Hotărârea nr. 137/2020

137/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă spaţii servicii şi comerţ", Calea Buziaşului nr. 9E, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 137/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă spaţii servicii şi comerţ", Calea Buziaşului nr. 9E, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-003228/30.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-003228/30.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-003228/30.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 56/04.10.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 08/27.02.2020;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 25 din 05.02.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă spaţii servicii şi comerţ", Calea Buziaşului nr. 9E, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. MIRO HOUSE S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 01/2018/90, realizat de SC B-CUBB SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Indicii propuşi prin documentaţie şi în conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 08/27.02.2020 sunt următorii:
Funcţiuni propuse: servicii şi comerţ;
Regimul maxim de înălţime propus: P+2E;
Hmax = 25 m
POT max. = 50%;
CUT max. = 1,5;
Retragere minimă faţă de aliniament: conform planşei nr. 03 - Reglementari Urbanistice şi precizarilor R.L.U.
Spaţii verzi propuse minim 20% din suprafaţa fiecărei parcele - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 25 din 05.02.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;
- Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din strada Siemens - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004795/22.08.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 506/24.06.2019 si de plansa nr. 03ED - Reglementări edilitare si conform Planului de actiune asumat nr. UR2019-008298/23.05.2019;
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă spaţii servicii şi comerţ", Calea Buziaşului nr. 9E, Timişoara va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Zonă spaţii servicii şi comerţ", Calea Buziaşului nr. 9E, Timişoara, în suprafaţă totala de 7.518 mp, este identificat prin: CF nr. 427277, nr.cad. 427277 (CF vechi 1507 Mosnita Noua, nr. Top. 256/1/1/2/1) teren intravilan în suprafaţă de 6216 mp, în Calea Buziaşului nr. 9E, CF nr. 413474, nr.cad. 413474 (CF vechi 145317, nr. top. 8482/1/2-8482/2/1/2/1, 8482/1/2-8482/2/1/2/2, 8482/1/2-8482/2/1/2/7/b), teren intravilan în suprafaţă de 374 mp în Timişoara - fără adresă (situat în zona regelmentată conform planului topografic nr. 1, proiect nr. 302/2019), CF nr. 415069, nr.cad. 415069 (CF vechi 1510 Mosnita Noua, nr. top. 256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/a) teren intravilan în suprafaţă de 143 mp în Calea Buziaşului nr. 11, CF nr. 427328, nr.cad. 427328 (CF vechi 3496 Mosnita Noua, nr. top. 256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b) teren intravilan în suprafaţă de 785 mp în Calea Buziaşului nr. 11, având ca proprietar pe SC MIRO HOUSE SRL. După aprobarea PUZ, terenurile se vor alipi şi dezlipi conform P.U.Z.

Art.4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 01/2018/90, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2019-008298/23.05.2019. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă spaţii servicii şi comerţ", Calea Buziaşului nr. 9E, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.;
- Proiectantului: S.C. B-CUBB S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC 30.03.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă spații servicii și comerț”, Calea Buziașului nr. 9E, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-003228/30.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă spații servicii și comerț", Calea Buziașului nr. 9E, Timișoara, beneficiar fiind societatea Miro House SRL, proiectant SC B-CUBB SRL, proiect nr. 01/2018/90, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 180/03.02.2020 și nr. 435/30.01.2018 prelungit,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare", Calea Lugojului DN6, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului de Oportunitate nr. 56/04.10.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 08/27.02.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, aferente terenului reglementat prin documentație, rezultă următoarea situație juridică:

 • -   Cartea funciară nr. 427277Timișoara nr. cadastral 427277 (datat 28.02.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 6.216 mp, categorie de folosință „curți-construcțiil", precum și construcții sub A1.1, nr. cadastral 427277-C1, respectiv sub A1.2. nr. cadastral 427277-C2, situate în Timișoara, Cal. Buziașului nr. 9E, acestea fiind proprietatea SC Miro House SRL, CIF 16466512. Se constată notată promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare până la data de 15.03.2020 cu Rewe Projektentwicklung Romania SRL, CIF 16128066, nefiind înscrise litigii cu privire la imobil.

 • -   Cartea funciară nr. 413474 Timișoara nr. cadastral 413474 (datată 28.02.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 374 mp, categorie de folosință „curți-construcțiil”, precum și construcții sub A1.1, nr. cadastral 413474-C1, fără adresă indicată în C.F., situate în zona reglementată, conform Plan topografic anexat, acestea fiind proprietatea SC Miro House SRL, CIF 16466512. Se constată notată promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare până la data de 15.03.2020 cu Rewe Projektentwicklung Romania SRL, CIF 16128066, nefiind înscrise litigii cu privire la imobil.

 • -   Cartea funciară nr. 415069 Timișoara nr. cadastral 415069 (datată 28.02.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 143 mp, categorie de folosință „curți-construcțiil", precum și construcții sub A1.1, nr. cadastral 415069-C1, situate în Timișoara, cal. Buziașului nr. 11, acestea fiind proprietatea SC Miro House SRL, CIF 16466512. Se constată notată promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare până la data de 15.03.2020 cu Rewe Projektentwicklung Romania SRL, CIF 16128066, nefiind înscrise litigii cu privire la imobil

 • -   Cartea funciară nr. 427328 Timișoara nr. cadastral 427328 (datată 28.02.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 785 mp, categorie de folosință „curți-construcțiil", precum și construcții sub A1.1, nr. cadastral 427328-C1, situate în Timișoara, Cal. Buziașului nr. 11, acestea fiind proprietatea SC Miro House SRL, CIF 16466512. Se constată notată promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare până la data de 15.03.2020 cu Rewe Projektentwicklung Romania SRL, CIF 16128066, nefiind înscrise litigii cu privire la imobil

Prin adresa nr. SC2020-1506/05.02.2020 a Municipiului Timișoara -Serviciul Juridic se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații, înscrise în cele patru cărți funciare mai sus menționate, iar prin adresa nr. CT2020-000307/29.01.2020 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001. Potrivit adresei nr. D02020-123/30.01.2020 se menționează faptul că parcelele identificate în cele patru cărți funciare nu au fost solicitate de către foștii proprietari conform legilor fondului funciar.

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată -

"(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

(2) în condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după caz.

coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil "în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de -proprietate se face cu extrasul de carte funciară”.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților”),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-003228/30.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă spații servicii și comerț" Calea Buziașului mr. 9E, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra terenului.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă spații servicii și comerț" Calea Buziașului nr. 9E, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriana ȘEITAN


Cod FO53-13,Ver.l


Ca urmare a cererii adresate de SC MIRO HOUSE SRL cu sediul în Timișoara, Calea Buziașului nr. 9E, cod poștal 300714, CUI ROI6466512, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR2020-000305/14.01.2020, completată cu nr. UR2020-002565/12.02.2020;

Ca urmare a proiectului nr. 01/2018/90 realizat de SC B-CUBB SRL, cu sediul în județul Timiș, localitatea Lugoj, str. Făgetului nr. 5, cod poștal 305500, CUI 15431656, având în vedere observațiile și recomandările în urma ședinței din data de 30.01.2020 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ

Nr. 08 din 27.02.2020

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „Zonă spații servicii și comerț".

Generat de imobilul situat în Timișoara, intravilan, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație și extras CF nr. 427277 nr. cad. 427277 (extras CF vechi 1507 Mosnita Noua, nr. top. 256/1/1/2/1); extras CF nr. 427328 nr. cad 427328 (extras CF vechi 3496 Mosnita Noua, nr. top. 256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b); extras CF nr. 413474 nr. cad. 413474 (extras CF vechi 145317, nr. top. 8482/1/2-8482/2/1/2/1,   8482/1/2-8482/2/1/2/2,   8482/1/2-

8482/2/1/2/7/b); extras CF nr. 415069 nr. 415069 (extras CF vechi 1510 Mosnita Noua, nr. top. 256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/aj;

Beneficiari: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.;

Proiectant: S.C. B-CUBB S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Glad Paul V. Tudora.

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat se situează în partea de sud - est a orașului, în intravilan, teritoriul delimitat la sud de Calea Buziașului, la vest până la nord Bulevardul Industriilor, la est strada Siemens.

Se reglementează terenul deținut de proprietarul din CF, SC MIRO HOUSE SRL, în suprafață de 7518 mp - extras CF nr. 427277, extras CF nr. 427328, extras CF nr. 413474, extras CF nr. 415069 și conform planșei de Reglementări urbanistice nr. 03.

Prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior:

Conf. PUZ aprobat prin HCL nr. 50/1999 „Calea Urseni-Calea Buziașului”, preluat de PUG aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 619/2018 - UTR 2- zona unităților industriale, subzona sport, agrement. Regim de înălțime maxim și POT maxim conform HG nr. 525/1996. Spații verzi conform HCL 62/2012.

Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse:

Se propune dezvoltarea unei zone mixte pentru spații servicii și comerț - rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități.

Indicatori urbanistici maximali propuși pe terenul beneficiarului:

 • - Funcțiuni propuse: Zonă mixtă de servicii și comerț;

POTmax=50%,

CUTmax=l,5;

Regim de înălțime maxim P+2E;

Hmax = 25,00 m;

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice 03

Spații verzi conform HCL 62/2012, suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse 20%, conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului - Decizia de incadrare nr. 25/05.02.2020. Suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

 • - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

 • - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

 • - în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004795/22.08.2019 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje minim va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;

 • - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 506/24.06.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizațiile de construire se vor emite doar după reglementarea situației juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismul din data de 27.02.2020 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U., se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia:

- Se vor respecta condițiile de amplasare, precum și toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z;

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa „Reglementări urbanistice 03” anexată și vizată spre neschimbare.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Articolul 37 (1A3), actualizată) și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Avizul arhitectului-șef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 180 / 03.02.2020 emis de Primăria Municipiului Timișoara, respectiv până la punerea în aplicare a planului, cu respectarea prevederilor prezentului aviz.

Achitat taxa de 200 lei, conform Chitanței nr. 77175/14.01.2020.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-peștă la data de..............................Red./ dact. S.P., 2 ex.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM

Serviciul Certificări și Autorizări

Nr. UR2019-018782/17.01.2020

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - ”Zonă spații servicii și comerț”;

Amplasament: Calea Buziașului nr. 9E, Timișoara;

Beneficiar:SC MIRO HOUSE SRL;

Proiectant: SC B-CUBB SRL.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 04.12.2019 - 30.12.2019.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

S-au expediat prin poștă anunțul cu privire la PUZ - ”Zonă spații servicii și comerț” Calea Buziașului nr. 9E, Timișoara, jud. Timiș - unui număr de 10 adrese - vecini de pe Calea Buziașului.

Documentația disponibilă laServiciul Certificări și Autorizări, nu a fost consultată de nici o persoană.

La întâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 17.12.2019, între orele 14,00-15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, a participat un reprezentant ai proiectantului SC B-CUBB SRL, iar din partea publicului nu a participat nici o persoană.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - ”Zonă spații servicii și comerț” Calea Buziașului nr. 9E, Timișoara, beneficiar SC MIRO HOUSE SRL, proiectant SC B-CUBB SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.


CONSILIER

Sorina Popa


Red/ dact. - S.P..-2 ex

PLAN DE ACȚIUNE

9

în vederea implementării investițiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal

„ZONĂ SERVICII ȘI COMERȚ”

- WZ 5TA&. ^72cJ/ ?

Generat de imobilul din Timișoara, Calea Buziașului nr. 9E, jud. Timiș                  Identificat prin CF 427277, 413474, 415069, 427328 Timișoara

Beneficiari MIRO HOUSE S.R.L.                                     Conform Avizului de oportunitate nr. 56 din data de 04.10.2018


OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse i

Evaluarea estimativă a costurilor

Responsabilul finanțării *)

Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată)

OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

_     _                                                                                                                                              1

1

Dezlipire parcele conform P.U.Z.

1.000 ron

Investitor

60 zile de la aprobare P.U.Z.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

' 1 i

Realizare racorduri / branșamente la rețelele edilitare: apă potabilă, canalizare menajeră

8.000 ron

Investitor

12 luni de la aprobare P.U.Z.

2

Realizare rețea de canalizare pluvială în incintă

12.000 ron

Investitor

12 luni de la aprobare P.U.Z.

3

Realizare racord la rețeaua electrică

17.000 ron

Investitor

12 luni de la aprobare P.U.Z.

4

Amenajare căi de circulație pe teren privat - accese

..... .... ----------— -------— --------- ------

8.000 ron

Investitor

12 luni de la aprobare P.U.Z.

Investitor,

"o a*


MIRO HOUSE S.R.L. . reprezentat prin .........

Notă: Se vor menționa: efectuarea operațiunilor cadastrale și notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu etapele de proiectare, obținere a autorizațiilor de construire și execuție a lucrărilor de investiții publice propuse în P.U.Z. și cu


stabilirea responsabilității pentru fiecare acțiune în parte.

*) implementarea investițiilor propuse prin planul de acțiune este responsabilitatea dezvoltatorului P.U.Z.-ului fără posibilitatea de a transmite aceste obligații mai departe către beneficiarii finali ai parcelelor construibile (de exemplu odată cu operațiuni de vânzare cumpărare)

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT P.U.Z.

ZONA SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1  Rolul regulamentului local de urbanism

  • 1.1   Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni și restricții) sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

  • 1.2   Prezentul regulament local de urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

  • 1.3   Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale odată cu aprobarea lui.

  • 1.4  După aprobarea documentației P.U.Z., R.L.U. aferent devine baza legală care reglementează modul de construire din zonă.

  • 1.5  Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față, la terenul cu o suprafață totală de 7.518 mp, parcelele având nr. cadastrale 427277, 413474, 415069, 427328, teren situat în intravilanul municipiului Timișoara, pe Calea Buziașului nr. 9E

 • 2  Baza legală a elaborării

  • 2.1 La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stau următoarele:

 • ■     Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, republicată;

 • ■    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

 • ■    ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism

 • ■    H.G. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 • ■    Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată);

 • ■     Codul Civil;

 • ■    Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ - indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.

