Hotărârea nr. 13/2020

13/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara"
Hotararea Consiliului Local 13/14.01.2020
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre nr. SC2020-371/09.01.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 371 din data de 09.01.2020 al Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Dezvoltare a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-371 din data de 09.01.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020 - 371/09.01.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020 - 371/09.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 254/20.12.2016 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului", CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 354/27.06.2019 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului" CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 254/20.12.2016;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico- economice pentru lucrările de investiţii nr.02/08.01.2020 a Comisiei tehnico - economice;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu dispozitiile art. 129, alin. (2), lit. b), e), alin. (4) lit. d), e), alin. (9) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 196 , alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei, Timisoara", întocmită de RHEINBRUCKE SRL - Timişoara, conform Contractului de prestări servicii nr. 58/22.05.2018.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei, Timisoara", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Muncipiului Timişoara.

Art.4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Profil metalic pentru ferestre


+4.90


Metalic


Profil metalic pentru ferestre


Trotuar


+1.57


Scară Acces Sală de Sport


Windfang


Sală de Sport Multifuncțională


\Hol recepții +3.25


^Z227777Z^^27////////////^/Z/////z^


REI180


Scară Acces de Sport


Lamele Metalice


Profil metalic pentru ferestre


REI 90

±0.00


RE1180


Bazin de Compensare ------- REI 90


7////7

'. —T-- •••-t*-,         » VV 7     '■ >'z'- * '        / ■. ■■luuuuuuuuuuuuuuuutiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuUUUmuuuuUuuuuOtfumuuiiuuuduuOlj^ulju^


-finisaj exterior: tencuială+glet+vopsea -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -beton celular autoclavizat 30x60x25 cm -finisaj interior


A.1- Perete exterior - placat

-finisaj exterior: plăci fibrociment pe structură metalică -beton celular autoclavizat 30x60x25 cm

-beton celular autoclavizat 30x60x25 cm

-finisaj interior


-profil metalic superior de capăt pentru lamele -structură prindere profil metalic superior -tencuială termoizolație

-termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -profile metalice suport termoizolație -închidere placă de gips carton

-finisaj interior


-diafragmă b.a. bazin 35 cm -hidroizolație pensulată -adeziv linear

-linear tip Sikaplan wp3100 1.5 mm


C- Perete interior


B- Perete atic - tronson longitudinal

-profil metalic superior de capăt pentru lamele -structură prindere profil metalic superior -tencuială termoizolație

-termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -profile metalice suport termoizolație -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -tablă atic


-finisaj

-beton celular autoclavizat 30x60x25 cm

-finisaj


E- Perete bazin de compensare

-membrană polietilenă HDPE

-hidroizolație bituminoasă

-termoizolație rigidă spumă poliuretanică 15 cm

-elevație b.a. 50 cm

-hidroizolație pensulată

-adeziv liner

-liner Sikalastic 1k 1.5 mm


-pardosea sintetică decorativă interioară tip Sikafloor -șapă slab armată 7 cm

-termoizolație polistiren extrudat 5 cm

-placă b.a. 15 cm

-strat de balast

-pământ natural


-liner Sikalastic 1k 1.5 mm

-adeziv liner -hidroizolație pensulată -radier bazin 35 cm -polistiren extrudat 10 cm -șapă 10 cm -pământ natural


-finisaj oțel inoxidabil cu toate straturile aferente -hidroizolație pensulată

-radier bazin 35 cm

-polistiren extrudat 10 cm

-șapă 10 cm

-pământ natural


D- Perete bazin exterior


-membrană polietilenă HDPE

-termoizolație rigidă spumă poliuretanică 15 cm

-clorcauciuc- negru

-hidroizolație pensulată

-diafragmă b.a. bazin 35 cm

-hidroizolație pensulată

-adeziv linear

-linear tip Sikaplan wp3100 1.5 mm


F- Perete interor de compartimentare

-finisaj

-beton celular autoclavizat 15x60x25 cm

-finisaj


01.1- Placa pe sol - birou

-covor PVC elastic

-șapă slab armată 7 cm -fonoizolație polistiren extrudat 5 cm -placă b.a. 15 cm

-strat de balast

-pământ natural


02- Pardoseală sala multifuncțională

-covor PVC elastic

-șapă slab armată 5 cm

-fonoizolație polistiren extrudat 3 cm

-placă b.a. 15 cm

-sistem susținere tavan lamelar

-tavan lamelar


04- Pardoseală bazin exterior peste bazin de compensare

-gresie porțelanată antiderapantă 30x60

-adeziv gresie 1 cm

-șapă autonivelantă 2 cm

-șapă slab armată cu sistem de încălzire 8 cm

-polistiren extrudat 5 cm

-placă b.a. 15 cm

-hidroizolație pensulată

-adeziv liner

-liner Sikalastic 1k 1.5 mm


06- Pardoseală inconjurătoare bazin exterior

-gresie antiderapantă 30x60 cm

-adeziv gresie 1 cm

-șapă autonivelantă 3 cm

-polistiren extrudat 5 cm

-placă b.a.

-strat de balast

-pământ naturalBazin exterioi]


-1.20


Lamele Metalice


ZZZZZ/ZZ/Z//ZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZ^/7/ZZZ/ZZZ^^

3EI180


7777777.


<T7Z</7^7227Z/277Z772Z//Z77Z/ZZ77Z/Z7/Z/^%


727^Z7/77Z^^^WZ727ZZ7722ZZZZZ^/ZWZZZ^W

Frtita) 77/


+2.90


Trotuar


+0.20

^0.00


-gresie porțelanată antiderapantă 30x60 -adeziv gresie 1 cm

-șapă autonivelantă 2 cm

-șapă slab armată cu sistem de încălzire 4 cm

-fonoizolație polistiren extrudat 2 cm

-placă b.a. 15 cm

-sistem susținere tavan lamelar

-tavan lamelar


08- Pardoseală birou - etaj

-covor PVC elastic

-șapă slab armată 5 cm

-fonoizolație polistiren extrudat 3 cm

-placă b.a. 15 cm

-sistem susținere tavan casetat cu plăci din ipsos -plăci ipsos


-strat de uzură

- șapă slab armată 5 cm

-fonoizolație polistiren extrudat 3 cm -placă b.a. 15 cm

-sistem susținere tavan lamelar

-tavan lamelar


09.1- Placa peste etajul 1 - zona încăperilor

-strat de uzură

- șapă slab armată 5 cm

-fonoizolație polistiren extrudat 3 cm

-placă b.a. 15 cm

-sistem susținere tavan casetat cu plăci din ipsos -plăci ipsos


10- Trotuar


-strat de uzură din dale prefabricate din beton, 6cm

-strat de pozare de nisip, 3cm

-fundație din balast (O..63mm), 15cm

-pământ natural


-strat de uzură din dale prefabricate din beton, 8cm

-strat de pozare de nisip, 2cm

-fundație superioară din piatră spartă împănată

-fundație inferioară din balast (O..63mm)

-geotextil nețesut cu rol de anticontaminare/izolare min 150 g/mp -pământ natural


Nota!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzi^^râ-ccyj baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic,ele caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției.

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.

în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot el'abora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.'


12- învelitoare


-panouri sandwich 15cm

-profile Z și L metalice, conform proiectului de structuri -ferme metalice conform proiectului de structuri


Verificator


D HEINBRUCKE “ ». -

------------------------------------------------Martirilor, nr.51/20

I ARCHITECTU RE tel.0748.022.805 ----;-------;---------—-—CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat Desenat


NUME


Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


arh. BORȘ Silviu__

arh. SABAU Alexandru


arh. TUHUȚ Diana arh. DUSSAP Victor

arh. NISTOR lonuț arh, GOCAN Bogdan arh. MUSTEAȚĂ Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh. URSA Bogdanreferat nr. din

BENEFICIAR:

^MUNICIPIUL TIMIȘOARA Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.roDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte enajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:50


DATA:

07/2018


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei

DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Secțiunea transv. B-B si Secțiunea longit. C-C


PROIECT NR.

503/2018


FAZA

S.F.

REVIZIA

Rev.1


PLANȘA:

B.10


FORMAT

A0 (ISO)


pantă echivalent


-membrană polietilenă HDPE

-hidroizolație bituminoasă

-termoizolație rigidă spumă poliuretanică 15 cm

-elevație b.a. 30 cm


Lamele Metalice


Trotuar


Sala de Recuperare


sistem de ventilație
Lamele Metalice


Rigolă


Rigola


±0.00


06


Spațiu tehnic 2


N      |

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

©r-FT

If


-finisaj exterior: plăci fibrociment pe structură metalică -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică

-beton celular autoclavizat 30x60x25 cm

-finisaj interior


-profil metalic superior de capăt pentru lamele -structură prindere profil metalic superior -tencuială termoizolație

-termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -profile metalice suport termoizolație -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -tablă atic


-membrană polietilenă HDPE

-termoizolație rigidă spumă poliuretanică 15 cm -clorcauciuc- negru

-hidroizolație pensulată

-diafragmă b.a. bazin 35 cm

-hidroizolație pensulată

-adeziv linear

-linear tip Sikaplan wp3100 1.5 mm


-gresie antiderapantă 30x60 cm

-adeziv gresie 1 cm

-șapă autonivelantă 2 cm

-șapă slab armată cu sistem de încălzire 8 cm -polistiren extrudat 5 cm

-placă b.a. 15 cm

-strat de balast

-pământ natural


--finisaj oțel inoxidabil cu toate straturile aferente -adeziv liner

-hidroizolație pensulată

-radier bazin 35 cm

-polistiren extrudat 10 cm -șapă 10 cm

-strat de balast

-pământ natural


-strat de uzură 1 cm

-șapă slab armată 5 cm -radier 25 cm

-șapă 10 cm

-strat de balast

-pământ natural


-gresie antiderapantă 30x60 cm

-adeziv gresie 1 cm

-șapă autonivelantă 3 cm

-polistiren extrudat 5 cm

-placă b.a.

