Hotărârea nr. 134/2020

134/31.03.2020 Privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 şi CF 435411 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Local
Hotararea Consiliului Local 134/31.03.2020
Privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 şi CF 435411 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 -715 / 18.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020 -715 / 18.03.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020 - 715/24.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2020 -715 / 18.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate,
Având în vedere Ordinul 700/2014, art. 78 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se însuşeşte documentaţia de alipire întocmită de S.C. DAFIR CADCONSULT S.R.L., proiect nr.110/2019, admisă la O.C.P.I. Timiş cu Referat de admitere nr. 12759/22.01.2020.

Art. 2: Se aprobă alipirea imobilelor înscrise în CF 419860 (CF vechi 4978 Freidorf) cu nr. top. vechi 315/a-317/1;1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1/b şi suprafaţa de 10000 mp, respectiv CF 435411 (CF vechi 201522 Timişoara) cu nr.cad vechi 50665 şi suprafaţa de 10000 mp, rezultând un imobil cu nr. cad. nou 449538 în suprafaţa de 20000 mp, situat în str.Rudolf Otto nr.6, proprietatea Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, conform documentaţiei care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi Referatului de admitere nr. 12759/22.01.2020, care constituie Anexa 1 şi Anexa 2.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. CONTITECH ROMÂNIA S.R.L.,
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CT2020 -715 / 18.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2020-715/ 18.03.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, facem următoarele precizări:

Imobilele situate în Parcul Industrial Freidorf, înscrise în CF 419860 Timișoara (CF vechi 4978 Freidorf) cu nr. top. vechi 315/a-317/1;1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2;3/1/1/1/1/1/1/1/b și suprafața de 10000 mp, respectiv CF 435411 (CF vechi 201522 Timișoara) cu nr.cad vechi 50665 și suprafața de 10000 mp, sunt proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și sunt concesionate S.C. CONTITECH ROMÂNIA S.R.L, Contract de concesiune nr.1/28.07.2015.

S.C. CONTITECH ROMÂNIA S.R.L a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe alipirea imobilelor respective.

Documentația tehnică a fost realizată de S.C. DAFIR CADCONSULT S.R.L., proiect nr.110/2019, avizat de O.C.P.I. Timiș, Referat de admitere nr. 12759/22.01.2020.

A fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 2906/14.08.2019 în vederea alipirii imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, respectând prevederile planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCLMT nr. 362/2001, completat și modificat cu PUD aprobat prin HCLMT nr. 332/2005.

Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a fost avizat de OCPI Timiș, imobilul fiind introdus în baza de date integrată a OCPI Timiș cu nr. cadastral nou 449538.

Responsabilitatea identificării corecte a suprafețelor parcelelor de teren, respectiv a limitelor de proprietate, revine persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI.

Conform adresei Serviciului Juridic nr. CT2019-715/24.02.2020 nu figurează litigii asupra imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara.

Conform adreselor Biroului Clădiri Terenuri II Vest nr. CT2019-715/21.02.2020 și Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT2019-715/25.02.2020 nu figurează revendicări asupra imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, rezultând un imobil cu nr. cad. nou 449538 în suprafața de 20000 mp, situat în str. Rudolf Otto nr.6, proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Contract de concesiune nr.1/28.07.2015.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

MIHAI BONCEA


CONSILIER B.C.T. II VEST

DIANA ROF


Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 -715 / 18.03.2020 al Primarului         Municipiului         Timișoara,         domnul         Nicolae         Robu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020 -715 / 18.03.2020 al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2020 -715 / 18.03.2020;

Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Ordinul 700/2014, art. 78 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;

În conformitate cu prevederile 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1: Se însușește documentația de alipire întocmită de S.C. DAFIR CADCONSULT S.R.L., proiect nr.110/2019, admisă la O.C.P.I. Timiș cu Referat de admitere nr. 12759/22.01.2020

Art. 2: Se aprobă alipirea imobilelor înscrise în CF 419860 (CF vechi 4978 Freidorf) cu nr. top. vechi 315/a-317/1;1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2;3/1/1/1/1/1/1/1/b și suprafața de 10000 mp, respectiv CF 435411 (CF vechi 201522 Timișoara) cu nr.cad vechi 50665 și suprafața de 10000 mp, rezultând un imobil cu nr. cad. nou 449538 în suprafața de 20000 mp, situat în str.Rudolf Otto nr.6, proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre și referatului de admitere nr. 12759/22.01.2020, care constituie Anexa 1 și Anexa 2.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe

site-ul propriu și totodată, se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Dezvoltare;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Comunicare-Relaționare;

 • - Biroului Audit;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

 • - S.C. CONTITECH ROMÂNIA S.R.L.,

 • - Mass-media locale.


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local

 • 1. Descrierea situației actuale:

S.C. CONTITECH ROMÂNIA S.R.L., în calitate de concesionar al imobilelor situate în Parcul Industrial Freidorf, înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe alipirea imobilelor respective.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Documentația a fost realizată în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilului cu nr. cad. nou 449538, situat în str. Rudolf Otto nr.6, rezultat din alipirea parcelelor de teren înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, cu o suprafață totală de 20000 mp, proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local.

 • 3. Alte informații:

Se vor lua în considerare Certificatul de Urbanism nr. 2906 din 14.08.2019 și documentația întocmită de S.C. DAFIR CADCONSULT S.R.L., proiect nr.110/2019, avizat de O.C.P.I. Timiș cu nr. 12759/22.01.2020.

