Hotărârea nr. 14/2020

14/14.01.2020 Privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 14/14.01.2020
Privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 19469/17.12.2019 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19469/17.12.2019 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul juridic nr. 19469/18.12.2019 - Anexă la raportul de specialitate nr. 19469/17.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.406, art. 612 alin.(1) şi respectând prevederile art.370 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.a) si alin. (3) lit.c) coroborat cu prevederile art. 196. alin (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica şi se aproba Statul de Functii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri,Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Nr. 19469/17.12.2019

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

I.Descrierea situației actuale

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobarea Organigrama și Statul de funcții pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-a modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și s-a aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

Prin H.C.L.M.T. nr. 291/22.05.2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și s-au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin H.C.L.M.T. nr. 350/2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și s-au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin H.C.L.M.T. nr. 500/2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

H.G. nr. 417/2018 s-a modificat Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal. În cazul anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, care privește Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor au fost aduse mai multe modificări.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 433/09.09.2019 organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara au fost modificate și aprobate.

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com

2r

CapikalA IEiLirop««nâ a CulturiiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


În prezent, organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare, precum și regulamentele serviciilor sociale furnizate ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara au fost modificate și aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 579/26.11.2019;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ se propune transformarea unor posturi de natură contractuală de execuție în funcții publice de execuție.

Având în vedere raportul final nr.15030/15.10.2019 privind promovarea într-o clasă superioară celei deținute al funcționarilor publici, raportul final nr.15451/22.10.2019 privind promovarea într-o clasă superioară celei deținute personal contractual și raportul final nr.16550/07.11.2019 privind promovarea în grad profesional imediat superior al funcționarilor publici.

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

1 .Modificarea și aprobarea Statul de Functii al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform Anexei 1.

  • 3. Alte informatii - nu este cazul

  • 4. Concluzii

Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform Anexei 1.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


DIRECTOR GENERAL, jr.RODICA SURDUCAN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com 2^^B' Timișoara 2021

B Capikal& lEuropMnâ .a Culturii


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

direcția de asistență socială a municipiului timișoara

Serviciul Resurse Umane

,,În slujba oamenilor


Nr.


APROBAT, DIRECTOR GENERAL JR. RODICA SURDUCAN

referat

privind propunerea de transformare a unor posturilor de natură contractuală în posturi aferente funcțiilor publice prin modificarea și aprobarea Statului de Funcții

ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobat Organigrama și Statul de funcții pentru aceasta.

În prezent, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 579/26.11.2019.

Precizăm că în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la Serviciul Contabilitate și CFP precum și la Biroul Buget Finanțe și Angajamente Bugetare sunt angajate 7 persoane pe posturi de execuție, de natură contractuală,care desfășoară conform atribuțiilor din fișele de post, activități cu caracter general care implică exercitarea prerogativelor de putere publică și anume, gestionarea fondurilor publice, conform art. 370, alin (2), lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Având în vedere art. 406, din actul mai sus menționat, unde se precizează că, autoritățile și instituțiile publice care au prevăzute în statele de funcții posturi de natură contractuală și presupun desfășurarea unor activități dintre cele prevăzute la art. 370 alin. (2), lit.d, stabilesc funcții publice în condițiile prevăzute de art. 407, care stipulează că funcțiile publice se stabilesc prin act administrativ emis de consiliului local.

Conform prevederilor art. 612, alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: ”până la data de 1 ianuarie 2020, calitatea de funcționar public se poate dobândi și prin transformarea posturilor de natură contractuală în posturi aferente funcțiilor publice, în condițiile prevăzute la art. 406.” La alin. (2), al articolului amintit, se precizează că: persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală, posturi care sunt eligibile a fi transformate în funcții publice, vor fi numite în funcții publice de execuție corespunzător condițiilor de vechime în specialitatea studiilor, clasei și gradului profesional ale funcției publice.

Respectând prevederile art.370 alin( 4) din O.U.G. nr. 57/2019, stabilirea posturilor în regim de funcție publică este obligatorie, în măsura în care sunt îndeplinite activități care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, propunem transformarea următoarelor posturi de natură contractuală , de executie, în funcții publice de execuție, după cum urmează:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

direcția de asistență socială a municipiului timișoara

Serviciul Resurse Umane

,,În slujba oamenilor


La Serviciul Contabilitate Financiar și CFP:

- 1 post de inspector de specialitate IA, studii superioare se transformă în consilier, clasa 1, grad profesional superior;

-1 post de casier , studii medii, transformă înreferent, clasa III, grad profesional superior;

-3 posturi de inspector de specialitate I, studii superioare se transformă în 3 posturi de consilieri, clasa 1, grad profesional superior;

La Biroul Buget Finanțe și Angajamente Bugetare:

  • - 1 post de inspector de specialitate I, studii superioare se transformă în consilier, clasa 1, grad profesional superior;

  • - 1 post de inspector de specialitate II, studii superioare se transformă în consilier, clasa 1, grad profesional superior; -1 post de referent I, studii superioare de scurtă durată se transformă în consilier, clasa 1, grad profesional debutant.

