Hotărârea nr. 131/2020

131/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)
Hotararea Consiliului Local 131/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-003807/04.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-003807/04.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 65/10.12.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 02/30.01.2020;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 136 din 10.12.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), având ca beneficiar pe S.C. MB EDITALIA S.R.L., CUI 35928316, întocmit conform proiectului nr. 07/2018 realizat de S.C. STEREOTOMIC STUDIO S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Indicii propuşi prin documentaţie şi în conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 02/30.01.2020 sunt următorii:
Funcţiuni propuse: servicii şi comerţ;
Procent de ocupare al terenului POT maxim propus: 25%;
Coeficient de utilizare al terenului CUT maxim admis: 2.5;
Regim de înălţime: maxim S+P+10E, cu Hmaxim: 34.00m;
Pentru regimul de inaltime de S+P+8E, inaltimea maxima va fi de 28.00m;
Pentru regimul de inaltime de S+P+5E, inaltimea maxima va fi de 18.50m;
Retragere posterioara - min 6.00m;
Retrageri laterale - conform plansei A.06 - "Reglementari Urbanistice";
Limitele subsolului vor respecta codul civil privitor la distantele fata de limitele de proprietate
Spatii verzi compacte - minim 25% - conform Deciziei de încadrare nr. 136/10.12.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004268/13.06.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 294/16.04.2019;
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207) va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), în suprafaţă totală de 10.748 mp, este înscris în CF 447158, nr. cad. 447158, (CF anterior 400207) Timişoara, având ca proprietar si beneficiar S.C. M.B. EDITALIA S.R.L., CIF: 35928316.

Art.4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 07/2018, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ "LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207) şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207) , şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: S.C. M.B. EDITALIA S.R.L., CIF: 35928316;
- Proiectantului: S.C. STEREOTOMIC STUDIO S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timișoara, CF 447158 (CF anterior 400207),

Proiect emis la solicitarea beneficiarului S.C. MB EDITALIA S.R.L., de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), documentație elaborată după obținerea Certificatului de urbanism nr. Certificatului de Urbanism nr. 4479/13.11.2018 prelungit pana la data de 12.11.2020.

 • 1.  Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în suprafață totală de 10.748 mp, este înscris în CF 447158, nr. cad. 447158 Timișoara, având ca proprietar si beneficiar S.C. M.B. EDITALIA S.R.L., CIF: 35928316, este situat în zona de est a Municipiului Timișoara, fiind delimitat: la nord - de zona de Padurea Verde, la est - de teren intravilan - Directia Regionala de Drumuri si Poduri, la sud - DN 6 - Calea Lugojului, si la vest - de teren intravilan.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), propune realizarea unei zonei de locuinte colective si functiuni complementare, asigurarea parcărilor pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunile propuse, echiparea cu utilități.

 • 3. Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), au fost obținute Certificatul de Urbanism nr. 4479/13.11.2018 prelungit pana la data de 12.11.2020, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 02/30.01.2020, precum și Decizia de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 136/10.12.2019 prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), beneficiar S.C. MB EDITALIA S.R.L, proiectant general SC STEREOTOMIC STUDIO SRL, proiect 07/2018, îndeplinește condițiile pentru a fi supus analizării și dezbaterii plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU                      Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3


Constantin Diaconovici Loga, n r. 1, 300030, tel/fax +40 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.p

256 408435 rimariatm.ro


UR2020-003807/04.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timișoara, CF 447158 (CF anterior 400207)

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. UR2020-003807/04.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207) prin care se propune realizarea unei zone de locuințe colective si funcțiuni complementare, asigurarea parcărilor pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunile propuse, echiparea cu utilități.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea SC MB EDITALIA SRL, înregistrată cu nr. UR2020-003807/28.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timișoara, CF 447158 (CF anterior 400207)”;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 65/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 02/30.01.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4479/13.11.2018 prelungit pana la data de 12.11.2020, precum si Decizia de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 136/10.12.2019 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

Documentația Planului Urbanistic Zonal „LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timișoara, CF 447158 (CF anterior 400207), beneficiar S.C. MB EDITALIA

S.R.L., CUI 35928316., proiectant S.C. STEREOTOMIC STUDIO S.R.L., CUI 28731949, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna aprilie 2019, in perioada 15.04.2019-13.05.2019,cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-au înregistrat sesizari cu privire la aceasta documentație.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Rezultatelor informării și consultării publicului nr. UR2019-005077/14.05.2019 și a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019-005077/24.05.2019 ;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, documentația Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)” se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Constantin Diaconovici Loga, n r. 1, 300030, tel/fax +40 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.pr

256 408435 imariatm.ro


Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic Zonal „LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timișoara, CF 447158 (CF anterior 400207)”,

Planul Urbanistic Zonal „LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timișoara, CF 447158 (CF anterior 400207)”, este elaborat de proiectantul S.C. STEREOTOMIC STUDIO S.R.L., proiect nr. 07/2018, la cererea beneficiarului S.C. MB EDITALIA S.R.L.;

Teritoriul studiat prin P.U.Z.: terenul deținut de proprietari, cvartalul delimitat la nord - de liniile de cale ferata, la est si vest - de terenuri intravilane, iar la sud - de Calea Lugojului DN 6.

Terenul reglementat în suprafață totală de 10.748 mp, este înscris în CF 447158, nr. cad. 447158, (CF anterior 400207) Timișoara, având ca proprietar si beneficiar S.C. M.B. EDITALIA S.R.L., CIF: 35928316, este situat în zona de est a Municipiului Timișoara, fiind delimitat: la nord - de Padurea Verde, la est - de teren intravilan - Directia Regionala de Drumuri si Poduri, la sud - DN 6 - Calea Lugojului, si la vest - de teren intravilan.

Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, terenul se afla in zona de circulatie rutiera si constructii aferente, posibil afectata de zona de protectie CFR.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș, respectiv Avizul Direcției pentru Cultură Timiș;

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 400207”, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), propune realizarea unei zonei de locuinte colective si functiuni complementare, asigurarea parcărilor pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunile propuse, echiparea cu utilități.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-004268/13.06.2019, si se va realiza din Calea Lugojului.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004268/13.06.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse:

Se propune dezvoltarea unei zone de locuire colectiva, parcaje si functiuni complementare functiunii de locuire, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenul deținut de proprietar conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități.

o Procent de ocupare al terenului POT maxim propus: 25%;

o Coeficient de utilizare al terenului CUT maxim admis: 2.5;

o Regim de înălțime: maxim S+P+10E, cu Hmaxim: 34.00m;

o Pentru regimul de inaltime de S+P+8E, inaltimea maxima va fi de 28.00m;

o Pentru regimul de inaltime de S+P+5E, inaltimea maxima va fi de 18.50m;

o Retragere posterioara min 6.00m;

o Retrageri laterale conform plansei A.06 - „Reglementari Urbanistice”;

o Limitele subsolului vor respecta codul civil privitor la distantele fata de limitele de proprietate;

Spatii verzi compacte - minim 25% - conform Deciziei de încadrare nr. 136/10.12.2019 a Agenției

nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

pentru Protecția Mediului Timiș;

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004268/13.06.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;

Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 294/16.04.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1.1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), având ca beneficiar pe S.C. MB EDITALIA S.R.L., CUI 35928316, întocmit conform proiectului nr. 07/2018 realizat de S.C. STEREOTOMIC STUDIO S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

o Procent de ocupare al terenului POT maxim propus: 25%;

o Coeficient de utilizare al terenului CUT maxim admis: 2.5;

nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

o Regim de înălțime: maxim S+P+10E, cu Hmaxim: 34.00m;

o Pentru regimul de inaltime de S+P+8E, inaltimea maxima va fi de 28.00m;

o Pentru regimul de inaltime de S+P+5E, inaltimea maxima va fi de 18.50m;

o Retragere posterioara min 6.00m;

o Retrageri laterale conform plansei A.06 - „Reglementari Urbanistice”;

o Limitele subsolului vor respecta codul civil privitor la distantele fata de limitele de proprietate;

Spatii verzi compacte - minim 25% - conform Deciziei de încadrare nr. 136/10.12.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004268/13.06.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;

Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 294/16.04.2019.

 • 3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), având ca beneficiar pe S.C. MB EDITALIA S.R.L., CUI 35928316 va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 10.748 mp, este înscris în CF 447158, nr. cad. 447158, (CF anterior 400207) Timișoara, având ca proprietar si beneficiar S.C. M.B. EDITALIA S.R.L., CIF: 35928316.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar după reglementarea situației juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2.1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”,

Constantin Diaconovici Loga, n r. 1, 300030, e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, inte

tel/fax +40 256 408435


rnet:www.primariatm.ro


Calea Lugojului DN 6, Timișoara, CF 447158 (CF anterior 400207), având ca beneficiar pe S.C. MB EDITALIA S.R.L., CUI 35928316 și a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timișoara, CF 447158 (CF anterior 400207), având ca beneficiar pe S.C. MB EDITALIA S.R.L., CUI 35928316, elaborat de proiectantul S.C. STEREOTOMIC STUDIO S.R.L., proiect 07/2018, la cererea beneficiarului S.C. MB EDITALIA S.R.L., CUI 35928316, pentru a fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Steluta URSU

Red/dact - SU

ROMANIA JUDETULTIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 20.03.2020

Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-003807/19.03.2020


AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare*’, Calea Lugojului DN6, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05,2017, prin care v-am comunicat aspectele 'asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-003807/19.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare”, Calea Lugojului DN6, Timișoara, beneficiar fiind societatea MB Editalia SRL, proiectant general SC Stereofonic Studio SRL, proiect nr. 07/2019, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 4479/13.11.2018 prelungit până la 12.11.2020,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare", Calea Lugojului DN6, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului de Oportunitate nr. 65/10.12.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 02/30.01.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, aferente terenului reglementat prin documentație, rezultă următoarea situație juridică:

- Cartea funciară nr. 447158 Timișoara nr. cadastral 447158 (datat 05.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 10.748 mp, categorie de folosință „arabil", este proprietatea SC M.B. Editalia SRL, CIF 35928316, nefiind notate sarcini ori litigii cu privire la imobil

Prin adresa nr. SC2019-29296/27,11.2019 a Municipiului Timișoara - Biroul Contencios se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilul ce face obiectul prezentei documentații, iar prin adresa nr. CT2019-007323/20.11.2019 se menționează faptul că acest imobil nu a făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001. Potrivit adresei nr. DO2019-002420/02.12.2019 se menționează faptul că parcela nu a fost solicitată de către foștii proprietari conform legilor fondului funciar.

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată - "(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

(2) In condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după caz.” coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil "în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților"),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-003807/19.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare” Calea Lugojului DN6, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra terenului.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuințe și funcțiuni complementare" Calea Lugojului DN6, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriana ȘEITAN

Cod FO53-13,Ver.l

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207),

 

Proiect emis la solicitarea beneficiarului S.C. MB EDITALIA S.R.L., de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), documentaţie elaborată după obţinerea Certificatului de urbanism nr. Certificatului de Urbanism nr. 4479/13.11.2018 prelungit pana la data de 12.11.2020.

 

1.       Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 10.748 mp, este înscris în CF 447158, nr. cad. 447158 Timişoara, având ca proprietar si beneficiar  S.C. M.B. EDITALIA S.R.L., CIF: 35928316, este situat în zona de est a Municipiului Timișoara, fiind delimitat: la nord - de zona de Padurea Verde, la est - de teren intravilan – Directia Regionala de Drumuri si Poduri, la sud  - DN 6 – Calea Lugojului, si la vest – de teren intravilan.

 

2.       Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate

Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), propune realizarea unei zonei de locuinte colective si functiuni complementare, asigurarea parcărilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

 

3.    Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată, pentru Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), au fost obţinute Certificatul de Urbanism nr. 4479/13.11.2018 prelungit pana la data de 12.11.2020, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 02/30.01.2020, precum şi Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 136/10.12.2019   prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

 

4.    Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), beneficiar S.C. MB EDITALIA S.R.L, proiectant general SC STEREOTOMIC STUDIO SRL, proiect 07/2018, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus analizării şi dezbaterii plenului consiliului local.

 

PRIMAR

NICOLAE ROBU                                          Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

 

 

 

 

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune,  în nota de fundamentare.

                Cod: FO 53-03-ver. 3

ROMANIA JUDETULTIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 20.03.2020

Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-003807/19.03.2020


AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare*’, Calea Lugojului DN6, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05,2017, prin care v-am comunicat aspectele 'asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-003807/19.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare”, Calea Lugojului DN6, Timișoara, beneficiar fiind societatea MB Editalia SRL, proiectant general SC Stereofonic Studio SRL, proiect nr. 07/2019, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 4479/13.11.2018 prelungit până la 12.11.2020,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare", Calea Lugojului DN6, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului de Oportunitate nr. 65/10.12.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 02/30.01.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, aferente terenului reglementat prin documentație, rezultă următoarea situație juridică:

 • - Cartea funciară nr. 447158 Timișoara nr. cadastral 447158 (datat 05.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 10.748 mp, categorie de folosință „arabil", este proprietatea SC M.B. Editalia SRL, CIF 35928316, nefiind notate sarcini ori litigii cu privire la imobil

Prin adresa nr. SC2019-29296/27,11.2019 a Municipiului Timișoara - Biroul Contencios se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilul ce face obiectul prezentei documentații, iar prin adresa nr. CT2019-007323/20.11.2019 se menționează faptul că acest imobil nu a făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001. Potrivit adresei nr. DO2019-002420/02.12.2019 se menționează faptul că parcela nu a fost solicitată de către foștii proprietari conform legilor fondului funciar.

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată - "(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

 • (2) In condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după caz.” coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil "în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților"),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-003807/19.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare” Calea Lugojului DN6, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra terenului.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuințe și funcțiuni complementare" Calea Lugojului DN6, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC


Cod FO53-13,Ver.l

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

MEMORIU DE PREZENTARE

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII

Denumirea proiectului:

Locuinte si functiuni complemantare

Amplasament:

jud. TIMIS, Timișoara, intravilan

Beneficiari

NR CF /TOPO

PROPRIETAR

MP

%

447158, topo 447158

SC MB MEDITALIA SRL

10.748

100

Proiectant general:

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL

Numar proiect:

7/2018

Faza de proiectare:

Studiu de oportunitate

Data:

Noiembrie 2019

 • 1.2. OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentație are ca obiect studierea unei zone situate in partea de est a Municipiului Timișoara, teren aflat in intravilan, liber de constructii, aflat in proprietate privata. Lucrarea prezenta se execita la comanda beneficiarului, in baza temei inaintate de beneficiar prin care se cere elaborarea unui PUZ in zona. Prin acest PUZ se doreste sa se solutioneze modul in care va putea fi folosit terenul in vederea construirii de locuinte colective si servicii; stabilire de aliniamente, indici de ocupare a terenului, circulatii carosabile, instalatii edilitare in vederea corelarii intereselor publice si private intr-o solutie viabila din punct de vedere estetic si functional spre beneficiul comunitatii.

1.3 METODOLOGIA CE A STAT LA BAZA DOCUMENTATIEI

Documentația este intocmita conform Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ aprobat prin Ord. 176/2000 al MLPAT, L 350/2001 actualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului, OG 233/2016 privind normele netodologice de aplicare a L 350/2001, L 453/2001 pentru modificarea si completarea L 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, RGU aprobat prin HG 525/1996, Ghid pt RLU GM-007-2000 aprobat prin ordinul MPLAT nr 21/N/2000, Ordinul Ministarului Sanatatii 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor privind modul de viata al populatiei, L 18/1991 a fondului funciar republicata, L 69/1991 a administratiei publice locale republicata, L 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, L 7/1996 a cadastrului imobiliar, L 10/1995 privin calitatea in constructii, L 137/1995 privind protectai mediului, L 82/1998 pt aprobarea OG nr 43/1997 privind regimul jurdic al drumurilor, L 107/1996 a apelor, L 213/1998 privind roprietatea publica si regimul juridic al acesteaia, L 219/1998 privind regmul concesiunii, L 5/2000 privind zonele protejate, HGR nr 525/1996 modificat pentru aprobarea RGU, HCJ TImis 87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementarilor urbanistice si indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltarile urbane din extravilanele oraselor si comunelor din judetul Timis, HCJ TImis 115/27.11.2008 privind aprobarea reglementarilor si indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potential de edificare urbana din judetul Timis, PATJ Timis actualizat, Codul Civil, certificatul de urbanism nr. 4479 din 13.11.2018 emis de Primaria Municipiului Timisoara.

CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

REGIMUL JURIDIC

Teren situat in intravilan, in proprietate privata.

