Hotărârea nr. 125/2020

125/31.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.316/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza PT, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectul de investitii „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara"
Hotararea Consiliului Local 125/31.03.2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.316/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza PT, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectul de investitii „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2020 - 6403/11.03.2020 ,de aprobare a proiectului de hotarâre, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-6404/11.03.2020 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2020-6404/12.03.2020 a Direcţiei Economice;
Având in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-6404/16.03.2020- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 6404/11.03.2020;
Având in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societaţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având in vedere Hotararea de Consiliu Local nr. 316 din data de 15.06.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/29.11/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) si alin. 4 lit. d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) şi art.139 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 316/2018 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara" conform Anexei 1- "Indicatori tehnico-economici la faza PT" si Anexei 2- "Descrierea investitiei", in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1.

Art.2: Celelalte articole raman neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa 2 la HCL nr.__

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

  • 1. DATE GENERALE

DENUMIRE PROIECT:       Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe

fatade si extindere Scoala generala nr. 30 din Timisoara, corp A, B si C cu 2 corpuri D si E in regim D+P+2E, Timisoara

AMPLASAMENT:            Municipiul Timisoara, str. Astrilor, nr. 13

TITULARUL INVESTITIEI:     Primaria Municipiului Timisoara

Bdul-ul C.D.Loga, nr. 1

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara

NUMAR PROIECT:         167/2015

  • 2. DATE TEHNICE:

Regim de inaltime:          D+P+2E

Suprafata construita la sol 3.915,60 mp

Suprafata const. desfasuara 12.431,00 mp

  • 3. INDICATORI VALORICI:

Valoarea totala a investitiei conform devizului general, inclusiv TVA = 24.267,12994 mii lei din care C+M = 21.100,34021 mii lei

  • 4. DESCRIEREA INVESTITIEI

Prin proiect se propune realizarea următoarelor lucrări: modernizarea teraselor circulabile la corpurile existente: A, B și C, montarea termosistemului la fațadele existente la corpurile A, B și C și extinderea pe orizontală cu corpurile D și E în regim de înalțime D+P+2E.

Conceptul proiectului propus constă în repartizarea spațial-volumetrică a construcțiilor în două corpuri, respectiv D și E, compuse în jurul corpurilor A, B și C existente și asigurarea unor spații pentru activitățile de recreație, cu vizibilitate din și spre spațiile publice exterioare, asigurarea unei zone verzi compacte, cu caracteristici peisagere de excepție și cu imagini arhitecturale deosebite. Accesul principal se păstrează prin corpul A concomitent cu crearea unor accese suplimentare din exterior în corpurile D și E iar circulațiile orizontale au fost conformate de tip inelar astfel ca atât corpurile existente A, B și C cât și cele propuse D și E să fie cât mai riguros legate funcțional între ele.

Ansamblul construit existent este împrejmuit cu trotuar pe străzile aleea Azurului, strada Orion și strada Martir Nagy Eugen iar pe latura vest accesul pietonilor este asigurat prin trotuar și piațeta adiacentă cu fântână. Dinspre străzile Martir Nagy Eugen și Aleea Azurului este asigurat accesul pentru autovehiculele de intervenție și evacuarea deșeurilor.

Închiderile perimetrale sunt alcătuite în principal din pereți de zidărie de blocuri ceramice cu goluri de grosime 25 cm sau 30 cm, iar spre exterior s-a prevăzut termosistem din polistiren expandat grafitat și extrudat de grosime 10 cm care include și placaje în bosaje orizontale din foi de aluminiu compozit. În situațiile în care pereții de închidere perimetrali sunt diafragme din beton armat de grosime 25 cm s-a prevazut de asemnea termosistem cu produse polistiren expandat grafitat 10 cm și polistiren extrudat 10 cm la soclu. Închiderile vitrate sunt din tâmplării cu profile de aluminiu cu bariera termică compuse din structura principală și structura secundară cu suprafețe mobile în conformitate cu specificul spațiului interior.

Compartimentările interioare se vor realiza din pereți din zidarie cu blocuri ceramice grosime 25 cm din condiții de izolare fonică și de rezistență la foc, finisați cu tencuială compusă din grund, tinci și glet și vopsele lavabile de interior antibacteriene și împotriva acumulării electrostatice a prafurilor. Parțial pereții sunt placați cu tratamente acustice din plăci perforate compozite. De asemenea, parțial, pereții sunt tapetați cu covor PVC gr 1,5 mm aplicat prin lipire în sala multufuncțională, grup sanitar și vestiare.

