Hotărârea nr. 118/2020

118/31.03.2020 Privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 118/31.03.2020
Privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020 - 5293/24.03.2020 a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5293 din data de 24.03.2020 al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC5293/24.03.2020;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.a) si alin. (3) lit.c) coroborat cu prevederile art. 196. alin (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I I Vest;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa la HCL nr.- //<^   /                   <9

STAT DE FUNCȚII


Nr.crt

Denumirea funcției

Funcția publică/Post contr

Nr. posturi

Nivel studii

Cls.

Grad

2020

1. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA

1

PRIMAR

1

2

VICEPRIMAR

2

Total funcții demnitate publica

3

II APARAT PROPRIU

A . Funcții publice de conducere

3

Secretar general

S

1

4

Director general

1

5

Director executiv

S

8

6

Arhitect Șef

S

1

7

Sef serviciu

S

18

8

Șef birou

S

30

Total funcții publice de conducere

59

B. Funcții publice de execuție

9

Consilier

S

I

superior

231

10

Consilier achiziții publice

S

I

superior

6

11

Consilier

S

I

principal

95

12

Consilier

S

I

asistent

70

13

Consilier achiziții publice

S

I

asistent

2

14

Consilier

S

I

debutant

13

15

Consilier juridic

S

I

superior

12

16

Consilier juridic

S

I

principal

4

17

Consilier juridic

S

I

asistent

2

18

Auditor

S

I

superior

4

19

Auditor

S

I

principal

1

20

Referent de specialitate

SSD

II

superior

3

21

Referent

M

III

superior

37

22

Referent

M

III

principal

1

Total funcții publice de execuție

481

Total funcții publice

540

C.1. Funcții personal contractual de conducere

23

Administrator Public

S

1

24

sef birou

s

I

1

Total personal contractual de conducere

2

C.2. Funcții personal contractual execuție

25

Inspector de specialitate

s

IA

17

26

Inspector de specialitate

s

I

15

27

Inspector de specialitate

s

II

24

28

Expert sportiv

IA

2

29

Funcționar

I

1

30

Referent

M

IA

7

31

Referent

M

I

1

32

Referent

M

II

2

33

Casier

M

5

Total personal contractual de execuție

74

C.3 Funcții contractuale de deservire

34

îngrijitor

8

35

Paznic

2

36

Șofer

5

37

Muncitor calificat

I

8

38

Muncitor calificat

III

3

Total personal contractual de deservire

26

Total personal contractual C.1+C.2+C.3

102

D. TOTAL AP ARA T PROPIU

642

TOTAL GENERAL

645

SEF SERVICIU RESURSE

RODICA AURELI Al