Hotărârea nr. 138/2020

138/31.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020
Hotararea Consiliului Local 138/31.03.2020
Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 7962/31.03.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 7962/31.03.2020 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7962/31.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate,
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
Conform Hotărârii Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020 conform Anexei nr.1 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 92/27.03.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Municipiul Timișoara


Anexa nr.l


L4 HOL. M.ffî'S dea £>4,03.2020

BUGET 2020 Sursa de finanțare 2A - Integral de la buget Sursa de finanțare: 02A

Rectificare nr.3

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

1.458.597.695,00

1.460.517.695,00

1.920.000

00.02

VENITURI PROPRII

830.645.434,00

830.645.434,00

0

00.03

I. VENITURI CURENTE

898.394.434,00

898.394.434,00

0,

00.04

A. VENITURI FISCALE

849.594.134,00

849.594.134,00

0

00,03

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

506.853.000,00

506.853.000,00

0

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

505.853.000,00

505.853.000,00

0

03.02A

Impozit pe venit

3.500.000,00

3.500.000,00

0

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

3.500.000,00

3.500.000,00

0

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

502.353.000,00

0

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

502.353.000,00

dj

05.00.01

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000,00

1.000.000,00

o

05.02A

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

1.000.000,00

0

05.02A.50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

1.000.000,00

0

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

201.800.000,00

201.800.000,00

0

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

201.800.000,00

201.800.000,00

0

07.02A.01

Impozit pe clădiri

168.700.000,00

168.700.000,00

0

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

30.000.000,00

30.000.000,00

0

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

138.700.000,00

138.700.000,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente , (Total - Total anterior)

07.02A.02

Impozit pe terenuri

22.600.000,00

22.600.000,00

0

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

10.000.000,00

10.000.000,00

0

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

12.000.000,00

12.000.000,00

0

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

600.000,00

600.000,00

0

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

9.000.000,00

9.000.000,00

0

07.02A.50

Alte impozite si taxe de proprietate

1.500.000,00

1.500.000,00

0

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

138.441.134,00

138.441.134,00

0

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

67.749.000,00

67.749,000,00

0

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

57.814.000,00

57.814.000,00

0

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

9.935.000,00

9.935.000,00

0

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

3.000.000,00

3.000.000,00

d

12.02A.07

Taxe hoteliere

3.000.000,00

3.000.000,00

0

15.02A

Taxe pe servicii specifice

90.000,00

90.000,00

o

15.02A.01

Impozit pe spectacole

30.000,00

30.000,00

0'

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

60.000,00

60.000,00

0

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare a de activitati

67.602.134,00

67.602.134,00

0

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

48.602.134,00

48.602.134,00

0

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33.587.134,00

33,587.134,00

0

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport-PJ

15.015.000,00

15.015.000,00

0-

16.02A.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

19.000.000,00

19.000.000,00

0

18,00,01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.500.000,00

2.500.000,00

0

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.500.000,00

2.500.000,00

oi

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.500.000,00

2.500.000,00

0

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

48.800.300,00

48.800.300,00

o

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.000.000,00

18.000.000,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

30.02A

Venituri din proprietate

18.000.000,00

18.000.000,00

ol

30.02A.05

Venituri din concesiuni si Închirieri

15.000,000,00

15.000.000,00

0

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

15.000.000,00

15.000.000,00

0

30.02A.08

Venituri din dividente

3.000.000,00

3.000.000,00

ol

30.02A.08.03

Dividende de la societățile °i companiile naționale °i societățile cu capital majoritar de stat

3.000.000,00

3.000.000,00

0

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

30.800.300,00

30.800.300,00

q

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.600.000,00

1.600.000,00

0

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea copiilor in crese

500.000,00

500.000,00

o

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1.000.000,00

1.000.000,00

0

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

100.000,00

100.000,00

d

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

1.500.000,00

1.500.000,00

d

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

1.500.000,00

1.500.000,00

0

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.100.300,00

20.100.300,00

d

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

20.000.000,00

20.000.000,00

0

35..02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

20,000.000,00

20.000.000,00

0

35.02A.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu Întârziere a declarației de impozite si taxe

