Hotărârea nr. 117/2020

117/31.03.2020 Privind modificarea Statului de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC
Hotararea Consiliului Local 117/31.03.2020
Privind modificarea Statului de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-6220/10.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CERC2020 - 196/03.03.2020, al Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive;
Avand in vedere avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2020 - 6220/10.03.2020 ;
Având ân vedere avizul Serviciului Juridic din data de 18.03.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. CERC2020 - 196/03.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit.a) şi alin. (3), lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi (3) si art. 196. alin (1) lit.a) , din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de Funcţii al Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Serviciului Scoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

CERC2020 - 197/03.03.3030

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • •  Descrierea situației actuale

Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Dezvoltare și Competențe a Furnizorilor în Sectorul Automotive este un serviciu public cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, infiintat prin HCL nr.188/10.05.2016, finanțat din sursa proprie pe de o parte, dar și în cadrul Programului Operațional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Sprijinirea Dezvoltării durabile a orașului - Poli Urbani de creștere.

Ultimul stat de funcții al serviciului public a fost aprobat prin HCL nr.601/2019, împreună cu organigrama,regulamentul de organizare și funcționare și grila de salarizare a personalului.

  • •  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Modificarea vizează asigurarea unei organizari in conditii de eficienta si eficacitate a Serviciului Public de Administrare CERC, în vederea îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiectul de finanțare.

Acest deziderat se realizează prin modificarea Statului de functii prevazut in Anexa la prezentul material -modificare ce rezidă în transformarea unei funcții vacante de inspector de specialitate gradul IA în inspector de specialitate gradul II - responsabil Administrtiv- IT. Această functie este necesară derulării activității serviciului în condiții optime dat fiind faptul că Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public cu personalitate juridică care are misiunea de încurajare a investițiilor în sectorul automotive pentru susținerea dezvoltării durabile a Polului de Creștere Timișoara - prin implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector cu scopul creșterii competențelor acestora, și implicit a performanței sectorului automotive la nivel regional - astfel încât sectorul automotive să producă un impact economic semnificativ la nivelul Regiunii de Vest. Postul este vacant începând cu data de 01.03.2020, prin transferarea titularului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara..

Având în vedere condițiile specifice pentru ocuparea postului - respectiv studii superioare in domeniul tehnologiei informatiei/informatică, respectiv econimiei și vechimea în specialitatea studiilor necesară pentru ocuparea acestuia (minim 7 ani), raportată la condițiile specifice pe piața forței de muncă, propun transformarea postului de inspector de specialitate gradul IA în inspector de specialitate gradul II, în vederea ocupării cât mai facile a postului rămas vacant. Nivelul de salarizare este adaptat noilor necesități ale structurii organizatorice, conform Legii nr. 153/2017 și HCL nr.601/2019 și este cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Alte informații

Reorganizarea propusă nu afectează personalul angajat, nu influențează prevederile bugetare pe anul în curs si sunt imperios necesare pentru derularea activității în condiții de legalitate.

Concluzii

Propun aprobarea Statului de functii -conform anexei, parte integrantă din prezentul referat.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR, RAMONA GROSARIU


România

Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Serviciul Public de Administrare a CERC

F 1 CERC k â


CENTRUL REGIONAL DE COMPETENȚE Șl DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE


CERC2020 - 196/03.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"

Prin prezentul raport propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara, modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare CERC, serviciu înființat prin HCL nr. 188/10.05.2016, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Propunerile privitoare la noul statul de funcții se regăsesc în anexa la prezentul material.

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, care are misiunea de a încuraja investițiile în sectorul automotive pentru susținerea dezvoltării durabile a Polului de Creștere Timișoara - prin implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training în beneficiul înteprinderilor din sectorul automotive. Aceste deziderate se realizează prin intermediul compartimentelor funcțional-organizaționale aprobate, respectiv:

  • •  Departamentul Adminsitrativ - IT

  • •  Departamentul Academia de Training

  • •  Departamentul de Marketing

  • •  Departamentul Prototipare și Serie Mică

  • •  Departamenul Tehnic.

În conformitate cu nevoile actuale ale Serviciului Public de Administrare CERC și având în vedere faptul că începând cu data de 01.03.2020 s-a vacantat postul din cadrul Departamentului Adminsitrativ - IT prin transferarea titularului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara. În vederea ocupării mai facile a postului vacant din cadrul Serviciului Public de Administrare CERC, propunem transformarea postului de Inspector de specialitate grad IA în Inspector de specialitate grad II și modificarea corespunzătoare a statului de funcții .

Modificările aduse statului de funcții, sunt determinate de nevoia ocupării cât mai rapide a postului rămas vacant, date fiind condițiile specifice de ocupare a postului și având în vedere faptul că pe piața muncii, cererea este destul de redusă pentru posturile care necesită o vechime mai mare în câmpul muncii.

În vederea eliminării distincțiilor prezentate în prezentul referat și în conformitate cu prevederile Codului administrativ aprobat prin OUG 57/2019, art.391, propun să îmi aprobați modificările aduse statului de funcții din cadrul Serviciului Public de Administrae CERC.

Menționez faptul că modificările propuse se încadrează în prevederile bugetare pe anul 2020 -secțiunea cheltuielile de personal.

Fata de cele prezentate mai sus, se inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, proiectul de hotarare privind modificarea Statului de functii al Serviciului Public de Administrare CERC, conform anexei- parte integrantă din prezentul material.

director

Adina Ramona Grosariu

Anexa la HCL nr.


APROBAT PRIMAR Nicolae Robu


STAT DE FUNCȚII SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE - CERC

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Grad

Numar Posturi HCL

1

Director

S

1

Personal conducere

1

2

Inspector de specialitate

S

IA

3

3

Inspector de specialitate

S

II

2

Personal de execuție

5

TOTAL

6

DIRECTOR

ADINA RAMONA GROSARIU