Hotărârea nr. 127/2020

127/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii", str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 127/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii", str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-002405/24.02.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-002405/24.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 13/28.03.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 39/12.12.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 120 din 08.11.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii", str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara, având ca beneficiar pe Szijarto Emeric, întocmit conform Proiectului nr. 54/2/02-2019, realizat de S.C. PRO-ARH TCC S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiuni propuse: dotări şi servicii, locuinţe colective mici şi locuinţe individuale cu maxim două apartamente, grupate pe trei subzone;
Zls - Subzona de servicii, cu dotări şi servicii publice - Parcela nr. 1 - Dotări şi servicii
Regim de înălţime maxim: P+2E+M/Er;
H max. cornişă = 13m;
H max. coamă = 16m;
POT maxim = 40%;
CUT maxim = 1,2;
Spaţii verzi minim 20%
Retrageri - conform planşei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A
Zlc - Subzonă rezidenţială de locuinţe colective mici (cu maxim 8 apartamente/parcelă)
Regim de înălţime maxim: S+P+2E+M/Er;
H max. cornişă = 11m;
H max. coamă = 14m;
POT maxim = 35%;
CUT maxim = 1,2;
Spaţii verzi minim 5%
Retrageri - conform planşei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A
Zli - Subzonă rezidenţială de locuinţe individuale (cu maxim 2 apartamente/parcelă)
Regim de înălţime maxim: P+1E+M/Er;
H max. cornişă = 9m;
H max. coamă = 12m;
POT maxim = 35%;
CUT maxim = 1,05;
Spaţii verzi minim 5%
Retrageri - conform planşei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A

Suprafaţa de spaţii verzi pentru cele trei subzone a fost avizată de către Agentia pentru Protecţia Mediului Timiş prin - Decizia Etapei de incadrare nr. 120/08.11.2019. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii", str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 22.200 mp, teren înscris în CF nr. 405778, nr. cad 405778 (nr. CF vechi 1545 Mosnita Noua, nr. top. 530/2,3; 531/2, 533/2) teren intravilan, cu folosinta actuala curti constructii - curti cu S=6167 mp si arabil cu S=16.033 mp, proprietar Szijarto Emeric, contract de locaţiune asupra 169 mp în favoarea SC RCS&RDS S.A.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, Proiect nr. 54/2/02-2019, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii", str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: Szijarto Emeric;
- Proiectantului: S.C. PRO-ARH TCC S.R.L;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

UR2020-002405/24.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-002405/24.02.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, prin care se propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone mixte locuințe colective mici și individuale și servicii, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-002405/11.02.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 13/28.03.2019, Avizul Arhitectului Șef nr. 39/12.12.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5051/20.12.2018, precum și Decizia de încadrare nr. 120 din 08.11.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, beneficiar Szijarto Emeric, proiectant S.C. PRO-ARH TCC S.R.L, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Laura Lidia Tifan-Gy, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 12.08.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-au inregistrat sesizări cu privire la aceasta documentație.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Rezultatelor informării și consultării publicului nr. UR2019-012817/13.09.2019 și a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019-012817/23.09.2019;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Constantin Diaconovici Loga, n r. 1, 300030, e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, inte

tel/fax +40 256 408435


rnet:www.primariatm.ro


Planul Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. PRO-ARH TCC S.R.L, proiect nr. 54/2/02-2019 la cererea beneficiarului Szijarto Emeric.

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara în suprafață totală 22.200 mp, este amplasat în partea de sud - est a Municipiului Timișoara, în intravilan, în sudul Căii Buziașului, delimitat la est de drumul de exploatare DE1517, DE1504/1/12 - care delimitează proprietatea până la sud, proprietăți private la vest și Calea Buziașului la nord.

Conform PUZ aprobat cu HCL 50/1999 zona pentru locuinte si servicii. Afectat de zona de siguranta a magistralei de gaz, zona de protectie a infrastructurii feroviare, zona protectie canal. Spații verzi conform HCL 62/2012.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă cu interdicție de construire, pentru care sa fie necesar avizul Consiliului Județean Timiș și al Direcției Județene pentru Cultură Timiș;

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 22.200 mp, teren înscris în CF nr. 405778, nr. cad 405778 (nr. CF vechi 1545 Mosnita Noua, nr. top. 530/2,3; 531/2, 533/2) teren intravilan, cu folosinta actuala curti constructii - curti cu S=6167 mp si arabil cu S=16.033 mp, proprietar Szijarto Emeric, contract de locațiune asupra 169 mp în favoarea SC RCS&RDS S.A.

Planul Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara propune dezvoltare a unei zone mixte locuințe colective mici și individuale și servicii, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-005372/31.10.2019, cu respectarea legislației în vigoare.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 576/15.07.2019 și conform Planului de Acțiune asumat nr. UR2019-011400/11.07.2019.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 39/12.12.2019 sunt următorii:

- Funcțiuni propuse: dotări și servicii, locuințe colective mici și locuințe individuale cu maxim două apartamente, grupate pe trei subzone;

Zls - Subzona de servicii, cu dotări și servicii publice - Parcela nr. 1 - Dotări și servicii

Regim de înălțime maxim: P+2E+M/Er;

H max. cornișă = 13m;

nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

H max. coamă = 16m;

POT maxim = 40%;

CUT maxim = 1,2;

Spații verzi minim 20%

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A

Zlc - Subzonă rezidențială de locuințe colective mici (cu maxim 8 apartamente/parcelă)

Regim de înălțime maxim: S+P+2E+M/Er;

H max. cornișă = 11m;

H max. coamă = 14m;

POT maxim = 35%;

CUT maxim = 1,2;

Spații verzi minim 5%

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A

Zli - Subzonă rezidențială de locuințe individuale (cu maxim 2 apartamente/parcelă)

Regim de înălțime maxim: P+1E+M/Er;

H max. cornișă = 9m;

H max. coamă = 12m;

POT maxim = 35%;

CUT maxim = 1,05;

Spații verzi minim 5%

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A

Suprafața de spații verzi pentru cele trei subzone a fost avizată de către Agentia pentru Protecția Mediului Timiș prin - Decizia Etapei de incadrare nr. 120/08.11.2019. Suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

 • - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

 • - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislației în vigoare.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005372/31.10.2019 și planșa anexă la aviz, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;

S-a obținut Avizul nr. 267036/18.11.2019 al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș care

Constantin Diaconovici Loga, n r. 1, 300030,


tel/fax +40 256 408435


e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro,


internet:www.primariatm.ro

precizează că „beneficiarul are obligația de a solicita un nou aviz la faza P.A.C., în conformitate cu legislația în vigoare, iar la documentația respectivă se va depune și Hotărârea de Consiliul Local prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal.”

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, beneficiar Szijarto Emeric, elaborat de proiectantul S.C. PRO-ARH TCC S.R.L,, proiect nr. 54/2/02-2019 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

- Funcțiuni propuse: dotări și servicii, locuințe colective mici și locuințe individuale cu maxim două apartamente, grupate pe trei subzone;

Zls - Subzona de servicii, cu dotări și servicii publice - Parcela nr. 1 - Dotări și servicii

Regim de înălțime maxim: P+2E+M/Er;

H max. cornișă = 13m;

H max. coamă = 16m;

POT maxim = 40%;

CUT maxim = 1,2;

Spații verzi minim 20%

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A

Zlc - Subzonă rezidențială de locuințe colective mici (cu maxim 8 apartamente/parcelă)

Regim de înălțime maxim: S+P+2E+M/Er;

H max. cornișă = 11m;

H max. coamă = 14m;

POT maxim = 35%;

nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

CUT maxim = 1,2;

Spații verzi minim 5%

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A

Zli - Subzonă rezidențială de locuințe individuale (cu maxim 2 apartamente/parcelă)

Regim de înălțime maxim: P+IE+M/Er;

H max. cornișă = 9m;

H max. coamă = 12m;

POT maxim = 35%;

CUT maxim = 1,05;

Spații verzi minim 5%

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A

Suprafața de spații verzi pentru cele trei subzone a fost avizată de către Agentia pentru Protecția Mediului Timiș prin - Decizia Etapei de incadrare nr. 120/08.11.2019. Suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

 • - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

 • - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislației în vigoare.

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005372/31.10.2019 și planșa anexă la aviz, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 22.200 mp, teren înscris în CF nr. 405778, nr. cad 405778 (nr. CF vechi 1545 Mosnita Noua, nr. top. 530/2,3; 531/2, 533/2) teren intravilan, cu folosinta actuala curti constructii - curti cu S=6167 mp si arabil cu S=16.033 mp, proprietar Szijarto Emeric, contract de locațiune asupra 169 mp în favoarea SC RCS&RDS S.A.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 54/2/02-2019, și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. PRO-ARH TCC S.R.L, proiect nr. 54/2/02-2019 la cererea beneficiarului beneficiarului Szijarto Emeric, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Sorina POPA

Red/dact - S.P

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarului Szijarto Emeric, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara documentație elaborată după obținerea Certificatului de urbanism nr. 5051/20.12.2018, cu termen de valabilitate prelungit până în 19.12.2020.

 • 1.  Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara este amplasat în partea de sud - est a Municipiului Timișoara, în intravilan, în sudul Căii Buziașului.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prezentul PUZ „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone mixte locuințe colective mici și individuale și servicii, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități, spații verzi.

 • 3. Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru Planul Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 5051/20.12.2018, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 39/12.12.2019, precum și Decizia de încadrare nr. 120 din 08.11.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, beneficiar Szijarto Emeric, îndeplinește condițiile pentru a fi supus analizării și dezbaterii plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU                    Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3

ROMANIA                                  Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-002405/24.02.2020

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

09.03.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-002405/24.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, beneficiar dl. Szijarto Emeric, plan elaborat de către proiectantul SC Pro-Arh TCC SRL prin proiect nr. 54/2/02-2019,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, precum și Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, însușit de către arhitectul șef pentru conformitate date tehnice, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate asupra terenului reglementat prin PUZ-ul ce face obiectul documentației, în suprafață de 22.200 mp, potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, rezultă următoarea situație juridică:

Cartea funciară nr. 405778, nr. cad 405778 (nr. CF vechi 1545 Mosnita Noua, nr. top. 530/2,3; 531/2, 533/2) are înscris dreptul de proprietate al beneficiarului documentației ce face obiectul prezentului aviz, dl. Szijarto Emeric, cu privire la teren intravilan, în suprafață de 22.200 mp, cu folosința actuala curți construcții - curți cu S=6167 mp si arabil cu S=16.033 mp, respectiv construcțiile înscrise sub Al.l cu nr. cadastral 405778-C1, Al.2, nr cadastral 405778-C2 și Al.3, nr cadastral 405778-C3„ fiind notat contractul de locațiune asupra suprafeței de 169 mp în favoarea SC RCS&RDS S.A..

De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată ( datată 30.01.2020, respectiv 06.03.2020), rezultă că nu sunt notate litigii cu privire la imobil.

Astfel cum reiese din documentația înaintată spre avizare, aceasta a fost întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 5051/20.12.2018, prelungit, emis “în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 157/2002 prelungit cu HCL 619/2018”, precum și conform Avizul de Oportunitate nr. 13/28.03.2019, Avizul Arhitectului Șef nr. 39/12.12.2019.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. cO coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-002405/24.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având calitatea de proprietar al acestuia.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, str. Calea Buziasului nr. 162, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriaâa [ȘEITAN

Cod FO53-13,Ver.l

Ca urmare a cererii adresate de Szijarto Emeric prin S.C. PRO-ARH TCC S.R.L cu sediul in județul Timiș, localitatea Timișoara, str. Dr. P.V. Ungureanu nr. 12A, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR2019-018798/25.11.2019;

Ca urmare a proiectului nr. 54/2/02-2019 realizat de S.C. PRO-ARH TCC S.R.L., cu sediul în județul Timiș, localitatea Timișoara, Dr. P.V. Ungureanu nr. 12A, cod poștal 300079, având în vedere observațiile și recomandările în urma ședinței din data de 12.12.2019 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ

Nr. 39 din 12.12.2019

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”.

Generat de imobilul situat în Timișoara, intravilan, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație și CF nr. 405778, nr. cad 405778 (nr. CF vechi 1545 Mosnita Noua, nr. top. 530/2,3; 531/2, 533/2). ’

Beneficiari: Szijarto Emeric;

Proiectant: S.C. PRO-ARH TCC S.R.L;

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Laura Lidia Tifan-Gy.

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat se situează în partea de sud - est a Municipiului Timișoara, în intravilan, în sudu Căii Buziașului, delimitat la est de drumul de exploatare DE1517, DE1504/1/12 - care delimitează proprietatea până la sud, proprietăți private la vest și Calea Buziașului la nord.

Se reglementează terenul deținut de proprietarul din CF - Szijarto Emeric, în suprafață totală de 22200 mp, conform CF nr. 405778, nr. cad 405778 anexat și conform planșei de reglementări urbanistice - zonificare nr. 03-A.

Prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior:

Conform PUZ aprobat cu HCL 50/1999 zona pentru locuințe si servicii. Afectat de zona de siguranța a magistralei de gaz, zona de protecție a infrastructurii feroviare, zona protecție canal. Spații verzi conform HCL 62/2012.

Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse:

Se propune dezvoltarea unei zone mixte, ce va cuprinde dotări și servicii, locuințe colective mici și locuințe individuale cu maxim două apartamente, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deținute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități.

Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului:

- Funcțiuni propuse: dotări și servicii, locuințe colective mici și locuințe individuale cu maxim două apartamente, grupate pe trei subzone;

Zis - Subzona de servicii, cu dotări și servicii publice - Parcela nr. 1 - Dotări și servicii

Regim de înălțime maxim: P+2E+M/Er;

H max. cornișă = 13m;

POT maxim = 40%;

CUT maxim = 1,2;

Spații verzi minim 20%

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A

Zic - Subzonă rezidențială de locuințe colective mici (cu maxim 8 apartamente/parcelă)

Regim de înălțime maxim: S+P+2E+M/Er;

H max. cornișă = llm;

POT maxim =35%;

CUT maxim = 1,2;

Spații verzi minim 5%

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A

Zii - Subzonă rezidențială de locuințe individuale (cu maxim 2 apartamente/parcelă)

Regim de înălțime maxim: P+IE+M/Er;

H max. cornișă = 9m;

POT maxim = 35%;

CUT maxim = 1,05;

Spații verzi minim 5%

Retrageri - conform planșei de Reglementări urbanistice - zonificare 03-A

Suprafața de spații verzi pentru cele trei subzone a fost avizată de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș prin - Decizia Etapei de incadrare nr. 120/08.11.2019. Suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

 • - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea ''Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

 • - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

 • - In cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-005372/31.10.2019 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje minim va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;

 • - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 576/15.07.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizațiile de construire se vor emite doar după reglementarea situației juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismul din data de 12.12.2019 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U., se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia:

- Se vor respecta condițiile de amplasare, precum și toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z;

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa „Reglementări urbanistice -zonificare 03-A” anexată și vizată spre neschimbare.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Articolul 37 (1A3), actualizată) și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Avizul arhitectului-șef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 5051/20.12.2018, cu termen de valabilitate prelungit până la data de 19.12.2020, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 144846/09.09.2019.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prm-peștă la data de..............................

Arhitect-șef, Emilian Sorin CIURARIURed./dact. S.P., 2 ex.

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 30 0 0 3 0, tel/fax + 40 2 56 40 8 43 5 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm

Nr. UR2019-012817/23.09.2019

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, dc informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

Plan Urbanistic Zonal - ”Zonă mixtă locuințe colective mici si individuale si servicii"

Amplasament: Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, jud. Timiș

Beneficiar: Szijarto Emeric;

Proiectant: SC PRO-ARH TCC SRL.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă Direcția Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 12.08.2019 - 06.09.2019.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

S-a expediat prin poștă anunțul cu privire la „Zonă mixtă locuințe colective mici si individuale si servicii” Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, jud. Timiș - unui număr de 10 adrese - vecini de pe străzile Delfinului, Rozmarinului, Calea Buziașului.

Documentația disponibilă la Direcția Urbanism, nu a fost consultată de nici o persoană.

La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 27.08.2019, orele 15,00 - 16,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, au participat proiectantul arh. Laura Tifan, iar din partea publicului nu a fost nici o persoană.

Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici si individuale si servicii” Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, Timișoara, jud. Timiș, beneficiar Szijarto Emeric, proiectant SC PRO-ARH TCC SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

Red/ dact. - S.P..-2 ex
PLAN DE ACȚIUNE

în vederea implementării investițiilor propuse prin


Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI ȘI INDIVIDUALE ȘI SERVICII”

Generat de imobilul teren intravilan, mun. Timișoara, Calea Buziașului, nr. 162 Beneficiar SZIJARTO Emeric

Identificat prin CF. nr. 405778 Timișoara, nr. cad. 405778

Conform Avizului de oportunitate nr. 13 din data de 28.03.2019


Primăria Municipiului Timișg Primar,

Mwfe......


Observație:

Se vor menționa: efectuarea operațiunilor cadastrale și nota etapele de proiectare, obținere a autorizațiilor de construire șiviyywidd &SZIJARTC/Enjeric


ărea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeQj&l p lic a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu ălucrărilor de investiții publice propuse în P.U.Z. și cu stabilirea iresponsabilității pentru fiecare acțiune în parte.


OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE

SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse

Evaluarea estimativă a costurilor

Responsabilul finanțării

Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată după aprobarea prin HCL)

1

Dezlipire și intabulare parcele pentru construcții, conform P.U.Z. aprobat (documentație cadastrală și notarială)

5.800€

dezvoltator

12 luni

2

Declarație notarială de donație a terenurilor destinate drumurilor si spatiilor verzi din domeniul privat în domeniul public

50€

dezvoltator

12 luni

3

Realizarea echipării cu energie electrică - extindere rețea LES/LEA 0,4 kV (proiect + execuție)

88.000C

dezvoltator

24 luni

4

Extindere rețea alimentare cu apă potabilă și de incendiu de la rețeaua mun. Timișoara, administrată de Aquatim S.A.

21.200C

dezvoltator

36 luni

5

Extindere rețea canalizare, racordare la sistemul centralizat de canalizare menajeră al municipiului Timișoara, administrat de Aquatim

25.200C

dezvoltator

36 luni

6

Realizarea stratului suport, strat de uzura a drumului - extindere drum

49.200C

dezvoltator

24 luni

7

Sistem de descarcare ape pluviale de pe suprafața PUZ, in Hcnl505

17.710C

dezvoltator

24 luni

PAGINA 1/1

Cod FO 47-25, ver. 1

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

P.UZ. - ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI ȘI INDIVIDUALE ȘI SERVICII

PARCELA CF nr. 405778, nr. cad. 405778 (nr. top. 530/2,3; 531/2, 533/2) intravilan mun. Timișoara

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

INTRODUCERE

Articolul 1.    ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Prezentul regulament face parte integranta din Planul Urbanistic Zonal "P.U.Z. Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, mun. Timișoara, C.F. 405778 Timișoara, nr. cad. 405778.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • - Stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • - Precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General în lucru și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat.

Articolul 2.     BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • - Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată; - Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • - Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • - Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism - indicativ GM - 007 -2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • - Hotărârea C.J.Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș.

 • - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

 • - Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Articolul 3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal "P.U.Z. Zonă mixtă locuinte colective mici și individuale si servicii” intravilan mun. Timișoara C.F. 405778 Timișoara, nr. cad. 405778, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică a Administrației Publice Locale.

PRESCRIPTII GENERALE LA NIVELUL TERITORIULUI CONSIDERAT

Articolul 4.

Prezentul regulament se aplica teritoriului marcat in planul de reglementari care face parte integranta din acest regulament.

Vecinatatile directe sunt:

 • - la Nord - Calea Buziașului;

 • - la Sud - traseu propus - extindere strada Dafinului;

 • - la Vest - parcela cu nr. top. A1504/1/10;

 • - la Est - DE 1504/1/12 și DE 1517.

Articolul 5.

Prevederile prezentului Regulament vor fi preluate in cadrul regulamentului aferent Planului Urbanistic General Timișoara. Pentru zona cuprinsa in prezentul Plan Urbanistic Zonal nu au mai fost elaborate si aprobate conform Legii 50/91 alte regulamente de urbanism cu care prezentul regulament sa vina in contradictie.

II. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Articolul 6.

UTR-urile reprezinta instrumentele operationale in sprijinul reglementarilor specifice din PUZ si se delimiteaza conventional pe baza criteriilor de omogenitate morfologica si functionala, functiunea predominanta permitand stabilirea categoriilor de interventie.

Avand in vedere dimensiunea terenului reglementat si faptul ca prin regulamentul prezent se asigura o omogenitatea functionala si morfologica pentru toata zona reglementata se propune o singura unitate teritoriala de referinta - UTR Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii, ce se contureaza prin strazile propuse si limitele existente. UTR-ul va avea trei subzone functionale, după cum urmează:

-ZLi - Subzona rezidențiala de locuinte individuale (cu   maxim   2

apartamente/parcelă);

-ZLc - Subzona  rezidențiala  de locuinte colective mici (cu maxim 8

apartamente/parcelă).

-ZIs - Subzona de servicii, cu dotări și servicii publice.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Articolul 7.

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

Suprafata aferenta circulatiilor ce devin domeniu public-carosabil, trotuare, spatii verzi aferente.

0

0

2737 mp

12,33%

S aferentă zonei de locuințe individuale cu maxim 2 apartamente/parcelă

2239 mp

10,08%

S aferenta zonei de locuinte colective mici cu maxim 8 apartamente/parcelă

0

0

9015 mp

40,61%

S aferentă zonei de dotări și servicii publice

6167 mp

27,78%

4780 mp

21,53%

S. aferentă zonei de spatii verzi

0

0

3429 mp

15,45 %

Teren arabil în intravilan

16033 mp

72,22%

0

0

TOTAL TEREN

22200 mp

100 %

22200 mp

100.00%

III.UTILIZARE FUNCȚIONALA si alte POSIBILITĂȚI de UTILIZARE ale TERENURILOR

Articolul 8. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE:

FUNCTIUNEA DOMINANTA:

Funcțiunea dominanta a zonei este cea rezidentiala/colectiva și servicii, zona fiind compusa din locuințe cu caracter urban, cu un regim de inaltime max. P+IE+M/Er pentru locuințe individuale cu maxim două apartamente, S+P+2E+M/Er pentru locuințe colective mici, respectiv P+2E+M/Er pentru dotări și servicii publice.

Se vor respecta prevederile legii nr. 114/1996, actualizată, privind locuințele, referitoare la suprafețele minimale, în conformitate cu Anexa 1 - „Exigențe minimale pentru locuințe”.

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE:

Dotarile admise zonei sunt:

-Servicii - spatii cu functiuni complementare zonei rezidentiale - servicii sau comert de mici dimensiuni;

-Spatii verzi amenajate: parcuri, spatii de joaca pentru copii;

-Accese carosabile, alei pietonale, piste ciclisti, parcaje, garaje.

UTILIZARE FUNCTIONALA SUBZONA ZLi - Subzona rezidentiala de locuinte individuale (cu maxim 2 a parta mente/pa rcelă);

Articolul 9. UTILIZARI PERMISE

 • •      Construirea de locuinte individuale cu caracter semiurban, cu garajele aferente, avand maxim 2 apartamente/parcelă.

 • •       Funcțiuni complementare zonei de locuit: birouri destinate desfășurării activităților liberale, având maxim 5 angajați.

 • •       Spatii verzi amenajate: parcuri, spatii de joaca pentru copii.

 • •       Accese pietonale, carosabile, parcari;

 • •       Constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Articolul 10. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Funcțiunile permise cu condiții in zona reglementata sunt: construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatiilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatiilor cu vecinatatiile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator.

Articolul 11. INTERDICȚII TEMPORARE

Autorizarea constructiilor se va face dupa avizarea si aprobarea P.U.Z.

Articolul 12. INTERDICȚII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE

Sunt interzise urmatoarele activitati:

 • -       Activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • -      Activitati de depozitare, comert en-gros, antrepozite;

 • -       Statii de intretinere auto; statii de spalare auto;

 • -      Ferme agro-zootehnice, abatoare

 • -      Anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor (bovine, porcine, cabaline, pasari, suine) sau alte constructii caracteristice zonelor rurale;

 • -       Panouri mari de publicitate in spatiile verzi de aliniament sau parcuri.

 • -      Depozite de deseuri.

UTILIZARE FUNCTIONALA SUBZONA ZLc - Subzona rezidențială de locuinte colective mici

Articolul 13. UTILIZARI PERMISE

 • •   Construirea de locuinte colective de mici dimensiuni;

 • •   Este permisa utilizarea spatiilor pentru comert, sau activitati compatibile cu locuirea ce nu contribuie la poluarea fonica sau de alta natura a zonei inconjuratoare:

 • - alimentație publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.;

 • -  unități pentru prestări servicii, sedii firme, activități de proiectare și alte servicii pentru profesii liberale; cabinete medicale, farmacii, centre de fitness si spa, etc.

 • •   Spatii verzi amenajate: parcuri, spatii de joaca pentru copii.

 • •   Accese pietonale, carosabile, parcari;

 • •   Constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei.

Articolul 14. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

Constructiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatiilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatiilor cu vecinatatiile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator;

Articolul 15. INTERDICTII TEMPORARE

Autorizarea constructiilor se va face dupa avizarea si aprobarea P.U.Z., realizarea cailor de circulatie si extinderea utilitatilor, precum și după realizarea operațiunilor de cedare în domeniul public, reglementate conform planșei „Plan Proprietatea asupra Terenurilor” - planșa 04-A.

Articolul 16. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE

Sunt interzise urmatoarele activitati:

 • -       Activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • -      Activitati de depozitare, comert en-gros, antrepozite;

 • -       Statii de intretinere auto;

 • -      Statii de spalare auto;

 • -      Ferme agro-zootehnice, abatoare;

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

 • -      Depozite de deșeuri;

 • -      Anexe gospodărești pentru creșterea animalelor (bovine, porcine, cabaline, pasari, suine) sau alte constructii caracteristice zonelor rurale.

UTILIZARE FUNCȚIONALA SUBZONA IS - DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE

Articolul 17. UTILIZĂRI PERMISE

 • - Alimentație publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri etc.;

 • - Unități și spații de cazare (se va detalia la faza Autorizatie de Constuire);

 • - Unități pentru prestări servicii, sedii firme, activități de proiectare si alte servicii pentru profesii liberale;

 • - Stații de carburanți, ateliere reparații auto etc.

 • - Dotari pentru învățământ, cultură, sanatate

 • - Dotări pentru sport /agrement in spatii inchise

 • - Locuinte de serviciu (amplasate la ultimul nivel)

 • - Spatii verzi amenjate: parcuri, terenuri de sport, spatii de joaca pentru copii.

 • - Accese pietonale, carosabile, parcari;

 • - Constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei.

Articolul 18. UTILIZARI PERMISE CU CONDIȚII

 • - constructiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatiilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatiilor cu vecinatatiile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator;

Articolul 19. INTERDICȚII TEMPORARE

Autorizarea constructiilor se va face dupa avizarea si aprobarea P.U.Z.

Articolul 20. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE

Sunt interzise urmatoarele activitati:

-Activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

-Activitati de depozitare, comert en-gros, antrepozite;

-Ferme agro-zootehnice, abatoare

 • - Depozite de deseuri

-Anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor (bovine, porcine, cabaline, pasari, suine) sau alte constructii caracteristice zonelor rurale;

IV. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR SI A PARCELELOR

REGULI cu privire la FORMA si DIMENSIUNILE PARCELELOR

Articolul 21.

In cazul terenului de fata, suprafata parcelelor pentru construcții nu va fi mai mica de 466 mp pentru subzona de locuinte individuale cu maxim două apartamente, 921 mp pentru subzona de locuințe colective mici, respectiv 4780 mp pentru subzona de dotări și servicii publice.

Articolul 22.

Adâncimea loturilor va fi mai mare sau cel mult egală cu frontul acestora.

Articolul 23.

Alipirile și dezlipirile ulterioare se vor putea realiza doar respecatând Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

REGULI de AMPLASARE, RETRAGERI MINIME si CONFORMARE a CONSTRUCȚIILOR:

Articolul 24. ORIENTAREA FAȚĂ DE PUNCTELE CARDINALE

Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv spre nord.

Amplasarea construcțiilor se va face astfel încât pentru toate încăperile de locuit să se asigure durata minimă de însorire de 1-1,1/2 h potrivit OMS nr. 119/2014 privind normele de igiena.

Articolul 25. AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURILE PUBLICE

Pentru zona studiată este permisă autorizarea executării construcțiilor cu destinațiile stabilite anterior numai daca exista posibilitati de acces la drumuri publice, direct sau prin servitute. Prospectul stradal minim acceptat este de 12m. Constructiile pentru dotari vor avea asigurat accesul dintr-un drum public cu posibilitatea rezolvarii accesului mijloacelor de stingere al incendiilor si de serviciu.

Distanța construcțiilor față de drum va fi de minim 3 m și conform planșei „Reglementari urbanistice” planșa nr. 03-A.

AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR IN INTERIORUL PARCELEI

Articolul 26. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENTUL STRADAL

Constructiile se vor alinia in functie de forma parcelei dupa cum urmeaza:

 • - În aliniament pentru parcela nr.1, subzona de dotări și servicii publice;

 • - Retrase la 3 m, respectiv 5 m de la fronturile stradale pentru construcțiile nou propuse în subzona de locuințe individuale, respectiv locuințe colective mici;

 • - Retragerile sau iesirile de la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu conditia sa se inscrie in tipologia si gabaritele constructiilor din zona, in conditiile avizarii documentatiei de serviciul de urbanism al mun. Timișoara.

Articolul 27. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI

Pentru toate constructiile noi ce se vor realiza pe o parcela se impune o distanta minima fata de limitele laterale si fata de limita posterioară a acesteia, dupa cum urmeaza:

Lot 1:

Fiind un lot pe care se află edificate deja construcții, retragerea minima fata de laterale va fi cea existent, de 2 m, respectiv 13 m față de latura posterioară a parcelei;

Lot 2:

 • -  Fata de stradă si piateta, retragerea minima este de 5 m.

 • -  Fata de limita de proprietate cu lotizarea vecina se va respecta o retragere minima obligatorie de H/2, min. 8 m, conform plansa 03 - A - „Reglementări Urbanistice”.

 • -  Față de limita de proprietate estică se impune o retragere de minim 6 m;

 • -  Față de limita de proprietate posterioară, retragerea minimă impusă este de 12 m.

Lot 3 - 13:

 • -   Fata de strazi, piațetă, respectiv spații verzi retragerea minima este de 3 m.

 • -   Fata de limita de proprietate din spate se va respecta o retragere minima obligatorie de 10 m, respectiv 8 m pentru parcela nr. 13.

Articolul 28.

Marginile exterioare ale fundatiilor nu vor depasi limitele de proprietate, iar apa meteorica captata de pe acoperisuri va fi drenata exclusiv pe teren propriu.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Articolul 29.

Pentru parcela nr. 1, parcările vor fi asigurate la nivelul solului.

Pentru locuințele colective mici, parcările vor fi asigurate parțial la nivelul solului, parțial în parcaje subterane.

Se va ține cont că la un număr de peste 100 de locuri de parcare sunt necesare două accese intrare-ieșire.

Articolul 30. AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Nu se accepta amplasarea mai multor construcții principale pe aceeași parcela.

RESTRICȚII ȘI RETRAGERI IMPUSE PRIN AVIZELE DE UTILITĂȚI

Articolul 31.

Prin avizul Transgaz se impune respectarea următoarelor distanțe minime pe orizontală între conducta de transport gaze Dn200 SRM I - SRM II și diferitele obiective:

 • -   construcții industriale, sociale și administrative, locuințe individuale, obiective destinate a fi ocupate de oameni sau în care își vor desfășura activitatea personal uman, cu regimul maxim de înălțime P+3E - 20 m;

 • -  clădiri cu patru sau mai multe etaje - 200 m.

PROCENTUL de OCUPARE al TERENULUI, COEFICENTUL de UTILIZARE al TERENULUI

Articolul 32.

Procentul de Ocupare al Terenului exprima limita maxima a suprafetei permisa sa fie ocupata la nivelul solului cu constructii. Vor fi luate in calcul proiectia la nivelul solului a cladirilor si anexelor lor, fara suprafetele cailor de acces si stationare, respectiv terase.

In cazul prezentei lotizari se va respecta un P.O.T. maxim de 35% pentru subzona de locuințe individuale, respective subzona de locuințe colective mici, respectiv 40% pentru subzona de dotări și servicii publice.

Se va respecta un C.U.T. de maxim 1,05 pentru subzona de locuințe individuale, respectiv 1,2 pentru subzona de locuințe colective mici și subzona de dotări și servicii publice.

INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Articolul 33. SUBZONA ZLi - Subzona rezidentiala de locuinte individuale cu maxim 2 apartamente

Regimul de inaltime al constructiilor va fi de maxim P+IE+M/Er.

Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor va fi de 9 m pentru locuintele cu regim de inaltime P+IE+M/Er. Se admit accente locale ale geometriei acoperisului, in functie de amplasament.

Articolul 34. SUBZONA ZLc - Subzona rezidențială de locuinte colective mici

Regimul de inaltime al constructiilor va fi de maxim S+P+2E+M/Er.

Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor va fi de 11 m.

Articolul 35. SUBZONA ZIs - Subzona de dotări și servicii publice

Regimul de inaltime al constructiilor va fi de maxim P+2E+M/Er.

Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor va fi de 13 m.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

REGULI cu privire la ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII si DRUMURI

Articolul 36. ACCESE CAROSABILE

Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Accesul la constructiile pentru dotari si servicii publice va fi situat si dimensionat astfel incat sa permita autovehiculelor sa intre si sa iasa fara manevre.

Articolul 37. ACCESE PIETONALE

La trotuare si spatii publice se vor prevedea rampe pentru persoane cu dizabilitati.

Articolul 38. - DRUMURI

Drumurile prevazute in acest P.U.Z. permit satisfacerea regulilor minimale privind asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor, de protectie civila, salvare, circulatia persoanelor cu dizabilitati.

La dimesionare se va tine cont de legislatia in vigoare, privind profilul stradal si de categoria strazii.

PROPRIETATE PUBLICA

Articolul 39.

Proprietarii terenului propus parcelării vor ceda fără despăgubire și sarcini de orice natură, suprafețele necesare pentru circulatiile prevazute, conform planșei 04-A „Proprietatea asupra terenurilor ”. în acest sens, la faza dezmembrării parcelelor și intabulării, terenurile propuse a fi trecute în domeniul public vor fi eliberate de sarcini.

Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietatea publica a mun. Timișoara.

Retelele de alimentare cu gaze si energie electrica sunt proprietatea societatilor de furnizare de utilitati.

REGULI cu privere la ASIGURAREA ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE

Articolul 40.

Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, in sistem colectiv.

Articolul 41. ALIMENTAREA CU APA

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timisoara. Extinderea rețelei de apa potabila se va realiza din zona intersectiei străzii Magnoliei cu strada Dafinului, de-a lungul străzii Dafinului și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată cu conducte de polietilenă din PE - ID, având diametrul de 125 mm, conform planșelor anexate. Din această rețea se va realiza câte un branșament pentru fiecare parcelă în parte.

Rețeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât și alimentarea hidranților de incendiu exteriori ce vor fi poziționați pe aceasta. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 -1,5 m în lungul străzilor conform planșelor anexate. Debitul și presiunea necesare în rețelele de distribuție așa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de stațiile de pompare ale localității.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Articolul 42. ASIGURAREA CANALIZARII

Canalizarea propusă pentru PUZ - ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

 • 1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o extindere a sistemului de canalizare al municipiului Timisoara în lungul străzilor majore și secundare ale zonei și anume: din zona intersectiei străzii Magnoliei cu strada Dafinului, de-a lungul străzii Dafinului și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată, conform planșelor anexate. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va fi realizată din PVC - KG cu diametrul de 315 mm. Pe traseul rețelelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare și intersecție cu un diametru de minim 1 m. Din această rețea se vor realiza racorduri de canalizare pentru fiecare parcelă în parte.

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având etanșare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

 • 2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate și clădiri, din interiorul parcelelor, vor fi colectate separat într-un bazin de retenție cu un volum de 3 m3, amplasat pe fiecare parcelă, și vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute pe fiecare parcelă.

Apele pluviale de pe platformele betonate, drumuri și trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție, propuse conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 35 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în rețeaua de canalizare AQUATIM, la 15 minute după oprirea ploii, conform plansei anexate.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

Vcolectat = 30,30 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = 1.724,31 m3 /an.

La execuție se vor respecta distanțele minime între utilități conform normelor în vigoare.

Articolul 43. RETELE ELECTRICE, TELEFONIE SI CATV

Alimentarea cu energie electrica se asigura prin racorduri de j.t. cu cablu subteran de la sursa E-DISTRIBUTIE BANAT SA, pana la firida de bransament electric. Racordurile se realizeaza pe baza studiului de solutie si a proiectului elaborat de E-DISTRIBUTIE BANAT SA, de catre firmele atestate ANRE pentru acest gen de lucrari. Cladirile se vor racorda la instalatiile de telecomunicatii ale

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

RESTAURĂRI


P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

operatorilor din zona, pana la firida telefonica. La proiectare si execuție se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare.

Articolul 44. ALIMENTAREA CU GAZE

Asigurarea noii dezvoltări cu gaze naturale se va realiza prin extinderea rețelelor existente, și realizarea de noi branșamente la aceastea. Toate conductele din afara imobilelor vor fi amplasate subteran.

Articolul 45. GESTIONAREA DEȘEURILOR

Orice cladire de locuit, precum si orice alta unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevazuta cu amenajari pentru colectarea deseurilor menajere in pubele - amplasate intr-un loc special pe propriul teren.

ASPECTUL EXTERIOR al CONSTRUCȚIILOR

Articolul 46.

Orice constructie noua sau modificare a uneia existente trebuie sa se inscrie armonios in zona. Constructiile noi trebuie - prin proportii si configuratia fatadei, cat si volumetric, sa se subordoneze caracterului general de zona urbana, si sa asigure, prin inaltime, forma si dimensiunile sale, o continuitate in profilul general al strazii.

Articolul 47.

Sunt interzise folosirea la exterior a unor materiale fabricate pentru interior, si materiale de constructii precare (de tip azbociment, tabla ondulata, plastic etc.)

Pentru toate constructiile, fatadele spre curte, spre strada si spre vecini, vor fi executate de aceeasi calitate arhitecturala si urmarindu-se aceleasi criterii, chiar si atunci cand rezulta un calcan. Executia finisajelor si calitatea lor trebuie sa respecte normele calitative aflate in vigoare.

Articolul 48.

Nu se accepta sub nici o forma culori contrastante la nici o fatada, acestea trebuie sa fie executate de o calitate superioara si in tonuri moderate, calde, armonizate.

REGULI cu privire la AMPLASAREA de PARCAJE, SPATII VERZI si IMPREJMUIRE

Articolul 49. PARCAJE, GARAJE

La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafetele necesare parcarii si gararii, caracteristice fiecarei functiuni.

Pentru garaje cu cota pardoselii sub cota terenului panta de acces va începe după limita de proprietate. Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Amplasarea garajelor si a parcajelor se va face cu asigurarea distantelor necesare securitatii in caz de incendiu.

Pentru parcela nr. 1, parcările vor fi asigurate la nivelul solului.

Pentru locuințele colective mici, parcările vor fi asigurate parțial la nivelul solului, parțial în parcaje subterane.

Se va ține cont că la un număr de peste 100 de locuri de parcare sunt necesare două accese intrare-ieșire.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Articolul 50. SPATII VERZI

Spațiile verzi amenajate se vor împărți în trei categorii, după cum urmează:

 • 1.  Două parcele independente de spațiu verde, destinate accesului public, cu trecere în domeniul public;

 • 2.  Spații verzi în aliniamentul stradal;

 • 3.  Spații verzi in procent de minim 5% in interiorul fiecarui condominiu și în piațetă, respectiv min. 20% în cadrul parcelei de dotări și servicii publice.

Titularul parcelei de dotari si servicii publice a prezentului PUZ se obliga sa asigure 20% spatii verzi din incinta aferenta acesteia.

Articolul 51. PARCELE INDEPENDENTE DE SPAȚIU VERDE

Dotări permise: alei pietonale, mobilier urban, locuri de joacă, fântâni arteziene, amenajări peisagere, instalații edilitare.

