Hotărârea nr. 126/2020

126/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 126/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020 - 004371/19.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-004371/19.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-004371/19.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 24.03.2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 240/20.06.2009, pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale de tip spălătorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roti si centre de diagnoza pentru maşini pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Arhitectului Sef nr. 07/06.04.2017;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare cu nr. 06/21.02.2017 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu, respectiv Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 4055/ 24.05.2019;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, având ca beneficiar pe SC POGG 77 SRL, întocmit conform proiectului nr. 70/2015, realizat de SC SC CUB - ART SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire în comformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 07/06.04.2017:
Regim de construire: maxim P+1E;
- Funcţiune propusă: depozitare şi prestări servicii (Extindere, etajare şi schimbare destinaţie casă de locuit P, rezultând bar şi service auto în regim P+1E);
- Înălţime maximă: Hmax=10 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=69%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.4;
- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Construcţia se va amplasa în frontul stradal al Căii Şagului, cu o retragere de la axul Căii Şagului de 15,70 m, şi alipită pe celelalte trei laturi, de limita de proprietate şi de clădirile existente pe parcelele învecinate;
- Spaţii verzi: minim 5% spaţii verzi amenajate conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, respectiv Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 4055/ 24.05.2019;
- Circulaţii şi servituţi: conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, se propune preluarea profilului stradal de perspectivă pentru Calea Şagului (PTT1 - 37 metri); autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din Calea Şagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016;
- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcţiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor şi vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spaţiului public;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 119/04.03.2020.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 619 mp este înscris în CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având ca proprietar pe SC POGG 77 SRL, cu interdictie conventional de grevare, instrainare, inchiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare si amenajare in favoarea Banca Transilvania SA pentru care a fost obtinut Acordul cu nr. 1119772/09.09.2019.

Art.4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U-04 - ,,Plan obiective de utilitate publica" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinuta de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC POGG 77 SRL;
- Proiectantului: SC SC CUB - ART SRL.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR.173, TIMIȘOARA"

MEMORIU TEHNIC

Instalații sanitare interioare

Prezenta documentație se refera la instalațiile edilitare aferente obiectivului „ PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE,ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CUÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR.173, TIMIȘOARA” amplasat în loc. TIMISOARA, str.Sagului, nr. 173,Jud TIMIS , beneficiar S.C. POG 77 S.R.L.

 • 1. Instalații sanitare interioare și de incintă:

In prezent in zona exista rețea de apă potabilă si de canalizare.

Alimentarea cu apă rece a noilor consumatori se va face din rețeaua publica de apă, printr-o conductă de Dn32 (PEHD 40x2.3mm)existenta. Conducta va fi alimentate de la un camin de bransament existent. Apa caldă menajera va fi produsă cu o centrala murala.Conductele de apă caldă vor urma traseul conductelor de apă rece.

Apele uzate menajer vor fi colectate și vor fi transportate spre rețeaua exterioară printr-o conducta existenta de racord PVC-KG 0160, de unde vor fi deversate în rețeaua publică de canalizare printr-un camin de racord existent Dimensiunile tuburilor de canalizare menajeră și modul de legare, sunt detaliate în planșele aferente acestei documentații.

Instalațiile de apă rece, caldă și canalizare menajeră au fost dimensionate pentru consumatorii indicați in planșele de arhitectură. Dimensionarea instalațiilor s-a făcut conform STAS 1478 pentru apa rece și caldă, conform STAS 1795 pentru canalizarea menajeră si pluvială. La proiectarea instalațiilor sau respectat si prescripțiile din Normativul I.9.

Țevile de apă rece și caldă ce se vor monta la interior vor fi din polipropilenă, iar tuburile de canalizare vor fi îmbinate cu mufă și garnitură de cauciuc tot din polipropilenă.

Țevile de apa rece vor fi izolate anti-condens cu izolație de 9 mm grosime, iar cele de apă caldă vor avea același tip de izolație dar cu grosime de 13 mm.

Obiectele sanitare se vor procura de către beneficiar după preferința acestuia.

Executantul la fața locului, va stabili modul de racordare al conductelor de apă rece, apă caldă și canalizare.

Prin amenajare parcarii se propune colectarea apelor pluviale printr-o rigola . Apele colectate vor fi transportate prin tuburi de PVC KG in bazinul de retentie nou prevazut,de unde vor fi pompate controlat in caminul de racord de canalizare.

Inainte de descarcare in bazinul de retentie apele se vor trece printr-un separator de hidrocarburi de 3l/s. Separator de lichide ușoare conf. SR EN 858 Cl. I Debit nominal: 3 l/s

Dispozitiv ocolire din polietilena

Debit total: 6 l/s

Din polietilena, rezistentă la lichide ușoare și biodiesel,

Diametru camin 600 mm

Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR.173, TIMIȘOARA"

Cantitate totală tampon lichide ușoare: 163 l

Volum total rezervor de apă: 850 l

Racorduri intrare/iesire DN 110,

Acces din exteriorul cuvei la elementul de colaescenta pentru mentenanta

Cu racord de prelevare probe preinstalat,

Cu închidere automată, plutitor tarat pentru densitate până la 0,90 g/cm3,

Capace pentru cămin: clasa A15, dimensiune nominală 600 mm

Trapa de namol inclusa, capacitate 600 l.

Tub de inaltare din PE H=1.5m

Pompa prevazuta in bazinul de retentie are rolul de a pastra bazinul gol.

Camine de vizitare vor fi din beton cu diamtrul interior de Dn1000 si vor fi echipate cu capace si rama din fonta clasa de sarcina D400.

 • 2. Prescripțiile generale privind instalațiile sanitare interioare

La proiectare se tine cont de următoarele normative si standarde:

 • -  I 13 - Normative pentru proiectarea si executarea normativelor si standardelor;

 • -  I 13/1 - Normative pentru exploatarea instalațiilor de încălzire centrala;

 • -  I 7 - Normative pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice la consumatorii cu tensiune de pana la 1000V;

 • -   C142 - Instrucțiuni tehnice pentru executarea si recepționarea termoizolațiilor la elemente de instalații;

 • -   C31 - Prescripții tehnice pentru proiectare, executarea, montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea cazanelor de apa ISCIR;

 • -  Norme generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcțiilor si instalațiilor;

 • -   PE 924 - Prescripții pentru calculul izolațiilor termice al instalațiilor;

 • -  NRPM - Norme Republicane de Protecția Mediului;

 • -  Legea 137 Legea protecției mediului;

 • -   SR1907 - Instalații de încălzire. Calculul necesar de căldura. Prescripții de calcul;

 • -  STAS 3417 - Coșuri și canale de fum pentru instalații de încălzire

 • -   STAS 10701 - Protecția contra coroziunii. Acoperiri protectoare;

 • -   STAS 7131 - Instalații de încălzire centrala. Masuri de siguranță la instalațiile de încălzire centrala cu apa, având temperatura de maxim 1150C;

 • -  ORD 462 - Condiții tehnice privind protecția atmosferei;

 • -   STAS 1478 Instalații sanitare - Alimentări cu apă la construcții

 • -   STAS 1795 Instalații sanitare Canalizări interioare;

 • -  I 9 Normative pentru proiectarea instalațiilor sanitare;

 • -  ORD 125-96 Procedura de reglementare a activităților economice si sociale cu impact asupra mediului înconjurător;

 • -  IPCT Îndrumător de proiectare pentru centrale termice mici;

 • -  IPCT Ghid de performanta pentru instalații.

In general, la proiectarea instalațiilor sanitare, sunt luate in calcul toate exigențele și în mod siguranța de exploatare, siguranța de foc, etanșeitatea;

special:


Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR.173, TIMIȘOARA"

 • -   confortul termic, adaptarea la utilizare, economie de energie;

 • -   confort acustic, igiena si protecția mediului, confort vizual si tactil.

 • 3. Măsuri PSI si prescripții de tehnica securității muncii

In timpul execuției, obligatoriu se vor respecta de către executant si beneficiar toate masurile PSI in vigoare, in special Ordonanța 60/1997 fiind direct răspunzători de nerespectarea acestor masuri.

Se vor respecta de către executant si beneficiar in timpul execuției lucrărilor prevederile Normei de protecția muncii in construcții-montaj si Norme Republicate de protecția muncii in special Legea 90/96 si Legea 177-2000 fiind direct răspunzători de nerespectarea lor.

Prezentul memoriu se va consulta împreună cu piesele desenate. Se interzice orice modificare a documentelor tehnice fără acordul in scris a proiectantului.

Întocmit, ing. Popescu Gelu


Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR.173, TIMIȘOARA"

Breviar de calcul

Instalații sanitare interioare

 • 1. Debitul de calcul pentru apele reci :

In conformitate cu STAS 1478 Alimentarea cu apa la construcții civile si industriale - pentru consumatorii propuși de beneficiar au rezultat următorii echivalenți de debit pentru apa rece:

Lavoar:

W.C.


0.35 x 4 = 1.40

0.50 x 4 = 2.00

Spalator.

TOTAL


1.00 x 2 = 2.00

E= 5,40


In conformitate cu STAS 1478-90 debitul de calcul pentru distribuția apei reci se determina cu

relația:


qC = b x (a x c xJE + 0.004 x E)(l / s)

in care: qC - debitul in l/s

E - suma echivalenților punctelor de consum alimentate de conducta respectiva

a - coeficientul adimensional in funcție de regimul de furnizare al apei in rețeaua de distribuție b - coeficientul adițional in funcție de felul apei

c - coeficientul adimensional in funcție de destinația clădirii

a = 0.15

b = 1.0

c = 1.0

E = 10,01

qc = 0,558 < l/s >

Debitul de apă necesar, la un E = 5.40este de qc = 0.558 < l/s > . S-a ales o conducta de Dn32-

PE-HD 40x2.3mm.

Reteaua de alimentare cu apa rece stradala asigura atat presiunea apei cat si necesarul de apa rece

al imobilului


Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR.173, TIMIȘOARA"

 • 2. Debitul de calcul pentru apel uzate menajere

In conformitate cu STAS 1795-87 - Alimentarea cu apa la construcții civile si industriale -pentru consumatorii propuși de beneficiar au rezultat următorii echivalenți de debit pentru canalizare:

Lavoar: W.C.

Spalator

TOTAL


0.50 x 4 = 2.00

6.00 x 4 = 24.0 1.00 x 2 = 2.00

E= 28,00

Debitul se calculează pentru conductele de canalizare in conformitate cu STAS 1795-95

Se calculează cu relația: Qc = Qs + q.

in care: Qs - debitul corespunzător valorii echivalenților Es ai obiectelor sanitare și ai punctelor de consum, ce se scurge in rețeaua de canalizare considerata, in l/s.

qc - debitul de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge in rețeaua de canalizare


Pentru:

a = 0.33

E = 28,0 s

Qs = 0,726 < l / s >

Qc = Qs + qs = 0.726 + 2 = 2.726 < l/ s > Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR.173, TIMIȘOARA"

 • 3. Determinarea debitului de ape meteorice clădiri

Prin debit de calcul al apei meteorice din instalațiile interioare de canalizare se înțelege debitul de apă colectat de pe suprafețele acoperișurilor, teraselor, pereților, curților de lumină și curților engelze.

Debitul de calcul al apei meteorice qc se calculează cu relația:

qc = 0.0001 x i x^ cpj x Scj (l/ s)

În care: i este intensitatea de calcul a ploii, în l/s*ha;

9j este coeficientul de colectare a apei meteorice de pe suprafața respectivă;

Scj suprafața de calcul având coeficientul de calcul 9j, în m2

qc = 0.0001 x 260 x 385 x 0.9 = 9.00 < l/s >

Debitul de calcul al apei meteorice este 9.00 <l/s>

Durata de calcul a ploii, t, se stabilește prin apreciere și se verifică prin calcul (după alegerea diametrelor conductelor) cu relația:

În care:


tcs este timpul de adunare a apei de ploaie de pe suprafața receptoare și timpul de


curgere prin coloanele instalației interioare de canalizare pluvială, în minute;

l distanța cea mai mare pe care o parcurge apa de ploaie în conductele orizontale de canalizare până la secșiunea de control, în metri;

v viteza de curgere a apei în conductele orizontale de canalizare, corespunzătoare debitului maxim la curgere cu nivel liber, în m/min. Viteza de curgere a apei se ia aproximativ 40 - 60 m/min, funcție de materialul conductei. Apele pluviale de pe cladire vor fi deversate la nivelul solului pe spatiile verzi

 • 4. Debitul de calcul pentru ape meteorice platforma betonata

In conformitate cu SR 1846-2:2007, debitul de calcul al apelor meteorice Qp se calculează cu relația : Qp = m xS xpxil/s in care: i- intensitatea ploii de calcul

p - coeficientul de scurgere al apei meteorice adimensional

Sc - suprafața de calcul - egala cu proiecția pe orizontala a suprafețelor receptoare.

m- coeficientul de reducere a debitului adimensional

Intensitatea ploii de calcul in funcție de frecvența normată a ploii si de durata. Se determină prin diagrame sau tabele de calcul.

Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI

PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR.173, TIMIȘOARA"

Frecvența normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846/2006 in funcție de clasa de importanță a clădirii (f).

tc-timpul de scurgere de la cel mai indepartat punct pana la bazinul de retentie este de 15min L - distanța maximă de parcurs in conductele orizontale pana la secțiunea de control (m) V -viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel liber V=50 (m/min) Sc=0.0158 ha i=170 (l/s*ha) ^=0.85

m= 0.8 la timp de ploie <40min

Rezulta: Qp=1.82 l/s

Volumul bazinului de retentie :

Vbr = Qp *t*0.001 [ m3]

Vbr =1.8*3600*0.001 = 6.60[m3]

Pentru masuri de siguranța in cazul unei ploi torențiale sa realizat un bazin de retentie ape pluviale cu un volum total de 7mc si volum util de 6.60mc cu dimensiuni Lxlxh=2.5x1.4x2m, in bazin se va monta o pompa care va directiona ape pluviale spre caminul de racord existent existent

Întocmit, ing. Popescu Gelu

Cub^ZAkru1 Str. Octavian Goga bl.2 sc.B ap.5 Timișoara jud. Timiș, România cub.art.tm@gmail.com


ARHITECTURĂ . URBANISM . AMENAJĂRI INTERIOARE . CONSULTANȚĂ

FOAIE DE CAPĂT

Proiect Nr. 70 / 2015

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC DE DETALIU „EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR.173, TIMIȘOARA”

Beneficiar:

S.C. POG 77 SRL

Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Proiectant:

S. C. CUB - ART SRL

Strada Octavian Goga, Bl.2, Scara B, ap.5, Timișoara

Data elaborării:

MARTIE 2017

ȘEF PROIECT: ARH. BALAN GABRIEL

MARTIE 2017

ICub^ZAkru1     Str. Octavian Goga bl.2 sc.B ap.5 Timișoara jud. Timiș, România cub.art.tm@gmail.com

ARHITECTURĂ . URBANISM . AMENAJĂRI INTERIOARE . CONSULTANȚĂ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU „EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR.173, TIMIȘOARA”

Proiect Nr. 70 / 2015

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

Șef proiect:

ARH. BALAN GABRIEL

Urbanism:

ARH. BALAN GABRIEL

ICub^ZAkru1     Str. Octavian Goga bl.2 sc.B ap.5 Timișoara jud. Timiș, România cub.art.tm@gmail.com

ARHITECTURĂ . URBANISM . AMENAJĂRI INTERIOARE . CONSULTANȚĂ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU „EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR.173, TIMIȘOARA”

Proiect Nr. 70 / 2015

BORDEROU DE PIESE SCRISE

PIESE SCRISE:

FOAIE DE CAPĂT

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

BORDEROU DE PIESE SCRISE ȘI DESENATE MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1.  INTRODUCERE

  • 1.1  Date de recunoaștere a documentației

  • 1.2 Obiectul PUD

 • 2.  ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

  • 2.1  Concluzii din documentații anterior elaborate

 • 3.  SITUAȚIA EXISTENTĂ

  • 3.1  Accesibilitatea la căile de comunicație; limite și vecinătăți

  • 3.2  Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

  • 3.3  Tipul de proprietate asupra terenului

  • 3.4  Caracteristici geotehnice ale terenurilor

  • 3.5  Echiparea existentă

 • 4.   REGLEMENTĂRI

 • 4.1. Obiective și modalități de operare

 • 4.1.1 Lucrări rutiere

 • 4.2. Condiții de amplasare și conformare a construcției

 • 4.2.1 Orientarea față de punctele cardinale

 • 4.2.2 Amplasarea față de aliniament

 • 4.3. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • 4.3.1 Accese carosabile

 • 4.3.2 Accese pietonale

4.4 Asigurarea echipării tehnico - edilitare

 • 4.4.1 Racordarea la rețelele tehnico - edilitare existente

 • 5.    CONCLUZII

 • 6.   ANEXE

Arh. BALAN GABRIEL

ICub^ZAkru1     Str. Octavian Goga bl.2 sc.B ap.5 Timișoara jud. Timiș, România cub.art.tm@gmail.com

ARHITECTURĂ . URBANISM . AMENAJĂRI INTERIOARE . CONSULTANȚĂ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU „EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR.173, TIMIȘOARA”

Proiect Nr. 70 / 2015

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1.  INTRODUCERE

  • 1.1 Date de recunoaștere a documentației.

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC DE DETALIU „EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR. 173, TIMIȘOARA”

Beneficiar:            S.C. POG 77 SRL

Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Proiectant:           S. C. CUB - ART SRL

Strada Octavian Goga, Bl.2, Scara B, ap.5, Timișoara

Data elaborării:        MARTIE 2017

Obiectul Planului Urbanistic de Detaliu

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu de față este determinată de intenția de a defini folosința și caracteristicile urbane și tehnico-edilitare ale unui teren situat în intravilanul Municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr. 173, situat în zona de sud vest a orașului, la artera de intrare în oraș dinspre Reșița și Stamora Moravița. Aici se află realizate mai multe obiective din categoria funcțională depozitare, comerț, prestări servicii.

 • 2.  ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

 • 2.1. SITUAREA OBIECTIVULUI ÎN CADRUL LOCALITĂȚII

Parcela pe care se dorește construirea obiectivului propus este situată cu acces de la

Calea Șagului. Terenul studiat are o suprafață totală de 619,00 m2, conform Cărții Funciare nr.

407545 Timișoara. Parcela este orientată cu latura de nord vest la strada sus amintită. Terenul este orientat nord vest - sud est spre frontul stradal și are nr. top 407545, cu nr. top vechi 554/17.

Vecinătățile terenului studiat sunt următoarele:

 • -  la nord vest: Calea Șagului - domeniul public al Municipiului Timișoara;

 • -  la nord est și sud est: imobilul situat în Calea Șagului nr. 171, proprietate particulară a lui Novac loan și Novac Cristina - Petruța, hale cu funcțiunea de întreținere utilaje grele;

 • -  la sud vest: imobilul situat în Calea Șagului nr.175, proprietate particulară a lui Hoksari Adrian - Gabriel, alimentație publică și anexe, în prezent nefuncționale.

Terenul este plat.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara, terenul se află situat în intravilan, având categoria de folosință de zonă de depozitare și prestări servicii cu interdicție de construire până la elaborare PUZ / PUD. Calitatea urbană în porțiunea de teritoriu luată în studiu este bună, întreaga zonă prezintă potențial de edificare cu obiective din categoria funcțională precizată anterior. Din punctul de vedere al situării acestui amplasament în structura urbană a Municipiului Timișoara, el se află în unitatea teritorială de referință UTR 60. Cele mai apropiate locuinte (Cartierul Steaua - Bujorilor - Calea Chisodei) se afla la o distanta de 490 m, dincolo de calea ferata Timisoara - Resita.

 • 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

 • 3.1. ACCESIBILITATEA LA CĂILE DE COMUNICAȚIE; LIMITE ȘI VECINĂTĂȚI Amplasamentul are asigurată accesibilitatea la domeniul public, respectiv din Calea

Șagului. Circulația pe Calea Șagului se face în ambele sensuri, cu câte două benzi de circulație și acostamente pe fiecare sens. Terenul studiat are dimensiunile de 17,85 m la stradă, respectiv de 17,42 m pe partea posterioară a pacelei, cu o lungime variabilă cuprinsa între 34,01 m pe latura din stânga și de 34,47 m pe latura din dreapta a parcelei.

Parcela are forma aproximativ dreptunghiulară și are acces auto și pietonal.

 • 3.2. SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE ȘI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

În prezent terenul este construit având o construcție reprezentând casă de locuit parter și are o suprafață totală de 691 m2 cu acces direct din Calea Șagului. Construcția existentă are 82,00 m2 suprafață construită. Procentul de Ocupare al terenului este 13,0 % iar Coeficientul de Utilizare al Terenului este 0,13. Conform solicitărilor proprietarului imobilului și a Certificatului de Urbanism nr. 3886 din 29.09.2015 emis de către Primăria Municipiului Timișoara se propune extinderea, etajarea și schimbarea destinației casei de locuit existente în bar și service auto cu regim de înălțime P+1E, cu o suprafață construită de maxim 430 m2. Se va obține un Procent de Ocupare al Terenului de 69,0%. Coeficientul de Utilizare al Terenului va fi de 1,4 pentru parcela studiată.

 • 3.3. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI

Terenul este și va rămâne proprietate privată. Terenul este proprietatea privată a S.C. POG 77 SRL, conform extrasului CF nr.407545 Timișoara. Parcela are nr. cadastral 407545.

 • 3.4. CARACTERISTICI GEOTEHNICE ALE TERENURILOR

Geomorfologic zona se situează in campia joasa TIMIS - BEGA denumită depresiunea panonica. Zona menționată se încadrează în complexul aluvionar a carui geomorfologie se datorează influențelor apelor curgătoare care au dus in timp la transportarea si depunerea de particule fine din diverse roci.

Geologic zona se caracterizează prin existenta la partea superioara a formațiunilor cuaternare reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere la peste 200 m adâncime. Fundamentul cristalin - granitic se afla la circa 1400 - 1700 m adâncime și este străbătut de o rețea densă de microfalii.

În conformitate cu codul P100 - 1/2006, perioada de colț Tc = 0,7 s. Factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structura este b0 = 3. Spectrul normalizat de răspuns elastic Se(T) = ag b(T) se considera pentru zona Banat iar accelerația orizontală a terenului pentru proiectare ag = 0,16 g.

Din punct de vedere climatic, zona Timișoara prezintă următorii parametri:

 • - temperatura medie anuală se situează în intervalul +10-+11°C;

 • - temperaturile medii lunare se situează între -2--1°C (luna ianuarie) și +20-+21°C (luna iulie)

 • - numărul zilelor cu îngheț dintr-un an este în medie de 94 iar cel al nopților geroase (temperaturi mai mici de -10°C) este de 11,6;

 • - cantitatea medie anuală de precipitații este de 700-800 mm, numărul zilelor cu precipitații este de 145,6 iar al celor cu zăpadă la sol este de 22,4;

 • - direcția predominantă a curenților de aer este SE - NV (61,8%), numărul zilelor cu activitate eoliană fiind de circa 300 zile/an.

Sondajul geotehnic a interceptat apa subterană la - 1,50 m față de nivelul terenului. Caracteristicile ale terenului îl încadrează ca teren cu risc geotehnic redus. Terenul de fundare este reprezentat de argilă prăfoasă de culoare gălbui - cenușie, plastic consistentă la plastic vârtoasă, cu rar pietriș, umedă, pentru care se recomandă luarea în calcul a unei presiuni convenționale pconv=200 kPa. Din punct de vedere seismic, zona se caracterizează prin Ks=0,12 și Tc=0,7s. Adâncimea maximă de îngheț este de 0,70 m.

 • 3.5. ECHIPAREA EXISTENTĂ

Zona în care se află amplasamentul studiat are echipamentele edilitare subterane și supraterane necesare alimentării cu apă - canal, electricitate, gaze naturale, telefonie, etc. Parcela care face obiectul studiului este echipată cu branșamentele necesare alimentării cu utilități urbane edilitare. La faza de proiectare DTAC se va stabili dacă aceste branșamente au capacitatea necesară asigurării utilităților furnizate, în raport cu noua construcție și cu funcțiunile propuse.

 • 4. REGLEMENTĂRI

În perimetrul amplasamentului studiat se propune extinderea, etajarea și schimbarea destinației unei clădiri existente parter cu funcțiunea de locuință, în bar și service auto care va avea regim de înălțime P+1E. La nivelul parterului, din stradă, se va asigura accesul clienților la un spațiu de recepție și așteptare cu o scară care va duce la barul amplasat la etaj pe latura dinspre stradă a clădirii. Tot din stradă se asigură accesul auto în curte, prin intrare uscată. Pe latura din stânga și pe partea posterioară a parcelei se va extinde spațiile necesare pentru service auto și pentru depozitare, grupuri sanitare și centrală termică și o a doua scară pentru personalul service-ului. În service nu se vor executa lucrări de tinichigerie și de vopsitorie auto. Se vor executa lucrari de echilibrare roti, directie, schimbare ulei, placute frina, intretinere motor si cosmetica auto.

La etaj, spre stradă se va amplasa barul cafenea care se constituie ca un al doilea spațiu de așteptare pentru clienți. Peste partea de service auto se vor amenaja birourile firmei și vestiarele cu locul de servit masa pentru personal, grupuri sanitare, etc. Parterul va fi racordat la cota amenajată a terenului (a curții). Structura constructivă este formată parțial (pentru porțiunea din clădirea existentă care se păstrează) din zidărie de cărămidă cu diafragme portante din zidărie, cu sâmburi din b.a. și o structură metalică cu stâlpi și grinzi metalice și planșee din beton armat cu cofraj pierdut din tablă de oțel cutată. Închiderile spre exterior se vor realiza cu panouri tip sandwich din tablă de oțel, cu spumă poliuretanică la interior. Compartimentările interioare vor fi ușoare, cu pereți autoportanți din panouri de gips-carton.

Construcția se va amplasa în frontul stradal al Căii Șagului, și alipită pe celelalte trei laturi de limita de proprietate și de clădirile existente pe parcelele învecinate.

BILANT TERITORIAL

Existent

Propunere

mp

%

mp

%

S. construită

82,00

13.0

370,00

60,0

S. circulații pietonale si parcari

250,00

40.0

218,00

35,0

Spatii verzi

0,00

0.0

31,00

5,0

Teren neamenajat

287,00

47.0

0,00

0,0

Total

619,00

100

619,00

100

INDICI URBANISTICI

EXISTENT

REGIM DE INALTIME

P

SUPRAFATA CONSTRUITA

82,00

S. CONSTRUITA DESFASURATA

82,00

P.O.T. EXISTENT

13,0 %

C.U.T. EXISTENT

0,13

APARTAMENTE

1

LOCURI DE PARCARE

2

PROPUNERE

REGIM DE INALTIME

P+1E

SUPRAFATA CONSTRUITA

370,00 m2

S. CONSTRUITA DESFASURATA

740,00 m2

P.O.T.

60,0 %

C.U.T.