 • ■    Ghidul privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -indicativ GM-007-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000.

 • ■    Alte legi și reglementări specifice.

 • 3 Domeniul de aplicare

  • 3.1    Regulamentul Local de Urbanism se aplică în autorizarea și realizarea tuturor construcțiilor amplasate în zona studiată prin P.U.Z., care este figurată în planșa Reglementări urbanistice a Planului Urbanistic Zonal.

  • 3.2  Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele zonei:

 • - la nord: parcelă nr.top. 8482/1/2-8482/2/1/2/5, CF 405512

 • - la sud: parcela cu nr. cad 431185 și Calea Buziașului

 • - la est: parcelele nr.top. 256/1/3 și 256/1/4 și strada Siemens

 • - la vest: parcela nr.top. 256/1/1/2/2, CF 434264; parcela nr.top. 254/2/2/1/2-257/7/1, CF

443424.

Zonificarea funcțională a zonei, s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa Reglementări urbanistice; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor.

În perimetrul amplasamentului studiat este reglementată funcțiunea de comert și servicii.

Prevederile prezentului regulament se aplică fiecărei parcele precum și loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

 • II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

 • 1 Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere păstrarea calității mediului

natural și al echilibrului ecologic, precum și refacerea cadrului natural.

 • 2 Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere posibilitatea existenței în sol a

unor repere arheologice. În cazul în care pe parcursul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice constructorul este obligat să sisteze lucrările, să ia măsuri de pază și să anunțe emitentul autorizației. Reluarea lucrărilor se va face numai cu acordul organelor de specialitate.

 • 3 Aspectul exterior al clădirilor:

Construcțiile propuse nu vor aduce prejudicii caracterului vecinătăților, siturilor, peisajelor naturale sau urbane, prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul și poziția acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

 • 4 Toate categoriile de construcții pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii

nr. 10/1995 republicată privind calitatea în construcții.

 • 5 Amplasarea construcțiilor noi se va face cu respectarea distanțelor minime obligatorii

față de căile de circulație, funcție de intensitatea traficului și categoria străzii.

Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

 • 6 Amplasarea față de aliniament

Aliniamentul este limita dintre domeniul public și domeniul privat. Clădirile vor respecta alinierea clădirilor învecinate. Fronturile stradale vor fi discontinue. Față de strada Siemens se va respecta o retragere de minim 2,0 m. pentru clădirile propuse, fac excepție cele existente.

 • 7 Amplasarea clădirilor unele în raport cu altele pe aceeași parcelă

Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face în limita zonei de implantare a construcțiilor, cu posibilitatea retragerii față de aceasta, parțial sau total.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

 • 8 Amplasarea clădirilor în raport cu limitele separatoare ale parcelei

Distanța de la o clădire până la limita separatoare laterală este de minimum 2,0 m.. Fac excepție clădirile existente.

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

 • 9 Amplasarea clădirilor în raport cu căile de circulație.

Distanța minimă de amplasare clădirilor față de Calea Buziașului este de 20 m. de la limita carosabilului. Se pot amplasa în zona drumului public, la distanță mai mică de 20 m. construcțiile permise în baza avizului administratorului drumului sau construcții de tipul totem, semnal, panou publicitar, reclama, post transformare, SRM, cabine pt. utilități etc.

Reguli cu privire la circulații și asigurarea acceselor obligatorii

 • 10  Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P118.

 • 11  Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcțiile și amenajările.

 • 12  Executarea acceselor și a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde.

 • 13  Racordarea circulațiilor din incintă la drumurile publice va respecta gabaritul autovehiculelor de transport și distribuție necesare funcțiunii.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

 • 14 Se vor respecta prevederile Regulamentului general de urbanism care au ca scop creșterea confortului urban în localitate, prin obligația asigurării echipării tehnico-edilitare a noilor construcții, conform prevederilor art. 28 din R.G.U. corelate cu celelalte articole ale R.G.U.

 • 15  Racordarea la rețelele tehnico edilitare existente.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente.

 • 16  Realizarea de rețelele tehnico edilitare

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de investitor / beneficiar. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

 • 17  Rețelele de alimentare si racordurile la rețelele electrice, de apa, de canalizare, de gaze naturale, energie termică și cablu TV vor fi amplasate subteran.

 • 18  Conform legislației în vigoare, rețelele edilitare publice aparțin domeniului public, național sau local, după caz.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

 • 19  Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile.

 • 20  Parcelele se pot unifica sau dezmembra, în funcție de necesitate, caz în care prevederile prezentului regulament se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

 • 21  Staționarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcțiilor trebuie să fie asigurată în afara spațiilor publice. Suprafețele de staționare necesare vor fi stabilite în corelare cu funcțiunea propusă, prevederile din H.G. 525/1996 și a normativele în vigoare.

 • 22  Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția mediului.

 • 23  Se va trata ca spațiu verde 20% din suprafața fiecărei parcele. Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 500 mp de suprafață liberă pe parcelă.

 • 24 Împrejmuirile se vor realiza conform cu împrejmuirile din zonele industriale, având obligatoriu latura spre stradă transparentă.

 • 25  Pe spațiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii cu caracter provizoriu, totem, panouri publicitare.

 • 26  Pe spațiile verzi se pot amplasa rețele, constructii și amenajări edilitare necesare funcționării investițiilor.

 • III. ZONIFICAREA TERITORIULUI

Zone și subzone funcționale

Zonele funcționale s-au stabilit conform cerințelor documentației și sunt puse în evidență în planșa 03 - Reglementări urbanistice. Zona studiată în PUZ, care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele subzone funcționale:

SzSC Subzona SERVICII ȘI COMERT

SzP Subzona PARCARI

SzV Subzona VERDE

 • IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCȚIONALE

SzSC Subzona SERVICII ȘI COMERT

 • 1  GENERALITĂȚI

Art. 1. Funcțiunea dominantă a zonei: comerț, servicii.

Art. 2. Funcțiuni complementare admise ale zonei:

Funcțiuni complementare admise ale zonei :

 • - comerț, servicii diverse, servicii hoteliere, alimentație publică

 • - showroom, spații de prezentare și expunere, reprezentanțe

 • - depozitare

 • - spalătorii auto

 • - rețele și instalații tehnico edilitare / gospodărie comunală

 • - accese pietonale și carosabile

 • - spații verzi amenajate.

 • 2  UTILIZARE FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 3. Utilizări permise.

 • - Construcții cu funcțiune de comerț, servicii, servicii hoteliere, alimentație publică, depozitare, administrativă, spații de prezentare și expunere, showroom, reprezentanțe, spalătorii auto, precum și echipamente legate de funcționarea zonei.

 • - Spații verzi amenajate, plantații de protecție, amenajări sportive

 • - Accese pietonale, carosabile, spații staționare auto, parcări

 • - Construcții și instalații tehnico-edilitare, construcții pentru gospodărie comunală

Art. 4. Utilizări permise cu condiții

Sunt permise funcțiunile de locuire numai pentru personalul angajat, în cazul necesității prezenței permanente.

Art. 5. Interdicții temporare

Nu există interdicții temporare de construire.

Art. 6. Interdicții definitive

Alte funcțiuni decât cele permise.

Unități ce prezintă riscuri tehnologice.

 • 3  REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Art. 7. Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Nu este cazul.

Art. 8. Zone construite protejate

Nu este cazul.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Art. 9. Expunerea la riscuri tehnologice

Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale lucrărilor edilitare, căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură este interzisă.

Art. 10. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordării la rețelele edilitare (canalizare, alimentare cu apă, energie electrică), în sistem centralizat (când se vor realiza) sau în sistem individual.

Art. 11. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Se pot amplasa mai multe construcții / clădiri pe aceeași parcelă, cu condiția asigurării compatibilității funcțiunilor.

Art. 12. Procentul de ocupare al terenului

Procentul de ocupare a terenului maxim admis este de 50 %.

Coeficientul de utilizare al terenului va fi 1,5.

Art. 13. Lucrări de utilitate publică

Construcțiile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (drumuri, rețele).

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Art. 14. Orientarea față de punctele cardinale

Se recomandă orientarea astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru public și a birourilor. Se recomandă amplasarea spre nord a spațiilor utilitare, depozite, anexe, etc.

Art. 15. Amplasarea față de drumurile publice.

Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcții care se pot amplasa în zona drumurilor publice.

Art.16. Amplasarea față de căi navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul

Art. 17. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R.

Nu este cazul

Art. 18. Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul

Art. 19. Amplasarea față de aliniament

Distanța minimă de amplasare a clădirilor propuse față de căile de circulație: 2,0 m. pentru străzile cu profil de 12 m.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Art. 20. Amplasarea în interiorul parcelei

Clădirile se vor amplasa pe parcelă în limita zonei de implantare, conform planșei 03 -Reglementări urbanistice. Se pot amplasa în afara zonei de implantare următoarele tipuri de construcții: împrejmuiri și casa poartă, construcții de tipul totem, semnal, panou publicitar, reclama, clădiri și instalații edilitare (post transformare, SRM, cabine pt. utilități, etc.), circulații carosabile și pietonale, parcaje.

Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă și însorire cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății, a distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu sau alte norme specifice funcțiunii.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 21. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Fiecare parcelă va avea cel puțin un acces carosabil.

Art. 22. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

Art. 23. Racordarea la rețele edilitare existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică.

Art. 24. Realizarea de rețele edilitare

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz.

Lucrările de racordare și de branșare la rețelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Rețelele stradale de alimentare cu apă, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran.

Art. 25. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a orașului / comunei.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor.

Art. 26. Parcelarea

Parcelele se pot unifica. Parcela P1 se poate dezmembra în maxim 2 parcele. În aceste cazuri prevederile prezentului regulament se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

Art. 27. Înălțimea construcțiilor

Regimul maxim de înălțime admis este P+2E. înălțimea maximă a construcțiilor este stabilită la 25 m.

Art. 28. Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu depreciază aspectul general al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Art. 29. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public, respectiv în interiorul parcelei. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, de numărul de utilizatori.

Prin excepție de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește de către consiliile locale.

Art. 30. Spații verzi și plantate

Se va trata ca spațiu verde 20% din suprafața fiecărei parcele.

Este obligatorie crearea de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției, conform anexei 6 din R.G.U.

Este recomandată amenajarea și plantarea cu arbori a suprafețelor libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale (câte un arbore la fiecare 500 mp de suprafață liberă).

Pe spațiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii cu caracter provizoriu, rețele, constructii și amenajări edilitare necesare funcționării investițiilor.

Art. 31. Împrejmuiri

Înălțimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 2,00 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăși 2,20 m. Se recomandă a se realiza împrejmuiri transparente.

Înălțimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă, spre drumurile publice. În cazuri bine justificate, se acceptă garduri pline.

SzP Subzona PARCARI

 • 1  GENERALITĂȚI

Art. 1. Funcțiunea dominantă a zonei

Parcare autoturisme.

Art. 2. Funcțiunile complementare admise

Circulații auto și pietonale, spații plantate, rețele edilitare, construcții provizorii.

 • 2  UTILIZARE FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI

Art. 3. Utilizări permise

Căi de comunicație, parcaje, trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție).

Art. 4. Utilizări permise cu condiții.

Autorizațiile de construire pentru obiectivele situate în zona drumului public se vor elibera cu condiția obținerii prealabile a avizului administratorului drumului.

 • 3  REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Art. 5. Expunerea la riscuri naturale

Realizarea căilor de comunicație în zonele expuse la riscuri naturale sau în care nu s-au luat măsuri pentru limitarea acestora este interzisă.

Art. 6. Asigurarea echipării edilitare

Este obligatorie rezervarea culoarelor necesare pentru amplasarea rețelelor edilitare.

Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Art. 7. Amplasarea față de drumurile publice

Distanțele ce se vor respecta între parcaje și diferite tipuri de clădiri vor fi stabilite în conformitate cu “Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localități urbane” -indicativ P132-93.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 8. Accese carosabile

Se vor asigura accese carosabile la drumurile publice pentru toate obiectivele.

Art. 9. Accese pietonale

Se vor asigura accese pietonale pentru toate obiectivele.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art. 10. Realizarea de rețele edilitare

Se interzice amplasarea supraterană a rețelelor de alimentare cu gaze sau cu energie termică. Rețelele edilitare se vor amplasa subteran, de preferat în zonele verzi adiacente carosabilului.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Art. 11 Parcaje

Se vor realiza spații de parcare aferente, în funcție de destinația construcțiilor propuse.

Art.12. Spații verzi

Se vor amplasa plantații de aliniament de-a lungul străzilor.

SzV Subzona VERDE

 • 1. GENERALITĂȚI

Art. 1. Funcțiunea dominantă a zonei

Spații verzi amenajate.

Art. 2. Funcțiunile complementare admise

Trotuare, alei pietonale, rețele edilitare și construcții aferente, totem, panouri publicitare / reclamă construcții provizorii: pavilioane, pergole, chioscuri, tonete.

 • 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI

Art. 3. Utilizări permise

Spații verzi plantate, trotuare, alei, construcții pentru echipare edilitară, construcții provizorii, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție).

Art. 4. Utilizări permise cu condiții

Suprafața cumulată a obiective din categoria funcțiunilor complementare admise să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde.

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Art. 5. Asigurarea echipării edilitare

Spațiile plantate se vor amplasa cu condiția stabilirii obligației de a se rezerva un culoar aferent pentru amplasarea tuturor rețelelor de echipare edilitară, care vor deservi toate obiectivele din zonă.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Art. 6. Spații verzi

Spații verzi și plantate se vor amplasa în conformitate cu PUZ, asigurând suprafața necesară de zonă verde, în funcție de destinația și capacitatea fiecărei funcțiunii deservite.