REGIMUL ECONOMIC

Zona C, Folosinta actuala: teren intravilan, categoria de folosinta: teren arabil, S= 10.748mp, destinatie conform PUG: zona de circulatie rutiera si constructii aferente

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI:

 • 2.1. EVOLUTIA ZONEI

Zona studiata este in dezvolare, cu functiuni mixte si servicii, in vecinatatea Padurii Verzi. Se invecineaza cu aeroportul Timisoara, fiinnd amplasat pe DN 6. Pe acest loc se doreste amenajarea unei zone de locuinte colective cu functiuni complementare avand toate dotarile necesare unei bune functionari.

 • 2.2. INCADRARE IN LOCALITATE

Zona studiata este amplasata in partea de est a Municipiului Timisoara, in intravilan, avand ca limite:

 • •   E: intravilanul Municipiului Timisoara, Directia Regionala de Drumuri si Poduri,

 • •   V: intravilan, parcela privata

 • •  S: Padurea Verde

 • •  N: DN 6

Distanta pana la zona de locuit: 306m

Acces: Pe latura de N - DN 6 si bretea colectoare

 • 2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Terenul in discutie este liber de constructii.

Caracteristicile reliefului sunt acelea de o suprafata relativ plana cu mici denivelari, lucru ce permite realizarea unei dezoltari urbane coerente. Terenul este salubru.

Conform studiului geotehnic, terenul este tipic zonei, bun de fundare, nu prezinta agresivitate chimica fata de elementele din beton. se apreciaza urmatoarele nivele hidrostatice caracteristice: NHmax=-1,50m fata de nivel teren actual, NHmed=-2,50m fata de nivel teren actual

Adancimea de inghet stabilita conform STAS 6054/77 pentru zona cercetata este de 0,70m

 • 2.3.1. CLIMA

Zona Timisoara se incadreaza in caracteristicile climaterice generale specifice tarii noastre - temperat continentala moderata. Anotimpurile sunt bine conturate si caracterizate astfel:

 • - primaverile sunt timpurii si adesea capricioase, verile uscate si lungi, toamne lungi, cu temperaturi constante, ierni blande si scurte.

 • 2.3.2. CARACTERIZAREA CLIMATERICA A ZONEI

 • - temperatura medie multianuala a aerului 8,8°C;

 • - data medie a primului inghet - 11 octombrie;

 • - numarul mediu al zilelor tropicale (Tmax >30°C) - 8 zile pe an;

 • - cantitatea medie multianuala a precipitatiilor - 660 mm / an;

 • - durata medie de stralucire a soarelui - 1924 ore / an;

 • - numarul mediu al zilelor cu ninsoare - 28 zile / an; numarul mediu al zilelor cu bruma - 25 zile /an.

In anotimpul rece si in perioadele de calm poate sa apara fenomenul de inversiune atmosferica.

Corespunzator latitudinii la care se situeaza zona studiata, se inregistreaza o radiatie solara directa medie de 736 cal/mp la 21.06 si 118 cal/mp la 22.12, cu un coeficient de transparenta a norilor de 0.342.

 • 2.4. CIRCULATIA

Pentru deservirea rutieră a viitoarelor locuințe, se va realiza accesul din DN 6 - conform Studiilor de Fundamentare pentru Planul Urbanistic General al com. Ghiroda si conform Studiului de Fezabilitate aflat in lucru pentru DN6, iar acesta va avea 3 benzi pe sens, intre strazile Bobalna si Victoria, si cel putin o intersectie majora la strada Bradului / Orizont.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

In prezent terenul este liber de constructii sau amenajari.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este in prezent cea de teren arabil.

 • •  RELAȚIONĂRI ÎNTRE FUNCȚIUNI

Se prevede exdinderea organica a zonei rezidentiale existente

 • •  GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Zona detaliată în P.U.Z. are o suprafață de 1 ha, teren liber de constructii.

 • •  ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE

Ținând cont că zona studiata se afla in zona limitrofa a intravilanul Timisoara, dezvoltarea propusa are asigurate dotarile sociale si nu necesita altele noi.

 • •  ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

În stadiul actual terenul are folosință agricolă si nu există zone de spațiu verde amenajat.

 • •  PRINCIPALELE DISFUNCȚIONALITĂȚI

Analiza situației existente a relevat disfunctionalități grupate pe categorii:

 • a) de circulație:

 • - necesitatea realizării unui drumi colectoare paralel cu DN 6 ce va deservi zona propusa;

 • b) funcționale

 • - absenta utilităților in interiorul zonei studiate

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARA

In prezent nu exista retele edilitare care traverseaza terenul. Exista posibilitati de racord la urmatoarele utilitati: energie electrica, apa, canal si gaz prin extinderea retelelor Municipiului Timisoara.

Solutiile adoptate vor fi detaliate prin documentatii elaborate pentru fiecare specialitate in parte.

 • 2.6.1. Retele apa-canal - situatia existenta

În zona studiata exista retele de alimentare cu apă si canalizare, figurate pe planul de lucrari edilitare, conform avizului de amplasament emis de SC AQUATIM SA:

 • - retea de apă: - Calea Lugojului - 0 355 mm;

 • - retea de canalizare: - str. Calea Lugojului - 0 500 mm

 • 2.6.2. Retele de energie electrica - situatia existenta

Conform avizului eliberat de S.C. E-Distributie Banat S.A. în zona studiată există retele electrice LEA 20kV si LES 20kV, care nu afectează amplasamentul iar obiectivul propus pentru dezvoltare poate fi racordat la reteaua existenta.

Conform aviz tehnic favorabil, eliberat de S.C. TELEKOM S.A. Unitatea Regionala Timis, obiectivul poate fi racordat la reteaua de telecomunicatii dupa stabilirea exacta a traseelor ce se va stabili prin sondaje executate inaintea inceperii lucrarilor propriu-zise.

 • 2.6.3. Retele de gaze naturale - situatia existenta

Conform avizului SC DELGAZ GRID SA retele de alimentare cu gaze naturale de presiune medie si redusa nu afecteaza amplasamentul.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Zona din care face parte amplasamentul studiat este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului. Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. - privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de locuire si functiuni complementare locuirii (cai de acces si comunicatii, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) - zona se va transforma din mediu natural (partial) in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

 • 2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 • •   extinderea funcției de locuire si functiunilor complementare adaptate la configurația terenului și specificul zonei limitrofe;

 • •   asigurarea necesarului de spații verzi;

 • •  cooperarea proprietarilor din zonă în ideea generării unei zone dezvoltate armonios,

 • •   asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

CAPITOLUL III - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

 • 3.1.1. RIDICARE TOPOGRAFICA

In vederea realizării proiectului a fost realizata o ridicare topografica de catre S.C. Blacklight S.R.L., ce a avut ca scop determinarea delimitarii exacte a amplasamentului, pozitia drumurilor de exploatare existente cat si a terenurilor vecine

 • 3.1.2. REFERAT GEOTEHNIC

Conform studiului de specialitate anexat.

 • 3.2. PREVEDERI PUG

Conform P.U.G. AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA aprobat prin HCL nr.157/2002, prelungit prin HCL 107/2014 și HCL 131/2017, în vigoare, terenul studiat se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan, în UTR 32 avand ca functiune: zona de circulatie rutiera si constructii aferente.

Conform P.U.G. AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - etapa 4 aflat în curs de aprobare, terenul este încadrat: Is_A - Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri independente

 • 3.3. VALOAREA CADRULUI NATURAL

Prin P.U.Z. se propune o zona rezidentiala cu regim de inaltime de maxim S+P+10E si asigurarea unui sistem de circulatii auto si pietonale care sa asigure accesele pe parcela. Investitia propusa se inscrie in caracterul urbanistic al zonei si va contribui la ridicarea calitatii intregului amplasament.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI RUTIERE

Pentru deservirea rutieră a viitoarelor locuințe, accesul se va face pe pe banda de acces a DN6, propusa prin SF in lucru care lateste DN6 la 3 benzi pe sens. Parcarile se vor asigura in pe parcela, subteran si suprateran. Structura rutieră pentru străzile de deservire se vor executa dintr-o fundație de balast și piatră spartă cu o îmbrăcăminte din beton asfaltic.

Apele meteorice vor fi colectate de guri de scurgere proiectate ce se vor racordate la rețeaua de scurgere a apelor pluviale proiectată în zonă.

Panta transversala a drumurilor va fi de 2,5% spre stanga si spre dreapta drumului si de 4%pe acostamente.

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA, REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervențiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru:

 • - generarea unei zone de locuire și funcțiuni complementare, ce va fi functionala în intravilanul Municipiului Timisoara

 • - asigurarea accesului în zona studiată corelat cu celelalte documentații de urbanism din zonă;

 • - rezervarea suprafețelor de teren pentru spații verzi ;

 • - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea dezvoltare;

 • - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zona: alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz, conform propunerilor și avizelor anexate, etc.

Stabilirea acestor propuneri s-a făcut în concordanță cu prevederile P.U.G. și corelat cu celelalte intervenții din zonă. La realizarea constructiilor se vor avea in vedere reguli de baza privind ocuparea terenului, reguli cuprinse in acte normative care studiaza utilizarea si ocuparea terenului din intravilan.

BILANT TERITORIAL

EXISTE

NT

PROPUS

mp

%

mp

%

Zona reglementata

10.748

100

10.748

100

Zona locuinte colective cu functiuni complementare

-

-

2.687

25

Carosabil, trotuare, parcari, accese

-

-

5.374

50

Zona verde

-

-

2.687

25

INDICI URBANISTICI

POT

0%

25%

CUT

0

2,5

REGIM DE INALTIME

S+P+10E

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Alimentarea cu apă:

Apă potabilă necesară pentru obiectivul studiat va fi folosită in special pentru asigurarea nevoilor de apă pentru consum menajer.

Ca și sursă de apă potabilă pentru obiectivul studiat se propune racordarea la conducta de aducțiune amplasată pe strada Calea Lugojului, avand diametrul de 0355, dar si in functie de punctul de vedere si de soluția tehnica a Companiei Aquatim.

Tinand cont de poziția rețelelor de apa si canal care se afla pe partea opusa a drumului carosabil fata de obiectivul studiat, se proune realizarea unor subtraversari de carosabil (DN6 - Calea Lugojului) pentru bransamentul si racordul la retelele stradale.

Astfel pentru zona studiata se propune montarea unei conducte din polietilenă DN 100mm care este dimensionata atat pentru asigurarea consumului de apa menajer cat si pentru alimentarea cu apa a hidrantilor exteriori.

Rețeaua de distribuție a apei potabile către consumatori din incinta zonei studiate se va realiza printr-o conductă de distribuție din polietilenă PE-ID DN 100mm montată subteran, si racordata la reteaua principala prin intermediul unei subtraversari.

Conducta de distribuție va fi dimensionată corespunzător din punct de vedere hidraulic și al încărcărilor statice la care va fi supusă.

Racordul constructiilor propuse, la rețeaua de distribuție, se va face prin cămine proprii de apometru, dimensionate corespunzător în funcție de consumul de apă estimat..

Căminul principal de bransament va fi dispus conform planului de situație propus, în zona frontului stradal la limita parcelelei studiate.

Întreținerea spațiilor verzi și a platformelor carosabile se va face prin utilizarea apei pluviale captate in bazinul de retentie, dupa ce acestea au trecut prin separatorul de hidrocarburi.

Canalizarea menajeră:

Apele uzate menajere rezultate se vor încadra din punct de vedere a încărcării cu poluanți în limitele stabilite conform NTPA 002/2005.

Canalizarea menajera a obiectivul studiat va fi racordata la conducta de canalizare menajera stradala, amplasată pe Dn6 - Calea Lugojului, avand diametrul de 0500, dar si in functie de punctul de vedere si de solutia tehnica a Companiei Aquatim.

Tinand cont de pozitia retelelor de apa si canal care se afla pe partea opusa a drumului carosabil fata de obiectivul studiat, se proune realizarea unor subtraversari de carosabil (DN6 - Calea Lugojului) pentru bransamentul si racordul de canalizare la retelele stradale.

Pentru racordul la canalizarea stradala se propune montarea unei conducte din PVC-KG D.200.

Colectarea și evacuarea apei uzate de la obiectele sanitare din imobile se va face la interior prin tuburi din polietilenă pentru scurgere cu mufă și garnitură de cauciuc, dirijate spre căminele menajere propuse a se realiza la exterior.

Conductele de canalizare menajeră de la exterior vor fi din tuburi din PVC SN 4 pentru scurgere, cu mufă și garnitură de cauciuc pentru etanșare, montate îngropat în pământ sub adâncimea de îngheț, pe un strat de nisip de 10 cm grosime, după care se vor acoperi cu un strat de nisip de 10 cm grosime. Pământul de acoperire se va compacta cu maiul de mână în straturi succesive.

În limita de proprietate a imobilului, se vor monta cămine pentru inspecție și curățire, din polietilenă sau PVC, cu capace și ramă din fontă necarosabile si/sau carosabile, in functie de zona de amplasare. Panta cu care se vor monta conductele de la exterior va fi în funcție de dimensiunile acestora.

Rețeaua stradală de canalizare menajeră va fi echipată cu cămine de vizitare si control din beton armat STAS 2448-73 dispuse la o distanța maximă de 30 m unul fată de altul fiind prevăzute cu capace din fontă. Montarea conductelor de canalizare se va face la o distanța de cel puțin 3,00m fața de fundațiile clădirilor propuse.

Canalizare pluviala

Apele pluviale vor fi tratate astfel:

-apa pluviala cu hidrocarburi din parcare si accesul auto va fi colectata prin intermediul unor guri de scurgere si transportata printr-o retea separata pana la un separator de hidrocarburi cu by-pass cu capacitatea de 6/60 l/s. Apa tratata va fi colectata in bazinul de retentie.

Apa pluviala din Parcare-Subsol va fi colectata prin intermediul unei rigole, va fi descarcata intr-o basa realizata in radier si apoi pompata in reteaua care colecteaza apa cu hidrocarburi. Apele incarcate cu hidrocarburi vor fi trecute prin separatorul de hidrocarburi inainte de colectarea acestora in bazinul de apa pluviala.

-apa pluviala curata de pe invelitoarea cladirii va fi colectata si transportata printr-o retea separata pana la bazinul de retentie.

Apa pluviala curata si tratata va fi colectata intr-un bazin de retentie cu capacitatea de 85mc, calculat pentru 15 minute.

Apa stocata va fi utilizata la udarea spatiului verde si/sau va fi evacuata in reteaua stradala dupa oprirea ploilor, cu ajutorul unei pompe submersibile.

Instalații de stingere incendiu cu hidranti exteriori

Conform P118/2-2013, art. 6.1 (1), retelele de distributie a apei din centre populate trebuie sa fie echipate cu hdranti exteriori, care sa asigure conditiile de debit si presiune necesare stingerii incendiilor.

În cazurile în care, conform avizului regiei/societii furnizoare de apa, retelele nu asigura satisfacerea conditiilor de debit si presiune, vor fi prevazute rezervoare de apa pentru incendiu, dimensionate conform art. 13.31.

Astfel, pentru parcela studiata se propune montarea a 2 hidranti exteriori supraterani, Dn 80, fiecare asigurand debitul de stingere de 10 l/s (conform Anexa 6 din P118/2, pentru centre populate cu un numar de locuitori de sub 5000 si cladiri peste 4 niveluri).

Hidrantii se vor monta la o distanta de aproximativ 100m unul fata de celalalt si vor fi alimentati din reteaua de distributie apa potabila.

BREVIAR DE CALCUL

 • •  ALIMENTARE CU APĂ

Numarul de persoane estimat aferent imobilului studiat: 550 persoane

Cerinta de apa (conform SR 1343-1/2006 si STAS 1478-90)

Qzi mediu= Kp x Ns x Ng /1000 <mc/zi>

Qzi maxim= Kzi x Qzi mediu <mc/zi>

Q mia mxxK0

Q maxim orar = n o.rfai n c<t (mc/h)

ns = necesarul specific de apa (STAS 1478-90, tabel 4)

Kp = coeficient de pierderi= 1,1

Kzi = coeficient de neuniformitate zilnica= 1,35

Ko = coeficient de neuniformitate orara= 3

Prelucrand datele de mai sus cu formulele mentionate rezulta:

Qzi mediu= 1.1 x 550 x 170 /1000 = 102,8 mc/zi

Qzi maxim= 1.35 x 102,8 = 138,7 mc/zi

Q maxim orar = =    24    =17,3 mc/h

 • •  CANALIZARE MENAJERĂ

Calculul debitului de apă menajeră s-a facut conform SR 1846/1-2006 folosind debite specifice de calcul pentru consum menajer la care se adaugă si debitul de apă tehnologică acesta incadrându-se din punct de vedere al încărcărilor cu poluanți conform NTPA 002/2002

Debitele de calcul pentru canalizare menajeră.

