Hotărârea nr. 128/2020

128/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, judeţul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 128/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, judeţul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-004137/05.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-004137/05.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-004137/05.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 68/10.12.2018 si Avizul Arhitectului Sef nr. 06/30.01.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 2305-474/11.02.2020 si Decizia Etapei de încadrare nr. 6/14.01.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, CF nr. 407514, Timişoara, având ca beneficiari pe BUGA VIOREL si BUGA LAURA, întocmit conform Proiectului nr. 352/2018, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiuni propuse: zona pentru construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii şi birouri;
- regim de înălţime maxim P+1E (pentru construcţii nepoluante, depozite) şi P+4E pentru servicii şi birouri;
- funcţiunea predominantă: construcţii industriale nepoluante, depozitare, servicii şi birouri;
- înălţimea maximă: Hmax=10,00 m (pentru construcţii nepoluante, depozite), Hmax=15,00 m (pentru servicii şi birouri);
- P.O.T. max= 55%;
- C.U.T. max=1,5;
- retragere minimă faţă de aliniament, faţă de limitele laterale şi faţă de limita posterioară conf. planşei nr. U02 - Plan Reglementări urbanistice.
Spatii verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 6 din 14.01.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - min 20,59%. Suprafaţa de spatii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 210/25.03.2019.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislaţiei în vigoare.


Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, CF nr. 407514, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 21000 mp, teren înscris în CF nr. 407514, cad 407514 (CF vechi 146321, cad A743/3/3) teren intravilan, cu folosinta actuala arabil, proprietari BUGA VIOREL si BUGA LAURA.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, Proiect nr. 352/2018, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, CF nr. 407514, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: BUGA VIOREL si BUGA LAURA;
- Proiectantului: S.C. Atelier CAAD S.R.L;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

UR2020-004137/05.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara;

Având în vedere Rreferatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-004137/05.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara prin care se propune reglementarea modului de realizare a unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004137/05.03.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 68/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 06/30.01.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3545/28.08.2018 prelungit până la data de 27.08.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2305-474/11.02.2020, precum și Decizia de încadrare nr. 6/14.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA Viorel si Buga Laura, proiectant S.C. Atelier CAAD S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Cătălina Maria C. BOCAN, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 14.03.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a înregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019 - 003590/22.04.2019.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII SI ’ BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA.

Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp este amplasat în partea de nord-vest a orașului, la vest de Calea Torontalului (DN6) - intr-o zonă cu caracter nedefinit, terenul fiind afectat de canal.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află în intravilanul localității, motiv pentru care s-a obținut Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2305-474/11.02.2020.                                          ’                            ’

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 21000 mp, teren intravilan, înscris în: CF nr. 407514 - Timișoara (CF vechi 146321), cu nr. cadastral 407514 (nr. cad. vechi A 743/3/3) Steren = 21000 m2 proprietari Buga Viorel și Buga Laura.

Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara propune dezvoltarea unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003744/18.04.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 210/25.03.2019și conform Planului de Acțiune asumat.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 06 din 30.01.2020, sunt următorii:

Zona pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri

 • -  regim de înălțime maxim P+1E (pentru construcții nepoluante, depozite) și P+4E pentru servicii și birouri;

 • -  funcțiunea predominantă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri;

 • -  înălțimea maximă: Hmax=10,00 m (pentru construcții nepoluante, depozite), Hmax=15,00 m (pentru servicii și birouri);

 • - P.O.T. max= 55%;

 • -  C.U.T. max=1,5;

 • -  retragere minimă față de aliniament, față de limitele laterale și față de limita posterioară conf. planșei nr. U02 - Plan Reglementări urbanistice.

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. 6 din 14.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - min 20,59%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 210/25.03.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE’ NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp, proprietari Buga Viorel și Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL și BUGA LAURA, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

Zona pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri

 • -  regim de înălțime maxim P+1E (pentru construcții nepoluante, depozite) și P+4E pentru servicii și birouri;

 • -  funcțiunea predominantă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri;

 • -  înălțimea maximă: Hmax=10,00 m (pentru construcții nepoluante, depozite), Hmax=15,00 m (pentru servicii și birouri);

 • - P.O.T. max= 55%;

 • -  C.U.T. max=1,5;

 • -  retragere minimă față de aliniament, față de limitele laterale și față de limita posterioară conf. planșei nr. U02 - Plan Reglementări urbanistice.

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. nr. 6 din 14.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - min 20,59%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 si Anexa 5 din R.G.U.

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 210/25.03.2019.

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 21000 mp, teren extravilan, înscris în: CF nr. 407514 - Timișoara (CF vechi 146321), cu nr. cadastral 407514 (nr. cad. vechi A 743/3/3) Steren = 21000 m2 proprietari Buga Viorel și Buga Laura.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 352/2018, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Monica MITROFAN

Red/dact - M.M.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

UR2020-004137/05.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

„CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara;

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp este amplasat în partea de nord-vest a orașului, la vest de Calea Torontalului (DN6) - intr-o zonă cu caracter nedefinit, terenul fiind afectat de canal.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara propune dezvoltarea unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri.

Pe parcela studiate se va asigura accesul auto și pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, au fost obținute Certificatul de Urbanism nr. 3545/28.08.2018 prelungit până la data de 27.08.2020, Avizul de Oportunitate nr. 68/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 06/30.01.2020.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află intravilanul localității, motiv pentru care s-a obținut Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2305-474/11.02.2020.

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, proprietari Buga Viorel și Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

UR2020-004137/05.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara;

Având în vedere Rreferatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-004137/05.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara prin care se propune reglementarea modului de realizare a unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004137/05.03.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 68/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 06/30.01.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3545/28.08.2018 prelungit până la data de 27.08.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2305-474/11.02.2020, precum și Decizia de încadrare nr. 6/14.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Tintiș, CF nr. 407514 Timișoara, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA Viorel si Buga Laura, proiectant S.C. Atelier CAAD S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Cătălina Maria C. BOC AN, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 14.03.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a înregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019 - 003590/22.04.2019.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII Șl’ BIROURI", intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA.

Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp este amplasat în partea de nord-vest a orașului, la vest de Calea Torontalului (DN6) - intr-o zonă cu caracter nedefinit, terenul fiind afectat de canal.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află în intravilanul localității, motiv pentru care s-a obținut Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2305-474/11.02.2020.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 21000 mp, teren intravilan, înscris în: CF nr. 407514 - Timișoara (CF vechi 146321), cu nr. cadastral 407514 (nr. cad. vechi A 743/3/3) Steren = 21000 nr proprietari Buga Viorel și Buga Laura.

Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, Județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara propune dezvoltarea unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003744/18.04.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 210/25.03.2019și conform Planului de Acțiune asumat.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 06 din 30.01.2020, sunt următorii:

Zona pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri

 • -  regim de înălțime maxim P+1E (pentru construcții nepoluante, depozite) și P+4E pentru servicii și birouri;

 • -  funcțiunea predominantă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri;

 • -  înălțimea maximă: Hmax= 10,00 m (pentru construcții nepoluante, depozite), Hmax= 15,00 m (pentru servicii și birouri);

 • -  P.O.T. max= 55%;

 • -  C.U.T. max=l,5;

 • -  retragere minimă față de aliniament, față de limitele laterale și față de limita posterioară conf. planșei nr. U02 - Plan Reglementări urbanistice.

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. 6 din 14.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - min 20,59%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 210/25.03.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE’ NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII Șl BIROURI", intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI", intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp, proprietari Buga Viorel și Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL și BUGA LAURA, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

Zona pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri

 • -  regim de înălțime maxim P+1E (pentru construcții nepoluante, depozite) și P+4E pentru servicii și birouri;

 • -  funcțiunea predominantă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri;

 • -  înălțimea maximă: Hmax= 10,00 m (pentru construcții nepoluante, depozite), Hmax= 15,00 m (pentru servicii și birouri);

 • -  P.O.T. max= 55%;

 • -  C.U.T. max=l,5;

 • -  retragere minimă față de aliniament, față de limitele laterale și față de limita posterioară conf. planșei nr. U02 - Plan Reglementări urbanistice.

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. nr. 6 din 14.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - min 20,59%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 210/25.03.2019.

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal. județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 21000 mp, teren extravilan, înscris în: CF nr. 407514 - Timișoara (CF vechi 146321), cu nr. cadastral 407514 (nr. cad. vechi A 743/3/3) Steren = 21000 nr proprietari Buga Viorel și Buga Laura.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 352/2018, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI'', intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI", intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal. județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

Red/dact - M.M.

PLAN DE ACȚIUNE

în vederea implementării investițiilor propuse prin

Planul Urbanistic Zonal „P.U.Z. - CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII SI BIROURI,, intravilan Timișoara, zona Torontal

Localitatea, comuna, nr. top. / Timișoara, nr. cad. TOTAL 21.000 m2 C.F. 407514, CAD. 407514 (A743/3/3) dezvoltatori: Buga Viorel, Buga Laura conform Avizului de Oportunitate nr. 68 /10.12.2018


OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Nr.

Cit

Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse

Evaluarea estimativă a costurilor

Responsabilul finanțării *)

Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată)

1

Dezmembrare parcele conform P.U.Z

RON

Dezvoltator PUZ

90 zile de la aprobare PUZ

2

Intabulare parcele

RON

Dezvoltator PUZ

90 zile de la dezmembrare parcele conform PUZ

3

Trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.

RON

Dezvoltator PUZ

60 zile de la intabulare parcele conform PUZ, 240 zile de la dezmembrare parcele conform PUZ

4

Alimentare cu apă

RON

Dezvoltator PUZ

36-48 luni de la aprobare PUZ

5

Canalizare menajeră

RON

Dezvoltator PUZ

36-48 luni de la aprobare PUZ

6

Canalizare pluvială

RON

Dezvoltator PUZ

36-48 luni de la aprobare PUZ

7

Alimentare cu gaz

RON

Dezvoltator PUZ

36-48 luni de la aprobare PUZ

8

Rețea electrică

RON

Dezvoltator PUZ

36-48 luni de la aprobare PUZ

9

Spațiu verde public cu acces nelimitat, amenajat de dezvoltatorii P.U.Z

RON

Dezvoltator PUZ

36-48 luni de la aprobare PUZ

Primăria Municipiului Timișoara,

Dezvoltator,

BUGA Viorel, BUGA Lăura

Notă: Se vor menționa: efectuarea operațiunilor cadastrale și notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu etapele de proiectare, obținere a autorizațiilor de construire și execuție a lucrărilor de investiții publice propuse în P.U.Z. și cu stabilirea responsabilității pentru fiecare acțiune în parte.

Implementarea investițiilor propuse prin planul de acțiune este responsabilitatea dezvoltatorului PUZ-ului, fără posibilitatea de a transmite aceste obligații mai departe către beneficiarii (finali) ai parcelelor construibile (de exemplu odată cu operațiuni de vanzare cumpărare)

UR2020-004137/05.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara;

Având în vedere Rreferatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-004137/05.03.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara prin care se propune reglementarea modului de realizare a unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004137/05.03.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 68/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 06/30.01.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3545/28.08.2018 prelungit până la data de 27.08.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2305-474/11.02.2020, precum și Decizia de încadrare nr. 6/14.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Tintiș, CF nr. 407514 Timișoara, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA Viorel si Buga Laura, proiectant S.C. Atelier CAAD S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Cătălina Maria C. BOC AN, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 14.03.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a înregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019 - 003590/22.04.2019.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII Șl’ BIROURI", intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA.

Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp este amplasat în partea de nord-vest a orașului, la vest de Calea Torontalului (DN6) - intr-o zonă cu caracter nedefinit, terenul fiind afectat de canal.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află în intravilanul localității, motiv pentru care s-a obținut Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 2305-474/11.02.2020.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 21000 mp, teren intravilan, înscris în: CF nr. 407514 - Timișoara (CF vechi 146321), cu nr. cadastral 407514 (nr. cad. vechi A 743/3/3) Steren = 21000 nr proprietari Buga Viorel și Buga Laura.

Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, Județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara propune dezvoltarea unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003744/18.04.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 210/25.03.2019și conform Planului de Acțiune asumat.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 06 din 30.01.2020, sunt următorii:

Zona pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri

 • -  regim de înălțime maxim P+1E (pentru construcții nepoluante, depozite) și P+4E pentru servicii și birouri;

 • -  funcțiunea predominantă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri;

 • -  înălțimea maximă: Hmax= 10,00 m (pentru construcții nepoluante, depozite), Hmax= 15,00 m (pentru servicii și birouri);

 • -  P.O.T. max= 55%;

 • -  C.U.T. max=l,5;

 • -  retragere minimă față de aliniament, față de limitele laterale și față de limita posterioară conf. planșei nr. U02 - Plan Reglementări urbanistice.

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. 6 din 14.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - min 20,59%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 210/25.03.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE’ NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII Șl BIROURI", intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI", intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp, proprietari Buga Viorel și Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL și BUGA LAURA, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

Zona pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri

 • -  regim de înălțime maxim P+1E (pentru construcții nepoluante, depozite) și P+4E pentru servicii și birouri;

 • -  funcțiunea predominantă: construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii și birouri;

 • -  înălțimea maximă: Hmax= 10,00 m (pentru construcții nepoluante, depozite), Hmax= 15,00 m (pentru servicii și birouri);

 • -  P.O.T. max= 55%;

 • -  C.U.T. max=l,5;

 • -  retragere minimă față de aliniament, față de limitele laterale și față de limita posterioară conf. planșei nr. U02 - Plan Reglementări urbanistice.

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. nr. 6 din 14.01.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - min 20,59%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003744/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 210/25.03.2019.

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI”, intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal. județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara în suprafață totală de 21000 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 21000 mp, teren extravilan, înscris în: CF nr. 407514 - Timișoara (CF vechi 146321), cu nr. cadastral 407514 (nr. cad. vechi A 743/3/3) Steren = 21000 nr proprietari Buga Viorel și Buga Laura.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 352/2018, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI'', intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal, județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ȘI BIROURI", intravilan municipiul Timișoara, zona Torontal. județul Timiș, CF nr. 407514 Timișoara, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 352/2018, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

Red/dact - M.M.

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. UR2019-010962 din

04.07.2019

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.M^ din

în scopul: Elaborare PUZ pentru: Supraetajare clădire existenta CF 419537 - CI si schimbare destinație din clădire existenta hala industriala CF 411225 in spațiu cu alta destinație (comerț, servicii, administrație, alimentație publica)

Ca urmare cererii adresate de MIHAI - IONUT DAJNCIU pentru COMPUTER FORCE SRL cu domiciliul în județul HUNEDOARA municipiul PETROȘANI satul - sectorul - cod poștal: strada MALEIA nr. 31 bl. sc. et. ap. telefon/fax - e-mail - înregistrată la nr. UR2019-010962 din 04.07.2019

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Timiș municipiul TIMIȘOARA satul - sectorul - cod poștal strada Gheorghe Lazar nr. 3 bl. sc. et. ap. sau identificat prin plan încadrare in zona eliberat de PMT Sc. 1:5000, plan de situație eliberat de PMT Sc: 1:500, plan parcelar 1:1000, CF nr. 419537-C1 (CF vechi 108) nr. top. 227, CF 419537-C1-U1 (CF vechi 137827) nr. top. 227/1/A, 227/III, CF 419537 (CF vechi 108) nr. top. 227, CF 411225 (CF vechi 138475) nr. top 226/2,,

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. /, faza PUZ, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 52/1999 ,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren intravilan si construcția CI inscrisa in CF 419537-C1, proprietari teren: Rugina Eva Aurelia, Rugojina Aurelian Grigore, Avram Mihaela Flavia, SC COMPUTER FORCE SRL cu interdicție de grevare cu sarcini sau servituti Proprietar teren si construcție: SC COMPUTER FORCE SRL, intabulare, drept de proprietate, dobândit prin convenție, cota actuala 1/1, interdicție de grevare cu sarcini sau servituti, intabularea drept de ipoteca in favoarea ALPHA BANK ROMANIA SA, conform CF 419537; teren intravilan si hala proprietari SC COMPUTER FORCE SRL, interdicție de grevare cu sarcini sau servituti, intabularea drept de ipoteca in favoarea ALPHA BANK ROMANIA SA, conform CF 411225. Imobil inclus in situl urban cartierul "Cetatea Timișoara" cod TM-II-s-A-06095, poz.60 in Lista Monumentelor Istorice-2015.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Zona A. 1) Folosința acuala: teren intravilan cu construcția inscrisa in CF 419537 - CI, categoria de folsinta curți -construcții, S(teren) = 297 mp - conform CF 419537. Folosința actuală: teren intravilan cu hala, categoria de folosință :altele, S(teren)=309 mp -conf.CFnr.411225 2) Destinație conform PUZ aprobat prin HCL 52/1999 - "Zonă centrală cu funcțiuni complexe specifice conform PUZ, sit urban " Cetatea Timișoara". Zona protejata a siturilor arheologice - conform adresei Direcției Județene pentru Cultura Timiș cu nr.RU2019 - 000024/22.01.2019.

