Hotărârea nr. 13/2020

13/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara"
Hotararea Consiliului Local 13/14.01.2020
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre nr. SC2020-371/09.01.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 371 din data de 09.01.2020 al Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Dezvoltare a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-371 din data de 09.01.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020 - 371/09.01.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020 - 371/09.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 254/20.12.2016 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului", CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 354/27.06.2019 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului" CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 254/20.12.2016;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico- economice pentru lucrările de investiţii nr.02/08.01.2020 a Comisiei tehnico - economice;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu dispozitiile art. 129, alin. (2), lit. b), e), alin. (4) lit. d), e), alin. (9) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 196 , alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei, Timisoara", întocmită de RHEINBRUCKE SRL - Timişoara, conform Contractului de prestări servicii nr. 58/22.05.2018.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei, Timisoara", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Muncipiului Timişoara.

Art.4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Profil metalic pentru ferestre


+4.90


Metalic


Profil metalic pentru ferestre


Trotuar


+1.57


Scară Acces Sală de Sport


Windfang


Sală de Sport Multifuncțională


\Hol recepții +3.25


^Z227777Z^^27////////////^/Z/////z^


REI180


Scară Acces de Sport


Lamele Metalice


Profil metalic pentru ferestre


REI 90

±0.00


RE1180


Bazin de Compensare ------- REI 90


7////7

'. —T-- •••-t*-,         » VV 7     '■ >'z'- * '        / ■. ■■luuuuuuuuuuuuuuuutiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuUUUmuuuuUuuuuOtfumuuiiuuuduuOlj^ulju^


-finisaj exterior: tencuială+glet+vopsea -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -beton celular autoclavizat 30x60x25 cm -finisaj interior


A.1- Perete exterior - placat

-finisaj exterior: plăci fibrociment pe structură metalică -beton celular autoclavizat 30x60x25 cm

-beton celular autoclavizat 30x60x25 cm

-finisaj interior


-profil metalic superior de capăt pentru lamele -structură prindere profil metalic superior -tencuială termoizolație

-termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -profile metalice suport termoizolație -închidere placă de gips carton

-finisaj interior


-diafragmă b.a. bazin 35 cm -hidroizolație pensulată -adeziv linear

-linear tip Sikaplan wp3100 1.5 mm


C- Perete interior


B- Perete atic - tronson longitudinal

-profil metalic superior de capăt pentru lamele -structură prindere profil metalic superior -tencuială termoizolație

-termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -profile metalice suport termoizolație -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -tablă atic


-finisaj

-beton celular autoclavizat 30x60x25 cm

-finisaj


E- Perete bazin de compensare

-membrană polietilenă HDPE

-hidroizolație bituminoasă

-termoizolație rigidă spumă poliuretanică 15 cm

-elevație b.a. 50 cm

-hidroizolație pensulată

-adeziv liner

-liner Sikalastic 1k 1.5 mm


-pardosea sintetică decorativă interioară tip Sikafloor -șapă slab armată 7 cm

-termoizolație polistiren extrudat 5 cm

-placă b.a. 15 cm

-strat de balast

-pământ natural


-liner Sikalastic 1k 1.5 mm

-adeziv liner -hidroizolație pensulată -radier bazin 35 cm -polistiren extrudat 10 cm -șapă 10 cm -pământ natural


-finisaj oțel inoxidabil cu toate straturile aferente -hidroizolație pensulată

-radier bazin 35 cm

-polistiren extrudat 10 cm

-șapă 10 cm

-pământ natural


D- Perete bazin exterior


-membrană polietilenă HDPE

-termoizolație rigidă spumă poliuretanică 15 cm

-clorcauciuc- negru

-hidroizolație pensulată

-diafragmă b.a. bazin 35 cm

-hidroizolație pensulată

-adeziv linear

-linear tip Sikaplan wp3100 1.5 mm


F- Perete interor de compartimentare

-finisaj

-beton celular autoclavizat 15x60x25 cm

-finisaj


01.1- Placa pe sol - birou

-covor PVC elastic

-șapă slab armată 7 cm -fonoizolație polistiren extrudat 5 cm -placă b.a. 15 cm

-strat de balast

-pământ natural


02- Pardoseală sala multifuncțională

-covor PVC elastic

-șapă slab armată 5 cm

-fonoizolație polistiren extrudat 3 cm

-placă b.a. 15 cm

-sistem susținere tavan lamelar

-tavan lamelar


04- Pardoseală bazin exterior peste bazin de compensare

-gresie porțelanată antiderapantă 30x60

-adeziv gresie 1 cm

-șapă autonivelantă 2 cm

-șapă slab armată cu sistem de încălzire 8 cm

-polistiren extrudat 5 cm

-placă b.a. 15 cm

-hidroizolație pensulată

-adeziv liner

-liner Sikalastic 1k 1.5 mm


06- Pardoseală inconjurătoare bazin exterior

-gresie antiderapantă 30x60 cm

-adeziv gresie 1 cm

-șapă autonivelantă 3 cm

-polistiren extrudat 5 cm

-placă b.a.

-strat de balast

-pământ naturalBazin exterioi]


-1.20


Lamele Metalice


ZZZZZ/ZZ/Z//ZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZ^/7/ZZZ/ZZZ^^

3EI180


7777777.


<T7Z</7^7227Z/277Z772Z//Z77Z/ZZ77Z/Z7/Z/^%


727^Z7/77Z^^^WZ727ZZ7722ZZZZZ^/ZWZZZ^W

Frtita) 77/


+2.90


Trotuar


+0.20

^0.00


-gresie porțelanată antiderapantă 30x60 -adeziv gresie 1 cm

-șapă autonivelantă 2 cm

-șapă slab armată cu sistem de încălzire 4 cm

-fonoizolație polistiren extrudat 2 cm

-placă b.a. 15 cm

-sistem susținere tavan lamelar

-tavan lamelar


08- Pardoseală birou - etaj

-covor PVC elastic

-șapă slab armată 5 cm

-fonoizolație polistiren extrudat 3 cm

-placă b.a. 15 cm

-sistem susținere tavan casetat cu plăci din ipsos -plăci ipsos


-strat de uzură

- șapă slab armată 5 cm

-fonoizolație polistiren extrudat 3 cm -placă b.a. 15 cm

-sistem susținere tavan lamelar

-tavan lamelar


09.1- Placa peste etajul 1 - zona încăperilor

-strat de uzură

- șapă slab armată 5 cm

-fonoizolație polistiren extrudat 3 cm

-placă b.a. 15 cm

-sistem susținere tavan casetat cu plăci din ipsos -plăci ipsos


10- Trotuar


-strat de uzură din dale prefabricate din beton, 6cm

-strat de pozare de nisip, 3cm

-fundație din balast (O..63mm), 15cm

-pământ natural


-strat de uzură din dale prefabricate din beton, 8cm

-strat de pozare de nisip, 2cm

-fundație superioară din piatră spartă împănată

-fundație inferioară din balast (O..63mm)

-geotextil nețesut cu rol de anticontaminare/izolare min 150 g/mp -pământ natural


Nota!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzi^^râ-ccyj baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic,ele caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției.

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.

în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot el'abora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.'


12- învelitoare


-panouri sandwich 15cm

-profile Z și L metalice, conform proiectului de structuri -ferme metalice conform proiectului de structuri


Verificator


D HEINBRUCKE “ ». -

------------------------------------------------Martirilor, nr.51/20

I ARCHITECTU RE tel.0748.022.805 ----;-------;---------—-—CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat Desenat


NUME


Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


arh. BORȘ Silviu__

arh. SABAU Alexandru


arh. TUHUȚ Diana arh. DUSSAP Victor

arh. NISTOR lonuț arh, GOCAN Bogdan arh. MUSTEAȚĂ Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh. URSA Bogdanreferat nr. din

BENEFICIAR:

^MUNICIPIUL TIMIȘOARA Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.roDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte enajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:50


DATA:

07/2018


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei

DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Secțiunea transv. B-B si Secțiunea longit. C-C


PROIECT NR.

503/2018


FAZA

S.F.

REVIZIA

Rev.1


PLANȘA:

B.10


FORMAT

A0 (ISO)


pantă echivalent


-membrană polietilenă HDPE

-hidroizolație bituminoasă

-termoizolație rigidă spumă poliuretanică 15 cm

-elevație b.a. 30 cm


Lamele Metalice


Trotuar


Sala de Recuperare


sistem de ventilație
Lamele Metalice


Rigolă


Rigola


±0.00


06


Spațiu tehnic 2


N      |

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

©r-FT

If


-finisaj exterior: plăci fibrociment pe structură metalică -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică

-beton celular autoclavizat 30x60x25 cm

-finisaj interior


-profil metalic superior de capăt pentru lamele -structură prindere profil metalic superior -tencuială termoizolație

-termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -profile metalice suport termoizolație -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -tablă atic


-membrană polietilenă HDPE

-termoizolație rigidă spumă poliuretanică 15 cm -clorcauciuc- negru

-hidroizolație pensulată

-diafragmă b.a. bazin 35 cm

-hidroizolație pensulată

-adeziv linear

-linear tip Sikaplan wp3100 1.5 mm


-gresie antiderapantă 30x60 cm

-adeziv gresie 1 cm

-șapă autonivelantă 2 cm

-șapă slab armată cu sistem de încălzire 8 cm -polistiren extrudat 5 cm

-placă b.a. 15 cm

-strat de balast

-pământ natural


--finisaj oțel inoxidabil cu toate straturile aferente -adeziv liner

-hidroizolație pensulată

-radier bazin 35 cm

-polistiren extrudat 10 cm -șapă 10 cm

-strat de balast

-pământ natural


-strat de uzură 1 cm

-șapă slab armată 5 cm -radier 25 cm

-șapă 10 cm

-strat de balast

-pământ natural


-gresie antiderapantă 30x60 cm

-adeziv gresie 1 cm

-șapă autonivelantă 3 cm

-polistiren extrudat 5 cm

-placă b.a.

-strat de balast

-pământ natural


-pardosea sintetică decorativă interioară tip Sikafloor -șapă slab armată 3 cm

-placă b.a. 30 cm

-sistem susținere tavan casetat cu plăci din ipsos -plăci ipsos


-placă gresie porțelanată antiderapantă, format 60x60, culoare gri negru RAL 7021

-adeziv gresie 1 cm

-șapă autonivelantă 2 cm

-șapă slab armată cu sistem de încălzire 8 cm -termoizolație 5 cm polistiren extrudat

-placă b.a. 15 cm


-strat de uzură din dale prefabricate din beton, 8cm -strat de pozare de nisip, 2cm

-fundație superioară din piatră spartă împănată

-fundație inferioară din balast (O..63mm)

-geotextil nețesut cu rol de anticontaminare/izolare min 150 g/m -pământ natural


Rheinbruckeî^.,-.

-----------------------------------------------Martirilor, nr.51/20

. A R C 11 I T E C T U R E tel.0748.022.805 ;-------ț---------7-----— CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


El


-j-

6.00

6.00

6.00

L


Panta de 0,45“ - echivalent 1%


Burlan scurgere ape pluviale


Contur zid structural /


/ Panta de 0,45° - echivalent 1°/


Panta de 0,45° - echivalent 1%


Panta de 0,45° - echivalent 1%


Panta de 0,45° - echivalent 1 %


Panta de 0,45° - echivalent 1 %


Panta de 0,45" - echivalent 1%-


hean colectare


ape pluviale


Burlan scurgere ape pluviale


Jghean colectare ape pluviale


Burlan scurgere ape pluviale


scurgere ăpe pluvială


Contijr zid sti;ucti|iral


Burjan scurgere ape plliviale


Burlan scurgere


ape pluvială


Iheaiji colectare


ape


pluyiale


Panta de 0,45° - echivalent 1 %Contur grinda zăbrelită pește pala de sport multifuncționala


Contur grindă zăbrelită pestă sala d^ sport multifuncționala


porttur grinda zăbrelită peste sala de sport multifuncționala


Contur grinda zăbrelită peste sala de țsport multifuncționala


Contur grinda zăbrelită peste sala de sport multifuncționala


Contur grinda zăbrelită peste sala de sport multifuncționala


Coritur zid structural


Atic cota +12.20


Burlan scurgere ăpe pluvjale


Jghean colectare ape pluviale


Burlan scurgere ape pluvialeContur zid structural


Panta de 0,45° - echivalent 1 %


Panta de 0,45° - echivalent 1%


Panta de 0,45° - echivalent 1


Panta de 0,45° - echivalent 1 %


\ Panta de 0,45° - echivalent~î%


scurgere ape pluviale


colectare ăpe pluviale


Burlan scurgere ape plliviale


Panta de 0,45° - echivalent 1 %


Panta de 0,45° - echivalent 1%
1&Q


Augustm-Râ^

HAMZ


Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de către toți participanții la procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta 6 ofertă corectă, cu prețuri reale ce va asigura finalizarea investiției. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, detaliile de’ execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie' pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic si cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligaiia de formula clarificări privitoare la proiect și evaluările’ cantitative ale acestuia pe parcursul derulării' procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa.


Atsitec

cu dr«pt de s/mn41urH


'ARA -


Nota!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările îâ proiecFse vor realiza doar în baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției.

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot el'abora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.


RHEINBRUCKE =.... o..

———---------------------------------Martirilor, nr,51/20

.ARC H I T E C T U R E tel.0748.022.805

-—;— ----; — — CUI 2806363

J35/28/12 01,1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030

/ Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635


Subscrisa            ............................................................

reprezentată prin ...................................................... declar

pe propria răspundere că am consultat această/acest planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică' extinsă a tuturor documentelor unde se regăsește acest text.


SPECIFICAȚIE

_____________________________________z________

Șef Proiect Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh HAMZA Augustin_____

arh. HAMZA Augustin_____

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel


arh. BORȘ Silviu______

arh. SABAU Alexandru arh TUHUȚ Diana arh. DUSSAP Victor arh. NISTOR lonuț arh. GOCAN Bogdan arh MUSTEAȚA Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh. URSA BogdanDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei TimișoaraSCARA:

1:50


DATA:

07/2018


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan Invelitoare


PLANȘA:

B.08


FORMAT

A0 (ISO)Burlan scurgere ape pluviale


Contur zid structural


Atic cota +12.20


Jahean colectare aoe Dluviale


Panta de 5° - echivalent 11.1%


Contur grinda zăbrelită peste bazinul olimpic


Contur grinda zăbrelită peste bazinul olimpic


Contur grinda zăbrelită peste bazinul olimpic


Contur grinda zăbreliră peste bazinul olimpic


Contur zid structural


Burlan


scurgere ape pluviale


Jghean colectare ape pluviale


Contur zid structural


Burlan scurgere ape pluviale


Burlan scurgere ape pluviale


Panta de 5° - echivalent 11.1%


Contur grinda zăbrelită peste bazinul olimpic


Panta de 5° - echivalent 11.1%


Burlan scurgere ape pluviale


INDICI URBANISTICI


Funcțiune - Complex Sportiv


Regim de înălțime - S+P+1 E+Etaj Tehnic


Suprafață teren - 11.055,00 mp


Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp


Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp


Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp


Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp


Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de către toți participanții la procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta o ofertă corectă, cu prețuri reale ce va asigura finalizarea investiției. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, detaliile de' execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie'pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect și evaluările cantitative ale acestuia pe parcursul derulării' procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa.


Subscrisa            ............................................................

reprezentată prin ...................................................... declar

pe propria răspundere că am consultat această/acest planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică' extinsă a tuturor documentelor unde se regăsește acest text.


OBDlHUt ARHfTlCTtlOR țlH 80»AHIt___

»09___

Augustin-Rb HaMZ


Notă!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției.

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.
în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot eiabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schite, planuri sau îndrumări verbale, după caz.'


Verificator


referat nr. din


DHEINBRUCKE

FV A RC 111TECTUKE


ADRESA:

Timișoara, str. Calea Martirilor, nr.51/20 tel.0748.022.805

.           .         ... CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.BENEFICIAR:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod pos’al 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.ro


PROIECT NR.

503/2018


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin_____

arh. HAMZA Augustin_____

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel


arh. BORȘ Silviu______

arh. SABAU Alexandru arh. TUHUȚ Diana arh DUSSAP Victor arh. NISTOR lonuț arh. GOCAN Bogdan arh. MUSTEAȚA Verona stud. arh SVINȚI Ivona stud. arh. URSĂ BogdanDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot .acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DATA:

07/2018


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan InvelitoarePLANȘA:

B.07


FORMAT

A0 (ISO)
1

o

î

co

1


WWWWWWW W                  vjwMWfflWOT1 AAW/AWAVvW W777 jwwwwAWW


7VWVWVWWW

VVVVVW


YYYYYYYYYYYYYY


WWvVWWvlVV\AWVWVWWA/WWVWVWvWVWVVv\AA/WVWi/WWVVV


5   85

5Ub

85

85

5     85

5b.

85

85

85

5..

85

5..

85

5...

85    5

85

85

5,.,.

85

5,...

85

5,.,.

85

5..

85

5...

85    5..

85

5...

85

5..

85

5..

85

85

85

5.,.      85

----“----

5ui,

85

5^

85

5pi,

85

5 v»»

85

5yi,

85

5|,|,

85    5..    85

85

5yj,

85

85

85

85

5

_

85    5..

85

85

——

85

—Șjk--

85

85

—-

85

5,,^      85

--

85

——

85

—-

85

—âtjt—

85

--

85

——

85    5.»

85

—âu—

85

——

85

—-

85

5

——

85

——

85

—-

85    5.,

85

5

——

85

5

85

-51

-

——

——

6.00

——

——

-=0---—---------

6

---------n

.00

---—

-------------------------nr---------------n---------------srr---------------n---------------*

6.00

4-—

—xr--

——

6.00

- -

--^PT

<<

<4

44

6.00

44

4 4

6.00

6.00

6.00

6.00 1


i._55. ugustin-


dHEINBRVVJ


Funcțiune - Complex Sportiv


Stâlpi structurali din beton armat


Regim de înălțime - S+P+1 E+Etaj Tehnic


Termoizolațiedin vata minerala bazaltica


Suprafață teren - 11.055,00 mp


Sâmbure din beton armat la intersecții de zidărie BCA


Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp


Zidărie din BCA neportantă


SUPRAFEȚE UTILE - ETAJ 2

NR. CRT.

DENUMIRE

SUPRAFAȚA (mp)

ÎNĂLȚIME

LIBERA (m)

PERIMETRU

(m)

FINISAJ PARDOSEALA

E2.01

Casa Scării 2

10.83

3.65

13.78

rasina sintetica

E2.02

Spațiu tehnic - instalații de ventilare

228.66

3.65

72.50

rasina sintetica

239.49 m2


Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp


Zidărie din BCA portantă


Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp


Rost de tasare între corpurile clădirii


Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp


P.O.T. - 20,98%


C.U.T. - 0,3474 mp


SUPRAFEȚE UTILE - TOTAL

NIVEL

SUPRAFAȚA (mp)

Subsol

251.15

Parter

1,611.17

Etaj 1

1,373.78

Etaj 2

239.49

3,475.59 m2


Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de către toți participanții la procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta 6 ofertă corectă, cu prețuri reale ce va asigura finalizarea investiției. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, detaliile de'execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie'pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect ’și evaluările’ cantitative ale acestuia pe parcursul derulării' procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa.


Notă!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în tartea Tehnică a construcției.

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.


0109


în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot eiabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.


Verificator


Rheînbruckeî—

------------------—----------------------Martirilor, nr.51/20 . A RC H i IEC 1 l R t tel.0748.022.805 *ț ;--------------——— CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


■eterat nr. din


BENEFICIAR:


lîîz MUNICIPIUL TIMIȘOARA

»    ’ Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postai 300030

\       / Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635


/ Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro ’       Email: primariatm@primariatm.ro


PROIECT NR.

503/2018


Subscrisa            ............................................................

reprezentată prin ...................................................... declar

pe propria răspundere că am consultat această/acest planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea' și semnarea cu semnătură electronică ’ extinsă a tuturor documentelor unde se regăsește acest text.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin_____

arh. HAMZA Augustin_____

dr ing. GURZA Vlad-Gabriel arh. BORȘ Silviu______

arh. SABĂU Alexandru

arh. TUHUȚ Diana________

arh. DUSSAP Victor

arh. NISTOR lonuț_________

arh. GOCAN Bogdan_____

arh. MUSTEAȚA Verona stud. arh, SVINȚI Ivona stud. arh. URSĂ BogdanDENUMIRE PROIECT:

.Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei TimișoaraSCARA:

1:50


DATA:

07/2018


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan Etaj 2


PLANȘA:

B.06


FORMAT

A0 (ISO)Rost de tabare intre corpurile clădirii Profil metalic cu muchie din cauciuc


Pard: rasina sintetica


18.30


Masinh02


Masiria02


£ 2.75


le 2.7D


G.S. F. Tribune

E1.11

S: 13.14 m2

H:3.15m

Pard: gresie ceramica


o-pc——

00 H

04

El 3

-—►

W1\

15

EIM..J


G.S. B. Tribune

E1.10

S: 13.22 m2

H: 3.15 m

Pard: gresie ceramica


G.S. , dizabilitati

E1.09

S: 6j92 m2

H: 3/15 m

Pardigresie ceramii


Masinbo 1


Suprafața libera pentru manevra


JO

LO

04


Spălătorie uscatorie

E1.12

S: 22.24 m2

H: 3.35 m

Pard: rasina sintetica


Planșa d modulara din aluminiu demontabila pentru persoane cu dizabilitati


trenament din piei


la led inc j marcai


>trata in pardosea la i amplasării planșei inalizarea marcai sistemul de punct


lansa deVARtiarM

2.35 Vpsti;irni >

in


G.S. Sala M. B.

E1.14

S: 11.56 m2

H:3.15m

Pard: gresie ceramice


Tabela de scor conectata la sistemul de marcare perimetral led, la server si role montata pe perete__


Tabela de scor coiiectata la sistemul de marcare perimetral led, la server si role cu posibilitate deSraffi:

Birou antrenori 1

E1JJ8____

S: 9.31 m2

H: 3.-FSW

Pard: rasina sintetica


Cui01


Dul01


VestiarOl


VestiarOl


montare suspendata pardoseala, 2 bucăți


Tabela de scor cp care perimetr posibilitate dh


țiectata la sistemul d al led, la server si rol ș montare suspendat: irdoseala, 2 bucăți


u posibilitate d


-GtSt Sata-M.-F.-Hj

E1.15               I


S: 11.85 m2

H:3.15m

Pard: gresie cerami


Televizor aparatele si sistemi arbritraj


Manechin antrenament scrima


O CC


Trapa acc canal cablu + aiirr 220V


Trapa acces canal cablu + alimentare 220V


“ —~

<N


Birou dHtrenori 2

E1.07

S: 10.34 m2

H: 3.35 m

Pard: rasina sintetica


Planșa de scrima modulara din aluminiu demontabila


Pardoseala sintetica eu grosime totala 12mm + strat suport -L bariera umiditate, Greutate 5100g/mp, Absortia socului <46%, Coeficient de alunecare 80-110, Deformare verticala <3.5mm   <

Revenirea mingii >90%, Protecție la impact >80%            ,

Nuanța de lemn de stejar


Cu®30


Lift persoane


+4.50

2.85


Casa Scării 2

E1.05

S: 30.27 m2

H: 3.55 m

Pard: rasina sintetica


R 180


Hp : 40ep. echip. atelier

E1.04

S: 9.69 m2

H: 3.lh m

Pard:


•asina sintetica


MasaOIiii antrenamen


Banda led incastrata in pardoseala pentru marcarea amplasării planșei de scrima si semnalizarea marcării, emul de punctaj


ia led incast


Camera server scrima

E1.03

S: 2.39 m2

H: 3.15 m

Pard: rasina sintetica


+4.50


Q-

O)


■£—

exi


Fe03


Funcțiune - Complex Sportiv


Regim de înălțime - S+P+1E+Etaj Tehnic


Suprafață teren - 11.055,00 mp


Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp


Trapa |cces rola scrima incastrata,

. t'Y         re          : C

“punctaȚ” __________________


Ținta de antrenament din piele e pe perete___________


Ținta de antrenament din oie montate oi


Masa siipnr ■stern vide


Ținta de antrena montate pe pere


Casa Scării 1

E1.01

S: 9.21 m2

H: 4.25 m

Pard: rasina sintetica


kW*WiW4.WAWA’


«HITKTIIOR DIN RGMAHI*


HAM


Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp


Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp


Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp


C.U.T. - 0,3474 mp


Stâlpi structurali din beton armat


Termoizolație din vata minerala bazaltica


Sâmbure din beton armat la intersecții de zidărie BCA


Zidărie din BCA neportantă


Zidărie din BCA portantă


Rost de tasare între corpurile clădirii


SUPRAFEȚE UTILE - ETAJ 1

NR. CRT.

DENUMIRE

SUPRAFAȚA

(mp)

ÎNĂLȚIME

LIBERA (m)

PERIMETRU

(m)

FINISAJ PARDOSEALA

E1.01

Casa Scării 1

9.21

4.25

13.60

rasina sintetica

E1.02

Sala de sport multifuncționala

898.50

4.30

137.20

covor PVC elastic

E1.03

Camera server scrima

2.39

3.15

6.20

rasina sintetica

E1.04

Dep. echip. atelier

9.69

3.15

14.20

rasina sintetica

E1.05

Casa Scării 2

30.27

3.55

23.70

rasina sintetica

E1.06

Hoi 1

53.29

3.00

55.30

rasina sintetica

E1.07

Birou antrenori 2

10.34

3.35

13.20

rasina sintetica

E1.08

Birou antrenori 1

9.31

3.15

12.40

rasina sintetica

E1.09

G.S. pers, dizabilitati

6.92

3.15

11.09

gresie ceramica

E1.10

G.S. B. Tribune

13.22

3.15

28.76

gresie ceramica

E1.11

G.S. F. Tribune

13.14

3.15

28.76

gresie ceramica

E1.12

Spălătorie uscatorie

22.24

3.35

19.20

rasina sintetica

E1.13

Vestiare sala multifuncționala B.

19.37

3.15

18.20

rasina sintetica

E1.14

G.S. Sala M. B.

11.56

3.15

28.44

gresie ceramica

E1.15

G.S. Sala M. F.

11.85

3.15

29.04

gresie ceramica

E1.16

Vestiare sala multifuncționala F.

18.97

3.15

18.20

rasina sintetica

E1.17

Tribuna persoane cu dizabilitati

45.75

3.55

41.60

rasina sintetica


SUPRAFEȚE UTILE - TOTAL

NIVEL

SUPRAFAȚA (mp)

Subsol

251.15

Parter

1,611.17

Etaj 1

1,373.78

Etaj 2

239.49

3,475.59 m2


Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de către toți participanții la procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta 6 ofertă corectă, cu prețuri reale ce va asigura finalizarea investiției. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, 'detaliile de' execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie'pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza’ în conformitate cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect și evaluările’ cantitative ale acestuia pe parcursul derulării ’ procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa.