Pentru toata zona sunt interzise orice tip de construcții, altele decât cele permise.

Articolul 52. SPAȚII VERZI ÎN ALINIAMENTUL STRADAL

Dotări permise: instalații edilitare, iluminat stradal, mobilier urban, publicitate stradală, aliniamente de arbori, amenajări peisagere cu arbori și arbuști ornamentali (în sensul giratoriu).

Pentru toata zona sunt interzise orice tip de construcții, altele decât cele permise.

Articolul 53. SPAȚII VERZI ÎN INTERIORUL PARCELELOR

Titluarii parcelelor de locuinte colective mici, respectiv individuale se obligă să asigure spații verzi în procent de minim 5% in interiorul fiecarui condominiu.

Titularul parcelei de dotari si servicii publice a prezentului PUZ se obliga sa asigure 20% spatii verzi din incinta aferenta acesteia.

Dotări permise: instalatii edilitare, amenajări peisagere, mobilier urban, alei pietonale.

Pentru toata zona sunt interzise orice tip de construcții, altele decât cele permise.

Articolul 54. IMPREJMUIRI

Imprejmuirea la frontul stradal va respecta o inaltime maxima de 2,00 m, cu un soclu opac inalt de maxim 80 cm, restul imprejmuirii pana la 2,00 m fiind transparenta (exceptie facand stalpii de sustinere). Forma arhitecturala si materialele de executie trebuie sa se incadreze si sa se subordoneze stilului arhitectural adoptat de cladirea principala pentru a forma impreuna cu aceasta un tot unitar. Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate de beton, pe linia de aliniere a strazii.

Pe celelalte laturi ale terenului (in afara frontului stradal), se pot realiza imprejmuiri opace (zidarie, lemn etc) sau transparente (plasa de sarma), cu o inaltime maxima de 2.00 m.

Nota: Toate functiunile premise prin prezentul PUZ, inclusiv cea de cazare, se vor detalia la faza Autorizatie de Construire.

Întocmit,

arh. Laura Tifan Gy

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 30 0 0 3 0, tel/fax + 40 2 56 40 8 43 5

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm

Nr. UR2019-012817/23.09.2019

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, dc informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

Plan Urbanistic Zonal - ”Zonă mixtă locuințe colective mici si individuale si servicii"

Amplasament: Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, jud. Timiș

Beneficiar: Szijarto Emeric;

Proiectant: SC PRO-ARH TCC SRL.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă Direcția Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 12.08.2019 - 06.09.2019.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

S-a expediat prin poștă anunțul cu privire la „Zonă mixtă locuințe colective mici si individuale si servicii” Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, jud. Timiș - unui număr de 10 adrese - vecini de pe străzile Delfinului, Rozmarinului, Calea Buziașului.

Documentația disponibilă la Direcția Urbanism, nu a fost consultată de nici o persoană.

La intâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 27.08.2019, orele 15,00 - 16,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, au participat proiectantul arh. Laura Tifan, iar din partea publicului nu a fost nici o persoană.

Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuințe colective mici si individuale si servicii” Calea Buziasului nr. 162, Timișoara, Timișoara, jud. Timiș, beneficiar Szijarto Emeric, proiectant SC PRO-ARH TCC SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

Red/ dact. - S.P..-2 ex
PLAN DE ACȚIUNE

în vederea implementării investițiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI ȘI INDIVIDUALE ȘI SERVICII”

2.0/g ol/tv/ih *7 t-W


Generat de imobilul teren intravilan, mun. Timișoara, Calea Buziașului, nr. 162

Identificat prin CF. nr. 405778 Timișoara, nr. cad. 405778

Conform Avizului de oportunitate nr. 13 din data de 28.03.2019


Beneficiar SZIJARTO Emeric

Primăria Municipiului Timișg Primar, Mwfe....../?©


Observație:

Se vor menționa: efectuarea operațiunilor cadastrale și nota etapele de proiectare, obținere a autorizațiilor de construire șiviyywidd &SZIJARTC/Enjeric


ârea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeijjtil p lic a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu ălucrărilor de investiții publice propuse în P.U.Z. și cu stabilirea iresponsabilității pentru fiecare acțiune în parte.


OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse

Evaluarea estimativă a costurilor

Responsabilul finanțării

Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată după aprobarea prin HCL)

1

Dezlipire și intabulare parcele pentru construcții, conform P.U.Z. aprobat (documentație cadastrală și notarială)

5.800C

dezvoltator

12 luni

2

Declarație notarială de donație a terenurilor destinate drumurilor si spatiilor verzi din domeniul privat în domeniul public

50€

dezvoltator

12 luni

3

Realizarea echipării cu energie electrică - extindere rețea LES/LEA 0,4 kV (proiect + execuție)

88.000C

dezvoltator

24 luni

4

Extindere rețea alimentare cu apă potabilă și de incendiu de la rețeaua mun. Timișoara, administrată de Aquatim S.A.

21.200C

dezvoltator

36 luni

5

Extindere rețea canalizare, racordare la sistemul centralizat de canalizare menajeră al municipiului Timișoara, administrat de Aquatim

25.200C

dezvoltator

36 luni

6

Realizarea stratului suport, strat de uzura a drumului - extindere drum

49.200C

dezvoltator

24 luni

7

Sistem de descarcare ape pluviale de pe suprafața PUZ, in Hcnl505

17.710C

dezvoltator

24 luni

PAGINA 1/1

Cod FO 47-25, ver. 1

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

P.UZ. — ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI ȘI INDIVIDUALE ȘI SERVICII

PARCELA CF nr. 405778, nr. cad. 405778 (nr. top. 530/2,3; 531/2, 533/2) intravilan mun. Timișoara

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

INTRODUCERE

Articolul 1.    ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Prezentul regulament face parte integranta din Planul Urbanistic Zonal “P.U.Z. Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii”, mun. Timișoara, C.F. 405778 Timișoara, nr. cad. 405778.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • - Stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • - Precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General în lucru și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat.

Articolul 2.     BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • - Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată; - Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • - Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • - Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism - indicativ GM - 007 -2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • - Hotărârea C.J.Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș.

 • - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

 • - Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Articolul 3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal “P.U.Z. Zonă mixtă locuinte colective mici și individuale si servicii” intravilan mun. Timișoara C.F. 405778 Timișoara, nr. cad. 405778, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică a Administrației Publice Locale.

prescripții generale la nivelul teritoriului considerat

Articolul 4.

Prezentul regulament se aplica teritoriului marcat in planul de reglementari care face parte integranta din acest regulament.

Vecinatatile directe sunt:

 • - la Nord - Calea Buziașului;

 • - la Sud - traseu propus - extindere strada Dafinului;

 • - la Vest - parcela cu nr. top. A1504/1/10;

 • - la Est - DE 1504/1/12 și DE 1517.

Articolul 5.

Prevederile prezentului Regulament vor fi preluate in cadrul regulamentului aferent Planului Urbanistic General Timișoara. Pentru zona cuprinsa in prezentul Plan Urbanistic Zonal nu au mai fost elaborate si aprobate conform Legii 50/91 alte regulamente de urbanism cu care prezentul regulament sa vina in contradictie.

 • II. UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

Articolul 6.

UTR-urile reprezinta instrumentele operationale in sprijinul reglementarilor specifice din PUZ si se delimiteaza conventional pe baza criteriilor de omogenitate morfologica si functionala, functiunea predominanta permitand stabilirea categoriilor de interventie.

Avand in vedere dimensiunea terenului reglementat si faptul ca prin regulamentul prezent se asigura o omogenitatea functionala si morfologica pentru toata zona reglementata se propune o singura unitate teritoriala de referinta - UTR Zonă mixtă locuințe colective mici și individuale și servicii, ce se contureaza prin strazile propuse si limitele existente. UTR-ul va avea trei subzone functionale, după cum urmează:

 • - ZLi - Subzona rezidențiala de locuinte individuale (cu   maxim   2

apartamente/parcelă);

 • - ZLc - Subzona  rezidențiala  de locuinte colective mici (cu maxim 8

apartamente/parcelă).

 • - ZIs - Subzona de servicii, cu dotări și servicii publice.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Articolul 7.

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

Suprafata aferenta circulatiilor ce devin domeniu public-carosabil, trotuare, spatii verzi aferente.

0

0

2737 mp

12,33%

S aferentă zonei de locuințe individuale cu maxim 2 apartamente/parcelă

2239 mp

10,08%

S aferenta zonei de locuinte colective mici cu maxim 8 apartamente/parcelă

0

0

9015 mp

40,61%

S aferentă zonei de dotări și servicii publice

6167 mp

27,78%

4780 mp

21,53%

S. aferentă zonei de spatii verzi

0

0

3429 mp

15,45 %

Teren arabil în intravilan

16033 mp

72,22%

0

0

TOTAL TEREN

22200 mp

100 %

22200 mp

100.00%

III.UTILIZARE FUNCȚIONALA si alte POSIBILITĂȚI de UTILIZARE ale TERENURILOR

Articolul 8. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE:

FUNCTIUNEA DOMINANTA:

Funcțiunea dominanta a zonei este cea rezidentiala/colectiva și servicii, zona fiind compusa din locuințe cu caracter urban, cu un regim de inaltime max. P+IE+M/Er pentru locuințe individuale cu maxim două apartamente, S+P+2E+M/Er pentru locuințe colective mici, respectiv P+2E+M/Er pentru dotări și servicii publice.

Se vor respecta prevederile legii nr. 114/1996, actualizată, privind locuințele, referitoare la suprafețele minimale, în conformitate cu Anexa 1 - „Exigențe minimale pentru locuințe”.

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE:

Dotarile admise zonei sunt:

-Servicii - spatii cu functiuni complementare zonei rezidentiale - servicii sau comert de mici dimensiuni;

-Spatii verzi amenajate: parcuri, spatii de joaca pentru copii;

-Accese carosabile, alei pietonale, piste ciclisti, parcaje, garaje.

UTILIZARE FUNCTIONALA SUBZONA ZLi - Subzona rezidentiala de locuinte individuale (cu maxim 2 a parta mente/pa rcelă);

Articolul 9. UTILIZARI PERMISE

 • Construirea de locuinte individuale cu caracter semiurban, cu garajele aferente, avand maxim 2

apartamente/parcelă.

 • Funcțiuni complementare zonei de locuit: birouri destinate desfășurării activităților liberale,

având maxim 5 angajați.

 • Spatii verzi amenajate: parcuri, spatii de joaca pentru copii.

 • Accese pietonale, carosabile, parcari;

 • Constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Articolul 10. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Funcțiunile permise cu condiții in zona reglementata sunt: construcțiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatiilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatiilor cu vecinatatiile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator.

Articolul 11. INTERDICȚII TEMPORARE

Autorizarea constructiilor se va face dupa avizarea si aprobarea P.U.Z.

Articolul 12. INTERDICȚII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE

Sunt interzise urmatoarele activitati:

 • - Activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum,

miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • - Activitati de depozitare, comert en-gros, antrepozite;

 • - Statii de intretinere auto; statii de spalare auto;

 • - Ferme agro-zootehnice, abatoare

 • - Anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor (bovine, porcine, cabaline, pasari, suine) sau

alte constructii caracteristice zonelor rurale;

 • - Panouri mari de publicitate in spatiile verzi de aliniament sau parcuri.

 • - Depozite de deseuri.

UTILIZARE FUNCTIONALA SUBZONA ZLc - Subzona rezidențială de locuinte colective mici

Articolul 13. UTILIZARI PERMISE

Construirea de locuinte colective de mici dimensiuni;

 • Este permisa utilizarea spatiilor pentru comert, sau activitati compatibile cu locuirea ce nu

contribuie la poluarea fonica sau de alta natura a zonei inconjuratoare:

 • - alimentație publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.;

 • - unități pentru prestări servicii, sedii firme, activități de proiectare și alte servicii pentru profesii liberale; cabinete medicale, farmacii, centre de fitness si spa, etc.

 • Spatii verzi amenajate: parcuri, spatii de joaca pentru copii.

 • Accese pietonale, carosabile, parcari;

 • Constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei.

Articolul 14. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

Constructiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatiilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatiilor cu vecinatatiile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator;

Articolul 15. INTERDICTII TEMPORARE

Autorizarea constructiilor se va face dupa avizarea si aprobarea P.U.Z., realizarea cailor de circulatie si extinderea utilitatilor, precum și după realizarea operațiunilor de cedare în domeniul public, reglementate conform planșei „Plan Proprietatea asupra Terenurilor” - planșa 04-A.

Articolul 16. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE

Sunt interzise urmatoarele activitati:

 • - Activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum,

miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • - Activitati de depozitare, comert en-gros, antrepozite;

 • - Statii de intretinere auto;

 • - Statii de spalare auto;

 • - Ferme agro-zootehnice, abatoare;

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

 • - Depozite de deșeuri;

 • - Anexe gospodărești pentru creșterea animalelor (bovine, porcine, cabaline, pasari, suine) sau

alte constructii caracteristice zonelor rurale.

UTILIZARE FUNCȚIONALA SUBZONA IS - DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE

Articolul 17. UTILIZĂRI PERMISE

 • - Alimentație publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri etc.;

 • - Unități și spații de cazare (se va detalia la faza Autorizatie de Constuire);

 • - Unități pentru prestări servicii, sedii firme, activități de proiectare si alte servicii pentru profesii liberale;

 • - Stații de carburanți, ateliere reparații auto etc.

 • - Dotari pentru învățământ, cultură, sanatate

 • - Dotări pentru sport /agrement in spatii inchise

 • - Locuinte de serviciu (amplasate la ultimul nivel)

 • - Spatii verzi amenjate: parcuri, terenuri de sport, spatii de joaca pentru copii.