1,2

APARTAMENTE

-

LOCURI DE PARCARE

8

înălțimea la cornișă a construcției propuse va fi de 10,00 m.

 • 4.1. OBIECTIVE ȘI MODALITĂȚI DE OPERARE

Soluția urbanistică a fost elaborată ținându-se cont de următoarele obiective:

 • - Continuarea și extinderea de obiective de prestări servicii cu regim de înălțime de maxim P+1E, în concordanță cu clădirile situate în apropiere;

 • - Ocuparea cât mai justă a terenurilor în intravilanul Municipiului Timișoara, fără a intra în disonanță cu clădirile din jur;

 • - Prefigurarea unei dezvoltări urbane de tip intensiv a unei porțiuni construite care are în prezent o tipologie de ocupare a parcelelor de tip urban, specific arterelor de intrare în oraș (dimensiunea parcelelor, POT-ul și CUT-ul existent, etc.);

 • - Asigurarea spațiilor de parcare pe parcela proprie pentru clienții serviciilor propuse.

.

 • 4.1.1. LUCRĂRI RUTIERE

Pentru realizarea și funcționarea investiției propuse se prevăd a se realiza lucrări rutiere legate de accesul din Calea Șagului. Calea Șagului este o stradă de importanță majoră din trama rutieră a Municipiului Timișoara și are îmbrăcăminte asfaltică. Carosabilul străzii are 14,00 m lățime, cu acostamente pe ambele părți ale drumului asigurând o circulație auto în patru benzi de circulație, câte două pe sens.

Pe ambele părți ale carosabilului există trotuare cu lățimea de 1,50 m.

Se va reamenaja cu minime intervenții accesul auto în curte prin intrare uscată, și sase locuri de parcare pentru clienți, conform planșei alăturate, întomite de ing. Linda Munteanu.

 • 4.2. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

 • 4.2.1 Orientarea față de punctele cardinale

Construcția propusă va avea regimul de înălțime P+1E și se va amplasa pe limitele de proprietate spre stradă și înspre parcelele învecinate. Orientarea clădirii se face către toate punctele cardinale, cu fațada lungă dinspre nord est spre zona curții. Spațiile de lucru vor avea orientarea astfel încât să aibă asigurate și iluminarea și ventilația naturală a spațiilor interioare.

 • 4.2.2 Amplasarea față de aliniament și limite parcelă

Construcția propusă are funcțiunea de bar și service auto, va avea regim de înălțime de P+1E, și se va amplasa cu fațada principală către Calea Șagului.

Fiind vorba de amplasarea în planul străzii, se apreciază o retragere de la axul Căii Șagului de 15,70 m. Construcțiile situate în vecinătatea amplasamentului nu vor fi afectate. Acestea se află amplasate pe limitele de proprietate ale parcelei studiate. Construcția se va amplasa pe limitele laterale și pe limita posterioară a parcelei.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

 • 4.3.1 Accese carosabile

Se va asigura acces carosabil la amplasamentul construcției bar și service auto. Acesta se va realiza din Calea Șagului prin racordul auto existent care are lățimea de 6,00 m carosabil. Racordarea accesului carosabil la stradă se va face cu curburi de rază de minim 6,00 m.

 • 4.3.2 Accese pietonale

Accesul pietonal se va asigura din trotuarul Căii Șagului care are o lățime de 1,30 m.

 • 4.4. ASIGURAREA ECHIPĂRII TEHNICO - EDILITARE

4.4.1 Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente

Construcția propusă are racordurile la energie electrică, prin branșarea la rețeaua care alimentează construcțiile existente în vecinătate. Apa potabilă este asigurată din rețeaua Municipiului Timișoara prin branșamentul existent. Debitul de apă necesar, la un E = 5.40 este de qc = 0.558 < l/s >. S-a ales o conducta de Dn32-PE-HD 40x2.3mm.

Reteaua de alimentare cu apa rece stradala asigura atat presiunea apei cat si necesarul de apa rece al imobilului.

Canalizarea menajeră se rezolvă prin branșarea imobilului la rețeaua orașului.

Pentru masuri de siguranta in cazul unei ploi torentiale s-a realizat un bazin de retentie ape pluviale cu un volum total de 7mc si volum util de 6.60mc cu dimensiuni Lxlxh=2.5x1.4x2m, in bazin se va monta o pompa care va directiona ape pluviale spre caminul de racord existent existent

Colectarea apelor pluviale se asigură prin rigole deschise cu grilaj, în curte care canalizează aceste ape la un bazin subteran de retenție de 6,60 mc, prin intermediul unui separator de hidrocarburi. Apa colectată va asigura irigarea și întreținerea spațiilor verzi amenajate. Preaplinul rezervorului va fi dirijat la canalizarea orașului.

Alimentarea cu energie electrică, distribuția și tablouri electrice de distribuție

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din rețeaua de distribuție publică de joasă tensiune existentă, prin intermediul unui racord, până la blocul de măsură și protecție montat la limita de proprietate, încastrat în gardul aferent împrejmuirii obiectivului, la care se vor racorda tablourile electrice de distribuție interioare, aferente obiectivului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu, blocul de măsură și protecție este prevăzut cu un întrerupător automat, prevăzut cu dispozitiv de protecție cu curent diferențial, cu curentul de declanșare de 300 mA.

Distribuția energiei electrice în interiorul obiectivului, se va realiza de la tablourile electrice de distrbuție interioare, montate în zona de la intrarea în obiective, la care se vor racorda tablourile electrice de distribuție secundare.

Din tablourile electrice prin circuite monofazate, cu cabluri tip N2XH 3 x 2,5 mm2, și N2XH 3 x 1,5 mm2, cabluri cu izolație cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor și fără emisii de halogeni, se vor alimenta receptoarele existente, prize și iluminat.

Tablourile electric se echipează cu aparatură și echipamente performante, cu grad mare de siguranță în exploatare, calitate și fiabilitate, și se va lăsa spațiu pentru dezvoltare ulterioară.

Rețeaua interioară va fi în conexiune de tip TN - S și se va conecta la priza generală de împământare la care se vor conecta și rețeaua PE.

Componentele active și părțile de siguranță vor fi acoperite. Clemele pentru ieșiri, nul de lucru și nul de protecție vor fi poziționate alăturat. Se va face obligatoriu o inscripționare unitară și durabilă a zonelor de curent și a aparatelor aferente. Etichetarea circuitelor trebuie făcută astfel încât să se asigure identificarea facilă a consumatorilor alimentați pe circuitele respective.

Instalații electrice pentru iluminat normal

Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri N2XH - 3x1,5 mm2, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum, montate în tuburi de protecție, pozate îngropat în structura pereților.

Pentru iluminatul spațiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi cu consum redus de energie și randament ridicat.

Comanda iluminatului se face local de la întrerupătoare simple, duble 10A/250V cu montaj îngropat și grad de protecție specific categoriei de mediu a spațiului în care sunt montate. Toate întrerupătoarele se vor monta la minim 0,9 m de la pardoseala finită.

Protecția circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare cu protecție magnetotermică, cu protecție diferențială 30mA, montate în tablourile de distribuție. Cablurile, tuburile de protecție, corpurile de iluminat și aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO.

Instalații electrice de iluminat de siguranță

Având în vedere specificul obiectivului s-a prevăzut instalație de iluminat de securitate pentru marcarea căilor de evacuare, iluminat antipanică și iluminat pentru continuarea lucrului în spațiul de montaj al centralei termică.

Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent obiectivului, se va realiza utilizând corpuri de iluminat tip luminobloc, echipate cu bandă LED, cu puterea de 2W, marcate cu pictograme standardizate (ex. IESIRE sau EXIT etc.), conform Sr EN 60598-2-22, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea panourilor de securitate, prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Acestea vor fi amplasate deasupra usilor de evacuare, în casele de scări, toalete cu suprafața >8 mp, la schimbări de direcție, pe coridoare, sau cu marcaj de indicatoare a traseului pe caile de evacuare, fiind respectate prevederile art. 7.23.7.1. din Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011.

S-a prevăzut montarea de corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare tip luminobloc, în exteriorul uților de evacuare, pentru iluminarea exterioară a zonelor de evacuare.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va intra în funcțiune în intervalul cuprins de la 1 - la 5 secunde conform prevederilor normativului mai sus menționat și va avea o autonomie de 1,50 h (acumulator) la căderea sursei principale de alimentare.

Iluminatul de securitate împotriva panicii este obligatoriu a se prevedea pentru încăperi cu suprafața mai mare de 60 mp, conform art. 7.23.9.1. din Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011. Acesta va intra în funcțiune în maxim 5 s și se vor utiliza corpuri de iluminat integrate în iluminatul normal prevăzute cu baterie de acumulatori cu autonomie minim 1,0 h.

Iluminatul de securitate împotriva panicii se va realiza utilizând corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general, însă prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt prevăzute să aibă o autonomie în funcționare de minim 1,0 ore.

În afară de comanda automată a intrării în funcțiune a iluminatului de securitate antipanică, se va prevedea și comandă manuală, prin intermediul unui întrerupător poziționat lângă tabloul electric, prin care se va realiza și scoaterea din funcțiune a acestuia.

Avându-se în vedere că pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se vor utiliza corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general și echipate cu baterii de acumulatori cu autonomie de minim 1,0 ore, comanda funcționării acestora se va realiza automat, punerea în funcțiunea realizându-se în maxim 5 s.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului aferente spațiului centralei termice, unde este obligatoriu a se realiza conform art.7.23.5.1 din Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011, sau prevăzut corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general, însă prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt prevăzute să aibă o autonomie în funcționare de minim 3 ore, durată necesară desfășurării activităților fără pericol. Timpul de punere în funcțiune este conform I7 / 2011 de maxim 5 s.

Realizarea practică a acestor circuite se face similar ca și pentru instalațiile de iluminat normal, prin tuburi de protecție montate îngropat până la locul de montare al corpurilor, respectându-se reglementările tehnice în vigoare.

Pentru funcționarea instalațiilor de securitate, a corpurilor de iluminat echipate cu kit de siguranță, alimentarea acestora se va realiza prin cabluri cu 4 conductoare, realizându-se o legătură la fază pentru funcționarea acestora numai în situația în care este necesară.

Corpurile de iluminat prevăzute sunt executate din materiale incombustibile sau cu întârziere la propagarea flăcării, fiind montate prin elemente de prindere omologate.

Protecția circuitelor se va realiza cu întreruptoare automate bipolare, cu protecție magnetotermică și protecție diferențială 30mA, montate în tablourile de distribuție. Cablurile, tuburile de protecție, corpurile de iluminat și aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO.

Instalații electrice pentru prize și forță

Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri tip N2XH 3x2,5 mm2, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum, montate în tuburi de protecție flexibile, pozate îngropat în structura pereților.

Toate prizele vor avea contact de protecție legat la priza de pământ prin intermediul tabloului electric.

Prizele utilizate vor fi montate la o înălțime de minim 0,4 m de la nivelul pardoselii finite și vor fi echipate cu contacte de protecție.

Alimentare echipamentelor și utilajelor de forță (centrala termica, echipamentele tehnologice) se va realiza prin circuite independente dimensionate în conformitate cu încărcările existente.

În tabloul electric s-au prevăzut circuite de rezervă pentru apariția de noi consumatori în viitor.

Protecția circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecție magnetotermică și protecție diferențială 30mA, montate în tablourile de distribuție. Cablurile, tuburile de protecție și aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO.

Instalații de protecție

Instalațiile de protecție constau în legarea la pământ a instalațiilor, a tablourilor electrice prin intermediul celui de-al treilea respectiv ai cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S.

Blocul de măsură și protecție aferent obiectivului, se va lega la priza de pământare aferentă, prin intermediul unui conductor tip platbandă Ol - Zn 40 x 4 mm, ce va fi legată la priza de pământ prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separație. Rolul pieselor de separație este de a separa instalația electrică de priza de pământ pentru a se putea realiza măsurarea prizei de pământ.

Priza de pământare se va realiza utilizând condițiile naturale ale obiectivului, ce va asigura o rezistență de dispersie a acesteia cu valoarea de cel mult 4 Q.

Pentru protecția împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevăzut:

 • - legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie;

 • - legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie.

Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE). Carcasele metalice ale motoarelor, toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega suplimentar la instalatia de legare la pamant de protectie.

Încălzirea

Asigurarea încălzirii clădirii, se va face prin sistem individual de încălzire cu convectoare radiante electrice.

Sistemul de încălzire individual, selectat de beneficiar, pentru investiția propusă, în raport cu necesitățile sale, se va dimensiona și amplasa în conformitate cu normativele de specialitate, detaliindu-se ca soluție tehnică, numai în etapa elaborării documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire.

Ventilația

Sistemul de ventilare se stabilește și detaliază în raport cu destinația spațiului construit și configurația acestuia. Sistemul de ventilație va urmări în special diluarea degajărilor interioare de noxe (fumul de țigară, mirosuri) preferându-se de regulă ca sistem de ventilare simplu prin ventilație naturală realizat prin sistemul vitrat (geamuri) al clădirii.

Ca metodă alternativă, se admite, pentru spațiile generatoare de umiditate și mirosuri (băi, spații de depozitare, debarale și vestiare) se va face prin sistemul de ventilare mecanică de tipul priză de aer proaspăt-aer viciat, centrală de tratare și/sau tubulatură de distilație evacuare a aerului.

Întrucât în sistemele de tip servicii industriale, debitele de evacuare descrise în literatura de specialitate inregistrează valori medii, ventilarea (procentul necesar de evacuare a aerului de 10%) se poate face ușor prin fante prevăzute în tocul ferestrelor și ușilor exterioare, hote sau ventilatoare fixate în geam.