300,00

300,00

0

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

100.000,00

100.000,00

0

36.02A

Diverse venituri

7.600.000,00

7.600.000,00

0

36.02A.06

Taxe speciale

5.500.000,00

5.500.000,00

0

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

100,000,00

100.000,00

0

36.02A.50

Alte venituri

2.000.000,00

2.000.000,00

0

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-99.975.000,00

-99.975.000,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

37.02A.04

Vărs aminte din secțiunea de funcționare

99,975.000,00

99.975.000,00

0

42.00.01

IV. SUBVENȚII

37.121.983,00

39.041.983,00

1.920.000

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37.121.983,00

39.041.983,00

1.920.000

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

37.121.983,00

39.041.983,00

1.920.000

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

16.077.370,00

16.077.370,00

0

42.02A.65

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

21.044.613,00

21.044.613,00

0

42.02A.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

0,00

1.920.000,00

1.920.000

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

523.081.278,00

523.081.278,00

0

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

441.890.584,00

441.890.584,00

0

48.02A.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

441.890.584,00

441.890.584,00

d

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

17.528.594,00

17.528.594,00

0

48.02A.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

17.528.594,00

17.528.594,00

0

48.02A.03

Fondul de Coeziune (FC)

62.350.430,00

62.350.430,00

0

48.02A.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

62.350.430,00

62.350.430,00

0

48.02A.il

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII)

739.970,00

739.970,00

0

48.02A.il.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

739.970,00

739.970,00

0

48.02A.15

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

571.700,00

571.700,00

0

48.02A.15.01

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

571.700,00

571.700,00

0

TOTAL CHELTUIELI

1.458.955.604,00

1,460.875.604,00

1.920,000

01

CHELTUIELI CURENTE

1.132.144.894,00

1.134.064.894,00

1.920.000

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200.257.370,00

200.257.370,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

349.347.010,00

348.147.010,00

-1.200.000

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

17.640.870,00

d

'1

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente , (Total - Total anterior)

40

TITLUL IV SUBVENȚII

135.000.000,00

135.000.000,00

0

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.300.000,00

2.300.000,00

0

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

40.082.830,00

40.082.830,00

0

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

10.994.594,00

0

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35.201.000,00

35.201.000,00

0

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

302.669.530,00

302.669.530,00

0

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

38.651.690,00

41.771.690,00

3,120.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

309.891.440,00

309.891.440,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

286.020.440,00

286.020.440,00

0

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

23.871.000,00

0!

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

16.919.270,00

16.919.270,00

01

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.919.270,00

16.919.270,00

0

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

146.444.210,00

146.444.210,00

0

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

120.805.340,00

120.805.340,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

106.763.030,00

106.763.030,00

0

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

62.967.000,00

62.967.000,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.806.720,00

24.806.720,00

Q

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

236.210,00

236.210,00

0

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.753.100,00

18.753.100,00

Q

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.042.310,00

14.042.310,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.042.310,00

14.042.310,00

o

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

120.805.340,00

120.805.340,00

o.

51.02A.01.03

Autoritati executive

120.805.340,00

120.805.340,00

0

54.02A

Alte servicii publice generale

7.998.000,00

7.998.000,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

7.998.000,00

7.998.000,00

q

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

498.000,00

498.000,00

0

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.300.000,00

2.300.000,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.200.000,00

5.200.000,00

0

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

7.500.000,00

7.500.000,00

0

54.02A.50

Alte servicii publice generale

498.000,00

498.000,00

0

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

17.640.870,00

17.640.870,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

17.640.870,00

17.640.870,00

0

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

17.640.870,00

0

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

17.640.870,00

17.640.870,00

6

59.02A

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

36.972.360,00

38.892.360,00

1.920.000

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

36.972.360,00

38.892.360,00

1.920.000

01.

