Hotărârea nr. 129/2020

129/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 129/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. UR2020-004144/10.03.2020 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-004144/10.03.2020 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.UR2020-004144/10.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 12/27.02.2020;
Având în vedere Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 19/28.01.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara, având ca beneficiar pe SC SAPIENT VEST SRL, întocmit conform Proiectului nr. 170/2019, realizat de SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 12/27.02.2020:
Funcţiuni propuse: de depozitare, producţie nepoluantă si functiuni complementare;
POTmax=60%; CUT=1,2; Zone verzi in cadrul parcelelor minim 22.145%;
Regimul maxim de înălţime propus: (S)+P+2E, Hmax = 20,00m
Retragere minima fata de aliniament: conform planşei nr. 170-A06 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.
Spaţii verzi propuse minim 20% - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 28.01.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;
- Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din DE 1231 şi pe parcelele înscrise în CF 437062, nr.cad. A1227/5/1/2/2 şi CF 437058, nr. cad. A1227/5/2/2/2, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniu public conform HG 1016/2005 - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 23/20.01.2020 si de plansa nr. 01-ED - Plan de reglementari lucrari hidroedilitare si conform Planului de actiune asumat.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 248.100 mp, este înscris în CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972, CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750 Timişoara, având ca proprietar pe SC SAPIENT VEST SRL.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 170-A07 - ,,Circulatia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat; Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Beneficiarului SC SAPIENT VEST SRL;
- Proiectantului SC ARHITECT TRIMBITAS SRL;
- O.C.P.I Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

UR2020-004144/10.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE

NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2020-004144/10.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone de depozitare, producție nepoluantă si funcțiuni complementare, asigurarea parcarilor pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunile propuse, echiparea cu utilități.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020 - 004144/05.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 12/27.02.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2194/26.06.2019, precum si Deciziei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 19/28.01.2020 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

Documentația Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, beneficiar SC SAPIENT VEST SRL și proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 13.12.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu sa inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,,Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timisoara, beneficiar SC SAPIENT VEST SRL, proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, a fost finalizată, s-a putut începe circuitul legal de avizare.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019, la cererea SC SAPIENT VEST SRL.

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, identificat prin: CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972, CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750, Timișoara în suprafață totală de 248.100 mp, este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timișoara, fiind delimitat la nord de DE 1205/3, la vest de HCn 1207/7, la est de HCn 1228/3, la sud de DE1231 si HCn 1228/3.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Teritoriul studiat prin P.U.Z.: teritoriul cuprins intre Calea Sagului la sud, drumul de exploatare DE 1205/3 la nord, canalul de desecare HCn 1207/7 la vest, si canalul de desecare HCn 1228/3 la est.

Terenul reglementat în suprafață totală de 248.100 mp, este înscris în CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972, CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750 Timișoara, având ca proprietar pe SC SAPIENT VEST SRL.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, propune dezvoltarea unei zone de depozitare, producție nepoluantă, si functiuni complementare, asigurarea parcarilor pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunile propuse, echiparea cu utilități.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-005728/21.11.2019.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-005728/21.11.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuși prin documentație și in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef cu nr. 12/27.02.2020 sunt următorii:

Funcțiuni propuse: de depozitare, producție nepoluantă si functiuni complementare;

POTmax=60%; CUT=1,2; Zone verzi in cadrul parcelelor minim 22.145%;

Regimul maxim de înălțime propus: (S)+P+2E, Hmax = 20,00m

Retragere minima fata de aliniament: conform planșei nr. 170-A06 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.

Spații verzi propuse minim 20% - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 28.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, suprafață care va fi amenajată și întreținută și conform documentației de PUZ supusă analizării;

 • - Circulatii si accese: accese pietonale și auto din DE 1231 și pe parcelele înscrise în CF 437062, nr.cad. A1227/5/1/2/2 și CF 437058, nr.cad. A1227/5/2/2/2, proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu public conform HG 1016/ 2005 - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 23/20.01.2020 si de plansa nr. 01-ED - Plan de reglementari lucrari hidroedilitare si conform Planului de actiune asumat;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. 170-A07 - ,,Circulatia terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara;

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, având ca beneficiar pe SC SAPIENT VEST SRL, întocmit conform proiectului nr. 170/2019, realizat de SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef nr. 12/27.02.2020:

Funcțiuni propuse: de depozitare, producție nepoluantă si functiuni complementare;

POTmax=60%; CUT=1,2; Zone verzi in cadrul parcelelor minim 22.145%;

Regimul maxim de înălțime propus: (S)+P+2E, Hmax = 20,00m

Retragere minima fata de aliniament: conform planșei nr. 170-A06 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.

Spații verzi propuse minim 20% - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 28.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, suprafață care va fi amenajată și întreținută și conform documentației de PUZ supusă analizării;

 • - Circulatii si accese: accese pietonale și auto din DE 1231 și pe parcelele înscrise în CF 437062, nr.cad. A1227/5/1/2/2 și CF 437058, nr.cad. A1227/5/2/2/2, proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu public conform HG 1016/2005 - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 23/20.01.2020 si de plansa nr. 01-ED - Plan de reglementari lucrari hidroedilitare si conform Planului de actiune asumat;

 • 3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 248.100 mp, este înscris în CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972, CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750 Timișoara, având ca proprietar pe SC SAPIENT VEST SRL.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. 170-A07 - ,,Circulatia terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat; Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE,

PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara;

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019, la cererea beneficiarului SC SAPIENT VEST SRL, pentru a fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Liliana IOVAN

Red/dact - L.I.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

UR2020-004144/10.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Plan Urbanistic Zonal - „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara

Proiect emis la solicitarea proprietarului S.C. SAPIENT VEST S.R.L., de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „ZONA   DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, Timișoara documentație elaborată după obținerea Certificatului de urbanism nr. 2194/26.06.2019 cu termen de valabilitate până în data de 26.06.2020.

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, mun. Timișoara, este amplasat în partea de sud-vestică a Timișoarei.

Conform Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) aprobat prin HCL 31/2003 “Interporto - terminal intermodal Timisoara” preluat de PUG aprobat prin HCL NR. 157/2002 prelungit prin HCL NR. 619/2018 - subzona de depozitare si servicii propusa, partial subzona de comunicatie feroviare si constructii aferente propusa, drumuri de incinta si parcari propuse, partial subzona de spatii verzi plantate propuse, canal de desecare propus pentru anulare.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara propune reglementari noi cu scopul reconfigurarii zonei de depozitare si servicii deja existenta conf. PUZ aprobat prin HCL 31/2003 - se asigura parcaje la sol, spații libere pietonale dar și utilitățile necesare la nivel de parcelă; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto și pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019.

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de alipire a parcelelor existente si de dezmembrare in 3 loturi cu functiunea de depozitare, productie nepoluanta si functiuni complementare, fiecare lot având asigurate accesele conform planșei de Reglementari Urbanistice nr. 170-A06, anexă la prezentul aviz.

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara, au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 2194/26.06.2019, Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 12/27.02.2020;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara, elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019 la cererea beneficiarului SC SAPIENT VEST SRL, poate fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ȘEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

11.03.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004144/11.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare”, Calea Șagului, Timișoara, beneficiar fiind societatea SAPIENT VEST SRL, proiectant ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2194/26.06.2019 ,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare”, Calea Șagului, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului de Oportunitate nr. 38/01.08.2019 și Avizului Arhitectului Sef nr. 12/27.02.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, anexate documentației, aferente terenului în suprafață de 248.100 mp reglementat prin documentație, rezultă următoarea situație juridică:

 • - Cartea funciară nr. 425744 Timișoara nr. cadastral 425744 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000 mp, categorie de folosință „curți construcții", este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • - Cartea funciară nr. 425746 Timișoara nr. cadastral 425746 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit, AS fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • - Cartea funciară nr. 422922 Timișoara nr. cadastral 422922 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • - Cartea funciară nr. 425740 Timișoara nr. cadastral 425740 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • - Cartea funciară nr. 425745 Timișoara nr. cadastral 425745 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții", este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • - Cartea funciară nr. 422971 Timișoara nr. cadastral 422971 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • - Cartea funciară nr. 422972 Timișoara nr. cadastral 422972 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • - Cartea funciară nr. 422968 Timișoara nr. cadastral 422968 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul -teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • - Cartea funciară nr. 422969 Timișoara nr. cadastral 422969 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 30.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • - Cartea funciară nr. 422970 Timișoara nr. cadastral 422970 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 30.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • - Cartea funciară nr. 425750 Timișoara nr. cadastral 425750 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 28.1 OOmp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

Prin adresa nr. SC2020-2276/11.02.2020 a Municipiului Timișoara - Biroul Contencios, transmisă proiectantului documentației, se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații și înscrise în cărțile funciare mai sus individualizate, iar prin adresa nr. CT2020-505/06.02.2020 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul retrocedării conform Legii nr. 10/2001. Potrivit adresei nr. D02020-00180/06.02.202 se menționează faptul că parcelele au făcut obiectul legilor fondului funciar și au fost atribuite cu titlu de proprietate persoanelor îndreptățite..

De asemenea, se constată existența acordului titularului dreptului de ipotecă legală asupra imobilelor reglementate prin prezenta documentație cu privire la elaborarea proiectului faza PUZ “Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare” Zona Calea Șagului - curți construcții în intravilan Timișoara, proiect nr. 170/2019 întocmit de SC Arhitect Trîmbițaș SRL în baza certificatului de urbanism nr. 2194/26.06.2019..."

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată - “(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

 • (2) în condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după caz.” coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil "în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară".

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ("avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților"),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004144/11.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare" zona Calea Șagului, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra terenului.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare” Zona Calea Șagului, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC


Cod FO53-13,Ver.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ

ROMANIA


1910-2013 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. UR2019-019463/10.02.2020

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația: P.U.Z. - ”ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”

Amplasament: ZONA CALEA SAGULUI, Timișoara

Beneficiar: S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

Proiectant: S.C. ARHITECT TRIMBITAȘ S.R.L.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Serviciul Certificări si Autorizări din cadrul Direcției Generale de Urbanism, și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 13.12.2019 - 27.01.2020. în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generală de Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. și I panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.’L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ. prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

Rosi-Ita Uno srl - Str. Calea Sagului KM 8+700 m dreapta;

Metro '‘Cash&Carry” - Str. Calea Sagului nr. 194;

Verni & Fida srl - Str. Napoli nr. 1;

Macchine per Caffe Espresso - Str. Calea Sagului KM 8+300 m dreapta;

Paul Trans Service - Str. Calea Șagului DN 59 Km 8+700 m;

Metallika (centru reciclare) - Str. Milano;

Veradi Trade SRL - Str. Milano;

 • - SC ADIENT AUTOMOTIVE SRL - Str. Calea Sagului Km 5 dreapta;

 • - SC LEROY MERLIN SRL - Str. Calea Sagului DN59;

SC INTERCOLOR SRL - Str. Calea Sagului Km 7 + 550 m dreapta;

SC FACTOITOBOX SRL - Str. Calea Sagului Km 5 dreapta;

S.C. DEGAMI S.R.L - Str. Nicolae Firu 72, Chisoda ,Timiș;

 • - S.C. POD CONSTRUCT S.R.L. - Str. Simion Bamutiu 11 A;

 • - SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, comuna Giroc, satul Chisoda, DN 59km5+550, Timiș;

SC DUTCH REAL ESTATE SRL - Str..Italia, NR. 1-7,etaj. 1, birou 226,comuna:Chiajna, jud,Ilfov Documentația disponibilă la Serviciul Certificări si Autorizări, nu a fost consultată de nici o persoană interesată. La întâlnirea cu proiectantul S.C. ARHITECT TRIMBITAȘ S.R.L., organizată în data de 16.01.2020, intre orele 14,00 - 15,00, la sediul PMT - Direcția Generală de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana interesata de această investiție. Nu au fost formulate obiecții referitoare la documentație.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului „Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, CALEA SAGULUI, Timișoara, beneficiar S.C. SAPIENT VEST S.R.L., proiectant: S.C. ARHITECT TRIMBITAȘ S.R.L., a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ȘEF Emilian Sorin CIURARIU

Red/dact. L.l. - 2 ex


Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l.

300044 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel.: 0256/432212, e-mail: office@trimbitas.ro

MEMORIU TEHNIC

Proiect nr. 170/2019

 • 1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL

”ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”

Amplasament:

Zona Calea Șagului, cu acces din Calea Șagului - DN59, în dreptul km. 7+300 - km. 8+920, curți construcții în intravilan Timișoara, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750 Suprafața totală = 248 100 mp

Număr proiect:

170/2019

Beneficiar:

s.c. SAPIENT VEST s.r.l.

Elaborator:

s.c. ARHITECT TRIMBITAS s.r.l.

(Proiectant urbanism)

Data elaborării:

martie 2020

Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

  1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

  Documentația în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare”, zona Calea Șagului, Timișoara, a fost întocmită la comanda societății S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

Documentația de față propune reglementări noi cu scopul reconfigurării zonei anterior reglementate prin P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluat de P.U.G. prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 - subzonă de depozitare și servicii propusă, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente propusă, drumuri de incintă și parcări propuse, canal desecare propus pentru anulare, pe terenul identificat prin CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, situat în intravilanul Municipiului Timișoara, în zona Calea Șagului.

 • 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată se află în partea de sud-vest a Municipiului Timișoara, în vecinătatea arterei majore Calea Șagului (DN59) și Centurii Timișoara (în varianta proiectată). Funcțiunea dominantă a zonei este de industrie nepoluantă și servicii.

Terenul ce face obiectul prezentei documentații P.U.Z. a fost anterior reglementat prin documentația de urbanism în fază P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, având următorii indicatori urbanistici:

 • POTmax = 55%

 • CUTmax =1

 • Spații verzi min. 20%

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

  1.3.1. LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

  Pentru întocmirea acestei documentații s-au consultat:

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 111/2003 “Platforma industrială Monlandys”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 305/2017 “Modificare platforma industrială Monlandys”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 310/2007 “Construire hale depozitare cu corp administrativ”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 338/2007 “Modificare Construire hale depozitare cu corp administrativ”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 495/2007 “DE1205 Calea Șagului km7”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 37/2008 “Zonă pentru spații comerciale, servicii, showroom, depozite”

 • P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr. 482/2009 “Reconfigurare Zonă pentru spații comerciale, servicii, showroom, depozite”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 363/2008 “Ansamblu clădiri cu funcțiuni comerciale, servicii și depozitare”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 253/2012 “Extindere zonă de servicii, depozitare, industrie în extravilan Timișoara”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 535/2019 “Zonă depozitare, logistică, producție

nepoluantă”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 618/2019 “Zonă depozitare, servicii și industrie

nepoluantă”

 • Planul urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. nr. 619/2018

 • Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în lucru

 • Planul de Mobilitate Urbană durabilă

 • Prevederi ale Masterplan 2012

 • 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

 • Certificatul de Urbanism nr. 2194/26.06.2019 obținut în temeiul reglementărilor documentației în fază P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO -TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluată de P.U.G. prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018

 • Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019 obținut în urma analizării în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului Timișoara

 • Comunicarea nr. 3/6/1/1/1509/02.09.2019 eliberată de Biroul Avize C.F.R.

 • Studiul geotehnic și Ridicarea topografică

 • 1.3.3. PROIECTE DE INVESTIȚII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

LEGĂTURI RUTIERE

În teritoriul apropiat, la circa 650m distanță de terenul ce face obiectul PUZ, este prevăzut traseul drumului Centurii de ocolire a Municipiului Timișoara pe partea vestică.

Legătura rutieră cu Centura se va realiza prin intermediul străzii Calea Șagului, care se va intersecta cu Centura la intersecția existentă cu DJ593, aflată la aproximativ 1100m distanță de intersecția cu Strada Torino. Această intersecție urmează a fi amenajată sub forma unei girații.

Strada Calea Șagului, aflată în administrarea Primăriei Municipiului Timișoara conform protocolului de predare-primire încheiat în 21.12.2005 între D.R.D.P. și Primărie, urmează a se moderniza, urmând a fi utilată cu o linie de transport în comun amplasată central (linie tramvai), și patru benzi de circulație, câte două pe sens.

Lateral, sunt prevăzute locuri de staționare, piste pentru biciclete și trotuare.

DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

În zona obiectivului studiat pe Calea Șagului este în fază de execuție o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm și un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

   2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

   În vecinătatea amplasamentului studiat, sunt în vigoare următoarele documentații de urbanism preluate de P.U.G. Timișoara, având următorii indicatori urbanistici aprobați:

H.C.L. 111/2003 - P.U.Z. 'Platforma industrială Monlandys”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara:

 • - POTmax 55%

 • - CUTmax 1,5

  Verde min


  20%


H.C.L. 305/2017 - P.U.Z. ”Modificare Platforma industrială Monlandys”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km8+950:

 • - POTmax 55%

 • - CUTmax 1,5

  Verde min


  20%


 • - Regim de înălțime max. P+3E

H.C.L. 338/2007 - Modificare P.U.Z. ”Construire hale depozitare cu corp administrativ”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km8:

 • - POTmax 55%

 • - CUTmax 0,8

  Verde min


  20%


 • - Regim de înălțime max. P+3E

H.C.L. 495/2007 - P.U.Z. ”DE1205 Calea Șagului km 7”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km7:

 • - POTmax 50%

 • - CUTmax 1

  Verde min


  10%


H.C.L. 253/2012 - P.U.Z. "Extindere zonă de servicii, depozitare, industrie în extravilan Timișoara”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km7:

 • - POTmax 55%

 • - CUTmax 1,6

SVerde min 25,02%

H.C.L. 363/2008 - P.U.Z. ”Ansamblu clădiri cu funcțiuni comerciale, servicii și depozitare”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km7+300:

 • - POTmax 55%

 • - CUTmax 1,8

SVerde min 10%

H.C.L. 482/2009 - P.U.D. ”Reconfigurare Zonă pentru spații comerciale, servicii,

showroom, depozite”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km7+300:

 • - POTmax 45%

 • - CUTmax 0,9

SVerde min 10%

H.C.L. 535/2019 - P.U.Z. ”Zonă depozitare, logistică, producție nepoluantă”, - zona

Calea Șagului, Timișoara -  POTmax 55%

-  CUTmax 2,2

SVerde min 25%

H.C.L. 618/2019 - P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, Timișoara

 • - POTmax 55%

 • - CUTmax 1,7

SVerde min 20%

Documentații de urbanism în lucru, în vecinătatea amplasamentului studiat:

P.U.Z. ”Comerț, servicii, depozitare, producție nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Timișoara (beneficiarI S.C. MIRFAG TRANS S.R.L., S.C. BEGAMI S.R.L., S.C. POD CONSTRUCT S.R.L.), având A.O. nr. 05/2018

 • - POTmax 50%

 • - CUTmax 1,5

SVerde min 20%

 • 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Pentru zona limitrofă Căii Șagului - DN59, atât în cadrul teritoriului administrativ Timișoara, cât și al localității Giroc, s-au elaborat și aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei: industrie, producție, logistică, depozitare, comerț și servicii conexe acestor funcțiuni. O parte din ele s-au concretizat prin construcții executate, de referința pentru oraș:

 • Metro Cash & Carry

 • Leroy Merlin

 • Parcul Industrial Incontro

 • Casa Auto Hyundai Timișoara

 • Praktiker

 • Auchan

 • Adient Automotive SRL

 • Intercolor SA

 • Facto Itoboxo SRL, și altele

 • 2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

  2.2.1. POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

  Terenul ce face obiectul prezentei documentații de urbanism este situat în partea de sud-vest a Municipiului Timișoara, în intravilan, la Nord de Calea Șagului - (fost DN59, E70).

Terenul este format din 11 parcele curți construcții în intravilan Timișoara:

nr. CF

nr. Cad.

nr. CF vechi

S (mp)

425744 Timișoara

Cc 1206/1/7

4503 Freidorf

20,000

425746 Timișoara

Cc 1206/1/8

4608 Freidorf

20,000

422922 Timișoara

Cc 1206/1/9

4593 Freidorf

20,000

425740 Timișoara

Cc 1206/5/4/1

4527 Freidorf

20,000

425745 Timișoara

Cc 1206/5/5

4487 Freidorf

20,000

422971 Timișoara

Cc 1206/5/6

4505 Freidorf

20,000

422972 Timișoara

Cc 1206/5/7

4507 Freidorf

20,000

422968 Timișoara

Cc 1206/5/8

4504 Freidorf

20,000

422969 Timișoara

Cc 1206/5/9

4383 Freidorf

30,000

422970 Timișoara

Cc 1206/5/10

4382 Freidorf

30,000

425750 Timișoara

Cc 1228/2/1

3531 Freidorf

28,100

TOTAL

248,100

Terenul are accesibilitatea asigurată prin intermediul:

 • - girației existente pe Calea Șagului - DN 59 la km. 7+300, prin drumul de exploatare De 1205/3 (“Drumul Cenușii”)

 • - intersecției amenajate pe Calea Șagului - DN 59 la km. 8+920, prin intermediul Străzilor Torino - Palermo - Parma, și a drumurilor de exploatare existente în zonă: De 1206/3, De 1206/4, De 1231.

Terenul este delimitat astfel:

La sud:

 • parcelele identificate prin nr. cad. A1206/1/10, A1206/1/11, A1206/1/12,

 • drumul de exploatare De1231,

 • canalul de desecare HCn 1228/3,

 • pe parcelele aflate la sud de canalul de desecare HCn 1228/3 se află terenul reglementat prin P.U.Z. Platforma industrială Monlandys”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 111/2003, și terenul reglementat prin P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, Timișoara (beneficiar S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L., aprobat prin H.C.L. 618/2019.

La est:

 • drumul de exploatare De1231,

 • canalul de desecare HCn 1228/3,

 • parcelele identificate prin CF nr. 419256, 419227, 419257, 419258, 419406, pe care este în curs de elaborare documentația P.U.Z. ”Comerț, servicii, depozitare, producție nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Timișoara (beneficiarI S.C. MIRFAG TRANS S.R.L., S.C. BEGAMI S.R.L., S.C. POD CONSTRUCT S.R.L.), având A.O. nr. 05/2018.

 • parcelele identificate prin CF nr. 430632, 430636, 430652, 430672, 430640, 430641, 430671, 445464, reglementate prin documentația P.U.Z. ”Zonă depozitare, logistică și producție nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Timișoara aprobat prin H.C.L. 535/2019.

La vest:

canalul de desecare HCn 1207/7

La nord:

 • drumul de exploatare De1205/3 cu racord direct la Calea Șagului,

 • parcelele identificate prin  nr.  cad.  A1206/1/1, A1206/1/2, A1206/1/3,

A1206/1/4, CF nr. 421448 (nr. cad. Cc1206/1/5), CF 425743 (nr. cad.

Cc1206/1/6), CF 421294 (nr. cad. Cc1206/5/1), CF 421306 (nr. cad. Cc1206/5/1/1), CF 412296 (nr. cad. Cc1206/5/2), CF 421297 (nr. cad.

Cc1206/5/3), CF 421300 (nr. cad. Cc1206/5/4).

 • 2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

 • > Prin prisma poziției față de cadrul orașului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită arealului consistent încă neconstruit și care are mari șanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

 • > Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterei majore Calea Șagului - fost DN59, și de propunerea de traseu a Centurii ocolitoare Timișora Vest.

 • > Zona limitrofă zonei studiate se conturează ca o zonă cu caracter industrial, producție, depozitare, logistică, comerț și servicii.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Relieful. Conform ridicării topografice, suprafața terenului este relativ plată, având diferențe de nivel nesemnificative. În zonă se află canale de desecare, iar clima este cea tipică Câmpiei de Vest.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

 • a) Temperatura aerului:

 • - Media lunară minimă:              -1oC          în Ianuarie;

 • - Media lunară maximă:             +20oC ... 21oC în Iulie-August;

 • - Temperatura minimă absolută: -35,3oC

 • - Temperatura maximă absolută: +40,0oC

 • - Temperatura medie anuală:     +10,9oC

 • b) Precipitații:

 • - Media anuală: 631 mm.

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colț Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului B0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheț este stabilita conform STAS 6054-77 de -0,70.

Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Condiții geotehnice.

Din analiza stratificației se constată că terenul de fundare se încadreaza în terenuri medii, conform Normativului NP 074/2014, cu un total de 10 puncte, deci un risc geotehnic de tip «MODERAT», iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate rămâne în «categoria geotehnică 2».

Factori de influență

Caracteristici ale amplasamentului

Punctaj

Condiții de teren

terenuri medii

3

Apă subterană

fără epuismente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanță

normală

3

Vecinătăți

fără risc

1

Zona seismică

Tc=0,7sec.; ag=0,20g ; Po = 2,50 spectru normalizat de răspuns elastic (din codul de proiectare seismică P100-1/2013)

2

TOTAL punct

aj 10

 • 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

Amplasamentul ce face obiectul prezentei documentații P.U.Z. de față este liber de construcții, și se află în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, identificat prin planul de situație anexat. Terenul are o suprafață relativ plană și nu prezintă potențial de alunecare.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

  • 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea de sud-vest a municipiului Timișoara, pe partea dreaptă a Căii Șagului (fost DN59, E70).

Accesibilitatea zonei studiate este asigurată prin intersecția amenajată dintre Calea Șagului și Strada Torino.

Calea Șagului, prin intermediul căreia se asigură accesul rutier la zona studiată nu are în prezent trotuare pentru circulație pietonală și nici piste pentru biciclete, acest aspect urmând a fi remediat cu ocazia viitoarei modernizări a străzii.

 • 2.4.2. CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, PRECUM ȘI DINTRE ACESTEA ȘI ALTE FUNCȚIUNI ALE ZONEI, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂȚI ȘI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECȚII CU PROBLEME.

În primă fază, până în momentul dezvoltării drumurilor de exploatare De1227/1, De1205/3, și reglementarea drumului propus în P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, terenul studiat va fi accesibil din intersecția Căii Șagului cu Strada Torino, pe traseul definit de Strada Palermo - Strada Parma.

În perspectivă, zona va putea fi accesată rutier și prin partea nordică, prin intermediul DE1205/3 (“Drumul Cenușii”), care se intersectează cu Strada Calea Șagului prin giratoriul existent amenajat în dreptul Leroy-Merlin și Auchan Sud.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Pentru zona limitrofă Căii Șagului - DN59, atât în cadrul teritoriului administrativ Timișoara, cât și al localității Giroc, s-au elaborat și aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei: industrie, producție, logistică, depozitare, comerț, servicii și funcțiuni conexe acestora.

Funcțiunile propuse în cadrul terenului ce face obiectul P.U.Z. vor fi corelate cu cele existente în zona studiată.

 • 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Terenul ce face obiectul prezentei documentații este liber de construcții.

 • 2.5.3. ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Pe terenul ce face obiectul prezentei documentații nu există spații verzi amenajate.

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

Principalale disfuncționalități:

 • Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la următoarele rețele de utilități în sistem centralizat: telefonie, apă, canalizare, gaz, agent termic;

 • Necesitatea reglementării rețelelor LEA care traversează terenul;

 • Existența conductelor de cenușă de-a lungul drumului de exploatare De1205/3;

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Terenul ce face obiectul prezentei documentații de urbanism este situat în partea de sud-vest a Municipiului Timișoara, în intravilan, la Nord de Calea Șagului - (fost DN59, E70).

Riscuri naturale/antropice: nu este cazul.

Epurarea si preepurarea apelor uzate: in zona obiectivului studiat pe Calea Șagului este în fază de execuție o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm și un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm. Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la rețele de utilități în sistem centralizat: apă, canalizare.

Depozitarea controlata a deseurilor: ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din contructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr 856/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

Recuperarea terenurilor degradate, plantatii de spatii verzi, etc.: nu este teren degradat. Spatiul verde va fi amenajat conform reglementarilor urbanistice in vigoare.

Organizarea sistemelor de spatii verzi: pe terenul ce face obiectul prezentei documentații nu există spații verzi amenajate. Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui minim de 20% spații verzi amenajate, din suprafața totală a terenului ce face obiectul P.U.Z.

Protejarea bunurilor de patrimoniu: nu este cazul.