Art. 7. Împrejmuiri

Spațiile plantate, pentru agrement și sport se pot împrejmui; sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent sau opac de înălțime joasă, maximum 1,0 m (lemn, gard viu, piatră).

 • V. unitAți teritoriale de REFERINȚA

În cadrul teritoriului reglementat s-a definit o singură unitate teritorială de referință.

 • VI.    CONCLUZII

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara - Etapa 3 (în curs de actualizare) și ține cont de prevederile planurilor urbanistice aprobate în zonă.

Întocmit,

Arh. Glad TUDORA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM

Serviciul Certificări și Autorizări

Nr. UR2019-018782/17.01.2020

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - ”Zonă spații servicii și comerț”;

Amplasament: Calea Buziașului nr. 9E, Timișoara;

Beneficiar:SC MIRO HOUSE SRL;

Proiectant: SC B-CUBB SRL.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 04.12.2019 - 30.12.2019.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

S-au expediat prin poștă anunțul cu privire la PUZ - ”Zonă spații servicii și comerț” Calea Buziașului nr. 9E, Timișoara, jud. Timiș - unui număr de 10 adrese - vecini de pe Calea Buziașului.

Documentația disponibilă laServiciul Certificări și Autorizări, nu a fost consultată de nici o persoană.

La întâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 17.12.2019, între orele 14,00-15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, a participat un reprezentant ai proiectantului SC B-CUBB SRL, iar din partea publicului nu a participat nici o persoană.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - ”Zonă spații servicii și comerț” Calea Buziașului nr. 9E, Timișoara, beneficiar SC MIRO HOUSE SRL, proiectant SC B-CUBB SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.


CONSILIER

Sorina Popa


Red/ dact. - S.P..-2 ex

PLAN DE ACȚIUNE

9

în vederea implementării investițiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal

„ZONĂ SERVICII ȘI COMERȚ”

- WZ 5TA&. ^72cJ/ ?

Generat de imobilul din Timișoara, Calea Buziașului nr. 9E, jud. Timiș                  Identificat prin CF 427277, 413474, 415069, 427328 Timișoara

Beneficiari MIRO HOUSE S.R.L.                                     Conform Avizului de oportunitate nr. 56 din data de 04.10.2018


OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse i

Evaluarea estimativă a costurilor

Responsabilul finanțării *)

Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată)

OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

_     _                                                                                                                                              1

1

Dezlipire parcele conform P.U.Z.

1.000 ron

Investitor

60 zile de la aprobare P.U.Z.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

' 1 i

Realizare racorduri / branșamente la rețelele edilitare: apă potabilă, canalizare menajeră

8.000 ron

Investitor

12 luni de la aprobare P.U.Z.

2

Realizare rețea de canalizare pluvială în incintă

12.000 ron

Investitor

12 luni de la aprobare P.U.Z.

3

Realizare racord la rețeaua electrică

17.000 ron

Investitor

12 luni de la aprobare P.U.Z.

4

Amenajare căi de circulație pe teren privat - accese ..... .... ----------— -------— --------- ------

8.000 ron

Investitor

12 luni de la aprobare P.U.Z.

Investitor, MIRO HOUSE S.R.L. . reprezentat prin .........


Notă: Se vor menționa: efectuarea operațiunilor cadastrale și notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu etapele de proiectare, obținere a autorizațiilor de construire și execuție a lucrărilor de investiții publice propuse în P.U.Z. și cu stabilirea responsabilității pentru fiecare acțiune în parte.

*) implementarea investițiilor propuse prin planul de acțiune este responsabilitatea dezvoltatorului P.U.Z.-ului fără posibilitatea de a transmite aceste obligații mai departe către beneficiarii finali ai parcelelor construibile (de exemplu odată cu operațiuni de vânzare cumpărare)

P.U.Z. ZONĂ SPATII SERVICII ȘI COMERȚ

Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT P.U.Z.

ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1 Rolul regulamentului local de urbanism

  • 1.1 Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni și restricții) sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

  • 1.2 Prezentul regulament local de urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

  • 1.3 Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale odată cu aprobarea lui.

  • 1.4 După aprobarea documentației P.U.Z., R.L.U. aferent devine baza legală care reglementează modul de construire din zonă.

  • 1.5 Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față, la terenul cu o suprafață totală de 7.518 mp, parcelele având nr. cadastrale 427277, 413474, 415069, 427328, teren situat în intravilanul municipiului Timișoara, pe Calea Buziașului nr. 9E

 • 2 Baza legală a elaborării

  • 2.1 La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stau următoarele:

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, republicată;

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

 • ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism

 • H.G. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 • Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată);

 • Codul Civil;

 • Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ - indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.

 • Ghidul privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -indicativ GM-007-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000.

 • Alte legi și reglementări specifice.

  P.U.Z. ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

  Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

 • 3 Domeniul de aplicare

  • 3.1 Regulamentul Local de Urbanism se aplică în autorizarea și realizarea tuturor construcțiilor amplasate în zona studiată prin P.U.Z., care este figurată în planșa Reglementări urbanistice a Planului Urbanistic Zonal.

  • 3.2 Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele zonei:

 • - la nord: parcelă nr.top. 8482/1/2-8482/2/1/2/5, CF 405512

 • - la sud: parcela cu nr. cad 431185 și Calea Buziașului

 • - la est: parcelele nr.top. 256/1/3 și 256/1/4 și strada Siemens

 • - la vest: parcela nr.top. 256/1/1/2/2, CF 434264; parcela nr.top. 254/2/2/1/2-257/7/1, CF 443424.

Zonificarea funcțională a zonei, s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa Reglementări urbanistice; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor.

În perimetrul amplasamentului studiat este reglementată funcțiunea de comert și servicii.

Prevederile prezentului regulament se aplică fiecărei parcele precum și loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

 • II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

 • 1 Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere păstrarea calității mediului natural și al echilibrului ecologic, precum și refacerea cadrului natural.

 • 2 Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere posibilitatea existenței în sol a unor repere arheologice. În cazul în care pe parcursul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice constructorul este obligat să sisteze lucrările, să ia măsuri de pază și să anunțe emitentul autorizației. Reluarea lucrărilor se va face numai cu acordul organelor de specialitate.

 • 3 Aspectul exterior al clădirilor:

Construcțiile propuse nu vor aduce prejudicii caracterului vecinătăților, siturilor, peisajelor naturale sau urbane, prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul și poziția acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

 • 4 Toate categoriile de construcții pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicată privind calitatea în construcții.

  P.U.Z. ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

  Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

 • 5 Amplasarea construcțiilor noi se va face cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de căile de circulație, funcție de intensitatea traficului și categoria străzii.

Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

 • 6 Amplasarea față de aliniament

Aliniamentul este limita dintre domeniul public și domeniul privat. Clădirile vor respecta alinierea clădirilor învecinate. Fronturile stradale vor fi discontinue. Față de strada Siemens se va respecta o retragere de minim 2,0 m. pentru clădirile propuse, fac excepție cele existente.

 • 7 Amplasarea clădirilor unele în raport cu altele pe aceeași parcelă

Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face în limita zonei de implantare a construcțiilor, cu posibilitatea retragerii față de aceasta, parțial sau total.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

 • 8 Amplasarea clădirilor în raport cu limitele separatoare ale parcelei

Distanța de la o clădire până la limita separatoare laterală este de minimum 2,0 m.. Fac excepție clădirile existente.

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

 • 9 Amplasarea clădirilor în raport cu căile de circulație.

Distanța minimă de amplasare clădirilor față de Calea Buziașului este de 20 m. de la limita carosabilului. Se pot amplasa în zona drumului public, la distanță mai mică de 20 m. construcțiile permise în baza avizului administratorului drumului sau construcții de tipul totem, semnal, panou publicitar, reclama, post transformare, SRM, cabine pt. utilități etc.

Reguli cu privire la circulații și asigurarea acceselor obligatorii

 • 10 Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P118.

 • 11 Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcțiile și amenajările.

 • 12 Executarea acceselor și a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde.

 • 13 Racordarea circulațiilor din incintă la drumurile publice va respecta gabaritul autovehiculelor de transport și distribuție necesare funcțiunii.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

 • 14 Se vor respecta prevederile Regulamentului general de urbanism care au ca scop creșterea confortului urban în localitate, prin obligația asigurării echipării tehnico-edilitare a noilor construcții, conform prevederilor art. 28 din R.G.U. corelate cu celelalte articole ale R.G.U.

 • 15 Racordarea la rețelele tehnico edilitare existente.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente.

 • 16 Realizarea de rețelele tehnico edilitare

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de investitor / beneficiar. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua publică se

P.U.Z. ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

 • 17 Rețelele de alimentare si racordurile la rețelele electrice, de apa, de canalizare, de gaze naturale, energie termică și cablu TV vor fi amplasate subteran.

 • 18 Conform legislației în vigoare, rețelele edilitare publice aparțin domeniului public, național sau local, după caz.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

 • 19 Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile.

 • 20 Parcelele se pot unifica sau dezmembra, în funcție de necesitate, caz în care prevederile prezentului regulament se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

 • 21 Staționarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcțiilor trebuie să fie asigurată în afara spațiilor publice. Suprafețele de staționare necesare vor fi stabilite în corelare cu funcțiunea propusă, prevederile din H.G. 525/1996 și a normativele în vigoare.

 • 22 Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția mediului.

 • 23 Se va trata ca spațiu verde 20% din suprafața fiecărei parcele. Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 500 mp de suprafață liberă pe parcelă.

 • 24 Împrejmuirile se vor realiza conform cu împrejmuirile din zonele industriale, având obligatoriu latura spre stradă transparentă.

 • 25 Pe spațiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii cu caracter provizoriu, totem, panouri publicitare.

 • 26 Pe spațiile verzi se pot amplasa rețele, constructii și amenajări edilitare necesare funcționării investițiilor.

 • III. ZONIFICAREA TERITORIULUI

Zone și subzone funcționale

Zonele funcționale s-au stabilit conform cerințelor documentației și sunt puse în evidență în planșa 03 - Reglementări urbanistice. Zona studiată în PUZ, care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele subzone funcționale:

SzSC Subzona SERVICII ȘI COMERT

SzP Subzona PARCĂRI

SzV Subzona VERDE


P.U.Z. ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

 • IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCȚIONALE

SzSC Subzona SERVICII ȘI COMERT

 • 1 GENERALITĂȚI

Art. 1. Funcțiunea dominantă a zonei: comerț, servicii.

Art. 2. Funcțiuni complementare admise ale zonei:

Funcțiuni complementare admise ale zonei :

 • - comerț, servicii diverse, servicii hoteliere, alimentație publică

 • - showroom, spații de prezentare și expunere, reprezentanțe

 • - depozitare

 • - spalătorii auto

 • - rețele și instalații tehnico edilitare / gospodărie comunală

 • - accese pietonale și carosabile

 • - spații verzi amenajate.

 • 2 UTILIZARE FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 3. Utilizări permise.

 • - Construcții cu funcțiune de comerț, servicii, servicii hoteliere, alimentație publică, depozitare, administrativă, spații de prezentare și expunere, showroom, reprezentanțe, spalătorii auto, precum și echipamente legate de funcționarea zonei.

 • - Spații verzi amenajate, plantații de protecție, amenajări sportive

 • - Accese pietonale, carosabile, spații staționare auto, parcări

 • - Construcții și instalații tehnico-edilitare, construcții pentru gospodărie comunală

Art. 4. Utilizări permise cu condiții

Sunt permise funcțiunile de locuire numai pentru personalul angajat, în cazul necesității prezenței permanente.

Art. 5. Interdicții temporare

Nu există interdicții temporare de construire.

Art. 6. Interdicții definitive

Alte funcțiuni decât cele permise.

Unități ce prezintă riscuri tehnologice.

 • 3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Art. 7. Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Nu este cazul.

Art. 8. Zone construite protejate

Nu este cazul.

P.U.Z. ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Art. 9. Expunerea la riscuri tehnologice

Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale lucrărilor edilitare, căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură este interzisă.

Art. 10. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordării la rețelele edilitare (canalizare, alimentare cu apă, energie electrică), în sistem centralizat (când se vor realiza) sau în sistem individual.

Art. 11. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Se pot amplasa mai multe construcții / clădiri pe aceeași parcelă, cu condiția asigurării compatibilității funcțiunilor.

Art. 12. Procentul de ocupare al terenului

Procentul de ocupare a terenului maxim admis este de 50 %.

Coeficientul de utilizare al terenului va fi 1,5.

Art. 13. Lucrări de utilitate publică

Construcțiile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (drumuri, rețele).

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Art. 14. Orientarea față de punctele cardinale

Se recomandă orientarea astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru public și a birourilor. Se recomandă amplasarea spre nord a spațiilor utilitare, depozite, anexe, etc.

Art. 15. Amplasarea față de drumurile publice.

Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcții care se pot amplasa în zona drumurilor publice.

Art.16. Amplasarea față de căi navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul

Art. 17. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R.

Nu este cazul

Art. 18. Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul

Art. 19. Amplasarea față de aliniament

Distanța minimă de amplasare a clădirilor propuse față de căile de circulație: 2,0 m. pentru străzile cu profil de 12 m.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Art. 20. Amplasarea în interiorul parcelei

Clădirile se vor amplasa pe parcelă în limita zonei de implantare, conform planșei 03 -Reglementări urbanistice. Se pot amplasa în afara zonei de implantare următoarele tipuri de construcții: împrejmuiri și casa poartă, construcții de tipul totem, semnal, panou publicitar, reclama, clădiri și instalații edilitare (post transformare, SRM, cabine pt. utilități, etc.), circulații carosabile și pietonale, parcaje.