-strat de balast

-pământ natural


-pardosea sintetică decorativă interioară tip Sikafloor -șapă slab armată 3 cm

-placă b.a. 30 cm

-sistem susținere tavan casetat cu plăci din ipsos -plăci ipsos


-placă gresie porțelanată antiderapantă, format 60x60, culoare gri negru RAL 7021

-adeziv gresie 1 cm

-șapă autonivelantă 2 cm

-șapă slab armată cu sistem de încălzire 8 cm -termoizolație 5 cm polistiren extrudat

-placă b.a. 15 cm


-strat de uzură din dale prefabricate din beton, 8cm -strat de pozare de nisip, 2cm

-fundație superioară din piatră spartă împănată

-fundație inferioară din balast (O..63mm)

-geotextil nețesut cu rol de anticontaminare/izolare min 150 g/m -pământ natural


Rheinbruckeî^.,-.

-----------------------------------------------Martirilor, nr.51/20

. A R C 11 I T E C T U R E tel.0748.022.805 ;-------ț---------7-----— CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


El


-j-

6.00

6.00

6.00

L


Panta de 0,45“ - echivalent 1%


Burlan scurgere ape pluviale


Contur zid structural /


/ Panta de 0,45° - echivalent 1°/


Panta de 0,45° - echivalent 1%


Panta de 0,45° - echivalent 1%


Panta de 0,45° - echivalent 1 %


Panta de 0,45° - echivalent 1 %


Panta de 0,45" - echivalent 1%-


hean colectare


ape pluviale


Burlan scurgere ape pluviale


Jghean colectare ape pluviale


Burlan scurgere ape pluviale


scurgere ăpe pluvială


Contijr zid sti;ucti|iral


Burjan scurgere ape plliviale


Burlan scurgere


ape pluvială


Iheaiji colectare


ape


pluyiale


Panta de 0,45° - echivalent 1 %Contur grinda zăbrelită pește pala de sport multifuncționala


Contur grindă zăbrelită pestă sala d^ sport multifuncționala


porttur grinda zăbrelită peste sala de sport multifuncționala


Contur grinda zăbrelită peste sala de țsport multifuncționala


Contur grinda zăbrelită peste sala de sport multifuncționala


Contur grinda zăbrelită peste sala de sport multifuncționala


Coritur zid structural


Atic cota +12.20


Burlan scurgere ăpe pluvjale


Jghean colectare ape pluviale


Burlan scurgere ape pluvialeContur zid structural


Panta de 0,45° - echivalent 1 %


Panta de 0,45° - echivalent 1%


Panta de 0,45° - echivalent 1


Panta de 0,45° - echivalent 1 %


\ Panta de 0,45° - echivalent~î%


scurgere ape pluviale


colectare ăpe pluviale


Burlan scurgere ape plliviale


Panta de 0,45° - echivalent 1 %


Panta de 0,45° - echivalent 1%
1&Q


Augustm-Râ^

HAMZ


Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de către toți participanții la procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta 6 ofertă corectă, cu prețuri reale ce va asigura finalizarea investiției. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, detaliile de’ execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie' pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic si cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligaiia de formula clarificări privitoare la proiect și evaluările’ cantitative ale acestuia pe parcursul derulării' procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa.


Atsitec

cu dr«pt de s/mn41urH


'ARA -


Nota!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările îâ proiecFse vor realiza doar în baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției.

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot el'abora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.


RHEINBRUCKE =.... o..

———---------------------------------Martirilor, nr,51/20

.ARC H I T E C T U R E tel.0748.022.805

-—;— ----; — — CUI 2806363

J35/28/12 01,1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030

/ Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635


Subscrisa            ............................................................

reprezentată prin ...................................................... declar

pe propria răspundere că am consultat această/acest planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică' extinsă a tuturor documentelor unde se regăsește acest text.


SPECIFICAȚIE

_____________________________________z________

Șef Proiect Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh HAMZA Augustin_____

arh. HAMZA Augustin_____

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel


arh. BORȘ Silviu______

arh. SABAU Alexandru arh TUHUȚ Diana arh. DUSSAP Victor arh. NISTOR lonuț arh. GOCAN Bogdan arh MUSTEAȚA Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh. URSA BogdanDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei TimișoaraSCARA:

1:50


DATA:

07/2018


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan Invelitoare


PLANȘA:

B.08


FORMAT

A0 (ISO)Burlan scurgere ape pluviale


Contur zid structural


Atic cota +12.20


Jahean colectare aoe Dluviale


Panta de 5° - echivalent 11.1%


Contur grinda zăbrelită peste bazinul olimpic


Contur grinda zăbrelită peste bazinul olimpic


Contur grinda zăbrelită peste bazinul olimpic


Contur grinda zăbreliră peste bazinul olimpic


Contur zid structural


Burlan


scurgere ape pluviale


Jghean colectare ape pluviale


Contur zid structural


Burlan scurgere ape pluviale


Burlan scurgere ape pluviale


Panta de 5° - echivalent 11.1%


Contur grinda zăbrelită peste bazinul olimpic


Panta de 5° - echivalent 11.1%


Burlan scurgere ape pluviale


INDICI URBANISTICI


Funcțiune - Complex Sportiv


Regim de înălțime - S+P+1 E+Etaj Tehnic


Suprafață teren - 11.055,00 mp


Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp


Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp


Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp


Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp


Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de către toți participanții la procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta o ofertă corectă, cu prețuri reale ce va asigura finalizarea investiției. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, detaliile de' execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie'pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect și evaluările cantitative ale acestuia pe parcursul derulării' procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa.


Subscrisa            ............................................................

reprezentată prin ...................................................... declar

pe propria răspundere că am consultat această/acest planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică' extinsă a tuturor documentelor unde se regăsește acest text.


OBDlHUt ARHfTlCTtlOR țlH 80»AHIt___

»09___

Augustin-Rb HaMZ


Notă!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției.

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.
în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot eiabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schite, planuri sau îndrumări verbale, după caz.'


Verificator


referat nr. din


DHEINBRUCKE

FV A RC 111TECTUKE


ADRESA:

Timișoara, str. Calea Martirilor, nr.51/20 tel.0748.022.805

.           .         ... CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.BENEFICIAR:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod pos’al 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.ro


PROIECT NR.

503/2018


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin_____

arh. HAMZA Augustin_____

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel


arh. BORȘ Silviu______

arh. SABAU Alexandru arh. TUHUȚ Diana arh DUSSAP Victor arh. NISTOR lonuț arh. GOCAN Bogdan arh. MUSTEAȚA Verona stud. arh SVINȚI Ivona stud. arh. URSĂ BogdanDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot .acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DATA:

07/2018


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan InvelitoarePLANȘA:

B.07


FORMAT

A0 (ISO)
1

o

î

co

1


WWWWWWW W                  vjwMWfflWOT1 AAW/AWAVvW W777 jwwwwAWW


7VWVWVWWW

VVVVVW


YYYYYYYYYYYYYY


WWvVWWvlVV\AWVWVWWA/WWVWVWvWVWVVv\AA/WVWi/WWVVV


5   85

5Ub

85

85

5     85

5b.

85

85

85

5..

85

5..

85

5...

85    5

85

85

5,.,.

85

5,...

85

5,.,.

85

5..

85

5...

85    5..

85

5...

85

5..

85

5..

85

85

85

5.,.      85

----“----

5ui,

85

5^

85

5pi,

85

5 v»»

85

5yi,

85

5|,|,

85    5..    85

85

5yj,

85

85

85

85

5

_

85    5..

85

85

——

85

—Șjk--

85

85

—-

85

5,,^      85

--

85

——

85

—-

85

—âtjt—

85

--

85

——

85    5.»

85

—âu—

85

——

85

—-

85

5

——

85

——

85

—-

85    5.,

85

5

——

85

5

85

-51

-

——

——

6.00

——

——

-=0---—---------

6

---------n

.00

---—

-------------------------nr---------------n---------------srr---------------n---------------*

6.00

4-—

—xr--

——

6.00

- -

--^PT

<<

<4

44

6.00

44

4 4

6.00

6.00

6.00

6.00 1


i._55. ugustin-


dHEINBRVVJ


Funcțiune - Complex Sportiv


Stâlpi structurali din beton armat


Regim de înălțime - S+P+1 E+Etaj Tehnic


Termoizolațiedin vata minerala bazaltica


Suprafață teren - 11.055,00 mp


Sâmbure din beton armat la intersecții de zidărie BCA


Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp


Zidărie din BCA neportantă


SUPRAFEȚE UTILE - ETAJ 2

NR. CRT.

