Hotărârea nr. 154/2020

154/30.04.2020 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.
Hotararea Consiliului Local 154/30.04.2020
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr SC2020 - 8679/13.04.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 8679/13.04.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate SC2020 - 8679/13.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere solicitarea nr. 162/06.04.2020 a Consiliului de Administratie al S.C. HORTICULTURA S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2020-1171/07.04.2020, privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli i a criteriilor de performanţă pentru anul 2020, însoţită de anexele nr. 1-5 de fundamentare;
Având în vedere Decizia nr. 4/02.04.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. HORTICULTURA S.A., privind avizarea bugetului şi criteriilor de performanţă pe anul 2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată;
În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) şi art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.a) şi lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin. (1), lit. a) şi art.139 alin.(1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTEArt.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi criteriile de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A, prevăzute în Anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. HORTICULTURA S.A.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. HORTICULTURA S.A.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE MEDIU NR. SC2020- 8679 / 13.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și criterii de performanță pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 8679/13.04.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și criterii de performanță pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.,

Facem următoarele precizări:

S.C. HORTICULTURA S.A. solicită, prin adresa nr. 162/06.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RM2020-1171/07.04.2020, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor de performanță pentru anul 2020.

La stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și criteriilor de performanță s-au avut în vedere realizările preliminate ale anului 2019. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Bugetul de venituri și cheltuieli și criteriile de performanță pentru anul 2020 au fost aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație al S.C. HORTICULTURA S.A. nr. 4 / 02.04.2020 .

Având în vedere solicitarea S.C. HORTICULTURA S.A. nr. 162/06.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RM2020-1171/07.04.2020, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și criteriilor de performanță pentru anul 2020, însoțită de anexele nr.1 - 5;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere prevederile Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean,

Cod FO53-01,Ver.1

2 VOI Timișoara 2021

I Capitală Europeană a Culturii

respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b)

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.a) și lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.139, alin.(1) și (3) și art.196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere cele menționate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și criteriile de performanță pentru anul 2020 al S.C.HORTICULTURA S.A. îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU, ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ

Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI                     Diana Mihaela NICA

CONSILIER Carmen DĂNEȚ

Cod FO53-01,Ver.1

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a CulturiiROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020 - 8679 /13.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și criteriilor de performanță pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli și criteriile de performanță însoțite de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, bugetele de venituri și cheltuieli și criteriile de performanță ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b)

În concluzie, considerăm necesară aprobarea proiectului de hotărâre și criteriilor de performanță privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.

PRIMAR


Nicolae ROBU


VICEPRIMAR

Dan DIACONU

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

1 Timișoara 2021 £ I Capitală Europeană a Culturii


SC HORTICULTURA SA

Romania. Timișoara, Timiș

Str. Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postai: 300079

Tel/Fax: 0256 - 498667

E-niuil: fnnttici'jt.                   im H.hniliciilliiia.ni


Nr.162 /06.04.2020

CĂTRE

Municipiul Timișoara

Direcția de Mediu

Alăturat transmitem BVC si Criterii performanta pe anul 2020 pentru aprobare.

La stabilirea BVC si criterii performanta an 2020 s-au avut in vedere realizările preliminată aferent anului 2019 in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor nr.3818/2019 privind formatului Bugetului de Venituri si Cheltuieli ale operatorilor economici.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Criteriile de performanta pe anul 2020 a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al SC Horticultura SA nr.4/02.04.2020.


Director Economic

Ec.Branzei Felicia


HORTICULTURA SA

Timișoara, str. E.Ungureanu nr.5

CUI RO 1816890


ANEXA Nr.1


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2019)

Propuneri an curent

(2020)

%

Estimări an

2021

Estimări an

2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

13.551

13,822

102%

13,960

14,100

101%

101%

1

Venituri totale din exploatare,din care:

2

13.547

13,818

102%

13,956

14,096

101%

101%

a)subver

tii, cf prevederilor legale in vigoare

3

b)transfer

uri, cf.prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

4

4

100%

4

4

100%

100%

3

Venituri extraordinare

6

0%

0%

0%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5= Rd.6+Rd .17+Rd .18)