Notă!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției.

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.


0107


în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot eiabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.’'


Verificator


referat nr. din


Rheinbrucke~.-

.......— ——•— — - —- Martirilor, nr.51/20

.ARC IT I T E C T U R E tei.0748.022.805

———CU| 2806363

J35/28/12 01.1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


BENEFICIAR:

^MUNICIPIUL TIMIȘOARA

«■ I Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030

l      ,  / Tolofnn- OQRfUinR'mri Fav-


PROIECT NR.

503/2018


Subscrisa            ............................................................

reprezentată prin ...................................................... declar

pe propria răspundere că am consultat această/acest planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări cie clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică' extinsă a tuturor documentelor unde se regăsește acest text.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat Desenat

__Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat Desenat

Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin__

arh. HAMZA Augustin_____

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel arh. BORȘ Silviu__

arh. SABĂU Alexandru

arh. TUHUT Diana

arh. DUSSAP Victor______

arh. NISTOR lonuț________

arh. GOCAN Bogdan_____

arh. MUSTEAȚA Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh. URSĂ BogdanTelefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635

Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro

Email: primariatm@primariatm.ro


DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:50


DATA:

07/2018


FAZA

S.F.


REVIZIA

Rev.1


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan Etaj 1


PLANȘA:

B.04


FORMAT

A0 (ISO)XÂĂĂĂĂÂÂAAAÂÂÂAAAAAÂÂĂAĂÂÂXĂAAAAXĂĂÂĂÂÂAAÂÂĂAAAAAAĂÂ^

AAAAAAAA


\ Contur bazin olimpic interior


1.20


Tribune si circulație tribune

E1.19

S: 107.18 m2

H: 6.25 m

Pard: rasina sinteticaCirculație

per metrala tribune

E1.13

S: 80.58

0 rn

rasina sintetica


m2


i 1

1

1

1


4

X

5


4

3

J


sare intre corpurile clădirii


Rc st de tasare intre corpurile clădirii Profil metalic cu muchie din cauciuc


Hp balustrada: 1.10 m


Rost de ta

Profil metalic cu muchie din cauciuc


Tribuna persoane cu dizabilitati

E1.17

S: 45.75 m2

H: 3.55 m

Pard: rasina sintetica


18.30


Suprafață teren - 11.055,00 mp


Sâmbure din beton armat la intersecții de zidărie BCA


Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp


Zidărie din BCA neportantă


Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp


Zidărie din BCA portantă


Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp


Rost de tasare între corpurile clădirii


Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mpOROIHIH HeUHKTIlO»

ș>0«4NIS


Augustin^Râzvan


^vvv'Wvvv^AAA/wvyWwwyvvxw^wvVvV^W'7W‘WVvv--4'v\,vWwvw'z-.A/vv


OTWvWWvW


SUPRAFEȚE UTILE - ETAJ 1

NR. CRT.

DENUMIRE

SUPRAFAȚA

(mp)

ÎNĂLȚIME LIBERA (m)

PERIMETRU

(m)

FINISAJ PARDOSEALA

E1.01

Casa Scării 1

9.21

4.25

13.60

rasina sintetica

E1.02

Sala de sport multifuncționala

898.50

4.30

137.20

covor PVC elastic

E1.03

Camera server scrima

2.39

3.15

6.20

rasina sintetica

E1.04

Dep. echip. atelier

9.69

3.15

14.20

rasina sintetica

E1.05

Casa Scării 2

30.27

3.55

23.70

rasina sintetica

E1.06

Hol 1

53.29

3.00

55.30

rasina sintetica

E1.07

Birou antrenori 2

10.34

3.35

13.20

rasina sintetica

E1.08

Birou antrenori 1

9.31

3.15

12.40

rasina sintetica

E1.09

G.S. pers, dizabilitati

6.92

3.15

11.09

gresie ceramica

E1.10

G.S. B. Tribune

13.22

3.15

28.76

gresie ceramica

E1.11

G.S. F. Tribune

13.14

3.15

28.76

gresie ceramica

E1.12

Spălătorie uscatorie

22.24

3.35

19.20

rasina sintetica

E1.13

Vestiare sala multifuncționala B.

19.37

3.15

18.20

rasina sintetica

E1.14

G.S. Sala M. B.

11.56

3.15

28.44

gresie ceramica

E1.15

G.S. Sala M. F.

11.85

3.15

29.04

gresie ceramica

E1.16

Vestiare sala multifuncționala F.

18.97

3.15

18.20

rasina sintetica

E1.17

Tribuna persoane cu dizabilitati

45.75

3.55

41.60

rasina sintetica


SUPRAFEȚE UTILE - TOTAL

NIVEL

SUPRAFAȚA (mp)

Subsol

251.15

Parter

1,611.17

Etaj 1

1,373.78

Etaj 2

239.49

3,475.59 m2


Ofertarea PMMUT in cadrul procedurii de licitație publica de către toți participanții la procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta 6 ofertă corectă, cu prețuri reale ce va asigura finalizarea investiției. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, detaliile de’ execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect ’și evaluările’ cantitative ale acestuia pe parcursul derulării ’ procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa.


Subscrisa            ............................................................

reprezentată prin ........................................................ declar

pe propria răspundere că am consultat această/acest planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică ’ extinsă a tuturor 'documentelor unde se regăsește acest text.


Notă!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției.

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.


0108


în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot eiabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.


Verificator


•eterat nr. din


Rhhmbrucke

—___ ........—-----———-——— Martirilor, nr.51/20

, ARC 11 1 T E C 1 UR.E tel.0748.022.805

-—— CU( 2806363

J35/28/12.01.1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat __Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin__

arh. HAMZA Augustin_____

dr ing. GURZA Vlad-Gabriel arh. BORȘ Silviu___

arh. SABAU Alexandru

arh. TUHUȚ Diana__

arh DUSSAP Victor______

arh. NISTOR lonuț___

arh. GOCAN Bogdan__

arh. MUSTEAȚA Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh. URSĂ Bogdan.V'Ț'W BENEFICIAR:

^MUNICIPIUL TIMIȘOARA

jii Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod pos’al 300030


Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: prin~iariatm@primariatm.ro


DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:50


DATA:

07/2018


PROIECT NR.

503/2018AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str, Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan Etaj 1


PLANȘA:

B.05


FORMAT

A0 (ISO)


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


^mso


Rost de tasare intr corpurile cladiifii


Rost de tasare intre corpurile clădirii ~ProfiTmetăTic cuTniicFie dirFcăuciuc


Rost de tasare intre corpurile clădirii Profil metalic cu muchie din cauciuc


FeOI

0

.....OL

O .O

TM--


o 9U


lî 2.00
•----------1-------------------

w x.

\.77

^4


IE118

------=u-

)! Ț REI 18O...^ft

b-b*

O

„153

1^3

W --

zzzT


Dusuri si G.S. F.

P.29

S: 56.93 m2

H: 3.00

Pard: gresie ceramica


Cabina us 04


Cabina c|us 05


iabina us 06


Cabina dus 07Vestiar general F.

P.30

S: 52.88 m2

H: 3.00 m

Pard: rasina sintetica


Ves


Ct;iO2


Depozitare bar

P.33

S: 12.46 m2

H: 3.00 m

Pard: gresie ceramica


G.S. Vestiar bar

P.32

S: 5.31 m2

H: 3.00 m

Pard: gresie ceramica


Bar

P.36

S: 14.13 m2

H: 3.25 m

Pard: rasina sintetica


Masa02


Fe02

U....................ca.

0

Q|

_ . — . — .

WWAj


Mâsa04


M$saO3


3.10

5

in


0

2

exi

03


—Ui04-


vwwVWVW.WV<W


Funcțiune - Complex Sportiv


Stâlpi structurali din beton armat


NR. CRT.


Regim de înălțime - S+P+1 E+Etaj Tehnic


Termoizolațiedin vata minerala bazaltica


P.01


Suprafață teren - 11.055,00 mp


Sâmbure din beton armat la intersecții de zidărie BCA


P.02


Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp


Zidărie din BCA neportantă


P.03


Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp


Zidărie din BCA portantă


P.04


Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp


Rost de tasare între corpurile clădirii


P.05


P.06


Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp


P.07


P.O.T. - 20,98%


P.08


P.09


P.10


P.11


P.12


P.13


P.14


P.15


R1Z.
DENUMIRE


Windfang


Hol Recepție


Casa Scării 1


Hol Vestiare


Vestiar si G.S antrenori B. P.26

S: 28.11 m2

H: 3.00 m Pard: gresie


RE118(1


ceramica


Vestiar si G.S. antrenori F.

P.27

S: 28.10 m2

H: 3.00 m

Pard: gresie ceramicaREI180


Hol 1

p.16

S: 109.82 m2

_J± X25-m___

Pard: rasina sintetica


Banda de alergat


G.S. pers dizabilitati 0


Cui02


hp=1.20m


G.S. Pers. diz.

P.31

S: 7'9-Mti2

H: 3.00 m \

Pard: gresie ceramica


20,

5


G.S. Bar F

P.34

-S:5.76m2

4: 3.00 m

3ard: gresie ceramlic


]                 j s.       IO

(Ui01) j

E o

/G.S.

03    -

- El 30

•------ 2.00

11

0.

JZ

,25

El 3Q_ _ 1

Suprafața r libera pentru / manevra /


Cui02


Suprafața era pentru manevra
Camera Servere


Camera Supraveghere


Recepție


Vestiare F.


G.S. F.


Vestiare B.


G.S. B.


Sala fitness


Depozitare


Depozitare


Casa Scării 2


Hol 1


TGDSUPRAFAȚA

(mp)


11.96


91.20


30.75


21.36


4.01


8.60


11.41


24.79


17.22


36.76


17.22


144.07


23.28


9.20


30.15


109.82


Pardoseala sintetica din dale din cauciuc cu grosime totala 27mm + strat suport + bariera umiditate, Greutate 24kg/mp, Culoare gri deschis


Sala fitness P.12

S: 144.07 m2

H: 3.25 m

Pard: dale cauciuc


Banda de alergat


Stepper


Stepper


vvVwW^SWvwvvwvvvv


ÎNĂLȚIME

LIBERA (m)


PERIMETRU

(m)


FINISAJ PARDOSEALA


NR. CRT.


DENUMIRE


SUPRAFAȚA

(mp)


3.25


3.25


4.25


3.00


3.00


3.00


3.25


3.00


3.00


3.00


3.00


3.25


3.00


3.00


4.25


3.25


iQCL


14.09


46.69


24.90


32.55


8.78


12.09


13.59


27.85


39.83


32.14


39.83


54.94


20.60


12.19


24.50


108.72


14 00


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


gresie ceramica


rasina sintetica


gresie ceramica


dale cauciuc


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


.rasina „sintetica


P.18


P.19


P.20


P.21


P.22


P.23


P.24


P.25


P.26


P.27


P.28


P.29


P.30


P.31


P.32


P.33


Birou 2


Birou 1


Cabinet medical


G.S. Cabinet medical


Salon Masaj


Vestiar general B.


Dusuri si G.S. B.


Dusuri B.


Vestiar si G.S. antrenori B.


Vestiar si G.S. antrenori F.


Dusuri F.


Dusuri si G.S. F.


Vestiar general F.


G.S. Pers. diz.


G.S. Vestiar bar


Depozitare bar


12.74


13.63


18.27


4.82


10.70


52.97


57.45


12.89


28.11


28.10


12.89


56.93


52.88


7.91


5.31


12.46


hp

=1.20m

jjJidT)

,20


Sala de Mese

P.37

S: 57.59 m2

H: 3.25 m

Pard: rasina sintetica


M^sa04


G.S. Bar B

P.35

-- 5: 5.83 m2 -I: 3.00 m

i Dard: gresie ceramic:


Mâsa03
Vestiare B.i

P.10

S: 36.76 m2

H: 3.00 m

Pard: rasina sijitetica


5.821


ÎNĂLȚIME LIBERA (m)


3.00


3.00


3.00


3.00


3.00


3.00


3.00


3.25


3.00


3.00


3.25


3.00


3.00


3.00


3.00


3.00


Recepție

P.07

S: 11.41 m2

H: 3.25 m

asina sintetica


Cui01

i


Vestiar


Hol Recepție

p.02

S: 91.20 m2

H: 3.25 m

Pard: rasina sintetica


Windfan

p.01

S: 11.96 m2

H: 3.25 m

Pard: rasina


±0.0Vestiare F.

p.08

S: 24.79 m2

H: 3.00 m

Pard: rasina sintetica


VestiarO!


VestiarOI


Hol vestiare

P.04

S: 21.36 m2

H: 3.00 m


Pard: rasina sintetica


Cos01i


V'AWvVvVVWWvvvvvvvvvvvvvvVWWWWvM/W


'?vVvvwvvvvv\ WvvwvyTVS


PERIMETRU

(m)


FINISAJ PARDOSEALA


NR.

CRT.

“F734-


DENUMIRE


G B. Bâf F.‘


SUPRAFAȚA

(mp)

------5776------


14.60


15.00


18.71


12.89


13.20


72.18


113.12


18.55


55.39


55.37


18.55


116.61


72.18


11.25


16.60


14.50


covor PVC


covor PVC


covor PVC


gresie ceramica


rasina sintetica


rasina sintetica


gresie ceramica


gresie ceramica


gresie ceramica


gresie ceramica


gresie ceramica


gresie ceramica


rasina sintetica


gresie ceramica


gresie ceramica


gresie ceramica


P.35


P.36


P.37


P.38


P.39


P.40


P.41


G.S. Bar B.Sala de Mese


Hol 2


Sauna 1


Sauna 2


Sala recuperare


NIVEL


Subsol


Parter


Etaj 1

Etaj~2


5.83


14.13


57.59


25.97


8.55


9.20


47.90


Camera Supraveghere

p.06

S: 8.60 m2

H: 3.00 m

Parc);,rasina sintetica


Camera Servere

P.05

REI 180S: 4.01 m:

H: 3.00 m

Pard: rasțșgișjșțțetica


Casa Scării 1

P.03

S: 30.75 m2

H:4.25m

Pard: rasina sintetica


±0.00


ÎNĂLȚIME LIBERA (m)


'37UTT


3.00


3.25


3.25


2.88


4.60


4.60


3.00


SUPRAFEȚE UTILE - TOTALAugust

HAM ZA


PERIMETRU

(m)

-----TTTJ5-----


FINISAJ PARDOSEALA


gresie ceramica


11.09


15.85


31.90


26.60


11.90


12.20


31.30


SUPRAFAȚA (mp)


3,475.59 m2


gresie ceramica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


gresie ceramica


gresie ceramica


rasina sintetica


Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de către toți participanții la procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta 6 ofertă corectă, cu prețui' asigura finalizarea investiției -■■■■■ consulta proiectul tehnic, detaliile de execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie'pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect și evaluările cantitative ale acestuia pe parcursul derulării’ procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea


■eale ce va

Ofertanții au obligația de a


 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. ~    ’          ’    '              '   "               ....... ’ ------------------- -------*-----------------------------X.-:,-----

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.


Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.


0105


conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot eiabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.


In


Verifica toi


■eferat nr. din


sa.


RHEINBRUCKE“«

-----------------------------------—------- Martirilor, nr.51/20 .ARC 11 I T E C T URE tel.0748.022.805 *- ;---—CUI 2806363

W                               J35/28/12.01.1993

S C. RHEINBRUCKE S.R.L.


BENEFICIAR:

~? MUNICIPIUL TIMIȘOARA Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635

Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.roPROIECT NR.

503/2018


Subscrisa reprezentată pe propria planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm         —   ------"—*~"

planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică' extinsă a tuturor documentelor unde se regăsește acest text.


prin ...................................................... declar

ăspundere că am consultat această/acest


ca


lipsa asumării acestor


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin_____

arh. HAMZA Augustin

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel arh. BORȘ Silviu__________

arh. SABAU Alexandru

arh. TUHUȚ Diana________

arh. DUSSAP Victor

arh. NISTOR lonuț________

arh. GOCAN Bogdan_____

arh. MUSTEAȚA Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh. URSA BogdanDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot -ăcoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:50


DATA:

07/2018


FAZA

S.F.


REVIZIA

Rev.1


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan parter


PLANȘA:

B.02


FORMAT

A0 (ISO)-2.94

C"


Contur talpa de fundare


Contur talpa de fundare


Spațiu tehnic 2

S.03

S: 203.43 m2

H: 2.64 m

Pard: beton sclivisit


Cuva bazin olimpic interior


I

bazin olimpic exterior


Contur talpa de fundare


---------------------------—

pT

. — ------—

r


Bazin de compensare - bazin acoperit


panta 0,45° - echivalent 1%


Spațiu tehnic 3

S.04

S: 9.90 m2

H: 2.64 m

Pard: beton sclivisit


Rost de Frofil rr <


tasare intre corpurile clădirii etalic cu muchie din cauciuc


Cuva bazin olimpic exterior

S: 389.22 m2

Pard: cuvă otel inoxidabil


panta 0,45° - echivalent 1 %


0JDIKIH «HirșcTiio»

___0IN 80KANIA

__6209 Augustin-Răzvan .... ha/4za !

10

I LSUPRAFEȚE UTILE - SUBSOL

NR. CRT.

DENUMIRE

SUPRAFAȚA (mp)

ÎNĂLȚIME LIBERA (m)

PERIMETRU

(m)

FINISAJ PARDOSEALA

S.01

Casa Scării

9.69

2.64

16.00

beton sclivisit

S.02

Spațiu tehnic 1

28.13

2.64

23.00

beton sclivisit

S.03

Spațiu tehnic 2

203.43

2.64

109.98

beton sclivisit

S.04

Spațiu tehnic 3

9.90

2.64

14.40

beton sclivisit


SUPRAFEȚE UTILE - TOTAL

NIVEL

SUPRAFAȚA (mp)

Subsol

251.15

Parter

1,611.17

Etaj 1

1,373.78

Etaj 2

239.49

3,475.59 m2


Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de către toți participanții ia procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta o ofertă corectă, cu prețuri reale ce va asigura finalizarea investiției. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, detaliile de’execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie'pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza’ în conformitate cu proiectul tehnic si cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect și evaluările’ cantitative ale acestuia pe parcursul derulării' procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa.


Notă!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției. p, z fț {

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.                              ( j | (J 4

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.                                                 v v

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.


în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot eiabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.


Rheinbrucke

- ------------------------—— Martirilor, nr.51/20 .ARC 11 1T ECT U R E tel.0748.022.805 **- ----;-------;---------—--;— CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


Subscrisa            ............................................................

reprezentată prin ...................................................... declar

pe propria răspundere că am consultat această/acest planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări ae clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică' extinsă a tuturor documentelor unde se regăsește acest text.


SPECIFICAȚIE

_____________________________________’_________

Șef Proiect Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin_____

arh, HAMZA Augustin_____

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel arh, BORȘ Silviu__________

arh SABAU Alexandru

arh. TUHUȚ Diana________

arh. DUSSAP Victor_______

arh. NISTOR lonuț_________

arh. GOCAN Bogdan_____

arh. MUSTEAȚĂ Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh URSĂ BogdanMUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.ro


DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DATA:

07/2018


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan subsolPLANȘA:

B.0Î


FORMAT

A0 (ISO)


Bazin acoperit și bazin în aer liber reg.h:cca.12 metri

Tribuna 2 Stadion reg.h:cca.17 metri

Tribuna 1 Stadion reg.h:cca.17 metriVerificator

referat nr. din

DHEINBRUCK E “ s.r,

— - — — — Martirilor, nr.51/20 fț V A KG III 1 E C 1 U K E tei.0748.022.805

.           ■         ^.                     CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

BENEFICIAR:

ETTTf MUNICIPIUL TIMIȘOARA ,1   ■ 5 Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030

, 1 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.ro

PROIECT NR.

503/2018

SPECIFICAȚIE

»

NUME

SEMNĂTURA

DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte nmpnaiări pvtprinarp Qtr N n C.nrpa ctr I oni imiri ilti irii ctr

FAZA

SF

REVIZIA

A

Șef Proiect

arh. HAMZA Augustin

\\

Proiectat

arh. HAMZA Augustin

■V

Proiectat

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel<

Recoltei Timiș

oara

Desenat

arh. BORȘ Silviu

SCARA:

AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei

PLANȘA:

A.12

Desenat

arh. NISTOR lonuț

Desenat

arh. SABĂU Alexandru

Desenat

arh. GOCAN Bogdan

DATA:

04/2019

DENUMIRE PLANȘĂ:

Perspective aeriana 02

FORMAT

A3 (ISO)

Desenat

arh. TUHUȚ Diana

Desenat

arh. DUSSAP Victor

Desenat

stud. arh. URSA Bogdan

Tribuna 2 Stadion reg.h:cca.17 metri


Tribuna 1 Stadion reg.h:cca.17 metri


Bazin acoperit și bazin în aer liber reg.h:cca.12 metriOUBIHIK AIHtTKTIlOt

OIN tOMÂHIA kW Augustin-Rărvan

hamzA

Arbittct vT c» dnyt A»Verificator


referat nr. din


RHEINBRUCKE=.Str.Ca,ea

■ .........................———-------Martirilor, nr.51/20

A R C H I T E C T U R E tei.0748.022.805 »» ----------------------------- CU| 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
PROIECT NR.

503/2018


SPECIFICAȚIE

J

NUME

SEMNĂTURA

Șef Proiect

arh. HAMZA Augustin

Proiectat

arh. HAMZA Augustin

.-V

Proiectat

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel

Desenat

arh. BORȘ Silviu

Desenat

arh. NISTOR lonuț

Desenat

arh. SABĂU Alexandru

Desenat

arh. GOCAN Bogdan

Desenat

arh. TUHUȚ Diana

Desenat

arh. DUSSAP Victor

Desenat

stud. arh. URSA Bogdan


DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara

SCARA:

AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei

DATA:

04/2019

DENUMIRE PLANȘĂ:

Perspectiva aeriana 01


FAZA

SF


REVIZIA

A


PLANȘA:

A.11


FORMAT

A3 (ISO)


PERSPECTIVA TRIBUNA 1PERSPECTIVA TRIBUNA 2PERSPECTIVAANSAMBRLUBilanț SCD Tribuna 1

Indice

Arie

Parter

2.330,88

Etaj 1

1.203,21

Etaj 2

761,58

Etaj 2

790,58

Gradene

1.602,10

6.688,35 m2


Bilanț SCD Tribuna 2

Indice

Arie

Parter

2.330,88

Etaj 1

1.203,21

Etaj 2

357,33

Gradene

1.602,10

5.493,52 m2


Suprafața construita:

Tribuna 1: 2506 mp

Tribuna 2: 2506 mp Toatal: 5012 mp


Augusti rt-Râzva

hamza


Âtbiînjt

CU drept u senuiufaVerificator


referat nr. din


Bilanț spectatori tribune: Tribuna 1:

 • - 2454 gradene publice -100 gradene VIP

 • - 34 gradene media

-15 loc + birou media -2 P.D. zona VIP

Total: 2605 locuri


Tribuna 2:

 • - 2356 gradene publice

 • - 268 gradene suporteri adversi

 • - 23 P.D. platforma Etaj 2 + 23 insotitori

Total: 2670 locuri


Total stadion: 2605 + 2670 = 5275 locuri


RHEINBRUCKE “““«c..„

-------------------------------------------Martirilor, nr.51/20 . A RC 111 1 EC1UR.E tei.0748.022.805 —_——_—_———_—__ cu| 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


.'‘‘.tȚ BENEFICIAR:
MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postai 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.ro


PROIECT NR.

503/2018


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat

Proiectat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat


NUME


SEMI


URA


arh. HAMZA Augustin_____

arh. HAMZA Augustin_____

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel arh. BORȘ Silviu__________

arh. NISTOR lonuț__

arh. SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan_____

arh TUHUȚ Diana__

arh. DUSSAP Victor stud. arh. URSA BogdanDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:1


DATA:

04/2019


FAZA

SF


REVIZIA

A


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Perspective


PLANȘA:

A.10


FORMAT

A3 (ISO)


Finisaj de fațadă - solzi metalici


Gradenă din beton


Gradenă din betoni


Finisaj de fațadă - solzi metalici
5.90

6.00          ț

4.43

f 4A0

t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- -

25.33      I

ț—

f--------------

I--I

rr[ț]             d a ti]

Fațadă Nord-tribuna 24.40

4.43

6.00

5.90

25.33


ORDINUL ARHITK

DIN ROWANjI

6209 Io

Augustin-Rqi

zT

HAM zji

cv drept o« semattvra


RHEINBRUCKE^s.‘..e.,„

-------------------------------------------Martirilor, nr.51/20

. A RC H I I E C T U R E tel.0748.022.805 ~~-------:---------: 1   1:— CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.ro


PROIECT NR.

503/2018


Specificație

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat

, Desenat Desenat


NUME


SEMI


DENUMIRE PROIECT:


arh. HAMZA Augustin arh. HAMZA Augustin


pr. ing. GURZA Vlad-Gabriel


arh. BORȘ Silviu______

arh. NISTOR lonuț_____

arh. SABĂU Alexandru arh, GOCAN Bogdan arh. TUHUȚ Diana arh. DUSSAP Victor stud. arh. URSA BogdanRA.

— J-Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot ‘ arnnarit haTÎn în acar lihar fprpn ri inh\//fnthal trihiino alto


acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


FAZA

SF


REVIZIA

A


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Fațade Nord - tribunal si tribuna 2


PLANȘA:

A. 09


FORMAT

A3 (ISO)


Finisaj copertină - solzi metalici


Gradenă din beton


Finisaj exterior tencuială de culoarea alb


Elemente structurale din beton armatL 2.80

L 3.35

L          5.60

f                                                              J

„         5.50         l         5.60          i        5.10

r         5.60

f         5.50

L         5.60          l        5.10

r          5.85

l        5.00        1          5.85

>540,

ț         5.60         |        5.50

L         5.60          l        5.10

L           5.60           |

L         5.50

L         5.60          l 3.35     L 2.80 l

f—

1

F------------------------------’

J

_

116.20

I|j

::

1

'                                                  ------------------------------------------------------a

f----------------------------------------------------------------ț

f-------------

I                                                                                                                                                               I                                                                                                                                                                I

I

1

-----------------------------------------------11ț


Finisaj Copertină - solzi metalici


Finisaj exteriortencuială de culoarea alb


Elemente structurale din beton armat


RHEINBRUCKE


Fațadă Est-tribunal

!


RHEINBRUCKEȘ™»—

Martirilor, nr.51/20 A R.C H I T E C T U R. E tel.0748.022.805

, I                  .......~........- CU| 2806363

J35/28/12.01.1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat

Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin arh. HAMZA Augustin


dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel


arh. BORȘ Silviu_____

arh, NISTOR lonuț arh, SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan arh. TUHUȚ Diana arh. DUSSAP Victor


stud. arh. URSA Bogdan(TA MUNICIPIUL TIMIȘOARA

-        , Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030

) VL,. / Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635

&7 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro

~:>x Email: primariatm@primariatm.ro


PROIECT NR.

