Hotărârea nr. 12/2020

12/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara"
Hotararea Consiliului Local 12/14.01.2020
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre nr. SC2020-370/09.01.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 370 din data de 09.01.2020 al Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Dezvoltare a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-370 din data de 09.01.2020- Anexă la Raportul de specialitate SC2020-370/09.01.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020 - 370/09.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 252/20.12.2016 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 422373, CF nr. 442374, Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 353/27.06.2019 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 422373, CF nr. 442374, Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 252/20.12.2016;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico- economice pentru lucrările de investiţii nr.01/08.01.2020 a Comisiei tehnico - economice;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu dispozitiile art. 129, alin. (2), lit. b), e), alin. (4) lit. d), e), alin. (9) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 196 , alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara" întocmită de P.G.A. MARKERS SRL - Timişoara, conform Contractului de prestări servicii nr. 38/04.04.2019.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Muncipiului Timişoara.

Art.4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

S.C. PGA MARKERS S.R.L.

TIMIȘOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A 0 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL www.pralEagroup.ro


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proiect 1DB/2D19

Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timișoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA
 • □ CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL |

 • □ CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE

 • □ DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN

 • □ ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

 • □ PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

 • □ CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.


VERIFICATOR

NUME

SEMNATURACONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOI____________

LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXT


STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mf Jud. Timis, Nr.S.C.

TIMISOAR Tel: 0721.206

PGA MARKERS S.R.L.

A, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA 063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

Titlul proiectului

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Plansa nr.

A 01

SPECIFICATIE

NUME            | | SEMNATURA Scara

Beneficiar

Faza:

SEF PROIECT

arh. CLAUDIU PRALEA (\

MUNICIPIUL TIMISOARA

S.F.

PROIECTAT

arh. CLAUDIU PRALEA || JT         Data:

Titlul plansei

Proiect

DESENAT

arh.stg. SONYA SIMION                  iunie 2019

PLAN DE INCADRARE

106/2019


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


S.C. PGA MARKERS S.R.L.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [ml

X [ml

1

476985.220

204476.063

1.349

2

476985.833

204474.861

10.499

3

476992.003

204466.366

17.324

4

477004.299

204454.163

62.222

5

476951.187

204421.748

67.210

6

476906.709

204371.360

6.828

7

476902.256

204366.184

18.512

9

476890.184

204352.150

27.313

9

476868.882

204369.245

48.728

10

476830.878

204399.743

1.702

11

476829.550

204400.808

18.737

12

476814.937

204412.535

43.467

13

476855.129

204429.087

49.190

14

476900.613

204447.818

88.311

15

476979.136.

204488.227

13.601

S (1) -

9747mp  P-474.993m


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

markers

DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE, STRADA PAUL CONSTANTINESCU BENEFICIAR: MUNICIPIULTIMISOARA LOCAȚIE: MUN. TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 r' ■ ■

I i

4 Ufe-            FAZAS.F.

- K c r         ■ ■■    PROIECTANT GENERAL: PGA MARKERS S.R.L

/ GUI:'866 902 54, J 35/2960/2016 - activitati de arhitectura; \ JtIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.l, Ap.3A, Jud. TIMIȘ;

Tel: (+4) 0721 206063, Fax: (+4) 0356 177564 Mail: office@pgamarkers.ro

FOAIE DE CAPĂT


1.


DENUMIRE OBIECTIV


2.


AMPLASAMENTCONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU


MUN. TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ

STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373

3.

CONȚINUT


MEMORIU TEHNIC-ARHITECTURA FAZA S.F.


4.


BENEFICIAR


MUNICIPIULTIMISOARA


5.


PROIECTANT GENERALS.C. PGA MARKERS S.R.L.

CUI: 366 902 54, J 35/2960/2016 - activitati de arhitectura;


Mun. TIMIȘOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr. 1, Ap. 3A, Jud. TIMIȘ;

Tel: (+4) 0721 206063, Fax: (+4) 0356 177564

Mail: office@pgamarkers.ro

6.


NUMĂR PROIECT 106/2019


COLECTIV DE ELABORARE


1.


Proiectant arhitectura

Sef proiect Arhitect Desenat


Proiectant structura de rezistenta


4.


Proiectant instalații electrice sanitare, termice, edilitare, HVAC

Ridicare topografica


5.


Studiu geotehnic
WWESIGN


S.C. SOLAR ENGINEERING S.R.L.

Ing. Florin Stanichievic


S.C. MULTILINES S.R.L.


Ing. Feraru Florian


PFAHILOHI VICTOR

Ing. Hilohi VictorDECLARAȚIE DE CONFORMITATE


Eu, S.C. P.G.A. MARKERS S.R.L., declar pe propria răspundere, ca serviciul prestat către beneficiar Municipiul Timișoara proiectul nr. 106 / 2019, „Construire zona sportiva si de agrement Calea Sagului: Bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren tenis, alte amenajați exterioare strada Paul Constantinescu" din Mun. Timișoara, jud. Timiș, la care se refera aceasta declarație, este in conformitate cu prevederile normelor si normativelor de specialitate in vigoare si anume:

 • • Codul Civil

 • • Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, modificata si completata prin Legea 125/1996, Legea 453/2001, Legea 401/2003 si Legea 199/2004

 • • Legea 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare

 • • Legea 137/1995 privind protecția mediului, republicata, cu modificările ulterioare

 • • Ordinul Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena privind modul de viata al populației

 • • HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții

 • • HGR 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora

 • • HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si construcțiilor

 • • Ordinul MTCT 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare

 • • NP 68-2002 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare

 • • P 118-1999 - Normativ privind siguranța la foc a construcțiilor

 • • OG 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea 212/1997, cu modificările ulterioare

 • • NP 51-2001 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban aferent la cerințele persoanelor cu handicap

 • • NP 063-2002 - Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor pentru circulația pietonala in construcții

 • • H.G. 907/29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare a continutului-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

A ‘          y J __

I; : ■'/ î

A + •      ,»    DIK

| r-1* i J » I li a           ■■

Ti I y         ____

UltrClaudiu

a 1X\ PRALEA

rn a r 7".      \ Arhitect

C 7/î Ce^d(6pt Semnfituta I

BORDEROUPGA


Volum A.

PIESE SCRISE:
 • 1.     Foaie de capat;

 • 2.     Colectiv de elaborare;

 • 3.     Declarație de conformitate;

 • 4.     Borderou piese scrise;

 • 5.     Borderou piese desenate;

 • 6.     Cuprins conținut cadru al studiului de fezabilitate

BORDEROU PIESE SCRISE:

 • l.lnformatii generale privind obiectivul de investiții (pg. 8)

 • 1.1     Denumirea obiectivului de investiții (pg. 8);

 • 1.2     Ordonator principal de credite/investitor (pg. 8);

 • 1.3     Ordonator de credite (secundar/tertiar) (pg. 8);

 • 1.4     Beneficiarul investiției (pg. 8);

 • 1.5     Elaboratorul studiului de fezabilitate (pg. 8);.

2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții (pg. 9)
 • 2.1.     Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza (pg. 9)

 • 2.2.     Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare (pg. 9)

 • 2.3.    Analiza situației existente și identificarea deficiențelor (pg. 9)

 • 2.4.    Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții (pg. 10)

 • 2.5.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice (pg. 10)

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții (pg. 11)
  • 3.1.    Particularități ale amplasamentului (pg. 16)

  • 3.2.    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic (caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții, varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia, echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse (pg. 26)

  • 3.3.    Costurile estimative ale investiției (pg. 58)

  • 3.4.    Studii de specialitate, in funcție de catgoria si clasa de importanta a construcțiilor (pg. 58)

  • 3.5.    Grafice orientative de realizare a investiției (pg. 58)

 • 4. Analiza fiecărui scenariu tehnico-economic propus (pg. 59)
  • 4.1.    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința (pg. 59)

  • 4.2.    Analiza vulnerabilităților cauzate de factorii de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția (pg. 60)

  • 4.3.    Situația utilităților și analiza de consum (pg. 60)

  • 4.4.    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții (pg. 61)

  • 4.5.    Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții (pg. 62)

  • 4.6.    Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara (pg. 63)

  • 4.7.    Analiza economica, inclusiv calcularea indicilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu, sau, după caz, analiza cost-eficacitate (pg. 72)

 • 4.8     Analiza de senzitivitate (pg. 84)

 • 4.9     Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor (pg. 86)

 • 5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat (pg. 90)
 • 5.1     Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor (pg. 90)

 • 5.2     Selectarea si justificarea scenariului optim, recomandat (pg. 91)

 • 5.3     Descrierea scenariului optim, recomandat privind amenajarea terenului, asigurarea  utilităților

necesare funcționarii obiectivului, soluția tehnica, probe tehnologice si teste (pg. 91)

 • 5.4     Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții (pg. 92)

 • 5.5     Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice (pg. 92)

 • 5.6     Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/local, credite externe garantate sau contracte de stat, fonduri extrne nerambursabile, alte surse legal constituite (pg. 100)

 • 6. Urbanism, acorduri si avize conforme (pg. 101)
 • 6.1     Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire (pg. 101)

 • 6.2     Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege (pg. 101)

 • 6.3     Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului (pg. 101)

 • 6.4     Avize conforme privind asigurarea utilităților (pg. 101)

 • 6.5     Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (pg. 101)

 • 6.6     Avize, acorduri si studii specifice, după caz (pg. 101)

 • 7. Implementarea investiției (pg. 101)
 • 7.1     Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției (pg. 101)

 • 7.2    Strategia de implementare (pg. 101)

 • 7.3    Strategie de exploatare/operare si intretinere:etape, metode si resurse necesare (pg. 101)

 • 7.4     Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale (pg. 101)

 • 8. Concluzii si recomandări (pg. 101)

Volum B. PIESE DESENATE ARHITECTURA:

Tel: +40 721 206063


Fax: +40 356 466950


Nr.

Titlu planșa

Nr.

planșa

Scara

01.

Plan de încadrare

A.01

-

02.

Plan de situație existent

A.02

1:250

03.

Plan de situație propus

A.03

1:250

04.

Plan subsol

A.04

1:100

05.

Instalații piscine

A.04'

-

06.

Plan parter

A.05

1:100

07.

Plan teren sport

A.06

1:100

08.

Plan etaj

A.07

1:100

09.

Plan mezanin

A.08

1:100

10.

Plan invelitoare

A.09

1:100

11.

Secțiune

A.10

1:100

12.

Fațada principala

A.ll

1:100

13.

Fațada laterala dreapta bazin

A.12

1:100

interior

14.

Fațada laterala stanga bazin interior

A.13

1:100

15.

Detaliere piscine

A.14

-

16.

Plan de situație propus - S2

A.15

1:100

17.

Plan parter - S2

A.16

1:100

18.

Plan etaj -S2

A.17

1:100

_ jj.

F * I

ORDINUL ÂSHÎTECTHOa •• î DiJ?                 __

n ~ ^5883 1 l/Claudiu

X P RAL EA

/ \\ Arhitect

de semnătură

MEMORIU S.F.

Iunie / 2019


 • 1. Date generale
  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STR. PAUL CONSTANTINESCU

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Timișoara;

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar): nu este cazul;

 • 1.4. Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL TIMIȘOARA;

 • 1.5. Elaboratorul proiectului: P.G.A. MARKERS S.R.L.

2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

Terenul liber de construcții in suprafața totala de 9.747 mp este situat in partea de SUD-VEST a Municipiului Timișoara si este delimitat la nord-est de str. Paul Constantinescu (drum asfaltat), la nord-vest de un lot privat (servicii si locuințe in construcție), la sud-vest - lot privat, zona restructurata din suprafața industriala in funcțiuni mixte (servicii, comerț), la sud-est - teren viran prevăzut spre dezvoltare ca zona pentru locuințe si funcțiuni complementare.

Terenul ales pentru realizarea complexului sportiv si de agrement este in proprietatea Municipiului Timișoara, înscris in CF nr. 442373, respectiv CF nr. 442374.

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai si implicit o îmbunătățire a calitatii vieții locuitorilor ei.

Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement reprezintă o parte componenta a planului de creștere a calitatii vieții cetățenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea unor zone de agrement si practicare a sportului in mai multe zone ale orașului.

Având in vedere ca:

 • - in momentul de fata, Municipiul Timișoara deține un singur bazin de inot acoperit (de tip semiolimpic) amplasat in zona Circumvalatiunii, parte a Complexului sportiv Bega, capacitatea acestui bazin fiind total insuficienta pentru gradul de interes al populației pentru înotul de performanta cat si pentru cel de agrement;

 • - Municipiul Timisoaranu deține o baza sportiva prevăzută cu terenuri de tenis, activitate sportiva pentru care se manifesta un grad ridicat de interes in rândul cetățenilor;

 • - in zona nu exista terenuri amenajate pentru incurajarea petrecerii timpului liber prin practicarea sporturilor de masa si de echipa;

 • - terenul studiat nu are o utilizare concreta si se constituie ca teren viran. Valorificarea suprafețelor de teren ale municipalității, fara utilitate, cu programe pentru populație este un pas necesar care pe de o parte ridica aspectul vizual/valoarea fondului construit învecinat si pe de alta parte contribuie la imbunatatirea nivelului de trai.

Unul dintre obiectivele propuse pentru dezvoltarea infrastructurii de agrement este construirea unui complex sportiv in zona Calea SaguIul, compus in principal din: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis (care poate fi si multifuncțional) si alte amenajari interioare si exterioare.

Prin realizarea acestei investiții se va asigura totodată:

 • - o noua identitate a zonei, printr-o structura moderna integrata corect in tesutul urban existent, cu identitate arhitectura a care va ridica standardul de urbanism al zonei avand un impact pozitiv asupra populației;

 • - reabilitarea intregii gospodarii subterane (rețele edilitare) in spațiul din zona de intervenție a proiectului;

 • - imbunatatirea accesului populației comunității locale, a tuturor categoriilor de varsta din zona Calea Sagului la practicarea activitatii sportive de întreținere, respectiv a invatarii/practicarii innotului si tenisului de câmp, recreere etc.;

 • - venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investiții;

 • - nu in ultimul rând, amenajarea zonei va atrage după sine creșterea interesului proprietarilor de a-si reabilita proprietățile/ terenurile parazitare situate in imediata vecinătate a acestuia.

Realizarea obiectivului construcții noi cu o structura moderna, cu capacitate, nivel de confort si dotare competitive va reprezenta o construcție cu identitate arhitecturala, ridicând astfel standardul de urbanism al zonei si va avea un impact pozitiv asupra populației. Destinația sportiva este oportuna pentru terenul studiat intrucat in zona nu se găsesc baze sportive sau zone de agrement. Facilitățile oferite vor capta publicul prin diversitate, calitatea serviciilor precum si prin spatiile amenajate, rezolvând nevoia de mișcare si petrecerea timpului in aer liber a populației comunității locale.

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate

Nu s-a intocmit studiu de prefezabilitate.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 252/20.12.2016 s-a aprobat planul urbanistic Zonal „Zona sportiva si de agrement Calea Sagului", care face obiectul investiției. Ulterior prin HCL nr. 353/27.06.2019, s-a aprobat prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal „Zona sportiva si de agrement Calea Sagului", aprobat prin HCL nr. 252/20.12.2016, pana la data de 19.12.2022.

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor ei.

NOTA: Documentația s-a elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement, reprezintă o parte componentă a planului de creștere a calității vieții cetățenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus în proiectele de dezvoltare și realizarea unor zone de agrement și practicare a sportului în mai multe zone ale orașului.

 • - Municipiul Timișoara nu deține o baza sportiva prevăzută cu terenuri de tenis, activitate sportiva pentru care se manifesta un grad ridicat de interes in rândul cetățenilor;

 • - in zona nu exista terenuri amenajate pentru încurajarea petrecerii timpului liber prin practicarea sporturilor de masa si de echipa;

 • - terenul studiat nu are o utilizare concreta si se constituie ca teren viran. Valorificarea suprafețelor de teren ale municipalității, fara utilitate, cu programe pentru populație este un pas necesar care pe de o parte ridica aspectul vizual/valoarea fondului construit învecinat si pe de alta parte contribuie la imbunatatirea nivelului de trai.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții:

Având in vedere ca in momentul de fata, Municipiul Timișoara deține un singur bazin de inot acoperit (de tip semiolimpic) amplasat in zona Circumvalatiunii, parte a Complexului sportiv Bega, capacitatea acestui bazin fiind total insuficienta pentru gradul de interes al populației pentru înotul de performanta cat si pentru cel de agrement, exista o cerere mare pentru astfel de funcțiune.

Baza sportiva va cuprinde pe langa cele doua bazine de inot, unul acoperit si unul exterior, o sala de fitness cu aparatura moderna, o sala pentru cursuri de yoga, balet, dansuri de societate, karate, judo, cursuri de aparare etc., pista de alergare exterioara, un teren cu funcțiuni multiple handbal, minifotbal, basket, tenis, zona de jacuzzi, saune, zona crossfit exterior, loc de joaca copii si o cafenea.

Investiția va asigura, totodată:

 • ■   îmbunătățirea accesului populației comunității locale, a tuturor categoriilor de vârstă din zona Calea Sagului la practicarea activității sportive de întreținere, respectiv a învățării și practicării înotului, tenisului, a jocurilor sportive de echipă și a jocurilor sportive individuale.

 • ■   îmbunătățirea bazei de selecție din rândul tinerilor pentru înot, tenis, jocuri sportive de echipă și a jocurilor sportive individuale pentru nivelul de performanță, prin creșterea numărului de practicanți, de la vârste mici;

 • ■   Venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investiții.

 • ■   Facilitățile oferite vor capta publicul prin diversitate, calitatea serviciilor precum si prin spatiile amenajate, rezolvând nevoia de mișcare si petrecerea timpului in aer liber a populației comunității locale devenind un pol de interes.

Destinația sportiva este oportuna pentru terenul studiat întrucât in zona nu se găsesc baze sportive sau zone de agrement.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai si implicit o imbunatatire a calitatii vieții locuitorilor ei.

Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement reprezintă o parte componenta a planului de creștere a calitatii vieții cetățenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea unor zone de agrement si practicare a sportului in mai multe zone ale orașului.

Realizarea obiectivului - construcții noi cu o structură modernă, cu capacitate, nivel de confort și dotare competitive - va reprezenta o construcție cu identitate arhitecturală, ridicând astfel standardul de urbanism al zonei și va avea un impact pozitiv asupra populației. Destinația sportivă este oportună pentru terenul studiat întrucât în zonă nu se găsesc baze sportive sau zone de agrement.

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

RESPECTÂND CERINȚELE BENEFICIARULUI IMPUSE PRIN TEMA DE PROIECTARE SI ȚINÂND CONT DE REGLEMENTARILE/CONSTRANGERI LEGISLATIVE PENTRU REALIZAREA ACESTUI OBIECTIV DE INVESTIȚIE, PGA

MARKERS SRL, IN CALITATE DE PROIECTANT GENERAL, PROPUNE URMĂTOARELE SCENARII PRIVIND REALIZAREA INVESTIȚIEI:                                                                         ,

SCENARIUL 1

In cadrul temei de priectare, beneficiarul solicita ca bazinul descoperit sa aiba aceleași caracteristici constructive si aceleași dotări ca si cel acoperit, in acest caz putandu-se organiza competiții si/sau concursuri in aer liber. Acest aspect presupune amenajarea inclusiv a unei tribune destinate spectatorilor.

In cadrul scenariului 1, se propune eliminarea tribunei aferente bazinului exterior, zona fiind lasata libera, devenind suport pentru șezlonguri si mese exterioare. Sub acest spațiu alocat ca suport pentru șezlonguri si mese exterioare se va realiza un subsol tehnic care va găzdui echipamentele si instalațiile aferente bazinului. Accesul in camera tehnica se face dintr-o camera amplasata in apropierea terenului de sport cu o scara de acces pe verticala, zona prin care se si ventilează parțial spațiul tehnic. Aceasta camera ascunde si o structura de stâlpi din beton armat, ce susțin pista de alergare ce leaga tribunele terenului de tenis cu clădirea principala.

Terenul de tenis cu dimensiunile cuprinse intre (34 x 17 ) m si (37 x 18) m (conform cerinței temei de proiectare de către beneficiar) va suferi modificări astfel incat sa devină de tip multifuncțional si sa poata susține jocuri sportive de echipa precum handbal, minifotbal, baschet. Se va proiecta o suprafața de teren DE 41x21m incadrata armonios in vecinătatea bazinelor de inot. Accesul la terenul de joc se va putea realiza distinct fata de accesul la bazinele de inot.

Terenul va fi inconjurat parțial de tribune si pista de alergare suspendata ce sprijină pe structura tribunei si pe o serie de stâlpi din beton armat, pista ce va inconjura terenul pe trei laturi, iar sub tribuna se va găsi un vestiar, grupuri sanitare si un birou personal.

Suprafața de joc va fi acoperita cu material special din mastic sintetic elastic (tartan). Pentru terenul de tenis suprafața de joc va fi marcata corespunzător si va avea toate dotările specifice, in conformitate cu prevederile standardelor Federației Romane de tenis/handbal, baschet etc. Pentru terenul de handbal, baschet sau minifotbal se vor trasa marcaje clar diferențiate pentru fiecare joc in parte iar porțile vor respecta dimensiunile standard avand stâlpii de forma rectangulara si plasa rezistenta la exterior.

Se propune realizarea unei instalații de iluminat nocturn. Pentru a evita efectul de orbire de fond in zori si in amurg, orientarea terenurilor de joc se va face pe cat posibil pe direcția nord-sud. Justificat, se permit abateri cu orientare către vest. Terenul de sport va fi prevăzut cu dotările necesare desfășurării competițiilor sportive aferente. Se dorește delimitarea amenajării pentru teren prin montarea unui gard inalt de 3.6-4 metri, care sa inconjoare suprafața de joc. Accesul in aceasta zona, la fel ca si in cazul bazinelor, va fi de tipul: control acces si supraveghere video.

Terenul de joc multifuncțional va avea acces separat cu o funcționare pe orar distinct fata de restul bazei sportive si va dispune cum spuneam, de grup sanitar, vestiar si birou personal, amplasate sub tribune.

Total general scenariul 1 - 50,537,508.200 lei fara TVA

C+M scenariul 1 = 32,368,964.000 lei fara TVA.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti scenariului 1:

SCOnstruita= 2.219,20 m2

Sdesfasurata = 3.933,58 m2

Sutiia = 3.364,43 m2

Sbazin descoperit ~ 433 m

Steren sport cu tribuna = 1.421 UI

Sspatiu verde ~ 1.672 UI

Sa|ei= 1.235 m2

Sterase exterioare 187,09 UI

S|oc de joaca pentru copii ~ 153,70 171

Nr. loc. parcare existente = 23 locuri

Nr. loc. parcare propuse = 7 locuri

P.O.T.= 30.31%

C.U.T.= 0,53

Dimensiuni maxime construcție : 53 x 56.80 m

Din tema de proiectare si din analiza necesităților au rezultat următoarele spatii:

CANAL TEHNIC (COTA :-3.00)

Spatiu/functiune

Pardoseli

S.utila(mp)

H.util (m)

Clădirea principala

Canal Tehnic

beton

470.48

2.80

Subsol Tehnic

beton

187.37

2.80

S utila subsol = 657.85 mp

PARTER (COTA :+0.00)

Spatiu/functiune

Pardoseli

S.utila(mp)

H.util (m)

Clădirea principala

Hol Acces

gresie

90.30

4.00

Cafenea / Lounge

gresie

217.04

4.00

G.S. persoane cu dizabilitati

gresie

4.10

4.00

G.S. femei 3

gresie

7.51

4.00

G.S. barbati 3

gresie

8.07

4.00

Hol 1

gresie

35.31

4.00

Sala Dans / Yoga / Conferințe

parchet

136.46

4.00

Birou / Prim Ajutor

gresie

17.63

4.00

Birou / Depozit

parchet

12.53

4.00

Vestiar Femei

gresie

81.50

4.00

G.S. Femei 1

gresie

42.96

4.00

G.S. Barbati 1

gresie

41.05

4.00

Vestiar Barbati

gresie

70.97

4.00

Spațiu Tehnic

gresie

31.12

4.00

Hol 2

gresie

43.40

4.00

G.S. Femei 2

gresie

20.62

4.00

G.S. Barbati 2

gresie

19.92

4.00

Vestiar Mixt

gresie

94.74

4.00

Sauna

gresie

7.07

2.88

Sauna 1

gresie

7.09

2.88

Spa

gresie

130.45

2.88-4.55

G.S. Femei 4

gresie

7.02

4.00

Tel: +40 721 206063         Fax: +40 356 466950           office@pgamarkers.ro

*’• ACEST DOCUMENT SI INFORMAȚIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARȚIAL SAU IN ÎNTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ‘ * *

G.S. Barbati 4

gresie

6.05

4.00

Hol 4

gresie

4.40

4.00

Bazin Interior

gresie

737.85

10.10

Hol 5

gresie

3.75

3.00

Birou 5

gresie

7.56

3.00

Vestiar 5

gresie

32.82

3.00

Spatii exterioare

Terasa Exterioara

deck lemn

106.53

-

Loc Joaca Copii

tartan

153.70

-

Terasa Exterioara 2

deck lemn

80.56

-

S utila parter= 1919.29 mp

ETAJ (COTA :+4.80)

Spatiu/functiune

Pardoseli

S.utila(mp)

H.util (m)

Clădirea principala

Hol Scara

gresie

25.82

2.90

Sala Fitness 1

parchet

431.53

2.90

Hol Tribune

gresie

33.23

5.30

Tribune Interioare

gresie

296.71

5.30-9.30

Spatii exterioare

Terasa Exterioara Etaj

deck lemn

114.91

-

Outdoor Crossfit

tartan

187.03

-

Terasa Crossfit

tartan

85.09

-

S utila etaj = 787.29 mp

ETAJ PARȚIAL / MEZANIN (COTA :+7.90)

Spatiu/functiune

Pardoseli

S.utila(mp)

H.util (m)

Clădirea principala

Sala Fitness 2

parchet

174.17

2.90

S utila TOTALA = 3364.43

SCENARIUL 2

In cadrul scenariului 2, se respecta cerinetele temei de proiectare, iar la nivelul bazinului exterior se realizează o tribuna din beton armat. Sub spațiul alocat tribunei se realizează un subsol tehnic pentru instalațiile aferente bazinului, iar accesul in camera tehnica subterana se realizează din spatele tribunelor, printr-un acces cu scara de acces pe verticala, zona prin care se si ventilează parțial spațiul tehnic. Aceasta tribuna susține pista de alergare ce leaga tribunele terenului de tenis cu clădirea principala, si comunica cu pista printr-o scara de acces amplasata in partea superioara, paralela cu pista.

Terenul de tenis cerut in tema de proiectare deservește strict acest sport si este amplasat in locația ceruta si in PUZ. Amenajările de tenis trebuie sa se integreze in mediul înconjurător. Se va proiecta o suprafața de teren conform standardelor in vigoare incadrata armonios in vecinătatea bazinelor de inot. Accesul la terenul de joc se va putea realiza distinct fata de accesul la bazinele de inot.

Terenul va fi inconjurat parțial de tribune si pista de alergare suspendata ce va înconjura terenul pe trei laturi, iar sub tribuna se va găsi un vestiare, grupuri sanitare si un birou personal.

Se vor respecta dimensiunile standard ale terenului de joc și ale spatiilor suplimentare din spatele liniilor de fund pe ambele parti si pe lateralele terenului, astfel incat suprafața generala pentru un teren sa aiba dimensiuni cuprinse intre (34 x 17 ) m si (37 x 18) m, conform normativelor in vigoare.

Suprafața de joc va fi acoperita cu material special din mastic sintetic elastic (tartan). Pentru terenul de tenis suprafața de joc va fi marcata corespunzător, in conformitate cu prevederile standardelor Federației Romane de Tenis. Fileul va fi montat pe stâlpii de susținere ce vor avea dimensiuni standardizate.

Se propune realizarea unei instalații de iluminat nocturn. Pentru a evita efectul de orbire de fond in zori si in amurg, orientarea terenurilor de joc se va face pe cat posibil pe direcția nord-sud. Justificat, se permit abateri cu orientare către vest. Terenul de tenis va fi prevăzut cu dotările necesare desfășurării competițiilor sportive aferente. Se dorește delimitarea amenajării pentru teren prin montarea unui gard inalt de 3.6-4 metri, care sa înconjoare suprafața de joc. Accesul in aceasta zona, la fel ca si in cazul bazinelor, va fi de tipul: control acces si supraveghere video.

Terenul de tenis va avea acces separat cu o funcționare pe orar distinct fata de restul bazei sportive si va dispune cum spuneam, de grup sanitar, vestiar si birou personal, amplasate sub tribune.

Total general = 51,296,003.200 lei fara TVA

C+M = 33,127,459.000 lei fara TVA.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti scenariului 2: Sconstruita = 2.346,26 FT|2

Sdesfasurata ~ 4.105,64 ÎTI

Sutîia- 3.436,93 m2

Sbazin descoperit 433 ITI

Stribuna exterioara “ 60 ITI

Steren sport cu tribuna = 1-421 ITI

2

Sspatiu verde- 1.580,11 ITI

Saiei = 1.220,40 m2

Sterase exterioare 106,53 ITI

S|oc de joaca pentru copii “ 153,70 ITI

Nr. loc. parcare existente = 23 locuri

Nr. loc. parcare propuse - 7 locuri

P.O.T.= 34,05%

C.U.T.= 0,56

Dimensiuni maxime construcție : 53 x 56.80 m

Din tema de proiectare si din analiza necesităților au rezultat următoarele spatii:

CANAL TEHNIC (COTA :-3.00)

Spatiu/functiune

Pardoseli

S.utila(mp)

H.util (m)

Clădirea principala

Canal Tehnic

beton

470.48

2.80

Subsol Tehnic

beton

187.37

2.80

S utila subsol = 657.85 mp

PARTER (COTA :+0.00)

Spatiu/functiune

Pardoseli

S.utila(mp)

H.util(m)

Clădirea principala

Hol Acces

gresie

90.30

4.00

Cafenea / Lounge

gresie

217.04

4.00

G.S. persoane cu dizabilitati

gresie

4.10

4.00

G.S. femei 3

gresie

7.51

4.00

G.S. barbati 3

gresie

8.07

4.00

Hol 1

gresie

35.31

4.00

Sala Dans / Yoga / Conferințe

parchet

136.46

4.00

Birou / Prim Ajutor

gresie

17.63

4.00

Birou / Depozit

parchet

12.53

4.00

Vestiar Femei

gresie

81.50

4.00

G.S. Femei 1

gresie

42.96

4.00

G.S. Barbati 1

gresie

41.05

4.00

Vestiar Barbati

gresie

70.97

4.00

Spațiu Tehnic

gresie

31.12

4.00

Hol 2

gresie

43.40

4.00

G.S. Femei 2

gresie

20.62

4.00

G.S. Barbati 2

gresie

19.92

4.00

Vestiar Mixt

gresie

94.74

4.00

Sauna

gresie

7.07

2.88

Sauna 1

gresie

7.09

2.88

Spa

gresie

130.45

2.88-4.55

G.S. Femei 4

gresie

7.02

4.00

G.S. Barbati 4

gresie

6.05

4.00

Hol 4

gresie

4.40

4.00

Bazin Interior

gresie

737.85

10.10

Hol 5

gresie

3.75

3.00

Birou 5

gresie

7.56

3.00

Vestiar 5

gresie

32.82

3.00

Spațiu tehnic 2

beton

53.25

3.00

Spațiu tehnic 3

beton

19.25

3.00

Spatii exterioare

Terasa Exterioara

deck lemn

106.53

-

Loc Joaca Copii

tartan

153.70

-

S utila parter= 1991.79 mp

ETAJ (COTA :+4.80)

Spatiu/functiune

Pardoseli

S.utila(mp)

H.util (m)

Clădirea principala

Hol Scara

gresie

25.82

2.90

Sala Fitness 1

parchet

431.53

2.90

Hol Tribune

gresie

33.23

5.30

Tribune Interioare

gresie

296.71

5.30-9.30

Spatii exterioare

Terasa Exterioara Etaj

deck lemn

114.91

-

Outdoor Crossfit

tartan

187.03

-

Terasa Crossfit

tartan

85.09

-

S utila etaj = 787.29 mp

ETAJ PARȚIAL / MEZANIN (COTA :+7.90

)

Spatiu/functiune

Pardoseli

S.utila(mp)

H.util (m)

Clădirea principala

Sala Fitness 2

parchet

174.17

2.90

S utila TOTALA = 3436.93 mp

NOTA: Având in vedere faptul ca din punct de vedere al particularităților amplasamentului cele 2 scenarii prezentate mai sus nu prezintă diferente, in continuare detalierea punctului 3.1. este următoarea:

 • 3.1.Particularități ale amplasamentului:

Toate scenariile/opțiunile tehnico-economice sunt situate pe același amplasament.

 • 3.1 a) descrierea amplasamentului:

Localizare - intravilan

Municipiul Timișoara este reședința județului Timiș si este situat in partea de vest a tarii.

Terenul propus pentru construirea zonei sportive si de agrement Calea Sagului se afla in partea de Sud-Vest a Municipiului Timișoara, adiacent unei artere majore de acces: Calea Sagului. Este un teren liber de construcții, cu forma neregulata.

Suprafața terenului

Terenul tratat in cadrul PUZ-ului este format din doua CF-uri: primul teren alocat pentru baza sportiva in suprafața de 7.321 mp (CF nr. 442373), al doilea teren pentru drum, in suprafața de 2.426 mp (CF nr. 442374); Destinație conform PUZ: Zona sportiva si de agrement Calea Sagului.

Dimensiuni in plan

Terenul este liber de construcții, cu forma neregulata iar conform ridicării topografice avem următoarele dimensiuni pe contur:

 • •   La Nord-Est: spre str. Paul Constantinescu, o lungime cumulata de 29,172 m;

 • •   La Nord-Vest: spre lotul privat servicii (si locuințe in construcție); o lungime cumulata de 154,772m

 • •   La Sud-Vest : spre lotul privat, fosta incinta Dermatina - zona restructurata din suprafața industriala in funcțiuni mixte, servicii comerț - o lungime cumulata de 76,041m;

 • •   La Sud-Est: spre terenul viran prevăzut spre dezvoltare ca zona pentru locuințe si funcțiuni complementare - avem o lungime cumulata de 173,67m.

Regimul juridic

Date preluate din Certificatul de Urbanism nr. 3205 din 03.08.2018 emis de Primăria Municipiului Timișoara :

Teren situat in intravilan. Proprietar Municipiul Timișoara - domeniul public.

Regimul economic

Teren in suprafața de 7.321 mp (CF nr. 442373 - proprietar Municipiul Timișoara), teren pentru drum in suprafața de 2.426 mp (CF nr. 442374 - proprietar Municipiul Timișoara); Destinație conform PUZ: Zona sportiva si de agrement Calea Sagului.

Regimul tehnic

 • 1. Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 252/2016 Zona sportiva side agrement; Regimul de inaltime max. (S)+P+3E, H max=12 m; POT max = 45,1%, CUT max =1. Spatii verzi si plantate - min 30% sin suprafața terenului.

 • 2. Construcțiile se vor amplasa conform planșei de reglementari anexa la PUZ cu respectarea zonei de implementare, iar realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse se va face pe parcela deținuta de beneficiari;

 • 3. Utilitati existente in zona: apa, canal, gaz, electricitate;

 • 4. Circulație pietonala si vehicule, accese auto si parcaje necesare conform PUZ.

In ceea ce privește realizarea accesului auto la obiectiv, se va preciza faptul ca intra in sarcina beneficiarului de a solicita / obținerea de la deținătorul drumului identificat cu CF nr. 442500 (proprietar Shopping City Timișoara SRL) drept servitute; in lipsa reglementarii situației juridice privind accesul din drumul privat identificat cu CF nr. 442500, se va prevedea accesul la obiectiv din drumul public identificat cu CF 442374 (se va stabili la faza de PTh); in ceea ce privește constrângerile prevăzute in documentațiile de urbanism, se va menționa faptul ca prin planul de mobilare prevăzut la faza PUZ exista obligativitatea de păstrare a unui aliniament al construcției propuse cu retragere la minim 5 m fata de limita de proprietate.

 • 3.1 b) relații cu zone învecinate, accesuri existente si cai de acces publice

Parcela studiata, indentificata prin C.F. nr. 442373, in suprafața de 7.321 mp, are forma neregulata si este liber de construcții. Terenul este amplasat la incidența intre o zona aflata intr-un proces de reconversie din industrie in funcțiune mixta - servicii - comerț si o zona rezidențiala. Parcela studiata se invecineaza:

 • •   La Nord-Est: str. Paul Constantinescu, drum asfaltat / teren cu vegetație, care conține o balta;

 • •   La Nord-Vest: lot privat servicii (si locuințe in construcție);

 • •   La Sud-Vest: exista drumul idendificat cu CF nr. 442500 iar in continuare un lot privat, fosta incinta Dermatina - zona restructurata din suprafața industriala in funcțiuni mixte, servicii comerț - edificata;

 • •   La Sud-Est: este un drum public, identificat cu CF 442374, cu 23 locuri de parcare, iar in continuare un teren viran prevăzut spre dezvoltare ca zona pentru locuințe si funcțiuni complementare.

 • 3.1 c) orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite

La Sud-Vest se propune amplasarea intrării principale a ansabluIui si accesul auto si pietonal pe parcela din drumul idendificat cu CF nr. 442500. Având orientate următoarele funcțiuni pe aceasta parte a fațadei:

la parter - holul de intrare, cafeneaua, sala de dans yoga balet etc., vestiare.

la etaj - sala de fitness , zona de crossfit exterioara, pista de alergare si o terasa verde.

La Sud-Est ansamblul e marcata de o intrare pietonala secundara la mijloc si se propune așezarea esalonata pe lungimea terenului a funcțiunilor principale din tema de proiectare:

la parter cafenea cu locul de joaca pentru copii adiacent, bazinul acoperit cu tribune, bazinul exterior, terenul multifuncțional si o parte din rampa de alergare care urca la etaj.

la etaj - sala de fitness , zona de crossfit exterioara, pista de alergare suspendata

La Nord-Vest- se propune amplasarea:

la parter - tribunele terenului multifuncțional, zone tehnice, zona de jacuzzi si sauna de sub tribunele bazinului acoperit, vestiare,

la etaj - pista de alergare suspendata parțial, spatele tribunelor, sala de fitness.

La Nord-Est se amplaseaza căpătui terenului multifuncțional si pista de alergare.

 • 3.1 d) surse de poluare existente in zona

Poluarea aerului in special prin pulberi in suspensie si sedimentabile (PM10, PM2,5) datorita condițiilor de trafic rutier adiacent zonei.

 • 3.1 e) date climatice si particularitati de relief

Municipiul Timisoaraare ca zona de relief Campia de Vest, in zona de divagare a râurilor Timiș si Bega. Relieful zonei Timișoarei este plat, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întrerupta decât de albia slab adancita a râului Bega (realizata artificial, prin canalizare). In detaliu insa, relieful orașului si al imprejurimilor sale prezintă o serie de particularitati locale, exprimate altimetric prin denivelări modeste care nu depasesc 2-3 m.

Terenul studiat este ocupat de zona verde neamenajata reprezentata de vegetație spontana.

Caracteristici climatice ale zonei:

Temperatura aerului:

media lunara maxima:+20-28° C (iulie-august);

media lunara minima: -1 - -2° C (ianuarie);

temperatura medie multianuala a aerului: 8,8°C;

data medie a primului inghet: 11 octombrie ;

nr mediu al zilelor tropicale [Tmax. >30°C]: 8 zile / an;

durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore/an ;

numărul mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile/an.

Caracteristici topografice ale terenului:

Localitatea Timișoara este așezată într-o zonă de câmpie, cu altitudinea maximă de 95 m în cartierul „între Vii" și înălțimea minima de 8 m în vestul cartierului Mehala.

„Privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele cuaternare cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - și cele daciene in facies lacustru și de mlaștină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formațiunile ponțianului și sar-mațianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin.

Drept consecință a alcătuirii petrografice a formațiunilor de suprafață, pe teritoriul Timișoarei se produc și fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos . Fenomenul se evidențiază în cartierul Fabric , dar și în alte părți unde s-au format crovuri (Ronaț)".

Localitatea se încadrează în zona cu grad de seismicitate de 7,5. „Din punct de vedere tectonic, orașul Timișoara este așezat într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată de existența vulcanului stins de la Șanov-ița, precum și de apele mineralizate din subsolul Timișoarei, cele de la Calacea spre nord și Buziaș-lvanda în sud".

Caracteristici geo-tehnice ale terenului:

Terenul este relativ plan si orizontal, avand stabilitatea generala asigurata si este liber de construcții.