 • 4. Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, rezultând un imobil cu nr. cad. nou 449538 în suprafața de 20000 mp, situat în str. Rudolf Otto nr.6, proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Contract de concesiune nr.1/28.07.2015.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

MIHAI BONCEA

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

CT2020 -715 / 18.03.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE  A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local

1. Descrierea situaţiei actuale:

            S.C. CONTITECH ROMÂNIA S.R.L., în calitate de concesionar al imobilelor situate în Parcul Industrial Freidorf,  înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe alipirea imobilelor respective.

 

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

            Documentația a fost realizată în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilului cu nr. cad. nou 449538, situat în str. Rudolf Otto nr.6, rezultat din alipirea parcelelor de teren înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, cu o suprafață totală de 20000 mp, proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local.

 

3. Alte informații:

            Se vor lua în considerare Certificatul de Urbanism nr. 2906 din 14.08.2019 și documentația întocmită de S.C. DAFIR CADCONSULT S.R.L., proiect nr.110/2019, avizat de O.C.P.I. Timiș cu nr. 12759/22.01.2020.

 

4. Concluzii:

            Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, rezultând un imobil cu nr. cad. nou 449538 în suprafața de 20000 mp, situat în str.  Rudolf Otto nr.6, proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Contract de concesiune nr.1/28.07.2015.

 

 

                 PRIMAR                                                                                            VICEPRIMAR

              NICOLAE ROBU                                                                                     FARKAS  IMRE

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                   DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

                                                                                                                                         MIHAI BONCEA

                               

 

                                                                                                                                                             Cod FO53-03,Ver.2

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CT2020 -715 / 18.03.2020

                                                                    

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local

              Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2020-715/   18.03.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, facem următoarele precizări:

            Imobilele situate în Parcul Industrial Freidorf, înscrise în CF 419860 Timișoara   (CF vechi 4978 Freidorf) cu nr. top. vechi 315/a-317/1;1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2;3/1/1/1/1/1/1/1/b și suprafața de 10000 mp, respectiv CF 435411 (CF vechi 201522 Timișoara) cu nr.cad vechi 50665 și suprafața de 10000 mp,  sunt proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și sunt concesionate S.C. CONTITECH ROMÂNIA S.R.L, Contract de concesiune nr.1/28.07.2015.

S.C. CONTITECH ROMÂNIA S.R.L a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe alipirea imobilelor respective.

Documentația tehnică a fost realizată de  S.C. DAFIR CADCONSULT S.R.L., proiect nr.110/2019, avizat de O.C.P.I. Timiș, Referat de admitere nr. 12759/22.01.2020.

A fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 2906/14.08.2019 în vederea alipirii imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, respectând prevederile planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCLMT nr. 362/2001, completat și modificat cu PUD aprobat prin HCLMT nr. 332/2005.

Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a fost avizat de OCPI Timiș, imobilul fiind introdus în baza de date integrată a OCPI Timiș cu nr. cadastral nou 449538.

            Responsabilitatea identificării corecte a suprafețelor parcelelor de teren, respectiv a limitelor de proprietate, revine persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI.

 Conform adresei Serviciului Juridic nr. CT2019-715/24.02.2020 nu figurează litigii asupra imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara.

Conform adreselor Biroului Clădiri Terenuri II Vest nr. CT2019-715/21.02.2020 și Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT2019-715/25.02.2020  nu figurează revendicări asupra imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara.

             În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 și CF 435411 Timișoara, rezultând un imobil cu nr. cad. nou 449538 în suprafața de 20000 mp, situat în str. Rudolf Otto nr.6, proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Contract de concesiune nr.1/28.07.2015.

            Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

 

     DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST                                                                             CONSILIER B.C.T. II VEST

           MIHAI BONCEA                                                                                                          DIANA ROF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 -715 / 18.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
            Având în vedere Raportul de specialitate nr.
CT2020 -715 / 18.03.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
            Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr.
CT2020 -715 / 18.03.2020;

            Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
            Având în vedere Ordinul 700/2014, art. 78 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
            Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
            În conformitate cu prevederile 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
            În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1:  Se însuşeşte documentaţia de alipire întocmită de S.C. DAFIR CADCONSULT S.R.L., proiect nr.110/2019, admisă la O.C.P.I. Timiș cu Referat de admitere nr. 12759/22.01.2020

Art. 2:  Se aprobă alipirea imobilelor înscrise în CF 419860 (CF vechi 4978 Freidorf) cu nr. top. vechi 315/a-317/1;1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2;3/1/1/1/1/1/1/1/b și suprafața de 10000 mp, respectiv CF 435411 (CF vechi 201522 Timișoara) cu nr.cad vechi 50665 și suprafața de 10000 mp, rezultând un imobil cu nr. cad. nou 449538 în suprafața de 20000 mp, situat în str.Rudolf Otto nr.6, proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 

 

 conform documentaţiei care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi referatului de admitere nr. 12759/22.01.2020, care constituie Anexa 1 şi Anexa 2.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
            - Primarului Municipiului Timişoara;

            - Serviciului Juridic;
            - Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
            - Direcţiei Economice;
            - Direcţiei Urbanism;
            - Direcţiei Dezvoltare;
            - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
            - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
            - Direcţiei de Mediu;
            - Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
            - Biroului Audit;
            - Biroului Managementul Calităţii;
            - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;

            - S.C. CONTITECH ROMÂNIA S.R.L.,
            - Mass-media locale.