DENUMIRE

SUPRAFAȚA (mp)

ÎNĂLȚIME

LIBERA (m)

PERIMETRU

(m)

FINISAJ PARDOSEALA

E2.01

Casa Scării 2

10.83

3.65

13.78

rasina sintetica

E2.02

Spațiu tehnic - instalații de ventilare

228.66

3.65

72.50

rasina sintetica

239.49 m2


Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp


Zidărie din BCA portantă


Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp


Rost de tasare între corpurile clădirii


Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp


P.O.T. - 20,98%


C.U.T. - 0,3474 mp


SUPRAFEȚE UTILE - TOTAL

NIVEL

SUPRAFAȚA (mp)

Subsol

251.15

Parter

1,611.17

Etaj 1

1,373.78

Etaj 2

239.49

3,475.59 m2


Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de către toți participanții la procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta 6 ofertă corectă, cu prețuri reale ce va asigura finalizarea investiției. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, detaliile de'execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie'pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect ’și evaluările’ cantitative ale acestuia pe parcursul derulării' procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa.


Notă!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în tartea Tehnică a construcției.

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.


0109


în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot eiabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.


Verificator


Rheînbruckeî—

------------------—----------------------Martirilor, nr.51/20 . A RC H i IEC 1 l R t tel.0748.022.805 *ț ;--------------——— CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


■eterat nr. din


BENEFICIAR:


lîîz MUNICIPIUL TIMIȘOARA

»    ’ Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postai 300030

\       / Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635


/ Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro ’       Email: primariatm@primariatm.ro


PROIECT NR.

503/2018


Subscrisa            ............................................................

reprezentată prin ...................................................... declar

pe propria răspundere că am consultat această/acest planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea' și semnarea cu semnătură electronică ’ extinsă a tuturor documentelor unde se regăsește acest text.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin_____

arh. HAMZA Augustin_____

dr ing. GURZA Vlad-Gabriel arh. BORȘ Silviu______

arh. SABĂU Alexandru

arh. TUHUȚ Diana________

arh. DUSSAP Victor

arh. NISTOR lonuț_________

arh. GOCAN Bogdan_____

arh. MUSTEAȚA Verona stud. arh, SVINȚI Ivona stud. arh. URSĂ BogdanDENUMIRE PROIECT:

.Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei TimișoaraSCARA:

1:50


DATA:

07/2018


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan Etaj 2


PLANȘA:

B.06


FORMAT

A0 (ISO)Rost de tabare intre corpurile clădirii Profil metalic cu muchie din cauciuc


Pard: rasina sintetica


18.30


Masinh02


Masiria02


£ 2.75


le 2.7D


G.S. F. Tribune

E1.11

S: 13.14 m2

H:3.15m

Pard: gresie ceramica


o-pc——

00 H

04

El 3

-—►

W1\

15

EIM..J


G.S. B. Tribune

E1.10

S: 13.22 m2

H: 3.15 m

Pard: gresie ceramica


G.S. , dizabilitati

E1.09

S: 6j92 m2

H: 3/15 m

Pardigresie ceramii


Masinbo 1


Suprafața libera pentru manevra


JO

LO

04


Spălătorie uscatorie

E1.12

S: 22.24 m2

H: 3.35 m

Pard: rasina sintetica


Planșa d modulara din aluminiu demontabila pentru persoane cu dizabilitati


trenament din piei


la led inc j marcai


>trata in pardosea la i amplasării planșei inalizarea marcai sistemul de punct


lansa deVARtiarM

2.35 Vpsti;irni >

in


G.S. Sala M. B.

E1.14

S: 11.56 m2

H:3.15m

Pard: gresie ceramice


Tabela de scor conectata la sistemul de marcare perimetral led, la server si role montata pe perete__


Tabela de scor coiiectata la sistemul de marcare perimetral led, la server si role cu posibilitate deSraffi:

Birou antrenori 1

E1JJ8____

S: 9.31 m2

H: 3.-FSW

Pard: rasina sintetica


Cui01


Dul01


VestiarOl


VestiarOl


montare suspendata pardoseala, 2 bucăți


Tabela de scor cp care perimetr posibilitate dh


țiectata la sistemul d al led, la server si rol ș montare suspendat: irdoseala, 2 bucăți


u posibilitate d


-GtSt Sata-M.-F.-Hj

E1.15               I


S: 11.85 m2

H:3.15m

Pard: gresie cerami


Televizor aparatele si sistemi arbritraj


Manechin antrenament scrima


O CC


Trapa acc canal cablu + aiirr 220V


Trapa acces canal cablu + alimentare 220V


“ —~

<N


Birou dHtrenori 2

E1.07

S: 10.34 m2

H: 3.35 m

Pard: rasina sintetica


Planșa de scrima modulara din aluminiu demontabila


Pardoseala sintetica eu grosime totala 12mm + strat suport -L bariera umiditate, Greutate 5100g/mp, Absortia socului <46%, Coeficient de alunecare 80-110, Deformare verticala <3.5mm   <

Revenirea mingii >90%, Protecție la impact >80%            ,

Nuanța de lemn de stejar


Cu®30


Lift persoane


+4.50

2.85


Casa Scării 2

E1.05

S: 30.27 m2

H: 3.55 m

Pard: rasina sintetica


R 180


Hp : 40ep. echip. atelier

E1.04

S: 9.69 m2

H: 3.lh m

Pard:


•asina sintetica


MasaOIiii antrenamen


Banda led incastrata in pardoseala pentru marcarea amplasării planșei de scrima si semnalizarea marcării, emul de punctaj


ia led incast


Camera server scrima

E1.03

S: 2.39 m2

H: 3.15 m

Pard: rasina sintetica


+4.50


Q-

O)


■£—

exi


Fe03


Funcțiune - Complex Sportiv


Regim de înălțime - S+P+1E+Etaj Tehnic


Suprafață teren - 11.055,00 mp


Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp


Trapa |cces rola scrima incastrata,

. t'Y         re          : C

“punctaȚ” __________________


Ținta de antrenament din piele e pe perete___________


Ținta de antrenament din oie montate oi


Masa siipnr ■stern vide


Ținta de antrena montate pe pere


Casa Scării 1

E1.01

S: 9.21 m2

H: 4.25 m

Pard: rasina sintetica


kW*WiW4.WAWA’


«HITKTIIOR DIN RGMAHI*


HAM


Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp


Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp


Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp


C.U.T. - 0,3474 mp


Stâlpi structurali din beton armat


Termoizolație din vata minerala bazaltica


Sâmbure din beton armat la intersecții de zidărie BCA


Zidărie din BCA neportantă


Zidărie din BCA portantă


Rost de tasare între corpurile clădirii


SUPRAFEȚE UTILE - ETAJ 1

NR. CRT.

DENUMIRE

SUPRAFAȚA

(mp)

ÎNĂLȚIME

LIBERA (m)

PERIMETRU

(m)

FINISAJ PARDOSEALA

E1.01

Casa Scării 1

9.21

4.25

13.60

rasina sintetica

E1.02

Sala de sport multifuncționala

898.50

4.30

137.20

covor PVC elastic

E1.03

Camera server scrima

2.39

3.15

6.20

rasina sintetica

E1.04

Dep. echip. atelier

9.69

3.15

14.20

rasina sintetica

E1.05

Casa Scării 2

30.27

3.55

23.70

rasina sintetica

E1.06

Hoi 1

53.29

3.00

55.30

rasina sintetica

E1.07

Birou antrenori 2

10.34

3.35

13.20

rasina sintetica

E1.08

Birou antrenori 1

9.31

3.15

12.40

rasina sintetica

E1.09

G.S. pers, dizabilitati

6.92

3.15

11.09

gresie ceramica

E1.10

G.S. B. Tribune

13.22

3.15

28.76

gresie ceramica

E1.11

G.S. F. Tribune

13.14

3.15

28.76

gresie ceramica

E1.12

Spălătorie uscatorie

22.24

3.35

19.20

rasina sintetica

E1.13

Vestiare sala multifuncționala B.

19.37

3.15

18.20

rasina sintetica

E1.14

G.S. Sala M. B.

11.56

3.15

28.44

gresie ceramica

E1.15

G.S. Sala M. F.

11.85

3.15

29.04

gresie ceramica

E1.16

Vestiare sala multifuncționala F.

18.97

3.15

18.20

rasina sintetica

E1.17

Tribuna persoane cu dizabilitati

45.75

3.55

41.60

rasina sintetica


SUPRAFEȚE UTILE - TOTAL

NIVEL

SUPRAFAȚA (mp)

Subsol

251.15

Parter

1,611.17

Etaj 1

1,373.78

Etaj 2

239.49

3,475.59 m2


Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de către toți participanții la procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta 6 ofertă corectă, cu prețuri reale ce va asigura finalizarea investiției. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, 'detaliile de' execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie'pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza’ în conformitate cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect și evaluările’ cantitative ale acestuia pe parcursul derulării ’ procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa.


Notă!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției.

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.


0107


în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot eiabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.’'


Verificator


referat nr. din


Rheinbrucke~.-

.......— ——•— — - —- Martirilor, nr.51/20

.ARC IT I T E C T U R E tei.0748.022.805

———CU| 2806363

J35/28/12 01.1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


BENEFICIAR:

^MUNICIPIUL TIMIȘOARA

«■ I Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030

l      ,  / Tolofnn- OQRfUinR'mri Fav-


PROIECT NR.