Terenul este constituit din materiale foarte diverse: argile, prafuri, nisipuri și pietrișuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la circa 1400-1700 m adâncime și este străbătut de o rețea densă de microfalii, dintre care prezintă interes cea denumită "Falia Timișoara Vest".

Solurile sunt de natură aluvionară cu caracteristicile unei stratificați! încrucișate cu apariția predominantă în suprafață a formațiunilor argiloase.

Terenul de pe raza localității moștenește o pânza freatică aflată la o adâncime de numai 0,5 - 5 metri, factor care nu permite construirea edificiilor înalte.

Din punct de vedere seismic, terenul se incadreaza in zona D cu Tc=l,0s si Ks=0,16 - corespunzător clasei de importanta a construcției.

 • 3.1 f) existenta unor rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura, condiționări specifice in cazul existentei unei zonei protejate sau de protecție, terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala;

Situația actuala a utilităților este următoarea: conform avizelor de amplasament aferente avizului unic emis de Municipiul Timișoara, pe terenul care face obiectul investiției nu exista rețele de gospodărie subterana care sa necesite relocarea/protejarea acestora.

Alimentarea cu energie electrica: Terenul aflat in studiu nu beneficiază de branșament electric.

In zona propusa pentru studiu si in zona imediat adiacenta exista rețele de energie electrica inalta (110 kV), medie (10,20 kV) si de utilizare (230/400 V). Rețelele de inalta tensiune sunt deservite de către S.C. TRANSELECTRICA S.A., iar cele de medie tensiune si de tensiune de utilizare de S.C. ENEL S.A. Pe langa rețele exista si statii de transformare din tensiune medie in tensiune de utilizare. Rețelele de medie tensiune si tensiune de utilizare se găsesc amplasate atat aerian, cat si subteran in principal in zonele de locuințe. Bransarea obiectivului la rețeaua de alimentare cu energie electrica va respecta soluția tehnica stabilita prin avizul tehnic emis furnizoul de energie electrica.

Alimentarea cu apa rece: In prezent, parcela studiata nu are instalații de alimentare cu apa potabila sau industriala. Soluția de bransare la rețeaua de apa potabila se va stabili conform avizului tehnic emis de Aquatim SA. Conform aviz de amplasament Aquatim, precizam ca pe strada Paul Constantinescu exista o conducta de apa potabila diametrul 125 mm care nu trece prin fata terenului care face obiectul investiției.

Canalizare: In prezent parcela studiata nu are instalații de canalizare. In apropiere, de-a lungul străzii Paul Constantinescu, exista o rețea de canalizare, avand diametrul de 400 mm. Pe drumul public situat pe latura de Sud-Est (idendifictat cu CF 442374) se află amplastă în subteran un canal din tuburi PVC-KG, amplasat în axul carosabilului cu diametru 260 mm și care colectează apele preluate de gurile de scurgere existente și le descarcă în canalizarea de pe str. Paul Constantinescu.

Posibile interference cu monumete istorice - nu e cazul (terenul nu se afla situat intr-un areal protejat istoric).

Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si naționala nu    e cazul; de menționat faptul ca in    conformitate cu prevederile art.

4 lit. f din HG 560/2005 modificata cu 37/2006, sunt exceptate de la obligația realizării adăposturilor de protecție civila armatoarele categorii de construcții: clădirile si construcțiile speciale pentru activitati sportive si de agrement, nefiind necesar avizul de Aparare Civila solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 3205/2018 aferent investiției.

 • 3.1 g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic conform normativelor in vigoare;

In ceea ce privește datele menționate la acest punct, facem precizarea ca exista un vechi studiul ge-otehnic care a stat la elaborarea PUZ-ului aferent investiției, date care au fost prelucrate in urma cu aprox 5 ani. Legislația in vigoare privind elaborarea unui studiu de fezabilitate permite utilizarea unor date existente in arhive accesibile, insa se impune actualizarea/refacerea acestui studiu geotehnic si implicit a studiului hidrologic aferent.

in vederea stabilirii condițiilor de fundare pentru investiția care face obiectul prezentului memoriu, beneficiarul MUNICIPIUL TIMIȘOARA a solicitat elaborarea unui studiu geotehnic actualizat.

In acest scop au fost efectuate 5 (cinci) foraje manuale 02" pana la -5,00 m adâncime din care s-au prelevat probe tulburate in vederea stabilirii caracteristicilor fizice ale terenului din cadrul zonei active. De asemenea fiecare foraj a fost completat cu cate o determinare P.D.U.

Totodată s-au consultat si documentațiile de specialitate elaborate anterior in zona.

Documentația geotehnica este întocmită conform Normativ NP 074-2014 precum si Normativ NE 012-1:2007.

 • (i)      date privind zonarea seismica

Amplasamentul cercetat se afla dispus in zona de Sud a localității Timișoara respectiv pe str Paul Constantinescu. Investitile care vor fi edificate nu se alipesc cu nici o clădire (vezi plan de situație anexat pl 01-Geo). Din punct de vedere climatic si pluviometric, zona este caracterizata printr-un climat temperat-continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de cimpie (cum este cea a Banatului de cimpie).

Seismic, in conformitate cu Normativ P 100/1-2013, amplasamentul cercetat se incadreaza in zona seismica ag=0,20 si Tc= 0,7 sec.

 • (ii)     date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice

In urma studiilor geotehnice elaborate actual s-a constatat prezenta umpluturilor pe o adâncime variabila de -2,60 m ... -3,50 m (in zona au existat anterior bălțile de la Dermatina, care ulterior au fost sistematizate cu umpluturi diverse), după care urmeaza un strat de nisip cenusiu-vinetiu (fund de balta) - imersat in apa. Nivelul apei este situat la -3,00m ... - 3,50 m. Presiunea convenționala estimata este de cca 180 kPa pentru stratul de umplutura si 220 kPa pentru stratul de nisip prafos / nisip mijlociu cenusiu-vinetiu.

Adâncimea de inghet conform STAS 6054-77 este de 0.80 m.

 • (iii)     date geologice generale

Condițiile climatice din zona Banatului de câmpie, luate in considerare cu caracter informativ, conform Atlasului Climatologic al României, se caracterizează prin următorii parametri:

 • a) Temperatura aerului:

 • •  Media lunara minima: - (1-2)°C, in ianuarie;

 • •  Media lunara maxima: + (21-22)°C, in iulie-august;

 • •  Temperature minima absoluta: - 29,2°C, in 13.02.1935;

 • • Temperature maxima absoluta: + 40,0°C, in 16.08.1952

 • • Temperature medie anuala : + 10,9°C

 • b) Precipitații:

 • •  Media lunara maxima : 70-80 mm, in iulie;

 • •  Media anuala : 600-700 mm;

 • • Cantitatea maxima in 24h:100mm

 • c) Vântul:

 • •  Direcție predominanta Nord-Sud:16%

• Direcție predominanta EST-Vest: 13%.

Adâncimea de inghet stabilita conform STAS 6054/77 pentru zona cercetata este de -0,70 m.

 • (iv) Date geo-tehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane,raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări,hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Stratificatia terenului. Caracteristici Determinare PDU.

Stratificatia terenului pusa in evidenta atat prin lucrările de prospecțiune geotehnică executate cu prezenta ocazie (foraj F1,F2,F3,F4,F5) cat si prin cele executate anterior in zona, este următoarea:

Zone foraje FI, F2, F3:
 • - umplutura de pamant cu fragmente de betoane pana la -3,20m adâncime fata de CTN;

 • - depunere de balta cu vegetație (papuris putrezit) pana la cca-3,40m adâncime fata de CTN;

 • - nisip mijlociu si fin gri cenușiu micaceu saturat strat neepuizat pana la adancimea la care s-au executat cercetările (-5,00m).

Zone foraje F4 si F5:
 • - umplutura de pamant cu fragmente de cărămidă pana la -1,00 m adâncime fata de CTN;

 • -  nisip mijlociu si fin gri cenușiu micaceu uscat pana la cca -2,00 m adâncime; -argila nisipoasa cenușie cafenie plastic vartoasa umeda la foarte umeda pana la cca -2,70 m adâncime;

 • - nisip mijlociu si fin gri-cenusiu micaceu saturat strat neepuizat pana la adancimea la care s-au executat cercetările (-5,00 m).

Caracteristicile fizice ale terenului sunt următoarele:

 • - umiditatea

 • - limita de framantare

 • - limita de curgere

 • - indicele de plasticitate

 • - indicele de consistenta

 • - greutatea volumica

 • - porozitatea

 • - indicele porilor

 • - modul de deformatie edometric

 • - modul de deformatie liniara încercările la fata locului (PDU) executate pe


w=33,l% ; 33,0%; 23,9%; 6,8%

Wp =18,8%

WI=41,0%

lp=22,2%

lc=0,77

y=18,2kN/m3

n=47,54%

e=0,91

M 2-3=7215 kPa

E=7937 kPa

amplasament semnalează următoarele:


Zone foraje FI, F2, F3:

Stratul de nisip mijlociu si fin interceptat sub -3,40m adâncime se prezintă de indesare "mijlocie" reprezentat prin :         Nio = 8...11 lov/IOcm

Zone foraje F4, F5:

Stratul de nisip mijlociu si fin interceptat pana la cca -2,00m adâncime se prezintă de indesare "mijlocie" reprezentat prin :

Nio - 6...8 lov/IOcm

Stratul de argila-nisipoasa existent intre -2,00m si -2,70m adâncime este normal consolidat si este reprezentat prin:

Nio= 7...8 Iov/ lOcm

In adâncime, sub -2,70m stratul de nisip mijlociu si fin se prezintă de indesare "mijlocie" reprezentat prin :

Nio= 8...11 Iov/ lOcm

 • (v)     încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare

Amplasamentul este situat în zonă urbană, intravilan, unde s-au luat măsurile necesare pentru diminuarea riscurilor naturale, nu sunt necesare măsuri suplimantare.

Conform P.A.T.N. România, UAT Timișoara se încadrează:

 • • Zonă de intensitate seismică 6 pe scara MSK și perioadă cca. 100 de ani de revenire.

 • • Zonă unde cantitatea maximă de precipitații căzută în 24 de ore (în perioada 1901-1997) este mai mică de 100 mm și a unităților teritoriale afectate de inundații datorate pe torenți.

 • • Potențial de producere a alunecărilor scăzut.

Seismic, in conformitate cu Normativ P 100/1-2013, amplasamentul cercetat se incadreaza in zona seismica ag=0,20 si Tc= 0,7 sec.

 • (vi)     Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic

Apa subterana

La data efectuării cercetărilor pe teren freaticul a fost interceptat sub forma de infiltrații la -3,20m adâncime (zonele FI, F2, F3) respective -2,70m adâncime (zonele F4, F5) prezentând nivele stabilizat la 2,60m adâncime fata de CTN (Zonele F1,F2,F3,F4,F5).

In lipsa unor măsurători sistematice si de durata efectuate de instituții specializate in zona se apreciază următoarele nivele hidrostatice caracteristice:

NHmax= -1,50 m fata de nivel teren actual

NHmed’ -2,50 m fata de nivel teren actual.

Chimism apa

Chimismul apei este redat in buletinul de analiza anexat. Pe baza concluziilor conținute in bul. 13243/2019 conform cerințelor standard CP 012-1/2007 apa prezintaagresivitate de tip Carbonic "intensa" si de tip slaba Sulfatica Analiza chimica - agresivitate fata de beton la o proba de apa prelevată.

Determinări

Metode de analiza

UM

Valori de referința

Clasa de expune re

Valori obținute experimental

Locul recoltării

-

-

Loc. Timișoara

Adâncimea de recoltare

-

m

F 1- NH -2,60

Data recoltării probelor

-

-

15.06.2019

Proprietăți fizice si organoleptice

-

-

Limpede

Indice pH

SR ISO

4316

un LTI o un       ,3.'

A! A| A| un un un u-)'

VI vi VI

XAI

XA2

XA3

8,0

Bioxid de carbon agresiv

CO2 agresiv

STAS 3263 -

61

mg/dm3

> 15 si < 40 >40 si < 100 > 100 pana la saturație

XAI

XA2

XA3

127,6

Magneziu (Mg2*)

STAS 6674 -

77

mg/dm3

 • > 300 si< 1000

> 1000 si < 3000

 • > 3000 pana la

saturație

XAI

XA2

XA3

60,0

Sulfaji

(SO42-)

STAS 8601 -

70

mg/dm3

 • > 200 si < 600 >600 si <3000

 • > 3000 pana la

saturație

XAI

XA2

XA3

250,0

Săruri de amoniu

(NH4*)

SR ISO

7150

mg/dm3

> I5si <30

>30 si <60

>60 si < 100

XAI

XA2

XA3

1,27

Clase de expunere in funcție de mecanismele de dearadare conform CP 012/1 - 2007 - tabelul 2

Natura agresivității

UM

Buletin de analiza nr. 12.432/2018

Clasa de expunere

Agresivitate chimica

General acida

PH

-

-

Neagresiva

Carbonica

CO2 agresiv

mg/dm3

-

Agresivitate intensa

Magneziana

(Mg2*)

mg/dm3

-

Neagresiva

Sulfatica

(SO42-)

mg/dm3

-

Agresivitate slaba

Săruri de amoniu

(NH4*)

mg/dm3

-

Neagresiva

XA1 — mediu înconjurător cu agresivitate chimica slaba conform tabelului 2

XA2 — mediu înconjurător cu agresivitate chimica moderata conform tabelului 2

XA3 — mediu înconjurător cu agresivitate chimica intensa conform tabelului 2

 • (vii) Concluzii. Recomandări

Pentru incadrarea preliminară a lucrărilor din punct de vedere al „Riscului geotehnic", respectiv al „Categoriei geotehnice", conform „Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții" indicativ NP 074/2014, aprobat cu Ordinul nr. 128/08.05.2007 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor si publicat in Monitorul Oficial nr. 381 din 06-iunie-2007, anexa I.I., se considera factorii de influenza prezenta si in tabelul de mai jos:

Factori de influenta

încadrarea

Puncte

Condifii de teren

Terenuri bune

2

Apa subterana

Fara epuismente

1

Clasificarea construcției după Categoria de importanta.

Normala

3

Vecinătăți

Rise moderat

3

Zona seismica

Zona sesmica : valoare de virf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0,20 si perioada de control (colt) Tc-o,7s, conform normativului P100/1 -2013

1

PUNCTAJ TOTAL

10

Conform Tabelului din Normativul NP 074/2014, totalul de 10 puncte precum si a datelor prezentate anterior imobilul se incadreaza in „categoria geotehnica 2", cu „risc geotehnic moderat".

Pe baza datelor conținute in paragrafele anterioare se pot stabili următoarele concluzii si recomandări:

 • I. Bazin de inot acoperit (zona foraje FI, F2, F3)

 • a) . Fundare directa

Terenul apt de fundare in cazul adoptării acestei variante este constituit din nisip mijlociu si fin gri cenușiu micaceu saturat.

Adâncimea minima de fundare recomandata este:

Dfmin= -3,60m adâncime fata de nivel teren actual

Pentru calculul terenului de fundare in gruparea fundamentala de incarcari se va adopta, conform STAS 3300/2-85 următoarea presiune convenționala de baza (B =1,00 m, Df= 2,00 m):

Pconv =210 kPa

Urmeaza ca pentru alte adâncimi de fundare respectiv lățimi ale tălpilor fundațiilor sa fie aplicate corecțiile stipulate in STAS-ul menționat anterior (STAS 3300/2-85).

 • b) . Fundare indirecta

In aceasta varianta se va executa săpătură generala intre toate axele si șirurile aferente bazinului de inot acoperit conform proiect pana la cca Dfmin= - 3,60m adâncime fata de nivel teren actual urmând a se dispune o perna de balast pana la cotele indicate de proiectantul de specialitate (structuri).

Perna de balast va fi realizata si compactate mecanic in straturi elementare de cca 0,20m fiecare astfel incat sa fie obtinut un grad de compactare de minim D=0,90.

 • II. Bazin de inot descoperit ( zona foraj F4 )

Terenul apt de fundare este constituit din nisip mijlociu si fin gri cenușiu micaceu saturat.

Adâncimea minima de fundare recomandata este:

Dfmin= -l,20m adâncime fata de nivel teren actual

Pentru calculul terenului de fundare in gruparea fundamentala de incarcari se va adopta, conform STAS 3300/2-85 următoarea presiune convenționala de baza (B =1,00 m, Df= 2,00 m):

Pconv= 210 kPa.

Urmeaza ca pentru alte adâncimi de fundare respectiv lățimi ale tălpilor fundațiilor sa fie aplicate corecțiile stipulate in STAS-ul menționat anterior (STAS 3300/2-85).

 • III. Teren tenis (teren mixt) ( zona foraj F5 )

Pentru aceste investiție se recomanda decaparea terenului amplasamentului pana la adancimea de -0,40m tata de CTN (actual) pe intreaga suprafața a terenului de tenis pana la stratul de umplutura de pamant cu fragmente de cărămidă strat care va fi compactat mecanic astfel incat sa fie realizat Dmin = 0,90 după care se vor așterne straturile indicate de proiectantul de specialitate.

Pentru bazine in situația interceptării la cota prescrisa in prezentul proiect a unor pământuri necorespunzatoare (maluri, pământuri negre, umpluturi) acestea vor fiindepartate pana la interceptarea terenului recomandat ca fund apt de fundare.

Completarea se va efectua prin plombarea cu beton simplu.

In cazul in care se interceptează suprafreaticul in procesul executării lucrărilor de terasamente pentru bazinele de inot se recomanda efectuarea epuizmentelor in mod indirect prin pompare cu instalație de filtre aciculare.

Coeficientul de permeabilitate este de: k - IO’10 -10‘2 cm/ sec.

Conform normelor de protecție a muncii se vor prevedea sprijiniri de taluzuri la săpături mai adanci de -2,00m.

In vederea evitării influientei negative a factorilor climatici asupra terenului de fundare precum si asupra betoanelor infrastructurii se recomanda ca la execuție sa fie realizata continuitatea lucrărilor conform tehnologiei pana la cota ±0,00, inclusiv a umpluturilor de sistematizare.

La proiectarea si execuția bazinelor pentru o exploataree corespunzătoare a acestora se va avea in vedere natura terenului de fundare care poate genera acumulări ale apelor suprafreatice (meteorice) in spatii neprotejate d.p.d.v. hidrofug. In acest scop, se vor prevedea masuri de hidroizolatie pentru evitarea acumulărilor acestor ape. De asemenea aceste masuri privind hidroizolatia pot prevenii infiltrații din rețelele purtătoare de apa din zona.

Conform analizei chimice - agresivitate apa fata de beton la o proba prelevată de pe amplasament prin buletinul de analiza nr. 13243/2019 precum si cerințelor standard CP 012-1/2007 apa prezintă agresivitate de tip carbonic "intensa" si de tip "sulfatic" slaba fata de elementele din beton.

După executarea lucrărilor de terasamente (săpături) va fi chemat geotehnicianul in vederea intocmirii Procesului Verbal privind nature terenului de fundare.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic; caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții; varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; echiparea si dotarea specifice funcțiunii propuse

Generalități

Se vor respecta reglementările urbanistice existente in zona: Plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent: se vor respecta reglementările urbanistice aplicabile zonei, conform documentațiilor de urbanism aprobate: cap. 3 din Certificatul de urbanism, PUZ aprobat prin HCL 252/2016. De asemenea se va respecta: RLU, Codul Civil, HG 525/1996, OMS 119/2014, HCL 455/2014.

Pe terenul pus la dispoziție, identificat cu CF nr. 442373, in suprafața de 7.321 mp, se propune dezvoltarea infrastructurii de agrement a municipiului, prin construirea unul complex sportiv compus in principal, din: clădirea principala care adăpostește bazinul acoperit, bazin descoperit, teren de tenis, zona verde si alte amenajari. Drumul de acces si cele 23 locuri de parcare (prevăzute pe terenul identificat cu CF. nr. 442374, in suprafața de 2426 mp) care sa deservească necesitățile amenajărilor cu caracter sportiv si de agrement propuse spre realizare, a făcut obiectul altei investiții, executate in baza Autorizației de construire nr. 1256/03.09.2015.

La intocmirea prezentului memoriu s-a luat in considerare:

 • - Tema de proiectare intocmita de beneficiar

 • - Reglementările urbanistice prevăzute in cadrul PUZ aprobat prin HCL 252/2016

 • - Planurile de arhitectura concepute de proiectantul general PGA MARKERS SRL.

 • - Reglementările urbanistice prevăzute in cadrul Certificatului de urbanism aferent investiției.

 • - Integrarea corecta a conceptului propus in tesutul urban existent si respectarea normelor estetice de arhitectura moderna;

 • - Expresivitatea plastica si coerenta elementelor propuse;

 • - Calitatea funcționala a spațiului propus (social si ambiental) atat in interior cat si in exterior;

 • - Eficienta soluției propuse si fezabilitatea acestuia;

 • - Respectarea aspectelor de ordin tehnic, economic, urbanistic etc. in conformitate cu cerințele CU si ale legislației in vigoare;

 • - Stabilirea unui ansamblu de construcții si instalații care sa îndeplinească condițiile tehnice, normele si normativele in vigoare pentru realizarea tututor funcțiunilor;

 • - Dimensionarea corespunzătoare a cailor de acces;

 • - Dimensionarea corespunzătoare a mijloacelor de prevenire si detecție a incendiilor;

 • - Dimensionarea corecta a instalațiilor termice, comunicații si electrice/iluminat, apa-canal, hidranti etc. si a branșamentelor aferente, necesare tututor funcțiunilor;

 • - Realizarea intregii documentații necesare in vederea obținerii Autorizației de construire.

Structura de rezistenta

Din punct de vedere seismic conf. P100-1/2013, investiția propusa spre realizare este amplasata intr-o zona seismica caracterizata printr-o accelerație de vârf a terenului ag=0.20g pentru IMR 225 de ani si o perioada de colt Tc=0.7 sec.

 • - Categoria de importanta a intregului obiectiv de investiții: „B"

 • - Clasa de importanta: „ll'-conf. P100-1/2013 si „III"- conf. SR EN 1998-1-2004.

Regimul de inaltime maximal este: Sp+P+E.

Se dorește implementarea unor soluții arhitecturale moderne cu aspecte inovatoare si cu funcțiuni bine corelate intre ele. Alegerea materialelor si finisajelor se va realiza cu atentie si se va urmării buna păstrare si rezistenta in timp la uzura, vandalism etc. Aspectul arhitectural va transforma ansamblu sportiv intr-un reper valoros pentru comunitate, invitând la mișcare.

In conceptul beneficiarului, bazinul semiolimpic descoperit este amplasat in incinta clădirii principale a investiției, prevăzută cu: zona de intrare, recepție, cafe-bar, vestiare, sala SPA, sala mixta, sala fitness, grupuri sanitare si o tribuna pentru spectatori cu ocazia desfășurării unor competiții de natatie oficial. Bazinul semiolimpic va fi dotat cu toate facilitățile necesare, conform prescripțiilor și standardelor în vigoare pentru omologare de către instituțiile de resort.

In exteriorul clădirii principale este prevăzut un bazin semiolimpic care are aceleași caracteristici constructive si aceleași dotări ca si bazinul acoperit.

In partea nordica a terenului care face obiectul prezentei investiții, este prevăzut un teren de tenis de câmp cu respectarea dimensiunilor standard ale terenului de joc și ale spatiilor suplimentare din spatele liniilor de fund pe ambele parti si pe lateralele terenului, astfel incat suprafața generala pentru un teren sa aiba dimensiuni cuprinse intre (34 x 17 ) m si (37 x 18) m, conform normativelor in vigoare.

Suplimentar se vor amenaja cai de acces, alei și spatii verzi, intreg obiectivul de investiții beneficiind de asigurarea utilităților publice necesare tuturor funcțiunilor din cadrul complexului sportiv.

RESPECTÂND CERINȚELE BENEFICIARULUI IMPUSE PRIN TEMA DE PROIECTARE SI ȚINÂND CONT DE REGLEMENTARILE/CONSTRANGERI LEGISLATIVE PENTRU REALIZAREA ACESTUI OBIECTIV DE INVESTIȚIE, PGA MARKERSSRL, IN CALITATE DE PROIECTANT GENERAL, PROPUNE URMĂTORUL CONCEPT ARHITECTURAL:

CLĂDIREA PRINCIPALA - ce adăpostește bazinul semiolimpic acoperit, este compusa din următoarele spatii:

Zona de intrare

Este marcata atat ca volum arhitectural dar si cu trepte exterioare acoperite si rampa pentru persoane cu handicap locomotor. Accesul principal se realizează printr-un vestibul cu rol de perna de aer, urmat de un hol deschis si încăpător cu rol de distribuție către principalele funcțiuni ale complexului: bazin interior, prevăzut cu tribuna, vestiare, sala mixta (destinata pentru cursuri de balet, yoga, dansuri, arte marțiale), birouri, grupuri sanitare, recepție si cafe-bar. Holul de intrare este prevăzut cu lift si scara pentru acces la etaj către sala de fitness si tribuna. Se folosesc multe suprafețe vitrate si transparenta pentru a lega vizual spatiile interioare de cele exterioare.

Zona de primire - recepție si cafe-bar

Este amplasata in zona intrării fiind accesibila atat celor care au cursuri si folosesc incinta cat si celor care sunt însoțitori ai acestora. Este prevăzută cu mobilier modern si ergonomie, canapele si mese cu scaune si are rolul de a deservi Întregul complex. Pe langa produse obișnuite (băuturi răcoritoare, cafea, inghetata, minuturi, se vor servi cocktail-uri si fresh-uri din fructe si legume cat si băuturi cu proteine sau batoane energizante). Se prevede si o terasa acoperita spre curtea interioara chiar langa un spațiu de joaca pentru copii. Zona de intrare este completata cu grupuri sanitare pentru femei, barbati si persoane cu handicap locomotor respectiv părintele si copilul, iar recepția si cafe-barul au un spațiu de depozitare comun.

Zona de Vestiare

Tipuri de vestiare:

 • ■    1 vestiar de barbati mobilat cu dulăpioare cu o dimensiune aproximativa de 0.33x0.5x1.lOm așezate cate doua pe verticala, cu banei de schimb, chiuvete , dusuri si grupuri sanitare separate.

 • ■    1 vestiar de femei mobilat cu dulăpioare cu o dimensiune aproximativa de 0.33x0.5x1.lOm așezate cate doua pe verticala, cu banei de schimb, chiuvete, dusuri si grupuri sanitare separate.

 • ■    1 vestiar cu cabine de schimb pentru vizitatori si familiale, cu banei de schimb, cu dulăpioare cu odimensiune aproximativa de 0.33x0.5x1.10 m - avand in total 9 cabine din care 2 cabine pentru persoane cu dizabilităti sau supraponderale.

■   1 vestiar/birou pentru personal.

Zona de vestiare este legata prin holuri de bazinul interior iar in imediata apropiere a bazinului sunt doua grupuri sanitare impartite pe sexe, cu toalete, chiuvete, si dusuri, foarte accesibile ca si amplasament, dar cu un anumit grad de intimitate. Ele deservesc bazinul, fiind considerate filtru de grupuri sanitare amplasate in zona umeda.

Grupurile sanitare vor fi dotate cu wc-uri suspendate si rezervoare îngropate, cu ventilator aspirant de aer direct din vasul de toaleta cat si din spațiul respectiv, chiuvete cu oglinzi, sisteme de uscare a mâinilor si uscatoare de par de perete.

In grupurile sanitare destinate persoanelor cu handicap locomotor se montează vas de toaleta cu dimensiuni speciale pentru aceasta destinație, suspendate pe cadru metalic cu rezervor îngropat cu ventilator aspirant de aer direct din vasul de toaleta cat si din spațiul respectiv.

Zona de spa

Din vestiarul cu cabine de schimb si din zona bazinului acoperit se poate accesa spațiul de sub tribune unde se va amenaja un spa cu 2 dusuri, 2 saune, zona de relaxare, jacuzzi, si ieșire in exterior.

Sala mixta (destinata pentru cursuri de balet, yoga, dansuri, arte marțiale etc.)

Este o sala multifuncționala potrivita pentru cursuri de balet, yoga, meditații, dansuri, cursuri de aparare, TRX, intruniri, conferințe. S-a prevăzut si un birou pentru personal si depozitare materiale didactice, saltele etc. Pereții vor fi placați parțial cu oglinzi si bare orizontale la doua nivele pentru balet si dansuri, cu spaliere din lemn pentru diverse exerciții, cu sisteme de agatare corzi pentru cursurile de TRX si yoga. Nu va lipsi sitemul audio independent de restul complexului sportiv.

Aceasta sala va funcționa in regim de închiriere, fiecare curs inițial va fi programat. Prețul va fi calculat si in funcție de ora si la care se va tine cursul. Astfel va fi deschisa de dimineața pana seara si programul va fi stabilit pe ore in funcție de cerere. Se vor corela cursurile cu celelalte funcțiuni ale complexului, respectiv bazine, sala de fitness, teren de sport, pista de alergare.

Sala de fitness

Este amplasata la etaj cu posibilitate de acces din tribune, de la exterior prin pista de alergare care o inconjoara parțial, prin casa de scara si liftul generos amplasate in holul de intrare. Se intinde pe doua nivele etaj 1 si etaj 2 parțial, legate printr-o scara metalica interioara. Sala de fitness este dotata cu o multitudine de aparate, pe zone de lucru si grupe musculare, biciclete si benzi de alergare, inclusiv zona de crossfit interior pentru perioadele reci si crossfit la exterior pentru perioadele propice, toate strâns legate de restul funcțiunilor bazei sportive: pista de alergare, bazine, spa, sala mixta si teren multifuncțional cu nocturna.

Fațadele clădirii sunt in mare parte vitrate, transparetizand funcțiunea de fitness, crossfitt, TRX, balet, sala de dansuri, yoga, arte marțiale, bazine de inot, teren multifuncțional, cafe-bar, loc de joaca copii etc., invitând si stimulând dorința de mișcare, o dorința de frecventare a unei astfel de baze sportive in rândul populației, creeand un curent de emancipare in privința sanatatii fiecărui individ.

In care parte a zilei este cel mai bine sa te antrenezi? este o intrebare frecventa in rândul practicantilor de fitness.

Oricare dintre cei care frecventează o sala a remarcat ca programul acesteia incepe undeva la orele dimineții si se incheie seara târziu. Acesta are ca principal scop lasarea, pentru cei care doresc sa se antreneze, unor posibilități multiple de a alege ora la care doresc sa efectueze antrenamentele, in funcție de diferiți factori precum: programul de la locul de munca, probleme familiale, evenimente neprevăzute si, de ce nu, aspecte personale specifice fiecăruia, care de obicei privesc confortul fizic si psihic, dar si perioada in care organismul are cei mai buni parametri funcționali.

întrebat fiind care este perioada cea mai buna de efectuare a antrenamentului de fitness, am constatat ca un răspuns clar, cu valoare de principiu, nu poate fi dat si ca de fapt multitudinea variabilelor face ca decizia de a ne antrena dimineața, in jurul prânzului sau seara ne aparține in totalitate, niciuna dintre variante nefiind exclusa, menționând ca fiecare dintre ele prezintă avantaje si dezavantaje.

Probabil discuția ar trebui sa pornească de la ceea ce numim ritmul circadian sau ritmul nictemeral care este un ciclu de aproximativ 24 de ore al proceselor biochimice, fiziologice, sau comportamentale apartinand entităților vii, inclusiv plante si animale. Ceasul biologic al fiecărei persoane corespunde in mare cu ciclul unei zile, iar termenul de circadian inseamna "aproximativ o zi". Ciclul de veghe si somn este strâns legat de temperatura corpului; cu cat temperatura este mai mare, cu atat suntem mai activi. Pe de alta parte, cu cat temperatura scade, starea de somnolenta incepe sa apara.

Ritmurile corpului se bazeaza pe doua perioade de somn in fiecare zi: una lunga pe parcursul nopții si una scurta, la amiaza, când multi oameni obișnuiesc sa doarma sau cel puțin sa se odihnească, oprindu-se din alerta obișnuita, specifica celorlalte momente ale zilei. In cadrul ritmului circadian s-a observat ca organismul nostru are puncte forte si puncte slabe, astfel:

Dimineața nivelul testosteronului si al alertei mentale atinge maximul zilei. Tot dimineața, memoria funcționează cel mai bine, iar temperatura corpului este inca scăzută. In jurul prânzului, organismul capata alte caracteristici, precum o toleranta maxima la durere, dar si niveluri energetice minime. Imediat după prânz se observa un trend ascendent al temperaturii corporale si al nivelului adrenalinei, dar si cel mai bun echilibru intre funcționarea fizica si cea psihica. Dupa-amiaza organismul uman primește elemente noi de funcționare precum: coordonarea, rezistenta fizica, forța, flexibilitate si temperatura corpului ating niveluri de vârf, iar funcționarea unor organe precum plamanii si ficatul este excelenta. Tot acum concentrarea mentala incepe sa scada. începând cu ora 21:00 organismul isi reduce dramatic funcțiile si secreția de melatonina anunța pregătirea pentru somn. Bazandu-ne pe aceste elemente, putem trage cateva concluzii in legătură cu utilizarea optima a momentelor din timpul unei zile pentru efectuarea antrenamentelor.

Dimineața este momentul cel mai prielnic pentru creștere musculara, deoarece nivelul mare de testosteron favorizează sinteza proteinelor, dar si reconstrucția fibrelor musculare afectate in timpul antrenamentelor. Concentrarea psihica din prima parte a zilei permite o excelenta conexiune intre mușchi si mental. Tot dimineața este momentul prielnic pentru pierderea de tesut adipos deoarece pentru asigurarea unui nivel energetic normal sunt utilizate rezervele de grăsime ale corpului. In jurul prânzului este momentul cel mai bun pentru depășirea propriilor limite prin folosirea de tehnici de creștere a intensității antrenamentelor intrucat toleranta la durere este buna si nivelul adrenalinei crescut. Dupa-amiaza si seara sunt momentele cele mai bune pentru antrenamente performante deoarece organismul are, din punct de vedere fizic, toate condițiile acestea.

Chiar daca elementele prezentate pot conduce către alegerea unui anumit moment al zilei pentru antrenament, consider ca cel mai eficient antrenament este făcut atunci când din punct de vedere fizic si psihic ne simțim in forma, când capacitatea noastra de concentrare este maxima, când locația asigura condițiile optime pentru antrenament si când posibilitatea de a fi intrerupt sau deranjat este minima. Si inca ceva: daca aveți posibilitatea sa alternați perioadele de antrenament efectuat dimineața cu cele in care mergeți la sala in jurul prânzului sau seara, nu ezitati! După un timp organismul se adapteaza la orice program, la orice exerciții, la orice dieta sau suplimente intrând intr-o faza de plafonare. Pentru a depăși aceste momente, este bine sa va surprindeți organismul cu schimbări care ulterior aduc progrese la nivel fizic si motivație mentala.

Bazinul acoperit

Se dorește realizarea unui bazin acoperit, de tip scurt numit si semi-olimpic, cu lungimea de 25 m, care sa poata fi utilizat pentru inot competitional si pentru inot de agrement. Bazinul va fi proiectat avand in vedere prescripțiile si standardele in vigoare, referitoare la aceste construcții. Pentru ca rezultatele sportive sa poata fi omologate oficial pentru concursuri de inot - probe de 25 m, acestea trebuie sa se desfasoare in bazine a căror dimensiuni sunt in conformitate cu prescripțiile si standardele in vigoare si care au fost omologate de către instituțiile de resort. Dimensiunile bazinelor pentru inot, precum si marcajele acestora sunt prescrise de regulamentele FINA (Federația Internaționala de Natatie). Adâncimea apei din bazin va fi in cota impusa de reglementările FINA, cu respectarea cotei luciului de apa fata de jgheaburile de colectare pentru deversarea supraplinului de apa in rezervorul tampon de compensare, conform normativelor. Bazinul va avea 6 culoare instalate pe partea cea mai lunga a bazinului, late de 2,5 m, separate de plutitoare si avand intr-un capat montate 6 bloc-startere. Se va avea in vedere si amenajarea spatiilor libere - cai de acces din jurul bazinului.

Zona de acces a utilizatorilor, de tip controlat, in incinta bazinului de inot se va realiza prin doua rânduri de usi pentru reducerea pierderilor de căldură pe timpul rece.

Din incinta bazinului acoperit se va prevedea o zona de ieșire spre bazinul descoperit. In incinta acoperita se va amenaja o suprafața dotata cu aparate specifice pentru menținerea condiției fizice si pentru fitness, o suprafața amenajata pentru sauna, incapere de prim ajutor - cabinet medical, zona sanitara, vestiare, cu mențiunea ca pentru protejarea incintelor respective de factorii de umiditate, se impune separarea acestora de incinta bazinului.

Zona sanitara va conține 3 zone:

Prima zona sanitara adiacenta bazinului interior separate pentru femei si barbati.

A doua zona sanitara cu acces din vestiare fiind cu toalete separate pentru femei si barbati:

Acestea vor fi poziționate intre vestiare si bazine. Toaletele se vor poziționa astfel incat după folosire, revenirea la zona bazinelor sa se faca obligatoriu prin incaperile de dusuri. Toaletele accesibile direct din zona bazinelor nu sunt permise. Este indicata o cale directa intre zona bazinelor si cea a vestiarelor. Dusurile vor fi prevăzute cu pereți despărțitori (sir de dusuri cu protecție la stropire), toaletele vor fi prevăzute cu usa (deschidere spre interior); la toaleta destinata bărbaților se vor prevedea si pisoare. In incinta acoperita se amenajeaza o tribuna pentru public si/sau un hol de așteptare, dotat corespunzător, delimitat de incinta propriu-zisa a bazinului de inot si care sa asigure vizibilitatea in interior.

De asemenea, vestiarele vor fi amenajate separat pentru femei si pentru barbati. Vor fi dotate cu locuri pentru schimbare (banei, scaune) si dulapuri modulare de garderoba. Tot in vestiare vor fi amenajate locuri pentru uscarea si aranjarea parului, prevăzute cu uscatoare de par, bazine pentru stoarcerea lucrurilor ude si spațiu pentru materialele de întreținere.

Bazinul acoperit va avea toate dotările necesare organizării unor competiții oficiale (incinte acustice, panou afisaj spectatori, sistem cronometrare etc.).

Zona sanitara si vestiarele se vor dimensiona avand in vedere faptul ca vor deservi atat utilizatorii bazinului acoperit, utilizatorii sălii de fitness, utilizatorii saunei, cat si utilizatorii bazinului descoperit. Toate amenajările prevăzute vor avea in vedere nevoile persoanelor cu dizabilitati.

Se va studia posibilitatea executării unor plansee intermediare astfel incat sa se poata construi un subsol care va găzdui spatii tehnice, dar si un parter + etaj, destinat altor spatii necesare, cu respectarea înălțimilor minime impuse;

Soluțiile propuse pentru pardoseli vor tine seama de destinația fiecărei incaperi, utilizandu-se materiale moderne, cu respectarea prevederilor normativelor tehnice si a legilor in vigoare privind securitatea la incendiu, siguranța in exploatare, si a igienei.

Proiectarea instalațiilor se va face in funcție de necesarul de încălzire, ventilație, dezumificare, iluminarea spatiilor etc.

Apa bazinului interior va fi incalzita si recirculata. Temperatura apei din bazin se va incadra intre 24-28 gr. C. Propunem o construcție care sa asigure luminozitate maxima si care sa reducă transferul termic.

DATE PRIVIND CLĂDIREA
 • - Regimul de inaltime al clădirii este Sp+P+E

 • - Sistemul de fundare este de tip radier general cu o grosime a plăcii radierului de 80cm.

 • - Clasa de expunere pentru beton la fundații va fi XC4+XF1 pana la nivelul de inghet si XC2 sub nivelul de inghet se va utiliza un beton de clasa C30/37.

 • - Structura de rezistenta a clădirii va fi de tip cadre din beton armat cu stâlpi de dimensiuni 60x60cm si 60xl00cm, grinzi longitudinale 30x60 cm si grinzi transversale 30x70cm din beton armat clasa de beton C30/37. Bazinul interior va fi din structura metalica si se va monta pe radierul din beton armat fiind prevăzut pe tot conturul cu un canal tehnic unde se vor monta instalațiile necesare.

 • - Planseele se vor executa din beton armat grosime 30 cm pentru limitarea deformatiilor in timp date de contracția si curgerea lenta a betonului in special pentru consolele terase cu deschideri in consola semnificative.