CHELTUIELI CURENTE

33.293.390,00

35.213.390,00

1.920.000

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.037.000,00

30.037.000,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.391.390,00

2.391.390,00

0

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.000,00

15.000,00

0

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

850.000,00

2.770.000,00

1.920.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.678.970,00

3.678.970,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.678.970,00

3.678.970,00

o

61.02A.03

Ordine publica

35.183.230,00

35.183.230,00

0

61.02A.03.04

Politie locala

35.183.230,00

35.183.230,00

0

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

1.789.130,00

3.709.130,00

1.920.000

64.02A

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

552.914.304,00

552.914.304,00

0

65.02A

Invatamant

135.796.214,00

135.796.214,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

73.246.074,00

73.246.074,00

0

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

300.000,00

300.000,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

42.895.350,00

42.895.350,00

0

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

10.994.594,00

0

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

3.018.000,00

3.018.000,00

0

•f

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7.488,130,00

7.488.130,00

0

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.550.000,00

8.550.000,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

62.550.140,00

62.550.140,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62.550.140,00

62.550.140,00

6

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

15.606.187,00

15.606.187,00

0

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

14.349.252,00

14.349.252,00

0

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.256.935,00

1.256.935,00

0

65.02A.04

Invatamant secundar

120.190.027,00

120.190.027,00

0

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

26.645.906,00

26.645.906,00

0

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

93.544.121,00

93.544.121,00

0

66.02A

Sanatate

83.465.820,00

84.665.820,00

1.200.000

01

CHELTUIELI CURENTE

60.420.080,00

61.620.080,00

1.200.000

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.077.370,00

16.077.370,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.467.890,00

3.467.890,00

0

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.597.830,00

30.597.830,00

Q

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.276.990,00

10.276.990,00

0

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

0,00

1.200.000,00

1.200.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.045.740,00

23.045.740,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23.045.740,00

23.045.740,00

0

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.820.560,00

68.020.560,00

1.200.000

66.02A.06.01

Spitale generale

66.820.560,00

68.020.560,00

1.200.000

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

16.645.260,00

16.645.260,00

0

67.02A

Cultura, recreere si religie

206.528.690,00

205.328.690,00

-1.200.000

01

CHELTUIELI CURENTE

154.034.520,00

152.834.520,00

-1.200.000

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.563.000,00

31.563.000,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

118.439.200,00

117.239.200,00

-1.200.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.000.000,00

3.000.000,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente . (Total-Total anterior)

38

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

634,360,00

634.360,00

0

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

397.960,00

397.960,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

52.494.170,00

52,494.170,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

52.494.170,00

52.494.170,00

Q

67.02A.03

Servicii culturale

113.086.500,00

111.886.500,00

-1.200.000

67.02A.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

69.159.140,00

69.159.140,00

0

67.02A.03.06

Case de cultura

43.877.360,00

42.677.360,00

-1.200.000

67.02A.03.30

Alte servicii culturale

50.000,00

50.000,00

0

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

92.037.190,00

92.037.190,00

0

67.02A.05.01

Sport

33.374.350,00

33.374.350,00

Q

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, oaze sportive si de agrement

58.662.840,00

58.662.840,00

d

67.02A.06

Servicii religioase

370.000,00

370.000,00

o]

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.035.000,00

1.035.000,00

0

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

127.123.580,00

127.123.580,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

124.341.790,00

124.341.790,00

0

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

58.885.000,00

58.885.000,00

Q

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.871.290,00

11.871.290,00

oj

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.270.000,00

1.270.000,00

q;

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

32.183.000,00

32.183.000,00

0

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.031.870,00

10.031.870,00

0

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.100.630,00

10.100.630,00

d

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.781.790,00

2.781.790,00

Q

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.781.790,00

2.781,790,00

0

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

7.517.849,00

7.517.849,00

q

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

70.028.489,00

70.028.489,00

0

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

70.028.489,00

70.028.489,00

0

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

2.712.894,00

2.712.894,00

0

68.02A.il

Crese

16.949.800,00

16.949.800,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+

T3+T4)

Influente . (Total - Total anterior)

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

29.914.548,00

29.914.548,00

°ș

68.02A.15.01

Ajutor social

20.606.978,00

20.606.978,00

o1

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

9.307.570,00

9.307.570,00

o!

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

191.911.610,00

191.911.610,00

0

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

145.896.360,00

145.896.360,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

109.646.740,00

109.646.740,00

0

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

428.000,00

428.000,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.121.310,00

41,121,310,00

0

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68.097.430,00

68.097.430,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.330.350,00

19.330.350,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19.330.350,00

19.330.350,00

d

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

16.919.270,00

16.919.270,00

oi

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.919.270,00

16.919.270,00

di

70.02A.03

Locuințe

74.951.590,00

74.951.590,00

d

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

74.951.590,00

74.951.590,00

0

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

7.815.000,00

7.815.000,00

0

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

7.815.000,00

7.815.000,00

0

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

17.051.890,00

17.051.890,00

0

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

46.077.880,00

46.077.880,00

d

74.02A

Protecția mediului

46.015.250,00

46.015.250,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

44.904.110,00

44.904.110,00

Q

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43.770.110,00

43.770,110,00

0

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.134.000,00

1.134.000,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.111.140,00

1.111.140,00

Q

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1,111.140,00

1.111,140,00

0

74.02A.03

Reducerea si controlul poluării

955.130,00

955.130,00

0

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

44.751.120,00

44.751.120,00

0

74.02A.05.01

Salubritate

35.730.470,00

35.730.470,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

9.020.650,00

9.020.650,00

o

74.02A.06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

309.000,00

309.000,00

0

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

530.713.120,00

530.713.120,00

0'

81.02A

Combustibili si energie

148.267.860,00

148.267.860,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

123.346.880,00

123.346.880,00

0

40

TITLUL IV SUBVENȚII

50.000.000,00

50,000.000,00

0"

