Hotărârea nr. 135/2020

135/31.03.2020 Privind acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Judeţean Timis a unor suprafeţe de terenuri: din CF nr. 425270 Timişoara, Piaţa Tebea, nr. top. 514/1, suprafaţa de 299 mp din totalul suprafeţei de 7164 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timişoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafaţa de 140 mp din totalul suprafeţei măsurate de 5993 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timişoara, B-dul 23 August, nr. top. 141, suprafaţa de 287 mp. din totalul suprafeţei măsurate de 26663 mp. înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean situate în Timişoara , B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17
Hotararea Consiliului Local 135/31.03.2020
Privind acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Judeţean Timis a unor suprafeţe de terenuri: din CF nr. 425270 Timişoara, Piaţa Tebea, nr. top. 514/1, suprafaţa de 299 mp din totalul suprafeţei de 7164 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timişoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafaţa de 140 mp din totalul suprafeţei măsurate de 5993 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timişoara, B-dul 23 August, nr. top. 141, suprafaţa de 287 mp. din totalul suprafeţei măsurate de 26663 mp. înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean situate în Timişoara , B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Raportul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-007117/26.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020 -007117 din data de 26.03.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-007117/30.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 007117/24.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa nr. 4918/13.03.2020 înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2020-007117/18.03.2020, a Consiliului Judeţean Timiş, prin care solicită transmiterea unui drept real de administrare asupra terenului din perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean Timiş, proprietatea Municipiului Timişoara, în vederea realizării proiectului de investiţii: "Recondiţionare/Reabilitare faţade şi amenajări exterioare pe teren proprietatea Consiliului Judeţean Timiş" , Timişoara B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17.
Având în vedere prevederile art.867 - 870 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.108 a) şi 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art.196,alin.(1), lit.a) şi art.298-301 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Judeţean Timis a unor suprafeţe de terenuri: din CF nr. 425270 Timişoara, Piaţa Tebea, nr. top. 514/1, suprafaţa de 299 mp. din totalul suprafeţei de 7164 mp. înscrisă în cartea funciară, conform Anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timişoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafaţa de 140 mp. din totalul suprafeţei măsurate de 5993 mp. înscrisă în cartea funciară, conform Anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timişoara, B-dul 23 August, nr..top. 141, suprafaţa de 287 mp. din totalul suprafeţei măsurate de 26663 mp înscrisă în cartea funciară, conform Anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean situate în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17.

Art.2: Contractul de administrare asupra terenurilor se va întocmi în termen de 30 de zile de la emiterea prezentei hotărâri.

Art.3: Procesul verbal de predare-primire se va face în termen de 10 zile de la întocmirea Contractului de administrare.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.SC 2020-007117/26.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Județean Timișoara a unor suprafețe de terenuri: din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței măsurate de 5993 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței măsurate de 26663 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr. 1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului

Județean situate în Timișoara , B-dul Revoluției din 1989, nr. 17

Având în vedere Raportul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC 2020- 007117/24.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara privind darea în administrare către Consiliul Județean Timiș a unor suprafețe de terenuri: din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței măsurate de 5993 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței măsurate de 26663 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara , B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. SC 2020-007117/18.03.2020 prin care ConsiliulJudețean Timiș ne solicită transmiterea unui drept real de administrare asupra terenului din perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean Timiș, proprietatea Municipiului Timișoara, în vederea realizării proiectului de investiții: “Recondiționare/Reabilitare fațade și amenajări exterioare pe teren proprietatea Consiliului Județean Timiș” , Timișoara B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

Acest proiect vizează reabilitarea fațadei Palatului Administrativ al Consiliului Județean Timiș, precum și amenajări exterioare pe terenul din jurul Palatului Administrativ, conform Autorizației de Construcție nr.934/19.07.2017.

Planșele nr. 1, 2 și 3 întocmite de SC PROMETER M&G SRL, privind identificarea suprafețelor de teren afectate de lucrările de reabilitare a clădirii înscrise în CF nr. 411179 situat în Timișoara, B-dul Revoluției din 1989, este parte integrantă din proiectul privind Recondiționare/Reabilitare fațade și amenajări extarioare la Consiliul Județean Timiș.

Conform adresei Serviciului juridic nr. 7117/30.03.2020 nu figurează litigii în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2019-4687/14.05.2019 precizăm că imobilele nu au fost revendicate conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013.

Predarea - primirea se va face în termen de 10 zile de la întocmirea Contractului de administrare asupra terenurilor.