Quz zimed = 0,9 x Qzimed = 92,5 m3 /zi

Quz zimax = 0,9 x Qzimax = 124,8 m3 /zi

Quz orarmax = 0,9 x Qorarmax = 15,5 m3 /h.

 • •  CANALIZARE PLUVIALA

Canalizare pluviala - debit de calcul pentru ape meteorice de pe cladiri

În conformitate cu STAS 1795-87, debitul de calcul al apelor meteorice Qs se calculează cu relația :

Qp = m*SVi*0,0001

In care :

i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha]

^-coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafața respectivă

Sc -suprafața de calcul -egală cu proiecția pe orizontală a suprafețelor receptoare m - coeficientul de înmagazinare

Intensitatea ploii de calcul funcție de frecvența normată a ploii și de durată se determină prin diagrame sau din tabele de calcul.

Frecvența normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-83 funcție de clasa de importanță a clădirii (f).

Durata de calcul a ploii se stabilește prin apreciere și se verifică prin calcul după alegerea diametrelor conductelor, cu relația :

(min)

tcs - timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafața receptoare și timpul de scurgere prin coloanele instalației interioare (min)

L - distanța maximă de parcurs în conductele orizontale până la secțiunea de control (m)

 • V - viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel liber,

 • V = 40 ^ 60 m/min

Sc=2800[mp]

F= 1/2

i=250[l/s*ha]

^=0.85

m=0,8

Rezultă:        Qp = 0.8*2800*0,0001* 250*0.85 [ l/s ]

Qp=47,6 [l/s]

Canalizare pluviala - debit de calcul pentru ape meteorice din parcare

Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe platforma betonata pentru fiecare parcela in parte:

Qp = m*SVi*0,0001 [ l/s ]

S max platforma = 2700 mp

i - intensitatea ploii de calcul 250 l/s*ha (s-a determinat in funcție de frecventa normata a ploii f =

1/2 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846)

m - coeficientul de înmagazinare = 0,8

0 - coeficientul de scurgere = 0,85

Qp = 0.8*2700*0,0001* 250*0.85 [ l/s ]

Qp= 45,9 [l/s]

Pentru intreaga parcela studiata se propune montarea unui separator de hidrocarburi si namol cu by-pass, cu debitul Q=6/60 l/s.

Canalizare pluviala - Calcul bazin de retentie

VBR=Qctot x T

T-timp de stocare

Vbr=(47,6+45,9) x900 = 84.150 litri = 85mc

Se propune montarea unui bazin de retentie cu capacitatea de 85mc.

Astfel, apa pluviala curata si tratata va fi colectata intr-un bazin de retentie cu capacitatea de 85m, calculat pentru 15 minute

Apa stocata va fi utilizata la udarea spatiului verde si/sau va fi evacuata in reteaua stradala dupa oprirea ploilor, cu ajutorul unei pompe submersibile.

Alimentarea cu energie electrică:

In apropierea zonei studiate exista linie electrica de tensiune medie.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se propune a se face de la rețeaua de distribuție de energie electrică aeriană de medie tensiune existenta peste DN6 Calea Lugojului, pe partea opusa de parcela studita, prin intermediul unui post de transformare ce va fi montat pe pamant in zona mediana a parcelei studiate.

Din postul de transformare se propune a se realiza un sistem de distribuție de joasă tensiune, prin cabluri electrice montate subteran până la firida de bransament, amplasată la limita de proprietate, in vecinatatea postului de transformare.

Se propune ca întreaga distribuție a energiei electrice în zona studiată să se facă prin linii electrice subterane de joasă tensiune, atât pentru clădiri cât și pentru iluminatul incintei.

Pentru realizarea efectivă a acestor lucrări, atât în ceea ce privește soluția de alimentare cu energie electrică, cât și gestionarea instalațiilor electrice propuse, investitorul se va adresa direct către operatorul local de distribuție a energiei electrice (Enel Distribuție) pentru a obține aprobările și avizele necesare. La dimensionarea postului de transformare propus se va tine cont de faptul ca vor fi aproximatix 70 apartamente / bloc, 210 apartamente in total. Considerand o putere instalata de 7 kW / apartamente, rezulta o putere absorbita totala de aproximativ 700 kW.

Proiectarea și executarea lucrărilor de mai sus se va face în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție aprobat cu decizie ANRE nr. 101/06.06.2000, de către societăți care dețin competențe în acest sens, fiind autorizate de către Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei Electrice București.

Rețele de telecomunicații

Racordarea imobilelor la serviciile de telefonie și cablu TV/Internet se va face prin racordarea la rețelele existente. Avand in vedere ca in zona exista cabluri de fibra optica, se va solicita un aviz de principiu de la furnizorul de telecomunicatii. Branșamentul de telecomunicații se va poza subteran până la punctul de racord al clădirilor.

Proiectarea și executarea lucrărilor de telefonie se va face în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de telefonie.

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a parcelei studiate se va face printr-un bransament la reteaua de distributie a gazelor naturale existenta in zona, pe DN6 Calea Lugojului, chiar in vecinatate, in functie de punctul de vedere si solutia tehnica propusa de distribuitorul de gaze naturale DelGaz.

 • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

Deoarece scopul acestui proiect consta in amenajari pentru locuinte si functiuni complementare rezultatul actiunilor este redus privind impactul asupra mediului inconjurator. Pentru a se evalua impactul pe care il are asupra mediului inconjurator se va analiza in acord cu regulile si normele impuse in Romania si cu normele si recomandarile europene referitoare la protectia mediului, atat in perioada implementarii proiectului, cat si in perioada de exploatare a constructiilor. Este de asteptat ca proiectul sa nu aiba un impact nefavorabil asupra mediului.

Problemele de protectia mediului sunt analizate in concordanta cu GM 10/2006 coroborat cu HG 1213/2006 -MO 805/25.09.2006, anexa 1, 2, 3 - criterii selectie in stabilirea necesitatii evaluarii asupra mediului, cap. 1, 2, 3 si ordin de aplicare L 50 (91- nr.1430) 2005 din MO 525 bis / 13.09.2005 anexa 1, 2, 3. Pe baza acestor elemente, analizand prevederile HG 1076/2004 - anexa 1: criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediuluiapreciem urmatoarele:

 • 1. Caracteristicile planului:

 • a. Gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ce privește amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Planul PUZ creeaza in totalitate cadrul pentru ca activitatile viitoare preconizate (locuinte si functiuni complementare) sa fie in concordanta cu prevederile legale privind amplasamentul, natura si amploarea investitiei, conditii concrete de functionare pentru a nu prezenta nici un efect semnificativ, potential negativ asupra mediului.

 • b. Gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele care se integreaza sau care deriva din ele

In imediata vecinatate exista un Plan Urbanistic Zonal aprobat, cu modaliate de abordare si solutie urbanistica similara cu propunerea de fata. Realizarea prezentului PUZ nu influenteaza alte planuri si programe in zona, dar poate fi si trebuie coordonat cu eventualele documentații de urbanism ce se vor elabora pentru terenurile adiacente sau limitrofe amplasamentului studiat.

 • c. Relevanta planului sau programului pentru integrarea considerațiilor de mediu mai ales din perspectiva promovării durabile

PUZ-ul este aliniat in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile asigurand din prima faza pana la atingerea capacitatii finale respectarea normelor si consideratiilor de mediu, asigurand pe durata normala de exploatare toate utilitatile necesare bunei functionari si eliminarii riscului de poluare. Sunt asigurate toate conditiile pentru integrarea aspectelor privind consideratiile de mediu aflate in curs de derulare in procesul integrarii UE. Prin destinatia de spatii de locuit si functiuni complementare, nu exista riscul poluarii zonei sau afectarii persoanelor din zona, aceasta investitie neavand un impact negativ asupra factorilor de mediu si in mod concret la dezvoltarea durabila si protejarea mediului inconjurator, prin amenajarea unui teren viran si utilizand metode moderne de constructie.

 • d. Relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de ex. Planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau gospodarirea apelor)

Deșeurile care vor rezulta din activitățile de construire a investiției sunt:

 • - deșeuri de pământ și pietre rezultate de la excavația amplasamentului;

 • - diverse deșeuri inerte;

 • - deșeuri menajere rezultate din activitățile igienico-sanitare ale personalului implicat în construcție.

Cantitate totală estimată de deșeuri cca. 20 t.

Aceste deșeuri vor fi colectate controlat și stocate temporar în locuri special destinate acestui scop. În mod ritmic, deșeurile menajere vor fi ridicate de către societatea de salubritate locală. Deșeurile amestecate de materiale de construcții și pământul excavat (rezultat de la săparea fundațiilor) vor fi utilizate drept material de umplutură pentru nivelarea terenului. Din activitatea de - locuire - realizata pe terenul studiat vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri: - menajere;

Managementul deșeurilor:

Obiectivul principal al managementului deșeurilor este de a proteja sănătatea oamenilor și mediul înconjurător de efectele nedorite pe care le cauzează colectarea, transportul, tratarea și depozitarea deșeurilor. Conceptul de control integrat al poluării prevede un mecanism prin care poluanții emiși în aer, apă și sol pot fi controlați. Managementul deșeurilor este direct legat de efectele de poluare a mediului pe care deșeurile le pot genera și de dificultatea de a fi depozitate. Planul de management a deșeurilor evidențiază modul în care deșeurile generate vor fi stocate, în vederea valorificării/eliminării prin firme specializate. Depozitarea și gestiunea deșeurilor rezultate din activitatea de construcție a obiectivului și cele rezultate în timpul funcționării obiectivului se vor face cu respectarea următoarelor acte normative:

 • - OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000) privind regimul deșeurilor aprobat prin Legea nr. 426/2001 (MO nr. 411/25.07.2001);

 • - OUG nr. 61/2006 (MO nr. 790/19.09.2006) aprobată prin Legea nr. 27/2007 (MO nr. 38/18.01.2007) pentru modificarea și completarea OUG nr. 78/2000 (Mo nr.283/22.06.2000) privind regimul deșeurilor;

 • - H.G. nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor (MO nr. 394din 10.05.2005);

 • - Ordonanța de urgență nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile;

 • - H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

SC MB Editalia SRL, ca producător de deșeuri, va respecta prevederile Legii nr. 426/2001, care pentru "orice persoană fizică autorizată să desfășoare activități independente sau persoană juridică din a cărei activitate rezultă deșeuri (producător inițial) și/sau care a efectuat operațiuni de pretratare, de amestecare sau alte operațiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziției acestor deșeuri" impune:

•să nu amestece diferitele categorii de deșeuri;

•să asigure echipamente de protecție și de lucru adecvate operațiunilor aferente gestionării deșeurilor în condiții de securitate a muncii;

•să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

•să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației și a mediului;

•să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

•să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;

•să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina producătorilor de deșeuri.

SC MB Editalia SRL, ca deținător de deșeuri, are obligația să asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deșeurilor proprii unor unități autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora. Tipurile de deșeuri nominalizate conform H.G. nr. 856/2002, Hotărâre privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase:

-deșeuri rezultate din activitatile de constructie a obiectivului: pamant excavatsi pietre, deseuri inerte, deseuri menajere (20 t);

-deseuri rezultate in timpul functionarii obiectivului: deseuri menajere (2 t/an).

 • •  Eliminarea deșeurilor

Deșeuri menajere:

Containerele de deșeuri menajere vor fi amplasate astfel:

 • - în spatiu special amenajat din zona accesului carosabil pe teren, cu acces auto facil.

Deșeurile menajere sunt colectate în europubele, care vor fi amplasate intr-un spatiu special amenajat. În mod ritmic, aceste deșeuri se vor evacua prin intermediul societății de salubritate locală. Se vor respecta normele igienico - sanitare și de securitate în muncă la încărcarea și descărcarea deșeurilor menajere. Aspectele de mediu ce pot să apară în desfășurarea diferitelor activități legate de gestiunea deșeurilor sunt:

-scurgeri accidentale de deșeuri din containere, rezervoare, butoaie (lichide, diverse soluții, etc.);.

-scurgeri accidentale de deșeuri din mijloacele de transport .

Acestea pot avea ca efect negativ de poluare in cazul in care nu sunt manipulate corespunzator in vederea evacuarii poluarea: apa, sol, subsol, panza freatica, aer.

 • •  Măsuri specifice la depozitarea deșeurilor

În vederea minimizării impactului produs asupra factorilor de mediu și a gradului de poluare produs prin depozitarea deșeurilor, societatea are în vedere următoarele măsuri specifice cu caracter permanent:

 • - spațiile de stocare și depozitare a deșeurilor se vor amplasa în locuri amenajate;

 • - depozitarea deșeurilor se va realiza astfel încât să nu blocheze căile de acces în unitate;

 • - personalul operator va respecta măsurile de igienă și normele de sănătate și securitate în muncă;

 • - se va ține evidența stocului de deșeuri colectate, transportate, depozitate, valorificate, etc. și a cheltuielilor legate de gestiunea deșeurilor;

 • - procesul tehnologic va fi proiectat astfel încât să minimizeze deșeurile la orice nivel al procesului de producție sau pe întreaga durată de viață a produsului;

 • - deșeurile se vor recicla, dacă este posibil, din punct de vedere tehnic;

 • - toate tipurile de deșeuri se vor segrega pentru a se asigura volumul maxim de deșeuri care poate fi recuperat, reciclat sau refolosit;

 • - se vor asigura toate echipamentele necesare pentru gestionarea depozitelor de deșeuri și colectare, de exemplu:

 • - dispozitive de colectare speciale pentru toate tipurile de deșeuri;

 • - nișa pentru încărcare containere.

Ca producător și deținător de deșeuri, societatea are obligația să asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deșeurilor proprii unor unități autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

 • •   Măsuri specifice la transportul deșeurilor

Obligațiile transportatorului de deșeuri, conform Legii nr. 426/2001 sunt:

 • - să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emanații de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător;

 • - să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;

 • - să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • - să nu abandoneze deșeurile pe traseu;

 • - să respecte pentru deșeurile periculoase reglementările specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleași caracteristici;

 • - să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului în care au fost aprobate de autoritățile competente;

 • - să posede dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor periculoase sau în cazul în care nu deține dotarea tehnică și de personal corespunzătoare, să asigure acest lucru prin unități specializate;

 • - să anunțe autoritățile pentru protecția mediului despre orice transport de deșeuri periculoase înaintea efectuării acestuia, precum și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ISU, în cazul transportului deșeurilor cu pericol de incendiu sau explozie. Gestionarea, stocarea și transportul spre depozitarea definitivă a deșeurilor se vor realiza în condiții de eficiență și securitate pentru factorii de mediu, în conformitate cu legislația în vigoare.

Impactul potențial asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora

Apa: lucrările de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute in sensul incadrarii in limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002).

Apa potabila: alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza prin bransament la reteaua existenta din zona. Canalizare menajera: prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, adica canalizare subterana din tuburi PVC - KG cu D=110 mm se elimina posibilitatea infiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apa uzata: apele uzate se vor colecta prin intermediul unei retele de canalizare din teava PVC - SN 8 , cu Dext 10\10 mm si se vor descarca in rețeaua de canalizare stradala. Apele pluviale cazute pe suprafata obiectivului se vor colecta prin rețeaua de canalizare si conduse spre bazine de colectare pentru udarea spatiilor verzi iar excesul se va deversa spre rețeaua stradala.

În timpul construcției obiectivului:

Aerul:

Sursele de impurificare a atmosferei în perioada lucrărilor de construcție a obiectivului vor fi reprezentate de:

 • - excavarea pământului;

 • - manevrarea materialelor de construcție (nisip, pietriș, ciment);

 • - traficul auto.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafață. În perioada de execuție a lucrărilor, impactul asupra calității atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora va fi redus. Tipurile de lucrări necesare pentru punerea în operă a proiectului, înscriu lucrările de construcție în categoria construcțiilor normale. Execuția construcțiilor constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, o sursă de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) în motoarele utilajelor necesare efectuării lucrărilor specifice și ale mijloacelor de transport folosite. Emisiile de praf care apar în timpul execuției lucrărilor de construcție la obiectele noi sunt asociate lucrărilor de manevrare a pământului și a materialelor de construcție, de nivelare, altor lucrări specifice. Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice. Alături de aceste lucrări specifice construcției, se va efectua transportul materialelor spre amplasament. O sursă de praf suplimentară este reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care însoțește, în mod inerent, lucrările de construcție. Fenomenul apare datorită existenței, pentru un anumit interval de timp, a suprafețelor de teren expuse acțiunii vântului. Praful generat de manevrarea materialelor și de acțiunea vântului este, în principal, de origine naturală (particule de sol, praf mineral). Alături de aceste surse de impurificare a atmosferei, în aria de desfășurare a lucrărilor există a doua categorie de surse, și anume utilajele cu care se efectuează lucrările: excavatoare, buldozere, etc. Utilajele, indiferent de tipul lor, funcționează cu motoare Diesel, gazele de eșapament evacuate în atmosferă conținând poluanți specifici arderii motorinei și anume: oxizi de azot (NOx), dioxid de sulf (SO2), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), oxizi de carbon (CO, CO2), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), s.a. Se estimează că valorile concentrației poluanților specifici - NOx, SO2, CO, pulberi nu vor depăși valorile limită impuse de legislația în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1218 / 2006 - privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici. Pentru limitarea surselor de impurificare a atmosferei în perioada lucrărilor deconstrucție a obiectivului se vor lua următoarele măsuri:

 • - amplasamentul va fi îngrădit;

 • - transportul materialelor spre amplasament se va realiza cu autovehicule acoperite;

 • - vehiculele de transport materiale vor avea traseu bine stabilit în cadrul incintei, asigurând un nivel minim al emisiei de gaze de eșapament;

 • - la ieșirea din amplasament roțile camioanelor vor fi spălate cu ajutorul unei instalații de spălare specifice.

