Hotărârea nr. 130/2020

130/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160)
Hotararea Consiliului Local 130/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-002794/02.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-002794/02.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-002794/02.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 09/14.03.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr.41/12.12.2019;
Având în vedere şi Decizia de încadrare 132 din 29.11.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timişoara, având ca beneficiar pe SC ABCOR ABBOTT SRL, întocmit conform Proiectului nr. 30/2018, realizat de S.C. URBAN CONTROL TM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiunea propusă: Funcţiunea dominantă este de zonă cu funcţiui mixte: construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerţ, birouri, cazare şi locuinţe de serviciu.
- Funcţiunile complementare admise ale subzonei sunt:
- instituţii publice şi servicii;
- spaţii verzi amenajate;
- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje;
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.
Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):
P.O.T. max. = 40%
C.U.T. Max. = 1.6
PARCELA 01: P.O.T. max. 46,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 02: P.O.T. max. 45,00%, C.U.T. max. 1,8, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 03: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 04: P.O.T. max. 40,00%, C.U.T. max. 1,6, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 05: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,6, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 06: P.O.T. max. 42,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 07: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,6, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%
PARCELA 08: P.O.T. max. 47,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 09: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. max. 1,3, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 39,00%;
PARCELA 10: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 11: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. max. 2,0, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 12: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 13: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 14: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 15: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 16: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 17: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. 2,4, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 18: P.O.T. max. 70,00%, C.U.T. max. 2,8, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 19: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 20: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. max. 1,3, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 18,00%;
PARCELA 21: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 22: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 23: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. max. 2,0, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 24: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 2,0, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 25: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,1, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 26: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 27: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 28: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălţime P+3E, H max. cornisa 15m, Zonă verde 0%;
PARCELA 29: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălţime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 0%;
PARCELA 30: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălţime P, H max. cornisa 5m, Zonă verde 100,00%;
PARCELA 31: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălţime P, H max. cornisa 5m, Zonă verde 100,00%;
PARCELA 32: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălţime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 0%;
PARCELA 33: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălţime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 70,00%;
PARCELA 34: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălţime 0, H max. cornisa 0m, Zonă verde 0%.
Regimul maxim de înălţime propus pentru zonă este P+3E.
H maxim cornişă propus pentru zonă este 15 m.
Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa U03 - Reglementari urbanistice.
- Retragere minimă faţă de limita de nord a P.U.Z. - ului (Calea Torontalului): 12 m;
- Retragere minimă faţă de limita de est a P.U.Z. - ului (proprietate privată): 10 m (min. H/2);
- Retragere minimă faţă de limita de sud a P.U.Z. - ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);
- Retragere minimă faţă de limita din vest a P.U.Z. - ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);
Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 132 din 29.11.2019: suprafaţa totală a zonelor verzi este de 20,00%. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004687/25.07.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 298/22.04.2019.şi conform Planului de acţiune asumat;
PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare în 34 ,fiecare lot va avea asigurat accesul conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. U03, anexă la prezentul aviz.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 50.800mp, teren înscris în CF nr. 449160, nr. cad 449160, teren intravilan, cu folosinta arabil, proprietar DEHELEAN Alexandru - Octavian.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 30/2018, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: SC ABCOR ABBOTT SRL;
- Proiectantului: S.C. URBAN CONTROL TM S.R.L;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2020-002794/02.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160);

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2020-002794/02.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), prin care se propune reglementarea modului de realizare a unor imobile pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu cu dotările aferente: drumuri, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-002794/02.03.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160);

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 09/14.03.2019, Avizul Arhitectului Șef nr. 41/12.12.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4491/19.12.2018, precum și Decizia de încadrare 132 din 29.11.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., beneficiar S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L., proiectant URBAN CONTROL TM S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R Laura Mărculescu, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 22.07.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-au înregistrat sesizare cu privire la aceasta documentație.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Rezultatelor informării și consultării publicului nr. UR2019 - 011847/18.08.2019 și a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019 - 011847/18.08.2019;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., este elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 30/2018 la cererea beneficiarului S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., în suprafață totală 50800 mp este amplasat în partea de nord a orașului, în intravilanul municipiului Timișoara, UTR 73 conform Planului Urbanistic General, pe Calea Torontaluli, F.N. (C.F. 449 160), delimitat astfel: la nord de Calea Torontalului, la vest și la sud de Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara și la est de teren aflat in proprietate privată.

Conform P.U.G., aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 - UTR 73 -zona nedefinită. Pentru stabilirea de reglementari noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, procentul de ocupare al terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, necesarul de parcaje, spații verzi, este necesară întocmirea unui P.U.Z.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., nu se încalcă prevederile O.U.G. nr. 114/2007 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 50800 mp - teren înscris în CF 449160 - teren neîmprejmuit S = 50800 mp, proprietar DEHELEAN Alexandru - Octavian, nu sunt înscrieri cu privire la sarcini.

Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., propune realizarea unui zone cu funcțiui mixte: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu.

Utilizări permise:

 • -         sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, ateliere;

 • -         spații de prezentare și expunere;

 • -         producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

 • -         sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial - administrative, de depozitare, comerciale, etc;

 • -         construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante;

 • -         incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale;

 • -         cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • -         construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

 • -         comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură, învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

 • -         spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • -        formare profesională;

 • -         parcaje, garaje;

 • -         unități de cazare;

 • -         locuințe de serviciu;

 • -          birouri, sedii financiar-bancare, etc.

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Utilizări permise cu condiții:

 • -         servicii a căror existență nu afectează negativ funcțiunea de bază.

Utilizări interzise:

 • -         activități productive poluante sau cu risc tehnologic;

 • -         construcții care prin natura lor, volumul și aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea și confortul zonei;

 • -          stații de întreținere auto;

 • -        ferme agro-zootehnice, abatoare;

 • -         anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • -         depozitare de deșeuri;

 • -        platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

Interdicții definitive (permanente) de construire:

 • - pe culoarele rezervate amplasării rețelei de căi de comunicație (străzi majore, principal, secundare stabilite în P.U.Z.)

Constructiile vor fi de tip ansamblu modular(formate din unul sau mai multe module alipite) si se impart in urmatoarele categorii:

1 .Ansamblu modular atelier

Functiunea dominanta este industrie nepoluanta, depozitare, ateliere.

Utilizari permise:

 • -         sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • -         spații de prezentare și expunere;

 • -         producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

 • -         sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial - administrative, de depozitare, comerciale,birouri etc;

 • -         construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante;

 • -         incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale;

 • -         cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • -         construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

 • -         comerț, servicii, administrație, spații verzi, staționare autovehicule;

 • -         spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • -        formare profesională;

 • -         parcaje, garaje;

 • -         unități de cazare - permise doar la ultimul nivel al constructiei;

 • -         locuințe de serviciu- permise doar la ultimul nivel al constructiei;

 • 2. Ansamblu modular comercial

Functiunea dominanta este comert, servicii.

Utilizări permise:

 • -         sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • -         spații de prezentare și expunere;

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce

desfășoară activități administrative, de depozitare, comerciale, birouri etc;

construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură, învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

spații pentru administrația și coordonarea zonei;

parcaje, garaje;

unități de cazare - permise doar la ultimul nivel al constructiei;

locuințe de serviciu- permise doar la ultimul nivel al constructiei;

birouri, sedii financiar-bancare, etc.

 • 3. Ansamblu modular mixt

Functiunea dominanta este industrie nepoluanta, depozitare, ateliere, comert, servicii.

Utilizări permise:

 • -         sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • -         spații de prezentare și expunere;

 • -         producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

 • -         sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial - administrative, de depozitare, comerciale, etc;

 • -          birouri

 • -         construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante;

 • -         incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale;

 • -         cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • -         construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

 • -         comerț, alimentație  publică,  servicii,  baruri, restaurante, administrație, cultură,

învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

 • -         spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • -        formare profesională;

 • -         parcaje, garaje;

 • -         unități de cazare - permise doar la ultimul nivel al constructiei;

 • -         locuințe de serviciu- permise doar la ultimul nivel al constructiei;

 • -          birouri, sedii financiar-bancare, etc.

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • 4. Ansamblu modular cazare

Funcțiunea dominanta este cazare.

Utilizări permise:

 • -         spații de prezentare și expunere;

 • -         activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

 • -         sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități administrative, de depozitare, comerciale, etc;

 • -         incubatoare de afaceri, birouri;

 • -         cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • -         construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

 • -         comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură, învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

 • -         spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • -        formare profesională;

 • -         parcaje, garaje;

 • -         unități de cazare

 • -         locuințe de serviciu

 • -          birouri, sedii financiar-bancare, etc.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto și pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004687/25.07.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.;

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare în 34 fiecare lot va avea asigurat accesul conform planșei de Reglementări Urbanistice nr. U03, anexă la prezentul aviz.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004687/25.07.2019, doar dupa asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 41/12.12.2019 sunt următorii:

Funcțiunea propusă:

Funcțiunea dominantă este de zonă cu funcțiui mixte: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu.

Funcțiunile complementare admise ale subzonei sunt:

 • -  instituții publice și servicii;

 • -  spații verzi amenajate;

 • -  accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje;

 • -  rețele tehnico-edilitare și construcții aferente.

Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):

P.O.T. max. = 40%

C.U.T. Max. = 1.6

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcela rezultata in parte:

PARCELA 01: P.O.T. max. 46,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 02: P.O.T. max. 45,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 03: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 04: P.O.T. max. 40,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 05: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 06: P.O.T. max. 42,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 07: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%

PARCELA 08: P.O.T. max. 47,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 09: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 39,00%;

PARCELA 10: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 11: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 12: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 13: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 14: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 15: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 16: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 17: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 18: P.O.T. max. 70,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 19: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 20: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 18,00%;

PARCELA 21: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 22: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 23: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 24: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;


 • 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.8, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.3, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

  • 2.4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 2.8, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 2.2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.3, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.


SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

PARCELA 25: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,1, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 26: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 27: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 28: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 29: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 0%;

PARCELA 30: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălțime P, H max. cornișa 5m, Zonă verde 100,00%;

PARCELA 31: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălțime P, H max. cornișa 5m, Zonă verde 100,00%;

PARCELA 32: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 0%;

PARCELA 33: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 70,00%;

PARCELA 34: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 0%.

Regimul maxim de înălțime propus pentru zonă este P+3E.

H maxim cornișă propus pentru zonă este 15 m.

Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planșa U03 -Reglementari urbanistice.

 • - Retragere minimă față de limita de nord a P.U.Z. - ului (Calea Torontalului): 12 m;

 • - Retragere minimă față de limita de eșt a P.U.Z. - ului (proprietate privată): 10 m (min. H/2);

 • - Retragere minimă față de limita de șud a P.U.Z. - ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);

 • - Retragere minimă față de limita din veșt a P.U.Z. - ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);

 • - Autorizarea executării conștrucțiilor ește permișă numai dacă șe reșpectă diștanțele minime neceșare intervențiilor în caz de incendiu, ștabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde ește cazul) ;

Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 132 din 29.11.2019: suprafața totală a zonelor verzi este de 20,00%.

- se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de unificare si dezmembrare în 34 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planșei de Reglementări Urbanistice U03, anexă la prezentul aviz.

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, P.O.T. și C.U.T. se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004687/25.07.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.;

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 298/22.04.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N., se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI 'LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), beneficiar S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L., elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 32/2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

-zone cu funcțiui mixte: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu

Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):

P.O.T. max. = 40%

C.U.T. Max. = 1.6

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcelă rezultată în parte:

PARCELA 01: P.O.T. max. 46,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 02: P.O.T. max. 45,00%, C.U.T. max. 1,8, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 03: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

PARCELA 04: P.O.T. max. 40,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 05: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 06: P.O.T. max. 42,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 07: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%

PARCELA 08: P.O.T. max. 47,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 09: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 39,00%;

PARCELA 10: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 11: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 12: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 13: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 14: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 15: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 16: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 17: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 18: P.O.T. max. 70,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 19: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 20: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 18,00%;

PARCELA 21: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 22: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 23: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 24: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 25: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 26: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 27: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 28: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;


max. 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,3, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,8, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,3, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,1, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

PARCELA 29: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 0%;

PARCELA 30: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălțime P, H max. cornișa 5m, Zonă verde 100,00%;

PARCELA 31: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălțime P, H max. cornișa 5m, Zonă verde 100,00%;

PARCELA 32: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 0%;

PARCELA 33: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 70,00%;

PARCELA 34: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 0%.

Regimul maxim de înălțime propus pentru zonă este P+3E.

H maxim cornișă propus pentru zonă este 15 m.

Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planșa U03 -Reglementari urbanistice.

 • - Retragere minimă față de limita de nord a P.U.Z. - ului (Calea Torontalului): 12 m;

 • - Retragere minimă față de limita de eșt a P.U.Z. - ului (proprietate privată): 10 m (min. H/2);

 • - Retragere minimă față de limita de șud a P.U.Z. - ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);

 • - Retragere minimă față de limita din veșt a P.U.Z. - ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);

 • - Autorizarea executării conștrucțiilor ește permișă numai dacă șe reșpectă diștanțele minime neceșare intervențiilor în caz de incendiu, ștabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde ește cazul) ;

Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 132 din 29.11.2019: suprafața totală a zonelor verzi este de 20,00%.

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de unificare și dezmembrare în 34 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planșei de Reglementări Urbanistice nr. U03, anexă la prezentul aviz.

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004687/25.07.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 298/22.04.2019.

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, P.O.T. și C.U.T. se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, situat în Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160) se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Terenul reglementat este în suprafață totală de 50800 mp - teren înscris în:

- CF 449 160 - arabil S = 50800 mp, proprietar DEHELEAN Alexandru - Octavian;

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 30/2018, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației P.U.Z. și R.L.U. aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, situat în Timișoara, Calea Torontalului, ’ F.N. (C.F. 449 160) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, situat în Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160) elaborat de proiectantul S.C. URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 30/2018 la cererea beneficiarului S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L. pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Monica MITROFAN

Red/dact - M.M..