Referitor la transformarea unui post de referent I, studii superioare de scurtă durată în consilier, clasa 1, grad profesional debutant, gradația 3, menționăm că în Anexa la H.C.L.M.T. nr. 473/20.12.20017, privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - familia ocupațională „Administrație”, - conform Ordonanței de Urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările ulterioare, nu este stabilit salariul de bază pentru funcția de consilier , clasa I, grad profesional debutant , gradația de vechime 3. În acest sens propunem completarea Anexei la HCLMT nr. 473/2017, prin adăugarea gradației de vechime 3 la funcția publică de execuție - consilier, clasa I, grad profesional debutant cu un salariu de bază aferent în cuantum de 4770 lei.

Fața de cele prezentate, propunem modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și elaborarea unui proiect de hotătâre care va fi suspus aprobării în plenul consiliului local.

Anexa nr. 1 la prezentul referat cuprinde Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Șef Serviciul Resurse Umane Stoia Laura

Întocmit, Muthi Sorina Stîngu Georgeta


Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Anexa .6 y/rx w.


Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Funcția publică

contractua

7Post

Cls.

Grad

Nr. posturi

Funcții publice de conducere

1

Director general

S

1

2

Director general adjunct

S

1

3

Șef serviciu

s

6

4

Sef birou

s

1

Total funcții publice de conducere

9

A.2. Funcții publice de execuție

5

Consilier

s

I

superior

43

6

Consilier

s

I

principal

12

7

Consilier

s

I

asistent

7

8

Consilier

s

I

debutant

1

9

Consilier juridic

s

I

superior

1

10

Consilier juridic

s

I

principal

1

11

Consilier juridic

s

I

asistent

2

12

Consilier achiziții publice

s

I

superior

3

13

Consilier achiziții publice

s

I

asistent

4

14

Auditor

s

I

superior

3

15

Referent de specialitate

SSD

II

superior

2

16

Referent

M

III

superior

6

Total funcții publice de execuție

84

A. Total funcții publice

93

B.l. Funcții personal contractual de conducere

17

Director general adjunct

s

II

1

18

Șef Serviciu

s

I

1

19

Sef Serviciu

s

1

20

Sef centru

s

II

11

Total personal contractual de conducere

14

B.2. Funcții personal contractual de execuție

21

Inspector de specialitate

s

IA

20

22

Inspector de specialitate

s

I

12

23

Inspector de specialitate

s

11

6

24

Inspector de specialitate

s

debutant

1

25

Consilier juridic

s

debutant

1

26

Asistent social

s

principal

1

27

Asistent social

s

specialist

8

28

Asistent social

S

practicant

19

29

Asistent social

S

debutant

6

30

Psiholog

s

specialist

7

31

Psiholog

s

practicant

12

32

Kinetoterapeut

s

principal

3

33

Kinetoterapeut

s

4

34

F iziochinetoterapeut

s

specialist

1

35

Logoped

s

principal

2

36

Psihopedagog

s

principal

1

37

Educator

s

principal

2

38

Educator

s

debutant

1

39

Educator

s

10

40

Medic

s

specialist

4

41

Medic dentist

s

1

42

Educator

PL

8

43

Asistent medical

PL

principal

2

44

Asistent medical

PL

13

45

Instructor de ergoterapie

M

principal

6

46

Instructor de ergoterapie

M

1

47

Animator socio-educativ

M

2

48

Educator

M

principal

6

49

Educator

M

11

50

Educator

M

debutant

4

51

Referent

M

IA

10

52

Referent

M

I

4

53

Referent

M

II

4

54

Administrator

M

I

6

55

Mediator școlar

M

1

56

îngrijitor la domiciliu

M

23

57

îngrijitor

G

14

58

Magaziner

3

59

Șofer

I

13

60

Infirmieră

G

8

61

Spălătoreasă

G

1

62

Paznic

4

63

Muncitor calificat

I

1

64

Muncitor calificat

II

6

65

Muncitor calificat

III

4

66

Muncitor calificat

IV

3

67

Muncitor necalificat

2

Total personal contractual de execuție

283

B.Total funcții contractuale

297

TOTAL GENERAL

390

DIRECTOR GENERAL, JR. SURDUCAN RODICA

Șef Serviciu Resurse Umane

întocmit, Muthi Sorina

Stîngu Georgeta


Stoia Laura . z

 Nr. 19469/17.12.2019

 

 

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

 

privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții

al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

 

 

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

1.Descrierea situatiei actuale

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobarea Organigrama și Statul de funcţii pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-a modificat şi aprobat Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi s-a aprobat regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate.

 Prin H.C.L.M.T. nr. 291/22.05.2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și s-au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin H.C.L.M.T. nr. 350/2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și s-au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin H.C.L.M.T. nr. 500/2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

H.G. nr. 417/2018 s-a modificat Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal. În cazul anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, care privește Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor au fost aduse mai multe modificări.

            Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 433/09.09.2019 organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara au fost modificate și aprobate.

 

            În prezent, organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare, precum și regulamentele serviciilor sociale furnizate  ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara au fost modificate și aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 579/26.11.2019;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ se propune transformarea unor posturi de natură contractuală de execuție în funcții publice de execuție.