 • - Șarpanta se va executa in varianta metalica tip grinzi cu zăbrele spațiale, formate din bare drepte, articulate in noduri, indeformabile geometric, avand deschideri de 6.20 m intre axele 5-10 si 6.50 m intre șirurile D-J. Invelitoarea va fi alcatuita din panouri termoizolante de tip sandwich pentru acoperiș si membrana hidroizolanta cauciucata. Pentru protecția anticoroziva a elementelor metalice structurale, se recomanda aplicarea unui strat de protecție anticoroziva peste care se vor aplica doua straturi de protecții pe baza de apa care vor reprezenta protecția la foc.

 • - Invelitoarea se va realiza din panouri termoizolante de tip sandwich pentru acoperiș si membrana hidroizolanta cauciucata.

 • - Compartimentările interioare se vor realiza pe cat posibil din materiale ușoare tip gips-carton, sau cu blocuri ceramice de cărămidă cu goluri neportante.

 • - închiderile exterioare se vor realiza parțial cu zidărie si parțial vitrine.

 • - Pista de alergare suspendata; Va sprijini pe stâlpi din beton armat cu secțiune 60x60 cm, clasa de beton C30/37, pe gardul metalic ce inconjoara ansamblul si pe tribunele terenurilor de sport pe alocuri. Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de 1.40 m iar suprafața de alergare va fi finisata cu Tartan din cauciuc pentru piste de alergare, cu o grosime intre

 • 1.5 si 5 cm amplasat pe o sapa din beton foarte bine nivelat.

DATE PRIVIND ALCĂTUIREA SI CONFORMAREA ANTISEISMICA A CLĂDIRII

Execuția lucrărilor se va realiza in baza proiectului de detalii de execuție intocmit pentru faza Pth+DE intocmit de un specialist inginer proiectant construcții civile,industrial si agricole si insusit de un verificator de proiecte atestat MDRAP cerințele Al si A2.

ALCĂTUIREA FUNDAȚILOR
 • - adancimea săpăturii generale pentru execuția fundațiilor (radierul) va fi de 3.60m fata de cota actuala a terenului natural.

 • - ținând cont de specificațiile studiului geotehnic se propune ca transmiterea eforturilor suprastructurii la terenul imbunatatit de fundare sa se realizeze prin intermediul unui radier general din beton armat de 80cm grosime la partea inferoara. Prin aceasta se urmărește realizarea unei fundații suficient de rigide pentru a realiza o transmitere uniforma a eforturilor, primite de la suprastructura in situația seismica de proiectare, la terenul de fundare.

 • - fundarea structurii se va realiza pe un teren imbunatatit cu o perna de piatra sparta compactată.

-gradul de compactare al pernei din piatra sparta prevăzută pentru imbunatatirea terenului de fundare va fi 90%.

 • - săpătură gropii de fundație se va realiza cu taluz panta 1:1.5.

 • - se va preciza(detalia) in faza de proiect de detalii de execuție tehnologia de turnare a betonului in elementele masive (cu grosime mai mare de 40cm) conform NE012/2-2007 „Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton armat si beton precomprimat".

 • - se va realiza in faza de proiect de detalii de execuție studiul potențialului de lichefiere al terenului la solicitări dinamice(seism) care daca exista se vor revizui detaliile propuse pentru realizarea infrastructurii si conformarea in consecința a sistemului de fundare.

ALCĂTUIREA SUPRASTRUCTURII

- structura se propune a se realiza de tip structura in cadre din beton a armat pe doua direcții, stâlpi cu dimensiunile 60x60cm si grinzi transversale 30x70cm si grinzi longitudinale 30x60cm, din beton armat Clasa C30/37 pentru zona etajata intre axele 1-5 si șiruri A-J destinații de birouri,Săli de fitnes si de sport, cafenea, recepții, spatii de depozitare.

-pentru zona bazinului interior cuprinsa intre axele 5-10 si șiruri D-J structura de rezistenta a clădirii va fi alcatuita din stâlpi din beton armat ca si console pe o direcție si cadre inalte pe celalta direcție (legate la partea superioara cu o grinda perimetrala din beton armat). Șarpanta se va executa in varianta metalica tip grinzi cu zăbrele spațiale, formate din bare drepte, articulate in noduri, indeformabile geometric, avand deschideri de 6.20 m intre axele 5-10 si 6.50 m intre axele D-J. Invelitoarea va fi alcatuita din panouri termoizolante de tip sandwich pentru acoperiș si membrana hidroizolanta cauciucata. Pentru protecția anticoroziva a elementelor metalice structurale, se recomanda aplicarea unui strat de protecție anticoroziva peste care se vor aplica doua straturi de protecții pe baza de apa care vor reprezenta protecția la foc.

 • - invelitoarea se va realiza din panouri termoizolante de tip sandwich pentru acoperiș si membrana hidroizolanta cauciucata.

-planseele peste toate nivelele se vor realiza din beton armat(grosime propusa 30cm) pentru a asigura efectul de diafragma orizontala necesar pentru preluarea forțelor orizontale din solicitări seismice si transmiterea acestora la elementele verticale stâlpi si diafragme.

 • - pista de alergare suspendata va sprijini pe stâlpi din beton armat cu secțiune 60x60 cm, clasa de beton C30/37, pe gardul metalic ce inconjoara ansamblul si pe tribunele terenurilor de sport pe alocuri. Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de 1.40 m iar suprafața de alergare va fi finisata cu Tartan din cauciuc pentru piste de alergare, cu o grosime intre

 • 1.5 si 5 cm amplasat pe o sapa din beton foarte bine nivelat.

-accesul intre diferitele nivele ale clădirii se va realiza prin intermediul unei scări din beton armat cu trei rampe si podește de odihna.Se prevede si un lift pentru accesul pe vertical intre nivele.

STABILIREA ÎNCĂRCĂRILOR SEISMICE CONF. P100-1/2013 SI RECOMANDĂRI DE CONFORMARE ANTISEISMICA

 • - se recomanda (decizia finala va aparține inginerului proiectant in faza de detalii de execuție)

înzestrarea structurii cu o capacitate de disipare a energiei in regim de solicitare ciclica(seism) corespunzătoare unei clase de ductilitate medie DCL prin folosirea factorilor de comportare q in domeniul de valori 1.5......2

avand in vedere conformarea clădirii, mezanin parțial, lipsa planseu din beton (diafragme orizontale peste ultimul nivel),absenta parțiala a grinzilor in zona de parter inalt zona de bazin interior (intre axele 5-10).

-dimensiunile tronsonului de clădire in vederea evitării eforturilor semnificative din contracția betonului,variații de temperatura si reducerea torsiunii generale la acțiuni seismice se incadreaza in limitele admisibile.

 • - se recomanda (in funcție de calculul si evaluarea seismica detaliata a clădirii) separarea in tronsoane seismice porțiunea de clădire cuprinsa intre axele 1-5 șiruri A-J si partea de clădire parter inalt cuprins intre axele 5-10 si șiruri D-J prin cei doi stâlpi 60xl00cm dispusi intre axele 5 si 6.Se recomanda aceasta deoarece cele doua porțiuni de clădire au mase pronunțat diferite, rigidități pronunțat diferite si in consecința caracteristici dinamice foarte diferite iar prin separarea celor doua porțiuni de clădire se pot obține doua tronsoane cu regularitate in plan si in elevație si deci un control privind comportarea la acțiuni seismice a clădirii mai eficient.In aceasta situație calculul seismic se poate efectua pe doua modele separate pentru care se vor adopta factori de comportare diferiți si implicit clase de ductilitate diferita.

-calculul fundațiilor se va realiza in situația seismica de proiectare conform P100-1/2013 paragraf

 • 4.6.2.5 se poate aplica si relația 4.24.

-structura se va verifica si la stabilitatea de ansamblu sub acțiunea seismica de proiectare.Se va verifica si stabilitatea la răsturnare.

-structura va fi inzestrata cu o rigiditate laterala suficienta pentru limitarea cerințelor seismice de deplasare.

-la obținerea răspunsului seismic al structurii se vor lua in considerare si efectele torsiunii accidentale produse de o excentricitate accidentala.

Spectrul normalizat de răspuns elastic al accelerațiilor absolute pentru amplasament.

Prevederi minime privind calculul si conformarea seismica a structurii

-se recomanda realizarea unui calcul pe un model spațial cu spectre de răspuns al structurii

Calculul dinamic (modurile de vibrație ale structurii)

Modul 1 de vibrație                                     Modul 2 de vibrație

Translație                                         Translație pe cealalta direcție

Modul 3 de vibrație

Torsiune

-modul 1 si 2 sunt vor fi moduri de vibrație cuplate (translații pe cele doua direcții principale ale clădirii). Modul 3 Torsiunea este mod de vibrație decuplat de modurile de translație.

BAZINUL DESCOPERIT

Scopul principal al bazinelor in aer liber este refacerea si petrecerea activa a timpului liber al publicului.

In cadrul temei de priectare, beneficiarul solicita ca bazinul descoperit sa aiba aceleași caracteristici constructive si aceleași dotări ca si cel acoperit, in acest putandu-se organiza cursuri si/sau concursuri si in aer liber. Acest aspect presupune amenajarea inclusiv a unei tribune destinate spectatorilor.

Apa bazinului nu va fi incalzita ci doar recirculata.

In măsură in care spațiul alocat permite, se va amenaja spațiu verde in afara zonei de protecție a bazinului descoperit si pana la limita perimetrala, pe care se va amenaja zona de repaus cu șezlonguri, umbrare si zona de servicii (minibar). Se va prevedea o instalație pentru irigat zona verde.

Accesul la bazinul descoperit se va face prin zona de intrare a bazinului acoperit, astfel incat ambele bazine sa aiba o singura cale de acces controlata a utilizatorilor.

Se va urmări realizarea unei legaturi vizuale intre zona bazinului acoperit si zona bazinului din aer liber in scopul de a crea posibilitatea de supraveghere a bazinelor prin intermediul spatiilor vitrate.

Zona de repaus (șezlonguri, umbrare) si zona de servicii (minibar) se vor plasa pe cat posibil cu vizibilitate spre ambele zone cu bazine.

Deoarece accesul la bazine va fi controlat, spațiul se va delimita cu gard perimetral de restul obiectelor.

Accesul va fi de tipul: control acces si supraveghere video.

Se va studia posibilitatea delimitării perimetrale cu gard viu.

Accesul persoanelor cu dizabilitati la ambele bazine de inot se va proiecta conform normativelor in vigoare.

Se va realiza un sistem de supraveghere video care va fi proiectat astfel incat sa acopere toata suprafața construita (zona bazinelor, zonele suprafețelor verzi, accesul principal si zone adiacente). Pe langa sistemul de control acces si cel de supraveghere video, se va avea in vedere si proiectarea celorlalte sisteme de securitate (sistem antiefractie, sistem antiincendiu etc.).

Pentru amplasarea camerei tehnice, ce va deservi cele 2 bazine, se va studia posibilitatea amplasării acesteia in subsolul clădirii.

Bazinul va fi dotat in vecinătate cu dusuri exterioare. In limita spațiului disponibil se pot amenaja rânduri de banei (tribuna), posibile mobile, de unde spectatorii pot urmări desfasurarea competițiilor.

Proiectarea bazinelor de inot se realizează in conformitate cu legislația naționala in vigoare si respectând normele si regulamentele Federației Romane de Natatie. Materialele folosite la construcția bazinelor de inot trebuie sa fie rezistente, ușor de curatat, neinflamablle sidurabile. De asemenea, la proiectarea bazinelor de inot se vor respecta cerințele Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației.

Se propune perimetral o pista de alergare, încălzire, mișcare, antrenamente sportivi , care vine ca si completare la funcțiunile propuse inițial.

Pista de alergare suspendatajivâ sprijini pe stâlpi din beton armat, pe gardul metalic ce inconjoara ansamblul si pe tribunele terenurilor de sport pe alocuri.

Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de 1.40 m.

Combinarea bazinelor acoperite ca cele în aer liber permite, în funcție de modul de exploatare, o alăturare spațială, funcțională și tehnică a diferitelor tipuri de amenajări. în același timp oferă o utilizare mai diversificată, oferind posibilități mai variate de agrement decât amenajările simple.

Dimensiuni bazine:
 • -  lungimea interioara a cuvei standard - 25 m. Când la capătul de pornire se folosesc panourile de contact ale instalației automate de cronometraj sau când acestea se utilizează și la căpătui de întoarcere, piscina trebuie să aibă o astfel de lungime încât să asigure distanța necesară de 25 m între cele două panouri; La lungimea nominala de 25 m se admite o toleranta de + 0,03 m pe fiecare culoar minus 0,00 m la ambii pereți de capat în toate punctele de la 0,3 m - 0,8 m peste suprafața apei. Tolerantele nu pot fi depășite când se instalează panouri de contact;

 • -  lățimea interioară a cuvei -15 m;

 • - adâncimea interioară a cuvei - minim 2,00 m, pe intreaga suprafață, fundul cu o ușoară pantă pentru facilitarea scurgerii apei la golire.

Caracteristici constructive ale cuvei:

Pereții cuvei bazinului, - trebuie să fie paraleli și să formeze unghiuri drepte atât cu fundul bazinului de înot cât și cu suprafața apei.Aceștia trebuie să fie realizați din materiale solide și finsaje adecvate, având o suprafață aderentă pe o înălțime de 0,8 m sub suprafața apei, astfel încât să permită concurentului să poată împingă la întoarcere, fără riscuri.

Se recomandă ca bazinul să fie realizate cu pereți din panouri metalici din oțel inoxidabil cu linner încorporat, iar baza sa fie din beton armat linner aplicat; astfel pot fi îndeplinite cerințe de stabilitate structurală, stabilitate dimensională, etanșeitate, mentenanță:

 • ■   sprijin de-a lungul pereților bazinului - Sunt borduri care trebuie să fie amplasate la cel mult

 • 1,2 m sub nivelul apei și pot avea lățimea între 0,1 m - 0,15 m.

 • ■   rigole pentru circulația apei - în jurul bazinului se vor amplasa rigole care trebuie acoperite cu un gratar sau o sită adecvată;

 • ■   Se recomanda utilizarea sistemului „overflow" a bazinelor de generație noua.

Marcaje
 • - culoarele de înot - sunt spațiile alocate pentru intrecere/concurs cu o lățime de 2,50 m delimitate la suprafața apei prin înșiruire pe un cablu inextensibil a unor bile flotoare cu un diametru între 10-15 cm, distinct colorate; la fiecare extremitate, a culoarului va fi alcătuit din bile colorate, de regulă, in roșu pe o distanta de 5,0 m terminate cu un sistem reglabil de ancorare si întindere a cablului respectiv; tot la aceasta distanță (5,00 m) sunt montați pe suporți, la o înălțime de cea 1,80 m frânghii de avertizare care vor intersecta laturile lungi ale bazinului la fiecare capăt; pe aceste frânghii sunt dispuse stegulețe triunghiulare de avertizare (echilaterale /25 cm) si frânghiile de start greșit, amplasate la 15,0 m depărtare de fiecare latura scurtă prevăzute cu un dispozitiv simplu care asigura declanșarea rapidă, după comanda arbitrului starter;

Marcajul sub apă - este realizat prin trasarea pe fundul cuvei, central fiecărei suprafețe care delimitează culoarul, a unei linii distinct colorată, având lățimea de 0,20-0,30 m si o lungime de 21 m standard la bazinele de 25 m lungime. Fiecare extremitate a liniei de fund se va termina in formă de "T" (cu latura de 0,5 m deoparte și de alta a liniei de fund) la o distanta de 2 m de perete.

Liniile țintă - vor fi plasate pe pereții de capăt sau pe panourile de contact în centrul fiecărui culoar de aceeași lățime ca si liniile de culoar. Ele se vor intinde fara întrerupere de la marginea bazinului până la fundul acestuia. O linie transversala de 0,5 m lungime va fi plasata la 0,3 m sub suprafața apei măsurata pana la punctul central al liniei transversale.

Pereții despărțitori când un perete despărțitor servește ca perete de capăt, trebuie să se întindă pe lățimea completă a bazinului și să prezinte o suprafața verticala stabila aderentă, uniformă si solidă pe care se pot monta panourile de contact care se intind la nu mai puțin de 0,8 m sub si 0,3 m deasupra suprafeței apei; aceștia nu trebuie să aibă deschideri riscante deasupra și sub linia de plutire care poate fi penetrată de mâinile, picioarele, degetele de la mâini sau de la picioare ale înotătorului; peretele despărțitor trebuie sa aibă un de-

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA Adresa: MUN. TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 sign care sa asigure mișcarea libera a oficialilor de-a lungul lungimii sale, fara ca acea mișcare sa creeze vreun curent sau turbulenta apreciabila a apei.

Blocstarturile și panourile de contact ale instalației de cronometraj:

Block-starturile - platforme realizate din materiale rigide, cu latura de minimum 0,50 m, și o înălțime cuprinsa intre 0,50-0,75 cm. de la suprafața apei; suprafața platformei blocstartului este înclinată spre suprafața apei cu maximum 10 grade și este placată cu un material antiderapant; mânerele platformei pentru start vor fi realizate astfel încât să permită apucarea platformei de inotator inaintea startului, de partea frontala sau laturi; se recomanda ca, în situația în care grosimea platformei de start depășește 4 cm, să se decupeze în aceasta mânere de cel puțin 10 cm lățime pe fiecare latura si de 4 cm lățime la partea frontală pana la 3 cm de la suprafața platformei, mânerele pentru startul înainte pot fi instalate pe laturile platformei de start; pentru startul cu spatele se montează la o inaltime de 30 - 60 cm de la nivelul apei in poziție verticala, aliniate cu peretele bazinului;

Block-start-urile trebuie sa fie adaptate sistemului „track-start" si sa permită instalarea dispozitivului de start in procedeul spate;

Se recomanda b/oc/c-start-uri compatibile cu sistemele de cronometrare electronice (pentru înregistrarea timpilor de reacție si timpilor de schimb la ștafeta)

numerotarea block-starturilor - se face pe fiecare latură: Nr 1. va fi primul block-start situat in dreapta locului de start (respectiv a direcției de inot pentru probe de 50 m). Adâncimea apei pe o distanta de 1,0 m -6,0 m fata de peretele de capăt trebuie sa fie de cel puțin 1,35 m acolo unde se instalează platforme de start.

panourile de contact ale instalației de cronometraj electronic - panourile de contact pentru instalația automata de cronometraj au dimensiunile minime ale 2,4x0,9 m si o grosimea de 0,01 m +/- 0,002 m. Aceste dispozitive se amplasează in poziție fixa in centrul culoarelor la 0,3 m deasupra nivelului apei si la 0,6 m sub suprafața acesteia. Panoul fiecărui culoar va fi conectată independent astfel incăt să poată fi controlată individual, suprafața panourilor va avea o culoare strălucitoare si va purta marcaje de linie aprobate pentru pereții de capăt. Panourile pot fi portabile, permitind operatorului piscinei sa le scoată când nu exista concurenți, marcajele de pe panouri se vor conforma cu si suprapune marcajelor existente ale piscinei, perimetrul si marginile panourilor vor fi definite de o margine neagra de 0,025 m. Panourile vor fi sigure cat privește posibilitatea electrocutării si nu vor avea margini ascuțite.

Panou de afișaj pentru spectatori:

Panoul electronic de afisaj pentru spectatori va conține cel puțin 12 rinduri de 38 de caractere fiecare capabil sa afișeze atat litere cat si numere. Fiecare caracter va avea o inaltime de 1 mm per 0,6 m de distanta vizuala (inaltimea minima - 200 mm). Fiecare panou de scor matrice - linie va putea sa ruleze in sus si in jos, cu funcție blink si fiecare panou complet matrice va fi programabil si capabil sa prezinte animație.

Zona de activități oficiale:

Conform prevederilor FINA/FRN, în jurul bazinului se Stabilește o zonă liberă de orice obstacol, cu o lățime minimum de 3 m de o parte si de alta a laturilor lungi și de minimum 3 m paralelă cu laturile scurte, denumită în termeni sportivi de „plajă" din jurul bazinului, măsurată de la marginea bazinului, spațiu care asigură amenajarea secretariatului de meci și cat-walkului pentru arbitri (32x1,00x0,50 - 0,80m) și un spațiu față de spectatori.

In conformitate cu solicitările actuale ale beneficiarilor, in perioada de activitate competitionala care cuprinde 11 luni din an, sunt previzionate a fi programate saptamanal un număr de cca 330 culoare/ore pentru pregătirea sportivilor si ore didactice universitare (11 ore/zi x 6 culoare x 5 zile/saptamana), rezultând un grad de ocupare al bazinului de 100%. In zilele de sambata, media orelor de antrenamente saptamanale este previzionala la peste 60 ore/culoare. La acest program se adauga si cursuri pentru inițiere inot copii si adulti cu o medie de 30 ore/zi, cca 180 persoane/zi.

Va rezulta un grad de incarcare al bazinului din cadrul orarului de funcționare spre procent maxim de 100%, media zilnica fiind de 14 ore, cele 74 de ore pe saptamana (luni- sambata) disponibile fiind utilizate in totalitate.

- terenul de sport exterior va putea fi utilizat minim 9 luni din an, cu un program de funcționare, in funcție de anotimp, intre 10-13 ore teren, numărul estimat de utilizatori fiind intre 30-100 persoane/zi/teren.

Sistem cuve prefabricate din inoxcompetitionale:

Cuva bazinului de inot va avea pereții din panouri metalice confecționate din Inox tip AISI 441Li / AISI 470, laminat industrial la cald cu PVC de tip dur (exclus laminarea in șantier) iar fundul bazinului va fi acoperit cu linner din PVC armat cu fibra de sticla pentru stabilitate la dilatare/contractie.

Procedeul tehnic de realizare / etapizare a lucrărilor include următoarele etape esențiale:

 • ■  Realizarea radierului general (conform proiectului de rezistenta), finisat prin elicopterizare si ținând cont de instalațiile de scurgere (basele de scurgere pentru golirea bazinului)

 • ■  Realizarea de măsurători precise anterior instalării sistemului de cuva prefabricata, in vederea depisatii eventualelor defecte in vederea remedierii

 • ■  Instalarea cadrului perimetral de baza (baseframe) folsind ancore chimice si instrumente de măsură cu precizie mare, in vederea obținerii unui cadru orizontal, cu abateri de maxim 5mm. Totodată se vor verifica aspecte precum: nivelul

 • ■  Identificarea panourilor prefabricate si așezarea lor pe poziție in vederea instalării

 • ■  Instalarea panourilor folosind organele de asamblare speciale (din otel inoxidabil), suportii de fixare si contrafisele speciale

 • ■  Verificarea planeitatii si dimensiunii finale a bazinului anterior fixării definitive a panourilor

 • ■  Instalarea elementelor prefabricate pentru realizarea jgheabului perimetral

 • ■  Sigilarea rosturilor dintre elementele prefabricate (atat pentru pereți cat si pentru jgheaburi) folosind PVC lichid si profil T din PVC pentru imbinari

 • ■  Pozitionarealiner-ului PVC armat cu plasa de fibra pe fundul bazinul in vederea debitării acestuia conform proiectului tehnic. Verificarea temeinica a dimensiunilor anterior debitării liner-ului

 • ■  Debitarea in forma finala a liner-ului, fixarea mecanica a acestuia pe perimetrul bazinului si realizarea sigilării intre panouri si liner-ul de pe fundul bazinului

 • ■  Se vor realiza lipituri termice pe o suprata de minim 5 cm, 2 treceri utilizând. Ulterior realizării lipiturilor se va sigila suplimentar rostul / candtulliner-ului PVC cu soluție de PVC lichid.

TERENUL DE SPORT IN AER LIBER

Prin tema de proiectare, beneficiarul solicita proiectarea unei suprafate pentru teren de tenis de câmp, încadrată armonios în vecinătatea bazinelor de înot. Accesul la terenul de joc se va putea realiza distinct față de accesul la bazinele de înot.

Se vor respecta dimensiunile standard ale terenului de joc și ale spatiilor suplimentare din spatele liniilor de fund pe ambele parti si pe lateralele terenului, astfel incat suprafața generala pentru un teren sa aiba dimensiuni cuprinse intre (34 x 17 ) m si (37 x 18) m, conform normativelor in vigoare. Suprafața de joc va fi acoperita cu material special din mastic sintetic elastic (tartan). Pentru terenul de tenis suprafața de joc va fi marcata corespunzător, in conformitate cu prevederile standardelor Federației Romane de Tenis. Fileul va fi montat pe stâlpi de susținere detașabili, ce vor avea dimensiuni standardizate. Pentru terenul de handbal sau mini fotbal se vor trasa marcaje clar diferențiate pentru fiecare joc in parte, iar porțile vor respecta dimnensiunile standard avand stâlpii de forma rectangulara si plasa rezistenta la exterior.

Terenul va fi inconjurat parțial de tribune si pista de alergare suspendata ce va inconjura terenul pe trei laturi, iar sub tribuna se va găsi un vestiar, grupuri sanitare si un birou personal.

Pista de alergare suspendata va sprijini pe stâlpi din beton armat, pe gardul metalic ce înconjoară ansamblul si pe tribunele terenurilor de sport pe alocuri. Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de 1.40 m.

Se vor respecta dimensiunile standard ale terenului de joc si ale spatiilor suplimentare din spatele liniilor de fund pe ambele parti si pe lateralele terenului, astfel incat suprafața generala pentru un teren sa aiba dimensiunile conform normativelor in vigoare.

Se propune realizarea unei instalații de iluminat nocturn. Pentru a evita efectul de orbire de fond in zori si in amurg, orientarea terenurilor de joc se va face pe cat posibil pe direcția nord-sud. Justificat, se permit abateri cu orientare către vest. Terenul de sport va fi prevăzut cu dotările necesare desfasurariicompetitiilor sportive aferente. Se dorește delimitarea amenajării pentru teren prin montarea unui gard inalt de 3.6-4 metri, care sa inconjoare suprafața de joc. Accesul in aceasta zona, la fel ca si in cazul bazinelor, va fi de tipul: control acces si supraveghere video.

Terenul de joc va avea acces separat cu o funcționare pe orar distinct fata de restul bazei sportive si va dispune de grup sanitar, vestiar si birou personal, amplasate sub tribune.

Pentru asigurarea intimității utilizatorilor, zona bazinului descoperit si a zonei de repaus adiacente se va delimita cu gard perimetrul cu rol de obstrucție vizuala atat fata de zona terenului de tenis cat si fata de exterior. întreg arealul propus spre realizare pe suprafața de 7.321 mp va fi delimitat cu gard perimetrul pentru limitarea accesului in incinta.

FINISAJE INTERIOARE

Finisaje la pereți si tavane interioare:

Zonele de acces principal si secundar in clădire si pe teren sunt completate cu cai de evacuare. Circulația pe verticala este asigurata de mai multe scări, lift si pista de alergare care funcționează ca o rampa si asigura si o buna evacuare in caz de necesitate. Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de 1.40 m.

Compartimentări interioare sunt realizate din pereți despărțitori nestructurali din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale, gips carton sau panouri vitrate in funcție de poziție, funcțiune si amenajare. Apar nise tehnice verticale pentru a asigura poziționarea si alimentarea instalaților si nise tehnice orizontale (culoar in jurul bazinelor) pentru o mentenanta potrivita.

Pereții din gips-carton pot fi folosiți pentru obținerea de compartimentări ușoare. Spațiul liber din grosimea pereților este un loc ideal pentru montarea instalațiilor, iar suprafața instantaneu uscata a peretelui poate fi vopsita sau placata.

Din punct de vedere al izolației fonice panourile din gips-carton fac fata cu succes iar greutatea peretelui este de 25-50 kg/mp. Sistemul de montaj folosit este cel cu montanti si structura metalica.

Se pot realiza pereți simpli sau dubli. La o modificare funcționala a spatiilor pereții gipscarton se pot demonta fara eforturi mari.

La pereți interiori se vor folosi placaje ceramice rezistente la uzura si umiditate, tencuieli pe baza de var si vopsele lavabile pe baza de apa.

Lucrariile de tencuieli se realizează:

 • ■   Pe pereții de gips carton interiori

 • ■   Pe zidăriile noi realizate

 • ■   Parțial la tavane

Toate materialele si semifabricatele (de ex. mortarele preparate centralizat) care se folosesc la executarea tencuielilor interioare driscuite (inclusiv gleturi subțiri) si a tencuielilor exterioare driscuite si speciale se vor pune in opera numai după verificarea de către conducătorul tehnic al lucrării a corespondentei lor cu prevederile si specificațiile din standardele in vigoare. Verificările se fac pe baza documentelor care insotesc materialele la livrare, prin examinare vizuala si prin încercări de laborator făcute prin sondaj.

Mortarele pentru tencuieli au in componenta următoarele materiale:

 • ■      Ciment

 • ■      Apa

 • ■      ipsos de construcții conform STAS 545/1-80

 • ■      var pentru construcții conform STAS 146-78

 • ■      nisip conform STAS 1667-76.

SUPRAFEȚE TENCUITE SAU DE BETON

 • - in vederea finisării cu zugrăveli de var suprafețele trebuie driscuite cât mai fin, urmele de drisca sa fie puțin vizibile; toate eventualele reparații sa fie executate cu grija, terminate si uscate.

 • - in cazul suprafețelor de beton toti porii ramași de la turnare se vor umple cu mortar de ciment-var, după ce bavurile si dungile iesinde au fost îndepărtate, iar petele de decofrol se vor freca cu piatra de șlefuit sau cu peria de sarma.

SUPRAFEȚE GLETUITE

Suprafețele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie sa fie plane si netede, fara desprinderi si fisuri.

Toate fisurile si neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta din aceeași compoziție cu a gletului; pasta de chituire a defectelor izolate se prepara din doua parti de ipsos si o parte de apa (in volume).

După uscare suprafețele reparate se slefuiesc cu hârtia de șlefuit (pereții de sus in jos) si se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate.

SUPRAFEȚE METALICE

Suprafețele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grăsimi de orice fel, vopsea veche, noroi, etc. Rugina se indeparteaza prin frecare cu peria de sârma, spacluri de otel, hârtie sticlata sau soluții decapante (ex: Feruginol);

Petele de grăsime se șterg cu solventi adecvați, exclusiv petrol lampant si benzina auto;

Suprafețele metalice aduse pe șantier vor fi grunduite cu un grund anticoroziv corespunzător.

Astfel, lucrările de zugrăvire / vopsire vor incepe doar daca se indeplinesc condițiile de mai sus si ceea ce va fi amintit mai jos:

 • ■       lucrariile de tencuieli, gletuire, instalații si alte lucrări pregătitoare au fost terminate;

 • ■      s-au executat lucrariile de mozaic (finisarea facându-se după terminarea lucrariilor de zugrăveli si vopsitorii);

 • ■       s-au executat, in cazul zugrăvelilor si vopsitoriilor exterioare, lucrariile de tinichigerie, streasini, comise, glafuri, socluri;

 • ■       s-au executat toate lucrariile de pregătire a suprafețelor si s-au uscat.

CONDIȚII DE EXECUȚIE

Zugrăvelile si vopsitoriile se executa pentru elementele si in conformitate cu pervederile din normativul C3-76.

Lucrariile se vor executa numai in condițiile corespunzătoare mediului ambiant care sa permită uscarea suprafeței: cel puțin + 50 C in cazul zugrăvelilor; la interval mai mare de 2 ore de la încetarea ploii si in lipsa cetei sau a arșiței si cel puțin +150C in cazul vopsitoriilor, regim de temperatura ce se va menține pe parcursul intregii execuții si cel puțin 8 ore pentru zugrăveli si 15 zile pentru vopsitorii după executarea lor.

înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli si vopsitorii se va verifica daca suprafețele suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafețele tencuite si 8% pentru cele gletuite. In condițiile de umiditate a aerului de până la 60% si temperatura -15 .... - 20 grade C, umiditatea de regim se obține după 30 de zile de la tencuire si 15 zile după gletuire. Umiditatea suprafețelor suport se masoara cu aparatura sau procedee specifice (ex: aparat "Hygromette" sau soluție fenolftaleina 1%).

Diferența de temperatura intre aerul înconjurător si suprafața care se finisează nu trebuie sa fie mai mare de -6 0 C, pentru evitarea condensării vaporilor.

ZUGRĂVELI CU VOPSELE LAVABILE PE BAZA DE APA

Zugrăvelile cu vopsele pe baza de apa se aplica in interiorul construcției pe pereți si tavane, pe suprafețe tencuite, gletuite si finisate.

Standarde de referința pentru materiale:

 • ■       STAS 146-78 - var pentru construcții

 • ■      STAS 790-84 - apa pentru construcții

 • ■      STAS 545/1-80 - ipsos pentru construcții

 • ■      STAS 2710-70 - ulei tehnic de floarea soarelui

 • ■      STAS 18-70 - ulei tehnic de in

 • ■      STAS 1581/2-83 - hârtie pentru șlefuire uscata

 • ■      STAS 4593-84 - corpuri abrazive cu liant ceramic.

Spoielile si zugrăvelile de cu vopsea pe baza de apa se executa in trei straturi.

Aplicarea primului strat - grundul - se face după terminarea lucrariilor pregătitoare, cel mult după 2...4 ore; in caz contrar stratul suport se va șterge de praf înainte de aplicarea primului strat. Acesta se aplica manual cu bidineaua sau trafaletul.

Al doilea si al treilea strat se aplica manual cu trafaletul. Cu ajutorul pensulei se aplica corecții numai pe suprafețe mici.

Fiecare strat se aplica numai după uscarea primului strat precedent. Timpul de uscare variaza de la caz la caz, in funcție de condițiile atmosferice.

VOPSITORII CU VOPSELE DE ULEI, EMAILATE SAU PE BAZA DE APA

Vopsitoriile cu vopsea de ulei, emailate sau pe baza de apa se aplica pe suprafețe de lemn sau pe suprafețe metalice.

Panourile de lemn sau metalice se furnizează pe șantier gata finisate:

grunduite cu grund de îmbinare si respectiv grund anticoroziv, se executa chituirea defectelor locale, șlefuirea locurilor chituite si ștergerea de praf după șlefuire, si cu vopsitoriilor in 3 straturi, la minimum 24 ore de la aplicarea stratului precedent si după uscarea lui, executate prin pulverizare mecanica.

VOPSITORII CU VOPSELE LAVABILE DE INTERIOR

Standarde privind execuția:

 • ■      STAS 790-84   - apa pentru construcții

 • ■      STAS 545/1-80 - ipsos pentru construcții

 • ■      STAS 1581/2-83 - hârtie pentru șlefuire uscata.

Atentie trebuie acordata:

 • ■       Procurării de vopsele lavabile specifice pentru exterior si specifice pentru interior;

 • ■       Pentru asigurarea consistentei si calitatii compoziției de lucru a vopselelor de var lavabil, se vor respecta intrutotul instrucțiunile producătorilor;

 • ■       Vopselele vor fi insotite de certificatul de calitate precum si de termenul de valabilitate al lor;

 • ■       Materialele si soluțiile de adaos (pentru spatii cu condiții speciale de natura: umiditate, exterior, interior, etc) specifice fiecărui producător de var lavabil in parte vor fi introduse in compoziția de lucru, respectând cu strictete instrucțiunile producătorului;

 • ■       Pregătirea suprafețelor de tencuieli in vederea vopsirii cu vopsea lavabila

 • ■       Curatarea petelor si indepartarea prafului

 • ■       închiderea fisurilor si a crăpăturilor

 • ■      Aplicarea unui strat de amorsa

 • ■      Aplicarea manuala a 2-3 straturi de vopsea lavabila cu respectarea cu strictete a instrucțiunilor producătorului.

Finisaje la pardoseli interioare:

La pardoselile interioare se vor alege placi ceramice cu diferite grade de rugozitate anti alunecare in funcție de zona (piscina, vestiare, holuri, grupuri sanitare, spatii tehnice, parchet din lemn (sala de yoga , balet, Karate, si zona fitness) si sape epoxidice in zona tribunelor.

Pentru lipirea gresiei se recomanda folosirea unui adeziv flexibil pe baza de ciment cu proprietăți de deformabilitate ridicate si clasificat C2TE in conformitate cu EN 12004 si clasificat SI in conformitate cu EN 120021a montaj se vor folosi profile de dilatare după specificațiile producătorului. Placa ceramica se va monta pe o sapa de egalizare cu o planeitate care nu depășește 5 mm.

Se va folosi la montaj elemente de nivelare/aliniere perfecta a gresiei de format mare si mediu, cu grosimea cuprinsa intre 2 si 40 mm.

Tâmplarii interioare:

Sunt prevăzute din aluminiu cu sticla sau panel, unele usi vor fi placate suplimentar cu texturi din lemn. Culoarea se va alege din paletarul de culori (RAL) de către proiectantul general si stipulate in detalii.

Despărțitoarele din grupurile sanitare sunt prevăzute din sticla 10 mm ultraclear finisata, securizata, emailata in culoare din paletarul RAL aleasa de proiectantul general si stipulate in detalii, cu accesorii de prindere si feronerie din inox lucios.

Ușile includ feronerie inox lucios: balamale laterale, broasca si contra broasca, buton trăgător.

Părțile fixe se montează prin conectori perete-sticla, suporți de inox si bara stabilizatoare.

Despărțitoarele se vor monta după finalizarea lucrărilor de placare cu placi ceramice a încăperilor, înainte de montarea obiectelor sanitare si a accesorilor de baie (uscatoare, dozatoare detergent, odorizante etc.)

Lift interior:

Se dorește montarea unui lift hidraulic 675 kg, 1200 xl400 mm cabina, cu montaj inclus, cu bazin de ulei si panou de comanda pentru accesul la etaj al persoanelor cu dezabilitati locomotorii. Detalii legate de culori interioare, materialitate, modele usi, mânere, panou comenzi se vor detalia in proiectul DDE.

FINISAJE EXTERIOARE

închiderile exterioare vor fi realizate din zidarii de blocuri ceramice cu goluri verticale, termoizolate si placate cu panouri ceramice sau tencuieli decorative, si pereți tip cortina din sticla tratata termic, securizata, cu protecție UV si fonoizolanta.

Finisaje la pardoseli exterioare:

Placarea in zone de acces si pietonale exterioare se va realiza cu placi ceramice de mari dimensiuni, gresie portelanata si colorata in masa, rectificată, monocalibru, cu grad de antialunecare ridicat, grosime aproximativa de 10.5 mm, cu o variație grafica V3, montata cu rost de minim 2mm, suprafețe cu dale betonate sau piatra cubica, pardoseli din lemn cu rezistenta la exterior si placaje cu granit buciardat de culoare gri.

Suprafața de alergare a pistei parțial suspendate, va fi finisata cu Tartan din cauciuc pentru piste de alergare, cu o grosime intre 1.5 si 5 cm amplasat pe o sapa din beton foarte bine nivelat.

Invelitoarea:

Acoperișul este realizat parțial cu structura metalica, iar invelitoarea este realizata in mai multe ape, cu tabla profilata suport, panouri termoizolante din vata bazaltica pentru acoperiș si membrana hidroizolanta cauciucata.

Structura se propune a se realiza de tip structura in cadre din beton a armat pe doua direcții, stâlpi cu dimensiunile 60x60cm si grinzi transversale 30x70cm si grinzi longitudinale 30x60cm, din beton armat Clasa C30/37 pentru zona etajata intre axele 1-5 si șiruri A-J avand destinații de birouri, săli de fitnes si de sport, cafenea, recepții, spatii de depozitare.

Intre axele 5-10 si șiruri D-J, șarpanta se va executa in varianta metalica tip grinzi cu zăbrele spațiale, formate din bare drepte, articulate in noduri, indeformabile geometric, avand deschideri de 6.20 m intre axele 5-10 si 6.50 m intre axele D-J. Pentru protecția anticoroziva a elementelor metalice structurale, se recomanda aplicarea unui strat de protecție anticoroziva peste care se vor aplica doua straturi de protecții pe baza de apa care vor reprezenta protecția la foc.

Invelitoarea se va realiza din panouri termoizolante de tip sandwich pentru acoperiș si membrana hidroizolanta cauciucata.

Pe terasele circulabile se va folosi placaje de placi ceramice, sau piatra naturala si suprafețe cauciucate de tartan, in zona pistei de alergare.

Spatiile verzi si mobilierul urban:

Suprafața de teren ramasa nealocata se va amenaja cu cai de acces, alei si spațiu verde. Se dorește si plantarea de vegetație copaci, arbori si arbuști, perimetral si in incinta. Se va prevedea o instalație pentru irigat zona verde. Spațiul verde si aleile ce deservesc baza sportiva, se va dota corespunzător (mobilier urban, iluminat exterior ambiental etc). Se vor amenaja rastele pentru biciclete. Sistemul de supraveghere video va fi proiectat astfel incat sa acopere toata suprafața construita (zona bazinelor, zonele suprafețelor de joc, spațiul verde, accesul principal). Pe langa sistemul de control acces si cel de supraveghere video, despre care deja s-a vorbit, se va avea in vedere si proiectarea celorlalte sisteme de securitate (sistem antiefractie, sistem antiincendiu etc.). Accesul persoanelor cu dizabilitati se va face conform normativelor in vigoare.