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. UR2020-002794/02.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timișoara, este amplasat în partea de sud-est a Timișoarei

Conform Planului urbanistic general (P.U.G.) aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 - UTR 73 - zona nedefinită. Pentru stabilirea de reglementari noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, procentul de ocupare al terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, necesarul de parcaje, spații verzi, este necesară întocmirea unui P.U.Z. Spații verzi minim conform H.C.L. nr. 62/2012. Suprafața totală de spatii verzi este de 20,00 %, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 132 din 29.11.2019.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timișoara, propune realizarea unei zone cu funcțiui mixte: zonă mixtă: construcții industriale nepoluante, depozitare servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu - construcții industriale nepoluante, depozitare, comerț, servicii comerciale, servicii diverse, sedii de firme, profesionale etc., agenții de turism, alimentatie publica, cofetării, patiserii, sedii financiar-bancare, sedii ale unor organizații culturale și științifice, sucursale sau filiale ale unor unități financiar-bancare și de asigurări), cercetare, sănătate și asistență socială (cabinete medicale, farmacii), birouri profesiuni liberale, unități de cazare, locuințe de serviciu, parcaje la sol, spații libere pietonale.

Spații verzi - spații plantate, circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise, mobilier urban, amenajări pentru joc, sport si odihnă, grupuri sanitare, spatii administrative pentru intretinere, constructii pentru activitati culturale.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto și pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004687/25.07.2019.

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare în 34 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planșei de Reglementări Urbanistice nr. U03, anexă la prezentul aviz.

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timișoara, au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 4991/19.12.2018, Avizul de Oportunitate nr. 09/14.03.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 41/12.12.2019;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timișoara, este elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 30/2018 la cererea beneficiarului S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L., poate fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 10.03.2020

AVIZ

Ia raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449160);

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-002794/02.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă mixă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449160), beneficiar Abcor Abbott SRL, plan elaborat de către proiectantul Urban Control TM SRL prin proiect nr. 30/2018,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449160), precum și Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, însușit de către arhitectul șef pentru conformitate date tehnice, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate asupra terenului reglementat prin PUZ-ul ce face obiectul documentației, în suprafață de 50.800 mp, potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, rezultă următoarea situație juridică:

Cartea funciară nr. 449160 Timișoara, nr. cad 449160 are înscris dreptul de proprietate al dlui Dehelean Alexandru - Octavian , cu privire la teren intravilan, în suprafață de 50.800 mp, categoria de folosință arabil. De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată, datată 13.02.2020, rezultă că nu sunt notate sarcini și nici înscrise litigii cu privire la imobil.

în analiza prezentei documentații se va avea în vedere declarația proprietarului terenului, dl. Dehelean Alexandru-Octavian, autentificată conform încheierii nr. 523/09.03.2020 a B.I.N. Bâc loan Alin, prin care acesta își exprimă “acordul în vederea efectuării de către SC Abcor Abbott SRL cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, str. luliu Maniu nr. 33, SAD 2, înregistrată la O.R.C. Timiș sub nr. J.35/228/2019, CUI 40428325, reprezentată legal prin administrator Adrian lacobescu, a demersurilor necesare în vederea realizării unui Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă-construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu” pe terenul din municipiul Timi;oara, Calea Torontalului identificat prin CF nr. 449160, conform Proiectului nr. 30/2018 al Urban Control TM SRL”.

Astfel cum reiese din documentația înaintată spre avizare, aceasta a fost întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 4491/19.12.2018, prelungit, eliberat la solicitarea proprietarului imobilului și emis “în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 157/2002 prelungit cu FICL 131/2017”, precum și conform Avizului de Oportunitate nr. 09/14.03.2019, respectiv Avizului Arhitectului Șef nr. 41/12.12.2019.

Conform dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. cO coroborat CU art. 129 alin. 6 lit. c) (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-0027494/02.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449160), cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul efectuând documentația de urbanism în baza acordului proprietarului, exprimat conform declarației mai sus menționată.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449160) și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriana ȘEITAN

Cod FO53-13,Ver.l

PLAN DE ACȚIUNE

în vederea implementării investițiilor propuse prin

Planul Urbanistic Zonal

„DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU"

Generat de imobilele aflate pe terenurile identificat prin C.F. 415737.

Observație:Investitor, S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L. reprezentat prin IACOBESCU ADRIAN^rîțctJBSdministrator


PAGINA 1/2


Beneficiar: S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

Conform Avizului de oportunitate nr. 09 din data de 14.03.2019

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Nr.

Denumirea obiectivelor de utilitate publică,

Evaluarea

Responsabilul

Etapele de realizare a

Crt.

operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse 1

estimativă a costurilor

finanțării

operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată]

1

Extindere rețea de alimentare cu energie electrică

600 RON

S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

2020-2025

2

Extindere rețea de alimetare cu apă

2 500 RON

S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

2020-2025

3

Extindere rețea de canalizare

2 000 RON

S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

2020-2025

4

Realizare căi de circulație pe domeniul public și căi de acces

71500RON

S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

2020-2025

5

Realizare spațiu verde

462 000 RON

S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

2020-2025

OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE Dezmembrări și alipiri conform P.U.Z.

10 000 RON

S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

2020-2025

Cod FO 47-25, ver. 1

FOAIE DE CAPĂT

DENUMIRE PROIECT:

PLAN URBANISTIC ZONAL - DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ:

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

NR. PROIECT:

30 / 2018;

AMPLASAMENT:

Timișoara, Calea Torontalului, F.N., jud. Timiș, C.F. 449 160

BENEFICIAR:

S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE:

P.U.Z.

PROIECTANT GENERAL:

URBAN CONTROL TM S.R.L.

TIMISOARA

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

arh. LAURA MARCULESCU

DATA:

DECEMBRIE 2019

MEMORIU GENERAL

Capitolul I - INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării

PLAN URBANISTIC ZONAL - DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

Beneficiar

S.C. ABCOR ABBOTT SRL

Amplasament

Timișoara, Calea Torontalului, F.N., jud. Timiș, identificat prin C.F. 449 160                             ’

Număr proiect

30/2018

Proiectant general

URBAN CONTROL TM S.R.L.

Faza de proiectare

P.U.Z.

Data elaborării

DECEMBRIE 2019

 • 1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentație la nivel de P.U.Z își propune să constituie suportul juridic, instituțional și tehnic pentru realizarea unei zone mixte pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu pe terenul situat în intravilanul municipiului Timișoara, pe strada Calea Torontalului, F.N., identificat prin prin C.F. 449 160.

 • 1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentații s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum și planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

 • •      Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin H.C.L. 157/2002, prelungit prin H.C.L. 107/2014;

 • •     Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timișoara;

 • •      Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara - Etapa 3 (în curs de actualizare);

 • •      P.U.D. "Parc industrial Timisoara - Calea Torontalului" - Calea Torontalului, Timișoara, documentație aprobată prin H.C.L. 381/18.12.2001

 • •      P.U.Z. "Zona de productie si servicii" - Calea Torontalului, Timișoara, documentație aprobată prin H.C.L. 228/14.10.2003;

 • •      P.U.Z. "Calea Torontalului, construire sediu R.A.R."  - Calea Torontalului,

Timișoara, documentație aprobată prin H.C.L. 332/25.09.2007;

 • •      P.U.Z. "Hale productie nepoluanta, depozitare si birouri" - Calea Torontalului, Timișoara, documentație aprobată prin H.C.L. 395/30.10.2007;

 • •      P.U.Z. "Dezvoltare zona servicii, birouri si locuinte de serviciu" - Calea Torontalului, Timișoara, documentație aprobată prin H.C.L. 131/30.03.2010;

 • •      P.U.Z. "Dezvoltare zona activități economice cu caracter industrial, servicii și birouri" - Calea Torontalului, Timișoara, documentație aprobată prin H.C.L. 641/28.11.2018;

Studiu topografic pentru zona ce urmează a fi reglementată.

La elaborarea documentației s-a ținut cont de prevederile următoarelor documente:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

 • - ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism.

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, și alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

Capitolul II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

 • 2.1. Evoluția zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de nord-vest a Municipiului Timișoara, în intravilan, cu caracter nedefinit, conform Planului Urbanistic General.

Zona în care este situat terenul luat în studiu în cadrul P.U.Z. este o zonă cu funcțiune predominantă industriala. În jurul reglementărilor propuse în prezentul P.U.Z. a avut loc o dezvoltare în baza unor documentații de urbanism prin care au fost reglementate zone cu funcțiuni industriale, depozitare, servicii, birouri si locuințe de serviciu.

Pe terenurile învecinate s-au aprobat și parțial implementat următoarele documentații de urbanism:

P.U.D. "Parc industrial Timișoara - Calea Torontalului", Str. Calea Torontalului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 381/18.12.2001

Pe o suprafață de 18,37 ha, formată din parcele cu dimensiuni cuprinse între 950 m.p. și 8420 m.p. se propune dezvoltarea unei zone pentru un Parc Industrial și Tehnologic administrar de Consiliului Județean Timiș.

P.U.Z. "Zona de producție si servicii", Str. Calea Torontalului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 228/14.10.2003

Pe o suprafață de 49000 m.p. se propune dezvoltarea unei zone pentru producție și servicii cu indici urbanistici P.O.T. = 30% și C.U.T. = 0,70 pentru o zona de producție și P.O.T. = 25% și C.U.T. = 0,50pentru zona de birouri/sevicii.

P.U.Z. "Calea Torontalului, construire sediu R.A.R.", Str. Calea Torontalului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 332/25.09.2007

Pe o suprafață de 14210 m.p. se propune dezvoltarea unei zone pentru instituții și servicii publice cu un regim de înălțime maxim P+1E și indici urbanistici P.O.T. = 60% și C.U.T. = 2.

P.U.Z. "Hale producție nepoluantă, depozitare și birouri", Str. Calea Torontalului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 395/30.10.2007

Pe o suprafață de 5000 m.p. se propune dezvoltarea unei zone pentru hale de producție nepoluantă, depozitare și birouri cu indici urbanistici P.O.T. = 40% și C.U.T. = 1,0.

P.U.Z. "Dezvoltare zonă servicii, birouri și locuințe de serviciu", Str. Calea Torontalului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 131/30.03.2010

Pe o suprafață de 95100 m.p. se propune dezvoltarea unei zone pentru servicii, birouri și locuințe de serviciu cu un regim de înălțime maxim S+P+4E pentru zona de dotări / sevicii / producție, S+P+2Epentru zona de locuințe și indici urbanistici P.O.T. = 30% și C.U. T. = 0,7 pentru zona de dotări/sevicii /producție, P.O.T. = 40% și C.U.T. = 1,2pentru zona de locuințe.

P.U.Z. "Dezvoltare zona activități economice cu caracter industrial, servicii și birouri", Str. Calea Torontalului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 641/28.11.2018

Pe o suprafață de 81300 m.p. se propune dezvoltarea unei zone cu caracter industrial pentru instituții și servicii publice cu un regim de înălțime maxim S+P+4E +Er și indici urbanistici P.O.T. = 60% și C.U.T. = 1,2.

Prin urmare, în acest teritoriu se preconizează o dezvoltare a terenurilor virane libere de construcții pentru crearea unei zone cu funcțiuni mixte: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert, birouri, cazare si locuinte de serviciu. Acest tip de funcțiuni sunt preferate datorită amplasamentului și a poziționării în vecinătatea unor zone similare.

 • 2.2. Încadrarea în localitate

Parcela studiata se situează în zona de nord a municipiului Timișoara, în intravilan, avand caracter nedefinit conform P.U.G. Timisoara aprobat prin H.C.L. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 131/2017. Vecinatațile terenului studiat sunt alcătuite din Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara, fabrica Coca Cola, fabrică Flextronics, ansamblu de servicii, comerț, birouri și locuințe de serviciu Agil, precum și alte dezvoltări cu caracter industrial de dimensiuni mai mici.

Amplasamentul studiat este delimitat astfel :

 • - la nord : D.N.6 (Calea Torontalului);

 • - la sud : P.I.T.T. (Parcul Industrial si Tehnologic Timisoara);

 • - la vest : P.I.T.T. (Parcul Industrial si Tehnologic Timisoara);

 • - la est: teren situat în proprietate privată.

Amplasamentul studiat are următoarele distanțe față de vecinătăți :

 • - la nord: la 45 m față de P.U.Z. "Dezvoltare zona activități economice cu caracter industrial, servicii și birouri", Str. Calea Torontalului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 641/28.11.2018;

 • - la sud: la 44 m față de hale industriale din cadrul P.I.T.T. (Parcul Industrial si Tehnologic Timișoara);

 • - la vest: la 15 m față de hale industriale din cadrul P.I.T.T. (Parcul Industrial si Tehnologic Timisoara);

 • - la est: la 188 m față de hală producție Coca Cola.

Amplasamentul studiat are următoarele distanțe față de construcții și P.U.Z. -uri cu destinația de locuințe:

 • - la vest: la 275 m față de Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă servicii, birouri și locuințe de serviciu" Calea Torontalului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 77 din 23.02.2010;

 • - la sud: la 506 m față de Planului Urbanistic Zonal "Locuințe individuale, colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii", zona Calea Torontalului, DN6 km 562+850, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 77 din 23.02.2010;

 • - la sud: la 1046 m față de construcție de locuit intabulată conform datelor oficiale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Timișoara, identificată prin C.F. 426338;

Date C.F.

Terenul studiat (liber de construcții), identificat prin nr. C.F. 449 160 are o suprafață totală de 50 800 m.p., este compus dintr-o singură parcelă, aflată în proprietatea lui Dehelean Alexandru Octavian. Imobilul nu are înscrieri privitoare la sarcini.

