la 344 la 1673

 

 

 

 

De la 357 la 1737

 

 

4

Art.493 alin. 4^1 - Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă

 

 

 

De la 530 la 2651

 

 

 

De la 550 la 2752

                                                     DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO