Hotărârea nr. 15/2020

15/14.01.2020 Privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată
Hotararea Consiliului Local 15/14.01.2020
Privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 19115/12.12.2019, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19116/12.12.2019, al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. 19116/18.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 19116/12.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. b) şi art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă plata lunară pentru un număr de 1041 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă.

Art. 2: Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanlor cu handicap grav, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, însoţitorul persoanei cu handicap accentuat în prezenţa acesteia, însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal.

Art. 3: Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Serviciul Beneficii Sociale, la un tarif de 93 de lei/persoană, reprezentând contravaloarea abonamentului general pe 30 de zile, de la Cap. 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.05.02. - Asistenţă socială în caz de invaliditate, în valoare de 96.813 lei/lună, suma totală pentru anul 2020 fiind în valoare de 1.161.756 lei.

Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele beneficiare mai sus menţionate, se face pe baza facturii emise de Societatea de Transport Public Timişoara, până în data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

Art. 5: Persoanele menţionate la pct. 2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominală, netransmisibilă şi valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap şi a Cărţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de Societatea de Transport Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a MunicipiuluiTimişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIM ’     SERVICIUL BENEFICII SOCIALE ”În slujba oamenilor”

Nr. 19116/12.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, "Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul”.

Alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 448/2006 precizează: ”Beneficiază de prevederile alin. (1) și următoarele persoane:

 • a) Însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;

 • b) Însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;


c) Însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în przența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap;

 • d) Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • e) Asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”.


Potrivit art. 23, alin. (3) din legea mai sus menționată, ”Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.” În acest sens, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr. 62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ”Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) și (2) se asigură din bugetele locale”, și ”Modalitatea de acordare a gratuității și cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”.

Tariful stabilit pentru decontarea gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, este de 93 de lei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016.

Se stabilește ca modalitate de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, sub forma unei plăți lunare pentru un număr mediu de 1041 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafață, la tariful de 93 de lei la nivelul unui abonament general pentru 30 de zile.

Anexăm prezentului Raport de specialitate, copia adresei nr. 26591/11.12.2019 a Societății de Transport Public Timișoara S.A., prin care se comunică numărul de persoane care vor beneficia în anul 2020 de legitimații valabile pentru transportul urban gratuit și tariful lunar/persoană.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și prevederile alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 448/2006, în baza Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

Sediu administrativ: Str. loan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com

2'*î 1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIM ’     SERVICIUL BENEFICII SOCIALE ”În slujba oamenilor”

PROPUNEM:

 • 1. Aprobarea plății lunare pentru un număr de 1041 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață.

 • 2. Beneficiarii gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sunt persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanlor cu handicap grav, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoțitorul persoanei cu handicap grav în prezența acesteia, însoțitorul persoanei cu handicap accentuat în prezența acestuia, însoțitorul adultului cu handicap auditi și mintal.

 • 3. Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață se efectuează de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Serviciul Beneficii Sociale, la un tarif de 93 de lei/persoană, reprezentând contravaloarea abonamentului general pe 30 de zile, de la Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială, Subcapitolul 68.02.05.02. - Asistență socială în caz de invaliditate, în valoare de 96.813 lei/lună, suma totală pentru anul 2020 fiind în valoare de 1.161.756 lei.

 • 4. Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru persoanele beneficiare mai sus menționate, se face pe baza facturii emise de Societatea de Transport Public Timișoara, până în data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

 • 5. Persoanele menționate la pct. 2 vor circula gratuit pe baza legitimației eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, nominală, netransmisibilă și valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap și a Cărții de identitate sau pe baza cardului eliberat de Societatea de Transport Timișoara.

  Viceprimar, Farkas Imre


Director General, Jr. Rodica Surducan

Director General Adjunct, Gheorghe Florin Voichescu

Șef Serviciu Contabilitate Financiar si CFP Elena Bădău

Șef Serviciu Beneficii Sociale, Constanta-Steliana Althamer


Sediu administrativ: Str. loan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com

2'*î 1 il«lkiu.njTi

|                J-c.fc.ii


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


Serviciul Beneficii Sociale

,,In slujba oamenilor

Nr. 19115/12.12.2019


REFERAT DE APROBARE

Secțiunea. 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre

privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată

Secțiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, "Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul”.

Alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 448/2006 precizează: ”Beneficiază de prevederile alin. (1) și următoarele persoane:

 • a) Însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;

 • b) Însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;


c) Însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în przența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap;

 • d) Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • e) Asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”.


Potrivit art. 23, alin. (3) din legea mai sus menționată, ”Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.” În acest sens, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr. 62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ”Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) și (2) se

Sediu administrativ: Str. loan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com, s.strategiiprograme@gmail.com

2'*î 1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Serviciul Beneficii Sociale ,,In slujba oamenilor


asigură din bugetele locale”, și ”Modalitatea de acordare a gratuității și cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Aprobarea plății lunare pentru un număr de 1041 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață pentru anul 2020.

 • 3. Alte informatii - nu este cazul

 • 4. Concluzii

Propunem:

 • 1. Aprobarea plății lunare pentru un număr de 1041 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacel de transport în comun de suprafață.

 • 2. Beneficiarii gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sunt persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanlor cu handicap grav, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoțitorul persoanei cu handicap grav în prezența acesteia, însoțitorul persoanei cu handicap accentuat în prezența acestuia, însoțitorul adultului cu handicap auditi și mintal.

 • 3. Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață se efectuează de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Serviciul Beneficii Sociale, la un tarif de 93 de lei/persoană, reprezentând contravaloarea abonamentului general pe 30 de zile, de la Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială, Subcapitolul 68.02.05.02. - Asistență socială în caz de invaliditate, în valoare de 96.813 lei/lună, suma totală pentru anul 2020 fiind în valoare de 1.161.756 lei.