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural

Pe teren nu există construcții. Terenul neconstruit este în cea mai mare parte ocupat cu zone verzi cu plantații joase, exista câțiva arbori pe limita de proprietate de la stradă care în limita posibilităților vor fi pastrați sau replantați în cadrul parcelelor rezultate.

Caracteristici climatice ale zonei

Temperatura aerului:

 • - media lunară maximă      + 20 - 28 C ( iulie- august )

 • - media lunară minimă      - 1 - -2 C ( ianuarie )

 • - temperatura medie multianuala a aerului : 8,8gr C

 • - data medie a primului îngheț : 11 octombrie

 • - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. > 30 gr. C] : 8 zile/an

 • - durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an Precipitații :

 • - media lunară maximă      70- 80 mm. ( iunie )

 • - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor : 660 mm/an

 • - număr mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile/an

 • - număr mediu al zilelor cu bruma : 25 zile/an

Vântul: direcții predominante:       N-S 16 %

E-V 13 %

Caracteristici geo-tehnice ale terenului

Amplasamentul aproximativ plan orizontal este la momentul prezent liber de construcții. Detalii despre caracteristicile geo-tehnice ale terenului sunt prezentate în studiul geotehnic, anexă la prezenta documentație.

Conform normativului P 100 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor și a hărtii de zonare teritorială din punct de vedere al valorii K s, orașul Timișoara se găsește amplasată în zona seismică de calcul “D”, perioada de colț Tc = 1.0 sec, coeficientul Ks = 0,16.

 • 2.4. Circulația

În prezent, terenul este adiacent la Calea Torontalului, fără racord de acces auto.

 • 2.5. Ocuparea terenurilor

În prezent în zona studiată funcțiunea predominanta este industriala și de servicii. Pe terenul ce urmează a fi reglementat în cadrul P.U.Z. nu există construcții.

În cadrul zonei studiate, fondul construit existent este constituit din:

 • - servicii, depozitare și industrie în cadrul P.I.T.T.;

 • - producție și depozitare vis a vis de zona studiată, pe Calea Torontalului;

 • - servicii, comerț, birouri și locuințe de serviciu, P.U.Z. Agil, la 275 m de zona studiată.

 • 2.6. Echiparea edilitară
Alimentare cu apă și canalizare menajeră

Conform avizului tehnic de amplasament Nr. 4765/18.03.2019 (UR2019-003619) emis de serviciul tehnic din cadrul S.C. AQUATIM S.A. în zonă sunt următoarele tipuri de conducte:

 • -  conductă de apă potabilă 0250 (situată pe Calea Torontalului);

 • -  conductă de canalizare 0250 (situată pe Calea Torontalului).

Gaze naturale

Conform avizului de principiu Nr. 4525/01.14.2019 (UR2019-003619) emis de departamentul „acces la rețea” din cadrul S.C. DELGAZ GRID S.A. în zonă sunt următoarele tipuri rețele de gaz:

 • -  rețea de gaz situată pe Calea Torontalului.

Energie termică

Conform avizului de amplasament Favorabil Nr. UR2019-003619 emis de departamentul tehnic din cadrul S.C COLTERM S.A. în zonă nu există rețele termice și de apă rece hidrofor.

Alimentarea cu energie electrică

Conform avizului de amplasament Favorabil Nr. 251048000/03.01.2019 (UR2019-003619) emis de Unitatea Operativă MT/JT Timișoara din cadrul S.C ENEL DISTRIBUȚIE BANAT S.A. în zonă există rețele electrice în exploatare pe Calea Torontalului precum și în incinta P.I.T.T. în dreptul accesului propus prin P.U.Z.

Telefonie

Conform avizului de amplasament Favorabil Nr. 442/19.03.2019 (UR2019-003619) emis de direcția suport operațional și control avize tehnice din cadrul S.C TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. în zonă nu există rețele și echipamente de comunicații electronice.

Transport public

Conform avizului de amplasament Favorabil UR2019-003619 din 14.03.2019 emis de serviciul tehnic din cadrul S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. în zonă se desfățoară transport public cu autobuze S.T.P.T. (linia Expres 6).

 • 2.7.  Probleme de mediu

Relația cadrul natural - cadrul construit

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, fiind reglementată ca teren situat în intravilanul extins.

Terenul studiat are categoria de folosință de teren arabil, deci fără surse de poluare semnificativă a mediului.

Se va asigura un balans optim între suprafețele ocupate de construcții si cele rezervate spațiilor verzi.

În prezent, zona este dotată cu rețea de canalizare centralizată, respectiv rețea de distribuție a apei potabile.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăți.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă : - nu e cazul.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: - nu e cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic: - nu e cazul.

 • 2.8.  Opțiuni ale populației

Terenul din zona studiată este propretate privată, iar în zonă sunt amplasate în principal imobile cu destinația de: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri și locuințe de serviciu.

Primăria Municipului Timișoara ca autoritate locală are rol de decizie și mediere a intereselor individuale și a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susținută de către Consiliul Județean Timiș ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel județean.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor din administrația publică, la consultarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, propunerile acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate și integrate în aceste documentații. Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare și/sau dezbatere publică.

Capitolul III - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Conform studiilor efectuate, zonele actual libere de construcții pot intra într-o etapă de dezvoltare care să răspundă actualelor cerințe ale unui oraș european în creștere. Prin urmare este necesară studierea terenurilor libere de construcții în perspectiva dezvoltării unor noi spații pentru construcții industriale, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu.

În acestă perspectivă și în urma solicitărilor beneficiarilor, se propune realizarea unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G. Timișoara

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timișoara, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara (HCL 157/2002, prelungit)

În prezent funcțiunea parcelei studiate este parte din intravilanul municipiului Timișoara cu caracter nedefinit, prin prezentul P.U.Z. se propune o zonă de constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu . În zona studiată au fost deja aprobate documentații de urbanism pentru unitati industriale, de depozitare, servicii si locuințe de serviciu.

Amplasarea construcțiilor noi se va face cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de drumul public și construcții vecine conform ordinului 994/2018 O.M.S.

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantații înalte masive, care să pună problema menținerii acestora. Există câțiva arbori pe limita de proprietate de la stradă care în limita posibilităților vor fi pastrați sau replantați în cadrul parcelelor rezultate.

 • 3.4. Modernizarea circulației

Accesele pietonale și rutiere la obiectivul propus se vor asigura din strada existentă, aflată în incinta Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara.

În incinte se vor prevedea alei carosabile, alei pietonale și parcaje. Se vor asigura parcări la nivelul terenului pentru imobilele nou construite.

Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/1999.

 • 3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Pe o suprafață de 50 800 mp. se propune dezvoltarea unei zone cu funcțiunea de construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu.

Locuințele de serviciu se vor realiza doar la ultimul nivel al imobilelor propuse

Pentru teritoriul studiat se propun următoarele:

Indici urbanistici

Pentru zona de construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu.

5                              9                    9

Indicii urbanistici raportați la de utilizare a terenului propuși sunt:

P.O.T.max = 40 %

C.U.T. max = 1.6

Regimul maxim de înălțime propus pentru zonă este P+3E.

H maxim cornișă propus pentru zonă este 15 m.

Zonă verde de minim 20%.

Zona verde este compusă din terenul aferent parcelelor 30 și 31 (în proporție de 100% zonă verde), 39,00% din suprafata parcelei 09 și 18,00% din suprafata parcelei 20, rezultând o suprafață totală de zonă verde de 20% din suprafata terenului reglementat.

De asemena se impun urmatoarele:

Realizarea unei zone de spațiu verde - parc amenajat, parcela 28.

Realizarea unor drumuri de incintă pentru a asigura accesul la fiecare imobil propus. Realizarea de parcări pe fiecare parcela rezultată în parte precum și posibilitatea asigurării necesarului numărului de locuri de parcare pe parcele învecinate în funcție de necesități.

Rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă și canalizării, precum și a celorlalte utilități.

Bilanț teritorial

Existent

Propus

Teren studiat

50800 mp

100,00 %

50800 mp

100,00 %

Teren cu caracter nedefinit

50800 mp

100,00 %

0mp

0,00 %

Zonă mixtă - Construcții industriale nepoluante, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu

0 mp

0,00 %

40563mp

79,85 %

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente ce vor fi trecute în domeniul public

0 mp

0,00 %

77 mp

0.15 %

Zonă verde

0 mp

0.00 %

10160 mp

20.00%

TOTAL

50800 mp

100,00 %

50800 mp

100,00 %

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcelă rezultată în parte:

PARCELA

Din care Zonă verde (%)

P.O.T. max.

C.U.T. max.

Regim maxim de înălțime

H max. cornisa (m)

01

0,00%

46,00%

1,9

P+3E

15

02

0,00%

45,00%

1,8

P+3E

15

03

0,00%

41,00%

1,7

P+3E

15

04

0,00%

40,00%

1,6

P+3E

15

05

0,00%

41,00%

1,6

P+3E

15

06

0,00%

42,00%

1,7

P+3E

15

07

0,00%

41,00%

1,6

P+3E

15

08

0,00%

47,00%

1,9

P+3E

15

09

39,00%

32,00%

1,3

P+3E

15

10

0,00%

41,00%

1,7

P+3E

15

11

0,00%

50,00%

2,0

P+3E

15

12

0,00%

48,00%

1,9

P+3E

15

13

0,00%

55,00%

2,2

P+3E

15

14

0,00%

60,00%

2,4

P+3E

15

15

0,00%

60,00%

2,4

P+3E

15

16

0,00%

60,00%

2,4

P+3E

15

17

0,00%

60,00%

2,4

P+3E

15

18

0,00%

70,00%

2,8

P+3E

15

19

0,00%

55,00%

2,1

P+3E

15

20

18,00%

32,00%

1,3

P+3E

15

21

0,00%

55,00%

2,2

P+3E

15

22

0,00%

55,00%

2,2

P+3E

15

23

0,00%

50,00%

2,0

P+3E

15

24

0,00%

48,00%

2,0

P+3E

15

25

0,00%

52,00%

2,1

P+3E

15

26

0,00%

48,00%

1,9

P+3E

15

27

0,00%

52,00%

2,2

P+3E

15

28

0,00%

52,00%

2,2

P+3E

15

29

0,00%

0,00%

-

-

-

30

100,00%

10,00%

0,1

P

5

31

100,00%

10,00%

0,1

P

5

32

0,00%

0,00%

-

-

-

33

70,00%

0,00%

-

-

-

34

0,00%

0,00%

-

-

-

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare
 • A. ALIMENTARE CU APĂ.

 • a) Situația existentă.

În prezent parcela studiată nu are instalații de alimentare cu apă potabilă sau industrială.

 • b) Situația propusă.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari, angajati și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-un branșament de apa potabila din sistemul centralizat de apă al municipiului Timisoara existent. Bransamnetul de apa potabila se va realiza din zona PITT Calea Torontalului cu conducte de polietilenă din PE - ID, având diametrul de 160 mm, conform planșelor anexate. Din aceast bransament se vor racorda toate cladirile propuse.

Bransamentul proiectat va asigura atât consumul menajer cât și completarea rezervei de apa pentru stins incendiu ce va fi propusa. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 - 1,5 m în lungul străzilor conform planșelor anexate. Debitul și presiunea necesare în rețelele de distribuție așa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de stațiile de pompare ale localității.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • B. CANALIZARE.

 • a) Situația existentă.

În prezent terenul nu este sistematizat, are funcțiunea de teren agricol și în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială în zonă.

 • b) Situația propusă.

Canalizarea propusă pentru PUZ - ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

 • 1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o racordare la sistemul de canalizare al municipiului Timișoara existent in zona PITT Calea Torontalului, conform planșelor anexate. Racordul de4 canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va fi realizată din PVC -KG cu diametrul de 250 mm. Pe traseul rețelelor interioare de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare și intersecție cu un diametru de minim 1 m. Din această rețea interioara se vor realiza racorduri de canalizare pentru fiecare parcelă în parte.

Conductele de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având etanșare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

 • 2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe cladiri, platformele betonate drumuri și trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție, propuse conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 520 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute (1,0153 ha), conform planșelor anexate.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcolectat = 518,72 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = 32.319 m3 /an.

La execuție se vor respecta distanțele minime între utilități conform normelor în vigoare.

BREVIAR DE CALCULE

A. ALIMENTAREA CU APĂ.

 • 1. Necesarul de apă.

  • 1.1. Locatari: 750 persoane

 • - normă de consum = 140 l /om /zi.

 • 1.2. Dotari, institutii publice si servicii numar utilizatori: 930 persoane.

 • - normă de consum = 30 l /om /zi.

Qzimed = 1,06 x 1,30 x [(750 x 140) + 930 x 30)] /1000 = 183,14 m3 /zi = 2,12 l /s.

Qzimax = 1,3 x Qzimed = 238,08 m3 /zi = 2,76 l /s.

Qorarmax = 2,8 x Qzimax /24 = 27,78 m3 /h.

Asigurarea necesarului de apă se va realiza prin extinderea rețelei de apa potabila a municipiului Timisoara. Această extindere de rețea va asigura și alimentarea hidranților de incendiu exteriori ce vor fi poziționați pe aceasta, pentru stingerea unui eventual incendiu în zona studiată.

B. CANALIZARE.

 • 1. Debitele de calcul pentru canalizare menajeră.

Quz zimed = 1 x Qzimed = 183,14 m3 /zi = 2,12 l /s.

Quz zimax = 1 x Qzimax = 238,08 m3 /zi = 2,76 l /s.

Quz orarmax = 1 x Qorarmax = 27,78 m3 /h.

 • 2. Debitele de calcul pentru apele pluviale.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qpluvial = m x i x SS x 0 - unde;

m - coeficient de reducere, care ține seama de capacitatea de

înmagazinare în timp a rețelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.

i - intensitatea normală a ploii de calcul;

i = 140 l /s x ha - stabilit conform STAS 9470 - 73.

