Hotărârea nr. 141/2020

141/27.04.2020 privind aprobarea graficului de plăţi aferente contractului de achiziţie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL
Hotararea Consiliului Local 141/27.04.2020
privind aprobarea graficului de plăţi aferente contractului de achiziţie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020- 9170/23.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 9170/23.04.2020 al Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 9170/23.04.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020/27.04.2020- Anexă la Raportul de specialitate SC2020- 9170/23.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Legii nr. 325/14.07.2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, art. 35 alin. 1, litera e) si prevederile Ordonantei nr. 36/2006- privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate - art. 5^2 alin. 1;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. a) si d), alin. (3) lit d) si alin. (7) lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă graficul de plăti către Colterm SA - cu destinaţia achizitie certificate de gaze cu efect de seră (EUA), care conţine sumele aferente plăţilor din Contractul de vânzare-cumpărare certificate de gaze cu efect de seră (EUA) nr. 1764/22.04.2020, Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se dă acordul pentru preluarea, în limita graficului de plată menţionat la art.1, a datoriei Colterm SA referitoare la achiziţia certificatelor de gaze cu efect de seră (EUA), în cazul neachitării la termenele stabilite a sumelor datorate de către Colterm SA pentru achiziţia certificatelor menţionate mai sus.

Art. 3: Se mandatează Primarul Municipiului Timisoara pentru a semna în numele Municipiului Timişoara documentele privind preluarea sumelor prevăzute la art. 2.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR. SC2020 - 9170/23.04.2020

RAPORT DE ȘPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-9170/23.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL, Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresele Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. Timișoara nr. 6745/13.04.2020 și nr. 7144/22.04.2020 înregistrate la Primăria Municipiului timișoara cu nr. SC2020-8845/15.04.2020 și nr. SC2020-9105/22.04.2020 și obligativitatea companiei, conform HG 780/14.06.2006, de a restitui un numar de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA), egal cu cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră verificate pentru anul 2019 în vederea conformării.

Termenul scadent pentru conformarea anului 2019 este la data de 30 aplilie 2020.

În prezent Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara are un deficit de 170.000 certificate EUA. Pentru realizarea conformării în termenul legal (30 aprilie 2020), este necesar ca aceste certificate să existe în conturile Colterm SA până cel târziu în data de 29.04.2020.

Pentru a putea achiziționa aceste certificate Colterm SA a înaintat cereri de ofertă pentru achiziționarea certificatelor către potențiali furnizori, primind o singură ofertă din partea TDR Energy SRL.

Ofertantul în oferta financiară a prezentat două variante de achizitionare a certificatelor EUA cu plata în rate, respectiv o variantă cu termen de plată la 5 luni și un cost fix de 4 euro/certificat peste prețul de achizitie, respectiv o variantă cu adaos variabil, funcție de termenul de plată. În urma analizei ofertei, Colterm SA a constatat faptul că pentru achitarea certificatelor într-o perioadă mai mare de 3 luni, varianta A este cea mai avantajoasă și de aceea a optat pentru încheierea unui contract cu plata în 5 rate egale până la data de 15 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 15.09.2020.

Intrarea în vigoare a contractului este condiționată de îndeplinirea cumulativă a două condiții:

  • -  Constituirea unei garanții inițiale în cuantum de 3.000.000 lei;

  • -  Garantarea de către Municipiul Timișoara, prin hotărâre de consiliu local a obligațiilor de plată stipulate în contract în sarcina cumpărătorului în cazul în care oricând pe durata derulării acestuia și din orice motive Cumparatorul se va afla în imposibilitate de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

TDR Energy SRL este dispusă să transfere în conturile Colterm SA cantitatea de 170.000 certificate EUA, la un cost total estimat de 4.080.000 Euro, respectiv 19.730.880 lei, la un curs de 4.8360 lei/Euro.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, precum și cele din legea 325/2006, Art.35 aliniat 1, litera e și Ordonanța 36/2006 art.5A2 aliniatul 1, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA G.D.P.P.R.U.

ȘEF SERVICIU S.E.M.S.U.P.

IOAN ZUBAȘCU


CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020- 9170/23.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin adresele nr. 6745/13.04.2020 și nr. 7144/22.04.2020 înregistrate la Primăria Municipiului timișoara cu nr. SC2020-8845/15.04.2020 și nr. SC2020-9105/22.04.2020, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara solicită promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL, ca urmare a înțelegerii dintre părți.

Părțile au convenit semnarea unui contract de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA), cu livrare până în data de 29.04.2020 și efectuarea plății contravalorii acestora până în data de 15.09.2020, în rate lunare egale.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL și-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR DIRECȚIA G.D.P.P.R.U.

