Hotărârea nr. 146/2020

146/30.04.2020 Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD nr. 4, situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter, evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei
Hotararea Consiliului Local 146/30.04.2020
Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD nr. 4, situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter, evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr SC2020 - 7844/30.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7844/30.03.2020 al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 31.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7844/30.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr.SC2020- 7274/23.03.2020 primita de la SC GLEMENT SRL, cu sediul in Chisoda, str. Cooperatorilor, nr 71, jud. Timis, în calitate de proprietar a imobilului din Timisoara, Bdul. 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter, ap SAD nr 4, prin asociat si administrator Zserai Tiberiu, care solicita să ne pronunţam asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top 403036-C1-U2 si anume " SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate " cu suprafata utila de 40,54 mp, la un pret de vanzare de 291.000 lei ;
Avand in vedere Adresa cu nr. 970/16.03.2020, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , cod TM II s B 06098, poziţia 63 ;
Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menţionat anterior, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata şi actualizata;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.67/2008 - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362/2015;
În conformitate cu art 129 alin. (2) lit. c)din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercită dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. SAD nr. 4, situat in Timisoara, Bdul. 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter, evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Monumente si Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC GLEMENT SRL prin asociat si administrator Zserai Tiberiu
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD nr. 4, situat in Timișoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter , evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat cu nr SC2020-..................................... și Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD nr 4, situat in Timișoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter , evidentiat in CF nr 403036-C1-U2, nr top 403036-C1-U2 , în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , modificata si completata si a HCL nr 67/2008, modificata si completata ;

Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr.SC2020- 7274/23.03.2020 primita de la SC GLEMENT SRL, cu sediul in Chisoda, str Cooperatorilor, nr 71, jud Timis, în calitate de proprietar a imobilului din Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter, ap SAD nr 4, prin asociat si administrator Zserai Tiberiu, care solicita să ne pronunțam asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului evidentiat in CF nr 403036-C1-U2, nr top 403036-C1-U2 si anume „ SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate „ cu suprafata utila de 40,54 mp, la un pret de vanzare de 291.000 lei.

Conform adresei nr 970/16.03.2020, emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus în Situl urban Vechiul Cartier losefin , cod TM II s B 06098, poziția 63 .

In conformitate cu extrasul C.F. nr 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 la A.Partea I. Descrierea imobilului figureaza : „ SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate „ , iar conform releveului depus de catre petent si certificat de ing. Mermeze Marius suprafata totala este de este de 40,54 mp.

La solicitarea noastra, Direcția de Urbanism isi exprima punctul sau de vedere referitor la starea fizica la strada a imobilului in cauza , iar DCTDD II Vest , Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, ne comunica faptul ca „ imobilul nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara, adrese care constituie anexa la prezentul raport de specialitate.

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca prezentul proiect de hotărâre , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA

Cod FO53- 01,Ver.2


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020-

REFERAT de APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD nr. 4, situat in Timișoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter , evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei

Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr.SC2020- 7274/23.03.2020 primita de la SC GLEMENT SRL, cu sediul in Chisoda, str Cooperatorilor, nr 71, jud Timis, în calitate de proprietar a imobilului din Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter, ap SAD nr 4, prin asociat si administrator Zserai Tiberiu, care solicita să ne pronunțam asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului evidentiat in CF nr 403036-C1-U2, nr top 403036-C1-U2 si anume „ SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate „ cu suprafata utila de 40,54 mp, la un pret de vanzare de 291.000 lei.

Conform adresei nr 970/16.03.2020, emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus în Situl urban Vechiul Cartier losefin , cod TM II s B 06098, poziția 63 .

Având în vedere adresele emise de către Direcția de Urbanism, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menționat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara ;

În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata și actualizata și cu HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015 ;

Apreciem ca prezentul proiect de hotărâre indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR FARKAS IMRE


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-7274 /24.03.2020

_______________________________________________________________________________

  

 CĂTRE,

             DIRECŢIA DE URBANISM

 

                  

Alăturat vă înaintăm solicitarea înregistrata cu nr. de mai sus, primita de la SC GLEMENT SRL, cu sediul in Chisoda, str Cooperatorilor, nr 71, jud Timis,  în calitate de proprietar  a imobilului  din Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter, ap SAD nr 4,  prin care solicita  să ne  pronunţam  asupra  dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a  imobilului evidentiat in CF nr  403036-C1-U2,  nr top 403036-C1-U2   si anume „ SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate „  cu suprafata utila  de 40,54 mp, la un pret de vanzare de 291.000 lei.