 • - Accese pietonale, carosabile, parcari;

 • - Constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei.

Articolul 18. UTILIZARI PERMISE CU CONDIȚII

 • - constructiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatiilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatiilor cu vecinatatiile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator;

Articolul 19. INTERDICȚII TEMPORARE

Autorizarea constructiilor se va face dupa avizarea si aprobarea P.U.Z.

Articolul 20. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE

Sunt interzise urmatoarele activitati:

 • - Activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • - Activitati de depozitare, comert en-gros, antrepozite;

 • - Ferme agro-zootehnice, abatoare

 • - Depozite de deseuri

 • - Anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor (bovine, porcine, cabaline, pasari, suine) sau alte constructii caracteristice zonelor rurale;

 • IV. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR SI A PARCELELOR

REGULI cu privire la FORMA si DIMENSIUNILE PARCELELOR

Articolul 21.

In cazul terenului de fata, suprafata parcelelor pentru construcții nu va fi mai mica de 466 mp pentru subzona de locuinte individuale cu maxim două apartamente, 921 mp pentru subzona de locuințe colective mici, respectiv 4780 mp pentru subzona de dotări și servicii publice.

Articolul 22.

Adâncimea loturilor va fi mai mare sau cel mult egală cu frontul acestora.

Articolul 23.

Alipirile și dezlipirile ulterioare se vor putea realiza doar respecatând Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

REGULI de AMPLASARE, RETRAGERI MINIME si CONFORMARE a CONSTRUCȚIILOR:

Articolul 24. ORIENTAREA FAȚĂ DE PUNCTELE CARDINALE

Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv spre nord.

Amplasarea construcțiilor se va face astfel încât pentru toate încăperile de locuit să se asigure durata minimă de însorire de 1-1,1/2 h potrivit OMS nr. 119/2014 privind normele de igiena.

Articolul 25. AMPLASAREA FAȚĂ DE DRUMURILE PUBLICE

Pentru zona studiată este permisă autorizarea executării construcțiilor cu destinațiile stabilite anterior numai daca exista posibilitati de acces la drumuri publice, direct sau prin servitute. Prospectul stradal minim acceptat este de 12m. Constructiile pentru dotari vor avea asigurat accesul dintr-un drum public cu posibilitatea rezolvarii accesului mijloacelor de stingere al incendiilor si de serviciu.

Distanța construcțiilor față de drum va fi de minim 3 m și conform planșei „Reglementari urbanistice” planșa nr. 03-A.

AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR IN INTERIORUL PARCELEI

Articolul 26. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENTUL STRADAL

Constructiile se vor alinia in functie de forma parcelei dupa cum urmeaza:

 • - În aliniament pentru parcela nr.1, subzona de dotări și servicii publice;

 • - Retrase la 3 m, respectiv 5 m de la fronturile stradale pentru construcțiile nou propuse în subzona de locuințe individuale, respectiv locuințe colective mici;

 • - Retragerile sau iesirile de la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu conditia sa se inscrie in tipologia si gabaritele constructiilor din zona, in conditiile avizarii documentatiei de serviciul de urbanism al mun. Timișoara.

Articolul 27. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI

Pentru toate constructiile noi ce se vor realiza pe o parcela se impune o distanta minima fata de limitele laterale si fata de limita posterioară a acesteia, dupa cum urmeaza:

Lot 1:

Fiind un lot pe care se află edificate deja construcții, retragerea minima fata de laterale va fi cea existent, de 2 m, respectiv 13 m față de latura posterioară a parcelei;

Lot 2:

 • - Fata de stradă si piateta, retragerea minima este de 5 m.

 • - Fata de limita de proprietate cu lotizarea vecina se va respecta o retragere minima obligatorie de H/2, min. 8 m, conform plansa 03 - A - „Reglementări Urbanistice”.

 • - Față de limita de proprietate estică se impune o retragere de minim 6 m;

 • - Față de limita de proprietate posterioară, retragerea minimă impusă este de 12 m.

Lot 3 - 13:

 • - Fata de strazi, piațetă, respectiv spații verzi retragerea minima este de 3 m.

 • - Fata de limita de proprietate din spate se va respecta o retragere minima obligatorie de 10 m,

respectiv 8 m pentru parcela nr. 13.

Articolul 28.

Marginile exterioare ale fundatiilor nu vor depasi limitele de proprietate, iar apa meteorica captata de pe acoperisuri va fi drenata exclusiv pe teren propriu.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Articolul 29.

Pentru parcela nr. 1, parcările vor fi asigurate la nivelul solului.

Pentru locuințele colective mici, parcările vor fi asigurate parțial la nivelul solului, parțial în parcaje subterane.

Se va ține cont că la un număr de peste 100 de locuri de parcare sunt necesare două accese intrare-ieșire.

Articolul 30. AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Nu se accepta amplasarea mai multor construcții principale pe aceeași parcela.

RESTRICȚII ȘI RETRAGERI IMPUSE PRIN AVIZELE DE UTILITĂȚI

Articolul 31.

Prin avizul Transgaz se impune respectarea următoarelor distanțe minime pe orizontală între conducta de transport gaze Dn200 SRM I - SRM II și diferitele obiective:

 • - construcții industriale, sociale și administrative, locuințe individuale, obiective destinate a fi ocupate de oameni sau în care își vor desfășura activitatea personal uman, cu regimul maxim de înălțime P+3E - 20 m;

 • - clădiri cu patru sau mai multe etaje - 200 m.

PROCENTUL de OCUPARE al TERENULUI, COEFICENTUL de UTILIZARE al TERENULUI

Articolul 32.

Procentul de Ocupare al Terenului exprima limita maxima a suprafetei permisa sa fie ocupata la nivelul solului cu constructii. Vor fi luate in calcul proiectia la nivelul solului a cladirilor si anexelor lor, fara suprafetele cailor de acces si stationare, respectiv terase.

In cazul prezentei lotizari se va respecta un P.O.T. maxim de 35% pentru subzona de locuințe individuale, respective subzona de locuințe colective mici, respectiv 40% pentru subzona de dotări și servicii publice.

Se va respecta un C.U.T. de maxim 1,05 pentru subzona de locuințe individuale, respectiv 1,2 pentru subzona de locuințe colective mici și subzona de dotări și servicii publice.

INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Articolul 33. SUBZONA ZLi - Subzona rezidentiala de locuinte individuale cu maxim 2 apartamente

Regimul de inaltime al constructiilor va fi de maxim P+IE+M/Er.

Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor va fi de 9 m pentru locuintele cu regim de inaltime P+IE+M/Er. Se admit accente locale ale geometriei acoperisului, in functie de amplasament.

Articolul 34. SUBZONA ZLc - Subzona rezidențială de locuinte colective mici

Regimul de inaltime al constructiilor va fi de maxim S+P+2E+M/Er.

Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor va fi de 11 m.

Articolul 35. SUBZONA ZIs - Subzona de dotări și servicii publice

Regimul de inaltime al constructiilor va fi de maxim P+2E+M/Er.

Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor va fi de 13 m.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

REGULI cu privire la ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII si DRUMURI

Articolul 36. ACCESE CAROSABILE

Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Accesul la constructiile pentru dotari si servicii publice va fi situat si dimensionat astfel incat sa permita autovehiculelor sa intre si sa iasa fara manevre.

Articolul 37. ACCESE PIETONALE

La trotuare si spatii publice se vor prevedea rampe pentru persoane cu dizabilitati.

Articolul 38. - DRUMURI

Drumurile prevazute in acest P.U.Z. permit satisfacerea regulilor minimale privind asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor, de protectie civila, salvare, circulatia persoanelor cu dizabilitati.

La dimesionare se va tine cont de legislatia in vigoare, privind profilul stradal si de categoria strazii.

PROPRIETATE PUBLICA

Articolul 39.

Proprietarii terenului propus parcelării vor ceda fără despăgubire și sarcini de orice natură, suprafețele necesare pentru circulatiile prevazute, conform planșei 04-A „Proprietatea asupra terenurilor ”. în acest sens, la faza dezmembrării parcelelor și intabulării, terenurile propuse a fi trecute în domeniul public vor fi eliberate de sarcini.

Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietatea publica a mun. Timișoara.

Retelele de alimentare cu gaze si energie electrica sunt proprietatea societatilor de furnizare de utilitati.

REGULI cu privere la ASIGURAREA ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE

Articolul 40.

Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, in sistem colectiv.

Articolul 41. ALIMENTAREA CU APA

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timisoara. Extinderea rețelei de apa potabila se va realiza din zona intersectiei străzii Magnoliei cu strada Dafinului, de-a lungul străzii Dafinului și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată cu conducte de polietilenă din PE - ID, având diametrul de 125 mm, conform planșelor anexate. Din această rețea se va realiza câte un branșament pentru fiecare parcelă în parte.

Rețeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât și alimentarea hidranților de incendiu exteriori ce vor fi poziționați pe aceasta. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 -1,5 m în lungul străzilor conform planșelor anexate. Debitul și presiunea necesare în rețelele de distribuție așa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de stațiile de pompare ale localității.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Articolul 42. ASIGURAREA CANALIZARII

Canalizarea propusă pentru PUZ - ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

 • 1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o extindere a sistemului de canalizare al municipiului Timisoara în lungul străzilor majore și secundare ale zonei și anume: din zona intersectiei străzii Magnoliei cu strada Dafinului, de-a lungul străzii Dafinului și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată, conform planșelor anexate. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va fi realizată din PVC - KG cu diametrul de 315 mm. Pe traseul rețelelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare și intersecție cu un diametru de minim 1 m. Din această rețea se vor realiza racorduri de canalizare pentru fiecare parcelă în parte.

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având etanșare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

 • 2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate și clădiri, din interiorul parcelelor, vor fi colectate separat într-un bazin de retenție cu un volum de 3 m3, amplasat pe fiecare parcelă, și vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute pe fiecare parcelă.

Apele pluviale de pe platformele betonate, drumuri și trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție, propuse conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 35 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în rețeaua de canalizare AQUATIM, la 15 minute după oprirea ploii, conform plansei anexate.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

Vcolectat = 30,30 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = 1.724,31 m3 /an.

La execuție se vor respecta distanțele minime între utilități conform normelor în vigoare.

Articolul 43. RETELE ELECTRICE, TELEFONIE SI CATV

Alimentarea cu energie electrica se asigura prin racorduri de j.t. cu cablu subteran de la sursa E-DISTRIBUTIE BANAT SA, pana la firida de bransament electric. Racordurile se realizeaza pe baza studiului de solutie si a proiectului elaborat de E-DISTRIBUTIE BANAT SA, de catre firmele atestate ANRE pentru acest gen de lucrari. Cladirile se vor racorda la instalatiile de telecomunicatii ale

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

operatorilor din zona, pana la firida telefonica. La proiectare si execuție se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare.

Articolul 44. ALIMENTAREA CU GAZE

Asigurarea noii dezvoltări cu gaze naturale se va realiza prin extinderea rețelelor existente, și realizarea de noi branșamente la aceastea. Toate conductele din afara imobilelor vor fi amplasate subteran.

Articolul 45. GESTIONAREA DEȘEURILOR

Orice cladire de locuit, precum si orice alta unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevazuta cu amenajari pentru colectarea deseurilor menajere in pubele - amplasate intr-un loc special pe propriul teren.

ASPECTUL EXTERIOR al CONSTRUCȚIILOR

Articolul 46.

Orice constructie noua sau modificare a uneia existente trebuie sa se inscrie armonios in zona. Constructiile noi trebuie - prin proportii si configuratia fatadei, cat si volumetric, sa se subordoneze caracterului general de zona urbana, si sa asigure, prin inaltime, forma si dimensiunile sale, o continuitate in profilul general al strazii.

Articolul 47.

Sunt interzise folosirea la exterior a unor materiale fabricate pentru interior, si materiale de constructii precare (de tip azbociment, tabla ondulata, plastic etc.)

Pentru toate constructiile, fatadele spre curte, spre strada si spre vecini, vor fi executate de aceeasi calitate arhitecturala si urmarindu-se aceleasi criterii, chiar si atunci cand rezulta un calcan. Executia finisajelor si calitatea lor trebuie sa respecte normele calitative aflate in vigoare.

Articolul 48.

Nu se accepta sub nici o forma culori contrastante la nici o fatada, acestea trebuie sa fie executate de o calitate superioara si in tonuri moderate, calde, armonizate.

REGULI cu privire la AMPLASAREA de PARCAJE, SPATII VERZI si IMPREJMUIRE

Articolul 49. PARCAJE, GARAJE

La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafetele necesare parcarii si gararii, caracteristice fiecarei functiuni.

Pentru garaje cu cota pardoselii sub cota terenului panta de acces va începe după limita de proprietate. Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Amplasarea garajelor si a parcajelor se va face cu asigurarea distantelor necesare securitatii in caz de incendiu.

Pentru parcela nr. 1, parcările vor fi asigurate la nivelul solului.

Pentru locuințele colective mici, parcările vor fi asigurate parțial la nivelul solului, parțial în parcaje subterane.

Se va ține cont că la un număr de peste 100 de locuri de parcare sunt necesare două accese intrare-ieșire.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Articolul 50. SPATII VERZI

Spațiile verzi amenajate se vor împărți în trei categorii, după cum urmează:

 • 1. Două parcele independente de spațiu verde, destinate accesului public, cu trecere în domeniul public;

 • 2. Spații verzi în aliniamentul stradal;

 • 3. Spații verzi in procent de minim 5% in interiorul fiecarui condominiu și în piațetă, respectiv min. 20% în cadrul parcelei de dotări și servicii publice.