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

73.346.880,00

73.346.880,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.920.980,00

24.920.980,00

Q

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.049.980,00

1.049.980,00

0

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

23.871.000,00

0

81.02A.06

Energie termica

148.267.860,00

148.267.860,00

0

J

84.02A

Transporturi

382.445.260,00

382.445.260,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

276.509.410,00

276.509.410,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.085.750,00

60.085.750,00

0

40

TITLUL IV SUBVENȚII

85.000.000,00

85.000.000,00

' Q

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

131.423.660,00

131.423.660,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

105.935.850,00

105.935.850,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

105.935.850,00

105.935.850,00

0

84.02A.03

Transport rutier

382.445.260,00

382.445.260,00

0

84.02A.03.01

Drumuri si poduri

23.802.810,00

23.802.810,00

0

84.02A.03.02

Transport in comun

229.788.270,00

229.788.270,00

0

84.02A.03.03

Străzi

128.854.180,00

128.854.180,00

0

96.02A

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

6

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0

99.O2A

DEFICIT

357.909,00

357.909,00

0'

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01

TOTAL VENITURI

814.496.804,00

816.416,804,00

1.920.000

00.02

VENITURI PROPRII

830.645.434,00

830.645.434,00

4

00.03

I. VENITURI CURENTE

798.419.434,00

798.419.434,00

0

00.04

A. VENITURI FISCALE

849.594.134,00

849.594.134,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior) ,

00,05

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

506.853.000,00

506.853.000,00

0

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

505.853.000,00

505.853.000,00

d

03.02A

Impozit pe venit

3.500.000,00

3.500.000,00

o'

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

3.500.000,00

3.500.000,00

0

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

502.353.000,00

Oi

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

502.353.000,00

ol

05.00.01

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000,00

1.000.000,00

Q

05.02A

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

1.000.000,00

Qj

05.02A.50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

1.000.000,00

0|

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

201.800.000,00

201.800.000,00

0_

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

201.800.000,00

201.800.000,00

d

07.02A.01

Impozit pe clădiri

168.700.000,00

168.700.000,00

0

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

30.000.000,00

30.000.000,00

0

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

138.700.000,00

138.700.000,00

0

07.02A.02

Impozit pe terenuri

22.600.000,00

22.600.000,00

0

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

10.000.000,00

10.000.000,00

.0

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

12.000.000,00

12.000.000,00

0

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

600.000,00

600.000,00

d|

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

9.000.000,00

9.000.000,00

o

07.02A.50

Alte impozite si taxe de proprietate

1.500.000,00

1.500.000,00

0

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

138.441.134,00

138.441.134,00

0

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

67.749.000,00

67.749.000,00

0

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

57.814.000,00

57.814.000,00

ci

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior) ■

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

9.935.000,00

9,935.000,00

0

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

3.000.000,00

3.000.000,00

0

12.02A.07

Taxe hoteliere

3.000.000,00

3.000.000,00

0

15.02A

Taxe pe servicii specifice

90.000,00

90.000,00

0

15.02A.01

Impozit pe spectacole

30.000,00

30.000,00

0

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

60.000,00

60.000,00

0

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

67.602.134,00

67.602.134,00

0

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

48.602.134,00

48.602.134,00

0

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33.587.134,00

33.587.134,00

0

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport -PJ

15.015.000,00

15.015.000,00

dj

16.02A.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

19.000.000,00

19.000.000,00

o;

18.00.01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.500.000,00

2.500.000,00

0

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.500.000,00

2.500.000,00

0

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.500.000,00

2.500.000,00

0

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

-51.174.700,00

-51.174.700,00

Q

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.000.000,00

18.000.000,00

y

0

30.02A

Venituri din proprietate

18.000.000,00

18.000.000,00

dj

30.02A.05

Venituri din concesiuni si Închirieri

15.000.000,00

15.000.000,00

0

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

15.000.000,00

15.000.000,00

0

30.02A.08

Venituri din divid ente

3.000.000,00

3.000.000,00

0

30.02A.08.03

Dividende de la societățile °i companiile naționale °i societățile cu capital majoritar de stat

3.000.000,00

3.000.000,00

0

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-69.174.700,00

-69.174.700,00

0

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.600.000,00

1.600.000,00

0

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea copiilor in crese

500.000,00

500.000,00

0

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1.000.000,00

1.000.000,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total CH+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