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin branșamentul existent la rețeaua de distribuție gaze naturale la parcela studiată.

2.4 Protecția mediului

Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare

Activitățile propuse prin această investiție nu sunt generatoare de poluare dacă se aplică prevederile legislației în vigoare. O bună organizare de selectare, colectare și evacuare a deșeurilor va contribui de asemenea la diminuarea surselor de poluare.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Terenul luat în studiu nu prezintă caracteristici geografice și morfologice care să presupună riscuri naturale directe.

Epurarea și preepurarea apelor uzate

Apele uzate vor fi preluate în canalizarea stradală existentă care funcționează în sistem gravitațional, cu mod de descărcare în rețeaua de canalizare a Căii Șagului.

Depozitarea controlată a deșeurilor

Deșeurile vor fi constituite din deșeuri curente menajere rezultate de la activitatea de bar cafenea și de la birouri. Se va organiza o colectare selectivă a deșeurilor pentru a asigura un grad ridicat de reciclare și refolosire. Deșeurile menajere vor fi colectate în pubele de unde vor fi colectate și depozitate la deponeul gestionat de primărie. Deșeurile reciclabile se vor colecta separat și se vor preda spre reciclare sau refolosire în funcție de natura fiecărei activități desfășurate.

Deșeurile provenite din activitatea de service auto se vor colecta separat. Deșeurile din categoria uleiurilor minerale, a emulsiilor și a unsorilor se vor colecta în recipiente speciale și vor fi predate spre neutralizare firmelor specializate în astfel de operațiuni ecologice.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi Nu este cazul

Organizarea sistemelor de spații verzi

Se prevede realizarea unui spațiu verde în suprafață de 31 mp (5% din suprafața parcelei studiate).

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

Nu este cazul.

Refacerea peisagistică și reabilitare urbană

Nu este cazul - terenul nu are potențial peisagistic și urban

Valorificarea potențialului turistic și balnear

Nu este cazul

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicație și al rețelelor 9                     9                                                                                                           9        9                  9

edilitare majore

Calea Șagului este o arteră de importanță majoră, modernizată si in prospectul sau sunt pozate subteran si aerian principalele rețele edilitare ale Municipiului Timișoara. Rețelele de utilități edilitare nu prezintă disfunctionalități.

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului .

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

 • 1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la:

 • 1.a. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Fiind P.U.D. pentru extindere, etajare și schimbare destinație în bar și service auto se creează noi locuri de muncă, etc.

 • 1.b. Se încadrează în P.U.G. si in P.U.Z. aprobat prin HCL Timisoara nr. 157/2002.

 • 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosință teren intravilan - curti constructii. Caracterul funcțional al terenului se modifică în acord cu prevederile PUG Timișoara în prestări servicii.

 • 1.d. Propunerile documentației de urbanism de construire a unui service auto și bar P+1E nu afectează mediul. În zona respectivă nu se desfășoară activități industriale și nu se utilizează substanțe poluante care să afecteze mediul.

 • 1. e. Prin racordarea construcției propuse la rețelele de canalizare și alimentare cu apă în

sistem centralizat a Municipiului Timișoara, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

 • 2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la:

 • 2.a. Propunerile promovate prin documentația de față produc niște efecte ireversibile. Se realizează noi spații pentru servicii, îndesirea zonei de depozitare și servicii.

 • 2.b. Nu e cazul.

 • 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere.

 • 2.d. Nu e cazul.

 • 2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană.

2.f. Nu e cazul.

2.f.i. - nu sunt zone naturale speciale și nici patrimoniu natural care să fie afectat.

2.f.ii - nu e cazul. Nu se depășesc standardele și valorile limită de calitate a mediului .

2.f.iii - nu e cazul.

2.g. Nu e cazul.

LISTA OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ

În etapa pentru care se elaborează Planul Urbanistic de Detaliu, nu sunt prevăzute obiective de utilitate publică.

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil

În prezentul studiu se propune ca tipurile de proprietate să fie de două categorii:

 • -  terenuri proprietate publică de interes local

 • -  terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice;

Determinarea circulației terenurilor între deținători

În conținutul studiului de urbanism nu sunt prevăzute terenuri ce se intenționează să fie trecute în proprietatea publică a unității administrativ - teritoriale și nici terenuri aflate în proprietate privată destinate circulației juridice privind proprietatea.

Protecția calității apelor

Evacuarea apelor uzate menajere se va face în reteaua stradala.

Nu se impun lucrări de apărare împotriva inundațiilor, zona nefiind inundabilă.

Protecția aerului

Activitățile ce se vor desfășura atât pe parcursul realizării obiectivului cât și pe parcursul utilizării acestuia nu vor produce poluanți ai aerului, emisiile de noxe încadrându-se în STAS 12574/87.

Activitatea de construire este producătoare de pulberi dar în cantități nesemnificative.

 • 5. CONCLUZII

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării PUD-ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit,

Arh. Balan Gabriel

FOAIE DE CAPAT

PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO IN

Denumire proiect:

REGIM P+1E",CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ,

ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR. 173, TIMIȘOARA

Număr Proiect:

I11 / 2016

Faza:

DTAC

Amplasament:

MUNICIPIULTIMIȘOARA, STR. CALEA ȘAGULUI, NR. 173, JUDEȚUL TIMIȘ

Beneficiar:

S.C. POG 77 S.R.L. TIMIȘOARA

Proiectant general:

S.C. CUB ART S.R.L. TIMIȘOARA

Proiectant de specialitate:


S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. TIMIȘOARA

- INSTALATII ELECTRICE -

Proiectul este concepția S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Nu se poate multiplica sau refolosi în alte scopuri decât cel pentru care a fost elaborat, fără acceptul dat în scris al elaboratorului.

2016

FOAIE DE SEMNĂTURI

Proiectant :           S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L.

Șef proiect:              arh. Bălan Gabriel

Proiectant:


ing. Lăcătușu Florin


BORDEROU

A. PIESE SCRISE:

 • 1. Foaie de capăt

 • 2. Foaie de semnături

 • 3. Borderou

 • 4. Memoriu tehnic instalații electrice

 • 5. Breviar de calcule

 • 6. Program de control al calității

 • 7. Declarație de conformitate

B. PIESE DESENATE:

1. Plan de situație Instalații electrice

Pl. Nr. IE - 01


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Date generale

În cadrul proiectului „Plan urbanistic de detaliu "Extindere, etajare și schimbare destinație casă de locuit P, rezultând bar și service auto în regim P+1E",cu încadrare în funcțiunea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara, Calea Șagului, nr. 173, Timișoara”, Municipiul Timișoara, Str. Calea Șagului, nr. 173, județul Timiș, se prevăd următoarele instalații electrice:

 • 1.1 Alimentarea cu energie electrică;

 • 1.2 Instalațiile electrice pentru iluminat;

 • 1.3 Instalații electrice pentru prize și forță;

 • 1.4 Tablourile electrice;

 • 1.5 Instalațiile electrice de protecție și de legare la pământ.

Categoria de importanță a obiectivului, conform HGR nr. 766 / 1997, este C normală, conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2006, construcția proiectată se încadrează în clasa III de importanță.

Pentru stabilirea soluțiilor s-a ținut cont de prevederile Normativului I7-2011 privind alegerea materialelor și aparatajului, la fel și modul de fixare a acestora. Din punct de vedere al mediului, prezenței apei, spațiile se încadrează, conform Normativului I7/2011, în categoria U0 -mediu uscat (camere de zi, holuri, scări) și categoria U1 - mediu umed cu intermitență (grupuri sanitare, centrala termică). Conform SR EN 61140 / 02 din punct de vedere al pericolului de electrocutare, sunt încăperi puțin periculoase.

Alimentarea cu energie electrică a receptorilor se va realiza de la tablourile electrice de nivel. Iluminatul interior se realizează cu corpuri de iluminat cu lămpi eficente energetic montate suspendat și aparent pe plafoane și pereți. S-au prevăzut circuite de prize 230V de utilizare generală. Toate prizele vor avea contact de protecție legat la priza generală de pământ prin intermediul tablourilor electrice de distribuție. Toate componentele instalațiilor electrice: cabluri/conductori, tuburi de protecție, corpuri de iluminat, aparataj electric, sunt de tip omologat conform normelor CE si ISO. Cablurile utilizate sunt cu conductoare de cupru masiv, cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum.

Prin proiectare au fost prevăzute exigențele privind calitatea lucrărilor (cf. Legii 10/1995):

 • a) Rezistenta mecanica si stabilitate

Circuitele electrice interioare se realizează cu cabluri tip N2XH, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum, protejate în tuburi flexibile din PVC pozate îngropat în structura pereților. Aparatajul electric, corpurile de iluminat și toate materialele sunt de tip omologat. Se verifică lipsa deteriorărilor materialelor și aparatelor de orice fel. Prin realizarea instalației electrice nu se afectează structura de rezistență a clădirii.

 • b) Siguranță în exploatare

Instalația electrică se va proiecta și realiza astfel încât să asigure protecția utilizatorului împotriva șocurilor electrice prin contact direct sau indirect. Se aleg gradele de protecție pentru aparate și corpuri de iluminat în conformitate cu prevederile Normativului I7-2011. Elementele instalației electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot intra sub tensiune în mod accidental, vor fi prevăzute cu măsuri de protecție - instalații de legare la pământ, instalații de legare la nul, etc. Instalațiile electrice vor fi prevăzute cu protecție la scurtcircuit și protecție la suprasarcină prin întrerupătoare automate mici și protecții diferențiale.

 • c) Siguranță la incendiu

Instalația electrică se va adapta la gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție și la categoria de incendiu a clădirii, astfel încât să fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu datorită instalațiilor electrice. Circuitele electrice sunt prevăzute cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină. Circuitele electrice interioare se realizează cu cabluri tip N2XH, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum. La trecerile circuitelor prin ziduri și planșee se vor realiza etanșări, conform normativelor. Se respectă prevederile Normativului P118/1999 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor. Materialele și echipamentele electrice utilizate țin cont de categoria de pericol de incendiu a încăperilor.

 • d) Igiena și sănătate și mediu

Instalațiile electrice proiectate nu afectează igiena și sănătatea oamenilor. S-au prevăzut prin proiect și se vor folosi în execuție, materiale rezistente la agenții de mediu (umiditate, agenți corozivi, etc.). În proiectare și execuție se respectă prevederile normativelor I7/2011, P118/2013, NTE 007, STAS 6119 și a tuturor normativelor în vigoare.

 • e) Economie de energie si izolare termică

Prin soluțiile adoptate, instalațiile electrice proiectate nu afectează izolația termică respectiv hidrofugă a clădirii. Toate trecerile traseelor electrice prin elemente de izolație termică respectiv hidrofugă se etanșează conform normativelor. Se vor utiliza corpuri de iluminat cu consum redus de energie electrică și randament ridicat - corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente -iar comanda acestora se face pe zone cu suprafață redusă, pentru evitarea consumurilor inutile de energie.

 • f) Protecția împotriva zgomotului

Toate componentele și subansamblele instalațiilor electrice sunt de tip omologat conform normelor CE si ISO. Instalațiile electrice proiectate nu necesită echipamente pentru ventilare, producătoare de zgomot.

 • 3. Instalații electrice pentru iluminat normal

Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri N2XH - 3x1,5 mm2, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum, montate în tuburi de protecție, pozate îngropat în structura pereților.

Pentru iluminatul spațiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi cu consum redus de energie și randament ridicat.

Comanda iluminatului se face local de la întrerupătoare simple, duble 10A/250V cu montaj îngropat și grad de protecție specific categoriei de mediu a spațiului în care sunt montate. Toate întrerupătoarele se vor monta la minim 0,9 m de la pardoseala finită.

Protecția circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare cu protecție magnetotermică, cu protecție diferențială 30mA, montate în tablourile de distribuție. Cablurile, tuburile de protecție, corpurile de iluminat și aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO.

 • 4. Instalații electrice de iluminat de siguranță

Având în vedere specificul obiectivului s-a prevăzut instalație de iluminat de securitate pentru marcarea căilor de evacuare, iluminat antipanică și iluminat pentru continuarea lucrului în spațiul de montaj al centralei termică.

Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent obiectivului, se va realiza utilizând corpuri de iluminat tip luminobloc, echipate cu bandă LED, cu puterea de 2W, marcate cu pictograme standardizate (ex. IESIRE sau EXIT etc.), conform SR EN 60598-2-22, SR ISO 38641 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea panourilor de securitate, prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Acestea vor fi amplasate deasupra usilor de evacuare, în casele de scări, toalete cu suprafața >8 mp, la schimbări de direcție, pe coridoare, sau cu marcaj de indicatoare a traseului pe caile de evacuare, fiind respectate prevederile art. 7.23.7.1. din Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011.

S-a prevăzut montarea de corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare tip luminobloc, în exteriorul uților de evacuare, pentru iluminarea exterioară a zonelor de evacuare.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va intra în funcțiune în intervalul cuprins de la 1 -la 5 secunde conform prevederilor normativului mai sus menționat și va avea o autonomie de 1,50 h (acumulator) la căderea sursei principale de alimentare.

Iluminatul de securitate împotriva panicii este obligatoriu a se prevedea pentru încăperi cu suprafața mai mare de 60 mp, conform art. 7.23.9.1. din Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011. Acesta va intra în funcțiune în maxim 5 s și se vor utiliza corpuri de iluminat integrate în iluminatul normal prevăzute cu baterie de acumulatori cu autonomie minim 1,0 h.