503/2018


Subscrisa            ............................................................

reprezentată prin ...................................................... declar

pe propria răspundere că am consultat această/acest planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări cie clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică' extinsă a tuturor documentelor unde se regăsește acest text.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat Desenat

__Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat Desenat

Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin__

arh. HAMZA Augustin_____

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel arh. BORȘ Silviu__

arh. SABĂU Alexandru

arh. TUHUT Diana

arh. DUSSAP Victor______

arh. NISTOR lonuț________

arh. GOCAN Bogdan_____

arh. MUSTEAȚA Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh. URSĂ BogdanTelefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635

Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro

Email: primariatm@primariatm.ro


DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:50


DATA:

07/2018


FAZA

S.F.


REVIZIA

Rev.1


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan Etaj 1


PLANȘA:

B.04


FORMAT

A0 (ISO)XÂĂĂĂĂÂÂAAAÂÂÂAAAAAÂÂĂAĂÂÂXĂAAAAXĂĂÂĂÂÂAAÂÂĂAAAAAAĂÂ^

AAAAAAAA


\ Contur bazin olimpic interior


1.20


Tribune si circulație tribune

E1.19

S: 107.18 m2

H: 6.25 m

Pard: rasina sinteticaCirculație

per metrala tribune

E1.13

S: 80.58

0 rn

rasina sintetica


m2


i 1

1

1

1


4

X

5


4

3

J


sare intre corpurile clădirii


Rc st de tasare intre corpurile clădirii Profil metalic cu muchie din cauciuc


Hp balustrada: 1.10 m


Rost de ta

Profil metalic cu muchie din cauciuc


Tribuna persoane cu dizabilitati

E1.17

S: 45.75 m2

H: 3.55 m

Pard: rasina sintetica


18.30


Suprafață teren - 11.055,00 mp


Sâmbure din beton armat la intersecții de zidărie BCA


Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp


Zidărie din BCA neportantă


Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp


Zidărie din BCA portantă


Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp


Rost de tasare între corpurile clădirii


Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mpOROIHIH HeUHKTIlO»

ș>0«4NIS


Augustin^Râzvan


^vvv'Wvvv^AAA/wvyWwwyvvxw^wvVvV^W'7W‘WVvv--4'v\,vWwvw'z-.A/vv


OTWvWWvW


SUPRAFEȚE UTILE - ETAJ 1

NR. CRT.

DENUMIRE

SUPRAFAȚA

(mp)

ÎNĂLȚIME LIBERA (m)

PERIMETRU

(m)

FINISAJ PARDOSEALA

E1.01

Casa Scării 1

9.21

4.25

13.60

rasina sintetica

E1.02

Sala de sport multifuncționala

898.50

4.30

137.20

covor PVC elastic

E1.03

Camera server scrima

2.39

3.15

6.20

rasina sintetica

E1.04

Dep. echip. atelier

9.69

3.15

14.20

rasina sintetica

E1.05

Casa Scării 2

30.27

3.55

23.70

rasina sintetica

E1.06

Hol 1

53.29

3.00

55.30

rasina sintetica

E1.07

Birou antrenori 2

10.34

3.35

13.20

rasina sintetica

E1.08

Birou antrenori 1

9.31

3.15

12.40

rasina sintetica

E1.09

G.S. pers, dizabilitati

6.92

3.15

11.09

gresie ceramica

E1.10

G.S. B. Tribune

13.22

3.15

28.76

gresie ceramica

E1.11

G.S. F. Tribune

13.14

3.15

28.76

gresie ceramica

E1.12

Spălătorie uscatorie

22.24

3.35

19.20

rasina sintetica

E1.13

Vestiare sala multifuncționala B.

19.37

3.15

18.20

rasina sintetica

E1.14

G.S. Sala M. B.

11.56

3.15

28.44

gresie ceramica

E1.15

G.S. Sala M. F.

11.85

3.15

29.04

gresie ceramica

E1.16

Vestiare sala multifuncționala F.

18.97

3.15

18.20

rasina sintetica

E1.17

Tribuna persoane cu dizabilitati

45.75

3.55

41.60

rasina sintetica


SUPRAFEȚE UTILE - TOTAL

NIVEL

SUPRAFAȚA (mp)

Subsol

251.15

Parter

1,611.17

Etaj 1

1,373.78

Etaj 2

239.49

3,475.59 m2


Ofertarea PMMUT in cadrul procedurii de licitație publica de către toți participanții la procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta 6 ofertă corectă, cu prețuri reale ce va asigura finalizarea investiției. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, detaliile de’ execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect ’și evaluările’ cantitative ale acestuia pe parcursul derulării ’ procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa.


Subscrisa            ............................................................

reprezentată prin ........................................................ declar

pe propria răspundere că am consultat această/acest planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică ’ extinsă a tuturor 'documentelor unde se regăsește acest text.


Notă!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției.

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.


0108


în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot eiabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.


Verificator


•eterat nr. din


Rhhmbrucke

—___ ........—-----———-——— Martirilor, nr.51/20

, ARC 11 1 T E C 1 UR.E tel.0748.022.805

-—— CU( 2806363

J35/28/12.01.1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat __Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin__

arh. HAMZA Augustin_____

dr ing. GURZA Vlad-Gabriel arh. BORȘ Silviu___

arh. SABAU Alexandru

arh. TUHUȚ Diana__

arh DUSSAP Victor______

arh. NISTOR lonuț___

arh. GOCAN Bogdan__

arh. MUSTEAȚA Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh. URSĂ Bogdan.V'Ț'W BENEFICIAR:

^MUNICIPIUL TIMIȘOARA

jii Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod pos’al 300030


Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: prin~iariatm@primariatm.ro


DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:50


DATA:

07/2018


PROIECT NR.

503/2018AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str, Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan Etaj 1


PLANȘA:

B.05


FORMAT

A0 (ISO)


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


^mso


Rost de tasare intr corpurile cladiifii


Rost de tasare intre corpurile clădirii ~ProfiTmetăTic cuTniicFie dirFcăuciuc


Rost de tasare intre corpurile clădirii Profil metalic cu muchie din cauciuc


FeOI

0

.....OL

O .O

TM--


o 9U


lî 2.00
•----------1-------------------

w x.

\.77

^4


IE118

------=u-

)! Ț REI 18O...^ft

b-b*

O

„153

1^3

W --

zzzT


Dusuri si G.S. F.

P.29

S: 56.93 m2

H: 3.00

Pard: gresie ceramica


Cabina us 04


Cabina c|us 05


iabina us 06


Cabina dus 07Vestiar general F.

P.30

S: 52.88 m2

H: 3.00 m

Pard: rasina sintetica


Ves


Ct;iO2


Depozitare bar

P.33

S: 12.46 m2

H: 3.00 m

Pard: gresie ceramica


G.S. Vestiar bar

P.32

S: 5.31 m2

H: 3.00 m

Pard: gresie ceramica


Bar

P.36

S: 14.13 m2

H: 3.25 m

Pard: rasina sintetica


Masa02


Fe02

U....................ca.

0

Q|

_ . — . — .

WWAj


Mâsa04


M$saO3


3.10

5

in


0

2

exi

03


—Ui04-


vwwVWVW.WV<W


Funcțiune - Complex Sportiv


Stâlpi structurali din beton armat


NR. CRT.


Regim de înălțime - S+P+1 E+Etaj Tehnic


Termoizolațiedin vata minerala bazaltica


P.01


Suprafață teren - 11.055,00 mp


Sâmbure din beton armat la intersecții de zidărie BCA


P.02


Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp


Zidărie din BCA neportantă


P.03


Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp


Zidărie din BCA portantă


P.04


Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp


Rost de tasare între corpurile clădirii


P.05


P.06


Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp


P.07


P.O.T. - 20,98%


P.08


P.09


P.10


P.11


P.12


P.13


P.14


P.15


R1Z.
DENUMIRE


Windfang


Hol Recepție


Casa Scării 1


Hol Vestiare


Vestiar si G.S antrenori B. P.26

S: 28.11 m2

H: 3.00 m Pard: gresie


RE118(1


ceramica


Vestiar si G.S. antrenori F.

P.27

S: 28.10 m2

H: 3.00 m

Pard: gresie ceramicaREI180


Hol 1

p.16

S: 109.82 m2

_J± X25-m___

Pard: rasina sintetica


Banda de alergat


G.S. pers dizabilitati 0


Cui02


hp=1.20m


G.S. Pers. diz.

P.31

S: 7'9-Mti2

H: 3.00 m \

Pard: gresie ceramica


20,

5


G.S. Bar F

P.34

-S:5.76m2

4: 3.00 m

3ard: gresie ceramlic


]                 j s.       IO

(Ui01) j

E o

/G.S.

03    -

- El 30

•------ 2.00

11

0.

JZ

,25

El 3Q_ _ 1

Suprafața r libera pentru / manevra /


Cui02


Suprafața era pentru manevra
Camera Servere


Camera Supraveghere


Recepție


Vestiare F.


G.S. F.


Vestiare B.


G.S. B.