100.000,00

100.000,00

0

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

1.500.000,00

1.500.000,00

0

34 02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

1.500.000,00

1.500.000,00

0

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20,100.300,00

20.100.300,00

0

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

20.000.000,00

20.000.000,00

0

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

20.000.000,00

20.000.000,00

0

35.02A.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

300,00

300,00

0

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

100.000,00

100.000,00

Qt

36.02A

Diverse venituri

7.600.000,00

7.600.000,00

0

36.02A.06

Taxe speciale

5.500.000,00

5.500.000,00

0

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

100.000,00

100.000,00

0

36.02A.50

Alte venituri

2.000.000,00

2.000.000,00

0

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-99.975.000,00

-99.975.000,00

0

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-99.975.000,00

-99.975.000,00

0

42.00.01

IV. SUBVENȚII

16.077.370,00

17.997.370,00

1.920.000

42,00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16.077.370,00

17.997.370,00

1.920.000 i

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

16.077.370,00

17.997.370,00

1.920.00Q

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

16.077.370,00

16.077.370,00

0

42.02A.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

0,00

1.920.000,00

1.920.000

TOTAL CHELTUIELI

814,496.804,00

816.416.804,00

1.920.000

01

CHELTUIELI CURENTE

797.577.534,00

799.497.534,00

1.920.000*

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200.257.370,00

200.257.370,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

349,347,010,00

348.147.010,00

~l.200.000

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

17.640.870,00

0

40

TITLUL IV SUBVENȚII

135.000.000,00

135.000.000,00

0

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.300.000,00

2.300.000,00

0

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8,185.000,00

8.185.000,00

0

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

10.994.594,00

q

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35.201.000,00

35.201.000,00

0

39

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

38.651.690,00

41.771.690,00

3.120.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

16.919.270,00

16.919.270,00

0

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16,919.270,00

16.919.270,00

d

50.02A

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

132.165.690,00

132.165.690,00

0

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

106.526.820,00

106.526.820,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

106.526,820,00

106.526.820,00

0

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

62.967.000,00

62.967.000,00

d

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.806.720,00

24.806.720,00

Q

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.753.100,00

18.753.100,00

Q

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

106.526.820,00

106.526.820,00

0

51.02A.01.03

Autoritati executive

106.526.820,00

106.526.820,00

Qi

54.02A

Alte servicii publice generale

7.998.000,00

7.998.000,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

7.998.000,00

7.998.000,00

Oi

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

498.000,00

498.000,00

0

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.300.000,00

2.300.000,00

d

51

TITLUL VI TRANSFERURI

INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.200.000,00

5.200.000,00

0

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

7.500.000,00

7.500.000,00

0

54.02A.50

Alte servicii publice generale

498.000,00

498.000,00

0

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

17.640.870,00

17.640.870,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

17.640.870,00

17.640.870,00

0

30

TITLUL III DOBÂNZI

17,640.870,00

17.640.870,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total, anterior)

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

17.640.870,00

17.640.870,00

0

59.02A

Partea a II-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

33.293.390,00

35.213.390,00

1.920.000

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

33.293.390,00

35.213.390,00

1.920.000

01

CHELTUIELI CURENTE

33.293.390,00

35.213.390,00

1.920.000

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.037.000,00

30.037.000,00

0i

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.391.390,00

2.391.390,00

d

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.000,00

15.000,00

0

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

850.000,00

2.770.000,00

1.920.00Q

61.02A.03

Ordine publica

31.941.760,00

31.941.760,00

0

61.02A.03.04

Politie locala

31.941.760,00

31.941.760,00

q

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

1.351.630,00

3.271.630,00

1.920.000

64.02A

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

351.713.284,00

351.713.284,00

0

65.02A

Invatamant

65.757.944,00

65.757.944,00

0!

01

CHELTUIELI CURENTE

65.757.944,00

65.757.944,00

0

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

300.000,00

300.000,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

42.895.350,00

42.895.350,00

q

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

10.994.594,00

0

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

3.018.000,00

3.018.000,00

0

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.550.000,00

8.550.000,00

Q

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

11.904.207,00

11.904.207,00

Q

65.02A. 03,01

Invatamant preșcolar

10.647.272,00

10.647.272,00

0

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.256.935,00

1.256.935,00

0

65.02A.04

Invatamant secundar

53.853.737,00

53.853.737,00

0

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

14.521.336,00

14.521.336,00

Q

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

39.332.401,00

39.332.401,00

o:

66.02A

Sanatate

21.245.260,00

22.445.260,00

1.200.000

01

CHELTUIELI CURENTE

21.245.260,00

22.445.260,00

1.200.000

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.077.370,00

16.077.370,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.467.890,00

3.467.890,00

0

■f î

4

■ i

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente 1 (Total - Total anterior)