503/2018


:■


Ăl DENUMIRE PROIECT:

~ Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot — „acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbai, tribune, alte ^+1 amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str.

Recoltei Timișoara


SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


FAZA

SF


REVIZIA

A


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Fațade Vest si Est - tribuna 2


PLANȘA:

A.08


FORMAT

A2 (70x42)
L 2.80   l

3.35    l

5.6C

l          5.50          i

5.60

L         5.10         L

5.60

L        5.50

L         5.60

L        5.10        i

5.85

L        5.00        l

5.85

l        5.10         i

5.60

l          5.50          i

5.60

l        5.10         i

5.60

l        5.50

l         5.60

i 3.35

L 2.80 l

OZZa—___________________________________________________________________________11620_________________________________________________ —--

T|                                                                |                                                                                                           j                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                   .                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        ,                                                                                                 |                                                                                                            |1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------------------------------1----------------------------------------------------


Fațadă Vest-tribuna 1Fațadă Est-tribunal


DHEINBRUCKE

ARC II I 1 E C 1 U R E


ADRESA:

Timișoara, str. Calea

Martirilor, nr.51/20 tel.0748.022.805

CUI 2806363

J35/28/12.01.1993


V'virr, BENEFICIAR:

■^MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030

\        / Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635

Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro


PROIECT NR.

503/2018


S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

SPECIFICAȚIE

NUME

SECĂTURA

Șef Proiect

arh. HAMZA Augustin

/j 1/1

Proiectat

arh. HAMZA Augustin

/

Proiectat

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel

////

Desenat

arh. BORȘ Silviu

/

Desenat

arh. NISTOR lonut

Desenat

arh SABĂU Alexandru

Desenat

arh. GOCAN Bogdan

Desenat

arh. TUHUT Diana

Desenat

arh. DUSSAP Victor

Desenat

stud. arh. URSA Bogdan

_


Email: primariatm@primariatm.ro


DENUMIRE PROIECT:


Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei

DENUMIRE PLANȘĂ:

Fațade Vest si Est - tribuna 1


FAZA

SF


REVIZIA

A


PLANȘA:

A.07


FORMAT

A2 (70x42)

GKDINUt ARHITICTUOR DIH R0M4MU


dStin-Râzvan

ham za


Legendă

A - finisaj pardoseală -șapă

 • - placă beton armat

 • - pământ natural

B - finisaj pardoseală de exterior -șapă

 • - placă beton armat

 • - finisaj interior - tavan fals

C - finisaj pardoseală de interior -șapă

 • - placă beton armat

 • - strat termoizolație

 • - finisaj exterior


D - finisaj pardoseală de interior -șapă

 • - placă beton armat

 • - finisaj interior - tavan fals

E - finisaj terasă necirculabilă -șapă

 • - placă beton armat

 • - finisaj interior - tavan fals


RHEINBRUCKE“S..o...

-------------------------------------------Martirilor, nr.51/20 .ARCHITECTURE tel.0748.022.805 ‘ ■——------------——— CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin arh. HAMZA Augustin


dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel


arh. BORȘ Silviu______

arh. NISTOR lonuț_____

arh. SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan arh. TUHUȚ Plana arh. DUSSAP Victor stud. arh. URSA BogdanwȚU,, BENEFICIAR:

^MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.roDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


PROIECT NR.

503/2018


FAZA

SF


REVIZIA

A


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Secțiune tribune


PLANȘA:

A.06


FORMAT

A3 (ISO)—---


i-

> i


PLAN INVELITOARE TRIBUNE23 locuri persoane cu|dizabilitati + 23 locuri însoțitori|+19-69| i ^-contrur cladirp


^-contrur clădire


invelitoare din tabla prefaltuita


invehtoare din tabla prefaltuita


înveli toare din tabla prefaltuita


ontrhjr clădire


CțOIMlH WHinCTILO» DIN

=4 Augustin-Răzvan


Bilanț suprafețe Etaj 2 Tribuna 2

Indice

Nume incapere

Arie

E2.2.01

Zona PD

177,21

E2.2.02

Prim ajutor

6,27

E2.2.03

Scara platforma P.D.

21,13

E2.2.04

Alim. publica

9,27

E2.2.05

G.S.

21,57

E2.2.06

Scara platforma P.D.

21,13

E2.2.07

Prim ajutor

6,27

262,85 mz


Rheinbrucke

-----------------------------------------------Martirilor, nr.51/20


IS.C. RHEINBRUCKE S.R,L.


IspecificațîeT

Șef Proiect


Proiectat

[ Proiectat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat


arh. BORȘ Silviu______

arh. NISTOR lonuț arh. SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan arh. TUHUȚ Diana_____

arh. DUSSAP Victor stud. arh, URSA Bogdan
SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D, Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Tribuna 2 - Plan Etaj 2 si Plan Invelitoare tribune


PLANȘA:

A.05


FORMAT

A2 (70x42)PLAN ETAJ 1


2

[țâ]

5 60

0

550

5 60

0

5 10

5 60

[o]

550

5 60

5 10

I?

5 85

I

1 ie,ao s nnj

6 85

up]

I

I

E

c ra

0

0

Ș]

0

1?

T

-

H—

I—

—t—

—1—

—t—

1

—1—

-----! "

—1—

” 1

—+—

-------------------------(--------------------------

—t—

--------------------------!-----------------------

—t—

—I—

—f—

I

---1—

—+—

—f—

I

--1—

—1—

O,OU

—+—

---------------------------------------1--------------------------------------

o, ou

—f—

1

0,oU

---f----5J0—

--

—f—

-----------------------------------1---------------------------------------

5.60

------1-----

1

5,50

—*—

5,60

—H

--—

3,35    |  2,80

--

^U,L

—ni 4


268 locuri suporteri adverși


Augustirj-Răxvan


Bilanț suprafețe Parter Tribuna 2

Bilanț suprafețe Parter Tribuna 2

Bilanț suprafețe Etaj 1 Tribuna 2

Indice

Nume incapere

Arie

Indice

Nume incapere

Arie

Indice

Nume incapere

Arie

P.2.01

Spațiu de închiriat

84,47

P.2.17

Spațiu de inchiriat

157,60

E1.2.01

Prim ajutor

5,57

P.2.02

Hol

13,68

P.2.18

Spațiu de inchiriat

84,50

E1.2.02

G.S.

18,90

P.2.03

Casa de scara

30,78

P.2.19

Hol

13,68

E1.2.03

Alim. publica

12,00

P.2.04

Spațiu de inchiriat

156,02

P.2.20

Casa de scara

30,78

E1.2.04

G.S.

17,15

P.2.05

Spațiu tehnic

46,44

883,51 m2

E1.2.05

Prim ajutor

5,57

P.2.06

Hol

7,52

E1.2.06

Scara platforma P.D.

21,13

P.2.07

Casa de scara

30,96

E1.2.07

Alim. publica

18,13

P.2.08

Depozitare

16,92

E1.2.08

G.S.

22,75

E1.2.09

Scara platforma P.D.

21,13

P.2.09

Casa de scara

29,51

P.2.10

Scara platforma P.D.

24.65

E1.2.10

Prim ajutor

5,88

E1.2.11

Hol+Circulatii vert.

507,40

P.2.11

Scara platforma P.D.

24,65

E1.2.12

G.S.

17,15

P.2.12

Casa de scara

29,51

P.2.13

Depozitare

16,92

E1.2.13

Alim. publica

12,00

E1.2.14

G.S.

18,90

P.2.14

Spațiu tehnic

46,44

E1.2.15

Prim ajutor

6,03

P.2.15

Hol

7,52

P.2.16

Casa de scara

30,96

709,69 m2


RHEINBRUCKE“S..^

----------------------------------------------Martirilor, nr.51/20 . A R C 11 1 T E C T U R. E tel.0748.022.805

— —■ cui 2806363 J35/28/12.01.1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat

Proiectat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat


NUME


SEMWATURA


arh. HAMZA Augustin arh. HAMZA Augustin


dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel


arh. BORȘ Silviu_______

arh. NISTOR lonuț arh. SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan arh. TUHUȚ Diana arh, DUSSAP Victor stud. arh, URSA Bogdan
A-"


DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de Tnot acogerit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbai, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


FAZA

SF


REVIZIA

A


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Tribuna 2 - Plan Parter si Etaj 1


PLANȘA:

A.04


FORMAT

A2 (70x42)0,307

2.8°

3.35    l        5,60         l        5,50

5.60

5J0

5,60         l        5,50

5,60

5,10

-----------51,§5-----------

5.0(5        L V      5.85          L     ȚȚ 5.fi 0        L         5.60

5.50

5.60

5,10

5,60      T      5.50

T      5 60        J    3 35

7 sn 1 x

1

n

1

L=e=c=!

o                1

--—1 1 " i

jO l

Ț-—T——|rT~~~

"1

1----------------------------------1

f

F

- I--

T"
.. 2,40

0,20


izr

1+8

-m1

44| ,

1

1

y


15 locuri blrou+scai^n

34 locdri media |


I

___1_____


EZ3|

_________L

J+ăM

l


|+84^
___i___


r

1

1

[.

1

L


5,od


___I__


I

_l


jly 1


2,40

L+11 74


- -8- -


•091 L_


I

10tt locuri VI*Poroihui «Hincw* DIN ROM?

Eli_______

Augustin-Raivun

HAM


Bilanț suprafețe Etaj 2 Tribuna 1

Bilanț suprafețe Etaj 2 Tribuna 1

Bilanț suprafețe Etaj 3 Tribuna 1

Indice

Nume incapere

Arie

Indice

Nume incapere

Arie

Indice

Nume incapere

Arie

E2.1.01

Terasa

32,33

E2.1.17

G.S.

23,94

E3.1.01

Terasa

44,44

E2.1.02

Studio tv

26,48

E2.1.18

Camera control

20,52

E3.1.02

Loja VIP

18,26

E2.1.03

Platforma 2x2

4,01

E2.1.19

Depozitare

11,40

E3.1.03

Loja VIP

20,16

E2.1.04

Conferința

32,68

E2.1.20

Studio tv

26,48

E3.1.04

G.S.

22,34

E2.1.05

G.S.

23,94

E2.1.21

Platforma 2x2

4,01

E3.1.05

Scara VIP/Media

23,04

E2.1.06

Scara VIP/Media

23,04

E2.1.22

Terasa

32,33

E3.1.06

Loja VIP

12,58

E2.1.07

Zona media

144,71

608.74 m2

E3.1.07

Lounge VIP

157,53

E2.1.08

Hol

149,21

E3.1.08

Hol

132,33

E2.1.09

Comentator

3,77

E3.1.09

Loja VIP

12,99

E2.1.10

Comentator

3,77

E3.1.10

Loja VIP

12,98

E2.1.11

Comentator

3,77

E3.1.11

Scara VIP/Media

23,04

E2.1.12

Platforma 4x2

8,00

E3.1.12

Loja VIP

12,59

E2.1.13

Comentator

3,77

E3.1.13

G.S.

23,94

E2.1.14

Comentator

3,77

E3.1.14

Administrație

20,54

E2.1.15

Comentator

3,77

E3.1.15

Administrație

18,24

E2.1.16

Scara VIP/Media

23,04

_______Bilanț suprafețe Etaj 3 Iribuna 1

Indice

E3.1.16


Rheinbrucke—--.

----------------------------------------------Martirilor, nr.51/20 fc A R.C I I I T E C T UR.E tel.0748.022.805

—————— CUI 2806363

-«■                                             J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE


Șef Proiect


Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUMEMUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.ro


q DENUMIRE PROIECT:

_,zZbnă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot

41 acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Tribuna 1 - Plan Etaj 2 si Etaj 3PLANȘA:

A.03


FORMAT

A2 (70x42)l! L 2.80 l

3.35 T

5,60

f      5.50

,         5,60

L        5.10        L

5,60

7      5.50

,         5.60

j,          5,10          p

5.85      T

5,oct        L          5,85

--Ț 5J0 7

5,60

r      5.50

5,60

l        5.10         [

5,60

7    550

,         5,60

L 3,35    L 2 80   0

0     f

r

r     0

I                                                          I

r

r~

- 1— —

------- ------- -1-----

-7 -4 — —

■ 4- -r —

---------------------1

r     0

1                     t

1 1

r------------------------------------------------

f        f       rP.1.31


ho


5,20 i 0,10


L


5,ocT

116,810

I

I

I


(șl


[o]


310| locuri


536 locuri


P.1.02

P.1.03

P.1.04


P.1.05

P.1.06

P.1.07

P.1.08

P.1.09

P.1.10


P.1.11

P.1.12

P.1.13


P.1.14


P.1.15


P.1.16


Hol__________

Spațiu tehnic

Birou fotografi


Casa de scara

Hol___________

Depozitare


Depozitare________

Sala antrenamente


Casa de scara


Camera delegat Vestiar arbitrii F Hol


Vestiar arbitrii B


Scara VIP/Media


Vestiar echipa oaspeți


12,82

86,18

156,77


30,96

50,44

48,38


24,65


46,37


P.1.18

P.1.19

P.1.20


P.1.21

P.1.22

P.1.23


P.1.24


P.1.25


P.1.26


P.1.27

P.1.28


P.1.29


P.1.30


P.1.31


P.1.32
8,55 i


CA

CD


AuoușHn-Râzvan


Nume incapere

Vesti £' antrenori

G.S.+Dusuri_______

Lobbv_____________

Flash (nterview


Flash nterview Coridor acces teren

Flash nterview


Flash nterview


G.S.+Dusuri


Vestiar antrenori


Vestiar echipa gazda Scara VIP/Media


Camera doping Casa de scara


Control medical


Depozitare


13,53

23,13

68,26

12,00

12,00

39,06

12,00

12,00

23,13


13,54

46,38

24,65

46,41

29,51

46,37

16,92


Nume incapere

Hol_________________

Sala antrenamente

Casa de scara

Depozitare_________

Catering___________

Casa de scara

Hol________________

Spațiu tehnic


Indice

P.1.33

P.1.34

P.1.35

P.1.36

P.1.37

P.1.38

P.1.39

P.1.40


50,44

71,52

30,96

48,38

156,77

30,78

12,82

86,18

1,623,35 m2


Indice

E1.1.01

E1.1.02

E1.1.03

E1.1.04

E1.1.05

E1.1.06

E1.1.07

E1.1.08

E1.1.09

E1.1.10

E1.1.11

E1.1.12

E1.1.13

E1.1.14

E1.1.15


Prim ajutor

G.S._____________

Alim. publica

G.S._____________

Prim ajutor_______

Scara VIP/Media

Alim, publica

G.S._____________

Scara VIP/Media

Prim ajutor_______

Hol+Circulatii vert.

G.S._____________

Alim. publica

G.S._____________

Prim ajutor


6,03

18,90

12,00

17,15

5,88

21,13

17,39

22,75

21,13

5,88

507,40

17,15

12,00

18,90

6,03

709,72 m2


Acces VIP/media

Acces echipe


RHEINBRUCKE“““«o.„

--------------- —— Martirilor, nr.51/20 u A KC H I 1 E C T (J RE tel.0748.022.805 ......     — ------~~~~~ CUI 2806363

J35/28/12.01.1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE


Șef Proiect


Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin arh. HAMZA Augustin


dr. ing, GURZA Vlad-Gabriel


arh, BORȘ Silviu_____

arh. NISTOR lonuț

arh. SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan arh. TUHUȚ Diana arh. DUSSAP Victor stud. arh. URSA Bogdan


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

r j»5 Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030

, / Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635


- ~j..i ':E« - Vi. /                           ..... >- ----------

Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro

Email: primariatm@primariatm.roDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


FAZA

SF


REVIZIA

A


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Tribuna 1 - Plan Parter si Etaj 1


PLANȘA:

A.02


FORMAT

A2 (70x42).4. .. ,Q Li

:are

14

15

16

17

18

19


LEGENDĂ|          | Limita de proprietate


J Construcții propuse - corp bazin acoperit și tribune Amenajări sportive - bazin de înot exterior

|          | Alei auto - dale din piartă naturală

[         I Alei pietonale - dale din piatră naturală


|         | Zonă de joc fotbal/ rugby

|        | Zonă degajament forbal/rugby

I          | Zonă de încălzire


Pardoseala gresie portelanata antiderapanta, zona bazin exteriorArbori

Accese auto pe parcelă

Accese în construcții


Parcaje auto- dale prefabricate Spațiu verde din interiorul parcelei


gm-mn Sistem de iluminat pentru nocturnă


|          | Spațiu verde din exteriorul parcelei


BILANȚ PARCĂRI

Nr.

Bilanț teritorial situație propusă

Denumire

val.

UM

Număr de parcări la sol:267 locuri de parcare distribuite astfel:

1

Suprafață parcelă

33161

-parcare pe parcelă-171 locuri

mp

-parcări adiacente căilor de circulație-93 locuri

2

Suprafață construită Bazin acoperit

2241.03

mp

-parcaje pentru autobuze-3 locuri

3

Suprafață construită Tribuna 1

2505.58

mp

Zona media- platformă S= 989 m2

4

Suprafață construită Tribuna 2

2505.58

mp

5

SC total

7252.19

mp

6

POT

21.87

%

7

CUT

-

-

8

Spațiu verde

3606.97

mp

9

Număr de parcări

267

buc


Rheinbrucke ssk ...

--- —■-------------------------------Martirilor, nr.51/20 .. ARC II1 T E C T U RE tei.074s.022.s05 . • ■ ■ — ■          CUI 2806363

J35/28/12.01.1993

S C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat

Proiectat

Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin_____

arh. HAMZA Augustin___

dr ing. GURZA Vlad-Gabriel arh. BORȘ Silviu


Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


arh. SABAU Alexandru arh. TUHUT Diana arh. DUSSAP Victor arh. NISTOR lonuț ___

arh. GOCAN Bogdan arh. MUSTEAȚA Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh. URSĂ BogdanBENEFICIAR:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA . ■P A W? j Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 \       / Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635

y Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro

Email: primariatm@primariatm.ro


DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Plan de situație


PROIECT NR.

503/2018PLANȘA:

A.01


FORMAT

A1 (ISO)


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

DHEINBRUCKE

1\ A R C III T L C [ U R 1.

MEMORIU GENERAL

STUDIU DE FEZABILITATE

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara

Timișoara,

APRILIE 2019

SRENISO

LMifaikj


SRENISO

EjEEEE


SROHSAS EHEEE


FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:


Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara.

Amplasament:

str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara, județ Timiș, Municipiul Timișoara

Beneficiar(lnițiator):

Municipiul Timișoara

Proiectant general:

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Șef proiect: arh. Augustin-Razvan Hamza, membru O.A.R. Timiș, nr.

6209, arh. cu drept de semnătură

tel. 0723.235.329

Data elaborării:

Aprilie 2019

Număr proiect:

503/2018

Faza de proiectare:

STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)


DHE1NBRUCKE

1\ A KG li I I LC I U K I.


-*/£*»-yXxZlc-<.Z<Z'<•' /«4c

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI


Proiectant general:

Șef de proiect:

Arhitectură:

Structură:

Instalații:

Instalații de detecție semnalizare incendiu:

Topografie:

Ing. Pânzaru Gheorghe
BORDEROU

A. PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

BORDEROU

MEMORIU GENERAL-STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)

CUPRINS

FOAIE DE CAPĂT

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

BORDEROU

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-

ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO- ECONOMIC(E) PROPUS(E)

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

 • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.............................43

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.................................................................................................................................................................................................44

 • 6. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

 • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 6.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 6.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 6.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

 • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

DHEINBRUCKE


1\ A R C HI T E C T U R E

Zkc z</‘/<7xnÂ_

B. PIESE DESENATE

A.00

Plan de încadrare

Scara 1:5000

A.01

Plan de situație

Scara 1:500

A.02

Tribuna 1 - Plan Parter si Etaj 1

Scara 1:200

A.03

Tribuna 1 - Plan Etaj 2 si Etaj 3

Scara 1:200

A.04

Tribuna 2 - Plan Parter si Etaj 1

Scara 1:200

A.05

Tribuna 2 - Plan Etaj 2 si Plan Invelitoare tribune

Scara 1:200

A.06

Secțiune tribune

Scara 1:200

A.07

Fațade Vest si Est - tribuna 1

Scara 1:200

A.08

Fațade Vest si Est - tribuna 2

Scara 1:200

A.09

Fațade Nord - tribunal si tribuna 2

Scara 1:200

A.10

Perspective

B.01

Construcție bazin - Plan subsol

Scara 1:50

B.02

Construcție bazin - Plan parter

Scara 1:50

B.03

Construcție bazin - Plan parter

Scara 1:50

B.04

Construcție bazin - Plan Etaj 1

Scara 1:50

B.05

Construcție bazin - Plan Etaj 1

Scara 1:50

B.06

Construcție bazin - Plan Etaj 2

Scara 1:50

B.07

Construcție bazin - Plan Invelitoare

Scara 1:50

B.08

Construcție bazin - Plan Invelitoare

Scara 1:50

B.09

Construcție bazin - Secțiunea transversala A-A

Scara 1:50

B.10

Construcție bazin - Secțiunea transv. B-B si Secțiunea longit. C-C

Scara 1:50

B.ll

Construcție bazin - Fațada FI si Fațada F2

Scara 1:50

B.12

Construcție bazin - Fațada F3 si Fațada F4

Scara 1:50

C.01

Schița scenariu 2

Scara 1:600

DHEINBRUCKE

ARCH1TECTURESRENISO SRENISO SROHSAS IMHMibH KE0EEE tlMMM

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot, bazin de înot în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N. D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara.

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Ordonatorul principal de credite al prezentei investiții este: Municipiul Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod poștal 300030, Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635, Call-Center: 0256-969, Email: primariatm@primariatm.ro, Internet: primariatm.ro.

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4. Beneficiarul investiției

Municipiul Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod poștal 300030, Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635, Call-Center: 0256-969, Email: primariatm@primariatm.ro, Internet: primariatm.ro.

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

Prezenta propunere este elaborată în conformitate cu prevederile referitoare la tema de proiectare din H.G. nr. 907/2016 de către S.C. RHEINBRUCKE S.R.L., cu sediul pe str. Calea Martirilor 1989, nr. 51/20, localitatea Timișoara, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/28/1993 cu codul unic de înregistrare: RO 2806363, cont bancar: RO19TREZ6215069XXX012966, deschis la Trezoreria Timișoara

DHEINBRUCKE

1\ A RCHITECTURESRENISO SRENISO SROHSAS eebseîj nrnwi'p mw

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII

  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

  2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate ( în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu este cazul.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor ei.

NOTA: Documentația se va elabora în conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Se menționează că prezenta documentație continuă demersul început prin aprobarea în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.254/20.12.2016 a Planul Urbanistic Zonal "Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului".

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement, reprezintă o parte componentă a planului de creștere a calității vieții cetățenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus în proiectele de dezvoltare și realizarea unor zone de agrement și practicare a sportului în mai multe zone ale orașului.

Conform temei de proiectare, terenul studiat nu are o utlizare concretă și se constitue ca teren viran care prezintă vegetație spontană în interior și pâlcuri de arbori. în partea de nord, lângă frontul de locuințe colective a fost amenajată recent o parcare ecologică. Valorificarea suprafețelor de teren ale municipalității fără utilitate, cu programe pentru populație este un pas necesar pentru ridicarea calității fondului contruit si a calității vieții centățenilor din această zonă.

în continuare tema vorbește despre infrastructura sportivă de care dispune orașul și despre deficiențele, nevoile si oportunițățile de dezvoltare alea acesteia. Municipiul Timișoara nu deține nici un stadion pentru jocurile sportive clasate în prima categorie de importanță privind interesul iubitorilor sportului, respectiv fotbalul și rugby-ul. în ultimii 5 ani au fost promovate și s-au dezvoltat la parametrii înalți proiecte de sport privind disciplinele rugby și fotbal, prin implicarea directă a primăriei, care a înființat și clubul de drept public aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara - Sport Club Timișoara, care are în structură secții de jocuri sportive cu echipe activând în campionatele primelor ligi naționale de baschet, handbal și rugby.

Proiectul sportiv de dezvoltare susținută a rugbyului la nivel de seniori și juniori, dar și rezultatele sportive de excepție obținute de echipa Timișoara Soracens SCM - UVT Timișoara în ultimii 5 ani ( câștigătoare a 4 titluri naționale, a 3 trofee Cupa României, respectiv a trofeului Cupa Regelui)

8

5R EN ISO SRENISO SROHSAS B33ES3 iHiMH’WB iMbifrMT:!

îndreptățesc investiția autorității locale în construcția unui stadion nou, utilizabil pentru activitea sportivă de rugby la toate nivelurile.

Activitatea susținută Asociației Cluj Sportiv ACS Poli Timișoara și o clubului sportiv de la data înființăriifiulie 2012) până în prezent, activitatea echiepei ACS Poli Timișoara, care a cumulat 6 ediții competiționale, din care 4 ediții în Liga 1 de fotbal a României și 2 îm liga a 2-a, dar si stareaacutala a infrastructurii pentru acest sport fac o prioritate realizarea unui stadion modern.

în zonă nu se găsesc zone verzi amenajate, destinația de agrement se poate completa prin implementarea și a unei zone verzi - amenajată tip parc - care să susțină nevoile populației, lipsa parcurilor în zonă făcând această propunere oportună, obținând astfel un centru bine integrat și într-o relație bună cu vecinătățile, atat cu cele existente cât si cu cele propuse spre realizare.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Conform temei de proiecte se preconizează ca prin realizarea acestei investiții se va asigura: - o noua identitate a zonei, printr-o structură modernă integrată corect în țesutul urban existent, cu identitate arhitecturală care va ridica standardul de urbanism al zonei avand un impact pozitiv asupra populației.

 • - reabilitarea întregii gospodării subterane (rețele edilitare) în spațiul din zona de intervenție a proiectului

 • - îmbunătățirea circulației pietonale/rutiere și amenajarea de noi locuri de parcare, inclusiv pe domeniul public, ce pot fi folosite de locuitorii zonei.

 • - venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestori tipuri de investiții.

 • - amenajarea zonei va atrage după sine creșterea interesului proprietarilor de a-și reabilita proprietățile/ terenurile parazitate situate în imediata vecinătate a acestuia.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Realizarea obiectivului - construcții noi cu o structură modernă, cu capacitate, nivel de confort și dotare competitive - va reprezenta o construcție cu identitate arhitecturală, ridicând astfel standardul de urbanism al zonei și va avea un impact pozitiv asupra populației. Destinația sportivă este oportună pentru terenul studiat întrucât în zonă nu se găsesc baze sportive sau zone de agrement.