Scopul prezentei, este acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Județean Timiș a unor suprafețe de terenuri: din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței măsurate de 5993 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței măsurate de 26663 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara , B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind acordarea unor suprafețe de terenuri: din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței măsurate de 5993 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței măsurate de 26663 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara , B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

PROPUNEM:

Aprobarea privind acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Județean Timiș a unor suprafețe de terenuri: din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței măsurate de 5993 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței măsurate de 26663 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara , B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

DIRECTOR, EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

ȘEF BIROU, CĂLIN N.PÎRVA


ÎNTOCMIT,

IOANA GABRIELA SUCINEANȚU

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.SC 2020-007117/26.03.2020

 

                                                                         

 

                                                                                RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind acordarea unui drept real de administrare cãtre Consiliul Județean Timisoara a unor suprafețe de terenuri:  din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței mãsurate de 5993 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței mãsurate de 26663 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara ,  B-dul Revoluției din 1989, nr. 17

 

          Având în vedere Raportul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC 2020- 007117/24.03.2020 a Primarului Municipiului Timişoara  privind darea în administrare către Consiliul Judeţean Timiş a unor suprafețe de terenuri:  din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței mãsurate de 5993 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței mãsurate de 26663 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara ,  B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

      Facem următoarele precizări:                                                                                                                                                                 

   Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC 2020-007117/18.03.2020 prin care ConsiliulJudeţean Timiş ne solicită transmiterea unui drept real de administrare asupra terenului din perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean Timiş, proprietatea Municipiului Timişoara, în vederea realizării  proiectului de investiţii: “Recondiţionare/Reabilitare faţade şi amenajări exterioare pe teren proprietatea Consiliului Județean Timiș” , Timişoara B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17.

Acest proiect vizează reabilitarea faţadei Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean Timiş, precum şi amenajări exterioare pe terenul din jurul Palatului Administrativ, conform Autorizației de Construcție nr.934/19.07.2017.

Planşele nr. 1, 2 și 3 întocmite de SC PROMETER M&G SRL, privind identificarea suprafeţelor de teren afectate de lucrările de reabilitare a clădirii înscrise în CF nr. 411179 situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, este parte integrantă din proiectul privind Recondiţionare/Reabilitare faţade şi amenajări extarioare la Consiliul Judeţean Timiş.

Conform adresei Serviciului juridic nr. 7117/30.03.2020 nu figurează litigii în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

      Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2019-4687/14.05.2019 precizăm că imobilele nu au fost revendicate conform L18/1991,  L1/2000 respectiv L165/2013.

Predarea – primirea se va face în termen de 10 zile de la  întocmirea Contractului de administrare asupra terenurilor.

          Scopul prezentei, este acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Judeţean Timiş a unor suprafețe de terenuri:  din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței mãsurate de 5993 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței mãsurate de 26663 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara ,  B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

         Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei privind acordarea unor suprafețe de terenuri:  din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței mãsurate de 5993 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței mãsurate de 26663 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara ,  B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

 

PROPUNEM:

 

           Aprobarea privind acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Judeţean Timiş a unor suprafețe de terenuri:  din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței mãsurate de 5993 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței mãsurate de 26663 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara ,  B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

 

             DIRECTOR,                                                                                                        ŞEF BIROU,

      EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                                 CĂLIN N.PÎRVA

 

 

 

 

 

 

 

                        ÎNTOCMIT,

                                                                                                                IOANA GABRIELA SUCINEANŢU

 

 

 

 

 

                                                                 

              Cod FO53-01, ver 1

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.SC2020-007117/26.03.2020

 

 

 

 

RAPORT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui drept real de administrare cãtre Consiliul Județean Timisoara a unor suprafețe de terenuri:  din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței mãsurate de 5993 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței mãsurate de 26663 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara ,  B-dul Revoluției din 1989, nr. 17

Descrierea situaţiei actuale :

          Prin adresa nr. 4918/13.03.2020 înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2020-007117/18.03.2020, Consiliul Judeţean Timiş, solicită transmiterea unui drept real de administrare asupra terenului din perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean Timiş, proprietatea Municipiului Timişoara, în vederea realizării  proiectului de investiţii: “Recondiţionare/Reabilitare faţade şi amenajări exterioare pe teren proprietatea Consiliului Județean Timiș” , Timişoara B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17.

 

        Acest proiect vizează reabilitarea faţadei Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean Timiş (conform A.C. nr. 934/19.07.2017), precum şi amenajări exterioare pe terenul din jurul Palatului Administrativ, conform planșei nr.1, faza D.T.A.C, întocmită de SC GAUSS SRL.

 

          Din înscrisurile în Carţile Funciare menţionate mai sus, rezultă că imobilele-teren solicitate de Consiliului Judeţean Timiş, în administrare, sunt în proprietatea publică a Municipiului Timişoara.

 

         Conform prevederilor art. 123 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, “ Consiliile locale şi Consiliile judeţene hotărăsc ca, bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.”

    

          Conform prevederilor art.867, alin1, din Legea nr. 287/2009- privind Codul Civil, “ dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.”

 

 

 

 

 

 

         Conform prevederilor art.292, alin 1 şi art. 298 , art. 287 lit. b şi art. 299 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

         Conform prevederilor art.96, alin 3, din O.G. nr. 57/2019  privind  codul administrativ, unităţile administrativ- teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte.

       

         Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind acordarea unor suprafețe de terenuri:  din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței mãsurate de 5993 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței mãsurate de 26663 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara ,  B-dul Revoluției din 1989, nr. 17

 

 

 

             PRIMAR                                                                                                VICEPRIMAR                                                                              

        NICOLAE ROBU                                                                          IMRE FARKAS

 

 

 

 

                                                                                                                                            DIRECTOR

 

                                                                                                                              EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Cod FO53-03,Ver.2