Titularul parcelei de dotari si servicii publice a prezentului PUZ se obliga sa asigure 20% spatii verzi din incinta aferenta acesteia.

Articolul 51. PARCELE INDEPENDENTE DE SPAȚIU VERDE

Dotări permise: alei pietonale, mobilier urban, locuri de joacă, fântâni arteziene, amenajări peisagere, instalații edilitare.

Pentru toata zona sunt interzise orice tip de construcții, altele decât cele permise.

Articolul 52. SPAȚII VERZI ÎN ALINIAMENTUL STRADAL

Dotări permise: instalații edilitare, iluminat stradal, mobilier urban, publicitate stradală, aliniamente de arbori, amenajări peisagere cu arbori și arbuști ornamentali (în sensul giratoriu).

Pentru toata zona sunt interzise orice tip de construcții, altele decât cele permise.

Articolul 53. SPAȚII VERZI ÎN INTERIORUL PARCELELOR

Titluarii parcelelor de locuinte colective mici, respectiv individuale se obligă să asigure spații verzi în procent de minim 5% in interiorul fiecarui condominiu.

Titularul parcelei de dotari si servicii publice a prezentului PUZ se obliga sa asigure 20% spatii verzi din incinta aferenta acesteia.

Dotări permise: instalatii edilitare, amenajări peisagere, mobilier urban, alei pietonale.

Pentru toata zona sunt interzise orice tip de construcții, altele decât cele permise.

Articolul 54. IMPREJMUIRI

Imprejmuirea la frontul stradal va respecta o inaltime maxima de 2,00 m, cu un soclu opac inalt de maxim 80 cm, restul imprejmuirii pana la 2,00 m fiind transparenta (exceptie facand stalpii de sustinere). Forma arhitecturala si materialele de executie trebuie sa se incadreze si sa se subordoneze stilului arhitectural adoptat de cladirea principala pentru a forma impreuna cu aceasta un tot unitar. Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate de beton, pe linia de aliniere a strazii.

Pe celelalte laturi ale terenului (in afara frontului stradal), se pot realiza imprejmuiri opace (zidarie, lemn etc) sau transparente (plasa de sarma), cu o inaltime maxima de 2.00 m.

Nota: Toate functiunile premise prin prezentul PUZ, inclusiv cea de cazare, se vor detalia la faza Autorizatie de Construire.

Întocmit, arh. Laura Tifan Gy

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

MEMORIU DE PREZENTARE

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului:

Plan urbanistic zonal

Zonă mixtă locuinte colective mici și individuale și servicii

Amplasament

Mun. TIMIȘOARA, Jud. Timiș

C.F. 405778 Timișoara, nr. Cad. 405778

Beneficiar:

SZIJARTO Emeric

Proiectant:

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L. (arh. Laura TIFAN GY)

Data:

Ianuarie 2020

Planul Urbanistic Zonal stabilește obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare ulterioară a unei zone aparținând în prezent intravilanului Municipiului Timișoara. Zona pentru care urmează a fi elaborat Planul Urbanistic Zonal este identificată prin C.F. 405778 Timișoara, nr. cad. 405778, proprietar fiind SZIJARTO Emeric. Obiectivul propriu-zis al prezentei documentații este reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului menționat mai sus.

Prezenta documentație se întocmește în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, precum si a Legii 50/1991.

În elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-au avut în vedere prevederile din Reglementările Tehnice privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000, probat cu MLPAT nr. 176/N/16.08.2000.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru:

•Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;

•Reglementarea caracterului terenului studiat;

•Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă;

•Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

•Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

•Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

2.STADIUL EXISTENT AL DEZVOLTĂRII URBANE

 • 2.1 încadrarea in teritoriu

Terenul studiat se află în partea de Sud-Est a Municipiului Timișoara, în intravilan, în aria cuprinsă intre Calea Buziașului (spre Moșnița Nouă) și Calea Urseni, la limita intravilanului.

Conform P.U.G-ului aflat în vigoare în momentul de față terenul face parte din UTR nr. 71, fiind indentificat ca zona pentru locuințe și funcțiuni complementare.

Conform Certificatului de urbanim Nr. 5051 din 20.12.2018 regimul tehnic prevede o zona pentru locuințe și servicii, posibil afectată de zona de siguranță a magistralei de gaz, zona de siguranță și protecție a infrastructurii feroviare, zona de protecție a canalului, conform PUZ aprobat cu HCL 50/1999 preluat de PUG aprobat cu HCL 157/2002 prelungit cu HCL 619/2018.

Vecinătățile sunt alcătuite în principal din zone pentru locuințe și funcțiuni complementare zonei de locuire, precum și câteva inserții de zone cu caracter industrial, de depozitare sau de servicii.

Conform prevederilor noului PUG, în curs de aprobare, terenurile se încadrează, ca zonificare, parțial în categoria „ULiu - Zonă locuințe cu regim redus de înălțime” și parțial în categoria „UM3 - Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere de trafic”.

 • 2.2 Analiza situatiei existente

Terenul in studiu are o suprafață totală de 22.200 mp, din care 6.167 mp având folosința de curți construcții, iar 16.033 mp fiind teren arabil in intravilan. Acesta este parțial ocupat de construcții și amenajări, conform CF, după cum urmează: A1.1 - construcții industriale și edilitare - construcții și instalații, stație distribuție carburanți - Sc = 67 mp; A1.2 - construcții industriale și edilitare - hală în regim P+2E+Mparțial - Sc = 669 mp; A1.3 - construcții industriale și edilitare - atelier (vulcanizare și schimb ulei) în regim P - Sc = 116 mp.

Terenul se află la o altitudine de aproximativ 88...92 m față de Nivelul Mării Negre (NMN), altitudine caracteristică pentru regiunea Timișoarei. Terenul are o suprafață relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare și are asigurată stabilitatea generală.

Vecinatatile directe sunt:

 • - la Nord - Calea Buziașului;

 • - la Sud - traseu propus - extindere strada Dafinului;

 • - la Vest - parcela cu nr. top. A1504/1/10;

 • - la Est - DE 1504/1/12 și DE 1517.

Amplasamentul studiat se găsește parțial în zona de protecție și siguranță a infrastructurii feroviare private cu nr. cad. DF1508, cel mai apropiat punct fiind la o distanță de 8,92m, la extremitatea nordică a parcelei, respectiv, 111,84 m la extremitatea sudică a parcelei.

În prezent, în vecinătatea zonei studiate funcțiunile existente sunt locuire individuala și colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime maxim S+P+2E+M/Er, precum și unități de depozitare și servicii.

 • 2.3 Căi de comunicație

Accesul pe terenul studiat se face de pe Calea Buziașului, precum și de pe strada Dafinului (DE 1504/1/12) si de pe DE 1517.

Capacitățile actuale ale străzilor existente sunt:

Calea Buziașului - 36,0 m;

Strada Dafinului DE 1504/1/12 - 8,0 m;

DE 1517 - 4,0 m.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Având în vedere destinația propusă pentru zona studiată se va avea în vedere implementarea cu prioritate a unei soluții pentru viitoarele circulații, mărind profilele străzilor adiacente prin extinderea acestora conform „PLAN URBANISTIC GENERAL TIMIȘOARA”.

Soluția de rezolvare a acestor probleme este prezentată în detaliu la punctul “ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI”.

 • 2.4 Ocuparea terenurilor

În prezent, funcțiunea terenului studiat este parțial de teren arabil în intravilan, liber de construcții și parțial de teren curți construcții, ocupat parțial de construcții de servicii.

În vecinătatea zonei studiate funcțiunile existente sunt de locuire individuala și colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime maxim S+P+2E+M/Er, precum și unități industriale, de depozitare și servicii.

Conform prevederilor P.U.G. Timișoara, în vecinătatea zonei studiate sunt prevăzute dezvoltări de zone rezidențiale cu funcțiuni complementare și servicii.

Pe terenul studiat se află trei construcții de dotări și servicii, cu regim de înălțime cuprins între P și P+2E+Mparțial, iar pe parcelele imediat invecinate nu există construcții. Pe o raza de 50-100 m sunt executate unități de depozitare și servicii (adiacent Căii Buziașului).

Principalele disfuncționalități în zonă sunt reprezentate de:

 • - vecinătatea drumurilor DE 1504/1/12 - Strada Dafinului și DE 1517, a căror profile transversale sunt necorespunzătoare pentru preluarea traficului prevăzut pentru această zonă;

 • 2.5 Echiparea edilitara

 • 2.5.1. Căi de comunicație

În prezent, accesul pe terenul studiat se face de pe Calea Buziașului, de pe strada Dafinului (DE 1504/1/12) si DE 1517, dinspre Timișoara, respectiv Moșnița Nouă.

Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere:

 • - zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

 • - trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, cea de zonă de locuințe individuale și colective, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

 • 2.5.2. Rețele edilitare

În prezent există rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră, rețele de energie electrică, gaze naturale, telecomunicatii pe terenul cuprins în studiu, în zona construcțiilor existente în partea de nord a terenului, fiind posibilă astfel extinderea rețelelor pe toată suprafața terenului ce face obiectul P.U.Z.

 • 2.6 Probleme de mediu

Nu se impun probleme deosebite de protectia mediului altele decat cele ce se impun in mod curent conform legislatiei in vigoare.

Urbanizarea terenului urmează a fi realizată numai după asigurarea corespunzătoare a utilităților și a evacuării deșeurilor și cu respectarea întocmai a normelor în domeniu.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

 • 2.7 Optiuni ale populatiei

In situatia de fata nu este cazul. Proprietatea este privata, constructiile ce urmeaza a se realiza sunt investitii amplasate pe loturi cu un regim de inaltime de maxim P+1E+M/Er, respectiv de S+P+2E+M/Er.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 3.1 Elemente de tema

Obiectivele majore ale Planul Urbanistic Zonal sunt:

 • - zonificare functionala - pentru stabilirea parcelelor si a functiunilor permise

 • - stabilirea obiectivelor nou propuse si a disponibilitatilor de amplasament

 • - organizarea circulatiei si amenajarea domeniului public

 • - masuri de reglementare urbanistica a zonei, ca instrument de aplicare de catre foruri abilitate.

 • 3.2 Valorificarea cadrului natural

Prin P.U.Z. propus se va asigura un balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi amenajate.

Zona din lungul drumurilor va fi valorificata ca spatiu verde si va fi agrementata cu plantatii adecvate sitului.

Suprafata de spațiu verde necesara zonei este completata prin amenajarea unei parcele independente de spatiu verde.

 • 3.3 Zonificarea teritoriului

Tinand cont de dezvoltarea urbana a Municipiului Timișoara se inainteaza urmatoarele propuneri:

 • - o parcelare a terenului in loturi cu suprafete diferite ce nu vor fi mai mici de 500 mp, in vederea transformarii caracterului zonei in zona de locuinte cu servicii.

 • - se estimeaza un numar de maxim de 92 familii in zona studiata.

 • - se propun interventii specifice unei zone rezidentiale cu servicii (regim de inaltime, aliniere, integrare, asigurarea circulatiei si locurilor de parcare, spatii verzi).

 • - terenul studiat este parțial afectat de zona de protecție de 100 m a căii ferate private DF1508, iar în această zonă se propune o parcelă de servicii (turism), 8 parcele de locuințe colective mici, respectiv 4 parcele de locuințe individuale. Regimul maxim de înălțime admis va fi S+P+2E+M/Er.

Amplasamentul studiat se găsește parțial în zona de protecție și siguranță a infrastructurii feroviare private cu nr. cad. DF1508, cel mai apropiat punct fiind la o distanță de 8,92m, la extremitatea nordică a terenului, în zona parcelei de servicii propusă, respectiv, 111,84 m la extremitatea sudică a parcelei, în zona spațiului verde și a drumului propus.

Distanța dintre axul căii ferate private și zona de locuire propusă variază între 30,52 m (mai mare decât zona de siguranță de 20 m), respectiv 91,71 m.

 • 3.4 Organizarea circulatiei și accesibilitate

Strazile vor avea următoarele profile:

 • -   12 m - străzile nou propuse prin PUZ, inclusiv strada Dafinului (DE 1504/1/12), cu un carosabil de 6,0 m, zone verzi și trotuare de 2,0 m, respectiv 1,0 m de o parte și de alta a carosabilului;

 • -  36 m - Calea Buziașului - prospect propus spre modificare, fiind in faza de avizare la PMT.

Se va asigura numarul de parcari necesar locuintelor in interiorul parcelelor respective, cât și în parcări subterane.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Accesul pe parcela de servicii se va face din Calea Buziasului, în zona accesului existent.

Accesul pe parcelele de locuinte se va face de pe strada nou propusa, de 12 m, dinspre strada Dafinului. Se menționează că accesibilitatea în zonă este asigurată chiar și în cazul în care proprietarul parcelei vecine cu nr. cad. A1504/1/10 nu cedează suprafața de teren necesară realizării drumului, conform plansei nr. 03-A „Reglemetări urbanistice - zonificare” anexate prezentei documentatii.

 • 3.5 Spații verzi

În cadrul PUZ-ului, spațiile verzi se vor amenaja dupa cum urmează:

 • -  două parcele independente care reprezintă 15,45% din suprafața totală a terenului studiat;

 • -  spații verzi amenajate peisager în incinta fiecărei parcele de locuinte, precum și în incinta fiecărui condominiu, minim 5%;

 • -  spații verzi amenajate peisager în incinta parcelei de servicii, minim 20% din suprafața acesteia;

 • -  spații verzi de aliniament în cadrul parcelelor de drumuri;

 • 3.6 Regimul de aliniere al constructiilor

Avand in vedere trama stradala propusa, se stabileste un aliniament ce presupune urmatoarele retrageri:

 • •  Parcela Nr. 1 - Dotari și servicii

Regim maxim de înălțime P+2E+M/Er

 • -    amplasament în aliniamentul stradal - Calea Buziașului - construcție existenta;

 • -    retragere minima de 2 m față de limitele laterale ale parcelei;

 • -    retragere minimă de 13 m fata de spatele parcelei.