Zonele exterioare cuprind si spațiul tehnic aferent instalațiilor bazinelor amplasat in imediata apropiere a bazinului exterior, la nivel de subsol si continuandu-se cu canale tehnice perimetrale in jurul fiecărui bazin legate intre ele. Aici vor fi si zone de depozitare pentru mobilierul exterior nefolosit.

împrejmuirea:

Ansamblul este inchis perimetral de un perete cu structura metalica si ochiuri de plasa dublu sudata, perforata sau tabla expandata, fiind suport pentru vegetație cataratoare, si formând un invelis separator intre ansamblul sportiv si exterior.

Gardul perimetral va fi metalic cu cadre rectangulare cu dimensiuni standard inchise cu plasa dublu sudata sau tabla perforata/expandata suport pentru o vegetație cataratoare. Aceasta împrejmuire va avea rol arhitectural de a inveli si proteja incinta, lasand loc de comunicare vizuala prin transparenta, de a acoperi parțial tribuna terenului de sport, a pistei de alergare si a zonei de TRX exterioara, suport parțial si pentru rampele suspendate ce formează pista de alergare ce înconjoară baza sportiva. Datorita formei si dimensiunilor mici ale terenului prin imposibilitatea de a avea o pista de alergare la sol, s-a decis suspendarea ei peste anumite funcțiuni situate la parter, deservind si ca o cale de evacuare din aprope orice punct situat la etaj al incintei.

Pista de alergare suspendata va sprijini pe stâlpi din beton armat, pe gardul metalic ce inconjoara ansamblul si pe tribunele terenurilor de sport pe alocuri.

Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de 1.40 m.

Parcarea:

In zona accesului principal se prevăd 7 (spate) locuri de parcare in plus care sa susțină suplimentar locurile de parcare construite (23 locuri de parcare) adiacent străzii pe parcela (CF nr. 442374) folosita pentru drum, in suprafața de 2.426 mp.

Descrierea functional-arhitecturala si tehnologica

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 252/20.12.2016 s-a aprobat planul urbanistic Zonal „Zona sportiva si de agrement Calea Sagului", care sta la baza temei de proiectare intocmita de beneficiar si care a determinat o soluție arhitecturala cu următorii indici urbanistici:

 • - Categoria de importanta: „B"

 • - Clasa de importanta: „H'-conf.PlOO-1/2013 si „HT-conf. SR EN 1998-1-2004

Regimul de inaltime al clădirii: Sp+P+E

S teren zona sportiva = 7.321 m2

S teren drumuri, parcari = 2.426 m2

Regim de inaltime: Sp+P+E

Accese în construcție si cai de evacuare:

La Sud-Vest se propune amplasarea intrării principale a ansabluIui si accesul auto si pietonal pe parcela din drumul idendificat cu CF nr. 442500. Având orientate următoarele funcțiuni pe aceasta parte a fațadei:

la parter - holul de intrare, cafeneaua, sala de dans yoga balet etc., vestiare.

la etaj - sala de fitness, zona de crossfit exterioara, pista de alergare si o terasa verde.

La Sud-Est ansamblul e marcata de o intrare pietonala secundara la mijloc si se propune așezarea esalonata pe lungimea terenului a funcțiunilor principale din tema de proiectare:

la parter cafenea cu locul de joaca pentru copii adiacent, bazinul acoperit cu tribune, bazinul exterior, terenul multifuncțional si o parte din rampa de alergare care urca la etaj.

la etaj - sala de fitness, zona de crossfit exterioara, pista de alergare suspendata.

INSTALAȚII DE CURENTI TARI

Generalități

Prezentul memoriu descrie soluțiile adopatate si dimensionarea instalațiilor electrice la nivel de SF aferente obiectivului „Denumire proiect: Construire Zona Sportiva si de Agrement Calea Sagului: Bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren tenis, alte amenajari exterioare", amplasat in Timișoara, strada Paul Constantinescu

Documentația ce urmeaza trateaza :

Alimentarea cu energieelectrica;

Sisteme de pozare acablurilor;

Instalații de iluminat normal;

Instalații de iluminat desiguranta;

Instalații de prize siracorduri;

Instalații de forța;

Instalații de legare la pamant;

Instalații de protecție impotriva trăsnetelor;

Instalații de protecție impotriva supratensiunilor;

Instalații fotovoltaice.

Documentația elaborata in continuare are la baza solicitările tehnico-economice primite ca tema de

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA Adresa: MUN. TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 proiectare din partea biroului de arhitectura, in concordanta cu solicitările beneficiarului.

Alimentarea de baza cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face prin comanda către distribuitorul local de energie electrica a unui branșament nou.

Din blocul de măsură si protecție se va alimenta tabloul general de distribuție dintr-o coloana formata din cablu de energie electrica NYY-J, 0.6\lkV, pozat in tub gofrat de protecție, îngropat in pamant la cota de -0.8 m fata de cota finita a terenului sistematizat.

Sistemul de tratare a neutrului va fi de tip TN-S, separarea neutrului de lucru fata de cel de protecție facandu-se in blocul de măsură si protecție a distribuitorului local de energie electrica. Se va cere distribuitorului local ca branșamentul sa fie echipat cu bloc diferențial de 500 sau 300mA, de tip selectiv.

Tablouri electrice

Tablourile electrice se refera la tabloul general de distribuție, tablourile secundare de distribuție si tablourile de automatizare.

Tabloul general de distribuție - TGD se va executa conform schemelor electrice desfășurate sau monofilare si specificațiilor tehnice. TGD va fi prevăzut cu un intrerupator general format dintr-un separator de putere cu camera de stingere cu declanșator electronic reglabil Ir=(0.6-l) In. In tabloul general se va monta un descarcator de supratensiuni 3P+N, clasa 1+2 (B+C) de protecție, avand nivelul de protecție Up=1.5kV. Descarcatorul se va lega la o bara de PE in tablou separata de cea a circuitelor electrice. Secțiunea minima de legare a descarcatorului la bara de PE este de 16 mmp.

Tablourile electrice secundare se vor prevedea cu descarcatoare de protecție medie, clasa 2 (C), montate in tabloul electric secundar. Se va cere furnizorilor de echipamente (UPS-uri, chiller, centrala telefonica, centrala de alarma-antiefractie, centrala de detecție incendiu etc.) sa echipeze cutiile de distribuție cu descarcatoare de supratensiuni cu protecție fina (clasa D).

Tabloul electric general de distribuție se va echipa cu set de bare de distribuție de cupru, pentru alimentarea intrerupatoarelor de putere secundare. Barele de Cu vor fi etichetate (L1,L2,L3,N,PE).

Tablourile electrice se vor executa in cofrete metalice sau de policarbonat avand grade de protecție indicate in specificațiile tehnice regăsite in anexele acestui proiect.

Toate tablourile electrice trebuie livrate cu scheme monofilare sau desfășurate si cu buletinele de verificare si de testare, conform SR EN 60439-1.

Toate circuitele electrice se vor proteja prin protecții magnetotermice calibrate la o valoare de (0.6-0.8)ln al cablului electric al fiecărui circuit.

Toate materialele folosite in execuția tablourilor trebuie sa fie de înalta calitate pentru care furnizorul va prezenta certificate de conformitate si de garanție.

Sisteme de pozare a cablurilor

Cablurile folosite in instalația electrica sunt de cupru, cu întârziere mărită la propagarea focului, cu izolație si manta de PVC de de tip CYY-F, FROR, NYYJ, pozate in tuburi PVC de protecție, îngropate in plinte PVC sau pozate pe sistemele de jgheaburi metalice.

Cablurile pozate pe elementele combustibile se vor poza in tuburi sau plinte metalice de protecție si este interzis ca acestea sa intre in contact direct cu materialul combustibil.

Jgheaburile metalice se vor monta suspendat de tavan sau prinse de perete prin elemente de prindere prefabricate, dimensionate conform specificațiilor producătorului de jgheab metalic si a coeficientului de încărcare indicat.

Este interzisa executarea de legaturi pe patul metalic de cablu sau in interiorul tuburilor de protecție a cablurilor. Legaturile electrice se vor executa numai in doze de conexiuni, montate ingropat in pereții de

tencuiala sau de rigips sau montate pe plăcute metalice speciale pe jgheabul metalic.

Jgheaburile metalice se vor lega la centurile de impamantare sau la barele de echipotentializare prin conductor galben-verde cu secțiunea minima de 16mmp.

Prinderile, imbinarile si distantele minime care trebuie respectate fata de celelatie instalații in construcții se regăsesc in normativul 17-2011.

Traseele instalațiilor electrice se vor executa numai orizontal si vertical paralel cu liniile arhitectonice iar cele orizontale îngropate se vor executa la 30 cm fata de cota tavanului, paralel cu acesta. Dozele de conexiuni se vor ingropa in pereți deasemenea la cca 30 cm fata de cotatavanului.

Instalații iluminat

Instalația de iluminat se refera la iluminatul normal, iluminatul de siguranța la evacuare, iluminatul de siguranța pentru marcarea hidrantilor, iluminatul de siguranța antipanica si iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului. întreaga instalație de iluminat s-a proiectat conform normativelor : NP 061-2002 -Normativ pentru proiectarea șt execuția sistemelor de iluminat artificial in clădiri, NP062-2002 - Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal si 17-2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția, si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

Sistemele de susținere a corpurilor de iluminat sunt formate din dibluri, tije metalice, lanț metalic etc. Sistemele de susținere trebuie alese astfel incat sa poata susține de minim de 5 ori greutatea corpului de iluminat dar nu mai puțin de lOkg.

Nivelele de iluminat calculate in proiect se regăsesc in anexele calculelor luminotehnice, calculate pentru un factor de menținere a lămpii de 0.8, si sunt calculate la nivelul planului de lucru, adica la 0.8m fata de cota pardoselii.

Iluminat general

Iluminatul normal se refera la totalitatea corpurilor de iluminat si a elementelor de comanda folosite in proiect.

Iluminatul normal se va face cu corpuri de iluminat cu grad de protecție IP20, cu surse de lumina tip LED. Comanda iluminatului se va face prin întrerupătoare duble, triple si întrerupătoare cu revenire, montate incastrat in pereții de rigips sau tencuiala, la cotele indicate pe planșe.

Pe holurile comune se va prevedea un iluminat format din corpuri de tip downlight, montate incastrat in tavanul fals, grad de protecție IP20, cu balast electronic, echipate cu lămpi cu LED cu indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K. Comanda iluminatului se va face prin intrerupatoare cu revenire si senzori de prezenta.

In bai se vor monta corpuri de iluminat conform planșelor, cu grad de protecție IP44. Comanda iluminatului se va face prin intrerupatoare simple si senzori de prezenta. In grupurile sanitare se va prevedea un iluminat format din corpuri de iluminat de tip downlight, cu grad de protecție IP44, cu dispersor. Montarea corpurilor de iluminat in bai se va face ținând seama de zonele de protecție din normativul 17- 2011. In spatiile de depozitare, centrala termica, si spatiile tehnice se vor folosi corpuri de iluminat cu grad ridicat de protecție, IP65, montate aparent sau suspendat de tavan. Comanda iluminatului se va face prin intrerupatoare simple si cu revenire, cu grad de protecție IP44.

Iluminat de siguranța la evacuare

Iluminatul de siguranța la evacuare este format din corpuri de iluminat cu acumulatori locali, de tip luminobloc, pentru dirijarea sensului de evacuare. Corpurile de iluminat de siguranța se vor alimenta OBLIGATORIU din circuite separate fata de cele pentru iluminatul normal, pozate in tuburi PVC de protecție separate fara de circuitele normale. Corpurile de iluminat pentru siguranța la evacure se vor monta deasupra ușilor de evacuare, pe holurile de evacuare suspendat de tavan. Luminoblocurile se echipează cu pictograme pentru dirijarea sensului de evacuare.

Punerea in functine a iluminatului de siguranța la evacuare se face instantaneu la intreruperea sursei principale de tensiune. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu buton de test si LED pentru semnalizarea stării de funcționare sau avarie.

Beneficiarul are obligația de a verifica lunar funcționarea si autonomia lumino-blocurilor pentru iluminatul de securitate la evacuare.

Iluminat de siguranța pentru marcarea hidrantilor

Iluminatul de siguranța pentru marcarea hidrantilor este format din corpuri de iluminat cu acumulatori, montate in locurile indicate pe planșe langa punctele hidrantilor. Corpurile de iluminat vor fi echipat cu pictograma pentru semnalizarea hidrantilor si se vor monta la o distanta de maxim 1.5m fata de hidrant. . Corpurile de iluminat de siguranța pentru marcare hidrantilor se vor alimenta OBLIGATORIU din circuite separate fata de cele pentru iluminatul normal, pozate in tuburi PVC de protecție separate fara de circuitele normale

Punerea in functine a iluminatului de siguranța la evacuare se face instantaneu la întreruperea sursei principale de tensiune. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu buton de test si LED pentru semnalizarea stării de functionaresau avarie.

Beneficiarul are obligația de a verifica lunar funcționarea si autonomia lumino-blocurilor pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor.

Iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului

Iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului este alcătuit din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal. Iluminatul de siguranța se va alimenta din tablourile de consumatori vitali, prin circuite separate fata de iluminatul normal.

Dozele de conexiuni si sistemele de pozare pentru circuitele iluminatului de siguranța pentru continuarea lucrului trebuie sa fie complet separate fata de cele ale iluminatului normal.

Iluminat de siguranța antipanica

Iluminatul de siguranța antipanica este format din corpuri de iluminat cu acumulatori locali, cu autonomie de lh minim. Circuitele iluminatului de siguranța antipanica se va alimenta din circuite separate fata de cele ale iluminatului normal si se va folosi cablu cu întârziere mărită la propagarea focului de tip NYY-J, de secțiune 4x_, avand o faza neintreruptibila pentru alimentarea acumulatorilor si semnalizarea prezentei tensiunii.

Intrarea in funcțiune a iluminatului se va face automat in caz de tensiune minima.

Iluminatul exterior

Iluminatul exterior este format din corpuri de iluminat decorative cu surse de iluminat tip LED, montate incastrat sau aparent. Iluminatul exterior pentru aleile pietonale este alcătuit din corpuri de iluminat tip spot montate incastrat in alee avand surse de iluminat tip LED

Circuitele iluminatului exterior vor fi realizate din cabluri cu intarziere mărită la propagarea focului de tip NYY-J, de secțiuni indicate in schemele desfășurate ale tablourilor electrice, pozate in tuburi gofrate cu pereți dubli de protecție, montate ingropat in pamant la cota de -0.8m fata de cota finita a terenului sistematizat. Se vor respecta detaliile de pozare ale cablurilor electrice prezentate in acest proiect.

Instalații de forța si prize

Instalațiile de prize si racorduri se refera la distribuția energiei electrice pentru diferiți consumatori, conform poziționării lor in planșele acestui proiect.

S-au prevăzut prize monofazice si trifazice pentru toti consumatorii prezenti in tema de proiectare. In cazul in care pe parcursul execuției apar consumatori noi, soluția de alimentare cu energie electrica se va stabili impreuna cu proiectantul.

In bai s-au prevăzut circuite separate pentru alimentarea senzorilor pisoarelor si prize pentru uscatoarele de mâini. Poziționarea circuitelor se face ținând seama de prevederile normativului 17-2011.

Toate prizele vor fi prevăzute OBLIGATORIU cu contact de protecție si cu elemente de protecție mecanica.

Racordurile de forța vor fi prevăzute cu conductor de legare la pamant OBLIGATORIU - L+N+PE pentru circuitele monofazice, respectiv 3L+N+PE pentru circuitele trifazice. Cablurile se vor poza in tuburi PVC de protecție, respectiv in canale metalice sau de PVC pentru cabluri, conform descrierilor din proiect.

Instalații de protecție

Instalațiile de protecție se refera la instalațiile de legare la pamant - priza principala de pamant, instalațiile exterioare de protecție împotriva trăsnetelor si legaturile de echipotentializare intre părțile metalice ale construcției si instalația principala de legare la pamant.

Instalații de legare la pamant

Pentru protecția personalului aferent clădirii si a echipamentelor electrice s-a prevăzut o instalație principala de legare la pamant formata din platbanda de otel zincat de 40x4mm, cu grad de zincare minim de 70 um, pozata perimetral clădirii, îngropata in pamant la cota de -0.8m fata de cota finita a ternului sistematizat.

Centura de impamantare se va poza la Im fata de cota fundațiilor. De la centura principala de legare la pamant se vor lega armaturile stâlpilor de beton si stâlpii metalici prin platbanda de otel zincat de 25x4mm, sudata de armaturi conform detaliilor.

Perimetral clădirii se vor prevedea rezerve de platbanda, conform plaselor, pentru racordul diferitelor elemente la priza de pamant - coborâri paratrăsnet, grup electrogen, posturi de transformare, etc.

Instalația de legare la pamant se va lega impreuna cu instalația de legare la pamant pentru branșamentul electric, pentru a nu exista diferente de potențial.

Tabloul general de distribuție se va lega la centura principala de legare la pamant printr-o bara de egalizare a potențialelor, prin conductor flexibil, de secțiune indicata in schema desfasurata a tabloului electric.

Priza de pamant se va măsură si trebuie sa aibe o valoare impusa de maxim IO. In cazul in care aceasta valoare este depășită se va completa priza de pamant cu electrozi si platbanda de otel zincat pana la atingerea valorii impuse. Soluția se va stabili impreuna cuproiectantul.

Instalații de protecție impotrivatrasnetelor

Pentru instalația exterioara de protecție împotriva trăsnetelor se va prevedea o instalație de protecție împotriva trăsnetelor cu dispozitiv de amorsare, formata dintr- un paratrăsnet cu avans de amorsare de 60uS, montat pe un catarg telescopic cu o inaltime utila de 5 m.

Paratrăsnetul va avea doua coborâri la priza de pamant, formate din conductor rotund de cupru stanat, de 70 mm, pozat aparent pe fațada clădirii, prins cu cleme izolatoare cu o distanta de Im intre prinderi. Fiecare coborâre a paratrăsnetului se va racorda la instalația principala de legare la pamant prin piese de separație, semnalizatecorespunzator.

Instalații de echipotentializare

Instalațiile de echipotentializare se refera la legaturile suplimentare la instalațiile de legare la pamant a tuturor maselor metalice care nu sunt sub tensiune dar pot ajunge accidental sub tensiune.

In camera tabloului electric general se va prevedea o bara de egalizare a potențialelor, de cupru, care se va racorda la centura principala de impamantare prin conductor rotund de otel zincat de 10 mm.

Jgheaburile metalice se vor racorda la barele de egalizare a potențialelor montate in tavanele false sau in doze de echipotentalizare, prin conductor MYF galben-verde, cu secțiune de 16 mmp, pozate in tuburi PVC rigile si flexibile de protecție. Intre bucățile de jgheab metalic se vor executa legaturi formata din conductor si papuci pentru asigurarea continuității intre bucățile de jgheab metalic.

In camera centralei termice si a subcentralelor se vor prevedea bare de cupru pentru egalizarea potențialelor, la care se vor racorda prin conductor flexibil galben- verde MYF, avand secțiunea de 16mmp toate circuitele de incalzire si răcire, distribuție apa calda, vase de expansiune, centrale termice, carcasele metalice ale pompelor, robineti, etc. Legarea la instalațiile de echipotentializare se face prin coliere metalice de legare la pamant după îndepărtarea vepselii elementelor metalice si verificarea asigurării continuității intre legaturi si elementelemetalice.

In bai se vor prevedea doze de echipotantializare montate in tavanele false sau îngropat in pereții de rigips sau tencuiala, prevăzute cu bare de cupru, la care se vor racorda țevile metalice de distribuție a instalatiilormecanice.

Se vor prevedea conform planșelor legaturi pentru racordarea la centura principala de impamantare a pardoselilor antistatice (ESD). In fiecare încăpere se va prevedea cate un racord format din conductor rotund de otel zincat de diametru lOmm, legat in doza de conexiune ESD. Distanta dintre elementele de conexiune pentru pardoselile antistatice va fi de maxim lOm intre conexiuni, respectând indicațiile producătorului pardoselilor.

Instalații electrice pentru organizare de șantier

Pentru alimentarea cu energie electrica se vor prevedea tablouri electrice separate de tablourile normale. Tablourile se vor executa in cofrete metalice, echipate cu întrerupătoare magnetotermice P+N, respectiv 3P+N, cu module diferențiale, cu grad de protecție IP54 minim. Cofretele se vor echipa cu prize ținând cont de gradele de protecție impuse, cu asigurarea etanseitatiiprizelor.

Pentru organizarea de șantier se va prevedea o instalație de legare la pamant formata din conductor rotund de otel zincat de diametru lOmm, pozat ingropat in pamant la cota de -0.8m fata de cota finita a terenului sistematizat. Le centura principala de legare la pamant se vor conecta barăcile metalice, tablourile electrice si toate echipamentele metalice folosite la construcție.

Sistemul de tratate a neutrului va fi TN-C-S, separarea neutrului de lucru fata de cel de protecție facandu-se in tabloul general de distribuție.

Se vor respecta toate masurile impuse in normativul 17-2011.

Verificări instalații electrice

înaintea punerii in funcțiune a instalației electrice, executantul trebuie sa realizeze inspecția vizuala si testele preliminare pentru asigurarea unei bune funcționari a instalației electrice executata.

Inspecția vizuala si testele trebuie sa includă următoarele :

Verificarea rezistentei de izolație a tuturor cablurilor si conductoarelor din instalația electrica intre faze, respectiv intre faze si nulul de lucru si cel de protecție;

Verificarea continuității circuitelor de protecție, a conductivității electrice a conductoarelor si a circuitelor deechipotentializare;

Verificarea rezistentei de dispersie a prizei depamant;

Verificarea functionariiinterblocajelor;

Verificarea puterii pe circuit, respectiv a receptoarelor conectate pe fiecare circuit;

Verificarea secțiunii tuturor conductoarelor, ținând cont de modurile depozare;

Verificarea legaturilor de echipotentializare a tuturor maselormetalice;

Verificarea distantelor minim admisibile intre componentelor instalațiilor electrice fata de celelalte instalații, fata de echipamentele băilor etc.;

Masurile descrise mai sus nu sunt limitative, executantul avand obligația sa verifice inainte de punerea in funcțiuni sa efectueze toate verificările necesare pentru o funcționare corecta a instalațiilor electrice.

INSTALAȚII DE CURENTI SLABI

Generalități

Documentația ce urmeaza trateaza sistemele de curenti slabi:

Instalații de voce-date;

Instalații de alarma-antiefractie;

Instalații de detectieincendiu;

Instalații de adresarepublica;

Instalații de televiziune in circuit închis (CCTV).

Documentația elaborata in continuare are la baza solicitările lehnico-economice primite ca tema de proiectare din partea biroului de arhitectura, in concordanta cu solicitările beneficiarului.

Instalații de voce-date

Instalațiile de voce-date se refera la rețelele de date, telefonie si televiziune interioare si exterioara si alimentările cu fibra optica.

Conexiunile principale cu furnizorii de servicii se va face la limita de proprietate.

Fiecare fibra optica se va poza pana in sala serverelor, in patch-panneluri de FO, de tip single mode, montate in RACK-ii din server, conform detaliilor.

Distribuția rețelelor de date se va face in clădire prin cabluri de date ecranate, cat. 7, 800MHz, de tip S/FTP, pozate pe jgheaburi metalice sau in tuburi PVC de protecție. Pe ghenele verticale se va face prin sisteme de pozate de tip "scara" iar prinderile verticale se vor face prin cleme tip U, metalice.

Prizele de coneixuni vor fi ecranate si se vor monta încastrat in pereții de tencuiala sau de rigips sau in plinte PVC. Elementele de conectica vor fi ecranate, cat. 6, minim 600MHz.

Conexiunile intre server room si punctele de distribuție secundare se va face prin fibra optica de tip multimode, cu 12 fibre, 50/125um, pozata in tub PVC de protecție rigid.

Rack-ii de conexiuni pentru sala serverelor se vor echipa conform descrierii din specificațiile tehnice si se vor echipa cu barete de alimentare trifazice, cu protecție la supratensiuni de clasa D si cu barete de echipotentializare verticale pentru conexiunile la bara de echipotentializare ale echipamentelor pasive siactive.

Rack-ii de conexiuni pentru elementele active si pasive din punctele de distribuție se vor echipa cu patch-panneluri de 24p, cu elemente de conexiune cat. 6, 600MHz, montate orizontal. Cofretele se vor echipa cu organizere verticale pe fiecare latura si organizere orizontale, conform detaliilor.

Alimentarea cu energie electrica a RACK-urilor de echipamente active se face din tablourile electrice de consumatori vitali, prin cabluri cu întârziere mărită la propagarea focului, de tip NYY-J, pozate in tuburi PVC de protecție si pe jgheaburi metalice.

întregul sistem e proiectat astfel incat sa asigure intre fiecare punct de distribuție si priza RJ45 o lungime maxima de 90 m.

Executantul are obligația de a testa si certifica rețeaua in conformitate de legislația in vigoare si solicitările departamentului IT al beneficiarului.

Pentru conexiunile proiectoarelor din sălile de ședințe se vor cabla intre echipamentul activ al proiectorului si dozele de pardoseala cablu cat. 7, 1200mHz, mufele de conectare fiind furnizate si montate de către beneficiar in funcție echipamentele active achiziționate.

întreaga infrastructura s-a proiectat si se va executa astfel incat de asigure o rezerva de minim 20% a intregului sistem.

Instalațiile de climatizare pentru sălile de server si punctele de distribuție se va rezolva prin grija constructorului.

Instalații de alarma-antiefractie

Pentru prevenirea evenimentelor nedorite, se va prevedea un sistem de alarma antiefractie, montat in cabina poarta, format dintr-o centrala dealarma. Pentru protecția ușilor principale de acces se vor prevedea contacte magnetice, montate pe tocul ușii, dublate prin senzori de prezenta in infrarosu. Toate geamurile se vor proteja prin echipamente de prezenta in infrarosu, montate suspendat de tavan, perpendicular pe planul ferestrelor, conform planșelor.

Alarmarea in caz de efracție se va face printr-o sirena exterioara convenționala, cu flash, montata aparent pe fațada clădirii la cota de +3.5m fata de cota finita a terenului sistematizat. In interior se va monta in zona de recepție o sirena pentru avertizarea interioara in caz de efracție.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un circuit separat din tabloul consumatorilor vitali. Pentru aligurarea alimentarii in caz de lipsa tensiune se va prevedea un acumulator in centrala de alarma de 7Ah si un acumulator de 4Ah in cofretul sirenei exterioare, care va asigura autonomia de funcționare de 24h in funcție de stand-by si 0.5h in funcție dealarma.

Instalații de detecție incendiu

Instalația de detecție si semnalizare incendiu este de tip adresabil, si este format dintr-o centrala de detecție incendiu, detectori de fum, butoane adresabile si elemente optice si acustice pentru semnalizarea incendiului.

Pentru detecția incendiului sau a unui inceput de incendiu se vor folosi detectori optici de fum si de temperatura, cu funcție si\sau, montati aparent pe tavan si pe tavanul fals, adresabili si detectori de fum montati in tavanul fals, cu indicatoare cu LED pentru semnalizarea stării de funcționare si alarma, montati pe tavanul fals.

Semnalizarea incendiului se va face prin butoane manuale, adresabile si sirene interioare si exterioare. Pe caile de evacuare se vor monta butoane roșii pentru semnalizarea incendiilor, la cotele indicate pe planșe, la o distanta de maxim 50m intre ele, distanta masurata ținând cont de holurile de scările de evacuare. Butoanele de alarmare in caz de incendiu vor fi prevăzute cu elemente de izolare a buclei, pentru a nu afecta intreaga bucla in caz de defect.

Camera in care se montează centrala de incendiu se va prevedea cu iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului, conform 17-2011.

Pentru semnalizarea si monitorizarea instalațiilor de detecție si semnalizare incendiu se vor prevedea doua panouri repertoare, montate la recepție pentru monitorizarea sistemului pe timp de noapte si in lipsa personalului de exploatare.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un circuit separat din tabloul consumatorilor vitali. Pentru asigurarea alimentarii in caz de lipsa tensiune se va prevedea un acumulator in centrala de incendiu de 18Ah si un acumulator de 4Ah in cofretul sirenei exterioare, care va asigura autonomia de funcționare de 48h in funcție de stand-by si Ih in funcție de alarma.

Instalații de adresa republica

Pentru sonorizare si adresare publica se va folosi un sistem de comunicație care asigura transmiterea de mesaje in regim manual cat si automat, impartit pe 5 zone. Adresarea manuala se va face dintr-un punct central aflat la recepție unde se va monta consola de ardesare publica.

S-au prevăzut pe holurile comune si in încăperi difuzoare de tavan fals,rotunde, de 5W, montate încastrat, grad dc protecție IP20. In încăperi se vor monta difuzoare de perete, de 9W, de tip rectangular.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un circuit separat din tabloul consumatorilor vitali.

In sala bazin de inot se vor monta tabele electronice.

Instalații de televiziune in circuit inchis (CCTV)

Pentru înregistrarea evenimentelor se va prevedea un sistem de supraveghere video in ciruit închis, centralizat intr-un RACK dedicat pentru CCTV.

Centralizarea cablurilor se va face intr-un NVR, cu posibilitate de a stoca imaginile minim 30 de zile.

Cablarea sistemului se va realiza prin cabluri de date ecranate S/FTP, cat. 6, 550mHz, pozate pe jgheaburi metalice si in tuburi PVC de protecție.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un circuit separat din tabloul consumatorilor. Pentru alimentarea de rezerva se va prevedea o sursa neintreruptibila de tensiune - UPS, cu o autonomie minima de 15 minute.

La recepție si in camera de security se va monta un calculator complet echipat pentru a monitoriza intreg sistemul. In sala bazin de inot se vor monta tabele electronice.

Instalații sanitare si PSI

SOLUȚIILE TEHNICE ALE INSTALAȚIILOR GENERALE SPECIFICE CONSTRUCȚIEI

Alegerea soluțiilor s-a făcut după criterii tehnice si economice, ținând seama de necesitățile specifice si de posibilitățile de realizare. In analizele privind economicitatea unei soluții, s-au luat in considerare toate aspectele legate de costul investiției si al exploatării.

Instalații sanitare si canalizare interioara
Alimentarea cu apa rece a clădirii

Alimentarea cu apa rece a întregii clădirii se va face printr-un branșament, de la rețeaua de distribuție a apei reci care asigura alimentarea cu apa rece a intregii platforme zona Paul Constantinescu. Prevederea rețelei de alimentare cu apa rece a intregii platforme face parte din proiect si intra in sarcina constructorului. Diametrul conductei de branșament va fi DN50 din inelul de alimentare cu apa ce va asigura alimentarea cu apa a intregului cvartal. Branșamentul de apa rece se va prevedea cu un cămin de apometru prevăzut cu: apometru, vane de secționare, manometru etc.

Ținând seama ca regimul de inaltime al cladirei este doar Sp+P+E, nu este necesar prevederea unei statii de hidrofor independente pentru clădirea respectiva.

Conducta de alimentare cu apa rece menajera de la branșament pana distribuția de apa rece interioara, vor fi montate îngropat sub adancimea de inghet si vor fi executate din conducte de tip PEHD.

INSTALAȚII PSI - HIDRANTIINTERIORI

Stingerea incendiilor la interior se va face prin intermediul hidrantilor interiori. Pentru aceasta se va prevedea o rețea de hidranti interiori. La amplasarea hidrantilor se va tine cont ca fiecare punct sa fie protejat de 2 jet in funcțiune simultana. Robinetul hidrantilor se va monta la o inaltime de 0,8..1,5 m fata de pardoseala.

Cutiile hidrantilor se vor executa in conformitate cu prevederile STAS 3081. Marcarea hidrantilor se va face conform STAS 297/1.

Rețeaua pentru hidrantii interiori se va realiza din conducte de otel zincat.

Racordul la fiecare hidrant interior se va face cu conducte de OLZn.

Timpul teoretic de funcționare al hidrantilor interiori este, conform NP086, al.3.2.3.1 de 10 minute.

Conform normativelor in vigoare si in vederea unei bune mentenante se vor prevedea vane de izolare a hidrantilor la fiecare 5 hidranti.

Rețeaua de distribuție către hidrantii interiori va fi de tip inelar, iar apa si presiunea necesara pentru stinderea incendiilor din interior se va asigura prin prevederea a 2 racorduri ale inelului interior la rețeaua de distribuție a hidrantilor exteriori prevazuti pentru stinderea incendiilor la exteriorul clădirii.

Rezerva de apa necesara pentru stingerea incendiilor de la interior a clădirii va fii asigurata de un bazin destinat ca rezerva intangibila de incendiu.

Instalațiile de apa rece vor fi supuse la următoarele încercări (probe):

 • •   incercarea la etanșeitate la presiune la rece

 • •   incercarea defunctionare

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE: DISTRIBUȚIA AR, AC SI REC

Alimentarea cu apa rece de consum menajer a clădirii se va face prin intermediul branșamentului descris mai sus. Apa calda de consum este asigurata de la boilerele pentru prepararea apei calde menajere, dispusa in spațiu tehnic.

Boilerele pentru prepararea apei calde menajere vor fii de tip bivalent, prevăzut cu rezistenta

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa: MUN. TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 electrica, agentul termic fiind furnizat de către cazanele propuse.

Dimensionarea conductelor de apa rece si calda pentru consum menajer s-a făcut conform STAS 1478-90.

Debitul de calcul de apa rece se va determina pe baza sumei de echivalenți al punctelor de consum, tinind seama de tipul clădirii, regimul de furnizare al apei si numărul de obiecte sanitare.

Debitul de calcul de apa calda menajera s-a determinat pe baza sumei de echivalenți al punctelor de consum, tinind seama de tipul clădirii si regimul de furnizare al apei la o temperatura de 60°C.

Pentru limitarea risipei de apa, precum si pentru evitarea stagnării si răcirii apei calde menajere se va realiza un sistem de recirculare, format din pompa de recirculare, țeava de distribuție si robineti de inchidere.

Sistemul de recirculare va fi prevăzut pentru traseul apei calde menajere cuprins intre boiler si consumatorul cel mai indepartat al rețelei.

Calculul hidraulic s-a realizat in funcție de debitul de calcul in ipoteza unui regim de curgere turbulent.

Se va adopta o schema inferioara de alimentare pentru alimentarea cu apa rece, iar pentru apa calda si recirculare s-a adoptat o distribuție superioara.

Fiecare țeava de distribuție orizontala se va fi prevedea cu robinet de inchidere.

Fiecare grup sanitar va fi prevăzut cu o usita de vizitare cu robineti de izolarepentru apa rece, calda, respectiv recirculare.

Obiectele sanitare se racordează la conductele de legătură prin intermediul racordurilor flexibile de diametru corespunzător. Montarea obiectelor se face conform STAS 1504 - 85.

Conductele de apa rece, apa calda menajera si recirculare se vor realiza din conducte de polipropilena reticulata de inalta densitate (Pe-Xa) sau echivalent.

Conductele vor fi izolate termic cu izolație de (9 - 22) mm in funcție de diametrul conductelor, pentru țevile de apa calda si recirculare, si izolație de (9 - 22) mm in funcție de diametrul conductelor, pentru țevile de apa rece impotriva condensului.

Pentru pozarea țevilor se utilizează suporți si bratari de prindere conform diametrelor conductelor.

La trecerea conductelor prin pereți si plansee se vor prevedea tuburi protectoare din țevi de otel avind diametrul cu o dimensiune mai mare decit conducta protejata.

Punctele cele mai de jos ale instalației vor fi prevăzute cu robineti de golire.

Preluarea dilatărilor conductelor de apa calda se va realiza prin schimbări de direcție si lire de dilatare in forma de „U". In apropierea compensatoarelor tip U, se prevăd suporturi mobile cu ghidaje laterale, amplasate de ambele parti ale compensatorului. Pe compensatoarele in forma de U nu se prevăd suporturi fixe.

Instalațiile de apa rece, apa calda menajera si recirculare vor fi supuse la următoarele încercări:

 • •   încercarea la etanșeitate la presiune la rece

 • •   încercarea defunctionare

Instalația de apa calda menajera se va supune suplimentar la încercarea de etanșeitate si rezistenta la cald.

INSTALAȚIA DE CANALIZARE INTERIOARA

Pentru evacuarea in exteriorul clădirilor a apelor uzate menajere se va realiza o rețea din țeava de PP in interiorul clădirii si PVC-KG pentru conducte ingropate.

Sistemul de colectare a apelor uzate la interior este unul separativ si cuprinde:

ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare;

condensul de la unitățile de climatizare;

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare interioare se realizează prin intermediul sifoanelor obiectelor sanitare si al sifoanelor de pardoseala.

Unitățile interioare de climatizare descarcă condensul rezultat de la acestea intr-o rețea comuna cu unitățile de tip ventiloconvector de tavan, realizata din tuburi de polipropilena PP.

înainte de descărcarea condensului in rețeaua de canalizare se va face o sifonare generala a rețelei de condens, iar pentru a preveni uscarea acestuia pe perioada iernii sau când unitățile nu funcționează,

obligatoriu se va intercala un lavoar in aceasta rețea.

Prin asigurarea sifonării si a apei din aceasta se asigura protectia impotriva pătrunderii mirosurilor neplăcute in incaperi prin conductele de canalizareacondensului.

Toate ieșirile de canalizare interioara, sunt racordate la rețeaua de canalizare exterioara prin intermediul căminelor de vizitare.

Dimensionarea instalației interioare de evacuare a apelor uzate menajere s-a realizat conform STAS 1795-87. Racordarea conductelor de legătură la coloane sau direct la colectoarele orizontale (după caz), seface prin intermediul ramificațiilor si al coturilor la 45°.

In vederea creării posibilității de vizitare se vor prevedea piese de curățire pe fiecare coloana la fiecare nivel. Fixarea coloanelor de elementele de rezistenta ale clădirii se va face cu bratari de prindere cu inel de cauciuc. La trecerile prin pereți, plansee si fundații se vor respecta condițiile tehnice impuse la instalațiile de alimentare cu apa. Pentru pozarea ingropata se vor respecta condițiile tehnice impuse la conductele de canalizareexterioara.

Conductele de legătură si coloanele se vor executa din tuburi de PP pentru canalizări interioare, îmbinate cu mufa si garnituri din cauciuc.

Preluarea dilatărilor se va face de către mufa fiting-ului ce face legătură cu tubul de canalizare.

Ventilarea instalației de canalizare se asigura prin conducte de PP 12 50 mm, 0 75 mm sau 0 110 mm, prin prelungiri ale coloanelor de curgere deasupra terasei si prin intermediul aeratoarelor cu membrana, acolo unde ventilația naturala nu este posibila.

La exterior in căpătui tubulaturii de ventilație a rețelei de canalizare se vor prevedea căciuli de protecție, pentru a împiedica pătrunderea apei, zăpezii etc.

După efectuarea montajelor si inaintea efectuării umpluturilor, in cazul reteleor sub cota 0,00, respectiv inchiderea ghenelor si a tavanelor false se efectuează proba la etanșeitate si proba de funcționare.

Preluarea dilatărilor se va face de către mufa fiting-ului ce face legătură cu tubul de canalizare.

TEHNOLOGIA DE RECIRCULARE, FILTRARE, ANALIZA SI TRATARE A APEI DIN BAZINE

Sistemul de filtrare recuperează, recircula, filtrează si trateaza apa din bazinele de inot astfel incat aceasta sa se incadreze in condiții optime pentru un bazin public. Echiparea tehnologica necesara realizării recircularii si filtrării apei este dimensionata după volumul de apa din bazin si bazinul de compensare si timpul stabilit de recirculare completa (in cazul nostru, la fiecare 4 ore, intreaga cantitate de apa din bazin este schimbata / recirculata complet).

Sistemul de filtrare este compus din următoarele componente:

 • •       Coletare si transport apa (țevi din PVC-U, rezistent la clor). Sistemul de țevi este prevăzut cu numeroase valve si robineti astfel incat poate fi inchis parțial in caz de avarie fara a fi influențată funcționalitatea bazinului;

 • •        Filtrarea apei este realizata prin sistem de filtre cu strat filtrant din nisip quartos cu granulometrie de 0,4-0,9 si 3-6 cu ajutorul unor pompe. Capacitatea, numărul pompelor si modul de operare sunt stabilite astfel incat acestea sa funcționeze alternativ, astfel incat sa existe o rezerva de capacitate care sa poata fi accesata in caz de avarie / service pe o parte din sistem. Incazirea apei este realizata prin schimbătoare de căldură cu agent termic ce poate fi furnizat din cazanul propriu. Pentru mentenanta filtrelor se vor opera (conform manualului de mentenanta specific sistemului) procedurile de mentenanta prevăzute de producător (curatare, back-wash, completare material filtrant, etc).

