Hotărârea nr. 121/2020

121/31.03.2020 privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara SA
Hotararea Consiliului Local 121/31.03.2020
privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020 - 5976/06.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. nr.SC2020 - 5976/06.03.2020 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 09.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 5976/06.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Raportul final nr. SC2020-5686/04.03.2020 întocmit de Comisia de selecţie;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi art.196, alin(1) , lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Raportul final nr. SC2020 - 5686/04.03.2020, întocmit de Comisia de selecţie în vederea ocupării unui post vacant în cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A., conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii de Transport Public Timişoara SA;
- Compartimentului Guvernanţa Corporativă;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

SC2020-

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocupare unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara SA

           

 

            În conformitate cu dispozițiile OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului  de Administraţie al Societătii  de Transport  Public Timișoara S.A,  au fost demarate proceduri de selecţie finalizate prin întocmirea de către Comisia de selecţie a rapoartelor finale pentru numirea noilor administratori.

            Nefiind ocupate toate posturile vacante, prin HCL  580/26.11.2019 a fost demarata o nouă selecție în urma căreia a fost întocmit Raportul final  nr. SC2020- ................................al Comisiei de selectie constituite în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară.

Având în vedere art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr.  109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune, în numele unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie.

În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocupare unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara SA.

 

 

 

      PRIMAR,                                                                                                CONSILIER,

 

NICOLAE ROBU                                                                                    LAZĂR VIOLETA

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

                    NR. SC2020-              /                                                                                      

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocupare unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara SA

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocupare unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara SA;

Având în vedere Raportul Comisiei de selecție nr. SC2020- ...................................... prin care a fost finalizată procedura de selecţie pentru ocuparea unui post vacant în cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA ;

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr.  109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune, în numele unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local.

Potrivit 129 alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem:

Autoritatea publică tutelară aprobă Raportul final nr. SC2020- .................................. întocmit de Comisia de selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara S.A, care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

            Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara SA, îndeplinește condițiile spre a fi prezentat și analizat în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 

       Consilier,

Lazăr Violeta

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Comisia de selecţie a  membrilor consiliilor de administraţie

ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului

Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară

Nr. SC2020-

RAPORT FINAL

pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 580/26.11.2019 prin care a fost declanşată procedura de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 149/03.04.2018 privind aprobarea Planului de selecţie – componenta integrală şi  a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A.;

Expertul independent - Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune şi recomandă profilul candidatului cu următoarele competenţe, trăsături şi cerinţe:

1.      Competenţe specifice sectorului (cunoştinţe în domeniul transporturilor de călători, cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul transportului public de călători)

2.      Competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislaţie, finanţe şi contabilitate)

3.      Guvernanţa corporativă (competenţe de guvernanţa corporativă, monitorizarea performanţei)

4.      Social şi personal (abilităţi de comunicare şi negociere, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare)

5.      Trăsături (integritate şi reputaţie, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

6.      Cerinţe prescriptive şi proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizaţie).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost efectuată prin publicarea anunţului de selecţie în presa scrisă („Bursa” şi „Ziarul Financiar”) şi pe pagina de internet a societăţii.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen şi a întocmit lista lungă şi lista scurtă a candidaţilor.

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017, modificată prin HCL nr. 622/2019, a solicitat candidatului admis să depună în scris şi la termenul stabilit declaraţia de intenţie. Așadar, domnul Graur Darius a depus, în plic închis, în termen, declaraţia de intenţie nr. SC2020-0048278/25.02.2020.

În cadrul interviului, candidatul admis în lista scurtă a fost evaluat individual pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 149/03.042018, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al candidatului şi în baza punctajului obţinut de acesta în raport cu criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declaraţiei de intenţie şi a integrării rezultatelor analizei declaraţiei de intenţie în matricea profilului de candidat, candidatul pentru funcţia vacantă din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. a obținut următorul punctaj:

Nr. crt

Nume şi prenume candidat

Punctaj

Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidenţa art. 28, alin. (5) din OUG nr. 109/2011

GRAUR DARIUS

42,75

Specializare în domeniul științe inginerești

-

 

Comisia apreciază că acei candidaţi care au obţinut cel puţin 40 de puncte îndeplinesc condiţiile şi criteriile de evaluare în vederea numirii în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administraţie pot face parte cel mult 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

 

COMISIA DE SELECŢIE:

RODICA AURELIAN               .......................................

GABRIELA POPOVICI             .......................................

IOAN HADA                               .......................................

LAURA STOIA                            .....................................