SREN1S0   SRENISO   SROHSAS

E21IEE23   OSEffiSE   ESEE3

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Pe terenul pus la dispoziție, conform temei de proiectare pusă la dispoziție de beneficiar, se propune dezvoltarea infrastructurii de agrement in zona de S-E a Municipiului Timișoara, prin construirea unui complex sportiv compus in principal, dar nu limitativ, dintr-un:

stadion in aer liber, cu teren de iarba, fara pista de atletism și fără peluze, avand destinatii principale organizarea meciurilor de rugby si fotbal, cu public, având un număr de scaune acoperite în tribune care să depășească limita minimă de 4500 locuri impusă simultan atat de F.R.F. pentru Liga 1 cât și de UEFA pentru categoria 3.

o construcție care adăpostește un bazin semi-olimpic cu toate spațiile conexe necesare organizării competițiilor sportive de înot, inclusiv o tribună, în incinta căruia se vor amenaja și ale incinte specifice pentru menținerea condiției fizice si pentru fitness, sauna, incapere de prim ajutor-cabinet medical, zona sanitara, vestiare, grupuri sanitare, etc

un bazin semi-olimpic descoperit descoperit destinat refacerii și petrecerii active a timpului liber al publicului.

Alte amenajări zone verzi, căi rutiere, locuri de parcare

Prin prezenta documentație se propun două scenarii de implementare a obiectivului. Acestea se diferențiază prin conformarea stadionului, respectiv se propune:

Scenariul 1 - Complex sportiv cu o construcție care adăpostește un bazin semi-olimpic cu toate spațiile conexe necesare, un bazin semi-olimpic exterior (neacoperit), stadion destinat organizării competiilor sportive de fotbal/rugby in suprafața de aprox. 5012 mp si două tribune amplasate in oglinda, cu un număr de locuri estimat la 5275 locuri si cu un număr de 267 de parcări la sol

Scenariul 2 - Complex sportiv cu o construcție care adăpostește un bazin semi-olimpic cu toate spațiile conexe necesare, un bazin semi-olimpic exterior (neacoperit), stadion destinat organizării competiilor sportive de fotbal/rugby in suprafața de aprox. 5012 mp si două tribune amplasate in oglinda, cu un număr de locuri estimat la 5275 locuri si cu un număr de 267 de parcări la sol si cu 648 de parcări în subsolul construcției.

Diferența dintre aceste două scenarii constă într-un nivel subteran de parcaje, cu o suprafață estimată la 16203 metri pătrați, care ar putea oferi un surplus de 648 de locuri de parcare. în continuare, la capitolele 3.2 și 3.4 din prezentul capitol vor fi prezentate particularitățile celor două scenarii.

întrucât intre cele doua scenarii propuse nu sunt diferente decât în ceea ce privește parcarea subterană, restul datelor fiind identice, detaliem în cele ce urmeză complexul sportiv propus spre realizare.

Se propune spre realizare un complex sportiv compuns dintr-un stadion destinat organizării meciurilor de rugby/fotbal cu două tribune cu un număr de locuri estimat la 5275 locuri, o construcție care adăpostește un bazin semi-olimpic cu toate spațiile conexe necesare, un bazin semi-olimpic exterior (neacoperit) și un număr de 267 de parcări la sol, astfel:

A. Stadion(teren rugby/fotbal, tribune, spații conexe și alte amenajări exterioare)

10

Stadionul este destinat organizării competiilor sportive de fotbal/rugby in suprafața de aprox. 5012 mp cu doua corpuri de tribune cu gradene, cu dimensiunile aproximative în plan de 117x21,7 metri.

Tribuna 1 prezintă o suprafață de 2506 mp și o suprafața construită desfășurată de 5.086,25 mp și regimul de înălțime P+3E. în ceea ce privește capacitatea acesteia - sunt propuse 2454 gradene publice, 100 gradene VIP, 34 gradene media, 15 loc + birou media, 2 locuri pentru persoane cu dizabilități în zona VIP. Se propune un total de 2605 locuri.

Tribuna 2 prezintă o suprafață de 2506 mp și o suprafața construită desfășurată de 5.493,52 mp și regimul de înălțime P+2E. în ceea ce privește capacitatea acesteia - sunt propuse 2356 gradene publice, 268 locuri pentru suporteri adverși, 23 locuri pentru persoane cu dizabilități și 23 însoțitori. Se propune un total de 2670 locuri.

Suprafața de joc din iarba naturala pentru oraganizarea competițiilor oficiale de fotbal /rugby, cu suprafața construită de aprox. 18900 mp va fi prevăzută cu sistem de incalzire, irigare și drenaj, cu dotările aferente necesare și impuse de normativele în vigoare.

SUPRAFEȚE UTILE -Tribuna 1 STADION

NIVEL

SUPRAFAȚA (mp)

Parter

1623,35

Etaj 1

709,72

Etaj 2

608,74

Etaj 3

599,46

Gradene

1602,10

5143,37 m2

SUPRAFEȚE UTILE - Tribuna 2 STADION

NIVEL

SUPRAFAȚA (mp)

Parter

883,51

Etaj 1

709,69

Etaj 2

262,85

Gradene

1602,10

3458,15 m2

Bilanț suprafețe Parter Tribuna 1 STADION

Indice

Nume încăpere

Suprafața

P.1.01

Casa de scara

30,78

P.1.02

Hol

12,82

P.1.03

Spațiu tehnic

86,18

P.1.04

Birou fotografi

156,77

P.1.05

Casa de scara

30,96

P.1.06

Hol

50,44

P.1.07

Depozitare

48,38

P.1.08

Depozitare

16,92

P.1.09

Sala antrenamente

71,52

11

<✓ ZX*«         «Z*

SR EN ISO SR EN ISO SR OHSAS iEnEEE iEbl'Hfl&E!

P.1.10

Casa de scara

29,51

p.1.11

Camera delegat

23,59

P.1.12

Vestiar arbitrii F

27,97

P.1.13

Hol

7,44

P.1.14

Vestiar arbitrii B

32,31

P.1.15

Scara VIP/Media

24,65

P.1.16

Vestiar echipa oaspeți

46,37

P.1.17

Vestiar antrenori

13,53

P.1.18

G.S.+Dusuri

23,13

P.1.19

Lobby

68,26

P.1.20

Flash interview

12

P.1.21

Flash interview

12

P.1.22

Coridor acces teren

39,06

P.1.23

Flash interview

12

P.1.24

Flash interview

12

P.1.25

G.S.+Dusuri

23,13

P.1.26

Vestiar antrenori

13,54

P.1.27

Vestiar echipa gazda

46,38

P.1.28

Scara VIP/Media

24,65

P.1.29

Camera doping

46,41

P.1.30

Casa de scara

29,51

P.1.31

Control medical

46,37

P.1.32

Depozitare

16,92

P.1.33

Hol

50,44

P.1.34

Sala antrenamente

71,52

P.1.35

Casa de scara

30,96

P.1.36

Depozitare

48,38

P.1.37

Catering

156,77

P.1.38

Casa de scara

30,78

P.1.39

Hol

12,82

P.1.40

Spațiu tehnic

86,18

1.623,35 m2

Bilanț suprafețe Etaj 1 Tribuna 1 STADION

Indice

Nume încăpere

Arie

El.1.01

Prim ajutor

6,03

El.1.02

G.S.

18,9

El.1.03

Alim. publica

12

El.1.04

G.S.

17,15

El.1.05

Prim ajutor

5,88

El.1.06

Scara VIP/Media

21,13

El.1.07

Alim. publica

17,39

El.1.08

G.S.

22,75

El.1.09

Scara VIP/Media

21,13

El.1.10

Prim ajutor

5,88

El.1.11

Hol+Circulatii vert.

507,4

12

SRENISO   SRENISO   SROHSAS

E23EEEJ   EHEEE   flTnN'ff!

El.1.12

G.S.

17,15

El.1.13

Alim. publica

12

El.1.14

G.S.

18,9

El.1.15

Prim ajutor

6,03

709,72 m2

Bilanț suprafețe Etaj 2 Tribuna 1 STADION

Indice

Nume încăpere

Arie

E2.1.01

Terasa

32,33

E2.1.02

Studio tv

26,48

E2.1.03

Platforma 2x2

4,01

E2.1.04

Conferința

32,68

E2.1.05

G.S.

23,94

E2.1.06

Scara VIP/Media

23,04

E2.1.07

Zona media

144,71

E2.1.08

Hol

149,21

E2.1.09

Comentator

3,77

E2.1.10

Comentator

3,77

E2.1.11

Comentator

3,77

E2.1.12

Platforma 4x2

8

E2.1.13

Comentator

3,77

E2.1.14

Comentator

3,77

E2.1.15

Comentator

3,77

E2.1.16

Scara VIP/Media

23,04

E2.1.17

G.S.

23,94

E2.1.18

Camera control

20,52

E2.1.19

Depozitare

11,4

E2.1.20

Studio tv

26,48

E2.1.21

Platforma 2x2

4,01

E2.1.22

Terasa

32,33

608,74 m2

Bilanț suprafețe Etaj 3 Tribuna 1 STADION

Indice

Nume încăpere

Arie

E3.1.01

Terasa

44,44

E3.1.02

Loja VIP

18,26

E3.1.03

Loja VIP

20,16

E3.1.04

G.S.

22,34

E3.1.05

Scara VIP/Media

23,04

E3.1.06

Loja VIP

12,58

E3.1.07

Lounge VIP

157,53

E3.1.08

Hol

132,33

E3.1.09

Loja VIP

12,99

E3.1.10

Loja VIP

12,98

E3.1.11

Scara VIP/Media

23,04

13

SRENISO   SR EN ISO   SROHSAS

KmifrMri   EHE5Î EHEES:

E3.1.12            LojaVIP                                          12,59

E3.1.13

G.S.

23,94

E3.1.14

Administrație

20,54

E3.1.15

Administrație

18,24

E3.1.16

Terasa

44,46

599,46 m2

Bilanț suprafețe Parter Tribuna 2 STADION

Indice

Nume încăpere

Arie

P.2.01

Spațiu de închiriat

84,47

P.2.02

Hol

13,68

P.2.03

Casa de scara

30,78

P.2.04

Spațiu de închiriat

156,02

P.2.05

Spațiu tehnic

46,44

P.2.06

Hol

7,52

P.2.07

Casa de scara

30,96

P.2.08

Depozitare

16,92

P.2.09

Casa de scara

29,51

P.2.10

Scara platforma P.D.

24,65

P.2.11

Scara platforma P.D.

24,65

P.2.12

Casa de scara

29,51

P.2.13

Depozitare

16,92

P.2.14

Spațiu tehnic

46,44

P.2.15

Hol

7,52

P.2.16

Casa de scara

30,96

P.2.17

Spațiu de închiriat

157,6

P.2.18

Spațiu de închiriat

84,5

P.2.19

Hol

13,68

P.2.20

Casa de scara

30,78

883,51 m2

Bilanț suprafețe Etaj 1 Tribuna 2 STADION

Indice

Nume încăpere

Arie

El.2.01

Prim ajutor

5,57

El.2.02

G.S.

18,9

El.2.03

Alim. publica

12

El.2.04

G.S.

17,15

El.2.05

Prim ajutor

5,57

El.2.06

Scara platforma P.D.

21,13

El.2.07

Alim. publica

18,13

El.2.08

G.S.

22,75

El.2.09

Scara platforma P.D.

21,13

El.2.10

Prim ajutor

5,88

El.2.11

Hol+Circulatii vert.

507,4

El.2.12

G.S.

17,15

14

SRENISO EHW)

SRENISO SROHSAS

lEMIWk tfcMMMi

El.2.13

Alim. publica

12

El.2.14

G.S.

18,9

El.2.15

Prim ajutor

6,03

709,69 m2

Bilanț suprafețe Etaj 2 Tribuna 2 STADION

Indice

Nume incapere

Arie

E2.2.01

Zona PD

177,21

E2.2.02

Prim ajutor

6,27

E2.2.03

Scara platforma P.D.

21,13

E2.2.04

Alim. publica

9,27

E2.2.05

G.S.

21,57

E2.2.06

Scara platforma P.D.

21,13

E2.2.07

Prim ajutor

6,27

262,85 m2

B. Clădire principa

a care adăpostește bazinul semi-olimpic acoperit, va conține spații conexe precum

DHEINBRJJCKE f\ ARCH1TECTUKE


vestiare pe sexe/arbitri, sală de fitness/sport, cabinet medical, sauna, birouri, sală pentru alte sporturi (multifuncțională) etc, prezentate mai jos în tabelele "SUPRAFEȚE UTILE BAZIN ACOPERIT". Bazinul va fide tip scurt numit și semi-olimpic, cu lungimea de 25 m, care să poata fi utilizat pentru înot competițional și pentru înot de agrement și va avea 6 culoare instalate pe partea cea mai lunga a bazinului, late de 2,5 m, separate de plutitoare și având într-un capăt montate 6 bloc-startere. Apa din bazin va fi incalzita si recirculata cu ajutorul instalațiilor speciale.

SUPRAFEȚE UTILE -TOTALBAZIN ACOPERIT

NIVEL

SUPRAFAȚA (mp)

Subsol

482,28

Parter

2000,19

Etaj 1

1186,77

Etaj 2

233,17

3,902.41 m2

SUPRAFEȚE UTILE - SUBSOLBAZIN ACOPERIT

NR. CRT.

NIVEL

DENUMIRE

SUPRAFAȚA (mp)

1

Subsol

Bazin de compensare bazin acoperit

30,22

2

Subsol

Bazin de compensare bazin descoperit

30,22

3

Subsol

Hol

25,78

4

Subsol

Spațiu tehnic 1

47,92

5

Subsol

Spațiu tehnic 2

152,06

6

Subsol

Spațiu tehnic 3

185,74

7

Subsol

Spațiu tehnic 4

10,34

482.28 m2

15

SUPRAFEȚE UTILE - PARTER BAZIN ACOPERIT

NR.

CRT.

NIVEL

DENUMIRE

SUPRAFAȚA (mp)

1

Parter

Bar

15,18

2

Parter

BAZIN INTERIOR ACOPERIT

767,2

3

Parter

Birou 1

13,07

4

Parter

Birou 2

13,71

5

Parter

Cabinet medical

29

6

Parter

Camera surveillance

10,71

7

Parter

Dep. echip. antrenori

10,88

8

Parter

Depozitare

34,49

9

Parter

Depozitare bar

13,85

10

Parter

Depozitare echipamente bazin

16,45

11

Parter

G.S. B.

18,49

12

Parter

G.S. Bar B.

6,63

13

Parter

G.S. Bar F.

6,63

14

Parter

G.S. F.

18,49

15

Parter

G.S. Pers. Dizab.

10,15

16

Parter

G.S. si dusuri B.

87,54

17

Parter

G.S. si dusuri F.

86,52

18

Parter

G.S. Vestiar bar

5,8

19

Parter

Hol 1

124,89

20

Parter

Hol 2

19,09

21

Parter

Hol 3

9,57

22

Parter

Hol 4

8,8

23

Parter

Hol Recepție

75,65

24

Parter

Hol Vestiare

23,67

25

Parter

Recepție

12,22

26

Parter

Sala recuperare

55,12

27

Parter

Sala fitness

146,16

28

Parter

Salon Masaj

10,52

29

Parter

Sauna 1

10,89

30

Parter

Sauna 2

10,89

31

Parter

TGD

9

32

Parter

Vestiar antrenori B.

32,08

33

Parter

Vestiar antrenori F.

32,08

34

Parter

Vestiar general B.

58,59

35

Parter

Vestiar general F.

58,59

36

Parter

Vestiare B.

37,24

37

Parter

Vestiare F.

20,86

38

Parter

Windfang

15,11

39

Parter

Zona bar mese

64,38

2,000.19 m2

SUPRAFEȚE UTILE - ETAJ 1BAZIN ACOPERIT

NR. |

NIVEL

DENUMIRE

| SUPRAFAȚA (mp)

16

DHE1NBRJJCK.E

I°V A RC H I T EC T U R E

CRT.

1

Etaj 1

Birou antrenori 1

15,6

4

Etaj 1

Dep. echip. atelier

14,88

2

Etaj 1

G.S. B. Tribune

15,6

3

Etaj 1

G.S. F. - Tribune

16,05

5

Etaj 1

G.S. pers, dizabilitati

13,26

6

Etaj 1

Hol B

56,29

7

Etaj 1

sala de sport multifuncționala

968,74

8

Etaj 1

Spălătorie uscatorie

23,23

9

Etaj 1

Vestiare sala multifuncționala B.

31,53

10

Etaj 1

Vestiare sala multifuncționala F.

31,59

1,186.77 m2

SUPRAFEȚE UTILE ETAJ 2BAZIN ACOPERIT

NR.

CRT.

NIVEL

DENUMIRE

SUPRAFAȚA (mp)

ÎNĂLȚIME

1

Etaj 2

Hol

22,63

2,4

2

Etaj 2

Spațiu tehnic - instalatii de ventilare

197,76

2,4

3

Etaj 2

Spațiu tehnic lift

12,78

2,4

233.17 m2


 • C. Bazin exterior va fi de tip scurt semi-olimpic, cu lungimea de 25 m, care să poata fi utilizat pentru înot competițional și pentru înot de agrement, apa din bazin fiind doar recirculata în permanență.

 • D. Alte amenajări - Parcările la sol se vor executa cu dale din beton, zonele verzi vor fi amenajate simplu cu iarbă naturală tip gazon și arbori de talie medie. Trotuarele se vor executa cu dalaj din beton sau piatră naturală. Accesele rutiere se vor executa din asfalt bituminos sau dalaj din beton rezistent la trafic greu.

Pe teren se vor amenaja zone de parcări, după cum urmează:

în partea de N a terenului, vor exista 66 locuri de parcare pe parcela și 15 locuri de parcare în aliniament,

în partea de V a terenului, vor exista 105 locuri de parcare pe parcela destinate personalului si VIP-ului, 11 locuri de parcare în aliniament și 3 parcaje petnru autobuze în apropierea stadionului,

în partea de S a terenului, va exista o platfoma pentru media de S=989mp și 12 locuri în aliniament, restul de 55 de locuti de parcare în aliniament vor fi amplaste pe străzile perimetrale terenului.

Locurile de parcare și aleea auto va fi dotată cu un sistem de dren care va conduce apa spre un separator de hidrocarburi care va prelua apele murdare de la parcări, filtra, și deversa în canalizarea municipală.

în scenariul 2 apar suplimentar încă 648 de parcări în subsolul construcției stadionului.

17

RHE1NBRUCKE

1\ ARC U 1'1 E C T U R E


SRENISO


SRENISO

EEjUEEE • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Terenul ales pentru realizarea complexului sportiv și de agrement este situat în partea sud - est a orașului și este în proprietatea Municipiului Timișoara, identificat prin CF nr. 407174 nr.top. 407174 și CF nr. 401108 nr.top 401108.

Regimul juridic: Proprietar: Municipiul Timișoara

Regimul economic: Folosința actuală: S= 15.255 mp - CF nr. 407174, S=17.906 mp - CF 401108.

Regimul tehnic: Se vor respecta reglementările urbanistice aplicabile zonei, conform documentațiilor de urbanism aprobate: cap.3 din Certificatul de urbanism, PUG aprobat prin HCL 157/2002, HCL nr.131/2017, PUZ - Zona sportivă și agrement Calea Buziașului, aprobat prin HCL 254/2016. De asemenea se va respecta: RLU, Codul Civil, HG 525/1996, OMS 536/97. Se va asigura accesul mașinilor de pompieri, politie, ambulanta, in caz de intervenții in situații de urgenta. Se va amenaja corespunzător circulația pietonală, acces auto și parcaje necesare în zonă.

 • b. relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Zona studiată este situată în partea sud - est a orașului, in arealul delimitat de str. Recoltei -Nord, str. N.D.Cocea - Sud, str. Legumiculturii - Vest; latura Estică este delimitată de terenul identificat cu CF nr. 433317, proprietar Municipiul Timișoara cu drept de administrare în favoarea Clubului Sportiv Autoturisme.

 • c. orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Orientarea terenului de fotbal/rugby este pe direcția Nord-Sud, conform NP 066-01 „Normativ privind proiectarea terenurilor sportrive și stadioanelor (unitatea funcțională de bază) din punct de vedere a cerințelor Legii 10-1995" și conform cerințelor UEFA Stadium Infrastructure Regulations, Edition 2018.

In ceea ce privește bazinul propus, Planimetria în forma „L" a clădirii permite iluminatul natural eficient al complexului sportiv, spațiul bazinului acoperit beneficiază de lumina de la sud și nu este umbrit de corpuri de clădire. Deși pe terenul vecin din est în momentul de față nu există clădiri, în eventualitatea construirii pe aceste parcele nu va exista pericolul de umbrire a spațiilor propuse.

 • d. surse de poluare existente în zonă;

Poluarea aerului în special prin pulberi în suspensie și sedimentabile (PM10, PM2,5) datorită condițiilor de trafic rutier adiacent zonei.

 • e. date climatice și particularități de relief;

Municipiul Timișoara, are ca zona de relief Câmpia de Vest, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega. Relieful zonei Timișoarei este plat, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). în detaliu însă, relieful orașului și al

18

nHElNBRUCKE

SR EN ISOf \ ARCHITECTUR. 1.

împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări modeste care nu depășesc 2-3 m.

Condițiile naturale din această zonă, la jumatatea distanței dintre Bega și Timiș, precum și existența în imediata apropiere a unui mare centru economic, au favorizat așezarea pe aceste locuri a unei numeroase populații.

 • • Clima

Zona se caracterizează printr-o climă temperat-continentală moderată cu influențe submediraneene. Temperatura medie anuală este de 11.1 grade celsius. Temperaturile medii anuale în ianuarie sunt de -1 grad celsius și în iulie de 22-25 grade.

Cantitatea de precipitații multianuale este de 600 mm. Perioada martie-septembrie prezintă umiditate atmosferică scăzută, valorile variind între 62% (iulie)-66,6% (aprilie). Zilele cu soare reprezintă cca. 75% din totalul zilelor.

Vântul de nord are frecvența mai mare, urmat de vântul de nord - est.

Iernile blânde, fără viscole și verile calde avatajează zona, oferind condiții bune pentru lucrări agricole timpurii. Fauna spontană este reprezentată de: iepurele, căprioara, prepelița, potârnichea, fazanul, etc.

Vegetația este specifică zonei de stepă propriu-zise. Dintre ierburi întâlnim: spinul vântului, colilia, iar dintre arbuști: măceșul, porumbarul.

 • • Topografia

Localitatea Timișoara este așezată într-o zonă de câmpie, cu altitudinea maximă de 95m în cartierul „între Vii" și înălțimea minima de 8 m în vestul cartierului Mehala.

„Privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele cuaternare cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - și cele daciene in facies lacustru și de mlaștină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formațiunile ponțianului și sarmațianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin.

Drept consecință a alcătuirii petrografice a formațiunilor de suprafață, pe teritoriul Timișoarei se produc și fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos . Fenomenul se evidențiază în cartierul Fabric, dar și în alte părți unde s-au format crovuri (Ronaț)."

Localitatea se încadrează în zona cu grad de seismicitate de 7,5. „Din punct de vedere tectonic, orașul Timișoara este așezat într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată de existența vulcanului stins de la Șanovița, precum și de apele mineralizate din subsolul Timișoarei, cele de la Calacea spre nord și Buziaș-lvanda în sud."

 • • Geologia și seismicitatea

Terenul este constituit din materiale foarte diverse: argile, prafuri, nisipuri și pietrișuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la circa 1400-1700 m adâncime și este străbătut de o rețea densă de microfalii, dintre care prezintă interes cea denumită "Falia Timișoara Vest".

Solurile sunt de natură aluvionară cu caracteristicile unei stratificați! încrucișate cu apariția predominantă în suprafață a formațiunilor argiloase.

Terenul de pe raza localității moștenește o pânza freatică aflată la o adâncime de numai 0,5 - 5 metri, factor care nu permite construirea edificiilor înalte.

19

DHEINBRUCKE f \ A R C H 1 T E C I U K E


SRENISO SR EN ISO SR OHSAS MMH'Itl EEME SEUEEE

</<*»» ^/xzx.zx.Zj^-c.v' ZZ"c

 • f. existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Conform temei de proiectare, rețelele tehnico-edilitare situate în spațiile publice din zona de intervenție a proiectului se vor înlocui si vor fi pozate subteran. în afara rețelei de gaz, se găsesc toate utilitățiile: apă, canalizare, electricitate, telefonizare și salubrizare. în ceea ce privește încălzirea, acesta se va realiza prin racordarea la rețeaua de termoficare a Municipiului Timișoara.

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

 • - Posibile obligații de servitute:Se va avea în vedere faptul că în interiorul parcelei identificată cu CF nr. 407174, există o zonă de teren în suprafață de 2381 mp, aflată în proprietatea privată a unei persoane fizice, identificată cu CF 443120 nr. top. 443120.

 • g. caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

 • (i) date privind zonarea seismică;

Conform codului de proiectare seismica PI00-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea TIMIȘOARA sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Te = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului Bo = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic ( din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag =0,20g, ( conform figurilor de mai jos).

20

Fig 1. Zonarea teritoriului României în termenii valorilor de vârf ale accelerației terenului ag cu IMR = 225 ani.

Fig 2. Zonarea teritoriului României în termeni

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;
 • (iii) date geologice generale;

  Geologia și geomorfologia zonei

  21

  QHE1NBRUCKE

  IV A RC H I T E C T U R E


SRENISO SRENISO SRQHSAS nnifit'1''

Din punct de vedere geomorfologic, Timișoara este așezată în Câmpia Timișului, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega și cuprinde următoarele unități principale:

în partea de nord și nord-est se află Câmpia înaltă Giarmata Vii - Dumbrăvița, cu înălțimea medie de 100 m.

în partea de nord-vest se întinde Câmpia joasă a Torontalului, cu înălțime medie de 88 m, care intră în contact cu vatra orașului prin câmpia de la Cioreni;

în partea de est se întinde Câmpia aluvionară a Begăi. cu altitudine medie de 90-95 m și soluri nisipoase și argilo-lutoase, afectate de gleizare.

în partea de sud se află Câmpia Begâ-Tiiniș, cu altitudini ce scad pe direcție nord-est și sud-vest, de la 96 m/ la 91 m.

Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefîind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare).

Din punct de vedere geologic, privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele cuaternare (depozite fluvio-lacustre: argile, nisipuri, pietrișuri) cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - și cele daciene în facies lacustru și de mlaștină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formațiunile ponțianului și sarmațianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin.

Drept consecință a alcătuirii petrografice a formațiunilor de suprafață, pe teritoriul Timișoarei se produc și fenomene de tasare, datorate substratului argilo- nisipos. Fenomenul se evidențiază în cartierele Cetate și Elisabetin, dar și în alte părți unde s-au format crovuri (Ronaț).

Regimul climatic și pluviometric

Timișoara se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părții de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influențe submediteraneene și oceanice.