7

13240

13,505

102%

13,640

13,776

101%

101%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

13109

13,502

102%

13,637

13,773

101%

101%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

4.418

4,506

102%

4,551

4,597

101%

101%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

135

200

148%

202

204

101%

101%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

8407

8,900

105%

8,989

9,079

101%

101%

CO

ch.natura salariala(Rd13+Rd14)

12

7.419

8,713

103%

8,800

8,888

101%

101%

C1

ch. Cu salariile

13

7357

8,600

113%

8,686

8,772

101%

101%

C2

-tichete de masa

14

15

338

113

67%

114

115

101%

101%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

#REF!

0%

0%

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

#REF!

0%

0%

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

1.068

1,068

100%

1,068

1,068

100%

100%

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale                -2,25%

fond special an 2018

18

163

187

102,5%

189

191

101%

101%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0

0

#REF!

#DIV/0!|   #DIV/0!

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

8

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26, 27, 28, 29.

30

7

Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38n

3

3

100%

3

3

100%

100%

0%

0%

0%

311

317

102%

320

323

101%

101%

31

32

103%

32

32

100%

100%

280

285

102%

288

291

101%

101%

0%

0

0%

0%

0%

0

0

0%

0%

0

0%

0

0

0%

0%

0

0%

0

0

0%

0%

0

0%

0

0%

0%

280

285

101%

288

291

101%

101%

0

0%

0

0%

0%

140

143

102%

205

207

101%

101%

0

0

0

0%

0%

0

#REF!

0

0

#DIV/0!

0

0%

0

0

0%

0%

140

143

102%

144

145

101%

101%

0

0%

0

0

0%

0%

0

0%

0

0

0%

0%

0

0%

0

0

0%

0%

bL

cheltuieli cu salariile

39_

0

0%

0

0

0%

0%

c)

cheltuieli privind prestările de sen/icii

40

0

0%

0

0

0%

0%

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

b

0%

0

0

0%

0%

e)

alte cheltuieli

42

0

0%

0

0

0%

0%

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

-

0%

-

0

#DIV/0!

#DIV/0!

1

Alocații de la buget

44

-

0%

-

0

0%

0%

alocații buqetare aferente plătii anqaiamentelor din anii anteriori

45

-

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

200

100

50%

100

100

100%

100%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0%

0

0

0%

0%

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

221

196

89%

198

200

101%

101%

2

Nr.mediu de salariați total

49

215

176

82%

178

180

101%

101%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd12/Rd48)/12*1000)

50

3

4

4

4

100%

100%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana)

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3

4

133%

4

4

100%

100%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

60

78

132%

80

81

103%

101%

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

53

0

0%

0

0

0%

0%

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000

54

981

970

99%

980

990

101%

101%

8

Plăti restante

55

0

0%

0

0

0%

0%

9

Creanțe restante, în prețuri curente

56 _

0

0%

0

0

0%

0%

HORTICULTURASA

Timișoara, str.E.Ungureanu nr.5 CUI RO 1816890

ANEXA Nr


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent (2020)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

1 o 1

|l

Rd.

2

3

4

5

6

13,822

1,566

4,912

4,811

2,175

1

Venituri din exploatare

2

13,818

1,565

4,911

4,810

2,174

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

13,818

1,417

4,763

4,662

2,026

a1)

din vânzarea produselor

4

850

150

233

234

233

a2)

kdin servicii prestate

5

12,864

1,391

4,737

4,636

2,000

a3)

din redevențe și chirii

6

60

15

15

15

15

a4)

alte venituri

7

44

11

11

11

11

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

C2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

di

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

189

47

47

47

47

f)

alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

14

404

101

101

101

101

fi)

din amenzi și penalități

15

0

8

8

8

6

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

0

0

0

0

0

-active corporale

17

- active necorporale

18

Director-General, dr.irfg/DRA^ILA ANDREI


Director eccnomic, ec.BRANZEI FELICIAf3)

din subvenții pentruJnveșțiți^

f4)

din valorificarea certificatelor C02

f5)

alte venituri

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

a)

din imobilizări financiare

b)

din Investiții financiare

c)

din diferențe de curs

d)

din dobânzi

e)

alte venituri financiare

3

Venituri extraordinare

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

A1

Cheltuieli privind stocurile

a)

cheltuieli cu materiile prime (601)