Refacerea peisagistica si reabilitare urbana: parcela va fi amenajata conform reglementarilor urbanistice in vigoare.

Valorificarea potentialului turistic si balnear: nu este cazul.

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul retelelor edilitare, comunicatiilor:

În zona obiectivului studiat pe Calea Șagului este în fază de execuție o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm și un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm. Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la următoarele rețele de utilități în sistem centralizat: telefonie, apă, canalizare, gaz, agent termic.

În primă fază, până în momentul dezvoltării drumurilor de exploatare De1227/1, De1205/3, și reglementarea drumului propus în P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, terenul studiat va fi accesibil din intersecția Căii Șagului cu Strada Torino, pe traseul definit de Strada Palermo - Strada Parma.

În perspectivă, zona va putea fi accesată rutier și prin partea nordică, prin intermediul DE1205/3 (“Drumul Cenușii”), care se intersectează cu Strada Calea Șagului prin giratoriul existent amenajat în dreptul Leroy-Merlin și Auchan Sud.

Prin realizarea si implementarea planului toate disfunctionalitatile vor fi remediate prin solutiile propuse.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza sunt depozitare, producție și servicii. Funcțiunile și activitățile din zonă vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii, propunerea de urbanizare a fost supusă consultării populației în cadrul procedurilor de informare a populației organizate de Municipiul Timișoara, Direcția Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

 • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr. 2194/26.06.2019 a fost obținut în temeiul reglementărilor documentației în fază P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluată de P.U.G. Timișoara în vigoare, prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 - subzonă de depozitare și servicii propusă, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente propusă, drumuri de incintă și parcări propuse, canal desecare propus pentru anulare.

Conform adresei Diviziei Tehnice a Biroului de Avize C.F.R. nr. 3/6/1/1/1509 din 02.09.2019, nu este necesar avizul Sucursalei Regionale C.F. Timișoara deoarece obiectivul de investiții analizat nu afectează zona de protecție a infrastructurii feroviare C.N.C.F. C.F.R. - S.A., fiind situat la mai mult de 100m de aceasta.

În urma elaborării studiului de oportunitate, a fost obținut Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019 prin care s-au stabilit următoarele condiții:

 • INDICATORII URBANISTICI:

Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare (248 100 mp):

 • - regim de înălțime maxim (S)+P+2E

 • - P.O.T. max = 60%

 • - C.U.T. max = 1,2

 • - Hmax. = 20 m

 • - Spații verzi min. 20%

 • Ierarhizarea tramei stradale și dezvoltarea DE1206/4 la un profil de 21 m lățime

 • Asigurarea aliniamentelor de arbori în cadrul profilelor transversale, și asigurarea unei zone verzi / culoar ecologic de protecție de minim 4 m în cadrul profilelor de drum care se învecinează cu canalele de desecare

 • Realizarea parcărilor necesare funcțiunilor propuse exclusiv pe terenul beneficiarului

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. ÎN VIGOARE

Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare preia reglementările aprobate în documentația P.U.Z. “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara” aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003:

 • Funcțiuni: subzonă de depozitare și servicii propusă, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente propusă, drumuri de incintă și parcări propuse

 • POTmax = 55%

 • CUTmax =1

 • Spații verzi min. 20%

 • 3.3. PREVEDERI ALE P.U.G. ÎN LUCRU

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în lucru, terenul se încadrează în zona TDA - Terenuri cu destinație agricolă - arabil, pășuni, fânețe, situate în extravilan.

Terenul studiat a fost scos din circuitul agricol, fiind introdus în intravilanul Municipiului Timișoara, în baza documentației P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluată de P.U.G. Timișoara în vigoare, prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018.

 • 3.4. PREVEDERI ALE MASTERPLAN 2012

Nu există prevederi ale Masterplan 2012 pentru terenul ce face obiectul P.U.Z.

Prevederile Masterplan tangente zonei limitrofe Căii Șagului sunt următoarele:

POLITICA 2 - Creșterea ponderii IMM-urilor în economia locală

Program 2 - Încurajarea intreprinderilor mici și mijlocii cu profil axat pe meșteșuguri / ateliere producție

POLITICA 4 - Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și infrastructurii de comunicare

Program 3 - Transport motorizat individual și public

Program 4 - Trafic nemotorizat, trasee velo și pietonale

POLITICA 8 - Asigurarea de servicii și facilități pentru comunitate

Program 6 - Localizarea și potențarea centrelor de cartier pe categorii;

centre de tip B: centre comerciale diversificate majore

 • 3.5. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Începând cu anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile.

În concluzie, nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui echilibru optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi amenajate.

Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui minim de 20% spații verzi amenajate, din suprafața totală a terenului ce face obiectul P.U.Z.

Conform HCL nr. 62/2012, se vor asigura în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, zonele verzi echivalente a 25 de puncte procentuale, astfel:

 • - 20 de puncte procentuale însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului (respectiv 20% spații verzi amenajate) și

 • - 5 puncte procentuale însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, (respectiv 5%).

 • 3.6. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Rețeaua rutieră propusă în cadrul zonei studiate va prelungi traseele rutiere existente: Strada Torino, Strada Milano și Strada Parma. Pentru racordul acestor străzi existente cu rețeaua nou prevăzută în cadrul zonei studiate, se propune realizarea unei girații.

În scopul ierarhizării viitoarei trame stradale, se propune continuarea profilurilor transversale de drum propuse în documentațiile de urbanism aprobate în zonă sau aflate în lucru, prin dezvoltarea drumurilor de exploatare existente la următoarele profiluri transversale de drum:

 • - De 1206/4 se va dezvolta la o lățime de 21,00m conform profilului transversal tip PTT1. Acesta va deveni principala stradă de legătură între Calea Șagului și Drumul Cenușii, fiind propus în continuarea Străzii Torino. PTT1 este o stradă de categoria a II-a, simetrică față de ax, cu două benzi de circulație auto pe sens, echipată cu zone verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare pe ambele laturi.

 • - De 1205/3 (Drumul Cenușii) va fi dezvoltat la un profil de drum cu 2 benzi de circulație auto pe sens, păstrând conducta de cenușă existentă în cadrul unei zone verzi centrale, conform profilului PTT2. Practic, acesta va fi format din 2 profiluri de 12,00m situate de o parte și de cealaltă a conductei. La fel ca PTT1, va fi echipat cu zone verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare pe ambele laturi.

 • - Străzile secundare nou propuse vor fi de categoria a III-a, și vor fi dezvoltate simetric la o lățime de 14,00m, conform profilului transversal tip PTT3, fiind alcătuite din carosabil de 7,00m în dublu sens, spații verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare.

 • - Pe porțiunea în care se învecinează cu HCn 1228/3, De 1231 va fi dezvoltat conform PTT4 la o lățime de 15,00m, astfel încât de-a lungul canalului să fie amenajată o fâșie de 4,00m spațiu verde cu rol de culoar ecologic de protecție. Profilul este echipat cu o pistă de biciclete în dublu sens între carosabil și spațiul verde, trotuarul fiind propus pe cealaltă latură a sa.

Circulația rutieră și pietonală din interiorul zonei va fi reglementată prin indicatoare rutiere și marcaje.

 • 3.7. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICATORI URBANISTICI

  • 3.7.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • - configurarea unei zone alcătuite din 3 parcele cu funcțiunea dominantă de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare;

 • - rezervarea suprafețelor de teren necesare pentru asigurarea prospectelor transversale aferente zonelor de comunicație rutieră, ce vor deveni domeniu public, în perimetrul terenului studiat;

 • - asigurarea în incinta parcelelor de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse;

 • - asigurarea în incinta parcelelor de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, a minim 22,145% spații verzi amenajate din suprafața fiecărei parcele, în total minim 49.620 mp (echivalentul a minim 20% spații verzi amenajate din suprafața totală a terenului studiat);

 • - asigurarea în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, zonele verzi calculate conform HCL nr. 62/2012 (se vor asigura 25 puncte procentuale) - în concordanță cu precizările din Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019:

 • - 20 de puncte procentuale însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului (respectiv 20% spații verzi amenajate) și

 • - 5 puncte procentuale însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, (respectiv 5%).

 • - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, apă-canal, conform propunerilor și avizelor, etc.

3.7.2. BILANȚ TERITORIAL - FOLOSINȚA TERENURILOR

EXISTENT

PROPUS

Zonă de depozitare și servicii, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente, drumuri de incintă și parcări

100,00%

248 100 mp

-

-

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propuse (Drumuri ce vor deveni domeniu public)

-

-

9,69%

24 031 mp

Construcții depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare

-

-

54,19%

134 441 mp

Spații verzi amenajate*

*25% spații verzi conform HCL nr.62/2012, astfel: 20% gazon/peluză la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, asigurate în cadrul fiecărei parcele

-

-

20,00%

49 620 mp

Circulații pietonale și carosabile, locuri de parcare, platforme în incintă

-

-

16,12%

40 008 mp

TOTAL

100,00%

248 100 mp

100,00%

248 100 mp

 • 3.7.3. INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare:

 • regim de înălțime maxim (S)+P+2E

 • P.O.T. maX = 60%

 • C.U.T. max = 1,2

 • Hmax. = 20 m

 • Spații verzi min. 22,145% în cadrul parcelelor 1, 2 și 3.

 • 3.8. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE - ENERGIE ELECTRICĂ

  3.8.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

  În prezent, în zona de amplasament a obiectivului există instalații electrice 20kV și 110kV aparținând Operatorului de Distribuție publică din zonă: E-Distributie Banat SA.

Zonele de protecție și siguranță pentru instalațiile electrice existente se stabilesc conform Ordinului 4/09.03.2007: Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice - Revizia I, și anume:

Art.18

 • (1) Pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV zona de protecție și zona de siguranță coincid cu culoarul de trecere al liniei și sunt simetrice față de axul liniei.

 • (2) Dimensiunea (lățimea) zonei de protecție și de siguranță a unei linii simplu sau dublu circuit are valorile:

 • a) 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 și 110 kV

 • b) 37 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV

Art.21- Pentru linii electrice în cablu zona de protecție și zona de siguranță se stabilesc astfel:

 • (2) În cazul instalării în pământ a cablurilor de medie sau/ și joasă tensiune:

 • a) zona de protecție a traseului de cabluri coincide cu zona de siguranță, este simetrică față de axul traseului și are lățimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecție și de siguranță ale traseului de cabluri se delimitează prin distanța (adâncimea) de pozare în valoare de cel puțin 0,8 m

 • 3.8.2. PROPUNERI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Reglementare instalații electrice existente 110kV, 20kV

Având în vedere prevederile normativului NTE 003/04/00 - “Normativ pentru construcția liniilor electrice aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000V” (PE 104/93, PE 122/82, PE 123/78), pentru coexistența instalațiilor electrice în zone cu circulație frecventă (conform PUZ), sunt necesare lucrări de reglementare instalații electrice 110kV, 20kV, în urma cărora se va obține avizul de amplasament favorabil necesar aprobării PUZ. Studiile de coexistență se vor elabora și aproba în urma solicitării acestora către Operatorul de Distribuție.

Soluția de reglementare a LEA 20kV Ghilad constă in cablarea acesteia în zona aferentă PUZ, între stâlpii proiectați nr.1 și nr.2.

Pentru linia LEA 110kV Timișoara-Giulvăz se vor dubla legăturile de susținere la stâlpii nr.71 si 72 și se vor face prize de pământ cu Rp<4ohmi.

Alimentarea cu energie electrică

Pentru alimentarea cu energie electrică a viitorilor consumatori din incinta PUZ sunt necesare lucrări de extindere rețea electrică 20kV și realizarea unor posturi de transformare 20/0.4kV. Aceste posturi de transformare vor fi dimensionate la puterile solicitate de către viitorii consumatori. Se vor emite avize tehnice de racordare pentru fiecare solicitare adresata Operatorului de Distribuție Zonal. Poziționarea acestor posturi de transformare în teren se va face de comun acord cu viitorul consumator la stabilirea soluțiilor de racordare.

Se estimează a fi necesară o putere maxim simultan absorbită de cca 1,8MW. Pentru asigurarea puterii maxim simultan absorbite sunt necesare 4 posturi de transformare 20/0.4kV-630kVA amplasate conform planului de situație. Aceste posturi de transformare se vor inseria în LEA (viitor LES) 20kV Ghilad din stația 110/20kV Fratelia existentă pe amplasamentul PUZ.

Zonele de protecție și siguranță pentru posturile proiectate se stabilesc conform Ordinului: 4/09.03.2007 Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice - Revizia I, și anume:

Art.17- Pentru un post de transformare zonele de protecție și de siguranță se stabilesc după cum urmează:

 • 1. Zona de protecție, ținând seama de tipul constructiv al postului, se stabilește astfel:

 • a) pentru posturi aeriene pe stâlpi este delimitată de conturul fundației stâlpilor și de proiecția pe sol a platformei suspendate;

 • b) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secționare îngrădite, este delimitată de îngrădire;

 • c) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secționare în construcție zidită sau realizate din alte materiale (cabine metalice), supraterane, zona de protecție este delimitată astfel:

 • i. de suprafața construită, respectiv de suprafața fundației (atunci când aceasta depășește conturul cabinei metalice), pe laturile fără uși de acces și fără ferestre de ventilație

 • ii. la distanță de 3 m față de latura cu acces în post pentru transformator

 • iii. la distanță de 1,5 m față de alte laturi cu uși, respectiv cu ferestre de ventilație, acolo unde este cazul;

 • d) pentru posturi de transformare subterane, este egală cu proiecția pe sol a perimetrului încăperii postului.

 • 2. Zona de siguranță, ținând seama de tipul constructiv al postului, respectiv al echipamentului cu care acesta este echipat, se stabilește astfel:

 • a) pentru posturi de transformare dotate cu echipament cu ulei, de tip aerian, respectiv pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secționare amplasate la sol, îngrădite, este zona extinsă în spațiu delimitată la distanța de 20 m de la limita zonei de protecție

 • b) pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabină de secționare, prevăzută cu echipament uscat, coincide cu zona de protecție

 • c) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secționare supraterane, amplasate în în cabină metalică, în construcție zidită/ în anvelopă de beton sau înglobate în clădiri precum și pentru posturi subterane, prevăzute cu echipament cu ulei sau uscat, coincide cu zona de protecție.

 • 3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE - ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

3.9.1.BAZINUL HIDROGRAFIC

Obiectivul proiectat este amplasat în bazinul hidrografic Timiș-Bega.

3.9.2.SITUAȚIA EXISTENTĂ:

În prezent în zona de amplasament a obiectivului, nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială.

În zona obiectivului studiat, pe Calea Șagului, este în fază de execuție o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm și un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm.

3.9.3.SITUAȚIA PROPUSĂ:

B CAPACITĂȚILE INVESTIȚIEI PROPUSE PENTRU ALIMENTARE CU APĂ

Alimentarea cu apă a obiectivului pentru apă menajeră, se va realiza de la conducta de apă în fază de execuție pe Calea Șagului din PE-HD, De 355 mm, prin intermediul unei extinderi a rețelei de apă din PE-HD, PN10, PE100, De 160x9,5 mm în lungime totală de L = 453 m, pe strada Parma.

Rețeaua de apă propusă va alimenta obiectivele, prin intermediul branșamentelor de apă propuse pentru fiecare locație în parte.

Condutele de apă amplasate pe drumurile ce vor fi cedate domeniului public, sunt din PE-HD, PN10, PE100, De 125 x 7,4 mm în lungime totală de 2.150 m. Pe această rețea sau prevăzut 10 cămine de vane și 22 de hidranți de incendiu.

LOTUL 1:

Pentru alimentarea cu apă de consum a imobilelor C1.3, C1.2 și C1.3 se propun 3 conducte din PE-HD, PN10, PE100, De 125x7,4 mm în lungime totală L = 871 m. Pe aceste conducte s-au prevăzut 3 cămine de apometre care vor fi amplasate la 1 m de limita de proprietate a Lotului 1, din care se vor branșa imobilele de pe această parcelă.

Sursa de apă pentru asigurarea debitului de incendiu, o reprezintă 2 foraje de mică adâncime care pentru refacerea incendiului în 24 de ore trebuie să aibă Qrinc = 7,9 l/s. Alimentarea cu apă a rezervorului de incendiu cu V = 700 mc, se realizează prin intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, De 110x4 mm de la cele 2 foraje propuse F1 și F2 în lungime de L = 594 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior, interior și sprinklere a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format din:

 • - rezervor de incendiu circular, suprateran, metalic cu V = 700 mc;

 • - stație de pompare prevăzută cu 2 grupuri de pompare;

 • - rețea de apă pentru incendiu interior și exterior;

 • - rețea de apă pentru sprinklere.

Rețeaua de incendiu interior și exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 2.049 m. Pe această rețea de incendiu s-au prevăzut 5 cămine de vane și 21 hidranți de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Rețeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 4216 m.

Traseul acestor rețele poate fi urmărit pe planul de reglementări rețele hidroedilitare, planșa nr. 01-ED.

Pentru LOTUL 1 din cadrul acestui P.U.Z.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este:

 • - volumul de apă pentru hidranți interiori:

Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10-3               = 2,52 mc

 • - volumul de apă pentru hidranți exteriori:

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec.              = 144 mc

 • - volumul de apă pentru sprinklere:

Vsp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec.             = 536,4 mc

 • - volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe + Vsp                                = 682,92 mc

 • - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24                         = 28,45 m3/h = 7,90 l/s

 • - Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc.

Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se vor crea condiții pentru amplasarea și alimentarea directă a mașinilor de intervenție ale pompierilor.

Stația de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului și este compusă din 2 grupuri de pompare:

 • - (1+1R) și o pompă pilot, pentru incendiu interior și exterior pentru un debit de Q = 25 l/s;

 • - 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s;

 • - grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior și exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentație P.S.I. pentru stabilirea debitului de incendiu interior și exterior și sprinklere, aferent soluției din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcție de mărimea clădirilor și de destinația clădirilor.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Materialul folosit pentru conductele de apă este PE-HD, PN6, PN10, PE100, De 110, De 125 mm, De 180 mm și De 315 mm.

Conductele PE 80 au rezistența minimă la solicitări mecanice MRS = 10 Mpa pentru care furnizorul garantează o durată de folosință de 50 de ani, practic presiunea se poate atinge numai teoretic și în perioadele de probe tehnice înainte de punere în funcțiune.

Ținând cont de coeficientul de dilatare liniară a conductelor din polietilenă de înaltă densitate egal cu 0,02 mm/m nu se pot genera tensiuni periculoase la variațiile de temperatură ce pot să apară în exploatare, conductele fiind pozate pe pat de nisip.

LOTUL 2:

Pentru alimentarea cu apă de consum a imobilelor C2.1, se propun branșamente de apă pentru fiecare clădire cu branșare la conducta de apă propusă pe strada cedată domeniului public.

Sursa de apă pentru asigurarea debitului de incendiu, o reprezintă 2 foraje de mică adâncime care pentru refacerea incendiului în 24 de ore trebuie să aibă Qrinc = 7,9 l/s. Alimentarea cu apă a rezervorului de incendiu cu V = 700 mc, se realizează prin intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, De 110x4 mm de la cele 2 foraje propuse F3 și F4 în lungime de L = 405 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior, interior și sprinklere a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format din:

 • - rezervor de incendiu circular, suprateran, metalic cu V = 700 mc;

 • - stație de pompare prevăzută cu 2 grupuri de pompare;

 • - rețea de apă pentru incendiu interior și exterior;

 • - rețea de apă pentru sprinklere.

Rețeaua de incendiu interior și exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 591 m. Pe această rețea de incendiu s-au prevăzut 1 cămin de vane și 11 hidranți de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Rețeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 864 m.

Traseul acestor rețele poate fi urmărit pe planul de reglementări rețele hidroedilitare, planșa nr. 01-ED.

Pentru LOTUL 2 din cadrul acestui P.U.Z.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este:

 • - volumul de apă pentru hidranți interiori:

Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10-3               = 2,52 mc

 • - volumul de apă pentru hidranți exteriori:

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec.              = 144 mc

 • - volumul de apă pentru sprinklere:

Vsp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec.             = 536,4 mc

 • - volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe + Vsp

= 682,92 mc

= 28,45 m3/h = 7,90 l/s


 • - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24

 • - Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc.

Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se vor crea condiții pentru amplasarea și alimentarea directă a mașinilor de intervenție ale pompierilor.

Stația de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului și este compusă din 2 grupuri de pompare:

 • - (1+1R) și o pompă pilot, pentru incendiu interior și exterior pentru un debit de Q = 25 l/s;

 • - 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s;

 • - grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior și exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentație P.S.I. pentru stabilirea debitului de incendiu interior și exterior și sprinklere, aferent soluției din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcție de mărimea clădirilor și de destinația clădirilor.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Materialul folosit pentru conductele de apă este PE-HD, PN6, PN10, PE100, De 110, De 125 mm, De 180 mm și De 315 mm.

Conductele PE 80 au rezistența minimă la solicitări mecanice MRS = 10 Mpa pentru care furnizorul garantează o durată de folosință de 50 de ani, practic presiunea se poate atinge numai teoretic și în perioadele de probe tehnice înainte de punere în funcțiune.

Ținând cont de coeficientul de dilatare liniară a conductelor din polietilenă de înaltă densitate egal cu 0,02 mm/m nu se pot genera tensiuni periculoase la variațiile de temperatură ce pot să apară în exploatare, conductele fiind pozate pe pat de nisip.

LOTUL 3:

Pentru alimentarea cu apă de consum a imobilelor C3, se propun branșamente de apă pentru fiecare clădire cu branșare la conducta de apă propusă pe strada cedată domeniului public.

Sursa de apă pentru asigurarea debitului de incendiu, o reprezintă 2 foraje de mică adâncime care pentru refacerea incendiului în 24 de ore trebuie să aibă Qrinc = 7,9 l/s. Alimentarea cu apă a rezervorului de incendiu cu V = 700 mc, se realizează prin intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, De 110x4 mm de la cele 2 foraje propuse F5 și F6 în lungime de L = 291 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior, interior și sprinklere a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format din:

 • - rezervor de incendiu circular, suprateran, metalic cu V = 700 mc;

 • - stație de pompare prevăzută cu 2 grupuri de pompare;

 • - rețea de apă pentru incendiu interior și exterior;

 • - rețea de apă pentru sprinklere.

Rețeaua de incendiu interior și exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 705 m. Pe această rețea de incendiu s-au prevăzut 1 cămin de vane și 7 hidranți de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Rețeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 705 m.

Traseul acestor rețele poate fi urmărit pe planul de reglementări rețele hidroedilitare, planșa nr. 01-ED.

Pentru LOTUL 3 din cadrul acestui P.U.Z.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este:

 • - volumul de apă pentru hidranți interiori:

Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10-3               = 2,52 mc

 • - volumul de apă pentru hidranți exteriori:

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec.              = 144 mc

 • - volumul de apă pentru sprinklere:

Vsp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec.              = 536,4 mc

 • - volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe + Vsp                                = 682,92 mc

 • - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24                          = 28,45 m3/h = 7,90 l/s

 • - Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc.

Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se vor crea condiții pentru amplasarea și alimentarea directă a mașinilor de intervenție ale pompierilor.

Stația de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului și este compusă din 2 grupuri de pompare:

 • - (1+1R) și o pompă pilot, pentru incendiu interior și exterior pentru un debit de Q = 25 l/s;

 • - 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s;

 • - grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior și exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentație P.S.I. pentru stabilirea debitului de incendiu interior și exterior și sprinklere, aferent soluției din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcție de mărimea clădirilor și de destinația clădirilor.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Materialul folosit pentru conductele de apă este PE-HD, PN6, PN10, PE100, De 110, De 125 mm, De 180 mm și De 315 mm.

Conductele PE 80 au rezistența minimă la solicitări mecanice MRS = 10 Mpa pentru care furnizorul garantează o durată de folosință de 50 de ani, practic presiunea se poate atinge numai teoretic și în perioadele de probe tehnice înainte de punere în funcțiune.

Ținând cont de coeficientul de dilatare liniară a conductelor din polietilenă de înaltă densitate egal cu 0,02 mm/m nu se pot genera tensiuni periculoase la variațiile de temperatură ce pot să apară în exploatare, conductele fiind pozate pe pat de nisip.

B CAPACITĂȚILE INVESTIȚIEI PROPUSE PENTRU CANALIZARE APE UZATE MENAJERE

Debitele apelor uzate menajere evacuate sunt:

Quz.zimed = Qzimed = 47,22 m3/zi = 0,546 l/s;

Quz.zimax = Qzimax = 61,39 m3/zi = 0,71 l/s;

Quz.orarmax = Qorarmax = 171,89 m3/zi = 7,16 m3/h = 1,99 l/s.

Apele uzate menajere provenite de la loturile 1, 2 și 3 sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 315x9,2 mm, în lungime de 2150 m și evacuate la o stație de pompare ape uzate. Din stația de pompare, apele uzate menajere sunt refulate pe strada Parma, prin intermediul unei conducte de refulare din PE-HD, PN6, PE100, De 125x4,6 mm, în lungime de 53 m. Această conductă subtraversează canalul de desecare HCn 1228/3 în tub de protecție din PE-HD, PN10, PE100 cu De 280 mm în lungime de L = 13 m.

Pe strada Parma se va executa o rețea de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De315x9,2 mm cu racordare în rețeaua de canalizare în fază de execuție de pe Calea Șagului, pe o lungime de cca. 434 m.

Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate domeniului public s-au propus 53 cămine de vizitare, un cămin de liniștire Clin și o stație de pompare, conform specificațiilor din STAS 3051.

LOTUL 1

Pe străzile din incinta Lotului 1, s-au prevăzut 3 rețele de canalizare menajeră din PVC-KG, SN8, De 250x7,3 mm, în lungime totală de 870 m. Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajeră pe străzile din incita Lotului 1 s-au propus 16 cămine de vizitare și 3 cămine de racord CR1, CR2 și CR3. Aceste cămine de racord sunt amplasate la 1 m de limita de proprietate al Lotului 1.

LOTURILE 2 și 3

Apele uzate menajere provenite de la loturile 2 și 3 sunt evacuate la rețeaua de canalizare propusă pe străzile care vor fi cedate domeniului public, prin intermediul unui racord la canal pentru fiecare clădire în parte.

Materialul utilizat pentru realizarea rețelei de canalizare va fi din tuburi PVC-KG cu mufă pentru canalizare, SN4, De 250 mm și De 315 mm, pentru ape uzate menajere.

Materialul din care sunt realizate conductele are o rezistență mare față de agresivitatea solului și o durată mare de viață (cca. 50 ani).

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm, iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanță de maxim 60 m unul de altul, conform STAS 3051.

Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Canalele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate conform STAS 2448 - 82, având dimensiunile fundației 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

B CAPACITĂȚILE INVESTIȚIEI PROPUSE PENTRU CANALIZARE APE METEORICE

Apele pluviale, de pe străzile care vor fi cedate domeniului public, se vor colecta prin rigole stradale, trecute prin decantoare-separatoare de hidrocarburi (DSH1, DSH2 și DSH3) și evacuate la bazinele de retenție propuse (BR1, BR2 și BR3).

LOTUL 1

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 1 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 2470 m, 46 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 2138 m, 45 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafețele carosabile și zonele verzi este:

Qpcarosabii+zv = m x S x ¥ x i = 0,8 x 8,1498 x 0,51 x 100 = 332,51 l/s

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 350 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafața acoperișurilor, este:

Qpacoperis = m x S x ¥ x i = 0,8 x 6,1440 x 0,95 x 100 = 466,94 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafața lotului 1, este de:

Qp= 466,94 + 332,51 = 799,45 l/s

Bazinul de retenție, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 1.560 m3.

 • V = Qp x tp = 799,45 x 10-3 x 31 x 60 = 1486,97 mc.

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 1,5 m, L = 52,00 m și B = 20 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de:

Qevacuat = m x Siarba x ¥iarba x i = 0,8 x 14,3092 x 0,05 x 100 = 57,23 l/sec. -considerându-se toată suprafața obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din pE-HD, pE100, pN6, De 315x18,7 mm, în lungime totală de L = 45 m.