Condițiile climatice din zona Timișoara se caracterizează prin următorii parametri:

Media lunară minimă: -10C- Ianuarie;

Media lunară maximă: +21,1 -°C - lulie-August;

Temperatura minimă absolută: +40,0°C la data de 16.08.1952;

Temperatura maximă absolută: +40,0°C la data de 16.08.1952;

Temperatura medie anuală: 10,6°C;

Aflându-se predominant sub influența maselor de aer maritim dinspre nord- vest, Timișoara primește o cantitate de precipitații mai mare decât orașele din Câmpia Română. Media anuală a precipitațiilor, de 592 mm, apropiată de media țării, este realizată îndeosebi ca urmare a precipitațiilor; bogate din lunile mai, iunie, iulie (34,4% din totalul anual) și a celor din lunile noiembrie și decembrie, când se înregistreză un maxim secundar, reflex al influențelor climatice submediteraneene.

Regimul precipitațiilor are însă un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media și ani cu precipitații foarte puține.

Din punctul de vedere al căilor de comunicație din zonă, STAS 1709/1 - 90 (Fig. 2) situează amplasamentul în zona de tip climateric I, cu valoarea indicelui de umiditate Im = -20 .

22

DHE1NBRUCKE

SR EN ISO EEEEEE231\ A RC HI 1 EC 1 U K E

Regimul eolian

Masele de aer dominante, în timpul primăverii și verii, sunt cele temperate, de proveniență oceanică, care aduc precipitații semnificative. în mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi și zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig.

Din septembrie până în februarie se manifestă frecvente pătrunderi ale maselor de aer polar continental, venind dinspre est. Cu toate acestea, în Banat se resimte puternic și influența ciclonilor și maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică și Marea Mediterană, care iama generează dezgheț complet, iar vara impun perioade de căldură înăbușitoare.

Urmare a poziției sale în câmp deschis, dar situat la distanțe nu prea mari de masivele carpatice și de principalele culoare de vale care le separă în această parte de țară (culoarul Timiș-Cerna, valea Mureșului etc.), Timișoara suporta, din direcția nord-vest și vest, o mișcare a maselor de aer puțin diferită de circulația generală a aerului deasupra părții de vest a României. Canalizările locale ale circulației aerului și echilibrele instabile dintre centrii barici impun o mare variabilitate a frecvenței vânturilor pe principalele direcții.

Cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) și cele de vest (9,8%), reflex al activității anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. în aprilie-mai, o frecvență mare o au și vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcții înregistrează frecvențe reduse.

Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1994). Distribuția vânturilor dominante afectează, într-o anumită măsură, calitatea aerului orașului Timișoara, ca urmare a faptului că sunt antrenați poluanții emanați de unitățile industriale de pe platformele din vestul și sudul localității, stagnarea acestora deasupra fiind facilitată atât de morfologia de ansamblu a vetrei, cu aspect de cuvetă, cât și de ponderea mare a calmului atmosferic (45,9%).

Adâncimea de îngheț

Conform STAS 6054-77, adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 60 cm - 70 cm.

Valoarea maximă a indicelui de îngheț este l30max =478, valoarea medie pentru cele mai aspre trei ierni este l3/30max = 429, iar pentru cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioadă de 30 ani este l5/30max = 319.

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Pentru investigarea geotehnică a amplasamentului s-au executat trei foraje F 1, F2 și F 3 conduse până la adâncimea de -5,00 m măsurată de la cota terenului sistematizat, trei penetrări dinamice ușoare PDU 1, PDU2 și PDU 3, cu masa berbecului de 10 kg și înălțimea de cădere de 50 cm, cu suprafața conului de 10 cm2, conduse până la adâncimi de -3,00 m ... -5,00 m marcate în planul de mai jos.

23

Analiza granulometrică a pământurilor;

Determinarea umidităților naturale (w) și a umidităților limită de plasticitate (WL, WP);

Stabilirea consistenței pământurilor pnn determinarea indicilor de consistență și de plasticitate (Ic, Ip);

Determinarea caracteristicilor pământurilor contractile (UL, CV).

Rezultatele analizelor și determinărilor de laborator sunt prezentate în Fișele forajelor F 1... F 3 și în buletinele de analiza de laborator din PIESE ANEXE a prezentului Studiu Geotehnic.

Stratificația terenului de fundare conform Fișei forajului F 1 este următoarea:

+0,00 m...-0,60 m - Umplutură;

 • - 0,60 m...-l,00 m - Nisip prăfos gălbui maroniu, în stare de îndesare medie;

 • - 1,00 m...-l,60 m - Nisip mijlociu și fin maroniu, în stare de îndesare medie;

 • - 1,60 m...-2,40 m - Nisip mijlociu gri gălbui, în stare de îndesare medie;

 • - 2,40 m...-5,00 m - Nisip mijlociu gri, în stare de îndesare medie, umed, saturat de la -3,50 m în jos;

 • - 5,00 m... în jos - Stratul continuă;

Stratificația terenului de fundare conform Fișei forajului F 2 este următoarea:

+0,00 m...l,10 m - Umplutură;

 • - 1,10 m... -l,50m - Argilă prăfoasă gălbui maronie cu incluziuni gri, vârtoasă;

 • - 1,50 m...-2,70 m - Nisip prăfos gri gălbui, în stare de îndesare medie;

 • - 2,70 m...-5,00 m - Nisip mijlociu gri, saturat, în stare de îndesare medie;

 • - 5,00 m... în jos - Stratul continuă;

Stratificația terenului de fundare conform Pișei forajului F 3 este următoarea:

+0,00 m...-0,80 m - Umplutură;

 • - 0,80 m...-l,60 m - Argilă prăfoasă gălbui maronie cu incluziuni gri, vârtoasă;

24

DHE1NBRUCKE


IV ARCHITECTURE

 • - 1,60 m...-2,90 m - Nisip prăfos gri gălbui, în stare de îndesare medie;

 • - 2,90 m...-5,00 m - Nisip mijlociu gri roșcat, saturat, în stare de îndesare medie;

 • - 5,00 m...în jos - Stratul continuă;

în suprafața terenului de fundare a fost interceptat un strat de umpluturi eterogene, din pământuri coezive și necoezive, cu resturi menajere și resturi de materiale de construcții (betoane, moloz, cărămidă, etc). Stratul de umpluturi are grosimi variabile cuprinse între 0,60 m ... 1,10 m, cu mențiunea că pot exista și zone cu grosimi mai mari al stratului de umplutură.

în forajele F 2 și F 3, după epuizarea umpluturilor, terenul de fundare se continuă cu un strat de argilă prăfoasă gălbui maronie cu incluziuni gri, vârtoasă, până la cotele -1,50 m ... -1,60 m. în rest, terenul de fundare este alcătuit dintr-un pachet de pământuri nisipoase: nisipuri prăfoase, nisipuri mijlocii aflate în stare de îndesare medie, izolat cu zone afânate.

Cota de fundare recomandată pentru realizarea construcților este Df = -1,10 m, situată în stratul de argilă prăfoasă gălbui maronie cu incluziuni gri, vârtoasă - forajele F 2 și F 3, respectiv în stratul de nisip mijlociu și fin maroniu, în stare de îndesare medie - forajul FI.

Analizele și determinările de laborator pun în evidență pentru stratul de nisip mijlociu și fin maroniu, în stare de îndesare inedie (zona forajului F 1), următorii parametri geotehnici:

Granulometrie

Argilă - 0%

Praf - 2%.

Nisip - 98 %

Pietriș - 0 %

Umiditatea

\n= 8,5... 11,4%

Gradul de îndesare

Id = 0,46

Greutatea volumică

7 = 18,6... 18,7 kN/m3

Porozitatea

e = 0,81

Indicele porilor

N = 44,9 %

Modulul de deformație edometric

M2-3 = 10.768kN/m2

Unghiul de frecare interioară

O= 30°

Coeziunea specifică

C = 0,0 kN/m2.

Analizele și determinările de laborator pun în evidență pentru stratul de argila prăfoasă gălbui maronie cu incluziuni gri, vârtoasă (forajele F 2 și F 3), următorii parametri geotehnici:________

Granulometrie

Argilă - 33%

Praf-58%.

Nisip - 9 %

Umiditatea

W=20,l%

Limita superioară de plasticitate

WL = 52,9%

Limita inferioară de plasticitate

Wp= 31,5%

Indicele de plasticitate

lp= 31,5%

Indicele de consistență

1= 1,04

25

SRENISO SRENISO

E5HELS EiUBEE

Greutatea volumică

V = 18,3 kN/m3

Porozitatea

e = 0,90

Indicele porilor

n = 47,3 %

Modulul de deformație edometric

M2-3 = 8.047kN/m2

Unghiul de frecare interioară

O 11°

Coeziunea specifică

C = 240 kN/m2.Pentru evitarea apariției unor tasări diferențiate se recomandă realizarea unor fundații armate atât la partea superioară a fundației construcției, cât și la partea inferioară a acesteia, conform prescripțiilor cuprinse în NORMATIV PENTRU PROIECTAREA STRUCTURILOR DE FUNDARE DIRECTĂ, Indicativ NP 112- 04, (Paragraf 9.7.1).

Cercetările efectuate în amplasament pun în evidență o stratifîcație a terenului de fundare pentru platforme, drumuri de acces și parcări, alcătuită din nisipuri prăfoase, umpluturi din nisipuri cu pietriș (P3) și argile prăfoase (P5). Pentru fundația platformelor, a drumuri de acces și parcărilor se poate folosi material granular (pietriș cu nisip, piatră spartă), beton concasat în amestec cu material granular (pietriș cu nisip), etc.

Apa subterană. Agresivitatea chimică asupra betoanelor

La data executării forajului - 19.08.2015, apa subterană a fost interceptată la adâncimi de -2,80 m ... -3,30 m pe adâncimea forajelor F 1... F 3. Sunt posibile și infiltrații în partea superioară a terenului de fundare, în perioadele cu precipitații abundente și de topire a zăpezilor.

Se apreciază un nivel maxim absolut al apelor subterane NHmax - -2,00 m.

Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit cu exactitate numai în urma executării unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observații asupra fluctuațiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp (în funcție de anotimpuri, cantitatea de precipitații, etc).

Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la infrastructura construcției s-a prelevat o probă de sol, recoltată din forajul F 1 la cota -0,80 m.

Conform buletinului de analiză chimică a solului nr. 4.695 / 2015 eliberat de S.C. GEO PROIECT S.R.L. Timișoara, solul nu prezintă agresivitate chimică asupra betoanelor.

Conform codului de practică CP 012/1-2007 betoanele utilizate la realizarea elementelor de infrastructură se încadrează în următoarele clase de expunere:

 • - Clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), pentru fundații situate sub nivelul de îngheț căreia îi corespunde o clasă de rezistență a betonului C 16/20 cu un dozaj minim de ciment de 260 kg / m3, conform Tabelului F.l.l din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului";

 • - Combinația de clase de expunere XC 4 + XF 1 pentru elemente exterioare expuse la îngheț și în contact cu apa de ploaie, (fundații deasupra nivelului de îngheț) căreia îi corespunde o clasă de rezistență a betonului C 25/30 cu un dozaj minim de ciment de 300 kg / m3, conform Tabelului F.l.l din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului".

26

DHEINBRUCKE

SR EN ISOIV A K C li 1 I E C E U K E

Concluzii și recomandări

în conformitate cu Normativul NP 074 / 2007 intitulat „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții", totalul de 9 (nouă) puncte încadrează lucrarea în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 1" tipul „REDUS".

Amplasamentul se găsește în zona Calea Buziașului, zona str. Legumiculturii-Recoltei. O parte din amplasamentul cercetat este ocupat de o bază sportivă, iar cea mai mare parte a amplasamentului este liber de construcții.

în suprafața terenului de fundare a fost interceptat un strat de umpluturi eterogene, din pământuri coezive și necoezive, cu resturi menajere și resturi de materiale de construcții (betoane, moloz, cărămidă, etc). Stratul de umpluturi are grosimi variabile cuprinse între 0,60 m ... 1,10 m. Se atenționează că pot exista și zone cu grosimi mai mari al stratului de umplutură.

în forajele F 2 și F 3, după epuizarea 'umpluturilor, terenul de fundare se continuă cu un strat de argilă prăfoasă gălbui maronie cu incluziuni gri, vârtoasă, până la cotele -1,50 m ... -1,60 m. în rest, terenul de fundare este alcătuit dintr-un pachet de pământuri nisipoase: nisipuri prăfoase, nisipuri mijlocii aflate în stare deîndesare medie, izolat cu zone afânate.

Cota de fundare recomandată pentru realizarea constructor este Df = -1,10 m, situată în stratul de argilă prăfoasă gălbui maronie cu incluziuni gri, vârtoasă - forajele F 2 și F 3, respectiv în stratul de nisip mijlociu și fin maroniu, în stare de îndesare medie - forajul F 1.

Pentru evitarea apariției unor tasări diferențiate se recomandă realizarea unor fundații armate atât la partea superioară a fundației construcției, cât și la partea inferioară a acesteia, conform prescripțiilor cuprinse în NORMATIV PENTRU PROIECTAREA STRUCTURILOR DE FUNDARE DIRECTĂ, Indicativ NP 112- 04, (Paragraf 9.7.1).

Cercetările efectuate în amplasament pun în evidență o stratificație a terenului de fundare pentru platforme, drumuri de acces si parcări, alcătuită din nisipuri prăfoase, umpluturi din nisipuri cu pietriș (P3) și argile prăfoase (P5). Pentru fundația platformelor, a drumuri de acces și parcărilor se poate folosi material granular (pietriș cu nisip, piatră spartă), beton concasat în amestec cu material granular (pietriș cu nisip), etc.

Conform ANEXA A, Tabelele A2 și A3 din normativul NP 112-2014 intitulat Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă, valoarea de bază a presiunii convenționale este:

pentru stratul de nisip mijlociu și fiii maroniu, în stare de îndesare medie - forajul F 1:

Pconv = 230,00 kN/OÂ

pentru stratul de argilă prăfoasă gălbui maronie cu incluziuni gri, vârtoasă - forajele F 2 și F 3: Pconv = 240,00 kN/m2,

La aceste valori se vor aplica corecțiile de lățime (CB) și de adâncime (Co), în conformitate cu algoritmul de calcul prevăzut de STAS 3300/2-85, ANEXA B.

Conform codului de practică CP 012/1-2007 betoanele utilizate la realizarea elementelor de infrastructură se încadrează în următoarele clase de expunere:

Clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), pentru fundații situate sub nivelul de îngheț căreia îi corespunde o clasă de rezistență a betonului C 16/20 cu un dozaj minim de ciment de 260 kg / m3, conform Tabelului F.l.l din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului";

Combinația de clase de expunere XC 4 + XF 1 pentru elemente exterioare expuse la îngheț și în contact cu apa de ploaie, (fundații deasupra nivelului de îngheț) căreia îi-corespunde o clasă de

27

RHEINBRUCKE [y ARCUIT 1. C I URLSR EN ISO SK EN ISO SROHSAS EESEE3 îTFnSTIT EUEE2

rezistență a betonului C 25/30 cu un dozaj minim de ciment de 300 kg / m3, conform Tabelului F.l.l din codul de practica CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului".

Lucrările de săpături, sprijiniri, umpluturi sau epuismente se vor executa cu respectarea normativului C 169 - 88 intitulat „Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale".

încadrarea terenului în funcție de rezistența la săpare se poate face astfel:

săpătură manuală   - teren tare

săpătură mecanică - teren categoria IE

Pe timpul executării săpăturilor, se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea stabilității pereților săpăturii prin folosirea unor sprijiniri adecvate, dacă este cazul.

Prezentul studiu geotehnic se va folosi exclusiv pentru întocmirea documentației pentru faza P.U.Z. Folosirea acestui: studiu la fazele P.T. + D.D.E. este interzisă. Pentru aceste faze se vor întocmi studii geotehnice de detaliu pentru fiecare obiect în parte.

Prezenta documentație este concepția S.C. CENCONSTRUCT S.R.L. și poate fi folosită numai pentru obiectivul și amplasamentul mai sus menționat. Ea nu poate fi reprodusă, copiată sau întrebuințată, integral sau parțial, fără permisiunea acordată legal în scris de către S.C. CENCONSTRUCT S.R.L.

 • (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoar;

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural" - ANEXA 5 - Inundații, amplasamentul cercetat nu se regăsește în listă cu unitățile administrativ teritoriale afectate de inundații.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural" - ANEXA 7 - Alunecări de teren, amplasamentul cercetat nu se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural" -• ANEXA 3, amplasamentul cercetat este situat în zone URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensității cutremurelor.

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Teritoriul zonei Timișoara dispune de o bogată rețea hidrografică, formată din râuri, lacuri și mlaștini. Cu excepția râurilor Bega și Timiș, celelalte râuri seacă adesea în timpul verii.

Principalul curs de apă este râul Bega, cel mai sudic afluent al Tisei. Izvorând din Munții Poiana Ruscă, Bega este canalizată, iar de la Timișoara până la vărsare este amenajată pentru navigație (115 km). Pentru regularizarea debitului în limite care să-i permită satisfacerea funcțiilor pentru care a fost concepută lucrarea, la Coșteiu a fost construit un nod hidrotehnic, a cărui principală funcție este cea de regularizare a debitului, respectiv asigurarea transferului cantității de apă, din Timiș în Bega. Canalul Bega a fost conceput pentru accesul șlepurilor de 600-700 de tone și o capacitate anuală de transport de 3.000.000 de vagoane.[8] Pentru a înlătura pericolul inundațiilor, lucrarea a fost completată ulterior cu sistemul hidrotehnic de la Topolovățu Mic care, în perioadele de ape mari, dirijează surplusul de debit înregistrat de Bega în râul Timiș.

28

DHEINBR.UCKE


£\ AR.CHITECTURE

Pe teritoriul orașului se găsesc și numeroase lacuri, fie naturale, formate în locul vechilor meandre sau în arealele detașate (cum sunt cele de lângă colonia Kuntz, de lângă Giroc, Lacul Șerpilor din Pădurea Verde etc.), fie de origine antropică (spre Fratelia, Freidorf, Moșnița, Mehala, Ștrandul Tineretului etc.), notabile prin situarea lor pe linia de contact cu localitățile periurbane.

Din punct de vedere al apelor subterane, se poate constata că pânza freatică a Timișoarei se găsește la o adâncime ce variază între 0,5-4 m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 la 9 m - până la 80 m adâncime - și conține apă potabilă, asigurând cerințele necesare consumului urban. Apar, de asemenea, ape de mare adâncime, captate în Piața Unirii (hipotermale), apoi la sud de Cetate și în cartierul Fabric (mezotermale), cu valoare terapeutică, utilizate în scop balnear.

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

 • a . caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Scenariul 1 - Complex sportiv cu o Clădire principala care adăpostește un bazin semi-olimpic cu toate spațiile conexe necesare, un bazin semi-olimpic exterior (ne acoperit), stadion destinat organizării competiilor sportive de fotbal/rugby in suprafața de aprox 5012 mp si două tribune amplasate in oglinda, cu un număr de locuri estimat la 5275 locuri si cu un număr de 267 de parcări la sol

 • - se propune parcarea tuturor autovehiculelor la sol, în incinta complexuluiși adiacent căilor de circulație limitrofe, distribuite astfel:

 • - parcare pe parcelă-171 locuri

 • - parcări adiacente căilor de circulație-93 locuri

 • - parcaje pentru autobuze-3 locuri

 • - Zona media- platformă cu S= 989 mp

Scenariul 2 - Complex sportiv cu o construcție care adăpostește un bazin semi-olimpic cu toate spațiile conexe necesare, un bazin semi-olimpic exterior (ne acoperit), stadion destinat organizării competiilor sportive de fotbal/rugby in suprafața de aprox. 5012 mp si două tribune amplasate in oglinda, cu un număr de locuri estimat la 5275 locuri si cu un număr de 267 de parcări la sol si 648 de parcări în subsolul construcției.

 • - se propune parcarea autovehiculelor în parcarea subterană amenajată sub tribune și suprafața de joc a stadionului, la sol, în incinta complexuluiși adiacent căilor de circulație limitrofe, distribuite astfel:

 • - parcări subterane - 648 locuri

 • - parcare pe parcelă-171 locuri

 • - parcări adiacente căilor de circulație-93 locuri

 • - parcaje pentru autobuze-3 locuri

 • - Zona media- platformă cu S= 989 mp

Din punct de vedere constructiv, cel de-al doilea scenariu necesită sistematizări suplimentare (săpături extensive pentru acomodarea nivelului subteran) și realizarea unor sisteme de rampe pentru pietoni și

29

SRENISO

EM


SRENISO SROHSAS lEJM; nanEEE'

automobile, pentru accesarea tribunelor respectiv a parcajului. Este necesară extinderea circulațiilor verticale în nivelul subteran și realizarea unor accese cu rampe pentru autovehicule.

Parcare subterană este propusă la o cotă de -1.50 metri față de cota terenului parcelei, fiind propusă poziționarea suprafeței de joc și a nivelului parter al tribunelor la +1,50 față de cota terenului parcelei. Se propun 4 intrări în parcare, din 4 colțuri astfel încât să rezulte 2 accese dinspre strada Recoltei și 2 accese dinspre strada Nicolae D. Cocea

Constructiv, ambele scenarii propun aceleași sisteme structurale, închideri, finisaje, amenajări și distribuții funcționale (în ceea ce privește stadionul, conformate cu normativele specifice, NP 066/2002 și normativele UEFA), diferența constând exclusiv în acomodarea unui număr mare de autovehicule printr-un nivel subteran.

Complex sportiv este compuns dintr-un stadion destinat organizării competițiilor de rugby/fotbal cu două tribune cu un număr de locuri estimat la 5275 locuri, o construcție care adăpostește un bazin semi-olimpic cu toate spațiile conexe necesare, un bazin semi-olimpic exterior (neacoperit) și un număr de 267 de parcări la sol, astfel:

 • A. Stadionfteren rugby/fotbal, tribune, spații conexe și alte amenajări exterioare)

Stadionul este destinat organizării competiilor sportive de fotbal/rugby in suprafața de aprox. 5012 mp cu doua corpuri de tribune cu gradene, cu dimensiunile aproximative în plan de 117x21,7 metri. Tribuna 1 prezintă o suprafață de 2506 mp și o suprafața construită desfășurată de 5.086,25 mp și regimul de înălțime P+3E.

Constructiv, sunt propuse elemente structurale din beton armat - cadre, cu închideri din zidărie. Copertina este realizată din elemente metalice - ferme structurale compuse din profile metalice. Finisajele exterioare sunt variabile, de la tencuieli simple de fațadă până la beton aparent la nivel de gradene, tablă fălțuită la copertină. în ceea ce privește capacitatea acesteia - sunt propuse 2454 gradene publice, 100 gradene VIP, 34 gradene media, 15 loc + birou media, 2 locuri pentru persoane cu dizabilități în zona VIP. Se propune un total de 2605 locuri. Tribuna 2 prezintă o suprafață de 2506 mp și o suprafața construită desfășurată de 5.493,52 mp și regimul de înălțime P+2E. în ceea ce privește capacitatea acesteia - sunt propuse 2356 gradene publice, 268 locuri pentru suporteri adverși, 23 locuri pentru persoane cu dizabilități și 23 însoțitori. Se propune un total de 2670 locuri.

 • B. Clădire principala

Adăpostește bazinul semi-olimpic acoperit, va conține spații conexe precum vestiare pe sexe/arbitri, sală de fitness/sport, cabinet medical, sauna, birouri, sală pentru alte sporturi (multifuncțională) etc.

Pentru ca rezultatele sportive să poată fi omologate oficial pentru concursuri de înot (probe de 25 m), acestea trebuie să se desfășoare în bazine a căror dimensiuni sunt în conformitate cu prescripțiile și standardele în vigoare și care au fost omologate de către instituțiile de resort. Dimensiunile bazinelor pentru înot, precum și marcajele acestora sunt prescrise de regulamentele FINA (Federația Internațională de Natație). Adâncimea apei din bazin va fi în cota maximă de 1,80 m, cu respectarea cotei luciului de apa față de jgheaburile de colectare pentru deversarea supraplinului în rezervorul tampon de compensare, conform normativelor.Bazinul va avea 6 culoare instalate pe partea cea mai lunga a bazinului, late de 2,5 m, separate de plutitoare și având într-un capăt montate 6 bloc-startere.

30

DHEINBRUCKE 1\ A RC H IT E C T U R ESRENISO SRENISO SROHSAS EHELD itMimd'k E35EEE

Se va avea în vedere și amenajarea spatiilor libere - căi de acces din jurul bazinului. Apa din bazin va fi incalzita si recirculata cu ajutorul instalațiilor speciale.

 • C. Bazin exterior

Bazinul va fide tip scurt numit și semi-olimpic, cu lungimea de 25 m, care să poata fi utilizat pentru înot competițional și pentru înot de agrement. Bazinul va fi proiectat având în vedere prescripțiile și standardele în vigoare, referitoare la aceste construcții.

Adâncimea apei din bazin va fi în cota maximă de 1,80 m, cu respectarea cotei luciului de apa față de jgheaburile de colectare pentru deversarea supraplinului în rezervorul tampon de compensare, conform normativelor. Bazinul va avea 6 culoare instalate pe partea cea mai lunga a bazinului, late de 2,5 m, separate de plutitoare și având într-un capăt montate 6 bloc-startere. Se va avea în vedere și amenajarea spatiilor libere - căi de acces din jurul bazinului.Bazinul exterior (în aer liber) este proiectat identic ca și dimensiuni ca și cel din interior și nu va fi acoperit. Apa din bazin va fi doar recirculata în permanență și se va schimba în totalitate de 1-2 ori per an.

 • D. Alte amenajări

Parcările la sol se vor executa cu dale din beton iar zonele verzi vor fi amenajate simplu cu iarbă naturală tip gazon și arbori de talie medie.

Trotuarele se vor executa cu dalaj din beton sau piatră naturală. Accesele rutiere se vor executa din asfalt bituminos sau dalaj din beton rezistent la trafic greu.

Se vor monta panouri de fonoizolație pe tot perimetrul stadionului pentru a proteja vecinii de zgomotul produs în perioada desfășurării competițiilor.

 • b. varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Se propune realizarea scenariului (1) care implică realizarea parcajelor exclusiv la sol. Se propune astfel realizarea investiției în parametrii constructivi, tehnici și spațiali prezentați prin primul scenariu, identificat în piesele desenate prin planșele A00-A10, B01-B12. Constructiv, clădirile sunt realizate cu sisteme structurale mixte, cu elemente structurale de beton armat, cu ferme metalice compuse și cu elemente de zidărie pentru închidere/rigidizare.

