Hotărârea nr. 144/2020

144/27.04.2020 Privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID - 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara
Hotararea Consiliului Local 144/27.04.2020
Privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID - 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020- 9293 /27.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9293/27.04.2020, întocmit de către Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-9293/27.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020, privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
Având în vedere Ordinul comandantului acţiunii nr. 74600/21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil şi a taberei de carantinare din municipiul Timişoara;
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş nr. 3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Timişoara cu nr. SC2020 - 9122/22.04.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) şi d), alin. (6) şi alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID - 19, către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara.

Art. 2: Se aprobă modelul cadru al contractului de comodat conform Anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă plata utilităţilor apă, canal, energie electrică, rezultate în urma funcţionării Sistemului Modular Medical de Izolare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive, art. 1 şi 2, şi Biroul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Administrativ;
- Spitalului Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa

la HCL................

din....................

CONTRACT DE COMODAT NR......../...............

Încheiat în baza HCL ........./............ privind atribuirea în folosină gratuită și

încheierea contractului de comodat.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul in Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, telefon 0256/408300, cod fiscal RO 32937000, reprezentat prin D-nul. Primar NICOLAE ROBU, în calitate de COMODANT și

 • 1.2. Ministerul Apărării Naționale - Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor

Popescu”, cu sediul în .................................,  având CIF ....................,  telefon

................, email : ......................, reprezentat prin.................................... , în calitate de COMODATAR, pe de altă parte,

la sediul locatorului din Bv.C.D.Loga nr.1, Timișoara, de comun acord , au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozițiilor art. 2146-2157 Cod civil și a următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie ................................... , și valoarea de inventar

................, cu destinația de......................................... ;

 • 2.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit bunurile care face obiectul prezentului contract.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Părtile au convenit să încheie prezentul contract de comodat de la data..............până

la data de................

 • 3.2. Predarea bunului se va face pe baza de proces verbal de predare - primire.

 • 3.3. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. COMODANTUL se obligă:

 • a) să predea comodatarului bunurile.........;

 • b) să nu-l împiedice pe comodatar să le folosească până la termenul convenit;

 • 4.2. Obligațiile COMODATARULUI sunt următoarele:

 • a) să conserve bunurile și să se ingrijească de ele ca un bun proprietar;

 • b) să foloseasca bunurile conform destinației sale conform art.2.1. din contract.

 • c) să predea comodantului bunurile la data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul.

 • d) la încetarea contractului, să pună la dispoziția comodantului bunul primit în folosință în starea în care acesta se găsec la momentul respectiv;

 • e) la încetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, comodatarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către comodant.

 • V. FORȚA MAJORĂ

 • 5.1. Nici una dintre părțile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzator - total sau parțial - a oricarei obligații care -i revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • 5.2. Partea care invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 5.3. Dacă în termen de 6 luni de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 • VI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 6.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (AR) și se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 6.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 6.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părti dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • VII. REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 7.1. Raporturile contractuale încetează prin restituirea bunului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.

7.2 În caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

 • 7.3. Prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevazut in contract;

 • 7.4. În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilateral de către comodant.

 • 7.5. În cazul imposibilității obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de ele.

 • 8.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești.

 • IX. CLAUZE FINALE

 • 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 9.2. Prezentul contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 9.3. Încheiat astazi..................,conform art. 2146 C. civ. în 4 exemplare originale, din

care unul pentru comodatar.

COMODANT                     COMODATAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Notă: clauzele prevăzute în cuprinsul acestui contract cadru au caracter obligatoriu și minimal.


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE ȘI BAZE SPORTIVE NR. SC2020 - 9293/27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a materialelor, bunurilor și serviciilor necesare funcționării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timișoara, în contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului cazurilor de infecție cu COVID - 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC2020 -9293/27.04.2020 și Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a materialelor, bunurilor și serviciilor necesare funcționării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timișoara, în contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului cazurilor de infecție cu COVID - 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara

Având în vedere:

 • -  Prevederile Decretului Președintelui României nr. 240/14.04.2020, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • -  Ordinul comandantului acțiunii nr. 74600/21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil și a taberei de carantinare din municipiul Timișoara.

În vederea respectării celor precizate mai sus, Instituția Prefectului Județului Timiș a transmis adresa nr. 3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Timișoara cu nr. SC2020 -9122/22.04.2020, prin care solicită acordarea sprijinului Primăriei Municipiului Timișoara în ceea ce privește asigurarea de materiale și bunuri așa cum au fost solocitate acestea de către Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu”, responsabil de instalarea și funcționarea Sistemului Modular Medical de Izolare și Tratament în municipiul Timișoara. Menționăm faptul că acest sistem este amplasat în incinta Stadionului CFR unde vor fi tratați pacienți infectați cu COVID - 19, având în vedere contextul actual al pandemiei cu acest virus.