LOTUL 2

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 2 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi pVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 940 m, 19 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi pVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 852 m, 17 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1207/7 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafețele carosabile și zonele verzi este:

QPcarosabil+zv = m x S x 9 x i = 0,8 x 3,1555 x 0,51 x 115 = 148,05 l/s

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 150 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafața acoperișurilor, este:

QPacoperis = m x S x 9 x i = 0,8 x 2,346 x 0,95 x 115 = 205,04 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafața lotului 2, este de:

Qp = 148,05 + 205,04 = 353,09 l/s

Bazinul de retenție, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 522 m3.

 • V = QP x tp = 353,09 x 10-3 x 23,90 x 60 = 506,33 mc.

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 1,5 m, L = 29,00 m și B = 12 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de:

Qevacuat = m x Siarba x ^iarba x i = 0,8 x 5,5169 x 0,05 x 115 = 25,37 l/sec. -considerându-se toată suprafața obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 200x11,9 mm, în lungime totală de L = 21 m.

LOTUL 3

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 3 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 600 m, 13 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 571 m, 12 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafețele carosabile și zonele verzi este:

QPcarosabil+zv = m x S x 9 x i = 0,8 x 1,7878 x 0,49 x 138 = 96,71 l/s

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 100 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafața acoperișurilor, este:

QPacoperis = m x S x 9 x i = 0,8 x 0,7776 x 0,95 x 138 = 81,55 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafața lotului 3, este de:

Qp = 96,71 + 81,55 = 178,26 l/s

Bazinul de retenție, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 210 m3.

 • V = QP x tp = 178,26 x 10-3 x 19,38 x 60 = 207,28 mc.

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 1,5 m, L = 20,00 m și B = 7 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de:

Qevacuat = m x Siarba x ^iarba x i = 0,8 x 2,5808 x 0,05 x 138 = 14,24 l/sec. -considerându-se toată suprafața obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 160x9,5 mm, în lungime totală de L = 19 m.

 • 3.9.4. SISTEME DE MONITORIZARE A CALITĂȚII APELOR SUBTERANE:

Nu este cazul.

 • 3.9.5. APARATURĂ ȘI INSTALAȚII DE MĂSURARE A DEBITELOR DE APĂ

Căminele de apometru, propuse la 1 m față de limita de proprietate, sunt prevăzute cu un contor de apă pentru măsurarea debitului consumat.

De asemenea, în cabinele puțurilor forate, sunt amplasate apometre care vor contoriza cantitatea de apă pentru refacerea incendiului necesar obiectivului.

 • 3.9.6. MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL DEVERSĂRILOR ACCIDENTALE, TIPUL ȘI FRECVENȚA DE REALIZARE A INSPECȚIILOR ȘI MONITORINGULUI

Branșamentul de apă și racordul la canal vor fi preluate în exploatare de către AQUATIM S.A. După realizarea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare pe amplasamentul obiectivului propus, acestea vor fi preluate în exploatare de către beneficiarul obiectivului, care se va ocupa de monitorizarea, întreținerea și exploatarea acestora.

Prin monitorizarea permanentă a sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare se reduce posibilitatea producerii unor accidente ecologice.

 • 3.9.7. BREVIAR DE CALCUL

B ALIMENTARE CU APĂ (conf. SR 1343-1:2006)

NECESARUL DE APĂ PENTRU NEVOILE GOSPODĂREȘTI:

În cadrul acestui P.U.Z. sunt prevăzute 3 parcele, având diferite zone după cum urmează:

LOTUL 1: Parcelă pentru depozitare: C1.3, C1.2 și C1.1

 • - nr. angajați la birou: 100 persoane/zi

 • - normă consum: 40 l/om . zi - conform SR 1343/1-06;

 • - nr. muncitori: 200 persoane/zi

 • - normă consum: 60 l/om . zi - conform SR 1343/1-06;

LOTUL 2: Parcelă pentru depozitare: C2.1

 • - nr. angajați la birou: 30 persoane/zi

 • - normă consum: 40 l/om . zi - conform SR 1343/1-06;

 • - nr. muncitori: 70 persoane/zi

 • - normă consum: 60 l/om . zi - conform SR 1343/1-06;

LOTUL 3: Parcelă pentru producție: C3

 • - nr. angajați la birou: 20 persoane/zi

 • - normă consum: 40 l/om . zi - conform SR 1343/1-06;

 • - nr. muncitori: 180 persoane/zi

 • - normă consum: 60 l/om . zi - conform SR 1343/1-06;

Debitul total de apă pentru consumul menajer pentru cele 3 loturi:

N = -^— x (100 x 40 + 200 x 60 + 30 x 40 + 70 x 60 + 20 x 40 + 180 x 60) = 33

1000

m3/zi = 0,382 l/s

Qzi med. = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,35 x 33 m3/zi = 47,22 m3/zi = 0,54 l/s;

Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,3 x 47,22 m3/zi = 61,39 m3/zi = 0,71 l/s;

Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 61,39 m3/zi = 171,89 m3/zi = 7,16 m3/h = 1,98 l/s.

Debitul de apă pentru consumul menajer pentru fiecare lot în parte:

LOTUL 1

Qzi med = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,35 x (100x40 + 200x60)/1000 m3/zi = 22,89 m3/zi = 0,26 l/s;

Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,3 x 22,89 m3/zi = 29,76 m3/zi = 0,34 l/s;

Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 29,76 m3/zi = 83,32 m3/zi = 3,47 m3/h = 0,97 l/s.

LOTUL 2

Qzi med = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,35 x (30x40 + 70x60)/1000 m3/zi = 7,72 m3/zi = 0,09 l/s;

Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,3 x 7,72 m3/zi = 9,38 m3/zi = 0,12 l/s;

Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 9,38 m3/zi = 26,26 m3/zi = 1,09 m3/h = 0,30 l/s.

LOTUL 3

Qzi med = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,35 x (20x40 + 180x60)/1000 m3/zi = 16,60 m3/zi = 0,19 l/s;

Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,3 x 16,60 m3/zi = 21,58 m3/zi = 0,25 l/s;

Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 21,58 m3/zi = 60,42 m3/zi = 2,52 m3/h = 0,71 l/s.

Alimentarea cu apă pentru consumurile menajere a celor 3 loturi se va face prin intermediul unei extinderi a rețelei de apă din PE-HD, PN10, PE100, De 160x9,5 mm pe strada Parma, în lungime de L = 453 m, cu branșare la conducta de apă cu De 355 mm aflată în fază de execuție pe Calea Șagului.

Condutele de apă amplasate pe drumurile ce vor fi cedate domeniului public, sunt din PE-HD, PN10, PE100, De 125 x 7,4 mm în lungime totală de 2.150 m. Pe această rețea sau prevăzut 10 cămine de vane și 22 de hidranți de incendiu.

NECESARUL DE APĂ PENTRU INCENDIU:

GOSPODĂRIA DE APĂ LOT 1

Gospodăria de apă pentru lotul 1, conform datelor primite de la scenariul de incendiu, este alcătuită din:

 • - rezervor de înmagazinare;

 • - stație de pompare;

 • - rețea de incendiu interior și exterior.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este:

 • - volumul de apă pentru hidranți interiori:

Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10-3               = 2,52 mc

 • - volumul de apă pentru hidranți exteriori:

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec.              = 144 mc

 • - volumul de apă pentru sprinklere:

Vsp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec.             = 536,4 mc

 • - volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe + Vsp

= 682,92 mc

= 28,45 m3/h = 7,90 l/s


 • - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24

 • - Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc.

Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se vor crea condiții pentru amplasarea și alimentarea directă a mașinilor de intervenție ale pompierilor.

Stația de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului și este compusă din 2 grupuri de pompare:

 • - (1+1R) și o pompă pilot, pentru incendiu interior și exterior pentru un debit de Q = 25 l/s;

 • - 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s;

 • - grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior și exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentație P.S.I. pentru stabilirea debitului de incendiu interior și exterior și sprinklere, aferent soluției din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcție de mărimea clădirilor și de destinația clădirilor.

Alimentarea cu apă a rezervorului de apă pentru incendiu se va face de la 2 foraje de mică adîncime.

Conducta de apă din incintă propusă care alimentează rezervorul se va realiza din PE-HD, PE100, PN6, De 110x4 mm în lungime de L = 594 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior și interior a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format dintr-un rezervor, stație de pompare și 2 rețele de incendiu. Rețeaua de incendiu interior și exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 2049 m.

Pe această rețea de incendiu s-au prevăzut 5 cămine de vane și 21 hidranți de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Rețeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 4216 m.

GOSPODĂRIA DE APĂ LOT 2

Gospodăria de apă pentru lotul 2, conform datelor primite de la scenariul de incendiu, este alcătuită din:

 • - rezervor de înmagazinare;

 • - stație de pompare;

 • - rețea de incendiu interior și exterior.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este:

 • - volumul de apă pentru hidranți interiori:

Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10-3               = 2,52 mc

 • - volumul de apă pentru hidranți exteriori:

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec.              = 144 mc

 • - volumul de apă pentru sprinklere:

Vsp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec.             = 536,4 mc

 • - volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe + Vsp debitul de refacere a rezervei de incendiu:

= 682,92 mc


= 28,45 m3/h = 7,90 l/s


Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24

Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc.

Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se vor crea condiții pentru amplasarea și alimentarea directă a mașinilor de intervenție ale pompierilor.

Stația de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului și este compusă din 2 grupuri de pompare:

 • - (1+1R) și o pompă pilot, pentru incendiu interior și exterior pentru un debit de

Q = 25 l/s;

 • - 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q =

149 l/s;

 • - grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior și exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentație P.S.I. pentru stabilirea debitului de incendiu interior și exterior și sprinklere, aferent soluției din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcție de mărimea clădirilor și de destinația clădirilor.

Alimentarea cu apă a rezervorului de apă pentru incendiu se va face de la 2 foraje de mică adîncime.

Conduta de apă din incintă propusă care alimentează rezervorul se va realiza din PE-HD, PE100, PN6, De 110x4 mm în lungime de L = 405 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior și interior a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format dintr-un rezervor, stație de pompare și 2 rețele de incendiu. Rețeaua de incendiu interior și exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 591 m.

Pe această rețea de incendiu s-au prevăzut 1 cămine de vane și 11 hidranți de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Rețeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L =864 m.

GOSPODĂRIA DE APĂ LOT 3

Gospodăria de apă pentru lotul 3, conform datelor primite de la scenariul de incendiu, este alcătuită din:

 • - rezervor de înmagazinare;

 • - stație de pompare;

 • - rețea de incendiu interior și exterior.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este:

 • - volumul de apă pentru hidranți interiori:

Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10-3               = 2,52 mc

 • - volumul de apă pentru hidranți exteriori:

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec.              = 144 mc

 • - volumul de apă pentru sprinklere:

Vsp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec.             = 536,4 mc

 • - volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe + Vsp                                = 682,92 mc

 • - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24                          = 28,45 m3/h = 7,90 l/s

 • - Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc.

Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se vor crea condiții pentru amplasarea și alimentarea directă a mașinilor de intervenție ale pompierilor.

Stația de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului și este compusă din 2 grupuri de pompare:

 • - (1+1R) și o pompă pilot, pentru incendiu interior și exterior pentru un debit de

Q = 25 l/s;

 • - 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q =

149 l/s;

 • - grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior și exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentație P.S.I. pentru stabilirea debitului de incendiu interior și exterior și sprinklere, aferent soluției din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcție de mărimea clădirilor și de destinația clădirilor.

Alimentarea cu apă a rezervorului de apă pentru incendiu se va face de la 2 foraje de mică adîncime.

Conduta de apă din incintă propusă care alimentează rezervorul se va realiza din PE-HD, PE100, PN6, De 110x4 mm în lungime de L = 291 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior și interior a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format dintr-un rezervor, stație de pompare și 2 rețele de incendiu. Rețeaua de incendiu interior și exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 705 m.

Pe această rețea de incendiu s-au prevăzut 1 cămine de vane și 7 hidranți de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Rețeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 705 m.

B CANALIZARE MENAJERĂ (conf. SR 1846-1:2006)

Apele uzate menajere provenite de la loturile 1, 2 și 3 sunt coolectate prin intermediul unei rețele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 315x9,2 mm, în lungime de 2150 m și evacuate la o stație de pompare ape uzate. Din stația de pompare, apele uzate menajere sunt refulate pe strada Parma, prin intermediul unei conducte de refulare din PE-HD, PN6, PE100, De 125x4,6 mm, în lungime de 53 m. Această conductă subtraversează canalul de desecare HCn 1228/3 în tub de protecție din PE-HD, PN10, PE100 cu De 280 mm în lungime de L = 11 m.

Pe strada Parma se va executa o rețea de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De315x9,2 mm cu racordare în rețeaua de canalizare în fază de execuție de pe Calea Șagului, pe o lungime de cca. 434 m.

Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate domeniului public s-au propus 53 cămine de vizitare, un cămin de liniștire Clin și o stație de pompare, conform specificațiilor din STAS 3051.

LOTUL 1

Pe străzile din incinta Lotului 1, s-au prevăzut 3 rețele de canalizare menajeră din PVC-KG, SN8, De 250x7,3 mm, în lungime totală de 870 m. Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajeră pe străzile din incita Lotului 1 s-au propus 16 cămine de vizitare și 3 cămine de racord CR1, CR2 și CR3. Aceste cămine de racord sunt amplasate la 1 m de limita de proprietate al Lotului 1.

LOTURILE 2 și 3

Apele uzate menajere provenite de la loturile 2 și 3 sunt evacuate la rețeaua de canalizare propusă pe străzile care vor fi cedate domeniului public, prin intermediul unui racord la canal pentru fiecare clădire în parte.

Debitele apelor uzate menajere evacuate sunt:

Quz.zimed = Qzimed = 47,22 m3/zi = 0,546 l/s;

Quz.zimax = Qzimax = 61,39 m3/zi = 0,71 l/s;

Quz.orarmax = Qorarmax = 171,89 m3/zi = 7,16 m3/h = 1,99 l/s.

B CANALIZARE PLUVIALĂ (conf. SR 1846-2:2007)

Apele pluviale, de pe străzile care vor fi cedate domeniului public, se vor colecta prin rigole stradale, trecute prin decantoare-separatoare de hidrocarburi (DSH1, DSH2 și DSH3) și evacuate la bazinele de retenție propuse (BR1, BR2 și BR3).

Canalizarea pluvială pentru cele 3 loturi se va face în mod independent pentru fiecare lot în parte, fiind alcătuită din:

 • - rețea de canalizare pluvială acoperiș și rețea de canalizare pluvială carosabil;

 • - decantor-separator de hidrocarburi;

 • - bazin de retenție;

 • - stație de pompare ape pluviale;

 • - conductă de refulare;

 • - gură de vărsare.

LOTUL 1

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 1 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 2470 m, 46 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 2138m, 45 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafețele carosabile și zonele verzi este:

QP = m x S x $ x i

unde:

$ - coeficientul mediu = (4,9601x0,8 +3,1897x0,05)/8,1498 = 0,51 - pentru zonă verde, parte carosabilă

m = 0,80 - t <40 minute.

Suprafața totală a obiectivului este:

Stotal = 8,1198 ha

Timpul de ploaie va fi:

tp = 12 + L1/60xV = 12 + 800/60x0,7 = 31 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 100 l/sec.ha

QPcarosabil+zv = m x S x $ x i = 0,8 x 8,1498 x 0,51 x 100 = 332,51 l/s

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 350 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafața acoperișurilor, este:

QP = m x S x $ x i

unde:

$ - coeficientul de scurgere = 0,95 - pentru acoperiș m = 0,80 - t <40 minute.

Suprafața totală a obiectivului este:

Stotal = 6,1440 ha

Timpul de ploaie va fi:

tp = 12 + L1/60xV = 12 + 800/60x0,7 = 31 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 100 l/sec.ha

QPacoperis = m x S x $ x i = 0,8 x 6,1440 x 0,95 x 100 = 466,94 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafața lotului 1, este de:

Qp = 466,94 + 332,51 = 799,45 l/s

Bazinul de retenție, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 1.560 m3. V= QP x tp = 799,45 x 10-3 x 31 x 60 = 1486,97 mc.

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 1,5 m, L = 52,00 m și B = 20 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de:

Qevacuat = m x Siarba x $iarba x i = 0,8 x 14,3092 x 0,05 x 100 = 57,23 l/sec. -considerându-se toată suprafața obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 315x18,7 mm, în lungime totală de L = 45 m.

Debitul Qp = 799,45 l/s a fost determinat pentru o ploaie maximă cu f 1/2, pentru o durată a ploii de 31 min.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafața considerată de 143092 mp, (suprafață totală a obiectivului), se calculează în funcție de media anuală căzută pe suprafața respectivă (592 l/m2 an, conf. datelor din P.U.G. Municipiul Timișoara).

Debitul anual de pe suprafața considerată este de:

Q = 592 l/m2 an x 143092 m2 = 592 x 10-3 x 143092 = 84.710,46m3/an

LOTUL 2

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 2 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 940 m, 19 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 852 m, 17 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1207/7 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafețele carosabile și zonele verzi este:

QP = m x S x $ x i , unde:

9 - coeficientul mediu = (1,9290x0,8 +1,2265x0,05)/3,1555 = 0,51 - pentru zonă verde, parte carosabilă

m = 0,80 - t <40 minute.

Suprafața totală a obiectivului este:

Stotal= 3,1555 ha

Timpul de ploaie va fi:

tp = 12 + L1/60xV = 12 + 500/60x0,7 = 23,90 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 115 l/sec.ha

QPcarosabil+zv = m x S x 9 x i = 0,8 x 3,1555 x 0,51 x 115 = 148,05 l/s

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 150 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafața acoperișurilor, este:

QP = m x S x 9 x i

unde:

9 - coeficientul de scurgere = 0,95 - pentru acoperiș m = 0,80 - t <40 minute.

Suprafața totală a obiectivului este:

Stotal= 2,346 ha

Timpul de ploaie va fi:

tp = 12 + L1/60xV = 12 + 500/60x0,7 = 23,90 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 115 l/sec.ha

QPacoperis = m x S x 9 x i = 0,8 x 2,346 x 0,95 x 115 = 205,04 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafața lotului 2, este de:

Qp= 148,05 + 205,04 = 353,09 l/s

Bazinul de retenție, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 522 m3.

 • V= QP x tp = 353,09 x 10-3 x 23,90 x 60 = 506,33 mc.

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 1,5 m, L = 29,00 m și B = 12 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de:

Qevacuat = m x Siarba x 9iarba x i = 0,8 x 5,5169 x 0,05 x 115 = 25,37 l/sec. -considerându-se toată suprafața obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 200x11,9 mm, în lungime totală de L = 21 m.

Debitul Qp = 353,09 l/s a fost determinat pentru o ploaie maximă cu f 1/2, pentru o durată a ploii de 23,90 min.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafața considerată de 55169 mp, (suprafață totală a obiectivului), se calculează în funcție de media anuală căzută pe suprafața respectivă (592 l/m2 an, conf. datelor din P.U.G. Municipiul Timișoara).

Debitul anual de pe suprafața considerată este de:

Q = 592 l/m2 an x 55169 m2 = 592 x 10-3 x 55169 = 32.660,05 m3/an

LOTUL 3

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 3 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 600 m, 13 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 571m, 12 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafețele carosabile și zonele verzi este:

QP = m x S x $ x i

unde: $ - coeficientul mediu = (1,0698x0,8 +0,7180x0,05)/1,7878 = 0,49 - pentru zonă verde, parte carosabilă

m = 0,80 - t <40 minute.

Suprafața totală a obiectivului este: Stotal = 1,7878 ha

Timpul de ploaie va fi: tp = 12 + L1/60xV = 12 + 310/60x0,7 = 19,38 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 138 l/sec.ha

QPcarosabil+zv = m x S x $ x i = 0,8 x 1,7878 x 0,49 x 138 = 96,71 l/s

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 100 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafața acoperișurilor, este:

QP = m x S x $ x i

unde: $ - coeficientul de scurgere = 0,95 - pentru acoperiș m = 0,80 - t <40 minute.

Suprafața totală a obiectivului este: Stotal = 0,7776 ha

Timpul de ploaie va fi: tp = 12 + L1/60xV = 12 + 310/60x0,7 = 19,38 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 138 l/sec.ha

QPacoperis = m x S x $ x i = 0,8 x 0,7776 x 0,95 x 138 = 81,55 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafața lotului 3, este de:

Qp = 96,71 + 81,55 = 178,26 l/s

Bazinul de retenție, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 210 m3.

 • V= QP x tp = 178,26 x 10-3 x 19,38 x 60 = 207,28 mc.

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 1,5 m, L = 20,00 m și B = 7 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de:

Qevacuat = m x Siarba x $iarba x i = 0,8 x 2,5808 x 0,05 x 138 = 14,24 l/sec. -considerându-se toată suprafața obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 160x9,5 mm, în lungime totală de L = 19 m.

Debitul Qp = 178,26 l/s a fost determinat pentru o ploaie maximă cu f 1/2, pentru o durată a ploii de 19,38 min.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafața considerată de 55169 mp, (suprafață totală a obiectivului), se calculează în funcție de media anuală căzută pe suprafața respectivă (592 l/m2 an, conf. datelor din P.U.G. Municipiul Timișoara).

Debitul anual de pe suprafața considerată este de:

Q = 592 l/m2 an x 25808 m2 = 592 x 10-3 x 25808 = 15.278,33 m3/an

 • 3.10. PROTECȚIA MEDIULUI

  PROBLEME DE MEDIU:

  Riscuri naturale/antropice: nu este cazul.

Epurarea si preepurarea apelor uzate: in zona obiectivului studiat pe Calea Șagului este în fază de execuție o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm și un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm. Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la rețele de utilități în sistem centralizat: apă, canalizare.

Apele uzate menajere provenite de la loturile 1, 2 și 3 sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 315x9,2 mm, în lungime de 2150 m și evacuate la o stație de pompare ape uzate. Din stația de pompare, apele uzate menajere sunt refulate pe strada Parma, prin intermediul unei conducte de refulare din PE-HD, PN6, PE100, De 125x4,6 mm, în lungime de 53 m. Această conductă subtraversează canalul de desecare HCn 1228/3 în tub de protecție din PE-HD, PN10, PE100 cu De 280 mm în lungime de L = 13 m.

Pe strada Parma se va executa o rețea de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De315x9,2 mm cu racordare în rețeaua de canalizare în fază de execuție de pe Calea Șagului, pe o lungime de cca. 430 m.

Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate domeniului public s-au propus 53 cămine de vizitare, un cămin de liniștire Clin și o stație de pompare, conform specificațiilor din STAS 3051.

Depozitarea controlata a deseurilor: ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din contructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr 856/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

Recuperarea terenurilor degradate, plantatii de spatii verzi, etc.: nu este teren degradat. Spatiul verde va fi amenajat conform reglementarilor urbanistice in vigoare.

Se va asigura o suprafață de minim 20% spații verzi amenajate din suprafața totală a terenului (minim 22,145% spații verzi amenajate în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare propusă).

Organizarea sistemelor de spatii verzi: pe terenul ce face obiectul prezentei documentații nu există spații verzi amenajate. Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui minim de 20% spații verzi amenajate, din suprafața totală a terenului ce face obiectul P.U.Z.

Conform HCL nr. 62/2012, se vor asigura în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, zonele verzi echivalente a 25 de puncte procentuale, astfel:

 • - 20 de puncte procentuale însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului (respectiv 20% spații verzi amenajate) și

 • - 5 puncte procentuale însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, (respectiv 5%).

Protejarea bunurilor de patrimoniu: nu este cazul.

Refacerea peisagistica si reabilitare urbana: parcela va fi amenajata conform reglementarilor urbanistice in vigoare.

Valorificarea potentialului turistic si balnear: nu este cazul.

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul retelelor edilitare, comunicatiilor:

În zona obiectivului studiat pe Calea Șagului este în fază de execuție o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm și un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm. Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la următoarele rețele de utilități în sistem centralizat: telefonie, apă, canalizare, gaz, agent termic.

În primă fază, până în momentul dezvoltării drumurilor de exploatare De1227/1, De1205/3, și reglementarea drumului propus în P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, terenul studiat va fi accesibil din intersecția Căii Șagului cu Strada Torino, pe traseul definit de Strada Palermo - Strada Parma.

În perspectivă, zona va putea fi accesată rutier și prin partea nordică, prin intermediul DE1205/3 (“Drumul Cenușii”), care se intersectează cu Strada Calea Șagului prin giratoriul existent amenajat în dreptul Leroy-Merlin și Auchan Sud.

Prin realizarea si implementarea planului toate disfunctionalitatile vor fi remediate prin solutiile propuse.

Rețeaua rutieră propusă în cadrul zonei studiate va prelungi traseele rutiere existente: Strada Torino, Strada Milano și Strada Parma. Pentru racordul acestor străzi existente cu rețeaua nou prevăzută în cadrul zonei studiate, se propune realizarea unei girații.

În scopul ierarhizării viitoarei trame stradale, se propune continuarea profilurilor transversale de drum propuse în documentațiile de urbanism aprobate în zonă sau aflate în lucru, prin dezvoltarea drumurilor de exploatare existente la următoarele profiluri transversale de drum:

 • - De 1206/4 se va dezvolta la o lățime de 21,00m conform profilului transversal tip PTT1. Acesta va deveni principala stradă de legătură între Calea Șagului și Drumul Cenușii, fiind propus în continuarea Străzii Torino. PTT1 este o stradă de categoria a II-a, simetrică față de ax, cu două benzi de circulație auto pe sens, echipată cu zone verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare pe ambele laturi.

 • - De 1205/3 (Drumul Cenușii) va fi dezvoltat la un profil de drum cu 2 benzi de circulație auto pe sens, păstrând conducta de cenușă existentă în cadrul unei zone verzi centrale, conform profilului PTT2. Practic, acesta va fi format din 2 profiluri de 12,00m situate de o parte și de cealaltă a conductei. La fel ca PTT1, va fi echipat cu zone verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare pe ambele laturi.

 • - Străzile secundare nou propuse vor fi de categoria a III-a, și vor fi dezvoltate simetric la o lățime de 14,00m, conform profilului transversal tip PTT3, fiind alcătuite din carosabil de 7,00m în dublu sens, spații verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare.

 • - Pe porțiunea în care se învecinează cu HCn 1228/3, De 1231 va fi dezvoltat conform PTT4 la o lățime de 15,00m, astfel încât de-a lungul canalului să fie amenajată o fâșie de 4,00m spațiu verde cu rol de culoar ecologic de protecție. Profilul este echipat cu o pistă de biciclete în dublu sens între carosabil și spațiul verde, trotuarul fiind propus pe cealaltă latură a sa.

Circulația rutieră și pietonală din interiorul zonei va fi reglementată prin indicatoare rutiere și marcaje.

Tratarea criteriillor pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului conform HG nr 1076/2004

Anexa nr 1. Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului

I. CARACTERISTICILE PLANURILOR SI PROGRAMELOR CU PRIVIRE, IN SPECIAL LA:

1.a. Gradul in care planul creaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Obiectivul este amplasat în partea de sud-vest a municipiului Timișoara, pe partea dreaptă a Căii Șagului (fost DN59, E70).

Accesibilitatea zonei studiate este asigurată prin intersecția amenajată dintre Calea Șagului și Strada Torino.

Calea Șagului, prin intermediul căreia se asigură accesul rutier la zona studiată nu are în prezent trotuare pentru circulație pietonală și nici piste pentru biciclete, acest aspect urmând a fi remediat cu ocazia viitoarei modernizări a străzii.

Prin implementarea planului vor aparea facilitate privind infrastructura privind utilitatile.

Astfel se va pune in valoare potentialul zonei prin cresterea functionalitatii zonei, acestea conducand la dezvoltarea zonei.

1.b. Gradul in care Planul Urbanistic Zonal influenteaza alte planuri si programe, inclusive pe cele care se integreaza sau deriva din el.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în lucru, terenul se încadrează în zona TDA - Terenuri cu destinație agricolă - arabil, pășuni, fânețe, situate în extravilan.