 • c. echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Se propun echipamentele specifice funcțiunii propuse, de la nivel de facilități ale spectatorilor tribunei - locuri de șezut, facilități conexe. La nivel de conformare a stadionului în ceea ce privește categoria 3 UEFA, cu eligibilitate cu Liga I a României, se propun dotările specifice în ceea ce privește zona vestiarelor sportivilor, zona media și zona VIP.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • a. costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

31

SREN ISO


SREN ISO SROHSAS


La punerea în funcțiune a obiectivului, se va stabili durata normală de funcționare în limitele intervalului de la 40 ani la 60 ani, în conformitate cu HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Conform celor menționate mai sus, durata normată de viață se poate considera ca fiind 50 de ani.

în continuare, sunt detaliate costurile fiecărui scenariu în parte:

Scenariul 1

Costul pentru realizarea scenariului 1, în RON, conform devizului general anexat, va fi de 84 010 050,10RON, la care se adaugă valoarea TVA de 15 817 240,80RON, rezultând un TOTAL GENERAL de 99 827 290,91RQN CU TVA,

Din care C+M = 60 926 176,85 RON fără TVA

Scenariul 2

Costul pentru realizarea scenariului 2, în RON, conform devizului general anexat, va fi de 126 745 962,90, la care se adaugă valoarea TVA de 23 847 442,64, rezultând un TOTAL GENERAL de 150 593 405,54RQN CU TVA,

Din care C+M = 98 669 573,44 RON fără TVA

Se observă astfel o diferență de cost (TOTAL GENERAL) de 50.766.114,63RON, acesta fiind costul estimativ al realizării parcării subterane.

 • b. costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Aspectele ce țin de costurile investițiesunt detaliate în anexa Devizul General aferentă prezenței documentații S.F.total general: 150 593 405,54RON inclusiv TVA. Aceste costuri se estimează în analiza cost-beneficiu.

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

 • - studiu topografic;

La redactarea prezentei documentații s-a utilizat planul topografic realizat de sc MULTILINES srl, ing. Feraru Florian.

Pentru etapa de autorizare a proiectului, este necesară efectuarea lucrărilor topo-cadastrale în vederea comasării celor două parcele de teren care fac obiectul investiției.

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;

La redactarea prezentei documentații s-a utilizat studiu geotehnic nr. 1.681/2015 aferent PUZ Calea Buziașului: Zonă sportive și agreement, loc. Timișoara, str. Legumiculturii, str N.D. Cocea, str. Recoltei, str. A.M. Marinescu, C.F. 401108 nr. top 29035/1, C.F. 407174 nr. top. 29034, jud. Timiș.

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic;

32

La elaborarea prezentei documentații s-a ținut cont de datele hidrologice și hidrogeologice prezentate în studiul geotehnic mai sus menționat.

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Se va considera utilizarea unor alternative de alimentare cu energie electrică.Acestea vor fi panouri fotovoltaice dotate cu baterii ce vor putea economisi consumul de energie electrică pentru iluminatul interior.

 • - studiu de trafic și studiu de circulație;

La baza prezentei documentații s-a elaborat un studiu privind traficul și circulațiile în arealul studiat și se vor anexa prezentei documentații.

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul, dar se vor trata cu atenție spațiile verzi.

 • - studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Graficul de realizare (formularul F6) a investiției este atașat prezentei documentații.

33

DHEINBRUCKE [ \ ARCHI TECI U K ESRENISO   SR EN ISO   SROHSAS

M'ifoMI    ill'I'W'L'k    itlMfeMJ

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO-ECONQMIC(E) PROPUS(E)

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Realizarea proiectului vizează crearea de spații necesare funcționarii în condiții optime a Comlexului Sportiv din Zona Buziașului.

în stabilirea duratei de viață a proiectului și în calcului Analizei Financiare și Economice, a fost luată în considerare o perioadă totală de 18 ani ( din care 3 ani pentru realizarea lucrărilor de construire și apoi 15 ani de întreținere anuală).

La sfârșitul acestei perioade, se așteaptă realizarea de lucrări de întreținere periodică. Pe parcursul acestei perioade de 15 ani, construcția care face obiectul proiectul investițional propus va fi în uz deplin. în acel moment, problema ce se va pune va fi dacă să se efectueze o întreținere periodică în anul 18 sau sa se efectueze noi lucrări majore, mai exact să se realizeze construcția.

Perioada de viață a construcției noi poate astfel fi considerată ca fiind timpul scurs până în anul în care va fi nevoie de o a doua întreținere periodică. Aceasta durată - 15 ani - este considerată ca fiind perioada de analiză.

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

Situația actuala a utilităților este următoarea: conform avizelor de amplasament aferente avizului unic emis de Municipiul Timișoara, pe terenul care face obiectul investiției nu exista rețele de gospodărie subterana care sa necesite relocarea/protejarea acestora.

Pentru asigurarea tuturor utilităților (necesare funcționarii in parametrii optimi a investiției) și corelat cu avizele tehnice de racordare emise de deținătorii de utilități, se vor întocmi proiecte tehnice si breviare de calcul in faza de proiect tehnic, prin care se va asigura bransarea obiectivului de investiție la utilitati publice (apa, canal, gaz, electricitate, telecomunicații, etc.)

Bransarea obiectivului la toate tipurile de utilitati este condiționată de obținerea autorizației de construire pentru fiecare branșament in parte.

La cap. 2 din cadrul Devizului general sunt alocate cheltuielie aferente pentru întocmirea documentațiilor tehnice, obținerea Autorizației de construire și execuția lucrărilor necesare asigurării branșamentelor necesare funcționării obiectivului de investiții în parametrii optimi (apă, canal, termoficare, alimentare cu energie electrică, etc) aspect care cade în sacina ofertantului căruia i se va atribui contractul de execuție lucrări aferent investiției.

în perioada derulării lucrărilor de execuție instalațiile electrice, sanitare, termice și prevederea unor spații de locuit pentru personalul implicat, fac parte din elementele din dotare ale firmei de construcții care va desfășura activitatile de construire a lucrărilor propuse, cheltuielile cu acestea se regăsesc in subcapitolul „Organizarea de șantier" din cadrul devizului general al proiectului.

34

SRENISO   SR EN ISO   SROHSAS

ESHEED   iti'i'jpM'.   EHEE2

 • • Sanitare - necesar de utilități:

Pentru bazin:

Bazinele de înot sunt gândite și proiectate pentru antrenamentul și competițiile sportivilor dar și pentru agrementul publicului. Numărul estimat maxim de sportivi și public care se pot antrena sau participa la competiții este de 90 de oameni (45 grupe/ bazin, cu antrenori inclus). Acestea sunt dotate cu vestiare separate pe sexe, care conțin grupuri sanitare și dușuri.

Sălile de sport multifuncționale (aerobic, yoga, karate, judo, lupte, dansuri, scrimă etc.) de la etaj este dotată cu propriile vestiare, grupuri sanitare si dusuri, separate pentru femei si barbati. Se estimează capacitatea maximă de 65 de oameni, bărbați sau femei.

Sala de fitness de la parter este dotată cu propriile vestiare, grupuri sanitare si dusuri, separate pentru femei si barbati. Se estimează capacitatea maximă de 30 de oameni, bărbați sau femei.

Persoanele din tribune, capacitatea maximă 70 de oameni, au acces la grupuri sanitare la etaj.

Zona de recepție și bar este dotată cu grupuri sanitare separate pe sexe și pentru persoane cu dizabilități.

Pentru stadion:

Tribunele stadionului sunt gândite și proiectate pentru antrenamentul și competițiilor sportivilor. Numărul estimat de sportivi care se pot antrena sau participa la competiții este de 2 x (11+7) pentru fotbal și 2 x (15+6) pentru rugby. Tribuna este dotată cu vestiare pentru ambele echipe participante, vestiare pentru antrenori și vestiare pe sexe pentru arbitri, care conțin grupuri sanitare și dușuri.

 • • Termice - necesar de utilități:

Situația proiectată: Instalațiile termice proiectate vor respectă cerințele definite de Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, și anume:

Rezistență mecanică și stabilitate;

Securitate la incendiu;

Igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Siguranță și accesibilitate în exploatare;

Protecție împotriva zgomotului;

Economie de energie și izolare termică;

Utilizarea sustenabilă a resurselor minerale.

Conform OAP 119/2014, temperatura apei din bazine de înot trebuie sa fie intre 22-24 °C.

Nu se recomandă folosirea pentru îmbăiere a apei cu temperatura sub 22°C.

Bazinele de înot vor fi prevăzute cu instalații de încălzire a apei în așa fel încât apa de îmbăiere să aibătemperatură de 22-24 grade C.

 • • Electrice - necesar de utilități:

Situația proiectată: Instalațiile electrice proiectate în prezenta documentație pentru clădirea studiată sunt următoarele:

Realizarea unui iluminat interior general;

Realizarea unui iluminat de siguranță pentru evacuare;

Realizarea unui iluminat exterior;

Realizarea instalațiilor de prize;

Realizarea instalației de paratrăznet și a prizei de pământ;

Realizarea instalației de curenți

35

SRENI50   SRENISO   SROHSAS

IMEMIM    EEEEESE    itîMflftl'IM

Măsurarea energiei electrice pentru investiția propusă se va realiza pe joasă tensiune prin intermediul contorului de energie electrică din BMT-ul de la limita de proprietate.

Date tehnice

Necesarul de putere calculat pentru investiție este:

 • • Puterea instalată: Pi = 700 kW;

 • • Puterea absorbită: Pa = 580 kW;

 • • Factor de putere: cos<|) = 0,80;

 • • Coeficient de simultaneitate: Kc = 0,80.

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Conform Certificatului de Urbanism, toate utilitățile necesare obiectivului există în apropierea obiectivului de investiții propus spre realizare iar obiectivul se va putea racorda la furnizori, după obținerea autorizației de construire. Utilitățile de care va beneficia complexul sunt: alimentare cu apă, canalizare, telefonizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică, transport urban, salubritate.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a. impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement, reprezintă o parte componentă a planului de creștere a calității vieții cetățenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus în proiectele de dezvoltare și realizarea unor zone de agrement și practicare a sportului în mai multe zone ale orașului.

Construcția propusă oferă egalitate de șanse tuturor viitorilor utilizatori, fiind gândită astfel încât să fie accesibilă și persoanelor cu dizabilități.

 • b. estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

în faza de realizare - se estimează ca pe parcursul realizării investiției se vor crea 160 de locuri de muncă cu diferite specializări și grade de pregătire. în funcție de posibilitățile sale particulare, antrepenorul poate mobiliza un număr mai mare de personale în vederea accelerării ritmului de execuție a lucrării și rididării standardelor de calitate a investiției edificate.

în faza de operare - se estimează 45 oameni și va fi format din:

 • - 8 paznici

 • - 2 administrator

 • - 12 asistenți servicii adiministrative

 • - 10 persoane curățenie și îngrijire spații, bazine și tribune

 • - 4 persoană recepție

 • - 4 persoană servicii bar

 • - 5 medic/ asistent

Toate activitățile sportive vor fi desfășurate cu îndrumarea antrenorilor și asistenților. Aceștia nu fac parte din personalul permanent al construcției propuse.

 • c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

36

Prin realizarea investiției impactul asupra mediului va fi pozitiv deoarece proiectul propune soluții prietenoase cu pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Proiectul prevede implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător, astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra în limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultate și poluarea accidentală nu vor afecta semnificativ zona din punct de vedere al mediului.

Gospodărirea deșeurilor pe amplasament în cadrul acestei lucrări, se vor repartiza pe categorii (valorificabile și nevalorificabile) și se vor valorifica conform H.G. nr. 856/2002, prin fișe de evidență a deșeurilor.

Deșeurile nevalorificabile rezultate (moloz, sticlă, cărămizi, etc) vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate și eliminate pe bază de contract între executantul lucrărilor și societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului Alba lulia sau vor fi transportate în zone indicate de Autoritățile Locale. în situația în care deșeurile nevalorificabile se vor transporta în zonele indicate de primării, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora și numai după transmiterea beneficiarului a respectivului accept.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente, formular de încărcare - descărcare din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinația și cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predare Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare încărcare - descărcare).

Deșeurile valorificabile reziltate din lucrare (metale feroase și neferoare, etc), vor fi predare beneficiarului la sfârșitul lucrărilor pe bază de Proces Verbal predare - primire, împreună cu Fișele de Evidență.

 • d. impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Propunerea arhitecturală este una neinvazivă față de mediul înconjurător, parcela fiind ocupată în mod responsabil, fiind preluate ambele aliniamente ale străzilor care mărginesc terenul. Volumetria este una echilibrată, bine integrată în context, iar dialogul spațiilor interioare cu cele exterioare este menit spre a utiliza la maxim lumina naturală și resursele sitului.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Având în vedere specificul investiției, nu există analiză de bunuri și servicii în acest sens.

37

DHEINBRUCKE

f\ A RC U ITECTURE

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza financiară pentru scenariul 1, scenariul ales, se va prezenta separat prezentei documentații, în Anexa nr. 1.

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Analiza economicăpentru scenariul 1, scenariul ales,se va prezenta separat prezentei documentații, în Anexa nr. 1.

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate pentru scenariul 1, scenariul ales,se va prezenta separat prezentei documentații, în Anexa nr. 1.

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de riscuri pentru scenariul 1, scenariul ales,se va prezenta separat prezentei documentații, în Anexa nr. 1.

38

SREN ISO EHKE3


SREN ISO ițOl'ifrM'k


SROHSAS

EESEES


 • 5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

 • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Prin prezenta documentație se propun două scenarii de implementare a obiectivului. Acestea se diferențiază prin conformarea stadionului, respectiv se propune:

(Scenariull) un scenariu cu o construcție care adăpostește un bazin semi-olimpic cu toate spațiile conexe necesare, un bazin semi-olimpic exterior (neacoperit), stadion destinat organizării competiilor sportive de fotbal/rugby in suprafața de aprox. 5012 mp si două tribune amplasate in oglinda, cu un număr de locuri estimat la 5275 locuri si cu un număr de 267 de parcări la sol

Și

(Scenariul?) un scenariu cu o construcție care adăpostește un bazin semi-olimpic cu toate spațiile conexe necesare, un bazin semi-olimpic exterior (neacoperit), stadion destinat organizării competiilor sportive de fotbal/rugby in suprafața de aprox. 5012 mp si două tribune amplasate in oglinda, cu un număr de locuri estimat la 5275 locuri si cu un număr de 267 de parcări la sol si cu 648 de parcări în subsolul construcției.

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Se propune realizarea investiției în parametrii constructivi, tehnici și spațiali prezentați prin primul scenariu, identificat în piesele desenate prin planșele A00-A10, B01-B12.

Rațiunea alegerii acestui scenariu (scenariul l)este dată în primul rând de factorii economici, realizarea unui parcaj subteran în suprafață de 16203 metri pătrați (ceea ce se construiește în plus la scenariul 2 față de scanariul ljfiind o investiție care crește semnificativ costurile obiectivului (se invocă aici diferența de cost (TOTAL GENERAL) de 50.766.114,63 RON dintre cele două scenarii, acesta fiind costul estimativ al realizării parcării subterane).

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a. obținerea si amenajarea terenului;

Terenul pe care se va realiza investiția aparține Municipiului Timișoara, nu trebuie obținut.

Terenul se va curata de gunoaie, buruieni sau arbuști. Exista si copaci de dimensiuni medii ce trebuie înlăturați.

Spatiile libere de construcții se vor amenaja peisajer si vor fi acoperite cu gazon natural. b. asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Branșamentul la utilitățile necesare funcționării obiectivului se realizează, de către ofertantul câștigător al contractului de execuție lucrări, în baza Autorizațiilor de construire obține prin grija acestuia. Prin prezentul proiecte se propune racordarea construcției la utilități precum: electricitate, termoficare, apă și canal, la capitolul 2 al devizului general fiind cuprinse cheltuielile pentru lucrările de branșare aferente investiției.

39

SR EN ISO SR EN ISO SROHSAS fMWMI ZE3SSE EHEE3

Instalații electrice - soluții:

Alimentarea cu energie electrică a investiției propuse se va realiza printr-un branșament la rețeaua de energie electrică existentă în apropiere. De la firida de branșament stradală, prin intermediul unui cablu pozat îngropat, se va alimenta cu energie electrică BMPT-ul (blocul de măsură și protecție trifazat).

BMPT-ul va fi amplasat la limita de proprietate pe un postament din beton. Din BMPT, prin intermediul unui cablu electric se va alimenta tabloul electric de distribuție (TD) propus în interiorul clădirii, într-o încăpere cu destinația de cameră tehnică. Alimentarea tabloului electric se va realiza prin intermediul unui cablu armat de tip CYABY 5x6 mmp, pozat îngropat la adâncimea de minim 1.00 m pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm.

Din TD vor fi alimentați cu energie electrică toți consumatorii din interiorul și exteriorul clădirii studiate.

Instalații termice și ventilație - soluții:

Proiectul ține cont de aspectul economic al soluției tehnice pentru încălzire.

Realizarea proiectului de instalații termice s-a făcut în concordanță cu prevederile din Normativul pentru proiectarea și executarea instalației de încălzire central, Indicativ 113-15.

încălzirea se va face prin agent termic prin intermediul ventilo-convectoarelor în toate spațiile. Agentul termic va fi furzinat de către rețeaua locală de termoficare a orașului. Suplimentar zona bazinului închis și vestiarele vor fi prevăzute cu încălzire în pardoseală pe agent termic.

Temperatura bazinelor va fi reglată prin schimbătoare de căldură și de agentul termic, în sala bazinului se asigură ventilația cu ajutorul unui sistem propriu de tratare a aerului.

Centrala are posibilitatea să răcească, să încălzească aerului și să mențină o anumită umiditate a aerului.

Vestiarele, sala multifuncțională, sala de fitness și restul spațiilor vor fi ventilate prin intermediul unei centrale separate de tratare a aerului.

Fiecare încăpere va fi dotată cu termostat și senzori de umiditate astfel încât ventilația se va adapta cerințelor specificațiilor fiecărui spațiu.

Instalații sanitare - soluții:

Pentru a asigura alimentarea cu apă rece și apă caldă menajeră a consumatorilor și canalizarea apelor uzate menajere, s-au proiectat următoarele categorii de lucrări:

 • • Dotarea cu obiecte sanitare, armături și accesorii;

 • • Alimentarea cu apă rece și apă caldă a punctelor de consum;

 • • Canalizarea apelor uzate menajere;

Dotarea cu obiecte sanitare, armături și accesorii necesare la punctele de consum s-a făcut în conformitate cu prevederile Normativului 19/2015 și STAS 1478/1992, în funcție de destinația clădirii, numărul de personae, regimul de furnizare a apei, pentru a se asigura condițiile de igienă și gradul de confort cerut de standardele în vigoare.

Obiectele sanitare, armăturile și accesoriile aferente se vor monta pe elementele de construcție, în conformitate cu detaliile de fixare prevăzute în tehnologiile de execuție.

Pentru racordarea obiectelor sanitare la instalație, se prevăd robinete cu obturator sferic montate pe ramificațiile spre grupurile sanitare și robinete colțar de închidere și reglaj montate pe legăturile fiecărui obiect sanitar. Legaturile se vor face prin furtune cauciucate, izolate, flexibil.

40

DHE1NBRUCKE 1\ A RC H I T EC r U R ESRENISO SRENISO SROHSAS l'HtiifrMfci iEliMWiliX! ULMiftlM)

Alimentarea cu apă rece a instalațiilor sanitare aferente imobilului se face din spațiul tehnic amplasat in interiorul imobilului. Sursa de apa rece este rețeaua magistrala de alimentare cu apa a municipiului Timișoara din zona respectiva.

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare, sunt colectate prin conducte din țeava PPR si sunt evacuate la căminul de canalizare.

Apele de la bazine vor fi filtrate și recirculate constant. O dată sau de două ori pe an se va face mentenanță când se va deversa toată apa în canalizarea orașului.

Asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere

Serviciile de transport, valorificare și eliminare finală a tuturor categoriilor de deșeuri vor fi atribuite unor operatori autorizați.

Zona pubele gunoi - Platforma pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care va fi amenajată la distanța de cel puțin 10 m de ferestrele locuințelor, impermeabilizată, cu asigurarea unei pante de scurgere și va fi prevăzută cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, a fost dimensionată pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și va fi întreținute în permanentă stare de curățenie.

 • c. soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

întrucât intre cele doua scenarii propuse nu sunt diferente in ceea ce privește soluțiile tehnice privind amenajarea terenului, asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului, nu se mai impune descrierea scenariului optim, acesta fiind detaliat la punctul 3.2 din prezentul memoriu.

 • d. probe tehnologice și teste.

Conform HG907/2016, probele tehnologice și testele fac referire la execuția probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor diverse și specifice. Aceste aspecte se pot detalia în faza de Proiect Tehnic cu Caietul de Sarcini aferent acestuia. în acea etapă se va putea discuta despre probele tehnologice ale utilajelor și instalațiilor aferente capacității pentru exploatarea normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice și asigurarea calității, conform documentației tehnico-economice.

Se menționează, la această etapă, că se vor realiza probe tehnologice și teste pentru toate echipamentele, utilajele, instalațiile și dotările care fac obiectul prezentului proiect.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Costul pentru realizarea investiției în RON, conform devizului general anexat, va fi de 84 010 050,10RON, la care se adaugă valoarea TVA de 15 817 240,80RON, rezultând un TOTAL GENERAL de 99 827 290,91RQN CU TVA.,

Din care C+M = 60 926 176,85 RON fără TVA

41

T)HE1NBRUCKE


[ \ A R C H 1 T E C T U R E

 • b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

INDICATORI FIZICI

Funcțiunea:

Indici constructivi propuși:

S. TEREN: 33.161 mp, nr. CAD: 407174 și nr, CAD 401108

CLĂDIREA CE ADĂPOSTEȘTE BAZINUL ACOPERIT

Suprafața Construită 2.400 mp

S. subsol: 920 mp

S. etaj 1: 2.400 mp

S. etaj 2: 380 mp

Suprafața Contruită Desfășurată = 5.180 mp

STADION

Suprafața Construită Tribuna 1 = 2.506 mp

S. parter: 2.331 mp

S. etaj 1:1.203 mp

S. etaj 2: 762 mp

S. etaj 3: 791 mp

S. gradene: 1.603 mp

Suprafața Contruită Desfășurată = 6.690 mp

Suprafața Construită Tribuna 2 = 2.506 mp

S. parter: 2.331 mp

S. etaj 1:1.203 mp

S. etaj 2: 358 mp

S. gradene: 1.603 mp

Suprafața Contruită Desfășurată = 5.495 mp

SCD total = 17365 mp

P.O.T. 21,87 %

C.U.T. 0,52

Regim de inaltime:

P+3E (S+P+4E maxim), h cornisa= 15,00 m înălțime - tribuna principal

teren fotbal/rugby

S+P+2E (S+P+3E maxim), h cornisa= 12,00 m înălțime - bazin de înot

Amenajări teren:

Spatii verzi

S= 14.800 mp (44,63% din total teren)

Alei, drumuri si parcaje S = 9150 mp, din care

Alei pietonale S= 3.330 mp

Parcări și circulație auto S= 5.820 mp

Locuri de parcare Amenajări Sportive Bazin Descoperit

= 171 bucăți pe pacela, 3 parcaje pentru autobuze, 93 bucăți în aliniament

S= 478mp, din care:

S= 478 mp

Amprenta Cumulata Construcții S= 7.412 mp

Clasa de importanță:

„III"

Categoria de importanță:     „C" - normală

42

PHE1NBRUCKE


f \ ARCH1TEC I URE

 • c. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Totalitatea lucrărilor de bază = 3508 RON/mp (valoarea C+M, fără TVA, calculată pe suprafața desfășurată a imobilelor propuse).

 • d. durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata realizării obiectivului de investiții: 36 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prezenta documentație tehnico-economică s-a întocmit pe baza H.G. nr. 907/2016 privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normativelor și legislației în vigoare, cum ar fi:

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției și a construcțiilor;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Horărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

43

BHEINBRJJCKE


l\, ARCH1 TEC T URL

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special cu afecțiuni dorsolombare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

 • - Ordinul nr. 135/84/76/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

 • - Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare

 • - Ordinul nr. 901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către ISC a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • - Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 486/2007 și al Inspectoratului general al Inspectoratului de Stat în Construcții nr. 500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emitearea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecție civilă;

 • - Ordinul nr. 1711/2006 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare sunt constituite din fonduri proprii a Primăriei Municpiului Timișoara.

44

DHE1NBRUCKE

SROHSAS


f\ A RC II I T EC I U K E

-c/c**. ./'izir-tZr. <✓ tâti

 • 6. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

CERITIFICAT DE URBANISM NR. 5182 din 28.11.2017

 • 6.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

La redactarea prezentei documentații s-a utilizat planul topografic realizat de sc MULTILINES srl, ing. Feraru Florian.

 • 6.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, Carte funciară CF nr. 407174, nr.top. 407174 și CF nr. 401108, nr.top 401108.

 • 6.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Se vor anexa la prezenta documentație.

 • 6.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș - se va anexa opinia instituției privind obiectivul studiat.

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a. studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu s-au elaborate astfel de studii, dar se vor considera sisteme alternative de alimentare cu energie.

 • b. studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

La baza prezentei documentații s-a elaborate un studiu privind traficul și circulațiile în arealul studiat și se vor anexa prenzenței documentații.

 • c. raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

 • d. studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

45

DHE1NBRUCKE


f \ AKCHITECTURE

 • e. studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

La realizarea propunerii pentru stadion, respectiv pentru bazinul acoperit s-au studiat aspectectele specific programelor - curbe de vizibilitate, însorire, conformare după specificații UEFA, etc.

46

DHE1NBRUCKE

SRENISO1\ AKCHITECTURE

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este reprezentată de Municipiul Timișoara, prin primar, Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod poștal 300030, Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635, Call-Center: 0256-969, Email: primariatm@primariatm.ro, Internet: primariatm.ro.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Execuția lucrării va începe după ce antreprenorul și-a adjudecat execuția proiectului, urmare a atribuirii contractului și în urma încheierii contractului cu beneficiarul.

Piesele principale pe baza cărora constructorul va realiza lucrarea sunt următoarele:

planuri de situație, de amplasament;

detaliile tehnice de execuție ce cuprind cote, dimensiuni, planșe de detaliu pe subcategorii de lucrări;

caiete de sarcini cu prescripții tehnice speciale pentru lucrarea respectivă;

graficul de eșalonare a execuției lucrării (document atașat Devizului General).

Execuția lucrărilor va fi urmărită de consultanța de specialitate din partea beneficiarului, inspectoratul de stat în construcții și proiectant prin asistența tehnica de specialitate.

Contractanții au deplina libertate de a-și prevedea în oferta de achiziție a lucrării propriile consumuri și tehnologii de execuție precum și sursele de aprovizionare pe care le agreează, cu respectarea însă a exigențelor calitative și cantitative prevăzute în proiectul tehnic, în caietele de sarcini, în actele normative în vigoare și în avizele și acordurile obținute pentru realizarea investiției conform legii.