I )Conform PUZ aprobat prin HCL 52/1999 și LMI 2010 - Zonă centrală cu funcțiuni complexe specifice conform PUZ, sit urban " Cetatea Timișoara".Imobil inclus in situl urban cartierul "Cetatea Timișoara" cod TM-II-s-A-06095, poz.60 in Lista Monumentelor Istorice-2015.Zona protejata a siturilor arheologice - conform adresei Direcției Județene pentru Cultura Timiș cu nr.RU20l9 - 000024/22.01.2019. Regim de inaltime existent:S+P+1E la strada, S+P(ruina) in curte/limita posterioara, POT max. = 80%.Spații verzi minim conform HCL nr. 62/2012. Modalitati de intervenție pentru imobilul situat pe str.Gheorghe Lazar nr.3, conf.PUZ aprobat prin HCL 52/1999:inlocuire grilajelor,inlaturarea cauzelor igrasiei, salubrizarea subsolului a curții interioare si a gangului de acces, inlocuirea ușii din tabla de la intrare, inlaturarea instalațiilor electrice de gaz si telefonie de pe fațada, adecvarea signalisticii, supraetajare si mansardare. Conform art. 47 alin (5) din Legea 350/2001 rep. și act. „Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic și arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise". 2) Conform Legii nr. 350/2001 rep. și act. se va întocmi documentația necesară în vederea obținerii Avizului de oportunitate. In vederea obținerii Avizului de oportunitate se va întocmi documentația necesară în conformitate cu Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, după parcurgerea în prealabil a Etapei pregătitoare PUZ și RLU aferent, conform Ordinului nr. 2701/2010. Documentația va fi însoțită de plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 • 3) Autorizarea construcțiilor se va face în baza unui PUZ aprobat prin HCL. Documentația pentru PUZ va fi întocmită în proiecție națională sistem de coordonate STEREO 70. Documentația pentru PUZ se va întocmi conform „Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al PUZ” aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 și conform Avizului de oportunitate. Se vor respecta: condițiile impuse prin Avizul de oportunitate, Legea nr. 350/2001 rep. și act., Ordinul nr. 2701/2010, Codul Civil, RLU aferent PUG, HG nr. 525/1996, OMS nr. 119/2014, HCL nr. 140/2011 modificată și completată prin HCL nr. 183/2017 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului” și întreaga legislație în vigoare. Conform Ordinului nr. 839/2009, art. 27-l)Acordul vecinilor, prevăzut la pct. 2.5.6. al secțiunii I "Piese scrise" a cap.A. "Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.", prevăzut în anexa nr. 1 la Lege, este necesar în următoarele situații:a) pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate - și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora; bjpentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente; c)în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate.

 • 4) Avize necesare pentru PUZ: avizul Arhitectului-șef (aviz CTATU), aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, aviz Protecția Civilă, aviz Pompieri, aviz Statul Major, aviz de Principiu Mediu Urban si Gestiune Deșeuri (PMT), aviz Comisia de Circulație (PMT), aviz Poliția Rutieră Timiș,aviz Consiliul Județean Timiș, aviz Direcția Județeană pentru Cultură Timiș,Aviz Ministerul Turismului(pentru servicii-cazare)-daca este cazul, adeverințe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) și Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, studiu de insorire conf.OMS nr. 119/2014, acord Banca, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, acorduri/acorduri notariale (după caz) cu referire la înscrieri privitoare la proprietate, respectiv înscrieri privitoare la sarcini conform CF - uri.Drumurile de acces la parcelă vor respecta legislația în vigoare. Vor fî asigurate locuri de parcare în incintă. Se va marca sistematizarea pe verticală a terenului.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.

CER TIFICA TUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE A UTORIZA ȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE ȘI NU

CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare -solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, Bv.Liviu Rebreanu nr. 18-18A

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se destașoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste-condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată.

în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.                                          i

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a)  Certificatul de urbanism (copie);

 • b)  Dovada Titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c)  Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale)

□ D.T.A.C. ’                   □ D.T.O.E.               □ D.T.A.D.

 • d)  Avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie):

d. 1) Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

Alte avize/acorduri:

[3 alimentare cu apă

Q canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică

  • □ gaze naturale

  Q telefonizare

  • □ salubrizare

  • □ transport urban


d.2) Avize și acorduri privind:

□ securitatea la incendiu               □ protecția civilă

CJ sănătatea populației


d.3) Avize / acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original):

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

  • f)

  • g)


dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar original); documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

L.S.Prezentul certificat de urbahis


are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.


^SEC^ETAR,

SIMON


GOI


ARHITECT ȘEF, EMILIAN SORIN CIURARIUAchitat taxa de 9,00 lei, conform chitanței nr.. 59018 din 04.07.2019.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de                  ■' ’


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


L.S.


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:______________________________________

Achitat taxa de lei, conform Chitanței nr.din

Transmis solicitantului la data de direct / prin poștă.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIS

Nr. cerere

25137

Ziua

05

Luna

02

Anul

2020

Cod verificare


lllllllllllllll

100078903822


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timisoara

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 411225 Timisoara

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:138475

TEREN Intravilan


Nr. topografic:226/2

Adresa: Loc. Timisoara, Jud. Timis

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

A1

411225

325

Teren imprejmuit;

TEREN IMPREIMUIT CU PERETII CONSTRUCTIEI

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

A1.1

411225-C1

Loc. Timisoara, Jud. Timis

S. construita la sol:325 mp; hala

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  107684 / 24/05/2017

  Act Notarial nr. 638, din 24/05/2017 emis de BORA MARIA;

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1

  A1, A1.1

  1) SC COMPUTER FORCE SRL, CIF:5833419

  Act Notarial nr. 639, din 24/05/2017 emis de BORA MARIA;

  B4

  Interdictie de grevare cu sarcini sau servituti

  A1, A1.1

  1) ALPHA BANK ROMANIA S.A., CIF:5062063

  Act Administrativ nr. 450, din 13/02/2017 emis de DJPCT;

  B5

  Imobil inclus in situl urban cartierul "Cetatea Timisoara" cod TM-II-s-A-06095, poz.60 in Lista Monumentelor Istorice - 2015.

  A1, A1.1

 • C. Partea III. SARCINI

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  107684 / 24/05/2017

  Act Notarial nr. 639, din 24/05/2017 emis de BORA MARIA;

  C2

  Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:150000 EUR, si celelelate obligatii de plata af.creditului

  A1, A1.1

  1) ALPHA BANK ROMANIA S.A., CIF:5062063

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

411225

325

TEREN IMPREJMUIT CU PEREȚII CONSTRUCȚIEI

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curti constructii

DA

325

-

-

226/2

Date referitoare l

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

A1.1

411225-C1

constructii industriale si edilitare

325

Cu acte

S. construita la sol:325 mp; hala

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(** (m)

1

2

5.557

2

3

12.206

3

4

4.838

Pagina 2 din 3

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (** (m)

4

5

14.537

5

6

22.726

6

7

4.493

7

8

2.386

8

1

7.314


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/02/2020, 11:59

Pagina 3 din 3


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIS

Nr. cerere

25136

Ziua

05

Luna

02

Anul

2020Nr. CF vechi:108


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timisoara

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 419537 Timisoara

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timisoara, Str Gheorghe Lazar, Nr. 3, Jud. Timis

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

A1

Top: 227

297

Constructia C1 inscrisa in CF 419537-C1;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  26798 / 30/11/1998

  Act nr. anterior cumpărare cu nr. 2569/1998;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 34/297

