Hotărârea nr. 153/2020

153/30.04.2020 Privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie
Hotararea Consiliului Local 153/30.04.2020
Privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-8418/08.04.2020 privind oportunitate proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-8418/08.04.2020 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 16.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-8418/08.04.2020;
Având în vedere avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Nota de fundamentare a Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara - Anexă la Raportul de specialitate nr. 8418/08.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 335 din 22.06.2018 prin care a fost aprobată documentaţia privind "Bilanţul real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2017 ";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. nr. 5747/24.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2020 - 000618 din data de 24.03.2020, privind calculul pierderilor tehnologice induse pentru perioada ianuarie - decembrie 2019 şi nota justificativă privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, ca diferenţă dintre pierderile reale şi pierderile tehnologice incluse în preţul aprobat, din SACET Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. nr. 24 din data de 24.03.2020 privind promovarea unei hotărâri de consiliu local pentru recunoaşterea pierderilor tehnologice induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică aferente anului 2019 şi acoperirea integrală a acestora din bugetul local;
Având în vedere prevederile art. 5^2 alin. (1) din Ordonanţa de Guvern nr. 36/2006 privind unele masuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. e) şi prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse, aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie în valoare de 46.298.596,821 lei inclusiv TVA, cu respectarea şi încadrarea în dispoziţiile art. 23, alin. 1 din Ordinul 1121/1075 din 21.08.2014, privind aprobarea schemei de ajutor de stat acordate în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR. SC2020-8418/08.04.2020

RAPORT DE ȘPECIALITATE

privind aprobarea Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020- 8418/08.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație,

Facem următoarele precizări:

Potrivit prevederilor art. 5A2 alin. (1) din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, pierderile induse din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație pot fi acoperite din bugetele locale.

Diferența dintre pierderile reale înregistrate în anul 2019 și pierderile tehnologice aprobate în prețurile locale aferente anului 2019 reprezintă pierderi induse, neacceptate în preț/tarif, aprobat prin HCL nr. 670/12.12.2018.

În structura tarifelor de transport si distribuție aflate în vigoare pe parcursul anului 2019, aprobate prin HCL nr. 670/12.12.2018, au fost luate în calcul pierderile tehnologice calculate prin bilanțul energetic aferent anului 2017 (ultimele pierderi certificate la aceea dată), bilanț aprobat prin HCL nr. 335/22.06.2018 și anume:

 • - pierderi reale de caldura pe rețelele de transport 74.304,652 MWh,

 • - pierderi reale de caldura pe rețelele de distribuție 73.630,460 MWh,

 • - total pierderi de căldură 147.935,112 MWh,

 • - pierderi reale masice în rețeaua de transport - consum tehnologic de apă de adaos 242.133 mc.

Pierderile în rețelele de transport și distribuție în anul 2019 au fost mai mari față de cele din anul 2017, deoarece pierderile prin transfer de căldură în mediul ambiant au crescut din cauza stării necorespunzătoare a izolației conductelor, iar pierderile masice au crescut din cauza spărturilor din conducte.

Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a transmis Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24/24.03.2020 prin care aprobă documentația privind situația pierderilor masice și de energie termică suplimentare în raport cu cele aprobate în tarifele de transport și distribuție și calculul pierderilor induse, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDE2020-000349/31.03.2020.

Prin adresa nr. 5747/24.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2020 -000618 din data de 24.03.2020, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a transmis calculul pierderilor tehnologice induse pentru perioada ianuarie - decembrie 2019 și nota justificativă privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, ca diferență dintre pierderile reale și pierderile tehnologice incluse în prețul aprobat, din SACET Timișoara.

Din bilanțul energetic aferent anului 2019 și calculul anexat notei justificative prezentată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2019, rezultă următoarele pierderi reale:

 • - pierderi reale de caldura pe rețelele de transport 149.074,00 MWh,

 • - pierderi reale de caldura pe rețelele de distribuție 119.881,60 MWh,

 • - total pierderi de căldură 268.955,60 MWh,

 • - pierderi reale masice în rețeaua de transport - consum tehnologic de apă de adaos 1.117.400 mc.