S - suprafața bazinului aferent secțiunii considerate în ha;

S cladiri = 1,2525 ha;

S circulații = 2,8699 ha;

S zona verde = 1,0153 ha;

0 - coeficient de scurgere corespunzător suprafeței S.

0 = 0,95 - pentru clădiri;

0 = 0,85 - pentru circulații;

0 = 0,10 - pentru zona verde;

În concluzie;

Qpluvial = 0,8 x 140 x (1,2525 x 0,95 + 2,8699 x 0,85 + 1,0153 x 0,10) = 417,85 l /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de:

tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 365/42 = 20,69 min.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcolectat = 417,85 x 20,69 x 60 /1.000 = 518,72 m3.

Se propune amplasarea unui bazin de retenție, având capacitatea de 520 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = (630 mmH2O /an x 51.300,00 m2) /1.000 = 32.319 m3 /an.3.7. Protecția mediului

 • 3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Antreprenorii vor aplica standarde și proceduri de construcții nedăunătoare mediului. Se vor respecta standardele privind protecția mediului: pot părăsi amplasamentul numai containerele închise, vehiculele trebuie spălate înainte de părăsirea amplasamentului, documentele de însoțire a transportului trebuie întocmite conform cerințelor legale.

Containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții și demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipienților se va realiza pe o suprafață impermeabilizată și acoperită în vederea evitării levigării conținutului în caz de precipitații.

 • 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanți pentru apele subterane în perioada de execuție, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuție a lucrărilor.

Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: praful, zgomotul, gaze de eșapament.

Praful rezultă de la execuția săpăturilor, împrăștierea nisipului, a pământului, din

compactare etc.

 • 3.7.3. EPURAREA ȘI PREEPURAREA APELOR UZATE

Apele uzate menajere se vor colecta printr-o extindere a rețelei de canalizare ape uzate menajere a municipiului Timișoara, existentă pe Calea Torontalului. Extinderea rețelei de canaliozare se va realiza de-a lungul drumului propus pe parcela studiată cu o conductă de PVC cu diametrul de 250 mm.

Apele pluviale de pe platformele betonate, drumuri și trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție propus conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 340 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în rețeaua de canalizare stradală, la 30 de minute de la terminarea precipitațiilor.

 • 3.7.4. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

Deșeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care va depozita pe deponeul autorizat din localitate sau din apropiere.re

 • 3.7.5. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

Terenurile cu fostă destinație agricolă nu sunt degradate.

Se va asigura o suprafață de 20% din suprafața totală a terenului reglementat de 50 800 m.p., pentru spații verzi amenajate.

 • 3.7.6. ORGANIZAREA SISTEMELOR DE SPAȚII VERZI

Prin implementarea planului se vor realiza parcele cu destinația de zonă verde cu o suprafață totală cumulată de 20 % din suprafața totală a terenului reglementat și se va planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de spațiu verde, liber în jurul construcției.

 • 3.7.7. PROTEJAREA BUNURILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE

Nu este cazul.

 • 3.7.8. REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

După finalizarea lucrărilor de construcție și rutiere: circulații carosabile și alei pietonale, platforme și parcări - se vor realiza amenajarări ale incintelor rezultate în urma P.U.Z. cu spații verzi și plantații de arbori, deasemenea se vor realiza parcele cu destinația de zonă verde ce or însuma o suprafața totală de 20% din totalul zonei reglementate prin P.U.Z.

 • 3.7.9. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI BALNEAR - DUPA CAZ

Nu este cazul.

 • 3.7.10. ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii rutiere din zonă, cu accent pe execuția a patru benzi de circulație pe drumul național DN6, execuția bretelelor colectoare, a Centurii ocolitoare Timișoara Vest, cu nodul rutier de la km 566+200 (intersecție cu drumul național DN6), se vor îmbunătăți semnificativ condițiile de trafic în zonă și implicit accesul și circulația rutieră de deservire a terenului studiat. Deasemenea prin drumul propus ce pornește din strada Johan Wolf și se descarcă în Calea Torontalului dezvoltarea propusă prin prezentul P.U.Z. va contribui la fluidizarea treficului în zona studiată.

Parcelele rezultate în urma dezvoltării se vor racorda la sistemele centralizate ale orașului (apă, canalizare, energie electrică și gaz) prin extinderea rețelelor existente în zonă.

I. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la:

a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor

Odată cu dezvoltarea orașului se impune reglementarea terenurilor libere de construcții din intravilanul orașului, care să completeze ambientul urban existent. Este și cazul de față, în care se dorește armonizarea funcțiunilor propuse cu dezvoltarea inerentă citadină a terenurilor din zone industriale nefolosite, care în mare parte nu se justifică economic și sunt anacronice cu peisajul urban în dezvoltare.

Prezentul plan urbanistic zonal creează cadrul propice dezvoltării unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu.

Amplasamentul se află pe o stradă cu intensitate a traficului rutier medie, Calea Torontalului. Poziționarea acestuia în vecinătatea unei zone de construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri și locuințe de serviciu existente a constituit premisa elaborării prezentului P.U.Z. pentru extinderea acetei zone.

b)    Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influențează alte planuri și programe,
inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele

Prezentul P.U.Z. se integrează în alte planuri și programe, respectiv în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timișoara și în programele de dezvoltare urbană din cadrul noului P.U.G.

În concluzie, prezentul plan concordă funcțional și peisagistic cu celelalte studii, planuri și programe din zonă.

 • c)     Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice și elementele capitalului natural. Pe terenul studiat nu sunt edificate nici un fel de construcții.

Terenul studiat este în cea mai mare parte ocupat cu zone verzi cu plantații joase, există câțiva arbori pe limita de proprietate de la stradă care în limita posibilităților vor fi pastrați sau replantați în cadrul parcelelor rezultate.

Prin implementarea planului se va păstra un procent minim de zonă verde de 20 % și sar sistematiza zona în sensul dezvoltării durabile, asigurându-se echilibrul dintre edificările existente în zonă și cele propuse, fără un impact semnificativ asupra mediului, și cadrul natural.

 • d)    Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

Conform prezentului plan propus, se vor desfășura doar activități cu impact nesemnificativ sau redus asupra mediului. Influența activităților asupra factorilor de mediu este prezentată în continuare:

Problemele principale se referă la manipularea deșeurilor de construcții rezultate, selectarea materialelor și a metodelor de construcții cu impact limitat asupra mediului.

Se va efectua îngrădirea siturilor de construcție urmând a se impune măsuri generale de protecție și siguranță. Inconvenientele temporare cauzate de lucrările de construcție ar trebui să fie diminuate prin intermediul planificării și al coordonării dintre antreprenori, vecini și autorității, la faza D.T.A.C.

Antreprenorii vor aplica standarde și proceduri de construcții nedăunătoare mediului. Se vor respecta standardele privind protecția mediului: pot părăsi amplasamentul numai containerele închise, vehiculele trebuie spălate înainte de părăsirea amplasamentului, documentele de însoțire a transportului trebuie întocmite conform cerințelor legale.

Măsuri de protecție a mediului pentru perioada de execuție

Pentru lucrările de construire se vor folosi firme abilitate în acest sens. Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu:

apa

- Se vor verifica și, dacă va fi cazul, se vor goli canalele și conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltrațiilor în sol de substanțe lichide și contaminarea pânzei freatice.

 • - Deșeurile se vor preda, conform avizului eliberat de Primăria Timișoara, către agenți economici autorizați, contractați în acest scop.

aerul
 • - Se va evita efectuarea de lucrări generatoare de praf în condiții meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torențiale.

 • - Deșeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora. Nu se vor permite arderile cu foc deschis a acestora sau a altor tipuri de deșeuri.

solul
 • - Ca urmare a respectării disciplinei în construcții, se va evita contaminarea solului cu deșeuri de construcții și demolări.

 • - Containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții și demolări vor fi amplasate pe o suprafață impermeabilizată și acoperită în vederea evitării levigării conținutului în caz de precipitații.

Relevanța P.U.Z. pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu

Se va respecta O.U.G. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum și actele normative subsecvente.

Managementul deșeurilor

Se va întocmi, pentru faza D.T.A.C., planul de eliminare al deșeurilor din construcții și demolări, conform cerințelor de protecție a mediului și se vor respecta condițiile din avizul P.M.T. pentru gestionarea deșeurilor generate pe parcursul lucrărilor. Se vor valorifica materialele reciclabile sau refolosibile.

Ulterior, după ridicarea imobilelor deșeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată în cadrul fiecărei parcele, acestea vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

În cazul identificării de deșeuri clasificare ca si periculoase conform H.G. 856-2002 acestora prin responsabilul de șantier, se vor lua următoarele măsuri:

 • - Containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare - nu este permisă scurgerea de lichide din recipienți în timpul manipulării (stocării) și al transportului.

 • - Este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deșeurilor din containere în caz de precipitații.

 • - Este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise și securizate.

Protecția calității apelor

Pe lângă măsurile descrise mai sus, la capitolul de regelementări edilitare, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente, respectiv H.G. nr. 188/2002 (NTPA002)..

Sistemul de alimentare cu apă este realizat centralizat, prin branșare la rețelele publice de alimentare cu apă.

Canalizarea a fost prevazută în sistem divizor, cu colectarea locală și evacuarea controlată a surplusului de apă din precipitații. Apele pluviale colectate de pe platforme, se vor evacua cu pretratare, fiind prevăzute separatoare de hidrocarburi.

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi P.V.C. se elimină posibilitatea infiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Protecția calității aerului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice și de transport folosite în timpul construcției si operării ulterioare vor respecta H.G. 1209/2004 modificată prin H.G. 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei.

Protecția solului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fracțiuni de sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate.

Conform H.G. 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului, deținătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru curățarea/remedierea și/sau reconstrucția ecologică a zonei afectate.

II. Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire în special la :
 • a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor

Se are în vedere că proiectul se va armoniza cu tendința zonei de a moderniza peisajul actualmente neamenajat cu funcțiuni specifice necesităților socio-economice.

 • b) natura cumulative a efectelor - nu este cazul.

 • c) natura transfrontaliera a efectelor - nu este cazul.

 • d) riscul pentru sănătatea umană

În vederea asigurării protecției mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul prezentei documentații se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus.

Lucrările proiectate nu influențează negativ mediul in ansamblul său. În zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

 • e) mărimea și spațialitatea efectelor- nu este cazul

 • f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de :

 • (i) Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

În conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III - Zone protejate” și anexele sale, nu există zone ecologice de interes, desemnate în vecinatatea amplasamentului.

În apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecție avifaunistică sau arii speciale de conservare reglementate conform O.U.G. nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, până la Legea 345/2006.

 • (ii) Depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului - nu se vor depăși valorile limită.

 • (iii) Folosirea terenului în mod intensiv

Terenul studiat în suprafață de 50 800 m.p. are prevăzute zone verzi de minim 20% din suprafața totală.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional.

Nu e cazul.

 • 3.8. Obiective de utilitate publică

 • a)      Realizarea rețelelor de utilități

Terenul pe care se propune investiția este liber de construcții și nu sunt racorduri în incintă la rețelele edilitare: electrice, gaz, apă / canalizare. Prin realizarea investiției propuse se vor realiza racordurile la rețelele urbane existente în zonă.

Toate costurile privind extinderi, redimensionări de rețele și branșamente vor fi suportate de către beneficiar.

 • b)     Realizarea căilor de comunicații:

Toate costurile privind realizarea acceselor și a căilor de circulație pe terenul beneficiarului vor fi suportate de către acesta.

Capitolul IV - CONCLUZII / MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

 • - încadrarea în Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara;

 • - asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara.

Întocmit,

Arh. Laura COLOJOARĂ

Arh. Laura MĂRCULESCU

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT P.U.Z.

DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ:  CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

Calea Torontalului, F.N., Timișoara, Județul Timiș, identificat prin CF. nr. 449 160

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. ROLUL R.L.U.

Articolul 1 - ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

 • 1) Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată.

 • 2) Regulamentul local de urbanism stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora.

 • 3) Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatori pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față, la terenul cu o suprafață totală de 50800 m.p., situat pe teritoriul municipiului Timișoara, în partea de nord - vest a teritoriului intravilan, pe Calea Torontalului, F.N.

 • 2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

1) La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal:

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată

H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată.

Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

 • 3. DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 2 - DOMENIUL DE APLICARE

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z..

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa de Reglementări urbanistice - U03. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Articolul 3 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere păstrarea calității mediului natural și al echilibrului ecologic.

Articolul 4 - Zone construite protejate

În zona nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

Articolul 5 - Expunerea la riscuri naturale

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

Articolul 6 - Expunerea la riscuri tehnologice

Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

Articolul 7 - Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

Articolul 8 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominată a zonei.

Articolul 9 - Procentul de ocupare a terenului

În cazul prezentului regulament, se stabilesc:

Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):

P.O.T. maxim = 40% și C.U.T. maxim = 1.6

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcelă rezultată în parte:

PARCELA

Din care Zonă verde (%)

P.O.T. max.

C.U.T. max.