 • •       Analiza si tratarea apei este realizata de un sistem complex de senzori, unitate de măsură si analiza, pompe de mare precizie si rezervoare de substanțe. Tratarea apei se face cu soluție de Clor, care se depozitează (atat materialul de rezerva cat si rezervoarele sistemului) in incapei bine ventilate, cu control acces. Un sistem tipic include: unitate complet automata pentru monitorizarea pH-ului si a clorului liber din apa de piscina (controller, senzori, pompe dozatoare si accesorii), unitati de dozare floculant pentru tratarea apei de piscina, rezervoare cu vase de retentie, din PE-LD, pentru stocarea soluțiilor de acid si hipoclorit de sodiu. Unitati complete, cu linii de aspirație rigide din PVC si senzori de nivel min, rezervor cu vas de retentie, din PE-LD, pentru stocarea floculantului.

MASURI PSI, DE PROTECȚIA MUNCII SI PREVEDERI FINALE

In execuție si exploatare se vor respecta normale generale de aparare impotriva incendiilor in vigoare.

Beneficiarul in exploatare si constructorul in execuție vor lua masurile impuse de prevederile Legii nr. 307 / 2006 si ale Normelor generale de aparare impotriva incendiilor aparut cu Ordin 163 / 2007.

Se va dota centrala termica cu stingatoare cu spuma mecanica, cu pulbere tip ABC si CO2, si cu CO2 , dotare ce cade in seama beneficiarului, tinind cont de Normele de dotare din Anexa 1 la Normele generale de aparare impotriva incendiilor si de Normativele P118-99 (conform Scenariului de securitate la incendiu).

Masuri de protecția muncii si organizatorice

Constructorul in execuție si beneficiarul in exploatare vor respecta Normele republicane generale de protecția muncii si specifice industriei locale.

Totodată exploatarea centralei termice se va face de către personal calificat. In acest sens beneficiarul are obligația sa numească personal propriu, care va fia utorizat de ISCIR, desemnat cu supravegherea si verifcarea tehnica a instalațiilor.

Se vor intocmi de către executant in colaborare cu beneficiarul si furnizorul de utilaje "Instrucțiuni de exploatare in C.T."

Prevederi finale:

Se vor respecta Normele Republicane de Protecția Muncii aprobate cu Ordinul Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr.34/75 și 60/95.

Se vor respecta Normele Specifice de Protecția Muncii pentru lucrările de instalații tehnico-sanitare si de încălzire nr.117/96.

Se vor respecta prevederile Regulamentului de Protecția si Igiena Muncii în Construcții elaborat de MLPAT și aprobat cu HG 775/94.

Se vor respecta Legea 307 / 2006, Normele generale aparute cu OMAI 163 / 2007, Dispoziții de aparare impotriva incendiului specifice activitatii de baza.

Se vor respecta toate indicațiile din cărțile si fisele tehnice ale utilajelor si materialelor.

Instalații HVAC (încălzire, Ventilație si aer conditonat)

Prezentul memoriu descrie soluțiile adopatate si dimensionarea instalațiilor HVAC la nivel de SF aferente obiectivului „ Construire Zona Sportiva si de Agrement Calea Sagului: Bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren tenis, alte amenajari exterioare", amplasat in Timișoara, strada Paul Constantinescu.

Parametrii de calcul iarna:

Exterior

•      temperatura exterioara de calcul: Te - -15°C

•       umiditate relativa 4>= 90%

Interior

•      temperatura interioara de calcul:

depozite:

Ț =18±2°C

vestiare:

T =22±1°C

birouri:

T =22±1°C

grupuri sanitare:

T, =22±1°C

casa scării:

Ț =20±l°C

spatii tehnice:

Ț =15±1°C

săli de clasa:

Ț =22±1°C

sala expo:

T =22±1°C

laboratoare:                                 Tj =22±1°C

holuri de circulație:                             T, =22±1°C

• umiditate relativa <ț>= 40 - 60%

Parametrii de calcul vara:

Gradul de asigurare al clădirii 90% pentru clădiri categoria III (STAS 6648/1- 82 tabelul 1).

Exterior

•      temperatura exterioara decalcul:

35 [°C];

•       umiditatea relativa <$>= 40%

Interior

•       temperatura interioara de calcul:

— depozite:

Ti=necontrolata

— vestiare:

Ti =necontrolata

— birouri:

Ti =26±1°C

- grupuri sanitare:

T, =necontrolata

- casa scării:

T, =26±1°C

- spatii tehnice:

Ti =necontrolata

- săli de clasa :

T-, =26±1°C

— sala expo:

T-, =26±1°C

— laboratoare:

Ti =26±1°C

- holuri de circulație:

T-. =26±1°C

•       umiditatea relativa:

40 - 60%

Soluțiile tehnice ale instalațiilor generale specificeconstructiei

Alegerea soluțiilor s-a făcut după criterii tehnice si economice, ținând seama de necesitățile specifice si de posibilitățile de realizare. In analizele privind economicitatea unei soluții, s-au luat in considerare toate aspectele legate de costul investiției si al exploatării.

Instalații H.V.A.C.

Asigurarea agentului termic pentru incalzire si răcire se va face de la centrala termica, amplasata in camera tehnica si de la chiller montat in exterior.

Centrala termica

Asigurarea agentului termic pentru incalzire si răcire se va face de la centrala termica nou propusa si de la chiller nou propus.

Prepararea de apa calda menajera se va face cu ajutorul agentului termic provenit de la centrala termica avand ca supliment o rezistenta electrica.

încălzirea apei calde menajere in boiler se realizează pana la 60°C in cazul utilizării agentului termic pentru incalzire. Distribuția apei calde menajere se face la temperatura de 60°C.

Pentru menținerea apei calde menajere la o temperatura corespunzătoare la consumatori, se va instala un sistem de recirculare.

Se va prevedea o statie de tratare care va asigura apa pentru uz tehnic necesara pentru umplerea instalației. Umplerea instalației cu apa se va face printr-un racord pe butelia de egalizare a presiunilor.

Preluarea dilatărilor agentului termic si menținerea presiunii in instalație intre limitele de funcționare se realizează prin vasele de expansiune cu membrana inchise.

Compensarea dilatărilor in centrala termica se realizează prin schimbări de direcție. In punctele cele mai înalte ale instalație sunt montate dispozitive automate de aerisire.

Conductele din centrala termica se realizează din țeava neagra, protejata anticoroziv, izolata cu cochilii de vata minerala protejate la exterior cu tabla din aluminiu.

Golirea apei din cazan, din instalație si purjele supapelor de siguranța se realizează prin conducte de golire grupate pe funcțiuni. Conductele de purja de la supapele de siguranța sunt racordate la conductele colectoare de canalizare, prin intermediul sifoanelor de pardoseala.

Automatizarea prevăzută trebuie sa respecte cerințele esențiale referitoare la funcțiile sistemului de automatizare, sistemele de comanda, bucle de reglaj, sistemede protecție automata, de semnalizare, de monitorizare a parametrilor funcționali, siguranța efectuării manevrelor in timpul funcționarii conform pct. 2 din Prescripția tehnica PT Cll-2003 si cerințele speciale pentru sistemele de automatizare ale echipamentelor din centrale termice fara supraveghere permanenta conform PT Cil- 2003 anexa B.

Regimul de supraveghere nepermanent in funcționare poate fi stabilit doar in cazul in care constructorul cazanelor declara ca au fost proiectate, construite, complet echipate cu sisteme de automatizare si verificare pentru funcționarea fara supraveghere permanenta.

Centrala termica va fi prevăzută cu sifoane de pardoseala legat direct la canalizare. Pardoseala acestor incaperi va avea panta de cel puțin 5%o spre sifon.

Pentru montarea țevilor de încălzire se vor prevedea suporți de montaj iar conductele vor fi montate pe suporți cu ajutorul brățărilor de prindere conform diametrelor conductelor. Țevile de incalzire se vor monta cu o panta de 2%o pentru a se putea aerisi instalația.

Pentru distribuția agentului termic se va prevedea un sistem colector/distribuitor pe care vor fi amplasate toate circuitele necesare de agent termic. Astfel ca se separa circuitele de radiatoare, ventiloconvectoare si perdele de aer cald, incalzire in pardoseala.

Distribuția agentului termic pentru circuitele descrise mai sus si pentru apa calda menajera si recirculare seva face prin intermediul ghenelor verticale cu acces la fiecare etaj pentru operațiile de service si intretinere.

Compensarea dilatatiilor se va realiza prin schimbări de direcție si lire de dilatare in forma de „U". In apropierea compensatoarelor tip U, se prevăd suporturi mobile cu ghidaje laterale, amplasate de ambele parti ale compensatorului. Pe compensatoarele in forma de U nu se prevăd suporturi fixe. In punctele cele mai inalte ale instalație se vor monta aerisitoareautomate.

încălzirea, racirea încăperilor si ventilația încăperilor

Incalzire si racirea 'încăperilor

încăperile normale: Săli de sport, birouri, cafenea etc. si spatiile de circulație comuna s-au prevăzut cu instalații de climatizare (răcire si incalzire) a spatiilor cu ajutorul ventiloconvectorilor de tavan necarcasati, precum si cu instalație de ventilație.

Pentru celelalte incaperi, s-au prevăzut doar instalații de incalzire cu ajutorul corpurilor statice tip radiator sau incalzire in pardoseala.

Pentru incaperile in care climatizare spațiului se va face cu ajutorul ventiloconvectoarelor de tavan, refularea aerului se va face prin intermediul grilelor. Aspirația aerului din incapere se va face prin intermediul grilelor de aspirație rectangulare cu montaj la nivelul tavanului fals.

Ventiloconvectoarele se vor alege in funcție de necesarul de rece si de cald al incaperii, precum si de temperaturile necesare a fi asigurate in interior, conform normativelor in vigoare.

Ventiloconvectoarele vor fi de tip 2 țevi si vor fi prevazuti cu urmatoarelecomponente: filtru de praf G4, baterie de racire/incalzire, ventilator de recirculare si partea de automatizare si comanda.

Fiecare ventiloconvector va fi prevăzut cu montajul format din: robineti de închidere, aerisitor automat si robinet de golire. In acest fel se va putea separa in caz de necesitate orice ventiloconvector din cadrul clădirii.

Reglajul la bateria de incalzire si răcire a ventiloconvectoarelor va fi de tip calitativ, realizat cu ajutorul vanei cu 3 cai servomotorizata montata pe fiecare baterie (răcire/ incalzire).

Pentru echilibrarea instalației aferente ventiloconvectoarelor, se vor prevedea vane de echilibrare hidraulica pe ramurile secundare, cat si pe cele principale din zona distribuitorului.

Ventilatoarele de circulație a aerului prevăzute pe ventiloconvectoare vor avea 3 trepte de turatie, modificând debitul de aer in funcție de datele citite cu ajutorul termostatului de camera.

Montarea termostatului de camera se va face in spațiu ferit de razele soarelui, pentru a se evita perturbarea măsurătorilor.

Alimentarea ventilo-convectoarelor se face printr-un sistem bitubular. Distribuția orizontala pentru acestea se realizează mascat prin tavanul fals, iar distribuția verticala se realizează prin intermediul coloanelor verticale amplasata in ghena tehnica.

Asigurarea agentului termic de răcire si încălzire se va face de la pompa de căldură apa-apa.

Montarea utilajului se va face in centrala termica.

Agentul termic de incalzire cu ajutorul ventiloconvectoarelor este apa calda cu temperaturile60/40°C.

Agentul termic de răcire cu ajutorul ventilo-convectoarelor este apa rece cu temperaturile 12/16°C.

Pentru centralele de tratare a aerului reglajul pentru bateria de incalzire si răcire se va face de tip calitativ si se va face cu ajutorul vanei cu 3 cai de amestec montata pe retur.

Radiatoarele tip panou prevăzute pentru incalzirea celorlalte incaperi (altele decât cele prevăzute cu ventiloconvectoare) vor fi in construcție standard.

Radiatoarele se vor monta in console pe perete pe cat posibil in dreptul ferestrelor. Radiatoarele au inaltimea de 600 mm si lungimea cuprinsa intre 400 si 2000. Acestea vor fi echipate cu ventil manual de dezaerisire, robinet de golire, robinet coltar termostatat cu cap termostatic pe tur si robinet detentor pe retur.

Alimentarea radiatoarelor se face printr-un sistem bitubular. Distribuția orizontala pentru acestea se realizează mascat prin tavanul fals, iar distribuția verticala se realizează prin intermediul coloanelor verticale amplasate in ghena tehnica.

Distribuția agentului termic pe orizontala se va face prin spațiul holului de circulație central, la nivelul tavanului fals, de la care se va racorda radiatoarele din fiecare incapere in parte.

Distribuția va fi realizata din țevi cupru sau otel carbon izolate cu diametre cuprinse intre 0 15 - 54 mm, pentru diametri mai mari de Dn50 se face trecerea la țevi de otel (țeava neagra). Conductele de otel se vor proteja cu doua straturi de grund.

Țevile de incalzire vor avea o panta de 2%o spre radiatoare pentru a se putea aerisi instalația. De asemenea, țevile vor fi susținute cu coliere de prindere din otelcu garnitura. Temperatura agentului termic de incalzire pentru radiatoare este de 60°C/40°C.

Compensarea dilatatiilor se va realiza prin schimbări de direcție si lire de dilatare in forma de „U". In apropierea compensatoarelor tip U, se prevăd suporturi mobile cu ghidaje laterale, amplasate de ambele parti ale compensatorului. Pe compensatoarele in forma de U nu se prevăd suporturi fixe. In punctele cele mai inalte ale instalație se vor monta aerisitoare automate, iar in punctele cele mai joase ale instalației se vor monta robinete de golire.

Ventilarea încăperilor

Ventilația grupurilor sanitare si spatiilor se va realiza cu ajutorul ventilatoarelor de aspirație locala.

Debitele de aer evacuat din spatiile grupurilor sanitare s-a stabilit conform normativelor in vigoare:

 • •  WC 100m3/h

 • •  Lavoar50m3/h

 • •  Pisoar60m3/h

 • •  Dus 50m3/h.

Racordarea instalației de distribuție a aerului la gurile de aspirație se va face prin intermediul tubulaturii de aspirație flexibile.

Distribuția aerului se va realiza prin intermediul tubulaturii in construcție rectangulara si circulara (tip spiro).

S-au prevăzut centrale de ventilație pentru următoarele spatii:

Centrala de tratare a aerului în mezanin - CTA 1, Q=5000 m3/h _ mezanin

Centrala de tratare a aerului - CTA 2, Q=15.000 m3/h _ etaj

Centrala de tratare a aerului - CTA 3, Q=15.000 m3/h _ bazin inot acoperit

Centrala de tratare a aerului - CTA 4, Q=6.500 m3/h _ vestiare

Centrala de tratare a aerului - CTA 5, 0=11.560 m3/h _ cafenea lounge sala dans

Ventilator axial evacuare aer viciat _grupuri sanitare, Q=2.000 m3/h

Se vor realiza izolații termice corespunzătoare pentru toate traseele de conducte si tubulatura, conform specificațiilor din prezentul memoriu.

Construcția centralelor de aer va fi pentru clasa A de eficienta energetica.

Pompele si ventilatoarele sunt cu turatie variabila rezultând o economie de energie de minim 30% fata de motoarele fara convertizor de frecventa.

Prepararea apei calde menajere se realizează in sistem bivalent utilizând energia solara. Pentru aceasta s-au prevăzut panouri solare cu tuburi vidate care vor asigura prepararea apei calde menajere in proporție de 95% pe o perioada de 8 luni din an.

Centralele de aer sunt prevăzute cu recuperatoare de căldură avand oeficienta minima de 60%.

Se va asigura un management corespunzător prin partea de proiectare al sistemului de ventilație si condiționare a aerului, astfel incat pierderile energetice datorate utilizării necorespunzatoare si neeconomice sa fie reduse laminim.

Menționam ca obiectivul studiat înregistrează un nivel de zgomot rezultat din efectul cumulativ al nivelului de zgomot produs de traficul intern si de traficul rutier, fara a se putea delimita zgomotul produs strict de activitatea obiectivului.

Prin grija antreprenorului general nivelul de zgomot se va încadra in limitele admisibile incintelor publice si rezidențiale aflate in mediul urban, stabilite de STAS 10009/1998.

Protecția impotriva zgomotului si vibrațiilor ca sursa de poluare pentruutilizatorii clădirii va fi rezultatul unui cumul de soluții privind realizarea arhitecturala si structurala a obiectivului recum si din dotarea acestuia cu instalațiile aferente astfel :

clădirile vor fi izolate termic si fonic, materialele utilizate prezentând ocaracteristica fono-izolatoar corespunzătoare cerințelor normelor europene in domeniu.

utilajele si echipamentele ce vor dota clădirile se vor amplasa in incaperi special destinate izolate acustic fata de spatiile adiacente. Construcția acestor echipamente va fi in sistem insonorizat, valoarea maxima admisa a nivelului de zgomot la 5 m fata de acestea, in spațiu inchis fiind de 65 dB. Amplasarea utilajelor va fi făcută pe postamente in construcția anti-vibranta cu strat de pluta si neopren suplimantar fiind echipate din fabrica cu suporți antivibranti cu arcuri.

conductele se racordează la echipamentele ce constituie sursa de vibrații prin racorduri elastice

pe tubulaturile si centralele de aer vor fi prevăzute atenuatoare de zgomot si racorduri elastice la racordarea intre acestea. Suplimentar tubulaturile vor fi izolate termic si fonic iar viteza aerului prin acestea nu va depăși valorile admise corespunzătoare spațiului pe care il deservesc.

pentru echipamentele montate deasupra tavanului fals se va proceda la fono-izolarea locala deasupra tavanului fals, in dreptul echipamentului cu placi de vata minerala rigida si fibra de sticla, materiale utilizate in asociere pentru performantele ridicate pe toate frecventele sursei dezgomot.

dimensionarea conductelor de distribuție apa si a celor de canalizare va fi pentru viteze de curgere in regim turbulent in limitele impuse de normative. Suplimentar alegerea traseelor de conducte de apa si canalizare va fi corespunzătoare, in ghene si deasupra tavanului fals, evitând pe cat posibil trecerea prin spatiile de curs. Acolo unde nu este posibil se va proceda la izolarea fonica a acestor ghene.

In urma acestor masuri de protecție la zgomot si impotriva vibrațiilor, nivelul de zgomot maxim admis ca rezultat cumulativ intre mediul exterior si sursele interne va fi intre 25 si 30 dB in funcție de destinația

spațiu lui, nivel situat sub cerințele normelor in vigoare.

In execuție si exploatare se vor respecta normale generale de aparare impotriva incendiilor invigoare.

Beneficiarul in exploatare si constructorul in execuție vor lua masurile impuse de prevederile Legii nr. 307 / 2006 si ale Normelor generale de aparare impotriva incendiilor aparut cu Ordin 163 /2007.

Se va dota centrala termica cu stingatoare cu spuma mecanica, cu pulbere tip ABC si CO2, si cu CO2 , ținând cont de Normele de dotare din Anexa 1 la Normele generale de aparare impotriva incendiilor si de Normativele P118-99 (conform Scenariului de securitate la incendiu).

Constructorul in execuție si beneficiarul in exploatare vor respecta Normele republicane generale de protecția muncii si specifice industriei locale.

Totodată exploatarea centralei termice se va face de către personal calificat. In acest sens beneficiarul are obligația sa numească personal propriu, care va fia utorizat de ISCIR, desemnat cu supravegherea si verifcarea tehnica a instalațiilor.

Se vor intocmi de către executant in colaborare cu beneficiarul si furnizorul de utilaje "Instrucțiuni de exploatare in C.T."

 • 3.3.  Costuri estimative ale investiției:

După finalizarea lucrărilor de construire si punerea in funcțiune a clădirii, se va stabili durata normala de funcționare in limitele intervalului de 40 - 60 ani, conform cu HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Conform situatiie descrise:

 • ■   Durata normata de viata se pocite considera ca fiind de 50 de ani.

 • ■   Durata normala de funcționare a imobilului propus ca fiind de 600 luni.

 • ■   Valoare de inventar după implementare ca fiind de 31.104.774 lei fara TVA

 • ■   Amortizare lunara ca fiind de 86.40,15 lei.

 • 3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor, după caz:

Pentru proiectul „Construire zona sportiva si de agrement Calea Sagului: Bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren tenis, alte amenajari exterioare strada Paul Constantinescu", prin grija proiectantului general s-a Întocmit studiul geotehnic de specialitate pentru stabilirea prin lucrări geotehnice de teren a condițiilor geomorfologice si de fundare pentru obiectivul proiectat, cu 5 foraje marcate pe planul de situație al studiului.

Date extrase din studiul geotehnic

In urma studiilor geotehnice elaborate s-a constatat prezenta umpluturilor pe o adâncime variabila de -2,60 m ... -3,50 m (in zona au existat anterior bălțile de la Dermatina, care ulterior au fost sistematizate cu umpluturi diverse), după care urmeaza un strat de nisip cenusiu-vinetiu (fund de balta) - imersat in apa. Nivelul apei este situat la -3,00m ... - 3,50 m. Presiunea convenționala estimata este de cca 180kPa pentru stratul de umplutura si 220 kPa pentru stratul de nisip prafos / nisip mijlociu cenușiu - vinețiu.

Adâncimea de inghet conform STAS 6054-77 este de 0.80 m.

Deasemenea, pentru proiectul „Construire zona sportiva si de agrement Calea Sagului: Bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren tenis, alte amenajari exterioare strada Paul Constantinescu", prin grija proiectantului general s-a intocmit studiul topografic, atașat documentiei.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției:

Graficul orientativ de realizare a investiției este atașat prezentei documentații si nu diferă in funcție de scenariu.

 • 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința.

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Opțiunile pentru care se va realiza analiza sunt următoarele:

 • ■       Varianta fără realizarea obiectivului de investiții ;

 • ■       Varianta cu realizarea obiectivului de investiții, varianta care e analizata.

Analiza nu presupune existența unei variante medii, deoarece orice investiție inferioară ca valoare nu ar conduce la posibilitatea de a schimba în vreun fel situația existentă.

în vederea selectării variantei optime, în cadrul analizei financiare și economice a proiectului se va purcede la estimarea principalilor indicatori economico-financiari și a situațiilor financiare pentru varianta cu realizarea obiectivului de investiții, comparându-se fluxul de numerar al acesteia cu cele ale variantei in care nu se realizează obiectivul de invesitii.

ANALIZA SE VA EFECTUA PENTRU VARIANTA CU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

Terenul liber de construcții in suprafața totala de 9.747 mp este situat in partea de SUD-VEST a Municipiului Timișoara si este delimitat la nord-est de str. Paul Constantinescu (drum asfaltat), la nord-vest de un lot privat (servicii si locuințe in construcție), la sud-vest - lot privat, zona restructurata din suprafața industriala in funcțiuni mixte (servicii, comerț), la sud-est - teren viran prevăzut spre dezvoltare ca zona pentru locuințe si funcțiuni complementare.

Terenul ales pentru realizarea complexului sportiv si de agrement este in proprietatea Municipiului Timișoara, inscris in CF nr. 442373, respectiv CF nr. 442374.

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai siimplicit o imbunatatire a calității vieții locuitorilor ei.

Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement reprezintă o parte componenta a planului de creștere a calitatii vieții cetățenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea unor zone de agrement si practicare a sportului in mai multe zone ale orașului.

Unul dintre obiectivele propuse pentru dezvoltarea infrastructurii de agrement este construirea unui complex sportiv in zona Calea Sagului, compus din: clădirea principala care adăpostește bazinul de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis (care poate fi si multifuncționalei alte amenajari interioare si exterioare.

Prin realizarea acestei investiții se va asigura totodată:

 • - o noua identitate a zonei, printr-o structura moderna integrata corect in tesutul urban existent, cu identitate arhitectura a care va ridica standardul de urbanism al zonei avand un impact pozitiv asupra populației;

 • - reabilitarea intregii gospodarii subterane (rețele edilitare) in spațiul din zona de intervenție a proiectului;

 • - imbunatatirea accesului populației comunității locale, a tuturor categoriilor de varsta din zona C. Sagului la practicarea activitatii sportive de intretinere, respectiv a invatarii/practicarii innotului si tenisului de câmp, recreere etc.;

 • - venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investiții;

 • - nu in ultimul rând, amenajarea zonei va atrage după sine creșterea interesului proprietarilor de a-sireabilita proprietățile/ terenurile parazitare situate in imediata vecinătate a acestuia.

Realizarea obiectivului construcții noi cu o structura moderna, cu capacitate, nivel de confort si dotare competitive va reprezenta o construcție cu identitate arhitecturala, ridicând astfel standardul de urbanism al zonei si va avea un impact pozitiv asupra populației. Destinația sportiva este oportuna pentru terenul studiat intrucat in zona nu se găsesc baze sportive sau zone de agrement. Facilitățile oferite vor capta publicul prin diversitate, calitatea serviciilor precum si prin spatiile amenajate, rezolvând nevoia de mișcare si petrecerea timpului in aer liber a populației comunității locale.

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai si implicit o îmbunătățire a calitatii vieții locuitorilor ei.

Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement reprezintă o parte componenta a planului de creștere a calitatii vieții cetățenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea unor zone de agrement si practicare a sportului in mai multe zone ale orașului.

Realizarea obiectivului - construcții noi cu o structură modernă, cu capacitate, nivel de confort și dotare competitive - va reprezenta o construcție cu identitate arhitecturală, ridicând astfel standardul de urbanism al zonei și va avea un impact pozitiv asupra populației. Destinația sportivă este oportună pentru terenul studiat întrucât în zonă nu se găsesc baze sportive sau zone de agrement.

Se vor respecta reglementările urbanistice existente in zona: Plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent: se vor respectareglementarile urbanistice aplicabile zonei, conform documentațiilor de urbanism aprobate: cap. 3 din Certificatul de urbanism, PUZ aprobat prin HCL 252/2016. De asemenea se va respecta: RLU, Codul Civil, HG 525/1996, OMS 119/2014, HCL 455/2014.

Pe terenul pus la dispoziție, identificat cu CF nr. 442373, in suprafața de 7.321 mp, se propune dezvoltarea infrastructurii de agrement a municipiului, prin construirea unul complex sportiv compus in principal, dar nu limitativ, din:

 • - clădirea principala care adăpostește bazinul de inot acoperit;

 • - bazin descoperit;

 • - teren de tenis;

 • - zona verde si alte amenajari.

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factorii de risc , antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția.

Obiectivul de investiție a fost proiectat si va fi realizat astfel incat sa se asigure conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției.

 • 4.3. Situația utilităților si analiza de consum

Situația actuala a utilităților este următoarea: conform avizelor de amplasament aferente avizului unic emis de Municipiul Timișoara, pe terenul care face obiectul investiției nu exista rețele de gospodărie subterana care sa necesite relocarea/protejarea acestora.

Pentru asigurarea tuturor utilităților (necesare funcționarii in parametrii optimi a investiției) se vor intocmi proiecte tehnice si breviare de calcul in faza de proiect tehnic, prin care se va asigura bransarea obiectivului de investiție la utilitati publice (apa, canal, gaz, electricitate, telecomunicații, etc.)

Situația actuala a utilităților este următoarea: conform avizelor de amplasament aferente avizului unic emis de Municipiul Timișoara, pe terenul care face obiectul investiției nu exista rețele de gospodărie subterana care sa necesite relocarea / protejarea acestora. Pentru asigurarea tuturor utilităților (necesare funcționarii in parametrii optimi a investiției) și corelat cu avizele tehnice de racordare emise de deținătorii de utilități, se vor intocmi proiecte tehnice si breviare de calcul in faza de proiect tehnic (PT), prin care se va^ asigura bransarea obiectivului de investiție la utilitati publice (apa, canal, gaze naturale, electricitate, telecomunicații etc.). Bransarea obiectivului la toate tipurile de utilitati este condiționată de obținerea autorizației de construire pentru fiecare branșament in parte. La capitolul 2, din cadrul Devizului general, sunt alocate cheltuielie aferente pentru întocmirea documentațiilor tehnice, obținerea Autorizației de construire și execuția lucrărilor necesare asigurării branșamentelor necesare funcționării obiectivului de investiții în parametrii optimi (apă, canal, termoficare, alimentare cu energie electrică, etc) aspect care cade în sacina ofertantului căruia i se va atribui contractul de execuție lucrări aferent investiției.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de invesitii
 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Obiectivul de investiție studiat este proiectat astfel incat sa asigure egalitate de sanse si tratament egal, pentru toate categoriile de persoane, indiferent de sex, varsta, religie, naționalitate, grad de handicap, etc.

Spre exemplificare, se asigura accesul in toate spatiile persoanelor cu handicap locomotor prin rampe special amenajate, vestiare, grupuri sanitare. Deasemenea, se asigura separarea grupurilor sanitare si a vestiarelor pe categorii de sex.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare.

Forța de munca estimata pentru realizarea obiectivului de investiții, in faza de realizare cuprinde un număr mediu de aproximativ 15 persoane, un număr minim de 5 persoane si un maxim de 60, in funcție de etapele de realizare a investiei.

Pentru ca baza sportiva sa funcționeze in parametri normali, in faza de operare se considera ca avem nevoie de un număr minim de 18 persoane ca personal cheie si anume :

 • 2 persoane recepție, cafenea si loc de joaca.

 • 2 persoane conducere, secretariat etc.

4 persoane cu rol de salvamari, prim ajutor, profesori cursuri de inot

 • 3 persoane abilitate sala de fitness si teren sport

 • 3 persoane paza (in doua schimburi)

 • 4 persoane intretinere si curățenie

Personalul profesoral pentru dansuri, balet, yoga, carate,etc. vor inchiria sala pentru cursuri programate si vor fi renumerate separat de către cursanti. Sumele obținute din închiriere vor aduce un plus pentru inretinerea ansamblului.

 • c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversivitatii si a siturilor protejate, după caz Investiția nu va afecta mediul înconjurător, prin realizarea si exploatarea acesteia se vor respecta normele in vigoare.

 • d) Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acestea se integrează, după caz.

Se preconizează ca maximul de persoane care ar intra in Baza Sportiva ar fi de 820 de persoane, impartite pe zone funcționale cu condiția sa fie simultan toate spatiile aglomerate. Probabilitatea ca Baza Sportiva sa aiba in același timp o aglomerare de 820 de persoane este extrem de redusa, intrările in incinta in cazul desfășurării unor competiții se vor realiza pe baza de programări si monitoriza îndeaproape.

 • 1.      maxim 150 persoane zona teren mixt atat pe teren cat si in tribune

 • 2.      maxim 40 persoane pe pistele de alergare, zona de crossfit si terasa Sud-Vest

 • 3.      maxim 120 persoane in zona piscinei exterioare, spațiu de joaca, cafenea

 • 4.      maxim 450 persoane in tribuna si in zona piscinei interioare

 • 5.      maxim 35 persoane sala Yoga, balet, carate etc.

 • 6.      maxim 25 persoane in vestiare si zona Jacuzzi.

UN NUMĂR REAL DE UTILIZATORI IN ORELE DE VÂRF VA FI DE APROXIMATIV 250 PERSOANE.

 • - in bazinul de inot acoperit si bazinul de inot in aer liber, propuse - fiecare in parte - a fi realizate ca tip bazin scurt numit si bazin semiolimpic cu lungime de 25 m, omologat de către Federația Romana de Natatie, se vor desfasura prioritar următoarele activitati:

 • a) ore de pregătire sportiva - antrenamente pentru secțiile de natatie de la cluburi publice si private/organizatii: Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Timișoara; Clubul Sportiv Municipal Timișoara; Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timișoara; CS Aquasport Timișoara; Fundația de Abilitare Speranța; Clubul de inot MASTERS Timișoara: zilnic 8 ore x 6 culoare x 7 sportivi/culoar, in medie 330 sportivi/zi;

 • b) ore de pregătire fizica pentru sportivii de performanta din secțiile clubului Sport Club Municipal Timișoara (baschet, handbal, etc.) precum si alti sportivi de performanta de la alte cluburi (ramuri sportive atletism, pentatlon modern, canotaj, kaiac-canoe, lupte), in medie 60-80 sportivi/zi,

 • c) ore de educație fizica si pregătire de specialitate pentru studenții Universității de Vest Timisoara-Facultatea de Educație Fizica si Sport si facultatiile cu profil nesportiv: estimat 16 ore/saptamana x 6 culoare-ora x 10-15 studenti/culoar, rezultând un număr cuprins intre 1000-1400 studenti/ saptamana, cu o medie zilnica de 3 ore si 200-280 studenti/zi;

 • d) Programul de inot "Mișcare pentru Sanatate" - inot recreativ pentru copii si populația matura, cu vârste cuprinse intre 8-65 ani: 3 ore/zi - cca 180 persoane/zi;

 • e) programul de inot "Veteranii Masters" - inot pentru persoane vârstnice peste 65 ani: 3 ore/saptamana cca 60-80 persoane, in medie 20-25 persoane/zi.

In conformitate cu solicitările actuale ale beneficiarilor, in perioada de activitate competitionala care cuprinde 11 luni din an, sunt previzionate a fi programate saptamanal un număr de cca 330 culoare/ore pentru pregătirea sportivilor siore didactice universitare (11 ore/zi x 6 culoare x 5 zile/saptamana), rezultând un grad de ocupare al bazinului de 100%. In zilele de sambata, media orelor de antrenamente saptamanale este previzionata la peste 60 ore/culoare. La acest program se adauga si cursuri pentru inițiere inot copii si adulti cu o medie de 30 ore/zi, cca 180 persoane/zi.

Va rezulta un grad de incarnare al bazinului din cadrul orarului de funcționare spre procent maxim de 100%, media zilnica fiind de 14 ore, cele 74 de ore pe saptamana (luni- sambata) disponibile fiind utilizate in totalitate.

 • - terenul de sport va putea fi utilizat minim 9 luni din an, cu un program de funcționare, in funcție de anotimp, intre 10-13 ore teren, numărul estimat de utilizatori fiind intre 30-80 persoane/zi/teren.

Numărul maxim de persoane sau real de utilizatori include si personalul calificat ce deservește Baza Sportiva.

 • 4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement reprezintă o parte componenta a planului de creștere a calitatii vieții cetățenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea unor zone de agrement si practicare a sportului in mai multe zone ale orașului.

Având in vedere ca:

 • - in momentul de fata, Municipiul Timișoara deține un singur bazin de inot acoperit (de tip semiolimpic) amplasat in zona Circumvalatiunii, parte a Complexului sportiv Bega, capacitatea acestui bazin fiind total insuficienta pentru gradul de interes al populației pentru inotul de performanta cat si pentru cel de agrement;

 • - Municipiul Timisoaranu deține o baza sportiva prevăzută cu terenuri de tenis, activitate sportiva pentru care se manifesta un grad ridicat de interes in rândul cetățenilor;

 • - in zona nu exista terenuri amenajate pentru încurajarea petrecerii timpului liber prin practicarea sporturilor de masa si de echipa;

 • - terenul studiat nu are o utilizare concreta si se constituie ca teren viran. Valorificarea suprafețelor de teren ale municipalității, fara utilitate, cu programe pentru populație este un pas necesar care pe de o parte ridica aspectul vizual/valoarea fondului construit învecinat si pe de alta parte contribuie la imbunatatirea nivelului de trai.

Unul dintre obiectivele propuse pentru dezvoltarea infrastructurii de agrement este construirea unui complex sportiv in zona Calea Sagulul, compus in principal din: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis (care poate fi si muItifunctionaljsi alte amenajari interioare si exterioare, obiectiv care reprezintă obiectul studiului de fata.

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

Ipotezele de bază în realizarea estimărilor

 • ■       Analiza financiară se va realiza pe fluxul de numerar, rezultat din proiecția acestuia în situația „cu proiect";

 • ■       Situația „fără proiect" este considerată a fi situația actuală, adică cea în care nu există;

 • ■       Situația „cu proiect" reflectă construirea bazei sportive, fapt ce va avea efecte benefice asupra grupurilor-țintă;

 • ■       Perioada de referință pentru realizarea lucrărilor de intervenții este de 18 luni.

 • ■       Perioada de estimări pentru exploatarea obiectivului după finalizarea lucrărilor de intervenții este considerată a fi compusă cei 30 ani (notați de la 1 la 30) care urmează perioadei de implementare a proiectului;

 • ■       Rata de actualizare utilizată în calcule este de 5%, (conform recomandărilor anexei privind analiza cost-beneficiu);

 • ■       Estimările se realizează fără a se ține cont de efectul inflației asupra prețurilor, adică se utilizează prețurile constante aferente anului 2019, însă se ține cont de creșterea costurilor în termeni reali;

Costul total al proiectului

Total investiție (inclusiv TVA):

60,071,983.62

lei

din care C+M:

38,519,067.16

lei

Valoarea eligibilă a investiției (valoare exclusiv tva)

50,537,508.20

lei

din care C+M:

32,368,964.00

lei

Contribuția publică (nerambursabilă):

0.00

lei

Contribuția proprie totală:

60,071,983.62

lei

TVA:

9,534,475.42

lei

Estimarea veniturilor

Pentru previziunea veniturilor per ansamblu proiect la capacitatea maximala descrisa in proiect, s-au luat in calcul statistici realiste asupra preturilor de consum .