Ținând cont de cele de mai sus rezultă următoarele pierderi induse aferente anului 2019:

 • - pierderi induse de caldura pe rețelele de transport 74.769,349 MWh,

 • - pierderi induse de caldura pe rețelele de distribuție 46.251,140 MWh,

 • - total pierderi induse de căldură 121.020,488 MWh,

 • - pierderi induse masice - consum tehnologic de apă de adaos 875.267 mc.

Costurile suplimentare înregistrate de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. cu pierderile induse aferente anului 2019 au fost următoarele:

 • - valoare pierderi induse de caldura pe rețelele de transport 18.577.940,022 lei fără TVA,

 • - valoare pierderi induse de caldura pe rețelele de distribuție 15.628.260,071 lei fără TVA,

 • - valoare pierderi induse masice - consum tehnologic de apă de adaos 4.700.183,790 lei fără TVA.

Totalul pierderilor induse aferente anului 2019 este de 38.906.383,883 lei fără TVA, respectiv 46.298.596,821 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele menționate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

ȘEF SERVICIU S.E.M.S.U.P.

IOAN ZUBAȘCU


CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020- 8418/08.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. are ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum.

Potrivit prevederilor art. 5A2 alin. (1) din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, pierderile induse din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație pot fi acoperite din bugetele locale.

În structura tarifelor de transport si distribuție aflate în vigoare pe parcursul anului 2019, aprobate prin HCL nr. 670/12.12.2018, au fost luate în calcul pierderile tehnologice calculate prin bilanțul energetic aferent anului 2017 (ultimele pierderi certificate la acea dată).

Diferența dintre pierderile reale înregistrate în anul 2019 și pierderile tehnologice aprobate în prețurile locale aferente anului 2019 reprezintă pierderi induse, neacceptate în preț/tarif. Totalul pierderilor induse aferente anului 2019 este de 38.906.383,883 lei fără TVA, respectiv 46.298.596,821 lei inclusiv TVA.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație, și-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR GENERAL

CULIȚĂ CHIȘ

Primari a Municipiului Timișoara     v Dire ctia o D p p R 0

Timișoara 202 ! Capitală Europeana a Culturii

S-a înregistrat cu numărul: RE2020-000618 din 24.03.2020

RE04 Sesizări diverse Compartiment Termoficare, rețele de gaz

Am preluat de la

Firma: 5747/24.03.2020 COLTERM SA

Cu adresa: Timișoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4

Total 5 file               Termen de rezolvare: 23.04.2020

Obs. SULIC PROMOVARE HCL Termen direcție: 08.04.2020 REF SITUAȚIE PIERDERI

'TEHNOLOGICE INDUSE

Timișoara, la 24.03.2020              Consilier/Referent,

__Alexandra Ciortan _______________ . Declar că sunt de acord și îmi exprim consimțământul în mod ejpfes, neechivbc, liber și informat *eu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrafea-datelonlcu caracter personal și privind libera circulație a acestora, pentra a fi colectate, tbl^sfe; pț^lgcrațeXșp stocate de către Primăria Timișoara, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale aj^teHrjâmîîțn*

Sennihuțraj.,., ■         ..................

Uod FO-24-01, ver. 4

Către,

Primăria Municipiului Timișoara

Direcția GDPPRU

Serviciul Energetic și MSUP

Compartimentul Termoficare, Rețele de Gaz

Având în vedere

documentația privind "Bilanțul real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019" (denumită în continuare „bilanț energetic"), elaborată de către compania de servicii energetice 1NCDE ICE-MENERG București -companie având autorizația ANRE nr.681/06.08.2019 Auditor Energetic Clasa II Complex și însușită de către COLTERM prin avizul CTEA nr.02/20.03.2020, COLTERM;

documentația ,Pierderi de energie termică reale și tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara, aferente anului 2019", întocmită de către COLTERM în baza acestui bilanț energetic

documentul privind calculul pierderilor tehnologice induse și determinarea valorică a acestora,

vă solicităm promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe documentația

„Situația pierderilor tehnologice induse, adică diferența dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în prețurile locale"

Documente anexate:

- documentația „Situația pierderilor tehnologice induse, adică diferența dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în prețurile locale";

nota justificativă privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse, adică diferența dintre valoarea pierderilor reale și a pierderilor tehnologice incluse în prețul aprobat, din SACET Timișoara;