Regim maxim de înălțime

H max. cornisa (m)

01

0,00%

46,00%

1,7

P+3E

15

02

0,00%

44,00%

1,5

P+3E

15

03

0,00%

41,00%

1,5

P+3E

15

04

0,00%

40,00%

1,5

P+3E

15

05

0,00%

40,00%

1,5

P+3E

15

06

0,00%

41,00%

1,6

P+3E

15

07

0,00%

40,00%

1,6

P+3E

15

08

14,86%

40,00%

1,5

P+3E

15

09

0,00%

41,00%

1,6

P+3E

15

10

0,00%

50,00%

1,9

P+3E

15

11

0,00%

47,00%

1,8

P+3E

15

12

0,00%

50,00%

1,9

P+3E

15

13

0,00%

60,00%

2,2

P+3E

15

14

0,00%

60,00%

2,2

P+3E

15

15

0,00%

60,00%

2,2

P+3E

15

16

0,00%

58,00%

2,2

P+3E

15

17

0,00%

56,00%

2,2

P+3E

15

18

0,00%

34,00%

1,5

P+3E

15

19

0,00%

48,00%

1,9

P+3E

15

20

0,00%

48,00%

1,8

P+3E

15

21

0,00%

46,00%

1,8

P+3E

15

22

0,00%

49,00%

1,9

P+3E

15

23

0,00%

46,00%

1,8

P+3E

15

24

0,00%

51,00%

2,0

P+3E

15

25

0,00%

52,00%

2,0

P+3E

15

26

3,92%

10,00%

0,1

P

5

27

100,00%

10,00%

0,1

P

5

28

100,00%

10,00%

0,1

P

5

29

0,00%

0,00%

-

-

-

30

100,00%

10,00%

0,1

P

5

28

0,00%

0,00%

0

-

-

Articolul 10 - Lucrări de utilitate publică

Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

 • 6. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

Articolul 11 - Orientarea față de punctele cardinale

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism - R.G.U.: pentru toate categoriile de construcții de servicii se recomandă orientarea spre nord a spațiilor tehnice și a anexelor.

Articolul 12 - Amplasarea față de drumuri publice

Clădirile se vor amplasa retras față de căile de circulație existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

Articolul 13 - Amplasarea față de căi ferate din administrația S.N.C.F.R.

Terenul nu se află în zona de protecție sau în zona de siguranță a C.F.R., prin urmare amplasarea construcțiilor pe teren nu aste condiționată de aceasta.

Articolul 14 - Amplasarea față de aliniament

Amplasarea se va face în limita zonei construibile conform planșei U03 - Reglementari urbanistice.

Articolul 15 - Amplasarea în interiorul parcelei

Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planșa U03 -

Reglementari urbanistice.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Articolul 16 - Accese carosabile

Numărul și configurația acceselor se determină în cadrul zonei studiate conform anexei 4 din Regulamentul General de Urbanism - R.G.U.

Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, direct sau prin servitute, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.

Articolul 17 - Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

Articolul 18 - Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice.

Se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă și dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

Articolul 19 - Realizarea de rețele edilitare

Proprietarul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare de echipare necesare, de apă, canalizare, electricitate, lucrări ce se vor racorda la rețelele publice existente. Beneficiarul final al parcelelor construibile va racorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Lucrările de echipare a cladirilor (apă, canal, gaz, alimentare cu energie electrică, telefonie, TV cablu) se vor proiecta și organiza evitând traseele aparente, fiind de regula îngropate. Se admite în cazuri bine justificate și în mod excepțional, pozarea supraterană a rețelelor de echipare a cladirilor.

 • 9.  REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI AL CONSTRUCȚIILOR

Articolul 20 - Parcelarea

Clădirile vor fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică direct sau prin servitute. Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile.

Articolul 21 - Înălțimea construcțiilor

Înălțimea maximă la cornișă admisibilă a cladirilor este 15 m, respectiv un regim de înălțime de maxim P+3E pentru zona mixtă de construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu.

Articolul 22 - Aspectul exterior al construcțiilor

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice funcțiunii, dar cu condiția realizării unei compoziții care să țină seama de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor se vor trata în mod obligatoriu la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

Articolul 23 - Parcaje

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism.

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor sau spațiilor publice.

Fiecare parcelă rezultată va dispune de parcări în incintă ce vor deservi construcțiile propuse precum și de o cotă parte din parcarile colective care vor fi distribuite parcelelor ce nu pot atinge minimul de parcări necesare pe spațiul ce rezultă în urma P.U.Z.-ului.

Amplasarea parcajelor și garajelor față de cladirile învecinate se va face avându-se în vedere asigurarea distanțelor necesare securității depline în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Intrările și iesirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

Articolul 24 - Spații verzi și plantate

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, conform aviz de oportunitate, cu obligația de a planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de spațiu verde.

Plantarea de arbori înalți este permisă, numai la distanțe mai mari de 2.0 m față de linia despărțitoare a două proprietăți.

Articolul 25 - Împrejmuiri

Înălțimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 1,80 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăși 2,00 m. Acestea vor fi transparente spre stradă. Înălțimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului).

Se admite doar împrejmuirea ansmblului nu și a parcelelor rezultate în urma P.U.Z.-ului.

Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație.

Se admite și inexistența unei împrejmuiri.

 • III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

UNITĂȚI SI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE 3     3                                   3                     3

În cadrul zonei studiate în Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, Unități DE CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU s-au identificat următoarele tipuri de unități funcționale:

Zonă mixtă: construcții industriale nepoluante, depozitare servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu - construcții industriale nepoluante, depozitare, comerț, servicii comerciale, servicii diverse, sedii de firme, profesionale etc., agenții de turism, cofetării, patiserii, sedii financiar-bancare, sedii ale unor organizații culturale și științifice, sucursale sau filiale ale unor unități financiar-bancare și de asigurări), cercetare, sănătate și asistență socială (cabinete medicale, farmacii), birouri profesiuni liberale, unități de cazare, locuințe de serviciu, parcaje la sol, spații libere pietonale.

Spații verzi - spații plantate, circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise, mobilier urban, amenajări pentru joc, sport si odihnă, grupuri sanitare, spatii administrative pentru intretinere, constructii pentru activitati culturale.

 • IV. P REVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Zonă mixtă - construcții industriale nepoluante, depozitare servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu

 • 1. GENERALITĂȚI:

Articolul 1 Funcțiunea dominantă este de zonă pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu.

Articolul 2 Funcțiunile complementare admise ale subzonei sunt:

 • -  instituții publice și servicii;

 • -  spații verzi amenajate;

 • -  accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje;

 • -  rețele tehnico-edilitare și construcții aferente.

 • 2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR:

Articolul 3     Utilizări permise:

 • -  sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte

servicii profesionale;

 • - spații de prezentare și expunere;

 • -  producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

 • -  sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial - administrative, de depozitare, comerciale, etc;

 • - construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante;

 • -  incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale;

 • - cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • - construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

 • -  comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură,

învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

 • - spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • - formare profesională;

 • -  unități de cazare;

 • -  locuințe de serviciu;

 • -  birouri, sedii financiar-bancare, etc.

Articolul 4     Utilizări permise cu condiții:

 • - servicii a căror existență nu afectează negativ funcțiunea de bază.

Articolul 5      Utilizări interzise:

 • -  activități productive poluante sau cu risc tehnologic;

 • -  construcții care prin natura lor, volumul și aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea și confortul zonei;

 • -  stații de întreținere auto;

 • - ferme agro-zootehnice, abatoare;

 • - anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • - depozitare de deșeuri;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

Articolul 6     Interdicții definitive (permanente) de construire:

- pe culoarele rezervate amplasării rețelei de căi de comunicație (străzi majore, principal, secundare stabilite în P.U.Z.)

Articolul 7 Amplasarea construcțiilor în vecinătatea parcului - se interzice utilizarea parcelelor din vecinătatea parcului (parcelele 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 si 19) pentru industrie nepoluantă. Se admite ca funcțiunea parcelelor din vecinatatea parcului (parcelele 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19) să fie exclusiv pentru unități de cazare și/sau locuințe de serviciu, iar pe restul parcelelor se admite realizarea unităților de cazare sau/și locuințelor de serviciu doar la ultimul nivel al fiecărui imobil.

 • 3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit:

Articolul 7    Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Nu este cazul.

Articolul 8    Zone construite protejate

Nu este cazul.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public:

Articolul 9     Expunerea la riscuri naturale - amplasarea construcțiilor este permisă pe

terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 10 Expunerea la riscuri tehnologice - amplasarea construcțiilor este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice, etc.).

Articolul 11 Asigurarea echipării edilitare - amplasarea construcțiilor este permisă cu condiția stabilirii obligației de a se efectua, parțial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branșament de apă, racord la canalizare, branșament de gaz, racord la rețeaua electrică).

Articolul 12 Procentul de ocupare a terenului - pentru zona de construcții industriale nepoluante, depozitare servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu se prevăd următori indici de ocupare a terenului:

Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):

ZONA

P.O.T. max.

C.U.T. max.

Regim maxim de înălțime

H max. cornisa (m)

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, UNITĂȚI DE CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

40,00%

1,6

P+3E

15

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcelă rezultată în parte:

PARCELE PENTRU - CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, UNITĂȚI DE CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU

P.O.T. max.

C.U.T. max.

Regim maxim de înălțime

H max. cornisa (m)

01

46,00%

1,7

P+3E

15

02

44,00%

1,5

P+3E

15

03

41,00%

1,5

P+3E

15

04

40,00%

1,5

P+3E

15

05

40,00%

1,5

P+3E

15

06

41,00%

1,6

P+3E

15

07

40,00%

1,6

P+3E

15

08

40,00%

1,5

P+3E

15

09

41,00%

1,6

P+3E

15

10

50,00%

1,9

P+3E

15

11

47,00%

1,8

P+3E

15

12

50,00%

1,9

P+3E

15

13

60,00%

2,2

P+3E

15

14

60,00%

2,2

P+3E

15

15

60,00%

2,2

P+3E

15

16

58,00%

2,2

P+3E

15

17

56,00%

2,2

P+3E

15

18

34,00%

1,5

P+3E

15

19

48,00%

1,9

P+3E

15

20

48,00%

1,8

P+3E

15

21

46,00%

1,8

P+3E

15

22

49,00%

1,9

P+3E

15

23

46,00%

1,8

P+3E

15

24

51,00%

2,0

P+3E

15

25

52,00%

2,0

P+3E

15

Parcelele 29 și 31 vor fi donate Primăriei Municipiului Timișoara în vederea Relaizării Căilor de Comunicație rutieră și Amenajărilor aferente.

Articolul 13 Lucrări de utilitate publică - clădirile se pot amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Articolul 14 Orientarea față de punctele cardinale - se va respecta orientarea corectă față de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic); conform cu anexa 3 din R.G.U.:

Construcții administrative și financiar - bancare:

Pentru toate categoriile de construcții administrative și financiar-bancare se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru public și a birourilor.

Construcții comerciale:

Pentru toate categoriile de construcții comerciale se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru public și a birourilor.

Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare.

Articolul 15 Amplasarea față de drumuri publice - clădirile se vor amplasa retras față de căile de circulație existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

Articolul 16 Amplasarea față de căi ferate din administrația C.F.R.

Nu este cazul.

Articolul 17 Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul.

Articolul 18 Amplasarea față de aliniament:

Amplasarea față de aliniament se va face în limita zonei construibile, conform planșei U03 - Reglementari urbanistice.

Articolul 19 Amplasarea în interiorul parcelei

Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planșa U03 -Reglementari urbanistice.

Se pot amplasa în afara zonelor de implantare prevăzute construcții subterane, cu respectarea limitei de proprietate și construcții provizorii (panouri, pavillioane, etc.).

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 20 Accese carosabile

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții la rețeaua de circulație și transport este obligatorie.

Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, sau privat, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.

Articolul 21 Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale de incintă, potrivit importanței și destinației construcțieilor propuse.

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 22   Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară - se va asigura racordarea

la rețelele publice de echipare edilitară pentru toate construcțiile, odată cu realizarea lor: alimentare cu apă, canalizare, rețele electrice, rețele de gaz.

Articolul 23 Realizarea de rețele edilitare - autorizarea construcțiilor este permisă cu condiția conectării la rețelele edilitare: branșament la rețeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branșament electric, branșament de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

Articolul 24 Parcelarea

Clădirile vor fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică sau privată direct sau prin servitute.Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile.

Articolul 25 Înălțimea construcțiilor

În corelare cu zonificarea propusă și cu limitele de implantare a clădirilor, înălțimea maximă a clădirilor va fi:

H.max la cornișa = 15 m, respectiv un regim de înălțime de maxim P+3E.

Articolul 26 Aspectul exterior al construcțiilor

Clădirile vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri:

Articolul 27 Parcaje - Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism.

Se vor realiza locuri de parcare pe fiecare parcela rezultată în parte și se va permite asigurărea numărului de locuri de parcare inclusiv pe parcelele învecinate (din cadrul PUZ) în funcție de necesități.

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul terenului regementat, în afara circulațiilor sau spațiilor publice.

Articolul 28 Spații verzi și plantate - Se vor crea spatii verzi si plantate in functie de destinatia si capacitatea constructiei și se va planta un arbore la fiecare 200 mp de zona verde rezultati;

Zona verde este compusă din terenul aferent parcelelor 27 și 28 (100% din suprafata acestora), 14,20% din suprafata parcelei 26 și 14,86% din suprafata parcelei 08, rezultând o suprafață totală de zonă verde de 20% din suprafata terenului reglementat.

Articolul 29 Împrejmuiri - sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălțimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetație agățătoare, etc.). Se admite doar împrejmuirea ansmblului nu și a parcelelor rezultate în urma P.U.Z.-ului.

Se admite ca gardul să fie înlocuit cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu. Se admite si inexistenta unei imprejmuiri.

Spații verzi

 • 1. GENERALITĂȚI:

Articolul 1     Funcțiunea dominantă a subzonei verde: zonă verde amenajată.

Articolul 2     Funcțiunile complementare admise ale subzonei verde: circulații

pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spații descoperite și alte activități legate direct de activitatea sportivă.

 • 2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂȚILOR ȘI

SUBUNITĂȚILOR:

Articolul 3     Utilizări permise:

 • - zonă verde;

 • - spații plantate;

 • - mobilier urban;

 • - amenajări pentru activități sportive;

 • - construcții pentru echiparea tehnico-ediliară;

 • - căi de acces carosabile și pietonale;

 • - grupuri sanitareș

 • - spatii administrative pentru intretinere;

 • - constructii pentru activitati culturale

Articolul 4     Utilizări permise cu condiții :

-funcțiuni a căror existență nu afectează negativ funcțiunea de bază.