Terenul studiat a fost scos din circuitul agricol, fiind introdus în intravilanul Municipiului Timișoara, în baza documentației P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluată de P.U.G. Timișoara în vigoare, prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018.

1.c. Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltarii durabile

 • > Prin prisma poziției față de cadrul orașului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită arealului consistent încă neconstruit și care are mari șanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

 • > Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterei majore Calea Șagului - fost DN59, și de propunerea de traseu a Centurii ocolitoare Timișora Vest.

 • > Zona limitrofă zonei studiate se conturează ca o zonă cu caracter industrial, producție, depozitare, logistică, comerț și servicii.

Managementul deseurilor

Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din contructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr 856/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

Apa

Alimentarea cu apa: pentru apă menajeră, se va realiza de la conducta de apă în fază de execuție pe Calea Șagului din PE-HD, De 355 mm, prin intermediul unei extinderi a rețelei de apă din PE-HD, PN10, PE100, De 160x9,5 mm în lungime totală de L = 453 m, pe strada Parma.

Rețeaua de apă propusă va alimenta obiectivele, prin intermediul branșamentelor de apă propuse pentru fiecare locație în parte.

Condutele de apă amplasate pe drumurile ce vor fi cedate domeniului public, sunt din PE-HD, PN10, PE100, De 125 x 7,4 mm în lungime totală de 2.150 m. Pe această rețea sau prevăzut 10 cămine de vane și 22 de hidranți de incendiu.

Canalizarea menajera: apele uzate menajere provenite de la loturile 1, 2 și 3 sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 315x9,2 mm, în lungime de 2150 m și evacuate la o stație de pompare ape uzate. Din stația de pompare, apele uzate menajere sunt refulate pe strada Parma, prin intermediul unei conducte de refulare din PE-HD, PN6, PE100, De 125x4,6 mm, în lungime de 53 m. Această conductă subtraversează canalul de desecare HCn 1228/3 în tub de protecție din PE-HD, PN10, PE100 cu De 280 mm în lungime de L = 13 m.

Pe strada Parma se va executa o rețea de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De315x9,2 mm cu racordare în rețeaua de canalizare în fază de execuție de pe Calea Șagului, pe o lungime de cca. 434 m.

Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate domeniului public s-au propus 53 cămine de vizitare, un cămin de liniștire Clin și o stație de pompare, conform specificațiilor din STAS 3051.

Canalizarea pluviala: apele pluviale, de pe străzile care vor fi cedate domeniului public, se vor colecta prin rigole stradale, trecute prin decantoare-separatoare de hidrocarburi (DSH1, DSH2 și DSH3) și evacuate la bazinele de retenție propuse (BR1, BR2 și BR3).

LOTUL 1

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 1 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 2470 m, 46 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 2138 m, 45 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

LOTUL 2

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 2 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 940 m, 19 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 852 m, 17 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1207/7 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

LOTUL 3

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 3 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 600 m, 13 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 571 m, 12 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Zgomotul si vibratiile

Obiectivul prin natura activitatii nu va produce poluare fonica si vibratii.

Zgomotul va fi temporar, se va incadra in limitele normale conform STAS in vigoare.

Radiatii

Nu este cazul, activitatile planului nu duc la modificari ale acestui factor.

1.d. Relevanta PUZ pentru implementarea legislației naționale si comunitare de mediu

Factori de mediu posibil a fi afectati:

Gospodarirea substantelor chimice periculoase: nu este cazul.

Protectia calitatii apelor: se vor respecta valorile prevazute in HG nr 188/2002 si modificat prin HG nr 352/2005 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Protectia calitatii aerului: in perioada realizarii planului vor fi utilizate masini si echipamente performante. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, intretinerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unitatilor spacializate autorizate.

Protectia calitatii solului si subsolului: pe perioada de realizare a planului se vor evita depozitarile necontrolate de deseuri. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, intretinerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unitatilor specializate autorizate. Deseurile vor fi colectate selectiv si vor fi preluate de unitati specializate autorizate.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: terenul este delimitat astfel:

La sud:

 • parcelele identificate prin nr. cad. A1206/1/10, A1206/1/11, A1206/1/12,

 • drumul de exploatare De1231,

 • canalul de desecare HCn 1228/3,

 • pe parcelele aflate la sud de canalul de desecare HCn 1228/3 se află terenul reglementat prin P.U.Z. Platforma industrială Monlandys”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 111/2003, și terenul reglementat prin P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, Timișoara (beneficiar S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L., aprobat prin H.C.L. 618/2019.

La est:

 • drumul de exploatare De1231,

 • canalul de desecare HCn 1228/3,

 • parcelele identificate prin CF nr. 419256, 419227, 419257, 419258, 419406, pe care este în curs de elaborare documentația P.U.Z. ”Comerț, servicii, depozitare, producție nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Timișoara (beneficiarI S.C. MIRFAG TRANS S.R.L., S.C. BEGAMI S.R.L., S.C. POD CONSTRUCT S.R.L.), având A.O. nr. 05/2018.

 • parcelele identificate prin CF nr. 430632, 430636, 430652, 430672, 430640, 430641, 430671, 445464, reglementate prin documentația P.U.Z. ”Zonă depozitare, logistică și producție nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Timișoara aprobat prin H.C.L. 535/2019.

La vest:

canalul de desecare HCn 1207/7

La nord:

 • drumul de exploatare De1205/3 cu racord direct la Calea Șagului,

 • parcelele identificate prin  nr.  cad.  A1206/1/1, A1206/1/2, A1206/1/3,

A1206/1/4, CF nr. 421448 (nr. cad. Cc1206/1/5), CF 425743 (nr. cad.

Cc1206/1/6), CF 421294 (nr. cad. Cc1206/5/1), CF 421306 (nr. cad. Cc1206/5/1/1), CF 412296 (nr. cad. Cc1206/5/2), CF 421297 (nr. cad.

Cc1206/5/3), CF 421300 (nr. cad. Cc1206/5/4).

Nu se pune problema vreunui impact asupra sanatatii populatiei prin implementarea planului si a vecinatatilor deja conturate din punct de vedere urbanistic.

II. CARACTERISTICILE EFECTELOR SI ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATE CU PRIVIRE, IN SPECIAL LA:

2.a. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor:

Propunerile din plan produc efecte cu caracter ireversibil prin implementarea planului. Se va respecta legislatia in vigoare privind indicatorii urbanistici si spatiile verzi.

Factorii de mediu vor fi tratati conform solutiilor descrise in plan, pentru ca efectul asupra acestora sa fie minim.

2.b. Natura cumulativa a efectelor

Zona este structurata inca din faza de PUG. Fiecare plan in parte a fost analizat din punct de vedere al protectiei mediului, efectul cumulativ va fi redus semnaificativ daca sunt respectate conditiile din avizele obtinute.

2.c. Natura transfrontiera a efectelor

Nu se produc efecte transfrontaliere.

2.d. Riscul pentru sanatatea umana si pentru mediu

Fiecare posibil risc a fost analizat in procesul de avizare al fiecarui plan. In ceea ce priveste planul prezent, riscul asupra sanatatii populatiei si mediului este redus prin solutiile propuse a fi implementate.

2.e. Marimea si spatialitatea efectelor

Nu este cazul.

2.f. Valoarea si vulnerabilitatea aerului posibil a fi afectat de :

2.f.i.Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniului cultural: in zona studiata nu sunt resurse naturale speciale sau patrimoniu cultural care sa fie afectat.

2.f.ii.Depasirea standardelor sau a valorillor limita de calitate a mediului

Conform planului, activitatea care se va desfasura este nepoluanta, vor fi respectate


standardele actuale in vigoare.

2.f.iii.Folosirea terenului in mod intensiv: nu este cazul.

2.g.Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar si internațional

In perimetrul amplasamentului nu sunt zone sau peisaje cu statut de protejare.

3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Conform planșei 170-A07 “Circulația terenurilor“ urmeaza a fi prevăzute:

 • - rezervarea suprafețelor de teren necesare pentru asigurarea prospectelor transversale finale în perimetrul terenului studiat

 • - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru biciclete, trotuarele aferente drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public.

BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

EXISTENT

PROPUS

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

100,00%

248 100 mp

90,31%

224 069 mp

Teren pentru drumuri publice

-

-

9,69%

24 031 mp

TOTAL

100,00%

248 100 mp

100,00%

248 100 mp

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Proiectul P.U.Z. aprobat va fi transmis elaboratorului P.U.G. iar proiectul va fi integrat și preluat în noul P.U.G.

Eforturile proiectantului au fost îndreptate către realizarea în condiții normale a funcțiunilor cerute de temă, încadrarea în normele sanitare și de mediu precum și asigurarea unei folosiri a terenului la parametri contemporani.

Regulamentul urban aferent P.U.Z. urmează a fi analizat la întocmirea P.U.G., prevederile acestuia urmând a fi coroborate cu condițiile impuse de această documentație.

Ca măsură prioritară legată de evoluția zonei, se propune corelarea stadiului actual de construcție al zonei cu strategia de dezvoltare a teritoriului situat în zona calea Șagului.

Operațiunile viitoare din zonă, vor ține seama de schema majoră a circulațiilor propuse, în vederea evitării situațiilor de obstrucționare a traseelor cu construcții.

Prezentul P.U.Z. ”ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” are un caracter de reglementare ce explicitează și detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe întreaga zonă studiată.

Întocmit, arhitect Alina Narița


Șef de proiect, arhitect Georgeta Trîmbițaș


s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l.

300044 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel.: 0256/432212, e-mail: office@trimbitas.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) PLAN URBANISTIC ZONAL „ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” zona Calea Șagului - DN59, Timișoara, C.F. nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750 curți construcții în intravilan Timișoara Beneficiar S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

Proiect nr. 170/2019

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare”, zona Calea Șagului - DN59, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750 - curți construcții în intravilan Timișoara, jud. Timiș, și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal - indicativ GM-010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001;

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism - indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • Ordinul Ministrului Sănătății nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr.119/2014;

 • Legea Locuinței nr. 114/1996 actualizată.

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin H.C.L. nr.619/23.11.2018);

 • Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timișoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012;

 • Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în lucru

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 111/2003 “Platforma industrială Monlandys”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 305/2017 “Modificare platforma industrială Monlandys”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 310/2007 “Construire hale depozitare cu corp administrativ”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 338/2007 “Modificare Construire hale depozitare cu corp administrativ”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 495/2007 “DE1205 Calea Șagului km7”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 37/2008 “Zonă pentru spații comerciale, servicii, showroom, depozite”

 • P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr. 482/2009 “Reconfigurare Zonă pentru spații comerciale, servicii, showroom, depozite”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 363/2008 “Ansamblu clădiri cu funcțiuni comerciale, servicii și depozitare”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 253/2012 “Extindere zonă de servicii, depozitare, industrie în extravilan Timișoara”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 535/2019 “Zonă depozitare, logistică, producție nepoluantă”

 • P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 618/2019 “Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă Planului Urbanistic Zonal ”Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare” - zona Calea Șagului DN59, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750 - curți construcții în intravilan Timișoara, jud. Timiș se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe terenul curți construcții, aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 248.100 mp, compusă din 11 parcele curți construcții în intravilan Timișoara:

nr. CF

nr. Cad.

nr. CF vechi

S (mp)

425744 Timișoara

Cc 1206/1/7

4503 Freidorf

20,000

425746 Timișoara

Cc 1206/1/8

4608 Freidorf

20,000

422922 Timișoara

Cc 1206/1/9

4593 Freidorf

20,000

425740 Timișoara

Cc 1206/5/4/1

4527 Freidorf

20,000

425745 Timișoara

Cc 1206/5/5

4487 Freidorf

20,000

422971 Timișoara

Cc 1206/5/6

4505 Freidorf

20,000

422972 Timișoara

Cc 1206/5/7

4507 Freidorf

20,000

422968 Timișoara

Cc 1206/5/8

4504 Freidorf

20,000

422969 Timișoara

Cc 1206/5/9

4383 Freidorf

30,000

422970 Timișoara

Cc 1206/5/10

4382 Freidorf

30,000

425750 Timișoara

Cc 1228/2/1

3531 Freidorf

28,100

TOTAL

248,100

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor ce vor fi amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa nr. 170-A06 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a viitoarelor construcții.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

În zona studiată există terenuri având categoria de folosință curți construcții în intravilan.

 • 2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • Consiliul Județean Timiș impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica și vor delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și vor stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • 2.1.3. Resursele subsolului

 • În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • 2.1.4. Resursele de apă

 • Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile propuse în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

 • 2.1.5. Zonele construite protejate

 • Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • - Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • Viitoarele construcții și amenajări se pot amplasa numai pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efecte ale excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.)

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

 • 2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • Autorizarea executării construcțiilor care prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai în baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 • Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr. 1587/1997.

 • 2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • 2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul zonei de față sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

 • 2.2.7. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

 • Procentul de ocupare (P.O.T.) al terenului este raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția la sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei.

 • Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața parcelei.

 • 3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

  • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

 • Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în zona Calea Șagului, în intravilanul Municipiului Timișoara și au o suprafață totală de 248.100 mp. Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

 • La nivelul incintei studiate s-a delimitat următoarea zonă funcțională:

Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare

 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare:

 • Spatii de producție industrială nepoluantă și activități complementare, întreprinderi sau ateliere de orice fel;

 • Servicii de tip industrial și cvasi industrial cu caracter nepoluant;

 • Depozite cu caracter nepoluant;

 • Activități de cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • Sedii / puncte de lucru pentru microintreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc.;

 • Spații pentru administrația coordonatoare a zonei;

 • Incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial și cvasiindustrial;

 • Formare profesională;

 • Cercetare si dezvoltare tehnologică;

 • Spații polifuncționale: sală conferințe, centru expozițional, sediu administrativ;

 • Clădiri administrative, birouri;

 • Servicii publice, comerț, complexe comerciale cu vânzări en-gros, en-detail;

 • Staționări auto și parking-uri;

 • Alimentație publică, spații cazare;

 • Spații verzi amenajate și sport;

 • Spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

 • Construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră.

 • 3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare:

 • Sunt permise activități complementare și de susținere a funcțiunii principale a zonei;

 • Locuințe de serviciu (Locuință destinată funcționarilor publici, angajaților unor instituții sau agenți economici, acordată în condițiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale - conf. Legii 114/1996 actualizate);

 • Locuințe de intervenție (Locuință destinată cazării personalului unităților economice sau bugetare, care, prin contractul de muncă, îndeplinește activități sau funcții ce necesită prezența permanentă sau în caz de urgență în cadrul unităților economice -conf. Legii 114/1996 actualizate);

 • Locuințe de protocol (Locuință destinată utilizării de către persoanele care sunt alese sau numite în unele funcții ori demnități publice, exclusiv pe durata exercitării acestora - conf. Legii 114/1996 actualizate);

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

 • Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere sau reglementare a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

 • 3.5. UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzice amplasarea următoarelor funcțiuni pentru Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare:

 • locuire (cu excepția tipologiilor enumerate anterior la subcapitolul 3.3);

 • depozitarea de deșeuri industriale, tehnologice etc. în afara spațiilor special amenajate conform normelor de protectia mediului in vigoare;

 • comerț și alimentație publică practicate prin vitrine/ferestre;

 • platforme de precolectare a deșeurilor urbane și depozite de deșeuri;

 • anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • ferme agro-zootehnice, abatoare;

 • activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros.

 • 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

 • Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

 • Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

 • Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

 • 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

  • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

   • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996, Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.119/2014 și Ordinului Ministrului Sănătății nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr.119/2014.

 • Se recomandă ca în clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să se asigure iluminarea naturală a spațiilor pentru birouri cât și a celor pentru public.

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

 • Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • Amplasarea construcțiilor se va face conform planșei nr. 170-A06 “Reglementări Urbanistice”;

 • Se va respecta distanța de minim 10,00m față de aliniament;

 • Construcțiile pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane (foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră), totemurile, cabina-poartă etc. pot fi amplasate și în afara limitei de implantare a clădirilor, cu condiția respectării prevederilor Codului civil și a legislației în vigoare.

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice:

 • Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 • 4.1.4. Amplasarea față de limitele laterale și posterioare

 • Amplasarea construcțiilor se va face conform planșei nr. 170-A06 “Reglementări Urbanistice”;

 • Se va respecta distanța de minim 10,00m față de limitele de proprietate laterale și posterioare;

 • Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • 4.1.5. Amplasarea față de canalele de desecare:

 • Amplasarea construcțiilor se va face conform planșei nr. 170-A06 “Reglementări Urbanistice”;

 • În cazul parcelelor cu nr. 2 și 3, împrejmuirile se vor retrage cu min. 2,00m față de canalele de desecare cu care se învecinează terenul ce face obiectul PUZ.

 • În cazul parcelelor cu nr. 2 și 3, se va respecta distanța de minim 10,00m față de limitele de proprietate comune cu limitele juridice ale canalelor de desecare, distanță în care vor putea fi amenajate doar spații verzi și împrejmuiri;

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • Construcțiile și echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accesuri carosabile

 • Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • Numărul și configurația accesurilor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției, de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor.

 • Accesurile carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • 4.2.2. Accesuri pietonale

 • Este obligatorie asigurarea accesurilor pietonale la clădiri.

 • În sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu dizabilități și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare centralizate existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică (dacă e cazul).

 • De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice centralizate de echipare edilitară nu există, astfel:

 • - se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

 • Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

  Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

  Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz, (dacă e cazul).

 • Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi și sunt apoi colectate în bazinul de retenție.

 • Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari (dacă e cazul).

 • Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

Alimentarea cu energie electrică

 • Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

 • Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.

 • Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

 • Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • Sunt permise alipiri și dezmembrări ulterioare ale parcelelor destinate producției și depozitării cu caracter nepoluant cu următoarele condiții:

 • suprafațele parcelelor rezultate să fie de minim 5000 mp;

 • fronturile stradale să fie de minim 50.00m;

 • să se păstreze valorile indicatorilor urbanistici propuși, a procentului minim de 22.145% spații verzi - conf. HCL nr. 62/2012 în cadrul parcelelor și a limitei de implantare a construcțiilor, asigurându-se față de noile limite de proprietate rezultate în urma dezmembrării minim 10,00m;

 • să fie accesibile dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

 • parcelele rezultate să aibă forme regulate;

 • să se păstreze prevederile cap. 3 - Utilizare Funcțională.

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

 • La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • Se vor respecta:

 • Regimul de înălțime max. (S)+P+2E

 • Hmax. = 20 m

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului vecinătăților și a peisajului urban.

 • Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 • Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 • Se va respecta Regulamentul privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara.

 • Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziția și dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • In cazul prezentului regulament:

 • P.O.T. = max. 60%

 • C.U.T. = max. 1,2

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE ȘI ÎMPREJMUIRI

  • 4.5.1. Parcaje

 • Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției.

 • Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității.

 • Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice.

 • Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • - Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație

 • 4.5.2. Împrejmuiri

 • Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).

 • Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 • Împrejmuirile se vor retrage cu min. 2,00m față de canalele de desecare cu care se învecinează terenul ce face obiectul PUZ.

 • Împrejmuirile vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m (de la nivelul trotuarului/solului), și vor putea fi dublate de un gard viu. Împrejmuirile pot avea un soclu plin de max. 0,60m (dacă e cazul).

 • 4.5.3. Gestionarea deșeurilor

 • Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

 • 4.6. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI ÎN CADRUL PARCELELOR DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE

  • 4.6.1. DOMENIUL DE APLICARE

 • Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în zona Calea Șagului, în intravilanul Municipiului Timișoara și au o suprafață totală de 248.100 mp. Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

 • Autorizația de construire se va emite pentru parcelele rezultate în urma dezmembrării terenului conform prevederilor din Regulamentul de Urbanism aferent prezentului PUZ, cap. 4.4.

 • Pentru fiecare parcelă se va institui obligația creării de spații verzi și plantate, într-un procent de 22,145%.

 • Conform HCL nr. 62/2012, se vor asigura în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, zonele verzi echivalente a 25 de puncte procentuale, astfel:

 • - 20 de puncte procentuale însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului (respectiv 20% spații verzi amenajate) și

 • - 5 puncte procentuale însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, (respectiv 5%).

 • Se va acorda atenție reconstrucției ecologice după încheierea lucrărilor de construcție, constând în: plantații de aliniament, grupuri de arbori izolați, aranjamente peisajere cu arbuști, partere florale, gazon.

 • 4.6.2. UTILIZĂRI PERMISE

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pe spațiile verzi din cadrul parcelelor de producție și depozitare:

 • Spații verzi amenajate;

 • Spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

 • Accesuri pietonale și carosabile, împrejmuiri;

 • Mobilier urban, amenajări peisagere, amenajări pentru odihnă și sport sau alte activități în aer liber compatibile, cabine poartă, edicule etc.;

 • 4.6.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pe spațiile verzi din cadrul parcelelor de producție și depozitare:

 • Construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane cum ar fi: foraje, bazine de retenție subterane sau supraterane amenajate peisager, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră, cu condiția asigurării în cadrul parcelei a procentului de 22,145% spații verzi.

 • Platforme carosabile și parcări pentru autovehicule, pentru tir, pentru biciclete, cu condiția asigurării în cadrul parcelei a procentului de 22,145% spații verzi.

 • 4.6.4. INTERDICȚII TEMPORARE

 • nu este cazul

 • 4.6.5. UTILIZĂRI INTERZISE

 • Se va respecta Legea spațiilor verzi nr. 24/2007 cu modificările și completările ulterioare.

4.7. BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

Zonă de depozitare și servicii, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente, drumuri de incintă și parcări

100,00%

248 100 mp

-

-

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propuse (Drumuri ce vor deveni domeniu public)

-

-

9,69%

24 031 mp

Construcții depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare

-

-

54,19%

134 441 mp

Spatii verzi amenajate*

*25% spații verzi conform HCL nr.62/2012, astfel: 20% gazon/peluză la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, asigurate în cadrul fiecărei parcele

-

-

20,00%

49 620 mp

Circulații pietonale și carosabile, locuri de parcare, platforme în incintă

-

-

16,12%

40 008 mp

TOTAL

100,00%

248 100 mp

100,00%

248 100 mp

 • 4.8. INDICATORI URBANISTICI

Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare (248100 mp)

 • regim de înălțime maxim (S)+P+2E

 • P.O.T. max = 60%

 • C.U.T. max = 1,2

 • Hmax. = 20 m

 • Spații verzi min. 22,145% în cadrul parcelelor 1, 2 și 3.

 • 5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referință.

Șef de proiect, arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

Întocmit, arhitect Alina Narița


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

sr


s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l.

300044 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel.: 0256/432212, e-mail: office@trimbitas.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)

PLAN URBANISTIC ZONAL ,ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” zona Calea Șagului - DN59, Timișoara, C.F. nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971,422972, 422968, 422969, 422970, 425750 curți construcții în intravilan Timișoara Beneficiar S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

Proiect nr. 170/2019

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare”, zona Calea Șagului - DN59, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750 - curți construcții în intravilan Timișoara, jud. Timiș, și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • ■  stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • ■  precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • ■  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal - indicativ GM-010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • ■   Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • ■  Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001;

 • ■   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • ■  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • ■  Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism - indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • ■  Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • ■  Ordinul Ministrului Sănătății nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr.119/2014;

 • ■   Legea Locuinței nr. 114/1996 actualizată.

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • ■   P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin H.C.L. nr.619/23.11.2018);

 • ■  Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timișoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012;

 • ■   Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în lucru

 • ■  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”

 • ■  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 111/2003 “Platforma industrială Monlandys”

 • ■  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 305/2017 “Modificare platforma industrială Monlandys”

 • ■  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 310/2007 “Construire hale depozitare cu corp administrativ”

 • ■  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 338/2007 “Modificare Construire hale depozitare cu corp administrativ”

 • ■  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 495/2007 “DE1205 Calea Șagului km7”

 • ■   P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 37/2008 “Zonă pentru spații comerciale, servicii, showroom, depozite”

 • ■  P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr. 482/2009 “Reconfigurare Zonă pentru spații comerciale, servicii, showroom, depozite”

 • ■   P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 363/2008 “Ansamblu clădiri cu funcțiuni comerciale, servicii și depozitare”

 • ■   P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 253/2012 “Extindere zonă de servicii, depozitare, industrie în extravilan Timișoara”

 • ■   P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 535/2019 “Zonă depozitare, logistică, producție nepoluantă”

 • ■   P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 618/2019 “Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă Planului Urbanistic Zonal ”Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare” - zona Calea Șagului DN59, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750 - curți construcții în intravilan Timișoara, jud. Timiș se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe terenul curți construcții, aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 248.100 mp, compusă din 11 parcele curți construcții în intravilan Timișoara:

nr. CF

nr. Cad.

nr. CF vechi

S (mp)

425744 Timisoara

Cc 1206/1/7

4503 Freidorf

20,000

425746 Timisoara

Cc 1206/1/8

4608 Freidorf

20,000

422922 Timisoara

Cc 1206/1/9

4593 Freidorf

20,000

425740 Timisoara

Cc 1206/5/4/1

4527 Freidorf

20,000

425745 Timisoara

Cc 1206/5/5

4487 Freidorf

20,000

422971 Timisoara

Cc 1206/5/6

4505 Freidorf

20,000

422972 Timisoara

Cc 1206/5/7

4507 Freidorf

20,000

422968 Timisoara

Cc 1206/5/8

4504 Freidorf

20,000

422969 Timisoara

Cc 1206/5/9

4383 Freidorf

30,000

422970 Timisoara

Cc 1206/5/10

4382 Freidorf

30,000

425750 Timisoara

Cc 1228/2/1

3531 Freidorf

28,100

TOTAL

248,100

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor ce vor fi amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa nr. 170-A06 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a viitoarelor construcții.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

În zona studiată există terenuri având categoria de folosință curți construcții în intravilan.

 • 2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■   Consiliul Județean Timiș impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica și vor delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și vor stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • 2.1.3. Resursele subsolului

 • ■  În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • 2.1.4. Resursele de apă

 • ■  Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile propuse în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

 • 2.1.5. Zonele construite protejate

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■  Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • -   Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • -   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • -   H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • -   Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■  Viitoarele construcții și amenajări se pot amplasa numai pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efecte ale excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.)

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

 • 2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor care prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai în baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 • ■   Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr. 1587/1997.

 • 2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • 2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • ■  Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul zonei de față sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

 • 2.2.7. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

 • ■   Procentul de ocupare (P.O.T.) al terenului este raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția la sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei.

 • ■   Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața parcelei.

 • 3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

  • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

 • ■  Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în zona Calea Șagului, în intravilanul Municipiului Timișoara și au o suprafață totală de 248.100 mp. Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

 • ■   La nivelul incintei studiate s-a delimitat următoarea zonă funcțională:

Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare

 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare:

 • ■  Spatii de producție industrială nepoluantă și activități complementare, întreprinderi sau ateliere de orice fel;

 • ■   Servicii de tip industrial și cvasi industrial cu caracter nepoluant;

 • ■  Depozite cu caracter nepoluant;

 • ■  Activități de cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • ■   Sedii / puncte de lucru pentru microintreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc.;

 • ■  Spații pentru administrația coordonatoare a zonei;

 • ■   Incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial și cvasiindustrial;

 • ■  Formare profesională;

 • ■  Cercetare si dezvoltare tehnologică;

 • ■   Spații polifuncționale: sală conferințe, centru expozițional, sediu administrativ;

 • ■   Clădiri administrative, birouri;

 • ■  Servicii publice, comerț, complexe comerciale cu vânzări en-gros, en-detail;

 • ■   Staționări auto și parking-uri;

 • ■  Alimentație publică, spații cazare;

 • ■   Spații verzi amenajate și sport;

 • ■   Spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

 • ■  Construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră.