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.700.000,00

1.700.000,00

0

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

0,00

1.200.000,00

1.200.000

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

4.600.000,00

5.800.000,00

1.200.000

66.02A.06.01

Spitale generale

4.600.000,00

5.800.000,00

1.200.000

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

16,645.260,00

16.645.260,00

0

67.02A

Cultura, recreere si religie

150.400.160,00

149.200.160,00

-1.200.000

01

CHELTUIELI CURENTE

150.400.160,00

149.200.160,00

-1.200.000-

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.563.000,00

31.563.000,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

118.439.200,00

117.239.200,00

-1.200.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

397.960,00

397.960,00

0

67.02A.03

Servicii culturale

76.819.020,00

75.619.020,00

-1.200.000

67.02A.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

33.219.070,00

33.219.070,00

0

67.02A.03.06

Case de cultura

43.599.950,00

42.399.950,00

-1.200.000

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

72.176.140,00

72.176.140,00

0

67.02A.05.01

Sport

25.476.140,00

25.476.140,00

d

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

46.700.000,00

46.700.000,00

0

67.02A.06

Servicii religioase

370.000,00

370.000,00

0

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.035.000,00

1.035.000,00

0

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

114.309.920,00

114.309.920,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

114.309.920,00

114.309.920,00

0

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

58.885.000,00

58.885.000,00

Q

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.871.290,00

11.871.290,00

0

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.270.000,00

1.270.000,00

0

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

32.183.000,00

32.183.000,00

0

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.100,630,00

10.100.630,00

0

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in var sta

5.806.749,00

5.806.749,00

0

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

69.682.659,00

69.682.659,00

q

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

69.682.659,00

69.682.659,00

o

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

1.771.094,00

1.771.094,00

q

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior) i1

68.02A.il

Crese

10.358.290,00

10.358.290,00

0

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

26.691.128,00

26.691.128,00

0

68.02A.15.01

Ajutor social

17.847.358,00

17.847.358,00

0

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

8.843.770,00

8.843.770,00

0

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

102.238.690,00

102.238.690,00

0

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

58.468.580,00

58.468.580,00

d

01

CHELTUIELI CURENTE

41.549.310,00

41.549.310,00

0

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

428.000,00

428.000,00

o

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.121.310,00

41.121.310,00

0

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

16.919.270,00

16.919.270,00

0

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.919.270,00

16.919.270,00

d

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

4.300.000,00

4.300.000,00

0

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

4.300.000,00

4.300.000,00

q

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

15.000.000,00

15.000.000,00

Q

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

39.168.580,00

39.168.580,00

d

74.02A

Protecția mediului

43.770.110,00

43.770.110,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

43.770.110,00

43.770.110,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43,770.110,00

43.770.110,00

0

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

43.770.110,00

43.770.110,00

9

74.02A.05.01

Salubritate

35.199.460,00

35.199.460,00

Q

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

8.570.650,00

8.570.650,00

0

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

195.085.750,00

195.085.750,00

Q

81.02A

Combustibili si energie

50.000.000,00

50.000.000,00

q

01

CHELTUIELI CURENTE

50.000.000,00

50.000.000,00

0

40

TITLUL IV SUBVENȚII

50.000.000,00

50.000.000,00

d

81.02A.06

Energie termica

50.000.000,00

50.000.000,00

0

84.02A

Transporturi

145.085.750,00

145.085.750,00

d

01

CHELTUIELI CURENTE

145.085.750,00

145.085.750,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.085.750,00

60.085.750,00

0

40

TITLUL IV SUBVENȚII

85.000.000,00

85.000.000,00

Q

84.02A.03

Transport rutier

145.085.750,00

145.085.750,00

q

84.02A.03.02

Transport in comun

85.085.750,00

85.085.750,00

0

84.02A.03.03

Străzi

60.000.000,00

60.000.000,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+T3a+T4a)

Total (T1+T2+

T3+T4)

Influente '■ (Total-Total anterior) J

96.02A

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0

97.02A

PP7UDVE JXXj/LrXLiJX V Hi

0,00

0,00

o

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0

99.02A

DEFICIT

0,00

0,00

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

-i-

00.01

TOTAL VENITURI

644.100.891,00

644.100.891,00

0

00.03

I. VENITURI CURENTE

99.975.000,00

99.975.000,00

d

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

99.975.000,00

99.975.000,00

qJ

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

99.975.000,00

99.975.000,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

99.975.000,00

99.975.000,00

Q

37.02A.04

Vărs aminte din secțiunea de funcționare

99.975.000,00

99.975.000,00

6

42.00.01

IV. SUBVENȚII

21.044.613,00

21.044.613,00

0

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21.044.613,00

21.044.613,00

0

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

21.044.613,00

21.044.613,00

d

42.02A.65

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

21.044.613,00

21.044.613,00

0

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

523.081.278,00

523.081.278,00

q

48.02A.01

Fondul European de

Dezvoltare Regionala (FEDR)