P.U.Z. ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă și însorire cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății, a distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu sau alte norme specifice funcțiunii.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 21. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Fiecare parcelă va avea cel puțin un acces carosabil.

Art. 22. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

Art. 23. Racordarea la rețele edilitare existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică.

Art. 24. Realizarea de rețele edilitare

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz.

Lucrările de racordare și de branșare la rețelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Rețelele stradale de alimentare cu apă, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran.

Art. 25. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a orașului / comunei.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor.

Art. 26. Parcelarea

Parcelele se pot unifica. Parcela P1 se poate dezmembra în maxim 2 parcele. În aceste cazuri prevederile prezentului regulament se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

Art. 27. Înălțimea construcțiilor

Regimul maxim de înălțime admis este P+2E. Înălțimea maximă a construcțiilor este stabilită la 25 m.

Art. 28. Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu depreciază aspectul general al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Art. 29. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public, respectiv în

P.U.Z. ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

interiorul parcelei. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, de numărul de utilizatori.

Prin excepție de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește de către consiliile locale.

Art. 30. Spații verzi și plantate

Se va trata ca spațiu verde 20% din suprafața fiecărei parcele.

Este obligatorie crearea de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției, conform anexei 6 din R.G.U.

Este recomandată amenajarea și plantarea cu arbori a suprafețelor libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale (câte un arbore la fiecare 500 mp de suprafață liberă).

Pe spațiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii cu caracter provizoriu, rețele, constructii și amenajări edilitare necesare funcționării investițiilor.

Art. 31. Împrejmuiri

Înălțimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 2,00 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăși 2,20 m. Se recomandă a se realiza împrejmuiri transparente.

Înălțimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă, spre drumurile publice. În cazuri bine justificate, se acceptă garduri pline.

SzP Subzona PARCĂRI

 • 1 GENERALITĂȚI

Art. 1. Funcțiunea dominantă a zonei

Parcare autoturisme.

Art. 2. Funcțiunile complementare admise

Circulații auto și pietonale, spații plantate, rețele edilitare, construcții provizorii.

 • 2 UTILIZARE FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI

Art. 3. Utilizări permise

Căi de comunicație, parcaje, trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție).

Art. 4. Utilizări permise cu condiții.

Autorizațiile de construire pentru obiectivele situate în zona drumului public se vor elibera cu condiția obținerii prealabile a avizului administratorului drumului.

 • 3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Art. 5. Expunerea la riscuri naturale

Realizarea căilor de comunicație în zonele expuse la riscuri naturale sau în care nu s-au luat măsuri pentru limitarea acestora este interzisă.

Art. 6. Asigurarea echipării edilitare

Este obligatorie rezervarea culoarelor necesare pentru amplasarea rețelelor edilitare.


P.U.Z. ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Art. 7. Amplasarea față de drumurile publice

Distanțele ce se vor respecta între parcaje și diferite tipuri de clădiri vor fi stabilite în conformitate cu “Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localități urbane” -indicativ P132-93.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 8. Accese carosabile

Se vor asigura accese carosabile la drumurile publice pentru toate obiectivele.

Art. 9. Accese pietonale

Se vor asigura accese pietonale pentru toate obiectivele.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art. 10. Realizarea de rețele edilitare

Se interzice amplasarea supraterană a rețelelor de alimentare cu gaze sau cu energie termică. Rețelele edilitare se vor amplasa subteran, de preferat în zonele verzi adiacente carosabilului.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Art. 11 Parcaje

Se vor realiza spații de parcare aferente, în funcție de destinația construcțiilor propuse.

Art.12. Spații verzi

Se vor amplasa plantații de aliniament de-a lungul străzilor.

SzV Subzona VERDE

 • 1. GENERALITĂȚI

Art. 1. Funcțiunea dominantă a zonei

Spații verzi amenajate.

Art. 2. Funcțiunile complementare admise

Trotuare, alei pietonale, rețele edilitare și construcții aferente, totem, panouri publicitare / reclamă construcții provizorii: pavilioane, pergole, chioscuri, tonete.

 • 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI

Art. 3. Utilizări permise

Spații verzi plantate, trotuare, alei, construcții pentru echipare edilitară, construcții provizorii, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție).

Art. 4. Utilizări permise cu condiții

Suprafața cumulată a obiective din categoria funcțiunilor complementare admise să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde.

 • 3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Art. 5. Asigurarea echipării edilitare

P.U.Z. ZONĂ SPATII SERVICII ȘI COMERȚ

Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ Beneficiar: S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

Spațiile plantate se vor amplasa cu condiția stabilirii obligației de a se rezerva un culoar aferent pentru amplasarea tuturor rețelelor de echipare edilitară, care vor deservi toate obiectivele din zonă.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Art. 6. Spații verzi

Spații verzi și plantate se vor amplasa în conformitate cu PUZ, asigurând suprafața necesară de zonă verde, în funcție de destinația și capacitatea fiecărei funcțiunii deservite.

Art. 7. Împrejmuiri

Spațiile plantate, pentru agrement și sport se pot împrejmui; sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent sau opac de înălțime joasă, maximum 1,0 m (lemn, gard viu, piatră).

 • V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

În cadrul teritoriului reglementat s-a definit o singură unitate teritorială de referință.

 • VI. CONCLUZII

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara - Etapa 3 (în curs de actualizare) și ține cont de prevederile planurilor urbanistice aprobate în zonă.

Întocmit,

Arh. Glad TUDORA

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Foaie de capăt

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

Calea Buziașului nr. 9E , TIMIȘOARA

Beneficiar:

S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

Timișoara, Calea Buziașului nr. 9E

Amplasament:

Timișoara, județul Timiș Calea Buziașului nr. 9E

Proiectant general:

S.C. B-CuBB S.R.L.

Str. Făgetului nr. 5, Municipiul Lugoj, jud. Timiș

Faza de proiectare :

Plan Urbanistic Zonal

Lista de semnaturi

Urbanism:

S.C. B-CuBB S.R.L.

Str. Făgetului nr. 5, Municipiul Lugoj, jud. Timiș

Arh. Glad Paul TUDORA

Lucrări topografice:

S.C. TOPO GIS EXPLORE S.R.L.

Str. Gh. Ranetti nr. 8, Timișoara Ing. Dan ROBESCU

Edilitare:

S.C. raully nistor s.r.l.

Timișoara, Str. Emil Zola, nr. 63 Ing. col. Nicolae Nistor

Lucrări rutiere:

S.C. COSMUN WEST S.R.L.

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 21, Timișoara Ing. Linda MUNTEANU

Borderou

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT

pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI

pag. 2

borderou

pag. 3

MEMORIU GENERAL

pag. 5

1.INTRODUCERE

1.1.

Date de recunoaștere a documentației

pag. 5

1.2.

Obiectul lucrării

pag. 5

1.3.

Surse de documentare

pag. 5

2.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.

Evoluția zonei

pag. 5

2.2.

Încadrarea în zonă

pag. 6

2.3.

Elemente ale cadrului natural

pag. 7

2.4.

Circulația

pag. 7

2.5.

Ocuparea terenurilor. Disfuncționalități

pag. 7

2.6.

Echiparea edilitară

pag. 7

2.7.

Probleme de mediu

pag. 8

2.8.

Opțiuni ale populației

pag. 8

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1.

Concluzii ale studiilor de fundamentare

pag. 8

3.2

Prevederi ale P.U.G. Timișoara

pag. 9

3.3

Valorificarea cadrului natural

pag. 9

3.4.

Modernizarea circulației

pag. 9

3.5.

Zonificare funcțională, reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

pag. 9

3.6.

Dezvoltarea echipării edilitare

pag.10

3.7.

Protecția mediului

pag. 12

3.8.

Obiective de utilitate publică

pag. 15

5. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

pag. 16

REGULAMENT DE URBANISM                                  pag. 17

PIESE DESENATE

01 Încadrare în zona / Incadrare în PUG

02 Situația existentă

03 Reglementări urbanistice - Zonificare

03-ED Lucrări hidroedilitare

04 Proprietatea asupra terenurilor

05 Posibilitati de mobilare

06 Studiu cvartal

ANEXE:

Acte:

 • -   Certificat de urbanism nr. 180/03.02.2020

 • -  Certificat de urbanism nr. 435/30.01.2018 prelungit pana la 29.01.2020

 • -  Extrase de Carte Funciara nr. 427277, 413474, 415069, 427328

 • -  Plan de acțiune nr. UR2019-008298/23.05.2019

 • -  Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar nr. DO2020-123/30.01.2020

 • -   Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse nr. CT2020-000307/29.01.2020

 • -  Adresa Serviciul Juridic nr. SC 2020-1506/03.07.20195.02.2020

 • -   Rezultatele informarii si consultarii publicului UR2019 - 018782/13.01.2020

 • -   Raportul informarii si consultarii publicului UR2019 - 018782/17.01.2020

 • -  Studiu geotehnic nr. 404/2019

 • -  Taxă RUR - OP 2/25.02.2020

Avize:

 • -  Avizul Arhitectului Sef nr. 08/27.02.2020

 • -  Aviz de oportunitate nr. 56/04.10.2018

 • -   Proces verbal de recepție nr. PV 3554/2019

 • -   Decizie de încadrare Agenția pentru Protecția Mediului Timis nr. 25/05.02.2020

 • -  Aviz Securitate la Incendiu nr. 346/19/SU-TM/07.11.2019

 • -  Aviz Protectie Civila nr. 535.275/07.11.2019

 • -   Notificare DSP Timis nr. 7224/210/C/22.04.2019

 • -  Aviz Statul Major nr. DT/510/2020

 • -  Aviz tehnic Aquatim 70698/DT-ST/17.05.2019

 • -  Aviz Comisia de Circulatie nr. DT2019-004795/22.08.2019

 • -  Aviz de principiu Direcția de Mediu, Serviciul de Reglementare si Politici Mediu Urban nr. 1370/16.10.2019

 • -  Aviz de principiu Biroul drumuri, poduri și parcaje nr. 618/22.10.2019

 • -  Aviz pentru retele existente Serviciul Banca de Date Urbana nr. 506/24.06.2019

 • -  Aviz Telekom Romania Communications S.A. nr. 37/17.01.2020

 • -  Aviz STPT UR2018-01-7777/25.10.2018 prelungit pana la 25.10.2020

 • -  Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 22937/30.10.2018 prelungit

 • -  Aviz de principiu DELGAZ GRID S.A. Nr. 1322/22.11.2019

 • -  Aviz de amplasament Enel Distributie Banat Nr. 300849858/26.02.2020

 • -  Aviz favorabil Colterm S.A. din UR2018-17777/02.11.2018 prelungit

Memoriu General

 • 1.     INTRODUCERE

  • 1.1.     Date de recunoaștere a documentației

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

BENEFICIARI :       S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

AMPLASAMENT :     Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ,

NUMĂR PROIECT :   01/2018/90

FAZA DE PROIECTARE :PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORĂRII : Ianuarie 2020

 • 1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentație la nivel de P.U.Z. / Studiu de oportunitate își propune să constituie suportul juridic, instituțional și tehnic pentru realizarea unei zone pentru spații servicii și comerț pe terenul situat în intravilanul municipiului Timișoara, Calea Buziașului nr. 9E, conform Certificatului de urbanism nr. 435/30.01.2018 (prelungit).

 • 1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentații s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum și planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

 • -   Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 107/2014.

 • -  Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timișoara

 • -   Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara - Etapa 3 (în curs de actualizare)

 • -   Ridicare topografică pentru zona studiată

La elaborarea documentației s-a ținut cont de prevederile următoarelor documente:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

 • - ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism

 • - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, și alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 • 2.     STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1. Evoluția zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de sud - est a Municipiului Timișoara, în intravilan, în UTR nr. 72, conform Planului Urbanistic General, fiind zonă industrială.

Conform P.U.Z. ”Calea Urseni - Calea Buziașului” (HCL 50/1999), preluat în PUG Timisoara, terenul este situat în UTR 2 - zonă de unități industriale, subzona de sport, agrement.

Indici existenți pe teren: regim de înălțime maxim și POT maxim conform HG nr. 525/1996, spatii verzi’ conform HCL 62/2012.

Treptat se realizează reconversia zonei industriale prin documentații de urbanism în funcțiuni mixte, birouri, servicii, comerț:

P.U.Z. ”Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bulevardul Industriei nr. 2, Timisoara (HCL 97/2018), beneficiar S.C. bEga TEHNOMET S.A

Functiuni predominante: zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si birouri in regim de inaltime S+P+8E, POT = 60%; CUT = 2,8; H = 32,00 m;

P.U.Z. "Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice", Str. Siemens nr. 1, Timișoara (504/2015)

Regim înalțime: S+P+5E+Er; S+P+3E; S+P+2E; POT = 70 %, CUT= 1,4, sp. verzi 20 %

P.U.Z. "Ansamblu de cladiri cu functiune mixta (birouri si servicii)", str. Siemens F.N., Timișoara (HCL 69/2014)

Zona mixta - birouri, servicii, cu regim de înălțime de S/D+ P+5E, indici: POT max de 40%, CUT = 2, zv = 20%

P.U.D. "Construire hala productie si birouri", str. Siemens nr. 1, Timișoara (HCL 370/2010)

P.U.D. "SIEMENS VDO Greenfield", Calea Buziașului Nord, Timișoara (HCL 286/2005)

Prin urmare, în acest teritoriu se preconizează dezvoltarea unor funcțiuni adaptate cerințelor actuale: birouri, servicii diverse, comerț, în corelare cu zonele funcționale existente.

 • 2.2. Încadrarea în teritoriu

Terenul studiat este situat în zona de sud - est a municipiului Timișoara, în intravilan, în zona Calea Buziașului nord, adiacent străzii Siemens.

Teritoriul este delimitat la nord de parcelă cu nr.top. 8482/1/2-8482/2/1/2/5, CF 405512 TM, la sud Calea Buziașului, la est de strada Siemens, la vest de parcelă cu nr.top. 256/1/1/2/2, CF 434264 TM

Date C.F.