 • 3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare:

 • ■  Sunt permise activități complementare și de susținere a funcțiunii principale a zonei;

 • ■   Locuințe de serviciu (Locuință destinată funcționarilor publici, angajaților unor instituții sau agenți economici, acordată în condițiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale - conf. Legii 114/1996 actualizate);

 • ■   Locuințe de intervenție (Locuință destinată cazării personalului unităților economice sau bugetare, care, prin contractul de muncă, îndeplinește activități sau funcții ce necesită prezența permanentă sau în caz de urgență în cadrul unităților economice -conf. Legii 114/1996 actualizate);

 • ■   Locuințe de protocol (Locuință destinată utilizării de către persoanele care sunt alese sau numite în unele funcții ori demnități publice, exclusiv pe durata exercitării acestora - conf. Legii 114/1996 actualizate);

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere sau reglementare a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

 • 3.5. UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzice amplasarea următoarelor funcțiuni pentru Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare:

 • ■   locuire (cu excepția tipologiilor enumerate anterior la subcapitolul 3.3);

 • ■  depozitarea de deșeuri industriale, tehnologice etc. în afara spațiilor special amenajate conform normelor de protectia mediului in vigoare;

 • ■   comerț și alimentație publică practicate prin vitrine/ferestre;

 • ■  platforme de precolectare a deșeurilor urbane și depozite de deșeuri;

 • ■  anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • ■  ferme agro-zootehnice, abatoare;

 • ■   activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros.

 • 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

 • ■  Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

 • ■   Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

 • ■   Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

 • 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

  • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

   • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■  Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996, Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.119/2014 și Ordinului Ministrului Sănătății nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr.119/2014.

 • ■  Se recomandă ca în clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să se asigure iluminarea naturală a spațiilor pentru birouri cât și a celor pentru public.

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

 • ■  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■  Amplasarea construcțiilor se va face conform planșei nr. 170-A06 “Reglementări Urbanistice”;

 •  Se va respecta distanța de minim 10,00m față de aliniament;

 • ■  Construcțiile pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane (foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră), totemurile, cabina-poartă etc. pot fi amplasate și în afara limitei de implantare a clădirilor, cu condiția respectării prevederilor Codului civil și a legislației în vigoare.

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice:

 • ■  Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 • 4.1.4. Amplasarea față de limitele laterale și posterioare

 • ■  Amplasarea construcțiilor se va face conform planșei nr. 170-A06 “Reglementări Urbanistice”;

 •  Se va respecta distanța de minim 10,00m față de limitele de proprietate laterale și posterioare;

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • 4.1.5. Amplasarea față de canalele de desecare:

 • ■  Amplasarea construcțiilor se va face conform planșei nr. 170-A06 “Reglementări Urbanistice”;

 •  În cazul parcelelor cu nr. 2 și 3, împrejmuirile se vor retrage cu min. 2,00m față de canalele de desecare cu care se învecinează terenul ce face obiectul PUZ.

 • ■  În cazul parcelelor cu nr. 2 și 3, se va respecta distanța de minim 10,00m față de limitele de proprietate comune cu limitele juridice ale canalelor de desecare, distanță în care vor putea fi amenajate doar spații verzi și împrejmuiri;

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■  Construcțiile și echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accesuri carosabile

 • ■  Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■   Numărul și configurația accesurilor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției, de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor.

 • ■  Accesurile carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • 4.2.2. Accesuri pietonale

 • ■   Este obligatorie asigurarea accesurilor pietonale la clădiri.

 • ■  În sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • ■  Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu dizabilități și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare centralizate existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică (dacă e cazul).

 • ■   De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice centralizate de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

 • ■   Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz, (dacă e cazul).

 • ■  Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi și sunt apoi colectate în bazinul de retenție.

 • ■   Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari (dacă e cazul).

 • ■  Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

Alimentarea cu energie electrică

 • ■   Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■  ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

 • ■   Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■  Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■  Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.

 • ■   Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

 • ■  Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■   Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • ■  Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■   Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■  Sunt permise alipiri și dezmembrări ulterioare ale parcelelor destinate producției și depozitării cu caracter nepoluant cu următoarele condiții:

 • ■  suprafațele parcelelor rezultate să fie de minim 5000 mp;

 • ■  fronturile stradale să fie de minim 50.00m;

 • ■  să se păstreze valorile indicatorilor urbanistici propuși, a procentului minim de 22.145% spații verzi - conf. HCL nr. 62/2012 în cadrul parcelelor și a limitei de implantare a construcțiilor, asigurându-se față de noile limite de proprietate rezultate în urma dezmembrării minim 10,00m;

 • ■  să fie accesibile dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

 • ■  parcelele rezultate să aibă forme regulate;

 • ■  să se păstreze prevederile cap. 3 - Utilizare Funcțională.

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

 • ■   La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • ■  Se vor respecta:

 • •  Regimul de înălțime max. (S)+P+2E

 • •  Hmax. = 20 m

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■  Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului vecinătăților și a peisajului urban.

 • ■   Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■   Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 • ■   Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 • ■  Se va respecta Regulamentul privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara.

 •  Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziția și dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■   In cazul prezentului regulament:

 • •  P.O.T. = max. 60%

 • •  C.U.T. = max. 1,2

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE ȘI ÎMPREJMUIRI

  • 4.5.1. Parcaje

 • ■  Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției.

 • ■   Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității.

 • ■   Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice.

 • ■   Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • -   Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație

 • 4.5.2. Împrejmuiri

 • ■  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).

 • ■  Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 • ■  Împrejmuirile se vor retrage cu min. 2,00m față de canalele de desecare cu care se învecinează terenul ce face obiectul PUZ.

 • ■  Împrejmuirile vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m (de la nivelul trotuarului/solului), și vor putea fi dublate de un gard viu. Împrejmuirile pot avea un soclu plin de max. 0,60m (dacă e cazul).

 • 4.5.3. Gestionarea deșeurilor

 • ■  Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

 • 4.6. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI ÎN CADRUL PARCELELOR DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE

  • 4.6.1. DOMENIUL DE APLICARE

 • ■  Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în zona Calea Șagului, în intravilanul Municipiului Timișoara și au o suprafață totală de 248.100 mp. Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

 • ■  Autorizația de construire se va emite pentru parcelele rezultate în urma dezmembrării terenului conform prevederilor din Regulamentul de Urbanism aferent prezentului PUZ, cap. 4.4.

 • ■   Pentru fiecare parcelă se va institui obligația creării de spații verzi și plantate, într-un procent de 22,145%.

 • ■  Conform HCL nr. 62/2012, se vor asigura în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, zonele verzi echivalente a 25 de puncte procentuale, astfel:

 • -  20 de puncte procentuale însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului (respectiv 20% spații verzi amenajate) și

 • -   5 puncte procentuale însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, (respectiv 5%).

 • ■  Se va acorda atenție reconstrucției ecologice după încheierea lucrărilor de construcție, constând în: plantații de aliniament, grupuri de arbori izolați, aranjamente peisajere cu arbuști, partere florale, gazon.

 • 4.6.2. UTILIZĂRI PERMISE

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pe spațiile verzi din cadrul parcelelor de producție și depozitare:

 • ■  Spații verzi amenajate;

 • ■   Spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

 • ■  Accesuri pietonale și carosabile, împrejmuiri;

 • ■  Mobilier urban, amenajări peisagere, amenajări pentru odihnă și sport sau alte activități în aer liber compatibile, cabine poartă, edicule etc.;

 • 4.6.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pe spațiile verzi din cadrul parcelelor de producție și depozitare:

 • ■  Construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane cum ar fi: foraje, bazine de retenție subterane sau supraterane amenajate peisager, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră, cu condiția asigurării în cadrul parcelei a procentului de 22,145% spații verzi.

 • ■   Platforme carosabile și parcări pentru autovehicule, pentru tir, pentru biciclete, cu condiția asigurării în cadrul parcelei a procentului de 22,145% spații verzi.

 • 4.6.4. INTERDICȚII TEMPORARE

 • ■  nu este cazul

 • 4.6.5. UTILIZĂRI INTERZISE

 • ■  Se va respecta Legea spațiilor verzi nr. 24/2007 cu modificările și completările ulterioare.

4.7. BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

Zonă de depozitare și servicii, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente, drumuri de incintă și parcări

100,00%

248 100 mp

-

-

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propuse (Drumuri ce vor deveni domeniu public)

-

-

9,69%

24 031 mp

Construcții depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare

-

-

54,19%

134 441 mp

Spații verzi amenajate*

*25% spații verzi conform HCL nr.62/2012, astfel: 20% gazon/peluză la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, asigurate în cadrul fiecărei parcele

-

-

20,00%

49 620 mp

Circulații pietonale și carosabile, locuri de parcare, platforme în incintă

-

-

16,12%

40 008 mp

TOTAL

100,00%

248 100 mp

100,00%

248 100 mp

4.8. INDICATORI URBANISTICI

Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare (248100 mp)

 • •  regim de înălțime maxim (S)+P+2E

 • •  P.O.T. max = 60%

 • •  C.U.T. max = 1,2

 • •  Hmax. = 20 m

 • •  Spații verzi min. 22,145% în cadrul parcelelor 1, 2 și 3.

 • 5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referință.

Șef de proiect, arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

Întocmit, arhitect Alina Narița


sr


s.c. "ARHITECT TRÎMBIȚAS” s.r.l.

300044 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel.: 0256/432212, e-mail: office@trimbitas.ro

MEMORIU TEHNIC

Proiect nr. 170/2019

 • 1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL

”ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”

Amplasament:

Zona Calea Sagului, cu acces din Calea Sagului - DN59, în dreptul km. 7+300 - km. 8+920, curți construcții în intravilan Timișoara, CF nr. 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750 Suprafața totală = 248 100 mp

Număr proiect:

170/2019

Beneficiar:

s.c. SAPIENT VEST s.r.l.

Elaborator:

s.c. ARHITECT TRIMBITAS s.r.l.

(Proiectant urbanism)

Data elaborării:

martie 2020

Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

  • 1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentația în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare”, zona Calea Sagului, Timișoara, a fost întocmită la comanda societății S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

Documentația de față propune reglementări noi cu scopul reconfigurării zonei anterior reglementate prin P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluat de P.U.G. prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 - subzonă de depozitare și servicii propusă, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente propusă, drumuri de incintă și parcări propuse, canal desecare propus pentru anulare, pe terenul identificat prin CF nr.’425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, situat în intravilanul Municipiului Timișoara, în zona Calea Șagului.

 • 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată se află în partea de sud-vest a Municipiului Timișoara, în vecinătatea arterei majore Calea Șagului (DN59) și Centurii Timișoara (în varianta proiectată). Funcțiunea dominantă a zonei este de industrie nepoluantă și servicii.

Terenul ce face obiectul prezentei documentații P.U.Z. a fost anterior reglementat prin documentația de urbanism în fază P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, având următorii indicatori urbanistici:

 • ■  POTmax = 55%

 • ■  CUTmax =1

 • ■  Spații verzi min. 200%

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

  • 1.3.1. LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Pentru întocmirea acestei documentații s-au consultat:

 • ■  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”

 • ■  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 111/2003 “Platforma industrială Monlandys”

 • ■  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 305/2017 “Modificare platforma industrială Monlandys”

 •  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 310/2007 “Construire hale depozitare cu corp administrativ”

 •  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 338/2007 “Modificare Construire hale depozitare cu corp administrativ”

 •  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 495/2007 “DE1205 Calea Șagului km7”

 •   P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 37/2008 “Zonă pentru spații comerciale, servicii, showroom, depozite”

 • ■  P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr. 482/2009 “Reconfigurare Zonă pentru spații comerciale, servicii, showroom, depozite”

 •  P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 363/2008 “Ansamblu clădiri cu funcțiuni comerciale, servicii și depozitare”

 •   P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 253/2012 “Extindere zonă de servicii, depozitare, industrie în extravilan Timișoara”

 •   P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 535/2019 “Zonă depozitare, logistică, producție nepoluantă”

 •   P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 618/2019 “Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”

 •   Planul urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. nr. 619/2018

 •   Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în lucru

 •   Planul de Mobilitate Urbană durabilă

 •  Prevederi ale Masterplan 2012

 • 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

 • ■  Certificatul de Urbanism nr. 2194/26.06.2019 obținut în temeiul reglementărilor documentației în fază P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO -TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluată de P.U.G. prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018

 • ■  Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019 obținut în urma analizării în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului Timișoara

 • ■  Comunicarea nr. 3/6/1/1/1509/02.09.2019 eliberată de Biroul Avize C.F.R.

 • ■  Studiul geotehnic și Ridicarea topografică

 • 1.3.3. PROIECTE DE INVESTIȚII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

LEGĂTURI RUTIERE

În teritoriul apropiat, la circa 650m distanță de terenul ce face obiectul PUZ, este prevăzut traseul drumului Centurii de ocolire a Municipiului Timișoara pe partea vestică.

Legătura rutieră cu Centura se va realiza prin intermediul străzii Calea Șagului, care se va intersecta cu Centura la intersecția existentă cu DJ593, aflată la aproximativ 1100m distanță de intersecția cu Strada Torino. Această intersecție urmează a fi amenajată sub forma unei girații.

Strada Calea Șagului, aflată în administrarea Primăriei Municipiului Timișoara conform protocolului de predare-primire încheiat în 21.12.2005 între D.R.D.P. și Primărie, urmează a se moderniza, urmând a fi utilată cu o linie de transport în comun amplasată central (linie tramvai), și patru benzi de circulație, câte două pe sens.

Lateral, sunt prevăzute locuri de staționare, piste pentru biciclete și trotuare.

DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

În zona obiectivului studiat pe Calea Șagului este în fază de execuție o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm și un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

 • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

 • 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

În vecinătatea amplasamentului studiat, sunt în vigoare următoarele documentații de urbanism preluate de P.U.G. Timișoara, având următorii indicatori urbanistici aprobați:

H.C.L. 111/2003 - P.U.Z. 'Platforma industrială Monlandys”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara:

 • - ’ POTmax 55%

 • -  CUTmax 1,5

 • -   Sverde min 20%

H.C.L. 305/2017- P.U.Z. ''Modificare Platforma industrială Monlandys”, DN59 - Calea

Șagului, Timișoara, km8+950:

 • -  POT™ 55%

 • -  CUTmax 1,5

 • -   Sverde min 20%

 • -  Regim de înălțime max. P+3E

H.C.L. 338/2007 - Modificare P.U.Z. 'Construire hale depozitare cu corp administrativ”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km8:

 • -  POTmax 55%

 • -  CUTmax 0,8

 • -   Sverde min 20%

 • -  Regim de înălțime max. P+3E

H.C.L. 495/2007 - P.U.Z. ''DE1205 Calea Șagului km 7”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, km7:

 • -  POTmax 50%

 • -  CUTmax 1

 • -   Sverde min 10%

H.C.L. 253/2012 - P.U.Z. "Extindere zonă de servicii, depozitare, industrie în extravilan Timișoara”, DN59 - Calea Sagului, Timișoara, km7:

 • -  POTmax55%

 • -  CUTmax 1,6

 • -   Sverde min 25,02%

H.C.L. 363/2008 - P.U.Z. "Ansamblu clădiri cu funcțiuni comerciale, servicii și depozitare", DN59 - Calea Sagului, Timișoara, km7+300:

- POTmax 55%

-  CUTmax 1,8

verde min


10%


H.C.L. 482/2009 - P.U.D. "Reconfigurare Zonă pentru spații comerciale, servicii, showroom, depozite", DN59 - Calea Sagului, Timișoara, km7+300:

-  POTmax 45%

- CUTmax 0,9

verde min


10%


H.C.L. 535/2019 - P.U.Z. "Zonă depozitare, logistică, producție nepoluantă", - zona Calea Sagului, Timișoara

-  POTmax 55% '

-  CUTmax 2,2

verde min


25%


H.C.L. 618/2019 - P.U.Z. "Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă", - zona Calea Sagului, Strada Napoli, Timișoara

-  POTmax 55%

- CUTmax 1,7

verde min


20%


Documentații de urbanism în lucru, în vecinătatea amplasamentului studiat:

P.U.Z. "Comerț, servicii, depozitare, producție nepoluantă", - zona Calea Sagului, Timișoara (beneficiari S.C. MIRFAG TRANS ’S.R.L., S.C. BEGAMI S.R.L., S.C. POD CONSTRUCT S.R.L.), având A.O. nr. 05/2018

- POTmax 50%

- CUTmax 1,5

verde min


20%


 • 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Pentru zona limitrofă Căii Șagului - DN59, atât în cadrul teritoriului administrativ Timișoara, cât și al localității Giroc, s-au elaborat și aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei: industrie, producție, logistică, depozitare, comerț și servicii conexe acestor funcțiuni. O parte din ele s-au concretizat prin construcții executate, de referința pentru oraș:

 • ■  Metro Cash & Carry

 • ■   Leroy Merlin

 • ■   Parcul Industrial Incontro

 • ■  Casa Auto Hyundai Timișoara

 • ■   Praktiker

 • ■  Auchan

 • ■  Adient Automotive SRL

 • ■   Intercolor SA

 • ■   Facto Itoboxo SRL, și altele

 • 2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

 • 2.2.1. POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul ce face obiectul prezentei documentații de urbanism este situat în partea de sud-vest a Municipiului Timișoara, în intravilan, la Nord de Calea Șagului - (fost DN59, E70).

Terenul este format din 11 parcele curți construcții în intravilan Timișoara:

nr. CF

nr. Cad.

nr. CF vechi

S (mp)

425744 Timisoara

Cc 1206/1/7

4503 Freidorf

20,000

425746 Timisoara

Cc 1206/1/8

4608 Freidorf

20,000

422922 Timisoara

Cc 1206/1/9

4593 Freidorf

20,000

425740 Timisoara

Cc 1206/5/4/1

4527 Freidorf

20,000

425745 Timisoara

Cc 1206/5/5

4487 Freidorf

20,000

422971 Timisoara

Cc 1206/5/6

4505 Freidorf

20,000

422972 Timisoara

Cc 1206/5/7

4507 Freidorf

20,000

422968 Timisoara

Cc 1206/5/8

4504 Freidorf

20,000

422969 Timisoara

Cc 1206/5/9

4383 Freidorf

30,000

422970 Timisoara

Cc 1206/5/10

4382 Freidorf

30,000

425750 Timisoara

Cc 1228/2/1

3531 Freidorf

28,100

TOTAL

248,100

Terenul are accesibilitatea asigurată prin intermediul:

 • -  girației existente pe Calea Șagului - DN 59 la km. 7+300, prin drumul de exploatare De 1205/3 (“Drumul Cenușii”)

 • -  intersecției amenajate pe Calea Șagului - DN 59 la km. 8+920, prin intermediul Străzilor Torino - Palermo - Parma, și a drumurilor de exploatare existente în zonă: De 1206/3, De 1206/4, De l231.

Terenul este delimitat astfel:

 • •  La sud:

 • •  parcelele identificate prin nr. cad. A1206/1/10, A1206/1/11, A1206/1/12,

 • •  drumul de exploatare De1231,

 • •  canalul de desecare HCn 1228/3,

 • •  pe parcelele aflate la sud de canalul de desecare HCn 1228/3 se află terenul reglementat prin P.U.Z. Platforma industrială Monlandys”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 111/2003, și terenul reglementat prin P.U.Z. "Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă", - zona Calea Șagului, Strada Napoli, Timișoara (beneficiar S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L., aprobat prin H.C.L. 618/2019.

 • •   La est:

 • •  drumul de exploatare De1231,

 • •  canalul de desecare HCn 1228/3,

 • •  parcelele identificate prin CF nr. 419256, 419227, 419257, 419258, 419406, pe care este în curs de elaborare documentația P.U.Z. "Comerț, servicii, depozitare, producție nepoluantă", - zona Calea Șagului, Timișoara (beneficiari S.C. MIRFAG TRANS S.R.L., S.C. BEGAMi S.R.L., S.C. POD CONSTRUCT S.R.L.), având A.O. nr. 05/2018.

 • •  parcelele identificate prin CF nr. 430632, 430636, 430652, 430672, 430640, 430641, 430671, 445464, reglementate prin documentația P.U.Z. "Zonă depozitare, logistică și producție nepoluantă", - zona Calea Șagului, Timișoara aprobat prin H.C.L. 535/2019.

 • •   La vest:

 • •  canalul de desecare HCn 1207/7

 • •  La nord:

 •  drumul de exploatare De1205/3 cu racord direct la Calea Șagului,

 • •  parcelele identificate prin nr. cad. A1206/1/1, A1206/1/2, A1206/1/3, A1206/1/4, CF nr. 421448 (nr. cad. Cc1206/1/5), CF 425743 (nr. cad. Cc1206/1/6), CF 421294 (nr. cad. Cc1206/5/1), CF 421306 (nr. cad. Cc1206/5/1/1), CF 412296 (nr. cad. Cc1206/5/2), CF 421297 (nr. cad. Cc1206/5/3), CF 421300 (nr. cad. Cc1206/5/4).

 • 2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

 • >  Prin prisma poziției față de cadrul orașului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită arealului consistent încă neconstruit și care are mari șanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

 • > Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterei majore Calea Șagului - fost DN59, și de propunerea de traseu a Centurii ocolitoare Timișora Vest.

 • > Zona limitrofă zonei studiate se conturează ca o zonă cu caracter industrial, producție, depozitare, logistică, comerț și servicii.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 • 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Relieful. Conform ridicării topografice, suprafața terenului este relativ plată, având diferențe de nivel nesemnificative. În zonă se află canale de desecare, iar clima este cea tipică Câmpiei de Vest.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

 • a) Temperatura aerului:

 • - Media lunară minimă:              -1oC          în Ianuarie;

 • - Media lunară maximă:             +20oC ... 21oC în lulie-August;

 • - Temperatura minimă absolută: -35,3oC

 • - Temperatura maximă absolută: +40,0oC

 • - Temperatura medie anuală:     +10,9oC

 • b) Precipitații:

 • - Media anuală: 631 mm.

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colț Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului B0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheț este stabilita conform STAS 6054-77 de -0,70.

Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Condiții geotehnice.

Din analiza stratificației se constată că terenul de fundare se încadreaza în terenuri medii, conform Normativului NP 074/2014, cu un total de 10 puncte, deci un risc geotehnic de tip «MODERAT», iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate rămâne în «categoria geotehnică 2».

Factori de influență

Caracteristici ale amplasamentului

Punctaj

Condiții de teren

terenuri medii

3

Apă subterană

fără epuismente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanță

normală

3

Vecinătăți

fără risc

1

Zona seismică

Tc=0,7sec.; ag=0,20g ; Po = 2,50 spectru normalizat de răspuns elastic (din codul de proiectare seismică P100-1/2013)

2

TOTAL punct

aj 10

 • 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

Amplasamentul ce face obiectul prezentei documentații P.U.Z. de față este liber de construcții, și se află în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, identificat prin planul de situație anexat. Terenul are o suprafață relativ plană și nu prezintă potențial de alunecare.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

  • 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI

RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea de sud-vest a municipiului Timișoara, pe partea dreaptă a Căii Șagului (fost DN59, E70).

Accesibilitatea zonei studiate este asigurată prin intersecția amenajată dintre Calea Șagului și Strada Torino.

Calea Șagului, prin intermediul căreia se asigură accesul rutier la zona studiată nu are în prezent trotuare pentru circulație pietonală și nici piste pentru biciclete, acest aspect urmând a fi remediat cu ocazia viitoarei modernizări a străzii.

 • 2.4.2. CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI,

INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, PRECUM ȘI DINTRE ACESTEA ȘI ALTE FUNCȚIUNI ALE ZONEI, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂȚI ȘI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECȚII CU PROBLEME.

În primă fază, până în momentul dezvoltării drumurilor de exploatare De1227/1, De1205/3, și reglementarea drumului propus în P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, terenul studiat va fi accesibil din intersecția Căii Șagului cu Strada Torino, pe traseul definit de Strada Palermo - Strada Parma.

În perspectivă, zona va putea fi accesată rutier și prin partea nordică, prin intermediul DE1205/3 (“Drumul Cenușii”), care se intersectează cu Strada Calea Șagului prin giratoriul existent amenajat în dreptul Leroy-Merlin și Auchan Sud.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Pentru zona limitrofă Căii Șagului - DN59, atât în cadrul teritoriului administrativ Timișoara, cât și al localității Giroc, s-au elaborat și aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei: industrie, producție, logistică, depozitare, comerț, servicii și funcțiuni conexe acestora.

Funcțiunile propuse în cadrul terenului ce face obiectul P.U.Z. vor fi corelate cu cele existente în zona studiată.

 • 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Terenul ce face obiectul prezentei documentații este liber de construcții.

 • 2.5.3. ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Pe terenul ce face obiectul prezentei documentații nu există spații verzi amenajate.

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

Principalale disfuncționalități:

 • ■   Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la următoarele rețele de utilități în sistem centralizat: telefonie, apă, canalizare, gaz, agent termic;

 • ■   Necesitatea reglementării rețelelor LEA care traversează terenul;

 • ■  Existența conductelor de cenușă de-a lungul drumului de exploatare De1205/3;

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Terenul ce face obiectul prezentei documentații de urbanism este situat în partea de sud-vest a Municipiului Timișoara, în intravilan, la Nord de Calea Șagului - (fost DN59, E70).

Riscuri naturale/antropice: nu este cazul.

Epurarea si preepurarea apelor uzate: in zona obiectivului studiat pe Calea Șagului este în fază de execuție o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm și un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm. Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la rețele de utilități în sistem centralizat: apă, canalizare.

Depozitarea controlata a deșeurilor, ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din contructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr 856/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

Recuperarea terenurilor degradate, plantatii de spatii verzi, etc.: nu este teren degradat. Spatiul verde va fi amenajat conform reglementarilor urbanistice in vigoare.

Organizarea sistemelor de spatii verzi: pe terenul ce face obiectul prezentei documentații nu există spații verzi amenajate. Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui minim de 20% spații verzi amenajate, din suprafața totală a terenului ce face obiectul P.U.Z.

Protejarea bunurilor de patrimoniu: nu este cazul.

Refacerea peisagistica si reabilitare urbana: parcela va fi amenajata conform reglementarilor urbanistice in vigoare.

Valorificarea potentialului turistic si balnear, nu este cazul.

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul retelelor edilitare, comunicatiilor:

În zona obiectivului studiat pe Calea Șagului este în fază de execuție o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm și un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm. Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la următoarele rețele de utilități în sistem centralizat: telefonie, apă, canalizare, gaz, agent termic.

În primă fază, până în momentul dezvoltării drumurilor de exploatare De1227/1, De1205/3, și reglementarea drumului propus în P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, terenul studiat va fi accesibil din intersecția Căii Șagului cu Strada Torino, pe traseul definit de Strada Palermo - Strada Parma.

În perspectivă, zona va putea fi accesată rutier și prin partea nordică, prin intermediul DE1205/3 (“Drumul Cenușii”), care se intersectează cu Strada Calea Șagului prin giratoriul existent amenajat în dreptul Leroy-Merlin și Auchan Sud.

Prin realizarea si implementarea planului toate disfunctionalitatile vor fi remediate prin solutiile propuse.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza sunt depozitare, producție și servicii. Funcțiunile și activitățile din zonă vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii, propunerea de urbanizare a fost supusă consultării populației în cadrul procedurilor de informare a populației organizate de Municipiul Timișoara, Direcția Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

 • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr. 2194/26.06.2019 a fost obținut în temeiul reglementărilor documentației în fază P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO

 • - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluată de P.U.G. Timișoara în vigoare, prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018 - subzonă de depozitare și servicii propusă, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente propusă, drumuri de incintă și parcări propuse, canal desecare propus pentru anulare.

Conform adresei Diviziei Tehnice a Biroului de Avize C.F.R. nr. 3/6/1/1/1509 din 02.09.2019, nu este necesar avizul Sucursalei Regionale C.F. Timișoara deoarece obiectivul de investiții analizat nu afectează zona de protecție a infrastructurii feroviare C.N.C.F. C.F.R.

 • - S.A., fiind situat la mai mult de 100m de aceasta.