Sala fitness


Depozitare


Depozitare


Casa Scării 2


Hol 1


TGDSUPRAFAȚA

(mp)


11.96


91.20


30.75


21.36


4.01


8.60


11.41


24.79


17.22


36.76


17.22


144.07


23.28


9.20


30.15


109.82


Pardoseala sintetica din dale din cauciuc cu grosime totala 27mm + strat suport + bariera umiditate, Greutate 24kg/mp, Culoare gri deschis


Sala fitness P.12

S: 144.07 m2

H: 3.25 m

Pard: dale cauciuc


Banda de alergat


Stepper


Stepper


vvVwW^SWvwvvwvvvv


ÎNĂLȚIME

LIBERA (m)


PERIMETRU

(m)


FINISAJ PARDOSEALA


NR. CRT.


DENUMIRE


SUPRAFAȚA

(mp)


3.25


3.25


4.25


3.00


3.00


3.00


3.25


3.00


3.00


3.00


3.00


3.25


3.00


3.00


4.25


3.25


iQCL


14.09


46.69


24.90


32.55


8.78


12.09


13.59


27.85


39.83


32.14


39.83


54.94


20.60


12.19


24.50


108.72


14 00


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


gresie ceramica


rasina sintetica


gresie ceramica


dale cauciuc


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


.rasina „sintetica


P.18


P.19


P.20


P.21


P.22


P.23


P.24


P.25


P.26


P.27


P.28


P.29


P.30


P.31


P.32


P.33


Birou 2


Birou 1


Cabinet medical


G.S. Cabinet medical


Salon Masaj


Vestiar general B.


Dusuri si G.S. B.


Dusuri B.


Vestiar si G.S. antrenori B.


Vestiar si G.S. antrenori F.


Dusuri F.


Dusuri si G.S. F.


Vestiar general F.


G.S. Pers. diz.


G.S. Vestiar bar


Depozitare bar


12.74


13.63


18.27


4.82


10.70


52.97


57.45


12.89


28.11


28.10


12.89


56.93


52.88


7.91


5.31


12.46


hp

=1.20m

jjJidT)

,20


Sala de Mese

P.37

S: 57.59 m2

H: 3.25 m

Pard: rasina sintetica


M^sa04


G.S. Bar B

P.35

-- 5: 5.83 m2 -I: 3.00 m

i Dard: gresie ceramic:


Mâsa03
Vestiare B.i

P.10

S: 36.76 m2

H: 3.00 m

Pard: rasina sijitetica


5.821


ÎNĂLȚIME LIBERA (m)


3.00


3.00


3.00


3.00


3.00


3.00


3.00


3.25


3.00


3.00


3.25


3.00


3.00


3.00


3.00


3.00


Recepție

P.07

S: 11.41 m2

H: 3.25 m

asina sintetica


Cui01

i


Vestiar


Hol Recepție

p.02

S: 91.20 m2

H: 3.25 m

Pard: rasina sintetica


Windfan

p.01

S: 11.96 m2

H: 3.25 m

Pard: rasina


±0.0Vestiare F.

p.08

S: 24.79 m2

H: 3.00 m

Pard: rasina sintetica


VestiarO!


VestiarOI


Hol vestiare

P.04

S: 21.36 m2

H: 3.00 m


Pard: rasina sintetica


Cos01i


V'AWvVvVVWWvvvvvvvvvvvvvvVWWWWvM/W


'?vVvvwvvvvv\ WvvwvyTVS


PERIMETRU

(m)


FINISAJ PARDOSEALA


NR.

CRT.

“F734-


DENUMIRE


G B. Bâf F.‘


SUPRAFAȚA

(mp)

------5776------


14.60


15.00


18.71


12.89


13.20


72.18


113.12


18.55


55.39


55.37


18.55


116.61


72.18


11.25


16.60


14.50


covor PVC


covor PVC


covor PVC


gresie ceramica


rasina sintetica


rasina sintetica


gresie ceramica


gresie ceramica


gresie ceramica


gresie ceramica


gresie ceramica


gresie ceramica


rasina sintetica


gresie ceramica


gresie ceramica


gresie ceramica


P.35


P.36


P.37


P.38


P.39


P.40


P.41


G.S. Bar B.Sala de Mese


Hol 2


Sauna 1


Sauna 2


Sala recuperare


NIVEL


Subsol


Parter


Etaj 1

Etaj~2


5.83


14.13


57.59


25.97


8.55


9.20


47.90


Camera Supraveghere

p.06

S: 8.60 m2

H: 3.00 m

Parc);,rasina sintetica


Camera Servere

P.05

REI 180S: 4.01 m:

H: 3.00 m

Pard: rasțșgișjșțțetica


Casa Scării 1

P.03

S: 30.75 m2

H:4.25m

Pard: rasina sintetica


±0.00


ÎNĂLȚIME LIBERA (m)


'37UTT


3.00


3.25


3.25


2.88


4.60


4.60


3.00


SUPRAFEȚE UTILE - TOTALAugust

HAM ZA


PERIMETRU

(m)

-----TTTJ5-----


FINISAJ PARDOSEALA


gresie ceramica


11.09


15.85


31.90


26.60


11.90


12.20


31.30


SUPRAFAȚA (mp)


3,475.59 m2


gresie ceramica


rasina sintetica


rasina sintetica


rasina sintetica


gresie ceramica


gresie ceramica


rasina sintetica


Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de către toți participanții la procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta 6 ofertă corectă, cu prețui' asigura finalizarea investiției -■■■■■ consulta proiectul tehnic, detaliile de execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie'pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect și evaluările cantitative ale acestuia pe parcursul derulării’ procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea


■eale ce va

Ofertanții au obligația de a


 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. ~    ’          ’    '              '   "               ....... ’ ------------------- -------*-----------------------------X.-:,-----

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.


Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.

Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.


0105


conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot eiabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.


In


Verifica toi


■eferat nr. din


sa.


RHEINBRUCKE“«

-----------------------------------—------- Martirilor, nr.51/20 .ARC 11 I T E C T URE tel.0748.022.805 *- ;---—CUI 2806363

W                               J35/28/12.01.1993

S C. RHEINBRUCKE S.R.L.


BENEFICIAR:

~? MUNICIPIUL TIMIȘOARA Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635

Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.roPROIECT NR.

503/2018


Subscrisa reprezentată pe propria planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm         —   ------"—*~"

planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică' extinsă a tuturor documentelor unde se regăsește acest text.


prin ...................................................... declar

ăspundere că am consultat această/acest


ca


lipsa asumării acestor


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin_____

arh. HAMZA Augustin

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel arh. BORȘ Silviu__________

arh. SABAU Alexandru

arh. TUHUȚ Diana________

arh. DUSSAP Victor

arh. NISTOR lonuț________

arh. GOCAN Bogdan_____

arh. MUSTEAȚA Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh. URSA BogdanDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot -ăcoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:50


DATA:

07/2018


FAZA

S.F.


REVIZIA

Rev.1


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan parter


PLANȘA:

B.02


FORMAT

A0 (ISO)-2.94

C"


Contur talpa de fundare


Contur talpa de fundare


Spațiu tehnic 2

S.03

S: 203.43 m2

H: 2.64 m

Pard: beton sclivisit


Cuva bazin olimpic interior


I

bazin olimpic exterior


Contur talpa de fundare


---------------------------—

pT

. — ------—

r


Bazin de compensare - bazin acoperit


panta 0,45° - echivalent 1%


Spațiu tehnic 3

S.04

S: 9.90 m2

H: 2.64 m

Pard: beton sclivisit


Rost de Frofil rr <


tasare intre corpurile clădirii etalic cu muchie din cauciuc


Cuva bazin olimpic exterior

S: 389.22 m2

Pard: cuvă otel inoxidabil


panta 0,45° - echivalent 1 %


0JDIKIH «HirșcTiio»

___0IN 80KANIA

__6209 Augustin-Răzvan .... ha/4za !

10

I LSUPRAFEȚE UTILE - SUBSOL

NR. CRT.

DENUMIRE

SUPRAFAȚA (mp)

ÎNĂLȚIME LIBERA (m)

PERIMETRU

(m)

FINISAJ PARDOSEALA

S.01

Casa Scării

9.69

2.64

16.00

beton sclivisit

S.02

Spațiu tehnic 1

28.13

2.64

23.00

beton sclivisit

S.03

Spațiu tehnic 2

203.43

2.64

109.98

beton sclivisit

S.04

Spațiu tehnic 3

9.90

2.64

14.40

beton sclivisit


SUPRAFEȚE UTILE - TOTAL

NIVEL

SUPRAFAȚA (mp)

Subsol

251.15

Parter

1,611.17

Etaj 1

1,373.78

Etaj 2

239.49

3,475.59 m2


Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de către toți participanții ia procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta o ofertă corectă, cu prețuri reale ce va asigura finalizarea investiției. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, detaliile de’execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. în situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie'pentru toți participanții la procedură. Execuția investiției se va realiza’ în conformitate cu proiectul tehnic si cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect și evaluările’ cantitative ale acestuia pe parcursul derulării' procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa.


Notă!

 • 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant.

 • 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare.

 • 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție.

 • 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție.

 • 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor.

 • 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției. p, z fț {

 • 7. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul.                              ( j | (J 4

 • 8. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme.                                                 v v

 • 9. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant.


în conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot eiabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții.

în funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc.

Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz.


Rheinbrucke

- ------------------------—— Martirilor, nr.51/20 .ARC 11 1T ECT U R E tel.0748.022.805 **- ----;-------;---------—--;— CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


Subscrisa            ............................................................

reprezentată prin ...................................................... declar

pe propria răspundere că am consultat această/acest planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări ae clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică' extinsă a tuturor documentelor unde se regăsește acest text.


SPECIFICAȚIE

_____________________________________’_________

Șef Proiect Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin_____

arh, HAMZA Augustin_____

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel arh, BORȘ Silviu__________

arh SABAU Alexandru

arh. TUHUȚ Diana________

arh. DUSSAP Victor_______

arh. NISTOR lonuț_________

arh. GOCAN Bogdan_____

arh. MUSTEAȚĂ Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh URSĂ BogdanMUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.ro


DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DATA:

07/2018


DENUMIRE PLANȘĂ:

Construcție bazin - Plan subsolPLANȘA:

B.0Î


FORMAT

A0 (ISO)


Bazin acoperit și bazin în aer liber reg.h:cca.12 metri

Tribuna 2 Stadion reg.h:cca.17 metri

Tribuna 1 Stadion reg.h:cca.17 metriVerificator

referat nr. din

DHEINBRUCK E “ s.r,

— - — — — Martirilor, nr.51/20 fț V A KG III 1 E C 1 U K E tei.0748.022.805

.           ■         ^.                     CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

BENEFICIAR:

ETTTf MUNICIPIUL TIMIȘOARA ,1   ■ 5 Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030

, 1 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.ro

PROIECT NR.

503/2018

SPECIFICAȚIE

»

NUME

SEMNĂTURA

DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte nmpnaiări pvtprinarp Qtr N n C.nrpa ctr I oni imiri ilti irii ctr

FAZA

SF

REVIZIA

A

Șef Proiect

arh. HAMZA Augustin

\\

Proiectat

arh. HAMZA Augustin

■V

Proiectat

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel<

Recoltei Timiș

oara

Desenat

arh. BORȘ Silviu

SCARA:

AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei

PLANȘA:

A.12

Desenat

arh. NISTOR lonuț

Desenat

arh. SABĂU Alexandru

Desenat

arh. GOCAN Bogdan

DATA:

04/2019

DENUMIRE PLANȘĂ:

Perspective aeriana 02

FORMAT

A3 (ISO)

Desenat

arh. TUHUȚ Diana

Desenat

arh. DUSSAP Victor

Desenat

stud. arh. URSA Bogdan

Tribuna 2 Stadion reg.h:cca.17 metri


Tribuna 1 Stadion reg.h:cca.17 metri


Bazin acoperit și bazin în aer liber reg.h:cca.12 metriOUBIHIK AIHtTKTIlOt

OIN tOMÂHIA kW Augustin-Rărvan

hamzA

Arbittct vT c» dnyt A»Verificator


referat nr. din


RHEINBRUCKE=.Str.Ca,ea

■ .........................———-------Martirilor, nr.51/20

A R C H I T E C T U R E tei.0748.022.805 »» ----------------------------- CU| 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.
PROIECT NR.

503/2018


SPECIFICAȚIE

J

NUME

SEMNĂTURA

Șef Proiect

arh. HAMZA Augustin

Proiectat

arh. HAMZA Augustin

.-V

Proiectat

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel

Desenat

arh. BORȘ Silviu

Desenat

arh. NISTOR lonuț

Desenat

arh. SABĂU Alexandru

Desenat

arh. GOCAN Bogdan

Desenat

arh. TUHUȚ Diana

Desenat

arh. DUSSAP Victor

Desenat

stud. arh. URSA Bogdan


DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara

SCARA:

AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei

DATA:

04/2019

DENUMIRE PLANȘĂ:

Perspectiva aeriana 01


FAZA

SF


REVIZIA

A


PLANȘA:

A.11


FORMAT

A3 (ISO)


PERSPECTIVA TRIBUNA 1PERSPECTIVA TRIBUNA 2PERSPECTIVAANSAMBRLUBilanț SCD Tribuna 1

Indice

Arie

Parter

2.330,88

Etaj 1

1.203,21

Etaj 2

761,58

Etaj 2

790,58

Gradene

1.602,10

6.688,35 m2


Bilanț SCD Tribuna 2

Indice

Arie

Parter

2.330,88

Etaj 1

1.203,21

Etaj 2

357,33

Gradene

1.602,10

5.493,52 m2


Suprafața construita:

Tribuna 1: 2506 mp

Tribuna 2: 2506 mp Toatal: 5012 mp


Augusti rt-Râzva

hamza


Âtbiînjt

CU drept u senuiufaVerificator


referat nr. din


Bilanț spectatori tribune: Tribuna 1:

 • - 2454 gradene publice -100 gradene VIP

 • - 34 gradene media

-15 loc + birou media -2 P.D. zona VIP

Total: 2605 locuri


Tribuna 2:

 • - 2356 gradene publice

 • - 268 gradene suporteri adversi

 • - 23 P.D. platforma Etaj 2 + 23 insotitori

Total: 2670 locuri


Total stadion: 2605 + 2670 = 5275 locuri


RHEINBRUCKE “““«c..„

-------------------------------------------Martirilor, nr.51/20 . A RC 111 1 EC1UR.E tei.0748.022.805 —_——_—_———_—__ cu| 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


.'‘‘.tȚ BENEFICIAR:
MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postai 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.ro


PROIECT NR.

503/2018


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat

Proiectat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat


NUME


SEMI


URA


arh. HAMZA Augustin_____

arh. HAMZA Augustin_____

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel arh. BORȘ Silviu__________

arh. NISTOR lonuț__

arh. SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan_____

arh TUHUȚ Diana__

arh. DUSSAP Victor stud. arh. URSA BogdanDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:1


DATA:

04/2019


FAZA

SF


REVIZIA

A


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Perspective


PLANȘA:

A.10


FORMAT

A3 (ISO)


Finisaj de fațadă - solzi metalici


Gradenă din beton


Gradenă din betoni


Finisaj de fațadă - solzi metalici
5.90

6.00          ț

4.43

f 4A0

t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- -

25.33      I

ț—

f--------------

I--I

rr[ț]             d a ti]

Fațadă Nord-tribuna 24.40

4.43

6.00

5.90

25.33


ORDINUL ARHITK

DIN ROWANjI

6209 Io

Augustin-Rqi

zT

HAM zji

cv drept o« semattvra


RHEINBRUCKE^s.‘..e.,„

-------------------------------------------Martirilor, nr.51/20

. A RC H I I E C T U R E tel.0748.022.805 ~~-------:---------: 1   1:— CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.ro


PROIECT NR.

503/2018


Specificație

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat

, Desenat Desenat


NUME


SEMI


DENUMIRE PROIECT:


arh. HAMZA Augustin arh. HAMZA Augustin


pr. ing. GURZA Vlad-Gabriel


arh. BORȘ Silviu______

arh. NISTOR lonuț_____

arh. SABĂU Alexandru arh, GOCAN Bogdan arh. TUHUȚ Diana arh. DUSSAP Victor stud. arh. URSA BogdanRA.

— J-Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot ‘ arnnarit haTÎn în acar lihar fprpn ri inh\//fnthal trihiino alto


acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


FAZA

SF


REVIZIA

A


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Fațade Nord - tribunal si tribuna 2


PLANȘA:

A. 09


FORMAT

A3 (ISO)


Finisaj copertină - solzi metalici


Gradenă din beton


Finisaj exterior tencuială de culoarea alb


Elemente structurale din beton armatL 2.80

L 3.35

L          5.60

f                                                              J

„         5.50         l         5.60          i        5.10

r         5.60

f         5.50

L         5.60          l        5.10

r          5.85

l        5.00        1          5.85

>540,

ț         5.60         |        5.50

L         5.60          l        5.10

L           5.60           |

L         5.50

L         5.60          l 3.35     L 2.80 l

f—

1

F------------------------------’

J

_

116.20

I|j

::

1

'                                                  ------------------------------------------------------a

f----------------------------------------------------------------ț

f-------------

I                                                                                                                                                               I                                                                                                                                                                I

I

1

-----------------------------------------------11ț


Finisaj Copertină - solzi metalici


Finisaj exteriortencuială de culoarea alb


Elemente structurale din beton armat


RHEINBRUCKE


Fațadă Est-tribunal

!


RHEINBRUCKEȘ™»—

Martirilor, nr.51/20 A R.C H I T E C T U R. E tel.0748.022.805

, I                  .......~........- CU| 2806363

J35/28/12.01.1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat

Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin arh. HAMZA Augustin


dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel


arh. BORȘ Silviu_____

arh, NISTOR lonuț arh, SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan arh. TUHUȚ Diana arh. DUSSAP Victor


stud. arh. URSA Bogdan(TA MUNICIPIUL TIMIȘOARA

-        , Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030

) VL,. / Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635

&7 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro

~:>x Email: primariatm@primariatm.ro


PROIECT NR.

503/2018


:■


Ăl DENUMIRE PROIECT:

~ Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot — „acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbai, tribune, alte ^+1 amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str.