Terenul studiat este proprietatea S.C. MIRO HOUSE S.R.L., are suprafața totală de 7.518 mp., fiind constituit din următoarele parcele:

C.F. nr.

Nr. cad.

Nr. top.

Suprafață (mp)

427277

427277

6216

413474

8482/1/2-8482/2/1/2/1 ;8482/1/2-8482/2/1/2/2; 8482/1/2- 8482/2/1 /2/7/b

374

415069

256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/a

143

427328

256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b

785

Total teren studiat :

7518

În urma obținerii avizului OCPI, a rezultat un minus de suprafață de 109 mp pentru terenul înscris în CF 415069. Prin urmare, suprafața cumulată a terenului studiat este de 7518 mp., față de cea inițială de 7627mp..

Amplasamentul studiat este delimitat astfel:

 • - la nord:     parcelă nr.top. 8482/1/2-8482/2/1/2/5, CF 405512 TM, SC Hidromatic Sistem sa,

hale producție - cca. 20,60m; - cca. 1,48 km. până la cea mai apropiată locuință

 • - la sud :      parcela cu nr. cad 431185 și Calea Buziașului - cca. 43,25 m. până la cea mai

apropiată locuință

 • - la est:        parcelele nr.top. 256/1/3 și 256/1/4 (parcare) și strada Siemens; Optica

Business center, clădiri birouri - cca. 81m; - cca. 430 m. până la cea mai apropiată locuință

 • - la vest:      parcela nr.top. 256/1/1/2/2, CF 434264 - Statul Roman în administrarea SC

Supermold sa - parcare; parcela nr.top. 254/2/2/1/2-257/7/1, CF 443424 - hală SC Acellum srl; - cca. 23,55m; - cca. 78 m. până la cea mai apropiată locuință

Distanțele sunt măsurate de la limita de proprietate (perimetrul terenului) până la fațadele clădirilor. Distanțele de la construcțiile propuse în cadrul prezentului P.U.Z. față de vecinătăți sunt prezentate în planșa 05 - Posibilități de mobilare.

 • 2.3.      Elemente ale cadrului natural

Pe terenul studiat nu sunt plantații înalte, fiind utilizat în trecut pentru sport - ștrand. Terenul pe amplasament se prezintă aproximativ plan, având stabilitatea generală asigurată.

 • 2.4.      Circulația

În prezent, accesul în zonă se face din Calea Buziașului, respectiv de pe strada Siemens situată pe latura de est a terenului.

 • 2.5.      Ocuparea terenurilor

Terenul este ocupat cu construcții: ștrand (piscine și amenajări conexe), teren de sport, parcaje și clădiri pentru servicii (alimentație publică) și administrative - birouri. În prezent există următoarele construcții înscrise în cartea funciară:

CF nr. 427277-C1: Incinta II cu baza sportiva compusa din tribune - Sc= 2082 mp

CF nr. 427277-C2: Clădire parter cu funcțiunea de alimentație publică avand un număr de 13 locuri de parcare - Sc= 206 mp

CF nr. 413474-C1: Spațiu administrativ-birouri - Sc= 104 mp

CF nr 427328-C1: Rampa - Sc= 4 mp

CF nr. 415069-C1: Rampa - Sc= 6 mp

O parte din construcțiile existente pe teren sunt propuse pentru desființare, ulterior aprobării P.U.Z., cu excepția clădirilor:

 • - Spațiu administrativ birouri, înscris în CF 413474 - C1.

 • - Clădire parter cu funcțiune de alimentație publică, înscrisă în CF 427277-C2.

În cadrul zonei, spre nord și vest față de terenul studiat, sunt amplasate construcții industriale, de depozitare sau servicii, iar spre est sunt construcții de birouri.

 • 2.6.      Echiparea edilitară

Alimentare cu apă și canalizare menajeră

Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare, rețelele fiind amplasate pe strada Siemens și pe Calea Buziașului, care se leagă la rețelele din municipiul Timișoara.

Gaze naturale

Conform avizului eliberat de S.C. E.ON Gaz Distribuție S.A., există o rețea de alimentare cu gaze naturale pe Calea Buziașului , dar care nu afectează amplasamentul studiat.

Energie termică

În zona situată la sud de Calea Buziașului există sistem centralizat de alimentare cu energie termică.

Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Conform avizului emis de S.C. E-Distribuție Banat S.A. există rețele electrice proprietate a ENEL: pe strada Siemens și pe Calea Buziașului.

Necesarul de utilități pentru funcțiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării proiectelor de specialitate elaborate de proiectanți autorizați. La fel se va proceda și în cazul necesității devierii sau extinderii rețelelor de utilități existente.

 • 2.7.     Probleme de mediu

Relația cadrul natural - cadrul construit

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul având în ultimii ani folosință de sport și agrement.

Zona este dotată cu rețea de canalizare centralizată, respectiv rețea de distribuție a apei potabile. Apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate în rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara și nu există riscuri de inundații.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice: Nu sunt riscuri naturale în zona studiată sau în vecinătăți.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă: Nu e cazul.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: Nu e cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic: Nu e cazul.

 • 2.8.      Opțiuni ale populației

Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar beneficiarii solicită amplasarea unor imobile cu funcțiune mixtă.

Primăria Municipului Timișoara ca autoritate locală are rol de decizie și mediere a intereselor individuale și a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor din administrația publică, la consultarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate și integrate în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare și dezbatere publică. La finalizarea procedurilor de consultare și informare a populației se va întocmi „Raportul Informării și consultării publicului”.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Zona adiacentă Căii Buziașului are un mare potențial de dezvoltare în ce privește investițiile comerciale sau de servicii diverse, având în vedere vecinătatea zonelor de locuire colectivă și individuală existente sau în curs de extindere.

În acestă perspectivă și în urma solicitărilor beneficiarului, se propune modificarea funcțiunii existente și realizarea unei zone mixte pentru servicii și comerț, în corelare cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

 • 3.2.      Prevederi ale P.U.G. Timișoara / P.U.Z. aprobate în zonă

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timișoara, pentru care se aplică prevederile P.U.Z. Calea Urseni - Calea Buziașului (HCL 50/1999) integrat în P.U.G. Timișoara (prelungit). În prezent funcțiunea existentă a terenului este subzona de sport, agrement.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara - în curs de actualizare (revizia 3), pentru terenul studiat este propusă funcțiunea RiEt - restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona de activități economice cu caracter terțiar, cu următorii indici propuși:

POT max = 50 %, CUT max = 1,5

Regim maxim de înălțime P+2E / Hmax = 25 m

Zone verzi = 20%

 • 3.3.      Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantații înalte masive, care să pună problema menținerii acestora. Există pâlcuri de arbuști, care vor fi păstrați dacă este posibil sau înlocuiți, în raport cu situația propusă.

Prin sistematizarea zonei se urmărește integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente și asigurarea procentului de spații verzi de 20%.

 • 3.4.      Modernizarea circulației

Accesul pietonal și rutier la obiectivele propuse se va asigura din strada Siemens și din Calea Buziașului - pe accesul existent.

În incinte se prevăd alei carosabile, alei pietonale și parcaje. Se vor asigura parcari la nivelul terenului pentru zonele comerciale și pentru clădirile de servicii, birouri, comerț.

_______Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118.

 • 3.5.      Zonificare funcțională. Reglementări. Indici urbanistici. Bilanț teritorial

Pentru teritoriul studiat se propune dezvoltarea unei zone cu funcțiune mixtă de servicii și comerț.

Indicatorii urbanistici:

Pentru zona de servicii și comerț indicii urbanistici de utilizare a terenului propuși sunt:

POT max = 50 %

CUT max = 1,5

Regimul maxim de înălțime propus pentru zona este: P+2E / Hmax = 25 m

Zone verzi: 20%

Bilanț teritorial - reglementări

Existent

Propus

Teren studiat

7518 mp

100,00 %

7518 mp

100,00 %

Zona unitati industriale

1302 mp

17,32

Zonă comerț, servicii

4134 mp

54,99

6014 mp

80,00

Zonă sport, agrement

2082 mp

27,69

Zonă verde

1504 mp

20,00

Descriere proiect

Se propune comasarea parcelelor existente, cu scopul de a reorganiza teritoriul pentru a corespunde cerințelor actuale ale beneficiarului.

Se propune lotizarea în 3 parcele, din care una este rezervată pentru amplasarea unui magazin, una pentru amplasarea unei spălătorii auto (serf service) și una pe care se păstrează și se supraetajează clădirile pentru servicii / comerț existente.

Amplasarea construcțiilor pe parcelă

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății cu modificările și completările ulterioare: unitățile comerciale și de prestări servicii, care prin natura activității acestora pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație se amplasează la o distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor, măsurată între fațada locuinței și perimetrul unității.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanțele de siguranță între clădiri (construcții propuse) conform NORMATIVULUI P 118.

Soluția propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcțiilor, a căilor de comunicații terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

Integrarea investiției în zonă

Prin schimbarea destinației pentru terenurilor studiate se amplasează funcțiuni care se integrează în tendințele de reconversie ale zonei.

Procesele de urbanizare cu prevederea unor funcțiuni care atrag un număr mare de utilizatori, pot asigura dezvoltările economice ale zonelor adiacente, precum și refacerea peisajului urban, prin asigurarea de spații verzi, diverse funcțiuni economice sau sociale necesare.

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Prin realizarea investiției propuse se vor modifica necesitățile privind asigurarea utilităților urbane și sunt necesare executia branșamentelor la utilități. Toate costurile privind branșamente vor fi suportate de către beneficiar.

Necesarul de utilități pentru funcțiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic și se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanți autorizați.

 • A. Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unui bransament de apa PE-HD 63x5.7mm PN 10 cu branșare la conducta de apă Dn 160 existentă pe str. Siemens a localității Timisoara.

Caminul de apometru se va amplasa la limita de proprietate.

Asigurarea debitului si presiuni necesare pentru stins incendiu in interiorul proprietatii (daca avizul PSI impune) se va face cu ajutorul unei statii de hidrofor si vas tampon deschis alimentat din bazin de stocare (rezerva de apa) dimensionate conform avizelor PSI

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar și gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt:

Qzimed 1 = 1,1 x 2700 /1000 = 27 m3 /zi = 0,29 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 31.05 m3 /zi = 0,34 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 3.62 m3 /h.=0.95 l/s

Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă propus pentru zona obiectivului cu branșare la conducta de apă existentă a localității Timisoara.

 • B. Canalizare

 • 1. Colectarea apelor uzate menajere

Colectarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unui racord de canal din tuburi PVC-KG, SN8, De 200x3.7 mm, cu racordare la canalizarea existentă pe str. Siemens a localității Timisoara. Caminul de racord se va amplasa la limita de proprietate.

Evacuarea apelor menajere se va face prin reteaua interioara de canal in reteaua publica de canalizare prin intermediul racordului individual de canal, legat la conducta publica Dn 500 existenta pe str. Siemens.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția evacuarii apelor menajere si pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):

Qzimed 1 = 1,1 x 2700 /1000 = 27 m3 /zi = 0,29 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 31.05 m3 /zi = 0,34 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 X Qzimax /24 = 3.62 m3 /h.=0.95 l/s

 • 2. Colectarea apelor pluviale

Apele pluviale provenite de pe constructiile propuse se colecteaza prin intermediul unor jgehaburi si burlane si sunt directionate la un bazin de retentie de 30mc propus pentru zona studiată, după care prin pompare acestea se evacueaza la canalizarea publica.

Apele pluviale provenite de pe caile de acces, parcarile si spalatoria auto propuse se vor colecta prin intermediul unei canalizări propuse (rigole colectoare) și trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (cu un debit de max. 10 l/s), vor fi stocate pe timpul ploii torentiale tot în bazinul de retenție propus.

Apele convențional curate vor fi evacuate în canalul public controlat la minim 30 minute dupa ploaia torentiala.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qm = m x i x ZS x 0 - unde;

m - coeficient de reducere, care ține seama de capacitatea de înmagazinare în timp a rețelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.

i - intensitatea normală a ploii de calcul;

i = 130 l /s x ha - stabilit conform STAS 9470 - 73.

S - suprafața aferent secțiunii considerate în ha;

S = 0.76 ha;

0 - coeficient de scurgere corespunzător suprafeței S.

0 = 0,85

0m = (0.76 x 0,85) /3,35 =0.19 l /s.

În concluzie;

Qm = 0,8 x 130 x0.76 x 0.19 = 15.01 l/s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de:

tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 230/42 = 17,48 min.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcolectat = 15.01 x 17,48 x 60 /1.000 = 15.74 m3.

 • C. Alimentarea cu gaze naturale

În zonă există rețele de gaze naturale de medie presiune, de la care există posibilitatea realizării unui bransament pentru alimentarea investițiilor propuse, în urma obținerii avizelor și autorizațiilor necesare.

Obiectivele se pot racorda la rețelele de gaze naturale ale operatorului existent pe baza comenzii lansate și a proiectului elaborat de acesta. La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare

 • D. Instalații termice

Se prevede independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice individuale, care vor functiona cu gaze naturale furnizate de reteaua de distributie a orasului. Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe.

 • E. Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Pe amplasament apar noi consumatori de energie electrică. Pentru alimentarea obiectivului se propune un bransament la energia electrica, racordat la sursă SC ENEL ENERGIE SA.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA și se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. La proiectare și execuție se respectă toate prevederile normativelor și legislația în vigoare.

 • F. Telecomunicații

Obiectivele se pot racorda la rețelele de telefonie ale operatorilor existenți pe piață pe baza comenzii lansate și a proiectului elaborat de acesta.