întocmit: Florin Soporan

Notă justificativă privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse, adică diferența dintre valoarea pierderilor reale și a pierderilor tehnologice incluse în prețul aprobat, din SACET Timișoara

în documentația transmisă autorităților competente pentru avizarea prețurilor și tarifelor din care se compune prețul energiei termice, au fost incluse, conform cerințelor de la acea dată, doar pierderile tehnologice aferente rețelelor termice - transport și distribuție, nefiind cuprinse pierderile reale care sunt mult mai mari atât procentual cât și în valoare absolută.

Pierderile tehnologice de energie termică sunt determinate având ca fundament o izolație termică nouă a conductelor, conducte necolmatate, iar sistemul de alimentare cu energie termică este considerat un sistem închis, ceea ce în practică este imposibil de obținut, sau s-ar putea realiza cu condiția înlocuirii tuturor conductelor din oraș, ceea ce iarăși nu poate fi făcut din cauze financiare și a infrastructurii edilitare.

La fundamentarea prețurilor și tarifelor aflate în vigoare pe parcursul anului 2019, aprobate prin HCL nr.670/12.12.2018, pierderile tehnologice luate în considerare au fost cele din bilanțul aferent anului 2017 (singurele pierderi certificate la acea dată).

Fundamentarea prețurilor/tarifelor practicate în anul 2019 a avut la bază, conform legislației în vigoare, respectiv LEGEA serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/14,07.2006 și METODOLOGIA de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termica produsă în cogenerare, metodologie elaborată de către ANRSC. Conform acestora s-au luat în considerare doar pierderile tehnologice de energie termică.

Conform bilanțului energetic pentru anul 2017, valoarea pierderilor tehnologice de energie termică a fost de 63.890,5 Gcal, respectiv 74.304,652 MWh pentru rețeaua de transport, respectiv de 60.310,8 Gcal respectiv 73.630,460 MWh pentru rețeaua de distribuție și de aceea, pentru calculul pierderilor induse pentru anul 2019 ne raportăm la aceste pierderi. în cadrul fundamentării tarifului de transport al energiei termice a fost aprobat un consum tehnologic de apă de adaos pentru rețeaua primară (adaos primar) de 242.133 mc.

Notă: pierderile tehnologice din bilanțul aferent anului 2018 s-au folosit la următoarea fundamentare a prețurilor și tarifelor, respectiv pentru stabilirea prețului energiei termice aplicabil pentru anul 2020, deoarece acestea au fost cele mai recente pierderi certificate și avizate la acea dată.

Pierderile reale de energie termică sunt determinate prin diferența dintre energia termică produsă și energia termică vândută consumatorilor alimentați din sistemul centralizat de energie termică a municipiului Timișoara.

Diferența dintre pierderile reale și pierderile tehnologice incluse în preț o reprezintă pierderile induse de energie termică, urmare a prestării serviciului public de alimentare cu energie termică.

Conform OUG 36/2006 art. 5A2(1) "Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale".

Totodată Ordinul nr.1121 din 1 iulie 2014 la art.3 alineatele (3) și (4) spune că

"(3) In perioada 2006-2013 activitatea de prestare a serviciului public general a înregistrat pierderi cauzate de tarifele de producere, transport, distribuție, furnizare de energie termica stabilite de autoritatile de reglementare pentru energia termica livrata populației si costurile reale înregistrate in activitatea operatorilor economici. Se previzioneaza ca si perioada 2014-2019 va fi caracterizata de incapacitatea de acoperire a costurilor determinate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica.

(4) In vederea soluționării situației financiare dificile, cauzate de costurile ridicate din prestarea serviciului de interes economic general, ajutorul de stat prevăzut in prezenta schema, acordat de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, are in vedere acoperirea acestor costuri."

Conform legii, pentru anul 2019 a fost întocmită lucrarea "Bilanț real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timișoara aferent anului 2019" (BILANȚ).

Lucrarea a fost întocmită de către compania de servicii energetice INCDE ICEMENERG București, în calitate de auditor energetic atestat de ANRE, în condițiile respectării prevederilor legale și însușit de către COLTERM Timișoara prin avizul CTEA nr.02/20.03.2020.