În urma elaborării studiului de oportunitate, a fost obținut Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019 prin care s-au stabilit următoarele condiții:

 • ■  INDICATORII URBANISTICI:

Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare (248 100 mp):

 • -  regim de înălțime maxim (S)+P+2E

 • -  P.O.T. max = 60%

 • -   C.U.T. max = 1,2

 • -  Hmax. = 20 m

 • -  Spații verzi min. 20%

 • ■  Ierarhizarea tramei stradale și dezvoltarea DE1206/4 la un profil de 21 m lățime

 • ■  Asigurarea aliniamentelor de arbori în cadrul profilelor transversale, și asigurarea unei zone verzi / culoar ecologic de protecție de minim 4 m în cadrul profilelor de drum care se învecinează cu canalele de desecare

 • ■  Realizarea parcărilor necesare funcțiunilor propuse exclusiv pe terenul beneficiarului

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. ÎN VIGOARE

Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare preia reglementările aprobate în documentația P.U.Z. “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara” aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003:

 • ■  Funcțiuni: subzonă de depozitare și servicii propusă, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente propusă, drumuri de incintă și parcări propuse

 • ■  POTmax = 55%

 • ■  CUTmax =1

 • ■   Spații verzi min. 20%o

 • 3.3. PREVEDERI ALE P.U.G. ÎN LUCRU

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în lucru, terenul se încadrează în zona TDA - Terenuri cu destinație agricolă - arabil, pășuni, fânețe, situate în extravilan.

Terenul studiat a fost scos din circuitul agricol, fiind introdus în intravilanul Municipiului Timișoara, în baza documentației P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluată de P.U.G. Timișoara în vigoare, prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018.

 • 3.4. PREVEDERI ALE MASTERPLAN 2012

Nu există prevederi ale Masterplan 2012 pentru terenul ce face obiectul P.U.Z.

Prevederile Masterplan tangente zonei limitrofe Căii Șagului sunt următoarele:

POLITICA 2 - Creșterea ponderii IMM-urilor în economia locală

Program 2 - Încurajarea intreprinderilor mici și mijlocii cu profil axat pe meșteșuguri / ateliere producție

POLITICA 4 - Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și infrastructurii de comunicare

Program 3 - Transport motorizat individual și public

Program 4 - Trafic nemotorizat, trasee velo și pietonale

POLITICA 8 - Asigurarea de servicii și facilități pentru comunitate

Program 6 - Localizarea și potențarea centrelor de cartier pe categorii;

centre de tip B: centre comerciale diversificate majore

 • 3.5. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Începând cu anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile.

În concluzie, nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui echilibru optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi amenajate.

Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui minim de 20% spații verzi amenajate, din suprafața totală a terenului ce face obiectul P.U.Z.

Conform HCL nr. 62/2012, se vor asigura în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, zonele verzi echivalente a 25 de puncte procentuale, astfel:

 • -  20 de puncte procentuale însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului (respectiv 20% spații verzi amenajate) și

 • -  5 puncte procentuale însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, (respectiv 5%).

 • 3.6. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Rețeaua rutieră propusă în cadrul zonei studiate va prelungi traseele rutiere existente: Strada Torino, Strada Milano și Strada Parma. Pentru racordul acestor străzi existente cu rețeaua nou prevăzută în cadrul zonei studiate, se propune realizarea unei girații.

În scopul ierarhizării viitoarei trame stradale, se propune continuarea profilurilor transversale de drum propuse în documentațiile de urbanism aprobate în zonă sau aflate în lucru, prin dezvoltarea drumurilor de exploatare existente la următoarele profiluri transversale de drum:

 • -   De 1206/4 se va dezvolta la o lățime de 21,00m conform profilului transversal tip PTT1. Acesta va deveni principala stradă de legătură între Calea Șagului și Drumul Cenușii, fiind propus în continuarea Străzii Torino. PTT1 este o stradă de categoria a II-a, simetrică față de ax, cu două benzi de circulație auto pe sens, echipată cu zone verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare pe ambele laturi.

 • -   De 1205/3 (Drumul Cenușii) va fi dezvoltat la un profil de drum cu 2 benzi de circulație auto pe sens, păstrând conducta de cenușă existentă în cadrul unei zone verzi centrale, conform profilului PTT2. Practic, acesta va fi format din 2 profiluri de 12,00m situate de o parte și de cealaltă a conductei. La fel ca PTT1, va fi echipat cu zone verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare pe ambele laturi.

 • -   Străzile secundare nou propuse vor fi de categoria a III-a, și vor fi dezvoltate simetric la o lățime de 14,00m, conform profilului transversal tip PTT3, fiind alcătuite din carosabil de 7,00m în dublu sens, spații verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare.

 • -   Pe porțiunea în care se învecinează cu HCn 1228/3, De 1231 va fi dezvoltat conform PTT4 la o lățime de 15,00m, astfel încât de-a lungul canalului să fie amenajată o fâșie de 4,00m spațiu verde cu rol de culoar ecologic de protecție. Profilul este echipat cu o pistă de biciclete în dublu sens între carosabil și spațiul verde, trotuarul fiind propus pe cealaltă latură a sa.

Circulația rutieră și pietonală din interiorul zonei va fi reglementată prin indicatoare rutiere și marcaje.

 • 3.7. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICATORI URBANISTICI

 • 3.7.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • -  configurarea unei zone alcătuite din 3 parcele cu funcțiunea dominantă de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare;

 • -  rezervarea suprafețelor de teren necesare pentru asigurarea prospectelor transversale aferente zonelor de comunicație rutieră, ce vor deveni domeniu public, în perimetrul terenului studiat;

 • -  asigurarea în incinta parcelelor de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse;

 • -  asigurarea în incinta parcelelor de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, a minim 22,145% spații verzi amenajate din suprafața fiecărei parcele, în total minim 49.620 mp (echivalentul a minim 20% spații verzi amenajate din suprafața totală a terenului studiat);

 • -  asigurarea în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, zonele verzi calculate conform HCL nr. 62/2012 (se vor asigura 25 puncte procentuale) - în concordanță cu precizările din Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019:

 • -  20 de puncte procentuale însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului (respectiv 20% spații verzi amenajate) și

 • -  5 puncte procentuale însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, (respectiv 5%).

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, apă-canal, conform propunerilor și avizelor, etc.

3.7.2. BILANȚ TERITORIAL - FOLOSINȚA TERENURILOR

EXISTENT

PROPUS

Zonă de depozitare și servicii, parțial subzonă de comunicații feroviare și construcții aferente, drumuri de incintă și parcări

100,00%

248 100 mp

-

-

Zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propuse (Drumuri ce vor deveni domeniu public)

-

-

9,69%

24 031 mp

Construcții depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare

-

-

54,19%

134 441 mp

Spații verzi amenajate*

*25% spații verzi conform HCL nr.62/2012, astfel: 20% gazon/peluză la cota terenului și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, asigurate în cadrul fiecărei parcele

-

-

20,00%

49 620 mp

Circulații pietonale și carosabile, locuri de parcare, platforme în incintă

-

-

16,12%

40 008 mp

TOTAL

100,00%

248 100 mp

100,00%

248 100 mp

 • 3.7.3. INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare:

 • •  regim de înălțime maxim (S)+P+2E

 • •  P.O.T. max = 60%

 • •  C.U.T. max = 1,2

 • •  Hmax. = 20 m

 • •  Spații verzi min. 22,145% în cadrul parcelelor 1, 2 și 3.

 • 3.8. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE - ENERGIE ELECTRICĂ

 • 3.8.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

În prezent, în zona de amplasament a obiectivului există instalații electrice 20kV și 110kV aparținând Operatorului de Distribuție publică din zonă: E-Distributie Banat SA.

Zonele de protecție și siguranță pentru instalațiile electrice existente se stabilesc conform Ordinului 4/09.03.2007: Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice - Revizia I, și anume:

Art. 18

 • (1) Pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV zona de protecție și zona de siguranță coincid cu culoarul de trecere al liniei și sunt simetrice față de axul liniei.

 • (2) Dimensiunea (lățimea) zonei de protecție și de siguranță a unei linii simplu sau dublu circuit are valorile:

 • a) 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 și 110 kV

 • b) 37 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV

Art.21- Pentru linii electrice în cablu zona de protecție și zona de siguranță se stabilesc astfel:

(2) În cazul instalării în pământ a cablurilor de medie sau/ și joasă tensiune:

 • a) zona de protecție a traseului de cabluri coincide cu zona de siguranță, este simetrică față de axul traseului și are lățimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecție și de siguranță ale traseului de cabluri se delimitează prin distanța (adâncimea) de pozare în valoare de cel puțin 0,8 m

 • 3.8.2. PROPUNERI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Reglementare instalații electrice existente 110kV, 20kV

Având în vedere prevederile normativului NTE 003/04/00 - “Normativ pentru construcția liniilor electrice aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000V” (PE 104/93, PE 122/82, PE 123/78), pentru coexistența instalațiilor electrice în zone cu circulație frecventă (conform PUZ), sunt necesare lucrări de reglementare instalații electrice 110kV, 20kV, în urma cărora se va obține avizul de amplasament favorabil necesar aprobării PUZ. Studiile de coexistență se vor elabora și aproba în urma solicitării acestora către Operatorul de Distribuție.

Soluția de reglementare a LEA 20kV Ghilad constă in cablarea acesteia în zona aferentă PUZ, între stâlpii proiectați nr.1 și nr.2.

Pentru linia LEA 110kV Timișoara-Giulvăz se vor dubla legăturile de susținere la stâlpii nr.71 si 72 și se vor face prize de pământ cu Rp<4ohmi.

Alimentarea cu energie electrică

Pentru alimentarea cu energie electrică a viitorilor consumatori din incinta PUZ sunt necesare lucrări de extindere rețea electrică 20kV și realizarea unor posturi de transformare 20/0.4kV. Aceste posturi de transformare vor fi dimensionate la puterile solicitate de către viitorii consumatori. Se vor emite avize tehnice de racordare pentru fiecare solicitare adresata Operatorului de Distribuție Zonal. Poziționarea acestor posturi de transformare în teren se va face de comun acord cu viitorul consumator la stabilirea soluțiilor de racordare.

Se estimează a fi necesară o putere maxim simultan absorbită de cca 1,8MW. Pentru asigurarea puterii maxim simultan absorbite sunt necesare 4 posturi de transformare 20/0.4kV-630kVA amplasate conform planului de situație. Aceste posturi de transformare se vor inseria în LEA (viitor LES) 20kV Ghilad din stația 110/20kV Fratelia existentă pe amplasamentul PUZ.

Zonele de protecție și siguranță pentru posturile proiectate se stabilesc conform Ordinului: 4/09.03.2007 Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice - Revizia I, și anume:

Art.17- Pentru un post de transformare zonele de protecție și de siguranță se stabilesc după cum urmează:

 • 1. Zona de protecție, ținând seama de tipul constructiv al postului, se stabilește astfel:

 • a)  pentru posturi aeriene pe stâlpi este delimitată de conturul fundației stâlpilor și de proiecția pe sol a platformei suspendate;

 • b) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secționare îngrădite, este delimitată de îngrădire;

 • c) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secționare în construcție zidită sau realizate din alte materiale (cabine metalice), supraterane, zona de protecție este delimitată astfel:

 • i.  de suprafața construită, respectiv de suprafața fundației (atunci când aceasta depășește conturul cabinei metalice), pe laturile fără uși de acces și fără ferestre de ventilație

 • ii.  la distanță de 3 m față de latura cu acces în post pentru transformator

 • iii. la distanță de 1,5 m față de alte laturi cu uși, respectiv cu ferestre de ventilație, acolo unde este cazul;

 • d) pentru posturi de transformare subterane, este egală cu proiecția pe sol a perimetrului încăperii postului.

 • 2. Zona de siguranță, ținând seama de tipul constructiv al postului, respectiv al echipamentului cu care acesta este echipat, se stabilește astfel:

 • a) pentru posturi de transformare dotate cu echipament cu ulei, de tip aerian, respectiv pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secționare amplasate la sol, îngrădite, este zona extinsă în spațiu delimitată la distanța de 20 m de la limita zonei de protecție

 • b) pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabină de secționare, prevăzută cu echipament uscat, coincide cu zona de protecție

 • c) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secționare supraterane, amplasate în în cabină metalică, în construcție zidită/ în anvelopă de beton sau înglobate în clădiri precum și pentru posturi subterane, prevăzute cu echipament cu ulei sau uscat, coincide cu zona de protecție.

 • 3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE - ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

 • 3.9.1.BAZINUL HIDROGRAFIC

Obiectivul proiectat este amplasat în bazinul hidrografic Timiș-Bega.

3.9.2.SITUAȚIA EXISTENTĂ:

În prezent în zona de amplasament a obiectivului, nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială.

În zona obiectivului studiat, pe Calea Șagului, este în fază de execuție o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm și un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm.

3.9.3.SITUAȚIA PROPUSĂ:

B CAPACITĂȚILE INVESTIȚIEI PROPUSE PENTRU ALIMENTARE CU APĂ

Alimentarea cu apă a obiectivului pentru apă menajeră, se va realiza de la conducta de apă în fază de execuție pe Calea Șagului din PE-HD, De 355 mm, prin intermediul unei extinderi a rețelei de apă din PE-HD, PN10, PE100, De 160x9,5 mm în lungime totală de L = 453 m, pe strada Parma.

Rețeaua de apă propusă va alimenta obiectivele, prin intermediul branșamentelor de apă propuse pentru fiecare locație în parte.

Condutele de apă amplasate pe drumurile ce vor fi cedate domeniului public, sunt din PE-HD, PN10, PE100, De 125 x 7,4 mm în lungime totală de 2.150 m. Pe această rețea sau prevăzut 10 cămine de vane și 22 de hidranți de incendiu.

LOTUL 1:

Pentru alimentarea cu apă de consum a imobilelor C1.3, C1.2 și C1.3 se propun 3 conducte din PE-HD, PN10, PE100, De 125x7,4 mm în lungime totală L = 871 m. Pe aceste conducte s-au prevăzut 3 cămine de apometre care vor fi amplasate la 1 m de limita de proprietate a Lotului 1, din care se vor branșa imobilele de pe această parcelă.

Sursa de apă pentru asigurarea debitului de incendiu, o reprezintă 2 foraje de mică adâncime care pentru refacerea incendiului în 24 de ore trebuie să aibă Qrinc = 7,9 l/s. Alimentarea cu apă a rezervorului de incendiu cu V = 700 mc, se realizează prin intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, De 110x4 mm de la cele 2 foraje propuse F1 și F2 în lungime de L = 594 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior, interior și sprinklere a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format din:

 • - rezervor de incendiu circular, suprateran, metalic cu V = 700 mc;

 • - stație de pompare prevăzută cu 2 grupuri de pompare;

 • - rețea de apă pentru incendiu interior și exterior;

 • - rețea de apă pentru sprinklere.

Rețeaua de incendiu interior și exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 2.049 m. Pe această rețea de incendiu s-au prevăzut 5 cămine de vane și 21 hidranți de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Rețeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 4216 m.

Traseul acestor rețele poate fi urmărit pe planul de reglementări rețele hidroedilitare, planșa nr. 01-ED.

Pentru LOTUL 1 din cadrul acestui P.U.Z.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este:

 • -   volumul de apă pentru hidranți interiori: Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10-3

 • -   volumul de apă pentru hidranți exteriori:

= 2,52 mc

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec.

- volumul de apă pentru sprinklere:

= 144 mc

VSp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec.

- volumul de incendiu:

= 536,4 mc

Vi = Vhi + Vhe + VSp

- debitul de refacere a rezervei de incendiu:

= 682,92 mc

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24

= 28,45 m3/h = 7,90 l/s

- Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc.

Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se vor crea condiții pentru amplasarea și alimentarea directă a mașinilor de intervenție ale pompierilor.

Stația de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului și este compusă din 2 grupuri de pompare:

 • -   (1+1R) și o pompă pilot, pentru incendiu interior și exterior pentru un debit de Q = 25 l/s;

 • -   1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s;

 • -   grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior și exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentație P.S.I. pentru stabilirea debitului de incendiu interior și exterior și sprinklere, aferent soluției din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcție de mărimea clădirilor și de destinația clădirilor.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Materialul folosit pentru conductele de apă este PE-HD, PN6, PN10, PE100, De 110, De 125 mm, De 180 mm și De 315 mm.

Conductele PE 80 au rezistența minimă la solicitări mecanice MRS = 10 Mpa pentru care furnizorul garantează o durată de folosință de 50 de ani, practic presiunea se poate atinge numai teoretic și în perioadele de probe tehnice înainte de punere în funcțiune.

Ținând cont de coeficientul de dilatare liniară a conductelor din polietilenă de înaltă densitate egal cu 0,02 mm/m nu se pot genera tensiuni periculoase la variațiile de temperatură ce pot să apară în exploatare, conductele fiind pozate pe pat de nisip.

LOTUL 2:

Pentru alimentarea cu apă de consum a imobilelor C2.1, se propun branșamente de apă pentru fiecare clădire cu branșare la conducta de apă propusă pe strada cedată domeniului public.

Sursa de apă pentru asigurarea debitului de incendiu, o reprezintă 2 foraje de mică adâncime care pentru refacerea incendiului în 24 de ore trebuie să aibă Qrinc = 7,9 l/s. Alimentarea cu apă a rezervorului de incendiu cu V = 700 mc, se realizează prin intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, De 110x4 mm de la cele 2 foraje propuse F3 și F4 în lungime de L = 405 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior, interior și sprinklere a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format din:

 • - rezervor de incendiu circular, suprateran, metalic cu V = 700 mc;

 • - stație de pompare prevăzută cu 2 grupuri de pompare;

 • - rețea de apă pentru incendiu interior și exterior;

 • - rețea de apă pentru sprinklere.

Rețeaua de incendiu interior și exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 591 m. Pe această rețea de incendiu s-au prevăzut 1 cămin de vane și 11 hidranți de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Rețeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 864 m.

Traseul acestor rețele poate fi urmărit pe planul de reglementări rețele hidroedilitare, planșa nr. 01-ED.

Pentru LOTUL 2 din cadrul acestui P.U.Z.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este:

 • -   volumul de apă pentru hidranți interiori: Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10-3

 • -   volumul de apă pentru hidranți exteriori:

= 2,52 mc

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec.

- volumul de apă pentru sprinklere:

= 144 mc

VSp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec.

- volumul de incendiu:

= 536,4 mc

Vi = Vhi + Vhe + VSp

- debitul de refacere a rezervei de incendiu:

= 682,92 mc

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24

= 28,45 m3/h = 7,90 l/s

- Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc.

Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se vor crea condiții pentru amplasarea și alimentarea directă a mașinilor de intervenție ale pompierilor.

Stația de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului și este compusă din 2 grupuri de pompare:

 • -   (1+1R) și o pompă pilot, pentru incendiu interior și exterior pentru un debit de Q = 25 l/s;

 • -   1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s;

 • -   grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior și exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentație P.S.I. pentru stabilirea debitului de incendiu interior și exterior și sprinklere, aferent soluției din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcție de mărimea clădirilor și de destinația clădirilor.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Materialul folosit pentru conductele de apă este PE-HD, PN6, PN10, PE100, De 110, De 125 mm, De 180 mm și De 315 mm.

Conductele PE 80 au rezistența minimă la solicitări mecanice MRS = 10 Mpa pentru care furnizorul garantează o durată de folosință de 50 de ani, practic presiunea se poate atinge numai teoretic și în perioadele de probe tehnice înainte de punere în funcțiune.

Ținând cont de coeficientul de dilatare liniară a conductelor din polietilenă de înaltă densitate egal cu 0,02 mm/m nu se pot genera tensiuni periculoase la variațiile de temperatură ce pot să apară în exploatare, conductele fiind pozate pe pat de nisip.

LOTUL 3:

Pentru alimentarea cu apă de consum a imobilelor C3, se propun branșamente de apă pentru fiecare clădire cu branșare la conducta de apă propusă pe strada cedată domeniului public.

Sursa de apă pentru asigurarea debitului de incendiu, o reprezintă 2 foraje de mică adâncime care pentru refacerea incendiului în 24 de ore trebuie să aibă Qrinc = 7,9 l/s. Alimentarea cu apă a rezervorului de incendiu cu V = 700 mc, se realizează prin intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, De 110x4 mm de la cele 2 foraje propuse F5 și F6 în lungime de L = 291 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior, interior și sprinklere a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format din:

 • - rezervor de incendiu circular, suprateran, metalic cu V = 700 mc;

 • - stație de pompare prevăzută cu 2 grupuri de pompare;

 • - rețea de apă pentru incendiu interior și exterior;

 • - rețea de apă pentru sprinklere.

Rețeaua de incendiu interior și exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 705 m. Pe această rețea de incendiu s-au prevăzut 1 cămin de vane și 7 hidranți de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Rețeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 705 m.

Traseul acestor rețele poate fi urmărit pe planul de reglementări rețele hidroedilitare, planșa nr. 01-ED.

Pentru LOTUL 3 din cadrul acestui P.U.Z.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) este:

 • -   volumul de apă pentru hidranți interiori: Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10-3

 • -   volumul de apă pentru hidranți exteriori:

= 2,52 mc

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec.

- volumul de apă pentru sprinklere:

= 144 mc

VSp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec.

- volumul de incendiu:

= 536,4 mc

Vi = Vhi + Vhe + VSp

- debitul de refacere a rezervei de incendiu:

= 682,92 mc

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24

= 28,45 m3/h = 7,90 l/s

- Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc.

Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se vor crea condiții pentru amplasarea și alimentarea directă a mașinilor de intervenție ale pompierilor.

Stația de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului și este compusă din 2 grupuri de pompare:

 • -   (1+1R) și o pompă pilot, pentru incendiu interior și exterior pentru un debit de Q = 25 l/s;

 • -   1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s;

 • -   grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior și exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentație P.S.I. pentru stabilirea debitului de incendiu interior și exterior și sprinklere, aferent soluției din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcție de mărimea clădirilor și de destinația clădirilor.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Materialul folosit pentru conductele de apă este PE-HD, PN6, PN10, PE100, De 110, De 125 mm, De 180 mm și De 315 mm.

Conductele PE 80 au rezistența minimă la solicitări mecanice MRS = 10 Mpa pentru care furnizorul garantează o durată de folosință de 50 de ani, practic presiunea se poate atinge numai teoretic și în perioadele de probe tehnice înainte de punere în funcțiune.

Ținând cont de coeficientul de dilatare liniară a conductelor din polietilenă de înaltă densitate egal cu 0,02 mm/m nu se pot genera tensiuni periculoase la variațiile de temperatură ce pot să apară în exploatare, conductele fiind pozate pe pat de nisip.

B CAPACITĂȚILE INVESTIȚIEI PROPUSE PENTRU CANALIZARE APE UZATE MENAJERE

Debitele apelor uzate menajere evacuate sunt:

Quz.zimed = Qzimed = 47,22 m3/zi = 0,546 l/s;

Quz.zimax = Qzimax = 61,39 m3/zi = 0,71 l/s;

Quz.orarmax = Qorarmax = 171,89 m3/zi = 7,16 m3/h = 1,99 l/s.

Apele uzate menajere provenite de la loturile 1, 2 și 3 sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 315x9,2 mm, în lungime de 2150 m și evacuate la o stație de pompare ape uzate. Din stația de pompare, apele uzate menajere sunt refulate pe strada Parma, prin intermediul unei conducte de refulare din PE-HD, PN6, PE100, De 125x4,6 mm, în lungime de 53 m. Această conductă subtraversează canalul de desecare HCn 1228/3 în tub de protecție din PE-HD, PN10, PE100 cu De 280 mm în lungime de L = 13 m.

Pe strada Parma se va executa o rețea de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De315x9,2 mm cu racordare în rețeaua de canalizare în fază de execuție de pe Calea Șagului, pe o lungime de cca. 434 m.

Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate domeniului public s-au propus 53 cămine de vizitare, un cămin de liniștire Clin și o stație de pompare, conform specificațiilor din STAS 3051.

LOTUL 1

Pe străzile din incinta Lotului 1, s-au prevăzut 3 rețele de canalizare menajeră din PVC-KG, SN8, De 250x7,3 mm, în lungime totală de 870 m. Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajeră pe străzile din incita Lotului 1 s-au propus 16 cămine de vizitare și 3 cămine de racord CR1, CR2 și CR3. Aceste cămine de racord sunt amplasate la 1 m de limita de proprietate al Lotului 1.

LOTURILE 2 și 3

Apele uzate menajere provenite de la loturile 2 și 3 sunt evacuate la rețeaua de canalizare propusă pe străzile care vor fi cedate domeniului public, prin intermediul unui racord la canal pentru fiecare clădire în parte.

Materialul utilizat pentru realizarea rețelei de canalizare va fi din tuburi PVC-KG cu mufă pentru canalizare, SN4, De 250 mm și De 315 mm, pentru ape uzate menajere.

Materialul din care sunt realizate conductele are o rezistență mare față de agresivitatea solului și o durată mare de viață (cca. 50 ani).

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm, iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanță de maxim 60 m unul de altul, conform STAS 3051.

Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Canalele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate conform STAS 2448 - 82, având dimensiunile fundației 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

B CAPACITĂȚILE INVESTIȚIEI PROPUSE PENTRU CANALIZARE APE METEORICE

Apele pluviale, de pe străzile care vor fi cedate domeniului public, se vor colecta prin rigole stradale, trecute prin decantoare-separatoare de hidrocarburi (DSH1, DSH2 și DSH3) și evacuate la bazinele de retenție propuse (BR1, BR2 și BR3).

LOTUL 1

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 1 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 2470 m, 46 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 2138 m, 45 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafețele carosabile și zonele verzi este:

QPcarosabil+zv = m x S x 9 x i = 0,8 x 8,1498 x 0,51 x 100 = 332,51 l/s

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 350 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafața acoperișurilor, este:

QPacoperis = m x S x 9 x i = 0,8 x 6,1440 x 0,95 x 100 = 466,94 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafața lotului 1, este de:

Qp = 466,94 + 332,51 = 799,45 l/s

Bazinul de retenție, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 1.560 m3.

V = Qp x tp = 799,45 x 10-3 x 31 x 60 = 1486,97 mc.

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 1,5 m, L = 52,00 m și B = 20 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de:

Qevacuat = m x Siarba x 9iarba x i = 0,8 x 14,3092 x 0,05 x 100 = 57,23 l/sec. -considerându-se toată suprafața obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 315x18,7 mm, în lungime totală de L = 45 m.

LOTUL 2

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 2 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 940 m, 19 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 852 m, 17 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1207/7 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafețele carosabile și zonele verzi este:

Qpcarosabil+zv = m x S x 9 x i = 0,8 x 3,1555 x 0,51 x 115 = 148,05 l/s

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 150 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafața acoperișurilor, este:

Qpacoperis = m x S x 9 x i = 0,8 x 2,346 x 0,95 x 115 = 205,04 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafața lotului 2, este de:

Qp = 148,05 + 205,04 = 353,09 l/s

Bazinul de retenție, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 522 m3.

 • V = Qp x tp = 353,09 x 10-3 x 23,90 x 60 = 506,33 mc.

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 1,5 m, L = 29,00 m și B = 12 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de:

Qevacuat = m x Siarba x 9iarba x i = 0,8 x 5,5169 x 0,05 x 115 = 25,37 l/sec. -considerându-se toată suprafața obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 200x11,9 mm, în lungime totală de L = 21 m.

LOTUL 3

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 3 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 600 m, 13 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 571 m, 12 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafețele carosabile și zonele verzi este:

QPcarosabil+zv = m x S x 9 x i = 0,8 x 1,7878 x 0,49 x 138 = 96,71 l/s

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 100 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafața acoperișurilor, este:

QPacoperis = m x S x 9 x i = 0,8 x 0,7776 x 0,95 x 138 = 81,55 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafața lotului 3, este de:

Qp = 96,71 + 81,55 = 178,26 l/s

Bazinul de retenție, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 210 m3.

 • V = Qp x tp = 178,26 x 10-3 x 19,38 x 60 = 207,28 mc.

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 1,5 m, L = 20,00 m și B = 7 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de:

Qevacuat = m x Siarba x ^iarba x i = 0,8 x 2,5808 x 0,05 x 138 = 14,24 l/sec. -considerându-se toată suprafața obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 160x9,5 mm, în lungime totală de L = 19 m.