Calitatea lucrărilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor din:

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii 10/ 1995 a calitatii lucrărilor cu toate reglementările ce decurg din aceasta;

H.G. 925/ 1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calității lucrărilor;

Buletinul Construcțiilor 4/1996 - prescripții tehnice pentru verificarea calității lucrărilor, inclusiv controlul pe faze determinate.

Durata de realizare a investiței este de 36 luni, în condițiile în care lucrările vor fi executate de firme specializate, într-un ritm normal de lucru, urmând ca graficul de eșalonare a investiției sa se completeze după atribuirea contractului și cunoașterea antrepenorului.

Lucrările se vor desfășura în funcție de alocările bugetare și în funcție de capacitatea de disponibilizare a unui număr adecvat de personal pentru execuția lucrărilor.

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Nu este cazul.

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Nu este cazul.

47

DHE1NBRUCKE


1\ A X C H 1 T E C T U R E

 • 8. CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

Realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile documentației va asigura o calitate corespunzătoare a acestora și o buna fiabilitate.

La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile care privesc proiectarea din următoarele norme de protecția muncii:

Legea Nr. 319/2006 a Protecției Muncii;

Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006;

Norme generale de protecția muncii.

Proiectul nu cuprinde lucrări speciale sau tehnologii care sa necesite precizări suplimentare celor incluse in normativele in vigoare.

Se precizează că pe tot timpul execuției lucrărilor, constructorul și beneficiarul au obligația să respecte cu strictețe toate prevederile conținute în proiect cu privire la calitatea lucrărilor, cerințele, standardele și normativele tehnice în vigoare, precum și a legislației aplicabile aflate în vigoare.


48


-cX'. Ar /'jtzDESCRIERE INVESTIȚIE

r

Această descriere este extrasă din Documentația tehnică Studiu de Fezabilitate "Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumicultorii, str. Recoltei Timișoara" proiect cu numărul 503/2018 întocmit de către S.C. Rheinbrucke S.R.L.

Pe terenul propus, conform temei de proiectare pusă la dispoziție de către beneficiar, se propune dezvoltarea infrastructurii de agrement în zona de S-E a Municipiului Timișoara, prin construirea unui complex sportiv compus în principal, dar nu limitativ, din următoarele obiecte:

 • 1. Stadion in aer liber, cu teren de iarbă, fără pistă de atletism și fără peluze, având destinații principale organizarea meciurilor de rugby și fotbal, cu public, având un număr de scaune acoperite în tribune de aproximativ 5200-5300 locuri impusă simultan atât de F.R.F. pentru Liga 1 cât și de UEFA pentru categoria 3.

 • 2. O construcție care adăpostește un bazin semi-olimpic cu toate spațiile conexe necesare organizării competițiilor sportive de înot, inclusiv o tribună, în incinta căreia se vor amenaja și ale incinte specifice pentru menținerea condiției fizice și pentru fitness, saună, încăpere de prim ajutor-cabinet medical, zonă sanitară, vestiare, grupuri sanitare, etc

 • 3. Un bazin semi-olimpic exterior descoperit destinat refacerii și petrecerii active a timpului liber al publicului.

 • 4. Alte amenajări, zone verzi, căi rutiere, locuri de parcare etc.

Se detaliază fiecare obiect după cum urmează.

 • 1. Stadion (teren rugby/fotbal, tribune, spații conexe și alte amenajări exterioare)

Stadionul este destinat organizării competițiilor sportive de fotbal/rugby în suprafață de aprox. 5012 mp cu două corpuri de tribune cu gradene, cu dimensiunile aproximative în plan de 117x21,7 metri.

Tribuna 1 prezintă o suprafață de 2506 mp și o suprafață construită desfășurată de 5.086,25 mp și regimul de înălțime P+3E. în ceea ce privește capacitatea acesteia, sunt propuse 2454 gradene publice, 100 gradene VIP, 34 gradene media, 15 loc + birou media, 2 locuri pentru persoane cu dizabilități în zona VIP. Se propune un total de 2605 locuri.

Tribuna 2 prezintă o suprafață de 2506 mp și o suprafață construită desfășurată de 5.493,52 mp și regimul de înălțime P+2E. în ceea ce privește capacitatea acesteia - sunt propuse 2356 gradene publice, 268 locuri pentru suporteri adverși, 23 locuri pentru persoane cu dizabilități și 23 însoțitori. Se propune un total de 2670 locuri.

Structura de rezistență a tribunelor nu este cu exactitate determinată dar se propune o structură mixtă din cadre de beton armat cu stâlpi din beton armat și o structură metalică cu ferme metalice pentru susținerea învelitorii.

Suprafața de joc din iarbă naturală pentru organizarea competițiilor oficiale de fotbal /rugby, cu suprafața construită de aprox. 18900 mp va fi prevăzută cu sistem de încălzire, irigare și drenaj, cu dotările aferente necesare și impuse de normativele în vigoare.

 • 2. Clădire principală care adăpostește bazinul semi-olimpic acoperit, va conține spații conexe precum vestiare pe sexe/arbitri, sală de fitness/sport, cabinet medical, sauna, birouri, sală pentru

1

REN ISO Sii Eil ISO SKOHSAS

ÎETCKJ: ÎLL'IEJT

alte sporturi (multifuncțională) etc. Bazinul va fi de tip scurt numit și semi-olimpic, cu lungimea de 25 m, care să poată fi utilizat pentru înot competițional și pentru înot de agrement și va avea 6 culoare instalate pe partea cea mai lungă a bazinului, late de 2,5 m, separate de plutitoare și având într-un capăt montate 6 bloc-startere. Apa din bazin va fi încălzită și recirculată cu ajutorul instalațiilor speciale.

Caracteristici generale ale clădirii: formă generală rectangulară, regim de înălțime S+P+1E și P+2E, înălțimea de nivel este de 4.00-5.00 m, Hmax 12.20m.

Construcția principală, bazinul acoperit, are un regim de înălțime S+P+1E, iar la nivelul parterului conține un bazin semi-olimpic, cu lungimea de 25.06 x 15,55 metri, care să poată fi utilizat pentru înot competițional și pentru înot de agrement.

Constructiv, este realizată din fundații izolate de beton armat, cadre și planșee de beton armat, iar ultimul planșeu va sprijini pe ferme metalice cu zăbrele cu grosime de 15cm și ferme de capăt din beton armat cu grosime de 30cm. închiderile exterioare ale construcției se vor realiza din blocuri de beton celular autoclavizat - BCA cu grosimea de 30 de centimetri, termoizolate cu vată minerală, tencuite respectiv placate cu plăci de fibrociment, dispuse pe structură din aluminiu, iar cele interioare din pereți de beton celular autoclavizat - BCA, de grosime 15 centimetri. Pereții exteriori se vor finisa cu tencuiala decorativa pe baza de var hidraulic pentru o respirație a pereților cat mai eficienta. De asemenea, se prevede placaj de fibrociment la registrul etajului si elemente metalice de tip lamele, brâuri si cornișe vopsite ăn culoare albă.

 • 3. Bazin exterior va fi de tip scurt semi-olimpic, cu lungimea de 25 m, care să poată fi utilizat pentru înot competițional și pentru înot de agrement, apa din bazin fiind doar recirculată în permanență.

Zona adiacenta bazinului exterior va fi placată cu gresie porțelanată antiderapantă și va fi prevăzută cu amenajări exterioare specifice.

 • 4. Alte amenajări - Parcările la sol se vor executa cu dale din beton, zonele verzi vor fi amenajate simplu cu iarbă naturală tip gazon și arbori de talie medie. Trotuarele se vor executa cu dalaj din beton sau piatră naturală. Accesele rutiere se vor executa din asfalt bituminos sau dalaj din beton rezistent la trafic greu.

Pe teren se vor amenaja zone de parcări, după cum urmează:

 • - în partea de N a terenului vor exista 66 locuri de parcare pe parcela și 15 locuri de parcare în aliniament,

 • - în partea de V a terenului vor exista 105 locuri de parcare pe parcela destinată personalului si VIP-ului, 11 locuri de parcare în aliniament și 3 parcaje petnru autobuze în apropierea stadionului,

 • - în partea de S a terenului va exista o platfomă pentru media de S=989mp și 12 locuri în aliniament,

 • - restul de 55 de locuti de parcare în aliniament vor fi amplaste pe străzile perimetrale terenului. Locurile de parcare și aleea auto vor fi dotate cu un sistem de dren care va conduce apa spre un separator de hidrocarburi ce va prelua apele murdare de la parcări, va filtra și le va deversa în

ANALIZA FINANCIARĂ SI ECONOMICĂ

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara.

BORDEROU

 • 1. INTRODUCERE

 • 2. IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI Șl DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA

PERIOADEI DE REFERINȚĂ

 • 2.1 Obiectivele investiției

 • 2.2 Entitățile implicate în proiect

 • 2.3 Perioada de referință

 • 3. ANALIZA OPȚIUNILOR

 • 4. ANALIZA FINANCIARĂ

 • 4.1 Metodologie

 • 4.2 Costurile totale ale investiției

 • 4.3 încasări și plăți din exploatare

 • 4.4 Evoluția prezumată a costurilor de operare

 • 4.5 Evoluția prezumată o veniturilor financiare

 • 4.6 Indicatori de performață financiară

 • 5. ANALIZA DE SENSITIVITATE

 • 6. ANALIZA DE RISC

 • 7. RECAPITULAREA ANALIZEI

 • 1. INTRODUCERE

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor ei.

Realizarea obiectivului - construcții noi cu o structură modernă, cu capacitate, nivel de confort și dotare competitive - va reprezenta o construcție cu identitate arhitecturală, ridicând astfel standardul de urbanism al zonei și va avea un impact pozitiv asupra populației. Destinația sportivă este oportună pentru terenul studiat întrucât în zonă nu se găsesc baze sportive sau zone de agrement.

Analiza financiară are ca scop determinarea rentabilității financiare și economice a unui proiect de investiții, precum și sustenabilitatea sa. Investițiile pot fi productive și non-productive. în viața reală se poate întâmpla ca un proiect să fie profitabil din punct de vedere financiar, dar nu și economic. în acest context proiectul nu servește societății și nu ar trebui să fie finanțat. Pe de altă parte, sunt proiecte care nu sunt profitabile din punct de vedere financiar, dar profitabile din punct de vedere economic, ceea ce înseamnă că proiectul generează beneficii incrementale la nivelul societății. Acest tip de proiecte ar trebui să se bucure de o largă susținere și să beneficieze de finanțare nerambursabilă.

în cadrul proiectelor finanțate prin fonduri structurale, analiza cost-beneficiu capătă o importanță deosebită deoarece arată dacă un proiect merită și are nevoie de finanțare și în ce proporție ar trebui să fie acordată finanțarea. în cazul acestui proiect, îind vorba de realizarea unei construcții noi, cu profil sporitv - bazine de înot, proiectul nu este un generator major de venituri (veniturile generate se constituie din taxele subvenționate de stat, venituri din valorificarea activității, venituri din activități sportive - concursuri, sau alte surse) ceea ce înseamnă ca operațiunile sale nu pot fi susținute decât prin fonduri publice.

Sursele folosite pentru analiza sunt:

„Ghidul pentru analiza costuri-beneficii a proiectelor de investiții" emis de Comisia Europeană.

 • 2. IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI Șl DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ

  • 2.1 Obiectivele investiției

Conform temei de proiecte se preconizează ca prin realizarea acestei investiții se va asigura: - o noua identitate a zonei, printr-o structură modernă integrată corect în țesutul urban existent, cu identitate arhitecturală care va ridica standardul de urbanism al zonei avand un impact pozitiv asupra populației.

 • - reabilitarea întregii gospodării subterane (rețele edilitare) în spațiul din zona de intervenție a proiectului

 • - îmbunătățirea circulației pietonale/rutiere și amenajarea de noi locuri de parcare, inclusiv pe domeniul public, ce pot fi folosite de locuitorii zonei.

 • - venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestori tipuri de investiții.

4


ttSrîw


 • - amenajarea zonei va atrage după sine creșterea interesului proprietarilor de a-și reabilita proprietățile/ terenurile parazitate situate în imediata vecinătate a acestuia.

 • 2.2 Entitățile implicate în proiect

Primăria Municipiului Timișoara - administratorul construcției va contribui la construirea acesteia și de asemenea, va suporta costurile de întreținere ulterioare. De asemenea: va angaja contractantul; va face recepția investiției atunci când aceasta va fi terminată; va fi responsabil atât pentru întreținerea anuală și periodică a construcției pe durata de viață a proiectului și după aceea.

 • 2.3 Perioada de referință

Prin perioada de referință se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze în cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie să fie formulate pentru o perioadă corespunzătoare în raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referință poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari și economici ai proiectului.

Calendarul de analiză a proiectelor de infrastructură

Sector

Orizont de timp (ani)

Cai ferate

30

Drumuri

25-30

Porturi si aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Alimentare cu apa

30

Managementul deșeurilor

25-30

Energie

15-25

Broadband

15-20

Cercetare si inovare

15-25

Infrastructura de afaceri

10-15

Alte sectoare

10-15

Calendarul de implementare a Proiectului

Durata de analiză în cadrul analizei cost-beneficiu, conform celor redate anterior, este de 16 de ani, din care primul an reprezintă perioada de construție (durata totală a perioada de implementare a investiției va fi de 12 luni).

Astfel, Calendarul de Implementare a investiției este:

 • • Anul 2018-2019               - INVESTIȚIE

 • • Intervalul 2019-2034          - OPERARE

Anul 2019 este anul de referință în elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de actualizare a fluxurilor de numerar precum și anul de bază pentru exprimarea costurilor.

La sfârșitul perioadei de 15 ani, se așteaptă realizarea de lucrări de întreținere periodică. Pe parcursul acestei perioade de 15 ani, construcția care face obiectul proiectul investițional propus va fi în uz deplin. în acel moment, problema ce se va pune va fi dacă să se efectueze o întreținere periodică în anul 16 sau sa se efectueze noi lucrări majore de reparații sau extinderi.

SRENISO SRENISO SROHSÂS

kesks

/iî* z<Z>'xr3«-.<t/k

Perioada de viață a construcției noi poate astfel fi considerată ca fiind timpul scurs până în anul în care va fi nevoie de o a doua întreținere periodică. Aceasta durată - 15 ani - este considerată ca fiind perioada de analiză.

 • 3. ANALIZA OPȚIUNILOR

Se propun două scenarii de implementare a obiectivului. Acestea se diferențiază prin conformarea stadionului, respectiv se propune un scenariu cu un număr de locuri estimat la 5275 locuri și compus din două tribune și un scenariu cu un stadion de dimensiuni mai mari, compus atât din tribune cât și din peluze, urmărind să acomodeze un număr de 9000 de locuri. Stadionul este proiectat pentru a se încadra în categoria 4 de stadioane UEFA, iar parcările VIP și platforma media sunt aproximativ de două ori mai mari decât în primul scenariu, ocupând o suprafață mare de teren. Ca urmare, în acestă variantă bazinul acoperit sau descoperit nu mai are loc pe parcelă. Acest al doilea scenariu prezintă disfuncționalități date de gabaritul crescut și factori ce țin de context construit și suprafețe efective.

Se recomandă alegerea scenariului I - cu stadion cu număr de locuri estimat la 5275 locuri, încadrat în categoria 3 de stadioane UEFA.

Notă: Costurile prezentate în Analiza Financiară fac referire doar la varianta propusă.

 • 4. ANALIZA FINANCIARĂ

  • 4.1 Metodologie

Principalul scop al analizei financiare este acela de a construi proiecții financiare pentru a determina indicatori de performanță.

Metodologia folosită în analiza financiară, precum și în cea economică, este cea a fluxurilor de numerar actualizate. Aceasta presupune următoarele ipoteze generale:

 • - numai intrările și ieșirile de numerar sunt luat în calcul (amortizarea, rezervele și alți indicatori non-bănești sunt excluși din analiză);

 • - calculul fluxurilor de numerar este bazată pe metoda incrementală, adică pe diferența dintre beneficiile și costurile alternativei „cu proiect" și cele aferente alternativei „fără proiect";

 • - rata de actualizare pentru analiza financiară este de 5% (conform Ghidului pentru analiza cost-beneficiu);

 • - pentru o mai bună înțelegere a analizei, aceasta este realizată în prețuri constante.

 • 4.2 Costurile totale ale investiției

Titularul investiției este Municipiul Timișoara, iar investiția va fi finanțata prin fonduri de la bugetul local.

Costurile totale ale investiției (RON):

Den. capitol

Valoare (exclusiv TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Cost realizare lucrări

84 010 050,10

15 817 240,80

99 827 290,91

Din care C+M

60 926 176,85

11 575 973,60

72 502 150,45

 • 4.3 încasări și plăți dirv exploata re

 • A. VARIANTA FĂRĂ PROIECT

Având în vedere că în situația „fără proiect" nu există cheltuieli de exploatare, tabelul privind cheltuielile, numărul de utilizatori și venituri ce fac referire la prezentul proiect nu este relevant acesta având valori de 0. Se prezintă tabelul doar în varianta cu proiect.

 • B. VARIANTA CU PROIECT

încasări din exploatare

Venituri generate prin valorificarea activității de bază

Cercetările efectuate în analiza pieței, inclusiv informații din stadioane comparabile, sugerează că o noul teren de fotbal ar putea atrage aproximativ 160-170 de evenimente anual. Presupunând că gradul de ocupare al locurilor disponibile este de 75%, rezultă un număr de 3956.25 bilete vândute la un eveniment, adică 652 781 bilete vândute anual. Pentru un preț mediu de 35 RON/ bilet rezultă 22 847 335 RON încasați anual din vânzarea biletelor.

Venituri din alte surse

Se pot constitui ca fiind venituri din competiții sportive, venituri din donații, venituri din subvenții oferite de Statul Român, sau alte surse. Aceste venituri sunt greu de cuantificat sau calculat cu precizie, ele fiind variabile de la an la an. Totuși se poate estima o medie valorică ce se ridică la aproximativ 10% din încasările totale de la utilizatori - 2 284 733 LEI/AN.

7

Cheltuieli din exploatare:

Acestea au fost delimitate pe următoarea strucutură:

 • • cheltuieli cu personal;

 • • cheltuieli cu utilități:

 • • cheltuieli privind curățenia;

 • • alte cheltuieli.

Cheltuieli cu personal:

Se estimează un număr de 45 de angajați cu normă întreagă de muncă, variind de la personal responsabil cu mentenanța, la antrenori, manageri, administratori, etc.

Media salarială între cei 45 de angajați se poate considera ca fiind salariul mediu pe economie raportat în anul 2018, conform Ministerului Finanțelor.

CHELTUIELI PERSONAL

Categorie / nr. persoane

Salariu BRUT (LEI)

Salariu NET (LEI)

Salariu complet (LEI)

Statul colectează (LEI)

Personal necalificat

4162

2434

4256

1822

45 angajați

187290

109530

4788000

81990

TOTAL LEI/ LUNĂ

187290

109530

4788000

81990

TOTAL LEI / AN

2 247 480

1 314 360

57 456 000

983 880

Cheltuieli cu utilități:

Raportându-ne la situația contabilă pentru anul 2018 furnizată de Primăria Municipiului Timișoara pentru Sala Polivalentă "Constantin Jude", am aproximat un total anual al consumului de utilități, astfel: capacitatea Sălii Polivalente "Constantin Jude" este de 1400 utilizatori, de unde a rezultat un consum de utilități în valoare de 350 772 lei/an. Astfel, pentru o capacitate de 5 275 utilizatori rezultă un consum de utilități de aproximativ 1 321 658 lei/an.

Alte cheltuieli:

Alte cheltuieli suportate de Municipiul Timișoara:

Cheltuieli cu materii prime - 80000 LEI/AN;

Cheltuieli generale de administrare - 60000 LEI/AN;

Cheltuieli cu logistica și alte cheltuieli operaționale - 60000 LEI/AN;

Cheltuieli diverse si neprevăzute - 200000 LEI/AN.

 • 4.4 Evoluția prezumată a costurilor de operare

TABEL 1 - Costul între!

inerii anuale a Complexului Sportiv

Moneda

Condiție foarte proastă

Condiție proastă

Condiție medie

Condiție bună

Condiție foarte bună

Euro

243900

189700

135500

81300

27100

Lei

1134136

882106

630075

378045

126015

Notă: întreținearea anuală se rapotează la costul menținerii obiectivului la cele mai înalte

stadarde de funcționare.

SR EN ISO

HHWSPA

-Cv' /iții

După realizarea lucrărilor de construcții, vor fi necesare lucrări de întreținere anuale complexului sportiv vizat de prezentul proiect investițional.

Costurile anuale de întreținere depind de starea construcției în care se efectuează lucrările, întrucât după executarea lucrărilor de construire, complexul sportiv vizat va fi în stare foarte bună, se apreciază ca valoarea costurilor anuale de întreținere la nivelul bugetului local pot fi considerate a fi de 126015 lei/an (conform tabel 1).

Chiar și în condițiile derulării unui program anual de întreținere, calitatea finisajelor, aparaturii și utilajelor vizate va scădea, însă gradual. După 10 ani, condiția „foarte bună" a spațiului studiat va ajunge să devină doar condiție „bună", costurile de întreținere crescând în această situație la 378045 lei/an.

TABEL 2 - Costurile suportate de bugetul local, pe fiecare an

Anul

0

1

2

3

4

5

6

7

Costuri exploatare

Costuri utilități

0

602600

602600

602600

602600

602600

602600

602600

Costuri angajați

0

1321658

1321658

1321658

1321658

1321658

1321658

1321658

Alte costuri

0

400000

400000

400000

400000

400000

400000

400000

Costuri întreținere

Condiție foarte bună

0

126015

126015

126015

126015

126015

126015

126015

Condiție bună

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL costuri

0

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

Anul

8

9

10

11

12

13

14

15

Costuri exploatare

Costuri utilități

602600

602600

662860

662860

662860

662860

662860

662860

Costuri angajați

1321658

1321658

1321658

1321658

1321658

1321658

1321658

1321658

Alte costuri

400000

400000

440000

440000

440000

440000

440000

440000

Costuri întreținere

Condiție foarte bună

126015

126015

0

0

0

0

0

0

Condiție bună

0

0

378045

378045

378045

378045

378045

378045

TOTAL costuri

2450273

2450273

2802563

2802563

2802563

2802563

2802563

2802563

 • 4.5 Evoluția prezumată a veniturilor financiare

Veniturile generate de prezentul proiect se constituie din taxele subvenționate de stat, venituri din valorificarea activității, venituri din activități sportive - concursuri, sau alte surse.

TABEL 3 - Venituri pe fiecare an

Anul

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri anuale prin valorificarea activiății de bază

0

22847335

22847335

22847335

22847335

22847335

22847335

22847335

Alte venituri

0

2284734

2284734

2284734

2284734

2284734

2284734

2284734

TOTAL venituri

0

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

Anul

8

9

10

11

12

13

14

15

9

Venituri anuale prin valorificarea activiății de bază

22847335

22847335

22847335

22847335

22847335

22847335

22847335

22847335

Alte venituri

2284734

2284734

2284734

2284734

2284734

2284734

2284734

2284734

TOTAL venituri

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

TABEL 4 - Benefici financiare aduse bugetului local

Anul

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Beneficii financiare fără proiect

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1. Beneficii financiare cu proiect

0

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

Total cap. 1

0

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

2. Costuri de întreținere în situația fără proiect

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Costuri de întreținere în situația cu proiect

0

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

Total cap. 2

0

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

Beneficii Financiare

0

22681795

22681795

22681795

22681795

22681795

22681795

22681795

Anul

8

9

10

11

12

13

14

15

1.1. Beneficii financiare fără proiect

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1. Beneficii financiare cu proiect

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

Total cap. 1

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

2. Costuri de întreținere în situația cu proiect

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Beneficii financiare cu proiect

2450273

2450273

2802563

2802563

2802563

2802563

2802563

2802563

Total cap. 2

2450273

2450273

2802563

2802563

2802563

2802563

2802563

2802563

Beneficii

Financiare

22681795

22681795

22329505

22329505

22329505

22329505

22329505

22329505

 • 4.6 Indicatori de performață financiară

Pentru a aprecia viabilitatea de ansamblu a proiectului investițional propus, este necesar să se consolideze toate costurile și beneficiile identificate și cuantificate pentru toate entitățile implicate în proiect. Consolidarea presupune agregarea, într-un singur format, a fluxurilor financiare determinate pentru fiecare entitate. De regulă, aceasta se realizează atât pentru situația „fără proiect", cât și pentru

10

situația „cu proiect", ceea ce permite determinarea rezultatelor marginale ale proiectului, oferind posibilitatea evaluării valorii adăugate rezultată în urma implementării proiectului.

Analiza beneficiilor nete anuale pentru întregul proiect presupune actualizarea acestora, pentru a asigura comparabilitatea beneficiilor și costurilor ce se înregistrează în perioade diferite de timp. Rata de actualizare pentru construcții cu profil sportiv este de 5% (conform Ghidului pentru analiza cost-beneficiu).

Indicatorii care reflectă eficiența investiției luați în considerare sunt: valoarea actualizată netă (VAN), rata internă de rentabilitate (RIR) și raportul beneficii actualizate / costuri actualizate (raportul BA/CA).

A. Valoarea actualizată netă (VAN)

Se determină ca diferență între beneficiile nete viitoare actualizate și capitalul investit.

Indicatorul, prin conținutul său, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiții dat, prin compararea beneficiului net total actualizat degajat de acesta pe durata de viață economică cu efortul investițional total, generat de respectivul proiect, actualizat.

Relația de calcul a VAN este:

VAN = -I +


f BN, m (1+e)'


rez

(l + e)’5


unde:


VAN -valoarea actualizată netă;

I - investiția, considerată cu semnul „minus" și aferentă perioadei „zero";

BN - fluxul de beneficii nete degajat pe parcursul perioadei de previziune de 15 ani, care se determină ca diferență între beneficiile totale și costurile totale: e - rata de actualizare;

t - numărul de ani ai perioadei de previziune, luați în considerare pentru calculul VAN; ia valori de la 1 la 15;

Vrez - valoarea reziduală, calculată drept fluxul de numerar net din ultimul an de analiză pentru o perioada de 10 ani, ceea ce adunat la cei 15 ani ai perioadei de previziune se însumează într-o durată de viață economică a proiectului de 25 de ani.