 • •  Parcela Nr. 2 - Locuinte colective mici

Regim maxim de înălțime S+P+2E+M/Er

 • -    retragere obligatorie de 5 m fata de strada/scuar;

 • -    retragere minima de 10 m față de spatele parcelei;

 • -    retragere minimă de 6 m față de limita laterala dreapta;

 • -    retragere de H/2, min. 8 m față de limita laterala stânga.

 • •  Parcelele Nr. 3 -r 9- Locuinte colective mici

Regim maxim de înălțime S+P+2E+M/Er

 • -    retragere obligatorie de 3 m fata de strada;

 • -    retragere minima de 10 m față de spatele parcelei;

 • -    retragere minimă de 3 m față de limitele laterale;

 • Parcelele Nr. 10^13 - Locuințe individuale cu maxim două apatamente

Regim maxim de înălțime P+1E+M/Er

 • -    retragere obligatorie de 3 m fata de strada;

 • -    retragere minima de 10 m față de spatele parcelei;

 • -    retragere minimă de 3 m față de limitele laterale.

Parcelele Nr. 14 și 15 - Spatii verzi

Parcela Nr. 16- Scuar

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Parcela Nr. 17 - Circulatii rutiere

 • 3.7 Regim de inaltime

Prin Planul Urbanistic Zonal se recomanda realizarea unui profil volumetric echilibrat, fara contraste.

Din punct de vedere al regimului de inaltime, constructiile se vor incadra in limitele de maxim S+P+2E+M/Er pentru locuințele colective mici, P+1E+M/Er pentru locuințele individuale, respectiv P+2E+M/Er pentru zona de servicii.

 • 3.8 Modul de utilizare al terenurilor

Deoarece caracterul principal al zonei va fi unul mixt de servicii si locuințe colective mici și idividuale, ocuparea terenurilor se va inscrie in limita a maxim 40 % pentru parcela de servicii, respectiv 35% pentru parcelele de locuinte colective si individuale.

Se va respecta un C.U.T. maxim de 1,2 pentru parcelele de servicii si locuinte colective, respectiv 1,05 pentru parcelele de locuinte individuale.

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

Suprafata aferenta circulatiilor ce devin domeniu public-carosabil, trotuare, spatii verzi aferente.

0

0

2737 mp

12,33%

S aferenta zonei de locuinte individuale cu maxim două apartamente

0

0

2239 mp

10,08%

S aferentă zonei de locuinte colective mici

0

0

9015 mp

40,61%

S aferentă zonei de servicii

6167 mp

27,78%

4780 mp

21,53%

S aferentă zonei de spatii verzi

0

0

3429 mp

15,45%

Teren arabil in intravilan

16033 mp

72,22%

0

0

TOTAL TEREN

22200 mp

100%

22200 mp

100%

3.9 Echiparea tehnico-edilitara

•     Alimentarea cu apă potabilă

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timișoara, existentă în zona de nord a parcelei studiate.

a) Situația existentă.

În prezent parcela studiată are parțial instalații de alimentare cu apă potabilă, în zona de nord a parcelei.

b) Situația propusă.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timisoara. Extinderea rețelei de apa potabila se va realiza din zona intersectiei străzii Magnoliei cu strada Dafinului, de-a lungul străzii Dafinului și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată cu conducte de polietilenă din PE - ID, având diametrul de 125 mm, conform planșelor anexate. Din această rețea se va realiza câte un branșament pentru fiecare parcelă în parte.

Rețeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât și alimentarea hidranților de incendiu exteriori ce vor fi poziționați pe aceasta. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 -1,5 m în lungul străzilor conform planșelor anexate. Debitul și presiunea necesare în rețelele de distribuție așa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de stațiile de pompare ale localității.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

•      Canalizarea

 • a) Situația existentă.

În prezent, în zona de nord a terenului (parcela de dotări și servicii) există racord la canalizarea menajeră a localității. Zona de sud a terenului nu este sistematizată, are funcțiunea de teren agricol și în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială, aceasta aflându-se în vecinătate.

 • b) Situația propusă.

Canalizarea propusă pentru PUZ - ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

 • 1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o extindere a sistemului de canalizare al municipiului Timisoara în lungul străzilor majore și secundare ale zonei și anume: din zona intersectiei străzii Magnoliei cu strada Dafinului, de-a lungul străzii Dafinului și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată, conform planșelor anexate. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va fi realizată din PVC - KG cu diametrul de 315 mm. Pe traseul rețelelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare și intersecție cu un diametru de minim 1 m. Din această rețea se vor realiza racorduri de canalizare pentru fiecare parcelă în parte.

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având etanșare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

 • 2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate și clădiri, din interiorul parcelelor, vor fi colectate separat într-un bazin de retenție cu un volum de 3 m3, amplasat pe fiecare parcelă, și vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute pe fiecare parcelă.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Apele pluviale de pe platformele betonate, drumuri și trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție, propuse conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 35 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în rețeaua de canalizare AQUATIM, la 15 minute după oprirea ploii, conform plansei anexate.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

Vcolectat = 30,30 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = 1.724,31 m3 /an.

La execuție se vor respecta distanțele minime între utilități conform normelor în vigoare.

 • •       Iluminatul public stradal:

Se prevede un iluminat stradal al zonei cu retelele de alimentare pozate subteran. Acesta se va realiza cu corpuri de iluminat de 250W montate pe stâlpi.

 • •      Alimentarea cu energie electrica:

În prezent pe amplasamentul studiat există rețele de energie electrică, în zona de nord a terenului, iar asigurarea noii dezvoltări cu energie electrică se va realiza prin extinderea rețelei existente a localității, și realizarea de noi branșamente la aceasta.

 • •      Echiparea cu retele de telecomunicatii:

În prezent pe amplasamentul studiat există rețele de telecomunicații, în zona de nord a terenului, iar asigurarea noii dezvoltări cu retea de telecomunicații se va realiza prin extinderea rețelelor existente, și realizarea de noi branșamente la aceastea.

 • •      Alimentare cu gaze naturale:

În prezent pe amplasamentul studiat există rețele de gaze naturale în zona de nord a terenului, iar asigurarea noii dezvoltări cu gaze naturale se va realiza prin extinderea rețelelor existente, și realizarea de noi branșamente la aceastea.

 • •       Incalzirea locuintelor:

Încălzirea locuințelor se va realiza prin intermediul centralelor de apartament, sau de bloc, alimentate cu gaze naturale sau alți combustibili.

Aceasta solutie va fi studiata si adoptata pe baza unor proiecte de specialitate la faza de Autorizație de Construire.

 • •      Deseurile menajere:

Deseurile menajere vor fi depozitate in pubele amplasate la fiecare cladire de locuire colectiva, respectiv individuala in parte si la fiecare constructie unde rezulta astfel de deseuri, intr-un loc special amenajat in zona caii de acces. Pubelele vor fi ridicate si golite periodic de catre societatea de salubritate specializata, pe baza unui contract de servicii incheiat intre locatari si societatea de salubritate.

3.10 Protectia mediului

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

 • -  Spațiul plantat pe fiecare parcelă nu va fi mai mic de 5% din suprafața lotului.

 • -  În cadrul parcelei de dotări și servicii (parcela nr. 1) se prevede o zonă verde de minim 20% din suprafața parcelei.

 • -  Se prevăd două parcele independente de spațiu verde, care reprezintă 15,83% din suprafața totală a terenului studiat.

 • -  Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităților aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea.

3.11 Obiective de utilitate publică

Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare.

Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației.

Intocmit:       arh. Laura Tifan Gy

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

MEMORIU DE PREZENTARE

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului:

Plan urbanistic zonal

Zonă mixtă locuinte colective mici și individuale și servicii

Amplasament

Mun. TIMIȘOARA, Jud. Timiș

C.F. 405778 Timișoara, nr. Cad. 405778

Beneficiar:

SZIJARTO Emeric

Proiectant:

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L. (arh. Laura TIFAN GY)

Data:

Ianuarie 2020

Planul Urbanistic Zonal stabilește obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare ulterioară a unei zone aparținând în prezent intravilanului Municipiului Timișoara. Zona pentru care urmează a fi elaborat Planul Urbanistic Zonal este identificată prin C.F. 405778 Timișoara, nr. cad. 405778, proprietar fiind SZIJARTO Emeric. Obiectivul propriu-zis al prezentei documentații este reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului menționat mai sus.

Prezenta documentație se întocmește în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, precum si a Legii 50/1991.

În elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-au avut în vedere prevederile din Reglementările Tehnice privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000, probat cu MLPAT nr. 176/N/16.08.2000.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru:

 • • Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • • Reglementarea caracterului terenului studiat;

 • • Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă;

 • • Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

 • • Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

 • • Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

2.STADIUL EXISTENT AL DEZVOLTĂRII URBANE

 • 2.1 încadrarea in teritoriu

Terenul studiat se află în partea de Sud-Est a Municipiului Timișoara, în intravilan, în aria cuprinsă intre Calea Buziașului (spre Moșnița Nouă) și Calea Urseni, la limita intravilanului.

Conform P.U.G-ului aflat în vigoare în momentul de față terenul face parte din UTR nr. 71, fiind indentificat ca zona pentru locuințe și funcțiuni complementare.

Conform Certificatului de urbanim Nr. 5051 din 20.12.2018 regimul tehnic prevede o zona pentru locuințe și servicii, posibil afectată de zona de siguranță a magistralei de gaz, zona de siguranță și protecție a infrastructurii feroviare, zona de protecție a canalului, conform PUZ aprobat cu HCL 50/1999 preluat de PUG aprobat cu HCL 157/2002 prelungit cu HCL 619/2018.

Vecinătățile sunt alcătuite în principal din zone pentru locuințe și funcțiuni complementare zonei de locuire, precum și câteva inserții de zone cu caracter industrial, de depozitare sau de servicii.

Conform prevederilor noului PUG, în curs de aprobare, terenurile se încadrează, ca zonificare, parțial în categoria „ULiu - Zonă locuințe cu regim redus de înălțime” și parțial în categoria „UM3 - Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere de trafic”.

 • 2.2 Analiza situatiei existente

Terenul in studiu are o suprafață totală de 22.200 mp, din care 6.167 mp având folosința de curți construcții, iar 16.033 mp fiind teren arabil in intravilan. Acesta este parțial ocupat de construcții și amenajări, conform CF, după cum urmează: A1.1 - construcții industriale și edilitare - construcții și instalații, stație distribuție carburanți - Sc = 67 mp; A1.2 - construcții industriale și edilitare - hală în regim P+2E+Mparțial - Sc = 669 mp; A1.3 - construcții industriale și edilitare - atelier (vulcanizare și schimb ulei) în regim P - Sc = 116 mp.

Terenul se află la o altitudine de aproximativ 88...92 m față de Nivelul Mării Negre (NMN), altitudine caracteristică pentru regiunea Timișoarei. Terenul are o suprafață relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare și are asigurată stabilitatea generală.

Vecinatatile directe sunt:

 • - la Nord - Calea Buziașului;

 • - la Sud - traseu propus - extindere strada Dafinului;

 • - la Vest - parcela cu nr. top. A1504/1/10;

 • - la Est - DE 1504/1/12 și DE 1517.

Amplasamentul studiat se găsește parțial în zona de protecție și siguranță a infrastructurii feroviare private cu nr. cad. DF1508, cel mai apropiat punct fiind la o distanță de 8,92m, la extremitatea nordică a parcelei, respectiv, 111,84 m la extremitatea sudică a parcelei.

În prezent, în vecinătatea zonei studiate funcțiunile existente sunt locuire individuala și colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime maxim S+P+2E+M/Er, precum și unități de depozitare și servicii.

 • 2.3 Căi de comunicație

Accesul pe terenul studiat se face de pe Calea Buziașului, precum și de pe strada Dafinului (DE 1504/1/12) si de pe DE 1517.

Capacitățile actuale ale străzilor existente sunt:

Calea Buziașului - 36,0 m;

Strada Dafinului DE 1504/1/12 - 8,0 m;

DE 1517 - 4,0 m.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Având în vedere destinația propusă pentru zona studiată se va avea în vedere implementarea cu prioritate a unei soluții pentru viitoarele circulații, mărind profilele străzilor adiacente prin extinderea acestora conform „PLAN URBANISTIC GENERAL TIMIȘOARA”.

Soluția de rezolvare a acestor probleme este prezentată în detaliu la punctul “ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI”.

 • 2.4 Ocuparea terenurilor

În prezent, funcțiunea terenului studiat este parțial de teren arabil în intravilan, liber de construcții și parțial de teren curți construcții, ocupat parțial de construcții de servicii.

În vecinătatea zonei studiate funcțiunile existente sunt de locuire individuala și colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime maxim S+P+2E+M/Er, precum și unități industriale, de depozitare și servicii.

Conform prevederilor P.U.G. Timișoara, în vecinătatea zonei studiate sunt prevăzute dezvoltări de zone rezidențiale cu funcțiuni complementare și servicii.

Pe terenul studiat se află trei construcții de dotări și servicii, cu regim de înălțime cuprins între P și P+2E+Mparțial, iar pe parcelele imediat invecinate nu există construcții. Pe o raza de 50-100 m sunt executate unități de depozitare și servicii (adiacent Căii Buziașului).