Impactul generat de activitățile de construire a obiectivului de investiție asupra aerului ambiental, în condiții de respectare a măsurilor prevăzute prin proiect, a normelor specifice de sănătate și securitate în muncă, se consideră că se va încadra la un nivel acceptabil atât pentru factorul uman, cât și pentru factorul de mediu aer.

În timpul funcționării obiectivului

Din activitățile care se vor desfășura în cadrul obiectivului nu se emit poluanti.

Aerul:

Principalele emisii în atmosferă, rezultate din activitățile desfășurate în cadrul obiectivului sunt:

 • - nu este cazul.

Cai de comunicatii

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore:

Nu exista disfunctionalitati in cazul cailor de comunicatie majore sau al retelelor edilitare majore.

Pe amplasament se vor realiza noi alei carosabile si pietonale de acces, platforme de parcare auto, distincte si dimensionate conform normelor in vigoare.

Solul

Solul este unul din factorii de mediu care trebuie protejat. În general, un kg de sol conține:

 • • substanțe minerale, circa 0,78 kg, respectiv 52 % ca volum;

 • • aer, circa 0,015 kg, 25% ca volum;

 • • apă (inclusiv substanțe dizolvate), 0,15 kg, 18% ca volum.

Între factorii de mediu, solul are o importanță majoră, el constituind, pe de o parte, un loc de acumulare a elementelor poluante, iar pe de altă parte, un mijloc de răspuns dinamic la procesul de acumulare. Modificările care se produc în sol, ca urmare a impactului poluanților, se reflectă asupra celorlalte verigi ale lanțului trofic, vegetație - apă - animale - om. În funcție de natura și intensitatea impactului și de însușirile native fizice și chimice ale solurilor, amploarea modificărilor este diferită. Prin realizarea proiectului activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in doua categorii:

-surse specifice perioadei de executie;

-surse specifice perioadei de exploatare.

In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de ambalaje si depozitarea necontrolata a deseurilor de tip menajer. In vederea prevenirii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevazute o serie de masuri :

 • a) Selectarea si colectarea deseurilor din procesul de executie se va realiza pe amplasment, in spatii special amenajate;

 • b) Colectarea deseurilor din exploatare in recipienti corespunzatori si inlaturarea acestora pe baza contractului incheiat cu firmele de salubritate.

Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursa de poluare.

Zgomotul si vibratiile

Intreaga activitate care se desfasoara cu ocazia realizarii proiectului de investitie aferent zonei proiectate este conceput in sensul incadrarii in prevederile legale si conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat. Lucrarea in ansamblu s-a conceput in vederea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus. Asigurarea conditiilor de lucru a personalului de exploatare se va rezolva prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalatii sanitare, instalatii de transport pe verticala si orizontala, precum si a unor echipamente corespunzatore.

Dupa implementare, proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental.

Radiațiile

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiații, deci nu necesita luare de masuri impotriva radiațiilor.

Gospodarirea substanțelor toxice si periculoase

Deoarece lucrarile de constructii ce se vor executa sunt destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop.

Protectia calitatii apelor

Pe perioada implementarii proiectului se vor respecta conditiile tehnice de executie, conform cerintelor avizatorilor. Dupa perioada de executie se vor lua masurile de gestionare eficienta a apei, se vor monta apometre pentru inregistrarea consumului, se vor efectua lucrarile de intretinere necesare evitarii risipei de apa, iar apa uzata se va incadra in cerintele de calitate ale NTPA 002. Vor fi luate toate masurile pentru respectarea Directivei Cadru pentru Apa 2000/60/CE, respectiv a Legii 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative subsecvente. Pentru apele uzate se vor respecta Directiva 91/271/CEE privind tratarea apei urbane menajere (modificata de Directiva 98/15/EC) transpusa prin HG nr. 188 din 28 februarie 2002 modificata prin HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Relevanta PUZ pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu

Se vor respecta directivele europene legate de protectia mediului incidente, OUG 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006, precum si actele normative subsecvente.

 • 2. Caracteristicile efectelor sau zonei posibil a fi afectata:

 • a. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor

Probabilitatea de a afecta mediul este scazuta - ca durata sau frecventa - ca atare nu se pune problema reversibilitatii efectelor, tocmai datorita destinatiei de baza a investitiei - de locuire si functiuni complementare, care implicit presupune o conservare corespunzatoare a mediului inconjurator privind calitatea si aspectul acestuia.

 • b. Natura cumulativa a efectelor - Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate in realizarea investitiei sunt neutre, netoxice, create si agrementate pentru medii in care stau sau locuiesc oameni.

 • c. Natura transfrontaliera a efectelor - nu e cazul

 • d. Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu

Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu nu exista nici in conditii accidentale, nici in conditii normale, natura activitatii nu afecteaza sanatatea oamenilor sau starea mediului inconjurator, vecinatatile, nu sunt surse de noxe sau activitati neautorizate, toate materialele sunt destinate aprioric utilizarii de catre oameni.

 • e. Marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate) - sunt nule, neafectand utilizatorii.

 • f. Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat

Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil de afectat este zero, nu se pune problema de alt areal si nici de valoarea acestuia.

 • g. Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniu cultural

Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (national, regional sau local) in zona; nu exista caracteristici naturale speciale.

 • h. Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

Nu este posibila depasirea standardelor sau valorilor limita de calitate a mediului, in incinta nefiind desfasurate activitati generatoare de noxe, risc poluare, accident.

 • i. Folosirea terenului in mod intensiv

Este exclusa folosirea terenului in mod intensiv, procentul maxim de ocupare a terenului studiat cu constructii : POT max =25,00%

 • j. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international - nu e cazul

Din aceste considerente generale si specifice legislatiei de mediu, cunoscand in detaliu caracterul activitatii din zona si luand in considerare situatiile cu investitii similare, apreciem ca investitia nu este un risc pentru mediu. Aceasta incadrare e sustinuta de faptul ca la toate investitiile similare realizate in tara si UE au fost autorizate de organele competente in protectia mediului fara probleme, fiind aprioric o activitate relativ nepoluanta, dar care contribuie activ la dezvoltarea durabila si protejarea mediului inconjurator, prin reducerea consumului de energie produsa din surse clasice generatoare de poluare. Proiectantul considera ca prezenta documentație PUZ se incadreaza in prevederile HG 1076/2004, cap. II, art. 5(3)a care precizeaza: la o activitate nepoluanta se impun evaluari de mediu numai daca pot avea efecte semnificative asupra mediului, iar in HG 1213/06 cap 3 -ce se incadreaza in criteriile de selectie.

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica

Nu este cazul.

3.8.2.Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona

Proprietate privata - persoana juridica.

3.8.3. Determinarea circulatiei terenului intre detinatori, in vederea obiectivelor propuse Nu este cazul.

4. CONCLUZII

Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata. La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O176/N/2000.

Intocmit

Arh. Radu Puica Arh. Alideia Suciu

CAPITOLUL IV - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

Denumirea proiectului:

PUZ LOCUINȚE SI SERVICII

Amplasament:

DN 6, mun. Timisoara,

ud. TIMIS, intravilan

Beneficiari

NR CF/TOPO

PROPRIETAR

MP

%

Carti Funciare

447158 topo 447185

SC MB MEDITALIA SRL

10.748

100

Proiectant general:

S.C. Stereotomic Studio S.R.L.

Numar proiect:

07 / 2018

Faza de proiectare:

PUZ

Data:

Noiembrie 2018

I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. ROLUL R.L.U.

Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare aterenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe teritoriul reglementat prin P.U.Z. Normele cuprinse în prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării constructiilor. Rolul R.L.U. este de a intari si detalia reglementarile cuprinse in PUZ. Prescriptiile cuprinse in R.L.U. (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce face obiectul P.U.Z.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în conditiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal si implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o si documentatia initială. Dacă prin prevederile unor documentatii pentru părti componente ale amplasamentului reglementat se schimbă conceptia generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentatii, conform prevederilor legale. Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evolutia legislatiei cu caracter general si cu cea a legislatiei de apecialitate, relevante pentru activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetăteanului cu cele ale colectivitătii, respectiv protectia proprietătii private si apărarea interesului public.

 • 2. BAZA LEGALA

Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ aprobat prin Ord. 176/2000 al MLPAT, L 350/2001 actualizata privindamenajarea teritoriului si urbanismului, OG 233/2016 privind normele netodologice de aplicare a L 350/2001, L 453/2001 pentru modificarea si completarea L 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, RGU aprobat prin HG 525/1996, Ghid pt RLU GM-007-2000 aprobat prin ordinul MPLAT nr 21/N/2000, Ordinul Ministarului Sanatatii 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor privind modul de viata al populatiei, L 18/1991 a fondului funciar republicata, L 69/1991 a administratiei publice locale republicata, L 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, L 7/1996 a cadastrului imobiliar, L 10/1995 privin calitatea in constructii, L 137/1995 privind protectai mediului, L 82/1998 pt aprobarea OG nr 43/1997 privind regimul jurdic al drumurilor, L 107/1996 a apeelor, L 213/1998 privind roprietatea publica si regimul juridic al acesteaia, L 219/1998 privind regmul concesiunii, L 5/2000 privind zonele protejate, HGR nr 525/1996 modificat pentru aprobarea RGU, HCJ TImis 87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementarilor urbanistice si indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltarile urbane din extravilanele oraselor si comunelor din judetul Timis, HCJ TImis 115/27.11.2008 privind aprobarea reglementarilor si indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potential de edificare urbana din judetul Timis, PATJ Timis actualizat, Codul Civil ,PUG Timisoara si a certificatul de urbanism nr. 4479 din 13.11.2018 emis de Primaria Municipiuluiu Timisoara.

 • 3. DOMENIU DE APLICARE

P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice investitie amplasata in limita terenului reglementat.

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

art.1 Terenuri agricole din extravilan - Nu este cazul.

art.2 Terenuri agricole din intravilan - Nu este cazul.

art.3 Suprafete impadurite - Nu este cazul.

art.4 Resursele subsolului - Nu este cazul.

art.5 Resurse de apa si platforme meteorologice - Nu este cazul.

art.6 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate - Nu este cazul.

art.7 Zone construite protejate - Nu este cazul.

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

art.8 Expunerea la riscuri naturale - Nu este cazul.

art.9 Expunerea la riscuri tehnologice - Nu este cazul.

art.10 Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice - Nu este cazul.

art.11 Asigurarea echiparii edilitare

Asigurarea echiparii edilitare se face conform Plan retele edilitare (parte desenata din P.U.Z.).

In vederea asigurarii echiparii tehnico edilitare, autorizarea executarii constructiilor se face in conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U. Proprietatea asupra retelelor tehnico-edilitare respecta prevederile art. 29 din R.G.U.

art.12 Asigurarea compatibilitatii functiunilor

Conform art. 14 - RGU, autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, stabilita printr-o documentatie de urbanism, sau daca zona are o functiune dominanta traditionala caracterizata de tesut urban si conformare spatiala proprie.

art.13 Procentul de ocupare a terenului

Autorizarea constructiilor se face cu conditia ca P.O.T ul sa nu depaseasca 25%.

 • 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art. 14. Orientarea fata de punctele cardinale:

 • - in cazul locuintelor cu mai multe apartamente se va evita amplasarea pe directia est-vest, sau in caz contrar se vor rezolva apartamente cu dubla orientare;

 • - amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata minima de o ora si 30 minute la solstitiul de iarna, a tuturor incaperilor de locuit, conf OMS 119/2014;

Se vor avea in vedere prevederile normelor sanitare si tehnice, pentru indeplinire urmatoarelor cerinte:

 • -   asigurarea insoririi(inclusiv aportul termic)

 • -   asigurarea iluminatului natural

 • -   asigurarea perceperii vizuale a mediului

 • -   asigurarea unor cerinte specifice legate de functiunea cladirii.

art.15 Amplasarea fata de drumurile publice

Conform Art. 18 - R.G.U si cap. II. 6 al R.L.U . Amplasarea cladirilor se va face cu respectarea zonei rezervate prospectelor stradale delimitate conform planselor desenate din PUZ.

art. 16. Amplasarea fata de aliniament:

 • - amplasarea constructiilor fata de aliniamentul strazilor: va fi la 50m fata de DN 6;

 • - se va respecta Codul Civil.

art. 17. Amplasarea in interiorul parcelei

17.1 Amplasarea fata de limitele laterale:

 • - in cazul blocurilor de locuinte colective, retragerea fata de limita laterala va fi jumatate din inaltimea maxima a cornisei cladirii propuse;

 • - nu se admit calcane spre vecini decat pentru garaje sau cladiri cuplate, proiectarea trebuind sa fie corelata;

 • - Cladirile separate din interiorul parcelei se vor amplasa la o distanta minima una fata de cealalta de jumatate din inaltimea maxima a cornisei, la cea mai inalta cladire.

 • - autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri ( acolo unde este cazul).

 • - se va respecta Codul Civil.

 • 17.2. Amplasarea fata de limitele posterioare ale parcelei:

 • - clădirile se vor putea amplasa la o distanta de min 10m fata de limita posterioara a lotului;

 • - anexele gospodaresti se vor putea amplasa la cel putin 4m fata de limita, cu conditia sa nu depaseasca inaltimea de 3m.

 • 17.3. Amplasarea cladirilor pe aceeași parcela:

 • - amplasarea cladirilor pe o parcela in raport cu alte constructii se va face cu respectarea reglementarilor cuprinse in OMS 119/20l4 si Codul Civil,

 • - se va face doar cu conditia ca prin volumetria ei sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al cladirii existente sau al strazii.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale:

 • - conform documentatie avizata de Comisia de Circulatie si Politia Rutiere.

art. 18. Accese carosabile:

 • - se va realiza din DN 6 - conform Studiilor de Fundamentare pentru Planul Urbanistic General al com. Ghiroda si conform Studiului de Fezabilitate aflat in lucru pentru DN6, acesta va avea 3 benzi pe sens, intre strazile Bobalna si Victoria, si cel putin o intersectie majora la strada Bradului / Orizont.

 • - autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii posibilitatilor de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, proiectate in conformitate cu normele de apararea contra incendiilor

 • - pozitionarea acceselor carosabile nu este fixa, ea se va stabili la momentul autorizarii constructiilor

art. 19. Accese pietonale:

 • - autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii acceselor pietonale, potrivit importantei si destinatiei imobilului si vor permite deplasarea persoanelor cu dizabilitati

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

art. 20. Racordarea la retele tehnico-edilitare existente:

 • - autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente de apa, instalatiile de canalizare si de energie electrica sau in cazul realizarii de solutii de echipare in sistem individual in care beneficiarul se obliga sa racordeze constructia la reteaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va executa.

Art. 21. Realizarea de retele tehnico-edilitare:

 • - extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, conform planului de actiune

 • - lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar;

 • - toate retelele stradale: alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale ( in cazul extinderii retelei existente in zona), telecomunicatii, se vor realiza in subteran.

art. 22. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare:

 • - retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a Municipiului Timisoara;

 • - retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica al orasului.

art. 23. Alimentare cu apa-canal:

 • - in functie de noile imobile propuse, se vor bransa la retelele existente pe teren sau se vor realiza in sistem individual cu posibilitatea racordarii ulterioare la reteaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va realiza.

art. 24. Alimentare cu caldura:

 • - imobilele vor fi prevazute cu centrala termica proprie, centrale electrice sau sisteme fotovoltaice pentru producerea agentului termic de incalzire si a apei calde menajere.

art. 25. Retea gaze naturale:

 • - constructiile noi propuse se vor bransa la viitoarea retea de gaz, din zona.

art. 26. Alimentarea cu energie electrica:

 • - alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori se va asigura prin realizarea de noi posturi de transformare si de retele electrice (daca acestea se considera necesare). Aceste lucrari se vor executa pe baza unor studii si proiecte elaborate de SC E DISTRIBUȚIE SA sau de societati agreate de aceasta; de la aceste retele se vor realiza bransamente individuale la obiective;

 • - toate retelele se vor realiza subteran.

art. 27. Telefonie:

 • - constructiile noi propuse se vor putea bransa la viitoarea retea de pe teren.

art. 28. Retea TVC:

 • - in functie de solicitarea beneficiarilor, constructiile noi propuse se pot bransa la viitoarea reteaua de pe teren.