Conform adresei nr 970/16.03.2020, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus  în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , cod TM II s B 06098, poziţia 63 , din Lista monumentelor Istorice-2015.

 

Având în vedere că  biroul dumneavoastră are în sarcini utilizarea patrimoniului imobiliar, în vederea încurajării dezvoltării locale, vă rugăm să ne transmiteţi concret dacă acest imobil   prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara si să ne comunicaţi cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte dreptul de preemţiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunţa conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

Totodată, având în vedere adresa nr.SC2013-8474 /03.04.2013, primită de la Comisia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii Publice şi Comerţ, Regii Autonome şi Societăţi Comerciale, din cadrul Consiliului Local, vă rugăm să ne transmiteţi, odată cu răspunsul la prezenta, detalii despre starea fizică a imobilului amplasare(localizare), valoare istorică etc., susţinute prin planşe, fotografii, etc.

In cazul în care sunteţi interesaţi de achiziţionarea acestui imobil, va rugam sa ne faceti dovada disponibilului existent in Bugetul Local.

            Vă mulţumim pentru colaborare .

 

 

CONSILIER,

IASNA MIHNEA          

                     

 

                                                                                                                                                                                                                                Red Dact IM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-7274 /24.03.2020

 

_______________________________________________________________________________

 

 Catre,

                         

   BIROUL SCOLI  SPITALE si BAZE SPORTIVE

 

                  

Alăturat vă înaintăm solicitarea înregistrata cu nr. de mai sus, primita de la SC GLEMENT SRL, cu sediul in Chisoda, str Cooperatorilor, nr 71, jud Timis,  în calitate de proprietar  a imobilului  din Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter, ap SAD nr 4,  prin care solicita  să ne  pronunţam  asupra  dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a  imobilului evidentiat in CF nr  403036-C1-U2,  nr top 403036-C1-U2   si anume „ SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate „  cu suprafata utila  de 40,54 mp, la un pret de vanzare de 291.000 lei.

Conform adresei nr 970/16.03.2020, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus  în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , cod TM II s B 06098, poziţia 63 , din Lista monumentelor Istorice-2015.

 

Vă rugăm să ne transmiteţi concret dacă acest imobil   prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara si să ne comunicaţi cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte dreptul de preemţiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunţa conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

In cazul în care sunteţi interesaţi de achiziţionarea acestui imobil, va rugam sa ne faceti dovada disponibilului existent in Bugetul Local.

Va multumim pentru colaborare.

 

 

           CONSILIER,

           IASNA MIHNEA                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Red Dact IM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

 SC2020-7274 /24.03.2020

____________________________________________________________________

 

CĂTRE,

                        SERVICIUL UIP  INFRASTRUCTURA PENTRU CULTURA

 

           

Alăturat vă înaintăm solicitarea înregistrata cu nr. de mai sus, primita de la SC GLEMENT SRL, cu sediul in Chisoda, str Cooperatorilor, nr 71, jud Timis,  în calitate de proprietar  a imobilului  din Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter, ap SAD nr 4,  prin care solicita  să ne  pronunţam  asupra  dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a  imobilului evidentiat in CF nr  403036-C1-U2,  nr top 403036-C1-U2   si anume „ SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate „  cu suprafata utila  de 40,54 mp, la un pret de vanzare de 291.000 lei.

Conform adresei nr 970/16.03.2020, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus  în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , cod TM II s B 06098, poziţia 63 , din Lista monumentelor Istorice-2015.

Vă rugăm să ne transmiteţi concret dacă acest imobil   prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara si să ne comunicaţi cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte dreptul de preemţiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunţa conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

In cazul în care sunteţi interesaţi de achiziţionarea acestui imobil, va rugam sa ne faceti dovada disponibilului existent in Bugetul Local.

Va multumim pentru colaborare.

 

 

 CONSILIER,

IASNA MIHNEA                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Red Dact IM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-7274 /24.03.2020

 

 

 

 CĂTRE,

                        DCTDD  II Vest/I Est – Compartiment SAD

            

.                       

Alăturat vă înaintăm solicitarea înregistrata cu nr. de mai sus, primita de la SC GLEMENT SRL, cu sediul in Chisoda, str Cooperatorilor, nr 71, jud Timis,  în calitate de proprietar  a imobilului  din Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter, ap SAD nr 4,  prin care solicita  să ne  pronunţam  asupra  dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a  imobilului evidentiat in CF nr  403036-C1-U2,  nr top 403036-C1-U2   si anume „ SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate „  cu suprafata utila  de 40,54 mp, la un pret de vanzare de 291.000 lei.

