Hotărârea nr. 122/2020

122/31.03.2020 Privind împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020
Hotararea Consiliului Local 122/31.03.2020
Privind împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr SC2020-4904/26.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 4904/26.02.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 27.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 4904/26.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa adresa cu nr. 20350/06.02.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2020-3028/07.02.2020, prin care suntem informaţi că se lansează a treia sesiune de depunere a cererilor de sprijin aferentă schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor",aferentă Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor"Submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu";
Având în vedere faptul că în Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor",Submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020, cap.V.-Documente ataşate cererii de sprijin, se solicită " Procură notarială prin care împuternicitul este desemnat reprezentantul titularului în relaţia cu APIA, în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea";
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.7, lit.i din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ : "Consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind protecţia şi refacerea mediului" ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi art 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

ART.1: Se aprobă împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat"Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", Submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020.
ART.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
ART.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE MEDIU SC2020 -

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ca și desemnat legal în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plățipentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020.

Primăria Municipiului Timișoara deține la Lugoj o suprafață de 683,75 ha fond forestier administrat pe o perioadă de 10 ani de Regia Națională a Pădurilor -Romsilva prin Ocolul Silvic Ana Lugojana, în baza Contractului de administrare nr.117/01.03.2019.

Prin adresa adresa cu nr. 20350/06.02.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. SC2020-3028/07.02.2020, suntem informați că se lansează a treia sesiune de depunere a cererilor de sprijin aferentă schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservareapădurilor”Submăsura 15.1 „Plățipentru angajamente de silvomediu”

Conform Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020, cap.V.-Documente atașate cererii de sprijin, se solicită “ Procură notarială prin care împuternicitul este desemnat reprezentantul titularului în relația cu APIA, în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea”

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ca și desemnat legal în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de statServicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor ”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020 ,îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ȘEF SERVICIU, R.M.P.A.M. ALEXANDRU GHIULAI

CONSILIER

DAMIAN IONUȚ


Cod FO 53-03 VER 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

SC2020-

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE -SEMEREDI, Director al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ca și desemnat legal în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020.

Primăria Municipiului Timișoara deține la Lugoj o suprafață de 683,75 ha fond forestier administrat pe o perioadă de 10 ani de Regia Națională a Pădurilor -Romsilva prin Ocolul Silvic Ana Lugojana, în baza Contractului de administrare nr. 117/01.03.2019.

Prin adresa adresa cu nr. 20350/06.02.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. SC2020-3028/07.02.2020, suntem informați că se lansează a treia sesiune de depunere a cererilor de sprijin aferentă schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor ”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservareapădurilor”Submăsura 15.1 „Plățipentru angajamente de silvomediu”

Conform Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice ș conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020, cap.V.-Documente atașate cererii de sprijin, se solicită “ Procură notarială prin care împuternicitul este desemnat reprezentantul titularului în relația cu APIA, în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea”

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara care să aprobe Proiectului de hotărâre privind împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE -SEMEREDI, Director al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ca și desemnat legal în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice ș conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice ș conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020.

PRIMAR

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                            

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

Proiect de hotărâre privind împuternicirea  domnului  Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI, Director  al  Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  Timis  pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020.

 

 

Primăria Municipiului Timişoara deţine la Lugoj o suprafaţă de 683,75 ha fond forestier administrat pe o perioadă de 10 ani de Regia Naţională a Pădurilor –Romsilva prin Ocolul Silvic Ana Lugojana, în baza Contractului de administrare nr.117/01.03.2019.

         Prin adresa adresa cu nr. 20350/06.02.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2020-3028/07.02.2020, suntem informaţi că se lansează a treia sesiune de depunere a cererilor de sprijin aferentă schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”,aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”Submăsura 15.1  „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”

         Conform Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020, cap.V.-Documente ataşate cererii de sprijin, se solicită “ Procură notarială prin care împuternicitul este desemnat reprezentantul titularului în relaţia cu APIA, în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea”

 

            Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:

 

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara care să aprobe Proiectului de hotărâre privind împuternicirea  domnului  Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI, Director  al  Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  Timis  pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020.

 

                       

PRIMAR                                                                                            VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                                                                 DAN DIACONU

 

 

 

         DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU

                                                                                                     ADRIAN BERE-SEMEREDI

                                                                                                  

                                                                                                         

 

Cod FO53-03,Ver.3

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                   

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                  

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU                                                                   

SC2020 -                                                        

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

Privind oportunitatea proiectului de hotărâre

privind împuternicirea  domnului  Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI,

Director  al  Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  Timis  pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020.

 

 

 

Primăria Municipiului Timişoara deţine la Lugoj o suprafaţă de 683,75 ha fond forestier administrat pe o perioadă de 10 ani de Regia Naţională a Pădurilor –Romsilva prin Ocolul Silvic Ana Lugojana, în baza Contractului de administrare nr.117/01.03.2019.

Prin adresa adresa cu nr. 20350/06.02.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2020-3028/07.02.2020, suntem informaţi că se lansează a treia sesiune de depunere a cererilor de sprijin aferentă schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”,aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”Submăsura 15.1  „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”

             Conform Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020, cap.V.-Documente ataşate cererii de sprijin, se solicită “ Procură notarială prin care împuternicitul este desemnat reprezentantul titularului în relaţia cu APIA, în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea

 

 

         Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind împuternicirea  domnului  Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI, Director  al  Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  Timis  pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020 ,îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

           

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU                      

ADRIAN BERE-SEMEREDI                                        

 

 

 

 

 

 

 

             ŞEF SERVICIU, R.M.P.A.M.                                                          CONSILIER

              ALEXANDRU GHIULAI                                                           DAMIAN IONUŢ

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod FO 53-03 VER 1