Iluminatul de securitate împotriva panicii se va realiza utilizând corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general, însă prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt prevăzute să aibă o autonomie în funcționare de minim 1,0 ore.

În afară de comanda automată a intrării în funcțiune a iluminatului de securitate antipanică, se va prevedea și comandă manuală, prin intermediul unui întrerupător poziționat lângă tabloul electric, prin care se va realiza și scoaterea din funcțiune a acestuia.

Avându-se în vedere că pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se vor utiliza corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general și echipate cu baterii de acumulatori cu autonomie de minim 1,0 ore, comanda funcționării acestora se va realiza automat, punerea în funcțiunea realizându-se în maxim 5 s.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului aferente spațiului centralei termice, unde este obligatoriu a se realiza conform art.7.23.5.1 din Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011, s-au prevăzut corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general, însă prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt prevăzute să aibă o autonomie în funcționare de minim 3 ore, durată necesară desfășurării activităților fără pericol. Timpul de punere în funcțiune este conform I7 / 2011 de maxim 5 s.

Realizarea practică a acestor circuite se face similar ca și pentru instalațiile de iluminat normal, prin tuburi de protecție montate îngropat până la locul de montare al corpurilor, respectându-se reglementările tehnice în vigoare.

Pentru funcționarea instalațiilor de securitate, a corpurilor de iluminat echipate cu kit de siguranță, alimentarea acestora se va realiza prin cabluri cu 4 conductoare, realizându-se o legătură la fază pentru funcționarea acestora numai în situația în care este necesară.

Corpurile de iluminat prevăzute sunt executate din materiale incombustibile sau cu întârziere la propagarea flăcării, fiind montate prin elemente de prindere omologate.

Protecția circuitelor se va realiza cu întreruptoare automate bipolare, cu protecție magnetotermică și protecție diferențială 30mA, montate în tablourile de distribuție. Cablurile, tuburile de protecție, corpurile de iluminat și aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO.

 • 5. Instalații electrice pentru prize și forță

Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri tip N2XH 3x2,5 mm2, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum, montate în tuburi de protecție flexibile, pozate îngropat în structura pereților.

Toate prizele vor avea contact de protecție legat la priza de pământ prin intermediul tabloului electric.

Prizele utilizate vor fi montate la o înălțime de minim 0,4 m de la nivelul pardoselii finite și vor fi echipate cu contacte de protecție.

Alimentare echipamentelor și utilajelor de forță (centrala termica, echipamentele tehnologice) se va realiza prin circuite independente dimensionate în conformitate cu încărcările existente.

În tabloul electric s-au prevăzut circuite de rezervă pentru apariția de noi consumatori în viitor.

Protecția circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecție magnetotermică și protecție diferențială 30mA, montate în tablourile de distribuție. Cablurile, tuburile de protecție și aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO. 1

 • - legarea la conductorul de protecție ca mijloc principal de protecție;

 • - legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protecție.

Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE). Carcasele metalice ale motoarelor, toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega suplimentar la instalatia de legare la pamant de protectie.

 • 7. Măsuri de protecție a muncii

În proiectare au fost prevăzute următoarele măsuri de protecție a muncii:

 • -   legarea la nul de protecție distinct de nulul de lucru;

 • -     legarea părților metalice ale tablourilor electrice și utilajelor acționate electric la centura interioară de protecție legată la rândul ei repetat la priza de pământ a obiectivului;

 • -     amplasarea tablourilor electrice și alegerea traseelor respectă prevederile normativului I7, privind distanțele față de alte instalații;

 • -     întregul echipament și toate materialele prevăzute pentru instalațiile electrice au fost alese corespunzător condițiilor de mediu;

 • -     în tablourile electrice au fost prevăzute întrerupătoare calibrate și s-a realizat etichetarea circuitelor;

 • -     au fost prevăzute verificări ale întregului echipament electric din tablourile electrice, precum și a rezistenței de dispersie a prizei de pământ.

Măsurile de protecție a muncii prezentate, nu sunt limitative, în execuție și exploatare putând fi luate și alte măsuri corespunzătoare.

Se vor respecta toate prevederile NRPM referitoare la instalațiile electrice. Reparațiile și reviziile instalațiilor electrice, precum și eventualele completări ale instalațiilor electrice cu alte instalații necesare, se va face de către PERSONAL CALIFICAT, instruit corespunzător, dotat cu scule și echipamente adecvate, NUMAI ÎN LIPSA TENSIUNII.

 • 8. Condiții generale de recepție

În cadrul recepției se va verifica aspectul estetic și funcțional al lucrărilor prevăzute. Procesul verbal de verificare întocmit cu ocazia recepției, conform SR EN 61140 / 02, trebuie să cuprindă: data efectuării verificării; funcția, calitatea și numele persoanei care a efectuat verificarea; defectele observate la elementele instalațiilor supuse verificării; observații privind înlăturarea defectelor constatate, precum și declarația că toate legăturile electrice au fost executate.

Art. 2.3.3. - Procesul verbal de verificare descris mai sus se întocmește la recepție, respectiv la darea în exploatare a instalației și ori de câte ori se fac modificări la instalație sau se constată defecțiuni.

 • 9. Considerații finale

Se menționează că orice fel de modificări aduse proiectului de instalații electrice se pot face numai cu acordul proiectantului de specialitate.

Echipamentele instalației electrice interioare vor avea grad de protecție minim IP20, iar cele ale instalației electrice exterioare, minim IP44. Instalațiile electrice se vor racorda prin intermediul tablourilor de distribuție la priza generală de pământ.

Este interzis a se lucra la instalații electrice sub tensiune. În execuție și exploatare se vor respecta prevederile Normativului I7/11, ale celorlalte norme și normative în vigoare, astfel încât să se elimine pericolele de incendiu, electrocutare, alte accidente de muncă.

OBS.

Proiectul se va verifica la toate cerințele de calitate precizate de „Legea calității în construcții” de către un verificator autorizat de M.L.P.T.L la specialitatea Ie.

Întocmit ing. Florin Lăcătușu

BREVIAR DE CALCUL

Secțiunea de fază a conductoarelor și cablurilor electrice se stabilește ca fiind secțiunea minimă care îndeplinește următoarele condiții:

 • -   Stabilitate termică în regim normal de funcționare

 • -  Rezistență mecanică în regim de funcționare

 • -  Protecția la suprasarcină

 • -   Stabilitatea termică în regim de pornire a motoarelor

 • -  Pierderi de tensiune în limitele admise

 • -   Stabilitatea termică în regim de scurtcircuit și protecția la scurtcircuit

Calculul curenților se realizează astfel:

- Circuite monofazate

Ic =

- Circuite trifazate

Ic =

p

Uf-coswq

crP

[A]

[A]

Jă-Ufcoswq

Unde:    P

puterea instalată

[W]

Ic

curentul de calcul

[A]

Uf

tensiunea de fază

[V]

Ul

tensiunea de linie

[V]

cos 9

factor de putere

ci

coeficient de încărcare

n

randamentul receptorului

Calculul căderilor de tensiune se realizează astfel:

- Circuite monofazate

ăU % =


[%]


- Circuite trifazate

2-100-P7

yuf-sf

a rr n/     100' P'l

MJ OZ. —

[%]

'     Y-Ui-Sf

Unde:

P

puterea instalată

[W]

Uf

tensiunea de fază

[V]

Ul

tensiunea de linie

[V]

l

lungimea conductorului     [m]

Y

conductibilitatea materialului [m/Qmm2]

Întocmit ing. Florin Lăcătușu

Avizat IJC Timiș

PROGRAM DE URMĂRIRE A EXECUȚIEI PE FAZE DETERMINANTE Instalații electrice

Pentru controlul calității lucrărilor la obiectul: Instalații electrice ”Plan urbanistic de detaliu "Extindere, etajare și schimbare destinație casă de locuit P, rezultând bar și service auto în regim P+1E",cu încadrare în funcțiunea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara, Calea Șagului, nr. 173, Timișoara”,

S.C. POG 77 S.R.L. în calitate de beneficiar, reprezentat prin

SC TOTAL ENGINEERING SRL , în calitate de proiectant, reprezentat prin

, în calitate de executant, reprezentant prin

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 care stabilește procedura privind controlul la fazele determinante și cu normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor:

Nr.

Crt.

Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuie întocmite documente scrise

Documentul scris care se încheie (PVLA, PVR,PV)

Cine întocmește și cine semnează (I, B, E, P)

Nr. și data actului încheiat

0

1

2

3

4

1

Însușire documentație tehnică, Verificare existență Măsuri de securitate și sănătate în muncă ale executantului

PV

E, B

2

Predare / primire front de lucru

PV

B,E

3

Controlul trasării circuitelor înaintea executării finisajelor

PVR

E,B

4

Amplasarea tablourilor electrice

PVR

E,B

5

Alegerea corpurilor de iluminat

PV

E,B

6

Montarea aparatelor și corpurilor de iluminat

PVR

E, B

7

Verificarea tablourilor electrice , rezistențelor de izolație, a instalațiilor de protecție prin legarea la pământ și la nul

PV

E,B

8

Verificarea rezistenței de pământ

PVR

F,D

9

Verificarea instalațiilor electrice după punerea sub tensiune

PVR

E,B

10

Recepția lucrărilor

PVR

B,E,P

BENEFICIAR                   PROIECTANT              EXECUTANT

NOTĂ:

1 . Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2.

2. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la acre urmează a se face verificarea.

3. La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcției.

4.

PVLA

= Proces Verbal de Lucrări Ascunse;

5

I

= IC

PVR

= Proces Verbal de Recepție;

B

= Beneficiar

PV

= Proces Verbal

E

= Executant

FD

= Fază determinantă

P

= Proiectant

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

instalații electrice

Noi, S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L., cu sediul în Timișoara Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, declarăm pe proprie răspundere, că serviciul prestat de către S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. prin:

”Plan urbanistic de detaliu "Extindere, etajare și schimbare destinație casă de locuit P, rezultând bar și service auto în regim P+1E",cu încadrare în funcțiunea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara, Calea Șagului, nr. 173, Timișoara” către beneficiarul S.C. POG 77 S.R.L. este conform următoarelor normative în vigoare și a Legii nr. 10/1995.

I.7 - 11 - Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

P 118 / 3 - 2015 Normativ privind securitate la incendiu a construcțiilor Partea a IlI-a -Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;

Ordin MAI nr. 130/2007   - Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

Ordin MAI 163/2007      - Normele generale de apărare împotriva incendiilor

NTE 007/08 - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor electrice de cabluri;

PE 124      - Normativ pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor;

P 118 / 99    - Normativ privind protecția la foc a construcțiilor;

STAS 6646 - Iluminatul artificial;

SR EN 61140 / 02 - Protecția împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune în instalații și echipamente electrice;

L10/1995     - Legea privind calitatea in constructii

L 319/2007   - Privind securitatea si sanatatea muncii si normele metodologice de aplicare

L.307/2006   - Privind apararea impotriva incendiilor

L 608/01      - Privind evaluarea conformitatii produselor

C 300/94     - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si

instalatii aferente acestora

IEC 947/1   - Aparataj de joasa tensiune

IEC 439 -I-92 - Echipamente de joasa tensiune supuse incercarilor de tip integral si partial

SR CEI 60364 - 4 - 41:1996 - Instalatii electrice ale cladirilor. Partea 4 : Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 41 : Protectia impotriva socurilor electrice

SR CEI 60364 - 4 - 42:1996 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4 : protectia pentru asigurarea securitatii. Capitolul 42: Protectia impotriva efectelor termice

C 56/2003           - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a

instalatiilor aferente

HGR 264/1999      - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii electrice

aferente acestora.

Timișoara

2016

Ing. Lăcătușu Florin

1

Instalații de protecție

Instalațiile de protecție constau în legarea la pământ a instalațiilor, a tablourilor electrice prin intermediul celui de-al treilea respectiv ai cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S.

Blocul de măsură și protecție aferent obiectivului, se va lega la pria de pământare aferentă, prin intermediul unui conductor tip platbandă Ol - Zn 40 x 4 mm, ce va fi legată la priza de pământ prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separație. Rolul pieselor de separație este de a separa instalația electrică de priza de pământ pentru a se putea realiza măsurarea prizei de pământ.

Priza de pământare se va realiza utilizând condițiile naturale ale obiectivului, ce va asigura o rezistență de dispersie a acesteia cu valoarea de cel mult 4 Q.

Pentru protecția împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevăzut:

nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

UR2020-004371/19.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinație casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in funcțiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare de aprobare al proiectului de hotarare cu nr. UR2020-004371/19.03.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, prin care se propune extinderea, etajarea si schimbarea destinatiei casei de locuit existente P, rezultand bar si service auto in regim de inaltime P+1E.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 102 din 24.03.2009, modificat prin H.C.L. nr. 240/20.06.2009, pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale de tip spălătorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roti si centre de diagnoza pentru mașini pe raza Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004371/10.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara;

Ținând cont de Avizul Arhitectului Sef nr. 07/06.04.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1254/16.04.2019, precum si Decizia de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 06/21.02.2017 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu, respectiv Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 4055/ 24.05.2019 .

Documentația Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, beneficiar SC POGG 77 SRL și proiectant SC CUB - ART SRL, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna martie 2016, cu ocazia demarării Etapei 1 -etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație.

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare siprestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173,

Timișoara, se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobării PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv HCL nr. 183/2017), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Intrucat la documentatie sunt prezentate declarațiile notariale de accept ale vecinilor direct afectați in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 102/24.03.2009, modificat prin H.C.L. nr. 240/2009, si anume: Novac loan si sotia NOVAC CRISTINA - PETRUTA - proprietari imobil situate in Calea Sagului nr. 171 - conform Declaratiei notariale cu nr. 1766/17.12.2015, respective HOKSARI ADRIAN - GABRIEL - proprietar imobil situat in Calea Sagului nr. 175 - conform Declaratiei notariale cu nr. 1760/15.12.2015;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinație casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara.

Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC CUB - ART SRL, proiect nr. 70/2015, la cererea SC POGG 77 SRL.

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, identificat prin CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având o suprafață totală de 619 m2, este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timisoara, fiind delimitat nord - vest: Calea Șagului - domeniul public al Municipiului Timișoara, la nord - est și sud - est: teren proprietate privată și hale cu funcțiunea de întreținere utilaje grele în regim de P+1E, la sud vest: teren proprietate privată și clădiri cu funcțiunea de alimentație publică și anexe, în prezent nefuncționale.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat în suprafață totală de 619 mp este înscris în CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având ca proprietar pe SC POGG 77 SRL, cu interdictie conventional de grevare, instrainare, inchiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare si amenajare in favoarea Banca Transilvania SA pentru care a fost obtinut Acordul cu nr. 1119772/09.09.2019.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, se propune extinderea, etajarea si schimbarea destinatiei casei de locuit existente P, rezultand bar si service auto in regim de inaltime P+1E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va realiza din Calea Șagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2016-002600/08.09.2016.

Constantin Diaconovici Loga, n r. 1, 300030, tel/fax +40 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.p

256 408435 rimariatm.ro


Obținerea Autorizației de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinuta de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT 2016-002600/08.09.2016, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuși prin documentație și in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef cu nr. 07/06.04.2017 sunt următorii:

 • - Regim de construire: maxim P+1E;

 • - Funcțiune propusă: depozitare și prestări servicii (Extindere, etajare și schimbare destinație casă de locuit P, rezultând bar și service auto în regim P+1E);

 • - Înălțime maximă: Hmax=10 m;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=69%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.4;

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Construcția se va amplasa în frontul stradal al Căii Șagului, cu o retragere de la axul Căii Șagului de 15,70 m, și alipită pe celelalte trei laturi, de limita de proprietate și de clădirile existente pe parcelele învecinate;

 • - Spații verzi: minim 5% spații verzi amenajate conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, respectiv Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 4055/ 24.05.2019;

 • - Circulații și servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, se propune preluarea profilului stradal de perspectivă pentru Calea Șagului (PTT1 - 37 metri); autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Accese: accesul auto și pietonal se va realiza din Calea Șagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2016-002600/08.09.2016;

 • - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcțiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staționarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor și vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staționa exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spațiului public;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 119/04.03.2020.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. U-04 - ,,Plan obiective de utilitate publica” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției.

Constantin Diaconovici Loga, n r. 1, 300030, tel/fax e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:ww

+ 40 256 408435 w.primariatm.ro


Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, având ca beneficiar pe SC POGG 77 SRL, întocmit conform proiectului nr. 70/2015, realizat de SC SC CUB - ART SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef cu nr. 07/06.04.2017:

Regim de construire: maxim P+1E;

 • - Funcțiune propusă: depozitare și prestări servicii (Extindere, etajare și schimbare destinație casă de locuit P, rezultând bar și service auto în regim P+1E);

 • - Înălțime maximă: Hmax=10 m;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=69%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.4;

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Construcția se va amplasa în frontul stradal al Căii Șagului, cu o retragere de la axul Căii Șagului de 15,70 m, și alipită pe celelalte trei laturi, de limita de proprietate și de clădirile existente pe parcelele învecinate;

 • - Spații verzi: minim 5% spații verzi amenajate conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, respectiv Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 4055/ 24.05.2019;

 • - Circulații și servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, se propune preluarea profilului stradal de perspectivă pentru Calea Șagului (PTT1 - 37 metri); autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Accese: accesul auto și pietonal se va realiza din Calea Șagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2016-002600/08.09.2016;

nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 ariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

 • - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcțiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staționarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor și vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staționa exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spațiului public;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 119/04.03.2020.

 • 3. Prezentul Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 619 mp este înscris în CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având ca proprietar pe SC POGG 77 SRL, cu interdictie conventional de grevare, instrainare, inchiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare si amenajare in favoarea Banca Transilvania SA pentru care a fost obtinut Acordul cu nr. 1119772/09.09.2019.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. U-04 - ,,Plan obiective de utilitate publica” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinuta de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT 2016-002600/08.09.2016, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

 • 5. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, elaborat de proiectantul SC CUB - ART SRL, proiect nr. 70/2015, la cererea beneficiarului SC POGG 77 SRL, pentru a fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Liliana IOVAN

Red/dact - L.I.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

UR2020-004371/19.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinație casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in funcțiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarului S.C. POGG 77 SRL, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, documentație elaborată de proiectantul SC CUB - ART SRL, proiect nr. 70/2015, după obținerea Certificatului de urbanism nr. 1254/16.04.2019 cu termen de valabilitate până în data de 16.04.2020.

 • 1.  Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, identificat prin CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având o suprafață totală de 619 m2, este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timisoara, fiind delimitat nord - vest: Calea Șagului - domeniul public al Municipiului Timișoara, la nord - est și sud -est: teren proprietate privată și hale cu funcțiunea de întreținere utilaje grele în regim de P+1E, la sud vest: teren proprietate privată și clădiri cu funcțiunea de alimentație publică și anexe, în prezent nefuncționale.

Terenul reglementat în suprafață totală de 619 mp este înscris în CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având ca proprietar pe SC POGG 77 SRL, cu interdictie conventional de grevare, instrainare, inchiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare si amenajare in favoarea Banca Transilvania SA pentru care a fost obtinut Acordul cu nr. 1119772/09.09.2019.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, se propune extinderea, etajarea si schimbarea destinatiei casei de locuit existente P, rezultand bar si service auto in regim de inaltime P+1E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va realiza din Calea Șagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2016-002600/08.09.2016.

 • 3.  Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată. pentru documentatia Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 1254/16.04.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 07/06.04.2017, Decizia de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 06/21.02.2017 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu, respectiv Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 4055/ 24.05.2019;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Șagului nr. 173, Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMANIA JUDETULTIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 20.03,2020

Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-004371/19.03.2020


AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara”, Calea Șagului nr. 173, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004371/19.03.2020 privind aprobarea Planului 'Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara”, Calea Șagului nr. 173, Timișoara, beneficiar societatea POG 77 SRL (J.35/2237/2003, CUI 15766686), proiectant SC CUB-ART SRL., proiect nr. 70/2015, conform certificatului de urbanism nr. 1254/16.04.2019.

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara", Calea Șagului nr. 173, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, rezultă următoarea situație juridică:

Cartea funciară nr. 407545 Timișoara nr. cadastral 407545, referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 619 mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea societății POG 77 SRL, CIF 15766686.

De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată (datată 25.02.2020), rezultă că nu sunt notate litigii, fiind înscrisă interdicția convențională de grevare, înstrăinare, închiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare și amenajare în favoarea Băncii Transilvania SA, care, prin adresa nr. 1119772/09.09.2019 își exprimă acordul pentru obținerea de autorizații necesare pentru realizarea lucrărilor ce fac obiectul prezentei documentații,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților"),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004371/19.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara", Calea Șagului nr. 173, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având un drept real, de proprietate, asupra terenului.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „„Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara", Calea Șagului nr. 173, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC Adriana SEjiTAN


ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM COMPARTIMENT CONFORMITĂȚI PUG/PUZ/PUD

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarh itectuluisef@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

UR2016-002517/ 17.03.2016

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

 • -  Denumire proiect: EXTINDERE, ETAJARE SI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASA DE

LOCUIT P, REZULTÂND SERVICE AUTO IN REGIM P+1E

Amplasament: Calea Sagului nr. 173, Timișoara

 • -  Beneficiar: S.C. POG. 77 S.R.L.

 • -  Proiectant: S.C. CUB ART S.R.L.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și a consulta publicul,

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 26.02.2016 - 16.03.2016, la documentația disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

în acest scop, pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu, a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate, prin adrese expediate prin poștă și a fost afișat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificați :

 • -  Calea Sagului nr. 171 - NOVAC IO AN si NOVAC CRISTINA PETRUTA;

 • -  Calea Sagului nr. 175 - HOKSARI ADRIAN GABRIEL;

Documentația disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat observații.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF


CONSILIER

Liliana I0VAN


Red/Dact L.I. - 2ex

 

 

 

 

FOAIE DE CAPAT

 

 

 

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E",CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR. 173, TIMIȘOARA

Număr Proiect:

I11 / 2016

Faza:

DTAC

Amplasament:

MUNICIPIULTIMIȘOARA, STR. CALEA ȘAGULUI, NR. 173, JUDEŢUL TIMIŞ

Beneficiar:

S.C. POG 77 S.R.L. TIMIȘOARA

Proiectant general:

S.C. CUB ART S.R.L. TIMIȘOARA

Proiectant de specialitate:

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. TIMIȘOARA

 

 

 

- INSTALATII ELECTRICE –

 

 

Proiectul este concepţia S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Nu se poate multiplica sau refolosi în alte scopuri decât cel pentru care a fost elaborat, fără acceptul dat în scris al elaboratorului.

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOAIE   DE  SEMNĂTURI

 

 

 

         

 

          Proiectant :                     S.C. TOTAL ENGINEERING  S.R.L.

 

 

 

          Şef proiect:                     arh. Bălan Gabriel

 

 

 

Proiectant:                      ing. Lăcătuşu Florin


 

 

 

 

 

 

 

                                                BORDEROU

 

 

A. PIESE  SCRISE:

 

1.     Foaie de capăt                                       

2.     Foaie de semnături                                

3.     Borderou         

4.     Memoriu tehnic instalaţii electrice

5.     Breviar de calcule

6.     Program de control al calităţii

7.     Declaraţie de conformitate

 

 

 

 

B. PIESE  DESENATE:

 

1.     Plan de situație Instalații electrice                               ......Pl. Nr. IE – 01

 

 

 


 

 

 

MEMORIU TEHNIC

 

 

1.      Date generale

În cadrul proiectului „Plan urbanistic de detaliu "Extindere, etajare și schimbare destinație casă de locuit P, rezultând bar și service auto în regim P+1E",cu încadrare în funcțiunea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara, Calea Șagului, nr. 173, Timișoara”, Municipiul Timișoara, Str. Calea Șagului, nr. 173, județul Timiș, se prevăd următoarele instalaţii electrice:

1.1  Alimentarea cu energie electrică;

1.2  Instalaţiile electrice pentru iluminat;

1.3  Instalaţii electrice pentru prize şi forţă;

1.4  Tablourile electrice;

1.5  Instalaţiile electrice de protecţie şi de legare la pământ.

Categoria de importanță a obiectivului, conform HGR nr. 766 / 1997, este C normală, conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2006, construcţia proiectată se încadrează în clasa III de importanţă.

 

Pentru stabilirea soluţiilor s-a ţinut cont de prevederile Normativului I7-2011 privind alegerea materialelor şi aparatajului, la fel şi modul de fixare a acestora. Din punct de vedere al mediului, prezenţei apei, spaţiile se încadrează, conform Normativului I7/2011, în categoria U0 - mediu uscat (camere de zi, holuri, scări) şi categoria U1 - mediu umed cu intermitenţă (grupuri sanitare, centrala termică). Conform SR EN 61140 / 02 din punct de vedere al pericolului de electrocutare, sunt încăperi puţin periculoase.

Alimentarea cu energie electrică a receptorilor se va realiza de la tablourile electrice de nivel. Iluminatul interior se realizează cu corpuri de iluminat cu lămpi eficente energetic montate suspendat și aparent pe plafoane și pereți. S-au prevăzut circuite de prize 230V de utilizare generală. Toate prizele vor avea contact de protecţie legat la priza generală de pământ prin intermediul tablourilor electrice de distribuţie. Toate componentele instalaţiilor electrice: cabluri/conductori, tuburi de protecţie, corpuri de iluminat, aparataj electric, sunt de tip omologat conform normelor CE si ISO. Cablurile utilizate sunt cu conductoare de cupru masiv, cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum.

Prin proiectare au fost prevăzute exigenţele privind calitatea lucrărilor (cf. Legii 10/1995):

a) Rezistenta mecanica si stabilitate

Circuitele electrice interioare se realizează cu cabluri tip N2XH, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum, protejate în tuburi flexibile din PVC pozate îngropat în structura pereţilor. Aparatajul electric, corpurile de iluminat şi toate materialele sunt de tip omologat. Se verifică lipsa deteriorărilor materialelor şi aparatelor de orice fel. Prin realizarea instalaţiei electrice nu se afectează structura de rezistenţă a clădirii.

b) Siguranţă în exploatare

Instalaţia electrică se va proiecta şi realiza astfel încât să asigure protecţia utilizatorului împotriva şocurilor electrice prin contact direct sau indirect. Se aleg gradele de protecţie pentru aparate şi corpuri de iluminat în conformitate cu prevederile Normativului I7-2011. Elementele instalaţiei electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot intra sub tensiune în mod accidental, vor fi prevăzute cu măsuri de protecţie - instalaţii de legare la pământ, instalaţii de legare la nul, etc. Instalaţiile electrice vor fi prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi protecţie la suprasarcină prin întrerupătoare automate mici şi protecţii diferenţiale.

c) Siguranţă la incendiu

Instalaţia electrică se va adapta la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie şi la categoria de incendiu a clădirii, astfel încât să fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu datorită instalaţiilor electrice. Circuitele electrice sunt prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină. Circuitele electrice interioare se realizează cu cabluri tip N2XH, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum. La trecerile circuitelor prin ziduri şi planşee se vor realiza etanşări, conform normativelor. Se respectă prevederile Normativului P118/1999 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. Materialele şi echipamentele electrice utilizate ţin cont de categoria de pericol de incendiu a încăperilor.

d) Igiena şi sănătate şi mediu

Instalaţiile electrice proiectate nu afectează igiena şi sănătatea oamenilor. S-au prevăzut prin proiect şi se vor folosi în execuţie, materiale rezistente la agenţii de mediu (umiditate, agenţi corozivi, etc.). În proiectare şi execuţie se respectă prevederile normativelor I7/2011, P118/2013, NTE 007, STAS 6119 şi a tuturor normativelor în vigoare.

e) Economie de energie si izolare termică

Prin soluţiile adoptate, instalaţiile electrice proiectate nu afectează izolaţia termică respectiv hidrofugă a clădirii. Toate trecerile traseelor electrice prin elemente de izolaţie termică respectiv hidrofugă se etanşează conform normativelor. Se vor utiliza corpuri de iluminat cu consum redus de energie electrică şi randament ridicat - corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente - iar comanda acestora se face pe zone cu suprafaţă redusă, pentru evitarea consumurilor inutile de energie.

f) Protecţia împotriva zgomotului

Toate componentele şi subansamblele instalaţiilor electrice sunt de tip omologat conform normelor CE si ISO. Instalaţiile electrice proiectate nu necesită echipamente pentru ventilare, producătoare de zgomot.