  A1

  • 1) RUGINĂ EVA AURELIA, și soțul

  • 2) RUGINĂ AURELIAN GRIGORE, bun comun

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 108) aferent ap.2

  4125 / 12/02/1999

  Act nr. 0;

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 22/297

  A1

  1) AVRAM MIHAELA FLAVIA, nec.,bun propriu

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 108) 22/297 mp.teren aferent pivnitei II

  107676 / 24/05/2017

  Act Notarial nr. contract de vanzare cumparare aut.sub nr.638, din 24/05/2017 emis de BORA MARIA;

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 181/297

  A1

  1) SC COMPUTER FORCE SRL, CIF:5833419

  OBSERVAȚII: 181/297 mp.teren af.etajului casei

  Act Notarial nr. contract de ipoteca imobiliara aut.sub nr.639, din 24/05/2017 emis de BORA MARIA;

  B6

  Interdictie de grevare cu sarcini sau servituti

  A1

  1) ALPHA BANK ROMANIA S.A., CIF:5062063

  OBSERVAȚII: asupra cotei af.etajului casei

 • C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

107676 / 24/05/2017

Act Notarial nr. contract de ipoteca imobiliara aut.sub nr.639, din 24/05/2017 emis de BORA MARIA;

C1

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:150000 EURsi celelalte obligatii de plata aferente creditului

A1

1) ALPHA BANK ROMANIA S.A., CIF:5062063

OBSERVAȚII: asupra cotei af.etajului casei

Pagina 1 din 2

Carte Funciară Nr. 419537 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 227

297

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL________________

Geometria pentru acest imobil rd a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curti constructii

DA

297

-

-

227

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/02/2020, 11:59

Pagina 2 din 2

ACV COMUNITATE

sc ACV Comunitate srl nr.ORC J20/994/22.09.2016 CiF 36552707

sediul Petrosani, str. Maleia, nr. 29 judetul Hunedoara, 332047

IBAN RO29BTRLRONCRT0364843101 Banca Transilvania

Sucursala Petrosani

Studiu de oportunitate în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal

Zonă mixtă cu regim de construire închis în interiorul ZCP MIM^H

Obiect: supraetajare clădire existentă CF419537/C1 și schimbare destinație din clădire existentă hală industrială CF 411225 în spațiu cu altă destinație (comerț, servicii, administrație, alimentație publică) conform CU nr. 2851 / 12.08.2019

Denumirea proiectului: Zonă mixtă cu regim de construire închis în interiorul ZCP M1

Beneficiar: Computer Force srl

Amplasament: Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 3

Proiectant general: ACV Comunitate srl

Nr. proiect: 04/2019

Faza de proiectare: Studiu de oportunitate

Obiectul lucrării: Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru supraetajare clădire existentă CF419537/C1 și schimbare destinație din clădire existentă hală industrială CF 411225 în spațiu cu altă destinație (comerț, servicii, administrație, alimentație publică) conform

Certificat de urbanism: 2851/12.08.2019

BORDEROU

Piese scrise

Memoriu tehnic explicativ

 • 1.   Introducere

 • a.    Date de identificare;

 • b.   Surse documentare;

 • 2.   Descrierea situației existente;

a. Prevederile documentațiilor de urbanism

 • 3.   Soluții propuse

 • a.    Prezentarea investiției/operațiunii propuse;

 • b.    Indicatorii propuși

 • c.    Modul de integrare a investiției/operațiunii propuse în zonă;

 • d.    Prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul unității teritoriale de referință;

 • e.   Categoriile de costuri ce vor fisuportate de investitorii privați și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale;

 • 4.  Concluzii și măsuri în continuare

Piese desenate

Planșe de urbanism

 • 1.  Plan de încadrare în zonă

 • 2.   Situație existentă

 • 3.  Studiu de cvartal

 • 4.  Reglementări urbanistice

 • 5.  Proprietatea asupra terenurilor

 • 6.  Propunere de mobilare

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

 • 1.   Introducere

1.1 DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea proiectului:

Zonă mixtă cu regim de construire închis în interiorul ZCP M1

Beneficiar:

Computer Force srl

Amplasament:

Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 3

Proiectant general:

ACV Comunitate srl

Nr. proiect:

04/2019

Faza de proiectare:

Studiu de oportunitate

Obiectul lucrării:

Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru supraetajare clădire existentă CF419537/C1 și schimbare destinație din clădire existentă hală industrială CF 411225 în spațiu cu altă destinație (comerț, servicii, administrație, alimentație publică) conform CU nr. 2851 / 12.08.2019

 • 1.2 Surse de documentare

Pentru fundamentarea documentației de urbanism au fost studiate planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc direcțiile de dezvoltare urbană în zonă:

 • -   Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 107/2014;

 • -   Plan Urbanistic Zonal “Cartierul Cetate Timișoara”, aprobat prin HCL 52/1999;

 • -    Noul Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara, Revizia 3;

 • -   Conceptul general de dezvoltare urbană (Masterplan) Timișoara;

 • -   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Polului de Creștere Timișoara;

 • -   Documentația topografică întocmită pentru zona studiată.

La elaborarea documentației s-a ținut cont de prevederile următoarelor documente:

 • -   Certificat de Urbanism nr. 2851 din 12.08.2019

 • -    Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Tertoriului;

 • -   Norme metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

 • -   HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 • -   Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicat.

 • -    Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată;

 • -    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;

 • -   H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

 • -   Ordinul nr. 562/2003: Metodologie de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate;

 • -   Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului.

 • 2.  Descrierea situației existente

 • 2.1 Încadrarea în zonă

Amplasamentul propus spre studiere în cadrul prezentei documentații se situează în zona centrală cu funcțiuni complexe a Municipiului Timișoara (instituții publice administrative, culturale, de învățământ superior, instituții financiar-bancare, reprezentanțe state străine, unități comerciale, servicii diversificate, locuire, parcuri etc...), în centrul istoric al cartierului Cetate. Din punct de vedere urbanistic, amplasamentul se află în UTR 1, fiind parte a Zonei centrale cu funcțiuni complexe specifice și zona protejată a siturilor arheologice. Situl se află conform LMI 2010 în Zona centrală cu funcțiuni complexe specifice conform PUZ, sit urban “Cetatea Timișoara”. Situl se află în zona centrală, fiind compus din două parcele. Parcela nordică, cu acces din strada Gheorghe Lazăr, conține funcțiuni specifice zonei centrale: parter comercial cu locuințe la etaj. Parcela sudică, cu acces dinspre cea nordică, conține o funcțiune nespecifică, de hală industrială.