Pardoselile pentru sălile de clasă din parchet lamelar multistratificat gr 2 cm , pentru holuri, laboratoare, cabinete, vestiare și gruprui sanitare din covor PVC gr 4 mm și pardoseli din plăci de granit antiderapant gr 1,5 cm în casele de scară și holul de la parter din corpul D.

Soluțiile tehnice de realizare a acoperișlurilor propuse pentru corpurile D și E prevăd că acestea vor fi de tipul terasă circulabile iar pe terasele circulabile de la corpurile A, D și E se vor monta panouri solare și panouri fotovoltaice.

Spațiile verzi vor fi refăcute în sensul următoarelor activități:

  • -      la spațiile verzi adiacente corpului A se va îndepărta în suprafață de 1265 mp surplusul de pământ vegetal până la cota bordurii trotuarului perimetral rezultand un volum de pământ de aprox. 600 mc. Zona verde dintre corpul A și piațetă, respectiv trotuar se va amenaja peisager prin demolarea scării de acces transversale pe corpul A și realizarea a două scări de acces longitudinale corpului A separate cu un zid de sprijin adiacent trotuarului existent. Rampele de acces prevăzute sunt inegale, rampa din stanga cu trepte de 30 cm lățime, iar scara din dreapta cu trepte alungite pe o lungime de 16,20 m. Copacii existenti atât în zona din stânga cât și în zona din dreapta vor fi păstrați în totalitate, urmând a fi defrișați doar arbuștii parazitari nedecorativi. Parțial copacii existenți vor fi delimitați de rampa de acces conform planurilor anexate.

  • -      zona cuprinsă între corpul D corpul A corpul E și trotuarele perimetrale existente s-a prevăzut amenajată unitar cu zone verzi, pavaje din placi de granit antiderapant utilizate și la pardoseala piațetei, banchete cu locuri de ședere, jardiniere pentru flori și un loc de joacă pentru copii preșcolari;

  • -      zona de contact urbanistic între școală și piațetă s-a propus a fi amenajată cu drapele și perete decorativ care au ca rol marcarea prezenței piațetei și o comunicare spațial volumetrică de colaborare între școală și piațetă sprijinită și de panoul de afișare cu leduri de mari dimensiuni care s-a prevăzut a fi amplasat pe corpul A înspre strada Martir Nagy Eugen.

Din punct de vedere al împrejmuirilor amplasamentul este adiacent la trei străzi carosabile prevazute cu trotuare și o piațetă deschisă cu fântână decorativă. Sunt necesare împrejmuire:

  • -      sud spre strada Martir Nagy Eugen -se reface împrejmuirea;

  • -      est spre strada Orion - se reface împrejmuirea;

  • -      nord spre Aleea Azurului - se reface împrejmuirea având în vedere că în fața corpului D spre strada s-a proiectat un spațiu public în vederea funcționalizării activității la bazinul de înot. Corpul D are la demisol o sală multifuncțională și grupuri sanitare fete și baieți, la parter grupuri sanitare pentru fete și baieți, la etajul 1-3 săli de clasă, și la etajul 2 incă 3 Săli de clasă.

Corpul E la demisol există stația de pompare, spații de depozitare și bazin de rezervă pentru stingerea incediilor, la parter se găsesc casele de scară, la etajul 1-5 Săli de clasă iar la etajul 2-5 Săli de clasă.

Situația propusă a personalului din școală este următoarea: 79 cadre didactice, 6 cadre didactice auxiliare, 12 personal nedidactic, 2.013 elevi repartizati în corp A - 592 elevi, în corp B - 881 elevi, în Corp D- 240 elevi, în Corp E- 300 elevi.

Pentru corpul C numărul de locuri este urmatorul, care sunt folosite alternativ de elevii din corpurile A și B: 50 la bazinul de înot, 70 la sala de sport, 200 la sala multifuncțională.

Anexa 1 la HCL nr.________________________

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PT


DENUMIRE PROIECT:

Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fatade si extindere Scoala generala nr. 30 din Timisoara, corp A, B si C cu 2 corpuri D si E in regim D+P+2E, Timisoara

AMPLASAMENT:

Municipiul Timisoara, str. Astrilor, nr. 13

TITULARUL INVESTITIEI:

Primaria Municipiului Timisoara

Bdul-ul C.D.Loga, nr. 1

BENEFICIARUL INVESTITIEI:

Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara

NUMAR PROIECT:

167/2015

DATE TEHNICE:

Regim de inaltime D+P+2E

Suprafata construita la sol = 3.915,60 mp

Suprafata construita desfasurata =12.431,00 mp

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totala a investitiei conform devizului general, inclusiv TVA = 24.267,12994 mii lei

din care C+M = 21.100,34021 mii lei

PROIECTANT

SC Atelierul ARHITEXT SRL