Lucrarea de. bilanț, implicit pierderile reale aferente anului 2019 au fost aprobate prin HCL nr. /..2020.

Astfel, în baza bilanțului real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru anul 2019, lucrare în care au fost determinate pierderile reale și tehnologice din sistemul centralizat în anul 2019, au fost calculate pierderile masice și de energie termică induse, ele reprezentând diferența dintre pierderile reale și pierderile cuprinse în prețul aprobat.

în calculul determinării valorii pierderilor masice și de energie termică induse aferente anului 2019, acestea au fost calculate având în vedere prețurile de producere a energiei termice, respectiv tarifele de transport/distribuție aplicate începând cu luna ianuarie 2018, prețuri/tarife care au rămas la fel pe parcursul anului 2019.

La determinarea costurilor suplimentare cu pierderile de căldură pe rețeaua termică de transport s-au avut în vedere următoarele aspecte:

Pierderile de căldură conform bilanțului energetic fiind pe rețeaua de transport, COLTERM a avut cheltuieli de producere a energiei pierdute cât și cheltuieli de transport a energiei pierdute.

Diferența dintre pierderile reale și pierderile tehnologice din rețeaua de transport a fost înmulțită cu prețul de producere a energiei termice (199,66 lei/MWh) la care s-a adaugat tariful de transport a energiei termice (48,81 lei/MWh), rezultând valoarea pierderii induse de energie termică p entru rețeaua de transport, astfel:

- (149.074,000 - 74.304,652)*(199,66+48,81) - 18.577.940,022 lei;

în anul 2019, consumul tehnologic de apă de adaos din rețeaua termică primară a fost de 1.117.400 mc. Pentru determinarea costurilor suplimentare cu pierderea masică indus ă de prestarea serviciului, din consumul tehnologic de apă de adaos din rețeaua termică primară înregistrat în anul 2019 s-a scăzut consum tehnologic de apă de adaos pentru rețeaua primară aprobat în tarif, iar diferența rezultată a fost înmulțită cu prețul apei de adaos, astfel:

- (1.117.400 - 242.133) * 5,37 = 4.700.183,790 lei;

■ ■■ ' ■■■■■■ ■ ■■" '■■ ■■':

La determinarea costurilor suplimentare cu pierderile de căldură din rețeaua termică de distribuție s-au avut în vedere următoarele aspecte:

Pierderile conform bilanțului energetic fiind pe rețeaua de distribuție, COLTERM a avut cheltuieli de || producere a energiei pierdute cât și cheltuieli de transport și distribuție a energiei pierdute.

Diferența dintre pierderile reale și pierderile tehnologice din rețeaua de distribuție a fost înmulțită cu

'                                                                                                   

prețul de producere a energiei termice (199,66 lei/MWh) la care s-au adaugat tariful de transport

(48,81 lei/MWh) și tariful de distribuție furnizare a energiei termice (89,43 lei/MWh), rezultând

valoarea pierderii induse de energie termică pentru rețeaua de distribuție, astfel:

- (119.881,600 -73.630,460)*(199,66+48,81+89,43) = 15.628.260,071 lei;

Prin adunarea celor trei valori este determinată valoarea totală a pierderilor masice și de energie termică

induse, aferente prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Timișoara, adică:

18.577.940,022 + 4.700.173,790 + 15.628.260,071= 38.906.383,883 lei

Menționăm faptul că deoarece prețurile/tarifele aplicate pentru determinarea acestor pierderi induse nu conțin TVA, toate valorile calculate mai sus sunt exprimate în lei și nu conțin cota TVA.

Pe parcursul derulării contractului de concesiune, societatea COLTERM este nevoită să intrețină și să repare rețelele termice, instalațiile de producere și transformare a energiei termice și sistemele de măsură, în vedereamenținerii în stare de funcționare a sistemului centralizat.

Pentru a putea stopa și reduce creșterea pierderilor reale de căldură, așa cum a fost prezentat și în bilanțul aferent anilor 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019, sunt necesare o serie de lucrări de investiții.