CULIȚĂ CHIȘ

ANEXA


Graficul estimativ de plăți

01. Luna mai 2020

02. Luna iunie 2020

03. Luna iulie 2020

04. Luna august 2020

05. Luna septembrie 2020


scadenta 15 mai

scadenta 15 iunie

scadenta 15 iulie

scadenta 15 august

scadenta 15 septembrie


  • - suma de 3.946.175 lei

  • - suma de 3.946.176 lei

  • - suma de 3.946.176 lei

~ suma de 3.946.176 iei

~ suma de 3.946.175 lei


Graficul estimativ de plăți din prezenta anexă, va fi actualizat și asumat de către Părți printr-un act adițional, după stabilirea prețui ui contractuai conform Art. 2.3. din contractul de achiziție certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

VÂNZĂTOR:


TDRENERGY SRL

prin

Director General,

Teodorescu Bogdan


CUMPĂRĂTOR:

COLTERM 5. A. TIMIȘOARA prin

■ Director General,

Ing. Serpe Emil

Director Producție,

Ing. Golu Mihai

Pentru Director Economic,

Șef Oficiul Juridic,

Laura Stoicănescu

ROMÂNIA                                                                                     

JUDETUL TIMIŞ                                                                            

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA                                                      

NR. SC2020 - 9170/23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de plăţi aferente contractului de achiziţie certificate de gaze cu efect de seră (EUA)  încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-9170/23.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea graficului de plăţi aferente contractului de achiziţie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL,

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresele Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. Timişoara nr. 6745/13.04.2020 şi nr. 7144/22.04.2020 înregistrate la Primăria Municipiului timişoara cu nr. SC2020-8845/15.04.2020 şi nr. SC2020-9105/22.04.2020 şi obligativitatea companiei, conform HG 780/14.06.2006, de a restitui un numar de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA), egal cu cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră verificate pentru anul 2019 în vederea conformării.

Termenul scadent pentru conformarea anului 2019 este la data de 30 aplilie 2020.

În prezent Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timişoara are un deficit de 170.000 certificate EUA. Pentru realizarea conformării în termenul legal (30 aprilie 2020), este necesar ca aceste certificate să existe în conturile Colterm SA până cel târziu în data de 29.04.2020.

Pentru a putea achiziționa aceste certificate Colterm SA a înaintat cereri de ofertă pentru achiziționarea certificatelor către potențiali furnizori, primind o singură ofertă din partea TDR Energy SRL.

Ofertantul în oferta financiară a prezentat două variante de achizitionare a certificatelor EUA cu plata în rate, respectiv o variantă cu termen de plată la 5 luni şi un cost fix de 4 euro/certificat peste preţul de achizitie, respectiv o variantă cu adaos variabil, funcție de termenul de plată. În urma analizei ofertei, Colterm SA a constatat faptul că pentru achitarea certificatelor într-o perioadă mai mare de 3 luni, varianta A este cea mai avantajoasă şi de aceea a optat pentru încheierea unui contract cu plata în 5 rate egale până la data de 15 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 15.09.2020.

Intrarea în vigoare a contractului este condiționată de îndeplinirea cumulativă a două condiții:

-          Constituirea unei garanţii iniţiale în cuantum de 3.000.000 lei;

-          Garantarea de către Municipiul Timişoara, prin hotărâre de consiliu local a obligaţiilor de plată stipulate în contract în sarcina cumpărătorului în cazul în care oricând pe durata derulării acestuia şi din orice motive Cumparatorul se va afla în imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

TDR Energy SRL este dispusă să transfere în conturile Colterm SA cantitatea de 170.000 certificate EUA, la un cost total estimat de 4.080.000 Euro, respectiv 19.730.880 lei, la un curs de 4.8360 lei/Euro.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, precum şi cele din legea 325/2006, Art.35 aliniat 1, litera e şi Ordonanța 36/2006 art.5^2 aliniatul 1, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea graficului de plăţi aferente contractului de achiziţie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

 

 

DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U.                               ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P.

             CULIŢĂ CHIŞ                                                                IOAN ZUBAŞCU

 

 

 

 

 

Cod FO53-01,Ver.1

 

ANEXA


Graficul estimativ de plăți

01. Luna mai 2020

02. Luna iunie 2020

03. Luna iulie 2020

04. Luna august 2020

05. Luna septembrie 2020


scadenta 15 mai

scadenta 15 iunie

scadenta 15 iulie

scadenta 15 august

scadenta 15 septembrie


- suma de 3.946.175 lei ™ suma de 3.946.176 lei - suma de 3.946.176 lei ~ suma de 3.946.176 iei ~ suma de 3.946.175 lei


Graficul estimativ de plăți din prezenta anexă, va fi actualizat și asumat de către Părți printr-un act adițional, după stabilirea prețului contractuai conform Art. 2.3. din contractul de achiziție certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

VÂNZĂTOR:


TDRENERGY SRL

prin

Director General,

Teodorescu Bogdan


CUMPĂRĂTOR:

COLTERM 5. A. TIMIȘOARA prin

■ Director General, Ing. Serpe Emil

Director Producție, Ing. Golu Mihai

Pentru Director Economic,

Șef Oficiul Juridic, Laura Stoicănescu