Hotărârea nr. 142/2020

142/27.04.2020 privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
Hotararea Consiliului Local 142/27.04.2020
privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 9285/27.04.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 9285/27.04.2020 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-9285/27.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 7 din 04.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 9 din 16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă alocarea din fondul de rezervă bugetară al Municipiului Timisoara a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 2: Suma de 1.000.000 lei reprezentând fondul de rezervă bugetară aprobat, se va utiliza pentru acordarea unui sprijin financiar necesar pentru achizitionarea de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 1.000.000 lei pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
Răspunderea pentru utilizarea fondurilor pentru scopul prevăzut revine Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, beneficiar al sumei.

Art. 3: Alocarea sumei de 1.000.000 lei se va face din fondul de rezerva al Municipiului Timisoara catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Cap. 54 "Alte servicii publice generale", subcapitol "Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale".

Art. 4: Modificările aprobate vor fi adaptate în Bugetul local al Municipiului Timisoara aprobat pentru anul 2020, respectiv în Bugetul general consolidat al Unităţii administrativ teritoriale a Municipiului Timisoara pe anul 2020.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica a Municipiului Timisoara si Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020 - 9285/27.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Avand in vedere:

  • -  Adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara nr.Z27.04.2020.

  • -  Raportul de specialitate nr.SC2020-9285Z27.04.2020 la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

  • -  Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5Z2020; în conformitate cu Legea nr. 273Z2006 privind finanțele publice locale precum și OUG 47Z01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal -bugetare și Ordonanța de urgență nr.57Z2019 privind Codul administrativ

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea alocarii din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

PRIMAR


NICOLAE ROBU


DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA ECONOMICĂ NR. SC2020 - 9285/27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Având in vedere:

- solicitarea Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara nr.privind acordarea unui sprijin financiar necesar pentru achizitionarea de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 1.000.000 lei,

Ținând cont de cresterea semnificativa a numarului de persoane infectate cu CORONAVIRUS Covid-19,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

În baza prevederilor art. 15 alin. 1 și 2 și ale art. 36 alin. 1 din Legea nr.273/2006, actualizată privind finanțele publice locale,

În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale actualizată,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei.

In conformitate cu Ordonanta militara nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri.

măsuri


In conformitate răspândirii COVID-19.

In conformitate răspândirii COVID-19.

In conformitate răspândirii COVID-19.

In conformitate răspândirii COVID-19.

In conformitate


cu


cu


cu


cu


cu


Ordonanta militara


Ordonanta militara


Ordonanta militara


Ordonanta militara


Ordonanta militara


nr.


nr.


nr.


nr.


nr. 6


din


din


din


din


21.03.2020


24.03.2020


29.03.2020


30.03.2020


din


privind


privind


privind


privind


30.03.2020


de


prevenire


măsuri


măsuri


măsuri


de


de


de


prevenire


prevenire


prevenire


privind instituirea


măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava.

04.04.2020


In conformitate răspândirii COVID-19.

In conformitate răspândirii COVID-19.

In conformitate răspândirii COVID-19.


cu


cu


cu


Ordonanta militara


Ordonanta militara


Ordonanta militara


nr. 7


nr. 8


nr. 9


din


din


din


09.04.2020


16.04.2020


privind


privind


privind


măsuri


măsuri


măsuri


de


de


de


prevenire


prevenire


prevenire


Având în vedere declararea de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză si, luând în considerare recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, dispuse în cadrul reuniunii din data de 22-23 ianuarie 2020, în sensul că toate țările ar trebui să fie pregătite pentru gestionarea infecțiilor cu noul virus, inclusiv supravegherea activă, depistarea timpurie, izolarea și tratamentul cazurilor, urmărirea contactelor și prevenirea răspândirii continue a infecției,

Ținând cont de faptul că prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităților administrativ-teritoriale, precum și a persoanelor fizice aflate în situație de extremă dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, Întrucât din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, consiliul local poate aproba acordarea de ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale aflate în situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități administrativ-teritoriale sau din proprie inițiativă, Municipiul Timisoara poate constitui un fond de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza de hotărâri ale consiliilor locale, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate.

Suma de 1.000.000 lei din fondul de rezervă bugetară aprobat, se va utiliza pentru acordarea unui sprijin financiar necesar in vederea achizitionarii de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 1.000.000 lei. Răspunderea pentru utilizarea fondurilor pentru scopul prevăzut revine Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, beneficiar al sumei.

Alocarea sumei de 1.000.000 lei se va face din fondul de rezerva al Municipiului Timisoara, Cap. 54 „Alte servicii publice generale", subcapitol „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților administrației publice locale", prin virament bancar în contul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara suma de 1.000.000 lei.

Justificarea alocarii sumelor acordate se va face in baza documentelor jusitificative de achizitionare de teste diagnostic pentru COVID-19 prin contracte, facturi, ordine de plata si alte documente in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza carora se va face decontarea sumelor.

Având la bază cele mai sus prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară pentru acordarea unui sprijin financiar necesar in vederea achizitionarii de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 1.000.000 lei.

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

Pt. SEF SERVICIU BUGET,