Articolul 5      Utilizări interzise:

- orice funcțiune alta decât cele enumerate la articolele 3 și 4;

 • 3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit:

Articolul 7    Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Nu este cazul.

Articolul 8    Zone construite protejate

Nu este cazul.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public:

Articolul 9     Expunerea la riscuri naturale - amplasarea construcțiilor este permisă pe

terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 10 Expunerea la riscuri tehnologice - amplasarea construcțiilor este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice, etc.).

Articolul 11 Asigurarea echipării edilitare - amplasarea construcțiilor este permisă cu condiția stabilirii obligației de a se efectua, parțial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branșament de apă, racord la canalizare, branșament de gaz, racord la rețeaua electrică).

Articolul 12 Procentul de ocupare a terenului - pentru zona verde se prevăd următori indici de ocupare a terenului:

PARCELA

P.O.T. max.

C.U.T. max.

Regim maxim de înălțime

H max. cornisa (m)

26

10,00%

0,1

P

5

27

10,00%

0,1

P

5

28

10,00%

0,1

P

5

30

10,00%

0,1

P

5

Articolul 13 Lucrări de utilitate publică - clădirile se pot amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Articolul 14 Orientarea față de punctele cardinale

Nu este cazul.

Articolul 15 Amplasarea față de drumuri publice - clădirile se vor amplasa retras față de căile de circulație existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

Articolul 16   Amplasarea față de căi ferate din administrația C.F.R.

Nu este cazul.

Articolul 17 Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul.

Articolul 18 Amplasarea față de aliniament - se recomandă la amplasarea eventualelor construcții (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale) să se respecte aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate.

Articolul 19   Amplasarea în interiorul parcelei - se recomandă la amplasarea eventualelor

construcții care sunt conform cu cele de mai sus se va face respectând aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate curți construcții.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 20 Accese carosabile - Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții la rețeaua de circulație și transport este obligatorie.

Articolul 21 Accese pietonale - Se recomandă asigurarea accesibilității în condiții de siguranță pentru toate categoriile de vârstă și minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea. (iluminat public diferențiat, sistem ghidaj persoane cu vedere redusă, borduri joase, denivelări cu marcaj vizibil și tactil etc).

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 22 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară - se va asigura racordarea la rețelele publice de echipare edilitară pentru toate construcțiile, odată cu realizarea lor: alimentare cu apă, canalizare, rețele electrice, rețele de gaz.

Articolul 23 Realizarea de rețele edilitare - autorizarea construcțiilor este permisă cu condiția conectării la rețelele edilitare: branșament la rețeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branșament electric, branșament de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

Articolul 24 Parcelarea - Se propune 2 loturi pentru spații verzi. Acestea nu vor putea fi dezmembrate ulterior aprobării P.U.Z. în loturi mai mici.

Articolul 25   Înălțimea construcțiilor - Pentru clădirile noi (grupuri sanitare, spații pentru

administrare si întreținere, construcții pentru

expoziții și activități culturale), înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 5 m și respectiv regim de înălțime parter.

Articolul 26 Aspectul exterior al construcțiilor - Clădirile vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri:

Articolul 27   Parcaje - In aceasta zona nu se admit parcaje.

Articolul 28   Spații verzi și plantate - Suprafața spațiilor verzi propriu-zise, organizate pe

solul natural vor ocupa minim 90% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Articolul 29 Împrejmuiri - sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălțimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetație agățătoare, etc.). Se admite doar împrejmuirea ansmblului nu și a parcelelor rezultate în urma P.U.Z.-ului.

Se admite ca gardul să fie înlocuit cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu. Se admite și inexistența unei împrejmuiri.

 • V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Nu este cazul.

Întocmit,

Arh. Laura COLOJOARĂ

Arh. Laura MĂRCULESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. UR2020-002794/02.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timișoara, este amplasat în partea de sud-est a Timișoarei

Conform Planului urbanistic general (P.U.G.) aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 - UTR 73 - zona nedefinită. Pentru stabilirea de reglementari noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, procentul de ocupare al terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, necesarul de parcaje, spații verzi, este necesară întocmirea unui P.U.Z. Spații verzi minim conform H.C.L. nr. 62/2012. Suprafața totală de spatii verzi este de 20,00 %, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 132 din 29.11.2019.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timișoara, propune realizarea unei zone cu funcțiui mixte: zonă mixtă: construcții industriale nepoluante, depozitare servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu - construcții industriale nepoluante, depozitare, comerț, servicii comerciale, servicii diverse, sedii de firme, profesionale etc., agenții de turism, alimentatie publica, cofetării, patiserii, sedii financiar-bancare, sedii ale unor organizații culturale și științifice, sucursale sau filiale ale unor unități financiar-bancare și de asigurări), cercetare, sănătate și asistență socială (cabinete medicale, farmacii), birouri profesiuni liberale, unități de cazare, locuințe de serviciu, parcaje la sol, spații libere pietonale.

Spații verzi - spații plantate, circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise, mobilier urban, amenajări pentru joc, sport si odihnă, grupuri sanitare, spatii administrative pentru intretinere, constructii pentru activitati culturale.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto și pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004687/25.07.2019.

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare în 34 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planșei de Reglementări Urbanistice nr. U03, anexă la prezentul aviz.

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timișoara, au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 4991/19.12.2018, Avizul de Oportunitate nr. 09/14.03.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 41/12.12.2019;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), Timișoara, este elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 30/2018 la cererea beneficiarului S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L., poate fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2020-002794/02.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160);

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2020-002794/02.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), prin care se propune reglementarea modului de realizare a unor imobile pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu cu dotările aferente: drumuri, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-002794/02.03.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160);

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 09/14.03.2019, Avizul Arhitectului Șef nr. 41/12.12.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4491/19.12.2018, precum și Decizia de încadrare 132 din 29.11.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., beneficiar S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L., proiectant URBAN CONTROL TM S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R Laura Mărculescu, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 22.07.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-au înregistrat sesizare cu privire la aceasta documentație.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Rezultatelor informării și consultării publicului nr. UR2019 - 011847/18.08.2019 și a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019 - 011847/18.08.2019;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., este elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 30/2018 la cererea beneficiarului S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L.

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., în suprafață totală 50800 mp este amplasat în partea de nord a orașului, în intravilanul municipiului Timișoara, UTR 73 conform Planului Urbanistic General, pe Calea Torontaluli, F.N. (C.F. 449 160), delimitat astfel: la nord de Calea Torontalului, la vest și la sud de Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara și la est de teren aflat in proprietate privată.

Conform P.U.G., aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 și prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 - UTR 73 -zona nedefinită. Pentru stabilirea de reglementari noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, procentul de ocupare al terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, necesarul de parcaje, spații verzi, este necesară întocmirea unui P.U.Z.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., nu se încalcă prevederile O.U.G. nr. 114/2007 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 50800 mp - teren înscris în CF 449160 - teren neîmprejmuit S = 50800 mp, proprietar DEHELEAN Alexandru - Octavian, nu sunt înscrieri cu privire la sarcini.

Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N., propune realizarea unui zone cu funcțiui mixte: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu.

Utilizări permise:

 • -         sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, ateliere;

 • -         spații de prezentare și expunere;

 • -         producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

 • -         sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial - administrative, de depozitare, comerciale, etc;

 • -         construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante;

 • -         incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale;

 • -         cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • -         construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

 • -         comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură, învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

 • -         spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • -        formare profesională;

 • -         parcaje, garaje;

 • -         unități de cazare;

 • -         locuințe de serviciu;

 • -          birouri, sedii financiar-bancare, etc.

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Utilizări permise cu condiții:

 • -         servicii a căror existență nu afectează negativ funcțiunea de bază.

Utilizări interzise:

 • -         activități productive poluante sau cu risc tehnologic;

 • -         construcții care prin natura lor, volumul și aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea și confortul zonei;

 • -          stații de întreținere auto;

 • -        ferme agro-zootehnice, abatoare;

 • -         anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • -         depozitare de deșeuri;

 • -        platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

Interdicții definitive (permanente) de construire:

 • - pe culoarele rezervate amplasării rețelei de căi de comunicație (străzi majore, principal, secundare stabilite în P.U.Z.)

Constructiile vor fi de tip ansamblu modular(formate din unul sau mai multe module alipite) si se impart in urmatoarele categorii:

1 .Ansamblu modular atelier

Functiunea dominanta este industrie nepoluanta, depozitare, ateliere.

Utilizari permise:

 • -         sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • -         spații de prezentare și expunere;

 • -         producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

 • -         sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial - administrative, de depozitare, comerciale,birouri etc;

 • -         construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante;

 • -         incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale;

 • -         cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • -         construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

 • -         comerț, servicii, administrație, spații verzi, staționare autovehicule;

 • -         spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • -        formare profesională;

 • -         parcaje, garaje;

 • -         unități de cazare - permise doar la ultimul nivel al constructiei;

 • -         locuințe de serviciu- permise doar la ultimul nivel al constructiei;

 • 2. Ansamblu modular comercial

Functiunea dominanta este comert, servicii.

Utilizări permise:

 • -         sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • -         spații de prezentare și expunere;

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce

desfășoară activități administrative, de depozitare, comerciale, birouri etc;

construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură, învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

spații pentru administrația și coordonarea zonei;

parcaje, garaje;

unități de cazare - permise doar la ultimul nivel al constructiei;

locuințe de serviciu- permise doar la ultimul nivel al constructiei;

birouri, sedii financiar-bancare, etc.

 • 3. Ansamblu modular mixt

Functiunea dominanta este industrie nepoluanta, depozitare, ateliere, comert, servicii.

Utilizări permise:

 • -         sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • -         spații de prezentare și expunere;

 • -         producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

 • -         sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial - administrative, de depozitare, comerciale, etc;

 • -          birouri

 • -         construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante;

 • -         incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale;

 • -         cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • -         construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

 • -         comerț, alimentație  publică,  servicii,  baruri, restaurante, administrație, cultură,

învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

 • -         spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • -        formare profesională;

 • -         parcaje, garaje;

 • -         unități de cazare - permise doar la ultimul nivel al constructiei;

 • -         locuințe de serviciu- permise doar la ultimul nivel al constructiei;

 • -          birouri, sedii financiar-bancare, etc.

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • 4. Ansamblu modular cazare

Funcțiunea dominanta este cazare.

Utilizări permise:

 • -         spații de prezentare și expunere;

 • -         activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

 • -         sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități administrative, de depozitare, comerciale, etc;

 • -         incubatoare de afaceri, birouri;

 • -         cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • -         construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

 • -         comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură, învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

 • -         spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • -        formare profesională;

 • -         parcaje, garaje;

 • -         unități de cazare

 • -         locuințe de serviciu

 • -          birouri, sedii financiar-bancare, etc.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto și pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004687/25.07.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.;

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare în 34 fiecare lot va avea asigurat accesul conform planșei de Reglementări Urbanistice nr. U03, anexă la prezentul aviz.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-004687/25.07.2019, doar dupa asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 41/12.12.2019 sunt următorii:

Funcțiunea propusă:

Funcțiunea dominantă este de zonă cu funcțiui mixte: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu.

Funcțiunile complementare admise ale subzonei sunt:

 • -  instituții publice și servicii;

 • -  spații verzi amenajate;

 • -  accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje;

 • -  rețele tehnico-edilitare și construcții aferente.

Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):

P.O.T. max. = 40%

C.U.T. Max. = 1.6

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcela rezultata in parte:

PARCELA 01: P.O.T. max. 46,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 02: P.O.T. max. 45,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 03: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 04: P.O.T. max. 40,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 05: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 06: P.O.T. max. 42,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 07: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%

PARCELA 08: P.O.T. max. 47,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 09: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 39,00%;

PARCELA 10: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 11: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 12: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 13: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 14: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 15: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 16: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 17: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 18: P.O.T. max. 70,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 19: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 20: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 18,00%;

PARCELA 21: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 22: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 23: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 24: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;


 • 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.8, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.3, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

  • 2.4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 2.8, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 2.2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

 • 1.3, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.


SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

PARCELA 25: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,1, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 26: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 27: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 28: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 29: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 0%;

PARCELA 30: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălțime P, H max. cornișa 5m, Zonă verde 100,00%;

PARCELA 31: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălțime P, H max. cornișa 5m, Zonă verde 100,00%;

PARCELA 32: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 0%;

PARCELA 33: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 70,00%;

PARCELA 34: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 0%.

Regimul maxim de înălțime propus pentru zonă este P+3E.

H maxim cornișă propus pentru zonă este 15 m.

Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planșa U03 -Reglementari urbanistice.

 • - Retragere minimă față de limita de nord a P.U.Z. - ului (Calea Torontalului): 12 m;

 • - Retragere minimă față de limita de eșt a P.U.Z. - ului (proprietate privată): 10 m (min. H/2);

 • - Retragere minimă față de limita de șud a P.U.Z. - ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);

 • - Retragere minimă față de limita din veșt a P.U.Z. - ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);

 • - Autorizarea executării conștrucțiilor ește permișă numai dacă șe reșpectă diștanțele minime neceșare intervențiilor în caz de incendiu, ștabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde ește cazul) ;

Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 132 din 29.11.2019: suprafața totală a zonelor verzi este de 20,00%.

- se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de unificare si dezmembrare în 34 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planșei de Reglementări Urbanistice U03, anexă la prezentul aviz.