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

b2)

cheltuieli cu combustibilii

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

d)

cheltuieli privind energia și apa

e)

cheltuieli privind mărfurile

A2

LJ! idlUltn jui ivnlu Sjih WILun.lb v—       IA IC     ILLi            i ' i        1 i wJ.AUJ, \ull i

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

b2)

- către operatori cu capital privat

c)

prime de asigurare

A3

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78),

a)

cheltuieli cu colaboratorii

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

b1) cheltuieli privind consultanța juridică

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

19

0

0

0

0

0

20

0

21

400

100

100

100

100

22

4

1

1

1

1

23

4

1

1

1

1

24

0

25

6j

0

0

0

0

26

4

1

1

1

1

27

6

28

0

13,505

1,421

3,070]

3,070

1,421

30

13,502

1,421

3,070

3,070*

1,421

31

0

0

0

0

0

32

3,160

805

774

776

805

33

0

0

0

.....q

0

34

1,580

395

395

395

395|

35

65

10

22

23

10

36

560

140

140

ud

140

37

40

10

10

10

10

38

500

150

100

100

150

39

415

100

107

108

100

40

48

12

12

12

12

41

48

12

12

12

12

42

0

0

0

0

0

43

0

0

0

0

44

0

0

_oî

o

0

45

22

0

5

1

16

46

24

6

6

6

6

47

0

0

°

0

0

48

0

6

0

0

0

49

24

6

6

6

6

50

0

0

0

0

0

51

53

3

23

3

24

52

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

0

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

2

0

0

1

1

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

oi

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

3

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

c

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

2

0

0

1

1

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

120

30

30

30

30

9

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

7

0

0

bi

0

cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66, din care)

64

0

1

0

2

0

-interna

65

0

0

-externa

66

7

1

2

2

2

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

0

6

6

0

0

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0

0

0

0

o

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0

0

0

0

0

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

q

0

0

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0

6

0

0

0

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

'"6j

0

0

0

0

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

q

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

o

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

q

0

0

0

J)

alte cheltuieli

78

q

0

0

0

o

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(R80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

82

21

20

20

21

a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice

c)

ch. cu taxa de licență

d)

ch. cu taxa de autorizare

e)

ch. cu taxa de mediu

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

C. Cheltuieli cu personalul ( Rd.87+ Rd.100+Rd.104+Rd.113),din care

CO                Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

a) salarii de baza

J) <lrpvi uH} [Jlllim                     aiCICFrtC       IWtll uc OâZti țC'ji rrr

------ _ .. ....... ... . .. _ ...... ... ... ______ ...

c) alte bonificații (conform CCM)

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

b) tichete de masă;

c) tichete de vacanța;

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

a) pentru directori/directorat

componenta fixa

componenta variabila

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

componenta fixa

componenta variabila

c) pentru AGA și cenzori

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

05

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

1) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128, din care:

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

- către bugetul general consolidat

către alți creditori

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

d)

alte cheltuieli

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane , din care:

f1) ^cheltuieli privind ajustările și provizioaneleDirector economic, ec.Brânzei FeliciaAnexa 3


GRADUL de REALIZARE a VENITURILOR TOTALE in anii precedenti 2018 si 2019

mii lei

Nr.

INDICATORI

AN 2018

%

Ân 22019

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale(Rd.1+rd.2+rd.3), din care:

12,422

11,787

95%

13,551

12,461

92%

1

-venituri din exploatare

12,418

11,783

95%

13,547

12,458

92%

2

-venituri financiare

4

4

100%

4

3

75%

3

-venituri extraordinare

0

0

0%

0

0

6%


Director economic, ec.Brânzei Felicia

ANEXA Ni

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSE DE FINANȚARE pe anul 2020

mii lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

INDICATORI

Data finalizării investiției

An 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

| An 2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

200

9

100

100

100

1

Surse proprii, din care:

200

9

100

100

100

a) amortizare

0

0

0

0

a) - profit

200

9

100

200

100

2

Alocații de la buget

0

0

0

0

_____d

3

Credite bancare, din care:

0

0

- -0

°

0,

a)-interne

0

0

0

0

............o

b) - externe

0

6

0

J

0

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

■din grant fd. POS MEDIU

■alte fonduri nerambursabile

. ...

