Hotărârea nr. 152/2020

152/30.04.2020 Privind aprobarea documentaţiei cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara aferent anului 2019 "
Hotararea Consiliului Local 152/30.04.2020
Privind aprobarea documentaţiei cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara aferent anului 2019 "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referetul de aprobare nr. SC2020 - 7665/26.03.2020 privind Oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7665/26.03.2020 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-7665/26.03.2020;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2020 - 7665/31.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-7665/26.03.2020;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A., nr. 5705/23.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2020-000619 din 24.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
Având în vedere Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr.239/2009 ;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. e) şi prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara aferent anului 2019 ", elaborată de INCDE ICEMENERG Bucureşti, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR. SC2020 - 7665/26.03.2020

RAPORT DE ȘPECIALITATE

referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul “Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019 “

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020 -          /                    a

Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul “Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019 “

Facem următoarele precizări:

Compania COLTERM SA are ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum.

Obiectul documentației promovate pentru aprobare în Consiliul Local îl constituie întocmirea bilanțului termoenergetic anual real, al bilanțului optimizat și al bilanțului tehnologic de proiect, cu evidențierea fluxurilor de energie intrate și ieșite din contururile de bilanț, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică-SACET, aflat în administrarea societății COLTERM SA.

În cadrul bilanțului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termică pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi și s-au recomandat măsuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătățire a exploatării și în final de creștere a eficienței energetice a sistemului de termoficare.

Bilanțul optimizat s-a elaborat pe baza implementării măsurilor de creștere a eficienței energetice propuse în bilanțul real.

Pierderile tehnologice de proiect s-au determinat în condițiile menținerii structurii actuale a instalațiilor de termoficare și considerând izolația și învelișul protector în stare nouă, iar pierderile masice egale cu zero.

Lucrarea de bilanț s-a elaborat în conformitate cu Legea nr. 121/2014-privind eficiența energetică, Ghidul de elaborare a auditurilor energetice, Decizia 2123/23.09.2014 și a actelor normative din domeniu în vigoare, de către compania de servicii energetice INCDE ICEMENERG București- companie autorizată de A.N.R.E. ca Auditor Energetic Clasa II Complex.

În conformitate cu art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică și a Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr.239/2009, SC COLTERM SA are obligația să întocmească anual și să urmărească bilanțul energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licența nr. 2452/21.05.2013 clasa 2.

Menționăm faptul că, în baza documentației elaborate de INCDE ICEMENERG București, au fost determinate valorile pierderilor reale de energie termică pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice ale COLTERM SA pentru perioada anului 2019, după cum urmează :

 • •  Pierderi în rețelele de transport :                                                   20,98% ;

 • •  Pierderi în rețelele de distribuție aferente PT:                                   21,12% ;

 • •  Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT cvartal :                             17,92%

 • •  Pierderi în rețelele de distribuție aferente CET Freidorf :                        18,81%

 • •  Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT cvartal + CET Freidorf :           18,02%

 • •  Pierderi totale în rețelele de distribuție aferente PT+CT cvartal+CET Freidorf :   20,95%.

Documentația privind “Bilanțul real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019 “ a fost însușită de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. prin avizul CTEA nr. 02/20.03.2020. Având în vedere faptul că până în prezent nu a fost modificată/completată Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, în consens cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare, deocamdată nu există prevederi exprese în legislație referitoare la atribuția/competența A.N.R.E. de avizare a documentațiilor menționate la art. 35 alin. (1) lit. e) și art. 40 alin. (3) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A., nr. 5705/23.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2020-000619 din 24.03.2020, prin care solicită promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe Bilanțul real tehnologic și optimizat al energiei termice, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timișoara aferent anului 2019;

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) și prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere cele menționate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul “Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019 “ îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

ȘEF SERVICIU S.E.M.S.U.P.

IOAN ZUBAȘCU


CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020- 7665/26.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul “Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019 “

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. are ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice, transportul, distribuția și furmizarea energieie termice pentru încălzire și apă caldă de consum.

Obiectul prezentei documentații îl constituie întocmirea bilanțului termoenergetic anual real, a bilanțului optimizat și a bilanțului tehnologic de proiect, cu evidențierea fluxurilor de energie intrate și ieșite din contururile de bilanț, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică - SACET, aflat în administrarea COLTERM S.A.

În cadrul bilanțului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termică pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi și s-au recomandat măsuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătățire a exploatării și în final de creștere a eficienței energetice a sistemului de termoficare.