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, P.O.T. și C.U.T. se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004687/25.07.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.;

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 298/22.04.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, Calea Torontalului, F.N., se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI 'LOCUINȚE DE SERVICIU”, Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160), beneficiar S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L., elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 32/2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

-zone cu funcțiui mixte: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu

Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):

P.O.T. max. = 40%

C.U.T. Max. = 1.6

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcelă rezultată în parte:

PARCELA 01: P.O.T. max. 46,00%, C.U.T. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 02: P.O.T. max. 45,00%, C.U.T. max. 1,8, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 03: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. max. 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

PARCELA 04: P.O.T. max. 40,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 05: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 06: P.O.T. max. 42,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 07: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%

PARCELA 08: P.O.T. max. 47,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 09: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 39,00%;

PARCELA 10: P.O.T. max. 41,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 11: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 12: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 13: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 14: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 15: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 16: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 17: P.O.T. max. 60,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 18: P.O.T. max. 70,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 19: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 20: P.O.T. max. 32,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 18,00%;

PARCELA 21: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 22: P.O.T. max. 55,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 23: P.O.T. max. 50,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 24: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 25: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 26: P.O.T. max. 48,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 27: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;

PARCELA 28: P.O.T. max. 52,00%, C.U.T. cornișa 15m, Zonă verde 0%;


max. 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,6, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,3, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,7, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,4, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,8, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,3, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,0, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,1, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 1,9, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max. max. 2,2, Regim maxim de înălțime P+3E, H max.

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

PARCELA 29: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 0%;

PARCELA 30: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălțime P, H max. cornișa 5m, Zonă verde 100,00%;

PARCELA 31: P.O.T. max. 10,00%, C.U.T. max. 0,1, Regim maxim de înălțime P, H max. cornișa 5m, Zonă verde 100,00%;

PARCELA 32: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 0%;

PARCELA 33: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 70,00%;

PARCELA 34: P.O.T. max. 0,00%, C.U.T. max. 0,0, Regim maxim de înălțime 0, H max. cornișa 0m, Zonă verde 0%.

Regimul maxim de înălțime propus pentru zonă este P+3E.

H maxim cornișă propus pentru zonă este 15 m.

Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planșa U03 -Reglementari urbanistice.

 • - Retragere minimă față de limita de nord a P.U.Z. - ului (Calea Torontalului): 12 m;

 • - Retragere minimă față de limita de eșt a P.U.Z. - ului (proprietate privată): 10 m (min. H/2);

 • - Retragere minimă față de limita de șud a P.U.Z. - ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);

 • - Retragere minimă față de limita din veșt a P.U.Z. - ului (incintă P.I.T.T.): 8 m (min. H/2);

 • - Autorizarea executării conștrucțiilor ește permișă numai dacă șe reșpectă diștanțele minime neceșare intervențiilor în caz de incendiu, ștabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde ește cazul) ;

Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 132 din 29.11.2019: suprafața totală a zonelor verzi este de 20,00%.

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de unificare și dezmembrare în 34 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planșei de Reglementări Urbanistice nr. U03, anexă la prezentul aviz.

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004687/25.07.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 298/22.04.2019.

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, P.O.T. și C.U.T. se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, situat în Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160) se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Terenul reglementat este în suprafață totală de 50800 mp - teren înscris în:

- CF 449 160 - arabil S = 50800 mp, proprietar DEHELEAN Alexandru - Octavian;

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 30/2018, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației P.U.Z. și R.L.U. aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, situat în Timișoara, Calea Torontalului, ’ F.N. (C.F. 449 160) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, situat în Timișoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160) elaborat de proiectantul S.C. URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 30/2018 la cererea beneficiarului S.C. ABCOR ABBOTT S.R.L. pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Monica MITROFAN

Red/dact - M.M..

LIRBANiiP

CONTROL

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT P.U.Z.

DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, CAZARE SI LOCUINȚE DE SERVICIU

Calea Torontalului, F.N., Timișoara, Județul Timiș, identificat prin CF. nr. 449 160

L DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. ROLUL R.L.U.

Articolul 1 - ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

 • 1) Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată.

 • 2) Regulamentul local de urbanism stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora.

 • 3) Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatori pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față, la terenul cu o suprafață totală de 50800 m.p., situat pe teritoriul municipiului Timișoara, în partea de nord - vest a teritoriului intravilan, pe Calea Torontalului, F.N.

 • 2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

1) La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal:

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată

H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată.

Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului.

 • 3. DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 2 - DOMENIUL DE APLICARE

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z..

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa de Reglementări urbanistice - U03. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT

Articolul 3 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere păstrarea calității mediului natural și al echilibrului ecologic.

Articolul 4 - Zone construite protejate

în zona nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

Articolul 5 - Expunerea la riscuri naturale

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

Articolul 6 - Expunerea la riscuri tehnologice

Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

Articolul 7 - Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

Articolul 8 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominată a zonei.

Articolul 9 - Procentul de ocupare a terenului

în cazul prezentului regulament, se stabilesc:

Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):

P.O.T. maxim = 40% și C.U.T. maxim = 1.6

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcelă rezultată în parte:

PARCELA

Din care Zonă verde (%)

P.O.T.

max.

C.U.T. max.

Regim maxim de înălțime

H max. cornișa (m)

01

0,00%

46,00%

1,9

P+3E

15

02

0,00%

45,00%

1,8

P+3E

15

03

0,00%

41,00%

1,7

P+3E

15

04

0,00%

40,00%

1,6

P+3E

15

05

0,00%

41,00%

1,6

P+3E

15

06

0,00%

42,00%

1,7

P+3E

15

07

0,00%

41,00%

1,6

P+3E

15

urbanS

CDNTRDL

08

0,00%

47,00%

1,9

P+3E

15

09

39,00%

32,00%

1,3

P+3E

15

10

0,00%

41,00%

1,7

P+3E

15

11

0,00%

50,00%

2,0

P+3E

15

12

0,00%

48,00%

1.9

P+3E

15

13

0,00%

_5_5,00%_

2,2

P+3E

-45—

14

0,00%

60,00%

2,4

P+3E

15

15

0,00%

60,00%

2,4

P+3E

15

16

0,00%

60,00%

2,4

P+3E

15

17

0,00%

60,00%

2,4

P+3E

15

18

0,00%

70,00%

2,8

P+3E

15

19

0,00%

55,00%

2,2

P+3E

15

20

18,00%

32,00%

1,3

P+3E

15

21

0,00%

55,00%

2,2

P+3E

15

22

0,00%

55,00%

2,2

P+3E

15

23

0,00%

50,00%

2,0

P+3E

15

24

0,00%

48,00%

2,0

P+3E

15

25

0,00%

52,00%

2,1

P+3E

15

26

0,00%

48,00%

1,9

P+3E

15

27

0,00%

52,00%

2,2

P+3E

15

28

0,00%

52,00%

2,2

P+3E

15

29

0,00%

0,00%

-

-

-

30

100,00%

10,00%

0,1

P

5

31

100,00%

10,00%

0,1

p

5

32

0,00%

0,00%

-

-

-

33

70,00%

0,00%

-

-

-

34

0,00%

0,00%

-

-

-

Articolul 10 - Lucrări de utilitate publică

Autorizarea^xecutării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul PlafT Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

 • 6. REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

Articolul 11 - Orientarea față de punctele cardinale

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism - R.G.U.: pentru toate categoriile de construcții de servicii se recomandă orientarea spre nord a spațiilor tehnice și a anexelor.

Articolul 12 - Amplasarea față de drumuri publice

Clădirile se vor amplasa retras față de căile de circulație existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor conform planșei U03 - Reglementari urbanistice.

Articolul 13 - Amplasarea față de căi ferate din administrația S.N.C.F.R.

Terenul nu se află în zona de protecție sau în zona de siguranță a C.F.R., prin urmare amplasarea construcțiilor pe teren nu aste condiționată de aceasta.

Articolul 14 - Amplasarea față de aliniament

Amplasarea se va face în limita zonei construibile conform planșei U03 - Reglementari urbanistice.

Articolul 15 - Amplasarea în interiorul parcelei

Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planșa U03 -Reglementari urbanistice.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Articolul 16 - Accese carosabile

Numărul și configurația acceselor se determină în cadrul zonei studiate conform anexei 4 din Regulamentul General de Urbanism - R.G.U.

Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, direct sau prin servitute sau cu acces din drum de incinta având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.

Articolul 17 - Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

Articolul 18 - Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice.

Se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă și dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

Articolul 19 - Realizarea de rețele edilitare

Proprietarul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare de echipare necesare, de apă, canalizare, electricitate, lucrări ce se vor racorda la rețelele publice existente. Beneficiarul final al parcelelor construibile va racorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Lucrările de echipare a clădirilor (apă, canal, gaz, alimentare cu energie electrică, telefonie, TV cablu) se vor proiecta și organiza evitând traseele aparente, fiind de regula îngropate. Se admite în cazuri bine justificate și în mod excepțional, pozarea supraterană a rețelelor de echipare a clădirilor.

 • 9.  REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI AL CONSTRUCȚIILOR

Articolul 20 - Parcelarea

Clădirile vor fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică direct sau prin servitute sau din drum de incinta. Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile.

Articolul 21 - înălțimea construcțiilor

înălțimea maximă la cornișă admisibilă a clădirilor este 15 m, respectiv un regim de înălțime de maxim P+3E pentru zona mixtă de construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, unităti de cazare si locuințe de serviciu.

Articolul 22 - Aspectul exterior al construcțiilor

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice funcțiunii, dar cu condiția realizării unei compoziții care să țină seama de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor se vor trata în mod obligatoriu la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

Articolul 23 - Parcaje

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism.

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor sau spațiilor publice.

Se vor realiza locuri de parcare pe fiecare parcela rezultată în parte. Se permite asigurarea numărului de locuri de parcare necesar pentru fiecare parcela în funcție de destinația și de capacitatea fiecărei construcții si pe alte parcele din cadrul terenului reglementat prin PUZ.

Amplasarea parcajelor și garajelor față de clădirile învecinate se va face avându-se în vedere asigurarea distanțelor necesare securității depline în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează. prevederile legale în vigoare. Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

Articolul 24 - Spații verzi și plantate

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, conform aviz de oportunitate, cu obligația de a planta minimum un arbore pentru fiecare 5 locuri de parcare, dar fara a perturba accesul la garaje si parcaje.

Articolul 25 - împrejmuiri

înălțimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 1,80 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăși 2,00 m. Acestea vor fi transparente spre stradă. înălțimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului).

Se admite doar împrejmuirea ansmblului nu și a parcelelor rezultate în urma P.U.Z.-ului. Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație. Se admite și inexistența unei împrejmuiri.

 • III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

UNITĂȚI Șl SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

în cadrul zonei studiate în Planul Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, UNITĂȚI DE CAZARE ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU s-au identificat următoarele tipuri de unități funcționale:

Zonă mixtă: construcții industriale nepoluante, depozitare servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu - construcții industriale nepoluante, depozitare, comerț, servicii comerciale, servicii diverse, sedii de firme, profesionale, ateliere etc., agenții de turism, cofetării, patiserii, restaurante, sedii financiar-bancare, sedii ale unor organizații culturale și științifice, sucursale sau filiale ale unor unități financiar-bancare și de asigurări), cercetare, sănătate și asistență socială (cabinete medicale, farmacii),administrație, birouri si dependințe, birouri profesiuni liberale, unități de cazare, locuințe de serviciu, parcaje la sol,garaje, spații libere pietonale.

Spații verzi - spații plantate, circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise, mobilier urban, amenajări pentru joc, sport si odihnă, grupuri sanitare, spatii administrative pentru intretinere, construcții pentru activitati culturale.

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Zonă mixtă - construcții industriale nepoluante, depozitare servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu

 • 1. GENERALITĂȚI:

Articolul 1 Funcțiunea dominantă este de zonă pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu.

Articolul 2 Funcțiunile complementare admise ale subzonei sunt:

- instituții publice și servicii;

 • - spații verzi amenajate;

 • -  accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje;

 • -  rețele tehnico-edilitare și construcții aferente.

 • 2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR:

Articolul 3 Utilizări permise:

 • -  sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, ateliere;

 • - spații de prezentare și expunere;

 • -  producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

 • -  sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial - administrative, de depozitare, comerciale, etc;

 • -  construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante;

 • - incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale;

 • -  cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • -  construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

 • -  comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură,

învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

 • - spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • - formare profesională;

 • -  parcaje, garaje;

 • -  unități de cazare;

 • -  locuințe de serviciu;

 • -  birouri si dependințe, sedii financiar-bancare, etc.

Articolul 4     Utilizări permise cu condiții:

 • - servicii a căror existență nu afectează negativ funcțiunea de bază.

Articolul 5     Utilizări interzise:

 • - activități productive poluante sau cu risc tehnologic;

 • - construcții care prin natura lor, volumul și aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea și confortul zonei;

 • -  stații de întreținere auto;

 • - ferme agro-zootehnice, abatoare;

 • - anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • - depozitare de deșeuri;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

Articolul 6 Interdicții definitive (permanente) de construire:

 • - pe culoarele rezervate amplasării rețelei de căi de comunicație (străzi majore, principal, secundare stabilite în P.U.Z.)

Articolul 7 Construcțiile vor fi de tip ansamblu modular(formate din unul sau mai multe module alipite) si se impart in următoarele categorii:

1 .Ansamblu modular atelier

Funcțiunea specifica zonei este industrie nepoluanta, depozitare, ateliere.

Utilizări permise:

 • -  sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • - spații de prezentare și expunere;

 • -  producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

 • -  sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial - administrative, de depozitare, comerciale,birouri si dependințe, etc;

 • - construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante;

 • - incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale;

 • - cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • -  construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

 • -  comerț, servicii, administrație, spații verzi, staționare autovehicule;

 • - spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • - formare profesională;

 • -  parcaje, garaje;

 • -  unități de cazare - permise doar la ultimul nivel al construcției;

 • -  locuințe de serviciu- permise doar la ultimul nivel al construcției;

 • 2. Ansamblu modular comercial

Funcțiunea specifica este comerț, servicii.