            Având în vedere raportul final nr.15030/15.10.2019 privind promovarea într-o clasă superioară celei deținute al funcționarilor publici, raportul final nr.15451/22.10.2019 privind promovarea într-o clasă superioară celei deținute personal contractual și raportul final nr.16550/07.11.2019 privind promovarea în grad profesional imediat superior al funcționarilor publici.

 

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

1.Modificarea și aprobarea Statul de Functii al Direcţiei de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform Anexei 1.

 

 

3.Alte informatii - nu este cazul

 

4.Concluzii

Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 1.

.

 

      PRIMAR,                                                                                                              VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                                                                                                     FARKAS IMRE

 

 

 

 

 

 

  

DIRECTOR GENERAL,

jr.RODICA SURDUCAN

 

 

Nr.

                                                                                                                                   APROBAT,

                                                                                                                           DIRECTOR GENERAL

                                                                                                                         JR. RODICA SURDUCAN

 

 

REFERAT

privind propunerea de transformare a  unor posturilor de natură contractuală în posturi aferente funcţiilor publice prin  modificarea și aprobarea  Statului de Funcţii

ale  Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara

 

 

 

 

            Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobat Organigrama și Statul de funcţii pentru aceasta.

 

            În prezent, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 579/26.11.2019.

 

            Precizăm că în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la Serviciul Contabilitate și CFP precum și la Biroul Buget Finanțe și Angajamente Bugetare sunt angajate 7 persoane pe posturi de execuție, de natură contractuală,care desfășoară conform atribuțiilor din fișele de post, activități cu caracter general care implică exercitarea prerogativelor de putere publică și anume, gestionarea fondurilor publice, conform art. 370, alin (2), lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

            Având în vedere art. 406, din actul mai sus menționat, unde se precizează că, autorităţile şi instituţiile publice care au prevăzute în statele de funcţii posturi de natură contractuală și presupun desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute la art. 370 alin. (2), lit.d, stabilesc funcţii publice în condiţiile prevăzute  de art. 407, care stipulează că funcțiile publice se stabilesc prin act administrativ emis de consiliului local.

 

            Conform prevederilor art. 612, alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: ”până la data de 1 ianuarie 2020, calitatea de funcţionar public se poate dobândi şi prin transformarea posturilor de natură contractuală în posturi aferente funcţiilor publice, în condiţiile prevăzute la art. 406.”  La alin. (2), al articolului amintit, se precizează că: persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală, posturi care sunt eligibile a fi  transformate în funcții publice, vor fi numite în funcții publice de execuție corespunzător  condițiilor de vechime în specialitatea studiilor, clasei și gradului profesional ale funcției publice.

 

 

            Respectând prevederile art.370 alin( 4) din O.U.G. nr. 57/2019, stabilirea posturilor în regim de funcție publică este obligatorie, în măsura în care sunt îndeplinite activități care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică,  propunem transformarea următoarelor posturi de natură contractuală , de executie, în funcții publice de execuție, după cum urmează:

 

 

La Serviciul Contabilitate Financiar și CFP:

- 1 post de inspector de specialitate IA, studii superioare  se transformă în consilier, clasa 1, grad profesional  superior;

-1 post de casier , studii medii, transformă înreferent, clasa III, grad profesional  superior;

-3  posturi de inspector de specialitate I, studii superioare  se transformă în  3 posturi de consilieri, clasa 1, grad profesional superior;

 

La Biroul Buget Finanțe și Angajamente Bugetare:

- 1 post de inspector de specialitate I, studii superioare  se transformă în consilier, clasa 1, grad profesional  superior;

- 1 post de inspector de specialitate II, studii superioare  se transformă în consilier, clasa 1, grad profesional  superior;

-1 post de referent I, studii superioare de scurtă durată se transformă în consilier, clasa 1, grad profesional  debutant.

 

            Referitor la transformarea unui post de referent I, studii superioare de scurtă durată în consilier, clasa 1, grad profesional  debutant, gradația 3, menționăm că   în Anexa  la H.C.L.M.T. nr. 473/20.12.20017, privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – familia ocupațională ”Administrație”, - conform Ordonanței de Urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările ulterioare, nu  este stabilit salariul de bază pentru funcția de consilier , clasa I, grad profesional debutant , gradația de vechime 3. În acest sens propunem completarea Anexei la HCLMT nr. 473/2017,  prin adăugarea gradației de vechime 3  la funcția publică de execuție – consilier, clasa I, grad profesional debutant  cu un salariu de bază aferent în cuantum de 4770 lei.

 

            Fața de cele prezentate, propunem modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara și elaborarea unui proiect de hotătâre care va fi suspus aprobării în plenul consiliului local.

 

 

Anexa nr. 1 la prezentul referat cuprinde Statul de funcții al Direcției de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara.

 

 

 

 

 

   Șef Serviciul Resurse Umane                                                                                Întocmit,

             Stoia Laura                                                                                             Muthi Sorina

                                                                                                                           Stîngu Georgeta