 • 4. Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru persoanele beneficiare mai sus menționate, se face pe baza facturii emise de Societatea de Transport Public Timișoara, până în data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

 • 5. Persoanele menționate la pct. 2 vor circula gratuit pe baza legitimației eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, nominală, netransmisibilă și valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap și a Cărții de identitate sau pe baza cardului eliberat de Societatea de Transport Timișoara.

PRIMAR                                         VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                    FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL JR. RODICA SURDUCAN

Cod FO53-03,Ver.1

Sediu administrativ: Str. loan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com, s.strategiiprograme@gmail.com

2'*î 1 il«lkiu.njTi

|                J-c.fc.ii

 

 

Nr. 19116/12.12.2019

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată

 

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ”Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul”.

Alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 448/2006 precizează: ”Beneficiază de prevederile alin. (1) și următoarele persoane:

a)    Însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;

b)   Însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;

c)    Însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în przența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap;

d)   Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

e)    Asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”.

              Potrivit art. 23, alin. (3) din legea mai sus menționată, ”Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.” În acest sens, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr. 62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia.

              În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ”Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) și (2) se asigură din bugetele locale”, și ”Modalitatea de acordare a gratuității și cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”.

              Tariful stabilit pentru decontarea gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, este de 93 de lei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016.

Se stabilește ca modalitate de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, sub forma unei plăți lunare pentru un număr mediu de 1041 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafață, la tariful de 93 de lei la nivelul unui abonament general pentru 30 de zile.

              Anexăm prezentului Raport de specialitate, copia adresei nr. 26591/11.12.2019 a Societății de Transport Public Timișoara S.A., prin care se comunică numărul de persoane care vor beneficia în anul 2020 de legitimații valabile pentru transportul urban gratuit și tariful lunar/persoană.

              Având în vedere cele menționate mai sus, precum și prevederile alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 448/2006, în baza Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

      

PROPUNEM:

 

1.    Aprobarea plății lunare pentru un număr de 1041 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață.

2.    Beneficiarii gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sunt persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanlor cu handicap grav, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoțitorul persoanei cu handicap grav în prezența acesteia, însoțitorul persoanei cu handicap accentuat în prezența acestuia, însoțitorul adultului cu handicap auditi și mintal.

3.    Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață se efectuează de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – Serviciul Beneficii Sociale, la un tarif de 93 de lei/persoană, reprezentând contravaloarea abonamentului general pe 30 de zile, de la Cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială, Subcapitolul 68.02.05.02. – Asistență socială în caz de invaliditate, în valoare de 96.813 lei/lună, suma totală pentru anul 2020 fiind în valoare de 1.161.756 lei.

4.    Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru persoanele beneficiare mai sus menționate, se face pe baza facturii emise de Societatea de Transport Public Timișoara, până în data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

5.    Persoanele menționate la pct. 2 vor circula gratuit pe baza legitimației eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, nominală, netransmisibilă și valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap și a Cărții de identitate sau pe baza cardului eliberat de Societatea de Transport Timișoara.

 

 

 

Viceprimar,                                                                                           Director General,

Farkas Imre                                                                                         Jr. Rodica Surducan                                                                                     

 

 

 

 

Director General Adjunct,

Gheorghe Florin Voichescu

 

 

 

 

     Șef Serviciu Contabilitate Financiar si CFP                                        Șef Serviciu Beneficii Sociale,

                      Elena Bădău                                                                      Constanta-Steliana Althamer        

                                                                                                                                                                                                             

 

Nr. 19115/12.12.2019

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

 

Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre

 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată

 

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.      Descrierea situatiei actuale

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ”Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul”.

Alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 448/2006 precizează: ”Beneficiază de prevederile alin. (1) și următoarele persoane:

a)    Însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;

b)   Însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;

c)    Însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în przența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap;

d)   Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

e)    Asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”.

              Potrivit art. 23, alin. (3) din legea mai sus menționată, ”Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.” În acest sens, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr. 62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia.

              În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ”Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) și (2) se asigură din bugetele locale”, și ”Modalitatea de acordare a gratuității și cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”.

 

 

 

2.      Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Aprobarea plății lunare pentru un număr de 1041 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață pentru anul 2020.

 

3.   Alte informatii - nu este cazul

 

4.      Concluzii

Propunem:

1.    Aprobarea plății lunare pentru un număr de 1041 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacel de transport în comun de suprafață.

2.    Beneficiarii gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sunt persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanlor cu handicap grav, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoțitorul persoanei cu handicap grav în prezența acesteia, însoțitorul persoanei cu handicap accentuat în prezența acestuia, însoțitorul adultului cu handicap auditi și mintal.

3.    Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață se efectuează de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – Serviciul Beneficii Sociale, la un tarif de 93 de lei/persoană, reprezentând contravaloarea abonamentului general pe 30 de zile, de la Cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială, Subcapitolul 68.02.05.02. – Asistență socială în caz de invaliditate, în valoare de 96.813 lei/lună, suma totală pentru anul 2020 fiind în valoare de 1.161.756 lei.

4.    Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru persoanele beneficiare mai sus menționate, se face pe baza facturii emise de Societatea de Transport Public Timișoara, până în data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

5.    Persoanele menționate la pct. 2 vor circula gratuit pe baza legitimației eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, nominală, netransmisibilă și valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap și a Cărții de identitate sau pe baza cardului eliberat de Societatea de Transport Timișoara.

 

      PRIMAR                                                                                                              VICEPRIMAR

NICOLAE  ROBU                                                                                                   FARKAS  IMRE   

 

 

DIRECTOR GENERAL

JR. RODICA  SURDUCAN

 

Cod FO53-03,Ver.1