TABEL.A.NUMAR TURIȘTI CALCULAȚI

TABELA.NUMAR TURIST! CALCULAT!___________

Anul

Turiști aprox. (nr mediu locuitori)

Vizitatori bazine l%din total locuitori

2019

330,000

0

anul 0

2020

333,300

0

anul 1

2021

336,633

3,366

anul 2

2022

339,999

3,400

anul 3

2023

343,399

3,434

anul 4

2024

346,833

3,468

anul 5

2025

350,302

3,503

anul 6

2026

353,805

3,538

anul 7

2027

357,343

3,573

anul 8

2028

360,916

3,609

anul 9

2029

364,525

3,645

anul 10

2030

368,171

3,682

anul 11

2031

371,852

3,719

anul 12

2032

375,571

3,756

anul 13

2033

379,326

3,793

anul 14

2034

383,120

3,831

anul 15

2035

386,951

3,870

anul 16

2036

390,820

3,908

anul 17

2037

394,729

3,947

anul 18

2038

398,676

3,987

anul 19

2039

402,663

4,027

anul 20

2040

406,689

4,067

anul 21

2041

410,756

4,108

anul 22

2042

414,864

4,149

anul 23

2043

419,012

4,190

anul 24

2044

423,203

4,232

anul 25

2045

427,435

4,274

anul 26

2046

431,709

4,317

anul 27

2047

436,026

4,360

anul 28

2048

440,386

4,404

anul 29

2049

444,790

4,448

anul 30

2050

449,238

4,492

TABEL.B. PREVIZIUNI PRIVIND VENITURILE OBȚINUTE DIN EXPLOATAREA BAZINELOR LA CAPACITATE MAXIMA ADMISA (820 TURIȘTI)

TABELB.PREVIZIUNI PRIVIND VENITURILE OBȚINUTE DIN EXPLOATAREA BAZINELOR LA CAPACITATE MAXIMA ADMISA

an

Număr vizitatori -total capacitate-

Venituri Taxa/vizitator/zi lei

Venituri consumație cafenea/turist/ zi

Venituri/zi-lei

Venituri/an-lei

1

2

3

4

5

6

3x(4 + 5)

7

6x365 zile

anul 1

2021

820

15.00

25.00

32,800

11,972,000

anul 2

2022

820

15.02

25.03

32,833

11,983,972

anul 3

2023

820

15.03

25.05

32,866

11,995,956

anul 4

2024

820

15.05

25.08

32,898

12,007,952

anul 5

2025

820

15.06

25.10

32,931

12,019,960

anul 6

2026

820

15.08

25.13

32,964

12,031,980

anul 7

2027

820

15.09

25.15

32,997

12,044,012

anul 8

2028

820

15.11

25.18

33,030

12,056,056

anul 9

2029

820

15.12

25.20

33,063

12,068,112

anul 10

2030

820

15.14

25.23

33,096

12,080,180

anul 11

2031

820

15.15

25.25

33,129

12,092,260

anul 12

2032

820

15.17

25.28

33,163

12,104,352

anul 13

2033

820

15.18

25.30

33,196

12,116,457

anul 14

2034

820

15.20

25.33

33,229

12,128,573

anul 15

2035

820

15.21

25.35

33,262

12,140,702

anul 16

2036

820

15.23

25.38

33,295

12,152,843

anul 17

2037

820

15.24

25.40

33,329

12,164,995

anul 18

2038

820

15.26

25.43

33,362

12,177,160

anul 19

2039

820

15.27

25.45

33,395

12,189,338

anul 20

2040

820

15.29

25.48

33,429

12,201,527

anul 21

2041

820

15.30

25.50

33,462

12,213,728

anul 22

2042

820

15.32

25.53

33,496

12,225,942

anul 23

2043

820

15.33

25.56

33,529

12,238,168

anul 24

2044

820

15.35

25.58

33,563

12,250,406

anul 25

2045

820

15.36

25.61

33,596

12,262,657

anul 26

2046

820

15.38

25.63

33,630

12,274,919

anul 27

2047

820

15.39

25.66

33,664

12,287,194

anul 28

2048

820

15.41

25.68

33,697

12,299,481

anul 29

2049

820

15.43

25.71

33,731

12,311,781

anul 30

2050

820

15.44

25.74

33,765

12,324,093

TABEL.C.PREVIZIUNI PRIVIND VENITURILE OBȚINUTE DIN EXPLOATAREA BAZINELOR LA 50% CAPACITATEA MAXIMA ADMISA

TABEL.C.PREVIZIUNI PRIVIND VENITURILE OBȚINUTE DIN EXPLOATAREA BAZINELOR LA 50% CAPACITATE

an

Număr vizitatori 50% capacitate

Venituri Taxa/vizitator/zi lei

Venituri consumație cafenea/turist/ zi

Venituri/zi-lei

Venituri/an-lei

1

2

3

4

5

6

3 x (4 + 5 )

7 6x365 zile

anul 1

2021

410

15.00

25.00

16,400

5,986,000

anul 2

2022

410

15.02

25.03

16,416

5,991,986

anul 3

2023

410

15.03

25.05

16,433

5,997,978

anul 4

2024

410

15.05

25.08

16,449

6,003,976

anul 5

2025

410

15.06

25.10

16,466

6,009,980

anul 6

2026

410

15.08

25.13

16,482

6,015,990

anul 7

2027

410

15.09

25.15

16,499

6,022,006

anul 8

2028

410

15.11

25.18

16,515

6,028,028

anul 9

2029

410

15.12

25.20

16,532

6,034,056

anul 10

2030

410

15.14

25.23

16,548

6,040,090

anul 11

2031

410

15.15

25.25

16,565

6,046,130

anul 12

2032

410

15.17

25.28

16,581

6,052,176

anul 13

2033

410

15.18

25.30

16,598

6,058,228

anul 14

2034

410

15.20

25.33

16,614

6,064,287

anul 15

2035

410

15.21

25.35

16,631

6,070,351

anul 16

2036

410

15.23

25.38

16,648

6,076,421

anul 17

2037

410

15.24

25.40

16,664

6,082,498

anul 18

2038

410

15.26

25.43

16,681

6,088,580

anul 19

2039

410

15.27

25.45

16,698

6,094,669

anul 20

2040

410

15.29

25.48

16,714

6,100,763

anul 21

2041

410

15.30

25.50

16,731

6,106,864

anul 22

2042

410

15.32

25.53

16,748

6,112,971

anul 23

2043

410

15.33

25.56

16,765

6,119,084

anul 24

2044

410

15.35

25.58

16,781

6,125,203

anul 25

2045

410

15.36

25.61

16,798

6,131,328

anul 26

2046

410

15.38

25.63

16,815

6,137,460

anul 27

2047

410

15.39

25.66

16,832

6,143,597

anul 28

2048

410

15.41

25.68

16,849

6,149,741

anul 29

2049

410

15.43

25.71

16,865

6,155,890

anul 30

2050

410

15.44

25.74

16,882

6,162,046

TABEL.D. PREVIZIUNI PRIVIND VENITURILE OBȚINUTE DIN EXPLOATAREA BAZINELOR LA 30% CAPACITATEA MAXIMA ADMISA

TABEL.D.PREVIZIUNI PRIVIND VENITURILE OBȚINUTE DIN EXPLOATAREA BAZINELOR LA 30% CAPACITATEA MAXIMA ADMISA

an

Număr vizitatori 30% capacitate

Venituri Taxa/vizitator/zi lei

Venituri consumație cafenea/turist/ zi

Venituri/zi-lei

Venituri/an-lei

1

2

3

4

5

6 3x(4 + 5)

7 6x 365 zile

anul 1

2021

250

15.00

25.00

10,000

3,650,000

anul 2

2022

250

15.02

25.03

10,010

3,653,650

anul 3

2023

250

15.03

25.05

10,020

3,657,304

anul 4

2024

250

15.05

25.08

10,030

3,660,961

anul 5

2025

250

15.06

25.10

10,040

3,664,622

anul 6

2026

250

15.08

25.13

10,050

3,668,287

anul 7

2027

250

15.09

25.15

10,060

3,671,955

anul 8

2028

250

15.11

25.18

10,070

3,675,627

anul 9

2029

250

15.12

25.20

10,080

3,679,302

anul 10

2030

250

15.14

25.23

10,090

3,682,982

anul 11

2031

250

15.15

25.25

10,100

3,686,665

anul 12

2032

250

15.17

25.28

10,111

3,690,351

anul 13

2033

250

15.18

25.30

10,121

3,694,042

anul 14

2034

250

15.20

25.33

10,131

3,697,736

anul 15

2035

250

15.21

25.35

10,141

3,701,433

anul 16

2036

250

15.23

25.38

10,151

3,705,135

anul 17

2037

250

15.24

25.40

10,161

3,708,840

anul 18

2038

250

15.26

25.43

10,171

3,712,549

anul 19

2039

250

15.27

25.45

10,182

3,716,261

anul 20

2040

250

15.29

25.48

10,192

3,719,978

anul 21

2041

250

15.30

25.50

10,202

3,723,698

anul 22

2042

250

15.32

25.53

10,212

3,727,421

anul 23

2043

250

15.33

25.56

10,222

3,731,149

anul 24

2044

250

15.35

25.58

10,233

3,734,880

anul 25

2045

250

15.36

25.61

10,243

3,738,615

anul 26

2046

250

15.38

25.63

10,253

3,742,353

anul 27

2047

250

15.39

25.66

10,263

3,746,096

anul 28

2048

250

15.41

25.68

10,274

3,749,842

anul 29

2049

250

15.43

25.71

10,284

3,753,592

anul 30

2050

250

15.44

25.74

10,294

3,757,345

Pentru previziunea veniturilor pe o perioadă de 30 ani în varianta „cu proiect 1" s-a folosit metoda indicilor si s-a calculat la 30% din capacitatea bazinelor (tabel D).

în ceea ce privește veniturile din alocații de la bugetul central și de la bugetul Consiliului Județean se presupune că vor fi nule.

De asemenea, veniturile de la bugetul local vor fi de 600.000 lei pe an.

De asemenea, veniturile din exploatarea la 30 % din capacitatea maxima vor fi de 3.650.000 lei pe an.

De asemenea, veniturile din închirierea spatiilor care se vor creea vor fi de 198.000 lei pe an.

Valoarea veniturilor previzionate în situația „cu proiect 1" este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 1. Veniturile estimate

Tabel nr. 1. Veniturile estimate

i                                                                                                                                               î

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

1

Venituri din alocații de la bugetul județean

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Venituri din alocații de la bugetul local

RON

600000

600600

601201

601802

602404

603006

603609

604213

604817

605422

3

Venituri din exploatarea bazinelor

RON

3650000

3653650

3657304

3660961

3664622

3668287

3671955

3675627

3679302

3682982

4

Venituri din închirieri

RON

198000

198198

198396

198595

198793

198992

199191

199390

199590

199789

TOTAL VENITURI

RON

4448000

4452448

4456900

4461357

4465819

4470285

4474755

4479230

4483709

4488193

Nr.

crt

Specificație

U.M.

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

1

Venituri din alocații dc la bugetul județean

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Venituri din alocații de la bugetul local

RON

606027

606633

607240

607847

608455

609063

609672

610282

610892

611503

3

Venituri din exploatarea bazinelor

RON

3686665

3690351

3694042

3697736

3701433

3705135

3708840

3712549

3716261

3719978

4

Venituri din inchirieri

RON

199989

200189

200389

200590

200790

200991

201192

201393

201594

201796

TOTAL VENITURI

RON

4492681

4497173

4501671

4506172

4510678

4515189

4519704

4524224

4528748

4533277

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

An 26

An 27

An 28

An 29

An 30

1

Venituri din alocații de la bugetul județean

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Venituri din alocații de la bugetul local

RON

612115

612727

613340

613953

614567

615181

615797

616412

617029

617646

3

Venituri din exploatarea bazinelor

RON

3723698

3727421

3731149

3734880

3738615

3742353

3746096

3749842

3753592

3757345

4

Venituri din inchirieri

RON

201998

202200

202402

202604

202807

203010

203213

203416

203619

203823

T OTAL VENITURI

RON

4537810

4542348

4546890

4551437

4555989

4560545

4565105

4569670

4574240

4578814

Estimarea cheltuielilor

Estimarea cheltuielilor folosește metoda analitică, acestea fiind prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 2. Cheltuielile estimate

Tabel nr. 2. Cheltuielile estimate

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

1

Salarii personal

RON

540000

540540

541081

541622

542163

542705

543248

543791

544335

544879

2

Contribuții aferente salariilor

RON

124200

124324

124449

124573

124698

124822

124947

125072

125197

125322

3

Cheltuieli cu energie electrică

RON

240000

240240

240480

240721

240961

241202

241444

241685

241927

242169

4

Cheltuieli încălzirea

RON

120000

120120

120240

120360

120481

120601

120722

120843

120963

121084

5

Cheltuieli cu apa și canalizarea, salubrizarea

RON

90000

90090

90180

90270

90361

90451

90541

90632

90723

90813

6

Cheltuieli cu materiale de curățenie

RON

84000

84084

84168

84252

84337

84421

84505

84590

84674

84759

7

Internet, posta, telefon

RON

48000

48048

48096

48144

48192

48240

48289

48337

48385

48434

8

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare (inclusiv aprovizionare cafenea)

RON

2280000

2282280

2284562

2286847

2289134

2291423

2293714

2296008

2298304

2300602

9

Obiecte de inventar-dotari

RON

120000

120120

120240

120360

120481

120601

120722

120843

120963

121084

10

TOTAL CHELTUIELI

RON

3646200

3649846

3653496

3657150

3660807

3664467

3668132

3671800

3675472

3679147

Tabel nr. 2. Cheltuielile estimate

Nr.

crt.

Specificație

UM

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

1

Salarii personal

RON

545424

545970

546516

547062

547609

548157

548705

549254

549803

550353

2

Contribuții aferente salariilor

RON

125448

125573

125699

125824

125950

126076

126202

126328

126455

126581

3

Cheltuieli cu energie electrică

RON

242411

242653

242896

243139

243382

243625

243869

244113

244357

244601

4

Cheltuieli incalzirea

RON

121205

121327

121448

121569

121691

121813

121934

122056

122178

122301

5

Cheltuieli cu apa și canalizarea, salubrizarea

RON

90904

90995

91086

91177

91268

91359

91451

91542

91634

91725

6

Cheltuieli cu materiale de curățenie

RON

84844

84929

85014

85099

85184

85269

85354

85439

85525

85610

7

Internet, posta, telefon

RON

48482

48531

48579

48628

48676

48725

48774

48823

48871

48920

8

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare (inclusiv aprovizionare cafenea)

RON

2302903

2305206

2307511

2309818

2312128

2314440

2316755

2319072

2321391

2323712

9

Obiecte de inventar-dotari

RON

121205

121327

121448

121569

121691

121813

121934

122056

122178

122301

10

TOTAL CHELTUIELI

RON

3682827

3686509

3690196

3693886

3697580

3701278

3704979

3708684

3712392

3716105

Tabel nr. 2. Cheltuielile estimate

Nr. crt.

Specificație

U.ML

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

An 26

An 27

An 28

An 29

An 30

1

Salarii personal

RON

550903

551454

552006

552558

553110

553663

554217

554771

555326

555881

2

Contribuții aferente salariilor

RON

126708

126834

126961

127088

127215

127343

127470

127597

127725

127853

3

Cheltuieli cu energie electrică

RON

244846

245091

245336

245581

245827

246073

246319

246565

246812

247058

4

Cheltuieli incalzirea

RON

122423

122545

122668

122791

122913

123036

123159

123282

123406

123529

5

Cheltuieli cu apa și canalizarea, salubrizarea

RON

91817

91909

92001

92093

92185

92277

92369

92462

92554

92647

6

Cheltuieli cu materiale de curățenie

RON

85696

85782

85868

85953

86039

86125

86212

86298

86384

86470

7

Internet, posta, telefon

RON

48969

49018

49067

49116

49165

49215

49264

49313

49362

49412

8

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare (inclusiv aprovizionare cafenea)

RON

2326036

2328362

2330690

2333021

2335354

2337689

2340027

2342367

2344709

2347054

9

Obiecte de inventar-dotari

RON

122423

122545

122668

122791

122913

123036

123159

123282

123406

123529

10

TOTAL CHELTUIELI

RON

3719821

3723541

3727264

3730992

3734723

3738457

3742196

3745938

3749684

3753434

Estimarea cheltuielilor s-a realizat ținând cont de următoarele ipoteze:

 • ■      se consideră că în cadrul acestui complex sportiv vor fi angajate 18 persoane cu un salariu minim brut de 2.500 lei, ceea ce înseamnă un fond de salarii de 45.000 lei pe lună și 540.000 lei pe an;

 • ■       contribuțiile angajatorului aferente salariilor reprezintă, conform reglementărilor actuale, 23% raportat la fondul de salarii;

 • ■       cheltuielile cu energia electrică pentru consumuri altele decât cele cu încălzirea ar fi de 240.000 lei/an, adică 287,4 kW putere instalată consumați în medie câte 24 ore pe zi timp de 7 zile pe săptămână, 52 de săptămâni pe an; tariful luat în calcul este de 0,5 lei/kWh energie electrică consumată;

 • ■       cheltuielile cu energia termică vor fi de fapt reprezentate de energia termica necesară pentru funcționarea sistemului de incalzire, care va consuma în medie 10.000 lei/lună, pentru fiecare dintre cele 12 luni pe an, cu variații de la o lună la alta funcție de necesarul de încălzire/climatizare, adică 120.000 lei/an;

 • ■       cheltuielile cu apa și canalizarea sunt luate în calcul la un consum mediu de 50,00 mc/zi, 7 zile pe săptămână 52 de săptămâni pe an, adică 45.000 lei/an;

- cheltuielile cu materialele de curățenie vor fi de aproximativ 7.500 lei/lună, adică 90.000 lei/an;

 • ■       cheltuielile cu internet, poștă și telecomunicații vor fi de 4.000 lei/lună, adică 48.000 lei/an;

 • ■       cheltuielile cu alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare,aprovizionare cafenea si alte bunuri de consum vor fi de 190.000 lei/lună, adică 2.280.000 lei pe an;

 • ■       cheltuielile cu obiectele de inventar vor fi de 10.000 lei/lună, adică 120.000 lei pe an;

Bugetul și fluxul de numerar previzionat

Deoarece bugetul de venituri și cheltuieli a unei instituții publice echivalează cu fluxul de numerar al acestuia în cele ce urmează este prezentat acest aspect, care reprezintă valoric același excedent, atât în termenii veniturilor și cheltuielilor, cât și în termenii încasărilor și plăților. Bugetul de venituri și cheltuieli aferent proiectului în varianta „cu proiect 1" este prezentat în tabelul nr. 3.

Tabel nr. 3. Bugetul devenituri și cheltuieli-varianta „cu proiect 1"

Tabel nr. 3. Bugetul de venituri și cheltuieli - varianta „cu proiect 1” [R0N]

Denumirea indicatorului

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Venituri de bază din surse publice, din care:

4448000

4452448

4456900

4461357

4465819

4470285

4474755

4479230

4483709

4488193

a) Venituri din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) Venituri din alocații de la bugetul local

600000

600600

601201

601802

602404

603006

603609

604213

604817

605422

Venituri din exploatarea bazinelor

3650000

3653650

3657304

3660961

3664622

3668287

3671955

3675627

3679302

3682982

Venituri din inchirieri

198000

198198

198396

198595

198793

198992

199191

199390

199590

199789

VENITURI AFERENTE ACT IVITĂȚII DE B AZĂ - TOTAL

4448000

4452448

4456900

4461357

4465819

4470285

4474755

4479230

4483709

4488193

Cheltuieli cu materialele directe și obiectele de inventar

120000

120120

120240

120360

120481

120601

120722

120843

120963

121084

Cheltuieli cu utilitățile

582000

582582

583165

583748

584331

584916

585501

586086

586672

587259

Cheltuieli cu personalul, din care:

664200

664864

665529

666195

666861

667528

668195

668863

669532

670202

- cheltuieli cu salariile

540000

540540

541081

541622

542163

542705

543248

543791

544335

544879

- cheltuieli cu contribuțiile sociale

124200

124324

124449

124573

124698

124822

124947

125072

125197

125322

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare,organizare even socio-culturale

2280000

2282280

2284562

2286847

2289134

2291423

2293714

2296008

2298304

2300602

CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

3646200

3649846

3653496

3657150

3660807

3664467

3668132

3671800

3675472

3679147

EXCEDENTU/DEF1CITUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

801800

802602

803404

804208

805012

805817

806623

807429

808237

809045

Alte venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENTU/DEF1CITUL TOTAL

801800

802602

803404

804208

805012

805817

806623

807429

808237

809045

Denumirea indicatorului

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

Venituri de bază din surse publice, din care:

4492681

4497173

4501671

4506172

4510678

4515189

4519704

4524224

4528748

4533277

a) Venituri din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) Venituri din alocații de la bugetul local

606027

606633

607240

607847

608455

609063

609672

610282

610892

611503

Venituri din exploatarea bazinelor

3686665

3690351

3694042

3697736

3701433

3705135

3708840

3712549

3716261

3719978

Venituri din inchirieri

199989

200189

200389

200590

200790

200991

201192

201393

201594

201796

VENITURI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - IO TAL

4492681

4497173

4501671

4506172

4510678

4515189

4519704

4524224

4528748

4533277

Cheltuieli cu materialele directe și obiectele de inventar

121205

121327

121448

121569

121691

121813

121934

122056

122178

12230)

Cheltuieli cu utilitățile

587846

588434

589023

589612

590201

590791

591382

591974

592566

593158

Cheltuieli cu personalul, din care:

670872

671543

672214

672887

673559

674233

674907

675582

676258

676934

- cheltuieli cu salariile

545424

545970

546516

547062

547609

548157

548705

549254

549803

550353

- cheltuieli cu contribuțiile sociale

125448

125573

125699

125824

125950

126076

126202

126328

126455

126581

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare,organizare even socio-culturale

2302903

2305206

2307511

2309818

2312128

2314440

2316755

2319072

2321391

2323712

CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

3682827

3686509

3690196

3693886

3697580

3701278

3704979

3708684

3712392

3716105

EXCEDENTWDEFICITUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

809854

810664

811475

812286

813098

813912

814725

815540

816356

817172

Alte \e nituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.Alte cheltuieli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENTU/DEFICTTUI, IO TAL

809854

810664

811475

812286

813098

813912

814725

815540

816356

817172

Denumirea indicatorului

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

An 26

An 27

An 28

An 29

An 30

Venituri de bază din surse publice, din care:

4537810

4542348

4546890

4551437

4555989

4560545

4565105

4569670

4574240

4578814

a) Venituri din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) Venituri din alocații de la bugetul local

612115

612727

613.340

613953

614567

615181

615797

616412

617029

617646

Venituri din exploatarea bazinelor

3723698

3727421

3731149

3734880

3738615

3742353

3746096

3749842

3753592

3757345

Venituri din inchirieri

201998

202200

202402

202604

202807

203010

203213

203416

203619

203823

VENITURI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

4537810

4542348

4546890

4551437

4555989

4560545

4565105

4569670

4574240

4578814

Cheltuieli cu materialele directe și obiectele de inventar

122423

122545

122668

122791

122913

123036

123159

123282

123406

123529

Cheltuieli cu utilitățile

593751

594345

594939

595534

596130

596726

597323

597920

598518

599116

Cheltuieli cu personalul, din care:

677611

678289

678967

679646

680325

681006

681687

682368

683051

683734

- cheltuieli cu salariile

550903

551454

552006

552558

553110

553663

554217

554771

555326

555881

- cheltuieli cu contribuțiile sociale

126708

126834

126961

127088

127215

127343

127470

127597

127725

127853

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare,organizare even socio-culturale

2326036

2328362

2330690

2333021

2335354

2337689

2340027

2342367

2344709

2347054

CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - IO TAL

3719821

3723541

3727264

3730992

3734723

3738457

3742196

3745938

3749684

3753434

EXCEDENTU/DEFICrrUL ACTIVITĂȚII DE B.AZĂ

817989

818807

819626

820446

821266

822087

822909

823732

824556

825381

Al te venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AJte cheltuieli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENTU/DEFICITUL TOTAL

817989

818807

819626

820446

821266

822087

822909

823732

824556

825381

Tabel nr. 4. Fluxul de numerar-varianta „cu proiect 1"

labei nr. 4. Fluxul de numerar-varianta „cu proiect 1 ” [RON]

Elemente de calcul

An 1

An2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

încasări de bază din surse publice, din care:

600000

600600

601201

601802

602404

603006

603609

604213

604817

605422

a) încasări din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) încasări din alocații de la bugetul local

600000

600600

601201

601802

602404

603006

603609

604213

604817

605422

Venituri din exploatarea bazinelor

3650000

3653650

3657304

3660961

3664622

3668287

3671955

3675627

3679302

3682982

Venituri din inchirieri

198000

198198

198396

198595

198793

198992

199191

199390

199590

199789

ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - IO TAL

4448000

4452448

4456900

4461357

4465819

4470285

4474755

4479230

4483709

4488193

Plăți aferente materialelor directe și obiectelor de inventar

120000

120120

120240

120360

120481

120601

120722

120843

120963

121084

Plăți aferente utilităților

582000

582582

583165

583748

584331

584916

585501

586086

586672

587259

Plăți aferente personalului, din care:

664200

664864

665529

666195

666861

667528

668195

668863

669532

670202

- cheltuieli cu salariile

540000

540540

541081

541622

542163

542705

543248

543791

544335

544879

- cheltuieli cu contribuțiile sociale

124200

124324

124449

124573

124698

124822

124947

125072

125197

125322

Plăți aferente serviciilor de la terți

2280000

2282280

2284562

2286847

2289134

2291423

2293714

2296008

2298304

2300602

PLĂȚI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

3646200

3649846

3653496

3657150

3660807

3664467

3668132

3671800

3675472

3679147

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

801800

802602

803404

804208

805012

805817

806623

807429

808237

809045

Alte încasări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte plăți

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMEAR TOTAL

801800

802602

803404

804208

805012

805817

806623

807429

808237

809045

flcmente de calcul

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

încasări de bază din surse publice, din care:

606027

606633

607240

607847

608455

609063

609672

610282

610892

611503

a) încasări din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) încasări din alocații de la bugetul local

606027

606633

607240

607847

608455

609063

609672

610282

610892

611503

Venituri din exploatarea bazinelor

3686665

3690351

3694042

3697736

3701433

3705135

3708840

3712549

3716261

3719978

Venituri din inchirieri

199989

200189

200389

200590

200790

200991

201192

201393

201594

201796

ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂȚII DE B.AZĂ - TOTAL

4492681

4497173

4501671

4506172

4510678

4515189

4519704

4524224

4528748

4533277

Plăți aferente materialelor directe și obiectelor de inventar

121205

121327

121448

121569

121691

121813

121934

122056

122178

122301

Plăți aferente utilităților

587846

588434

589023

589612

590201

590791

591382

591974

592566

593158

Plăți aferente personalului, din care:

670872

671543

672214

672887

673559

674233

674907

675582

676258

676934

- cheltuieli cu salariile

545424

545970

546516

547062

547609

548157

548705

549254

549803

550353

- cheltuieli cu contribuțiile sociale

125448

125573

125699

125824

125950

126076

126202

126328

126455

126581

Plăți aferente serviciilor de la terți

2302903

2305206

2307511

2309818

2312128

2314440

2316755

2319072

2321391

2323712

PLĂȚI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

3682827

3686509

3690196

3693886

3697580

3701278

3704979

3708684

3712392

3716105

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

809854

810664

811475

812286

813098

813912

814725

815540

816356

817172

Alte încasări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte plăți

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DENUMEAR TOTAL

809854

810664

811475

812286

813098

813912

814725

815540

816356

817172

Elemente de calcul

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

An 26

An 27

An 28

An 29

An 30

încasări de bază din surse publice, din care:

612115

612727

613340

613953

614567

615181

615797

616412

617029

617646

a) încasări din alocații de la bugetul central și județean

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) încasări din alocații de la bugetul local

612115

612727

613340

613953

614567

615181

615797

616412

617029

617646

Venituri din exploatarea bazinelor

3723698

3727421

3731149

3734880

3738615

3742353

3746096

3749842

3753592

3757345

Venituri din închirieri

201998

202200

202402

202604

202807

203010

203213

203416

203619

203823

ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

4537810

4542348

4546890

4551437

4555989

4560545

4565105

4569670

4574240

4578814

Plăți aferente materialelor directe și obiectelor de inventar

122423

122545

122668

122791

122913

123036

123159

123282

123406

123529

Plăți aferente utilităților

593751

594345

594939

595534

596130

596726

597323

597920

598518

599116

Plăți aferente personalului, din care:

677611

678289

678967

679646

680325

681006

681687

682368

683051

683734

- cheltuieli cu salariile

550903

551454

552006

552558

553110

553663

554217

554771

555326

555881

- cheltuieli cu contribuțiile sociale

126708

126834

126961

127088

127215

127343

127470

127597

127725

127853

Plăți aferente serviciilor de la terți

2326036

2328362

2330690

2333021

2335354

2337689

2340027

2342367

2344709

2347054

PLĂȚI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL

3719821

3723541

3727264

3730992

3734723

3738457

3742196

3745938

3749684

3753434

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

817989

818807

819626

820446

821266

822087

822909

823732

824556

825381

Alte încasări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte plăți

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FLUXUL DE NUMEAR TOTAL

817989

818807

819626

820446

821266

822087

822909

823732

824556

825381

Acesta reprezintă și fluxul de numerar incremental, fiind diferența între fluxul de numerar din varianta „cu proiect 1" și cel din varianta „fără proiect", adică varianta nulă.

 • 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, anali cost - eficacitate

Principali indicatori utilizați pentru analiza fezabilității financiare a proiectului investițional au fost:

— Valoarea actualizată (actuală) netă financiară;

— Rata internă de rentabilitate financiară;

— Raportul costuri/beneficii actualizate;

— Perioada de recuperare a investiției.

Valoarea actualizată (actuală) netă financiară (VANF)

Valoarea actualizată netă financiară (VANF) se determină ca diferență între fluxurile de numerar viitoare actualizate și capitalul investit.

Indicatorul, prin conținutul său, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiții dat, prin compararea fluxului de numerar total actualizat degajat de acesta pe durata de viață economică cu efortul investițional total, generat de acest proiect, actualizat.

Relația de calcul a VANF este:

^(1 + e)' %(l + e)' (1 + e)'7

unde: VANF - valoarea actualizată netă financiară;

I - efortul investițional, incluzând cheltuieli eligibile (inclusiv TVA);

FN - fluxul net de numerar degajat de investiție pe parcursul perioadei de exploatare previzionată de 10 ani, care include toate încasările și toate plățile operaționale;

e - rata de actualizare; în cazul investiției analizate, rata de actualizare selectată pentru calculul VANF este de 5%.

i - numărul de ani ai perioadei de realizare a investiției; ia valoarea de 0 și 2;

t - numărul de ani ai perioadei de exploatare previzionate, luați în considerare pentru calculul VANF; ia valori de la 3 la 17;

Vrez - valoarea reziduală, reprezentând valoarea investiției la sfârșitul perioadei de estimare (anul 30); a fost considerată ca fiind egală cu valoarea netă (neamortizată) a componentelor care formează investiția la sfârșitul anului 10 de exploatare a obiectivului,

Valoare netă a investiției este determinată în tabelele de mai jos. în tabelul de mai jos este prezentată structura investiției pe categorii de elemente.

Tabel nr. 5. Structura investiției pe categorii de elemente și perioada lor de amortizare

Tabel nr. 5. Structura investiției pe categorii de elemente și perioada lor de amortizare

Nr.

crt.

Specificație

Valoarea brută

Valoare netă

Per. de amortizare

Amortizare anuală

1

Asigurarea utilităților si alte chelt

9,521,199

9,521,199

30

317,373

2

Lucrări de construcții

27,354,441

27,354,441

30

911,815

3

Utilaje cu montaj

15,841,549

15,841,549

30

528,052

4

Dotări

7,354,795

7,354,795

30

245,160

TOTAL IMOBILIZĂRI NOI

60,071,984

60,071,984

2,002,399

Tabel nr. 6. Valoarea brută, amortizarea cumulată și valoarea netă a obiectivului

Tabel nr. 6. Valoarea brută, amortizarea cumulată și valoarea netă a obiectivului

Nr.

Specificație

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Valoarea brută

1

Asigurarea utilităților si alte chelt

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

2

Lucrări de construcții

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

3

Utilaje cu montaj

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

4

Dotări

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

5

TOTAL VALOARE BRUTĂ

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

Amortizare anuală calculată

1

Asigurarea utilităților si alte chelt

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

2

Lucrări de construcții

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

3

Utilaje cu montaj

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

4

Dotări

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

5

TOTAL AMORTIZARE ANUAIĂ CALCULATĂ

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

Amortizare cumulată

1

Asigurarea utilităților si alte chelt

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

2

Lucrări de construcții

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

3

Utilaje cu montaj

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

4

Dotări

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

5

TO TAL AMO RTIZARE CUMULATA

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

1

Asigurarea utilităților si alte chelt

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

2

Lucrări de construcții

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26+12626

26442626

3

Utilaje cu montaj

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

4

Dotări

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

5

TOTAL VALOARENETĂ

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

Nr.

Specificație

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

Valoarea brută

1

Asigurarea utilităților si alte chelt

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

2

Lucrări de construcții

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

3

Utilaje cu montaj

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

4

Dotări

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

5

TOTAL VALOARE BRUTĂ

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

Amortizare anuală calculată

1

Asigurarea utilităților si alte chelt

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

2

Lucrări de constnicții

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

3

Utilaje cu montaj

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

4

Dotări

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

5

TOTAL AMORTIZARE

ANUALĂ CALCULATĂ

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

Amortizare cumulată

1

Asigurarea utilităților si alte chelt

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

2

Lucrări de construcții

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

3

Utilaje cu montaj

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

4

Dotări

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

5

TOTAL AMO RTIZARE

CUMULATA

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

1

Asigurarea utilităților si alte chelt

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

2

Lucrări de construcții

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

3

Utilaje cu montaj

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

4

Dotări

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

5

TOTAL VALOARE NETĂ

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

Nr.

Specificație

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

An 26

An 27

An 28

An 29

An 30

Valoarea brută

1

Asigurarea utilităților si alte chelt

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

9521199

2

Lucrări de constnicții

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

27354441

3

Utilaje cu montaj

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

15841549

4

Dotări

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

7354795

5

TOTAL VALOARE BRUTĂ

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

60071984

Amortizare anuală calculată

1

Asigurarea utilităților si alte chelt

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

2

Lucrări de construcții

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

3

Utilaje cu montaj

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

4

Dotări

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

5

TOTAL AMO RTIZARE ANUALĂ CALCULATĂ

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

Amortizare cumulată

1

Asigurarea utilităților si alte chelt

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

317373

2

Lucrări de construcții

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

911815

3

Utilaje cu montaj

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

528052

4

Dotări

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

245160

5

TOTAL AMO RTIZARE CUMULATA

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

1

Asigurarea utilităților si alte chelt

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

9203826

2

Lucrări de construcții

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

26442626

3

Utilaje cu montaj

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

15313497

4

Dotări

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

7109635

5

TOTAL VALOARE NETĂ

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

58069584

Fluxul net ne numerar actualizat cumulat pe 30 ani reprezintă valoarea actualizată netă.

Rata de actualizare utilizată în calcule este de 5%, rată indicată în Anexa cu recomandările pentru elaborarea analizei cost-beneficiu pentru proiectele care urmează să fie finanțate.

Tabel nr. 7.Calculul valorii actualizate financiare

Tabel nr. /.Calculul valorii actualizate financiare

[lei]

(lei]

(lei)

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]             |[lei]

[lei]

[lei]

post implementare

Explicații

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Numerar la inceputul perioadei

801800

802602

803404

804208

805012

805817

806623

807429

808237

809045

Intrări de numerar

Venituri din alocații de la bugetul local

600000

600600

601201

601802

602404

603006

603609

604213

604817

605422

Venituri din exploatarea bazinelor

3650000

3653650

3657304

3660961

3664622

3668287

3671955

3675627

3679302

3682982

Venituri din inchirieri

198000

198198

198396

198595

198793

198992

199191

199390

199590

199789

Total intrări de numerar

4448000

4452448

4456900

4461357

4465819

4470285

4474755

4479230

4483709

4488193

Ieșiri de numerar investiție

3646200

3649846

3653496

3657150

3660807

3664467

3668132

3671800

3675472

3679147

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare,organizare even socio-culturale

2484000

2486484

2488970

2491459

2493951

2496445

2498941

2501440

2503942

2506446

energie electrica

240000

240240

240480

240721

240961

241202

241444

241685

241927

242169

încălzire

120000

120120

120240

120360

120481

120601

120722

120843

120963

121084

apa/canal

90000

90090

90180

90270

90361

90451

90541

90632

90723

90813

telefonie/internet

48000

48048

48096

48144

48192

48240

48289

48337

48385

48434

salarii personal

540000

540540

541081

541622

542163

542705

543248

543791

544335

544879

contribuții personal

124200

124324

124449

124573

124698

124822

124947

125072

125197

125322

Total ieșiri de numerar

-3646200

-3649846

-3653496

-3657150

-3660807

-3664467

-3668132

-3671800

-3675472

-3679147

surplus/deficit de numerar

801800

802602

803404

804208

805012

805817

806623

807429

808237

809045

FLUXUL DENUMEAR TOTAL

801800

802602

803404

804208

805012

805817

806623

807429

808237

809045

Anul 1 este considerat anul de după finalizarea investiției si darea in funcțiune

Investiția cu tva

rata de actualizare 5%

-60,071,983.62

801800

802602

803404

804208

805012

805817

806623

807429

808237

809045

coeficient de actualizare

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

5%

761710

762472

763234

763997

764761

765526

766292

767058

767825

768593

VANF

-12461930

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

_____________________________________________________________I

Explicații

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

Numerar la inceputul perioadei

809854

810664

811475

812286

813098

813912

814725

815540

816356

817172

Intrări de numerar

Venituri din alocații de la bugetul local

606027

606633

607240

607847

608455

609063

609672

610282

610892

611503

Venituri din exploatarea bazinelor

3686665

3690351

3694042

3697736

3701433

3705135

3708840

3712549

3716261

3719978

Venituri din închirieri

199989

200189

200389

200590

200790

200991

201192

201393

201594

201796

Total intrări de numerar

4492681

4497173

4501671

4506172

4510678

4515189

4519704

4524224

4528748

4533277

Ieșiri de numerar investiție

3682827

3686509

3690196

3693886

3697580

3701278

3704979

3708684

3712392

3716105

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.organizare even socio-culturale

2508952

2511461

2513972

2516486

2519003

2521522

2524043

2526568

2529094

2531623

energie electrica

242411

242653

242896

243139

243382

243625

243869

244113

244357

244601

incalzire

121205

121327

121448

121569

121691

121813

121934

122056

122178

122301

apa/canal

90904

90995

91086

91177

91268

91359

91451

91542

91634

91725

telefonie/internet

48482

48531

48579

48628

48676

48725

48774

48823

48871

48920

salarii personal

545424

545970

546516

547062

547609

548157

548705

549254

549803

550353

contribuții personal

125448

125573

125699

125824

125950

126076

126202

126328

126455

126581

Total ieșiri de numerar

-3682827

-3686509

-3690196

-3693886

-3697580

-3701278

-3704979

-3708684

-3712392

-3716105

surplus/deficit de numerar

809854

810664

811475

812286

813098

813912

814725

815540

816356

817172

FLUXUL DE NUMEAR IO TAL

809854

810664

811475

812286

813098

813912

814725

815540

816356

817172

Anul 1 este considerat anul de după finalizarea investiției si darea in funcțiune

Investiția cu tva

-60,071,983.62

809854

810664

811475

812286

813098

813912

814725

815540

816356

817172

coeficient de actualizare

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

5%

769361

770131

770901

771672

772444

773216

773989

774763

775538

776313

VANF

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

Explicații

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

An 26

An 27

An 28

An 29

An 30

Numerar la inceputul perioadei

817989

818807

819626

820446

821266

822087

822909

823732

824556

825381

Intrări de numerar

Venituri din alocații de la bugetul local

612115

612727

613340

613953

614567

615181

615797

616412

617029

617646

Venituri din exploatarea bazinelor

3723698

3727421

3731149

3734880

3738615

3742353

3746096

3749842

3753592

3757345

Venituri din inchirieri

201998

202200

202402

202604

202807

203010

203213

203416

203619

203823

Total intrări de numerar

4537810

4542348

4546890

4551437

4555989

4560545

4565105

4569670

4574240

4578814

Ieșiri de numerar investiție

3719821

3723541

3727264

3730992

3734723

3738457

3742196

3745938

3749684

3753434

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare,organizare even socio-culturale

2534155

2536689

2539226

2541765

2544307

2546851

2549398

2551947

2554499

2557054

energie electrica

244846

245091

245336

245581

245827

246073

246319

246565

246812

247058

incalzire

122423

122545

122668

122791

122913

123036

123159

123282

123406

123529

apa/canal

91817

91909

92001

92093

92185

92277

92369

92462

92554

92647

telefonie/internet

48969

49018

49067

49116

49165

49215

49264

49313

49362

49412

salarii personal

550903

551454

552006

552558

553110

553663

554217

554771

555326

555881

contribuții personal

126708

126834

126961

127088

127215

127343

127470

127597

127725

127853

Total ieșiri de numerar

-3719821

-3723541

-3727264

-3730992

-3734723

-3738457

-3742196

-3745938

-3749684

-3753434

surplus/ deficit de numerar

817989

818807

819626

820446

821266

822087

822909

823732

824556

825381

FLUXUL DE NUMEAR TOTAL

817989

818807

819626

820446

821266

822087

822909

823732

824556

825381

Anul 1 este considerat anul de după finalizarea investiției si darea in funcțiune

Investiția cu tva

-60,071,983.62

817989

818807

819626

820446

821266

822087

822909

823732

824556

825381

coeficient de actualizare

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

5%

777090

777867

778645

779423

780203

780983

781764

782546

783328

784112

VANF

Concluzie:

Valoarea actualizată netă financiara, calculată cu o rată de actualizare de 5% pentru un orizont de previziune aferent perioadei de exploatare de 30 ani este negativa.

Prin urmarea proiectul de investiții nu se poate susține fara intervenție.

Din datele cuprinse în tabelul de mai sus se constată că durabilitate financiară a investiției este asigurată fluxul net operațional cumulat de numerar fiind pozitiv pe toată durata de operare a proiectului.

Valoarea actualizată netă financiară reprezintă excedentul de flux de numerar financiar, plusul de valoare peste cea a investiției realizate, exprimând profitabilitatea financiară a investiției.

Valoarea actualizată netă financiară generată de acest proiect, calculată cu o rată de actualizare de 5% pentru un orizont de previziune aferent perioadei de exploatare de 30 ani este negativă, fapt ce indică în primul rând incapacitatea de recuperare a investiției prin prisma veniturilor financiare generate de aceasta. Prin urmare, o astfel de investiție nu ar fi rentabilă dacă Primăria ar încerca să o finanțeze din surse atrase prin credite de la bănci.

Pe de altă parte, ținând cont de faptul că fluxul de numerar cumulat pe fiecare an al perioadei de exploatare a proiectului este pozitiv, investiția își demonstrează durabilitatea financiară.

Rata internă de rentabilitate financiară (RIRF)

Rata internă de rentabilitate financiară este acea rată de actualizare la care valoarea fluxului net de numerar actualizat este zero, respectiv încasările actualizate sunt egalate de plățile actualizate.

Această rată exprimă capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata luată în considerare ca fiind perioada de viață a investiției.

Deci: RIRF = e dacă:

VANF = -Y--'— + Y--

^(l + e)' ^(1 + e)' (1 + e)7        =0.