Limitele zonei care face obiectul prezentului PUZ sunt:

 • -    La sud: parcelele nr. top. 230 și 232;

 • -    La est: parcela nr. cad 400136, nr. top. 228 și parcela nr. top. 229;

 • -   La nord: strada Gheorghe Lazăr;

 • -    La vest: parcela nr. top.226/1, nr. cad. 404436.

Funcțiunea zonei este de zonă centrală cu funcțiuni complexe specifice, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat, respectiv Zona centrală cu funcțiuni complexe specifice conform PUZ, sit urban “Cetatea Timișoara”. Surprinde destinația funcțională a clădirii amplasate pe limita posterioară, de hală industrială, justificată de activitățile comerciale realizate la parterul clădirii din strada Emanoil Ungureanu.

 • 2.2 Evoluția istorică

Zona de care aparține parcela a fost planificată și ocupată începând cu 1718, odată cu acțiunile ample de construcție a ceea ce înseamn în prezent centrul istoric al orașului Timișoara. Cartierul Cetate este un spațiu în care s-a desfășurat viața politică, administrativă, socială, economică și culturală a orașului, dar și a întregii zone a Banatului. Trama stradală actuală s-a dezvoltat în prima treime a secolului al XVIII-lea, rămasă neschimbată până astăzi. Clădirile au fost ridicate treptat, prin demolarea celor anterioare sau suprateajarea acestora. În secolul al XX-lea se produce o densificare a locuirii, dar și o creștere a calității vieții urbane prin introducerea noilor utilități. Înfățișarea actuală a străzilor perimetrale apare în secolul al XVIII-lea, ca una dintre străzile comerciale importante ale orașului. Clădirile cu parter și etaj datează din secolul al XVIII-lea, cele cu două etaje în secolul al XIX-lea iar cele cu trei etaje în secolul al XX-lea. Hala dintre clădirile aflate pe strada Gheorghe Lazăr, nr. 3 și Emanoil Ungureanu, nr. 5, a fost construită ca depozit pentru materii finite pentru clădirea din strada Ungureanu.

 • 2.3 Cadrul natural

Din punct de vedere al reliefului, zona se încadrează în caracteristicile generale ale Municipiului Timișoara, respectiv câmpia joasă rezultată ca urmare a divagării recente a cursului râurilor Timiș și Bega. În ceea ce privește strict zona studiată, aceasta este orizontală. În proximitate nu se afla zone verzi consistente. Cele două strazi care bordeaza situl nu prezintă aliniamente de arbori înregistrați în cadrul Cadastrului Verde al Municipiului Timișoara.

 • 2.4 Aspecte de mediu

Relația dintre cadrul natural și cel construit

In zona studiata, cadrul natural este net inferior celui construit, fiind reprezentat doar de mici spatii verzi aflate in proprietate privata. Cel mai consistent spatiu verde este reprezentat de scuarurile verzi din Piața Unirii, amplasate la o distanță de aproximativ 150 de metri.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice

Conform Normativului P100/1992 zona pe care se găsește amplasamentul studiat se încadrează în zona seismică “D” echivalenta în grade de intensitate seismică fiind 6, în imediata vecinătate cu zona de seismicitate de intensitate 7. Coeficientul seismic este Ks=0,16 și perioada de colt TC=1 sec.

Zona studiată se caracterizează printr-un relief calm, terenul fiind aproximativ plan și orizontal, stabilitatea generală fiind asigurată. Nu se cunosc antecedente care să fi dus la modificarea stratificației naturale a terenului. Singura amenințare naturală cunoscută în istoria orașului o reprezenta pericolul inundațiilor datorat tocmai planeității reliefului din aceasta zonă, cel care a determinat și modificările de curs ale râurilor. Această amenințare a fost diminuată considerabil ca urmare a lucrărilor de canalizare a râului Bega.

Deșeuri tehnologice

Nu este cazul. Terenul este liber de deșeuri.

Deșeuri din demolări

În prezent, pe parcelă nu există deșeuri din demolări. Având în vedere necesitatea densificării zonei și atingerea unor parametri mult superiori celor actuali, se consideră lucrări de supraetajare sau demolare parțială, motiv pentru care se vor lua măsurile necesare de transport și depozitare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Evidențierea valorilor de patrimoniu care necesită protecție

Amplasamentul este parte a Zonei centrale cu funcțiuni complexe specifice și zona protejată a siturilor arheologice. Situl se află conform LMI 2010 în Zona centrală cu funcțiuni complexe specifice conform PUZ sit urban “Cetatea Timișoara”. Situl se află în zona centrală, fiind compus din două parcele. Față de clădirile amplasate adiacent în perimetrul cvartalului este neceasară realizarea unei soluții volumetrice și arhitecturale adecvate, care să respecte principiile de conformare volumetrica si amplasare pe parcela in aliniament.

Evidențierea potențialului balnear și turistic

Nu este cazul în cadrul doscumentației de față.

 • 2.5 Rețele urbane

În ceea ce privește integrarea în principalele rețele ale orașului, sunt analizate acele funcțiuni care se pot coagula ca parte a unei rețele continue care permit satisfacerea tuturor nevoilor unei unități administrative teritoriale.

Rețeaua de transport public

Rețeaua se afla la o distanță relativ scăzută, 235 de metri până la cea mai apropiată stație (Piața Timișoara 700). De asemenea, stația Mărăști se află la 250 de metri de amplasament.

Rețeaua de străzi majore

Străzile adiacente sitului sunt exclusiv pietonale, fără prescripții care să modifice acest statut și nu se prevede realizarea unor străzi majore în zonă.

Rețeaua de învățământ

Vis-a-vis de parcela studiată se află Liceul Teoretic Nikolaus Lenau.

Rețeaua de spații comerciale

Situl studiat conține spații comerciale amplasate la parterul imobilului accesibil dinspre strada Gheorghe Lazăr, nr. 3. Acestea se integrează în rețeaua comercială de ansamblu la nivelul parterelor centrului istoric al Timișoarei.