Reteaua de telefonie se va realiza prin extinderea retelelor existente ale furnizorilor de servicii de telefonie. Se vor amplasa distribuitoare telefonice de zona (DT) etanse (de tip stradal) de la care se vor realiza bransamente de telefonie pentru imobilele nou construite.

Proiectarea și executarea acestor lucrări de telecomunicații se vor rezolva prin grija operatorului

Depozitarea deșeurilor

Depozitarea deșeurilor menajere se va face pe o platforme betonate special amenajate, amplasată la distanță mai mare de 10m. față de ferestrele locuințelor.

 • 3.7. Protecția mediului

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI

Conform Hotărârii Nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe (publicată în Monitorul oficial, Partea I nr.707 din 5 august 2004).

Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

 • a) . gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Planul urbanistic zonal propune, pe terenul in suprafata totala de 7518 mp, organizarea unei zone de servicii și comerț.

Fiind un PUZ pentru o zonă cu funcțiuni mixte se vor crea condiții de creștere a calității confortului și modului de viață cu efect benefic asupra comunităților. Totodată există premisele pentru apariția de noi locuri de muncă din sfera dotărilor și servicilor publice.

Datorită faptului că nu se intenționează utilizarea de resurse din zonă, alte asemenea investiții nu vor avea de suferit, dimpotrivă vor presupune extinderea unor facilități precum rețea de apă potabilă și pentru incendiu, rețea de canalizare menajeră, rețele electrice, de telefonie și de catv.

Orice alta dezvoltare a activitatii pe amplasament se va realiza cu respectarea functiunilor initiate de catre planul de urbanism zonal prezentat.

 • b) . gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

Planul urbanistic zonal propus va influenta si celelalte planuri sau programe pentru zona supusa dezbaterii, existente deja sau in curs de aprobare, in sensul in care se va accelera obtinerea aprobarilor necesare de la organele abilitate si a demararii activitatilor de construire a imobilelor si infrastructurii aferente.

In aceeasi masura planul urbanistic zonal supus modificari este influentat de planurile existente in lucru sau aprobate in zona, in sensul corelarii proiectelor de realizare a infrastructurii zonei (extindere retea de apa canal, realizare drumuri de acces).

Aceasta va accentua tendinta de dezvoltare a zonei, va atrage dupa sine demararea tuturor lucrarilor propuse a se realiza in zona datorita in special aportului pe care il vor avea noi

Se stabilesc organizări ale circulației, precum și intervenții specifice unei zone cu clădiri cu funcțiuni mixte: regim maxim de înălțime, aliniere, înălțimea la cornișă.

 • c) . relevanta planului sau programului in/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.

Se evidentiaza demararea proiectelor pentru:

o alimentarea cu apa potabila in sistem centralizat, de la reteaua localitatii;

o colectarea centralizata a apelor menajere;

o colectarea apelor meteorice si directionarea acestora spre bazin de retenție, dupa epurarea prealabila intr-un separator de produse petroliere;

Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia.

În situația existentă terenul are categoria de folosință arabil. În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în PUZ s-a avut în vedere optimizarea densității de locuire colectivă și funcțiuni mixte, corelată cu menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a aliniamentelor de arbori și a perdelelor de protecție stradale.

Obiectivele propuse se înscriu într-o viziune pe termen lung care favorizează apropierea la nivel local de coerența cadrelor de planificare a teritoriului metropolitan.

S-a asigurat procentul optim de spațiu verde pe teren natural în corelare cu funcțiunea propusă pe fiecare lot în parte.

 • d) . probleme de mediu relevante pentru plan sau program

Se estimează că lucrările de construire a clădirilor cu funcțiuni mixte vor afecta conditiile de mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcțiilor.

Funcționarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru.

Evaluarea semnificației efectelor pe care obiectivul proiectului de față le poate determina asupra mediului, se individualizează ca urmare a macro-impactului ipotetic asupra componentelor naturale și antropice. Influența prevazută este împărțită în două faze, de construcție și de utilizare.

Factori de mediu posibil afectați:

protecția calității apelor: în prezent parcelele studiate au instalații de alimentare cu apă potabilă; consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în consum menajer pentru utilizatorii clădirilor cu funcțiune mixtă (birouri, servicii, comerț) și pentru igienizarea spațiilor, asigurat din sistemul centralizat de distribuție al Municipiului Timișoara.

canalizare: în prezent terenul este sistematizat; canalizarea propusă se va face în sistem separativ urmând ca apele pluviale să fie colectate într-un bazin de retenție, iar apele menajere să fie preluate de canalizarea menajeră a orașului.

protecția aerului: obiectivul nu va constitui un factor de poluare prin emisii și imisii rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spațiilor deoarece consumul este moderat. Ridicarea prafului și a gazelor de eșapament datorate activității de șantier vor putea constitui o înrăutățire de scurtă durată a calității aerului în imediata apropiere a șantierului.

protecția împotriva zgomotelor și vibrațiilor: obiectivul prin natura activității nu va produce poluare fonică și vibrații. Totuși activitatile de construcție implică în primă fază producerea de emisii sonore aferente mișcării și transportului de materiale și, în general a tuturor activităților de șantier. Zgomotul va fi temporar, conex numai fazelor din timpul zilei. Mijloacele de operare vor respecta normele în vigoare în termenii emisiilor acustice.

protecția împotriva radiațiilor: în cadrul obiectivului nu se vor desfășura activități care să presupună probleme de radiații.

protecția solului și subsolului: suprafețele obiectivului vor fi betonate sau amenajate peisager fiind monitorizate orice fel de posibile poluări ale solului sau subsolului.

protecția ecosistemelor terestre și acvatice: în zonă nu există ecosisteme terestre sau acvatice sensibile.

protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: vecinătățile sunt constituite din străzi existente sau propuse, respectiv parcele de folosință industrială sau depozitare. Funcțiunile propuse aduc o creștere în dezvoltarea durabilă a zonei și orașului, din punct de vedere economic, social și ecologic.

gospodărirea deșeurilor generate de amplasament: normala activitate a șantierelor va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei de construcție se vor face acumulări temporare de reziduri constituite din materiale mișcate, de cele necesare pentru prelucrări și pentru formațiuni din structura de susținere. Aceste reziduri vor fi evacuate la încetarea activității de șantier, conform legii. La faza ulterioară se va organiza o colectare selectivă a deșeurilor urmând ca deșeurile reciclabile sa fie directionate spre unitatile de reciclare, iar cele de natură menajeră vor fi colectate în pubele de unde vor fi preluate de serviciile de salubritate.

gospodarirea substanțelor toxice și periculoase: nu este cazul.

 • e). relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

 • a). probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor

Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de analiza a planului urbanistic zonal, urmata de cea de proiectare a tuturor elementelor ce vor concura la mobilarea amplasamentului, se iau toate masurile de prevenire a poluarii. Se considera ca probabilitatea aparitiei de evenimente nedorite va fi cu totul accidentala.

Se va urmari indeaproape modul in care se vor respecta conditiile impuse de catre institutiile abilitate la realizarea echiparii edilitare si a mobilarii amplasamentului. Se considera astfel ca zona nu va suferii modificari ale calitatii mediului. Probabilitatea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului este minima si total accidentala.

 • b) . natura cumulativa a efectelor

Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul.

 • c) . natura transfrontiera a efectelor

Nu este cazul.

 • d) . riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu datorita accidentelor)

Nu sunt riscuri pentru sanatatea populatiei, in primul rand datorita naturii proiectului propus - edificarea unei zone mixte de servicii, comert, cat si a solutiilor adoptate, pentru implementarea acestuia.

Riscurile pentru mediu sunt de asemenea reduse ca urmare a elementelor amintite anterior.

 • e) . marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate)

Asa cum s-a amintit anterior, realizarea efectiva a proiectului in perimetrul analizat nu va afecta, in cazul gestionarii corespunzatoare si a echiparii corespunzatoare, aceasta suprafata si nici zonele invecinate. Nu se pune astfel problema marimii si spatialitatii efectelor, a zonelor geografice si a marimii populatiei ce ar putea fi afectate.

 • f) . valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de

Nu este cazul.

Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de reconversie a zonelor industriale urbane.

 • (i) . caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural

Nu exista areale specifice ce pot fi afectate de promovarea investitiilor pe suprafata de teren propusa pentru demararea acestora. Intregul perimetru va fi amenajat astfel ca acestea se vor incadra in specificul zonei.

 • (ii) . depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

In ceea ce priveste sursele de poluare a aerului datorate functionarii centralelor termice proprii ce asigura apa calda si agentul termic necesar incalzirii imobilelor in perioada de iarna, acestea se vor incadra in limitele impuse de normativele in vigoare.

 • (iii) . folosirea terenului in mod intensiv

Folosirea terenului pentru constructia de imobile si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Proiectul promovat nu va afecta arealul analizat.

 • g) . efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejere recunoscut pe plan national, comunitar sau international

Nu este cazul.

 • 3.8. Obiective de utilitate publică

a) Realizarea rețelelor de utilități

Terenul pe care se propune investiția a fost incintă industrială, fiind dotat parțial cu rețele edilitare: electrice, apă / canalizare. Prin realizarea investiției propuse se vor modifica

ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ


Timișoara, Calea Buziașului nr. 9E S.C. MIRO HOUSE SRL

necesitățile privind asigurarea utilităților urbane și sunt necesare branșamente noi la rețele sau redimensionări / extinderi.

Toate costurile privind extinderi, redimensionări de rețele și branșamente vor fi suportate de către beneficiar.

b) Realizarea căilor de comunicații:

Toate costurile privind realizarea acceselor și a căilor de circulație pe terenul beneficiarului vor fi suportate de către acesta.

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara.

Intocmit,

Arh. Glad Paul TUDORA

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Foaie de capăt

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

Calea Buziașului nr. 9E , TIMIȘOARA

Beneficiar:

S.C. MIRO HOuSE S.R.L.

Timișoara, Calea Buziașului nr. 9E

Amplasament:

Timișoara, județul Timiș

Calea Buziașului nr. 9E

Proiectant general:

S.C. B-CuBB S.R.L.

Str. Făgetului nr. 5, Municipiul Lugoj, jud. Timiș

Faza de proiectare :

Plan Urbanistic Zonal

Lista de semnaturi

Urbanism:

s.C. B-CuBB s.R.L.

Str. Făgetului nr. 5, Municipiul Lugoj, jud. Timiș Arh. Glad Paul TUDORA

Lucrări topografice:

s.C. TOPO Gis EXPLORE s.R.L.

Str. Gh. Ranetti nr. 8, Timișoara Ing. Dan ROBESCU

Edilitare:

s.C. RAULLY NisTOR s.R.L.

Timișoara, Str. Emil Zola, nr. 63 Ing. col. Nicolae Nistor

Lucrări rutiere:

s.C. COsMUN WEsT s.R.L.

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 21, Timișoara

Ing. Linda MUNTEANU

Borderou

PIESE SCRISE

FoAIE DE CAPĂT

pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI

pag. 2

BoRDERoU

pag. 3

MEMoRIU GENERAL

pag. 5

1. INTRoDUCERE

1.1.

Date de recunoaștere a documentației

pag. 5

1.2.

Obiectul lucrării

pag. 5

1.3.

Surse de documentare

pag. 5

2.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.

Evoluția zonei

pag. 5

2.2.

Încadrarea în zonă

pag. 6

2.3.

Elemente ale cadrului natural

pag. 7

2.4.

Circulația

pag. 7

2.5.

Ocuparea terenurilor. Disfuncționalități

pag. 7

2.6.

Echiparea edilitară

pag. 7

2.7.

Probleme de mediu

pag. 8

2.8.

Opțiuni ale populației

pag. 8

3. PRoPUNERI DE DEZVoLTARE URBANISTICA

3.1.

Concluzii ale studiilor de fundamentare

pag. 8

3.2

Prevederi ale P.U.G. Timișoara

pag. 9

3.3

Valorificarea cadrului natural

pag. 9

3.4.

Modernizarea circulației

pag. 9

3.5.

Zonificare funcțională, reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

pag. 9

3.6.

Dezvoltarea echipării edilitare

pag. 10

3.7.

Protecția mediului

pag. 12

3.8.

Obiective de utilitate publică

pag. 15

5. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

pag. 16

REGULAMENT DE URBANISM                                  pag. 17

PIESE DESENATE

01

02

03

Încadrare în zona / Incadrare în PUG

Situația existentă

Reglementări urbanistice - Zonificare

03-ED Lucrări hidroedilitare

04

05

06

Proprietatea asupra terenurilor

Posibilitati de mobilare

Studiu cvartal

ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

Timișoara, Calea Buziașului nr. 9E S.C. MIRO HOUSE SRL

ANEXE: Acte:


 • - Certificat de urbanism nr. 180/03.02.2020

 • - Certificat de urbanism nr. 435/30.01.2018 prelungit pana la 29.01.2020

 • - Extrase de Carte Funciara nr. 427277, 413474, 415069, 427328

 • - Plan de acțiune nr. UR2019-008298/23.05.2019

 • - Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar nr. DO2020-123/30.01.2020

 • - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse nr. CT2020-000307/29.01.2020

 • - Adresa Serviciul Juridic nr. SC 2020-1506/03.07.20195.02.2020

 • - Rezultatele informarii si consultarii publicului UR2019 - 018782/13.01.2020

 • - Raportul informarii si consultarii publicului UR2019 - 018782/17.01.2020

 • - Studiu geotehnic nr. 404/2019

 • - Taxă RUR - OP 2/25.02.2020


Avize:


 • - Avizul Arhitectului Sef nr. 08/27.02.2020

 • - Aviz de oportunitate nr. 56/04.10.2018

 • - Proces verbal de recepție nr. PV 3554/2019

 • - Decizie de încadrare Agenția pentru Protecția Mediului Timis nr. 25/05.02.2020

 • - Aviz Securitate la Incendiu nr. 346/19/SU-TM/07.11.2019

 • - Aviz Protectie Civila nr. 535.275/07.11.2019

 • - Notificare DSP Timis nr. 7224/210/C/22.04.2019

 • - Aviz Statul Major nr. DT/510/2020

 • - Aviz tehnic Aquatim 70698/DT-ST/17.05.2019

 • - Aviz Comisia de Circulatie nr. DT2019-004795/22.08.2019

 • - Aviz de principiu Direcția de Mediu, Serviciul de Reglementare și Politici Mediu Urban nr. 1370/16.10.2019

 • - Aviz de principiu Biroul drumuri, poduri și parcaje nr. 618/22.10.2019

 • - Aviz pentru retele existente Serviciul Banca de Date Urbana nr. 506/24.06.2019

 • - Aviz Telekom Romania Communications S.A. nr. 37/17.01.2020

 • - Aviz STPT UR2018-01-7777/25.10.2018 prelungit pana la 25.10.2020

 • - Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 22937/30.10.2018 prelungit

 • - Aviz de principiu DELGAZ GRID S.A. Nr. 1322/22.11.2019

 • - Aviz de amplasament Enel Distributie Banat Nr. 300849858/26.02.2020

 • - Aviz favorabil Colterm S.A. din UR2018-17777/02.11.2018 prelungit

Memoriu General

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

BENEFICIARI :       S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

AMPLASAMENT :     Calea Buziașului nr. 9E, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ,

NUMĂR PROIECT :   01/2018/90

FAZA DE PROIECTARE :PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORĂRII : Ianuarie 2020

 • 1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentație la nivel de P.U.Z. / Studiu de oportunitate își propune să constituie suportul juridic, instituțional și tehnic pentru realizarea unei zone pentru spații servicii și comerț pe terenul situat în intravilanul municipiului Timișoara, Calea Buziașului nr. 9E, conform Certificatului de urbanism nr. 435/30.01.2018 (prelungit).