Bilanțul optimizat s-a elaborat pe baza implementării măsurilor de creștere a eficienței energetice propuse în bilanțul real.

Pierderile tehnologice de proiect s-au determinat în condițiile menținerii structurii actuale a instalațiilor de termoficare și considerând izolația și învelișul protector în stare nouă, iar pierderile masice egale cu zero.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm ca fiind necesară și oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul “Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019 “.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR GENERAL

CULIȚĂ CHIȘ

Primăria Municipiului Timișoara

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii


Direcția G. D. P. P. R. U,


S-a inregîstrat cu numărul: RE2020-000619 din 24.03.2020


RE04 Sesizări diverse Compartiment Termoficare, rețele de gaz

Am preluat de la

Firma: 5705/23.03.2020 COLTERM SA

Cu adresa: Timișoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4


Total file


Termen de rezolvare: 23,04.2020


Obs. ÎNAINTARE

DOCUMENTAȚIE "BILANȚ REAL, TEHNOLOGIC SI OPTIMIZAT AL


Termen direcție: 08.04.2020


EN TERMICE PT SISTEMUL

CENTRALIZAT DE ALIM CU EN

TERMICA AL MUN TIMIȘOARA

AFERENT AN\ULUI 2019

Timișoara, la 24.03.2020              Consilier/Referent,

___________________________________Ale^afiHraOiqrtan_________________ Declar că sunt de acord și îmi exprim consimțăinânurf în. mod expreĂ neecliivoc, liber și informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conformi prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce driveștă pltel&crarea^dâtelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, pentru a fi-WeAate, rollțrițefprelucrate ți stocate de către Primăria Timișoara, în vederea îndeplinirii atribjjțfilorlegale ale acestei instituții, N^jjgițfaătura.................................

Cod FO-24-01, ver. 4


Către,

Primăria Municipiului Timișoara

Direcția GDPPRU

Serviciul Energetic și MSUP

Compartimentul Termoficare, Rețele de Gaz

în conformitate cu

Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325 din 14 iulie 2006, art. 35 alin. (1), lit. e) și a

Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 239 din 30.06.2009,

COLTERM are obligația să întocmească anual și să urmărească bilanțul energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență, avizat de autoritatea competentă și aprobat de autoritatea administrației publice locale.

Totodată Legea 325/2006 menționează la Art.40 alin (3) că „Pierderile tehnologice se aproba de autoritatea administrației publice locale, având în vedere o documentație, elaborată pe baza bilanțului energetic, întocmită de operatorul care are și calitatea de furnizor si avizată de autoritatea competentă".

Având în vedere cele de mai sus, vă transmitem documentația privind "Bilanțul real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019" elaborată de către compania de servicii energetice INCDE ICEMENERG București -companie având autorizația ANRE nr.681/06.08.2019 Auditor Energetic Clasa II Complex.

Menționăm faptul că, în cadrul lucrării elaborate de către INCDE ICEMENERG București, au fost determinate valorile pierderilor reale de energie termică pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice ale COLTERM S.A., pentru perioada anului 2019, aceste pierderi având următoarelr valori procentuale:

 • •  Pierderi în rețelele de transport:

  20,98%; (pag.26.)

  21,12%; (pag.32.)

  17,92%; (pag.42.)

  18,81%; (pag.42.)

  18,02%; (pag.92.)


 • •  Pierderi în rețelele de distribuție aferente PT:

 • •  Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT cvartal:

 • •  Pierderi în rețelele de distribuție aferente CET Freidorf:

 • •  Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT cvartal + CET Freidorf:

 • •  Pierderi totale în rețelele de distribuție aferente PT+CT cvartal+CET Freidorf:

20,95%

(valoare rezultată din calcul)

Totodată în tabelul 21 - "Centralizator cu pierderile procentuale de energie termică" din lucrare, sunt prezentate atât pierderile reale cât și pierderile tehnologice de energie termică, acestea fiind exprimate valoric și procentual.

în conformitate cu documentația privind "Bilanțul real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019"

; v ■s *1■<- d                                                        j ș

'..Cr’DH-'lj k>jd :.' d 7? =' 1    -?J"C

însușită de- către COLTERM prin avizul CTEA nr.02/20.03.2020, COLTERM a întocmit documentația „Pierderi de energie termică reale și tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara, aferente anului 2019".