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNEA TERENURILOR SI A CONSTRUCȚIILOR:

art. 29. Parcelarea:

Parcealrea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren in minimum 4 loturi alaturate, in vederea realizarii de noi constructii.

Sunt admise comasari pe parcele si eventuale reparcelari, cu pastrarea functiunii, a POT si CUT

art. 30. Inaltimea constructiilor:

 • - se vor respecta normativele legate de asigurarea insoririi constructiilor ( conform OMS 119/2014 ) pentru a nu aduce prejudicii cladirilor invecinate din punct de vedere al insoririi acestora;

La locuintile colective si servicii:

Regimul de înălțime maxim admis este de 11 supraterane [parter și zece etaje] si pana in 2 subteran.. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: S+P+10E

Pe inaltime functiunile vor fi dispuse astfel: intreg Parterul pe toate cele 3 blocuri din ansablu vor avea functiunea de spatii Servicii; intre etajele 1-9 vor fi locuinte, iar la Etajul 10 se propun locuinte tip Penthouse. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 34m fata de CTS.

(S - subsol, P - parter, E - Etaj).

art. 31. Aspectul exterior:

 • - autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei;

 • - autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa;

 • - fatadele laterale si posterioare ale cladirilor trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea;

 • - lucrarile tehnice ( retele, conducte, cutii de bransament, etc.) tebuie integrate in volumul constructiilor sau al imprejmuirilor; instalatiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrica si CATV, precum si punctele de racord vor fi concepute in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al constructiilor sau zonei inconjuratoare;

 • - instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatade; ele pot fi montate pe acoperisuri numai pe versantul interior si retrase fata de fatade principale, sau pe balcoane si nise special amenajate

 • - este interzisa utilizarea gratiilor montate la exterior la vitrine; acestea pot fi montate la interior;

 • - culorile dominante pentru fatadele imobilelor vor fi culori calde sau pastel cu accente;

 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI:

art. 32. Parcaje, garaje si anexe:

 • - autorizarea executarii lucrarilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare, se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in interiorul parcelei private si nu pe domeniul public;

 • - suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare;

 • - in cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va incepe dupa limita proprietatii.

 • - la locuintele colective se va respecta legislatia in vigoare, astfel se vor asigura un un numar egal cu minim 115% din numarul apartamentelor, in interiorul parcelei.

art. 33. Spatii verzi si plantate:

 • - autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare;

 • - conform PUG Timișoara, vor fi prevăzute plantații ornamentale si spatii verzi compacte de minim 25% din suprafața terenului;

 • - se vor mentine spatiile verzi plantate de aliniament, de-a lungul strazilor.

art. 34. împrejmuire:

 • - spre frontul strazii principale (DN6) se vor realiza imprejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stalpi metalici sau plase de sarma; inaltimea acestor imprejmuiri va fi de maxim 1,80m, cu soclu plin de 0,30m pana la 0,60m si vor putea fi dublate de un gard viu la interior.

 • - se interzice executarea imprejmuirilor din panouri prefabricate din beton.

 • III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Conform P.U.G. AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - etapa 4 aflat în curs de aprobare, terenul este încadrat: Is_A - Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri independente Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal se afla in intravilanul municipiului Timisoara are urmatoarea functiune:

art. 35. Funcțiunea dominanta - locuinte si servicii, zona fiind compusa din locuinte colective si spatii pentru servicii.

art. 36. Funcțiuni complementare- institutii si servicii (Parter), spatii verzi amenajate, locuri de joaca pt. copii, accese carosabile, pietonale, pentru ciclisti, parcaje, garaje,retele tehnico - edilitare si constructii aferente.

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCȚIONALE

art. 37. Utilizari permise:

 • 1.  Subzona locuinte colective si servicii

 • •   cladiri de locuit cu parter comercial sau care la parter sa adaposteasca sedii de firma, servicii sau alta destinatie

 • •   cladiri administrative/ birouri

 • •   servicii

 • •  reprezentante firme

 • •   sedii financiar bancare

 • •   spatii comerciale de mici dimensiuni

 • •  comert alimentar si nealimentar

 • •   unitati de comert cu amanuntul, baruri si restaurante de capacitate mica (max 100 locuri)

 • •   parcari terane si supraterane

 • •   imprejmuiri

 • •  platforme colectare deseuri menajere

Functiunile comericale si de servicii vor respecta urmatoarele conditii:

 • •  sa nu genereze transport greu

 • •   sa aibe posibiliatea de a asigura stationarea vehiculeor pe parcela proprie

 • •   sa fie activitati nepoluante fara riscuri tehnologice, fara incomodari datorate utilizarii incintei pentru depozitarea de deseuri

 • •   sa aibe acordul vecinilor direct afectati

 • 2.  Subzona pentru spatii verzi amenajate

 • •   spatii verzi amenajate

 • •   spatii verzi si plante cu rol decorativ si de protectie

 • •   cai de comunicatie - acces carosabil si pietonal la parcele

 • •  cai de comunicare subterana

 • •   mobilier urban specific, amenajari peisagere, terenuri de sport , locuri de joaca

 • •   constructii provizorii, chioscuri, pergole, gradene

 • •   constructii temporare de alimentatie publica si comert

 • •   constructii de echipare tehnico-edilitara, subterane sa terane de mici dimensiuni

 • •   iluminat public

 • 3.  Subzona cai de comunicare rutiera

 • •   cai de comicare (construire, modernizare, lărgire) trotuare, piste de biciclete, spatii verzi de aliniament plantate, protectii poluare vizuala si fonica, plantatii de protectie

 • •  amanajarea de locuri de parcare de-a lungul cailor de acces cu conditia ca acestea sa nu perturbe desfasurarea traficului sau accesul la vreo parcela din drumul public

 • •   constructii de echipare tehnico-edilitara, subterane sa terane

art. 38. Utilizări permise cu condiționări:

 • - localurile care comercializeaza bauturi alcoolice, sunt permise cu conditia de a fi amplasate la o distanta mai mare de 100m fata de serviciile publice ( policlinici, gradinite, scoli, etc.) si fata de biserici;

 • - constructiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatilor cu vecinatatile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator.

art. 39. Interdicții definitive de construire:

Se interzic:

 • - orice activitate care poate genera zgomot, trafic greu si degajari de noxe in exces

 • - activitati de productie idustriala, depozite engross,

 • - activitati de crestere a animalelor

 • - baze de transport tehnologic, platforme de spalare auto,

 • - depozit de combustibil, sub raza de 20m pana la zona rezidentiala

art. 40. INDICI DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI:

locuinte colective si servicii:              POTmax = 25%      CUTmax = 2,5

întocmit: arh. Radu Puica arh. Alideia Catinca Suciu

MEMORIU DE PREZENTARE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A LUCRARII

Denumirea proiectului:

Locuințe si funcțiuni complemantare

Amplasament:

jud. TIMIS, Timișoara, intravilan

Beneficiari

NR CF /TOPO

PROPRIETAR

MP

%

447158, topo 447158

SC MB MEDITALIA SRL

10.748

100

Proiectant general:

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL

Numar proiect:

7/2018

Faza de proiectare:

Studiu de oportunitate

Data:

Noiembrie 2019

 • 1.2 . OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentatie are ca obiect studierea unei zone situate in partea de est a Municipiului Timisoara, teren aflat in intravilan, liber de constructii, aflat in proprietate privata. Lucrarea prezenta se execita la comanda beneficiarului, in baza temei inaintate de beneficiar prin care se cere elaborarea unui PUZ in zona. Prin acest PUZ se doreste sa se solutioneze modul in care va putea fi folosit terenul in vederea construirii de locuinte colective si servicii; stabilire de aliniamente, indici de ocupare a terenului, circulatii carosabile, instalatii edilitare in vederea corelarii intereselor publice si private intr-o solutie viabila din punct de vedere estetic si functional spre beneficiul comunitatii.

 • 1.3 METODOLOGIA CE A STAT LA BAZA DOCUMENTATIEI

Documentatia este intocmita conform Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ aprobat prin Ord. 176/2000 al MLPAT, L 350/2001 actualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului, OG 233/2016 privind normele netodologice de aplicare a L 350/2001, L 453/2001 pentru modificarea si completarea L 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, RGU aprobat prin HG 525/1996, Ghid pt RLU GM-007-2000 aprobat prin ordinul MPLAT nr 21/N/2000, Ordinul Ministarului Sanatatii 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor privind modul de viata al populatiei, L 18/1991 a fondului funciar republicata, L 69/1991 a administratiei publice locale republicata, L 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, L 7/1996 a cadastrului imobiliar, L 10/1995 privin calitatea in constructii, L 137/1995 privind protectai mediului, L 82/1998 pt aprobarea OG nr 43/1997 privind regimul jurdic al drumurilor, L 107/1996 a apelor, L 213/1998 privind roprietatea publica si regimul juridic al acesteaia, L 219/1998 privind regmul concesiunii, L 5/2000 privind zonele protejate, HGR nr 525/1996 modificat pentru aprobarea RGU, HCJ TImis 87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementarilor urbanistice si indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltarile urbane din extravilanele oraselor si comunelor din judetul Timis, HCJ TImis 115/27.11.2008 privind aprobarea reglementarilor si indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potential de edificare urbana din judetul Timis, PATJ Timis actualizat, Codul Civil, certificatul de urbanism nr. 4479 din 13.11.2018 emis de Primaria Municipiului Timisoara.

CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

REGIMUL JURIDIC

Teren situat in intravilan, in proprietate privata.

REGIMUL ECONOMIC

Zona C, Folosinta actuala: teren intravilan, categoria de folosinta: teren arabil, S= 10.748mp, destinatie conform PUG: zona de circulatie rutiera si constructii aferente

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI:

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Zona studiata este in dezvolare, cu functiuni mixte si servicii, in vecinatatea Padurii Verzi. Se invecineaza cu aeroportul Timisoara, fiinnd amplasat pe DN 6. Pe acest loc se doreste amenajarea unei zone de locuinte colective cu functiuni complementare avand toate dotarile necesare unei bune functionari.

 • 2.2. INCADRARE IN LOCALITATE

Zona studiata este amplasata in partea de est a Municipiului Timisoara, in intravilan, avand ca limite:

 • E: intravilanul Municipiului Timisoara, Directia Regionala de Drumuri si Poduri,

 • V: intravilan, parcela privata

 • S: Padurea Verde

 • N: DN 6

Distanta pana la zona de locuit: 306m

Acces: Pe latura de N - DN 6 si bretea colectoare

 • 2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Terenul in discutie este liber de constructii.

Caracteristicile reliefului sunt acelea de o suprafata relativ plana cu mici denivelari, lucru ce permite realizarea unei dezoltari urbane coerente. Terenul este salubru.

Conform studiului geotehnic, terenul este tipic zonei, bun de fundare, nu prezinta agresivitate chimica fata de elementele din beton. se apreciaza urmatoarele nivele hidrostatice caracteristice: NHmax=-1,50m fata de nivel teren actual, NHmed=-2,50m fata de nivel teren actual

Adancimea de inghet stabilita conform STAS 6054/77 pentru zona cercetata este de 0,70m

 • 2.3.1. CLIMA

Zona Timișoara se incadreaza in caracteristicile climaterice generale specifice tarii noastre - temperat continentala moderata. Anotimpurile sunt bine conturate si caracterizate astfel:

 • - primaverile sunt timpurii si adesea capricioase, verile uscate si lungi, toamne lungi, cu temperaturi constante, ierni blande si scurte.

 • 2.3.2. CARACTERIZAREA CLIMATERICA A ZONEI

 • - temperatura medie multianuala a aerului 8,8°C;

 • - data medie a primului inghet - 11 octombrie;

 • - numarul mediu al zilelor tropicale (Tmax >30°C) - 8 zile pe an;

 • - cantitatea medie multianuala a precipitatiilor - 660 mm / an;

 • - durata medie de stralucire a soarelui - 1924 ore / an;

 • - numarul mediu al zilelor cu ninsoare - 28 zile / an; numarul mediu al zilelor cu bruma - 25 zile /an.

In anotimpul rece si in perioadele de calm poate sa apara fenomenul de inversiune atmosferica.

Corespunzator latitudinii la care se situeaza zona studiata, se inregistreaza o radiatie solara directa medie de 736 cal/mp la 21.06 si 118 cal/mp la 22.12, cu un coeficient de transparenta a norilor de 0.342.

 • 2.4. CIRCULATIA

Pentru deservirea rutieră a viitoarelor locuințe, se va realiza accesul din DN 6 - conform Studiilor de Fundamentare pentru Planul Urbanistic General al com. Ghiroda si conform Studiului de Fezabilitate aflat in lucru pentru DN6, iar acesta va avea 3 benzi pe sens, intre strazile Bobalna si Victoria, si cel putin o intersectie majora la strada Bradului / Orizont.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

In prezent terenul este liber de constructii sau amenajari.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este in prezent cea de teren arabil.

 • RELAȚIONĂRI ÎNTRE FUNCȚIUNI

Se prevede exdinderea organica a zonei rezidentiale existente

 • GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Zona detaliată în P.U.Z. are o suprafață de 1 ha, teren liber de constructii.

 • ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE

Ținând cont că zona studiata se afla in zona limitrofa a intravilanul Timisoara, dezvoltarea propusa are asigurate dotarile sociale si nu necesita altele noi.

 • ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

În stadiul actual terenul are folosință agricolă si nu există zone de spațiu verde amenajat.

 • PRINCIPALELE DISFUNCȚIONALITĂȚI

Analiza situației existente a relevat disfunctionalități grupate pe categorii: a)de circulație:

 • - necesitatea realizării unui drumi colectoare paralel cu DN 6 ce va deservi zona propusa; b)funcționale

 • - absenta utilităților in interiorul zonei studiate

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARA

In prezent nu exista retele edilitare care traverseaza terenul. Exista posibilitati de racord la urmatoarele utilitati: energie electrica, apa, canal si gaz prin extinderea retelelor Municipiului Timisoara.

Solutiile adoptate vor fi detaliate prin documentatii elaborate pentru fiecare specialitate in parte.

 • 2.6.1. Retele apa-canal - situatia existenta

În zona studiata exista retele de alimentare cu apă si canalizare, figurate pe planul de lucrari edilitare, conform avizului de amplasament emis de SC AQUATIM SA:

 • - retea de apă: - Calea Lugojului - 0 355 mm;

 • - retea de canalizare: - str. Calea Lugojului - 0 500 mm

 • 2.6.2. Retele de energie electrica - situatia existenta

Conform avizului eliberat de S.C. E-Distributie Banat S.A. în zona studiată există retele electrice LEA 20kV si LES 20kV, care nu afectează amplasamentul iar obiectivul propus pentru dezvoltare poate fi racordat la reteaua existenta.

Conform aviz tehnic favorabil, eliberat de S.C. TELEKOM S.A. Unitatea Regionala Timis, obiectivul poate fi racordat la reteaua de telecomunicatii dupa stabilirea exacta a traseelor ce se va stabili prin sondaje executate inaintea inceperii lucrarilor propriu-zise.

 • 2.6.3. Retele de gaze naturale - situatia existenta

Conform avizului SC DELGAZ GRID SA retele de alimentare cu gaze naturale de presiune medie si redusa nu afecteaza amplasamentul.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Zona din care face parte amplasamentul studiat este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului. Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. - privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de locuire si functiuni complementare locuirii (cai de acces si comunicatii, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) - zona se va transforma din mediu natural (partial) in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

 • 2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 • extinderea funcției de locuire si functiunilor complementare adaptate la configurația terenului și specificul zonei limitrofe;

 • asigurarea necesarului de spații verzi;

 • cooperarea proprietarilor din zonă în ideea generării unei zone dezvoltate armonios,

 • asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

CAPITOLUL III - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

  • 3.1.1. RIDICARE TOPOGRAFICA

In vederea realizarii proiectului a fost realizata o ridicare topografica de catre S.C. Blacklight S.R.L., ce a avut ca scop determinarea delimitarii exacte a amplasamentului, pozitia drumurilor de exploatare existente cat si a terenurilor vecine

 • 3.1.2. REFERAT GEOTEHNIC

Conform studiului de specialitate anexat.

 • 3.2. PREVEDERI PUG

Conform P.U.G. AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA aprobat prin HCL nr.157/2002, prelungit prin HCL 107/2014 și HCL 131/2017, în vigoare, terenul studiat se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan, în UTR 32 avand ca functiune: zona de circulatie rutiera si constructii aferente.