441.890.584,00

441.890.584,00

q

48.02A.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

441.890.584,00

441.890.584,00

0

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

17.528.594,00

17.528.594,00

0

48.02A.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

17.528.594,00

17.528.594,00

0

48.02A.03

Fondul de Coeziune (FC)

62.350.430,00

62.350.430,00

0

48.02A.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

62.350.430,00

62.350.430,00

0

48.02A.il

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII)

739.970,00

739.970,00

0

48.02A.il.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

739.970,00

739.970,00

0

48.02A.15

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

571.700,00

571.700,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente . (Total - Total anterior)

48.02A.15.01

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

571.700,00

571.700,00

0

TOTAL CHELTUIELI

644.458.800,00

644.458.800,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

334.567.360,00

334.567.360,00

0

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

31.897.830,00

31.897.830,00

0

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

302.669.530,00

302.669.530,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

309.891.440,00

309.891.440,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

286.020,440,00

286.020.440,00

0

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

23.871.000,00

q

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

14.278.520,00

14.278.520,00

0

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

14.278.520,00

14.278.520,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

236.210,00

236.210,00

0

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

236.210,00

236.210,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.042.310,00

14.042.310,00

a

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.042.310,00

14.042.310,00

0

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

14.278.520,00

14.278.520,00

0

51.02A.01.03

Autoritati executive

14.278.520,00

14.278.520,00

0

59.02A

Partea a II~a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

3.678.970,00

3.678.970,00

0

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

3.678.970,00

3.678.970,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.678.970,00

3.678.970,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.678.970,00

3.678.970,00

0

61.02A.03

Ordine publica

3.241.470,00

3.241.470,00

0'

61.02A.03.04

Politie locala

3.241.470,00

3.241.470,00

o

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

437.500,00

437.500,00

0

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

201.201.020,00

201.201.020,00

0;

65.02A

Invatamant

70.038.270,00

70.038.270,00

0

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total-Total anterior)

01

CHELTUIELI CURENTE

7.488.130,00

7.488.130,00

0

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7.488.130,00

7.488.130,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

62.550.140,00

62.550.140,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62.550.140,00

62.550.140,00

0

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

3.701.980,00

3.701.980,00

0

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

3.701.980,00

3.701.980,00

0

65.02A.04

Invatamant secundar

66.336.290,00

66.336.290,00

Q

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

12.124.570,00

12.124.570,00

0

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

54.211.720,00

54.211,720,00

0

66.02A

Sanatate

62.220.560,00

62.220.560,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

39.174.820,00

39.174.820,00

d

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

28.897.830,00

28.897.830,00

0

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.276.990,00

10.276.990,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.045.740,00

23.045.740,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23.045.740,00

23.045.740,00

0

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

62.220.560,00

62.220.560,00

0

66.02A.06.01

Spitale generale

62.220.560,00

62.220.560,00

0

67.02A

Cultura, recreere si religie

56.128.530,00

56.128.530,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

3.634.360,00

3.634.360,00

0

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.000.000,00

3.000.000,00

0

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

634.360,00

634.360,00

d

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

52.494.170,00

52.494.170,00

o^

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

52.494.170,00

52.494.170,00

0

67.02A.03

Servicii culturale

36.267.480,00

36.267.480,00

01

67.02A.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

35.940.070,00

35.940.070,00

0

67.02A. 03.06

Case de cultura

277.410,00

277.410,00

67.02A.03.30

Alte servicii culturale

50.000,00

50.000,00

oj

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a*T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente .: (Total - Total anterior)

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

19.861.050,00

19.861.050,00

0

67.02A.05.01

Sport

7.898.210,00

7.898.210,00

0

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

11.962.840,00

11.962.840,00

0

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

12.813.660,00

12.813.660,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

10.031.870,00

10.031.870,00

0

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.031.870,00

10.031.870,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.781.790,00

2.781.790,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.781.790,00

2.781.790,00

0

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.711.100,00

1.711.100,00

0

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

345.830,00

345.830,00

0

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

345.830,00

345.830,00

0

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

941.800,00

941.800,00

0

68.02A.il

Crese

6.591.510,00

6.591.510,00

o

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

3.223.420,00

3.223.420,00

0

68.02A.15.01

Ajutor social

2.759.620,00

2.759.620,00

6

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

463.800,00

463.800,00

0

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

89.672.920,00

89.672.920,00

0

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

87.427.780,00

87.427.780,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

68.097.430,00

68.097.430,00

o,

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68.097.430,00

68.097.430,00

o.