 • 2.6 Echiparea edilitară

Zone este echipată edilitar cu toate necesitățile conforme nivelului actual de confort urban: apă-canal, gaz, energie electrică (rețele îngropate în subteran), telefonie, cablu-TV și internet.

 • 3.  Prevederile documentațiilor de urbanism

 • 3.1 Prevederi PUG aprobat Timișoara

Amplasamentul propus spre studiere în cadrul prezentei documentații se situează în zona centrală cu funcțiuni complexe a Municipiului Timișoara (instituții publice administrative, culturale, de învățământ superior, instituții financiar-bancare, reprezentanțe state străine, unități comerciale, servicii diversificate, locuire, parcuri etc..), în interiorul limitelor centrului istoric, în cartierul Cetate. Din punct de vedere urbanistic, amplasamentul se află în UTR 1.

În cadrul PUG aflat în vigoare, se propune protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitecturală urbanistică a zonei istorice. Înălțimea clădirilor nu va depăși distanța dintre aliniamente. Dacă înălțimea depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu minim diferența de distanță, dar nu mai puțin de 4 m. Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la o înălțime de 18 m de la nivelul trotuarului, cu o variație admisă de 0,5 m. Prin PUZ se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 25 m în punctul cel mai înalt, pe o lungime de fațadă de cel mult o treime din totalul lungimii de fațadă către domeniul public. Înălțimea totală a corpurilor situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de 14 m.

Conform Regulamentului General de Urbanism, POT maxim este de 80%, cu un procent de spații verzi de minim 10%.

 • 3.2 Prevederi Conceptul general de dezvoltare urbană (Masterplan) Timișoara

In conformitate cu prevederile conceptului general de dezvoltare urbana (masterplan) pentru orasul Timisoara, zona studiată se numără printre zonele de interventie prioritare, cu dotari majore, facand de asemenea parte din arealul de interventie in vederea intaririi si cresterii calitatii zonelor centrale.

In conformitate cu prevederile politicii tematice nr. 2 din masterplan, cu privire la creșterea ponderii IMM în economia locală, sunt prevăzute două programe care vizează zona studiată: programul 2, de încurajare a întreprinderilor mici și mijlocii, dar și programul 3, care propune servicii în industria de ospitalitate / pensiuni, hosteluri și aparthoteluri.

O altă politică tematică ce vizează arealul studiat este politica tematică nr. 7, reabilitarea patrimoniului arhitectural și cultural, clădiri și zone urbane. Cele trei programe vizează reabilitatea imobilelor aflate în proprietatea statului, sprijinul financiar și asistența tehnică pentru proprietari privați, precum și reabilitarea domeniului public. Între obiectivele acestei tematici este revitalizarea economică și socială a zonelor centrale și îmbunătățirea imaginii orașului.

 • 3.3 Prevederi ale Planului Urbanistic General în elaborare Timișoara

In conformitate cu prevederile noului PUG, zona studiată face parte din ZCP M1 Cetate // Zonă construită protejată, Zonă mixtă cu regim de construire închis adiacentă principalelor artere de trafic. Zonă situată în intravilanul dezvoltat până în 1918 suprapus pe amplasamentul de incintă a fortificației și caracterizată în general de un parcelar omogen, rezultat al unor proceduri de urbanizare coordonate și o structură urbană bazată pe o tramă stradală unitară cu profile continue fără aliniament de arbori. Mobilarea parcelelor este caracterizată de aliniamente continue, fără retrageri și cu o înălțime de cornișă variabilă. Specific e modul de construcție urbană de tip închis. Înălțimea de cornișă este dată de imobile situate pe parcele de colț, la un maxim de 18 - 20 m măsurat la punctul cel mai înalt al aticului, la clădiri pe colț. Zona se remarcă printr-o structură funcțională heterogenă, caracterizată de mixajul între activitățile de interes general, cu acces public, ce tind să ocupe parterele și locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale.

În ceea ce privește servituțile de utilitate publică, conform prevederilor din planșa Reglementări Urbanistice -Unități teritoriale de referință. Acestea se vor aplica pentru trama stradală până la nivel de colectoare. Locațiile concrete ale obiectivelor de utilitate publică și servituțile de utilitate publică aferente tramei stradale de interes local, infrastructurii edilitare, spațiilor verzi etc se vor stabili odată cu elaborarea PUZ în conformitate cu programul urbanistic confirmat prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Șef).

Utilizările admise sunt: zone mixte incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc.

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală.

Cu privire la regimul de înălțime, clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii limitative: _ pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 14,5 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 18 m, respectiv un regim de înălțime de (1-1S)+P+4+M. _ pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 18 m, pe o lungime de cel mult un sfert din lungimea totală a fațadei către domeniul public și distribuită pe cele două fațade care formează colțul, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 22 m, respectiv un regim de înălțime de (1-1S)+P+4+M, (1- 1S)+P+5.

Înălțimea maximă admisă la cornișă va fi limitată de înălțimea maximă a cornișei măsurate de la nivelul trotuarului a celei mai înalte clădiri pe colț a cvartalului din care face parte parcela în cauză. _ pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 25 m în punctul cel mai înalt, pe o lungime de fațadă de cel mult o treime din totalul lungimii de fațadă către domeniul public. _ se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă / totală reglementată. _ înălțimea totală maximă a corpurilor / porțiunilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 14 m.

În ceea ce privește aspectul exterior al clădirilor, autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32)

Arhitectura clădirilor noi va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural și structuri urbane existente adiacent. Volumetria se va conforma tipologiilor specifice construcției urbane cu cvartale. Fațadele spre spațiile publice vor fi plane și se vor situa în aliniament / aliniere. Se admite pentru clădiri realizarea de bowindouri de la o înălțime de cel puțin 4,0 m măsurată de la nivelul trotuarului, cu o consolă de cel mult 1,5 m și cu o lungime totală de cel mult o treime din lungimea frontului clădirii.