 • 1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentații s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum și planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

 • - Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 107/2014.

 • - Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timișoara

 • - Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara - Etapa 3 (în curs de actualizare)

 • - Ridicare topografică pentru zona studiată

La elaborarea documentației s-a ținut cont de prevederile următoarelor documente:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

 • - ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism

 • - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, și alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1. Evoluția zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de sud - est a Municipiului Timișoara, în intravilan, în UTR nr. 72, conform Planului Urbanistic General, fiind zonă industrială.

Conform P.U.Z. ”Calea Urseni - Calea Buziașului” (HCL 50/1999), preluat în PUG Timisoara, terenul este situat în UTR 2 - zonă de unități industriale, subzona de sport, agrement.

Indici existenți pe teren: regim de înălțime maxim și POT maxim conform HG nr. 525/1996, spatii verzi conform HCL 62/2012.

Treptat se realizează reconversia zonei industriale prin documentații de urbanism în funcțiuni mixte, birouri, servicii, comerț:

P.U.Z. ”Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bulevardul Industriei nr. 2, Timisoara (HCL 97/2018), beneficiar S.C. BEGA TEHNOMET S.A

Functiuni predominante: zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si birouri in regim de inaltime S+P+8E, POT = 60%; CUT = 2,8; H = 32,00 m;

P.U.Z. "Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice", Str. Siemens nr. 1, Timișoara (504/2015)

Regim înalțime: S+P+5E+Er; S+P+3E; S+P+2E; POT = 70 %, CUT= 1,4, sp. verzi 20 %

P.U.Z. "Ansamblu de cladiri cu functiune mixta (birouri si servicii)", str. Siemens F.N., Timișoara (HCL 69/2014)

Zona mixta - birouri, servicii, cu regim de înălțime de S/D+ P+5E, indici: POT max de 40%, CUT = 2, zv = 20%

 • P.U.D. "Construire hala producție si birouri", str. Siemens nr. 1, Timișoara (HCL 370/2010)

 • P.U.D. "SIEMENS VDO Greenfield", Calea Buziașului Nord, Timișoara (HCL 286/2005)

Prin urmare, în acest teritoriu se preconizează dezvoltarea unor funcțiuni adaptate cerințelor actuale: birouri, servicii diverse, comerț, în corelare cu zonele funcționale existente.

 • 2.2. Încadrarea în teritoriu

Terenul studiat este situat în zona de sud - est a municipiului Timișoara, în intravilan, în zona Calea Buziașului nord, adiacent străzii Siemens.

Teritoriul este delimitat la nord de parcelă cu nr.top. 8482/1/2-8482/2/1/2/5, CF 405512 TM, la sud Calea Buziașului, la est de strada Siemens, la vest de parcelă cu nr.top. 256/1/1/2/2, CF 434264 TM

Date C.F.

Terenul studiat este proprietatea S.C. MIRO HOUSE S.R.L., are suprafața totală de 7.518 mp., fiind constituit din următoarele parcele:

C.F. nr.

Nr. cad.

Nr. top.

Suprafață (mp)

427277

427277

6216

413474

8482/1/2-8482/2/1/2/1 ;8482/1/2-8482/2/1/2/2; 8482/1/2- 8482/2/1 /2/7/b

374

415069

256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/a

143

427328

256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b

785

Total teren studiat :

7518

În urma obținerii avizului OCPI, a rezultat un minus de suprafață de 109 mp pentru terenul înscris în CF 415069. Prin urmare, suprafața cumulată a terenului studiat este de 7518 mp., față de cea inițială de 7627mp..

Amplasamentul studiat este delimitat astfel:

 • - la nord:     parcelă nr.top. 8482/1/2-8482/2/1/2/5, CF 405512 TM, SC Hidromatic Sistem sa,

hale producție - cca. 20,60m; - cca. 1,48 km. până la cea mai apropiată locuință

 • - la sud :      parcela cu nr. cad 431185 și Calea Buziașului - cca. 43,25 m. până la cea mai

apropiată locuință

 • - la est:        parcelele nr.top. 256/1/3 și 256/1/4 (parcare) și strada Siemens; Optica

Business center, clădiri birouri - cca. 81m; - cca. 430 m. până la cea mai apropiată locuință

 • - la vest:      parcela nr.top. 256/1/1/2/2, CF 434264 - Statul Roman în administrarea SC

Supermold sa - parcare; parcela nr.top. 254/2/2/1/2-257/7/1, CF 443424 - hală SC Acellum srl; - cca. 23,55m; - cca. 78 m. până la cea mai apropiată locuință

Distanțele sunt măsurate de la limita de proprietate (perimetrul terenului) până la fațadele clădirilor. Distanțele de la construcțiile propuse în cadrul prezentului P.U.Z. față de vecinătăți sunt prezentate în planșa 05 - Posibilități de mobilare.

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural

Pe terenul studiat nu sunt plantații înalte, fiind utilizat în trecut pentru sport - ștrand. Terenul pe amplasament se prezintă aproximativ plan, având stabilitatea generală asigurată.

 • 2.4. Circulația

În prezent, accesul în zonă se face din Calea Buziașului, respectiv de pe strada Siemens situată pe latura de est a terenului.

 • 2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul este ocupat cu construcții: ștrand (piscine și amenajări conexe), teren de sport, parcaje și clădiri pentru servicii (alimentație publică) și administrative - birouri. În prezent există următoarele construcții înscrise în cartea funciară:

CF nr. 427277-C1: Incinta II cu baza sportiva compusa din tribune - Sc= 2082 mp

CF nr. 427277-C2: Clădire parter cu funcțiunea de alimentație publică avand un număr de 13 locuri de parcare - Sc= 206 mp

CF nr. 413474-C1: Spațiu administrativ-birouri - Sc= 104 mp

CF nr 427328-C1: Rampa - Sc= 4 mp

CF nr. 415069-C1: Rampa - Sc= 6 mp

O parte din construcțiile existente pe teren sunt propuse pentru desființare, ulterior aprobării P.U.Z., cu excepția clădirilor:

 • - Spațiu administrativ birouri, înscris în CF 413474 - C1.

 • - Clădire parter cu funcțiune de alimentație publică, înscrisă în CF 427277-C2.

În cadrul zonei, spre nord și vest față de terenul studiat, sunt amplasate construcții industriale, de depozitare sau servicii, iar spre est sunt construcții de birouri.

 • 2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă și canalizare menajeră

Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare, rețelele fiind amplasate pe strada Siemens și pe Calea Buziașului, care se leagă la rețelele din municipiul Timișoara.

Gaze naturale

Conform avizului eliberat de S.C. E.ON Gaz Distribuție S.A., există o rețea de alimentare cu gaze naturale pe Calea Buziașului , dar care nu afectează amplasamentul studiat.

Energie termică

În zona situată la sud de Calea Buziașului există sistem centralizat de alimentare cu energie termică.

Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Conform avizului emis de S.C. E-Distribuție Banat S.A. există rețele electrice proprietate a ENEL: pe strada Siemens și pe Calea Buziașului.

Necesarul de utilități pentru funcțiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării proiectelor de specialitate elaborate de proiectanți autorizați. La fel se va proceda și în cazul necesității devierii sau extinderii rețelelor de utilități existente.

 • 2.7. Probleme de mediu

Relația cadrul natural - cadrul construit

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul având în ultimii ani folosință de sport și agrement.

Zona este dotată cu rețea de canalizare centralizată, respectiv rețea de distribuție a apei potabile. Apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate în rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara și nu există riscuri de inundații.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice: Nu sunt riscuri naturale în zona studiată sau în vecinătăți.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă: Nu e cazul.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: Nu e cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic: Nu e cazul.

 • 2.8. Opțiuni ale populației

Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar beneficiarii solicită amplasarea unor imobile cu funcțiune mixtă.

Primăria Municipului Timișoara ca autoritate locală are rol de decizie și mediere a intereselor individuale și a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor din administrația publică, la consultarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate și integrate în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare și dezbatere publică. La finalizarea procedurilor de consultare și informare a populației se va întocmi „Raportul Informării și consultării publicului”.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Zona adiacentă Căii Buziașului are un mare potențial de dezvoltare în ce privește investițiile comerciale sau de servicii diverse, având în vedere vecinătatea zonelor de locuire colectivă și individuală existente sau în curs de extindere.

În acestă perspectivă și în urma solicitărilor beneficiarului, se propune modificarea funcțiunii existente și realizarea unei zone mixte pentru servicii și comerț, în corelare cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G. Timișoara / P.U.Z. aprobate în zonă

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timișoara, pentru care se aplică prevederile P.U.Z. Calea Urseni - Calea Buziașului (HCL 50/1999) integrat în P.U.G. Timișoara (prelungit). În prezent funcțiunea existentă a terenului este subzona de sport, agrement.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara - în curs de actualizare (revizia 3), pentru terenul studiat este propusă funcțiunea RiEt - restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona de activități economice cu caracter terțiar, cu următorii indici propuși:

POT max = 50 %, CUT max = 1,5

Regim maxim de înălțime P+2E / Hmax = 25 m

Zone verzi = 20%

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantații înalte masive, care să pună problema menținerii acestora. Există pâlcuri de arbuști, care vor fi păstrați dacă este posibil sau înlocuiți, în raport cu situația propusă.

Prin sistematizarea zonei se urmărește integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente și asigurarea procentului de spații verzi de 20%.

 • 3.4. Modernizarea circulației

Accesul pietonal și rutier la obiectivele propuse se va asigura din strada Siemens și din Calea Buziașului - pe accesul existent.

În incinte se prevăd alei carosabile, alei pietonale și parcaje. Se vor asigura parcari la nivelul terenului pentru zonele comerciale și pentru clădirile de servicii, birouri, comerț.

_______Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118.

 • 3.5. Zonificare funcțională. Reglementări. Indici urbanistici. Bilanț teritorial

Pentru teritoriul studiat se propune dezvoltarea unei zone cu funcțiune mixtă de servicii și comerț.

Indicatorii urbanistici:

Pentru zona de servicii și comerț indicii urbanistici de utilizare a terenului propuși sunt:

POT max = 50 %

CUT max = 1,5

Regimul maxim de înălțime propus pentru zona este: P+2E / Hmax = 25 m

Zone verzi: 20%

Bilanț teritorial - reglementări

Existent

Propus

Teren studiat

7518 mp

100,00 %

7518 mp

100,00 %

Zona unitati industriale

1302 mp

17,32

Zonă comerț, servicii

4134 mp

54,99

6014 mp

80,00

Zonă sport, agrement

2082 mp

27,69

Zonă verde

1504 mp

20,00

Descriere proiect

Se propune comasarea parcelelor existente, cu scopul de a reorganiza teritoriul pentru a corespunde cerințelor actuale ale beneficiarului.

Se propune lotizarea în 3 parcele, din care una este rezervată pentru amplasarea unui magazin, una pentru amplasarea unei spălătorii auto (serf service) și una pe care se păstrează și se supraetajează clădirile pentru servicii / comerț existente.

Amplasarea construcțiilor pe parcelă

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății cu modificările și completările ulterioare: unitățile comerciale și de prestări servicii, care prin natura activității acestora pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație se amplasează la o distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor, măsurată între fațada locuinței și perimetrul unității.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanțele de siguranță între clădiri (construcții propuse) conform NORMATIVULUI P 118.

Soluția propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcțiilor, a căilor de comunicații terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

Integrarea investiției în zonă

Prin schimbarea destinației pentru terenurilor studiate se amplasează funcțiuni care se integrează în tendințele de reconversie ale zonei.

Procesele de urbanizare cu prevederea unor funcțiuni care atrag un număr mare de utilizatori, pot asigura dezvoltările economice ale zonelor adiacente, precum și refacerea peisajului urban, prin asigurarea de spații verzi, diverse funcțiuni economice sau sociale necesare.

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Prin realizarea investiției propuse se vor modifica necesitățile privind asigurarea utilităților urbane și sunt necesare executia branșamentelor la utilități. Toate costurile privind branșamente vor fi suportate de către beneficiar.