în acest sens s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante.în. aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a ll-a”, proiect care după ce va fi implementat va determina o scădere semnificativă a pierderilor reale de energie termică.

Situația pierderilor tehnologice induse, adica diferența dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în prețurile locale

Calculul pierderilor tehnologice induse

Perioada Ianuarie - Decembrie 2019

Pierderi

U.M.

Pierderi Tehnologice Aprobate prin HCL nr.670/12.12.2018, incluse in tariful de transport si distribuție P r tehnologice

Pierderi Reale 12 luni 2019

^reale

^indusa

P - P r reale "tehnologice

ANUL 2019

Pierderi căldură Transport

MWh

74.304,652

149.074,000

74.769,349

Pierderi căldură Distribuție și Furnizare

MWh

73.630,460

119.881,600

46.251,140

TOTAL PIERDERI CĂLDURĂ

MWh

147.935,112

268.955,600

121.020,488

PIERDERI MASICE ÎN REȚEAUA DE TRANSPORT

mc

242.133

1.117.400

875.267

Preț energie termică intrată în transport

lei/MWh

199,66

Tarif transport

lei/MWh

48,81

Tarif mediu distribuție PT+CT Cvartal

lei/MWh

89,43

Preț apă adaos primar

lei/mc

5,37

Diferența față de pierderile aprobate în rețeaua de transport* - perioada ianuarie -decembrie 2019

lei fără TVA

74.769,349*(199,66+48,81)

18.577.940,022

Diferența față de pierderile aprobate în rețeaua de distribuție**

- perioada ianuarie - decembrie 2018

lei fără TVA

46.251,140* (199,66+48,81+89,43)

15.628.260,071

Diferența față de pierderile masice din rețeaua de transport aprobate în tarif***

- perioada ianuarie-decembrie 2019

lei fără TVA

875.267*5,37

4.700.183,790

Total pierderi induse 12 luni 2019

lei fără TVA

38.906383,883

*Diferența față de pierderile aprobate în rețeaua de transport (pierderile suplimentare pentru anul 2019 în rețeaua de transport înmulțite cu suma dintre prețul energiei termice intrate în transport și tariful de transport) **Diferența față de pierderile aprobate în rețeaua de distribuție (pierderile suplimentare pentru anul 2018 în rețeaua de distribuție înmulțite cu suma dintre prețul energiei termice intrate în transport, tariful de transport și tariful mediu de distribuție)

***Diferența față de pierderile masice aprobate în rețeaua de transport (pierderile suplimentare pentru anul 2019 în rețeaua de transport înmulțite cu prețul apei de adaos din rețeaua termică primară)

Toate prețurile și sumele calculate NU CONȚIN cota TVA.

Breviar calcul pierderi reale la 12 luni, conform Bilanțului real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019, aprobat prin HCL_____/____.03.2020.

Situația pierderilor tehnologice induse, adică diferența dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în prețurile locale

Denumire

U.M.

2019 -12 luni

(1) ET livrata la gardul centralelor C+S

MWh

710.490,0

(2) ET vanduta din rețeaua de transport

MWh

21.359,0

(3) ET intrata in PT

MWh

540.057,0

Pierderi in rețeaua de transport (1-2-3)

MWh

149.074,0

(4) ET produsa in CT cvartal+CET Freidorf

MWh

32.256,3

(5) ET vanduta consumatorului finalidin RTS

MWh

452.431,7

ET Pierduta in rețeaua de distribuție (3+4-5)

MWh

119.881,6

Apa adaos pentru rețeaua de transport      . - ? -

mc '

1.117.400


20,98


20,95


OBSERVAȚII:

Toate datele din tabelul de mai sus sunt în conformitate cu bilanțul energetic aferent anului 2019, iar pierderile reale calculate pentru anul 2019 sunt prezentate sintetic în tabelul de la pag. 92 din lucrarea de bilanț energetic aferent anului 2019 în structura tarifelor de transport și distribuție aferente anului 2019, pierderile incluse în aceste tarife sunt pierderile tehnologice aferente bilanțului energetic pentru anul 2017 și reprezintă doar o cotă parte din pierderile reale înregistrate. Pierderile reale aferente anului 2019 au fost determinate în baza Bilanțului real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019.