 

2.      Alimentarea cu energie electrică, distribuţia şi tablouri electrice de distribuţie

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din reţeaua de distribuţie publică de joasă tensiune existentă, prin intermediul unui racord, până la blocul de măsură și protecție montat la limita de proprietate, încastrat în gardul aferent împrejmuirii obiectivului, la care se vor racorda tablourile electrice de distribuție interioare, aferente obiectivului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu, blocul de măsură și protecție este prevăzut cu un întrerupător automat, prevăzut cu dispozitiv de protecție cu curent diferențial, cu curentul de declanșare de 300 mA.

Distribuţia energiei electrice în interiorul obiectivului, se va realiza de la tablourile electrice de distrbuție interioare, montate în zona de la intrarea în obiective, la care se vor racorda tablourile electrice de distribuție secundare.

Din tablourile electrice prin circuite monofazate, cu cabluri tip N2XH 3 × 2,5 mm2, şi N2XH 3 x 1,5 mm2, cabluri cu izolație cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor și fără emisii de halogeni, se vor alimenta receptoarele existente, prize şi iluminat.

Tablourile electric se echipează cu aparatură şi echipamente performante, cu grad mare de siguranţă în exploatare, calitate şi fiabilitate, şi se va lăsa spaţiu pentru dezvoltare ulterioară.

Reţeaua interioară va fi în conexiune de tip TN - S şi se va conecta la priza generală de împământare la care se vor conecta şi reţeaua PE.

Componentele active şi părţile de siguranţă vor fi acoperite. Clemele pentru ieşiri, nul de lucru şi nul de protecţie vor fi poziţionate alăturat. Se va face obligatoriu o inscripţionare unitară şi durabilă a zonelor de curent şi a aparatelor aferente. Etichetarea circuitelor trebuie făcută astfel încât să se asigure identificarea facilă a consumatorilor alimentaţi pe circuitele respective.

 

3.      Instalaţii electrice pentru iluminat normal

Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri N2XH - 3x1,5 mm2, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum, montate în tuburi de protecţie, pozate îngropat în structura pereţilor.

Pentru iluminatul spaţiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi cu consum redus de energie şi randament ridicat.

Comanda iluminatului se face local de la întrerupătoare simple, duble 10A/250V cu montaj îngropat şi grad de protecţie specific categoriei de mediu a spaţiului în care sunt montate. Toate întrerupătoarele se vor monta la minim 0,9 m de la pardoseala finită.

Protecţia circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare cu protecţie magnetotermică, cu protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.

 

4.      Instalaţii electrice de iluminat de siguranţă

Având în vedere specificul obiectivului s-a prevăzut instalaţie de iluminat de securitate pentru marcarea căilor de evacuare, iluminat antipanică și iluminat pentru continuarea lucrului în spațiul de montaj al centralei termică.

Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent obiectivului, se va realiza utilizând corpuri de iluminat tip luminobloc, echipate cu bandă LED, cu puterea de 2W, marcate cu pictograme standardizate (ex. IESIRE sau EXIT etc.), conform SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea panourilor de securitate, prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Acestea vor fi amplasate deasupra usilor de evacuare, în casele de scări, toalete cu suprafața >8 mp, la schimbări de direcție, pe coridoare, sau cu marcaj de indicatoare a traseului pe caile de evacuare, fiind respectate prevederile art. 7.23.7.1. din Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011.

S-a prevăzut montarea de corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare tip luminobloc, în exteriorul uților de evacuare, pentru iluminarea exterioară a zonelor de evacuare.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va intra în funcțiune în intervalul cuprins de la 1 – la 5 secunde conform prevederilor normativului mai sus menționat și va avea o autonomie de 1,50 h (acumulator) la căderea sursei principale de alimentare.

Iluminatul de securitate împotriva panicii este obligatoriu a se prevedea pentru încăperi cu suprafaţa mai mare de 60 mp, conform art. 7.23.9.1. din Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011. Acesta va intra în funcțiune în maxim 5 s și se vor utiliza corpuri de iluminat integrate în iluminatul normal prevăzute cu baterie de acumulatori cu autonomie minim 1,0 h.

Iluminatul de securitate împotriva panicii se va realiza utilizând corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general, însă prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt prevăzute să aibă o autonomie în funcţionare de minim 1,0 ore.

În afară de comanda automată a intrării în funcțiune a iluminatului de securitate antipanică, se va prevedea și comandă manuală, prin intermediul unui întrerupător poziționat lângă tabloul electric, prin care se va realiza și scoaterea din funcțiune a acestuia.

Avându-se în vedere că pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se vor utiliza corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general și echipate cu baterii de acumulatori cu autonomie de minim 1,0 ore, comanda funcționării acestora se va realiza automat, punerea în funcțiunea realizându-se în maxim 5 s.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului aferente spațiului centralei termice, unde este obligatoriu a se realiza conform art.7.23.5.1 din Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011, s-au prevăzut corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general, însă prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt prevăzute să aibă o autonomie în funcţionare de minim 3 ore, durată necesară desfășurării activităților fără pericol. Timpul de punere în funcţiune este conform I7 / 2011 de maxim 5 s.

Realizarea practică a acestor circuite se face similar ca şi pentru instalaţiile de iluminat normal, prin tuburi de protecţie montate îngropat până la locul de montare al corpurilor, respectându-se reglementările tehnice în vigoare.

Pentru funcționarea instalațiilor de securitate, a corpurilor de iluminat echipate cu kit de siguranță, alimentarea acestora se va realiza prin cabluri cu 4 conductoare, realizându-se o legătură la fază pentru funcționarea acestora numai în situația în care este necesară.

Corpurile de iluminat prevăzute sunt executate din materiale incombustibile sau cu întârziere la propagarea flăcării, fiind montate prin elemente de prindere omologate.

Protecţia circuitelor se va realiza cu întreruptoare automate bipolare, cu protecţie magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.

 

5.      Instalaţii electrice pentru prize şi forţă

Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri tip N2XH  3x2,5 mm2, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum, montate în tuburi de protecţie flexibile, pozate îngropat în structura pereţilor.

Toate prizele vor avea contact de protecţie legat la priza de pământ prin intermediul tabloului electric.

Prizele utilizate vor fi montate la o înălţime de minim 0,4 m de la nivelul pardoselii finite şi vor fi echipate cu contacte de protecţie.

Alimentare echipamentelor şi utilajelor de forţă (centrala termica, echipamentele tehnologice) se va realiza prin circuite independente dimensionate în conformitate cu încărcările existente.

În tabloul electric s-au prevăzut circuite de rezervă pentru apariţia de noi consumatori în viitor.

Protecţia circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecţie magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.

 

6.      Instalaţii de protecţie

Instalaţiile de protecţie constau în legarea la pământ a instalaţiilor, a tablourilor electrice prin intermediul celui de-al treilea respectiv ai cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S.

Blocul de măsură și protecție aferent obiectivului, se va lega la pria de pământare aferentă, prin intermediul unui conductor tip platbandă Ol – Zn 40 x 4 mm, ce va fi legată la priza de pământ prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separaţie. Rolul pieselor de separaţie este de a separa instalaţia electrică de priza de pământ pentru a se putea realiza măsurarea prizei de pământ.

Priza de pământare se va realiza utilizând condiţiile naturale ale obiectivului, ce va asigura o rezistenţă de dispersie a acesteia cu valoarea de cel mult 4 Ω.

Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevăzut:

- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie;

- legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie.

Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE). Carcasele metalice ale motoarelor, toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega suplimentar la instalatia de legare la pamant de protectie.

 

7.      Măsuri de protecţie a muncii

În proiectare au fost prevăzute următoarele măsuri de protecţie a muncii:

-          legarea la nul de protecţie distinct de nulul de lucru;

-                 legarea părţilor metalice ale tablourilor electrice şi utilajelor acţionate electric la centura interioară de protecţie legată la rândul ei repetat la priza de pământ a obiectivului;

-                 amplasarea tablourilor electrice şi alegerea traseelor respectă prevederile normativului I7, privind distanţele faţă de alte instalaţii;

-                 întregul echipament şi toate materialele prevăzute pentru instalaţiile electrice au fost alese corespunzător condiţiilor de mediu;

-                 în tablourile electrice au fost prevăzute întrerupătoare calibrate şi s-a realizat etichetarea circuitelor;

-                 au fost prevăzute verificări ale întregului echipament electric din tablourile electrice, precum şi a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ.

Măsurile de protecţie a muncii prezentate, nu sunt limitative, în execuţie şi exploatare putând fi luate şi alte măsuri corespunzătoare.

Se vor respecta toate prevederile NRPM referitoare la instalaţiile electrice. Reparaţiile şi reviziile instalaţiilor electrice,  precum şi eventualele completări ale instalaţiilor electrice cu alte instalaţii necesare, se va face de către PERSONAL CALIFICAT, instruit corespunzător, dotat cu scule şi echipamente adecvate, NUMAI ÎN LIPSA TENSIUNII.

8.      Condiţii generale de recepţie

În cadrul recepţiei se va verifica aspectul estetic şi funcţional al lucrărilor prevăzute. Procesul verbal de verificare întocmit cu ocazia recepţiei, conform SR EN 61140 / 02, trebuie să cuprindă: data efectuării verificării; funcţia, calitatea şi numele persoanei care a efectuat verificarea; defectele observate la elementele instalaţiilor supuse verificării; observaţii privind înlăturarea defectelor constatate, precum şi declaraţia că toate legăturile electrice au fost executate.

Art. 2.3.3. - Procesul verbal de verificare descris mai sus se întocmeşte la recepţie, respectiv la darea în exploatare a instalaţiei şi ori de câte ori se fac modificări la instalaţie sau se constată defecţiuni.

 

9.      Consideraţii finale

Se menţionează că orice fel de modificări aduse proiectului de instalaţii electrice se pot face numai cu acordul proiectantului de specialitate.

Echipamentele instalaţiei electrice interioare vor avea grad de protecţie minim IP20, iar cele ale instalaţiei electrice exterioare, minim IP44. Instalaţiile electrice se vor racorda prin intermediul tablourilor de distribuţie la priza generală de pământ.

Este interzis a se lucra la instalaţii electrice sub tensiune. În execuţie şi exploatare se vor respecta prevederile Normativului I7/11, ale celorlalte norme şi normative în vigoare, astfel încât să se elimine pericolele de incendiu, electrocutare, alte accidente de muncă.

OBS.

Proiectul se va verifica la toate cerinţele de calitate precizate de „Legea calităţii în construcţii” de către un verificator autorizat de M.L.P.T.L la specialitatea Ie.

 

 

Întocmit

ing. Florin Lăcătuşu

 

 

BREVIAR DE CALCUL

 

 

Secţiunea de fază a conductoarelor şi cablurilor electrice se stabileşte ca fiind secţiunea minimă care îndeplineşte următoarele condiţii:

-          Stabilitate termică în regim normal de funcţionare

-          Rezistenţă mecanică în regim de funcţionare

-          Protecţia la suprasarcină

-          Stabilitatea termică în regim de pornire a motoarelor

-          Pierderi de tensiune în limitele admise

-          Stabilitatea termică în regim de scurtcircuit şi protecţia la scurtcircuit

Calculul curenţilor se realizează astfel:

-          Circuite monofazate

                 [A]

-          Circuite trifazate

                 [A]

Unde:        P          puterea instalată          [W]

                  Ic         curentul de calcul        [A]

                  Uf        tensiunea de fază        [V]

                  Ul        tensiunea de linie        [V]

                  cos φ    factor de putere

                  ci          coeficient de încărcare

                  η          randamentul receptorului

 

Calculul căderilor de tensiune se realizează astfel:

-          Circuite monofazate

            [%]

-          Circuite trifazate

              [%]

Unde:        P          puterea instalată          [W]

                  Uf        tensiunea de fază        [V]

                  Ul        tensiunea de linie        [V]

                  l           lungimea conductorului          [m]

                  γ          conductibilitatea materialului  [m/Ωmm2]

 

 

Întocmit

ing. Florin Lăcătuşu


 

Avizat IJC Timiş

 

PROGRAM  DE URMĂRIRE A EXECUŢIEI PE FAZE DETERMINANTE

Instalaţii electrice

 

Pentru controlul calităţii lucrărilor la obiectul: Instalaţii electrice Plan urbanistic de detaliu "Extindere, etajare și schimbare destinație casă de locuit P, rezultând bar și service auto în regim P+1E",cu încadrare în funcțiunea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara, Calea Șagului, nr. 173, Timișoara”,

 

S.C. POG 77 S.R.L. în calitate de beneficiar, reprezentat prin ____________________________

SC TOTAL ENGINEERING  SRL , în calitate de proiectant, reprezentat prin_________________

______________________, în calitate de executant, reprezentant prin _______________________

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 care stabileşte procedura privind controlul la fazele determinante şi cu normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor:

 

Nr. Crt.

Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepţionează calitativ şi pentru care trebuie întocmite documente scrise

Documentul scris care  se încheie (PVLA, PVR,PV)

Cine întocmeşte şi cine semnează (I, B, E, P)

Nr. şi data actului încheiat

0

1

2

3

4

1

Însuşire documentaţie tehnică, Verificare existenţă Măsuri de securitate şi sănătate în muncă ale executantului

PV

E, B

 

2

Predare / primire front de lucru

PV

B,E

 

3

Controlul trasării circuitelor înaintea executării finisajelor

PVR

E,B

 

4

Amplasarea tablourilor electrice

PVR

E,B

 

5

Alegerea corpurilor de iluminat

PV

E,B

 

6

Montarea aparatelor şi corpurilor de iluminat

PVR

E, B

 

7

Verificarea tablourilor electrice , rezistenţelor de izolaţie, a instalaţiilor de protecţie prin legarea la pământ şi la nul

PV

E,B

 

8

Verificarea rezistenţei de pământ

PVR

F,D

 

9

Verificarea instalaţiilor electrice după punerea sub tensiune

PVR

E,B

 

10

Recepţia lucrărilor

PVR

B,E,P

 

 

BENEFICIAR                                                 PROIECTANT                                   EXECUTANT

 

 

NOTĂ:

1 .           Coloana  4  se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2.

2.             Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la acre urmează a se face verificarea.

3.             La recepţia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcţiei.

4.             PVLA     = Proces Verbal de Lucrări Ascunse;                              5              I              = IC

                PVR        = Proces Verbal de Recepţie;                                                            B             = Beneficiar

                PV           = Proces Verbal                                                                                   E             = Executant

                FD           = Fază determinantă                                                                           P              = Proiectant

 

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

instalaţii electrice

 

 

Noi, S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L., cu sediul în Timişoara Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, declarăm pe proprie răspundere, că serviciul prestat de către S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. prin:

Plan urbanistic de detaliu "Extindere, etajare și schimbare destinație casă de locuit P, rezultând bar și service auto în regim P+1E",cu încadrare în funcțiunea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara, Calea Șagului, nr. 173, Timișoara” către beneficiarul S.C. POG 77 S.R.L. este conform următoarelor normative în vigoare şi a Legii nr. 10/1995.

 

I.7 – 11 - Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor;

P 118 / 3 – 2015 Normativ privind securitate la incendiu a construcțiilor Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;

Ordin MAI nr. 130/2007      - Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

Ordin MAI 163/2007            - Normele generale de apărare împotriva incendiilor

NTE 007/08 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor electrice de cabluri;

PE 124            - Normativ pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor;

P 118 / 99        - Normativ privind protecţia la foc a construcţiilor;

STAS 6646     - Iluminatul artificial;

SR EN 61140 / 02  - Protecţia împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune în instalații și echipamente electrice;

L10/1995        - Legea privind calitatea in constructii

L 319/2007     - Privind securitatea si sanatatea muncii si normele metodologice de aplicare

L.307/2006     - Privind apararea impotriva incendiilor

L 608/01         - Privind evaluarea conformitatii produselor

C 300/94         - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

IEC 947/ 1       - Aparataj de joasa tensiune

IEC 439 I-92 - Echipamente de joasa tensiune supuse incercarilor de tip integral si partial

SR CEI 60364 4 - 41:1996 -  Instalatii electrice ale cladirilor. Partea 4 : Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 41 : Protectia impotriva socurilor electrice

SR CEI 60364 4 - 42:1996 -  Instalatii electrice in constructii. Partea 4 : protectia pentru asigurarea securitatii. Capitolul 42: Protectia impotriva efectelor termice

C 56/2003                   - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

HGR 264/1999           - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii electrice aferente acestora.

 

Timişoara 

     2016                                  

                                                                             Ing. Lăcătuşu Florin

 

 

 

UR2020-004371/19.03.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara

 

Având în vedere Referatul de aprobare de aprobare al proiectului de hotarare cu nr. UR2020-004371/19.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, prin care se propune extinderea, etajarea si schimbarea destinatiei casei de locuit existente P, rezultand bar si service auto in regim de inaltime P+1E.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 102 din 24.03.2009, modificat prin H.C.L. nr. 240/20.06.2009, pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale de tip spălătorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roti si centre de diagnoza pentru maşini pe raza Municipiului Timişoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004371/10.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Arhitectului Sef nr. 07/06.04.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1254/16.04.2019, precum si Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 06/21.02.2017 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu, respectiv Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 4055/ 24.05.2019 .

Documentaţia Planului Urbanistic de Detaliu ,,Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, beneficiar SC POGG 77 SRL şi proiectant SC CUB - ART SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna martie 2016, cu ocazia demarării Etapei 1  - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD ,,Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv HCL nr. 183/2017), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Intrucat la documentatie sunt prezentate declaraţiile notariale de accept ale vecinilor direct afectaţi in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 102/24.03.2009, modificat prin H.C.L. nr. 240/2009, si anume: Novac Ioan si sotia NOVAC CRISTINA - PETRUTA – proprietari imobil situate in Calea Sagului nr. 171 – conform Declaratiei notariale cu  nr. 1766/17.12.2015, respective HOKSARI ADRIAN - GABRIEL - proprietar imobil situat in Calea Sagului nr. 175 – conform Declaratiei notariale cu nr. 1760/15.12.2015;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara.

Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC CUB - ART SRL, proiect nr. 70/2015, la cererea SC POGG 77 SRL.

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, identificat prin CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având o suprafaţă totală de 619 m², este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timisoara, fiind delimitat nord - vest: Calea Şagului - domeniul public al Municipiului Timişoara, la nord - est şi sud - est: teren proprietate privată şi hale cu funcţiunea de întreţinere utilaje grele în regim de P+1E, la sud vest: teren proprietate privată şi clădiri cu funcţiunea de alimentaţie publică şi anexe, în prezent nefuncţionale.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 619 mp este înscris în CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având ca proprietar pe SC POGG 77 SRL, cu interdictie conventional de grevare, instrainare, inchiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare si amenajare in favoarea  Banca Transilvania SA pentru care a fost obtinut Acordul cu nr. 1119772/09.09.2019.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, se propune extinderea, etajarea si schimbarea destinatiei casei de locuit existente P, rezultand bar si service auto in regim de inaltime P+1E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va realiza din Calea Şagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinuta de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuşi prin documentaţie şi in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 07/06.04.2017 sunt următorii:

- Regim de construire: maxim P+1E;

            - Funcţiune propusă: depozitare şi prestări servicii (Extindere, etajare şi schimbare destinaţie casă de locuit P, rezultând bar şi service auto în regim P+1E);

- Înălţime maximă: Hmax=10 m;

            - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=69%;

            - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.4;

            - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Construcţia se va amplasa în frontul stradal al Căii Şagului, cu o retragere de la axul Căii Şagului de 15,70 m, şi alipită pe celelalte trei laturi, de limita de proprietate şi de clădirile existente pe parcelele învecinate;

            - Spaţii verzi: minim 5% spaţii verzi amenajate conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, respectiv Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 4055/ 24.05.2019;

            - Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, se propune preluarea profilului stradal de perspectivă pentru Calea Şagului (PTT1 - 37 metri); autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din Calea Şagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016;

            - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcţiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor şi vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spaţiului public;

            - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 119/04.03.2020.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U-04 - ,,Plan obiective de utilitate publica” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

 

PROPUNEM:

 

1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, având ca beneficiar pe SC POGG 77 SRL, întocmit conform proiectului nr. 70/2015, realizat de SC SC CUB - ART SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 07/06.04.2017:

Regim de construire: maxim P+1E;

            - Funcţiune propusă: depozitare şi prestări servicii (Extindere, etajare şi schimbare destinaţie casă de locuit P, rezultând bar şi service auto în regim P+1E);

- Înălţime maximă: Hmax=10 m;

            - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=69%;

            - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.4;

            - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Construcţia se va amplasa în frontul stradal al Căii Şagului, cu o retragere de la axul Căii Şagului de 15,70 m, şi alipită pe celelalte trei laturi, de limita de proprietate şi de clădirile existente pe parcelele învecinate;

            - Spaţii verzi: minim 5% spaţii verzi amenajate conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, respectiv Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 4055/ 24.05.2019;

            - Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, se propune preluarea profilului stradal de perspectivă pentru Calea Şagului (PTT1 - 37 metri); autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din Calea Şagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016;

            - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcţiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor şi vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spaţiului public;

            - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 119/04.03.2020.

3. Prezentul Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 619 mp este înscris în CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având ca proprietar pe SC POGG 77 SRL, cu interdictie conventional de grevare, instrainare, inchiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare si amenajare in favoarea  Banca Transilvania SA pentru care a fost obtinut Acordul cu nr. 1119772/09.09.2019.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U-04 - ,,Plan obiective de utilitate publica” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinuta de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, elaborat de proiectantul SC CUB - ART SRL, proiect nr. 70/2015, la cererea beneficiarului SC POGG 77 SRL, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU

 

 

                                                                                    CONSILIER

                                                                                    Liliana IOVAN

 

 

Red/dact – L.I.

ROMANIA JUDETULTIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 20.03,2020

Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-004371/19.03.2020


AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara”, Calea Șagului nr. 173, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004371/19.03.2020 privind aprobarea Planului 'Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara”, Calea Șagului nr. 173, Timișoara, beneficiar societatea POG 77 SRL (J.35/2237/2003, CUI 15766686), proiectant SC CUB-ART SRL., proiect nr. 70/2015, conform certificatului de urbanism nr. 1254/16.04.2019.

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara", Calea Șagului nr. 173, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, rezultă următoarea situație juridică:

Cartea funciară nr. 407545 Timișoara nr. cadastral 407545, referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 619 mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea societății POG 77 SRL, CIF 15766686.

De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată (datată 25.02.2020), rezultă că nu sunt notate litigii, fiind înscrisă interdicția convențională de grevare, înstrăinare, închiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare și amenajare în favoarea Băncii Transilvania SA, care, prin adresa nr. 1119772/09.09.2019 își exprimă acordul pentru obținerea de autorizații necesare pentru realizarea lucrărilor ce fac obiectul prezentei documentații,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților"),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004371/19.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara", Calea Șagului nr. 173, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având un drept real, de proprietate, asupra terenului.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „„Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara", Calea Șagului nr. 173, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriana SEjiTAN


ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM COMPARTIMENT CONFORMITĂȚI PUG/PUZ/PUD

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2016-002517/ 17.03.2016

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

 • - Denumire proiect: EXTINDERE, ETAJARE SI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASA DE LOCUIT P, REZULTÂND SERVICE AUTO IN REGIM P+1E

Amplasament: Calea Sagului nr. 173, Timișoara

 • - Beneficiar: S.C. POG. 77 S.R.L.

 • - Proiectant: S.C. CUB ART S.R.L.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și a consulta publicul,

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 26.02.2016 - 16.03.2016, la documentația disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

în acest scop, pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu, a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate, prin adrese expediate prin poștă și a fost afișat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificați :

 • - Calea Sagului nr. 171 - NOVAC IO AN si NOVAC CRISTINA PETRUTA;

 • - Calea Sagului nr. 175 - HOKSARI ADRIAN GABRIEL;

Documentația disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat observații.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF


CONSILIER

Liliana IOVAN


Red/Dact L.I. - 2ex

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

UR2020-004371/19.03.2020

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara

 

Proiect emis la solicitarea beneficiarului S.C. POGG 77 SRL, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, documentaţie elaborată de proiectantul SC CUB - ART SRL, proiect nr. 70/2015, după obţinerea Certificatului de urbanism nr. 1254/16.04.2019 cu termen de valabilitate până în data de 16.04.2020.

 

1.       Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, identificat prin CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având o suprafaţă totală de 619 m², este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timisoara, fiind delimitat nord - vest: Calea Şagului - domeniul public al Municipiului Timişoara, la nord - est şi sud - est: teren proprietate privată şi hale cu funcţiunea de întreţinere utilaje grele în regim de P+1E, la sud vest: teren proprietate privată şi clădiri cu funcţiunea de alimentaţie publică şi anexe, în prezent nefuncţionale.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 619 mp este înscris în CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având ca proprietar pe SC POGG 77 SRL, cu interdictie conventional de grevare, instrainare, inchiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare si amenajare in favoarea  Banca Transilvania SA pentru care a fost obtinut Acordul cu nr. 1119772/09.09.2019.

 

2.        Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate

Prin Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, se propune extinderea, etajarea si schimbarea destinatiei casei de locuit existente P, rezultand bar si service auto in regim de inaltime P+1E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va realiza din Calea Şagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016.

 

3.       Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată. pentru documentatia Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 1254/16.04.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 07/06.04.2017, Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 06/21.02.2017 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu, respectiv Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 4055/ 24.05.2019;

 

4.    Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

 

PRIMAR

NICOLAE ROBU                                          Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune,  în nota de fundamentare.

 

Cod: FO 53-03-ver. 3