Hotărârea nr. 124/2020

124/31.03.2020 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 124/31.03.2020
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2020 - 6401/11.03.2020 de aprobare a proiectului de hotarâre, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-6402 din data de 11.03.2020 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa SC2020-6402 din data de 12.03.2020 de la Direcţia Economică;
Având in vedere avizul Serviciului Juridic SC2020-6402/16.03.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020 - 6402/11.03.2020;
Având in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societaţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 274 din data de 22.05.2018- privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. 4 lit. d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) şi art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 274/2018 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara" conform Anexei 1 "Indicatori tehnico-economici la faza PT" si Anexei 2 "Descrierea investitiei", in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1.


Art.2: Celelalte articole raman neschimbate.


Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinţeaza Directia Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.


Art.4: Prezenta hotarâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Reţele de Utilitaţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitaţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa 2 la HCL nr._________________________

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

  • 1. DATE GENERALE

DENUMIRE PROIECT:       Construire sală sport la Școala Generală nr. 25 din Timișoara

AMPLASAMENT:           Municipiul Timișoara, str. Cosminului 42

TITULARUL INVESTIȚIEI:     Primăria Municipiului Timișoara

Bdul-ul C.D.Loga, nr. 1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: Școala Generala nr.25 din Timișoara

NUMĂR PROIECT:         148/2014

  • 2. DATE TEHNICE:

Regim de inaltime:            P si P inalt

Suprafața construita         1855,38 mp

  • 3. INDICATORI VALORICI:

Valoarea totala a investiției conform devizului general, inclusiv TVA = 8.977,67128 mii lei din care C+M = 7.646,26853 mii lei

  • 4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Se propune construirea unei Săli de sport dotata cu gradene pentru spectatori dedicata activitatilor sportive interioare, a unor vestiare si incaperi de depozitare precum si a unui teren de sport pentru activitati sportive exterioare.

Corpul sălii de sport are dimensiunea in plan 31.00x46.50m si inaltimea libera de 7.00m. Pereții perimtrali ai sălii de sport sunt din panouri sandwich 15 cm grosime cu miez de spuma poliuretanica si fete din tabla de aluminiu amprentata vopsita electrostatic. Panourile se dispun orizontal cu fixare mecanica pe o structura intermediara autoportanta din țevi de otel de 100 mm X 150 mm gr 2 mm. Structura metalica intermediara este fixata de grinda-soclu si de grinda metalica superioara. Structura metalica intermediara este realizata prin sudura, grunduita si vopsita cu vopsele pentru metal.In pereții perimtrali s-au prevăzut goluri de usi pentru acces persoane si goluri pentru ferestre necesare iluminării naturale si a ventilației naturale. Tamplariile precizate sunt din PVC cu foi de geam termopan clar.

La partea superioara s-a prevăzut o zona de iluminare naturala a sălii prin realizarea unui bandou continuu transparent realizat din placi de policarbonat translucid cu 25 mm grosime. Invelitoarea sălii s-a proiectat ca un acoperiș plan in 4 ape compus din foi de tabla cutata zincata, termoizolatie din saltele rigide de vata bazaltica 15 cm grosime si folie hidroizolatie tip SIKA. Acoperișul este prevăzut cu un luminator longitudinal. Apele pluviale de pe acoperișul superior sunt colectate prin sifoane de terasa si directionate prin coloane de canalizare spre colectorul urban, proiectate adiacente pereților sălii. Apele pluviale de pe acoperișul înclinat, repsectiv preluate si transmise de plăcile de policarbonat sunt preluate prin intermediul unor jgheaburi metalice perimetrale in secțiune patrata avand secțiunea de 15x15 cm si directionate prin burlane metalice avand secțiunea de 13x13 cm spre spatiile verzi exterioare.

Pereții sălii de sport perimetrali suprafeței de joc sunt finisați pana la inaltimea de 2 m cu un finisaj proiectat sa elimine pericolul de acidentare al utilizatorilor constând in panouri pe suport din placaj lemnos compus cu strat din spuma poliuretanica cu densitate redusa ( tip burete) camasuit cu folie PVC elastica.

Suprafața de joc este separata de zona gradenelor printr-un perete tip mantinela cu H=1.10m realizat din schelet metalic si panouri amortizoare spre terenul de sport si placi gips carton spre gradene. Gradenele sunt echipate cu 180 de scaune in pvc montate pe zona de ședere a acestora.

Tavanul sălii de sport aflat la inaltimea de 7 m fata de suprafața de joc consta intr-o plasa de protecție a instalațiilor pozate in inaltimea structurii metalice, cu referire speciala la corpurile de iluminat ale sălii.

Gradenele sunt relizate din beton armat sub forma unor diafragme longitudinale continui cu placi de beton la partea superioara. In sens transversal se vor prevedea cadre in trepte la interax de circa 6.00m.

Fundațiile se vor realiza sub forma de fundații continui cu descărcări pe reazeme izolate.

Corpurile de legătură (cu funcțiuni de vestiare si camere de depozitare), in regim parter sunt proiectate cu fundații continue din beton armat sub zidărie portanta cu sâmburi din beton armat. Zidaria portanta este din blocuri ceramice 30 cm grosime, prevăzută cu centuri si placa din beton armat peste parter. Pereții de compartimentare sunt din zidărie de 15 cm grosime.

Finisajele interioare constau in pardoseli din placi din piatra artificiala antiderapanta si placaje pe pereți din placi ceramice. Parțial pereții interiori sunt finisați cu vopsele lavabile antibacteriene. Tavanele sunt finisate cu zugrăveli lavabile antibacteriene. Tamplariile interioare sunt cu usi cu toc din lemn si foi mobile din panouri celulare, parțial din tamplarie din PVC cu foi de geam securizat antisoc. Finisajele exterioare sunt cu vopsele decorative aplicate pe termosistem din polistiren expandat 10 cm grosime. Acoperișul terasa este prevăzut cu temoizolatie din polistiren extrudat 20 cm grosime si hidroizolatie cu membrane bituminoase in doua straturi. Aticele din zidărie din blocuri ceramice 15 cm grosime sunt termoizolate , hidroizolate si sunt prevăzute cu glafuri de protecție. Protecția hidroizolatiei la terasa semicirculabila se realizează cu pietriș margaritar gr 5cm. Colectarea apelor pluviale se realizează cu sifoane de terasa spre coloane de canalizare si apoi spre rețeaua colectoare urbana.

Obiectul/obiectele conexe identificate: teren de joaca pentru copii clasele l-IV, dalaj principal decorativ, alei, trotuare perimetrale, alee carosabila, platforma ecologica, împrejmuire, instalații electrice exterioare - iluminat exterior.

Anexa 1 la HCL nr._________________________

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PT

DENUMIRE PROIECT:

Construire sală sport la Școala Generală nr. 25 din Timișoara

AMPLASAMENT:

Municipiul Timișoara, str. Cosminului 42

TITULARUL INVESTIȚIEI:

Primăria Municipiului Timișoara

Bdul-ul C.D.Loga, nr. 1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:

Școala Generala nr.25 din Timișoara

NUMĂR PROIECT:

148/2014

DATE TEHNICE:

Regim de inaltime P si P inalt

Suprafața construita = 1855,38 mp

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totala a investiției conform devizului general, inclusiv

TVA = 8.977,67128 mii lei

din care C+M = 7.646,26853 mii lei