Utilizări permise:

 • -  sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • - spații de prezentare și expunere;

 • - activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare,

sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

 • -  sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități administrative, de depozitare, comerciale, birouri si dependințe, etc;

 • - construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

 • -  comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură,

învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

 • -  spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • -  parcaje, garaje;

 • -  unități de cazare - permise doar la ultimul nivel al construcției;

 • -  locuințe de serviciu- permise doar la ultimul nivel al construcției;

 • -  birouri, sedii financiar-bancare, etc.

 • 3. Ansamblu modular mixt

i mo au mkimni tbi Funcțiunea specifica este industrie nepoluanta, depozitare, ateliere, comerț, servicii.

Utilizări permise:

sedii de firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

spații de prezentare și expunere;

producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial - administrative, de depozitare, comerciale, etc;

birouri si dependințe;

construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante;

incubatoare de afaceri pentru domeniile industriale;

cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • -  construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură, învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

 • -  spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • - formare profesională;

 • -  parcaje, garaje;

 • -  unități de cazare - permise doar la ultimul nivel al construcției;

 • -  locuințe de serviciu- permise doar la ultimul nivel al construcției;

 • -  birouri, sedii financiar-bancare, etc.

 • 4. Ansamblu modular cazare

Funcțiunea specifica este cazare.

Utilizări permise:

spații de prezentare și expunere;

activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare și dezvoltare, sociale, etc. - direct legate de funcțiunea de bază;

sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități administrative, de depozitare, comerciale, etc;

incubatoare de afaceri, birouri si dependințe;

cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • -  construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei;

comerț, alimentație publică, servicii, baruri, restaurante, administrație, cultură, învățământ, sănătate, spații verzi, staționare autovehicule;

 • -  spații pentru administrația și coordonarea zonei;

 • - formare profesională;

 • -  parcaje, garaje;

 • -  unități de cazare

 • -  locuințe de serviciu

- birouri, sedii financiar-bancare, etc.

Amplasarea construcțiilor în vecinătatea parcului - se interzice construirea de ansambluri modulare atelier si ansambluri modulare mixte in vecinătatea parcului (parcelele 1, 13, 14, 15,

 • 16, 17, 18, 19, 21 si 22) cu excepția parcelei numărul 20 care poate fi inclusiv ansamblu modular mixt. Se admite ca pe parcelele din vecinătatea parcului (parcelele 1, 13, 14, 15, 16,

 • 17, 18, 19, 21, 22 și 19) să fie exclusiv pentru unități de cazare și/sau locuințe de serviciu sau ansambluri modulare cazare.

 • 3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit!-

Articolul 7 Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Nu este cazul.

Articolul 8 Zone construite protejate

Nu este cazul.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public:

Articolul 9 Expunerea la riscuri naturale - amplasarea construcțiilor este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 10 Expunerea la riscuri tehnologice - amplasarea construcțiilor este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice, etc.).

Articolul 11 Asigurarea echipării edilitare - amplasarea construcțiilor este permisă cu condiția stabilirii obligației de a se efectua, parțial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branșament de apă, racord la canalizare, branșament de gaz, racord la rețeaua electrică).

Articolul 12 Procentul de ocupare a terenului - pentru zona de construcții industriale nepoluante, depozitare servicii, comerț, birouri, unități de cazare și locuințe de serviciu se prevăd următori indici de ocupare a terenului:

Indici urbanistici globali (pentru întreg ansamblu P.U.Z.):

ZONA

P.O.T. max.

C.U.T.

max.

Regim maxim de înălțime

H max. cornișa (m)

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERȚ, BIROURI, UNITĂȚI DE CAZARE Șl LOCUINȚE DE SERVICIU

40,00%

1,6

P+3E

15

Indici urbanistici individuali, pe fiecare parcelă rezultată în parte:

PARCELA

Din care Zonă verde (%)

P.O.T. max.

C.U.T.

max.

Regim maxim de înălțime

H max. comisa (m)

i inoAii rnkiTDfM trh

01

0,00%

46,00%

1,9

P+3E

15

02

0,00%

45,00%

1,8

P+3E

15

03

0,00%

41,00%

1,7

P+3E

15

04

0,00%

40,00%

1,6

P+3E

15

05

0,00%

41,00%

1,6

P+3E

15

06

0,00%

42 00%

1 7

P+3E

15

07

0,00%

41,00%

1,6

P+3E

15

08

0,00%

47,00%

1,9

P+3E

15

09

39,00%

32,00%

1,3

P+3E

15

10

0,00%

41,00%

1,7

P+3E

15

11

0,00%

50,00%

2,0

P+3E

15

12

0,00%

48,00%

1,9

P+3E

15

13

0,00%

55,00%

2,2

P+3E

15

14

0,00%

60,00%

2,4

P+3E

15

15

0,00%

60,00%

2,4

P+3E

15

16

0,00%

60,00%

2,4

P+3E

15

17

0,00%

60,00%

2,4

P+3E

15

18

0,00%

70,00%

2,8

P+3E

15

19

0,00%

55,00%

2,1

P+3E

15

20

18,00%

32,00%

1,3

P+3E

15

21

0,00%

55,00%

2,2

P+3E

15

22

0,00%

55,00%

2,2

P+3E

15

23

0,00%

50,00%

2,0

P+3E

15

URBANO'

CONTROL

24

0,00%

48,00%

2,0

P+3E

15

25

0,00%

52,00%

2,1

P+3E

15

26

0,00%

48,00%

1,9

P+3E

15

27

0,00%

52,00%

2,2

P+3E

15

28

0,00%

52,00%

2,2

P+3E

15

29

0,00%

0,00%

-

-

-

32

0,00%

0,00%

-

-

-

33

70,00%

0,00%

-

-

-

34

0,00%

0,00%

-

-

-

Parcelele 32 și 34 vor fi donate Primăriei Municipiului Timișoara în vederea Relaizării Căilor de Comunicație rutieră și Amenajărilor aferente.

Parcela 29 va fi utilizata ca alee carosabila in incinta PUZ. Este permisa autorizarea de lucrări rutiere si edilitare pentru aceasta parcela.

Parcela 33 va fi utilizata atat pentru zona verde cat si pentru lucrări rutiere si construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona, precum și echipamente legate de funcționarea zonei.

Articolul 13 Lucrări de utilitate publică - clădirile se pot amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Articolul 14 Orientarea față de punctele cardinale - se va respecta orientarea corectă față de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic); conform cu anexa 3 din R.G.U.:

Construcții administrative și financiar - bancare:

Pentru toate categoriile de construcții administrative și financiar-bancare se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru public și a birourilor.

Construcții comerciale:

Pentru toate categoriile de construcții comerciale se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru public și a birourilor.

Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare.

Articolul 15 Amplasarea față de drumuri publice - clădirile se vor amplasa retras față de căile de circulație existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

urbaneP

CONTROL

Articolul 16 Amplasarea față de căi ferate din administrația C.F.R.

Nu este cazul.

Articolul 17 Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul.

Articolul 18 Amplasarea față de aliniament:

Amplasarea față de aliniament se va face în limita zonei construibile, conform planșei U03 - Reglementari urbanistice.

Articolul 19 Amplasarea în interiorul parcelei

Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planșa U03 -Reglementari urbanistice.

Se pot amplasa în afara zonelor de implantare prevăzute construcții subterane, cu respectarea limitei de proprietate și construcții provizorii (panouri, pavillioane, etc.).

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 20 Accese carosabile

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții la rețeaua de circulație și transport este obligatorie.

Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, sau privat, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.

Articolul 21 Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale de incintă, potrivit importanței și destinației construcțieilor propuse.

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 22 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară - se va asigura racordarea la rețelele publice de echipare edilitară pentru toate construcțiile, odată cu realizarea lor: alimentare cu apă, canalizare, rețele electrice, rețele de gaz.

Articolul 23 Realizarea de rețele edilitare - autorizarea construcțiilor este permisă cu condiția conectării la rețelele edilitare: branșament la rețeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branșament electric, branșament de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

Articolul 24 Parcelarea

Clădirile vor fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică sau privată direct sau prin servitute.Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile.

Articolul 25 înălțimea construcțiilor

în corelare cu zonificarea propusă și cu limitele de implantare a clădirilor, înălțimea maximă a clădirilor va fi:

H.max la cornișa = 15 m, respectiv un regim de înălțime de maxim P+3E.

Articolul 26 Aspectul exterior al construcțiilor

Clădirile vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri:

Articolul 27 Parcaje - Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism.

Se vor realiza locuri de parcare pe fiecare parcela rezultată în parte și se va permite asigurărea numărului de locuri de parcare inclusiv pe parcelele învecinate (din cadrul PUZ) în funcție de necesități.

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul terenului regementat; în afara circulațiilor sau spațiilor publice.

Articolul 28 Spații verzi și plantate - Se vor crea spatii verzi si plantate in funcție de destinația si capacitatea construcției și se va planta un arbore la fiecare 200 mp de zona verde rezultați;

Zona verde este compusă din terenul aferent parcelelor 30 și 31 (100% din suprafața acestora), 39,00% din suprafața parcelei 09 și 18,00% din suprafața parcelei 20.

Articolul 29 împrejmuiri - sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălțimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetație agățătoare, etc.). Se admite doar împrejmuirea ansmblului nu și a parcelelor rezultate în urma P.U.Z.-ului.

Se admite ca gardul să fie înlocuit cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu. Se admite si inexistenta unei împrejmuiri.

Spații verzi

 • 1. GENERALITĂȚI:

Articolul 1 Funcțiunea dominantă a subzonei verde: zonă verde amenajată.

Articolul 2 Funcțiunile complementare admise ale subzonei verde: circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spații descoperite și alte activități legate direct de activitatea sportivă.

 • 2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂȚILOR Șl

SUBUNITĂȚILOR:

Articolul 3 Utilizări permise:

 • - zonă verde;

 • - spații plantate;

 • - mobilier urban;

 • - amenajări pentru activități sportive;

 • - construcții pentru echiparea tehnico-ediliară;

 • - căi de acces carosabile și pietonale;

 • - grupuri sanitareș

 • - spatii administrative pentru întreținere;

 • - construcții pentru activitati culturale

Articolul 4     Utilizări permise cu condiții:

-funcțiuni a căror existență nu afectează negativ funcțiunea de bază.

Articolul 5     Utilizări interzise:

- orice funcțiune alta decât cele enumerate la articolele 3 și 4;

 • 3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit:

Articolul 7 Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Nu este cazul.

Articolul 8 Zone construite protejate

Nu este cazul.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public:

Articolul 9 Expunerea la riscuri naturale - amplasarea construcțiilor este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 10 Expunerea la riscuri tehnologice - amplasarea construcțiilor este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice, etc.).

Articolul 11 Asigurarea echipării edilitare - amplasarea construcțiilor este permisă cu condiția stabilirii obligației de a se efectua, parțial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branșament de apă, racord la canalizare, branșament de gaz, racord la rețeaua electrică).

Articolul 12 Procentul de ocupare a terenului - pentru zona verde se prevăd următori indici de ocupare a terenului:

PARCELA

P.O.T.

max.

C.U.T.

max.

Regim maxim de înălțime

H max. comisa (m)

30

10,00%

0,1

P

5

31

10,00%

0,1

P

5

Articolul 13 Lucrări de utilitate publică - clădirile se pot amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Articolul 14 Orientarea față de punctele cardinale

Nu este cazul.

Articolul 15 Amplasarea față de drumuri publice - clădirile se vor amplasa retras față de căile de circulație existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

Articolul 16 Amplasarea față de căi ferate din administrația C.F.R.

Nu este cazul.

Articolul 17 Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul.

Articolul 18 Amplasarea față de aliniament - se recomandă la amplasarea eventualelor construcții (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale) să se respecte aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate.

Articolul 19 Amplasarea în interiorul parcelei - se recomandă la amplasarea eventualelor construcții care sunt conform cu cele de mai sus se va face respectând aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate curți construcții.

Reguli cu privire ia asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 20 Accese carosabile - Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții la rețeaua de circulație și transport este obligatorie.

Articolul 21 Accese pietonale - Se recomandă asigurarea accesibilității în condiții de siguranță pentru toate categoriile de vârstă și minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea, (iluminat public diferențiat, sistem ghidaj persoane cu vedere redusă, borduri joase, denivelări cu marcaj vizibil și tactil etc).

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 22 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară - se va asigura racordarea la rețelele publice de echipare edilitară pentru toate construcțiile, odată cu realizarea lor: alimentare cu apă, canalizare, rețele electrice, rețele de gaz.

Articolul 23 Realizarea de rețele edilitare - autorizarea construcțiilor este permisă cu condiția conectării la rețelele edilitare: branșament la rețeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branșament electric, branșament de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

Articolul 24 Parcelarea - Se propune 2 loturi pentru spații verzi. Acestea nu vor putea fi dezmembrate ulterior aprobării P.U.Z. în loturi mai mici.

Articolul 25 înălțimea construcțiilor - Pentru clădirile noi (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru

expoziții și activități culturale), înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 5 m și respectiv regim de înălțime parter.

Articolul 26 Aspectul exterior al construcțiilor - Clădirile vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri:

Articolul 27 Parcaje - In aceasta zona nu se admit parcaje.

Articolul 28 Spații verzi și plantate - Suprafața spațiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 90% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Articolul 29 împrejmuiri - sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălțimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetație agățătoare, etc.). Se admite doar împrejmuirea ansmblului nu și a parcelelor rezultate în urma P.U.Z.-ului.

Se admite ca gardul să fie înlocuit cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu. Se admite și inexistența unei împrejmuiri.

 • V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Nu este cazul.

întocmit,

Arh. Laura COLOJOARĂ

Arh. Laura MĂRCULESCUlĂura Eugenia E • £

H4ÂRCULESCU +

arhitect ȘL

"—XT   £7/

{y»

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.