Hotărârea nr. 123/2020

123/31.03.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici"
Hotararea Consiliului Local 123/31.03.2020
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre nr. SC2020- 7030/18.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 7030/18.03.2020 al Direcţiei Generale Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.03.2020- anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020-7030/18.03.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. 2075/19.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. CTE2020-AV09/11.03.2020 a Comisiei tehnico-economice;
Având în vedere prevederile art. 129 alin.2 lit.c) şi lit.d), alin.4 lit.d) şi lit.e), alin.7 lit.m) precum şi alin.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 şi 196 alin.1 lit a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici", întocmit de S.C. PROCAD S.R.L. - Timişoara, conform Contractului de prestări de servicii nr. 14/05.02.2018 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.
Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.
Art.4: Obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.
Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generale Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-                (7 3.

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea I

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție „Amenajare străzi zona BLAȘCOVICI”

Secțiunea II

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

Direcția Generală Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități a încheiat cu societatea S.C. PROCAD S.R.L-Timișoara în baza Contractului de prestări de servicii nr. 14/05.02.2018 întocmirea Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul „Amenajare străzi zona Blașcovici”.

Zona propusă a fi amenajată este situată în partea de nord a municipiul Timișoara delimitată de străzile Dunărea- Bârzava- Calea Bogdăneștilor.

în situația actuală străzile delimitate de străzile Dunărea- Bârzava-Calea Bogdăneștilor cu două benzi de circulație (o bandă pe sens ).

Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă nefiind la același nivel pe întreaga lățime între fronturile clădite, iar în situația unor ploi străzile sunt circulabile în condiții dificile.

Deasemenea aceste străzi au un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul ușor cu autoturisme, mai ales pe perioadă de iarnă, când nu se poate realiza accesul autovehicolelor de colectare a deșeurilor menajere, precum și a celorlalte autovehicole de interes general.

Astfel sunt necesare lucrări de amenajare carosabil, trotuare, accese, zone verzi și acolo unde terenul permite se vor amenaja piste pentru cicliști și locuri de parcare.

Având în vedere cele menționate, este necesară și oportună, amenajarea străzilor propuse, acest fapt conducând la îmbunătățirea accesului rutier și pietonal în zonă.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei, cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor ei. Ca parte componentă a planului de creștere a calității vieții cetățenilor, pe același considerent, municipalitatea a inclus în proiectele de investiție și modernizarea infrastructurii străzilor sus menționate.

Realizarea proiectului va contribui totodată la diminuarea surselor de poluare prin asigurarea unui sistem rutier corespunzător și a unui sistem de colectare și scurgere a apelor de pe platforma străzilor, cât și ameliorarea calității mediului înconjurător.

 • 3. Concluzii

Prin urmare, în conformitate cu art. 139 și art.196 alin.l lit.a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ și Ordinul nr. 49/27.01.1998- privind aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct.3.8., supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajare străzi zona Blașcovici”.

PRI1VT A D NICOLDIRECTOR GENERAL DIRECȚIA G.D.P.P.R.U.

< CHLSXULIȚĂ


Cod FO53-03,Ver.3


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DRUMURI, PODURI, PARCAJE, REȚELE DE UTILITĂȚI

SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIMENTARE cu APA

BIROUL DRUMURI, PODURI SI PARCAJE

Nr. SC2020 -         /Zf ^7 J

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție „Amenajare străzi zona BLASCOVICI”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție „Amenajare străzi zona BLAȘCOVICI”, prin care se propune realizarea investiției și aprobarea devizului general aferent investiției în valoare de 18.909.857^868 lei. (TVA inclus),

Facem următoarele precizări:

Direcția Drumuri Poduri Parcaje Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2020 realizarea obiectivul de investiții,,Amenajare străzi zona Blașcovici”.

Zona propusă a fi amenajată este situată în partea de nord a municipiul Timișoara delimitată de străzile Dunărea-Bârzava- Calea Bogdăneștilor.

în situația actuală străzile delimitate de străzile Dunărea- Bârzava- Calea Bogdăneștilor nu au o structură rutieră de drum, străzile fiind realizate din piatră spartă. Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă nefiind la același nivel pe întreaga lățime între fronturile clădite, iar în situația unor ploi străzile sunt circulabile în condiții dificile.

Deasemenea aceste străzi au un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul ușor cu autoturisme, mai ales pe perioadă de iarnă, când nu se poate realiza accesul autovehicolelor de colectare a deșeurilor menajere, precum și a celorlalte autovehicole de interes general.

întreținerea permanentă a drumurilor constituie factorul primordial al menținerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzătoare cerințelor traficului. Activitățile de prevenire și remediere ale defecțiunilor, calitatea lucrărilor executate în acest sens, determină în mare măsura starea tehnică a drumurilor.

Investiția care face obiectul acestui studiu de fezabilitate are ca obiectiv general: amenajarea părții carosabile, amenajare trotuare, piste de biciclete, acceselor la proprietăți, spații verzi și piste pentru cicliști acolo unde situația în teren permite.

Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul „Amenajare străzi zona Blașcovici” a fost întocmit de S.C. PROCAD S.R.L-Timișoara în baza contractului de prestări de servicii nr. 14/05.02.2018.

în vederea realizării investiției este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiției „Amenajare străzi zona Blașcovici” este estimată, conform devizului general al investiției, la 18.909.857,868 Iei. (TVA inclusiv).

Durata pentru execuția lucrărilor proiectate este estimată la 12 luni.

Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi

Ținând cont de prevederile:

- OG. nr.43/1997privind regimul drumurilor, republicat și Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct. 3.8: “Desființarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naționale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, și la propunerea consiliilor județene, în cazul drumurilor județene” și

Având în vedere prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi zona Blașcovici” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.Cod FO53-01,Ver.2


Anexa nr. 1 la HCL nr.


din.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Amenajare străzi zona Blașcovici”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PROCAD S.R.L.-Timișoara, aferent obiectivului de investiții „Amenajare străzi zona Blașcovici”, conform contractului de prestări de servicii nr. 14 din data de 05.02.2018 are principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Durata de execuție a lucrărilor:

12 luni ( durata de realizare a investiției 12 luni)

Valoare de investiție (INV)

18.909.857/868 lei. (TVA inclusiv)

Din care construcții montaj C+M

16.645.733/792 lei. (TVA inclusiv)

Capacități (în unități fizice):

 • - Lungime străzi

  4.464 m

  26.421 mp

  2.130 mp

  11.659 mp

  5.322 mp


 • - Suprafața carosabilă

 • - Suprafață parcaje

 • - Trotuare

 • - Piste cicliști

  DIRECTOR GENERAL DGDPPRU,  6.  ÎIU D1JPCAA, VCONSILIER

EUGENIA VĂTĂȘESCU