Conform P.U.G. AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - etapa 4 aflat în curs de aprobare, terenul este încadrat: Is_A - Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri independente

 • 3.3. VALOAREA CADRULUI NATURAL

Prin P.U.Z. se propune o zona rezidentiala cu regim de inaltime de maxim S+P+10E si asigurarea unui sistem de circulatii auto si pietonale care sa asigure accesele pe parcela. Investitia propusa se inscrie in caracterul urbanistic al zonei si va contribui la ridicarea calitatii intregului amplasament.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI RUTIERE

Pentru deservirea rutieră a viitoarelor locuințe, accesul se va face pe pe banda de acces a DN6, propusa prin SF in lucru care lateste DN6 la 3 benzi pe sens. Parcarile se vor asigura in pe parcela, subteran si suprateran. Structura rutieră pentru străzile de deservire se vor executa dintr-o fundație de balast și piatră spartă cu o îmbrăcăminte din beton asfaltic.

Apele meteorice vor fi colectate de guri de scurgere proiectate ce se vor racordate la rețeaua de scurgere a apelor pluviale proiectată în zonă.

Panta transversala a drumurilor va fi de 2,5% spre stanga si spre dreapta drumului si de 4%pe acostamente.

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA, REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervențiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru:

 • - generarea unei zone de locuire și funcțiuni complementare, ce va fi functionala în intravilanul Municipiului Timisoara

 • - asigurarea accesului în zona studiată corelat cu celelalte documentații de urbanism din zonă;

 • - rezervarea suprafețelor de teren pentru spații verzi ;

 • - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea dezvoltare;

 • - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zona: alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz, conform propunerilor și avizelor anexate, etc.

Stabilirea acestor propuneri s-a făcut în concordanță cu prevederile P.U.G. și corelat cu celelalte intervenții din zonă. La realizarea constructiilor se vor avea in vedere reguli de baza privind ocuparea terenului, reguli cuprinse in acte normative care studiaza utilizarea si ocuparea terenului din intravilan.

BILANT TERITORIAL

EXISTE

NT

PROPUS

mp

%

mp

%

Zona reglementata

10.748

100

10.748

100

Zona locuinte colective cu functiuni complementare

-

-

2.687

25

Carosabil, trotuare, parcari, accese

-

-

5.374

50

Zona verde

-

-

2.687

25

INDICI URBANISTICI

POT

0%

25%

CUT

0

2,5

REGIM DE INALTIME

S+P+10E

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Alimentarea cu apă:

Apă potabilă necesară pentru obiectivul studiat va fi folosită in special pentru asigurarea nevoilor de apă pentru consum menajer.

Ca și sursă de apă potabilă pentru obiectivul studiat se propune racordarea la conducta de aducțiune amplasată pe strada Calea Lugojului, avand diametrul de 0355, dar si in functie de punctul de vedere si de solutia tehnica a Companiei Aquatim.

Tinand cont de pozitia retelelor de apa si canal care se afla pe partea opusa a drumului carosabil fata de obiectivul studiat, se proune realizarea unor subtraversari de carosabil (DN6 - Calea Lugojului) pentru bransamentul si racordul la retelele stradale.

Astfel pentru zona studiata se propune montarea unei conducte din polietilenă DN 100mm care este dimensionata atat pentru asigurarea consumului de apa menajer cat si pentru alimentarea cu apa a hidrantilor exteriori.

Rețeaua de distribuție a apei potabile către consumatori din incinta zonei studiate se va realiza printr-o conductă de distribuție din polietilenă PE-ID DN 100mm montată subteran, si racordata la reteaua principala prin intermediul unei subtraversari.

Conducta de distribuție va fi dimensionată corespunzător din punct de vedere hidraulic și al încărcărilor statice la care va fi supusă.

Racordul constructiilor propuse, la rețeaua de distribuție, se va face prin cămine proprii de apometru, dimensionate corespunzător în funcție de consumul de apă estimat..

Căminul principal de bransament va fi dispus conform planului de situație propus, în zona frontului stradal la limita parcelelei studiate.

Întreținerea spațiilor verzi și a platformelor carosabile se va face prin utilizarea apei pluviale captate in bazinul de retentie, dupa ce acestea au trecut prin separatorul de hidrocarburi.

Canalizarea menajeră:

Apele uzate menajere rezultate se vor încadra din punct de vedere a încărcării cu poluanți în limitele stabilite conform NTPA 002/2005.

Canalizarea menajera a obiectivul studiat va fi racordata la conducta de canalizare menajera stradala, amplasată pe Dn6 - Calea Lugojului, avand diametrul de 0500, dar si in functie de punctul de vedere si de solutia tehnica a Companiei Aquatim.

Tinand cont de pozitia retelelor de apa si canal care se afla pe partea opusa a drumului carosabil fata de obiectivul studiat, se proune realizarea unor subtraversari de carosabil (DN6 - Calea Lugojului) pentru bransamentul si racordul de canalizare la retelele stradale.

Pentru racordul la canalizarea stradala se propune montarea unei conducte din PVC-KG D.200.

Colectarea și evacuarea apei uzate de la obiectele sanitare din imobile se va face la interior prin tuburi din polietilenă pentru scurgere cu mufă și garnitură de cauciuc, dirijate spre căminele menajere propuse a se realiza la exterior.

Conductele de canalizare menajeră de la exterior vor fi din tuburi din PVC SN 4 pentru scurgere, cu mufă și garnitură de cauciuc pentru etanșare, montate îngropat în pământ sub adâncimea de îngheț, pe un strat de nisip de 10 cm grosime, după care se vor acoperi cu un strat de nisip de 10 cm grosime. Pământul de acoperire se va compacta cu maiul de mână în straturi succesive.

În limita de proprietate a imobilului, se vor monta cămine pentru inspecție și curățire, din polietilenă sau PVC, cu capace și ramă din fontă necarosabile si/sau carosabile, in functie de zona de amplasare. Panta cu care se vor monta conductele de la exterior va fi în funcție de dimensiunile acestora.

Rețeaua stradală de canalizare menajeră va fi echipată cu cămine de vizitare si control din beton armat STAS 2448-73 dispuse la o distanța maximă de 30 m unul fată de altul fiind prevăzute cu capace din fontă. Montarea conductelor de canalizare se va face la o distanța de cel puțin 3,00m fața de fundațiile clădirilor propuse.

Canalizare pluviala

Apele pluviale vor fi tratate astfel:

 • - apa pluviala cu hidrocarburi din parcare si accesul auto va fi colectata prin intermediul unor guri de scurgere si transportata printr-o retea separata pana la un separator de hidrocarburi cu by-pass cu capacitatea de 6/60 l/s. Apa tratata va fi colectata in bazinul de retentie.

Apa pluviala din Parcare-Subsol va fi colectata prin intermediul unei rigole, va fi descarcata intr-o basa realizata in radier si apoi pompata in reteaua care colecteaza apa cu hidrocarburi. Apele incarcate cu hidrocarburi vor fi trecute prin separatorul de hidrocarburi inainte de colectarea acestora in bazinul de apa pluviala.

 • - apa pluviala curata de pe invelitoarea cladirii va fi colectata si transportata printr-o retea separata pana la bazinul de retentie.

Apa pluviala curata si tratata va fi colectata intr-un bazin de retentie cu capacitatea de 85mc, calculat pentru 15 minute.

Apa stocata va fi utilizata la udarea spatiului verde si/sau va fi evacuata in reteaua stradala dupa oprirea ploilor, cu ajutorul unei pompe submersibile.

Instalatii de stingere incendiu cu hidranti exteriori

Conform P118/2-2013, art. 6.1 (1), retelele de distributie a apei din centre populate trebuie sa fie echipate cu hdranti exteriori, care sa asigure conditiile de debit si presiune necesare stingerii incendiilor.

În cazurile în care, conform avizului regiei/societii furnizoare de apa, retelele nu asigura satisfacerea conditiilor de debit si presiune, vor fi prevazute rezervoare de apa pentru incendiu, dimensionate conform art. 13.31.

Astfel, pentru parcela studiata se propune montarea a 2 hidranti exteriori supraterani, Dn 80, fiecare asigurand debitul de stingere de 10 l/s (conform Anexa 6 din P118/2, pentru centre populate cu un numar de locuitori de sub 5000 si cladiri peste 4 niveluri).

Hidrantii se vor monta la o distanta de aproximativ 100m unul fata de celalalt si vor fi alimentati din reteaua de distributie apa potabila.

BREVIAR DE CALCUL

 • ALIMENTARE CU APĂ

Numarul de persoane estimat aferent imobilului studiat: 550 persoane

Cerinta de apa (conform SR 1343-1/2006 si STAS 1478-90)

Qzi mediu= Kp x Ns x Ng /1000 <mc/zi>

Qzi maxim= Kzi x Qzi mediu <mc/zi>

Q mia mxxK0

Q maxim orar = n o.rfeu n ce (mc/h)

ns = necesarul specific de apa (STAS 1478-90, tabel 4)

Kp = coeficient de pierderi= 1,1

Kzi = coeficient de neuniformitate zilnica= 1,35

Ko = coeficient de neuniformitate orara= 3

Prelucrand datele de mai sus cu formulele mentionate rezulta:

Qzi mediu= 1.1 x 550 x 170 /1000 = 102,8 mc/zi

Qzi maxim= 1.35 x 102,8 = 138,7 mc/zi

138,7 x 3

Q maxim orar = =    24    = 17,3 mc/h

 • CANALIZARE MENAJERĂ

Calculul debitului de apă menajeră s-a facut conform SR 1846/1-2006 folosind debite specifice de calcul pentru consum menajer la care se adaugă si debitul de apă tehnologică acesta incadrându-se din punct de vedere al încărcărilor cu poluanți conform NTPA 002/2002

Debitele de calcul pentru canalizare menajeră.

Quz zimed = 0,9 x Qzimed = 92,5 m3 /zi

Quz zimax = 0,9 x Qzimax = 124,8 m3 /zi

Quz orarmax = 0,9 x Qorarmax = 15,5 m3 /h.

 • CANALIZARE PLUVIALA

Canalizare pluviala - debit de calcul pentru ape meteorice de pe cladiri

În conformitate cu STAS 1795-87, debitul de calcul al apelor meteorice QS se calculează cu relația :

Qp= m*SVi*0,0001

In care :

i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha]

^-coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafața respectivă

Sc -suprafața de calcul -egală cu proiecția pe orizontală a suprafețelor receptoare

m - coeficientul de înmagazinare

Intensitatea ploii de calcul funcție de frecvența normată a ploii și de durată se determină prin diagrame sau din tabele de calcul.

Frecvența normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-83 funcție de clasa de importanță a clădirii (f).

Durata de calcul a ploii se stabilește prin apreciere și se verifică prin calcul după alegerea diametrelor conductelor, cu relația : tCS - timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafața receptoare și timpul de scurgere prin coloanele instalației interioare (min)

_ L t = tCS + V


(min)


L - distanța maximă de parcurs în conductele orizontale până la secțiunea de control (m)

V - viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel liber,

V = 40 + 60 m/min

SC=2800[mp]

F= 1/2

i=250[l/s*ha]

^=0.85

m=0,8

Rezultă:        Qp = 0.8*2800*0,0001* 250*0.85 [ l/s ]

QP=47,6 [l/s]

Canalizare pluviala - debit de calcul pentru ape meteorice din parcare

Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe platforma betonata pentru fiecare parcela in parte:

Qp= m*SVi*0,0001 [ l/s ]

S max platforma = 2700 mp

i - intensitatea ploii de calcul 250 l/s*ha (s-a determinat in funcție de frecventa normata a ploii f =

1/2 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846)

m - coeficientul de înmagazinare = 0,8

0 - coeficientul de scurgere = 0,85

Qp = 0.8*2700*0,0001* 250*0.85 [ l/s ]

QP= 45,9 [l/s]

Pentru intreaga parcela studiata se propune montarea unui separator de hidrocarburi si namol cu by-pass, cu debitul Q=6/60 l/s.

 • Canalizare pluviala - Calcul bazin de retentie

VBR=Qctot x T

T-timp de stocare

VBR=(47,6+45,9) x900 = 84.150 litri = 85mc

Se propune montarea unui bazin de retentie cu capacitatea de 85mc.

Astfel, apa pluviala curata si tratata va fi colectata intr-un bazin de retentie cu capacitatea de 85m, calculat pentru 15 minute

Apa stocata va fi utilizata la udarea spatiului verde si/sau va fi evacuata in reteaua stradala dupa oprirea ploilor, cu ajutorul unei pompe submersibile.

Alimentarea cu energie electrică:

In apropierea zonei studiate exista linie electrica de tensiune medie.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se propune a se face de la rețeaua de distribuție de energie electrică aeriană de medie tensiune existenta peste DN6 Calea Lugojului, pe partea opusa de parcela studita, prin intermediul unui post de transformare ce va fi montat pe pamant in zona mediana a parcelei studiate.

Din postul de transformare se propune a se realiza un sistem de distribuție de joasă tensiune, prin cabluri electrice montate subteran până la firida de bransament, amplasată la limita de proprietate, in vecinatatea postului de transformare.

Se propune ca întreaga distribuție a energiei electrice în zona studiată să se facă prin linii electrice subterane de joasă tensiune, atât pentru clădiri cât și pentru iluminatul incintei.

Pentru realizarea efectivă a acestor lucrări, atât în ceea ce privește soluția de alimentare cu energie electrică, cât și gestionarea instalațiilor electrice propuse, investitorul se va adresa direct către operatorul local de distribuție a energiei electrice (Enel Distribuție) pentru a obține aprobările și avizele necesare. La dimensionarea postului de transformare propus se va tine cont de faptul ca vor fi aproximatix 70 apartamente / bloc, 210 apartamente in total. Considerand o putere instalata de 7 kW / apartamente, rezulta o putere absorbita totala de aproximativ 700 kW.

Proiectarea și executarea lucrărilor de mai sus se va face în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție aprobat cu decizie ANRE nr. 101/06.06.2000, de către societăți care dețin competențe în acest sens, fiind autorizate de către Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei Electrice București.

Rețele de telecomunicații

Racordarea imobilelor la serviciile de telefonie și cablu TV/Internet se va face prin racordarea la rețelele existente. Avand in vedere ca in zona exista cabluri de fibra optica, se va solicita un aviz de principiu de la furnizorul de telecomunicatii. Branșamentul de telecomunicații se va poza subteran până la punctul de racord al clădirilor.

Proiectarea și executarea lucrărilor de telefonie se va face în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de telefonie.

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a parcelei studiate se va face printr-un bransament la reteaua de distributie a gazelor naturale existenta in zona, pe DN6 Calea Lugojului, chiar in vecinatate, in functie de punctul de vedere si solutia tehnica propusa de distribuitorul de gaze naturale DelGaz.

 • 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Deoarece scopul acestui proiect consta in amenajari pentru locuinte si functiuni complementare rezultatul actiunilor este redus privind impactul asupra mediului inconjurator. Pentru a se evalua impactul pe care il are asupra mediului inconjurator se va analiza in acord cu regulile si normele impuse in Romania si cu normele si recomandarile europene referitoare la protectia mediului, atat in perioada implementarii proiectului, cat si in perioada de exploatare a constructiilor. Este de asteptat ca proiectul sa nu aiba un impact nefavorabil asupra mediului.

Problemele de protectia mediului sunt analizate in concordanta cu GM 10/2006 coroborat cu HG 1213/2006 -MO 805/25.09.2006, anexa 1, 2, 3 - criterii selectie in stabilirea necesitatii evaluarii asupra mediului, cap. 1, 2, 3 si ordin de aplicare L 50 (91- nr.1430) 2005 din MO 525 bis / 13.09.2005 anexa 1, 2, 3. Pe baza acestor elemente, analizand prevederile HG 1076/2004 - anexa 1: criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediuluiapreciem urmatoarele:

 • 1. Caracteristicile planului:

a.Gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Planul PUZ creeaza in totalitate cadrul pentru ca activitatile viitoare preconizate (locuinte si functiuni complementare) sa fie in concordanta cu prevederile legale privind amplasamentul, natura si amploarea investitiei, conditii concrete de functionare pentru a nu prezenta nici un efect semnificativ, potential negativ asupra mediului.

b.Gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele care se integreaza sau care deriva din ele

In imediata vecinatate exista un Plan Urbanistic Zonal aprobat, cu modaliate de abordare si solutie urbanistica similara cu propunerea de fata. Realizarea prezentului PUZ nu influenteaza alte planuri si programe in zona, dar poate fi si trebuie coordonat cu eventualele documentatii de urbanism ce se vor elabora pentru terenurile adiacente sau limitrofe amplasamentului studiat.

c.Relevanta planului sau programului pentru integrarea consideratiilor de mediu mai ales din perspectiva promovarii durabile

PUZ-ul este aliniat in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile asigurand din prima faza pana la atingerea capacitatii finale respectarea normelor si consideratiilor de mediu, asigurand pe durata normala de exploatare toate utilitatile necesare bunei functionari si eliminarii riscului de poluare. Sunt asigurate toate conditiile pentru integrarea aspectelor privind consideratiile de mediu aflate in curs de derulare in procesul integrarii UE. Prin destinatia de spatii de locuit si functiuni complementare, nu exista riscul poluarii zonei sau afectarii persoanelor din zona, aceasta investitie neavand un impact negativ asupra factorilor de mediu si in mod concret la dezvoltarea durabila si protejarea mediului inconjurator, prin amenajarea unui teren viran si utilizand metode moderne de constructie.

d.Relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de ex. Planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau gospodarirea apelor)

Deșeurile care vor rezulta din activitățile de construire a investiției sunt:

 • - deșeuri de pământ și pietre rezultate de la excavația amplasamentului;

 • - diverse deșeuri inerte;

 • - deșeuri menajere rezultate din activitățile igienico-sanitare ale personalului implicat în construcție.