Pentru a veni în sprijinul Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu”, în ceea ce privește asigurarea funcționării sistemului modular, în cadrul administrației publice locale a municipiului Timișoara se asigură următoarele materiale și bunuri:

 • -  Material pentru placare pardosea (linoleum);

 • -  Cabine duș;

 • -  Chiuvete;

 • -   Aparate încălzit apa (boiler).

Bunurile necesare, menționate mai sus, se vor achizițoiona de către Primăria Municipiului Timișoara din fondurile colectate din donații/sponsorizări de la persoane fizice/juridice și vor fi predate spitalului în baza unui contract de comodat și proces verbal de predare primire.

Totodată, Primăria Municipiului Timișoara prin departementul de specialitate va asigura plata utilităților, respectiv: apa, canal, energie electrică.

Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, pentru ca bunurile să poată fi utilizate și întreținute conform scopului pentru care au fost achiziționate, se propune transmiterea acestora în foloșință gratuită, în baza unui contract de comodat, anexa la proiectul de hotărâre. Acest contract se va

2    04 Timișoara2021

I Capitală Europeană a Culturii încheia pentru întreaga perioadă a funcționării sistemului modular medical de izolare pentru tratarea COVID - 19.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a materialelor, bunurilor și serviciilor necesare funcționării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timișoara, în contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului cazurilor de infecție cu COVID - 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

ȘEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE ȘI BAZE SPORTIVE

ANCA LĂUDATU

ȘEF BIROU ADMINISTRATIV

GAROFIȚA MARA

CONSILIER SERVICIU ȘCOLI SPITALE ȘI BAZE SPORTIVE GABRIELA TAMAȘ

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020 - 9293/27.04.2020

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a materialelor, bunurilor și serviciilor necesare funcționării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timișoara, în contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului cazurilor de infecție cu COVID - 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgență

„Dr. Victor Popescu” Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

În prezent, în România este prelungită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020, în contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului cazurilor de infecție cu COVID - 19.

Din acest motiv a fost instalat Sistemul Modular Medical de Izolare și Tratament în municipiul Timișoara și amplasat în incinta Stadionului CFR. În acest spațiu vor fi internați și tratați pacienți infectați cu COVID - 19, având în vedere contextul actual al pandemiei cu acest virus.

Având în vedere această situație, Instituția Prefectului Județului Timiș a transmis adresa nr. 3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Timișoara cu nr. SC2020 - 9122/22.04.2020, prin care solicită acordarea sprijinului Primăriei Municipiului Timișoara în ceea ce privește asigurarea de materiale și bunuri așa cum au fost solocitate acestea de către Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu”, responsabil de instalarea și funcționarea Sistemului Modular Medical de Izolare și Tratament în municipiul Timișoara

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Se vizează ca prin implicarea Primăriei municipiului Timișoara să se asigure sprijin Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu”, care gestionează sistemul modular, să se asigure materiale, bunuri, servicii pentru buna funcționare a Sistemul Modular Medical de Izolare și Tratament.

 • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a materialelor, bunurilor și serviciilor necesare funcționării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timișoara, în contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului cazurilor de infecție cu COVID - 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara și îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR,                               VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                       DAN DIACONU

Șef Serviciu Școli Spitale și Baze Sportive Anca Lăudatu

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020 - 9293/27.04.2020

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a materialelor, bunurilor și serviciilor necesare funcționării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timișoara, în contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului

cazurilor de infecție cu COVID - 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

În prezent, în România este prelungită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020, în contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului cazurilor de infecție cu COVID - 19.

Din acest motiv a fost instalat Sistemul Modular Medical de Izolare și Tratament în municipiul Timișoara și amplasat în incinta Stadionului CFR. În acest spațiu vor fi internați și tratați pacienți infectați cu COVID - 19, având în vedere contextul actual al pandemiei cu acest virus.

Având în vedere această situație, Instituția Prefectului Județului Timiș a transmis adresa nr. 3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Timișoara cu nr. SC2020 - 9122/22.04.2020, prin care solicită acordarea sprijinului Primăriei Municipiului Timișoara în ceea ce privește asigurarea de materiale și bunuri așa cum au fost solocitate acestea de către Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu”, responsabil de instalarea și funcționarea Sistemului Modular Medical de Izolare și Tratament în municipiul Timișoara

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Se vizează ca prin implicarea Primăriei municipiului Timișoara să se asigure sprijin Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu”, care gestionează sistemul modular, să se asigure materiale, bunuri, servicii pentru buna funcționare a Sistemul Modular Medical de Izolare și Tratament.

 • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a materialelor, bunurilor și serviciilor necesare funcționării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timișoara, în contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului cazurilor de infecție cu COVID - 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara și îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR,

VICEPRIMAR, DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

Șef Serviciu Școli Spitale și Baze Sportive Anca Lăudatu

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 SERVICIUL şCOLI sPITALE ŞI bAZE sPORTIVE

NR. sc2020 – 9293/27.04.2020

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara,

în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului

cazurilor de infecţie cu COVID – 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă

„Dr. Victor Popescu” Timişoara

 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC2020 - 9293/27.04.2020 şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID – 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara

Având în vedere:

-          Prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020, privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

-          Ordinul comandantului acţiunii nr. 74600/21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil şi a taberei de carantinare din municipiul Timişoara.

 

În vederea respectării celor precizate mai sus, Instituţia Prefectului Judeţului Timiş a transmis adresa nr. 3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Timişoara cu nr. SC2020 – 9122/22.04.2020, prin care solicită acordarea sprijinului Primăriei Municipiului Timişoara în ceea ce priveşte asigurarea de materiale şi bunuri aşa cum au fost solocitate acestea de către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, responsabil de instalarea şi funcţionarea Sistemului Modular Medical de Izolare şi Tratament în municipiul Timişoara. Menţionăm faptul că acest sistem este amplasat în incinta Stadionului CFR unde vor fi trataţi pacienţi infectaţi cu COVID – 19, având în vedere contextul actual al pandemiei cu acest virus. 

Pentru a veni în sprijinul Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, în ceea ce priveşte asigurarea funcţionării sistemului modular, în cadrul administraţiei publice locale a municipiului Timişoara se asigură următoarele materiale şi bunuri:

-          Material pentru placare pardosea (linoleum);

-          Cabine duş;

-          Chiuvete;

-          Aparate încălzit apa (boiler).

Bunurile necesare, menţionate mai sus, se vor achiziţoiona de către Primăria Municipiului Timişoara din fondurile colectate din donaţii/sponsorizări de la persoane fizice/juridice şi vor fi predate spitalului în baza unui contract de comodat şi proces verbal de predare primire.

Totodată, Primăria Municipiului Timişoara prin departementul de specialitate va asigura plata utilităţilor, respectiv: apa, canal, energie electrică.

Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, pentru ca bunurile să poată fi utilizate şi întreţinute conform scopului pentru care au fost achiziţionate, se propune transmiterea acestora în foloşinţă gratuită, în baza unui contract de comodat, anexa la proiectul de hotărâre. Acest contract se va încheia pentru întreaga perioadă a funcţionării sistemului modular medical de izolare pentru tratarea COVID – 19.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID – 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

 

Şef Serviciu ŞCOLI SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE                                                  

Anca Lăudatu                                                                    

 

 

 

ŞEF BIROU ADMINISTRATIV

GAROFIŢA MARA

 

 

 

 

 

CONSILIER Serviciu ŞCOLI SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE

Gabriela Tamaş

 

ROMÂNIA                                                                                                                                    

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                            

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                           

PRIMAR

Nr. SC2020 – 9293/27.04.2020

 

 

 

 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

Privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara,

în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului

cazurilor de infecţie cu COVID – 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă

„Dr. Victor Popescu” Timişoara

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale

În prezent, în România este prelungită starea de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID – 19.

Din acest motiv a fost instalat Sistemul Modular Medical de Izolare şi Tratament în municipiul Timişoara şi amplasat în incinta Stadionului CFR. În acest spaţiu vor fi internaţi şi trataţi pacienţi infectaţi cu COVID – 19, având în vedere contextul actual al pandemiei cu acest virus.

Având în vedere această situaţie, Instituţia Prefectului Judeţului Timiş a transmis adresa nr. 3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Timişoara cu nr. SC2020 – 9122/22.04.2020, prin care solicită acordarea sprijinului Primăriei Municipiului Timişoara în ceea ce priveşte asigurarea de materiale şi bunuri aşa cum au fost solocitate acestea de către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, responsabil de instalarea şi funcţionarea Sistemului Modular Medical de Izolare şi Tratament în municipiul Timişoara

 

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

 

Se vizează ca prin implicarea Primăriei municipiului Timişoara să se asigure sprijin Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, care gestionează sistemul modular, să se asigure materiale, bunuri, servicii pentru buna funcţionare a Sistemul Modular Medical de Izolare şi Tratament.

 

 

 3. Concluzii        

Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID – 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara şi îl supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

 

PRIMAR,                                                                              VICEPRIMAR,                               

NICOLAE ROBU                                                                 DAN DIACONU

 

 

Şef Serviciu Şcoli Spitale şi Baze Sportive

Anca Lăudatu

 

 

 

               COD FO53-03, Ver.1