Principalele disfuncționalități în zonă sunt reprezentate de:

 • - vecinătatea drumurilor DE 1504/1/12 - Strada Dafinului și DE 1517, a căror profile transversale sunt necorespunzătoare pentru preluarea traficului prevăzut pentru această zonă;

 • 2.5 Echiparea edilitara

  2.5.1. Căi de comunicație

  În prezent, accesul pe terenul studiat se face de pe Calea Buziașului, de pe strada Dafinului (DE 1504/1/12) si DE 1517, dinspre Timișoara, respectiv Moșnița Nouă.

Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere:

 • - zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

 • - trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, cea de zonă de locuințe individuale și colective, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

 • 2.5.2. Rețele edilitare

În prezent există rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră, rețele de energie electrică, gaze naturale, telecomunicatii pe terenul cuprins în studiu, în zona construcțiilor existente în partea de nord a terenului, fiind posibilă astfel extinderea rețelelor pe toată suprafața terenului ce face obiectul P.U.Z.

 • 2.6 Probleme de mediu

Nu se impun probleme deosebite de protectia mediului altele decat cele ce se impun in mod curent conform legislatiei in vigoare.

Urbanizarea terenului urmează a fi realizată numai după asigurarea corespunzătoare a utilităților și a evacuării deșeurilor și cu respectarea întocmai a normelor în domeniu.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

 • 2.7 Optiuni ale populatiei

In situatia de fata nu este cazul. Proprietatea este privata, constructiile ce urmeaza a se realiza sunt investitii amplasate pe loturi cu un regim de inaltime de maxim P+1E+M/Er, respectiv de S+P+2E+M/Er.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 3.1 Elemente de tema

Obiectivele majore ale Planul Urbanistic Zonal sunt:

 • - zonificare functionala - pentru stabilirea parcelelor si a functiunilor permise

 • - stabilirea obiectivelor nou propuse si a disponibilitatilor de amplasament

 • - organizarea circulatiei si amenajarea domeniului public

 • - masuri de reglementare urbanistica a zonei, ca instrument de aplicare de catre foruri abilitate.

 • 3.2 Valorificarea cadrului natural

Prin P.U.Z. propus se va asigura un balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi amenajate.

Zona din lungul drumurilor va fi valorificata ca spatiu verde si va fi agrementata cu plantatii adecvate sitului.

Suprafata de spațiu verde necesara zonei este completata prin amenajarea unei parcele independente de spatiu verde.

 • 3.3 Zonificarea teritoriului

Tinand cont de dezvoltarea urbana a Municipiului Timișoara se inainteaza urmatoarele propuneri:

 • - o parcelare a terenului in loturi cu suprafete diferite ce nu vor fi mai mici de 500 mp, in vederea transformarii caracterului zonei in zona de locuinte cu servicii.

 • - se estimeaza un numar de maxim de 92 familii in zona studiata.

 • - se propun interventii specifice unei zone rezidentiale cu servicii (regim de inaltime, aliniere, integrare, asigurarea circulatiei si locurilor de parcare, spatii verzi).

 • - terenul studiat este parțial afectat de zona de protecție de 100 m a căii ferate private DF1508, iar în această zonă se propune o parcelă de servicii (turism), 8 parcele de locuințe colective mici, respectiv 4 parcele de locuințe individuale. Regimul maxim de înălțime admis va fi S+P+2E+M/Er.

Amplasamentul studiat se găsește parțial în zona de protecție și siguranță a infrastructurii feroviare private cu nr. cad. DF1508, cel mai apropiat punct fiind la o distanță de 8,92m, la extremitatea nordică a terenului, în zona parcelei de servicii propusă, respectiv, 111,84 m la extremitatea sudică a parcelei, în zona spațiului verde și a drumului propus.

Distanța dintre axul căii ferate private și zona de locuire propusă variază între 30,52 m (mai mare decât zona de siguranță de 20 m), respectiv 91,71 m.

 • 3.4 Organizarea circulatiei și accesibilitate

Strazile vor avea următoarele profile:

 • - 12 m - străzile nou propuse prin PUZ, inclusiv strada Dafinului (DE 1504/1/12), cu un

carosabil de 6,0 m, zone verzi și trotuare de 2,0 m, respectiv 1,0 m de o parte și de alta a carosabilului;

 • - 36 m - Calea Buziașului - prospect propus spre modificare, fiind in faza de avizare la PMT.

Se va asigura numarul de parcari necesar locuintelor in interiorul parcelelor respective, cât și în parcări subterane.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Accesul pe parcela de servicii se va face din Calea Buziasului, în zona accesului existent.

Accesul pe parcelele de locuinte se va face de pe strada nou propusa, de 12 m, dinspre strada Dafinului. Se menționează că accesibilitatea în zonă este asigurată chiar și în cazul în care proprietarul parcelei vecine cu nr. cad. A1504/1/10 nu cedează suprafața de teren necesară realizării drumului, conform plansei nr. 03-A „Reglemetări urbanistice - zonificare” anexate prezentei documentatii.

 • 3.5 Spații verzi

În cadrul PUZ-ului, spațiile verzi se vor amenaja dupa cum urmează:

 • - două parcele independente care reprezintă 15,45% din suprafața totală a terenului studiat;

 • - spații verzi amenajate peisager în incinta fiecărei parcele de locuinte, precum și în incinta fiecărui condominiu, minim 5%;

 • - spații verzi amenajate peisager în incinta parcelei de servicii, minim 20% din suprafața acesteia;

 • - spații verzi de aliniament în cadrul parcelelor de drumuri;

 • 3.6 Regimul de aliniere al constructiilor

Avand in vedere trama stradala propusa, se stabileste un aliniament ce presupune urmatoarele retrageri:

 • Parcela Nr. 1 - Dotari și servicii

  Regim maxim de înălțime P+2E+M/Er

  - amplasament în aliniamentul stradal - Calea Buziașului - construcție existenta;

 • - retragere minima de 2 m față de limitele laterale ale parcelei;

 • - retragere minimă de 13 m fata de spatele parcelei.

Parcela Nr. 2 - Locuinte colective mici

Regim maxim de înălțime S+P+2E+M/Er

- retragere obligatorie de 5 m fata de strada/scuar;

 • - retragere minima de 10 m față de spatele parcelei;

 • - retragere minimă de 6 m față de limita laterala dreapta;

 • - retragere de H/2, min. 8 m față de limita laterala stânga.

Parcelele Nr. 3 ^ 9- Locuinte colective mici

Regim maxim de înălțime S+P+2E+M/Er

- retragere obligatorie de 3 m fata de strada;

 • - retragere minima de 10 m față de spatele parcelei;

 • - retragere minimă de 3 m față de limitele laterale;

Parcelele Nr. 10^13 - Locuințe individuale cu maxim două apatamente

Regim maxim de înălțime P+1E+M/Er

- retragere obligatorie de 3 m fata de strada;

 • - retragere minima de 10 m față de spatele parcelei;

 • - retragere minimă de 3 m față de limitele laterale.

 • Parcelele Nr. 14 și 15 - Spatii verzi

 • Parcela Nr. 16- Scuar

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

 • Parcela Nr. 17 - Circulatii rutiere

  3.7 Regim de inaltime

  Prin Planul Urbanistic Zonal se recomanda realizarea unui profil volumetric echilibrat, fara contraste.

Din punct de vedere al regimului de inaltime, constructiile se vor incadra in limitele de maxim S+P+2E+M/Er pentru locuințele colective mici, P+1E+M/Er pentru locuințele individuale, respectiv P+2E+M/Er pentru zona de servicii.

 • 3.8 Modul de utilizare al terenurilor

Deoarece caracterul principal al zonei va fi unul mixt de servicii si locuințe colective mici și idividuale, ocuparea terenurilor se va inscrie in limita a maxim 40 % pentru parcela de servicii, respectiv 35% pentru parcelele de locuinte colective si individuale.

Se va respecta un C.U.T. maxim de 1,2 pentru parcelele de servicii si locuinte colective, respectiv 1,05 pentru parcelele de locuinte individuale.

BILANT TERITORIAL

suprafața teren

situația existenta

situația propusa

Suprafata aferenta circulatiilor ce devin domeniu public-carosabil, trotuare, spatii verzi aferente.

0

0

2737 mp

12,33%

S aferenta zonei de locuinte individuale cu maxim două apartamente

0

0

2239 mp

10,08%

S aferentă zonei de locuinte colective mici

0

0

9015 mp

40,61%

S aferentă zonei de servicii

6167 mp

27,78%

4780 mp

21,53%

S aferentă zonei de spatii verzi

0

0

3429 mp

15,45%

Teren arabil in intravilan

16033 mp

72,22%

0

0

TOTAL TEREN

22200 mp

100%

22200 mp

100%

3.9 Echiparea tehnico-edilitara

•     Alimentarea cu apă potabilă

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timișoara, existentă în zona de nord a parcelei studiate.

 • a) Situația existentă.

În prezent parcela studiată are parțial instalații de alimentare cu apă potabilă, în zona de nord a parcelei.

 • b) Situația propusă.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timisoara. Extinderea rețelei de apa potabila se va realiza din zona intersectiei străzii Magnoliei cu strada Dafinului, de-a lungul străzii Dafinului și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată cu conducte de polietilenă din PE - ID, având diametrul de 125 mm, conform planșelor anexate. Din această rețea se va realiza câte un branșament pentru fiecare parcelă în parte.

Rețeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât și alimentarea hidranților de incendiu exteriori ce vor fi poziționați pe aceasta. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 -1,5 m în lungul străzilor conform planșelor anexate. Debitul și presiunea necesare în rețelele de distribuție așa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de stațiile de pompare ale localității.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

•      Canalizarea

 • a) Situația existentă.

În prezent, în zona de nord a terenului (parcela de dotări și servicii) există racord la canalizarea menajeră a localității. Zona de sud a terenului nu este sistematizată, are funcțiunea de teren agricol și în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială, aceasta aflându-se în vecinătate.

 • b) Situația propusă.

Canalizarea propusă pentru PUZ - ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

 • 1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o extindere a sistemului de canalizare al municipiului Timisoara în lungul străzilor majore și secundare ale zonei și anume: din zona intersectiei străzii Magnoliei cu strada Dafinului, de-a lungul străzii Dafinului și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată, conform planșelor anexate. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va fi realizată din PVC - KG cu diametrul de 315 mm. Pe traseul rețelelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare și intersecție cu un diametru de minim 1 m. Din această rețea se vor realiza racorduri de canalizare pentru fiecare parcelă în parte.

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având etanșare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

 • 2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate și clădiri, din interiorul parcelelor, vor fi colectate separat într-un bazin de retenție cu un volum de 3 m3, amplasat pe fiecare parcelă, și vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute pe fiecare parcelă.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Apele pluviale de pe platformele betonate, drumuri și trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție, propuse conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 35 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în rețeaua de canalizare AQUATIM, la 15 minute după oprirea ploii, conform plansei anexate.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

Vcolectat = 30,30 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = 1.724,31 m3 /an.

La execuție se vor respecta distanțele minime între utilități conform normelor în vigoare.

 • Iluminatul public stradal:

Se prevede un iluminat stradal al zonei cu retelele de alimentare pozate subteran. Acesta se va realiza cu corpuri de iluminat de 250W montate pe stâlpi.

 • Alimentarea cu energie electrica:

În prezent pe amplasamentul studiat există rețele de energie electrică, în zona de nord a terenului, iar asigurarea noii dezvoltări cu energie electrică se va realiza prin extinderea rețelei existente a localității, și realizarea de noi branșamente la aceasta.

 • Echiparea cu retele de telecomunicatii:

În prezent pe amplasamentul studiat există rețele de telecomunicații, în zona de nord a terenului, iar asigurarea noii dezvoltări cu retea de telecomunicații se va realiza prin extinderea rețelelor existente, și realizarea de noi branșamente la aceastea.

 • Alimentare cu gaze naturale:

În prezent pe amplasamentul studiat există rețele de gaze naturale în zona de nord a terenului, iar asigurarea noii dezvoltări cu gaze naturale se va realiza prin extinderea rețelelor existente, și realizarea de noi branșamente la aceastea.

 • Incalzirea locuintelor:

Încălzirea locuințelor se va realiza prin intermediul centralelor de apartament, sau de bloc, alimentate cu gaze naturale sau alți combustibili.

Aceasta solutie va fi studiata si adoptata pe baza unor proiecte de specialitate la faza de Autorizație de Construire.

 • Deseurile menajere:

Deseurile menajere vor fi depozitate in pubele amplasate la fiecare cladire de locuire colectiva, respectiv individuala in parte si la fiecare constructie unde rezulta astfel de deseuri, intr-un loc special amenajat in zona caii de acces. Pubelele vor fi ridicate si golite periodic de catre societatea de salubritate specializata, pe baza unui contract de servicii incheiat intre locatari si societatea de salubritate.

 • 3.10 Protectia mediului

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Technical Competence Center

Timișoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e mail: office@pro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro

PRO-ARH TCC ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURĂRI

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405778 Timișoara; Nr. Cad. 405778

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

 • - Spațiul plantat pe fiecare parcelă nu va fi mai mic de 5% din suprafața lotului.

 • - În cadrul parcelei de dotări și servicii (parcela nr. 1) se prevede o zonă verde de minim 20% din suprafața parcelei.

 • - Se prevăd două parcele independente de spațiu verde, care reprezintă 15,83% din suprafața totală a terenului studiat.

 • - Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităților aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea.

 • 3.11 Obiective de utilitate publică

Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare.

Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației.

Intocmit:       arh. Laura Tifan Gy