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.330.350,00

19.330.350,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19.330.350,00

19.330.350,00

0

70.02A.03

Locuințe

74.951.590,00

74.951.590,00

6

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

74.951.590,00

74.951.590,00

0

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

3.515.000,00

3.515,000,00

0

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

3.515.000,00

3.515.000,00

0

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

2.051.890,00

2,051.890,00

0

Pagina 21/23                                                                                                             J

4

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+

T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

6.909.300,00

6.909.300,00

0’1

74.02A

Protecția mediului

2.245.140,00

2.245.140,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

1.134.000,00

1.134.000,00

0

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.134.000,00

1.134.000,00

. 0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.111.140,00

1.111.140,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.111.140,00

1.111.140,00

0

74.02A.03

Reducerea si controlul poluării

955.130,00

955.130,00

b

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

981.010,00

981.010,00

o

74.02A.05.01

Salubritate

531.010,00

531.010,00

Q

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

450.000,00

450.000,00

0

74.02A.06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

309.000,00

309.000,00

0

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

335.627.370,00

335.627.370,00

0

81.02A

Combustibili si energie

98.267.860,00

98.267.860,00

d

01

CHELTUIELI CURENTE

73.346.880,00

73.346.880,00

o

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

73.346.880,00

73.346.880,00

6

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.920.980,00

24.920.980,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.049.980,00

1.049.980,00

0

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

23.871.000,00

0

81.02A.06

Energie termica

98.267.860,00

98.267.860,00

0

84.02A

Transporturi

237.359.510,00

237.359.510,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

131.423.660,00

131.423.660,00

0

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

131.423.660,00

131.423.660,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

105.935.850,00

105.935.850,00

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

105.935.850,00

105.935.850,00

0

84.02A.03

Transport rutier

237.359.510,00

237.359.510,00

0

84.02A.03.01

Drumuri si poduri

23.802.810,00

23.802.810,00

0

84.02A.03.02

Transport in comun

144.702.520,00

144.702.520,00

0

84.02A.03.03

Străzi

68.854.180,00

68.854.180,00

oj

i

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

96.02A

Iertați n VTT-o l?Pr7PT?A7P jc* cine ci ci v 11* ci mc*iv v iLj EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0

97.02A

prypm/r

0,00

0,00

0

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0;

99.02A

DEFICIT

357.909,00

357.909,00

0


Pt. SEF SERVICIU BUGET
ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                           

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

NR. SC2020 – 7962/31.03.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind

 

APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2020

 

Avand in vedere:

-          H.G. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii;

-          Solicitarea compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare a bugetului local, respectiv decontarea cheltuielilor aferente carantinei;

-          In conformitate cu Ordonanta militara nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri.

-          In conformitate cu Ordonanta militara nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

-          In conformitate cu Ordonanta militara nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

-          In conformitate cu Ordonanta militara nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

-          Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1 și art.82; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a;

 

            Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta.

 

       PRIMAR                                                                              DIRECTOR ECONOMIC,

NICOLAE ROBU                                                                           STELIANA STANCIU

 

 

 

 

 

                                                                                                            Cod FO53-03,Ver.3

MUNICIPIUL TIMISOARA                                                                                                                                           

         DIRECTIA ECONOMICĂ                                                                                            

         SERVICIUL BUGET                                                                                               

         Nr. SC2020 – 7962/31.03.2020         

                                     

RAPORT DE SPECIALITATE

 

Privind aprobarea rectificării Bugetului Local

al Municipiului Timişoara  pe anul 2020

 

Având în vedere:

-          Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020 –   7962/31.03.2020  al Primarului Municipiului Timișoara;

-          Avand în vedere obligativitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a asigura spaţii special amenajate pentru carantină în vederea cazării persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, obligativitate prevăzută prin H.G. 201/2020;

-          In conformitate cu Ordonanta militara nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri.

-          In conformitate cu Ordonanta militara nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

-          In conformitate cu Ordonanta militara nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

-          In conformitate cu Ordonanta militara nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

-          Referatul compartimentului de specialitate nr...................................................

-          Având în vedere Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; H.G. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii; Legea bugetului de stat pe anul 2020 cu nr.5/2020, în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1 și art.82; OUG 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare art.IX alin.2, precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a,  Serviciul Buget propune rectificarea bugetului localal Municipiului Timișoara pe anul 2020, conform            Anexei nr.1 – BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget;

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,                                                 PT. SEF SERVICIU BUGET,

   STELIANA STANCIU                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Cod FP 53 – 01, Ver.