Hotărârea nr. 143/2020

143/27.04.2020 Privind acceptarea sponsorizarilor oferite de persoane juridice/fizice in scopul achiziţionării produselor, serviciilor şi echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID-19
Hotararea Consiliului Local 143/27.04.2020
Privind acceptarea sponsorizarilor oferite de persoane juridice/fizice in scopul achiziţionării produselor, serviciilor şi echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID-19


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-9290/27.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9290/27.04.2020, al Serviciului Şcoli, Spitale, Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-9290/27.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020;
Având în vedere Ordinul comandantului acţiunii Raed Arafat nr. 74600/21.04.2020;
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş nr. 3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC 2020-9122/22.04.2020;
Având în vedere prevederile Legii 32/1994 privind sponsorizarea;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.c) şi d), alin. (6) şi alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se accepta sponsorizarile oferite de persoane juridice/fizice in scopul achizitionării produselor, serviciilor si echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID-19.

Art. 2: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu, sa semneze contractele de sponsorizare prezentate la art. 1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Scoli Spitale Baze Sportive si Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL SCOLI SPITALE BAZE SPORTIVE

SC2020- SC2020-9290/27.04.2020

Raport de specialitate

privind acceptarea sponsorizărilor oferite de persoane juridice/fizice in scopul achiziționării produselor, serviciilor și echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID-19

Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României ;

Având în vedere Ordinul comandantului acțiunii Raed Arafat nr.74600/21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil și a taberei de carantinare din municipiul Timișoara.

Având în vedere adresa nr.3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC 2020-9122/22.04.2020 de către Instituția Prefectului- Județul Timiș prin care ne transmite adresa comandamentului Spitalului Clinic Militar de Urgență Timișoara solicitând sprijinul în vederea instalării și funcționării unui sistem modular medical de izolare și tratament .

Având în vedere contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului cazurilor de infecție cu COVID-19.

Având în vedere cele de mai sus municipiul Timișoara sprijină instalarea și funcționarea unui sistem modular medical de izolare și tratament (SMMIT) în muncipiul Timișoara destinat combaterii pandemiei COVID-19.

Având la bază cele de mai sus prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea acceptarii sponsorizarilor oferite de persoane juridice/fizice in scopul achiziționării produselor, serviciilor și echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID-19

Sef Serviciu , Anca Laudatu


Consilier, Gabriela Tamas

ROMÂNIA

APROBAT PRIMAR,


NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL SCOLI SPITALE BAZE SPORTIVE

SC2020-9290/27.04.2020

Referat de aprobare a Proiectului de Hotărâre

privind acceptarea sponsorizărilor oferite de persoane juridice/fizice in scopul achiziționării produselor, serviciilor și echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID-19

Având în vedere :

Prevederile Decretului Președintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României ;

Ordinul comandantului acțiunii Raed Arafat nr.74600/21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil și a taberei de carantinare din municipiul Timișoara

Adresa nr.3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC 2020-9122/22.04.2020 de către Instituția Prefectului- Județul Timiș prin care ne transmite adresa comandamentului Spitalului Clinic Militar de Urgență Timișoara solicitând sprijinul în vederea instalării și funcționării unui sistem modular medical de izolare și tratament .

Având în vedere contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului cazurilor de infecție cu COVID-19.

Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotarare privind acceptarea sponsorizarilor oferite de persoane juridice/fizice in scopul achiziționării produselor, serviciilor și echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID-19.

Primar,                                         Viceprimar,

Nicolae Robu                                  Dan Diaconu

Sef Serviciu, Anca Laudatu

ROMÂNIA

JUDEŢUL  TIMIŞ

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SERVICIUL SCOLI SPITALE BAZE SPORTIVE

SC2020- SC2020-9290/27.04.2020

                                   APROBAT

                                    PRIMAR,

 

 

                              NICOLAE ROBU

 

 

 

 

 

 

Raport  de specialitate

 

privind acceptarea sponsorizarilor oferite de persoane juridice/fizice in scopul

 achiziționării produselor, serviciilor și echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID-19

 

  Având în vedere prevederile Decretului Preşedintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României ;

Având în vedere Ordinul comandantului acţiunii Raed Arafat nr.74600/21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil şi a taberei de carantinare din municipiul Timişoara.

    Având în vedere adresa nr.3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC 2020-9122/22.04.2020 de către Instituţia Prefectului- Judeţul Timiş prin care ne transmite adresa comandamentului Spitalului Clinic Militar de Urgenţă Timişoara solicitând sprijinul în vederea instalării şi funcţionării unui sistem modular medical de izolare şi tratament .

Având în vedere contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID-19.

Având în vedere cele de mai sus municipiul Timişoara sprijină instalarea şi funcţionarea unui sistem modular medical de izolare şi tratament (SMMIT)  în muncipiul Timişoara destinat combaterii pandemiei COVID-19.

    Având la bază cele de mai sus prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea acceptarii sponsorizarilor oferite de persoane juridice/fizice in scopul achiziționării produselor, serviciilor și echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID-19

 

 

 Sef Serviciu ,                                                                                 Consilier,

Anca Laudatu                                                                          Gabriela Tamas

ROMÂNIA

JUDEŢUL  TIMIŞ

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SERVICIUL SCOLI SPITALE BAZE SPORTIVE

SC2020-9290/27.04.2020

                                   APROBAT

                                    PRIMAR,

 

 

                              NICOLAE ROBU

 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare a Proiectului de Hotărâre

privind acceptarea sponsorizarilor oferite de persoane juridice/fizice in scopul

 achiziționării produselor, serviciilor și echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID-19

 

 

  Având în vedere :

             Prevederile Decretului Preşedintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României ;

           Ordinul comandantului acţiunii Raed Arafat nr.74600/21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil şi a taberei de carantinare din municipiul Timişoara

          Adresa nr.3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC 2020-9122/22.04.2020 de către Instituţia Prefectului- Judeţul Timiş prin care ne transmite adresa comandamentului Spitalului Clinic Militar de Urgenţă Timişoara solicitând sprijinul în vederea instalării şi funcţionării unui sistem modular medical de izolare şi tratament .

         Având în vedere contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID-19.  

  Ţinând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotarare privind acceptarea sponsorizarilor oferite de persoane juridice/fizice in scopul achiziționării produselor, serviciilor și echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID-19.

  

 Primar,                                                                       Viceprimar,

Nicolae Robu                                                               Dan Diaconu

 

 

Sef Serviciu,                                                                                               

Anca Laudatu