Cantitate totală estimată de deșeuri cca. 20 t.

Aceste deșeuri vor fi colectate controlat și stocate temporar în locuri special destinate acestui scop. În mod ritmic, deșeurile menajere vor fi ridicate de către societatea de salubritate locală. Deșeurile amestecate de materiale de construcții și pământul excavat (rezultat de la săparea fundațiilor) vor fi utilizate drept material de umplutură pentru nivelarea terenului. Din activitatea de - locuire - realizata pe terenul studiat vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri: - menajere;

Managementul deșeurilor:

Obiectivul principal al managementului deșeurilor este de a proteja sănătatea oamenilor și mediul înconjurător de efectele nedorite pe care le cauzează colectarea, transportul, tratarea și depozitarea deșeurilor. Conceptul de control integrat al poluării prevede un mecanism prin care poluanții emiși în aer, apă și sol pot fi controlați. Managementul deșeurilor este direct legat de efectele de poluare a mediului pe care deșeurile le pot genera și de dificultatea de a fi depozitate. Planul de management a deșeurilor evidențiază modul în care deșeurile generate vor fi stocate, în vederea valorificării/eliminării prin firme specializate. Depozitarea și gestiunea deșeurilor rezultate din activitatea de construcție a obiectivului și cele rezultate în timpul funcționării obiectivului se vor face cu respectarea următoarelor acte normative:

 • - OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000) privind regimul deșeurilor aprobat prin Legea nr. 426/2001 (MO nr. 411/25.07.2001);

 • - OUG nr. 61/2006 (MO nr. 790/19.09.2006) aprobată prin Legea nr. 27/2007 (MO nr. 38/18.01.2007) pentru modificarea și completarea OUG nr. 78/2000 (MO nr.283/22.06.2000) privind regimul deșeurilor;

 • - H.G. nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor (MO nr. 394din 10.05.2005);

 • - Ordonanța de urgență nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile;

 • - H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

SC MB Editalia SRL, ca producător de deșeuri, va respecta prevederile Legii nr. 426/2001, care pentru "orice persoană fizică autorizată să desfășoare activități independente sau persoană juridică din a cărei activitate rezultă deșeuri (producător inițial) și/sau care a efectuat operațiuni de pretratare, de amestecare sau alte operațiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziției acestor deșeuri" impune:

 • • să nu amestece diferitele categorii de deșeuri;

 • • să asigure echipamente de protecție și de lucru adecvate operațiunilor aferente gestionării deșeurilor în condiții de securitate a muncii;

 • • să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • • să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației și a mediului;

 • • să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • • să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;

 • • să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina producătorilor de deșeuri.

SC MB Editalia SRL, ca deținător de deșeuri, are obligația să asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deșeurilor proprii unor unități autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora. Tipurile de deșeuri nominalizate conform H.G. nr. 856/2002, Hotărâre privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase:

 • - deseuri rezultate din activitatile de constructie a obiectivului: pamant excavatsi pietre, deseuri inerte, deseuri menajere (20 t);

 • - deseuri rezultate in timpul functionarii obiectivului: deseuri menajere (2 t/an).

Eliminarea deșeurilor

Deșeuri menajere:

Containerele de deșeuri menajere vor fi amplasate astfel:

 • - în spatiu special amenajat din zona accesului carosabil pe teren, cu acces auto facil.

Deșeurile menajere sunt colectate în europubele, care vor fi amplasate intr-un spatiu special amenajat. În mod ritmic, aceste deșeuri se vor evacua prin intermediul societății de salubritate locală. Se vor respecta normele igienico - sanitare și de securitate în muncă la încărcarea și descărcarea deșeurilor menajere. Aspectele de mediu ce pot să apară în desfășurarea diferitelor activități legate de gestiunea deșeurilor sunt:

 • - scurgeri accidentale de deșeuri din containere, rezervoare, butoaie (lichide, diverse soluții, etc.);.

 • - scurgeri accidentale de deșeuri din mijloacele de transport .

Acestea pot avea ca efect negativ de poluare in cazul in care nu sunt manipulate corespunzator in vederea evacuarii poluarea: apa, sol, subsol, panza freatica, aer.

Măsuri specifice la depozitarea deșeurilor

În vederea minimizării impactului produs asupra factorilor de mediu și a gradului de poluare produs prin depozitarea deșeurilor, societatea are în vedere următoarele măsuri specifice cu caracter permanent:

 • - spațiile de stocare și depozitare a deșeurilor se vor amplasa în locuri amenajate;

 • - depozitarea deșeurilor se va realiza astfel încât să nu blocheze căile de acces în unitate;

 • - personalul operator va respecta măsurile de igienă și normele de sănătate și securitate în muncă;

 • - se va ține evidența stocului de deșeuri colectate, transportate, depozitate, valorificate, etc. și a cheltuielilor legate de gestiunea deșeurilor;

 • - procesul tehnologic va fi proiectat astfel încât să minimizeze deșeurile la orice nivel al procesului de producție sau pe întreaga durată de viață a produsului;

 • - deșeurile se vor recicla, dacă este posibil, din punct de vedere tehnic;

 • - toate tipurile de deșeuri se vor segrega pentru a se asigura volumul maxim de deșeuri care poate fi recuperat, reciclat sau refolosit;

 • - se vor asigura toate echipamentele necesare pentru gestionarea depozitelor de deșeuri și colectare, de exemplu:

 • - dispozitive de colectare speciale pentru toate tipurile de deșeuri;

 • - nișa pentru încărcare containere.

Ca producător și deținător de deșeuri, societatea are obligația să asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deșeurilor proprii unor unități autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

Măsuri specifice la transportul deșeurilor

Obligațiile transportatorului de deșeuri, conform Legii nr. 426/2001 sunt:

 • - să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emanații de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător;

 • - să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;

 • - să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • - să nu abandoneze deșeurile pe traseu;

 • - să respecte pentru deșeurile periculoase reglementările specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleași caracteristici;

 • - să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului în care au fost aprobate de autoritățile competente;

 • - să posede dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor periculoase sau în cazul în care nu deține dotarea tehnică și de personal corespunzătoare, să asigure acest lucru prin unități specializate;

 • - să anunțe autoritățile pentru protecția mediului despre orice transport de deșeuri periculoase înaintea efectuării acestuia, precum și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ISU, în cazul transportului deșeurilor cu pericol de incendiu sau explozie. Gestionarea, stocarea și transportul spre depozitarea definitivă a deșeurilor se vor realiza în condiții de eficiență și securitate pentru factorii de mediu, în conformitate cu legislația în vigoare.

Impactul potential asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora

Apa: lucrările de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute in sensul încadrării in limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002).

Apa potabila: alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza prin bransament la reteaua existenta din zona. Canalizare menajera: prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, adica canalizare subterana din tuburi PVC - KG cu D=110 mm se elimina posibilitatea infiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apa uzata: apele uzate se vor colecta prin intermediul unei retele de canalizare din teava PVC - SN 8 , cu Dext 10\10 mm si se vor descarca in rețeaua de canalizare stradala. Apele pluviale cazute pe suprafata obiectivului se vor colecta prin rețeaua de canalizare si conduse spre bazine de colectare pentru udarea spatiilor verzi iar excesul se va deversa spre rețeaua stradala.

În timpul construcției obiectivului:

Aerul:

Sursele de impurificare a atmosferei în perioada lucrărilor de construcție a obiectivului vor fi reprezentate de: - excavarea pământului;

 • - manevrarea materialelor de construcție (nisip, pietriș, ciment);

 • - traficul auto.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafață. În perioada de execuție a lucrărilor, impactul asupra calității atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora va fi redus. Tipurile de lucrări necesare pentru punerea în operă a proiectului, înscriu lucrările de construcție în categoria construcțiilor normale. Execuția construcțiilor constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, o sursă de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) în motoarele utilajelor necesare efectuării lucrărilor specifice și ale mijloacelor de transport folosite. Emisiile de praf care apar în timpul execuției lucrărilor de construcție la obiectele noi sunt asociate lucrărilor de manevrare a pământului și a materialelor de construcție, de nivelare, altor lucrări specifice. Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice. Alături de aceste lucrări specifice construcției, se va efectua transportul materialelor spre amplasament. O sursă de praf suplimentară este reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care însoțește, în mod inerent, lucrările de construcție. Fenomenul apare datorită existenței, pentru un anumit interval de timp, a suprafețelor de teren expuse acțiunii vântului. Praful generat de manevrarea materialelor și de acțiunea vântului este, în principal, de origine naturală (particule de sol, praf mineral). Alături de aceste surse de impurificare a atmosferei, în aria de desfășurare a lucrărilor există a doua categorie de surse, și anume utilajele cu care se efectuează lucrările: excavatoare, buldozere, etc. Utilajele, indiferent de tipul lor, funcționează cu motoare Diesel, gazele de eșapament evacuate în atmosferă conținând poluanți specifici arderii motorinei și anume: oxizi de azot (NOx), dioxid de sulf (SO2), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), oxizi de carbon (CO, CO2), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), s.a. Se estimează că valorile concentrației poluanților specifici - NOx, SO2, CO, pulberi nu vor depăși valorile limită impuse de legislația în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1218 / 2006 - privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici. Pentru limitarea surselor de impurificare a atmosferei în perioada lucrărilor deconstrucție a obiectivului se vor lua următoarele măsuri:

 • - amplasamentul va fi îngrădit;

 • - transportul materialelor spre amplasament se va realiza cu autovehicule acoperite;

 • - vehiculele de transport materiale vor avea traseu bine stabilit în cadrul incintei, asigurând un nivel minim al emisiei de gaze de eșapament;

 • - la ieșirea din amplasament roțile camioanelor vor fi spălate cu ajutorul unei instalații de spălare specifice.

Impactul generat de activitățile de construire a obiectivului de investiție asupra aerului ambiental, în condiții de respectare a măsurilor prevăzute prin proiect, a normelor specifice de sănătate și securitate în muncă, se consideră că se va încadra la un nivel acceptabil atât pentru factorul uman, cât și pentru factorul de mediu aer.

În timpul funcționării obiectivului

Din activitățile care se vor desfășura în cadrul obiectivului nu se emit poluanti.

Aerul:

Principalele emisii în atmosferă, rezultate din activitățile desfășurate în cadrul obiectivului sunt: - nu este cazul.

Cai de comunicatii

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore:

Nu exista disfunctionalitati in cazul cailor de comunicatie majore sau al retelelor edilitare majore.

Pe amplasament se vor realiza noi alei carosabile si pietonale de acces, platforme de parcare auto, distincte si dimensionate conform normelor in vigoare.

Solul

Solul este unul din factorii de mediu care trebuie protejat. În general, un kg de sol conține:

 • • substanțe minerale, circa 0,78 kg, respectiv 52 % ca volum;

 • • aer, circa 0,015 kg, 25% ca volum;

 • • apă (inclusiv substanțe dizolvate), 0,15 kg, 18% ca volum.

Între factorii de mediu, solul are o importanță majoră, el constituind, pe de o parte, un loc de acumulare a elementelor poluante, iar pe de altă parte, un mijloc de răspuns dinamic la procesul de acumulare. Modificările care se produc în sol, ca urmare a impactului poluanților, se reflectă asupra celorlalte verigi ale lanțului trofic, vegetație - apă - animale - om. În funcție de natura și intensitatea impactului și de însușirile native fizice și chimice ale solurilor, amploarea modificărilor este diferită. Prin realizarea proiectului activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in doua categorii:

 • - surse specifice perioadei de executie;

 • - surse specifice perioadei de exploatare.

In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de ambalaje si depozitarea necontrolata a deseurilor de tip menajer. In vederea prevenirii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevazute o serie de masuri :

a)Selectarea si colectarea deseurilor din procesul de executie se va realiza pe amplasment, in spatii special amenajate;

b)Colectarea deseurilor din exploatare in recipienti corespunzatori si inlaturarea acestora pe baza contractului incheiat cu firmele de salubritate.

Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursa de poluare.

Zgomotul si vibratiile

Intreaga activitate care se desfasoara cu ocazia realizarii proiectului de investitie aferent zonei proiectate este conceput in sensul incadrarii in prevederile legale si conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat. Lucrarea in ansamblu s-a conceput in vederea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus. Asigurarea conditiilor de lucru a personalului de exploatare se va rezolva prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalatii sanitare, instalatii de transport pe verticala si orizontala, precum si a unor echipamente corespunzatore.

Dupa implementare, proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental.

Radiațiile

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiatii, deci nu necesita luare de masuri împotriva radiatiilor.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Deoarece lucrarile de constructii ce se vor executa sunt destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop.

Protectia calitatii apelor

Pe perioada implementarii proiectului se vor respecta conditiile tehnice de executie, conform cerintelor avizatorilor. Dupa perioada de executie se vor lua masurile de gestionare eficienta a apei, se vor monta apometre pentru inregistrarea consumului, se vor efectua lucrarile de intretinere necesare evitarii risipei de apa, iar apa uzata se va incadra in cerintele de calitate ale NTPA 002. Vor fi luate toate masurile pentru respectarea Directivei Cadru pentru Apa 2000/60/CE, respectiv a Legii 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative subsecvente. Pentru apele uzate se vor respecta Directiva 91/271/CEE privind tratarea apei urbane menajere (modificata de Directiva 98/15/EC) transpusa prin HG nr. 188 din 28 februarie 2002 modificata prin HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Relevanta PUZ pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu

Se vor respecta directivele europene legate de protectia mediului incidente, OUG 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006, precum si actele normative subsecvente.

 • 2. Caracteristicile efectelor sau zonei posibil a fi afectata:

 • a. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor

Probabilitatea de a afecta mediul este scazuta - ca durata sau frecventa - ca atare nu se pune problema reversibilitatii efectelor, tocmai datorita destinatiei de baza a investitiei - de locuire si functiuni complementare, care implicit presupune o conservare corespunzatoare a mediului inconjurator privind calitatea si aspectul acestuia.

b.Natura cumulativa a efectelor - Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate in realizarea investitiei sunt neutre, netoxice, create si agrementate pentru medii in care stau sau locuiesc oameni.

c.Natura transfrontaliera a efectelor - nu e cazul

d.Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu

Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu nu exista nici in conditii accidentale, nici in conditii normale, natura activitatii nu afecteaza sanatatea oamenilor sau starea mediului inconjurator, vecinatatile, nu sunt surse de noxe sau activitati neautorizate, toate materialele sunt destinate aprioric utilizarii de catre oameni.

e.Marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate) - sunt nule, neafectand utilizatorii.

f.Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat

Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil de afectat este zero, nu se pune problema de alt areal si nici de valoarea acestuia.

g.Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniu cultural

Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (national, regional sau local) in zona; nu exista caracteristici naturale speciale.

h.Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

Nu este posibila depasirea standardelor sau valorilor limita de calitate a mediului, in incinta nefiind desfasurate activitati generatoare de noxe, risc poluare, accident.

i.Folosirea terenului in mod intensiv

Este exclusa folosirea terenului in mod intensiv, procentul maxim de ocupare a terenului studiat cu constructii : POT max =25,00%

j. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international - nu e cazul

Din aceste considerente generale si specifice legislatiei de mediu, cunoscand in detaliu caracterul activitatii din zona si luand in considerare situatiile cu investitii similare, apreciem ca investitia nu este un risc pentru mediu. Aceasta incadrare e sustinuta de faptul ca la toate investitiile similare realizate in tara si UE au fost autorizate de organele competente in protectia mediului fara probleme, fiind aprioric o activitate relativ nepoluanta, dar care contribuie activ la dezvoltarea durabila si protejarea mediului inconjurator, prin reducerea consumului de energie produsa din surse clasice generatoare de poluare. Proiectantul considera ca prezenta documentatie PUZ se incadreaza in prevederile HG 1076/2004, cap. II, art. 5(3)a care precizeaza: la o activitate nepoluanta se impun evaluari de mediu numai daca pot avea efecte semnificative asupra mediului, iar in HG 1213/06 cap 3 -ce se incadreaza in criteriile de selectie.