Pentru calculul operativ al RIRF se apelează la metoda interpolării, formula de calcul fiind următoarea:

FNe

RIRF = emm + (emax -emin )x—----r ,

FNe +\FNe

emin - rata mică de actualizare care face fluxul de numerar actualizat pozitiv, dar apropiat de zero;

emax - rata mare de actualizare care face fluxul de numerar actualizat negativ dar aproape de zero;

FNemin; FNemax - fluxul de numerar actualizat cu rata mică, respectiv rata mare de actualizare.

Veniturile și cheltuielile pentru analiza financiară, includ:

 • a)      baza este investiția inițială, dată de valoarea totală a bugetului investițional;

 • b)      valoarea reziduală este valoarea finală a investiției la sfârșitul perioadei de prognoze;

 • c)      fluxul de numerar:

 • —  anual, reprezintă diferența între intrările (încasări) și ieșirile anuale de numerar;

 • —  inițial, este reprezentat de investiția inițială făcută, considerată ca o ieșire

 • —  final, este reprezentat de valoarea finală (sau reziduală - după perioada de previziune) a investiției, valoarea actualizată a acestuia mărind suma fluxurilor de numerar actualizate;

 • d)      rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (inițial, final și anuale) viitoare la valorile momentului de bază al investiției,

 • e)      fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bază al investiției.

Determinarea ratei interne de rentabilitate financiare este realizată pe baza datelor din de mai jos.

Tab. 8 Calculul ratei interne de rentabilitate financiara

Tab. 8 Calculul ratei interne de rentabilitate financiara

I                                I                            I                           I                           I I                         |[|eil I                        I

post implementare

Explicații

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Numerar la inceputul perioadei

801800

802602

803404

804208

805012

805817

806623

807429

808237

809045

Intrări de numerar

Venituri din alocații de la bugetul local

600000

600600

601201

601802

602404

603006

603609

604213

604817

605422

Venituri din exploatarea bazinelor

3650000

3653650

3657304

3660961

3664622

3668287

3671955

3675627

3679302

3682982

Venituri din inchirieri

198000

198198

198396

198595

198793

198992

199191

199390

199590

199789

Total intrări de numerar

4448000

4452448

4456900

4461357

4465819

4470285

4474755

4479230

4483709

4488193

Ieșiri de numerar investiție

cheltuieli materii prime si materiale, organizare evenimente socio culturale

2484000

2486484

2488970

2491459

2493951

2496445

2498941

2501440

2503942

2506446

energie electrica

240000

240240

240480

240721

240961

241202

241444

241685

241927

242169

încălzire

120000

120120

120240

120360

120481

120601

120722

120843

120963

121084

apa/canal

90000

90090

90180

90270

90361

90451

90541

90632

90723

90813

telefonie/internet

48000

48048

48096

48144

48192

48240

48289

48337

48385

48434

salarii personal

540000

540540

541081

541622

542163

542705

543248

543791

544335

544879

contribuții personal

124200

124324

124449

124573

124698

124822

124947

125072

125197

125322

Total ieșiri de numerar

3646200

3649846

3653496

3657150

3660807

3664467

3668132

3671800

3675472

3679147

surplus/deficit de numerar

801800

802602

803404

804208

805012

805817

806623

807429

808237

809045

Anul 1 este considerat anul de după finalizarea investiției si darea in funcțiune

Investiția cu tva

rata de actualizare 5%

-60,071,983.62

801800

802602

803404

804208

805012

805817

806623

807429

808237

809045

coeficient de actualizare

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

761710

762472

763234

763997

764761

765526

766292

767058

767825

768593

VANF

-12461930

RIRF

-1.01%

valoare de inventar inițiala

55987089

-4,084,894.89

amortizare

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

I I I

I______________________________.

Explicații

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

Numerar la inceputul perioadei

809854

810664

811475

812286

813098

813912

814725

815540

816356

817172

Intrări de numerar

Venituri din alocații de la bustetul local

606027

606633

607240

607847

608455

609063

609672

610282

610892

611503

Venituri din exploatarea bazinelor

3686665

3690351

3694042

3697736

3701433

3705135

3708840

3712549

3716261

3719978

Venituri din inchirieri

199989

200189

200389

200590

200790

200991

201192

201393

201594

201796

Total intrări de numerar

4492681

4497173

4501671

4506172

4510678

4515189

4519704

4524224

4528748

4533277

Ieșiri de numerar investiție

cheltuieli materii prime si materiale, organizare evenimente socio culturale

2508952

2511461

2513972

2516486

2519003

2521522

2524043

2526568

2529094

2531623

energie electrica

242411

242653

242896

243139

243382

243625

243869

244113

244357

244601

încălzire

121205

121327

121448

121569

121691

121813

121934

122056

122178

122301

apa/canal

90904

90995

91086

91177

91268

91359

91451

91542

91634

91725

telefonie/internet

48482

48531

48579

48628

48676

48725

48774

48823

48871

48920

salarii personal

545424

545970

546516

547062

547609

548157

548705

549254

549803

550353

contribuții personal

125448

125573

125699

125824

125950

126076

126202

126328

126455

126581

Total ieșiri de numerar

3682827

3686509

3690196

3693886

3697580

3701278

3704979

3708684

3712392

3716105

surplus/ deficit de numerar

809854

810664

811475

812286

813098

813912

814725

815540

816356

817172

Anul 1 este considerat anul de după finalizarea investiției si darea in funcțiune

Investiția cu tva

-60,071,983.62

809854

810664

811475

812286

813098

813912

814725

815540

816356

817172

coeficient de actualizare

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

769361

770131

770901

771672

772444

773216

773989

774763

775538

776313

VANF

RRF

valoare de inventar inițiala

-4,084,894.89

amortizare

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

I I I I

Explicații

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

An 26

An 27

An 28

An 29

An 30

Numerar la începutul perioadei

817989

818807

819626

820446

821266

822087

822909

823732

824556

825381

Intrări de numerar

Venituri din alocații de la bugetul local

612115

612727

613340

613953

614567

615181

615797

616412

617029

617646

Venituri din exploatarea bazinelor

3723698

3727421

3731149

3734880

3738615

3742353

3746096

3749842

3753592

3757345

Venituri din închirieri

201998

202200

202402

202604

202807

203010

203213

203416

203619

203823

Total intrări de numerar

4537810

4542348

4546890

4551437

4555989

4560545

4565105

4569670

4574240

4578814

Ieșiri de numerar investiție

cheltuieli materii prime si materiale, organizare evenimente socio culturale

2534155

2536689

2539226

2541765

2544307

2546851

2549398

2551947

2554499

2557054

energie electrica

244846

245091

245336

245581

245827

246073

246319

246565

246812

247058

incalzire

122423

122545

122668

122791

122913

123036

123159

123282

123406

123529

apa/canal

91817

91909

92001

92093

92185

92277

92369

92462

92554

92647

telefonie/internet

48969

49018

49067

49116

49165

49215

49264

49313

49362

49412

salarii personal

550903

551454

552006

552558

553110

553663

554217

554771

555326

555881

contribuții personal

126708

126834

126961

127088

127215

127343

127470

127597

127725

127853

Total ieșiri de numerar

3719821

3723541

3727264

3730992

3734723

3738457

3742196

3745938

3749684

3753434

surplus/ deficit de numerar

817989

818807

819626

820446

821266

822087

822909

823732

824556

825381

Anul 1 este considerat anul de după finalizarea investiției si darea in funcțiune

Investiția cu tva

-60,071,983.62

817989

818807

819626

820446

821266

822087

822909

823732

824556

825381

coeficient de actualizare

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

777090

777867

778645

779423

780203

780983

781764

782546

783328

784112

VANF

RIRF

valoare de inventar inițiala

-4,084,894.89

amortizare

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

2002399

Concluzie:

Rata de recuperare financiar a investiției este de -1.01 %, valoare mai rrica decât rata de actualizare de 5% recomandata in cadrul analizei financiare Prin urmarea proiectul de investiții nu se poate susține fara intervenție.

Valoarea RIRF rezultată din calcule este de -1,01 % reflectând o situație necorespunzătoare

prin prisma fezabilității financiare. Nivelul de rentabilitate este sensibil inferior ratei de actualizare ca rată minimă de rentabilitate cerută. Obținerea unei rate interne de rentabilitate financiare inferioare ratei de actualizare conduce la obținerea unei valori actualizate nete financiare negative. însă obiectivul obținerii unei rentabilități financiare cât mai mari, peste rata de actualizare, considerăm că nu constituie o prioritate pentru un proiect de investiții în domeniul reabilitării clădirii, acesta făcând parte din categoria „low return-on-investment".

Raportul costuri/beneficii actualizate

Se calculează prin luarea în considerare a valorii actualizate a încasărilor și a valorii actualizate a plăților, după relația:

y Q

Rb/c = y         >

(1 + e)1

unde: C - costuri (plăți); B - beneficii (încasări).

O activitate este sustenabilă din punct de vedere financiar numai dacă acest indicator este mai mic decât 1.

Calculele au fost efectuate pe baza datelor din tabelul de mai jos.

Tabel nr. 9. Determinarea Raportului costuri/beneficii actualizate

Tabel nr. 9. Determinarea Raportului costuri/beneficii actualizate

' ......................     '                                ‘             .............' ........... '                                     j ~.......|                          :                        I ...............]     ....... 1

Nr.

Specificație

Unitatea

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

crt.

de măsură

1

Plăți aferente activității de bază

RON

3646200

3649846

3653496

3657150

3660807

3664467

3668132

3671800

3675472

3679147

2

Alte plăți

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Plăți totale

RON

3646200

3649846

3653496

3657150

3660807

3664467

3668132

3671800

3675472

3679147

4

încasări din activitatea de bază

RON

4448000

4452448

4456900

4461357

4465819

4470285

4474755

4479230

4483709

4488193

5

Valoare reziduală

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

încasări totale

RON

4448000

4452448

4456900

4461357

4465819

4470285

4474755

4479230

4483709

+188193

7

Rată de actualizare

%

5%

8

Coeficient de actualizare

-

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

9

Plăți totale actualizate (costuri)

RON

3463890

3467354

3470821

3474292

3477766

3481244

3484725

3488210

3491698

3495190

10

încasări totale actualizate (beneficii)

RON

4225600

4229826

4234055

4238289

4242528

4246770

4251017

4255268

4259523

4263783

11

Raportul costuri/beneficii actualizate

-

0.82

Nr.

Specificație

Unitatea

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

crt.

de măsură

1

Plăți aferente activității de bază

RON

3682827

3686509

3690196

3693886

3697580

3701278

3704979

3708684

3712392

3716105

2

Alte plăți

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Plăți totale

RON

3682827

3686509

3690196

3693886

3697580

3701278

3704979

3708684

3712392

3716105

4

încasări din activitatea de bază

RON

4492681

4497173

4501671

4506172

4510678

4515189

4519704

4524224

4528748

4533277

5

Valoare reziduală

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

încasări totale

RON

4492681

4497173

4501671

4506172

4510678

4515189

4519704

4524224

4528748

4533277

7

Rată de actualizare

%

8

Coeficient de actualizare

-

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

9

Plăți totale actualizate (costuri)

RON

3498685

3502184

3505686

3509192

3512701

3516214

3519730

3523250

3526773

3530300

10

încasări totale actualizate (beneficii)

RON

4268047

4272315

4276587

4280864

4285144

4289430

4293719

4298013

4302311

4306613

11

Raportul costuri/beneficii actualizate

-

Nr.

Specificație

Unitatea

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

An 26

An 27

An 28

An 29

An 30

crt.

de măsură

1

Plăți aferente activității de bază

RON

3719821

3723541

3727264

3730992

3734723

3738457

3742196

3745938

3749684

3753434

2

Alte plăți

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Plăți totale

RON

3719821

3723541

3727264

3730992

3734723

3738457

3742196

3745938

3749684

3753434

4

încasări din activitatea de bază

RON

4537810

4542348

4546890

4551437

4555989

4560545

4565105

4569670

4574240

4578814

5

Valoare reziduală

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

încasări totale

RON

4537810

4542348

4546890

4551437

4555989

4560545

4565105

4569670

4574240

4578814

7

Rată de actualizare

%

8

Coeficient de actualizare

-

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

9

Plăți totale actualizate (costuri)

RON

3533830

3537364

3540901

3544442

3547986

3551534

3555086

3558641

3562200

3565762

10

încasări totale actualizate (beneficii)

RON

4310920

4315231

4319546

4323865

4328189

4332517

4336850

4341187

4345528

4349874

11

Raportul costuri/beneficii actualizate

-

Raportul costuri actualizate / beneficii actualizate este subunitar, ceea ce atestă că încasările actualizate sunt superioare plăților actualizate. Acest indicator indică faptul că, prin prisma activității de exploatare (operare a obiectivului rezultat în urma investiției), proiectul este sustenabil (durabil) din punct de vedere financiar, adică încasările acoperă plățile asociate acestuia în fiecare an al perioadei de estimări.

Perioada de recuperare a investiției

Perioada de recuperare a investiției este definită ca numărul de ani în care o entitate își recuperează investiția inițială pe seama fluxurilor nete de numerar obținute.

Acest indicator permite cunoașterea, încă din etapa deciziei, a timpului de recuperare a „costurilor" inițiale cu investiția, pe seama fluxului net de numerar obținut.

Perioada de recuperare a investiției se poate determina prin calculul termenului de recuperare actualizat, pe baza relației:

TR —

valoareainvestitf lor efectuate

1 J\.

FNact! an

valoareamedie anuală actualizată a FN

Perioada de recuperare se poate calcula utilizând atât fluxul de numerar la valoarea nominală cât și fluxul de numerar actualizat.

Cu cât perioada de recuperare este mai scurtă cu atât mai viabilă și mai eficientă este investiția.

Având în vedere destinația socială a rezultatelor proiectului în urma execuției proiectului, recuperarea investiției din fluxurile de numerar nu reprezintă un obiectiv principal.

Tabel nr. 10. Determinarea perioadei de recuperare a investiției

Tabel nr. 10. Determinarea perioadei de recuperare a investiției

Nr. crt.

Specificație

Unitatea

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

de măsură

1

Valoarea investiției

RON

2

Valoarea actualizata a investiției

3

Flux de numerar (FN)

RON

801800

802602

803404

804208

805012

805817

806623

807429

808237

809045

4

Rata de actualizare

%

5%

5

Coefiecientul de actualizare

-

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

6

Fluxde numerar actualizat (FNA)

RON

761710

762472

763234

763997

764761

765526

766292

767058

767825

768593

9

Fluxde numerar mediu (FNM)/30 ani

RON

26727

26753

26780

26807

26834

26861

26887

26914

26941

26968

10

Fluxde numerar actualizat mediu (FNAM)/30ani

RON

25390

25416

25441

25467

25492

25518

25543

25569

25594

25620

Nr.

crt.

Specificație

Unitatea

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

de măsură

1

Valoarea investiției

RON

2

Valoarea actualizata a investiției

3

Fluxde numerar (FN)

RON

809854

810664

811475

812286

813098

813912

814725

815540

816356

817172

4

Rata de actualizare

%

5

Coefiecientul de actualizare

-

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0 95

0.95

0.95

6

Fluxde numerar actualizat (FNA)

RON

769361

770131

770901

771672

772444

773216

773989

774763

775538

776313

9

Fluxde numerar mediu (FNM)/30 ani

RON

26995

27022

27049

27076

27103

27130

27158

27185

27212

27239

10

Fluxde numerar actualizat mediu (FNAM)/30 ani

RON

25645

25671

25697

25722

25748

25774

25800

25825

25851

25877

Nr.

crt.

Specificație

Unitatea

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

An 26

An 27

An 28

An 29

An 30

de măsură

1

Valoarea investiției

RON

2

Valoarea actualizata a investiției

3

Flux de n umerar (FN)

RON

817989

818807

819626

820446

821266

822087

822909

823732

824556

825381

4

Rata de actualizare

%

5

Coefiecientul de actualizare

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

6

Fluxde numerar actualizat (FNA)

RON

777090

777867

778645

779423

780203

780983

781764

782546

783328

784112

9

Fluxde numerar mediu (FNM)/30 ani

RON

27266

27294

27321

27348

27376

27403

27430

27458

27485

27513

10

Fluxde numerar actualizat mediu (FNAM)/30 ani

RON

25903

25929

25955

25981

26007

26033

26059

26085

26111

26137

Perioada de recuperare a investiției atât din fluxul de numerar net actualizat cât și din fluxul net mediu reflectă valori foarte mari, fapt ce indică incapacitatea proiectului investițional de a genera fluxuri de numerar suficiente pentru a conduce la recuperarea în cadrul perioadei de estimări 30 de ani de valorii investiției.

 • 4.8. Analiza de sensitivitate

Obiectivul analizelor de senzitivitate și risc este de a evalua performanța indicatorilor de profitabilitate a proiectului în raport cu factorii care ar putea să perturbe estimările realizate în cadrul analizei financiare și economice a proiectului investițional. Analiza de sensitivitate este necesară pentru că poate exista o incertitudine considerabilă atât în ceea ce privește impactul previzionat, cât și în evaluarea monetară a fiecărui tip de efect, în special cele de natură socio-economică. Analiza senzitivității încearcă să rezolve aceste incertitudini.

în acest sens, analiza de senzitivitate urmărește identificarea variabilelor critice și impactul lor potențial asupra modificării indicatorilor de fezabilitate financiară și economică, iar analiza de risc are ca scop estimarea probabilității acestor modificări care au avut loc. Indicatorii de performanță care au fost considerați pentru analiza de senzitivitate sunt RIRF și VANF

Măsurarea impactului modificării variabilelor critice s-a realizat prin variația procentuală în pași de +/-2% a unui set de variabile ale proiectului și apoi calcularea valorii indicatorilor de fezabilitate. Variabilele proiectului pentru care o variație de 2% a produs o modificare cu mai mult de 10% față de valoarea de bază a VAN și RIR au fost considerate variabile critice. Pentru acest proiect investițional au fost selectate 3 variabile pentru analiza sensitivității:

Valoarea investiției;

Beneficiile financiare;

Costurile financiare;

Dintre acestea la pentru determinarea sensitivității VANF și RIRF au fost utilizate valoarea investiției, beneficiile financiare și costurile financiare.

Tabel nr. 11. Sensitivitatea VANF

Tabel nr. 11. Sensitivitatea VANF

[lei]

Ritmul variației

variația valorii investiției

variația beneficiilor finan.

variația costurilor finan.

valoare

coef. elastic.

valoare

coef.

elastic.

valoare

coef. elastic.

- reducere cu 10%

-11,215,737

-0.84%

-13,832,742

-1.01%

-10,717,259

-1.08%

- reducere cu 8%

-11,464,975

-0.86%

-13,471,346

-1.03%

-10,742,183

-1.10%

- reducere cu 6%

-11,714,214

-0.88%

-13,222,107

-1.05%

-10,767,107

-1.12%

- reducere cu 4%

-11,963,452

-0.89%

-12,972,869

-1.08%

-10,779,569

-1.14%

- reducere cu 2%

-12,212,691

-0.91%

-12,723,630

-1.10%

-10,804,493

-1.17%

- varianta dc bază

-12,461,930

-0.93%

-12,461,930

-1.12%

-12,461,930

-1.19%

- creștere cu 2%

-12,711,168

-0.95%

-12,194,995

-1.14%

-14,069,519

-1.21%

- creștere cu 4%

-12,960,407

-0.97%

-11,950,990

-1.17%

r -14,057,057

-1.24%

- creștere cu 6%

-13,209,645

-0.99%

-11,701,752

-1.19%

-14,032,133

-1.26%

- creștere cu 8%

-13,458,884

-1.00%

-11,452,513

-1.21%

-14,019,671

-1.29%

- creștere cu 10%

-13,708,123

-11,215,737

-13,957,361

SENSITIVITATEA VANF

 • ■ Tabel nr. 11. Sensitivitatea VANE [lei] variația valorii investiției valoare

 • ■ Tabel nr. 11. Sensitivitatea VANE [lei] variația valorii investiției coef. elastic.

 • ■ Tabel nr. 11. Sensitivitatea VANF [lei] variația beneficiilor finan. valoare

 • ■ Tabel nr. 11. Sensitivitatea VANF [lei] variația beneficiilor finan. coef. elastic.

 • ■ Tabel nr. 11. Sensitivitatea VANF [lei] variația costurilor finan. valoare

a Tabel nr. 11. Sensitivitatea VANF [lei] variația costurilor finan. coef. elastic.

Din analiza variabilității VANF se constată că efectul modificării tuturor celor trei variabile (coeficientul de elasticitate) asupra indicatorului este relativ redus, acesta încadrându-se între

-1,21% și -0,99%. Dintre toți cei trei factori, o variație mai intensă generează modificarea valorii investiției - variații între -1,19% și -0,93% a indicatorului la o modificare cu 2% a factorului. Variația valorii beneficiilor și costurilor financiare produc efecte sub -1,29% în valoarea indicatorului la o variație cu 2% a factorului. Deși nici una dintre variabile nu poate fi considerată critică în cazul acestui indicator, totuși variația valorii investiției trebuie considerată ca factor important de influență asupra nivelului VANF, fapt pentru care ar trebui menținută sub control în perioada de implementare.

Tabel nr. 12. Sensitivitatea RIRF

Tabel nr. 12. Sensitivitatea RIRF

[%]

Ritmul variației

variația valorii investiției

variația beneficiilor finan.

variația costurilor finan.

valoare coef. elastic.

valoare coef. elastic.

valoare coef. elastic.

-reducere cu 10%

-0.90%

-1.06%

-1.12%

-1.14%

-0.86%

-1.18%

- reducere cu 8%

-0.92%

-1.09%

-1.09%

-1.16%

-0.87%

-1.21%

- reducere cu 6%

-0.94%

-1.11%

-1.07%

-1.19%

-0.87%

-1.23%

- reducere cu 4%

-0.97%

-1.13%

-1.05%

-1.21%

-0.87%

-1.26%

- reducere cu 2%

-0.99%

-1.16%

-1.03%

-1.23%

-0.87%

-1.28%

- varianta de bază

-1.01%

-1.18%

-1.01%

-1.26%

-1.01%

-1.31%

- creștere cu 2%

-1.03%

-1.20%

-0.98%

-1.29%

-1.13%

-1.34%

- creștere cu 4%

-1.05%

-1.23%

-0.96%

-1.31%

-1.28%

-1.36%

- creștere cu 6%

-1.07%

-1.25%

-0.94%

-1.34%

-1.44%

-1.39%

- creștere cu 8%

-1.09%

-1.27%

-0.92%

-1.36%

-1.63%

-1.42%

-creștere cu 10%

-1.11%

-0.90%

-1.13%

J.                                       I

SENSITIVITATEA RIRF

 • ■ Ritmul variației    ■                   ■ - reducere cu 10% ■ - reducere cu 8%

 • ■ - reducere cu 6% ■ - reducere cu 4% ■ - reducere cu 2%  ■ - varianta de bază

 • ■ - creștere cu 2%  ■ - creștere cu 4%  ■ - creștere cu 6%  ■ - creștere cu 8%

a - creștere cu 10%

în ceea ce privește influența modificării factorilor asupra valorii RIRF, se constată că o variație de 2% a valorii investiției conduce la modificări în RIRF cuprinse între -1,27 % și

-1,06 %, acesta fiind o variabilă cu influențe relativ semnificative asupra variației condițiilor de eficiență ale investiției măsurate prin RIRF. Cea mai amplă influență asupra RIRF este generată de variația costurilor financiare, care produce variații în RIRF între -1,31% și -1,18% la o variație a beneficiilor financiare de 2%. De asemenea, și variația costurilor financiare conduce la o modificare a consistentă a RIRF ceea ce înseamnă că acești doi factori sunt critici pentru atingerea nivelului dorit al indicatorului.

 • 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscul reprezintă un eveniment viitor și probabil a cărui producere poate determina nerealizarea la nivelele cantitative și calitative a obiectivelor propuse ale unui proiect sau activități. El poate fi previzibil, atunci când factorii care generează aceste abateri de la planificarea inițială pot fi prevăzuți cu anticipație, și neprevizibil, determinat de situații ale căror caracteristici și producere viitoare sunt total incerte. Analiza de risc reprezintă metoda de evaluare a posibilității de apariție a unor factori care să împiedice obținerea rezultatelor planificate/urmărite/dorite, constituindu-se astfel într-o etapă necesară pentru identificarea unor acțiuni menite să atenueze efectele acestor factori.

Pentru asigurarea unui management eficient și eficace al riscului unui proiect de investiții pentru realizarea proiectului, se impune analiza acestui proiect din perspectiva siguranței/nesiguranței modului de desfășurare, prin atribuirea unui nivel de risc specific fiecărei categorii potențiale de risc. Pentru proiectul refacerii clădirii va utiliza în evaluarea categoriilor de risc următoarea grilă, asimilabilă unei scale (scor) Likert:

 • ■       risc minor (punctaj 1);

 • ■       risc scăzut (punctaj 2);

 • ■       risc mediu (punctaj 3);

 • ■        risc ridicat (punctaj 4);

 • ■       risc major (punctaj 5).

Categoriile de risc identificabile la nivelul proiectului de refacere clădire sunt:

 • 1.      Riscul de țară:

 • 2.      Riscul natural;

 • 3.       Riscul legat de profil;

 • 4.      Riscul juridic și administrativ;

 • 5.      Riscul tehnic și tehnologic;

 • 6.      Riscul legat de resursele umane;

 • 7.      Riscul de exploatare;

 • 8.      Riscul financiar:

 • 9.      Riscul comercial;

 • 10.     Riscul ecologic.

Riscul de țară se referă la elemente ca starea mediului macroeconomic și social, a sistemului politic, importanța geostrategică a țării, starea și tendința indicatorilor macroeconomici.

Evaluare: minor (El=l)

Justificare: Referitor la proiect, acesta se va desfășura în România, pentru care riscul de țară se poate manifesta prin activarea clauzelor de salvgardare post-aderare, care poate determina suspendarea sau reducerea volumului finanțărilor disponibile pentru finanțarea proiectelor de infrastructură sportiva,educațională preșcolară; evoluția recentă a situației socio-economice și reconsiderarea, în sens pozitiv, a politicii naționale în domeniu a redus posibilitatea aplicării clauzelor respective.

Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului K1 = 0,05

Riscul natural este generat de calamități naturale sau de alte cauze de forță majoră, în care factorii naturali au ponderea decisivă.

Evaluare: minor (E2=l)

Justificare: Riscul ca parte din clădirea construita prin intermediul proiectului să fie afectată de evenimente incerte viitoare de natura unor cutremure, inundații, incendii, alunecări de teren etc. este foarte scăzut. în faza de proiectare a lucrărilor de reabilitare s-a ținut cont de normativele în vigoare în ceea ce privește efectele caracteristicilor seismice ale zonei de amplasament asupra rezistenței clădirii.

Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului: K2 = 0,05

Riscul legat de profilul proiectului vizează capacitatea de adaptare a ofertei de servicii recreeative,culturale și artistice de către acest complex la cerințele propriu zise a grupurilor-țintă ale proiectuluijlocuitorii localității Timișoara.

Evaluare: scăzut (E3=2)

Riscul juridic și administrativ se referă, pe de o parte, la susținerea proiectului de către Primăria Timișoara iar, pe de altă parte, la situația juridică patrimonială.

Evaluare: mediu (E4=3)

Justificare: Proiectul propus se bucură de sprijinul și susținerea factorilor decizionali din cadrul Primăriei; Primăria asigură sursele de finanțare pentru realizarea lucrărilor de elaborare a proiectului pentru a fi depus spre evaluare; singurul risc previzibil important este acela ca în să nu se obțină avizul favorabil în vederea finanțării proiectului;

Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului: K4 = 0,05

Riscul tehnic și tehnologic capacitatea executantului lucrărilor de a executa lucrările aferente proiectului și de a dota clădirea existenta cu dotări corespunzătoare activității care urmează să fie derulată în cadrul acestuia.

Evaluare: mediu (E5=3)

Justificare: prezentul proiect presupune realizarea unei construcții moderne și achiziția unor dotări de ultimă oră pentru derularea serviciilor sportive, culturale și artistice. Pentru ca aceste dotări să se justifice, ele trebuie să fie acceptate atât de persoanele care vor performa în cadrul activităților sportive,culturale și artistice, cât și consumatorilor de astfel de servicii. Neacceptarea acestora de către cele două grupuri țintă conduce la manifestarea riscului tehnologic, adică respingerea unor tehnologii neadecvate sau neutilizabile. Având în vedere natura activității și a dotărilor aferente, riscul tehnic și tehnologic este considerat minor.

Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului K5 = 0,15

Riscul legat de resursele umane constă în probabilitatea ca executantul să nu își poată asigura necesarul de personal în faza de execuție, în structura de calificări și competențe dorite și necesare.

Evaluare: redus (E6=2)

Justificare: acest risc are două componente - una se referă la disponibilitatea resurselor umane pe parcursul perioadei de realizare a proiectului, cea de-a doua se referă la resursele umane din interiorul complexului, adică personalul operativ, administrativ și auxiliar al acestuia. în ceea ce privește prima categorie de personal - nu există riscuri privind indisponibilitatea deoarece ramura de construcții încă se luptă cu efectele crizei economice și financiare, existând potențial uman suficient pentru realizarea lucrării de investiții.

Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului: K6=0,15

Riscul de exploatare se referă la incertitudinea și variabilitatea gradului de ocuparea locurilor disponibile în cadrul complexului după finalizarea construcției.

Evaluare: minor (E7=l)

Justificare: Acest risc este legat de posibilitatea ca complexul să rămână fără clienti-performeri din varii motive. Având în vedere însă specificul demografic al localității, tocmai inexistența unor instituții de acest gen a condus la necesitatea acestei investiții.

Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului: K7=0,15

Riscul ecologic are în vedere impactul pe care îl poate genera în mediul ambiental realizarea și exploatarea obiectivului aferent proiectului.

Evaluare: minor (E8 = 1)

Justificare: Proiectul nu are nici un impact nefavorabil de mediu pe parcursul exploatării obiectivului, singurul efect indirect de mediu constându-l poluarea fonică și cu praf pe timpul execuției lucrărilor de investiții.

Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului: 0,05

Tabel nr. 14. Calculul scorului mediu al riscului

Categorie de risc

Calificativ

Scor

(Ei)

Coeficient de importanță (Ki)

Scor ponderat

pe categorie

de risc (Ri)

1. Riscul de țară

Minor

1

0,05

0,05

2. Riscul natural

Minor

1

0,05

0,05

3. Riscul legat de profilul proiectului

Scăzut

2

0,25

0,5

4. Riscul juridic și administrativ

Mediu

3

0,1

0,3

5. Riscul tehnic și tehnologic

Mare

3

0,2

0,6

6. Riscul legat de resursele umane

Scăzut

2

0,15

0,3

7. Riscul de exploatare

Minor

1

0,15

0,15

8. Riscul ecologic

Minor

1

0,05

0,05

SCORUL MEDIU AL RISCULUI

1,00

2,00

Funcția scor de risc:          v r = 2,00

n _ /=!__________

mediu          o

RISCUL PROIECTULUI: SCĂZUT

Harta riscului

Risc maxim

Risc mare

Risc mediu

Risc scăzut

Risc minor

Risc de țară

Risc

natural

Risc legat

de profilul proiectului

Risc juridic

și adm.

Risc tehnic și tehnologic

Risc legat de resursele umane

Risc

de exploatare

Risc ecologic

 • 5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat:

5.1. Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

După identificarea elementelor esențiale pentru atingerea obiectivelor propuse care sunt stabilite si prezentate mai sus pe baza temei de proiectare si in urma consultării cu beneficiarul, s-a ajuns la concluzia ca proiectul oferă doua scenarii ușor diferite, prezentate anterior la punctul 3, respectiv:

SCENARIUL 1

In cadrul scenariului 1, se propune eliminarea tribunei aferente bazinului exterior, zona fiind lasata libera, devenind suport pentru șezlonguri si mese exterioare. Sub acest spațiu alocat ca suport pentru șezlonguri si mese exterioare se va realiza un subsol tehnic care va găzdui echipamentele si instalațiile aferente bazinului. Accesul in camera tehnica se face dintr-o camera amplasata in apropierea terenului de sport cu o scara de acces pe verticala, zona prin care se si ventilează parțial spațiul tehnic. Aceasta camera ascunde si o structura de stâlpi ce susțin pista de alergare ce leaga tribunele terenului de tenis cu clădirea principala.

Terenul de tenis cu dimensiunile cuprinse intre (34 x 17 ) m si (37 x 18) m (conform cerinței temei de proiectare de către beneficiar) va suferi modificări astfel incat sa devină de tip multifuncțional si sa poata susține jocuri sportive de echipa precum handbal, minifotbal, baschet. Se va proiecta o suprafața de teren DL 41x21m încadrata armonios in vecinătatea bazinelor de inot. Accesul la terenul de joc se va putea realiza distinct fata de accesul la bazinele de inot. Pentru terenul multifuncțional, suprafața de joc va fi marcata corespunzător si va avea toate dotările specifice, in conformitate cu prevederile standardelor Federației Romane de tenis/handbal, baschet etc. Pentru terenul de handbal, baschet sau minifotbal se vor trasa marcaje clar diferențiate pentru fiecare joc in parte iar porțile vor respecta dimensiunile standard avand stâlpii de forma rectangulara si plasa rezistenta la exterior.

Total general scenariul 1 = 50,537,508.200 lei fara TVA

C+M scenariul 1 = 32,368,964.000 lei fara TVA.

SCENARIUL 2

In cadrul scenariului 2, se respecta cerinetele temei de proiectare, iar la nivelul bazinului exterior se realizează o tribuna din beton armat. Sub spațiul alocat tribunei se realizează un subsol tehnic pentru instalațiile aferente bazinului, iar accesul in camera tehnica subterana se realizează din spatele tribunelor, printr-un acces cu scara de acces pe verticala, zona prin care se si ventilează parțial spațiul tehnic. Aceasta tribuna susține pista de alergare ce leaga tribunele terenului de tenis cu clădirea principala, si comunica cu pista printr-o scara de acces amplasata in partea superioara, paralela cu pista.

Terenul de tenis cerut in tema de proiectare deservește strict acest sport si este amplasat in locația ceruta si in PUZ. Amenajările de tenis trebuie sa se integreze in mediul inconjurator. Se va proiecta o suprafața de teren conform standardelor in vigoare incadrata armonios in vecinătatea bazinelor de inot. Accesul la terenul de joc se va putea realiza distinct fata de accesul la bazinele de inot. Se vor respecta dimensiunile standard ale terenului de joc și ale spatiilor suplimentare din spatele liniilor de fund pe ambele parti si pe lateralele terenului, astfel incat suprafața generala pentru un teren sa aiba dimensiuni cuprinse intre (34 x 17) m si (37 x 18) m, conform normativelor in vigoare.

Suprafața de joc va fi acoperita cu material special din mastic sintetic elastic (tartan). Pentru terenul de tenis suprafața de joc va fi marcata corespunzător, in conformitate cu prevederile standardelor Federației Romane de Tenis. Fileul va fi montat pe stâlpii de susținere ce vor avea dimensiuni standardizate.

Total general = 51,296,003.200 lei fara TVA

C+M = 33,127,459.000 lei fara TVA.

 • 5.2     Selectarea si justificarea scenariului optim, recomandat

Se va alege SCENARIUL 1 datorita următoarelor considerente:

Zona degrevata prin inlaturarea tribunei aferente bazinului exterior devine un spațiu suport pentru șezlonguri si mese exterioare, sporind capacitatea de găzduire in aer liber a publicului.

Din considerente de ordin arhitectural, dar si de ordin funcțional, prezenta tribunei s-ar justifica doar in cazul organizării unor competiții oficiale, caz in care se poate utiliza bazinul interior, indiferent de anotimp.

Terenul multifuncțional este mult mai fiabil ca si investiție si deservește mult mai multe persoane dornice de a face mișcare printr-un sport de echipa decât unul individual. încurajează socializarea si nu este un teren plafonat, putând găzdui meciuri de handbal, sau de baschet, turnee de minifotbal sau alte competiții asigurând o prezenta majora in tribune cat si pe teren a iubitorilor acestor sporturi. Din punct de vedere al beneficiarului, in vederea amortizării in timp a investiției, creste posibilitatea de inchiriere si implicit de a obține venituri.

Nu in ultimul rând, costurile privind realizarea investiției in varianta selectata (scenariul 1) sunt mai mici cu 758.495 lei decât cele prevăzute in cadrul scenariului 2.

 • 5.3     Descrierea scenariului optim, recomandat privind amenajarea terenului, asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului, soluția tehnica, probe tehnologice si teste

întrucât intre cele doua scenarii propuse nu sunt diferente in ceea ce privește soluțiile tehnice privind amenajarea terenului, asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului, nu se mai impune descrierea scenariului optim, acesta fiind detaliat la punctul 3.2 din prezentul memoriu.

 • 5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții
 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in LEI, = 50,537,508.200 lei fara TVA, din care C+M 32,368,964.000 fara TVA, in conformitate cu devizul general.

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta- elemente fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare.

Sconstruita = 2.219,20 m2

Sdesfasurata = 3.933,58 m2

Sutila = 3.364,43 m2

Sbazin descoperit ~ 433 ITI

Steren sport cu tribuna ~ 1.421 ÎȚI

Sspatiu verde ~ 1.672 ITI

Sale, = 1.235 m2

Sterase exterioare 187,09 ITI

S|oc de joaca pentru copii ~ 153,70 ITI

Nr. loc. parcare existente = 23 locuri

Nr. loc. parcare propuse = 7 locuri

P.O.T- 30.31%

C.U.T.= 0,53

Dimensiuni maxime construcție : 53 x 56.80 m

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții - se regăsesc la punctul 4.7 din prezentul memoriu.

 • d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții este de 18 luni.

 • 5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

îndeplinirea cerințelor de calitate (stabilite prin legea nr. 10 /1995, privind calitatea in construcții actualizata in 2015 cu Legea 177/2015).

Pentru îndeplinirea cerinței „A" (rezistenta mecanica si stabilitate), clădirea destinata bazei sportive va avea fundațiile suficient de rigide pentru a realiza o transmitere uniforma a eforturilor, primite de la suprastructura in situația seismica de proiectare, la terenul de fundare.

Acest lucru se va realiza prin intermediul unui radier general din beton armat de 80cm grosime la partea inferoara.

Structura se propune a se realiza de tip structura in cadre din beton a armat pe doua direcții, stâlpi cu dimensiunile 60x60cm si grinzi transversale 30x70cm si grinzi longitudinale 30x60cm, din beton armat Clasa C30/37 pentru zona etajata intre axele 1-5 si șiruri A-J destinații de birouri, Săli de fitnes si de sport, cafenea, recepții, spatii de depozitare. Pentru zona bazinului interior cuprinsa intre axele 5-10 si șiruri D-J structura de rezistenta a clădirii va fi alcatuita din stâlpi din beton armat ca si console pe o direcție si cadre inalte pe celalta direcție (legate la partea superioara cu o grinda perimetrala din beton armat). Șarpanta se va executa in varianta metalica tip grinzi cu zăbrele spațiale, formate din bare drepte, articulate in noduri, indeformabile geometric, avand deschideri de 6.20 m intre axele 5-10 si 6.50 m intre șirurile D-J. Pentru protecția anticoroziva a elementelor metalice structurale, se recomanda aplicarea unui strat de protecție anticoroziva peste care se vor aplica doua straturi de protecții pe baza de apa care vor reprezenta protecția la foc.

Invelitoarea se va realiza din panouri termoizolante de tip sandwich pentru acoperiș si membrana hidroizolanta cauciucata.

Planseele peste toate nivelele se vor realiza din beton armat(grosime propusa 30cm) pentru a asigura efectul de diafragma orizontala necesar pentru preluarea forțelor orizontale din solicitări seismice si transmiterea acestora la elementele verticale stâlpi si diafragme.

Pista de alergare suspendata va sprijini pe stâlpi din beton armat cu secțiune 60x60 cm, clasa de beton C30/37, pe gardul metalic ce inconjoara ansamblul si pe tribunele terenurilor de sport pe alocuri. Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de 1.40 m iar suprafața de alergare va fi finisata cu Tartan din cauciuc pentru piste de alergare, cu o grosime intre

 • 1.5 si 5 cm amplasat pe o sapa din beton foarte bine nivelat.

Caracterizarea amplasamentului din punct de vedere seismic conf. P100-1/2013, construcția este amplasata intr-o zona seismica caracterizata printr-o accelerație de vârf a terenului ag=0.20g pentru IMR 225 de ani si o perioada de coltTc=0.7 sec.

 • - Categoria de importanta: „B"

 • - Clasa de importanta: „ll'-conf. P100-1/2013 si „llT-conf. SR EN 1998-1-2004.