Acoperișul va tip șarpantă cu înclinația de cel puțin 36 de grade și coama orientată paralel cu frontul clădirii. Excepție fac propunerile imobilelor tip terasă. Cornișa va fi de tip urban iar jgheabul va fi amplasat retras față de limita exterioară maximă a învelitorii cu cel puțin 30 cm dar nu mai mult de 80 cm. Pe zonele de colț terminația acoperișului se va conforma sub formă de atic cu jgheab ascuns. Se admite realizarea unor volume construite cu finisaj continuu între fațadă și învelitoare, cu condiția respectării înălțimii la coamă și a unghiului învelitorii clădirilor învecinate.

Raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional cu următoarele condiții:

 • •   Nu se admit fațade cortină care să ocupe mai mult de o treime din lungimea frontului stradal;

 • •   Golurile vor fi conformate similar ca raport dintre înălțime și lățime cu cele ale imobilelor vecine;

 • •   Raportul plin-gol total nu va depăși 2:3 în favoarea golurilor de fațadă.

Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei - tencuieli lise, pentru fațade, placaje din piatră pentru fațade, mozaic turnat in situ sau tencuieli de asanare pentru socluri și alte elemente arhitecturale, confecții metalice din oțel vopsit. Nu se admit ornamente prefabricate din polimeri sau alte materiale sintetice. Nu se admit materiale care să imite materiale naturale. Solutia finala a finisajului va fi definita la faza PUZ.

Intervențiile asupra clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală se vor realiza în regim specific, numai pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice și investigații complexe asupra construcțiilor, avizate și autorizate conform legii.

 • 4. Soluții propuse

 • 4.1  Descrierea soluției urbanistice

Se propune valorificarea potențialului locației, prin suplimentarea suprafetelor care permit dezvoltarea socio-economică a unei zone aparținătoare centrului istoric. Rezultatul scontat este extinderea imobilului existent cu un corp de cladire care asigura o ocupare compacta a parcelei, in conformitate cu necesitatile de densificare.

Din punctul de vedere al accesibilității pe sit, strada Gheorghe Lazăr reprezintă cea mai importantă cale de acces. Accesul spre hala industrială se realiza, însă, dinspre strada Emanoil Ungureanu. Se propune realizarea accesului din strada Gheorghe Lazăr. Din punct de vedere funcțional, ansamblul propus va primi o funcțiune mixtă (comerț, servicii, administrație, alimentație publică, locuire).

În ceea ce privește configurarea țesutului construit, se propune preluarea aliniamentelor stradale și înălțimea maximă prevăzută în documentațiile de urbanism deja existente, cu o înălțime maximă de 14,00 m la cornișă.

 • 4.2 Zonificare funcțională: reglementări și indici

Având în vedere premizele enunțate mai sus, se propune zonificarea amplasamentului studiat ca fiind o zona cu functiuni mixte - comerț, servicii, administrație, alimentație publică, locuire. Pentru zona studiată în cadrul PUZ se aplică coeficienții POT și CUT punctual, insistând asupra particularităților fiecăreia dintre parcele:

 • •  pentru parcela cu nr. cad. 419537: POT 84,93%, CUT 3,40;

 • •  pentru parcela cu nr. cad. 411225: POT 100%, CUT 1,00.

Înaltimea maxima se prevede:

 • •   pentru parcela cu nr. cad. 419537: 14,50 m la cornișă, respectiv 18,00 m la coamă.

 • •   pentru parcela cu nr. cad. 411225: 14,00 m.

 • 4.3 Dezvoltarea potențialului cadrului natural și protecția mediului

Spatiile verzi vor fi amenajate, intr-un procent de 10% din suprafata totala a parcelei.

 • 4.4 Dezvoltarea economică a zonei

Soluția propusa integrează funcțiuni specifice zonei centrale, de comerț, servicii, administrație, alimentație publică, locuire și funcțiuni complementare. Alaturarea unui mixaj de functiuni este benefica intregii zone, introducand activitate intr-o zona centrala a orasului.

 • 4.5 Configurarea căilor de circulație

Se va realiza accesul exlusiv pietonal din strada Gheorghe Lazăr. Conform PUZ sit urban “Cetatea Timișoara”, art. 34, este interzisă gararea autovehiculelor în spații situate la parterul sau subsolul clădirilor existente cu front către străzi sau folosind spații care pot avea destinație comercială sau de servicii. În acest caz, numărul de locuri de parcare necesar a fi prevăzut pe parcelă este 0.

 • 4.6 Echiparea edilitară

Alimentare cu apă

Capitolul va fi completat la faza PUZ.

Canalizare menajeră

Capitolul va fi completat la faza PUZ.

Canalizare pluvială

Capitolul va fi completat la faza PUZ.

Gaze naturale

Capitolul va fi completat la faza PUZ.

Instalații termice

Capitolul va fi completat la faza PUZ.

Alimentarea cu energie electrică și telefonie Capitolul va fi completat la faza PUZ.

 • 4.7 Obiective de utilitate publică

Nu este cazul.

 • 4.8 Bilanț teritorial

  Zone funcționale

  Situația existentă

  Situația

  S mp

  % din T

  S mp

  Percela nr. cad. 419537

  Suprafață construită

  252,25

  84,93

  252,25

  Circulații

  44.75

  15,07

  44.75

  Spații verzi

  0,00

  0,00

  29,7


  jropusă

  % din T

  pot

  cut

  Regim h

  84,93

  84,93%

  3,40

  Sd=1010,08 mp

  S+P+2E+M

  5,07

  10,00


  S teren total

  297,00

  100,00

  297,00

  100,00

  Parcela nr. cad. 411225

  Suprafață construită

  325

  100

  325

  100

  100%

  1,00

  Sd=325,00 mp

  S+P

  Circulații

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Spații verzi

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  S teren total

  325

  100

  325

  100

1.  Concluzii și măsuri în continuare

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal se va efectua în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii principiilor de intervenție, reglementări și restricții impuse vor sta obiective principale:

 • -   încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timișoara, în vigoare;

 • -  încadrarea în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timișoara;

 • -   corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată și zonele adiacente;

 • -   asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

 • -   servituțile trecute în “Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a de elaborare P.U.G. Timișoara”aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013.

Prezenta documentatie are caracter de reglementare. Ea prezinta intentii referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal viitor se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara.

Întocmit,

Arh. Mihai-Ionuț DANCIU

Specialist RUR:

Urb. dipl. Carmen FALNIȚĂ

Decembrie 2019

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.