Hotărârea nr. 119/2020

119/31.03.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 119/31.03.2020
Privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 1909/09.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1914/09.03.2020 al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara, înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2020-6060/09.03.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.1914/09.03.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Timişoara, nr. SC2020-6060/10.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului n nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului n nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTEArt. 1: Se modifica si se aproba Statul de functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. VICTOR BABES Timișoara, Str. Gheorghe Adam Nr. 13 300310 Telefon/Fax: 207670/207735

APROBAT,

PRIMAR

Nr. 1909din 09.03.2020


Prof. Univ. Dr. Ing.Nicolae Robu

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlulproiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea si aprobarea Statului de funcții al

Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timișoara

Secțiunea a 2 - a

Motivulemiteriiproiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

In anul 2010, conform Hotărârii nr. 289/29.07.2010 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, s-a aprobai preluarea managementului asistentei medicale de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin încheierea unui protocol.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes asigura prin secțiile si serviciile sale asistenta medicala complexa, curativa, preventiva si de recuperare a pacientilor, fiind spital clinic in același timp si baza de invatamant medical universitar si postuniversitar de cercetare.

Conform art. 15 din H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale, propunem spre aprobare Statul de funcții alSpitalului Clinic ele Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoaraa carormodificare a fost determinata de necesitați de ordin practic, semnalate in ultima perioada, in special in modul de organizare, funcționare si subordonare a diferitelor compartimente, precum si de modificările legislative survenite.

Statul de funcții se va modifica prin înființarea unor posturi noi si transformarea unor posturi existente la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timișoara, in vederea creșterii calitatii serviciilor oferite si a eficientizarii activilatii la nivelul instituției, in conformitate cu prevederile din Ordinul nr. 869/2015 cu modificările si completările ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile Ordinului 1224/16.09.2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal.

Modificarea statului de funcții prin infiintarea unor posturi noi in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timișoara, cu 'încadrarea in normativele de personal, se va face potrivit structurii medicale aprobate, cu încadrarea in cheltuielile de personal aprobate ca limita maxima prin bugetul anual de venituri si cheltuieli, in vederea imbunatatirii serviciilor medicale acordate de către spital. Se preconizează creșterea calitatii actului medical atat prin acordarea unor servicii performante de către personal medical calificat, cat si prin diversificarea specialităților in care se acorda 'îngrijirile medicale.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Modificarea statului de funcții prin infiintarea unor posturi noi si transformarea posturilor existente la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timișoara, se va face cu încadrarea in normativele de personal, potrivit structurii medicale aprobate, cu încadrarea in cheltuielile de personal aprobate ca limita maxima prin bugetul anual de venituri si cheltuieli, in vederea diversificării specialităților medicale, a imbunatatirii calitatii serviciilor acordate de către spital si a eficientizarii activității la nivelul instituției.

 • 3. Concluzii

Modificarea statului de funcții prin infiintarea unor posturi noi si transformarea posturilor existente se impune in vederea creșterii si imbunatatirii calitatii serviciilor oferite si a eficientizarii activitatii la nivelul instituției.


Comp. Juridic,Cons. Jur.Tunea Cristina Elena


Compartiment RUNOS,

Ec. Munteanu Alina
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. VICTOR BABES Timișoara, Str. Gheorghe Adam Nr.13 300310 Telefon/Fax: 207670/207735

Nr. 1914 din 09.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea si aprobarea Statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1909 din 09.03.2020 a Managerului Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara si Proiectul de hotarare privind modificarea si aprobarea Statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timișoara,

Facem următoarele precizări:

în conformitate cu art. 15 din H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale;

In baza Hotărârii nr. 289/29.07.2010 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care s-a aprobat preluarea managementului asistentei medicale de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin încheierea unui protocol;

In conformitate cu prevederile Ordinului 1224/16.09.2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

In conformitate cu prevederile Ordinului 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in funcții, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, Hotărârii nr. 286 din 25 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si a Legii nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

In conformitate cu prevederile din Ordinul nr. 869/2015 cu modificările si completările ulterioare;

Propunem modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timișoara.

Modificarea statului de funcții se va face prin înființarea unor posture noi si transformarea unor posture existente, după cum urmeaza:

•Pentru personalul plătit din bugetul asigurărilor de sanatate:

 • 1.Modificarea statului de funcții prin înființarea unor posturi noi cu încadrarea in normativele de personal:

 • •  înființarea unui post de medic specialist radiologie si imagistica medicala in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala al spitalului;

 • •  înființarea a doua posturi de tehnician principal de radiologie si imagistica medicala in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala al spitalului;

 • •  înființarea unui post de asistent medical principal cu studii postliceale in cadrul Laboratorului de Explorări Funcționale;

 • •  înființarea unui post de asistent medical cu studii postliceale in cadrul Secției Clinice Pneumologie II;

 • •  înființarea a doua posturi de infirmiera in cadrul Secției Clinice Pneumologie H;

 • •  înființarea unui post de asistent medical cu studii postliceale in cadrul Compartimentului Endoscopie Bronsica;

 • •  înființarea unui post de medic specialist hematologie cu 0,5 norma in cadrul Secției Clinice Pneumologie II;

 • 2.Modificarea statului de funcții prin transformarea unor posturi existente:

• Transformarea a trei posturi de asistent medical cu studii postliceale in trei posturi de asistent medical principal cu studii postliceale in urma promovării examenului de grad principal;

 • •  Pentru personalul plătit din bugetul de stat:

Se modifica numărul total de posturi pentru personalul plătit din bugetul de stat fiind încadrați la data de 01.03.2020 un număr de 77 medici rczidenti.