Regimul de inaltime al clădirii: Sp+P+E

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPAT pentru cerința obligatorie A - rezistenta si stabilitate.

Pentru îndeplinirea cerinței «B» (siguranța si accesibilitate in exploatare) ia proiectarea obiectivului de investiții s-au avut in vedere următoarele prevederi:

Siguranța cu privire la circulația interioară:

alunecare - măsuri pentru împiedicarea alunecării în timpul circulației pe orizontală; prin proiect s-au realizat suprafețe orizontale, cu alternanțe de finisaje; stratul de uzură al pardoselilor se realizează din materiale antiderapante (în special in încăperile cu umiditate ridicată); aleile si rampele exterioare sunt realizate din pavaj.

împiedicare - măsuri de protecție contra accidentării la denivelări, scări și rampe; prin proiect au fost prevăzute circulații orizontale, continue și fără denivelări.

contactul cu proeminențe joase - gabarite de trecere pentru oameni, inclusiv pentru accesul persoanelor cu handicap; s-a asigurat gabaritul de trecere pentru persoane atât pe timpul funcționării normale a clădirii, cât și în caz de incendiu; inaltimea liberă minima de trecere este de 2,60 m.

contactul cu elemente verticale laterale - suprafața pereților nu va prezenta bavuri, proeminențe, muchii ascuțite sau alte surse de lovire, agățare, rănire.

contactul cu suprafețe transparente -ușile terestre și pereți din sticlă cu parapet sub 0.90 m sau fără parapet se vor realiza din geam de siguranță.

siguranța cu privire la deschiderea ușilor - amplasarea și sensul de deschidere al ușilor trebuie rezolvat astfel încât: să nu limiteze sau să împiedice circulația; să nu se unească între ele (la deschiderea consecutivă a două uși); să nu lovească persoane care se află în vecinătatea ușilor.

coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente -_piesele de mobilier adiacente traseului de circulație nu vor prezenta colțuri, muchii ascuțite sau alte surse de agățare, lovire, rănire;_lățimi libere uși interioare: 0.90 m, 1.60 m.

producere de panica - dimensiunile și alcătuirea căilor de evacuare vor îndeplini condițiile prevăzute în cap. C Siguranța la foc și în Normativul P118. Construcția beneficiază de acces/iesiri directe spre exterior din toate spatiile principale, atat de la parter, cat si la etaj.

Siguranța cu privire la schimbările de nivel (balcoane, ferestre) - Ferestrele și ușile ferestre aflate în încăperi având nivelul pardoselii situat la mai mult de 0,50 m fața de nivelul exterior, vor avea prevăzute balustrade, parapete de protecție conformate și dimensionate corespunzător prevederilor din STAS 6131. In cazul tamplariei geamurilor cu hp<90 cm ochiul de sticla inferior este fix. Terasele si balconul de la etaj sunt prevăzute cu parapet cu o inaltime de minim 90 cm calculat de la cota suprafeței finite de calcare.

Siguranța cu privire la iluminarea artificială - întreruperea în caz de avarie a alimentării cu energie electrică, se va face cu asigurarea iluminatului de securitate si emergenta. Pentru limitarea fenomenului de orbire iluminatul se face conform prevederilor privind condiția tehnică D.7. Iluminatul și conform prevederilor din STAS 6646/1 și din STAS 6221. Incinta va fi prevăzută cu iluminat interior si exterior de siguranța.

Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații. Siguranța cu privire la riscuri provenite din agenții agresanți din instalații

electrocutare - Se vor lua măsuri de protecție pentru atingere directă și indirectă conform: NGPM 1996, STAS 12604 și normativ 17.

arsură sau opărire - temperatura suprafețelor elementelor de instalații:

 • • pentru suprafețe vizibile dar neaccesibile max. 80°C metalice, max. 90°C nemetalice

 • • pentru suprafețe atinse accidental în condiții normale de folosire: max. 70 C metalice, max. 80°C nemetalice

 • • pentru suprafețe ce pot fi atinse continuu: max. 55°C metalice, max. 60°C nemetalice

 • • temperatura aerului introdus prin instalația de climatizare se stabilește conform Normativ 15 (astfel ca temperatura maximă să corespundă prevederilor NGPM 1996)

 • • temperatura apei calde menajere : max. 60 °C

 • • măsuri de protecție contra arsurii: corpurile de iluminat, cu lămpi cu incandescență (având t > 100 °C accesibile utilizatorilor, se vor proteja cu elemente de protecție corespunzătoare conf. normativ I 7, STAS 6646 I. 2. 3 și STAS 12249.

 • • echipamentele pentru încălzire (corpuri sau conducte de încălzire) se protejează conform normativului I 1 3.

Intoxicare - Protecția împotriva intoxicației cu substanțe nocive în aer (oxid de carbon, bioxid de carbon, formaldehidă, radon) se poate realiza printr-o ventilare corespunzătoare:

 • • debitul de aer proaspăt - in cazul reciclării aerului acesta trebuie să reprezinte min. 10% din debitul total necesar, conf. normativ I 5 și normativ NP008. Valorile debitului de aer proaspăt se vor stabili conform normativ 15. normativ NPOOS și STAS 1238 1

 • • numărul orar de schimburi de aer se va stabili în funcție de situația concretă, conf. normativ I 5

contactul cu elemente de instalații - Suprafețele accesibile utilizatorilor nu prezintă muchii ascuțite, bavuri, proeminențe periculoase sau rugozități. Nu se prevăd soluții constructive de înzidire sau fixare a echipamentelor de instalații pe părțile de construcție care ar permite riscul de accidentare prin defectare, desprindere, cădere sau răsturnare a acestora.

Siguranța cu privire la lucrările de întreținere a vitrajelor - înălțimea de siguranță a parapetului la ferestre trebuie să fie hcurent= 0,90 m și conform prevederilor din reglementările specifice.

Ferestrele ce nu pot fi întreținute prin exterior vor fi astfel alcătuite încât partea fixă să poată fi curățată din interior în condiții de siguranță.

Siguranța la intruziune și efracție - Protecția se realizează prin montarea (la ferestre și uși) unor dispozitive și sisteme speciale de monitorizare a accesului._Se prevăd dispozitive speciale pentru împiedicarea pătrunderii în unitățile funcționale de cazare a insectelor, animalelor etc.

Măsuri de protecție la arsuri produse de suprafețe fierbinți, aburi, lichide fierbinți sau corozive și explozii Prin proiect nu s-a prevăzut utilizarea de lichide corozive sau explozive.

Măsuri de electrosecuritate

Instalația electrică va fi îngropată, iar echipamentele vor corespunde standardelor.

Este necesara verificarea la exigenta B.

Pentru îndeplinirea cerinței «C» (securitate la incendiu) - Se vor respecta prevederile Normativului de siguranța la foc a construcțiilor - P 118-99 si a HGR nr. 571/1998, normele generale de protecție impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul Ml 775/1998 si alte acte normative si STAS-uri referitoare la construcții si instalații cu toate actualizatile ulterioare. Pentru evacuarea persoanelor din incinta in caz de incendiu s-a prevăzut folosirea mai multor ieșiri care asigura circulația la capacitatea maxima. Toate aceste accese/iesiri sunt prevăzute in zone diferite ale construcțiilor. Ca si finisaje interioare se vor alege materiale ce vor intruni condițiile de rezistenta la foc conform normativelor. In cadrul proiectului au fost prevăzute soluții de ventilare si iluminare naturala. Conductele si ghenele de instalații se vor dispune si realiza astfel incat sa fie protejate de șocuri, coroziune, incendiu si sa nu constituie cai de propagare a fumului si incendiilor. Golurile de trecere prin plansee si pereți vor fi etanșate cu materiale rezistente la foc conform normativului P118.

Este necesara verificarea la exigenta C.

Pentru indeplinirea cerinței «D» (igiena, sanatate si mediu înconjurător) - Construcția propusa respectă Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului de stat nr. 119/2014 privind modificarea si completarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, aprobate prin ordinul ministrului sanatatii nr. 331/1999, STAS 6472 privind microclimatul; NP 008-97 normativ privind igiena compoziției aerului in spatii cu diverse destinații; STAS 6221-89 si NP 061-02 privind iluminarea naturala si artificiala.

Este asigurata insorirea si ventilarea naturala a spatiilor interioare, nu se perturba vecinătățile prin sau alti factori de poluare.

Prin realizarea construcției propuse se respectă prevederile din OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului publicata in Monitorul Oficial nr.0808, Legea 107/1996 a apelor completata si modificata prin OUG 69/2013, LEGEA 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, HGR 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin HG 352/2005 , Ord. MAPPM 462/1993 privind protecția atmosferei cu actualizările aduse pana in 2002, Hotararea 1076/2004, Ord. MAPPM 756/1997, OMS 536/1997 privind normele de igiena si recomandări privind mediul de viata al populației actualizata si completata.

Se precizează următoarele:

este asigurata insorirea si ventilarea naturala a tuturor spatiilor interioare

prin amplasarea construcțiilor nu se perturba vecinătățile si nu se taie arbori;

construcțiile se incadreaza in spațiul natural si construit existent;

funcțiunea de baza sportiva nu generează noxe sau alti factori de poluare ai mediului;

fiind vorba de folosirea de centrale termice performante si moderne, emisiile de gaze se înscriu în limitele admise, conform Ord. MAPPM 462/1993 privind protecția atmosferei cu actualizările aduse pana in 2002.

pentru colectarea si depozitarea deșeurilor menajere, se prevede folosirea Europubelelor din PP, iar deseurile rezultate in urma execuției vor fi transportate in locații specializate pentru colectarea acestora; nu se vor desfasura activitati in măsură sa polueze aerul si solul; deseurile rezultate in timpul exploatării clădirii vor fi evacuate in rețeaua de canalizare sau in sistemul de colectare enuntat mai sus; echipamentele ce vor fi in dotarea construcției nu vor genera poluare sonora;

In timpul construcției se va urmări ca pamantul ce rezulta din excavarea fundațiilor sa fie refolosit

Confortul igienic se va asigura prin folosirea unor finisaje ușor de intretinut, prin echipamentele si instalațiile existente care asigura calitatea apei si prin controlul evacuării deșeurilor.

Protecția solului si subsolului

Sursele potențiale de poluare a solului și subsolului specifice etapei de construcție vor fi:

 • • scurgeri accidentale de carburanți și/sau de ulei de la utilaje sau de la vehicule;

 • • împrăștierea accidentală pe solul neprotejat a substanțelor periculoase (vopsele);

 • • depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din reabilitarea construcției existente;

 • • depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de construcție;

 • • depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de tip menajer rezultate de la operatorii lucrărilor de construcție;

 • • avarierea accidentală a unei conducte din cadrul rețelei de canalizare existente.

Măsurile de protecție a solului și subsolului în etapa de construcție vor fi:

 • • verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor;

 • • alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport în stații de distribuție și nu pe amplasament;

 • • schimbarea uleiului utilajelor în unități specializate și nu pe amplasament;

 • • impunerea către furnizorii de materiale de construcție a utilizării de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

 • • depozitarea temporară a deșeurilor de reabilitare și de construcție pe platforme protejate, special amenajate;

 • • depozitarea deșeurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate într-o zonă amenajată corespunzător și eliminarea periodică a acestora printr-un operator autorizat;

 • • eliminarea deșeurilor de reabilitare și de construcție prin operatori autorizați;

 • • supravegherea executării, în condiții de siguranță pentru mediu, a operațiilor de manevrare a substanțelor cu potențial periculos (vopsele, rășini);

 • • executarea lucrărilor de excavare cu luarea în considerare a traseelor actualelor rețele de canalizare.

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în etapa de construcție nu se vor produce situații de poluare a solului sau a subsolului.

Sursele potențiale de poluare a solului și subsolului specifice etapei de funcționare vor fi:

 • • gestiunea tuturor categoriilor de deșeuri;

 • • evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale;

 • • poluanții generați de traficul vehiculelor în parcare și pe drumurile de acces.

Măsurile de protecție a solului și subsolului în etapa de funcționare vor fi:

 • • managementul deșeurilor conform cerințelor legale și celor mai bune practici, prin: colectarea selectivă a deșeurilor la surse, depozitarea deșeurilor în spații special amenajate având suprafețele protejate, în mod separat, în funcție de gradul de periculozitate al acestora, eliminarea deșeurilor prin operatori autorizați;

 • • apele pluviale vor fi colectate de pe toate suprafețele într-o rețea interioară și vor fi evacuate în rețeaua municipală de canalizare;

• suprafețele drumurilor de acces și aleilor vor fi protejate cu asfalt, astfel încât poluanții generați de traficul de incintă să nu afecteze calitatea solului.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Cod deșeu

Denumire

Cantitate estimată (tone)

17 0101

Beton

1.8

17 0102

Cărămizi

1.35

17 0107

Amestecuri de beton, cărămizi, țigle si produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

0.6

17 02 01

Lemn

0.63

17 02 02

Sticla

0.40

17 02 03

Materiale plastice

0.1

17 04 05

Fier și oțel

1.32

17 04 11

Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

0.10

17 05 04

Pamant si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

1.85

17 06 04

Materiale izolante, altele decât cele specificate la 170601 170603

0,20

Etapa de construcție

în etapa de construcție vor rezulta cantități semnificative de deșeuri comparativ cu etapa de funcționare. Vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

 • • blocuri și spărtura de cărămizi;

 • • pământ de excavație excedentar;

 • • deșeuri lemnoase:

 • • resturi de materiale de construcție.

Prin modul de gestionare a deșeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu și populație și limitarea cantităților de deșeuri eliminate prin evacuarea terenului sau a materialelor ramase din construcție la depozitele de deșeuri. Nu este anticipată prezența azbestului în construcția care urmează a fi reabilitată.

Pentru etapa de execuție a lucrărilor prin documentația de licitație Antreprenorul de lucrări va fi solicitat să elaboreze și să implementeze un Plan complet de gestionare a deșeurilor, care va conține:

 • • inventarul tipurilor și cantităților de deșeuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de periculozitate;

 • • evaluarea oportunităților de reducere a generării de deșeuri solide, în special a tipurilor de deșeuri periculoase sau toxice;

 • • determinarea modalității și a responsabililor pentru implementarea măsurilor de gestionare a deșeurilor.

Modalitățile de gestionare eficientă și conformă a deșeurilor generate în timpul acestei etape a proiectului au în vedere:

 • • depozitarea finală a deșeurilor se va face numai în spații aprobate de municipalitate;

 • • pământul de excavație va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutură. Surplusul de pământ va fi depozitat în spații aprobate de municipalitate, fiind cu precădere direcționat către actualul depozit de deșeuri municipale Timișoara, pentru a se asigura materialul inert necesar închiderii;

 • • toate materialele cu potențial valorificabil (lemn, metal, materiale plastice, sticlă) vor fi colectate separat și valorificate prin agenți economici autorizați;

 • • deșeurile periculoase (uleiuri uzate și unsori, ambalaje ale cutiilor de rășină, adezivi, vopseluri) vor fi livrate pe bază de contract și evidențe stricte operatorilor autorizați;

 • • depozitarea temporară a tuturor materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se reducă riscul poluării solurilor și a apei freatice.

Deșeurile menajere și asimilabile rezultate în cadrul organizării de șantier vor fi colectate în pubele de 240 de litri. Aceste deșeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor și transportate la Depozitul de deșeuri din zona de către operatorul municipal de servicii de salubritate (S.C. RETIM S.A.).

Deșeurile de materiale de construcții vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora.

Substanțele toxice și periculoase produse, folosite, comercializate in etapa de construcție sunt singurele substanțe toxice și periculoase (îndeosebi inflamabile și iritante - lacuri, vopsele, adezivi) ce vor fi utilizate pe amplasament vor fi încorporate în materialele de construcții. Acestea vor fi utilizate/aplicate în cadrul construcțiilor propuse în proiect. Se vor utiliza, de asemenea, carburanți și uleiuri necesare funcționării utilajelor de construcție. în amplasament nu se vor stoca carburanți și uleiuri. Alimentarea utilajelor cu carburanți și schimbarea uleiurilor se vor face în unități specializate.

Păstrarea materialelor se va face în ambalajele originale, în spații acoperite, pe suprafețe impermeabile. Se va evita depozitarea în exces a acestor materiale prin asigurarea unui flux continuu de aprovizionare în funcție de necesar.

Etapa de funcționare

La nivelul zonei, va funcționa sistemul integrat de gestionare a deșeurilor, care constă din colectarea selectiva a deșeurilor reciclabile (sticla, materiale plastice, hârtie și carton). Implementarea proiectului va conduce la măsuri de colectare selectivă și de stocare separată a tuturor categoriilor de deșeuri.

Serviciile de transport, valorificare și eliminare finală a tuturor categoriilor de deșeuri vor fi atribuite unor operatori autorizați.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase in etapa de funcționare nu se vor folosi preparate care impun măsuri de protecție speciale, altele decât materiale de intretinere a curățeniei (detergenți și substanțe dezinfectante) utilizate pentru spălat pardoseli.

Substanțele și preparatele chimice care se vor utiliza în cadrul obiectivului analizat vor fi achiziționate numai de la furnizori autorizați, care vor pune la dispoziția utilizatorilor și fișele de securitate pentru produsele care conțin substanțe chimice toxice și periculoase.

Se vor selecta substanțe dezinfectante cu grad de toxicitate redus, precum și detergenți cu conținut ridicat de substanțe biodegradabile.

Modul de gospodărire a substanțelor toxice și periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Produsele utilizate pentru igienă și curățenie vor fi aprovizionate și depozitate în încăperi special amenajate din zona tehnic. De aici se vor distribui în funcție de necesar obiectivelor din cadrul obiectivului.

Realizarea noului obiectiv implică modificarea parțială a fiziografiei amplasamentului destinat, prin construirea clădirilor, trasarea drumurilor și aleilor de acces.

Prin construirea clădirii noi a Bazei Sportive Sagului și a facilităților exterioare conexe, întreg amplasamentul va dobândi un aspect modern și în același timp funcțional.

Deoarece pe amplasament nu s-au desfășurat anterior activități care ar fi putut afecta calitatea solului și subsolului, nu vor fi necesare lucrări de reconstrucție ecologică.

în perioada de construcție factorul de mediu care ar putea fi afectat este solul, în principal prin scăpări accidentale de produse petroliere sau prin depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru evitarea acestor situații, vor fi luate o serie de măsuri operaționale, prezentate anterior. în cazul apariției unor astfel de evenimente, perimetrele posibil a fi afectate vor fi reduse, iar solul va fi doar în stratul superficial. în aceste situații se va proceda la remedierea imediată a porțiunilor afectate prin excavarea solului poluat și eliminarea acestuia printr-un operator autorizat.

Pentru perioada de funcționare sunt prevăzute o serie de măsuri tehnice și operaționale pentru menținerea unui calități a corespunzătoare a mediului în amplasament, și anume:

 • • gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de orice tip;

 • • instruirea personalului asupra pericolului și a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;

 • • menținerea liberă a căilor de acces și de intervenție în caz de incendiu;

 • • existența unui punct centralizat de întrerupere a curentului electric.

Durata de funcționare a noii investiții nu este limitată.

Este necesara verificarea la exigenta D.

Pentru îndeplinirea cerinței «E» (economia de energie si izolarea termica) privind protecția termica, minima, se vor respecta prevederile STAS 1907/1-80 si STAS 1907/80 si ale Normativului C107/2-1997. Clădirea este acoperită cu invelitoare tip terasa cu grad ridicat de termoizolatie, iar suprafața vitrata va avea grad ridicat de izolare termica.

Este necesara verificarea la exigenta E.

Pentru indeplinirea cerinței «F» (protecție impotriva zgomotului) se vor avea in vedere cerințele Normativului C 125/2005. Suprafața vitrata a clădirii va avea grad ridicat de izolare fonica.

Măsuri pentru atenuarea zgomotelor provenite din exteriorul spațiului considerat funcție de activitățile ce se desfășoară.

Principalele surse de zgomot specifice etapei de construcție vor fi:

 • •   funcționarea utilajelor necesare executării lucrărilor de reabilitare și de construcție;

 • •   traficul de incintă al vehiculelor pentru transportul materialelor;

 • •   manevrarea materialelor pe platforma liberă.

Lucrările de construcție se vor desfășura pe intervale de timp zilnice de 8-10 ore, în perioada de zi. Pe parcursul acestor intervale există posibilitatea creșterii nivelurilor de zgomot, în anumite perioade scurte de timp, în interiorul incintei.

Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice și operaționale și anume:

 • •   adaptarea graficului zilnic de desfășurare a lucrărilor la necesitățile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;

 • •   folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

 • •   folosirea de utilaje care să respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

 • •  diminuarea la minimum a înălțimilor de descărcare a materialelor;

 • •   oprirea motoarelor vehiculelor în timpul efectuării operațiilor de descărcare a materialelor.

Principala sursă de zgomot specifică etapei de funcționare va fi constituită de traficul vehiculelor în incinta parcării, în exterior. în interior, principala sursă de zgomot va fi constituită din suprapunerea sunetelor emise de persoanele aflate în construcție. Zgomotul din interior va fi absorbit și izolat prin tratamente acustice, iar la exterior zgomotul va fi redus prin prezența spațiilor verzi. Se apreciază că aportul acestor activități la nivelurile de zgomot existente în zonă va fi redus.

Mediul exterior nu produce zgomot de impact.

Măsuri pentru evitarea propagării zgomotelor în exteriorul construcției - închiderile perimetrale laterale, terasele și acoperișul fonoizolează prin masă și compoziție. în ansamblul de construcții nu se vor desfășura activități generatoare de zgomot care ar putea deranja vecinătățile.

Măsuri privind evitarea propagării zgomotului în interiorul construcției - Pereți despărțitori cu indice de atenuare fonică de cel puțin 30 dB realizați din beton

Indicele de izolare la zgomot aerian este corespunzător fiecărui perete exterior - Nivelul este conform valorilor diferențiat în funcție de destinația unităților funcționale care se protejează față de zgomotul exterior și caracteristicile acustice ale mediului ambiant, conf. din NP 079-02.

Indicele de izolare la zgomot corespunzător fiecărui perete interior - Nivelul este conform valorilor din tabelul F.I.2., din NP 079-02 diferențiat în funcție de destinația unităților funcționale considerate.

Este necesara verificarea la exigenta F.

Concluzii

Proiectul va fi verificat de către verificatori atestati MLPAT pentru cerința obligatorie A - rezistenta si stabilitate, precum si verificarea la exigentele B, C, D, E, F, Is, It, le si Ig.

Masurile de protecție civila

Imobilul propus nu este prevăzut cu spațiu de aparare civila deoarece funcțiunea si numărul de persoane care urmeaza sa il utilizeze nu se incadreaza in categoria construcțiilor ce necesita spațiu de aparare civila.

Organizarea de șantier si masuri de protecția muncii

Conform legislației in vigoare, execuția va fi urmărită din partea beneficiarului de un diriginte de șantier atestat MLPAT. De asemenea antreprenorul va avea in echipa un responsabil tehnic cu execuția atestat MLPAT. Deseurile rezultate din lucrările de construcții vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizata si depozitate in locuri special amenajate conform prevederilor in vigoare. Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative privind protecția muncii in construcții:

 • - Legea 90/1996 privind protecția muncii, republicata in 2001;

 • - Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protecția muncii;

 • - Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecția si igena muncii in construcții, ed. 1995;

 • - Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

 • - Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuala;

 • - Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul Ml nr. 775/22.07.1998;

 • - Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

 • - alte acte normative in vigoare in domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor.

 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/local, credite externe garantate sau contracte de stat, fonduri extme nerambursabile, alte surse legal constituite

Bugetul local al Municipiului Timișoara

 • 6. Urbanism, acorduri si avize conforme

 • 6.1     Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire Certificatul de urbanism aferent investiției este anexat documentației.

 • 6.2     Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Este anexat documentației.

 • 6.3     Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

Se obține la faza de proiect tehnic.

 • 6.4     Avize conforme privind asigurarea utilităților;

Sunt anexate documentației.

 • 6.5     Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Este anexat documentației.

 • 6.6     Avize, acorduri si studii specifice, după caz.

Avize, acorduri si studii specifice asa cum au fost specificate prin certificatul de urbanism aferent investiției sunt anexate documentației.

 • 7. Implementarea investiției
 • 7.1     Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea investiției este Municipiul Timișoara.

 • 7.2     Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții, durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Graficul orientativ de realizare a investiției este atașat prezentei documentații si nu diferă in funcție de scenariu.

 • 7.3     Strategie de exploatare/operare si întreținere: etape, metode si resurse necesare:

Se recomanda ca pe perioada de timp dintre efectuarea recepției la terminarea lucrărilor si pana la efectuarea recepției finale, beneficiarul sa predea in administrare către un operator privat (in urma organizării unei licitații publice), acesta fiind obligat la platirea unei taxe lunare obligatorii in vederea strângerii unui fond destinat reparațiilor de intretinere, altele decât cele care fac obiectul garanției de buna execuție imputabile constructorului. Totodată serviciile de mentenanta aferente acestor reparații curente se vor încredința pe baza de licitație publica unui alt operator economic specializat. Toate aceste date duc la o buna intretinere a clădirii - aparaturii, mobilierului si finisajelor.

 • 7.4     Recomandați privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale;

Se recomanda ca pe timpul execuției lucrariloraferente obiectivului de investiții, ca beneficiarul sa desemneze un responabil de lucrare, care sa fie obligatoriu prezent pe șantier cel puțin la fazele determinante.

 • 8. Concluzii si recomandați

Realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile documentației va asigura o calitate corespunzătoare a acestora și o buna fiabilitate.

La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile care privesc proiectarea din următoarele norme de protecția muncii:

 • -   Legea Nr. 319/2006 a Protecției Muncii;

 • -   Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006;

- Norme generale de protecția muncii.

Proiectul nu cuprinde lucrări speciale sau tehnologii care sa necesite precizări suplimentare celor incluse in normativele in vigoare.

Se precizează că pe tot timpul execuției lucrărilor, constructorul și beneficiarul au obligația să respecte cu strictețe toate prevederile conținute în proiect cu privire la calitatea lucrărilor, cerințele, standardele și normativele tehnice în vigoare, precum și a legislației aplicabile aflate în vigoare.

NOTA IMPORTANTA:

In mod suplimentar fata de aspectele tehnice la care s-a făcut referire mai sus este necesar sa se menționeze, in atentia beneficiarului proiectului, ca are următoarele obligații legale:

- sa nu inceapa execuția lucrărilor inainte de obținerea autorizației de construcție

prevăzută de Legea nr.50/1991, republicata in 2001 si modificata in temeiul prevederilor art. II alin. 2 din legea nr. 401/2003 si ale art. II alin. 2 din legea nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea si executarea lucrărilor de construcții, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 Mai 2004.

- sa recurgă la serviciile unui executant care are angajat un responsabil tehnic cu execuția atestat in condițiile Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 si care sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de execuție ale lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum si programele de realizare a construcției.

 • - sa asigure urmărirea execuției lucrărilor de către un diriginte de șantier atestat MLPAT angajat in acest scop sau sa solicite atestarea acestuia pentru tipul de lucrări pe care le presupune realizarea construcției proiectate.

 • - sa solicite la recepția lucrărilor predarea de către executant a „Cârtii tehnice a construcției'7 si sa asigure pe parcursul existentei construcției urmărirea curenta in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766 din 21.11.1997.Se menționează ca in sensul acestui act normativ categoria de importanta a construcției este „C" (normala).

 • - in conformitate cu prevederile art. 2 din Legea calitatii nr. 10/1995 construcția se incadreaza in categoria celor a căror proiect este obligatoriu a se supune verificării tehnice. Beneficiarul va asigura verificarea proiectului de rezistenta de către un inginer verificator de proiecte autorizat si atestat pentru exigenta Al „rezistenta si stabilitate" pentru construcții de beton, beton armat si zidărie si A2 „rezistenta si stabilitate" pentru construcții cu structura metalica.

 • - sa anunțe Inspecția de Stat in Construcții Lucrări Publice Urbanism si Amenajarea Teritoriului, inainte de începerea lucrărilor pentru luarea in evidenta si sa pună la dispoziția acesteia „Programul de control al execuției lucrărilor pe șantier".

 • - sa asigure recepția lucrărilor la terminarea acestora conform prevederilor Hotărârii Guvernului HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

La execuție se vor respecta prevederile Regulamentului pentru protecția muncii si igiena muncii elaborate de MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 si Legea protecției muncii nr. 90/1996.

In conformitate cu normele tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului P118/1999,construcția se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc. Pe parcursul execuției se vor incheia toate documentele care atesta calitatea lucrărilor executate in conformitate cu prevederile Legii calitatii nr. 10/1995, a normativelor in vigoare si a „Programului de control a calitatii lucrărilor pe șantier". Documentația intocmita respecta prevederile Legii 50/1991 si a ordinului 91/19’

1 al MLPAT.


Sef de proiect:

/ Arh. Claudiu Pralea

întocmit in l'unieROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-370/09.01.2020


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

Nr.SC2020-370/09.01.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre și raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare nr. SC2020-370/09.01.2020 conform cărora este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara și a indicatorilor tehnico-economici, prin care se propune realizarea investiției și aprobarea devizului aferent investiției in valoare de 60.071.983,62 lei (TVA inclus);

Având în vedere adresa Direcției Economice nr. SC2020-370/09.01.2020;

Având în vedere contractul de prestare servicii de proiectare nr. 38 din data de 04.04.2019 cu P.G.A. MARKERS SRL, proiect nr. 106/2019 întocmit de P.G.A. MARKERS SRL,cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa;

Având în vedere HCL nr. 252/20.12.2016, a cărei valabilitate a fost prelungită ulterior prin HCL nr. 353/27.06.2019 până la data de 19.12.2022;

în conformitate cu prevederile H. G. nr.907/29.11/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), e), alin. (4) lit. d) "aprobă la propunerea primarului documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii” și e) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 196 , alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) si (3) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-370/09.01.2020 conform cărora este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara conform art. 243 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație nu privește aspectele tehnice, de specialitate ale documentației și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC,

AMELIA FAUR              Cod FO53-13,Ver.l


Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

ANEXA Nr. 1 la HCL nr........../.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara, întocmit de P.G.A. MARKERS SRL, Timișoara, conform contractului de prestări servicii nr. 38 din data de 04.04.2019 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:

 • 1. Valoarea totala a investiției (TVA inclus) = 60.071.983,624 lei (TVA inclus)

din care C+M = 38.519.067,16 lei (TVA inclus)

 • 2. Durata de realizare: 18 luni

 • 3. Capacități (în unități fizice și valorice):

Regimul de inaltime al clădirii: Sp+P+E

S teren zona sportive = 7.321 m2

S construita = 2.219,20 m2

S desfasurata = 3.933,58 m2

S utila = 3.364,43 m2

S bazin descoperit = 433 m2

S teren sport cu tribuna = 1.421 m2

S spațiu verde = 1.672 m2

S alei = 1.235 m2

S terase exterioare = 187,09 m2

S loc de joaca pentru copii = 153,70 m2

Nr. loc. parcare propuse = 7 locuri

P.O.T.= 30.31 %

C.U.T.= 0,53

Dimensiuni maxime construcție : 53 m x 56.80 m

S teren drumuri și 23 locuri de parcare existente (CF 442374) = 2.426 m2

DIRECTOR DIRECȚIA

Magdalena Nicoară


'EZVOLTARE


ȘEF SERVICIU SMIP Gabriela ^IGA7Cod FO 53-01, Ver. I

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție

Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara.

Sectiuneaa2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

Direcția Dezvoltare prin Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte a încheiat Contractul de prestări servicii de proiectare nr. 38 din data de 04.04.2019 cu operatorul economic P.G.A. MARKERS SRL, având ca obiect realizarea obiectivului de investiții Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement reprezintă o parte componentă a planului de creștere a calității vieții cetățenilor urbei; pe acest considerent municipalitatea a inclus în proiectele de dezvoltare și realizarea unor spații de agrement si practicare a sportului în mai multe zone ale orașului.

Terenul pus la dispoziție pentru realizarea investiției nu are o utilizare concreta și se constituie ca teren viran care prezintă vegetație spontana in interior. Valorificarea suprafețelor de teren ale municipalității fara utilitate, cu programe pentru populație este un pas necesar care pe de o parte ridica aspectul vizual/ valoarea fondului construit invecinat si pe de altă parte contribuie la imbunatatirea nivelului de trai.

în cadrul acestei investiții, conform PUZ aprobat prin HCL nr.252/2016 cu valabilitate prelungită prin HCL nr.353/2019 până la data de 19.12.2022, se propune dezvoltarea infrastructurii de agrement a municipiului, prin construirea unui complex sportiv compus in principal dintr-un bazin acoperit semi-olimpic, a unui bazin descoperit, a unui teren de sport multifuncțional, zone verzi precum și realizarea branșamentelor la rețelele de utilități necesare funcționării întregului complex sportiv.

Prin realizarea acestei investiții se va asigura totodată:

o nouă identitate a zonei, printr-o structura moderna integrată corect în tesutul urban existent, cu identitate arhitecturala care va ridica standardul de urbanism al zonei având un impact pozitiv asupra populației.

reabilitarea întregii gospodării subterane (rețele edilitare) în spațiul din zona de intervenție a proiectului;

imbunatatirea circulației pietonale/rutiere și amenajarea de noi locuri de parcare

imbunatatirea accesului populației comunității locale, a tuturor categoriilor de varsta din zona la practicarea activitatii sportive de întreținere, respectiv a invatarii si practicării înotului, recreere, etc;

venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investiții;

nu în ultimul rând, amenajarea zonei va atrage după sine creșterea interesului proprietarilor de a-și reabilita proprietățile/ terenurile parazitare situate în imediata vecinătate a acestuia.

 • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportuna promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara.


DIRECTOR DIRECȚ Magdalena NicoarăEZVOLTARE


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

SERVICIUL MJ.P.

802020-3^/^^0/,^30 ‘

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție

Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție: Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara prin care se propune realizarea investiției și aprobarea devizului aferent investiției in valoare de 60.071.983,62 lei (TVA inclus)

Facem următoarele precizări:

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement reprezintă o parte componentă a planului de creștere a calității vieții cetățenilor urbei; pe acest considerent municipalitatea a inclus în proiectele de dezvoltare și realizarea unor spații de agrement si practicare a sportului în mai multe zone ale orașului.

Direcția Dezvoltare prin Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte a încheiat Contractul de prestări servicii de proiectare nr. 38 din data de 04.04.2019 cu P.G.A. MARKERS SRL având ca obiect realizarea obiectivului de investiții Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara.

Terenul pus la dispoziție pentru realizarea investiției nu are o utilizare concreta și se constituie ca teren viran care prezintă vegetație spontana. Valorificarea suprafețelor de teren ale municipalității fara utilitate, cu programe pentru populație este un pas necesar care pe de o parte ridica aspectul vizual/ valoarea fondului construit invecinat si pe de altă parte contribuie la imbunatatirea nivelului de trai.

Municipiul Timișoara deține un singur bazin de înot acoperit (de tip semiolimpic) amplasat în zona Circumvalațiunii, parte a Complexului sportiv Bega, capacitatea acestui bazin fiind total insuficientă pentru gradul de interes al populației pentru înotul de performanță cât și cel de agrement. In contextul în care Municipiul Timișoara nu deține o bază sportivă prevăzută cu terenuri de tenis, activitate sportivă pentru care se manifestă un grad ridicat de interes în rândul cetățenilor, se impune amenajarea unei baze sportivă prevăzută cu teren de tenis cât și a unor bazine de înot (unul în aer liber-cu facilitățile zonelor verzi aferente și unul acoperit) astfel încât facilitățile sportive să poată fi folosite de cetățenii municipalității, și nu numai, indiferent de anotimp.

Pe terenul pus la dispoziție, identificat cu CF nr. 442373, în suprafață de 7.321 mp, se propune dezvoltarea infrastructurii de agrement a municipiului, prin construirea unui complex sportiv compus in principal, din:

 • - Bazin semi-olimpic acoperit de tip scurt cu lungimea de 25 m, amplasat în interiorul unei clădirii de formă rectangulara, cu structura de rezistenta in cadre, mixta, - fundații, stâlpi, grinzi si plansee din B.A., invelitoarea superioara din structura metalica cu pereți de închidere si compartimentare realizați din blocuri ceramice cu goluri verticale, gips carton, sticlă, etc. Regim de inaltime Sp+P+E+Mezanin parțial, având suprafața construita de 2.219,20 mp, iar suprafața construita desfasurata în cuantum de 3.933,58 rnp. La parter, se va amenaja o sala multifuncțională la parter dotata corespunzător, zona sanitara, vestiare, zona bar, cabinet medical, etc. Tot la parter, la nivel bazinului interior se va amenaja o tribuna pentru spectatori, in cazul desfășurării unor competii sportive de natatie, iar la etaj și mezanin săli de fitnes și terase.

 • - Bazinul semi-olimpic descoperit, este amplasat în imediata apropiere a clădirii și va avea a avea aceleași caracteristici constructive ca si cel acoperit, precum și dotări aferente specifice anotimpului cald. La nivelul bazinului exterior în suprafață de 433 mp, s-a eliminat tribuna, zona fiind lăsată liberă si se amenajeaza o platforma betonata cu gura de acces pentru instalații de mari dimensiuni in camera tehnica de la subsol, acoperita cu pardoseala flotanta din lemn rezistent la exterior. Aceeasta zona este suport pentru șezlonguri si mese exterioare.

 • - 'Perenul de tenis este ușor mărit (41x2Im) pentru a deveni mixt si a susține si jocuri sportive de echipa precum handbal, minifotbal, baschet, volei etc. Accesul la terenul de joc se va putea realiza distinct fata de accesul la bazinele de inot. Terenul va fi înconjurat parțial de tribune si pista de alergare suspendata ce va înconjura terenul pe trei laturi, iar sub tribuna se va găsi un vestiare, grupuri sanitare si un birou pentru personal.

 • - Se va amenaja o pistă de alergare, perimetral întregului proiect, iar datorita formei si dimensiunilor mici ale terenului prin imposibilitatea de a avea o pista de alergare la sol, s-a decis suspendarea ei peste anumite funcțiuni situate la parter, deservind si ca o cale de evacuare din aprope orice punct situat la etaj al incintei.

 • - Gardul perimetral va fi metalic cu cadre rectangulare cu dimensiuni standard închise cu plasa dublu sudata sau tabla perforata/expandata suport pentru o vegetație cataratoare. Aceasta împrejmuire va avea rol arhitectural de a inveli si proteja incinta, lasand loc de comunicare vizuala prin transparenta, de a acoperi parțial tribuna terenului de sport, a pistei de alergare si a zonei de TRX exterioara, suport parțial si pentru rampele suspendate ce formează pista de alergare ce înconjoară baza sportiva. împrejmuirea metalica este decupata diferit ca înălțime in funcție de zona pe care o înconjoară si învelește, avand in același timp rolul de a unifica toate funcțiunile intr-un întreg.

P.O.T.= 30.31 %

C.U.T.= 0,53

S spațiu verde = 1.672 m2

Nr. loc. parcare existente = 23 locuri

Nr. loc. parcare propuse = 7 locuri

Prin realizarea acestei investiții se va asigura totodată:

o nouă identitate a zonei, printr-o structura moderna integrată corect în tesutul urban existent, cu identitate arhitecturala care va ridica standardul de urbanism al zonei având un impact pozitiv asupra populației, reabilitarea întregii gospodării subterane (rețele edilitare) în spațiul din zona de intervenție a proiectului;

imbunatatirea circulației pietonale/rutiere și amenajarea de noi locuri de parcare, inclusiv pe domeniul public, ce pot fi folosite de locuitorii zonei.

imbunatatirea accesului populației comunității locale, a tuturor categoriilor de varsta din zona la practicarea activitatii sportive de intretinere, respectiv a invatarii si practicării inotului, recreere, etc;

venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investiții.

nu în ultimul rând, amenajarea zonei va atrage după sine creșterea interesului proprietarilor de a-și reabilita proprietățile/ terenurile parazitare situate în imediata vecinătate a acestuia.

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara a fost avizat cu nr. 1/08.01.2020 in cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții și reparații capitale. Sursa de finanțare a investiției: Bugetul local.

Precizăm faptul că investiția în cauză a avut la baza prevederile PUZ - Zona sportiva si de agrement Calea Șagului aprobat prin HCL nr. 252/20.12.2016, a cărei valabilitate a fost prelungită ulterior prin HCL nr. 353/27.06.2019 până la data de 19.12.2022.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara, conform proiect nr. 106/2019 întocmit de P.G.A. MARKERS SRL, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Magdalena NicoarȘEF SERVJCIU SMIP Gabriel


CONSILIER SMIP
Sorin Truta