 • 3.9.4. SISTEME DE MONITORIZARE A CALITĂȚII APELOR SUBTERANE:

Nu este cazul.

 • 3.9.5. APARATURĂ SI INSTALAȚII DE MĂSURARE A DEBITELOR DE APĂ

Căminele de apometru, propuse la 1 m față de limita de proprietate, sunt prevăzute cu un contor de apă pentru măsurarea debitului consumat.

De asemenea, în cabinele puțurilor forate, sunt amplasate apometre care vor contoriza cantitatea de apă pentru refacerea incendiului necesar obiectivului.

 • 3.9.6. MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL DEVERSĂRILOR ACCIDENTALE, TIPUL ȘI FRECVENȚA DE REALIZARE A INSPECȚIILOR ȘI MONITORINGULUI

Branșamentul de apă și racordul la canal vor fi preluate în exploatare de către AQUATIM S.A. După realizarea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare pe amplasamentul obiectivului propus, acestea vor fi preluate în exploatare de către beneficiarul obiectivului, care se va ocupa de monitorizarea, întreținerea și exploatarea acestora.

Prin monitorizarea permanentă a sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare se reduce posibilitatea producerii unor accidente ecologice.

 • 3.9.7. BREVIAR DE CALCUL

B ALIMENTARE CU APĂ (conf. SR 1343-1:2006)

NECESARUL DE APĂ PENTRU NEVOILE GOSPODĂREȘTI:

În cadrul acestui P.U.Z. sunt prevăzute 3 parcele, având diferite zone după cum urmează:

LOTUL 1: Parcelă pentru depozitare: C1.3, C1.2 și C1.1

 • - nr. angajați la birou: 100 persoane/zi

 • - normă consum: 40 l/om . zi - conform SR 1343/1-06;

 • - nr. muncitori: 200 persoane/zi

 • - normă consum: 60 l/om . zi - conform SR 1343/1-06;

LOTUL 2: Parcelă pentru depozitare: C2.1

 • - nr. angajați la birou: 30 persoane/zi

 • - normă consum: 40 l/om . zi - conform SR 1343/1-06;

 • - nr. muncitori: 70 persoane/zi

 • - normă consum: 60 l/om . zi - conform SR 1343/1-06;

LOTUL 3: Parcelă pentru producție: C3

 • - nr. angajați la birou: 20 persoane/zi

 • - normă consum: 40 l/om . zi - conform SR 1343/1-06;

 • - nr. muncitori: 180 persoane/zi

 • - normă consum: 60 l/om . zi - conform SR 1343/1-06;

Debitul total de apă pentru consumul menajer pentru cele 3 loturi:

N = x (100 x 40 + 200 x 60 + 30 x 40 + 70 x 60 + 20 x 40 + 180 x 60) = 33 1000

m3/zi = 0,382 l/s

Qzi med. = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,35 x 33 m3/zi = 47,22 m3/zi = 0,54 l/s;

Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,3 x 47,22 m3/zi = 61,39 m3/zi = 0,71 l/s;

Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 61,39 m3/zi = 171,89 m3/zi = 7,16 m3/h = 1,98 l/s.

Debitul de apă pentru consumul menajer pentru fiecare lot în parte:

LOTUL 1

Qzi med = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,35 x (100x40 + 200x60)/1000 m3/zi = 22,89 m3/zi = 0,26 l/s;

Qzi max = Kzi x Qzi med = 1,3 x 22,89 m3/zi = 29,76 m3/zi = 0,34 l/s;

Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 29,76 m3/zi = 83,32 m3/zi = 3,47 m3/h = 0,97 l/s.

LOTUL 2

Qzi med = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,35 x (30x40 + 70x60)/1000 m3/zi = 7,72 m3/zi = 0,09 l/s;

Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,3 x 7,72 m3/zi = 9,38 m3/zi = 0,12 l/s;

Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 9,38 m3/zi = 26,26 m3/zi = 1,09 m3/h = 0,30 l/s.

LOTUL 3

Qzi med = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,35 x (20x40 + 180x60)/1000 m3/zi = 16,60 m3/zi = 0,19 l/s;

Qzi max = Kzi x Qzi med = 1,3 x 16,60 m3/zi = 21,58 m3/zi = 0,25 l/s;

Qorar max = Ko x Qzi max = 2,8 x 21,58 m3/zi = 60,42 m3/zi = 2,52 m3/h = 0,71 l/s.

Alimentarea cu apă pentru consumurile menajere a celor 3 loturi se va face prin intermediul unei extinderi a rețelei de apă din PE-HD, PN10, PE100, De 160x9,5 mm pe strada Parma, în lungime de L = 453 m, cu branșare la conducta de apă cu De 355 mm aflată în fază de execuție pe Calea Șagului.

Condutele de apă amplasate pe drumurile ce vor fi cedate domeniului public, sunt din PE-HD, PN10, PE100, De 125 x 7,4 mm în lungime totală de 2.150 m. Pe această rețea sau prevăzut 10 cămine de vane și 22 de hidranți de incendiu.

NECESARUL DE APĂ PENTRU INCENDIU:

GOSPODĂRIA DE APĂ LOT 1

Gospodăria de apă pentru lotul 1, conform datelor primite de la scenariul de incendiu, este alcătuită din:

 • -   rezervor de înmagazinare;

 • -   stație de pompare;

 • -   rețea de incendiu interior și exterior.

Volumul de incendiu V (conf. STAS 1478-90) este:

 • -   volumul de apă pentru hidranți interiori:

Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10-3               = 2,52 mc

 • -   volumul de apă pentru hidranți exteriori:

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec.              = 144 mc

 • -   volumul de apă pentru sprinklere:

VSp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec.             = 536,4 mc

 • -   volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe + VSp                                = 682,92 mc

 • -   debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24                          = 28,45 m3/h = 7,90 l/s

 • -   Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc.

Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se vor crea condiții pentru amplasarea și alimentarea directă a mașinilor de intervenție ale pompierilor.

Stația de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului și este compusă din 2 grupuri de pompare:

 • -   (1+1R) și o pompă pilot, pentru incendiu interior și exterior pentru un debit de Q = 25 l/s;

 • -   1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s;

 • -   grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior și exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentație P.S.I. pentru stabilirea debitului de incendiu interior și exterior și sprinklere, aferent soluției din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcție de mărimea clădirilor și de destinația clădirilor.

Alimentarea cu apă a rezervorului de apă pentru incendiu se va face de la 2 foraje de mică adîncime.

Conducta de apă din incintă propusă care alimentează rezervorul se va realiza din PE-HD, PE100, PN6, De 110x4 mm în lungime de L = 594 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior și interior a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format dintr-un rezervor, stație de pompare și 2 rețele de incendiu. Rețeaua de incendiu interior și exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 2049 m.

Pe această rețea de incendiu s-au prevăzut 5 cămine de vane și 21 hidranți de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Rețeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 4216 m.

GOSPODĂRIA DE APĂ LOT 2

Gospodăria de apă pentru lotul 2, conform datelor primite de la scenariul de incendiu, este alcătuită din:

 • -   rezervor de înmagazinare;

 • -   stație de pompare;

 • -   rețea de incendiu interior și exterior.

Volumul de incendiu V (conf. STAS 1478-90) este:

 • -   volumul de apă pentru hidranți interiori:

Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10-3               = 2,52 mc

 • -   volumul de apă pentru hidranți exteriori:

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec.              = 144 mc

 • -   volumul de apă pentru sprinklere:

VSp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec.             = 536,4 mc

 • -   volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe + Vsp                                = 682,92 mc

 • -   debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24                          = 28,45 m3/h = 7,90 l/s

 • -   Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc.

Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se vor crea condiții pentru amplasarea și alimentarea directă a mașinilor de intervenție ale pompierilor.

Stația de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului și este compusă din 2 grupuri de pompare:

- (1+1R) și o pompă pilot, pentru incendiu interior și exterior pentru un debit de Q = 25 l/s;


- 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s;

- grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior și exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentație P.S.I. pentru stabilirea debitului de incendiu interior și exterior și sprinklere, aferent soluției din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcție de mărimea clădirilor și de destinația clădirilor.

Alimentarea cu apă a rezervorului de apă pentru incendiu se va face de la 2 foraje de mică adîncime.

Conduta de apă din incintă propusă care alimentează rezervorul se va realiza din PE-HD, PE100, PN6, De 110x4 mm în lungime de L = 405 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior și interior a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format dintr-un rezervor, stație de pompare și 2 rețele de incendiu. Rețeaua de incendiu interior și exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 591 m.

Pe această rețea de incendiu s-au prevăzut 1 cămine de vane și 11 hidranți de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Rețeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L =864 m.

GOSPODĂRIA DE APĂ LOT 3

Gospodăria de apă pentru lotul 3, conform datelor primite de la scenariul de incendiu, este alcătuită din:

 • -   rezervor de înmagazinare;

 • -   stație de pompare;

 • -   rețea de incendiu interior și exterior.

Volumul de incendiu V (conf. STAS 1478-90) este:

 • -   volumul de apă pentru hidranți interiori:

Vhi = 4,2 l/s x 10 min x 60 sec x 10-3               = 2,52 mc

 • -   volumul de apă pentru hidranți exteriori:

Vhe = 20 l/s x 2 ore x 3600/1000 sec.              = 144 mc

 • -   volumul de apă pentru sprinklere:

Vsp = 149 l/s x 1 oră x 3600/1000 sec.             = 536,4 mc

 • -   volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe + VSp                                = 682,92 mc

 • -   debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 682,92 / 24                          = 28,45 m3/h = 7,90 l/s

 • -   Volumul rezervorului de incendiu se alege de 700 mc.

Această cantitate de apă se va păstra într-un rezervor de înmagazinare, la care se vor crea condiții pentru amplasarea și alimentarea directă a mașinilor de intervenție ale pompierilor.

Stația de pompare apă incendiu este amplasată în imediata vecinătate a bazinului și este compusă din 2 grupuri de pompare:

- (1+1R) și o pompă pilot, pentru incendiu interior și exterior pentru un debit de Q = 25 l/s;


- 1 pompă electrică + 1 pompă DIESEL, pentru sprinklere la un debit de Q = 149 l/s;

- grup electrogen pentru grupul de pompare pentru incendiu interior și exterior.

Pentru parcela propusă în cadrul acestui P.U.Z., s-a întocmit o documentație P.S.I. pentru stabilirea debitului de incendiu interior și exterior și sprinklere, aferent soluției din breviarul de calcul.

Debitele de incendiu rezultate din breviarul de calcul P.S.I. au fost determinate, conform P118-2/2013, în funcție de mărimea clădirilor și de destinația clădirilor.

Alimentarea cu apă a rezervorului de apă pentru incendiu se va face de la 2 foraje de mică adîncime.

Conduta de apă din incintă propusă care alimentează rezervorul se va realiza din PE-HD, PE100, PN6, De 110x4 mm în lungime de L = 291 m.

Pentru asigurarea cu apă la incendiu exterior și interior a obiectivelor, se va realiza un sistem de alimentare cu apă format dintr-un rezervor, stație de pompare și 2 rețele de incendiu. Rețeaua de incendiu interior și exterior se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 180 x10,7 mm în lungime de L = 705 m.

Pe această rețea de incendiu s-au prevăzut 1 cămine de vane și 7 hidranți de incendiu supraterani cu Dn 100 mm.

Rețeaua de incendiu pentru sprinklere se va realiza din PE-HD, PE100, PN10, De 315 x 18,7 mm, prin 2 conducte în lungime totală de L = 705 m.

B CANALIZARE MENAJERĂ (conf. SR 1846-1:2006)

Apele uzate menajere provenite de la loturile 1, 2 și 3 sunt coolectate prin intermediul unei rețele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 315x9,2 mm, în lungime de 2150 m și evacuate la o stație de pompare ape uzate. Din stația de pompare, apele uzate menajere sunt refulate pe strada Parma, prin intermediul unei conducte de refulare din PE-HD, PN6, PE100, De 125x4,6 mm, în lungime de 53 m. Această conductă subtraversează canalul de desecare HCn 1228/3 în tub de protecție din PE-HD, PN10, PE100 cu De 280 mm în lungime de L = 11 m.

Pe strada Parma se va executa o rețea de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De315x9,2 mm cu racordare în rețeaua de canalizare în fază de execuție de pe Calea Șagului, pe o lungime de cca. 434 m.

Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate domeniului public s-au propus 53 cămine de vizitare, un cămin de liniștire Clin și o stație de pompare, conform specificațiilor din STAS 3051.

LOTUL 1

Pe străzile din incinta Lotului 1, s-au prevăzut 3 rețele de canalizare menajeră din PVC-KG, SN8, De 250x7,3 mm, în lungime totală de 870 m. Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajeră pe străzile din incita Lotului 1 s-au propus 16 cămine de vizitare și 3 cămine de racord CR1, CR2 și CR3. Aceste cămine de racord sunt amplasate la 1 m de limita de proprietate al Lotului 1.

LOTURILE 2 și 3

Apele uzate menajere provenite de la loturile 2 și 3 sunt evacuate la rețeaua de canalizare propusă pe străzile care vor fi cedate domeniului public, prin intermediul unui racord la canal pentru fiecare clădire în parte.

Debitele apelor uzate menajere evacuate sunt:

Quz.zimed = Qzimed = 47,22 m3/zi = 0,546 l/s;

Quz.zimax = Qzimax = 61,39 m3/zi = 0,71 l/s;

Quz.orarmax = Qorarmax = 171,89 m3/zi = 7,16 m3/h = 1,99 l/s.

B CANALIZARE PLUVIALĂ (conf. SR 1846-2:2007)

Apele pluviale, de pe străzile care vor fi cedate domeniului public, se vor colecta prin rigole stradale, trecute prin decantoare-separatoare de hidrocarburi (DSH1, DSH2 și DSH3) și evacuate la bazinele de retenție propuse (BR1, BR2 și BR3).

Canalizarea pluvială pentru cele 3 loturi se va face în mod independent pentru fiecare lot în parte, fiind alcătuită din:

 • -   rețea de canalizare pluvială acoperiș și rețea de canalizare pluvială carosabil;

 • -   decantor-separator de hidrocarburi;

 • -   bazin de retenție;

 • -   stație de pompare ape pluviale;

 • -   conductă de refulare;

 • -   gură de vărsare.

LOTUL 1

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 1 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 2470 m, 46 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 2138m, 45 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafețele carosabile și zonele verzi este:

QP = m x S x 9 x i

unde:

9 - coeficientul mediu = (4,9601x0,8 +3,1897x0,05)/8,1498 = 0,51 - pentru zonă verde, parte carosabilă

m = 0,80 - t <40 minute.

Suprafața totală a obiectivului este:

Stotal = 8,1198 ha

Timpul de ploaie va fi:

tp = 12 + L1/60xV = 12 + 800/60x0,7 = 31 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 100 l/sec.ha

Qpcarosabil+zv = m x S x 9 x i = 0,8 x 8,1498 x 0,51 x 100 = 332,51 l/s

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 350 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafața acoperișurilor, este:

QP = m x S x 9 x i

unde:

9 - coeficientul de scurgere = 0,95 - pentru acoperiș m = 0,80 - t <40 minute.

Suprafața totală a obiectivului este:

Stotal = 6,1440 ha

Timpul de ploaie va fi:

tp = 12 + L1/60xV = 12 + 800/60x0,7 = 31 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 100 l/sec.ha

Qpacoperis = m x S x 9 x i = 0,8 x 6,1440 x 0,95 x 100 = 466,94 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafața lotului 1, este de:

Qp = 466,94 + 332,51 = 799,45 l/s

Bazinul de retenție, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 1.560 m3.

V = QP x tp = 799,45 x 10-3 x 31 x 60 = 1486,97 mc.

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 1,5 m, L = 52,00 m și B = 20 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de:

Qevacuat = m x Siarba x 9iarba x i = 0,8 x 14,3092 x 0,05 x 100 = 57,23 l/sec. -considerându-se toată suprafața obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 315x18,7 mm, în lungime totală de L = 45 m.

Debitul Qp = 799,45 l/s a fost determinat pentru o ploaie maximă cu f 1/2, pentru o durată a ploii de 31 min.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafața considerată de 143092 mp, (suprafață totală a obiectivului), se calculează în funcție de media anuală căzută pe suprafața respectivă (592 l/m2 an, conf. datelor din P.U.G. Municipiul Timișoara).

Debitul anual de pe suprafața considerată este de:

Q = 592 l/m2 an x 143092 m2 = 592 x 10'3 x 143092 = 84.710,46m3/an

LOTUL 2

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 2 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 940 m, 19 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 852 m, 17 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1207/7 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafețele carosabile și zonele verzi este:

QP = m x S x 9 x i , unde:

9 - coeficientul mediu = (1,9290x0,8 +1,2265x0,05)/3,1555 = 0,51 - pentru zonă verde, parte carosabilă

m = 0,80 - t <40 minute.

Suprafața totală a obiectivului este:

Stotal = 3,1555 ha

Timpul de ploaie va fi:

tp = 12 + L1/60xV = 12 + 500/60x0,7 = 23,90 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 115 l/sec.ha

Qpcarosabil+zv = m x S x 9 x i = 0,8 x 3,1555 x 0,51 x 115 = 148,05 l/s

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 150 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafața acoperișurilor, este:

QP = m x S x 9 x i

unde:

9 - coeficientul de scurgere = 0,95 - pentru acoperiș

m = 0,80 - t <40 minute.

Suprafața totală a obiectivului este:

Stotal = 2,346 ha

Timpul de ploaie va fi:

tp = 12 + L1/60xV = 12 + 500/60x0,7 = 23,90 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 115 l/sec.ha

QPacoperis = m x S x 9 x i = 0,8 x 2,346 x 0,95 x 115 = 205,04 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafața lotului 2, este de:

Qp = 148,05 + 205,04 = 353,09 l/s

Bazinul de retenție, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 522 m3.

V = Qp x tp = 353,09 x 10-3 x 23,90 x 60 = 506,33 mc.

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 1,5 m, L = 29,00 m și B = 12 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de:

Qevacuat = m x Siarba x 9iarba x i = 0,8 x 5,5169 x 0,05 x 115 = 25,37 l/sec. -considerându-se toată suprafața obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 200x11,9 mm, în lungime totală de L = 21 m.

Debitul Qp = 353,09 l/s a fost determinat pentru o ploaie maximă cu f 1/2, pentru o durată a ploii de 23,90 min.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafața considerată de 55169 mp, (suprafață totală a obiectivului), se calculează în funcție de media anuală căzută pe suprafața respectivă (592 l/m2 an, conf. datelor din P.U.G. Municipiul Timișoara).

Debitul anual de pe suprafața considerată este de:

Q = 592 l/m2 an x 55169 m2 = 592 x 10'3 x 55169 = 32.660,05 m3/an

LOTUL 3

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 3 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 600 m, 13 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 571m, 12 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV:

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafețele carosabile și zonele verzi este:

QP = m x S x 9 x i

unde: 9 - coeficientul mediu = (1,0698x0,8 +0,7180x0,05)/1,7878 = 0,49 - pentru zonă verde, parte carosabilă

m = 0,80 - t <40 minute.

Suprafața totală a obiectivului este: Stotal = 1,7878 ha

Timpul de ploaie va fi: tp = 12 + L1/60xV = 12 + 310/60x0,7 = 19,38 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 138 l/sec.ha

Qpcarosabil+zv = m x S x 9 x i = 0,8 x 1,7878 x 0,49 x 138 = 96,71 l/s

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 100 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe carosabilul zonei studiate.

Debitul de ape meteorice căzut pe suprafața acoperișurilor, este:

QP = m x S x 9 x i

unde: 9 - coeficientul de scurgere = 0,95 - pentru acoperiș

m = 0,80 - t <40 minute.

Suprafața totală a obiectivului este: Stotal = 0,7776 ha

Timpul de ploaie va fi: tp = 12 + L1/60xV = 12 + 310/60x0,7 = 19,38 min.

Conform STAS 9470-73 zona 13 f 1/2 i = 138 l/sec.ha

QPacoperis = m x S x 9 x i = 0,8 x 0,7776 x 0,95 x 138 = 81,55 l/s

Debitul total de ape pluviale provenit de pe suprafața lotului 3, este de:

Qp = 96,71 + 81,55 = 178,26 l/s

Bazinul de retenție, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 210 m3.

V = Qp x tp = 178,26 x 10-3 x 19,38 x 60 = 207,28 mc.

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 1,5 m, L = 20,00 m și B = 7 m.

Prin conducta de refulare se va evacua un debit de:

Qevacuat = m x Siarba x ^iarba x i = 0,8 x 2,5808 x 0,05 x 138 = 14,24 l/sec. -considerându-se toată suprafața obiectivului ca fiind înierbată.

Conducta de refulare propusa pentru apele pluviale este din PE-HD, PE100, PN6, De 160x9,5 mm, în lungime totală de L = 19 m.

Debitul Qp = 178,26 l/s a fost determinat pentru o ploaie maximă cu f 1/2, pentru o durată a ploii de 19,38 min.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafața considerată de 55169 mp, (suprafață totală a obiectivului), se calculează în funcție de media anuală căzută pe suprafața respectivă (592 l/m2 an, conf. datelor din P.U.G. Municipiul Timișoara).

Debitul anual de pe suprafața considerată este de:

Q = 592 l/m2 an x 25808 m2 = 592 x 10'3 x 25808 = 15.278,33 m3/an

 • 3.10. PROTECȚIA MEDIULUI

PROBLEME DE MEDIU:

Riscuri naturale/antropice: nu este cazul.

Epurarea si preepurarea apelor uzate: in zona obiectivului studiat pe Calea Șagului este în fază de execuție o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm și un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm. Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la rețele de utilități în sistem centralizat: apă, canalizare.

Apele uzate menajere provenite de la loturile 1, 2 și 3 sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 315x9,2 mm, în lungime de 2150 m și evacuate la o stație de pompare ape uzate. Din stația de pompare, apele uzate menajere sunt refulate pe strada Parma, prin intermediul unei conducte de refulare din PE-HD, PN6, PE100, De 125x4,6 mm, în lungime de 53 m. Această conductă subtraversează canalul de desecare HCn 1228/3 în tub de protecție din PE-HD, PN10, PE100 cu De 280 mm în lungime de L = 13 m.

Pe strada Parma se va executa o rețea de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De315x9,2 mm cu racordare în rețeaua de canalizare în fază de execuție de pe Calea Șagului, pe o lungime de cca. 430 m.

Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate domeniului public s-au propus 53 cămine de vizitare, un cămin de liniștire Clin și o stație de pompare, conform specificațiilor din STAS 3051.

Depozitarea controlata a deșeurilor, ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din contructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr 856/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

Recuperarea terenurilor degradate, plantații de spatii verzi, etc.: nu este teren degradat. Spatiul verde va fi amenajat conform reglementarilor urbanistice in vigoare.

Se va asigura o suprafață de minim 20% spații verzi amenajate din suprafața totală a terenului (minim 22,145% spații verzi amenajate în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare propusă).

Organizarea sistemelor de spatii verzi: pe terenul ce face obiectul prezentei documentații nu există spații verzi amenajate. Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui minim de 20% spații verzi amenajate, din suprafața totală a terenului ce face obiectul P.U.Z.

Conform HCL nr. 62/2012, se vor asigura în cadrul fiecărei parcele de depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare, zonele verzi echivalente a 25 de puncte procentuale, astfel:

 • -  20 de puncte procentuale însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului (respectiv 20% spații verzi amenajate) și

 • -  5 puncte procentuale însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei, (respectiv 5%).

Protejarea bunurilor de patrimoniu: nu este cazul.

Refacerea peisagistica si reabilitare urbana: parcela va fi amenajata conform reglementarilor urbanistice in vigoare.

Valorificarea potentialului turistic si balnear, nu este cazul.

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul rețelelor edilitare, comunicațiilor:

În zona obiectivului studiat pe Calea Șagului este în fază de execuție o conductă de apă din PE-HD, cu De 355 mm și un canal menajer din PAFSIN cu Dn 500 mm. Pentru moment, în zonă nu există posibilitatea racordării la următoarele rețele de utilități în sistem centralizat: telefonie, apă, canalizare, gaz, agent termic.

În primă fază, până în momentul dezvoltării drumurilor de exploatare De1227/1, De1205/3, și reglementarea drumului propus în P.U.Z. ”Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă”, - zona Calea Șagului, Strada Napoli, terenul studiat va fi accesibil din intersecția Căii Șagului cu Strada Torino, pe traseul definit de Strada Palermo - Strada Parma.

În perspectivă, zona va putea fi accesată rutier și prin partea nordică, prin intermediul DE1205/3 (“Drumul Cenușii”), care se intersectează cu Strada Calea Șagului prin giratoriul existent amenajat în dreptul Leroy-Merlin și Auchan Sud.

Prin realizarea si implementarea planului toate disfunctionalitatile vor fi remediate prin solutiile propuse.

Rețeaua rutieră propusă în cadrul zonei studiate va prelungi traseele rutiere existente: Strada Torino, Strada Milano și Strada Parma. Pentru racordul acestor străzi existente cu rețeaua nou prevăzută în cadrul zonei studiate, se propune realizarea unei girații.

În scopul ierarhizării viitoarei trame stradale, se propune continuarea profilurilor transversale de drum propuse în documentațiile de urbanism aprobate în zonă sau aflate în lucru, prin dezvoltarea drumurilor de exploatare existente la următoarele profiluri transversale de drum:

 • -   De 1206/4 se va dezvolta la o lățime de 21,00m conform profilului transversal tip PTT1. Acesta va deveni principala stradă de legătură între Calea Șagului și Drumul Cenușii, fiind propus în continuarea Străzii Torino. PTT1 este o stradă de categoria a II-a, simetrică față de ax, cu două benzi de circulație auto pe sens, echipată cu zone verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare pe ambele laturi.

 • -   De 1205/3 (Drumul Cenușii) va fi dezvoltat la un profil de drum cu 2 benzi de circulație auto pe sens, păstrând conducta de cenușă existentă în cadrul unei zone verzi centrale, conform profilului PTT2. Practic, acesta va fi format din 2 profiluri de 12,00m situate de o parte și de cealaltă a conductei. La fel ca PTT1, va fi echipat cu zone verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare pe ambele laturi.

 • -   Străzile secundare nou propuse vor fi de categoria a III-a, și vor fi dezvoltate simetric la o lățime de 14,00m, conform profilului transversal tip PTT3, fiind alcătuite din carosabil de 7,00m în dublu sens, spații verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare.

 • -   Pe porțiunea în care se învecinează cu HCn 1228/3, De 1231 va fi dezvoltat conform PTT4 la o lățime de 15,00m, astfel încât de-a lungul canalului să fie amenajată o fâșie de 4,00m spațiu verde cu rol de culoar ecologic de protecție. Profilul este echipat cu o pistă de biciclete în dublu sens între carosabil și spațiul verde, trotuarul fiind propus pe cealaltă latură a sa.

Circulația rutieră și pietonală din interiorul zonei va fi reglementată prin indicatoare rutiere și marcaje.

Tratarea criteriillor pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului conform HG nr 1076/2004

Anexa nr 1. Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului

 • I. CARACTERISTICILE PLANURILOR SI PROGRAMELOR CU PRIVIRE, IN SPECIAL LA:

 • 1.a. Gradul in care planul creaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Obiectivul este amplasat în partea de sud-vest a municipiului Timișoara, pe partea dreaptă a Căii Șagului (fost DN59, E70).

Accesibilitatea zonei studiate este asigurată prin intersecția amenajată dintre Calea Șagului și Strada Torino.

Calea Șagului, prin intermediul căreia se asigură accesul rutier la zona studiată nu are în prezent trotuare pentru circulație pietonală și nici piste pentru biciclete, acest aspect urmând a fi remediat cu ocazia viitoarei modernizări a străzii.

Prin implementarea planului vor aparea facilitate privind infrastructura privind utilitatile.

Astfel se va pune in valoare potentialul zonei prin cresterea functionalitatii zonei, acestea conducand la dezvoltarea zonei.