Recoltei Timișoara


SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


FAZA

SF


REVIZIA

A


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Fațade Vest si Est - tribuna 2


PLANȘA:

A.08


FORMAT

A2 (70x42)
L 2.80   l

3.35    l

5.6C

l          5.50          i

5.60

L         5.10         L

5.60

L        5.50

L         5.60

L        5.10        i

5.85

L        5.00        l

5.85

l        5.10         i

5.60

l          5.50          i

5.60

l        5.10         i

5.60

l        5.50

l         5.60

i 3.35

L 2.80 l

OZZa—___________________________________________________________________________11620_________________________________________________ —--

T|                                                                |                                                                                                           j                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                   .                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        ,                                                                                                 |                                                                                                            |1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------------------------------1----------------------------------------------------


Fațadă Vest-tribuna 1Fațadă Est-tribunal


DHEINBRUCKE

ARC II I 1 E C 1 U R E


ADRESA:

Timișoara, str. Calea

Martirilor, nr.51/20 tel.0748.022.805

CUI 2806363

J35/28/12.01.1993


V'virr, BENEFICIAR:

■^MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030

\        / Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635

Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro


PROIECT NR.

503/2018


S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

SPECIFICAȚIE

NUME

SECĂTURA

Șef Proiect

arh. HAMZA Augustin

/j 1/1

Proiectat

arh. HAMZA Augustin

/

Proiectat

dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel

////

Desenat

arh. BORȘ Silviu

/

Desenat

arh. NISTOR lonut

Desenat

arh SABĂU Alexandru

Desenat

arh. GOCAN Bogdan

Desenat

arh. TUHUT Diana

Desenat

arh. DUSSAP Victor

Desenat

stud. arh. URSA Bogdan

_


Email: primariatm@primariatm.ro


DENUMIRE PROIECT:


Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei

DENUMIRE PLANȘĂ:

Fațade Vest si Est - tribuna 1


FAZA

SF


REVIZIA

A


PLANȘA:

A.07


FORMAT

A2 (70x42)

GKDINUt ARHITICTUOR DIH R0M4MU


dStin-Râzvan

ham za


Legendă

A - finisaj pardoseală -șapă

 • - placă beton armat

 • - pământ natural

B - finisaj pardoseală de exterior -șapă

 • - placă beton armat

 • - finisaj interior - tavan fals

C - finisaj pardoseală de interior -șapă

 • - placă beton armat

 • - strat termoizolație

 • - finisaj exterior


D - finisaj pardoseală de interior -șapă

 • - placă beton armat

 • - finisaj interior - tavan fals

E - finisaj terasă necirculabilă -șapă

 • - placă beton armat

 • - finisaj interior - tavan fals


RHEINBRUCKE“S..o...

-------------------------------------------Martirilor, nr.51/20 .ARCHITECTURE tel.0748.022.805 ‘ ■——------------——— CUI 2806363

J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin arh. HAMZA Augustin


dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel


arh. BORȘ Silviu______

arh. NISTOR lonuț_____

arh. SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan arh. TUHUȚ Plana arh. DUSSAP Victor stud. arh. URSA BogdanwȚU,, BENEFICIAR:

^MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.roDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


PROIECT NR.

503/2018


FAZA

SF


REVIZIA

A


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Secțiune tribune


PLANȘA:

A.06


FORMAT

A3 (ISO)—---


i-

> i


PLAN INVELITOARE TRIBUNE23 locuri persoane cu|dizabilitati + 23 locuri însoțitori|+19-69| i ^-contrur cladirp


^-contrur clădire


invelitoare din tabla prefaltuita


invehtoare din tabla prefaltuita


înveli toare din tabla prefaltuita


ontrhjr clădire


CțOIMlH WHinCTILO» DIN

=4 Augustin-Răzvan


Bilanț suprafețe Etaj 2 Tribuna 2

Indice

Nume incapere

Arie

E2.2.01

Zona PD

177,21

E2.2.02

Prim ajutor

6,27

E2.2.03

Scara platforma P.D.

21,13

E2.2.04

Alim. publica

9,27

E2.2.05

G.S.

21,57

E2.2.06

Scara platforma P.D.

21,13

E2.2.07

Prim ajutor

6,27

262,85 mz


Rheinbrucke

-----------------------------------------------Martirilor, nr.51/20


IS.C. RHEINBRUCKE S.R,L.


IspecificațîeT

Șef Proiect


Proiectat

[ Proiectat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat


arh. BORȘ Silviu______

arh. NISTOR lonuț arh. SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan arh. TUHUȚ Diana_____

arh. DUSSAP Victor stud. arh, URSA Bogdan
SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D, Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Tribuna 2 - Plan Etaj 2 si Plan Invelitoare tribune


PLANȘA:

A.05


FORMAT

A2 (70x42)PLAN ETAJ 1


2

[țâ]

5 60

0

550

5 60

0

5 10

5 60

[o]

550

5 60

5 10

I?

5 85

I

1 ie,ao s nnj

6 85

up]

I

I

E

c ra

0

0

Ș]

0

1?

T

-

H—

I—

—t—

—1—

—t—

1

—1—

-----! "

—1—

” 1

—+—

-------------------------(--------------------------

—t—

--------------------------!-----------------------

—t—

—I—

—f—

I

---1—

—+—

—f—

I

--1—

—1—

O,OU

—+—

---------------------------------------1--------------------------------------

o, ou

—f—

1

0,oU

---f----5J0—

--

—f—

-----------------------------------1---------------------------------------

5.60

------1-----

1

5,50

—*—

5,60

—H

--—

3,35    |  2,80

--

^U,L

—ni 4


268 locuri suporteri adverși


Augustirj-Răxvan


Bilanț suprafețe Parter Tribuna 2

Bilanț suprafețe Parter Tribuna 2

Bilanț suprafețe Etaj 1 Tribuna 2

Indice

Nume incapere

Arie

Indice

Nume incapere

Arie

Indice

Nume incapere

Arie

P.2.01

Spațiu de închiriat

84,47

P.2.17

Spațiu de inchiriat

157,60

E1.2.01

Prim ajutor

5,57

P.2.02

Hol

13,68

P.2.18

Spațiu de inchiriat

84,50

E1.2.02

G.S.

18,90

P.2.03

Casa de scara

30,78

P.2.19

Hol

13,68

E1.2.03

Alim. publica

12,00

P.2.04

Spațiu de inchiriat

156,02

P.2.20

Casa de scara

30,78

E1.2.04

G.S.

17,15

P.2.05

Spațiu tehnic

46,44

883,51 m2

E1.2.05

Prim ajutor

5,57

P.2.06

Hol

7,52

E1.2.06

Scara platforma P.D.

21,13

P.2.07

Casa de scara

30,96

E1.2.07

Alim. publica

18,13

P.2.08

Depozitare

16,92

E1.2.08

G.S.

22,75

E1.2.09

Scara platforma P.D.

21,13

P.2.09

Casa de scara

29,51

P.2.10

Scara platforma P.D.

24.65

E1.2.10

Prim ajutor

5,88

E1.2.11

Hol+Circulatii vert.

507,40

P.2.11

Scara platforma P.D.

24,65

E1.2.12

G.S.

17,15

P.2.12

Casa de scara

29,51

P.2.13

Depozitare

16,92

E1.2.13

Alim. publica

12,00

E1.2.14

G.S.

18,90

P.2.14

Spațiu tehnic

46,44

E1.2.15

Prim ajutor

6,03

P.2.15

Hol

7,52

P.2.16

Casa de scara

30,96

709,69 m2


RHEINBRUCKE“S..^

----------------------------------------------Martirilor, nr.51/20 . A R C 11 1 T E C T U R. E tel.0748.022.805

— —■ cui 2806363 J35/28/12.01.1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat

Proiectat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat

Desenat


NUME


SEMWATURA


arh. HAMZA Augustin arh. HAMZA Augustin


dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel


arh. BORȘ Silviu_______

arh. NISTOR lonuț arh. SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan arh. TUHUȚ Diana arh, DUSSAP Victor stud. arh, URSA Bogdan
A-"


DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de Tnot acogerit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbai, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


FAZA

SF


REVIZIA

A


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Tribuna 2 - Plan Parter si Etaj 1


PLANȘA:

A.04


FORMAT

A2 (70x42)0,307

2.8°

3.35    l        5,60         l        5,50

5.60

5J0

5,60         l        5,50

5,60

5,10

-----------51,§5-----------

5.0(5        L V      5.85          L     ȚȚ 5.fi 0        L         5.60

5.50

5.60

5,10

5,60      T      5.50

T      5 60        J    3 35

7 sn 1 x

1

n

1

L=e=c=!

o                1

--—1 1 " i

jO l

Ț-—T——|rT~~~

"1

1----------------------------------1

f

F

- I--

T"
.. 2,40

0,20


izr

1+8

-m1

44| ,

1

1

y


15 locuri blrou+scai^n

34 locdri media |


I

___1_____


EZ3|

_________L

J+ăM

l


|+84^
___i___


r

1

1

[.

1

L


5,od


___I__


I

_l


jly 1


2,40

L+11 74


- -8- -


•091 L_


I

10tt locuri VI*Poroihui «Hincw* DIN ROM?