Pentru determinarea valorică a pierderilor induse aferente anului 2019, prețurile și tarifele folosite sunt conform HCL 670/12.12.2018 aplicabil din data de 01.01.2019.

Conform Legii nr.325/2006, art.40, la stabilirea prețurilor locale sunt luate în calcul pierderile tehnologice, iar diferența dintre pierderile reale și cele tehnologice aprobate în prețurile locale reprezintă PIERDERI MASÎCE Șl DE ENERGIE TERMICĂ INDUSE DE PRESTAREA SERVICIULUI. Acestea, conform Ordinului 1121/2014 Art.3, reprezintă doar o componentă a pierderilor induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică. Totodată, conform art. 5.2 din OUG nr.36/2006 (cu modificările in vigoare), pierderile induse pot fi acoperite din bugetul local.


Di|ectdrt‘Brpducție

Gol» Mihai


Page 1 of 1


<?ur --    ^9/3.

'3e-


COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM" S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

SECRETARIAT

Sediul: Timișoara, str. Ep. J. Lonovlci nr, 4

Nr, O.R.C. J35/185/2004

C.U.I. R18063013


HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA 24


din data de 24.03.2020


Având în vedere Hotărârile nr.9 din 21.12.2017, 14 din 25.06.2018 si 4 din 29.03.2019, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administrație;

Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea 4 din 29.03.2019, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara;

Luând în considerare:

Documentația “Bilanț real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul


centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019” nr/5429/18.03.2020, elaborată de către compania de servicii energetice INCDEICEMENERG București -companie având autorizația ANRE nr.681/06.08.2019 Auditor Energetic Clasa II Complex și însușită de către COLTERM prin avizul CTEA nr.02/20.03.2020;

Situația pierderilor de energie termică neincluse în tariful aprobat cu nr. 5706/23.03.2020;

LEGEA serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/14.07.2006;

Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

Prevederile art 26, alineatul 2 lit b din Ordinul 1121/2014 prin care este reglementata “alocarea de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif


în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al CLT COLTERM S.A. Timișoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul H.C.L. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii A.G.A. nr.4 din 29.03.2019, și în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administrație, au:


HOTĂRÂT


Art. 1. Se aprobă documentația privind situația pierderilor masice și de energie termică suplimentare în raport cu cele aprobate în tarifele de transport și distribuție și calculul pierderilor induse în valoare de 38.906.383,883 lei iară TVA, conform bilanțului real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru SACET al Municipiului Timișoara aferent anului 2019

Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timișoara în vederea promovării unei Hotărâri de Consiliu Local pentru recunoașterea valorii pierderilor tehnologice induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică (diferența dintre pierderile reale și cele aprobate în prețurile locale) aferente anului 2019 în sumă de 38.906.383,883 lei fără TVA, care va fi acoperită integral din bugetul local.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică:

- d-lui Serpe Emil - Director General

-d-nei Borza Liliana-Sef Departament Financiar                 A

Secretariat consiliu de administrație                                   / » ■■

Consiliuh^'Lccal^Alunicipiului Timișoara.                        ]


PREȘEDINTE AL         \

CONSILIULUI DE AdMNISTRAȚIE

- ■■                                                  A


MEMBRU EXECUTIV AL CONSILIULUI DE ĂDMINfSTRAȚIE SERPE EMILÎNTOCMIT

SECRETAR CA LUCACIU rfANIELA


ROMÂNIA                                                                                       

JUDETUL TIMIŞ                                                                             

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA                                                       

NR. SC2020-8418/08.04.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind aprobarea Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie

 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020- 8418/08.04.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie,         

 

Facem următoarele precizări:

Potrivit prevederilor art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, pierderile induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie pot fi acoperite din bugetele locale.

Diferenţa dintre pierderile reale înregistrate în anul 2019 şi pierderile tehnologice aprobate în preţurile locale aferente anului 2019 reprezintă pierderi induse, neacceptate în preţ/tarif, aprobat prin HCL nr. 670/12.12.2018.