Aplicând metodologia descrisă anterior și luând în considerare o rată de actualizare de 5%, calculele realizate și rezultatele obținute sunt sintetizate în tabelul următor:

TABEL 5 - Determinarea VAN

Specificație

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Costuri totale

84010050

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2. Beneficii financiare

0

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

3. Beneficii financiare nete

-84010050

22681795

22681795

22681795

22681795

22681795

22681795

22681795

4. Rata de actualizare financiară

0

Coeficientul de actualizare

1.0000

0.9900

0.9801

0.9703

0.9606

0.9510

0.9415

0.9321

Beneficii nete actualizate

-84010050

22454977

22230428

22008123

21788042

21570162

21354460

21140916

Beneficii cumulate

-84010050

-61555073

-39324645

-17316521

4471521

26041683

47396143

68537058

Specificație

8

9

10

11

12

13

14

15

Val. Rez.

11

1. Costuri totale

2450273

2450273

2802563

2802563

2802563

2802563

2802563

2802563

2802563

2. Beneficii financiare

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

3. Beneficii financiare nete

22681795

22681795

22329505

22329505

22329505

22329505

22329505

22329505

22329505

4. Rata de actualizare financiară

0

Coeficientul de actualizare

0.9227

0.9135

0.9044

0.8953

0.8864

0.8775

0.8687

0.8601

0.8601

Beneficii nete actualizate

20929506

20720211

20194404

19992460

19792536

19594610

19398664

19204678

19204678

Benficii cumulate

89466565

110186776

130381180

150373641

170166176

189760787

209159451

228364128

247568806

VAN

247568806

B. Rata internă de rentabilitate


Rata internă de rentabilitate (RIR) este acea rată de actualizare la care valoarea fluxului de beneficii nete actualizate este zero, respectiv încasările actualizate sunt egalate de plățile actualizate.

Aceasta rată exprimă capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata luată în considerare ca perioadă de viață a investiției.

RIR = e


dacă:


15 FR

y—4=0 â(l + e)1

unde:


FBt e t


 • - fluxul beneficiilor nete;

 • - rata de actualizare;

 • - numărul de ani, ia valori la 0 la 15.

  Pentru următoarea:


calculul operativ al RIR se apelează la metoda interpolării, formula de calcul fiind

R|R=e™ + (emax


, FBe

_p \y______________

min FBe +|FB I

cmin | cmax |

unde: emin - rata mică de actualizare, care face fluxul beneficiilor nete actualizate pozitiv, dar apropiat de zero;

emax - rata mare de actualizare, care face fluxul beneficiilor nete actualizate negativ, dar aproape de zero;

FBemin ; FBemax - fluxul beneficiilor nete actualizate cu rata mică, respectiv rata mare de actualizare.

Beneficiile și costurile luate în considerare la calculul RIR includ:

 • a) baza este dată de investiția inițială, dată de valoarea totală a devizului general al obiectului investițional;

 • b) valoarea reziduală este valoarea finală a investiției la sfârșitul perioadei de previziune; aceasta se consideră a fi egală cu fluxul net al ultimului an al orizontului de previziune, capitalizat pe 10 ani;

 • c) fluxul de beneficii și costuri pe parcursul perioadei anilor 1 - 15 ai investiției include doar elemente de natura exploatării;

 • d) fluxul de beneficii nete:

12

 • e) rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (inițial, final și a celor anuale) viitoare la valorile momentului de bază al investiției, considerat anul „0" al acesteia;

 • f) coeficientul de actualizare are următoarea expresie:

1

(1+e)1

unde: e - rata de actualizare, reprezentată prin e min si e max;

t - anul luat în calcul, t = 0 4- n (0 - momentul de bază al investiției; 14-15 - anii

perioadei de previziune).

g)fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bază al investiției.

TABEL 6 - Determinarea RIR

Specificație

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Costuri totale

84010050

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2. Beneficii financiare

0

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

3. Beneficii financiare nete

-84010050

22681795

22681795

22681795

22681795

22681795

22681795

22681795

Specificație

8

9

10

11

12

13

14

15

Valoare

1. Costuri totale

2450273

2450273

2802563

2802563

2802563

2802563

2802563

2802563

2. Beneficii financiare

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

3. Beneficii financiare nete

22681795

22681795

22329505

22329505

22329505

22329505

22329505

22329505

254103140

RIR

302%

Indicatorii de fezabilitate obținuți din calcule sunt satisfăcători: valoarea actualizată netă este pozitivă (4-247.568.806), iar rata de rentabilitate se situează peste pragul de 5% (4-302 %). în aceste condiții, privind strict din perspectiva Primăriei Municipiului Timișoara, ca gestionar al complexului sportiv, proiectul investițional este fezabil din punct de vedere financiar și economic.

C. Raportul beneficii actualizate/costuri actualizate

Raportul beneficii actualizate / costuri actualizate (Raportul BA/CA) se determină raportând suma beneficiilor actualizate cumulate la suma costurilor actualizate cumulate, conform următoarei formule:

Luând în considerare cele 2 situații, respectiv situația fără proiect și situația cu proiect, are loc o diminuare a costurilor la nivelul bugetului local, diferență ce reprezintă practic un beneficiu financiar pentru Primăria Municipiului Timișoara.

13

Fluxul de numerar cumulat (fără a lua în considerare valoarea investiției din anul de bază) reprezentat pentru acest proiect de beneficiile financiare nete cumulate este pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză, rezultatele fiind sintetizate în tabelul următor:

14

TABEL 7 - Fluxul de numerar calculat

Anul

1

2

3

4

5

6

7

1. Costuri totale fără proiect

0

0

0

0

0

0

0

2. Costuri totale cu proiect

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

2450273

3. Beneficii financiare

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

4. Fluxul de numerar cumulat*

22681795

45363591

68045386

90727182

113408977

136090773

158772568

Anul

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Costuri totale fără proiect

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Costuri totale cu proiect

2450273

2450273

2450273

2802563

2802563

2802563

2802563

2802563

3. Beneficii financiare

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

25132069

4. Fluxul de numerar cumulat*

181454363

204136159

226465664

248795169

271124675

293454180

315783685

338113190

*pentru fluxul de numerar cumulat nu a fost luată în considerare valoarea investiției din anul de bază

 • 5. ANALIZA DE SENSITIVITATE

Sensitivitatea urmărește determinarea reacției indicatorilor de eficiență a investiției la modificarea principalelor variabile ce o caracterizează. Astfel, indicatorii de eficiență luați în considerare sunt VAN, RIR (raportul BA/CA nu a fost luat în calcul), iar principalele variabilele luate în considerare au fost cheltuielile mvestiționale și costurile de întreținere. Pentru fiecare dintre acești 2 parametrii cheie am testat 4 tipuri de scenarii (foarte pesimist, pesimist, optimist și foarte optimist).

TABEL 8 - Analiza de sensitivitate

Variații

VAN

RIR

Scenariul de bază

%

247568806

3.02

Variația cheltuielilor investiționale:

Scenarii foarte pesimist-creștere 5%

1.05%

88210553

2.97

Scenariul pesimist - creștere 2,5%

1.03%

86110301

3.00

Scenariul optimist - reducere 2,5%

0.98%

81909799

3.05

Scenariul foarte optimist - reducere 5%

0.95%

79809548

3.07

Variația costurilor de întreținere:

Scenarii foarte pesimist-creștere 5%

1.05%

259947246

3.07

Scenariul pesimist - creștere 2,5%

1.03%

253758026

3.05

Scenariul optimist - reducere 2,5%

0.98%

241379586

3.00

Scenariul foarte optimist - reducere 5%

0.95%

235190366

2.97

15

EN [HSE3

 • 6. ANALIZA DE RISC

Asemenea oricărui proiect, și proiectul investițional analizat este supus amenințării unor riscuri de natură tehnică, financiară, instituțională și legală. Descrierea acestor riscuri, consecințele și modalitățile de eliminare a acestora, precum și alocarea responsabilităților în gestionarea acestora sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 9. Matricea riscurilor ce afecteaza proiectul investițional

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Riscuri tehnice

Construcție

Riscul de apariție a unui eveniment pe durata realizării investiției, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în timp și la costul estimat

întârzierea în implementare și majorarea costurilor de execuție a lucrărilor de modernizare

Investitorul, în general, va intra într-un contract cu durată și valoare fixe. Constructorul trebuie să aibă resursele și capacitatea tehnică de a se încadra în condițiile de execuție

Recepție investiție

Riscul este atât fizic cât și operațional și se referă la întârzierea efectuării recepției investiției

Consecințe pentru ambele părți. Pentru executanții lucrării venituri întârziate și profituri pierdute. Pentru beneficiari întârzierea începerii utilizării complexului sportiv modernizat, cu toate consecințele ce decurg din aceasta

Primăria nu va efectua plata întregii contravalori a lucrării până la recepția investiției

Resurse la intrare

Riscul ca resursele necesare reabilitării pieței vizate să coste mai mult decât s-a anticipat, să nu aibă

Creșteri de cost și în unele cazuri efecte negative asupra calității serviciilor

Executantul poate gestiona riscul prin contracte de aprovizionare pe termen lung cu

Cine este responsabil de gestiunea riscului

Investitorul

Investitorul

Executantul

16

Cine este

Categoria de risc

Descriere

o calitate corespunzătoare sau să fie indisponibile în cantitățile necesare

Consecințe

furnizate

Eliminare

clauze specifice privind asigurarea calității materialelor. în parte, aceasta poate fi rezolvată și din faza de proiectare.

responsabil de

gestiunea riscului

întreținere și reparare

Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor să fie necorespunzătoare, având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații

Efecte negative asupra utilizării complexului sportiv

Investitorul poate gestiona riscul prin clauze contractuale de garanție a lucrărilor efectuate de executant

Investitorul

Capacitate tehnică

Executantul nu are capacitatea tehnică necesară pentru executarea lucrărilor de realizare a investiției

Imposibilitatea investitorului de a moderniza imobiulul conform proiectului tehnic

Investitorul examinează în detaliu capacitatea tehnică și financiară a executantului

Executantul

Soluții tehnice vechi sau inadecvate

Riscuri financiare

Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic

Toate beneficiile estimate sunt mult diminuate

Investitorul poate gestiona riscul prin clauze contractuale referitoare la calitatea lucrării

Investitorul

Finanțare indisponibilă

Riscul ca finanțatorul sa nu poata asigura resursele financiare atunci când trebuie și în cuantumuri suficiente

Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției

Investitorul va analiza cu mare atenție angajamentele sale financiare și concordanța cu programarea investiției

Investitorul

Evaluare incorectă a valorii investiției și a costurilor de operare

Valoarea investiției și costurile de operare sunt subevaluate

Investitorul nu poate asigura finanțarea investiției și întreținerea complexului

Investitorul poate să își utilizeze propriile resurse financiare (dacă acestea sunt disponibile)

Investitorul

17

DHE1NBRUCKE

A R C H 1 T E C T U R E

SRENiSO SRBI50 SROHSAS OSS

Cine este

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

sportiv

Eliminare

pentru a acoperi costurile suplimentare. De asemenea, investitorul poate căuta și alte surse de finanțare.

responsabil de gestiunea riscului

Inflația              Valoarea reală a

plăților, în timp, este diminuată de inflație

Riscuri instituționale

Diminuarea în termeni reali a veniturilor realizate de executant

Executantul va căuta un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației. Investitorul va accepta clauze de indexare în contract.

Investitorul

Executantul

Modificarea cuantumului impozitelor și taxelor

Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de impozitare general să se schimbe in defavoarea investitorului

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale investitorului

Veniturile investitorului trebuie sa permită acoperirea diferențelor nefavorabile, până la un cuantum stabilit între părți prin contract.

Investitorul

Retragerea

Daca facilitatea se

Consecințe

Investitorul va

Investitorul și

sprijinului oferit

bazează pe un

asupra surselor

încerca sa

ceilalți beneficiari

de Uniunea Europeana

Riscuri legale

sprijin complementar, autoritatea guvernamentală va retrage acest sprijin afectând negativ proiectul

de finanțare a proiectului

redreseze financiar proiectul după schimbările ce afectează în mod discriminatoriu proiectul

ai proiectului

Schimbări legislative / de politică

Riscul schimbărilor legislative și al politicii autorităților guvernamentale care nu pot fi anticipate la

0 creștere semnificativă în costurile operaționale ale investitorului și / sau necesitatea

18

Lobby politic pe lângă autoritățile publice de la nivelurile superioare, cu scopul ca actele

Investitorul

SC RHEINBRUCKE SRL                                                                                R074BRDE360SV07259683600 BRD Timișoara

R02806363     J35/28/1993                                                                          RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timișoara

Timișoara, Calea Martirilor 1989, nr. 51/20
Categoria de risc


Descriere

semnarea contractului și care sunt adresate direct, specific si exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea investitorului


Consecințe

de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări


Eliminare

normative cu impact asupra proiectului să rămână neschimbate


Cine este responsabil de gestiunea riscului


19


 • 7. RECAPITULAREA ANALIZEI

Realizarea obiectivului - construcții noi cu o structură modernă, cu capacitate, nivel de confort și dotare competitive - va reprezenta o construcție cu identitate arhitecturală, ridicând astfel standardul de urbanism al zonei și va avea un impact pozitiv asupra populației. Destinația sportivă este oportună pentru terenul studiat întrucât în zonă nu se găsesc baze sportive sau zone de agrement.

Perioada de implementare a proiectului a fost estimate de către proiectantul general la 12 luni.

Costul total al proiectului a fost estimate la o valoare cu TVA de 84 010 050,10 LEI, din care valoarea de C+M = 60 926 176,85 LEI.

Analiza cost-beneficiu a fost realizată pentru a oferi o evaluare a costurilor și beneficiilor financiare și sociale în situația fără proiect și în situația cu proiect și pentru a pune în evidență situația netă dintre acestea.

Indicatorii de fezabilitate obținuți din calcule sunt satisfăcători: valoarea actualizată netă este pozitivă (+247 568 806), iar rata de rentabilitate se situează peste pragul de 5% (+302%). în aceste condiții, privind strict din perspectiva Primăriei Municipiului Timișoara, ca gestionar al complexului sportiv, proiectul investițional este fezabil din punct de vedere financiar și economic.

în urma analizei financiare efectuate, valorile obținute pentru cei mai relevanți indicatori de fezabilitate a unei investiții au fost:

J VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) = +247 568 806

J RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE (RIR) = +302 %

20

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR             .

207v - 3^1 /?'O/       ’

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumicultura, str. Recoltei - Timișoara

Secțiunea a2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

Direcția Dezvoltare prin Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte a încheiat Contractul de prestări servicii de proiectare nr. 58 din data de 22.05.2018 cu S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. având ca obiect realizarea obiectivului de investiții Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumicultorii, str. Recoltei - Timișoara

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement reprezintă o parte componentă a planului de creștere a calității vieții cetățenilor urbei; pe acest considerent municipalitatea a inclus în proiectele de dezvoltare și realizarea unor spații de agrement si practicare a sportului în mai multe zone ale orașului.

Terenul pus la dispoziție pentru realizarea investiției nu are o utilizare concreta și se constituie ca teren viran care prezintă vegetație spontana in interior si pâlcuri de arbori. Valorificarea suprafețelor de teren ale municipalității fara utilitate, cu programe pentru populație este un pas necesar care pe de o parte ridica aspectul vizual/ valoarea fondului construit învecinat si pe de altă parte contribuie la imbunatatirea nivelului de trai.

Municipiul Timișoara nu deține nici un stadion pentru jocurile sportive clasate in prima categorie de importanta privind interesul iubitorilor sportului, respectiv fotbalul si rugby-ul, devinind astfel prioritara realizarea unui stadion la standarde moderne. Complementar, pentru captarea atenției publicului prin diversitate și utilizând la maxim potențialul zonei pus la dispoziție, se impune și amenajarea unor bazine de înot (unul în aer liber-cu facilitățile zonelor verzi aferente și unul acoperit) astfel încât facilitățile sportive să poată fi folosite de cetățenii municipalității, și nu numai, indiferent de anotimp.

Prin realizarea acestei investiții se va asigura totodată:

o nouă identitate a zonei, printr-o structura moderna integrată corect în tesutul urban existent, cu identitate arhitecturala care va ridica standardul de urbanism al zonei având un impact pozitiv asupra populației.

reabilitarea întregii gospodării subterane (rețele edilitare) în spațiul din zona de intervenție a proiectului; imbunatatirea circulației pietonale/rutiere și amenajarea de noi locuri de parcare, inclusiv pe domeniul public, ce pot fi folosite de locuitorii zonei.

imbunatatirea accesului populației comunității locale, a tuturor categoriilor de varsta din zona la practicarea activitatii sportive de intretinere, respectiv a invatarii si practicării înotului, recreere, etc;

venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investitii.

nu în ultimul rând, amenajarea zonei va atrage după sine creșterea interesului proprietarilor de a-și reabilita proprietățile/ terenurile parazitare situate în imediata vecinătate a acestuia.

 • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportun promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei

Timișoara și-l supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.


DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

MAGDALENA/


COARĂ


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

SERVICIUL M.LP.

SC2020-39-//4?/>6)Z W •

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei -

Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei - Timișoara, prin care se propune aprobarea investiției și a devizului aferent investiției in valoare de 99.827.290,91 lei (TVA inclus).

Facem următoarele precizări:

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement reprezintă o parte componentă a planului de creștere a calității vieții cetățenilor urbei; pe acest consideret municipalitatea a inclus în proiectele de dezvoltare și realizarea unor spații de agrement si practicare a sportului în mai multe zone ale orașului.

Direcția Dezvoltare prin Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte a încheiat Contractul de prestări servicii de proiectare nr. 58 din data de 22.05.2018 cu S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. având ca obiect realizarea obiectivului de investiții Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei - Timișoara

Terenul pus la dispoziție pentru realizarea investiției nu are o utilizare concreta și se constituie ca teren viran care prezintă vegetație spontana in interior si pâlcuri de arbori. Valorificarea suprafețelor de teren ale municipalității fara utilitate, cu programe pentru populație este un pas necesar care pe de o parte ridica aspectul vizual/ valoarea fondului construit învecinat si pe de altă parte contribuie la imbunatatirea nivelului de trai.

Municipiul Timișoara nu deține nici un stadion pentru jocurile sportive clasate in prima categorie de importanta privind interesul iubitorilor sportului, respectiv fotbalul si rugby-ul, devinind astfel prioritara realizarea unui stadion la standarde moderne. Complementar, pentru captarea atenției publicului prin diversitate și utilizând la maxim potențialul zonei pus la dispoziție, se impune și amenajarea unor bazine de înot (unul în aer liber-cu facilitățile zonelor verzi aferente și unul acoperit) astfel încât facilitățile sportive să poată fi folosite de cetățenii municipalității, și nu numai, indiferent de anotimp.

Pe terenul pus la dispoziție cu suprafața de 33.161 mp se propune dezvoltarea infrastructurii de agrement in zona de S-E a municipiului, prin construirea unui complex sportiv compus in principal din:

- Stadion pentru rugby si fotbal, compus din două corpuri tribune cu gradene, cu dimensiunile aproximative în plan de 117 x 21,7 m, cu un total de 5275 locuri, categoria 3 UEFA.

Tribuna 1 prezintă o suprafață de 2506 mp și o suprafața construită desfășurată de 5.086,25 mp și regimul de înălțime P+3E. Constructiv, sunt propuse elemente structurale din beton armat - cadre cu închideri din zidărie. Copertina este realizată din elemente metalice - ferme structurale compuse din profile metalice. Finisajele exterioare sunt variabile, de la tencuieli simple de fațadă până la beton aparent la nivel de gradene, tablă falțuită la copertină. In ceea ce privește capacitatea acesteia - sunt propuse 2454 gradene publice, 100 gradene VIP, 34 gradene media, 15 loc + birou media, 2 locuri pentru persoane cu dizabilități în zona VIP. Se propune un total de 2605 locuri.

Tribuna 2 prezintă o suprafață de 2506 mp și o suprafața construită desfășurată de 5.493,52 mp și regimul de înălțime P+2E. In ceea ce privește capacitatea acesteia - sunt propuse 2356 gradene publice, 268 locuri pentru suporteri adverși, 23 locuri pentru persoane cu dizabilități și 23 însoțitori. Se propune un total de 2670 locuri. Suprafața de joc din iarbă, prevăzută cu sistem de irigare și drenaj, dispune de un sistem de încălzire, instalație de nocturna și dotările aferente necesare desfășurării competițiilor sportive rugby/fotbal.

-Bazinul semi-olimpic acoperit de tip scurt cu lungimea de 25 m, este amplasat în interiorul unei clădirii de formă generală rectangulară, regim de inaltime S+P+2E, amprenta la sol a construcției fiind de 2.400,00 mp, iar suprafața construita desfasurata în cuantum de 5.180 mp.Spatiile de la același nivel (parter) anexa ale bazinului acoperit se vor amenaja cu o sala de fitness dotata corespunzător, sauna, cabinet medical, zona sanitara, vestiare,zona bar. La primul nivel se va amenaja o tribuna in zona bazinului o sala de sport multifuncționala si anexe. Bazinul semi-olimpic

descoperit, amplasat în imediata apropiere a clădirii, va avea a avea aceleași caracteristici constructive ca si cel acoperit, precum și dotări aferente specifice anotimpului cald.

-POT 21,87%

-CUT 0,52

-Spații verzi S= 14.800 mp (44,63% din total teren)

-Alei pietonale S= 3.330 mp

-Parcări și circulație auto S=5.820 mp

-Locuri de parcare - 267 locuri de parcare, din care 3 pentru autobuze

Prin realizarea acestei investiții se va asigura totodată:

o nouă identitate a zonei, printr-o structura moderna integrată corect în tesutul urban existent, cu identitate arhitecturala care va ridica standardul de urbanism al zonei având un impact pozitiv asupra populației: reabilitarea întregii gospodării subterane (rețele edilitare) în spațiul din zona de intervenție a proiectului;

imbunatatirea circulației pietonale/rutiere și amenajarea de noi locuri de parcare, inclusiv pe domeniul public, ce pot fi folosite de locuitorii zonei;

imbunatatirea accesului populației comunității locale, a tuturor categoriilor de varsta din zona la practicarea activitatii sportive de întreținere, respectiv a invatarii si practicării înotului, recreere, etc;

venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investitii;

nu în ultimul rând, amenajarea zonei va atrage după sine creșterea interesului proprietarilor de a-și reabilita proprietățile/ terenurile parazitare situate în imediata vecinătate a acestuia.

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumicultorii, str. Recoltei, Timișoara a fost avizat cu nr. 2/08.01.2020 in cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții și reparații capitale. Sursa de finanțare a investiției: Bugetul local.

Precizăm faptul că investiția în cauză a avut la baza prevederile PUZ - Zona sportivă și agrement Calea Buziașului aprobat prin HCL nr. 254/20.12.2016, a cărei valabilitate a fost prelungită ulterior prin HCL nr. 354/27.06.2019 până la data de 19.12.2022.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei, Timișoara, conform proiect nr. 503/2018 întocmit de S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.,cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei, Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Magdalena NicoaȘEF SERVICIU SMIP GabrielamCÂ


CONSI

Sorin T7rutRSMIP


ANEXA nr.l la HCL nr........../.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str.

Legumiculturii, str. Recoltei - Timișoara

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei - Timișoara întocmit de SC RHEINBRUCKE SRL, Timișoara, conform contractului de prestări servicii nr. 58 din data de 22.05.2018 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:

 • 1. Valoarea totala a investiției = 99.827.290,91 lei (TVA inclus)

din care C+M = 72.502.150,45 lei (TVA inclus)

 • 2. Durata de realizare: 36 luni

 • 3. Capacități (în unităti fizice și valorice): Suprafața totala studiata = 33.161 mp, din care: CLĂDIREA CE ADĂPOSTEȘTE BAZINUL ACOPERIT

 • • Suprafața construită : 2.400 mp

o S. subsol: 920 mp, S. etaj 1: 2400 mp, S. etaj 2: 380 mp

o Suprafața construită desfășurată - 5.180 mp

STADION

 • • Suprafața construită Tribuna 1 = 2.506 mp

o S. parter: 2.331 mp, S etaj 1:1203 mp, S etaj 2:762 mp, S etaj 3:791 mp, S gradene:1603 mp

o Suprafața construită desfășurată = 6.690 mp

 • • Suprafața construită Tribuna 2 = 2.506 mp

o S. parter: 2.331 mp, S etaj 1: 1.203 mp, S etaj 2: 358 mp, S etaj 3: 1.603 mp

o Suprafața construită desfășurată = 5.495 mp

BAZIN DESCOPERIT, suprafața =478 mp

 • • Suprafața construită desfășurată (total) = 17.365 mp

 • • Amprenta cumulată construcții=7.412 mp

 • • POT 21,87%

 • • CUT 0,52

 • • Regim de înălțime:

o P+3E (S+P+4E maxim), h cornișă = 15,00 m înălțime - tribuna principală stadion

o S+P+2E (S+P+3E maxim), h cornișă = 12 m înălțime - clădire bazin de înot

 • • Amenajări teren:

o Spații verzi S=14.800 mp (44,63% din total teren)

o Alei drumuri și parcaje S= 9150 mp, respeciv

 • ■ Alei pietonale S= 3.330 mp

 • ■ Parcări și circulație auto S=5.820 mp

 • ■ Locuri de parcare = 267 locuri de parcare, din care 3 pentru autobuze

  DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE


  Magdalena Nicoară  ȘEF SERVICIU SMIP Gabrielă Bica
ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-371/09.01.2020


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

Nr.SC2020-371/09.01.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str.

Legumiculturii, str. Recoltei - Timișoara

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre și raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare nr. SC2020-371/09.01.2020 conform cărora este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei - Timișoara și a indicatorilor tehnico-economici, prin care se propune aprobarea investiției și a devizului aferent investiției in valoare de 99.827.290,91 lei (TVA inclus);

Având în vedere adresa Direcției Economice nr. SC2020-371/09.01.2020;

Având în vedere contractul de prestare servicii de proiectare nr. 58 din data de 22.05.2018 cu S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. având ca obiect realizarea obiectivului de investiții Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei - Timișoara, proiect nr. 503/2018 întocmit de S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.,cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa;

Având în vedere HCL nr. 254/20.12.2016, a cărei valabilitate a fost prelungită ulterior prin HCL nr. 354/27.06.2019 până la data de 19.12.2022;

în conformitate cu prevederile H.G. nr.907/29.11/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), e), alin. (4) lit. d) "'aprobă la propunerea primarului documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii” și e) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 196 , alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) si (3) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-371/09.01.2020 conform cărora este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei - Timișoara;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei - Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara conform art. 243 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație nu privește aspectele tehnice, de specialitate ale documentației și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, AMEL1A FAUR

Cod FO53-13,Ver.l


ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2020-371/09.01.20'10

Către,

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2020 - 371/09.01.2020, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zona sportivă și de agrement, Calea Buziașului: Bazin de înot acoperit, bazin în aer liber , teren de rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N. D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei, Timișoara, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice la data prezentei, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local.

Urmare a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara, cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timisâșoara, pe anul 2020, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferent proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.

DIRECTO

Stelialu

pNOMIC tNCIU