Hotărârea nr. 148/2020

148/30.04.2020 Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 ,parter , înscris în CF.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la preţul de vânzare de 155.000 euro
Hotararea Consiliului Local 148/30.04.2020
Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 ,parter , înscris în CF.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la preţul de vânzare de 155.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr.SC2020-8240/06.04.2020,al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020- 8240/06.04.2020 al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 8240/06.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa nr. 767/05.03.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş prin care ni se comunică faptul că nu îsi exercită dreptul de preemtiune, conform art.4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice aceasta transferând dreptul de preemtiune către autoritătile publice locale;
Imobilul mentionat mai sus ,este inclus în Situl urban vechiul Cartier Iosefin Cod TM-II-s-B-06098, poz. 63 in Lista monumentelor istorice 2015;
Conform solicitarilor înregistrate cu nr.SC2020-007490/24.03.2020 şi CV22020-000010/31.03.2020 de AUGUSTIN ROXANA IOANA prin împuternicit Cosma Oana, în calitate de proprietară a spaţiului cu altă destinaţie -ap.SAD2, etaj parter, B-du. 16 Decembrie 1989 nr.12,evidenţiat în CF nr. 402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII ,cu suprafaţa utilă de aproximativ 240.02 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare la preţul de 155.000 euro;
Tinând cont de adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest -Compartimentul SAD ,Serviciul Unitate de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul mentionat anterior,nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata şi actualizata;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.67/2008 - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362/2015;
In conformitate cu art.129, alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12, etaj parter, înscris în CF.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII, la preţul de vânzare de 155.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Monumente si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Doamnei Augustin Roxana Ioana prin împuternicit av.Oana Cosma;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-8240/06.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință -ap.SAD2, parter,aferent imobilului situat în Timișoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 , înscris în C.F.nr. 402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la prețul de vânzare de 155.000 euro

Având în vedere Expunerea de motive a primarului municipiului Timișoara și Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timișoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12, la prețul de vânzare de 155.000 euro, repectiv de 645,77 euro/mp;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr.SC2020-7490/23.04.2020 și CV22020-000010/31.03.2020 de la AUGUSTIN ROXANA IOANA prin împuternicit Cosma Oana, în calitate de proprietară a spațiului cu altă destinație -ap.SAD2,etaj parter, evidențiat în CF nr. 402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII ,cu suprafața utilă totala de 240.02 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare;

Având în vedere adresa cu nr 767/05.03.2020 emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș prin care ni se comunică faptul că nu îsi exercită dreptul de preemtiune , conform art. 4 alin. 8 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ,aceasta transferând dreptul de preemtiune către autoritătile publice locale;

Imobilul mentionat mai sus , este inclus în Situl urban vechiul Cartier losefin Cod TM-II-s-B-06098, poz 63 în Lista monumentelor istorice 2015.

Conform documentației anexate, spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință ap. SAD2 are o suprafață totală utilă de aproximativ 240.02 mp și este compartimentat astfel : -subsol -cu 3 boxe

-parter-format din sală de vanzare și spațiu de depozitare

-mezanin-format din 2 încăperi, grup sanitar și spațiu de depozitare

Prin adresele anexate prezentului raport de specialitate Direcția Generală de Urbanism-Compartimentul Disciplină în Construcții ne comunică următoarele:

,, Imobilul se prezintă într-o stare de degradare vizibilă la stradă atât în ceea ce privește tâmplăria de lemn a unor ferestre cât și la nivelul tencuielii și zugrăvelii, putând fi observate inclusive deteriorări legate de elementele decorative.

Totodată au fost identificate vitrine și uși acces cu tâmplărie din PVC, material inadecvat monumentelor istorice protejate.Imobilul necesită inclusiv asanarea instalațiilor parazitare (cabluri de electricitate și de date ).,,

DCTDD II Vest - Compartiment SAD , Serviciul Școli Spitale și Baze Sportive si Serviciul U.I.P de Infrastructură pentru Cultură , D.C.T.D.D II Vest-Biroul Spații cu altă Destinație ne comunică faptul că spațiul cu altă destinație mentionat mai sus , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

In conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

In conformitate cu prevederile art 129 alin 2 lit d , alin 7 lit n si art 139 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ,

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, apreciem că prezentul proiect de hotarare , privind neexercitarea dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință -ap.SAD2, situat în Timișoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12, cu C.F.nr. 402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la prețul de vânzare de 155.000 euro, îndeplineste condițiile pentru a fi supus spre dezbatere și aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER, LUMINIȚA MIRICA


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-8240/06.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timișoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 ,parter , înscris în CF.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la prețul de vânzare de 155.000 euro

Având în vedere solicitările transmise si înregistrate cu nr. SC2020-7490/23.04.2020 și CV22020-000010/31.03.2020 de la la AUGUSTIN ROXANA IOANA prin împuternicit Cosma Oana, în calitate de proprietară a spațiului cu altă destinație ap.SAD2,parter ,aferent imobilului situat în Timișoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 , jud Timis, cu suprafata utila totala de 240.02 mp, având C.F nr.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare la prețul de 155.000 euro;

Având în vedere adresa cu nr 767/05.03.2020 emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș prin care ni se comunică faptul că nu îsi exercită dreptul de preemtiune , conform art. 4 alin. 8 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ,aceasta transferând dreptul de preemtiune către autoritătile publice locale;

Imobilul mentionat mai sus , este inclus in Situl urban vechiul Cartier losefin Cod TM-II-s-B-06098, poz 63 in Lista monumentelor istorice 2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală de Urbanism-Compartimentul Disciplină în constructii , Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest Compartimentul SAD, Serviciul Unitate de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultură, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menționat anterior,nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit.d , alin. 7 lit. n și art. 139 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Apreciem că prezentul proiect de hotărâre , îndeplineste condițiile pentru a fi supus spre dezbatere și aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR                         VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                   FARKAS IMRE