Conform adresei nr 970/16.03.2020, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus  în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , cod TM II s B 06098, poziţia 63 , din Lista monumentelor Istorice-2015.

 

Vă rugăm să ne transmiteţi concret dacă acest imobil   prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara si să ne comunicaţi cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte dreptul de preemţiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunţa conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

In cazul în care sunteţi interesaţi de achiziţionarea acestui imobil, va rugam sa ne faceti dovada disponibilului existent in Bugetul Local.

Va multumim pentru colaborare.

 

 

 

CONSILIER,

IASNA MIHNEA                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Red Dact IM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-

__________________________________________________________________________________

 

 

REFERAT de APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a ap. SAD nr. 4, situat in  Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter ,  evidentiat in CF nr.  403036-C1-U2,  nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei

 

 

Avand in vedere solicitarea  înregistrata  cu nr.SC2020- 7274/23.03.2020 primita de la SC GLEMENT SRL, cu sediul in Chisoda, str Cooperatorilor, nr 71, jud Timis,  în calitate de proprietar  a imobilului  din Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter, ap SAD nr 4, prin asociat si administrator Zserai Tiberiu, care solicita  să ne  pronunţam  asupra  dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a  imobilului evidentiat in CF nr  403036-C1-U2,  nr top 403036-C1-U2   si anume „ SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate „  cu suprafata utila  de 40,54 mp, la un pret de vanzare de 291.000 lei.

Conform adresei nr 970/16.03.2020, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus  în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , cod TM II s B 06098, poziţia 63 .

Având în vedere adresele emise de către  Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că  imobilul menţionat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara ;       

În  conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata şi actualizata şi cu HCL nr.67/2008, modificată prin  HCL nr.362/2015 ;  

Apreciem ca  prezentul proiect de hotărâre  indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul  Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

 

 

 

PRIMAR                                                                                            VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                                                              FARKAS IMRE                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 codFO53-03,ver 3      

     

 

 

                                                                                                                                                

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-

___________________________________________________________________________________

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a ap. SAD nr. 4, situat in  Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter ,  evidentiat in CF nr.  403036-C1-U2,  nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei

 Având în vedere  Referatul de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat cu nr SC2020-.....................................                                                                                                                           şi  Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare  a   ap. SAD nr 4, situat in  Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter ,  evidentiat in CF nr  403036-C1-U2,  nr top 403036-C1-U2  , în conformitate  cu dispoziţiile  Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , modificata si completata si a HCL nr 67/2008,  modificata si completata ;

Avand in vedere solicitarea  înregistrata  cu nr.SC2020- 7274/23.03.2020 primita de la SC GLEMENT SRL, cu sediul in Chisoda, str Cooperatorilor, nr 71, jud Timis,  în calitate de proprietar  a imobilului  din Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter, ap SAD nr 4, prin asociat si administrator Zserai Tiberiu,   care solicita  să ne  pronunţam  asupra  dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a  imobilului evidentiat in CF nr  403036-C1-U2,  nr top 403036-C1-U2   si anume „ SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate „  cu suprafata utila  de 40,54 mp, la un pret de vanzare de 291.000 lei.

Conform adresei nr 970/16.03.2020, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus  în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , cod TM II s B 06098, poziţia 63 .

In conformitate cu extrasul  C.F. nr 403036-C1-U2,  nr. top. 403036-C1-U2 la  A.Partea I. Descrierea imobilului  figureaza :  „ SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate  „  , iar conform releveului depus de catre petent si certificat de ing. Mermeze Marius suprafata totala este de  este de 40,54  mp.

 La solicitarea noastra, Direcţia de Urbanism isi exprima punctul sau  de vedere referitor la starea fizica la strada a imobilului in cauza , iar  DCTDD II Vest , Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, ne comunica faptul ca „ imobilul nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara,  adrese care constituie anexa la prezentul raport de specialitate.

            În conformitate cu  prevederile art.4 ,alin.(4) şi alin.(8) din Legea nr 422/2001  privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere  prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;   

În  conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ;

Ca urmare a situţiei prezentate mai sus, a  prevederilor legale cât şi a  adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul  aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca  prezentul proiect de hotărâre  , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul  Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

                         

CONSILIER

  IASNA MIHNEA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Cod FO53- 01,Ver.2