13

0

6

0

0

...........0

14

15

16

17

18

19

20

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

T

0

0

0

denumire obiectiv

... I

denumire obiectiv

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:

0

O;- .

J

denumire obiectiv

denumire obiectiv

21

22

23c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale

denumire obiectiv


denumire obiectiv


d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, excusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unități administrativ teritoriale:


24

25

26

27

28

29

30


denumire obiectiv


denumire obiectiv


Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: denumire obiectiv


denumire obiectiv


31

32

33b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:

Piața Soarelui


34

35

36


37

38

39denumire obiectiv  • c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale

denumire obiectiv

denumire obiectiv

  • d) pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:


40

41

42

43


44

45

46


47


denumire obiectiv

denumire obiectiv

3

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

denumire obiectiv

denumire obiectiv

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale:

denumire obiectiv

denumire obiectiv

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale


48^

denumire obiectiv

I

_________________________________________________________________________________________________________________________I

I

49

denumire obiectiv

50

denumire obiectiv

_

51

d) pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

" :0

o

b

'                       ’l

52

denumire obiectiv

53

denumire obiectiv

54

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]

0

o|

0

0

o|

55

5

Rambursări de rate, dobânzi aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

oi

0

0

o|

56.

a)-interne

0

"T|

0

0

o]

57

b)- externe

0

b]

0

0

Oi

Director Economic


Ec.Brânzei Felicia

ANEXA iR 5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante an 2020


mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizar e

an precedent 2019

an curent 2020

2021

2022

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

s

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

6

0

0

6

0

0

1

Măsura 1.........................

X

2

Măsura 2.........................

X

X

3

Alte măsuri

X

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

2

Cauza 2.........................

X

3

Alte cauze

X

Pct. II!

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

0

oj ”*o|    0

0

0

0

0

Mențiune: SC Horticultura SA nu este in situația de a inreplati restante

Director economic,

Ec.Brânzei Felicia

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-8679/13.04.2020


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 13.04.2020

AVIZ la Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și criterii de performanță pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-8679/13.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și criterii de performanță pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A., întocmit de către Direcția de Mediu, însoțit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului;

Având în vedere solicitarea S.C. HORTICULTURA S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RM2020-1171/07.04.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată;

Conform art.4 alin.l lit.c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, "Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară”.

Potrivit art.6 alin.l din O.G. nr. 26/2013 ”Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz”.

în considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. 129 alin. (3), lit. d ), exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Menționăm că prezentul aviz nu privește procedura de elaborare, fundamentare și verificare a bugetul de venituri și cheltuieli și a criteriilor de performanță pentru anul 2020 al SC HORTICULTURA SA și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timișoara, reglementat de art. 243 alin.l lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor care au generat prezenta documentație, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica

SC HORTICULTURA SA
Româniți. Timișoara, Tunis

Str Kuiiiiiliii ( ngiovuiiti \r 5 (‘tui.UlIHl'V

Tei l’,i\ O?56 ■

I. n:.ni ,■ i ,ih.un, ulnu|, n». unn h.iin, y<i,.ru >j>

CC/: ROMI 6890 ‘ ORC. J35/939’1991

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA Nr.4 din 02.04,2020

privind aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli și criterii performanță an 2020

Consiliul de Administrație întrunit în ședința din data de 02.04.2020, având în vedere:

- prevederile CAP.5 - atribuții - alin. 10 din Actul Constitutiv al SC Horticultura SA Timișoara

Analizează și Aprobă

Art.l - Bugetul de Venituri și Cheltuieli și criterii performanță an 2020;