In concluzie, precizăm că modificările propuse nu impun creșterea numărului de posturi din structura instituției.

Numărul total de posturi cuprinse in statul de funcții, cu încadrarea in normativul de personal, este de 448 din care:

 • - pentru personalul plătit din bugetul asigurărilor de sanatate: 344 posturi;

 • - pentru personalul plătit din bugetul de stat:                      104 posturi;

Modificările propuse prin prezentul raport de specialitate presupun modificarea cheltuielilor de personal aprobate in bugetul anual de venituri si cheltuieli.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind modificarea si aprobarea Statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pn^umoftiziologie Dr. Victor Babes, Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.


Manager. .                                   .

Confl Dr/ Lșzureanu Elena Voichita Ec. AnghDirector fin.contabil,                      Comp. Juridic,

rejdana Virginia Cons. Jur.Tunea Cristina Elena

/                  Compartiment RUNOS,

Ec.unteanu Alina


Anexa 1

STAT DE FUNCȚII

AL PERSONALULUI DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE

DR. VICTOR BABES TIMIȘOARA

Nr. Ort.

DENUMIREA FUNCȚIEI

Nivel studii

Nr. Total de

posturi

Grad profesional

Treapta

Profesionala

Funcție personal contractual

I. Personal plătit din asigurări de sanatate

A

Funcții personal contractual de conducere

1

MANAGER

S

1

gradul II

PC

2

DIRECTOR MEDICAL

s

1

gradul II

PC

3

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

s

1

gradul II

PC

4

MEDIC (FARMACIST) SEF SECȚIE

s

5

gradul II

PC

5

SEF BIROU

s

1

gradul II

PC

Total funcții personal de conducere

9

B

Funcții personal contractual de execuție

6

medic primar

s

30

primar

PC

7

medic specialist

s

16.5

specialist

PC

8

farmacist

s

1

PC

9

farmacist primar

s

0.5

primar

PC

10

kinetoterapeut principal

s

1

principal

PC

11

fiziokinetoterapeut

s

1

PC

12

asistent medical principal

s

13

principal

PC

13

asistent medical principal

PL

102

principal

PC

14

asistent medical

PL

6

PC

15

tehnician de radiologie si imagistica principal

s

4

principal

PC

16

sora medicala principala

M

1

principal

PC

17

autopsier principal

M

1

principal

PC

18

laborant principal

M

1

principal

PC

19

registrator medical principal

M

11

principal

PC

20

registrator medical

M

4

PC

21

chimist principal

S

3

principal

PC

22

biolog principal

S

1

principal

PC

23

biolog specialist

S

1

specialist

PC

24

psiholog specialist

S

1

specialist

PC

25

asistent social principal

s

1

PC

26

infirmiera

G

47

PC

27

îngrijitoare curățenie

G

34

PC

28

brancardier

G

3

PC

29

spalatoreasa

G

6

PC

30

economist IA

S

4

IA

PC

31

economist I

s

4

1

PC

32

economist II

s

1

II

PC

33

operator calculatoare I

M

1

1

PC

34

operator calculatoare II

M

1

II

PC

35

inginer specialist IA

S

2

IA

PC

36

inginer I

S

1

1

PC

37

informatician I

S

1

1

PC

38

cons. juridic IA

S

2

IA

PC

39

referent I

S

1

1

PC

40

preot II

S

1

II

PC

41

secretar dactilograf IA

M

1

IA

PC

42

magaziner

M

1

PC

43

muncitor I

G

7

1

PC

44

muncitor II

G

5

II

PC

45

muncitor III

G

5

III

PC

___^l

muncitor Recalificat!

G

5

1

PC

47

ingrijitor spatii verzi

G

2

PC

Total funcții personal de execuție

335

TOTAL PERSONAL PLĂTIT DIN ASIGURĂRI DE SANATATE

344

II. Personal plătit din bugetul de stat

A

Funcții personal contractual de execuție

48

medic primar

S

7

primar

PC

49

medic specialist

s

1

specialist

50

asistent medical principal

S

1

principal

PC

51

asistent medical principal

PL

10

principal

PC

52

statistician medical principal

M

1

principal

PC

53

registrator medical principal

M

4

principal

PC

54

îngrijitoare curățenie

G

2

PC

55

șofer II

1

56

medic rezident an 1

S

29

PC

57

medic rezident an II

S

21

PC

58

medic rezident an III

s

12

PC

59

medic rezident an IV

s

15

PC

104

TOTAL GENERAL

448
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec. Angheeqfana Virginia


Comp. Juridic             COMPARTIMENT RUNOS,

Cons. Jur. Tunea Cristina Elena Ec. Munteanu Alina