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

  • 3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica

Nu este cazul.

 • 3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona

Proprietate privata - persoana juridica.

 • 3.8.3. Determinarea circulatiei terenului intre detinatori, in vederea obiectivelor propuse Nu este cazul.

 • 4. CONCLUZII

Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata. La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O176/N/2000.

Intocmit

Arh. Radu Puica Arh. Alideia Suciu

CAPITOLUL IV - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

Denumirea proiectului:

PUZ LOCUINȚE SI SERVICII

Amplasament:

DN 6, mun. Timișoara,

ud. TIMIS, intravilan

Beneficiari

NR CF/TOPO

PROPRIETAR

MP

%

Carti Funciare

447158 topo 447185

SC MB MEDITALIA SRL

10.748

100

Proiectant general:

S.C. Stereotomic Studio S.R.L.

Numar proiect:

07 /2018

Faza de proiectare:

PUZ

Data:

Noiembrie 2018

I. DISPOZITII GENERALE

 • 1. ROLUL R.L.U.

Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare aterenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe teritoriul reglementat prin P.U.Z. Normele cuprinse în prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării constructiilor. Rolul R.L.U. este de a intari si detalia reglementarile cuprinse in PUZ. Prescriptiile cuprinse in R.L.U. (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce face obiectul P.U.Z.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în conditiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal si implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o si documentația inițială. Dacă prin prevederile unor documentatii pentru părti componente ale amplasamentului reglementat se schimbă conceptia generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentatii, conform prevederilor legale. Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evolutia legislatiei cu caracter general si cu cea a legislatiei de apecialitate, relevante pentru activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetăteanului cu cele ale colectivitătii, respectiv protectia proprietătii private si apărarea interesului public.

 • 2. BAZA LEGALA

Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ aprobat prin Ord. 176/2000 al MLPAT, L 350/2001 actualizata privindamenajarea teritoriului si urbanismului, OG 233/2016 privind normele netodologice de aplicare a L 350/2001, L 453/2001 pentru modificarea si completarea L 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, RGU aprobat prin HG 525/1996, Ghid pt RLU GM-007-2000 aprobat prin ordinul MPLAT nr 21/N/2000, Ordinul Ministarului Sanatatii 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor privind modul de viata al populatiei, L 18/1991 a fondului funciar republicata, L 69/1991 a administratiei publice locale republicata, L 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, L 7/1996 a cadastrului imobiliar, L 10/1995 privin calitatea in constructii, L 137/1995 privind protectai mediului, L 82/1998 pt aprobarea OG nr 43/1997 privind regimul jurdic al drumurilor, L 107/1996 a apeelor, L 213/1998 privind roprietatea publica si regimul juridic al acesteaia, L 219/1998 privind regmul concesiunii, L 5/2000 privind zonele protejate, HGR nr 525/1996 modificat pentru aprobarea RGU, HCJ TImis 87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementarilor urbanistice si indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltarile urbane din extravilanele oraselor si comunelor din judetul Timis, HCJ TImis 115/27.11.2008 privind aprobarea reglementarilor si indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potential de edificare urbana din judetul Timis, PATJ Timis actualizat, Codul Civil ,PUG Timisoara si a certificatul de urbanism nr. 4479 din 13.11.2018 emis de Primaria Municipiuluiu Timisoara.

 • 3. DOMENIU DE APLICARE

P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice investitie amplasata in limita terenului reglementat.

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

art.1 Terenuri agricole din extravilan - Nu este cazul.

art.2 Terenuri agricole din intravilan - Nu este cazul.

art.3 Suprafete impadurite - Nu este cazul.

art.4 Resursele subsolului - Nu este cazul.

art.5 Resurse de apa si platforme meteorologice - Nu este cazul.

art.6 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate - Nu este cazul.

art.7 Zone construite protejate - Nu este cazul.

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC art.8 Expunerea la riscuri naturale - Nu este cazul.

art.9 Expunerea la riscuri tehnologice - Nu este cazul.

art.10 Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice - Nu este cazul.

art.11 Asigurarea echiparii edilitare

Asigurarea echiparii edilitare se face conform Plan retele edilitare (parte desenata din P.U.Z.).

In vederea asigurarii echiparii tehnico edilitare, autorizarea executarii constructiilor se face in conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U. Proprietatea asupra retelelor tehnico-edilitare respecta prevederile art. 29 din R.G.U.

art.12 Asigurarea compatibilitatii functiunilor

Conform art. 14 - RGU, autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, stabilita printr-o documentatie de urbanism, sau daca zona are o functiune dominanta traditionala caracterizata de tesut urban si conformare spatiala proprie.

art.13 Procentul de ocupare a terenului

Autorizarea constructiilor se face cu conditia ca P.O.T ul sa nu depaseasca 25%.

 • 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art. 14. Orientarea fata de punctele cardinale:

 • - in cazul locuintelor cu mai multe apartamente se va evita amplasarea pe directia est-vest, sau in caz contrar se vor rezolva apartamente cu dubla orientare;

 • - amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata minima de o ora si 30 minute la solstitiul de iarna, a tuturor incaperilor de locuit, conf OMS 119/2014;

Se vor avea in vedere prevederile normelor sanitare si tehnice, pentru indeplinire urmatoarelor cerinte:

 • - asigurarea insoririi(inclusiv aportul termic)

 • - asigurarea iluminatului natural

 • - asigurarea perceperii vizuale a mediului

 • - asigurarea unor cerinte specifice legate de functiunea cladirii.

art.15 Amplasarea fata de drumurile publice

Conform Art. 18 - R.G.U si cap. II. 6 al R.L.U . Amplasarea cladirilor se va face cu respectarea zonei rezervate prospectelor stradale delimitate conform planselor desenate din PUZ.

art. 16. Amplasarea fata de aliniament:

 • - amplasarea constructiilor fata de aliniamentul strazilor: va fi la 50m fata de DN 6;

 • - se va respecta Codul Civil.

art. 17. Amplasarea in interiorul parcelei

 • 17.1 Amplasarea fata de limitele laterale:

 • - in cazul blocurilor de locuinte colective, retragerea fata de limita laterala va fi jumatate din inaltimea maxima a cornisei cladirii propuse;

 • - nu se admit calcane spre vecini decat pentru garaje sau cladiri cuplate, proiectarea trebuind sa fie corelata;

 • - Cladirile separate din interiorul parcelei se vor amplasa la o distanta minima una fata de cealalta de jumatate din inaltimea maxima a cornisei, la cea mai inalta cladire.

 • - autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri ( acolo unde este cazul).

 • - se va respecta Codul Civil.

 • 17.2. Amplasarea fata de limitele posterioare ale parcelei:

 • - cladirile se vor putea amplasa la o distanta de min 10m fata de limita posterioara a lotului;

 • - anexele gospodaresti se vor putea amplasa la cel putin 4m fata de limita, cu conditia sa nu depaseasca inaltimea de 3m.

 • 17.3. Amplasarea cladirilor pe aceeasi parcela:

 • - amplasarea cladirilor pe o parcela in raport cu alte constructii se va face cu respectarea reglementarilor cuprinse in OMS 119/2014 si Codul Civil,

 • - se va face doar cu conditia ca prin volumetria ei sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al cladirii existente sau al strazii.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale:

 • - conform documentatie avizata de Comisia de Circulatie si Politia Rutiere.

art. 18. Accese carosabile:

 • - se va realiza din DN 6 - conform Studiilor de Fundamentare pentru Planul Urbanistic General al com. Ghiroda si conform Studiului de Fezabilitate aflat in lucru pentru DN6, acesta va avea 3 benzi pe sens, intre strazile Bobalna si Victoria, si cel putin o intersectie majora la strada Bradului / Orizont.

 • - autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii posibilitatilor de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, proiectate in conformitate cu normele de apararea contra incendiilor

 • - pozitionarea acceselor carosabile nu este fixa, ea se va stabili la momentul autorizarii constructiilor

art. 19. Accese pietonale:

 • - autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii acceselor pietonale, potrivit importantei si destinatiei imobilului si vor permite deplasarea persoanelor cu dizabilitati

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

art. 20. Racordarea la retele tehnico-edilitare existente:

 • - autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente de apa, instalatiile de canalizare si de energie electrica sau in cazul realizarii de solutii de echipare in sistem individual in care beneficiarul se obliga sa racordeze constructia la reteaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va executa.

Art. 21. Realizarea de retele tehnico-edilitare:

 • - extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, conform planului de actiune

 • - lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar;

 • - toate retelele stradale: alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale ( in cazul extinderii retelei existente in zona), telecomunicatii, se vor realiza in subteran.

art. 22. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare:

 • - retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a Municipiului Timisoara;

 • - retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica al orasului.

art. 23. Alimentare cu apa-canal:

 • - in functie de noile imobile propuse, se vor bransa la retelele existente pe teren sau se vor realiza in sistem individual cu posibilitatea racordarii ulterioare la reteaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va realiza.

art. 24. Alimentare cu caldura:

 • - imobilele vor fi prevazute cu centrala termica proprie, centrale electrice sau sisteme fotovoltaice pentru producerea agentului termic de incalzire si a apei calde menajere.

art. 25. Retea gaze naturale:

 • - constructiile noi propuse se vor bransa la viitoarea retea de gaz, din zona.

art. 26. Alimentarea cu energie electrica:

 • - alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori se va asigura prin realizarea de noi posturi de transformare si de retele electrice (daca acestea se considera necesare). Aceste lucrari se vor executa pe baza unor studii si proiecte elaborate de SC E DISTRIBUTIE SA sau de societati agreate de aceasta; de la aceste retele se vor realiza bransamente individuale la obiective;

 • - toate retelele se vor realiza subteran.

art. 27. Telefonie:

 • - constructiile noi propuse se vor putea bransa la viitoarea retea de pe teren.

art. 28. Retea TVC:

 • - in functie de solicitarea beneficiarilor, constructiile noi propuse se pot bransa la viitoarea reteaua de pe teren.

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNEA TERENURILOR SI A CONSTRUCTIILOR:

art. 29. Parcelarea:

Parcealrea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren in minimum 4 loturi alaturate, in vederea realizarii de noi constructii.

Sunt admise comasari pe parcele si eventuale reparcelari, cu pastrarea functiunii, a POT si CUT

art. 30. Inaltimea constructiilor:

 • - se vor respecta normativele legate de asigurarea insoririi constructiilor ( conform OMS 119/2014 ) pentru a nu aduce prejudicii cladirilor invecinate din punct de vedere al insoririi acestora;

 • La locuintile colective si servicii:

Regimul de înălțime maxim admis este de 11 supraterane [parter și zece etaje] si pana in 2 subteran.. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: S+P+10E

Pe inaltime functiunile vor fi dispuse astfel: intreg Parterul pe toate cele 3 blocuri din ansablu vor avea functiunea de spatii Servicii; intre etajele 1-9 vor fi locuinte, iar la Etajul 10 se propun locuinte tip Penthouse. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 34m fata de CTS.

(S - subsol, P - parter, E - Etaj).

art. 31. Aspectul exterior:

 • - autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei;

 • - autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa;

 • - fatadele laterale si posterioare ale cladirilor trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea;

 • - lucrarile tehnice ( retele, conducte, cutii de bransament, etc.) tebuie integrate in volumul constructiilor sau al imprejmuirilor; instalatiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrica si CATV, precum si punctele de racord vor fi concepute in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al constructiilor sau zonei inconjuratoare;

 • - instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatade; ele pot fi montate pe acoperisuri numai pe versantul interior si retrase fata de fatade principale, sau pe balcoane si nise special amenajate

 • - este interzisa utilizarea gratiilor montate la exterior la vitrine; acestea pot fi montate la interior;

 • - culorile dominante pentru fatadele imobilelor vor fi culori calde sau pastel cu accente;

 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI:

art. 32. Parcaje, garaje si anexe:

 • - autorizarea executarii lucrarilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare, se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in interiorul parcelei private si nu pe domeniul public;

 • - suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare;

 • - in cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va incepe dupa limita proprietatii.

 • - la locuintele colective se va respecta legislatia in vigoare, astfel se vor asigura un un numar egal cu minim 115% din numarul apartamentelor, in interiorul parcelei.

art. 33. Spatii verzi si plantate:

 • - autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare;

 • - conform PUG Timisoara, vor fi prevazute plantatii ornamentale si spatii verzi compacte de minim 25% din suprafata terenului;

 • - se vor mentine spatiile verzi plantate de aliniament, de-a lungul strazilor.

art. 34. Imprejmuire:

 • - spre frontul strazii principale (DN6) se vor realiza imprejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stalpi metalici sau plase de sarma; inaltimea acestor imprejmuiri va fi de maxim 1,80m, cu soclu plin de 0,30m pana la 0,60m si vor putea fi dublate de un gard viu la interior.

 • - se interzice executarea imprejmuirilor din panouri prefabricate din beton.

 • III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

Conform P.U.G. AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - etapa 4 aflat în curs de aprobare, terenul este încadrat: Is_A - Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri independente

Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal se afla in intravilanul municipiului Timisoara are urmatoarea functiune:

art. 35. Funcțiunea dominanta - locuinte si servicii, zona fiind compusa din locuinte colective si spatii pentru servicii.

art. 36. Functiuni complementare- institutii si servicii (Parter), spatii verzi amenajate, locuri de joaca pt. copii, accese carosabile, pietonale, pentru ciclisti, parcaje, garaje,retele tehnico - edilitare si constructii aferente.

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

art. 37. Utilizari permise:

 • 1. Subzona locuinte colective si servicii

 • cladiri de locuit cu parter comercial sau care la parter sa adaposteasca sedii de firma, servicii sau alta destinatie

 • cladiri administrative/ birouri

 • servicii

 • reprezentante firme

 • sedii financiar bancare

 • spatii comerciale de mici dimensiuni

 • comert alimentar si nealimentar

 • unitati de comert cu amanuntul, baruri si restaurante de capacitate mica (max 100 locuri)

 • parcari terane si supraterane

 • imprejmuiri

 • platforme colectare deseuri menajere

Functiunile comericale si de servicii vor respecta urmatoarele conditii:

 • sa nu genereze transport greu

 • sa aibe posibiliatea de a asigura stationarea vehiculeor pe parcela proprie

 • sa fie activitati nepoluante fara riscuri tehnologice, fara incomodari datorate utilizarii incintei pentru depozitarea de deseuri

 • sa aibe acordul vecinilor direct afectati

 • 2. Subzona pentru spatii verzi amenajate

 • spatii verzi amenajate

 • spatii verzi si plante cu rol decorativ si de protectie

 • cai de comunicatie - acces carosabil si pietonal la parcele

 • cai de comunicare subterana

 • mobilier urban specific, amenajari peisagere, terenuri de sport , locuri de joaca

 • constructii provizorii, chioscuri, pergole, gradene

 • constructii temporare de alimentatie publica si comert

 • constructii de echipare tehnico-edilitara, subterane sa terane de mici dimensiuni

 • iluminat public

 • 3. Subzona cai de comunicare rutiera

 • cai de comicare (construire, modernizare, largire) trotuare, piste de biciclete, spatii verzi de aliniament plantate, protectii poluare vizuala si fonica, plantatii de protectie

 • amanajarea de locuri de parcare de-a lungul cailor de acces cu conditia ca acestea sa nu perturbe desfasurarea traficului sau accesul la vreo parcela din drumul public

 • constructii de echipare tehnico-edilitara, subterane sa terane

art. 38. Utilizari permise cu conditionari:

 • - localurile care comercializeaza bauturi alcoolice, sunt permise cu conditia de a fi amplasate la o distanta mai mare de 100m fata de serviciile publice ( policlinici, gradinite, scoli, etc.) si fata de biserici;

 • - constructiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatilor cu vecinatatile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator.

art. 39. Interdictii definitive de construire:

Se interzic:

 • - orice activitate care poate genera zgomot, trafic greu si degajari de noxe in exces

 • - activitati de productie idustriala, depozite engross,

 • - activitati de crestere a animalelor

 • - baze de transport tehnologic, platforme de spalare auto,

 • - depozit de combustibil, sub raza de 20m pana la zona rezidentiala

art. 40. INDICI DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI:

locuinte colective si servicii:              POTmax = 25%      CUTmax = 2,5

Intocmit: arh. Radu Puica arh. Alideia Catinca Suciu

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.