Necesarul de utilități pentru funcțiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic și se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanți autorizați.

 • A. Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unui bransament de apa PE-HD 63x5.7mm PN 10 cu branșare la conducta de apă Dn 160 existentă pe str. Siemens a localității Timisoara.

Caminul de apometru se va amplasa la limita de proprietate.

Asigurarea debitului si presiuni necesare pentru stins incendiu in interiorul proprietatii (daca avizul PSI impune) se va face cu ajutorul unei statii de hidrofor si vas tampon deschis alimentat din bazin de stocare (rezerva de apa) dimensionate conform avizelor PSI

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar și gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt:

Qzimed 1 = 1,1 x 2700 /1000 = 27 m3 /zi = 0,29 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 31.05 m3 /zi = 0,34 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 3.62 m3 /h.=0.95 l/s

Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă propus pentru zona obiectivului cu branșare la conducta de apă existentă a localității Timisoara.

 • B. Canalizare

 • 1. Colectarea apelor uzate menajere

Colectarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unui racord de canal din tuburi PVC-KG, SN8, De 200x3.7 mm, cu racordare la canalizarea existentă pe str. Siemens a localității Timisoara. Caminul de racord se va amplasa la limita de proprietate.

Evacuarea apelor menajere se va face prin reteaua interioara de canal in reteaua publica de canalizare prin intermediul racordului individual de canal, legat la conducta publica Dn 500 existenta pe str. Siemens.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția evacuarii apelor menajere si pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):

Qzimed 1 = 1,1 x 2700 /1000 = 27 m3 /zi = 0,29 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 31.05 m3 /zi = 0,34 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 3.62 m3 /h.=0.95 l/s

 • 2. Colectarea apelor pluviale

Apele pluviale provenite de pe constructiile propuse se colecteaza prin intermediul unor jgehaburi si burlane si sunt directionate la un bazin de retentie de 30mc propus pentru zona studiată, după care prin pompare acestea se evacueaza la canalizarea publica.

Apele pluviale provenite de pe caile de acces, parcarile si spalatoria auto propuse se vor colecta prin intermediul unei canalizări propuse (rigole colectoare) și trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (cu un debit de max. 10 l/s), vor fi stocate pe timpul ploii torentiale tot în bazinul de retenție propus.

Apele convențional curate vor fi evacuate în canalul public controlat la minim 30 minute dupa ploaia torentiala.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qm = m x i x ZS x 0 - unde;

 • m - coeficient de reducere, care ține seama de capacitatea de înmagazinare în timp a rețelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.

 • i - intensitatea normală a ploii de calcul;

i = 130 l /s x ha - stabilit conform STAS 9470 - 73.

 • S - suprafața aferent secțiunii considerate în ha;

S = 0.76 ha;

 • 0 - coeficient de scurgere corespunzător suprafeței S.

0 = 0,85

0m = (0.76 x 0,85) /3,35 =0.19 l /s.

În concluzie;

Qm = 0,8 x 130 x0.76 x 0.19 = 15.01 l/s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de:

tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 230/42 = 17,48 min.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcolectat = 15.01 x 17,48 x 60 /1.000 = 15.74 m3.

 • C. Alimentarea cu gaze naturale

În zonă există rețele de gaze naturale de medie presiune, de la care există posibilitatea realizării unui bransament pentru alimentarea investițiilor propuse, în urma obținerii avizelor și autorizațiilor necesare.

Obiectivele se pot racorda la rețelele de gaze naturale ale operatorului existent pe baza comenzii lansate și a proiectului elaborat de acesta. La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare

 • D. Instalații termice

Se prevede independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice individuale, care vor functiona cu gaze naturale furnizate de reteaua de distributie a orasului. Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe.

 • E. Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Pe amplasament apar noi consumatori de energie electrică. Pentru alimentarea obiectivului se propune un bransament la energia electrica, racordat la sursă SC ENEL ENERGIE SA.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA și se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. La proiectare și execuție se respectă toate prevederile normativelor și legislația în vigoare.

 • F. Telecomunicatii

Obiectivele se pot racorda la rețelele de telefonie ale operatorilor existenți pe piață pe baza comenzii lansate și a proiectului elaborat de acesta.

Reteaua de telefonie se va realiza prin extinderea retelelor existente ale furnizorilor de servicii de telefonie. Se vor amplasa distribuitoare telefonice de zona (DT) etanse (de tip stradal) de la care se vor realiza bransamente de telefonie pentru imobilele nou construite.

Proiectarea și executarea acestor lucrări de telecomunicații se vor rezolva prin grija operatorului

Depozitarea deșeurilor

Depozitarea deșeurilor menajere se va face pe o platforme betonate special amenajate, amplasată la distanță mai mare de 10m. față de ferestrele locuințelor.

 • 3.7. Protecția mediului

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI

Conform Hotărârii Nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe (publicată în Monitorul oficial, Partea I nr.707 din 5 august 2004).

Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

 • a) . gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Planul urbanistic zonal propune, pe terenul in suprafata totala de 7518 mp, organizarea unei zone de servicii și comerț.

Fiind un PUZ pentru o zonă cu funcțiuni mixte se vor crea condiții de creștere a calității confortului și modului de viață cu efect benefic asupra comunităților. Totodată există premisele pentru apariția de noi locuri de muncă din sfera dotărilor și servicilor publice.

Datorită faptului că nu se intenționează utilizarea de resurse din zonă, alte asemenea investiții nu vor avea de suferit, dimpotrivă vor presupune extinderea unor facilități precum rețea de apă potabilă și pentru incendiu, rețea de canalizare menajeră, rețele electrice, de telefonie și de catv.

Orice alta dezvoltare a activitatii pe amplasament se va realiza cu respectarea functiunilor initiate de catre planul de urbanism zonal prezentat.

 • b) . gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

Planul urbanistic zonal propus va influenta si celelalte planuri sau programe pentru zona supusa dezbaterii, existente deja sau in curs de aprobare, in sensul in care se va accelera obtinerea aprobarilor necesare de la organele abilitate si a demararii activitatilor de construire a imobilelor si infrastructurii aferente.

In aceeasi masura planul urbanistic zonal supus modificari este influentat de planurile existente in lucru sau aprobate in zona, in sensul corelarii proiectelor de realizare a infrastructurii zonei (extindere retea de apa canal, realizare drumuri de acces).

Aceasta va accentua tendinta de dezvoltare a zonei, va atrage dupa sine demararea tuturor lucrarilor propuse a se realiza in zona datorita in special aportului pe care il vor avea noi

Se stabilesc organizări ale circulației, precum și intervenții specifice unei zone cu clădiri cu funcțiuni mixte: regim maxim de înălțime, aliniere, înălțimea la cornișă.

 • c) . relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.

Se evidentiaza demararea proiectelor pentru:

o alimentarea cu apa potabila in sistem centralizat, de la reteaua localitatii;

o colectarea centralizata a apelor menajere;

o colectarea apelor meteorice si directionarea acestora spre bazin de retenție, dupa epurarea prealabila intr-un separator de produse petroliere;

Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia.

În situația existentă terenul are categoria de folosință arabil. În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în PUZ s-a avut în vedere optimizarea densității de locuire colectivă și funcțiuni mixte, corelată cu menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a aliniamentelor de arbori și a perdelelor de protecție stradale.

Obiectivele propuse se înscriu într-o viziune pe termen lung care favorizează apropierea la nivel local de coerența cadrelor de planificare a teritoriului metropolitan.

S-a asigurat procentul optim de spațiu verde pe teren natural în corelare cu funcțiunea propusă pe fiecare lot în parte.

 • d) . probleme de mediu relevante pentru plan sau program

Se estimează că lucrările de construire a clădirilor cu funcțiuni mixte vor afecta conditiile de mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcțiilor.

Funcționarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru.

Evaluarea semnificației efectelor pe care obiectivul proiectului de față le poate determina asupra mediului, se individualizează ca urmare a macro-impactului ipotetic asupra componentelor naturale și antropice. Influența prevazută este împărțită în două faze, de construcție și de utilizare.

Factori de mediu posibil afectați:

protecția calității apelor: în prezent parcelele studiate au instalații de alimentare cu apă potabilă; consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în consum menajer pentru utilizatorii clădirilor cu funcțiune mixtă (birouri, servicii, comerț) și pentru igienizarea spațiilor, asigurat din sistemul centralizat de distribuție al Municipiului Timișoara.

canalizare: în prezent terenul este sistematizat; canalizarea propusă se va face în sistem separativ urmând ca apele pluviale să fie colectate într-un bazin de retenție, iar apele menajere să fie preluate de canalizarea menajeră a orașului.

protecția aerului: obiectivul nu va constitui un factor de poluare prin emisii și imisii rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spațiilor deoarece consumul este moderat.

Ridicarea prafului și a gazelor de eșapament datorate activității de șantier vor putea constitui o înrăutățire de scurtă durată a calității aerului în imediata apropiere a șantierului.

protecția împotriva zgomotelor și vibrațiilor: obiectivul prin natura activității nu va produce poluare fonică și vibrații. Totuși activitatile de construcție implică în primă fază producerea de emisii sonore aferente mișcării și transportului de materiale și, în general a tuturor activităților de șantier. Zgomotul va fi temporar, conex numai fazelor din timpul zilei. Mijloacele de operare vor respecta normele în vigoare în termenii emisiilor acustice.

protecția împotriva radiațiilor: în cadrul obiectivului nu se vor desfășura activități care să presupună probleme de radiații.

protecția solului și subsolului: suprafețele obiectivului vor fi betonate sau amenajate peisager fiind monitorizate orice fel de posibile poluări ale solului sau subsolului.

protecția ecosistemelor terestre și acvatice: în zonă nu există ecosisteme terestre sau acvatice sensibile.

protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: vecinătățile sunt constituite din străzi existente sau propuse, respectiv parcele de folosință industrială sau depozitare. Funcțiunile propuse aduc o creștere în dezvoltarea durabilă a zonei și orașului, din punct de vedere economic, social și ecologic.

gospodărirea deșeurilor generate de amplasament: normala activitate a șantierelor va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei de construcție se vor face acumulări temporare de reziduri constituite din materiale mișcate, de cele necesare pentru prelucrări și pentru formațiuni din structura de susținere. Aceste reziduri vor fi evacuate la încetarea activității de șantier, conform legii. La faza ulterioară se va organiza o colectare selectivă a deșeurilor urmând ca deșeurile reciclabile sa fie directionate spre unitatile de reciclare, iar cele de natură menajeră vor fi colectate în pubele de unde vor fi preluate de serviciile de salubritate.

gospodarirea substanțelor toxice și periculoase: nu este cazul.

 • e) . relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

 • 2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

 • a) . probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor

Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de analiza a planului urbanistic zonal, urmata de cea de proiectare a tuturor elementelor ce vor concura la mobilarea amplasamentului, se iau toate masurile de prevenire a poluarii. Se considera ca probabilitatea aparitiei de evenimente nedorite va fi cu totul accidentala.

Se va urmari indeaproape modul in care se vor respecta conditiile impuse de catre institutiile abilitate la realizarea echiparii edilitare si a mobilarii amplasamentului. Se considera astfel ca zona nu va suferii modificari ale calitatii mediului. Probabilitatea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului este minima si total accidentala.

 • b) . natura cumulativa a efectelor

Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul.

 • c) . natura transfrontiera a efectelor

Nu este cazul.

 • d) . riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu datorita accidentelor)

Nu sunt riscuri pentru sanatatea populatiei, in primul rand datorita naturii proiectului propus - edificarea unei zone mixte de servicii, comert, cat si a soluțiilor adoptate, pentru implementarea acestuia.

Riscurile pentru mediu sunt de asemenea reduse ca urmare a elementelor amintite anterior.

 • e) . marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate)

Asa cum s-a amintit anterior, realizarea efectiva a proiectului in perimetrul analizat nu va afecta, in cazul gestionarii corespunzatoare si a echiparii corespunzatoare, aceasta suprafata si nici zonele invecinate. Nu se pune astfel problema marimii si spatialitatii efectelor, a zonelor geografice si a marimii populatiei ce ar putea fi afectate.

 • f) . valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de Nu este cazul.

Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de reconversie a zonelor industriale urbane.

 • (i) . caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural

Nu exista areale specifice ce pot fi afectate de promovarea investitiilor pe suprafata de teren propusa pentru demararea acestora. Intregul perimetru va fi amenajat astfel ca acestea se vor incadra in specificul zonei.

 • (ii) . depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normativele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

In ceea ce priveste sursele de poluare a aerului datorate functionarii centralelor termice proprii ce asigura apa calda si agentul termic necesar incalzirii imobilelor in perioada de iarna, acestea se vor incadra in limitele impuse de normativele in vigoare.

 • (iii) . folosirea terenului in mod intensiv

Folosirea terenului pentru constructia de imobile si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Proiectul promovat nu va afecta arealul analizat.

 • g) . efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejere recunoscut pe plan national, comunitar sau international

Nu este cazul.

 • 3.8. Obiective de utilitate publică

 • a) Realizarea rețelelor de utilități

Terenul pe care se propune investiția a fost incintă industrială, fiind dotat parțial cu rețele edilitare: electrice, apă / canalizare. Prin realizarea investiției propuse se vor modifica

ZONĂ SPAȚII SERVICII ȘI COMERȚ

Timișoara, Calea Buziașului nr. 9E S.C. MIRO HOUSE SRL

necesitățile privind asigurarea utilităților urbane și sunt necesare branșamente noi la rețele sau redimensionări / extinderi.

Toate costurile privind extinderi, redimensionări de rețele și branșamente vor fi suportate de către beneficiar.

 • b) Realizarea căilor de comunicații:

Toate costurile privind realizarea acceselor și a căilor de circulație pe terenul beneficiarului vor fi suportate de către acesta.

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara.

Intocmit,

Arh. Glad Paul TUDORA