 • 1.b. Gradul in care Planul Urbanistic Zonal influenteaza alte planuri si programe, inclusive pe cele care se integreaza sau deriva din el.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în lucru, terenul se încadrează în zona TDA - Terenuri cu destinație agricolă - arabil, pășuni, fânețe, situate în extravilan.

Terenul studiat a fost scos din circuitul agricol, fiind introdus în intravilanul Municipiului Timișoara, în baza documentației P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 31/2003 “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timișoara”, preluată de P.U.G. Timișoara în vigoare, prelungit prin H.C.L. nr. 619/2018.

 • 1.c. Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltarii durabile

 • >  Prin prisma poziției față de cadrul orașului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită arealului consistent încă neconstruit și care are mari șanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

 • > Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterei majore Calea Șagului - fost DN59, și de propunerea de traseu a Centurii ocolitoare Timișora Vest.

 • > Zona limitrofă zonei studiate se conturează ca o zonă cu caracter industrial, producție, depozitare, logistică, comerț și servicii.

Managementul deșeurilor

Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din contructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr 856/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

Apa

Alimentarea cu apa: pentru apă menajeră, se va realiza de la conducta de apă în fază de execuție pe Calea Șagului din PE-HD, De 355 mm, prin intermediul unei extinderi a rețelei de apă din PE-HD, PN10, PE100, De 160x9,5 mm în lungime totală de L = 453 m, pe strada Parma.

Rețeaua de apă propusă va alimenta obiectivele, prin intermediul branșamentelor de apă propuse pentru fiecare locație în parte.

Condutele de apă amplasate pe drumurile ce vor fi cedate domeniului public, sunt din PE-HD, PN10, PE100, De 125 x 7,4 mm în lungime totală de 2.150 m. Pe această rețea sau prevăzut 10 cămine de vane și 22 de hidranți de incendiu.

Canalizarea menajera: apele uzate menajere provenite de la loturile 1, 2 și 3 sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 315x9,2 mm, în lungime de 2150 m și evacuate la o stație de pompare ape uzate. Din stația de pompare, apele uzate menajere sunt refulate pe strada Parma, prin intermediul unei conducte de refulare din PE-HD, PN6, PE100, De 125x4,6 mm, în lungime de 53 m. Această conductă subtraversează canalul de desecare HCn 1228/3 în tub de protecție din PE-HD, PN10, PE100 cu De 280 mm în lungime de L = 13 m.

Pe strada Parma se va executa o rețea de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De315x9,2 mm cu racordare în rețeaua de canalizare în fază de execuție de pe Calea Șagului, pe o lungime de cca. 434 m.

Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate domeniului public s-au propus 53 cămine de vizitare, un cămin de liniștire Clin și o stație de pompare, conform specificațiilor din STAS 3051.

Canalizarea pluviala: apele pluviale, de pe străzile care vor fi cedate domeniului public, se vor colecta prin rigole stradale, trecute prin decantoare-separatoare de hidrocarburi (DSH1, DSH2 și DSH3) și evacuate la bazinele de retenție propuse (BR1, BR2 și BR3).

LOTUL 1

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 1 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 2470 m, 46 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 2138 m, 45 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

LOTUL 2

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 2 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 940 m, 19 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 852 m, 17 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1207/7 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

LOTUL 3

Apele pluviale de pe partea carosabilă din incinta LOTULUI 3 se vor colecta separat de apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și evacuate în rețeaua de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 600 m, 13 cămine de vizitare și trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coaleșcent și by-pass.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul fiecărei clădiri vor fi colectate prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN8, De 315 mm, De 400 mm și De 500 mm, în lungime totală de 571 m, 12 cămine de vizitare și evacuate în bazinul de retenție propus. În bazinul de retenție sunt înmagazinate și apele pluviale provenite de pe carosabil care în prealabil sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi.

Apele convențional curate din bazinul de retenție vor fi evacuate în canalul de desecare HCn 1228/3 din zona amplasamentului prin intermediul unei conducte de refulare și a unei guri de vărsare.

Zgomotul si vibrațiile

Obiectivul prin natura activitatii nu va produce poluare fonica si vibratii.

Zgomotul va fi temporar, se va incadra in limitele normale conform STAS in vigoare.

Radiații

Nu este cazul, activitatile planului nu duc la modificari ale acestui factor.

 • 1.d. Relevanta PUZ pentru implementarea legislației naționale si comunitare de mediu

Factori de mediu posibil a fi afectati:

Gospodărirea substanțelor chimice periculoase: nu este cazul.

Protecția calitatii apelor, se vor respecta valorile prevazute in HG nr 188/2002 si modificat prin HG nr 352/2005 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Protecția calitatii aerului: in perioada realizarii planului vor fi utilizate masini si echipamente performante. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, intretinerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unitatilor spacializate autorizate.

Protectia calitatii solului si subsolului: pe perioada de realizare a planului se vor evita depozitarile necontrolate de deseuri. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, intretinerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unitatilor specializate autorizate. Deseurile vor fi colectate selectiv si vor fi preluate de unitati specializate autorizate.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: terenul este delimitat astfel:

La sud:

 • •  parcelele identificate prin nr. cad. A1206/1/10, A1206/1/11, A1206/1/12,

 • •  drumul de exploatare De1231,

 • •  canalul de desecare HCn 1228/3,

 • •  pe parcelele aflate la sud de canalul de desecare HCn 1228/3 se află terenul reglementat prin P.U.Z. Platforma industrială Monlandys”, DN59 - Calea Șagului, Timișoara, aprobat prin H.C.L. 111/2003, și terenul reglementat prin P.U.Z. "Zonă depozitare, servicii și industrie nepoluantă", - zona Calea Șagului, Strada Napoli, Timișoara (beneficiar S.C. DUTCH REAL ESTATE S.R.L., aprobat prin H.C.L. 618/2019.

 • •   La est:

 • •  drumul de exploatare De1231,

 • •  canalul de desecare HCn 1228/3,

 • •  parcelele identificate prin CF nr. 419256, 419227, 419257, 419258, 419406, pe care este în curs de elaborare documentația P.U.Z. ''Comerț, servicii, depozitare, producție nepoluantă", - zona Calea Sagului, Timișoara (beneficiari S.C. MiRFAG TRANS S.R.L., S.C. BEGAMi S.R.L., S.C. POD CONSTRUCT S.R.L.), având A.O. nr. 05/2018.

 • •  parcelele identificate prin CF nr. 430632, 430636, 430652, 430672, 430640, 430641, 430671, 445464, reglementate prin documentația P.U.Z. "Zonă depozitare, logistică și producție nepoluantă", - zona Calea Sagului, Timișoara aprobat prin H.C.L. 535/2019.

 • •   La vest:

 • •  canalul de desecare HCn 1207/7

 • •  La nord:

 • •  drumul de exploatare De1205/3 cu racord direct la Calea Șagului,

 • •  parcelele identificate prin  nr.  cad.  A1206/1/1,  A1206/1/2, A1206/1/3,

A1206/1/4, CF nr. 421448 (nr. cad. Cc1206/1/5), CF 425743 (nr. cad.

Cc1206/1/6), CF 421294 (nr. cad. Cc1206/5/1), CF 421306 (nr. cad. Cc1206/5/1/1), CF 412296 (nr. cad. Cc1206/5/2), CF 421297 (nr. cad.

Cc1206/5/3), CF 421300 (nr. cad. Cc1206/5/4).

Nu se pune problema vreunui impact asupra sanatatii populatiei prin implementarea planului si a vecinatatilor deja conturate din punct de vedere urbanistic.

II. CARACTERISTICILE EFECTELOR SI ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATE CU PRIVIRE, IN SPECIAL LA:

 • 2.a. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor:

Propunerile din plan produc efecte cu caracter ireversibil prin implementarea planului. Se va respecta legislatia in vigoare privind indicatorii urbanistici si spatiile verzi.

Factorii de mediu vor fi tratati conform solutiilor descrise in plan, pentru ca efectul asupra acestora sa fie minim.

 • 2.b. Natura cumulativa a efectelor

Zona este structurata inca din faza de PUG. Fiecare plan in parte a fost analizat din punct de vedere al protectiei mediului, efectul cumulativ va fi redus semnaificativ daca sunt respectate conditiile din avizele obtinute.

 • 2.c. Natura transfrontiera a efectelor

Nu se produc efecte transfrontaliere.

 • 2.d. Riscul pentru sanatatea umana si pentru mediu

Fiecare posibil risc a fost analizat in procesul de avizare al fiecarui plan. In ceea ce priveste planul prezent, riscul asupra sanatatii populatiei si mediului este redus prin solutiile propuse a fi implementate.

 • 2.e. Marimea si spatialitatea efectelor

Nu este cazul.

2.f. Valoarea si vulnerabilitatea aerului posibil a fi afectat de :

2.f.i.Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniului cultural: in zona studiata nu sunt resurse naturale speciale sau patrimoniu cultural care sa fie afectat.

2.f.ii.Depasirea standardelor sau a valorillor limita de calitate a mediului

Conform planului, activitatea care se va desfasura este nepoluanta, vor fi respectate


standardele actuale in vigoare.

2.f.iii.Folosirea terenului in mod intensiv, nu este cazul.

2.g.Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar si internațional

In perimetrul amplasamentului nu sunt zone sau peisaje cu statut de protejare.

 • 3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Conform planșei 170-A07 “Circulația terenurilor11 urmeaza a fi prevăzute.

 • -   rezervarea suprafețelor de teren necesare pentru asigurarea prospectelor transversale finale în perimetrul terenului studiat

 • -   obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru biciclete, trotuarele aferente drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public.

BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

EXISTENT

PROPUS

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

100,00%

248 100 mp

90,31%

224 069 mp

Teren pentru drumuri publice

-

-

9,69%

24 031 mp

TOTAL

100,00%

248 100 mp

100,00%

248 100 mp

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Proiectul P.U.Z. aprobat va fi transmis elaboratorului P.U.G. iar proiectul va fi integrat și preluat în noul P.U.G.

Eforturile proiectantului au fost îndreptate către realizarea în condiții normale a funcțiunilor cerute de temă, încadrarea în normele sanitare și de mediu precum și asigurarea unei folosiri a terenului la parametri contemporani.

Regulamentul urban aferent P.U.Z. urmează a fi analizat la întocmirea P.U.G., prevederile acestuia urmând a fi coroborate cu condițiile impuse de această documentație.

Ca măsură prioritară legată de evoluția zonei, se propune corelarea stadiului actual de construcție al zonei cu strategia de dezvoltare a teritoriului situat în zona calea Șagului.

Operațiunile viitoare din zonă, vor ține seama de schema majoră a circulațiilor propuse, în vederea evitării situațiilor de obstrucționare a traseelor cu construcții.

Prezentul P.U.Z. ”ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” are un caracter de reglementare ce explicitează și detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe întreaga zonă studiată.

Întocmit, arhitect Alina Narița


Șef de proiect, arhitect Georgeta Trîmbițaș


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ

ROMANIA


1910-2013 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. UR2019-019463/10.02.2020

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația: P.U.Z. - ”ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”

Amplasament: ZONA CALEA SAGULUI, Timișoara

Beneficiar: S.C. SAPIENT VEST S.R.L.

Proiectant: S.C. ARHITECT TRIMBITAȘ S.R.L.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Serviciul Certificări si Autorizări din cadrul Direcției Generale de Urbanism, și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 13.12.2019 - 27.01.2020. în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generală de Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. și I panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.’L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ. prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

Rosi-Ita Uno srl - Str. Calea Sagului KM 8+700 m dreapta;

Metro '‘Cash&Carry” - Str. Calea Sagului nr. 194;

Verni & Fida srl - Str. Napoli nr. 1;

Macchine per Caffe Espresso - Str. Calea Sagului KM 8+300 m dreapta;

Paul Trans Service - Str. Calea Șagului DN 59 Km 8+700 m;

Metallika (centru reciclare) - Str. Milano;

Veradi Trade SRL - Str. Milano;

SC ADIENT AUTOMOTIVE SRL - Str. Calea Sagului Km 5 dreapta;

- SC LEROY MERLIN SRL - Str. Calea Sagului DN59;

SC INTERCOLOR SRL - Str. Calea Sagului Km 7 + 550 m dreapta;

SC FACTOITOBOX SRL - Str. Calea Sagului Km 5 dreapta;

S.C. DEGAMI S.R.L - Str. Nicolae Firu 72, Chisoda ,Timiș;

S.C. POD CONSTRUCT S.R.L. - Str. Simion Bamutiu 11 A;

SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, comuna Giroc, satul Chisoda, DN 59km5+550, Timiș;

SC DUTCH REAL ESTATE SRL - Str..Italia, NR. 1-7,etaj. 1, birou 226,comuna:Chiajna, jud,Ilfov Documentația disponibilă la Serviciul Certificări si Autorizări, nu a fost consultată de nici o persoană interesată.

La întâlnirea cu proiectantul S.C. ARHITECT TRIMBITAȘ S.R.L., organizată în data de 16.01.2020, intre orele 14,00 - 15,00, la sediul PMT - Direcția Generală de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana interesata de această investiție. Nu au fost formulate obiecții referitoare la documentație.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului „Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, CALEA SAGULUI, Timișoara, beneficiar S.C. SAPIENT VEST S.R.L., proiectant: S.C. ARHITECT TRIMBITAȘ S.R.L., a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ȘEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Liliana IOVAN

Red/dact. L.l. - 2 ex


CI 4 Timișoara 2021

X" I Capitală Europeană a Culturii


ROMANIA

JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

11.03.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004144/11.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare”, Calea Șagului, Timișoara, beneficiar fiind societatea SAPIENT VEST SRL, proiectant ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2194/26.06.2019 ,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare”, Calea Șagului, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului de Oportunitate nr. 38/01.08.2019 și Avizului Arhitectului Sef nr. 12/27.02.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, anexate documentației, aferente terenului în suprafață de 248.100 mp reglementat prin documentație, rezultă următoarea situație juridică:

 • -   Cartea funciară nr. 425744 Timișoara nr. cadastral 425744 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000 mp, categorie de folosință „curți construcții", este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • -   Cartea funciară nr. 425746 Timișoara nr. cadastral 425746 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit, AS fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • -   Cartea funciară nr. 422922 Timișoara nr. cadastral 422922 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • -   Cartea funciară nr. 425740 Timișoara nr. cadastral 425740 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • -   Cartea funciară nr. 425745 Timișoara nr. cadastral 425745 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții", este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • -   Cartea funciară nr. 422971 Timișoara nr. cadastral 422971 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • -   Cartea funciară nr. 422972 Timișoara nr. cadastral 422972 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • -   Cartea funciară nr. 422968 Timișoara nr. cadastral 422968 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul -teren intravilan în suprafață de 20.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • -   Cartea funciară nr. 422969 Timișoara nr. cadastral 422969 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 30.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • -   Cartea funciară nr. 422970 Timișoara nr. cadastral 422970 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 30.000mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

 • -   Cartea funciară nr. 425750 Timișoara nr. cadastral 425750 (datat 04.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 28.1 OOmp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea SC Sapient Vest SRL. Este notată interdicție de înstrăinare, grevare de orice sarcini, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, restructurare și amenajare, respectiv alipire, în favoarea SC Slovunit AS, fiind intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea acestei societăți.

Prin adresa nr. SC2020-2276/11.02.2020 a Municipiului Timișoara - Biroul Contencios, transmisă proiectantului documentației, se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații și înscrise în cărțile funciare mai sus individualizate, iar prin adresa nr. CT2020-505/06.02.2020 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul retrocedării conform Legii nr. 10/2001. Potrivit adresei nr. D02020-00180/06.02.202 se menționează faptul că parcelele au făcut obiectul legilor fondului funciar și au fost atribuite cu titlu de proprietate persoanelor îndreptățite..

De asemenea, se constată existența acordului titularului dreptului de ipotecă legală asupra imobilelor reglementate prin prezenta documentație cu privire la elaborarea proiectului faza PUZ “Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare” Zona Calea Șagului - curți construcții în intravilan Timișoara, proiect nr. 170/2019 întocmit de SC Arhitect Trîmbițaș SRL în baza certificatului de urbanism nr. 2194/26.06.2019..."

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată - “(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

(2) în condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după caz.” coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil "în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară".

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ("avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților"),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004144/11.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare" zona Calea Șagului, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra terenului.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă depozitare, producție nepoluantă și funcțiuni complementare” Zona Calea Șagului, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriana ȘEITAN

Cod FO53-13,Ver.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

UR2020-004144/10.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Plan Urbanistic Zonal - „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745,422971,422972,422968,422969,422970,425750, mun. Timișoara

Proiect emis la solicitarea proprietarului S.C. SAPIENT VEST S.R.L., de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „ZONA   DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, Timișoara documentație elaborată după obținerea Certificatului de urbanism nr. 2194/26.06.2019 cu termen de valabilitate până în data de 26.06.2020.

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, mun. Timișoara, este amplasat în partea de sud-vestică a Timișoarei.

Conform Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) aprobat prin HCL 31/2003 “Interporto - terminal intermodal Timisoara” preluat de PUG aprobat prin HCL NR. 157/2002 prelungit prin HCL NR. 619/2018 - subzona de depozitare si servicii propusa, partial subzona de comunicatie feroviare si constructii aferente propusa, drumuri de incinta si parcari propuse, partial subzona de spatii verzi plantate propuse, canal de desecare propus pentru anulare.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara propune reglementari noi cu scopul reconfigurarii zonei de depozitare si servicii deja existenta conf. PUZ aprobat prin HCL 31/2003 - se asigura parcaje la sol, spații libere pietonale dar și utilitățile necesare la nivel de parcelă; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto și pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019.

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de alipire a parcelelor existente si de dezmembrare in 3 loturi cu functiunea de depozitare, productie nepoluanta si functiuni complementare, fiecare lot având asigurate accesele conform planșei de Reglementari Urbanistice nr. 170-A06, anexă la prezentul aviz.

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara, au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 2194/26.06.2019, Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 12/27.02.2020;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara, elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019 la cererea beneficiarului SC SAPIENT VEST SRL, poate fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ȘEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

UR2020-004144/10.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2020-004144/10.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone de depozitare, producție nepoluantă si funcțiuni complementare, asigurarea parcarilor pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunile propuse, echiparea cu utilități.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020 - 004144/05.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 12/27.02.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2194/26.06.2019, precum si Deciziei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 19/28.01.2020 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

Documentația Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, beneficiar SC SAPIENT VEST SRL și proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 13.12.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu sa inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,,Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timisoara, beneficiar SC SAPIENT VEST SRL, proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, a fost finalizată, s-a putut începe circuitul legal de avizare.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019, la cererea SC SAPIENT VEST SRL.

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, identificat prin: CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972, CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750, Timișoara în suprafață totală de 248.100 mp, este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timișoara, fiind delimitat la nord de DE 1205/3, la vest de HCn 1207/7, la est de HCn 1228/3, la sud de DE1231 si HCn 1228/3.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Teritoriul studiat prin P.U.Z.: teritoriul cuprins intre Calea Sagului la sud, drumul de exploatare DE 1205/3 la nord, canalul de desecare HCn 1207/7 la vest, si canalul de desecare HCn 1228/3 la est.

Terenul reglementat în suprafață totală de 248.100 mp, este înscris în CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972, CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750 Timișoara, având ca proprietar pe SC SAPIENT VEST SRL.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, propune dezvoltarea unei zone de depozitare, producție nepoluantă, si functiuni complementare, asigurarea parcarilor pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunile propuse, echiparea cu utilități.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-005728/21.11.2019.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-005728/21.11.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuși prin documentație și in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef cu nr. 12/27.02.2020 sunt următorii:

Funcțiuni propuse: de depozitare, producție nepoluantă si functiuni complementare;

POTmax=60%; CUT=1,2; Zone verzi in cadrul parcelelor minim 22.145%;

nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Regimul maxim de înălțime propus: (S)+P+2E, Hmax = 20,00m

Retragere minima fata de aliniament: conform planșei nr. 170-A06 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.

Spații verzi propuse minim 20% - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 28.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, suprafață care va fi amenajată și întreținută și conform documentației de PUZ supusă analizării;

 • - Circulatii si accese: accese pietonale și auto din DE 1231 și pe parcelele înscrise în CF 437062, nr.cad. A1227/5/1/2/2 și CF 437058, nr.cad. A1227/5/2/2/2, proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu public conform HG 1016/ 2005 - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 23/20.01.2020 si de plansa nr. 01-ED - Plan de reglementari lucrari hidroedilitare si conform Planului de actiune asumat;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. 170-A07 - ,,Circulatia terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara;

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, având ca beneficiar pe SC SAPIENT VEST SRL, întocmit conform proiectului nr. 170/2019, realizat de SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef nr. 12/27.02.2020:

Funcțiuni propuse: de depozitare, producție nepoluantă si functiuni complementare;

POTmax=60%; CUT=1,2; Zone verzi in cadrul parcelelor minim 22.145%;

Regimul maxim de înălțime propus: (S)+P+2E, Hmax = 20,00m

Retragere minima fata de aliniament: conform planșei nr. 170-A06 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.

Spații verzi propuse minim 20% - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 28.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, suprafață care va fi amenajată și întreținută și conform documentației de PUZ supusă analizării;

 • - Circulatii si accese: accese pietonale și auto din DE 1231 și pe parcelele înscrise în CF 437062, nr.cad. A1227/5/1/2/2 și CF 437058, nr.cad. A1227/5/2/2/2, proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu public conform HG 1016/2005 - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 23/20.01.2020 si de plansa nr. 01-ED - Plan de reglementari lucrari hidroedilitare si conform Planului de actiune asumat;

 • 3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 248.100 mp, este înscris în CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972, CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750 Timișoara, având ca proprietar pe SC SAPIENT VEST SRL.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. 170-A07 - ,,Circulatia terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat; Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara;

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Șagului, Timișoara, elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019, la cererea beneficiarului SC SAPIENT VEST SRL, pentru a fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Liliana IOVAN

Red/dact - L.I.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

UR2020-004144/10.03.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara

 

 

Proiect emis la solicitarea proprietarului S.C. SAPIENT VEST S.R.L., de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, Timișoara documentaţie elaborată după obţinerea Certificatului de urbanism nr. 2194/26.06.2019 cu termen de valabilitate până în data de 26.06.2020.

 

      1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, mun. Timişoara, este amplasat în partea de sud-vestică a Timișoarei.

Conform Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) aprobat prin HCL 31/2003 “Interporto – terminal intermodal Timisoara” preluat de PUG aprobat prin HCL NR. 157/2002 prelungit prin HCL NR. 619/2018 – subzona de depozitare si servicii propusa, partial subzona de comunicatie feroviare si constructii aferente propusa, drumuri de incinta si parcari propuse, partial subzona de spatii verzi plantate propuse, canal de desecare propus pentru anulare.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara propune reglementari noi cu scopul reconfigurarii zonei de depozitare si servicii deja existenta conf. PUZ aprobat prin HCL 31/2003 – se asigura parcaje la sol, spaţii libere pietonale dar și utilitățile necesare la nivel de parcelă; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019.

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de alipire a parcelelor existente si de dezmembrare in 3 loturi cu functiunea de depozitare, productie nepoluanta si functiuni complementare, fiecare lot având asigurate accesele conform planșei de Reglementari Urbanistice nr. 170-A06, anexă la prezentul aviz.

3. Alte informaţii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara, au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 2194/26.06.2019, Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 12/27.02.2020;

4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Sagului, CF 425744, 425746, 422922, 425740, 425745, 422971, 422972, 422968, 422969, 422970, 425750, mun. Timișoara, elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019 la cererea beneficiarului  SC SAPIENT VEST SRL, poate fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

 

PRIMAR                                                        Pentru conformitate date tehnice

                  NICOLAE ROBU                                                                   ARHITECT ŞEF

                     EMILIAN SORIN CIURARIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune,  în nota de fundamentare.

UR2020-004144/10.03.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara

 

 

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2020-004144/10.03.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone de depozitare, producţie nepoluantă si functiuni complementare, asigurarea parcarilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020 - 004144/05.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 38/01.08.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 12/27.02.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2194/26.06.2019, precum si Deciziei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 19/28.01.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”,  zona Calea Şagului, Timişoara, beneficiar SC SAPIENT VEST SRL şi proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 13.12.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de  H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,,Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal - „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timisoara, beneficiar SC SAPIENT VEST SRL, proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, a fost finalizată, s-a putut începe circuitul legal de avizare.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019, la cererea SC SAPIENT VEST SRL.

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, identificat prin: CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972,  CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750, Timişoara în suprafaţă totală de 248.100 mp, este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timisoara, fiind delimitat la nord de DE 1205/3, la vest de HCn 1207/7, la est de HCn 1228/3, la sud de DE1231 si HCn 1228/3.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Teritoriul studiat prin P.U.Z.: teritoriul cuprins intre Calea Sagului la sud, drumul de exploatare DE 1205/3 la nord, canalul de desecare HCn 1207/7 la vest, si canalul de desecare HCn 1228/3 la est.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 248.100 mp, este înscris în CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972,  CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750 Timişoara, având ca proprietar pe SC SAPIENT VEST SRL.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone de depozitare, producţie nepoluantă, si functiuni complementare, asigurarea parcarilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005728/21.11.2019.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005728/21.11.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

 

Indicii propuşi prin documentaţie şi in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 12/27.02.2020 sunt următorii:

Funcţiuni propuse: de depozitare, producţie nepoluantă si functiuni complementare;

            POTmax=60%; CUT=1,2; Zone verzi in cadrul parcelelor minim 22.145%;

            Regimul maxim de înălţime propus: (S)+P+2E, Hmax = 20,00m

            Retragere minima fata de aliniament: conform planşei nr. 170-A06 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.

Spaţii verzi propuse minim 20% - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 28.01.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;

 

- Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din DE 1231 şi pe parcelele înscrise în CF 437062, nr.cad. A1227/5/1/2/2 şi CF 437058, nr.cad. A1227/5/2/2/2, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniu public conform HG 1016/ 2005 – se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;

 

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 23/20.01.2020 si de plansa nr. 01-ED - Plan de reglementari lucrari hidroedilitare si conform Planului de actiune asumat;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 170-A07 - ,,Circulatia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara;

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

 

PROPUNEM:

 

1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, având ca beneficiar pe SC SAPIENT VEST SRL, întocmit conform proiectului nr. 170/2019, realizat de SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 12/27.02.2020:

Funcţiuni propuse: de depozitare, producţie nepoluantă si functiuni complementare;

            POTmax=60%; CUT=1,2; Zone verzi in cadrul parcelelor minim 22.145%;

            Regimul maxim de înălţime propus: (S)+P+2E, Hmax = 20,00m

            Retragere minima fata de aliniament: conform planşei nr. 170-A06 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.

Spaţii verzi propuse minim 20% - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 19 din 28.01.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;

- Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din DE 1231 şi pe parcelele înscrise în CF 437062, nr.cad. A1227/5/1/2/2 şi CF 437058, nr.cad. A1227/5/2/2/2, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniu public conform HG 1016/2005 – se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005728/21.11.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 23/20.01.2020 si de plansa nr. 01-ED - Plan de reglementari lucrari hidroedilitare si conform Planului de actiune asumat;

3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 248.100 mp, este înscris în CF 425744, nr. cad. 425744, CF 425746, nr. cad. 425746, CF 422922, nr. cad. 422922, CF 425740, nr. cad. 425740, CF 425745, nr. cad. 425745, CF 422971, nr. cad. 422971, CF 422972, nr. cad. 422972,  CF 422968, nr. cad. 422968, CF 422969, nr. cad. 422969, CF 422970, nr. cad. 422970, CF 425750, nr. cad. 425750 Timişoara, având ca proprietar pe SC SAPIENT VEST SRL.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 170-A07 - ,,Circulatia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat; Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara;

 

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

 

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

 

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, elaborat de proiectantul SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, proiect nr. 170/2019, la cererea beneficiarului SC SAPIENT VEST SRL, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

 

 

 

 

ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU

 

 

 

 

 

                                                                                    CONSILIER

                                                                                    Liliana IOVAN

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact – L.I.