în ultimii ani, pentru toate documentațiile transmise autorității naționale de reglementare în domeniu energiei, privind fundamentarea prețurilor/tarifelor și a documentațiilor privind bilanțurile energetice și calculul pierderilor reale și tehnologice , autoritatea de reglementare a răspuns că, până la modificarea Legii energiei termice nr.325/2006, nu există prevederi exprese în legislație referitor la atribuția/competența ANRE de avizare a documentațiilor menționate la art.35 alin(l) lit.e) și la art.40 alin.(3) din Legea 325/2006. Din acest motiv ANRE și-a declinat competența în privința avizării documentațiilor transmise.

Având în vedere cele expuse, vă solicităm promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe documentația

„Bilanțul real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timișoara aferent anului 2019"

și documentația

,,Pierderi de energie termica reale și tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferente anului 2019”,

documentație întocmită pe baza acestui bilanț.

Documente anexate:

- lucrarea "Bilanț real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019", elaborată de către compania de servicii energetice INCDE ICEMENERG București;

 • -  documentația „Pierderi de energie termică reale și tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferente anului 2019";

 • -  avizul CTEA COLTERM nr.02/20.03.2020

Pierderi de energie termică* reale și tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municioiului Timișoara aferent anului 2019

S                             5

Nr. cri.

Sis tem

Denumire mărime

Pierderile Reale pentru Conturul II

Pierderile Reale pentru Conturul III

Pierderile Reale pentru Conturul V

Pierderile tehnologice Conturul II

Pierderile tehnologice Conturul III

Pierderile tehnologice Conturul V

MWh/an

%

MWh/an

0/ /o

MWh/an

%

MWh/an

%

MWh/an

0/ /o

MWh/an

%

i

i

f

1

Pierderi masice in ST

62032,06

8,73

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

Pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant in ST

87041,94

12,25

-

-

-

-

71253,2

10,03

-

-

-

• 1. ) ST

1                                       i

;                         i

:                                       l

Pierderi totale transport

149074,0

20,98

-

-

-

-

71253,2

10,03

-

-

[

i                                       1

Pierderi masice in rețeaua secundara de incalzire

-

-

10530,50

1,95

811,77

2,52

-

-

-

-

-

! 2-

SD

Pierderi masice in rețeaua de distribuție a apei calde de consum

-

-

33474,68

6,20

1055,31

3,27

-

-

-

!

Pierderi masice totale

-

-

44005,18

8,15

1867,08

5,79

-

-

0

0

0

0

Pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant (inc+a.c.c.)

-

-

70064,92

12,97

3944,42

12,23

-

-

64412,0

11,93

3836,2

11,89 j

î

i

Pierderi totale distribuție

-

-

114070,1

21,12

5811,5

18,02 | t j

-

-

64412,0

11,93

3836,2

11,89

*întocmit conform lucrării „Bilanț real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019" (pag. 92), Contract nr. 01/50/2020, elaborator: INCDR ICEMENERG București.

Conform tabelului de mai sus, pierderile reale și tehnologice aferente SACET-municipiul Timișoara pentru anul 2018 sunt următoarele:

aferente rețelei de transport urbane - pierderi reale:                                                                     - 20,98%

aferente rețelei de transport urbane - pierderi tehnologice:                                                            -10,03%

aferente rețelelor de distribuție ale punctelor termice - pierderi reale:                                                    - 21,12%

aferente rețelelor de distribuție ale punctelor termice - pierderi tehnologice:                                             -11,93%

aferente rețelelor de distribuție ale centralelor termice de cvartal - pierderi reale:                                        -18,02%

aferente rețelelor de distribuție ale centralelor termice de cvartal - pierderi tehnologice:                                 - 11,89%

Observație:

Pierderile tehnologice de proiect sunt reprezentate numai din pierderile prin transfer de căldură in mediul exterior, deoarece pierderile masice sunt considerate egale cu zero.

Pierderile de proiect sunt cele ideale, ele nu se pot obține in practica, deoarece nici o instalație aflata in exploatare nu este in totalitate noua si cu pierderi masice egale cu zero.

Calculul pierderilor tehnologice s-au efectuat in următoarele ipoteze:

 • 1. Rețeaua de termoficare are aceiași lungime și configurație ca în situația reală

 • 2. Fluxurile de energie termică care circulă prin conducte sunt aceleași ca în situația reală

 • 3.       Izolația termica a conductelor este nouă

 • 4.       Nu sunt depuneri pe conducte


 • 5.        Pierderile masice sunt zero.