În structura tarifelor de transport si distribuţie aflate în vigoare pe parcursul anului 2019, aprobate prin HCL nr. 670/12.12.2018, au fost luate în calcul pierderile tehnologice calculate prin bilanţul energetic aferent anului 2017 (ultimele pierderi certificate la aceea dată), bilanţ aprobat prin HCL nr. 335/22.06.2018 şi anume:

- pierderi reale de caldura pe reţelele de transport 74.304,652 MWh,

- pierderi reale de caldura pe reţelele de distribuţie 73.630,460 MWh,

- total pierderi de căldură 147.935,112 MWh,

- pierderi reale masice în reţeaua de transport - consum tehnologic de apă de adaos  242.133 mc.

 

Pierderile în reţelele de transport şi distribuţie în anul 2019 au fost mai mari faţă de cele din anul 2017, deoarece pierderile prin transfer de căldură în mediul ambiant au crescut din cauza stării necorespunzătoare a izolaţiei conductelor, iar pierderile masice au crescut din cauza spărturilor din conducte.

Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a transmis Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 24/24.03.2020 prin care aprobă documentaţia privind situaţia pierderilor masice şi de energie termică suplimentare în raport cu cele aprobate în tarifele de transport şi distribuţie şi calculul pierderilor induse, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2020-000349/31.03.2020.

Prin adresa nr. 5747/24.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2020 – 000618 din data de  24.03.2020, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a transmis calculul pierderilor tehnologice induse pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 şi nota justificativă privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, ca diferenţă dintre pierderile reale şi pierderile tehnologice incluse în preţul aprobat, din SACET Timişoara.

Din bilanţul energetic aferent anului 2019 şi calculul anexat notei justificative prezentată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2019, rezultă următoarele pierderi reale:

- pierderi reale de caldura pe reţelele de transport 149.074,00 MWh,

- pierderi reale de caldura pe reţelele de distribuţie 119.881,60 MWh,

- total pierderi de căldură 268.955,60 MWh,

- pierderi reale masice în reţeaua de transport - consum tehnologic de apă de adaos  1.117.400 mc.

Ţinând cont de cele de mai sus rezultă următoarele pierderi induse aferente anului 2019:

- pierderi induse de caldura pe reţelele de transport 74.769,349 MWh,

- pierderi induse de caldura pe reţelele de distribuţie 46.251,140 MWh,

- total pierderi induse de căldură 121.020,488 MWh,

- pierderi induse masice - consum tehnologic de apă de adaos  875.267 mc.

            Costurile suplimentare înregistrate de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. cu pierderile induse aferente anului 2019 au fost următoarele:

- valoare pierderi induse de caldura pe reţelele de transport 18.577.940,022 lei fără TVA,

- valoare pierderi induse de caldura pe reţelele de distribuţie 15.628.260,071 lei fără TVA,

- valoare pierderi induse masice - consum tehnologic de apă de adaos 4.700.183,790 lei fără TVA.

Totalul pierderilor induse aferente anului 2019 este de 38.906.383,883 lei fără TVA, respectiv 46.298.596,821 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele menţionate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie, îndeplineşte  condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.             ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P.

                        CULIŢĂ CHIŞ                                                       IOAN ZUBAŞCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod FO53-01,Ver.1

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                         

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

SC2020- 8418/08.04.2020               

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. are ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Potrivit prevederilor art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, pierderile induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie pot fi acoperite din bugetele locale.

În structura tarifelor de transport si distribuţie aflate în vigoare pe parcursul anului 2019, aprobate prin HCL nr. 670/12.12.2018, au fost luate în calcul pierderile tehnologice calculate prin bilanţul energetic aferent anului 2017 (ultimele pierderi certificate la acea dată).

Diferenţa dintre pierderile reale înregistrate în anul 2019 şi pierderile tehnologice aprobate în preţurile locale aferente anului 2019 reprezintă pierderi induse, neacceptate în preţ/tarif. Totalul pierderilor induse aferente anului 2019 este de 38.906.383,883 lei fără TVA, respectiv 46.298.596,821 lei inclusiv TVA.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie, şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

 

 

 

 

PRIMAR                                                                         DIRECTOR GENERAL               NICOLAE ROBU                                                                                 CULIŢĂ CHIŞ

 

                                                                                                                    

 

 

          

 

 

Cod FO53-03,ver.3