Eli_______

Augustin-Raivun

HAM


Bilanț suprafețe Etaj 2 Tribuna 1

Bilanț suprafețe Etaj 2 Tribuna 1

Bilanț suprafețe Etaj 3 Tribuna 1

Indice

Nume incapere

Arie

Indice

Nume incapere

Arie

Indice

Nume incapere

Arie

E2.1.01

Terasa

32,33

E2.1.17

G.S.

23,94

E3.1.01

Terasa

44,44

E2.1.02

Studio tv

26,48

E2.1.18

Camera control

20,52

E3.1.02

Loja VIP

18,26

E2.1.03

Platforma 2x2

4,01

E2.1.19

Depozitare

11,40

E3.1.03

Loja VIP

20,16

E2.1.04

Conferința

32,68

E2.1.20

Studio tv

26,48

E3.1.04

G.S.

22,34

E2.1.05

G.S.

23,94

E2.1.21

Platforma 2x2

4,01

E3.1.05

Scara VIP/Media

23,04

E2.1.06

Scara VIP/Media

23,04

E2.1.22

Terasa

32,33

E3.1.06

Loja VIP

12,58

E2.1.07

Zona media

144,71

608.74 m2

E3.1.07

Lounge VIP

157,53

E2.1.08

Hol

149,21

E3.1.08

Hol

132,33

E2.1.09

Comentator

3,77

E3.1.09

Loja VIP

12,99

E2.1.10

Comentator

3,77

E3.1.10

Loja VIP

12,98

E2.1.11

Comentator

3,77

E3.1.11

Scara VIP/Media

23,04

E2.1.12

Platforma 4x2

8,00

E3.1.12

Loja VIP

12,59

E2.1.13

Comentator

3,77

E3.1.13

G.S.

23,94

E2.1.14

Comentator

3,77

E3.1.14

Administrație

20,54

E2.1.15

Comentator

3,77

E3.1.15

Administrație

18,24

E2.1.16

Scara VIP/Media

23,04

_______Bilanț suprafețe Etaj 3 Iribuna 1

Indice

E3.1.16


Rheinbrucke—--.

----------------------------------------------Martirilor, nr.51/20 fc A R.C I I I T E C T UR.E tel.0748.022.805

—————— CUI 2806363

-«■                                             J35/28/12 01 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE


Șef Proiect


Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUMEMUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm@primariatm.ro


q DENUMIRE PROIECT:

_,zZbnă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot

41 acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Tribuna 1 - Plan Etaj 2 si Etaj 3PLANȘA:

A.03


FORMAT

A2 (70x42)l! L 2.80 l

3.35 T

5,60

f      5.50

,         5,60

L        5.10        L

5,60

7      5.50

,         5.60

j,          5,10          p

5.85      T

5,oct        L          5,85

--Ț 5J0 7

5,60

r      5.50

5,60

l        5.10         [

5,60

7    550

,         5,60

L 3,35    L 2 80   0

0     f

r

r     0

I                                                          I

r

r~

- 1— —

------- ------- -1-----

-7 -4 — —

■ 4- -r —

---------------------1

r     0

1                     t

1 1

r------------------------------------------------

f        f       rP.1.31


ho


5,20 i 0,10


L


5,ocT

116,810

I

I

I


(șl


[o]


310| locuri


536 locuri


P.1.02

P.1.03

P.1.04


P.1.05

P.1.06

P.1.07

P.1.08

P.1.09

P.1.10


P.1.11

P.1.12

P.1.13


P.1.14


P.1.15


P.1.16


Hol__________

Spațiu tehnic

Birou fotografi


Casa de scara

Hol___________

Depozitare


Depozitare________

Sala antrenamente


Casa de scara


Camera delegat Vestiar arbitrii F Hol


Vestiar arbitrii B


Scara VIP/Media


Vestiar echipa oaspeți


12,82

86,18

156,77


30,96

50,44

48,38


24,65


46,37


P.1.18

P.1.19

P.1.20


P.1.21

P.1.22

P.1.23


P.1.24


P.1.25


P.1.26


P.1.27

P.1.28


P.1.29


P.1.30


P.1.31


P.1.32
8,55 i


CA

CD


AuoușHn-Râzvan


Nume incapere

Vesti £' antrenori

G.S.+Dusuri_______

Lobbv_____________

Flash (nterview


Flash nterview Coridor acces teren

Flash nterview


Flash nterview


G.S.+Dusuri


Vestiar antrenori


Vestiar echipa gazda Scara VIP/Media


Camera doping Casa de scara


Control medical


Depozitare


13,53

23,13

68,26

12,00

12,00

39,06

12,00

12,00

23,13


13,54

46,38

24,65

46,41

29,51

46,37

16,92


Nume incapere

Hol_________________

Sala antrenamente

Casa de scara

Depozitare_________

Catering___________

Casa de scara

Hol________________

Spațiu tehnic


Indice

P.1.33

P.1.34

P.1.35

P.1.36

P.1.37

P.1.38

P.1.39

P.1.40


50,44

71,52

30,96

48,38

156,77

30,78

12,82

86,18

1,623,35 m2


Indice

E1.1.01

E1.1.02

E1.1.03

E1.1.04

E1.1.05

E1.1.06

E1.1.07

E1.1.08

E1.1.09

E1.1.10

E1.1.11

E1.1.12

E1.1.13

E1.1.14

E1.1.15


Prim ajutor

G.S._____________

Alim. publica

G.S._____________

Prim ajutor_______

Scara VIP/Media

Alim, publica

G.S._____________

Scara VIP/Media

Prim ajutor_______

Hol+Circulatii vert.

G.S._____________

Alim. publica

G.S._____________

Prim ajutor


6,03

18,90

12,00

17,15

5,88

21,13

17,39

22,75

21,13

5,88

507,40

17,15

12,00

18,90

6,03

709,72 m2


Acces VIP/media

Acces echipe


RHEINBRUCKE“““«o.„

--------------- —— Martirilor, nr.51/20 u A KC H I 1 E C T (J RE tel.0748.022.805 ......     — ------~~~~~ CUI 2806363

J35/28/12.01.1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE


Șef Proiect


Proiectat Proiectat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin arh. HAMZA Augustin


dr. ing, GURZA Vlad-Gabriel


arh, BORȘ Silviu_____

arh. NISTOR lonuț

arh. SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan arh. TUHUȚ Diana arh. DUSSAP Victor stud. arh. URSA Bogdan


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

r j»5 Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030

, / Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635


- ~j..i ':E« - Vi. /                           ..... >- ----------

Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro

Email: primariatm@primariatm.roDENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


SCARA:

1:200


DATA:

04/2019


FAZA

SF


REVIZIA

A


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Tribuna 1 - Plan Parter si Etaj 1


PLANȘA:

A.02


FORMAT

A2 (70x42).4. .. ,Q Li

:are

14

15

16

17

18

19


LEGENDĂ|          | Limita de proprietate


J Construcții propuse - corp bazin acoperit și tribune Amenajări sportive - bazin de înot exterior

|          | Alei auto - dale din piartă naturală

[         I Alei pietonale - dale din piatră naturală


|         | Zonă de joc fotbal/ rugby

|        | Zonă degajament forbal/rugby

I          | Zonă de încălzire


Pardoseala gresie portelanata antiderapanta, zona bazin exteriorArbori

Accese auto pe parcelă

Accese în construcții


Parcaje auto- dale prefabricate Spațiu verde din interiorul parcelei


gm-mn Sistem de iluminat pentru nocturnă


|          | Spațiu verde din exteriorul parcelei


BILANȚ PARCĂRI

Nr.

Bilanț teritorial situație propusă

Denumire

val.

UM

Număr de parcări la sol:267 locuri de parcare distribuite astfel:

1

Suprafață parcelă

33161

-parcare pe parcelă-171 locuri

mp

-parcări adiacente căilor de circulație-93 locuri

2

Suprafață construită Bazin acoperit

2241.03

mp

-parcaje pentru autobuze-3 locuri

3

Suprafață construită Tribuna 1

2505.58

mp

Zona media- platformă S= 989 m2

4

Suprafață construită Tribuna 2

2505.58

mp

5

SC total

7252.19

mp

6

POT

21.87

%

7

CUT

-

-

8

Spațiu verde

3606.97

mp

9

Număr de parcări

267

buc


Rheinbrucke ssk ...

--- —■-------------------------------Martirilor, nr.51/20 .. ARC II1 T E C T U RE tei.074s.022.s05 . • ■ ■ — ■          CUI 2806363

J35/28/12.01.1993

S C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE

Șef Proiect

Proiectat

Proiectat

Desenat


NUME


arh. HAMZA Augustin_____

arh. HAMZA Augustin___

dr ing. GURZA Vlad-Gabriel arh. BORȘ Silviu


Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat


arh. SABAU Alexandru arh. TUHUT Diana arh. DUSSAP Victor arh. NISTOR lonuț ___

arh. GOCAN Bogdan arh. MUSTEAȚA Verona stud. arh. SVINȚI Ivona stud. arh. URSĂ BogdanBENEFICIAR:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA . ■P A W? j Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 \       / Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635

y Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro

Email: primariatm@primariatm.ro


DENUMIRE PROIECT:

Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara


AMPLASAMENT:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei


DENUMIRE PLANȘĂ:

Plan de situație


PROIECT NR.

503/2018PLANȘA:

A.01


FORMAT

A1 (ISO)